The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

พัฒนาหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ (Ultrsonic Sensor)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Pannakron Kitchompoo, 2019-05-26 02:16:05

ชุดที่ 5

พัฒนาหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ (Ultrsonic Sensor)คำนำ

ชุดฝึกทักษะการพัฒนาหุ่นยนต์และการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ชุดที่ 5 เร่ือง
พฒั นาหนุ่ ยนตแ์ ละเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ (Ultrasonic Sensor) จัดทาขึ้นเพ่ือฝึกทักษะการ
พัฒนาหุน่ ยนต์และการเขยี นโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ให้นักเรียนศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบ
หุ่นยนต์เคลื่อนท่ีแบบพ้ืนฐาน โดยมีเซ็นเซอร์ตรวจจับระยะทาง (Ultrasonic Sensor) เป็นเงื่อนไข
ในการควบคมุ การเคลอ่ื นท่ีแบบพื้นฐาน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และเป็นพื้นฐาน
ทีส่ าคัญในการศกึ ษาเรอ่ื งต่อ ๆ ไป

การศึกษาชุดฝึกทักษะ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองท้ังท่ีโรงเรียนและที่บ้านหรือ
ฝึกในเวลาว่าง เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความสามารถของแต่ละบุคคล และมี
การวัดผลประเมินผลดว้ ยวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพจริง โดยนักเรียนต้องศึกษาและทากิจกรรม
เปน็ ข้ันตอนเป็นระบบด้วยความซ่ือสัตย์ ซ่งึ จะสง่ ผลใหน้ กั เรยี นมคี ณุ ลกั ษณะทด่ี ตี ่อไป

ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดฝึกทักษะเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนหรือผู้ที่สนใจ
เพ่อื เปน็ พ้นื ฐานและเป็นประโยชนใ์ นการศกึ ษาเรอื่ งอื่น ๆ ได้เป็นอยา่ งดี

ไพรนิ ทร์ กจิ ชมภูสำรบัญ

เนอ้ื หำ หนำ้

คานา ก

สารบญั 1
2
คาชแ้ี จงเก่ียวกบั ชุดฝกึ ทกั ษะ 4
5
คาแนะนาสาหรบั นักเรียน 5
5
แผนภูมแิ สดงลาดับขนั้ ตอนการฝกึ ทกั ษะ 6

สาระสาคัญ 9
9
จุดประสงค์การเรียนรู้ 10
10
ขอบขา่ ยเน้ือหา 13
20
แบบทดสอบก่อนเรียน 28
39
กจิ กรรมฝึกทักษะ 49

การประกอบหนุ่ ยนต์เคล่ือนท่ีแบบพน้ื ฐาน (Driving Base)

- คาแนะนาในการจดั เตรียมอุปกรณ์
เซน็ เซอรต์ รวจจบั ระยะทาง (Ultrasonic Sensor)

- ขั้นตอนการประกอบ Ultrasonic Sensor
- ตัวอยา่ งการเขียนโปรแกรมท่ี 1 (ตรวจจบั ส่งิ กดี ขวาง)
- ตัวอย่างการเขยี นโปรแกรมที่ 2 (ตรวจจับส่งิ กดี ขวาง ถอยหลัง)
- ตัวอยา่ งการเขียนโปรแกรมท่ี 3 (ตรวจจับสง่ิ กดี ขวาง ลดความเรว็ )
- ตัวอย่างการเขยี นโปรแกรมที่ 4 (ตรวจจับส่งิ กดี ขวาง เลี้ยวขวา)
กจิ กรรมฝกึ ทกั ษะที่ 5.1

สำรบัญ(ตอ่ ) ค

เนอื้ หำ หน้ำ
50
กจิ กรรมฝกึ ทักษะที่ 5.2 51
แบบทดสอบหลังเรียน 54
ภาคผนวก 55
56
เฉลยกจิ กรรมฝึกทกั ษะที่ 5.1 57
เฉลยกิจกรรมฝกึ ทักษะท่ี 5.2
เฉลยแบบทดสอบกอ่ นเรยี น-หลงั เรยี น
บรรณานุกรม

1

คำชแี้ จงเกย่ี วกบั ชุดฝึกทักษะ

1. ชุดฝึกทกั ษะ การพฒั นาหนุ่ ยนตแ์ ละการเขยี นโปรแกรมควบคุมหุน่ ยนต์ ชดุ ที่ 5 พฒั นาห่นุ ยนต์
และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ (Ultrsonic Sensor) จัดทาข้ึนเพื่อฝกึ ทักษะการหุ่นยนต์
และการเขียนโปรแกรมควบคมุ หนุ่ ยนต์ ในชมรม Robot Design และผู้ทีส่ นใจ

2. เอกสารชุดนี้ประกอบด้วย
- คาชแ้ี จงเกย่ี วกับชุดฝกึ ทักษะ
- คาแนะนาสาหรับนักเรยี น
- แผนภูมิลาดับขน้ั ตอนการศึกษาชุดฝกึ ทกั ษะ
- สาระสาคญั / จุดประสงคก์ ารเรยี นรู้ / ขอบข่ายเน้ือหา
- แบบทดสอบกอ่ นเรยี น
- กจิ กรรมฝกึ ทักษะ
- แบบทดสอบหลังเรียน
- เฉลยแบบทดสอบกอ่ นเรียน
- เฉลยกจิ กรรมฝกึ ทักษะ
- เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

3. ชุดฝกึ ทกั ษะนใ้ี ชเ้ วลาในการศกึ ษา 2 ช่ัวโมง

2

คำแนะนำสำหรบั นักเรยี น

1. อ่านคาชี้แจงและคาแนะนาสาหรบั นกั เรียนใหเ้ ข้าใจก่อนทีจ่ ะลงมือศกึ ษาชุดฝึกทกั ษะ
2. ทาแบบทดสอบกอ่ นเรียน จานวน 10 ขอ้ เพือ่ ประเมินความรูพ้ ้ืนฐานของนักเรยี น
3. ศึกษาชดุ ฝึกทักษะโดยการปฏบิ ัติกจิ กรรมตามคาชี้แจงทไี่ ด้ระบไุ วต้ ามลาดบั ขั้นตอน
4. หากนักเรียนยังไม่เข้าใจให้กลับไปศึกษาอีกคร้ัง หรือขอคาแนะนาจากครูเพ่ือให้เกิด

ความเขา้ ใจมากยิง่ ข้ึน
5. ทาแบบทดสอบหลังเรยี นเพื่อเปรียบเทยี บความก้าวหน้าในการศึกษาของนกั เรยี น
6. ในการศึกษาและทากิจกรรมใหน้ ักเรียนทาดว้ ยความต้ังใจและมคี วามซอ่ื สัตยต์ ่อตนเองโดย

ไม่เปดิ ดูเฉลยก่อน
7. นักเรยี นสามารถ Scan QR Code เพอื่ ดผู ลลพั ธก์ ารทางานของหนุ่ ยนต์ได้

วิธี Scan QR Code ดว้ ยระบบ Android

Line Application
ขน้ั ตอนที่ 1 เข้า Line Application
ขน้ั ตอนท่ี 2 เลือก Add Friends
ข้ันตอนท่ี 3 สแกน QR Code

3

วิธี Scan QR Code ด้วยระบบ Android

Facebook Application
ขน้ั ตอนที่ 1 เข้า Facebook Application
ขัน้ ตอนที่ 2 ไปท่ีชอ่ งค้นหา
ขน้ั ตอนท่ี 3 กดทรี่ ปู QR Code
ขั้นตอนท่ี 4 สแกน QR Code

วธิ ี Scan QR Code ดว้ ยระบบ ios

1 เปิด Camera application
เอากลอ้ งไปสอ่ งที่ QR Code 2

กดที่แจ้งเตอื นจะลิงกไ์ ปที่ Safari 3
4 กดเลน่ วีดโี อ

หมำยเหตุ สามารถดาวนโ์ หลดแอปพลเิ คชนั Scan QR
Code ได้ท่ี Play Store และ App Store

4

แผนภูมิแสดงลำดบั ข้ันตอนกำรฝึกทกั ษะ

1อ่ำนคำชแ้ี จง
2อำ่ นคำแนะนำสำหรับนักเรยี น

3ทดสอบกอ่ นเรียน

4กจิ กรรมกำรเรียนรู้

- ศึกษำเนื้อหำ
- ทำกจิ กรรมฝึกทกั ษะ

5ทดสอบหลังเรียน

ผ่ำนเกณฑ์ ไมผ่ ่ำนเกณฑ์
ศึกษำชดุ ต่อไป

5

สำระสำคญั

1. การออกแบบห่นุ ยนตแ์ ละเขียนโปรแกรมควบคุมการทางานของ Ultrasonic Sensor
2. การออกแบบหนุ่ ยนตแ์ ละเขียนโปรแกรมควบคมุ การทางานของหุ่นยนตใ์ ห้ทางาน

ตามคาสั่ง

จดุ ประสงคก์ ำรเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถออกแบบหนุ่ ยนตแ์ ละเขียนโปรแกรมควบคุมการทางานของ
Ultrasonic Sensor ได้

2. นกั เรยี นสามารถออกแบบหุ่นยนต์และเขยี นโปรแกรมควบคมุ การทางานของหนุ่ ยนต์
ให้ทางานตามคาส่ัง

ขอบขำ่ ยเนอื้ หำ

การประกอบหุ่นยนต์เคลอื่ นที่แบบพืน้ ฐาน (Driving Base)
- คาแนะนาในการจัดเตรยี มอุปกรณ์

เซ็นเซอร์ตรวจจบั ระยะทาง (Ultrasonic Sensor)
- ข้ันตอนการประกอบ Ultrasonic Sensor
- ตัวอยา่ งการเขียนโปรแกรมท่ี 1 (ตรวจจบั ส่งิ กีดขวาง)
- ตัวอยา่ งการเขยี นโปรแกรมท่ี 2 (ตรวจจบั ส่ิงกีดขวาง ถอยหลัง)
- ตัวอย่างการเขยี นโปรแกรมที่ 3 (ตรวจจับสิง่ กดี ขวาง ลดความเรว็ )
- ตวั อย่างการเขยี นโปรแกรมท่ี 4 (ตรวจจับสิง่ กีดขวาง เลยี้ วขวา)

6

แบบทดสอบก่อนเรยี น

ชดุ ฝกึ ทกั ษะ กำรพฒั นำหนุ่ ยนต์แ5ละกำรเขยี นโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
ชุดที่ 5 พฒั นำหนุ่ ยนตแ์ ละเขียนโปรแกรมควบคุมหนุ่ ยนต์ (Ultrsonic Sensor )

จำนวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน

คำชีแ้ จง ใหน้ กั เรียนทาเครอ่ื งหมาย X ทบั ข้อ ก ข ค หรือ ง ทถ่ี กู ท่สี ุดเพยี งข้อเดยี ว
ลงในกระดาษคาตอบ

1. จากรูปภาพคอื เซ็นเซอร์ชนดิ ใด ข. Touch Sensor
ก. Gyro Sensor ง. Ultrasonic Sensor
ค. Colour Sensor

2. อปุ กรณ์ใดของหุ่นยนต์ LEGO MINDSTORMS Education EV3 ท่ีเปรียบเสมอื น

ดวงตาของมนษุ ย์

ก. Gyro Sensor ข. Colour Sensor

ค. Ultrasonic Sensor ง. Touch Sensor

3. การเชอื่ มต่อของ Ultrasonic Sensor จาก EV3 Brick ต้องใช้พอรต์ ใด

ก. 1 A 2 B 3 C ข. 1 2 3 4

ค. A B C ง. PC

4. หนว่ ยวัดคา่ การเชอื่ มต่อของ Ultrasonic Sensor คือหน่วยใด

ก. เซนตเิ มตร ข. องศา

ค. นิว้ ง. ถูกทง้ั ก และ ข

7

5. หากตอ้ งการใชบ้ ล็อก Ultrasonic Sensor ควรเลือกทีห่ มวดสอี ะไร

ก. เขียว ข. แดง

ค. เหลือง ง. นา้ เงนิ

6. ขอ้ ใดคอื บลอ็ กสาหรบั การใช้ Ultrasonic Sensor

ก.

ข.

ค.
ง. ถูกทงั้ ก และ ข

7. วัตถุลักษณะใดที่ Ultrasonic Sensor ตรวจจับและอา่ นค่าได้งา่ ย
ก. มคี วามนมุ่
ข. มคี วามโค้ง
ค. มคี วามนุม่ และบางมาก
ง. มคี วามแข็งและขนาดใหญ่

8. Ultrasonic Sensor มีหลักการวดั ระยะห่างของวัตถุอย่างไร
ก. วดั จากคา่ สสี ะท้อนของวตั ถุ
ข. วัดจากคา่ แสงสะท้อนของวัตถุ
ค. วัดจากระยะเวลาที่คลืน่ เสียงทีส่ ง่ ไป
ง. วดั จากระยะเวลาทีค่ ล่ืนเสียงสะทอ้ นกลบั มา

8

9.

จากรปู ภาพโปรแกรมส่งั ใหห้ ุ่นยนต์ทางานอย่างไร
ก. เคล่ือนที่ไปข้างหนา้ แลว้ ถอยหลงั
ข. ถอยหลังแล้วเคลอ่ื นทไ่ี ปข้างหน้า
ค. เคล่อื นท่ีไปขา้ งหน้าพบส่งิ กดี ขวางแล้วหนุ่ ยนต์หยุดเคลอ่ื นที่
ง. ถอยหลัง Touch Sensor ถกู กด หุ่นยนตห์ ยดุ เคลื่อนที่

10.

จากรูปภาพโปรแกรมสงั่ ใหห้ ุ่นยนตท์ างานอยา่ งไร
ก. เคลอ่ื นท่ีไปขา้ งหน้า Ultrasonic Sensor พบส่งิ กดี ขวางแล้วถอยหลงั
ข. เคลอ่ื นท่ี Ultrasonic Sensor พบสิ่งกดี ขวาง ถอยหลังแล้วหยดุ
ค. ถอยหลัง Ultrasonic Sensor พบสง่ิ กดี ขวางแล้วเคลอ่ื นท่ีไปขา้ งหนา้
ง. ถอยหลัง Ultrasonic Sensor ถูกกด พบสง่ิ กดี ขวางเคลอื่ นท่ีไปข้างหน้าแล้วหยดุ

9

กำรประกอบหุ่นยนตเ์ คลือ่ นท่ีแบบพนื้ ฐำน (Driving Base)

คำแนะนำในกำรจดั เตรียมอปุ กรณ์

2X หมายถงึ ต้องใชอ้ ปุ กรณช์ น้ิ นั้น 2 ชิ้น
(หมายเลขข้างหนา้ x จะบอกจานวนชิน้ )

หมำยเลข 3 หมายถงึ ต้องใชอ้ ุปกรณท์ ่ีมีความยาวเท่ากับ 3 ชอ่ ง
ของ Beam ดงั รปู

10

Ultrsonic Sensor

กำรควบคมุ ห่นุ ยนต์ดว้ ยกำรตรวจสอบกำรวดั ระยะหำ่ งหรือระยะทำง

หลังจากนักเรียนได้ทดลองการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ ตรวจสอบการชนแล้ว
กจิ กรรมต่อไป เราจะทดลองใช้อุปกรณ์ ที่เป็น Sensor แบบตรวจสอบส่ิงกีดขวาง ซึ่งจะเป็นการ
ตรวจวดั วา่ มสี ่งิ กดี ขวางอยู่ข้างหน้าเป็นระยะทางเท่าใด ก่อนอื่นนักเรียนจะต้องประกอบอุปกรณ์
เพมิ่ เติมเข้ากบั ชุดหนุ่ ยนตเ์ คลือ่ นท่ีแบบมาตรฐาน ดังรูปภาพข้างล่าง

ขัน้ ตอนกำรประกอบ Ultrasonic Sensor

ขัน้ ตอนที่ 1

11

ขั้นตอนที่ 2
ข้ันตอนท่ี 3

12

ขั้นตอนที่ 4
ข้ันตอนท่ี 5

13

ตัวอยำ่ งท่ี 1

1. หุ่นยนต์เคล่ือนที่ไปขา้ งหนา้ แบบไม่จากดั เวลา
2. เม่อื หนุ่ ยนต์ตรวจจับเจอสิ่งกีดขวาง ระยะห่างจากตัวห่นุ ยนต์ น้อยกว่า 10 ซม.

(Wait for distance) แล้วหุ่นยนตห์ ยุดเคล่ือนที่

ขัน้ ตอนกำรเขยี นโปรแกรม
1. เปดิ โปรแกรม LEGO MINDSTORMS Education EV3

การเปดิ โปรแกรมสามารถทาได้สองวธิ ี คือ

2
3

1

วิธีท่ี 1 เปิดจาก Start Menu โดยคลิกที่ปุ่ม Start => All Programs => LEGO
MINDSTORMS Education EV3 => LEGO MINDSTORMS Education EV3

14

LEGO MINDSTORMS Education EV3

วิธีที่ 2 เปิดจาก Desktop โดยดับเบ้ิลคลิกที่ไอคอน LEGO MINDSTORMS Education EV3
กอ่ นดาเนนิ การ ขอให้แน่ใจก่อนวา่ เราได้ตดิ ตั้งโปรแกรม EV3 ไว้เรยี บรอ้ ยแลว้

2. คลิกตามลาดบั ข้นั ตอน หมายเลข 1 – 4 เพือ่ เขา้ สหู่ นา้ เร่มิ ตน้ ของโปรแกรม

4

12 3

15

3. เปล่ียนช่ือไฟล์วา่ “Ultrasonic01” โดยดบั เบิ้ลคลกิ ที่คาวา่ “Program”

1

2

16

4. เลือกบลอ็ กท่หี มวด Action สีเขียว
5. เลือก Move Tank มาวางที่ Canvas

5.1 ต้งั ค่ามอเตอร์ ดงั รูป จะไดโ้ ปรแกรมดงั รปู

ต้งั ค่ำ
1. Move Tank = On
2. Power Left = 50
3. Power Right = 50

17

6. เลือกบล็อกทห่ี มวด Flow Control สีสม้
7. เลอื ก Wait มาวางท่ี Canvas

จะไดโ้ ปรแกรมดังรปู

7.1 ต้ังคา่ ดังรูป 18

ตัง้ ค่ำ
1. Wait = Untrasonic Sensor >
Compare > Distance Centimetres
2. Threshold Value = 10

8. เลือกบล็อกทห่ี มวด Action สเี ขียว

9. เลอื ก Move Tank มาวางที่ Canvas

จะได้โปรแกรมดังรปู

19

9.1 ตง้ั ค่า ดงั รปู

ต้ังคำ่
Move Tank = Off

10. ต่อสาย USB ระหว่าง Controller EV3 กบั คอมพิวเตอร์ คลิกท่ี Download and Run

11. ทดสอบหุ่นยนต์ (ห่นุ ยนต์เคลือ่ นที่ไปขา้ งหน้า แบบไมจ่ ากัดเวลา เมื่อหุ่นยนต์ตรวจจับ
เจอสง่ิ กดี ขวาง ระยะห่างจากตัวหนุ่ ยนต์ น้อยกว่า 10 ซม. แล้วหยุด)

Scan QR Code

ดผู ลลพั ธ์กำรทำงำนของหุ่นยนต์

20

ตัวอย่ำงท่ี 2

1. ห่นุ ยนต์เคลอื่ นที่ไปข้างหนา้ แบบไม่จากดั เวลา
2. เมื่อหนุ่ ยนตต์ รวจจับเจอส่งิ กดี ขวาง ระยะห่างจากตวั หุน่ ยนต์ น้อยกวา่ 10 ซม.

(Wait for distance)
3. หนุ่ ยนตจ์ ะหยดุ เคล่ือนทแี่ ล้วถอยหลัง

ขั้นตอนกำรเขียนโปรแกรม
1. เปิดโปรแกรม LEGO MINDSTORMS Education EV3

การเปดิ โปรแกรมสามารถทาไดส้ องวิธี คือ

2
3

1

วิธีท่ี 1 เปิดจาก Start Menu โดยคลิกที่ปุ่ม Start => All Programs => LEGO
MINDSTORMS Education EV3 => LEGO MINDSTORMS Education EV3

21

LEGO MINDSTORMS Education EV3

วิธีที่ 2 เปิดจาก Desktop โดยดับเบ้ิลคลิกท่ีไอคอน LEGO MINDSTORMS Education EV3
กอ่ นดาเนนิ การ ขอใหแ้ น่ใจกอ่ นวา่ เราไดต้ ดิ ตั้งโปรแกรม EV3 ไวเ้ รียบร้อยแลว้

2. คลกิ ตามลาดับขน้ั ตอน หมายเลข 1 – 4 เพือ่ เขา้ สหู่ นา้ เร่ิมตน้ ของโปรแกรม

4

2 3
1

22

3. เปลยี่ นชื่อไฟล์ว่า “Ultrasonic02” โดยดบั เบ้ลิ คลิกท่คี าว่า “Program”

1

2

4. เลอื กบลอ็ กทห่ี มวด Action สีเขยี ว

23

5. เลือก Move Tank มาวางท่ี Canvas

5.1 ตั้งค่ามอเตอร์ ดงั รปู จะไดโ้ ปรแกรมดงั รปู

ตั้งค่ำ
1. Move Tank = On
2. Power Left = 50
3. Power Right = 50

6. เลือกบล็อกที่หมวด Flow Control สสี ้ม

7. เลอื ก Wait มาวางท่ี Canvas

24

7.1 ตั้งคา่ เซ็นเซอร์ ดังรปู จะได้โปรแกรมดงั รปู

ตง้ั คำ่
1. Wait = Untrasonic Sensor >
Compare > Distance Centimetres
2. Threshold Value = 10

8. เลอื กบลอ็ กทีห่ มวด Action สเี ขยี ว

9. เลือก Move Tank มาวางที่ Canvas

25

จะได้โปรแกรมดงั รปู

9.1 ตัง้ คา่ มอเตอร์ ดงั รปู

ต้งั ค่ำ
Move Tank = Off

10. เลอื กบลอ็ กทหี่ มวด Flow Control สีสม้

11. เลือก Wait มาวางท่ี Canvas

26

11.1 ตัง้ ค่า ดังรูป จะไดโ้ ปรแกรมดงั รูป

ต้งั คำ่
Wait = Time Indicator

12. เลอื กบลอ็ กที่หมวด Action สีเขียว

13. เลอื ก Move Tank มาวางที่ Canvas

27

13.1 ตั้งค่ามอเตอร์ ดงั รปู จะได้โปรแกรมดังรปู

ตั้งคำ่
1. Move Tank = On for Rotations
2. Power Left = -50
3. Power Right = -50
4. Rotations = 3

14. ต่อสาย USB ระหวา่ ง Controller EV3 กบั คอมพวิ เตอร์ คลิกที่ Download and Run

15. ทดสอบหุ่นยนต์ (ห่นุ ยนตเ์ คลือ่ นท่ีไปข้างหนา้ แบบไม่จากดั เวลา และตรวจจบั เจอ
สิ่งกดี ขวาง ระยะห่างจากตวั หุน่ ยนต์ น้อยกวา่ 10 ซม. หนุ่ ยนต์จะหยุดเคล่ือนท่แี ล้วถอยหลัง)

Scan QR Code

ดผู ลลพั ธ์กำรทำงำนของหุ่นยนต์

ตัวอยำ่ งท่ี 3 28

1. หุ่นยนต์เคลื่อนทไ่ี ปขา้ งหน้า แบบไมจ่ ากดั เวลา 2
2. เมอ่ื หุ่นยนต์ตรวจจับเจอสิง่ กดี ขวาง 3
3. ใหห้ นุ่ ยนต์คอ่ ย ๆ ลดความเร็วลง

ขน้ั ตอนกำรเขียนโปรแกรม
1. เปิดโปรแกรม LEGO MINDSTORMS Education EV3

การเปิดโปรแกรมสามารถทาไดส้ องวธิ ี คือ

1

วิธที ี่ 1 เปิดจาก Start Menu โดยคลกิ ท่ีปมุ่ Start => All Programs => LEGO
MINDSTORMS Education EV3 => LEGO MINDSTORMS Education EV3

29

LEGO MINDSTORMS Education EV3

วิธีที่ 2 เปิดจาก Desktop โดยดับเบ้ิลคลิกท่ีไอคอน LEGO MINDSTORMS Education EV3
กอ่ นดาเนนิ การ ขอใหแ้ น่ใจกอ่ นวา่ เราไดต้ ดิ ตั้งโปรแกรม EV3 ไวเ้ รียบรอ้ ยแลว้

3. คลกิ ตามลาดับขน้ั ตอน หมายเลข 1 – 4 เพือ่ เขา้ สหู่ นา้ เร่ิมตน้ ของโปรแกรม

4

12 3

30

4. เปลยี่ นช่ือไฟล์ว่า “Ultrasonic03” โดยดบั เบิ้ลคลกิ ท่คี าว่า “Program”

1

2

5. เลือกบลอ็ กทห่ี มวด Action สเี ขียว

31

6. เลอื ก Move Tank มาวางท่ี Canvas

จะไดโ้ ปรแกรมดงั รปู

6.1 ต้งั คา่ มอเตอร์ ดังรูป

ตง้ั ค่ำ
1. Move Tank = On
2. Power Left = 60
3. Power Right = 60

7. เลอื กบลอ็ กทหี่ มวด Flow Control สีส้ม

32

8. เลอื ก Wait มาวางที่ Canvas

8.1 ตัง้ ค่าเซ็นเซอร์ ดงั รปู จะได้โปรแกรมดังรปู

ตัง้ คำ่
1. Wait = Untrasonic Sensor > Compare >
Distance Centimetres
2. Threshold Value = 30

9. เลอื กบล็อกท่หี มวด Action สเี ขยี ว

33

10. เลือก Move Tank มาวางท่ี Canvas

9.1 ต้ังคา่ มอเตอร์ ดงั รูป จะไดโ้ ปรแกรมดงั รปู

ตั้งค่ำ
1. Move Tank = On
2. Power Left = 30
3. Power Right = 30

11. เลอื กบลอ็ กทีห่ มวด Flow Control สีสม้

34

12. เลือก Wait มาวางที่ Canvas

จะได้โปรแกรมดงั รูป

12.1 ตง้ั คา่ เซ็นเซอร์ ดงั รูป

ตงั้ ค่ำ
1. Wait = Untrasonic Sensor >
Compare > Distance Centimetres
2. Threshold Value = 20

13. เลือกบล็อกทีห่ มวด Action สเี ขียว

35

14. เลอื ก Move Tank มาวางที่ Canvas

14.1 ตั้งค่ามอเตอร์ ดงั รูป จะได้โปรแกรมดังรูป

ต้งั ค่ำ
Move Tank = Off

15. เลือกบล็อกทหี่ มวด Action สีเขียว

16. เลือก Move Tank มาวางท่ี Canvas

36

จะไดโ้ ปรแกรมดงั รปู

16.1 ต้ังคา่ มอเตอร์ ดังรปู
ต้งั ค่ำ

1. Move Tank = On
2. Power Left = 15
3. Power Right = 15
17. เลอื กบล็อกท่หี มวด Flow Control สสี ้ม

18. เลอื ก Wait มาวางที่ Canvas

37

18.1 ตัง้ ค่าเซ็นเซอร์ ดงั รูป จะได้โปรแกรมดังรูป

ตัง้ ค่ำ
1. Wait = Untrasonic Sensor >
Compare > Distance Centimetres
2. Threshold Value = 10

19. เลอื กบล็อกทห่ี มวด Action สีเขียว

20. เลอื ก Move Tank มาวางท่ี Canvas

38

20.1 ตง้ั คา่ มอเตอร์ ดงั รูป จะได้โปรแกรมดงั รูป

ตงั้ ค่ำ
Move Tank = Off

21. ต่อสาย USB ระหวา่ ง Controller EV3 กับคอมพวิ เตอร์ คลิกท่ี Download and Run

22. ทดสอบหนุ่ ยนต์ (หุน่ ยนตเ์ คลอ่ื นที่ไปขา้ งหน้า เม่ือหุ่นยนต์ตรวจจบั เจอส่งิ กดี ขวาง ระยะห่าง
จากตวั หุ่นยนต์ นอ้ ยกว่า 4 ซม. หุ่นยนต์จะคอ่ ย ๆ ลดความเร็วลงแล้วก็หยุด)

Scan QR Code

ดูผลลพั ธก์ ำรทำงำนของหุ่นยนต์

39

ตัวอย่ำงท่ี 4

1. หุ่นยนต์เคล่อื นที่ไปขา้ งหน้า แบบไมจ่ ากดั เวลา
2. เม่ือห่นุ ยนตต์ รวจจบั เจอสง่ิ กีดขวาง ระยะหา่ งจากตวั หนุ่ ยนต์ น้อยกว่าหรอื เท่ากับ 30 ซม.

(Wait for distance) เลย้ี วขวา แลว้ เคลือ่ นท่ีไปขา้ งหน้า
3. เมื่อหุ่นยนตต์ รวจจบั เจอสิง่ กดี ขวาง ระยะหา่ งจากตวั หุน่ ยนต์ นอ้ ยกว่าหรือเท่ากับ 30 ซม.

(Wait for distance) หุ่นยนตจ์ ะเลยี้ วขวา
4. เคลื่อนทีไ่ ปขา้ งหน้า 1 วินาที

ข้ันตอนกำรเขยี นโปรแกรม
1. เปิดโปรแกรม LEGO MINDSTORMS Education EV3

การเปิดโปรแกรมสามารถทาได้สองวิธี คือ

2
3

1

วิธที ี่ 1 เปิดจาก Start Menu โดยคลิกทป่ี ุ่ม Start => All Programs => LEGO
MINDSTORMS Education EV3 => LEGO MINDSTORMS Education EV3

40

LEGO MINDSTORMS Education EV3

วิธีที่ 2 เปิดจาก Desktop โดยดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน LEGO MINDSTORMS Education EV3
กอ่ นดาเนนิ การ ขอใหแ้ น่ใจกอ่ นวา่ เราไดต้ ิดต้งั โปรแกรม EV3 ไว้เรยี บรอ้ ยแลว้

2. คลกิ ตามลาดับขน้ั ตอน หมายเลข 1 – 4 เพอ่ื เข้าส่หู น้าเรม่ิ ตน้ ของโปรแกรม

4

12 3

41

3. เปล่ียนชื่อไฟลว์ ่า “Ultrasonic04” โดยดบั เบ้ลิ คลกิ ท่คี าว่า “Program”

1

2

4. เลือกบล็อกทห่ี มวด Action สีเขยี ว

42

5. เลือก Move Steering มาวางที่ Canvas

5.1 ตง้ั คา่ มอเตอร์ ดังรูป จะไดโ้ ปรแกรมดังรปู

ตงั้ คำ่
1. Move Steering = On
2. Power = 50

6. เลอื กบลอ็ กทหี่ มวด Flow Control สีสม้

43

7. เลือก Wait มาวางที่ Canvas

7.1 ตั้งคา่ ดังรูป จะไดโ้ ปรแกรมดงั รปู

ต้ังค่ำ
1. Wait = Untrasonic Sensor >
Compare > Distance Centimetres
2. Threshold Value = 30

8. เลอื กบลอ็ กทห่ี มวด Action สเี ขยี ว

44

9. เลือก Move Steering มาวางที่ Canvas

จะได้โปรแกรมดังรปู

9.1 ต้ังคา่ ดังรปู

ตั้งคำ่
1. Move Steering = On for Rotation
2. Steering = 50
3. Power = 50
4. Rotations =1.1

10. เลือกบล็อกทหี่ มวด Action สเี ขยี ว

45

11. เลอื ก Move Steering มาวางที่ Canvas

11.1 ตัง้ คา่ ดังรปู จะได้โปรแกรมดงั รปู

ตงั้ คำ่
1. Move Steering = On
2. Power = 50

12. เลือกบลอ็ กที่หมวด Flow Control สีสม้

46

13. เลือก Wait มาวางท่ี Canvas

13.1 ต้งั คา่ ดังรูป จะไดโ้ ปรแกรมดังรูป

ตัง้ คำ่
1. Wait = Untrasonic Sensor >
Compare > Distance Centimetres
2. Threshold Value = 20

14. เลอื กบล็อกท่หี มวด Action สเี ขยี ว


Click to View FlipBook Version