The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2016-10-07 03:56:17

Spravodajca UMB 3/2016

Spravodajca UMB 3/2016

Spravodajca

Ročník 22 UNIVER ZIT Y MATE JA BEL A V BANSKE J BYSTRICI číslo 3  september 2016

VÝNIMOČNÝ ČLOVEK
VÝNIMOČNÉ OCENENIE

Spravodajca Obsah

22. ročník Editorial Cesta za poznaním knižnej kultúry ......... 36
Z diára rektora
Vydáva Začal sa nový akademický rok 2016/2017... 4 Vedecká konferencia troch fakúlt............. 37
UNIVERZITA MATEJA BELA Návšteva banskobystrickej delegácie
v Banskej Bystrici v Čínskej ľudovej republike ....................... 8 UMB začala spolupracovať
Výnimočný človek – výnimočné ocenenie .. 10 so Školou u Filipa ....................................... 37
Sídlo redakcie Národný konvent o Európskej únii .......... 12
Národná 12 Globsec Academy centre na UMB ........... 13 Perspektívy v ochrane detí a mládeže na
974 01 Banská Bystrica Život univerzity ......................................... 14 Slovensku, v Nórsku a v iných krajinách... 38
Pomoc pre nevidiacich............................... 16
IČO 30232295 Pokračujme v diskusii o cieľoch a výsledkoch U krajanov v Gemelčičke........................... 38
registračné číslo MK SR EV 1116/08 vzdelávania na UMB .................................. 17
Via Benedictina........................................... 18 Ozdravný tábor Ukrajina 2016 ................. 39
[email protected] (Socio)lingvistika – perspektívy,
www.umb.sk limity a mýty ............................................... 18 Michal Mereš – fyzik, ktorého
Vedecká konferencia o preklade si všimol Forbes .......................................... 40
REDAKČNÁ RADA a tlmočení ................................................... 19
Kultúrne dedičstvo a identita.................... 19 10. ročník Detskej univerzity UMB ......... 41
Predsedníčka Kia Motors Slovakia na EF UMB ............. 20
doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. Cudzie jazyky a kultúry v teórii a praxi... 20 Vzdelanie, ktoré som dostal bolo
Čínsky lektor prof. Zhigang Han na UMB... 21 nadpriemernej kvality................................ 43
Výkonná redaktorka Inovácie a podnikanie. Teória a prax....... 22
Mgr. Zuzana Ševčíková Banskobystrická translatológia Študentský život ......................................... 44
má dôvod na radosť ................................... 22
Jazykový redaktor Základy teórie a praxe diplomacie ........... 24 Ocenenie pre spevácky zbor Mladosť ...... 46
PaedDr. Ivan Očenáš, PhD. Medzinárodný projekt na EF UMB.......... 24
„Shaksper“ v 21. storočí............................. 25 Nie je dôležité, na čo sa pozeráme, ale čo
Členky a členovia Veľmi si cením, že Univerzita Mateja Bela vidíme... ....................................................... 47
Monika Tomášiková (EF) mi poslala pozývací list ............................. 26 Študenti geografie na terénnych cvičeniach.. 47
PaedDr. Mária Rošteková, PhD. (FPVaMV) Ľudia z (edukačnej) praxe ......................... 29
doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. (FPV) Edukácia dospelých 2016 .......................... 30 Úspechy študentov na UMB ..................... 48
prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. (PF) UMB partnerom projektu
JUDr. Jana Muránska, PhD. (PrF) Komenského inštitút .................................. 31 Študenti ocenili otvorenosť diplomatov .. 50
PaedDr. Slavomíra Očenášová, PhD. (R) Stretnutie katedier práva ........................... 32
doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. (FF) S rešpektom a úctou k profesii a odbornosti.. 33 Jeden darca – sedem životov..................... 51

Grafická úprava Študenti parížskych univerzít
Mgr. art. Zuzana Ceglédyová už druhýkrát na UMB ............................... 51

Tlač Geológovia z UMB na Dni Zeme............. 52
EQUILIBRIA, s. r. o., Košice
Rok na misiách v Tanzánii ........................ 52
Fotografie
archív UMB Študenti práva v Štrasburgu ...................... 53

Za obsah príspevkov zodpovedajú Spievam po francúzsky .............................. 53
autori
Katedra techniky opäť na olympiáde
Príspevky môžete posielať v Plzni .......................................................... 54
elektronickou poštou na adresu:
[email protected] Vizuálny dialóg ........................................... 54

Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme Šport ............................................................ 56
a nevraciame. Redakcia si vyhradzuje
právo príspevky krátiť, redakčne Manažér a tréner reprezentačného výberu
upraviť alebo aj neuverejniť. Za obsah EUHL sú z UMB......................................... 58
príspevku zodpovedá autor.
Hokejisti UMB prispeli na dobrú vec ...... 59
Fotografia na obálke
Ján Valach Jubilanti ....................................................... 59
Stále zastúpenie SR pri EÚ
Kalendárium .............................................. 60
ISSN 1339 - 6749
štvrťročník

2

Vážená akademická obec,
okrem vzdelávania a vedeckého výskumu majú vysoké školy aj tretie, v dnešných dňoch mimoriadne dôležité
poslanie. Je ním služba komunite. Súčasťou vízie našej univerzity je príprava absolventov, ktorí budú vnímaví k
potrebám svojho okolia, schopní prejaviť aktívne občianske postoje, ochotní „investovať“ do činností, ktoré sú
prejavom solidarity s inými. Sme pioniermi v oblasti implementácie prierezovej vyučovacej stratégie, ktorá uče-
nie spája so službou komunite. Prostredníctvom projektového vzdelávania a odbornej praxe, ktoré sú zakom-
ponované do mnohých našich študijných programov, učia sa študenti identifikovať potreby komunity, ktorej
sú súčasťou, a reagovať na ne. Tento proces je prospešný pre nich samotných, pre komunitu aj pre univerzitu.
Môžeme sa chváliť viacerými úspešnými projektmi, ktoré vznikli z iniciatívy našich ľudí a z ich chuti angažovať
sa v záujme iných. Informácie o nich sa už v minulosti viackrát objavili aj na stránkach nášho časopisu. Think-
tank svetového renomé Globsec, Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, Univerzitná noc literatúry, Zadobe, to sú značky, ktoré uka-
zujú, že sa nám darí spájať štúdium s praxou a motivovať k aktívnemu občianstvu. Študenti, ktorí majú záujem naučiť sa študovať novým
spôsobom, si aj tento rok môžu zapísať univerzitný predmet nazvaný service-learning. Pedagógovia, ktorí chcú svojich študentov viesť k
úspechu, môžu prísť začiatkom novembra na seminár o tejto vyučovacej stratégii. Pozvánku nájdete už čoskoro na univerzitnom webe.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
v mene redakcie časopisu mi dovoľte zaželať Vám veľa úspechov v začínajúcom sa akademickom roku.

z diára rektora...

komisie pre voľby a kontrolu s rektorom MGIMO University Open Air Festivalu Operalia Banská
financovania politických strán A. Torkunovom podpísal zmluvu Bystrica
o spolupráci

19. 5. – 25. 5. 2016 rokoval s veľvyslancom SR SEPTEMBER
s primátorom mesta Banská v Moskve
Bystrica absolvoval zahraničnú 1. 9. 2016
pracovnú cestu do ČĽR 24. 6. 2016 zúčastnil sa 19. ročníka
zúčastnil sa promócií absolventov medzinárodnej vedeckej
MÁJ 30. 5. 2016 Univerzity tretieho veku konferencie AMSE 2016: Aplikácie
zúčastnil sa zasadnutia Slovenskej matematiky a štatistiky v ekonómii
4. a 5. 5. 2016 rektorskej konferencie 27. 6. 2016
zúčastnil sa udelenia čestného rokoval s prezidentom 2. 9. 2016
titulu doctor honoris causa JÚN Slovenskej rektorskej konferencie zúčastnil sa slávnostného otvorenia
prof. J. Valachovi v Bruseli vo Zvolene jazykovej školy SPEAK

6. 5. 2016 5. 6. 2016 – 8. 6. 2016 28. 6. 2016 5. 9. 2016
zúčastnil sa pietneho aktu pri aktívna účasť na EQUIP zúčastnil sa rozšíreného zúčastnil sa na 3. medzinárodnej
príležitosti Dňa víťazstva nad workshope v Lisabone zasadnutia prezídia Slovenskej vedeckej konferencii Sociokultúrne
fašizmom v Banskej Bystrici rektorskej konferencie aspekty v slovanských jazykoch
9. 6. 2016
9. 5. 2016 zúčastnil sa zasadnutia 9. 9. 2016
zúčastnil sa slávnostného koncertu AS UMB JÚL rokoval s ministrom školstva
pri príležitosti Dňa Európy
a Dňa víťazstva nad fašizmom zúčastnil sa divadelného večera 1. 7. 2016 na MŠVVŠ SR rokoval
v Bratislave EF UMB
zúčastnil sa slávnostného s generálnym riaditeľom sekcie
10. 5. 2016 14. 6. 2016
ako člen koordinačného výboru zúčastnil sa konferencie otváracieho koncertu pri medzinárodnej spolupráce
rokoval na MŠVVŠ SR o revízii organizovanej Európskym
sústavy študijných odborov hospodárskym príležitosti slovenského a európskych záležitostí
a sociálnym výborom
11. 5. 2016 v Bratislave predsedníctva
zúčastnil sa zasadnutia Správnej
rady UMB vystúpil na podujatí Univerzita v Rade Európskej únie zúčastnil sa na pietnej spomienke
mestu, mesto univerzite
pri príležitosti Pamätného dňa

4. 7. 2016 obetí holokaustu a rasového násilia

zúčastnil sa imatrikulácie v Bratislave

študentov Detskej univerzity UMB

12. 9. 2016

12. 5. 2016 8. 7. 2016 zúčastnil sa slávnostného otvorenia
zúčastnil sa zasadnutia
VR EF UMB 15. 6. 2016 zúčastnil sa 77. zasadnutia akademického roka 2016/2017
zúčastnil sa časti inauguračného
zúčastnil sa medzinárodnej konania doc. Janiša na zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie na Fakulte zdravotníctva SZU
konferencie Ekonomicko-právne VR STU v Bratislave
problémy a výzvy na trhu práce a v Banskej Bystrici spojeného
ich vplyv na individuálny blahobyt 16. 6. 2016
zúčastnil sa otvorenia nových s otvorením Konfuciovej
priestorov Školy u Filipa
AUGUST učebne tradičnej čínskej medicíny

16. 5. 2016 21. 6. 2016 10. 8. 2016 rokoval s rektorom Liaoninskej
zúčastnil sa slávnostného aktu rokoval s prorektorom MGIMO podpísal zmluvu s Komunitnou univerzity tradičnej čínskej medicíny
zloženia sľubu členov Štátnej University A. Baykovom nadáciou Zdravé mesto
19. 9. 2016
20. 8. 2016 – 23. 8. 2016 slávnostne otvoril akademický rok
zúčastnil sa medzinárodného 2016/2017 na UMB

ZAČAL SA NOVÝ
AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

Príhovor rektora UMB Je tu však jedna skupina, významná podmnožina našej akademic-
kej obce, pre ktorú má akademický rok 2016/17 jedinečnú príchuť.
Vážené Magnificencie, Spektability, Honorability, Študentky a  študenti, ktorí sa na našej akademickej pôde ocitajú po
vážený pán primátor, vzácni hostia, prvýkrát. Vybrali si z ponuky takmer 300 študijných programov, úspešne
ctení členovia Správnej rady UMB, akademických senátov, vedeckých rád, prešli prijímacím konaním a zapísali sa na bakalárske štúdium, resp. sa
vážené kolegyne, vážení kolegovia, rozhodli v druhom alebo treťom stupni svojho štúdia pokračovať práve
milé študentky, milí študenti. na Univerzite Mateja Bela. Dovoľte mi osobitne privítať Vás študentky a
študentov prvých rokov štúdia a zaželať Vám, aby vysokoškolské štúdium
Srdečne Vás všetkých vítam pri príležitosti slávnostného otvore- naplnilo Vaše očakávania a každým dňom stráveným na našej univerzite
nia 25. akademického roka na našej Univerzite Mateja Bela. Štart ste sa čoraz viac utvrdzovali v presvedčení, že Váš výber vysokej školy bol
akademického roka je pre mnohých už rutinnou záležitosťou bez správny. Na to je, samozrejme, potrebná súčinnosť nás všetkých.
špecifického vnímania štandardného kolobehu opakujúcich sa aktivít
a povinností. Azda jediné, pri čom sa vedome či podvedome pozastaví- Začiatok roka je tiež okamih bilancovania a hodnotenia rozhodujúcich
me, je, že opäť akosi rýchlo ubehol ten rok predchádzajúci. Je to zároveň skutočností. Nebudem prítomných v tento slávnostný okamih unavovať
priestor na zamyslenie každého z nás, ako efektívne využil rok uplynulý, hĺbkovými analýzami relevantných činností univerzity, napriek tomu
čo a ako kvalitne sa podarilo dosiahnuť, aké úlohy je nevyhnutné vyko- venujem pozornosť vybraným oblastiam. Stalo sa akademickým folkló-
nať v ďalšom období. Pri pohľade medzi vás vidím mnohé tváre, ktoré rom, žiaľ, z hľadiska prežitia nevyhnutným, ku koncu septembra upria-
zažili všetky akademické roky na našej alma mater a  pôsobia na nej movať pozornosť na absolútne počty zapísaných študentov. Podľa aktu-
od jej vzniku, prípadne i dlhšie. Napriek desiatkam prežitých rokov na álnych údajov klesol počet zapísaných študentov, očakávane aj na UMB,
vysokej škole pravdepodobne budete so mnou súhlasiť, že každý ďalší k  rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o  približne 15  %, čo je
akademický rok je svojim spôsobom špecifický a bude takým zrejme aj výrazný pokles. Nie je to spôsobené výlučným poklesom na vstupe vzde-
rok 2016/17. Niečo vieme predikovať a  odhadnúť celkom konkrétne, lávacieho procesu. Za významné považujem spomenúť, že kým počet ab-
niečo sa ukáže až v jeho samotnom priebehu. solventov bakalárskeho štúdia klesol v porovnaní s minulým rokom o viac
ako 20  %, počet absolventov druhého stupňa štúdia nám v  uplynulom
4 roku neklesol. Preto čistý úbytok počtu zapísaných študentov je nižší ako

spomínaných 15 %. Zaujímavý je aj fakt, že vnútorná štruktúra poklesu je znižovaním kvality na nižších úrovniach vzdelávania je to jav úplne pri-
veľmi podobná na všetkých našich súčastiach, teda nemáme z tohto hľa- rodzený. Už dlhší čas a stále intenzívnejšie sa ozývajú hlasy zmeniť nasta-
diska fakultu vynikajúcu, či podpriemernú. To podčiarkuje zásadný vplyv vený systém financovania na hlavu a zamerať pozornosť na prevažne kva-
vonkajších, objektívnych faktorov na vývoj v tejto oblasti a z pohľadu de- litatívnu stránku výchovno-vzdelávacieho procesu. Závažnosť tejto témy
mografického vývoja je situácia na väčšine vysokých škôl na Slovensku, do- zdôrazňuje navyše skutočnosť, že spoločenský dosah prepadu kvality vo
konca i v zahraničí, podobná. Miernym pozitívom je, že dynamika poklesu
študentov denného štúdia je nižšia v porovnaní s celkovým poklesom, čo je vzdelávaní je sprevádzaný mnohoročným fázovým posunom. Zmeny
síce pozitívne smerom k rozpočtovým zdrojom, avšak s negatívnym vply- urobené zajtra nezmenia súčasnosť a výsledky prinesú až neskôr. Napriek
vom na mimorozpočtové zdroje z hľadiska výnosu z externého štúdia. tomu platí radšej neskoro ako nikdy.

Za normálne by som v prípade hodnotenia pedagogického výkonu Je potešiteľné, že napriek týmto pesimistickým slovám je na Univerzite
na vysokej škole považoval bilancovanie kvalitatívnej stránky vzdeláva- Mateja Bela stále väčšina kvalitných vysokoškolských učiteľov, mnohí zažili
cieho procesu a skutočnosti, ako prispievame k napĺňaniu očakávaných niekoľko desaťročí akademických rokov a ich praktické skúsenosti a nad-
cieľov a poslania univerzít v spoločnosti. hľad naberajú z hľadiska uvedeného na význame možno viac ako v mi-
nulosti. Pôsobiť dnes v úlohe vysokoškolského učiteľa a napĺňať poslanie
Nie je z  hľadiska významu vysokých škôl pre spoločnosť zvrátené, tohto pekného povolania nie je vôbec jednoduché, preto je mimoriadne
že kardinálnou oblasťou záujmu manažmentov vysokej školy a  jej fa- dôležité, že stále je medzi nami veľa tých, ktorým v hrudi bije to pravé uči-
kúlt z  hľadiska riadenia pedagogického výkonu je absolútny počet teľské srdce. Rád by som sa pri tejto príležitosti poďakoval všetkým Vám,
študentov a tento primárny záujem je z úrovne vrcholového manažmentu ktorí svojou prácou prispievate k napĺňaniu poslania našej univerzity, či už
v  konečnom dôsledku prenášaný až na jednotlivca? Študijný program z pohľadu pedagogického alebo nepedagogického zamestnanca.
s najvyšším počtom študentov je, zjednodušene povedané, najlepší. Hoci
sa uplatniteľnosti absolventov už dlhšie obdobie venuje pozornosť, stá- Takto pred rokom som hovoril o špecifickej príchuti uplynulého aka-
le absentuje dlhodobé sledovanie efektívnosti vynakladania verejných demického roka a použil som prívlastok akreditačná. Stála a svojím spô-
zdrojov na vzdelávanie vo väzbe na štrukturálnu potrebu trhu práce, a to sobom stále pred nami stojí dôležitá úloha splniť kritérium číslo 2 začle-
nielen z hľadiska aktuálnej situácie, ale i dlhodobej perspektívy. Vysoké nenia UMB medzi univerzitné vysoké školy. Akreditačnej komisii bola
percento zamestnanosti absolventov študijného programu síce zlepšuje začiatkom mája 2016 zaslaná správa o prijatých opatreniach na odstráne-
jeho hodnotenie, ale nedokáže komplexne pokryť kvalitatívnu stránku nie nedostatkov v tejto oblasti. Pozostáva z dvoch častí: Prehľad plnenia
úrovne absolventa i samotného študijného programu. Ťažiskové zame- kritéria KZU-2 za − v čase o rok posunuté − obdobie hodnotenia rokov
ranie na masifikáciu vzdelávania je sprevádzané intenzívnym poklesom 2009 – 2014, na základe ktorého je plnenie hodnotenia atribútu výstupov
kvality celého vzdelávacieho procesu. Z  pohľadu strojnásobenia po- študentov a absolventov doktorandského štúdia, deklarované vedeniami
dielu populácie pokračujúcej v  štúdiu na vysokej škole sprevádzaného fakúlt, na úrovni 100 %, teda splnené vo všetkých 11 hodnotených ob-
lastiach výskumu. Druhou časťou sú samotné prijaté opatrenia v oblasti

5

zlepšenia výstupov výskumu doktorandského štúdia. Pretože ide o dôle- Nedá mi v  tejto súvislosti nezdôrazniť, že oblasti KZU-2 nebola od
žitú vec, stručne uvediem tri zásadné a tri podporné opatrenia smerujúce prvého momentu existencie kritérií venovaná dostatočná pozornosť
k  zníženiu kvantity a  postupnému zvyšovaniu kvality doktorandského a som presvedčený, že sme tieto problémy nemuseli riešiť. Určite by som
štúdia. Už v  predchádzajúcom akademickom roku došlo k  výraznému v tejto chvíli radšej komentoval obhájený status univerzity, avšak vzhľa-
zníženiu počtu prijímaných denných doktorandov, skokovo až o 35 %. dom na uvedené nemám najmenšie pochybnosti, že to tak čoskoro bude.

Zásadnou zmenou je spôsob financovania denného doktorandského V rámci komplexnej akreditácie je potrebné sa vyrovnať aj s čiastko-
štúdia s primárnym cieľom zvýšiť kvalitu zrušením centrálne určova- vými správami o prijatých opatreniach, ktoré sú v plnej zodpovednosti
ných počtov miest denných doktorandov a presunúť túto kompetenciu manažmentov jednotlivých fakúlt, samotný proces je koordinovaný
na fakulty. Toto významným spôsobom akceleruje zodpovednosť fakúlt najmä z úrovne prorektorky pre pedagogickú činnosť.
za zdroje financovania denného doktorandského štúdia súčasne s ob-
jektívnym posúdením kvality prijímaných uchádzačov, ako aj zodpo- S uspokojením konštatujem, že napriek nepriaznivej finančnej situácii
vednosť za optimalizáciu ich počtu. Je tak vytvorený priamy priestor na sa rozumným finančným hospodárením a úspešnou snahou získať doda-
rozhodnutie radšej neprijať uchádzača, ako prijať nekvalitného. Máme točné finančné zdroje darí udržať nastavený trend kapitálových výdavkov
za sebou prvý rok tohto modelu a som presvedčený, že je to výrazný na výrazne vyššej úrovni, ako bolo obvyklé v minulosti. Aj v uplynulom
akademickom roku sa podarilo úplne zrealizovať, resp. do konca kalen-
kvalitatívny krok vpred. Nie som ale stotožnený s nastavením systému dárneho roka bude ukončených niekoľko investičných akcií. Bolo vytvo-
na jednotlivých súčastiach, najmä na fakultách s doktorandským štú- rených približne 60 nových parkovacích miest pre potreby zamestnancov
diom vo viacerých študijných odboroch. Tento model v praxi by nemal a študentov Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied vrátane rekon-
fungovať tak, že najskôr určím počty prijímaných doktorandov a pra- štrukcie asfaltových plôch v  areáli zmienených fakúlt. Rekonštrukciou
coviská, ktorým budú rozdelené, ale naopak, najskôr plošne posúdim nepoužívaných dielní boli v priestoroch Fakulty prírodných vied vybudo-
kvalitu uchádzačov o doktorandské štúdium a následne zohľadnením vané tri nové moderné učebne. Pred pár dňami bol dokončený bezbarié-
finančných možností rozhodnem o  štruktúre prijatých uchádzačov. rový chodník smerujúci do študentskej jedálne a študentského domova
Preto k tejto téme určite v krátkom čase zvolám pracovné stretnutie. č. 1 vrátane rekonštrukcie vchodovej časti a priestorov recepcie. V týchto
dňoch sa finalizuje úplná rekonštrukcia klimatizačného zariadenia v aule
Ďalším zásadným opatrením je implementácia povinnosti kvalitného Právnickej fakulty. Na Pedagogickej fakulte bola zmodernizovaná telo-
vedeckého výstupu doktoranda už počas štúdia priamo medzi povinné cvičňa, ktorá svojím technickým stavom a energetickou náročnosťou ne-
predmety vedeckej časti študijných programov doktorandského štúdia, zodpovedala potrebám fakulty. Aktuálne sa tiež uzatvára kúpa pozemkov
čo bolo vykonané ešte v  čase prípravy komplexnej akreditácie pod pod budovami v areáli Pedagogickej fakulty v rámci vyrovnania vlastníc-
vedením prorektorky Vetrákovej. Z podporných opatrení spomeniem kych vzťahov. V plnej realizácii, s plánovanou finalizáciou do začiatku
spustenie projektu obsadzovania pracovných miest postdoktorandov, vykurovacej sezóny, prebieha generálna rekonštrukcia energetického
úpravu vnútorných predpisov na UMB vrátane smernice o doktorand- systému na Tajovského ulici, čo umožní vytvorenie nových pracovných
skom štúdiu a zvýšenie angažovanosti školiteľov pri práci so študentmi priestorov, ukončenie presunu všetkých pracovísk Filozofickej fakulty na
doktorandského štúdia. jedno miesto a realizáciu výhodného dlhodobého prenájmu priestorov
6 pre súkromnú základnú školu v areáli Pedagogickej fakulty. Tento inves-
tičný zámer nemá len jednorazový efekt, generuje významnú finančnú
úsporu na energiách, výnosy z prenájmu umožnia alokovať prostriedky
do ďalšieho rozvoja v budúcnosti a v neposlednom rade je potrebné spo-
menúť aj perspektívnu spoluprácu medzi našou Pedagogickou fakultou
a Súkromnou základnou školou u Filipa. Investične náročným bude aj
pripravovaný projekt rekonštrukcie a riešenia havarijného stavu suteré-
nu v priestoroch Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov.

Rád by som zdôraznil, že v oblasti koordinácie investičných akcií na
UMB dôrazne dohliadam na to, aby žiadna súčasť nebola nijakým spô-
sobom zvýhodňovaná.

Z hľadiska rozvoja medzinárodnej spolupráce si UMB udržiava líder-
skú pozíciu v oblasti frankofónie a aktívne sa podieľa na vývoji a kreovaní
jazykovej a vzdelávacej politiky na podporu francúzskeho jazyka vo svete.
V  novembri 2015 absolvovala delegácia UMB pracovný program na

partnerských univerzitách a inštitúciách v Paríži, vo Versailles a v Grenobli UMB, aktivity kolegýň z  Filozofickej fakulty organizujúce Univerzitnú
s cieľom posilniť existujúcu a nadviazať novú spoluprácu. V máji 2016 som noc literatúry, podujatie, ktoré už presiahlo univerzitný rozmer, a mnohé
v Daliane podpísal memorandum o spolupráci medzi UMB a Dongbei ďalšie cenné aktivity. Som veľmi rád, že v spolupráci s mestom sa poda-
University of Finance and Economics. Stalo sa tak za významnej podpory rilo vytvoriť skvelý cyklus podujatí Univerzita mestu – mesto univerzite.
prezidenta asociácie čínsko-slovenského priateľstva Čínsky sen Antonína Vzhľadom na úspech a hodnotovú myšlienku podujatia sme sa rozhodli
Ovšáka. Spoločne s  vedením partnerskej univerzity v  Daliane sme pár podporiť tieto aktivity minimálne v ďalšom roku a ďakujem za nadštan-
dní na to rokovali v Pekingu za účasti primátora mesta Banská Bystrica dardnú súčinnosť mestu Banská Bystrica.
o možnosti vytvoriť Konfuciovu učebňu pri Univerzite
Mateja Bela. Skutočnosť, že budúci týždeň privítame V najbližšom období s  istým napätím očakávame avizovanú novú
čínsku delegáciu na pôde UMB svedčí o  tom, že veci vysokoškolskú legislatívu, ohlasované reformy v školstve a dúfame, že
sa vyvíjajú dynamicky a správnym smerom. S  pote- ďalšie zmeny prinesú aspoň čiastočný kvalitatívny posun vo vybraných
šením konštatujem, že presne pred týždňom bola na oblastiach. Koncom roka 2016 uplynie polčas akreditačného cyklu
Fakulte zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univer- a hoci nepredpokladám, že budeme poznať, či už nové kritériá, alebo
zity v Banskej Bystrici slávnostne otvorená Konfuciova nový model akreditácie, je to priestor na to, aby sme venovali pozornosť
učebňa so zameraním na tradičnú čínsku medicínu. auditu úrovne výskumnej činnosti na UMB, tak ako sme o tom hovorili
Oceňujem spoluprácu a  nadštandardné vzťahy medzi na ostatnom rokovaní vedeckej rady.
UMB a Fakultou zdravotníctva SZU a som presvedčený,
že naše spoločné snahy silne podporované aj zo strany Vážené slávnostné zhromaždenie,
mesta vyústia do želaných efektov pre tento región. dovoľte mi poďakovať našim cteným hosťom i  celej akademickej
Koncom júna som s  rektorom Moskovského štátneho obci, že ste prijali pozvanie na toto stretnutie, a zaželať nám všetkým,
inštitútu medzinárodných vzťahov, najprestížnejšej rus- aby akademický rok 2016/17 bol pre našu univerzitu úspešným. Prajem
kej vzdelávacej inštitúcie v tejto oblasti, podpísal bilate- Vám pevné zdravie a mnoho pracovných i osobných úspechov.
rálnu dohodu o spolupráci a hovorili sme o možnosti
vytvoriť spoločne zabezpečovaný študijný program.
Rád spomeniem aj významnú aktivitu a úspech Katedry
histórie na Filozofickej fakulte. Podpisom medzinárod-
nej zmluvy rektormi Sliezskej univerzity v Katoviciach,
Ostravskej univerzity a Univerzity Mateja Bela bol vytvorený nový študij-
ný program stredoeurópske historické štúdiá.

Univerzity zohrávajú dôležitú úlohu − nie všetky, rozhodne tie dobré
− aj v oblasti napĺňania duchovných, spoločenských, humánnych či, jed-
noducho povedané, ľudských hodnôt spoločnosti. Táto otázka je mimo-
riadne aktuálna v období hodnotového usporiadania zameraného viac na
materiálnu stránku našej existencie. Som hrdý na to, že Univerzita Mateja
Bela patrí k tým inštitúciám, ktoré stále intenzívnejšie šíria toto posolstvo
do svojho okolia. Za tým všetkým ale vždy stoja konkrétni ľudia, mno-
hí z Vás, ktorí sú v prvom rade naladení na túto hodnotovú frekvenciu
a sú ochotní, je to žiaľ čoraz zriedkavejšie, urobiť aj čosi navyše s istou
pridanou hodnotou pre spoločnosť. V tejto súvislosti oceňujem dobro-
voľnícke práce Katedry sociálnej práce spájané so šírením dobrého mena

7

Návšteva banskobystrickej delegácie

v ČÍNSKEJ ĽUDOVEJ
REPUBLIKE

V máji tohto roku delegácia vedená  rektorom UMB v  Banskej zameranej na oblasť ekonómie a  financií, s  cieľom prepojiť odborné
Bystrici Vladimírom Hiadlovským a primátorom mesta Banská poznatky a prispieť k šíreniu čínskeho jazyka a kultúry vo svete.
Bystrica Jánom Noskom navštívila Čínsku ľudovú republiku. Cieľom
bolo nadviazať spoluprácu medzi Univerzitou Mateja Bela v Banskej Banskobystrická delegácia počas svojho pobytu navštívila okrem
Bystrici a Dongbei University of Finance and Economics (DUFE) a mestského zastupiteľstva v  Shenyangu a  partnerskej univerzity
medzi mestami Shenyang v provincii Liaoning a Banská Bystrica. DUFE aj Liaoninskú univerzitu tradičnej čínskej medicíny. V uni-
verzitnej nemocnici mala možnosť vidieť ukážku praktickej liečby
Partnerské univerzity podpísali memorandum o  spolupráci, ktoré s využitím tradičnej čínskej medicíny. Pracovný program pokračoval
je východiskom na založenie Konfuciovej učebne v Banskej Bystrici, rokovaním s viceprezidentkou Hanbanu – Riaditeľstva Konfuciových

8

inštitútov v Pekingu (Confucius Institutes
Headquarters of China), organizácie na
podporu výučby čínštiny vo svete o  kon-
krétnych otázkach žiadosti UMB a DUFE
zriadiť Konfuciovu učebňu v  Banskej
Bystrici a  bol zavŕšený prijatím na veľvy-
slanectve Slovenskej republiky v Pekingu.

Delegácia z Banskej Bystrice sa pripojila
v Číne k programu a aktivitám organizova-
ným občianskym združením Čínsky sen,
asociáciou čínsko-slovenského priateľstva,
zastúpenú prezidentom Antonínom
Ovšákom. Poslaním Čínskeho sna je šíriť
dobré meno Slovenska v zahraničí a najmä
vytvárať projekty čínsko-slovenskej spolu-
práce v oblasti vzdelávania, tradičnej čín-
skej medicíny, kultúry, umenia, cestovné-
ho ruchu, gastronómie a bojového umenia
WUSHU.

9

„Človek, ktorý prechováva a živí v sebe
ideál a chce ho preniesť do života,
je chránený a nezrania ho ani jedy
a bolesti doby.“
Jean Paul

Výnimočný človek –
výnimočné ocenenie

Doctor honoris causa Univerzity Mateja Bela

JÁN VALACH

Vedecká rada Pedagogickej fakulty UMB 26. novembra 2015 prerokova-
la návrh Katedry hudobnej kultúry PF na udelenie čestného titulu doctor
honoris causa Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici profesorovi Jánovi
Valachovi, jedinečnej dirigentskej, skladateľskej a pedagogickej osobnos-
ti. Návrh bol schválený Vedeckou radou UMB 28. apríla 2016. Slávnostná
promócia sa konala v Bruseli 4. mája 2016 v priestoroch Stáleho zastúpe-
nia Slovenskej republiky pri EÚ za účasti rektora UMB doc. Ing. Vladimíra
Hiadlovského, PhD., s delegáciou. Na slávnosti sa zúčastnil aj veľvyslanec
Slovenskej republiky v Belgickom kráľovstve J. E. Stanislav Vallo.

10

Pri príležitosti tejto významnej udalosti zorganizovala Univerzita konzervatóriu organ a dirigovanie. Napokon sa rozhodol: medicínu za-
Mateja Bela poctu Dr. h. c. Jánovi Valachovi. Slávnosť sa uskutočnila nechal a rozhodol sa definitívne pre hudbu.
14. 6. 2016 v priestoroch historickej radnice v Banskej Bystrici za účas-
ti významných osobností: Rektor univerzity doc. Vladimír Hiadlovský V r. 1946 zložil skúšky na Akadémii múzických umení v Prahe a do-
informoval o priebehu slávnostnej promócie v Bruseli; za mesto sa pri- stal výnimku na štúdium dvoch odborov – organ a dirigovanie (orches-
hovoril primátor MUDr. Ján Nosko, ktorý ocenil prínos Jána Valacha trálne, zborové a operné). V rokoch 1948/49 bol poslucháčom estetiky
pre pozdvihnutie kultúrneho života v meste pod Urpínom; prodekanka a hudobnej vedy na Univerzite Karlovej v Prahe.
Pedagogickej fakulty UMB Dr. h. c. prof. Beata Kosová uviedla dôvody
návrhu na udelenie čestného doktorátu prof. Valachovi; doc. Marián V roku 1952 Ján Valach ukončil vysokoškolské štúdiá. Stal sa zbor-
Janek, vedúci Katedry hudobnej kultúry PdF sa vo svojom príhovore majstrom Speváckeho zboru slovenských učiteľov. Okrem toho pôsobil
sústredil na gestorstvo Jána Valacha v súťaži Hnúšťanský akord; drama- ako korepetítor a neskôr asistent dirigenta opery Slovenského národné-
turgička banskobystrickej Štátnej opery PhDr. Alžbeta Lukáčová, PhD., ho divadla v Bratislave, externý pedagóg na VŠMU v Bratislave.
priblížila roky pôsobenia Jána Valacha v banskobystrickej Štátnej opere
s akcentom na uvedenie opery Krútňava. So svojimi poznatkami ešte V roku 1962 sa stal umeleckým šéfom Opery Divadla J. G. Tajovského
vystúpili PhDr. Ľudmila Červená, PhD., ktorá analyzovala jeho orga- v  Banskej Bystrici. Bolo to významné postavenie, pretože mohol mať
nové dielo Apokalypsa a reverend Dr. Dušan Tóth, osobný priateľ Jána vplyv na dramaturgiu a celkovo na kvalitu súboru. Ján Valach ponuku
Valacha a  autor životopisného filmu o  tomto výnimočnom človeku. divadla prijal s podmienkou možnosti naštudovať Suchoňovu Krútňavu.
V kultúrnom programe žiakov ZUŠ v Hnúšti a študentov speváckeho Z pohľadu samotného Valacha prísť do neskúseného súboru a naštudo-
zboru Mladosť zazneli skladby z tvorby Jána Valacha. vať Krútňavu bol počin viac absurdný ako naozaj seriózny. Realizácia
Krútňavy sa podarila – aj s akcentovaním idey odpustenia hriechu a po-
Ján Valach sa narodil 22. septembra 1925 v Hnúšti, v meste nachádza- solstvom o morálnej sile slovenského človeka.
júcom sa v severnej časti Rimavskej doliny. Krásne prírodné prostredie
a čulý kultúrny život v Tisovci, kde navštevoval hudobnú školu a gymná- Pôsobenie Jána Valacha v Banskej Bystrici znamenalo významný po-
zium, vplývali na formovanie jeho osobnosti. Narodil sa v rodine lekára sun v dramaturgii, v umeleckom stvárnení hudobných diel a v umelec-
ako najstarší zo štyroch detí. Rodičia nemali systematické hudobné vzde- kom raste mladého operného súboru.
lanie, ale vedeli odovzdať lásku k hudbe svojim deťom, a tak stimulovať ich
vlohy pre hudbu. Pre Jána sa hudba stala sprievodcom života. Ovplyvňuje V  r. 1967 odišiel do Káhiry, kde zastával post pedagóga na konzer-
ho v trápení, v radosti, inšpiruje ho k myšlienkam, k tvorivosti. Už ako vatóriu a  organového sólistu Symfonického orchestra v  Káhire. Po ná-
študent upravoval, tvoril a predvádzal aj vlastné inštrumentálne dielka. vrate dostal pozvanie a  ponuku od riaditeľa Kráľovskej flámskej opery
V čase vojny bol otec Jána Valacha poverený zriadiť nemocnicu v Hnúšti- v  Antverpách naštudovať moderné dielo českej hudby; Ján Valach na-
Likieri. V  ťažkých časoch mnohí lekári nemocnicu opustili, lekár Ján vrhol slovenskú operu Krútňava na základe osobnej a odbornej skúse-
Valach ostal ako chirurg sám, bez asistentov, preto zaúčal svojich dvoch nosti s týmto dielom. Bola to odvaha, pretože pre belgické publikum išlo
synov pracovať v nemocnici a asistovať pri operácii. A tak sa mladý Ján o dielo neznámeho autora neznámej proveniencie. Bolo to však moderné
ocitol medzi dvoma silami; hudbou, ktorá ovládala jeho srdce, a medi- dielo, hudobne zaujímavé a prístupné aj neodbornému publiku. Premiéra
cínou, ktorá pramenila z príkladu otca. Nechal sa uniesť ideálom, ktorý opery Krútňava 6. apríla 1968 bola skvelá, s  obrovským úspechom.
sa rozvíjal v symbióze hudby – umenia a medicíny. Preto začal študovať Zopakoval sa úspech banskobystrickej premiéry aj v Kráľovskej flámskej
oboje: medicínu na Univerzite Komenského v  Bratislave a  na Štátnom opere v Antverpách. Uskutočnili sa ďalšie reprízy a uvedenia opery.

Politická situácia na Slovensku koncom 60. rokov skomplikovala
život rodiny J.  Valacha, obmedzila jeho umeleckú činnosť. V  r. 1968
odišiel do Belgicka, odkiaľ sa už nevrátil. Na Slovensku bol odsúdený za
emigráciu. Odchod do Belgicka mu umožnil opäť aktívne umelecky žiť

11

a propagovať aj českú a slovenskú hudbu vo svete. Prvý úspech v interpretačnom umení sa dostavil v r. 1958 v Belgicku na me-
Ján Valach žije v Belgicku. Na Slovensko sa mohol vrátiť po dvadsiatich ro- dzinárodnej organovej súťaži v Gente, kde získal diplom s pozvaním na kon-
certy a nahrávku pre bruselský rozhlas. Svoju hru na organe prezentoval aj
koch v emigrácii. Prvýkrát to bolo v r. 1992, keď bol pozvaný na Bratislavské pred detským divákom na početných výchovných koncertoch. Významné
hudobné slávnosti. V  r. 2006 v  rámci organového turné vystupoval bolo jeho pôsobenie v Káhire ako organového sólistu symfonického orches-
v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a v Hnúšti. V r. 2007 uviedol v Bratislave tra. Obsahom koncertných vystúpení boli diela organových skladateľov rôz-
Matúšove pašie od J. S. Bacha a v r. 2008 vlastné oratórium Klepáč/Zvon. nych období, ku ktorým interpret pridával aj vlastné kompozície alebo úpravy
niektorých skladieb. Nahral desiatky albumov od klasiky po modernu.
Za dlhoročnú činnosť bol Ján Valach ocenený udelením Rádu Koruny
Belgického štátu v r. 1987, v r. 2005 dostal Zlatú medailu za celoživotnú Skladateľská tvorba Jána Valacha súvisí s jeho vnútorným subjektívnym
kultúrnu a umeleckú činnosť od Ministerstva zahraničných vecí SR, v r. prežívaním. Inšpirácia je najdôležitejší moment v tvorbe. Vyžaduje súlad
2006 Spevácky zbor slovenských učiteľov mu udelil Medailu SZSU. rozumového, naučeného a srdečného, citového, rovnováhu citu a intelektu.
Inšpirátorkou mnohých diel bola láska. Manželka Blanka bola najdôležitej-
13. 1. 2015 si prevzal z rúk prezidenta Andreja Kisku Medailu prezi- ším človekom – kritikom, inšpirátorom, spojením obetavosti v šťastí i ne-
denta Slovenskej republiky za významné zásluhy o rozvoj a za šírenie šťastí. Tvoril aj príležitostné skladby k rôznym významným spoločenským
dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí. udalostiam. Jedným z najznámejších diel je fantázia pre organ Apokalypsa.

Umelecké pôsobenie Jána Valacha možno vnímať v troch dimenziách: diri- Mnohí sa stratili vo víre života. Ján Valach žije so Slovenskom,
gent, interpret, skladateľ. Ako dirigent bol Ján Valach profesorom dirigovania Slovensko žije s ním. Jeho život priniesol bohatú úrodu plodov ducha.
na Kráľovskom konzervatóriu v Gente, dirigoval Spevácky zbor slovenských Svojím dielom zviditeľňoval národ, z  ktorého vyšiel. Jeho múdrosť,
učiteľov, stal sa dirigentom Symfonického orchestra Ministerstva dopravy umelecké majstrovstvo, tvorivá náročnosť, ľudská skromnosť, pokora
v Prahe, pôsobil v SND najskôr ako asistent dirigenta, neskôr zbormajster. a hlboká viera si zasluhujú obdiv, uznanie a úctu.
Naštudoval významné diela slovenskej a svetovej opernej a baletnej tvorby.
V závere slávnostného príhovoru pri preberaní titulu doctor honoris
Ján Valach ako interpret považoval organ za najväčší a najfarebnejší hudob- causa prof. Ján Valach povedal: „Je pre mňa zadosťučinením, že nezo-
ný nástroj. Fascinoval ho už od detstva. Skutočný záujem sa prejavil v Bratislave stávam vykorenený z  mojej domoviny, ktorej hodnoty som sa snažil
a Prahe počas štúdií, keď sa už venoval koncertnej činnosti doma i v zahraničí. tlmočiť prostredníctvom hudby iným národom“.

Popromóciiv telefonickomrozhovoresoPaedDr.SlavomírouOčenášovou,
PhD., povedal: „ Je to neuveriteľné, čoho sa človek dožije. Človeku sú pridáva-
né dni a sú mu pridávané aj zážitky a úžasy. Všetko, zdá sa, sú Božie zázraky.
A zázraky sú dôkazom teologického jestvovania Božieho... Dožil som sa lúča
zásahu nadzemských síl. Na staré kolená mi slzy podrážajú nohy...“

PaedDr. Alfonz Poliak, PhD.
Katedra hudobnej kultúry PF UMB

Národný konvent o Európskej únii

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych zá- PhDr. Ján Koper, PhD. Vyzdvihol zodpovednú prípravu Slovenska na
ležitostí Slovenskej republiky v spolupráci s Euro- plnohodnotné prevzatie v poradí 116. rotujúceho predsedníctva Rady
atlantickým centrom a Fakultou politických vied EÚ, ktoré sa uskutoční 1. júla 2016. Aj štátny tajomník Ivan Korčok
a medzinárodných vzťahov UMB zorganizovalo poukázal na obrovskú zodpovednosť Slovenska, ktorá sa viaže s pred-
26. apríla 2016 Národný konvent o Európskej únii. sedníctvom: „Slovensko ako sprostredkovateľ musí postaviť do popredia
záujmy únie ako celku, no zároveň môže dať slovenskú pečať na niekto-
Rečníkmi podujatia boli štátny tajomník Ing. Ivan Korčok, prof. PhDr. ré oblasti.“ Prof. Peter Terem zase podčiarkol dôležitosť platforiem na
Peter Terem, PhD., doc. PhDr. Martin Klus, PhD., a  šéfredaktorka formovanie národného konsenzu. Zároveň ocenil príležitosť pre štu-
portálu euractiv.sk Mgr. Zuzana Gabrižová. Podujatie modero- dentov participovať na predsedníctve v  úlohe tzv. styčných dôstojní-
vala Ivana Janíková Stavrovská, ktorá v  úvode zdôraznila význam kov pre zahraničné delegácie. Podľa poslanca Martina Klusa je dôležité
Národného konventu. Zúčastnených na pôde UMB privítal dekan prof. viesť aktívnu diskusiu o európskych otázkach, pretože „v súčasnosti za-
znamenávame nárast extrémistických tendencií a s tým spojený pokles
12 dôvery občanov v Európsku úniu“. Nakoniec s analytickým pohľadom
novinárky vystúpila Zuzana Gabrižová. Vo svojom príspevku upozor-
nila na „EÚ ako vec, ktorá je neustále v procese, a teda sa neustále musí
validovať“.
Po reakciách dostali priestor otázky z auditória, ktoré sa týkali najmä
ďalšieho rozširovania či budúcnosti Únie, napríklad aktuálne rezonujú-
ci problém Brexitu. Ďalšie otázky boli venované postojom k dohode o
TTIP či legislatívnemu balíčku azylovej politiky EÚ. Jednou z diskuto-
vaných tém bol aj energetický projekt Nord Stream 2, ktorý je v rozpore
s národným záujmom Slovenska. Vo svojich záverečných komentároch
rečníci vyjadrili svoj názor na predsedníctvo SR v Rade EÚ.

Lucia Kaščáková
Autor fotografií: Ľubomír Mrváň

GLOBSEC ACADEMY CENTRE
NA UMB

Mimovládna organizácia GLOBSEC v spolupráci o jedinečnú a kreatívnu iniciatívu, ktorá prináša nové príležitosti na pre-
s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici za- pojenie akademickej sféry s praxou v oblasti medzinárodných vzťahov
ložila 26. apríla 2016 na pôde Fakulty politických a je ďalším dôkazom kvality, vitality, dynamiky a pozitívnej energie talen-
vied a medzinárodných vzťahov medzinárodné tovaných študentov a absolventov Fakulty politických vied a medziná-
vzdelávacie centrum GLOBSEC Academy Cen- rodných vzťahov UMB,“ komentuje profesor Peter Terem, prodekan pre
tre. Táto inštitúcia bude z výnimočných talentov vedu a výskum FPVMV v Banskej Bystrici. „GLOBSEC Academy Centre
vychovávať novú generáciu expertov a analytikov bude stáť na štyroch obsahových pilieroch, ktoré dnes dominujú aj v prá-
a zároveň vytvárať príležitosti pre študentov par- ci analytikov v GLOBSEC-u. Sú nimi obrana a bezpečnosť, energetika,
ticipovať na rôznorodých projektoch a iniciatí- budúcnosť Európy a  európske susedstvo,“ vysvetľuje Róbert Vass, pre-
vach, ktorých cieľom bude posilniť ich vedomosti zident organizácie GLOBSEC. Pôsobnosť GLOBSEC Academy Centre
a zručnosti aj v oblasti medzinárodných vzťahov sa neobmedzí iba na Slovensko, cieľom je vytvoriť komunitu študentov
a bezpečnostných štúdií. a mentorov z medzinárodného prostredia. Aktivity GLOBSEC Academy
Centre majú za cieľ rozširovať vedomostnú bázu o aktuálnych témach vo
Medzinárodná konferencia GLOBSEC je už desať rokov uznávanou pla- svete, posilňovať hodnoty slobody, demokracie a právneho štátu, ale aj
tformou pre najvýznamnejších politikov, diplomatov a  stratégov, ktorí rozvíjať kritické myslenie, efektívne pracovať s informáciami pri analytic-
raz ročne v Bratislave hľadajú odpovede na závažné bezpečnostné otáz- kom písaní, ako aj prispievať k získavaniu organizačných schopností. To
ky. Vo svojej druhej dekáde chce GLOBSEC poskytovať svoje vlastné všetko sú esenciálne predpoklady na ďalšie úspešné pôsobenie študentov
analýzy a  vzdelávať novú generáciu špičkových zahraničnopolitických medzinárodných vzťahov, bezpečnostných štúdií, politológie a  ďalších
a  bezpečnostných expertov, ktorí majú obohatiť a  povzbudiť dialóg príbuzných študijných programov. Pre GLOBSEC nie je práca s mladý-
o dôležitých medzinárodných témach nielen na akademickej pôde, ale mi ľuďmi novinkou. Konferencia už niekoľko rokov organizuje paralel-
aj v širšom spoločenskom kontexte. GLOBSEC Academy Centre nadvia- né podujatie GLOBSEC Young Leaders’ Forum, na ktorom sa stretávajú
že na dlhoročnú spoluprácu organizátorov GLOBSEC-u s akademickou mladí analytici, novinári, lídri či zakladatelia organizácií z celého sveta.
pôdou. „Našou ambíciou je vyhľadávať a  spájať perspektívnych mla- Ivan Korčok, štátny tajomník rezortu diplomacie a splnomocnenec vlády
dých ľudí a vychovávať z nich špičkových expertov,“ vysvetľuje Martina pre predsedníctvo SR v Rade EÚ, ktorý je jedným zo symbolických zakla-
Šinkovičová, projektová manažérka GLOBSEC Academy Centre. Sídlo dateľov akadémie, ocenil víziu budovania expertízy u mladých ľudí, ktorí
akadémie na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov sú aktívni v oblasti medzinárodných vzťahov. V nasledujúcom zimnom
nie je vybrané náhodne, pretože medzi jej absolventmi je veľká časť orga- semestri chystá GLOBSEC Academy Centre sériu workshopov a pred-
nizátorov konferencie GLOBSEC. Na tejto fakulte študovali okrem iných nášok, ktoré budú venované energetike s názvom GLOBSEC Morning
aj zakladateľ konferencie GLOBSEC Robert Vass, výkonný viceprezident Labs, ktorá sa bude venovať expertnému, politickému, ako aj ekonomic-
organizácie Milan Solár, projektové riaditeľky konferencií GLOBSEC kému pohľadu na otázky energetiky v súčasnom svete.
a TATRA Summit Lucia Martišková a Martina Hollá a mnohí ďalší spo-
lupracovníci organizácie GLOBSEC. „V slovenských podmienkach ide Mgr. Martina Šinkovičová, M.A., PhD.,
projektová manažérka GLOBSEC Academy Centre

Prof. PhDr. Peter Terem, PhD.,
Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie, FPVaMV

13

Vedúci Katedry histórie FF UMB PhDr. Rastislav
Kožiak, PhD., sa stal predsedom Slovenskej his-
torickej spoločnosti pri SAV. Stalo sa tak na XV.
zjazde SHS, ktorý sa konal v Skalici v dňoch 11.
– 13. 5. 2016. Slovenská historická spoločnosť
vznikla v  roku 1946 na zakladajúcom valnom
zhromaždení v Piešťanoch. Jej prvým predsedom
sa stal Daniel Rapant. SHS je dobrovoľným, výbe-
rovým združením pracovníkov z oblasti histórie
a príbuzných vedných disciplín.

ŽIVOT UNIVERZITY

Prezident Andrej Kiska v pondelok 16. mája 2016 vymenoval 42 no- • doc. Ing. Jana Kučerová, PhD. – v odbore cestovný ruch
vých profesorov. Medzi nimi aj trojicu profesorov, ktorá bude pôsobiť • doc. Hristo Slavov Kyuchukov, DrSc. –
na Univerzite Mateja Bela:
v odbore všeobecná jazykoveda
• doc. Mgr. Tomáš Hauer, Dr. – v odbore systematická filozofia

Na Katedre teológie a  ka-
techetiky Pedagogickej fa-
kulty UMB sa uskutočnila
výstava o  Biblii, ktorú pre-
zentoval Mgr. M. Lapčák
z  Prešova. Zaujímavosťami
výstavy boli presná replika
zvitku Veľkého Izaiáša, per-
gamen, repliky hlinených
nádob z  kumránskych jas-
kýň, veľké farebné fotokó-
pie starovekých rukopisov
Biblie, polygloty, repliky
starovekých klinopisných
tabuliek, Chammurapiho
zákony, zbierka starove-
kých semitských nápisov
a  preklady Biblie v  blíz-
kovýchodných jazykoch.
Výstava sa uskutočnila
26. apríla 2016.

14

Katedra etickej a občianskej výchovy PdF UMB získala grant zameraný na
vybrané prístupy k environmentálnej etike v rámci krajín V4 pod názvom
Selected approaches to environmental ethics in V4 countries, ktorý bude
financovaný organizáciou International Visergrad Fund (http://visegrad-
fund.org/home/) a riešený v druhej polovici roka 2016. Projekt vychádza
z predpokladu, že ekologická kríza je krízou hodnôt, a práve preto je po-
trebné rozvíjať diskusiu o environmentálnej etike. Projekt spojí akademikov
z Univerzity Karlovej v Prahe, akademikov z Katolíckej univerzity v Lubline
v Poľsku a akademikov z Maďarska. Za projekt je zodpovedná Mgr. Barbora
Baďurová, PhD., z PdF UMB, ktorá sa dlhodobo venuje axiologickej proble-
matike v environmentálnej etike, ako i otázkam environmentálnej výchovy.

V priestoroch Vzdelávacieho centra Mateja Bela
Univerzitnej knižnice UMB sa 2. júna 2016 ko-
nal celoslovenský odborný seminár akademických
knižníc, ktoré využívajú knižnično-informačný
systém Advanced Rapid Library. Témou semi-
nára boli katalogizačné pravidlá RDA (Resource
Description and Access), ktoré majú nahradiť do-
terajšie pravidlá popisu dokumentov. Dôvodom
zavedenia nového štandardu je prispôsobiť popis
dokumentov moderným komunikačným prostried-
kom a potreba spracovať nové typy dokumentov
a informačných zdrojov. Pravidlá RDA už použí-
vajú knižnice v USA, Veľkej Británii a v ďalších
krajinách.

Umelecký profil Štefana Krčméryho FILOZOFICKÁ FAKULTA Spolok slovenských
spisovateľov ude-
Jozef Tatár ++PP[[FFGG55BBUUÈÈSS lil výročnú cenu za
rok 2015 v oblasti
ÀÀUU66FFNNGGBBFFOOMMBFBFDD,,LLSâSƌâƌQNQNSÏSPÏPSGSZJGMZIJMIPP literárnej vedy a ese-
jistiky za monogra-
#BOTLÈ#ZTUSJDB fiu Umelecký profil
#BOTLÈ#ZTUSJDB Štefana Krčméryho
#BOTLÈ#ZTUSJDB doc. PaedDr. Jozefovi
Tatárovi, PhD. Druhé
ocenenie získal Jozef
Tatár za publikáciu
Turčianske povesti II.
Knihu ilustroval Peter
Uchnár a graficky
upravil Igor Štrbík a
dostala sa do kolek-
cie Najkrajšie kni-
hy Slovenska 2015.
Turčianske povesti II
získali toto ocenenie
v  kategórii literatúry
pre deti a mládež.

15

Pomoc pre nevidiacich

Na Fakulte prírodných vied UMB sa v roku 2000 za- 1. asistencia pri obsluhe vykurovacieho systému,
čalo pracovať na vývoji prototypu počítačového sys- 2. automatizácia pri úspore energií,
tému, ktorý môže vykonávať asistenciu pri bývaní 3. podpora pri rodičovskom dohľade nad deťmi,
nevidiacim ľuďom. Takýto systém je nainštalovaný 4. podpora pri učení sa do školy a vyhotovovaní dokumentov,
na lokálnej sieti v interiéri budovy, na základe čoho 5. podpora pri rozpoznávaní prichádzajúcich osôb,
sa mení bežná stavba na tzv. inteligentnú budovu. 6. podpora pri odbornej práci v oblasti informatiky a elektroniky.
Prvá verzia prototypu tohto ambientného systému
bola dokončená v roku 2002 a nazvaná ľudským
menom RUDO, lebo sa tento systém prihovára ne-
vidiacim obyvateľom pomocou syntetického hlasu.

Podnetom na tento vývoj bola potreba nevidiaceho človeka oddeliť zná-
me prichádzajúce osoby od neznámych. Pri príchode známeho človeka ho
RUDO ohlásil menom, na príchod neznámej osoby len upozornil. Prvá
verzia obsahovala preto taxonomický systém hodnotiaci činnosť obyvate-
ľov pomocou detektorov pohybu, ktorý pracoval na softvérovom princípe
vyhodnocovania pomocou neurónovej siete. V druhej verzii bol k systému
RUDO pripojený digitálny multimeter. V bytovom reproduktore RUDO
začal čítať nastavené elektrotechnické veličiny, rozsahy a merané hodnoty.

V tejto verzii bol zároveň implementovaný audiosystém, ktorý nevi-
diacemu rodičovi pomáhal pri dohľade nad malými deťmi v exteriéri.
Tretia verzia bola dokončená v roku 2010, pracovala pod OS Linux,
mala navyše syntetizér GOBLIN, softvérové vybavenie na spracovanie
textov pre nevidiacich a ovládač pre klávesnicu, ktorý umožňoval písa-
nie v Braillovom písme pre nevidiacich.

V roku 2016 bola na Katedre informatiky FPV UMB ukončená štvrtá
verzia ambientného systému RUDO, ktorá obsahuje navyše automatizá-
ciu vykurovania, zónovú reguláciu a rozvinutejšie softvérové podporné
prostriedky pre nevidiacich. Tento ambientný systém je špecifický svo-
jím zameraním na asistenciu pri bývaní pre nevidiacich ľudí. Keďže sú
doteraz vo svete vyvíjané AAL systémy prioritne na asistenciu pri bývaní
pre seniorov, stáva sa RUDO zaujímavým a jedinečným špecifikom v
tejto oblasti. Dôvod na vytvorenie prototypu AAL systému RUDO bol
vývoj asistenčných technológií zameraných na pomoc nevidiacim ľu-
ďom bez vekového obmedzenia. Podľa Svetovej zdravotníckej organizá-
cie má približne 1 až 1,5 % populácie vážne problémy so zrakom. Únia
nevidiacich a slabozrakých Slovenska má cca 4000 členov so zrakovým
postihnutím. Na začiatku vývoja novej verzie AAL systému RUDO boli
stanovené tieto ciele týkajúce sa pomoci nevidiacim ľuďom:

Systémy AAL v in-
teligentných budovách
ponúkajú veľmi zaujíma-
vé aplikácie aj v  oblasti
asistovaného bývania pre
nevidiacich ľudí. Ide o ob-
lasť informatiky, v ktorej sa
pomaly otvárajú dvere do
sveta malých zázrakov.

Milan Hudec
Katedra informatiky

FPV UMB

16

POKRAČUJME V DISKUSII
O CIEĽOCH A VÝSLEDKOCH

VZDELÁVANIA NA UMB

Skúsenosti (nielen) z medzinárodnej konferencie v Bologni a Buenos Aires

V máji a v auguste 2016 sa v talianskej Bologni a argentínskom Buenos kontaktov so zahraničnými univerzitami a  neziskovými organizá-
Aires konali dve významné medzinárodné konferencie venované service ciami angažujúcimi sa v  oblasti vzdelávania. Účasťou na konferencii
learningu, na ktorých mala zastúpenie aj UMB. Ide o vyučovaciu a učeb- v Bologni a Buenos Aires mal priestor intenzívne prenikať do severo- a
nú stratégiu, ktorá spája zmysluplnú službu v komunite so vzdeláva- juhoamerického, ale aj juhoafrického alebo čínskeho, no najmä nám
ním a reflexiou. S výnimkou strednej a východnej Európy je už výrazne bližšieho európskeho spôsobu využívania service learningovej straté-
etablovanou stratégiou uplatňovanou na všetkých typoch škôl. Napriek gie vo vzdelávaní. V lete 2016 sa UMB podarilo vstúpiť do podporné-
tomu, že v závislosti od historických, spoločenských, sociálnych a kul- ho programu pre rozvoj service learningu medzinárodnej organizácie
túrnych rámcov krajiny, v ktorej sa aplikuje, existuje niekoľko definícií CLAYSS. V rámci neho chceme o svojich skúsenostiach so service lear-
pojmu service learning, ako aj spôsobov implementácie v praxi, základné ningom diskutovať na domácej univerzitnej pôde aj s ostatnými kolega-
východiská ostávajú nezmenené. Service learning obsahuje aktivity za- mi a kolegyňami.
merané na uspokojenie potrieb komunity, ktoré sú vedené (plánované,
realizované a vyhodnocované) študentmi a študentkami a zahrnuté do Dňa 9. novembra 2016 sa uskutoční seminár, v ktorom zástupkyne
kontextu akademického vzdelávania a výskumu. Service learning je často CLAYSS a  UMB service learningového tímu detailnejšie predstavia
stotožňovaný s  dobrovoľníctvom a  niekedy aj s  odbornou praxou, ale koncepciu service learningu a na ktorý nadviažu dva dni workshopov
v  jeho prípade dochádza k  spojeniu služby a  vzdelávania a reciprocite (10. – 11. 11.) s cieľom zažiť service learning a diskutovať o jeho mož-
(získava nielen študent a študentka, ale aj komunita). nostiach, podobách a  výhodách aj nevýhodách pri začleňovaní do
Na UMB existuje od roku 2013 deväťčlenný tím, ktorý vyučuje dvojse-
mestrálny celouniverzitný výberový predmet service learning 1, 2, realizuje vzdelávania v  podmienkach našej univerzity i  slovenského školstva.
v tejto oblasti výskum a publikuje v nej. Tím nadväzuje na implementáciu Vzhľadom na prakticky celosvetovú rozšírenosť service learningu nie-
service learningu do už etablovaných odborných predmetov realizovanú len na všetkých stupňoch škôl, ale aj v odboroch, ako aj nová kooperá-
od roku 2005 doc. A. Brozmanovou Gregorovou z Katedry sociálnej práce cia s CLAYSS a už nadobudnuté skúsenosti otvárajú možnosti vstúpiť
PdF UMB. Keďže stratégia nie je zameraná iba na proces učenia, ale aj uče- do viacerých medzinárodných spoluprác a pre Univerzitu Mateja Bela
nia sa, UMB tím service learning definuje ako aktívnu stratégiu učenia a sú príležitosťou stať sa lídrom v  implementácii service learningu na
učenia sa založenú na službe v prospech iných s cieľom rozvoja profesijných Slovensku. Prirodzene, neponúka sa nám jednoduchý a  univerzálny
a kľúčových kompetencií a formovania občianskej zodpovednosti. „liek“, tri novembrové dni univerzitný service learningový tím chápe
ako príležitosť stretnúť sa, vymeniť si nadobudnuté vedomosti a skúse-
V  súčasnosti vzdelávací systém nielen na UMB čelí viacerým problé- nosti, pokúsiť sa začať znižovať negatívne dôsledky vnútrokonkurenčné-
mom a pri uvažovaní o znižovaní ich negatívnych vplyvov sa service le- ho prostredia a nadviazať na utíchnuté diskusie o cieľoch a výsledkoch
arning ponúka ako cesta z viacerých dôvodov. Jeho princípy sú založené vzdelávania na našej univerzite.
na znovuobjavení/znovuprebudení záujmu študentstva o učenie sa a sú-
časne posilnení pocitu spoluzodpovednosti za tento proces. Bez ohľadu Alžbeta Brozmanová Gregorová,
na študijný odbor, program či predmet umožňuje formovať komplexné Katedra sociálnej práce PdF UMB
osobnosti, nenivelizuje potrebu odbornosti, ale špecializovanými aktivita-
mi nadobúdanú odbornosť usúvzťažňuje s rozvojom osobnosti a orientá- Martina Kubealaková,
ciou na prax zvýznamňuje aj teóriu. Vzdelávanie otvára praxi, posilňuje Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UMB
interdisciplinárnu spoluprácu, dáva možnosť uvedomiť si reálny rozmer
dosahovaného poznania i osobnostného rozvoja, ich využiteľnosť aj limi- V prípade záujmu zúčastniť sa seminára a workshopov môžete kon-
ty. Podporuje otvorenosť školského prostredia súdobej realite a snaží sa taktovať A. Brozmanovú Gregorovú ([email protected])
špecificky volenými aktivitami podporovať prípravu nielen na úspešné za- alebo M. Kubealakovú ([email protected]), prípadne
členenie sa, ale aj uplatnenie sa. Uvedené plne korešponduje aj s poslaním reagovať na pozvánku, ktorá bude distribuovaná v krátkom čase.
UMB „prispievať k  rozvoju múdrych, mravných, kriticky mysliacich
a spoločensky hodnotných osobností“.  Našou úlohou teda nie je formo- 17
vať „iba“ profesionálov, ale komplexné spoločensky zodpovedné osobnosti.
Service learning je zároveň spôsob, akým naša univerzita môže napĺňať
svoje tzv. tretie poslanie. Toto poslanie je zatiaľ v slovenských akademických
kruhoch skôr deklarovaným ako reálne napĺňaným zmyslom univerzít. Zo
skúseností z medzinárodných konferencií v oblasti service learningu, na
ktorých sa zúčastnilo viac ako 800 účastníkov a účastníčok z celého sveta,
však môžeme konštatovať, že významné univerzity, ako sú napr. univerzita
v Bologni či Bueonos Aires, svoje súčasné poslanie vnímajú nielen v úlohe
vzdelávania a výskumu, ale rovnako dôležitú rolu pripisujú tomu, aby tieto
procesy boli prepojené s potrebami komunity, v ktorej pôsobia.

Od roku 2013 úzky univerzitný tím nadobúda vedomosti a  skúse-
nosti prostredníctvom štúdia, praktickej implementácie, nadväzovaním

Via Benedictina

Projekt Via Benedictina, na ktorom sa podieľala Katedra projektu Via Benedictina na Slovensku je Katedra histórie FF UMB.
histórie FF UMB, mal za úlohu zmapovať a zviditeľniť Ako uviedol vedúci katedry Rastislav Kožiak: „Chceme napomôcť na
benediktínske kláštory v Poľsku, na Slovensku, v Ma- jednej strane, aby si benediktínske kláštory dokázali nájsť svoje miesto aj
ďarsku a v Čechách. Výsledkom je internetový portál v modernej dobe, podporiť vzájomný dialóg medzi kláštormi a súčasnou
(http://www.viabenedictina.eu/sk/) s informáciami spoločnosťou. Na druhej strane máme zase záujem nasmerovať domá-
podľa ktorých si môžu záujemcovia o históriu napláno- cich i zahraničných turistov, ktorí cestujú po strednej Európe, aj na tieto
vať cestu po stopách benediktínskej histórie a súčasnosti. výnimočné kultúrno-historické pamiatky.“

Účastníci projektu Via Benedictina – benediktínske dedičstvo Benediktíni zohrali veľmi dôležitú úlohu v počiatočnej fáze formova-
v strednej Európe, historici zo stredoeurópskych univerzít chceli pred- nia štátnosti Čiech, Poľska a Uhorska. Boli prítomní na kniežacích dvo-
staviť kultúrne bohatstvo benediktínskych kláštorov a  rozvinúť ces- roch, zakladali prvé kláštory, ktoré predstavovali vzor románskej archi-
tovný ruch. Zapojili sa doň univerzity, kláštory a vedecké inštitúcie zo tektúry, ako aj hospodárskeho života, remeselnej a umeleckej tvorivosti.
Slovenska, Poľska, Českej republiky a Maďarska. Odborným garantom Celé stáročia boli kláštory nielen významnými centrami duchovnosti, ale
aj kultúrnymi strediskami. Poznávanie týchto lokalít bude pre ľudí zaují-
majúcich sa o kultúrnu turistiku fascinujúcim zážitkom.

Redakcia

(SOCIO)LINGVISTIKA

PERSPEKTÍVY, LIMITY A MÝTY

Pri príležitosti okrúhleho životného jubilea prof. PhDr. Slavomíra s názvom Jazykový obraz sveta a (sub)kultúrne štandardy. Na druhý deň svoje
Ondrejoviča, DrSc., riaditeľa Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, sa 11. odborné aktivity predložila Mgr. Natália Kolenčíková (Žánrové premeny we-
– 13. apríla 2016 konala medzinárodná vedecká konferencia (Socio)lingvistika blogu a perspektívy jeho šírenia), Mgr. Alena Záborská (K sociolektu hráčov
– perspektívy, limity a mýty. Toto významné odborné stretnutie jazykovedcov, počítačových hier) a Mgr. Jana Regulyová z Katedry germanistiky (Wortarten
ktorého sa zúčastnili aj zamestnanci UMB, hostilo Kongresové centrum SAV in der deutschen expressionistischen Lyrik: eine korpuslinguistische Analyse).
v Smoleniciach. Pozdrav a blahoželanie od dekana Filozofickej fakulty UMB
sprostredkovali Mgr. Lujza Urbancová, PhD., doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, Mgr. Natália Kolenčíková
PhD., a interné doktorandky z Katedry slovenského jazyka a komunikácie. interná doktorandka KSJK FF UMB
Fotografie: zdroj internet SAV
V rámci plenárneho zasadnutia prvého dňa tejto vedeckej udalosti pred-
stavil svoj príspevok Hodnotový potenciál hovorovej slovenčiny cez periskop
sociolingvistiky aj prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. Ten sa následne ujal
funkcie vedúceho sekcie, a tak uviedol Mgr. Annamáriu Genčiovú s témou
Komunikačné nástroje na ovplyvňovanie v  procese medializácie migrač-
nej problematiky. Doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD., predostrel štúdiu

18

Vedecká Kultúrne dedičstvo
konferencia a IDENTITA
o preklade
a tlmočení Kultúrne dedičstvo vo vzťahu k identite bolo
nosnou témou medzinárodnej vedeckej konfe-
V banskobystrickej Štátnej vedeckej knižnici sa usku- rencie s rovnomenným názvom Kultúrne dedič-
točnil už 12. ročník medzinárodnej vedeckej kon- stvo a identita, ktorú pripravila Katedra sociál-
ferencie Preklad a tlmočenie. Stretli sa tu desiatky nych štúdií a etnológie Filozofickej fakulty UMB
translatológov zo šiestich európskych krajín: Sloven- v dňoch 25. – 26. 5. 2016 v Banskej Bystrici.
ska, Česka, Poľska, Maďarska, Španielska a Rakúska.
Hlavným organizátorom bola Filozofická fakulta Problematiku kultúrneho dedičstva vo všetkých jeho formách
UMB v spolupráci s OZ Filológ a Štátnou vedeckou skloňuje súčasná ľudská spoločnosť na celosvetovej úrovni najmä
knižnicou. Konferencia sa uskutočnila 6. apríla 2016. v aktuálnych väzbách migračných procesov so zreteľom na socio-
kultúrne väzby, pričom významnú úlohu zohráva práve identita
Témou tohoročnej konferencie bola Hybridita a kreolizácia v preklade spoločenstiev. Súčasné dianie vo svete čoraz dôraznejšie akcentuje
a  translatológii. Otváracie stretnutie účastníkov moderovala PhDr. A. potrebu poznania kultúr a ich špecifík na všetkých stupňoch spo-
Huťková, PhD., a  slávnostným príhovorom ho obohatili prorektorka ločenstiev, a to nielen v geografickom kontexte.
pre pedagogickú činnosť UMB doc. PhDr. J. Klincková, PhD., prodekan
pre pedagogickú činnosť Filozofickej fakulty UMB PaedDr. I. Očenáš, Takmer tridsať príspevkov, s ktorými vystúpili účastníci konferencie
PhD., a riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice PhDr. O. Lauková, PhD. počas dvoch rokovacích dní, len potvrdilo značnú diverzitu tejto prob-
Po slávnostnom otvorení konferencie nasledovala plenárna prednáš- lematiky. Prioritná pozornosť bola venovaná etnologickému výskumu
ka významného austrálskeho translatológa pôsobiaceho v  španielskej kultúrneho dedičstva a identity, a to rovnako v urbánnom i rurálnom
Tarragone profesora A. Pyma s názvom Reinventing Communicative prostredí. Vedeckí a odborní pracovníci venovali pozornosť najmä udr-
Translation (Objavovanie komunikatívnej translácie), ktorá do spolo- žateľnému využitiu kultúrneho dedičstva a jeho zdrojov, pričom využili
čenskej sály Štátnej vedeckej knižnice prilákala obrovské množstvo aka- príklady dobrej či zlej praxe, ktoré navzájom v diskusii komparovali.
demikov, poslucháčov translatológie, ale i odbornú verejnosť. Následne Výraznú časť tvorili príspevky zamerané na väzby prvkov kultúrneho
rokovanie pokračovalo v  komornejšej atmosfére v  štyroch sekciách: dedičstva na etnické, regionálne, lokálne či profesijné spoločenstvá.
v sekcii všeobecnej translatológie, tlmočenia, umeleckého a odborného
prekladu (viac informácií na: www.konferenciaPaT.ff.umb.sk). V procese uchovania a revitalizácie prvkov nehmotného dedičstva
sa pozornosť účastníkov sústredila rovnako na tvorbu, ako aj samot-
Fundovaní rečníci so zaujímavými témami spracovanými z rôznych nú úlohu a význam národných reprezentatívnych zoznamov nehmot-
uhlov pohľadu či obohatenými o ďalší rozmer boli zárukou kvality aj ného kultúrneho dedičstva. Účastníci neobišli ani súčasné sociálne
tohto ročníka konferencie Preklad a tlmočenie. O jej plynulý priebeh a kultúrne procesy vo vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu a identite.
sa z  hľadiska porozumenia cudzojazyčných príspevkov postarali štu-
denti translatológie Filozofickej fakulty UMB, ktorí ich podľa potreby Dôležitým predmetom záujmu bolo tiež sledovanie významu kul-
simultánne tlmočili. Počas konferencie boli vytvorené podmienky na túrneho dedičstva pre súčasný rozvoj regiónov, či už v procese vývo-
formálnu i neformálnu výmenu odborných názorov a skúseností, ako ja zamestnanosti, či v rozvoji cestovného ruchu. V oblasti hmotné-
aj nadväzovanie profesionálnych kontaktov. ho dedičstva venovali účastníci konferencie pozornosť uchovaniu,
ochrane a sprostredkovaniu kultúrneho dedičstva najmä prostred-
Miroslava Bajusová níctvom pamäťových inštitúcií, pričom svoje skúsenosti predsta-
vili odborníci z  oblasti pamiatkovej ochrany, múzeí či knižničnej
kultúry. Akademické pracoviská predstavili niektoré projekty zame-
rané na digitalizáciu kultúrneho dedičstva.

PhDr. Zdena Krišková, PhD.
vedecká tajomníčka konferencie a autorka fotografií

19

KIA Motors Slovakia na EF UMB

V mesiacoch marec a apríl 2016 sa uskutočnili na východiskom realizácie bezproblémového obchodu medzi zúčastnený-
pôde Ekonomickej fakulty UMB dve prednášky mi stranami. Druhá časť prednášky bola zameraná na jednotlivé typy
pracovníkov KIA Motors Slovakia. medzinárodnej prepravy, ktoré využíva uvedený automobilový výrobca
s  uvedením konkrétnych príkladov zrealizovaných prepráv. Rovnako
Prvú zo série prednášok na tému Vybrané formy platieb v medzinárod- bol študentom vysvetlený význam Obchodných podmienok Incoterms
nom obchode prezentoval Ing. Róbert Gazdík (vedúci finančného oddele- a ich využitie pri exporte a importe tovarov.
nia). V rámci svojich úloh sa špecializuje najmä na komunikáciu s banka-
mi, prípravu finančných správ a priebeh platieb. Po predstavení podniku Uvedené témy sú súčasťou predmetu medzinárodný obchod, v rám-
sa venoval vysvetleniu základných typov platieb s  dôrazom na doku- ci ktorého boli prednášky realizované najmä pre študentov 2. roční-
mentárne platby. Spomenul výhody a nevýhody pri každom type platby ka ekonomiky a  manažmentu podniku. Študenti hodnotili pozitívne
s uvedením príkladov, kedy sú výhodné pre exportéra, či importéra. najmä interaktívnu formu prednášok, pričom ocenili zrozumiteľnosť
podania oboch tém.
Prednáška jeho kolegov Ing. Mariána Kandrika (zástupca mana-
žéra dopravného a colného oddelenia) a Mgr. Maroša Pogányho (ve- Ing. Mgr. Gabriela Kormancová, PhD.
dúci právneho oddelenia) bola venovaná téme Právne služby v oblasti Katedra ekonomiky a manažmentu podniku
medzinárodného obchodu a  obchodné podmienky Incoterms. Prvá časť
prednášky sa zaoberala najmä prípravou kúpnej zmluvy ako kľúčovej Ekonomická fakulta UMB
časti každého obchodného vzťahu medzi exportérom a importérom. Je
Prednášajúci Ing. Marián Kandrik a Mgr. Maroš Pogány a účastníci pred-
nášky: študenti 2.ročníka EMP na EF UMB a hostia.
Fotografia: P. Lupták.

Cudzie jazyky a kultúry
v teórii a praxi

Katedra európskych kultúrnych štúdií Filozofic- Bartík, prodekan Filozofickej fakulty UMB, PhDr. Ľubica Laššáková,
kej fakulty UMB pri príležitosti 20. výročia za- prednostka Okresného úradu v  Banskej Bystrica a  doc. Ľudmila
loženia fakulty a 10. výročia založenia katedry Mešková, vedúca Katedry európskych kultúrnych štúdií. Konferencie
zorganizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu sa zúčastnili prednášajúci z 10 krajín (Bulharsko, Česká republika,
Cudzie jazyky a kultúry v teórii a v praxi. Francúzsko, Litva, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko,
Konferencia sa uskutočnila 21. – 22. apríla 2016. Slovensko). Ich príspevky odzneli vo viacerých sekciách, boli to dve
sekcie vo francúzskom jazyku, jedna vo francúzskom a  v  ďalších ro-
Konferenciu, ktorej hlavným jazykom bola francúzština, otvoril doc. mánskych jazykoch, dve sekcie v anglickom jazyku, dve v slovenskom
Radovan Gura, prezident výboru Slovensko-francúzskeho univerzitné- a českom jazyku a jedna sekcia v ruskom jazyku. Plenárne prednášky
ho inštitútu, doc. Katarína Chovancová, prorektorka UMB, prof. Pavol predniesli naši dlhoroční partneri: Gabrielle le Tallec Lloret, riaditeľ-
ka výskumného centra Lexiques – Dictionnaires – Informatique (L. D.
20

Čínsky lektor
prof. Zhigang
Han na UMB

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UMB zorgani-
zovala v letnom semestri v poradí už druhú prednášku
pána profesora Zhiganga Hana z Tianjinskej univerzity
na tému Chinese Culture – Chinese Food and Dining
Etiquette. Prednášky v anglickom jazyku sa zúčast-
nili najmä študenti anglistiky a amerikanistiky.

Prezentácia bola zameraná na čínske jedlo a  etiketu stolovania. Reflexia študentky prekladateľstva a tlmočníctva (bakalársky stupeň)
Účastníci odišli zo stretnutia obohatení o zaujímavé informácie týka- Martiny Dzúrovej, ktorá sa prednášky a ochutnávky čínskeho jedla
júce sa gastronomickej diverzity krajiny a  jej kulinárskej unikátnosti. zúčastnila:
Pán profesor Han nevynechal ani rôzne typy jedál, ktoré dotvárajú zau-
jímavú mozaiku južnej a severnej časti Číny, potvrdzujúc fakt, že jedlo „Celé stretnutie vo mne zanechalo veľmi silný dojem nielen vďaka
je etnosignifikantným elementom kultúry. Po prednáške nasledovala fascinujúcej téme, ale predovšetkým vďaka samotnému pánovi prof.
ochutnávka tradičných čínskych jedál a  špecialít v  čínskej reštaurácii Hanovi. Počas prednášky z neho žiarila radosť a nadšenie pre danú
v  Banskej Bystrici, ktorej sa zúčastnili zástupcovia Katedry anglistiky
a  amerikanistiky spolu s  vybranými študentmi, medzi ktorými boli tému a s úsmevom na perách odišiel nejeden z nás. Nielenže nám
i frekventanti kurzov čínskeho jazyka. Čínsky jazyk sa na FF UMB vy- priblížil čínsku kultúru stolovania a prebudil chuťové bunky pri porov-
učuje už od akademického roka 2015/16 a poskytuje študentom uni- návaní typických jedál severnej a južnej Číny, ale poukázal aj na kul-
kátnu možnosť zoznámiť sa s  čínskou kultúrou, jazykom a  identitou. túrne rozdiely vedúce k rôznym nedorozumeniam. Obzvlášť ma upútala
Realizácia cyklu prednášok o  čínskej kultúre a  identite a  kurzov čín- tradičná čínska hra pri jedle − lao chu, s ktorou sme sa na prednáške
skeho jazyka na pôde FF UMB svedčí o kvalite dobrých medzinárod- oboznámili a pri ktorej sa so spolužiakmi neraz spoločne zabavíme. Pre
ných vzťahov medzi Univerzitou Mateja Bela a Tianjinskou univerzitou mňa bol aj tak najsilnejší zážitok samotný pán Han. Jeho osobnosť na
v Číne. dve hodiny rozžiarila celú miestnosť a svojím skromným a pokorným
vystupovaním, ktoré sprevádzal veľmi chytľavý úsmev, nám vlastnú
Mgr. Anna Slatinská, PhD. kultúru už hádam ani lepšie predstaviť nemohol.“
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UMB
Autor fotografie: Zhigang Han

I.) z Université Paris 13, Fabrice Thuriot, garant a expert na problema- v multikultúrnom svete, interkultúrneho aspektu jazyka (terminológie,
tiku miestnej samosprávy a kultúrnej politiky z Université de Reims- frazeológie) a pod.
Champagne-Ardenne, Alina Stoica a Ioan Horga z Univerzity v Oradei
z  Rumunska. Prednášky prof. Ericha Mistríka a  prof. Evy Kapsovej, Naše poďakovanie patrí Slovensko-francúzskemu univerzitnému in-
odborníkov na problematiku kultúry, sa tlmočili do francúzskeho a an- štitútu a L. D. I. Université Paris 13, bez finančnej podpory ktorých by
glického jazyka. Témy prednášok a príspevkov sa týkali otázok kultúry, sa konferencia nebola mohla konať.
interkultúrnej komunikácie, interkultúrnych vzťahov v profesionálnej
praxi, kultúrnej inteligencie, interkultúrneho manažmentu, identity doc. PhDr. Ľudmila Mešková, PhD.
KEKŠ FF UMB

21

Inovácie Banskobystrická
a podnikanie
Teória a prax translatológia má

Inovácie sú v súčasnosti považované za hybnú dôvod na radosť
silu ekonomiky. Ide o aktuálnu problematiku,
v rámci ktorej je dôležité konfrontovať vý- Budúci rok banskobystrická translatológia oslávi
sledky vedeckého bádania s názormi odbor- 20. výročie od svojho etablovania na Univerzite
níkov z praxe. Preto Wyższa Szkoła Biznesu Mateja Bela v Banskej Bystrici, teda na pracovisku,
w Dąbrowie Górniczej organizovala v dňoch ktoré nemalo žiadnu predchádzajúcu skúsenosť
19. až 20. mája 2016 už tretí ročník medziná- s výučbou prekladu a tlmočenia, ani s vedeckým vý-
rodnej vedeckej konferencie Inovácie a pod- skumom v tejto oblasti. Iba pripomeniem, že konšti-
nikanie. Teória a prax. Spoluorganizátorom tuovanie translatológie v Banskej Bystrici sa viaže so
konferencie bola aj Ekonomická fakulta UMB vznikom Filologickej fakulty UMB v roku 1997.
v Banskej Bystrici, ktorá mala na uvedenom
podujatí početné zastúpenie. Začínali sme, ako sa zvykne hovoriť, na zelenej lúke v konkurencii
silných translatologických pracovísk, akými sú Filozofická fakulta
Konferenciu svojimi príhovormi slánostne otvorili rektorka Univerzity Komenského v  Bratislave a Filozofická fakulta Univerzity
prof. Zdislawa Dacko-Pikiewiczová, dekan Ekonomickej fakul- Konštantína Filozofa v Nitre, ktoré sú považované za tradične úspešné
ty UMB doc. Ing. Peter Krištofík, PhD., a  profesorka Krystyna translatologické pracoviská, a časom sme sa stali neodmysliteľnou
Poznanska. Referáty účastníkov konferencie sa zameriavali pre- a uznávanou súčasťou slovenského myslenia o preklade. Ako naznaču-
dovšetkým na trendy v  riadení inovačných procesov v  organi- je názov článku, rok 2016 bol bohatý na úspechy súčasných študen-
záciách, príležitosti a bariéry inovácií a  kreativititu ako základ tov translatológie, jej absolventov, ale i samotných banskobystrických
inovačných procesov. Konferencia účastníkom poskytla prehľad translatológov.
o  výsledkoch skúmania a  najnovších trendoch v  inováciách.
Vhodne konfrontovala názory odborníkov z teórie i praxe a pre Literárny fond každoročne prostredníctvom svojich cien a  prémií
zúčastnených predstavuje zdroj inšpiratívnych podnetov do ich (Cena Mateja Bela, Cena Jána Hollého) oceňuje prekladateľov za na-
ďalšej práce. V programe bola aj plenárna diskusia vybraných od- jlepšie odborné i  umelecké preklady zahraničných titulov, ktoré boli
borníkov z teórie i praxe, ktorej sa aktívne zúčastil Ing. Ladislav knižne vydané v predchádzajúcom kalendárnom roku, ďalej za práce
Klement, PhD. Účastníci konferncie sa rozdelili do tematických v  kategórii lexikografických diel, diel z  oblasti kritiky odborného
sekcií. V  rámci jednej z  nich aktívne vystúpili doc. Ing. Vanda prekladu a  teoretických diel z  komparatívnej lexikológie, ako aj
Maráková, PhD., a  Ing. Diana Kvasnová. Prvý deň konferencie v  kategórii teórie, dejín a  kritiky prekladu. Obidve ceny, Cena Jána
zakončilo galapodujatie spojené s  odovzdávaním ocenenia Hollého i Cena Mateja Bela majú celonárodný charakter a zviditeľňu-
Inovátor roka. V  druhý deň konferencie odzneli referáty jú prekladateľov umeleckej literatúry i prekladateľov odborných tex-
zástupcov začínajúcich firiem, ktorí sa podelili o svoje skúsenosti. tov. Popritom poukazujú na dôležitosť prekladu pri rozvoji domáceho
kultúrneho prostredia. Náš kolega PhDr. Martin Kubuš, PhD., (absol-
Ing. Diana Kvasnová vent banskobystrickej translatológie, študijného programu anglický ja-
interná doktorandka zyk a kultúra a poľský jazyk a kultúra) získal v tomto roku po druhýkrát
Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania EF UMB Prémiu Literárneho fondu. Za rok 2014 získal Prémiu za knižnú tvorbu
Fotografie: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej v kategórii spoločenských vied za preklad diela Rezu Aslana Zelóta Ježiš
Nazaretský a jeho doba z anglického originálu (vyšlo vo vydavateľstve
22 Tatran). Tohto roku získal Prémiu za knižnú tvorbu za rok 2015 za
preklad diela Allena Woodyho: Bez peria z anglického originálu (vyš-
lo vo vydavateľstve Tatran). Prémiu Literárneho fondu v  kategórii
spoločenských vied získal PhDr. Martin Djovčoš, PhD., (ďalší absolvent
banskobystrickej translatológie, študijného programu anglický jazyk
a kultúra a poľský jazyk a kultúra) za preklad diela Glenna Greenwalda
Nikto sa neskryje, opäť z vydavateľstva Tatran. Dnes už obaja sú naši
kolegovia pôsobiaci na Katedre anglistiky a amerikanistky Filozofickej
fakulty UMB. Za ďalší tohtoročný úspech môžeme považovať aj to, že
Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry 20. storočia. A –
K., ktorý vydalo vydavateľstvo Veda pod zostavovateľskou taktovkou
doc. PhDr. Oľgy Kovačičovej, CSc., a prof. PhDr. Márie Kusej, CSc.,
získal Cenu Mateja Bela za rok 2015 v kategórii lexikografických diel,
diel z  oblasti kritiky odborného prekladu a  teoretických diel z  kom-
paratívnej lexikológie. Členom autorského kolektívu, ktorý slovník

pripravil, bol aj doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD., (prvýkrát Prémiu študentka magisterského štúdia, za preklad poviedky Marťan od
v  tejto kategórii v  roku 2008 za rok 2007 získali Vladimír Biloveský amerického spisovateľa Raya Bradburyho. Čestné uznanie v  kate-
a PhDr. Miroslava Melicherčíková za kolektívnu monografiu Myslenie górii umeleckého prekladu získali ďalšie dve naše študentky: Lucia
o  preklade, ktorú vydalo vydavateľstvo Kalligram). Ďalším naším Kaníková, tohtoročná absolventka bakalárskeho štúdia, za preklad po-
veľkým úspechom je Cena Blahoslava Hečka za celoživotné dielo viedky Prútený manžel od britskej spisovateľky Ursuly Wills-Jonesovej
za rok 2016, ktorú získal náš bývalý kolega, významný prekladateľ a  Magdaléna Ursínyová, študentka externého magisterského štúdia,
anglofónnej literatúry, prvý slovenský veľvyslanec Slovenskej za preklad poviedky Tieň od americkej spisovateľky Sylvie Plathovej.
republiky v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, V kategórii vedecký a odborný preklad Monika Ölveczká, tohtoročná
dekan Filologickej fakulty v  období 2000 – 2004 doc. PhDr. Ján absolventka magisterského štúdia, získala čestné uznanie za preklad an-
Vilikovský, CSc. Okrem spomínaného ocenenia získal i  Cenu Mateja glického odborného textu Gastrointestinálne poruchy.
Bela za rok 2014 v kategórii dielo z oblasti teórie, dejín a kritiky prekla-
du za dielo Shakespeare u nás, ktoré vydalo vydavateľstvo Slovart. Úprimne blahoželáme všetkým oceneným. Teší nás, že dobré výsled-
Literárny fond už od roku 1995 aktívne spolupracuje aj s  univerzit- ky potvrdzujú múdre rozhodnutie začať pestovať na Univerzite Mateja
nými pracoviskami prostredníctvom Prekladateľskej univerziády, Bela v  Banskej Bystrici translatológiu – vedu o  preklade a  tlmočení,
ktorej cieľom je poskytnúť študentom so záujmom o preklad a kritiku ako aj rozvíjať študijné programy v študijnom odbore prekladateľstvo
prekladu priestor na prezentáciu ich tvorivej činnosti. Výrazne kvalitné a tlmočníctvo. Potešenie je o to väčšie, že všetky ocenenia sme získali
práce a ich autori môžu takýmto spôsobom preniknúť do širšieho vyda- jednak od našich konkurenčných, ale zároveň spriaznených univerzit-
vateľského a editorského povedomia. To sa podarilo i Petrovi Žilovi, ab- ných pracovísk, ale aj od mimobystrických kultúrnych a spoločenských
solventovi študijného programu anglický jazyk a kultúra a francúzsky inštitúcii a organizácií.
jazyk a kultúra. Jeho víťazný preklad poviedky Neila Gaimana, fantasy
a sci-fi autora, O snehu, zrkadle a jablkách uverejnil v roku 2012 časo- doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.,
pis Revue svetovej literatúry. Aj vo finále Prekladateľskej univerziády Katedra anglistiky a amerikanistky, Filozofická fakulta UMB
2016 opäť nechýbali naši študenti. Prvé miesto v kategórii umeleckého
prekladu obsadil Martin Ďurčanský prekladom poviedky Biely vojvo- Na fotografiách z odovzdávania Cien Literárneho fondu:
da Chudej postavy sa vracia od anglického spisovateľa Neila Gaimana. PhDr. Martin Kubuš, PhD., doc. PhDr. Ján Vilikovský, CSc., PhDr.
V rámci Prekladateľskej univerziády 2016 ocenenia udelila aj Spoločnosť
prekladateľov umeleckej literatúry. Prvú cenu získala Veronika Fričová, Martin Djovčoš, PhD.

Autorka fotografií: Mgr. Veronika Kubušová

23

Základy teórie a praxe

diplomacie aby ho v plnej miere mohli využiť predovšetkým vysokoškolskí študenti
v odbore medzinárodné vzťahy a diplomacia, ale aj v ďalších príbuzných
Dlhoročný renomovaný diplomat a poslanec Eu- spoločenskovedných odboroch, akým je napríklad právo. Publikácia
rópskeho parlamentu Eduard Kukan začiatkom zároveň môže slúžiť pracovníkom ministerstva zahraničných vecí či
mája 2016 na Fakulte politických vied a medziná- iných rezortných ministerstiev ako zdroj poznatkov pri prehlbovaní
rodných vzťahov Univerzity Mateja Bela uviedol odbornej kvalifikácie v oblasti diplomacie. Teoretické poznatky vhodne
do života novú publikáciu s názvom Základy teó- dopĺňajú vzorové príklady listín a  diplomatickej korešpondencie, čo
rie a praxe diplomacie. Jej autorom je analytik me- ocenil aj Eduard Kukan.
dzinárodných vzťahov a odborný asistent Katedry
medzinárodných vzťahov a diplomacie PhDr. Erik Uvedenie publikácie do života sprevádzala neformálna diskusia E.
Pajtinka, PhD. Kukana so študentmi a pedagógmi Fakulty politických vied a medziná-
rodných vzťahov UMB na tému Diplomacia – profesia, veda či umenie?
Cieľom publikácie je oboznámiť čitateľa so základnou odbornou ter- Kariérny diplomat sa podelil s poslucháčmi o svoje skúsenosti a zážit-
minológiou, inštitucionálnym systémom a  organizáciou diplomacie ky z diplomatickej praxe. Študentov zaujímali jeho názory na Brexit,
štátu, so základnými úlohami a funkciami diplomatických orgánov, ka- migráciu a povinné kvóty, vzťahy Európskej únie a Ruska či voľbu ge-
tegóriami a funkciami diplomatov. Text je spracovaný do takej podoby, nerálneho tajomníka OSN. „Predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ je prí-
ležitosťou nielen pre ministrov a politikov, ale aj pre kultúru a umenie,
pre celú našu krajinu. Treba, aby sme to využili,“ povedal E. Kukan.

PhDr. Eva Koperová, PhD.
Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie FPVaMV

MEDZINÁRODNÝ PROJEKT N

Projekt Metóda urýchlenia rozvoja prierezových kompetencií K dnešnému dňu prebehli dve projektové stretnutia. Prvé stretnutie
prostredníctvom praktického tréningového procesu študentov sa konalo v decembri minulého roka v Poznani a cieľom bolo predisku-
je zastrešovaný Technickou univerzitou v Poznani v  Poľsku v  rámci tovať rozdiely v procesoch jednotlivých partnerských inštitúcií, ako aj
programu Erasmus+. Do projektu je zapojených osem partnerských štandardizáciu projektových aktivít. Po tomto stretnutí sa na Slovensku
univerzít (zloženie projektového tímu reprezentujú logá inštitúcií) a paralelne aj v Poľsku, Fínsku a Slovinsku zrealizoval prieskum me-
v  štyroch krajinách (Poľsko, Fínsko, Slovinsko a  Slovensko). Úlohou dzi podnikateľskými subjektmi zameraný na dopyt po prierezových
medzinárodného tímu je rozvinúť a  implementovať pomocou ino- kompetenciách študentov zo strany podnikateľských subjektov. Druhé
vatívnych metód zrýchlenie rozvoja prierezovných kompetencií štu- projektové stretnutie sa konalo na partnerskej univerzite v Maribore
dentov prostredníctvom praktického tréningu. Pri analýze vzdeláva- 28. januára 2016. Venované bolo výsledkom pilotných výskumov
cich metód budú spolupracovať s podnikateľmi a organizáciami vo
všetkých zapojených krajinách. Vďaka tomu projektový výskum
nadobudne potrebné vedomosti ohľadom potrieb pracovného trhu
a  navrhne metodiky rozvoja prierezových kompetencií u študentov.
Projekt bude trvať 35 mesiacov so začiatkom od 1. októbra 2015.

24

„SHAKSPER“ V 21. STOROČÍ

Už štyristo rokov uplynulo
od smrti ikonického barda
anglickej literatúry Williama
Shakespeara (pokrstený
26. apríla 1563 – zomrel
23. apríla 1616) a táto udalosť
inšpirovala aj celofakultnú
prednášku (odprednášanú
doc. PaedDr. J. Javorčíkovou,
PhD., Katedra anglistiky
a amerikanistiky FF UMB)
venovanú životu a tvorbe
tohto neprehliadnuteľného
autora, ktorá sa uskutočnila
v apríli 2016 na Filozofickej
fakulte UMB.

Hoci Shakespeare dnes predstavuje azda najreprezentatívnejšieho autora vytvárať chytľavé slovné novotvary? A ako dokázal napísať až 38 divadel-
anglicky písanej literatúry, k menej známym literárnym skutočnostiam patrí ných hier, z ktorých väčšina nielenže prežila do dnešných dní, ale dokáže
napríklad aj to, že Shakespeare používal až šesť verzií svojho mena (napr. osloviť a dojať aj diváka z doby Facebooku a Tweeteru? Shakespeare ne-
Shaksper, Shakspere, Shakspeare), pričom žiadna z nich sa nepísala tak, ako patrí k  „oddychovým“ autorom. Jeho jazyk je pre moderného čitateľa
jeho meno poznáme dnes, čo inšpirovalo mnohých ku konšpiračným teóriám náročný možno viac ako pre renesančného diváka (ktorý, na rozdiel od
o kolektívnom pseudonyme „Shakespeare“, pod ktorým tvorilo viacero au- súčasníkov, rozoznával biblické a mytologické narážky) a jeho zápletky sú
torov. Tieto úvahy živia aj frekvenčné analýzy Shakespearovho diskurzu, ktoré plné intríg, násilia, úkladov. Čo však ostáva platné aj po štyristo rokoch,
poukazujú na rôznorodé používanie slovnej zásoby v jednolivých hrách. ktoré uplynuli od smrti tohto autora, je nadčasové posolstvo jeho myšlie-
nok – hamletovské „byť či nebyť“, ale aj richardovské varovanie pred
Tiež nás zaujalo, že Shakespearova podoba, ako ju poznáme z encyk- opojením mocou, macbethovská výstraha pred zaslepenou pomstou či
lopédií (pozri obrázok – The Droeshout Portrait – zdroj: wiki) je len svätojánsky test skutočnej lásky. A, samozrejme, Rómeo a Júlia...
jedna z viacerých nepodobných rytín a sôch. Aj Shakespearovu tvorbu
poznamenáva viacero tajomstiev – kde pôsobil počas oných „neznámych doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.
rokov“, kým nastúpil v divadle Glóbus ako pomocný herec? Odkiaľ ako Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UMB
samouk získal nadpriemernú slovnú zásobu (až 15.000 slov) a schopnosť

A EF UMB

medzi podnikateľskými subjektmi a následne
sa prediskutovala konečná podoba dotazníka
určeného pre podniky. Manažment projektu je
realizovaný prostredníctvom Todoist Business
aplikácie, ktorá predstavuje kombináciu online
manažérskej aplikácie a zoznamu úloh (To-Do
list). Vďaka tomu môžu účastníci projektu jed-
noducho spolupracovať, zdieľať úlohy, pridávať
deadliny či pripomienky, nahrávať súbory a
diskutovať v reálnom čase.

Ing. Kamila Borseková, PhD.
Výskumné a inovačné centrum EF UMB

25

VEĽMI SI
MATEJA
POZÝVA

Profesorka Sonya Armstrongová pôsobí na Kated- V čase, keď ste účastníkom Fulbrightovho programu, ste na hranici
re matematiky a informatiky na Štátnej univerzite medzi diplomatom a občanom. Očakáva sa od vás prezentovanie va-
Západnej Virgínie (West Virginia State University) šich myšlienok a napredovanie vašej práce. Je to zároveň prospešné pre
v USA. Hlavnou oblasťou jej vedeckého výskumu prijímajúcu univerzitu, v mojom prípade Univerzitu Mateja Bela, keď-
je úspešnosť študentov v matematike. Pracova- že sa jej meno objaví na zozname univerzít, ktoré hosťovali profesora
la ako konzultantka v medzinárodnom projekte z Fulbrightovho programu. Moja univerzita v Západnej Virgínii zasa
zameranom na prácu s deťmi s autizmom v Ni- môže vďaka môjmu pobytu na Slovensku poukázať na kvalitu pedagó-
gérii. Od 14. januára 2016 je prof. Armstrongová gov, ktorí na nej pôsobia.
vďaka Fulbrightovmu programu členkou Katedry
matematiky Fakulty prírodných vied UMB. Počas Fulbrightovho programu sa stávate ambasádorom kultúry, s
čím je spojené zapojenie do miestnej komunity. Myslím, že to sa mi
Už takmer pol roka ste vďaka Fulbrightovmu programu súčasťou ban- podarilo výborne, bola som v rôznych častiach Slovenska, od výcho-
skobystrickej Katedry matematiky. Čo vo všeobecnosti znamená byť du po západ, vrátane väčších miest i menších dediniek. Stretla som
profesorom vo Fulbrightovom programe? Čo sa očakáva od účastní- sa s primátorom Banskej Bystrice, spoznala som kultúru tohto mesta.
kov Fulbrightovho programu pre výskum a prednášanie? Absolvovala som kurz slovenského jazyka pre cudzincov, vďaka čomu
viem povedať základné veci v slovenskom jazyku. O Slovensku sa roz-
26 právam s mojimi priateľmi žijúcimi v rôznych kútoch sveta. Niektorí z
nich donedávna nevedeli, kde sa Slovensko nachádza, teraz už vedia,
aká je to krajina.

CENÍM, ŽE UNIVERZITA

BELA MI POSLALA

CÍ LIST... vďačnosť a pokoru, že som medzi nimi. Dúfam, že tento môj pobyt
bude povzbudením pre moju ďalšiu kariéru, pre môj osobný rast. Je to
Všeobecne sa teda očakáva, že budete prínosom v oblasti výskumu a výnimočná skúsenosť, je to množstvo spomienok.
prednášania a zároveň kultúrnou ambasádorkou. Čo pre Vás osob-
ne znamená byť profesorkou vo Fulbrightovom programe pre výskum Za dôležité tiež považujem to, že som príkladom pre ďalších kolegov.
a prednášanie? Ako profesorka z  Fulbrightovho programu šírim správu o možnosti
uchádzať sa o miesto v ňom na našej univerzite. Vďaka tomu sa už jeden
Je to česť a zároveň ohromujúca, vzrušujúca, všeobjímajúca skúsenosť, mladší kolega z našej univerzity uchádzal o pobyt v Taliansku a poda-
pretože Fulbrightov program je jedno z najprestížnejších ocenení, ktoré rilo sa mu získať Fulbrightovo štipendium. Myslím, že aj pedagógovia
človek môže získať. a študenti zo Slovenska by mali vedieť, že majú možnosť uchádzať sa
o Fulbrightovo štipendium a navštíviť niektorú z univerzít v USA.
Moja skúsenosť je po viacerých stránkach špecifická. V prvom
rade profesori z Fulbrightovho programu sú najčastejšie humanitne Spomínali ste, že ste na účasť vo Fulbrightovom programe boli oslove-
orientovaní vedci. V druhom rade je to spôsob, akým sa ľudia na ná rakúskou ambasádou. Čo Vás napokon viedlo k rozhodnutiu pre
Fulbrightov program dostanú. Nedozvedela som sa o Fulbrightovom pobyt na Slovensku, na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici?
programe prostredníctvom hromadného emailu, oslovila ma priamo
Rakúska ambasáda, za čo som jej veľmi vďačná, pretože dovtedy som V momente, keď ma rakúska ambasáda oslovila, zdalo sa mi uchádzať sa
sama nad prihlásením do Fulbrightovho programu nikdy neuvažovala. o Fulbrightov program ako výborné riešenie. Začala som zisťovať, ktoré
univerzity by som mohla navštíviť. V čase, keď som zvažovala pobyt na
Na začiatku môjho pobytu som sa v Olomouci stretla s profesormi, Univerzite v Innsbrucku, začali mi prichádzať informácie o univerzi-
ktorí už absolvovali Fulbrightov program, aj s tými, ktorých pobyt sa tách v iných krajinách. V jednom týždni prebehol webinár o možnos-
ešte len začínal. Bolo to mimoriadne stretnutie, mohla som vidieť mno- tiach pobytov v krajinách východnej Európy, medzi ktoré bolo zaradené
hých profesorov z Fulbrightovho programu spolu. Cítila som veľkú i Slovensko. Keďže som v minulosti hostila štyroch slovenských stredo-
školských študentov, ktorí boli v Západnej Virgínii na výmennom štu-
dijnom pobyte, otvorilo to moje obzory a rozhodla som sa uchádzať o

27

pobyt na Slovensku. Poslala som svoj životopis a prosbu o pozývací list Momentálne za jeden z mojich najväčších úspechov považujem práve
na tri slovenské univerzity. Veľmi si cením, že Univerzita Mateja Bela účasť na Fulbrightovom programe. Okrem toho som získala ocenenie
mi pozývací list poslala. V skutočnosti som dostala pozývací list nie- Excellence in Teaching For Women in  Science Technology Engineering
len z Katedry matematiky, ale aj od pani dekanky Fakulty prírodných and Mathematics od National Science Foundation, vďaka čomu som
vied a tiež z kancelárie primátora Banskej Bystrice, keďže Charleston v bola pozvaná na večeru s Johnom Nashom, laureátom Nobelovej ceny.
Západnej Virgínii je partnerským mestom Banskej Bystrice. Tento fakt
výrazne zavážil pri mojom finálnom rozhodovaní sa. Osobne som ale najviac hrdá na svojich študentov, ktorí ukončili
magisterské štúdium a úspešne pokračujú v doktorandskom štúdiu.
Aké boli Vaše očakávania od pobytu na Univerzite Mateja Bela? Tiež rada spomínam na študenta, ktorý prišiel na môj seminár
Do akej miery sa zatiaľ naplnili? s  tým, že vôbec nevie matematiku. Počas semestra som s ním
pracovala individuálne, každý utorok a štvrtok chodieval za mnou
Očakávala som, že budem vrelo prijatá, že budem pre UMB prospešná a pracoval na svojom zlepšení v matematike. Vďaka tomu úspešne
a rovnako že sa naučím niečo nové od svojich hostiteľov. Okrem toho absolvoval skúšku. V ďalšom semestri som ho videla v univerzitnom
som očakávala, že spoznám Slovensko ako krajinu. areáli s knihou z algebry. Nemal ju skrytú v taške, niesol ju hrdo
v ruke. V tej chvíli som cítila veľké zadosťučinenie. Presne takéto
Počas môjho pobytu som učila jeden predmet a viedla som veci ma napĺňajú, keď vidím, že študenti, ktorí mali s matematikou
doktorandský seminár, okrem toho som predniesla niekoľko prednášok problémy, sú v nej po absolvovaní mojich kurzov úspešní.
na rôznych fakultách. V tomto smere by som uvítala ešte intenzívnej-
šie zapojenie do vyučovacieho procesu, napríklad vo forme tímového Aj na Slovensku sa mi to podarilo zažiť. Spolupracovala som aj
vyučovania. s Katedrou anglistiky a amerikanistiky FF UMB, ktorá ma požiadala
o prednášku počas týždňa americko-africkej kultúry. Jedna študent-
Bola som sa pozrieť na prednášky iných vyučujúcich na rôznych ka z tejto katedry potom za mnou prišla konzultovať svoju diplomo-
fakultách, dokonca som bola i pri štátnych skúškach a na zasadnutiach vú prácu a po jej obhajobe získala najlepšie možné hodnotenie. To
katedry. Aj napriek tomu, že prebiehali v slovenskom jazyku, dokázala ma skutočne teší.
som niektorým častiam porozumieť. Na seminároch mi študenti
vychádzali v ústrety, pripravili si prezentácie v anglickom jazyku, vďaka Ďakujem za rozhovor a prajem Vám príjemný a prínosný zvyšok
čomu som mohla na ich prácu reagovať a dávať im podnetné rady. pobytu na Univerzite Mateja Bela.
Myslím, že moje očakávania boli do veľkej miery naplnené, aj keď mám
pocit, že kultúrna časť sa naplnila vo väčšej miere. Daniela Guffová

Sú nejaké špecifiká, ktoré ste si všimli v systéme nášho univerzitné-
ho vzdelávania? Čo odlišuje slovenský systém od systému v Západnej
Virgínii, na ktorý ste zvyknutá?

Obrovským rozdielom je, že štúdium na našej univerzite nie
je bezplatné, študenti zaň musia platiť. To sa odráža v ich väčšej
angažovanosti na prednáškach a seminároch. Ďalšia vec, ktorá sa mi
zdá odlišná je, že naši študenti majú knihy na všetky predmety. Musia si
ich zakúpiť, aj keď sú drahé.

V čom vidím markantný
rozdiel je, že naši študenti
učiteľstva nemusia študovať
dva aprobačné predmety, ako
je to na Univerzite Mateja
Bela, ale zameriavajú sa len na
štúdium jedného predmetu,
ktorý budú vyučovať. Je
to hlavne kvôli tomu, že
pedagogicko-psychologický
základ je taký rozsiahly a
náročný, že by nestihli štú-
dium dvoch aprobačných
predmetov.

Ďalšiu výraznú odlišnosť
vnímam pri skúšaní. Naši štu-
denti majú rozvrh skúšok zo-
stavený na základe dní, počas
ktorých absolvovali predmety
počas semestra. Niekedy mu-
sia v jeden deň absolvovať
viacero skúšok. Preto naši študenti musia zodpovedne zvážiť, na kto-
ré predmety sa počas jedného semestra zapíšu a v ktoré dni ich budú
absolvovať. Mali by si to poriadne premyslieť ešte pred začiatkom se-
mestra, pretože u nás neexistujú opravné termíny.

Čo pokladáte za najväčší úspech alebo prínos vo Vašej doterajšej
kariére? Niečo, na čo ste hrdá?

28

Ľudia z (edukačnej) praxe

Študenti a študentky Katedry pedagogiky PdF UMB dokážu vytvoriť. Naše hostky zdôraznili interdisciplinárny charakter
(P. Priatková, M. Karolčíková a A. Mazúchová) pod projektov, vyžadujúci spoluprácu učiteľov, detí a rodičov. Uviedli,
vedením PaedDr. Lenky Rovňanovej, PhD., dali že eTwinning umožňuje školám v Európe spoluprácu na diaľku, ale
svojmu zámeru podporiť zmysluplnejšie prepájanie plánovanie a realizácia projektov zapojené školy veľmi zbližuje
teórie a praxe na vysokej škole prostredníctvom a v niektorých prípadoch sa vytvárajú aj silné putá a priateľstvá. Boli
diskusných stretnutí s významnými osobnosťami
s názvom ĽUDIA Z (EDUKAČNEJ) PRAXE reál- príkladom skvelej spolupráce, úspechu a profesionálneho uspoko-
nu podobu v mesiaci apríl. A to hneď dvakrát. jenia, ktorý eTwinning prináša. Ukázali, aké je v učiteľskej profesii
dôležité napĺňať myšlienku: „Tí, ktorí chcú iných zapáliť pre dobrú
Prednášky a diskusie v cykle sú otvorené a interaktívne. Jedinou myšlienku, musia sami horieť.“
„povinnosťou“ je záujem diskutovať. Prvé stretnutie na tému AKO
VYUČOVAŤ ZAUJÍMAVO – eTWINNING V ŠKOLE sa uskutočni- Druhé podujatie sa konalo 27. apríla 2016. V budove PdF UMB sme
privítali šéfredaktora časopisu DOBRÁ ŠKOLA, riaditeľa spoločnos-
lo 7. apríla 2016. Našimi hostkami boli ambasádorky projektovej plat- ti EXAM testing a v súčasnosti už aj externého poradcu ministra škol-
stva RNDr. Vladimíra BURJANA. V prednáške ČO ZNAMENÁ BYŤ
formy eTwinning – elektronickej spolupráce materských, základných a (DOBRÝM) UČITEĽOM? ponúkol podnety na premýšľanie o symptó-
stredných škôl: Mgr. M. Lauková, učiteľka z MŠ so ZŠ na Želiarskej moch a príčinách krízy školy v postmodernej spoločnosti; o úlohe učiteľov
kedysi a dnes; o potrebe vymedziť charakteristiky „dobrého učiteľa a
ulici v Košiciach, a Mgr. A. Píšová zo ZŠ v Hornej Ždani. Ich návštevu učiteľky“, ale hlavne o tom, akí učitelia a aké učiteľky budú úspešní a
úspešné v 21. storočí. Akú odpoveď náš hosť ponúkol? Podľa neho majú
na našej fakulte podporila Národná služba pre elektronickú spoluprácu šancu ako učitelia a učiteľky uspieť ľudia, ktorí sú zaujímavé autentické
osobnosti so silným osobným príbehom, spoločensky angažovaní, intelek-
škôl so sídlom na Žilinskej univerzite v Žiline. Dozvedeli sme sa, že
eTwinning je online nástroj na vyhľadávanie partnerov a spoluprácu vyt- tuálne zvedaví so širokým spektrom záujmov, s rozvinutými mäkkými
vorený EK a je súčasťou programu Erasmus+. Na modelových príkla- zručnosťami, schopní získať si prirodzenú autoritu a byť vzorom, s osob-
doch konkrétnych projektov vytvorených s deťmi v MŠ boli prezento- nejšími vzťahmi so žiakmi a žiačkami, rešpektujúci ich potreby; nielen
informujúci, ale hlavne formujúci; ľudia, ktorí ponúkajú nielen know-how,
vané aktuálne možnosti elektronickej spolupráce rôznych škôl v 37 kra- ale aj know-why. Celé posolstvo sa dá vyjadriť dvoma myšlienkami. Prvá
jinách Európy. A to bez ohľadu na vyučovacie predmety. Projektové ak- je od J. C. Maxwella: „Žiakov nezaujíma, čo učiteľ vie, kým nevedia, že sa o
tivity podporujú stieranie rozdielov medzi ľuďmi, rozvíjanie kritického nich zaujíma.” Autorkou druhej je R. Halaxová: „Nie je dôležité, aby žiaci
myslenia a kľúčových kompetencií v rôznych praktických súvislostiach vedeli, koľko má pavúk nôh. Oveľa dôležitejšie je, aby mu ich netrhali.“
v bezpečnom priestore tzv. TwinSpace. Ponúkajú aj možnosti cestovania
a stretávania s kolegami a kolegyňami na medzinárodnej úrovni. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

Hlavnými aktérmi druhej časti boli jeden žiak a dve jeho spolužiačky Katedra pedagogiky, PdF UMB Banská Bystrica
zo 6. ročníka ZŠ v Hornej Ždani – Dávid, Terezka a Viktória.
Spolu s pani učiteľkou Mgr. A. Píšovou prezentovali informácie Autori fotografií: eTwinning – Andrea Mazúchová,
V. Burjan – Astrida Kissová, študentky PdF UMB
o zrealizovaných eTwinningových projektoch. Dozvedeli sme sa, aké
aplikácie a externé nástroje sú populárne a čo všetko s nimi deti v škole

29

EDUKÁCIA Naša univerzita je partnerom projektu Ko-
DOSPELÝCH menského inštitút, ktorý nadväzuje na pro-
jekt Sokratov inštitút. Komenského inštitút
2016 je postavený na vízii, že len vynikajúci uči-
telia a učiteľky vytvárajú vynikajúce školy.
Vynikajúce učiteľstvo s víziou pripravujúce
deti a mladých ľudí na reálny život a zvlá-
danie najrôznejších výziev v 21. storočí je
presne tým, čo naše školstvo potrebuje.

Na Katedre andragogiky Pedagogickej fakulty Cieľom Komenského inštitútu je vytvoriť inšpiratívny priestor
UMB zorganizovali už štvrtý ročník medziná- pre pedagogických lídrov Slovenska, ktorí získajú vedomosti
rodnej vedeckej konferencie Edukácia dospelých a zručnosti v oblasti realizácie praktickej školskej reformy vo svo-
2016. Konferencia sa konala pod záštitou rektora jej komunite. Účastníkmi a účastníčkami Komenského inštitútu
doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD., a dekana sa môžu stať aj študenti a študentky – budúci učitelia a učiteľky
Pedagogickej fakulty prof. PaedDr. Vojtecha Kori- z celého Slovenska a vďaka zapojeniu UMB môžu získať za svoju
ma, CSc., v apríli 2016. Odborným garantom kon- účasť kredity v rámci systému ECTS. V stredu 22. júna 2016 pod-
ferencie bol prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc. poril myšlienku Komenského inštitútu aj prezident Andrej Kiska,
Cieľom bolo analyzovať trendy rozvoja a identifi- ktorý prijal v Prezidentskom paláci učiteľov a učiteľky z ročného
kovať kľúčové procesy v edukácii dospelých. vzdelávania Komenského inštitútu s  potenciálom priniesť ino-
vatívne prístupy do vzdelávania. Medzi účastníkmi sú učitelia a
V  plenárnom rokovaní vystúpili: doc. PaedDr. Ivan Pavlov, učiteľky základných i stredných škôl, špeciálnych škôl, zástup-
PhD., a  Mgr. Martin Schubert, PhD., z  Katedry andragogiky PF covia súkromných i verejných inštitúcií a takisto vysokoškolskí
UMB s  referátom Konceptuálne rámce andragogickej etiky; prof. študenti. Našu univerzitu reprezentuje PhDr. Katarína Kurčíková,
PhDr. Mária Machalová, CSc., z Katedry kresťanskej antropológie PhD., z Katedry sociálnej práce PF UMB, ktorá je zároveň jedinou
a  sociálnej práce Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej vysokoškolskou učiteľkou zúčastňujúcou sa tohto projektu.
univerzity s referátom Edukačná sociálna práca ako pomoc a pod-
pora rozvoja ľudí a  doc. Dr. Milan Beneš z  Katedry andragogiky doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
Univerzity Jana Amose Komenského v Prahe s referátom Etika, étos PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.
a identita andragogiky.

Po rokovaní program pokračoval v dvoch odborných sekciách:
Aktuálne otázky teórie a praxe edukácie dospelých a Etické aspekty
výchovy a vzdelávania dospelých (výskumná úloha VEGA MŠVVŠ
SR č. 1/0581/16 Andragogická etika v teórii edukácie dospelých rie-
šená na usporiadateľskom pracovisku). Konferencie sa zúčastnili aj
významné osobnosti domácej i zahraničnej vedeckej scény: prof.
PhDr. Viera Prusáková, CSc., prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD., prof.
PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD., doc. PhDr. Jaroslav Veteška, PhD.,
doc. PhDr. Ivana Pirohová, PhD., PhDr. Ing. Łukasz Tomczyk a i.

Odborná úroveň vystúpení, stúpajúci záujem zo strany domá-
cich i zahraničných partnerov a kolegiálna atmosféra dávajú orga-
nizátorom nádej, že tradícia medzinárodných vedeckých konferen-
cií Edukácia dospelých sa bude aj naďalej rozvíjať.

Mgr. Barbora Bírešová
Katedra andragogiky PF UMB

30

UMB PARTNEROM
PROJEKTU KOMENSKÉHO
INŠTITÚT

31

Stretnutie S REŠPEKTO
katedier práva
A ÚCTOU K
Právnická fakulta UMB hostila stretnutie ka-
tedier medzinárodného a európskeho práva A ODBORNO
právnických fakúlt z Čiech a Slovenska. Cie-
ľom stretnutia katedier bolo obnoviť a posil- S PhDr. Ľudmilou Homolovou, riaditeľkou Univer-
niť vzájomné kontakty, prebrať otázky fungo- zitnej knižnice UMB
vania katedier a osobitostí výučby predmetov,
ktoré zabezpečujú. Stretnutie prebiehalo vo Pani doktorka, vy ste študovali knihovníctvo s nemeckým jazykom
veľmi živej atmosfére, z diskusie vzišli mno- ako vedecký smer. Potom ste absolvovali aj pedagogické štúdium.
hé podnety pre činnosť katedier. Stretnutie sa Ako ste ho využili?
uskutočnilo 10. júna 2016.
Po maturite na Strednej knihovníckej škole som nastúpila do za-
Zastúpené boli katedry a ústavy zabezpečujúce výučbu medzi- mestnania v Ústrednej knižnici Pedagogickej fakulty v Nitre a po-
národného práva verejného, medzinárodného práva súkromné- pri zamestnaní som študovala knihovníctvo a  nemecký jazyk na
ho a európskeho práva z právnických fakúlt Karlovej univerzity v Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Rok po ukončení štúdia som
Prahe, Západočeskej univerzity v Plzni, Masarykovej univerzity v prešla do Výskumného ústavu živočíšnej výroby, kde sa práve uvoľ-
Brne, Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzity Komenského v nilo miesto riaditeľky knižnice a  strediska vedecko-technických
Bratislave, Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, Trnavskej uni- informácií. Vedenie ústavu mi tento post zverilo napriek pomerne
verzity v Trnave, Vysokej školy Danubius v Sládkovičove, Univerzity mladému veku. Ústav bol v  tom čase medzinárodne uznávaným
Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v výskumným pracoviskom, spolupracoval nielen v  rámci krajín
Košiciach.StretnutieorganizačnepripravilaKatedramedzinárodného, RVHP, ale aj s  podobne zameranými výskumnými inštitúciami
európskeho práva a právnej komunikácie Právnickej fakulty UMB. v  Holandsku, vo Francúzsku, v  Rakúsku a  pod. V knižniciach sa
Rokovanie zástupcov katedier trvalo vo veľmi živej atmosfére začali zavádzať informačné technológie a vďaka tomu, že ústav
takmer tri hodiny, jeho predmetom boli najmä otázky pôsobenia nemal problémy s financiami, podarilo sa aj tú našu vybaviť mo-
katedier v rámci materských právnických fakúlt a univerzít a špeci- dernou výpočtovou technikou. Jednou z mojich úloh bolo spraco-
fiká výučby predmetov, ktoré zastrešujú. Z rokovania vyplynulo, že vať a každoročne priebežne dopĺňať bibliografiu publikačnej čin-
katedry čelia veľmi podobným problémom tak na českých, ako i na nosti pracovníkov ústavu od jeho založenia, ktorú som vydala ako
slovenských právnických fakultách. Veľká časť týchto problémov sú- knižnú publikáciu. Spolu s kolegami z výpočtového strediska sme
visí i s problémami, ktorým čelí vysokoškolské vzdelávanie ako také. vytvorili program a publikačnú činnosť začali evidovať automatizo-
Súčasťou stretnutia bola i prezentácia činnosti katedier a štruktúry vane. Záznamy sme zasielali do celoštátnej databázy AGROINDEX
zabezpečovaných predmetov. Katedra medzinárodného, európske- i  medzinárodnej databázy AGRIS. Samozrejme, v  dávkovom
ho práva a právnej komunikácie Právnickej fakulty UMB sa moh- režime, internet ešte neexistoval. V  búrlivom období na začiatku
la pri polovičnom počte členov katedry pochváliť plnohodnotnou 90. rokov som bola na materskej dovolenke. V tom čase ma oslo-
štruktúrou predmetov v porovnateľnom rozsahu, pričom podstatná vili zo Strednej odbornej veterinárnej školy a  ponúkli mi miesto
časť týchto predmetov je už dnes ponúkaná i v inojazyčnej verzii. učiteľky nemeckého jazyka, podmienkou však bolo pedagogické
vzdelanie. Tak som opäť popri zamestnaní študovala, tentokrát
Štafetu organizácie stretnutia katedier prevzala Katedra me- na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Na škole mi k nemecké-
dzinárodného a európskeho práva Právnickej fakulty Univerzity mu jazyku postupne pridali aj vyučovanie všeobecnovzdelávacích
Palackého v Olomouci. predmetov – občianskej a etickej výchovy a koordináciu externého
štúdia. Práca s mladými ľuďmi ma bavila, na škole bol vynikajúci
JUDr. Elena Júdová, PhD. kolektív a vedenie mi dokonca upravilo rozvrh tak, aby som mala
Katedra medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie PrF UMB viac času na starostlivosť o dcérku. Bolo to krásne obdobie. Pri mo-
jich návratoch do Nitry sa doteraz stretávam s bývalými kolegami
32 a milé sú aj náhodné stretnutia s niekdajšími študentmi.

Perfekcionizmus, dôslednosť, precíznosť, to by tak patrilo k pünkt-
lich nemeckej náture... V čom si uvedomujete prednosť týchto va-
šich vlastností a v čom úskalie?

Vlastnosti, ktoré ste vymenovali, si vyžaduje charakter knihovníckej
práce. Spracovávať informácie a  dokumenty tak, aby sme čitateľovi
umožnili k nim čo možno najrýchlejší a najjednoduchší prístup,

OM
PROFESII

OSTI

si skutočne vyžaduje dôslednosť a precíznosť. U mňa sa znásobili aj štúdiom Záľuba v  čítaní ma priviedla k  môjmu povolaniu. Času je však stále
nemeckého jazyka, ktorý mi je blízky práve svojimi logickými pravidlami menej a kníh, ktoré by som chcela prečítať, čoraz viac. Náš profesor
a jednoznačnosťou. Dôslednosť a dodržiavanie termínov v konečnom dôs- hovorieval: „Knihovník nemusí vedieť všetko, ale musí vedieť, kde
ledku život uľahčujú a pomáhajú predchádzať stresu. Predpokladom však potrebnú informáciu nájde.“ Myslím si, že je prospešné, ak je človek
je, že máte okolo seba ľudí, ktorí uvedenými vlastnosťami tiež disponujú. zorientovaný vo viacerých odboroch. Žijeme v dobe, ktorá je informá-
ciami presýtená, stretávame sa už s termínmi „informačné obžerstvo“
Viem o vás, že ste vášnivou čitateľkou. Čítať aj encyklopédie a heslá či „informačná patológia“. Práve encyklopédie a výkladové slovníky (a
v slovníkoch nie je úplne zvyčajné. Venujete sa tomu z profesionálneho čiastočne aj internet) nám prinášajú potrebné informácie v skrátenej
hľadiska? podobe.

33

Aký názor máte na blogy, blogerov, S viac ako desaťročnou skúsenosťou riaditeľky knižnice ste prišli do
literárne blogy? Banskej Bystrice v r. 2003 a s naším mestom vás už trinásty rok spája
riaditeľovanie univerzitnej knižnice. Snažíte sa, aby ľudia hľadeli na
Blogerská sféra je veľmi rozmanitá. Popri cestovateľských blogoch knižnicu očami, aké si zaslúži. Čo si zaslúži univerzitná knižnica?
či blogoch o varení, životnom štýle a módnych blogoch existuje veľa
literárnych blogov. Niektoré sa špecializujú len na určitý žáner, napr. Napriek všetkým výhodám, ktoré mi poskytovalo miesto stredoškol-
fantasy literatúru, niektoré zastupujú komerčné spoločnosti ako naprí- skej učiteľky, ma lákalo vrátiť sa späť do knižnice. Univerzitná knižnica
klad blog kníhkupectva Martinus. Bloguje aj veľa knihovníkov a kniž- UMB bola pre mňa veľká výzva. Je jednou z najstarších súčastí univer-
níc. Na svojich blogoch prinášajú hodnotenia kníh a odporúčania pre zity, má už viac ako 60 rokov. Časté organizačné zmeny a umiestnenie
čitateľov. Dočítala som sa, že bloger má silnejší vplyv na väčšinovú čita- v  siedmich budovách jej rozvoju neprospeli, skôr naopak. Žiaľ, nielen
teľskú verejnosť ako literárny kritik. Fenomén blogov využívajú niekto- na našej univerzite, ale všeobecne na vysokých školách veľmi dlho pretr-
ré vydavateľstvá a veľké kníhkupectvá a poskytujú známym blogerom vával pohľad na knižnice ako „požičovne skrípt“. Až zautomatizovaním
recenzné výtlačky. Preto treba k blogom pristupovať kriticky. Osobne knihovníckych služieb, ich rozšírením o prístup k elektronickým zdro-
sledujem niekoľko blogov, ktoré prinášajú kvalitné recenzie kníh a od- jom informácií a poverením akademických knižníc budovať databázy
porúčania na hodnotné tituly, ktoré by som v záplave knižnej produkcie publikačnej činnosti a sledovať bibliometrické a scientometrické údaje sa
prehliadla. tento pohľad mení. Knihovnícka profesia však v spoločnosti stále patrí k
morálne i finančne menej oceňovaným. Pritom sa knihovníci museli za
Netajíte sa svojím vzťahom k Prahe ako mestu a jej podnetmi pre ľudí. posledné desaťročia vyrovnať s prevratnými zmenami v charaktere ich
Čo vás spája práve s Prahou? činnosti. Zaslúžili by si väčší rešpekt a úctu k svojej profesii a odbornosti.
A čo si zaslúži univerzitná knižnica a najmä jej používatelia? Vhodnejšie
Prahu navštevujem rada už od detstva. Trávievala som prázdniny priestory – viac skladových priestorov na uloženie knižničného fondu,
u môjho strýka, ktorý bol odborníkom na trestné právo a pôsobil na priestory na realizáciu odborných činností a rozširovanie služieb, na
bývalom Najvyššom súde, po roku 1989 na Medzinárodnom súde pre vzdelávanie používateľov, kultúrne podujatia, štúdium, stretávanie sa.
ľudské práva v Štrasburgu. Študoval vo Francúzsku na lýceu v Dijone Veľmi prajem všetkým, aby sa plány vedenia univerzity na výstavbu bu-
a plynule hovoril niekoľkými jazykmi. Mal rád francúzsku literatúru, dovy univerzitnej knižnice raz stali skutočnosťou.
najmä Prousta a  jeho Hľadanie strateného času. Som mu vďačná, že
mi umožnil spoznať Prahu a jej jedinečné čaro a atmosféru. Teraz do Knižnica je služba. Mala by reagovať na podnety používateľov. Sú to
Prahy cestujem najmä služobne na rôzne konferencie a každoročne na požiadavky pracovníkov a študentov univerzity, čo posúvajú činnosť
medzinárodný knižný veľtrh Svet knihy. knižnice dopredu?

34

V ostatných rokoch sa podstatne zintenzívnila komunikácia medzi univer- konferenciách na túto tému a aj moje mobility v rámci Erasmu boli za-
zitnou knižnicou a fakultami univerzity. Obzvlášť nás teší spolupráca v ob- merané na novostavby knižníc. Na cestách vždy zbystrím pozornosť, keď
lasti informačného vzdelávania. Podnety, ktoré dostávame, sa dotýkajú ná- uvidím na budove nápis knižnica, a ak je to možné, navštívim ju. Takto
vrhov na akvizíciu literatúry a už zavedených služieb. Požiadavky na nové náhodne som si prezrela knižnicu Univerzity Matky Terezy v  Tirane či
služby, návrhy na spoluprácu či zapojenie univerzitnej knižnice napr. do Mestskú knižnicu v Šibeniku a ďalšie. Viaceré, najmä historické knižnice
projektovej činnosti, sú len ojedinelé. Častokrát je to práve knižnica, ktorá v susedných krajinách spoznávam na exkurziách organizovaných Spolkom
prichádza s modernými riešeniami a nápadmi, a paradoxne má problém slovenských knihovníkov a knižníc. Osobitne rada mám historické kláštor-
o  ich vhodnosti a  prínose presvedčiť fakulty a získať ich na spoluprácu. né knižnice pre ich tajomnosť. Novostavby knižníc posudzujem z hľadiska
Príkladom môže byť naša snaha o inštitucionálny repozitár a  zavedenie vhodnosti ich architektonického riešenia pre potreby našej univerzitnej
open access prístupu k univerzitným elektronickým publikáciám. knižnice. Z tých, ktoré som navštívila, spĺňajú moje predstavy Univerzitná
knižnica Juhočeskej univerzity v  Českých Budějoviciach a  Univerzitná
Čo vás teší z toho, čo sa vám podarilo dosiahnuť? knižnica Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, aj keď už existujú aj modernejšie

To, čo som mohla z mojej pozície ovplyvniť, je personálne obsadenie riešenia týkajúce sa bezpečnosti budov a ochrany knižničného fondu inšta-
univerzitnej knižnice a jej postavenie v rámci slovenského knihovníc- lované napr. v účelovo zrekonštruovanej budove Baťových závodov, kam sa
tva. Po realizácii personálneho auditu a viacerých zmenách v personál- nedávno presťahovala Krajská knižnica v Zlíne.
nom obsadení môžem skonštatovať, že v súčasnosti pracuje v univerzit-
nej knižnici veľa skúsených odborníkov a mladých zanietených pracov-
níkov. Dôkazom je úroveň služieb, ktoré knižnica poskytuje, a celý rad
úspešných podujatí, ktoré organizuje alebo spoluorganizuje nielen na
pôde univerzity, ale aj v rámci celého Slovenska. K zvyšovaniu odbor-
nej úrovne pracovníkov prispieva využívanie rôznych foriem ďalšieho
vzdelávania a účasť na mobilitách v programe Erasmus.

Precestovali ste veľa krajín. Zaujímajú vás knižnice aj na vašich ces-
tách? Ktorá sa k vám profesionálne a ktorá osobne najviac pritúlila?

Cudzie krajiny som v mladosti spoznávala ako sprievodkyňa cestovného Pani riaditeľka, ďakujúc vám za rozhovor, želám vám, aby kniha
ruchu. V tých časoch to bola pre mňa jediná možnosť cestovať. O budovy naďalej bola pre vás vstupenkou k literárnemu i estetickému zážitku
knižníc sa intenzívnejšie zaujímam od roku 2007, keď vedenie univerzi- a aby ju aj vaši klienti, napriek tomu, že je produktom aj polygrafické-
ty prijalo strategický cieľ výstavby novej budovy univerzitnej knižnice. ho priemyslu, nepovažovali za tovar.
Zhromažďujem informácie o  architektúre knižníc, zúčastňujem sa na
PaedDr. Slavomíra Očenášová-Štrbová, PhD.

35

Cesta za Vedecká ko
poznaním
knižnej kultúry Medzinárodná vedecká konferencia Ekonomic-
ko-právne problémy a výzvy trhu práce a ich vplyv
Začiatkom júna sa zamestnanci Univerzitnej na individuálny blahobyt bola už treťou konferen-
knižnice UMB ako členovia Spolku slovenských ciou, ktorú zorganizovali spoločne EF a PrF UMB
knihovníkov a knižníc zúčastnili exkurzie do s Fakultou práva a verejnej správy Warminsko-ma-
susedného Maďarska. Hlavným cieľom exkurzie zurskej univerzity v poľskom Olsztyne. Tentoraz
bola návšteva benediktínskeho opátstva v Pan- sa konala na Slovensku, v Mýte pod Ďumbierom
nonhalme a Diecézne centrum s knižnicou v dňoch 12. – 14. 5. 2016. Záštitu nad ňou prevzal
a klenotnicou v starobylom centre mesta Győr. rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

Spolok slovenských knihovníkov a knižníc Banskobystrického Konferencia poskytla priestor multidisciplinárnej vedeckej spoluprá-
kraja každoročne organizuje návštevy rôznych typov knižníc ci aj konfrontácii národne podmienených riešení problémov trhu práce
nielen na Slovensku, ale aj v susedných krajinách. Benediktínske a  pohľadov na individuálny blahobyt. Bola tiež príležitosťou prezen-
opátstvo, ktoré je pýchou malého mestečka, je od roku 1996 zara- tovať výsledky jedinečného výskumu neplatenej práce na Slovensku,
dené na Zoznam kultúrneho svetového dedičstva UNESCO. ktorý prebieha už tretí rok na pôde Ekonomickej fakulty UMB v rámci
projektu VEGA č. 1/0935/13.
Historický kláštor benediktínov začal písať svoju históriu v roku
996. Dodnes funguje ako gymnázium a denne ho navštívi množ- Značná časť prihlásených príspevkov oboznámila odbornú verejnosť
stvo turistov z  celého sveta. Najcennejšou a  najzaujímavejšou s  dosiahnutými výsledkami a  interpretáciami reprezentatívneho pri-
časťou kláštora je historická knižnica, ktorá uchováva viac ako márneho výskumu týkajúceho sa práve špecifík neplatenej práce v slo-
400 000 zväzkov kníh, prvotlačí a rukopisov. Najstaršou knihou venských domácnostiach. V tejto oblasti výskumný tím vypĺňa medze-
je rukopis Biblie pochádzajúci z 13. storočia, nemenej hodnotnou ru v poznaní tak v teoretickej rovine, ako aj v dostupnosti dát, ktoré
je aj zakladajúca listina kláštora v Tihányi z roku 1055, ktorá sa v iných krajinách zabezpečujú štatistické úrady. Je preto prirodzené, že
považuje za prvý originálny rukopis v maďarskom jazyku. naším dôležitým partnerom je Štatistický úrad SR, s ktorým nás spá-
ja obojstranne výhodná spolupráca. Sme radi, že na našej konferencii
Ďalšou zastávkou exkurzie bola návšteva historického centra vystúpila s príspevkom aj Ing. Zlata Jakubovie, CSc., riaditeľka sekcie
mesta Győr. Mesto malo v minulosti dôležité postavenie v šírení zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní Štatistického
kresťanstva v Uhorsku, o čom svedčí aj množstvo sakrálnych pa- úradu SR.
miatok. Naša cesta viedla do Diecézneho centra, ktoré návštev-
níkom ponúka pohľad do klenotnice so vzácnou zbierkou gotic- UMB začala sp
kých a liturgických predmetov. Nás knihovníkov však viac lákala
atmosféra diecéznej knižnice, v ktorej je uložených viac ako 67 000 Banskobystrická Škola u Filipa od nového školské-
dokumentov, medzi nimi aj takmer 200 prvotlačí pochádzajúcich ho roka sídli v nových priestoroch v areáli Univer-
z Guttenbergovej tlačiarne. Najcennejším je kódex z 15. storočia, zity Mateja Bela na Ružovej ulici.
ktorý je najväčším kódexom Uhorska (pre zaujímavosť: váži 67 kg).
Najstaršou pamiatkou je zachovaný omšový list z 11. storočia. Podporu pri hľadaní nových priestorov našla Škola u Filipa na pôde UMB
a jej Pedagogickej fakulty, čo obe organizácie potvrdili podpisom zmluvy o
Mgr. Petra Vaľková dlhodobej spolupráci. Škola u Filipa otvorí nový školský rok 2016/17 v sa-
Univerzitná knižnica UMB mostatnej budove priamo v areáli Pedagogickej fakulty. Zároveň pôsobenie
Fotografia: Mgr. Lucia Nižníková základnej školy v areáli fakulty umožní úzku spoluprácu v prospech vzdelá-
Univerzitná knižnica UMB vania detí aj študentov a vedecko-výskumnej práce fakulty.

36 Nové priestory Školy u Filipa „pokrstili“ žiaci, učitelia a zástupcovia
UMB 16. júna. „Spolupráca UMB so Školou u Filipa prispieva k prepoje-
niu vysokoškolského vzdelávania s praxou najmä z pohľadu Pedagogickej
fakulty UMB, v priestoroch ktorej bude táto základná škola pôsobiť. Som
veľmi rád, že sme sa dohodli na spolupráci s takouto školou, ktorá sa
snaží implementovať do svojej činnosti moderné trendy vzdelávania
a svojím dielom prispeje aj k skvalitneniu prípravy našich absolventov,“
uviedol rektor UMB Vladimír Hiadlovský.

Od septembra sa bude v nových priestoroch vzdelávať takmer 200 žia-
kov. Zároveň budú participovať na spoločných projektoch, ktoré v týchto

nferencia troch fakúlt

Komorná atmosféra prispela
k výmene názorov a zapojeniu

všetkých zúčastnených

Konferencia sa niesla
v športovom duchu, turistov

neodradilo ani počasie

Neplatená alebo nekomodifikovaná práca nie je predmetom trhovej poskytuje mnoho námetov na zamyslenie v  oblasti sociálnej politiky,
výmeny. Zahŕňa nielen bežné práce v domácnosti či okolo domu, ale podpory zosúladenia pracovného a osobného života, rodovej rovnosti,
aj starostlivosť o  deti, seniorov či zdravotne postihnutých. Neplatená rozvoja sociálneho podnikania, dobrovoľníctva aj  miestneho rozvoja.
práca je často poskytovaná aj mimo domácnosti, či už v rámci sused- V prípade nášho tímu platí, že neplatená práca prispieva k našej „spo-
skej výpomoci, alebo formálneho dobrovoľníctva. Už zo spomenutých kojnosti s prácou a naplnením našich očakávaní a ambícií“ (dotazník
oblastí poskytovania neplatenej práce je možné predstaviť si jej význam v projekte VEGA 2015).
pre jednotlivcov a spoločnosť, pričom len málo z výstupov tejto práce je
zachytených v ekonomických ukazovateľoch, napr. hrubom domácom Ďalšia spoločná konferencia sa pripravuje v poľských Mazurách.
produkte (HDP). Odhaduje sa však, že vo vyspelých krajinách tvorí ne-
platená práca 20 – 60 % HDP. Ľuboslava Kubišová
Fotografia: J. Kollár
Nové poznanie o  štruktúre a  charaktere neplatenej práce, ako aj
o motivácii a spokojnosti jednotlivcov v súvislosti s jej vykonávaním, EF UMB

olupracovať so Školou u Filipa

dňoch dolaďuje jej vedenie s UMB. Netradičnou súčasťou podujatia bolo miere praxovať a zároveň my pomôžeme vychovávať a usmerňovať bu-
vytvorenie slovenského rekordu v  počte ľudí vypúšťajúcich bubliny dúcich kvalitných učiteľov. Za veľké pozitívum považujem tiež, že sa celý
z bublifukov. Zúčastnilo sa ho 256 školákov, rodičov, pedagógov a hostí. náš vyučovací proces bude realizovať na akademickej pôde v priestoroch,
ktoré majú pre nás značný potenciál. Je pre nás naozaj veľkým prínosom,
Pri tejto príležitosti riaditeľka Školy u Filipa Mgr. Lenka Mihalicová že vedenie UMB podporuje naše spoločné projekty, na ktorých začneme
povedala: „Sme veľmi radi, že budeme sídliť v priestoroch UMB, pretože od septembra intenzívne pracovať.“
nám to dáva ďalšie možnosti na užšiu spoluprácu medzi našou školou
a  Pedagogickou fakultou UMB. Študenti UMB môžu u  nás vo väčšej Redakcia

37

Perspektívy v ochrane detí a ml

na Slovensku, v Nórsku a v inýc

Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty UMB
v spolupráci s Lillehammer University College
v Nórsku zrealizovala v dňoch 13. – 14. 4. 2016
v Banskej Bystrici medzinárodnú vedeckú konfe-
renciu s názvom Perspektívy v ochrane detí a mlá-
deže v kontexte sociálnej práce na Slovensku,
v Nórsku a v iných krajinách.

Cieľom konferencie bolo vytvoriť medzinárodnú platformu na dis-
kusiu o nových perspektívach ochrany detí a mládeže z pohľadu vedy,
výskumu a praxe na Slovensku, v Nórsku a iných krajinách. Záštitu
nad konferenciou prevzal rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský,
PhD., dekan Pedagogickej fakulty UMB prof. PaedDr. Vojtech Korim,
CSc., a primátor mesta Banská Bystrica MUDr. Ján Nosko. Na kon-
ferencii sa stretlo viac ako 80 odborníkov z akademickej pôdy a pra-
xe. Súčasťou konferencie boli hlavné prednášky odborníkov: Hansy-
Jørgeny Wallina Weiheho (Lillehammer University College, Nórsko),
PhDr. Hana Pazlarová, PhD. (Univerzita Karlova v Prahe, Česká

U krajanov v Gemelčičke

Gemelčička je malý slovenský svet v severnom Rumunsku. UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí v gescii MŠVVŠ
Osada s osídlením roztrúseným po okolitých kopčekoch, na už po druhýkrát cestovalo počas mája s pedagógmi do
ktorých súkromne hospodária práve naši Slováci. Osídlenie je slovenských škôl v severných oblastiach Rumunska. Sú
roztrúsené oveľa viac, ako sú roztrúsené Hriňovské lazy – do to oblasti, v ktorých ekonomické podmienky viacerým
školy prichádzajú deti aj zo vzdialenosti 10 – 15 km. Asfaltovú deťom neumožňujú pricestovať na vzdelávacie poby-
cestu im vybudovali len minulý rok, mikrobus vozí deti od ty, ktoré MC UMB organizuje na Slovensku. Príprava
januára 2016, a  tak deti už nekráčajú pešo do školy celých výjazdovej školy je o  to zložitejšia, že musíme vedieť
10 – 15 km, len takých 5 km, kým prídu z domu ku asfaltke vopred odhadnúť aj tie najnepredvídateľnejšie okol-
a  rodičia vedia, že ich staršie deti sa určite veľmi starostlivo nosti. V  roku 2016 to bola napríklad podstatne nižšia
postarajú o tie mladšie, veď ich majú doma aj päť či šesť. Pre vzdelanostná úroveň detí, ako je u  ich rovesníkov na
nás Európanov zabudnutý svet. Práve preto bola Výjazdová Slovensku. Na druhej strane zasa deti v  Gemelčičke
škola v prírode pre tieto deti taká dôležitá. Metodické centrum predčia naše slovenské v  záujme o  vzdelávanie. Zvlášť

38

ádeže Ozdravný tábor pre

h krajinách deti z Ukrajiny 2016

republika), prof. nadzw. dr hab. Wojciech Ozdravný tábor pre deti z Ukrajiny realizuje Metodické centrum UMB pre Slovákov
Jan Maliszewski (Państwowa Wyższa Szkoła žijúcich v zahraničí v gescii MŠVVŠ Slovenskej republiky na základe medzivládnej do-
Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, hody oboch krajín. Za ukrajinskú stranu tábor zabezpečuje Fond pre deti Ukrajiny. S
Poľsko) a doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD. deťmi na Slovensko prichádza každoročne pani Nataša Šidenková ako zástupkyňa tejto
(Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici). inštitúcie. Tento rok prišlo z oblasti Černobyľa 40 detí. Tábor sa uskutočnil v dňoch
Dvojdňový program konferencie tvorilo 18 17. – 27. 6. 2016 v Tatranskej Lomnici. 
odborných workshopov, ktoré venovali po-
zornosť témam ohrozenia detí a mládeže, do- Tím mladých lektorov a animátorov z UMB pod vedením Ing. Magdalény Mikušovej
držiavania ich práv či rôznych foriem pomoci aj tentoraz pripravil zaujímavý program s  rodinnou atmosférou. V  období, ktoré
zo strany profesionálov. V rámci Slovenskej Ukrajina prežíva v posledných rokoch, je tento tábor výnimočnou príležitosťou na fy-
republiky sa medzinárodnej konferencie zickú aj psychickú regeneráciu zúčastnených detí. Po ukončení aktivity sme od Nataše
zúčastnili aj zástupcovia významných Šidenkovej dostali veľké poďakovanie.
národných organizácií venujúcich sa prob-
lematike ochrany detí a mládeže, ako naprí- Metodické centrum v lete zorganizovalo aj Letný tábor mladých výskumníkov po lo-
klad Koalícia pre deti Slovenska, Návrat, o. kalitách UNESCO. V Demänovskej doline absolvovali deti zo západnej Európy a zámo-
z., Inštitút pre výskum práce a rodiny, Úrad ria Krajanské leto v gescii Únie Slovákov žijúcich v zahraničí. August sa niesol v zname-
splnomocnenca vlády Slovenskej republiky ní 2. ročníka Školičky tradičnej kultúry a uskutočnil sa 3. turnus už zabehnutej Školy
pre rómske komunity, Iuventa – Slovenský v prírode, tentoraz pre deti z Rumunska a Ukrajiny.
inštitút mládeže, Nadácia pre deti Slovenska
a i. Podrobný program medzinárodnej konfe- PhDr. Zuzana Drugová
rencie je dostupný na webovej stránke: www.
socialworksvknor.umb.sk.

Konferencia je súčasťou projektu UMB
a  Lillehammer University College v Nórsku
Sociálne služby vo vzdelávaní sociálnych
pracovníkov na Slovensku a v Nórsku, kto-
rý je spolufinancovaný z grantov EHP a zo
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky pro-
stredníctvom Štipendijného programu EHP
Slovensko.

Mgr. Jana Šolcová, PhD.
Katedra sociálnej práce,
Pedagogická fakulta UMB

boli deti v  Gemelčičke nadšené formami a  metódami, kto-
ré sme k nim priniesli v odbornej garancii doktorandky PdF
UMB Mgr. Radky Cachovanovej. Alternatívne a interaktívne
formy zaujali deti aj pedagógov, ktorí si veľmi pochvaľova-
li, ako deti vnímajú počas vyučovania a  ako veľa sa týmto
spôsobom naučia. Nadšenie pedagógov slovenskej základnej
školy v  Gemelčičke zasa prekvapilo nás. Vo veľmi ťažkých
podmienkach sa s obrovským porozumením venujú svojim
žiakom, pristupujú k  nim individuálne, chápu ich rodinné
zázemie a robia pre svoje deti všetko. Napríklad aj to, že pani
učiteľka príde v zime do školy na traktore, keď sa nedalo zo
dvora pohnúť autom. Organizačne Výjazdovú školu v príro-
de zabezpečovala PhDr. Zuzana Drugová.

PhDr. Zuzana Drugová

39

Michal Mereš V  súčasnosti pôsobíte striedavo v  Bratislave
a  v  CERN-e. Na UK máte na starosti „počíta-
čovú farmu“. Čo si máme pod tým názvom
predstaviť?

Na fakulte nemám na starosti len počítačovú far-
mu, ale aj laboratórium, ktoré je súčasťou projektu
na vylepšenie TPC komory používanej na experi-
mente ALICE ako hlavný detektor na identifiká-
ciu častíc. Pod pojmom počítačová farma si môžu
ľudia predstaviť jednu miestnosť plnú počítačov
bez monitorov. Táto miestnosť je rozdelená na
dve časti, jedna slúži na samotné výpočty a druhá
uchováva namerané alebo zanalyzované výsledky.
Takáto farma nie je len u  nás, ale je ich viac po
celom svete a takto spolu tvoria jeden efektívny a
výkonný nástroj pre spracovanie dát – GRID.

Akým spôsobom sa vy angažujete v rámci tohto
projektu?

V rámci GRID-u sa starám o jeho neustály
bezproblémový chod, o aktualizáciu softwaru
a hardwaru a o implementáciu nových služieb pre
užívateľov. Vo vzťahu ku GRID-u nie som len ad-
ministrátor, ale ho aj aktívne využívam ako časti-
cový fyzik na analýzu dát.

V  laboratóriu CERN vo Švajčiarsku ste súčas-
ťou experimentu Alice. O  čo sa snažíte v  tomto
experimente?

Experiment ALICE je súčasťou veľkého hadróno-
vého urýchľovača. Venujeme sa hlavne štúdiu veľ-
mi hustého a veľmi horúceho stavu, ktorý vzniká
na veľmi krátku chvíľu pri vysokoenergetických
zrážkach jadier olova. Podobný stav nastal aj krát-
ko po vzniku nášho vesmíru, a preto ho chceme
dôkladne pochopiť. V  praxi sa to deje tak, že sa
porovnávajú výsledky namerané pri zrážkach ťaž-
kých iónov s  výsledkami nameranými pri zráž-
kach protónov, a ak sa výsledky značne líšia od
teoretických predpokladov, objav je na svete.

Koľko ľudí sa podieľa na tomto experimente?

Na experimente ALICE sa v súčasnosti podieľa
zhruba 3500 ľudí. Časť z  toho je zamestnávaná
priamo CERN-om a časť je zamestnancom neja-
kej univerzity alebo inštitútu hocikde vo svete a na

fyzik, ktorého si všimol FORBES

Michal Mereš – absolvent UMB v učiteľských odboroch fyzika a in- projekte sa zúčastňujú ako jeho užívatelia. Takto
formatika. Štúdium na UMB ukončil v roku 2010. Má za sebou dok- sa na projekte zúčastňuje aj 33 Slovákov.
torandské štúdium v odbore jadrová a subjadrová fyzika na Fakulte
matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Na rov- Ako často navštevujete CERN? Ako vyzerá vaše
nakej fakulte pôsobí aj podnes ako vedecký pracovník. Časopis For- pôsobenie v tomto laboratóriu?
bes v marci tohto roku zaradil Michala Mereša medzi 30 najväčších
talentov Slovenska. Počas môjho doktorandského štúdia som chodil
do CERN-u každý štvrťrok zhruba na mesiac.
40

Teraz už nechodím tak často, ale o  to intenzív- 10. ročník Detskej
nejšie. Dostal som sa na pozíciu vedúceho zmeny, univerzity UMB
ktorý má na starosti všetkých týchto jednotlivých
pracovníkov a rozdeľuje im jednotlivé úlohy a prí- Slávnostná imatrikulácia v  aule Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela
kazy. Momentálne som na pozícii Run Managera, v  Banskej Bystrici otvorila 4. júla 2016 desiaty ročník Detskej univerzity UMB.
čo je jedna z  troch riadiacich pozícii na experi- Tento rok sa jej zúčastnilo štyridsaťsedem žiakov. Študentským sľubom a prevza-
mente. Run Manager má za úlohu čo najefek- tím imatrikulačného listu z rúk rektora Univerzity Mateja Bela doc. Ing. Vladimíra
tívnejšie zozbierať požiadavky a  informácie od Hiadlovského, PhD., sa oficiálne stali študentmi 10. ročníka DU UMB. Počas
jednotlivých systémov a  detektorov a  vhodným dvoch týždňov študenti základných škôl vo veku 9 – 15 rokov absolvovali výchov-
spôsobom ich posunúť pracovníkom na zmene. no-vzdelávací program. Pútavé témy primerané veku spracovali vysokoškolskí
Takisto je mojou úlohou viesť denné stretnutia učitelia fakúlt univerzity.
všetkých koordinátorov jednotlivých častí detek-
tora, na ktorých sa preberajú vzniknuté problémy Aj v  tomto ročníku oslovila a  zároveň vyvolala živú diskusiu téma: Čo sú to
a ďalšie plány. peniaze, na čo ich potrebujeme, ako ich môžeme získať a ako s nimi hospodáriť
(Ing. Barbora Mazúrová, PhD.). Pútavou formou sa študenti naučili, že pomocou
Časticová fyzika je oblasť, ktorej sa venujete. matematiky jednoducho dokážu určiť povrch kocky. Dokážu ale zistiť i  povrch
Kedy ste sa takto rozhodli a prečo? tela zvierat? Dnes už vedia, ako vedci zisťovali povrch tela mačky, vedia, ako po-
vrch tela ovplyvňuje život zvierat, vedia, prečo niektoré zvieratá vyzerajú tak, ako
S časticovou fyzikou som sa stretol spočiatku na vyzerajú (Mgr. Daniela Guffová, PhD.). Zaujímavým spôsobom bola účastníkom
teoretickej úrovni, keď som pod vedením Borisa DU priblížená téma týkajúca sa základov práva. Čo sú základné ľudské práva, ako
Tomášika začal písať bakalársku a neskôr aj dip- sú sloboda pohybu, listové tajomstvo, sloboda prejavu, právo na informácie (doc.
lomovú prácu s  touto tematikou. Už vtedy sme JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD.).
naše výsledky publikovali v zahraničných vedec-
kých časopisoch a navštevovali rôzne konferencie. Nasledujúci deň študenti nazreli do 19. storočia francúzskej kultúry a bližšie
Postupne som chcel skúsiť aj niečo viacej špeciali- spoznali tvorbu impresionistov (Mgr. Jana Pecníková, PhD.). Tiež sa oboznámili
zované na experimentálnu stránku časticovej fyzi- s vybranými symbolmi írskej národnej a kultúrnej identity (Mgr. Anna Slatinská,
ky. Takto som sa dostal na doktorandské štúdium, PhD.). Zoznámili sa s autorkou knihy Moja Banská Bystrica PaedDr. Slavomírou
ktorého požiadavkou bola aktívna účasť na expe-
rimente ALICE v CERN-e. 41

Ako spomínate na časy strávené na UMB? Možno
s  odstupom času konštatovať, že toto štúdium
ovplyvnilo vašu budúcnosť?

Celková úroveň štúdia v mojom odbore bola vy-
soká. Možno bolo šťastím, že učiteľstvo informa-
tiky bolo spojené s vedeckým smerom, a tak som
dostal informácie nad rámec učiteľského smeru.
Na štúdiu fyziky možno práve tento aspekt ve-
deckosti trošku chýbal, ale tento nedostatok bol
kompenzovaný kvalitnými vyučujúcimi, ktorí si
vždy našli čas na konzultáciu. Malý počet študen-
tov v odbore nebol problémom a nepostrehol som
žiadne zníženie požiadaviek na výkon študentov
z  tohto dôvodu. S  odstupom času však môžem
všeobecne hodnotiť, že štúdium na FPV UMB mi
dalo hlavne odvahu pustiť sa do vecí, o  ktorých
som dovtedy vedel len veľmi málo.

Čo zvykne fyzik robiť vo voľnom čase? Čo je pre
vás relax?

Vo voľnom čase sa venujem hlavne manžel-
ke, s  ktorou radi jazdíme na rôzne miesta na
Slovensku alebo v  zahraničí. Rád sa vraciam do
Banskej Bystrice a  rád si zájdem s  priateľmi na
dobré pivo. Boli aj pokusy hry na saxofón, ale
k  tomu sa už vraciam, iba keď je toho voľného
času naozaj veľa. Relaxom je pre mňa aj dobrovoľ-
nícka činnosť, ktorej sa občas venujem.

S Michalom Merešom sa rozprávala
Zuzana Ševčíková

Fotografie: CERN Press Office

Očenášovou, PhD., a  spoločne spoznávali, čo bolo ideou tohto lite- VZDELA
rárneho diela na skutočných historických miestach Banskej Bystrice.
Zamysleli sa nad toleranciou k  iným kultúram. Pokúsili sa pocho-
piť, ako žijú a čo asi prežívajú cudzinci na našom území (doc. PhDr.
Viktória Dolinská, PhD.).

Na exkurzii v  arboréte skúsená biologička priblížila študentom
nádherný svet fauny (Mgr. Zuzana Piliarová) a v  miestnej hvezdárni
Vartovka spoznali nekonečnosť vesmíru (Mgr. Stanislav Kaniansky).

Pohybové aktivity spestrila športová olympiáda, v  popoludňajších
hodinách sa študenti DU UMB mali možnosť dozvedieť, aké boli zá-
kladné myšlienky olympijského hnutia, ale aj aké sú negatívne vply-
vy dopingu na športovcov (Mgr. Tomáš Willwéber, Ing. Magdaléna
Mikušová).

V tohoročných tvorivých dielňach sa študenti DU úvodom vydali po
stopách najčastejšie využívaného materiálu – papiera. Oboznámili sa
s predchodcami papiera – papyrusom a pergamenom a výrobou ruč-
ného papiera. Nezabudli ani na súčasné možnosti využitia strojové-
ho papiera, potrebu jeho recyklovania. V praktickej činnosti si každý
účastník vyrobil vlastný hárok ručného papiera, darčekovú taštičku
a vytvoril „sladkú kytičku“ alebo „sladký stromček šťastia“ z medeného
drôtu, krepového papiera a cukríkov (PaedDr. Lýdia Čellárová, PhD.).
Veľmi zaujímavé boli témy Ako zvedavosť dokáže prinášať neskutočné
objavy (Ing. Lukáš Okál), Škola hrou (PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.,
Mgr. Lívia Nemcová, PhD.), Multikulti (Mgr. Janka Šolcová,PhD.) či
téma Zvieratá okolo nás (Ing. Dana Dobríková).

10. ročník Detskej univerzity UMB ukončila slávnostná promó-
cia v  aule Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Absolventi si
prevzali diplomy z rúk prorektorky doc. PhDr. Kataríny Chovancovej,
PhD.

Priblížiť deťom pútavou formou nekonečný svet poznatkov, moti-
vovať k spoznávaniu nových vecí a nasmerovať ich pozornosť k zaují-
mavým otázkam, to všetko je zmyslom a poslaním Detskej univerzity.
Veríme, že toto poslanie bolo aj v tomto roku 2016 naplnené.

Mgr. Magdaléna Mikušová

42

NIE, ktoré som dostal,

bolo nadpriemernej

kvality Stanislav Pánis – absolvent Fakulty financií UMB študijného
odboru financie, bankovníctvo a investovanie v roku 2005. Po
In medias res: s odstupom času 10 rokov ako skončení štúdia pracoval postupne ako Treasury/Corporate Sa-
hodnotíte svoje štúdium na Fakulte financií les Dealer vo VÚB Banke, a. s., neskôr ako Currency strategist
UMB? v TRIM Broker, a. s., a od roku 2011 pracuje ako hlavný analytik
J&T Banky, a. s. Špecializuje sa na forexové obchody.

Aj po dekáde od ukončenia štúdia môžem povedať, že ak by som Bratislava bola a  je bizniscentrom Slovenska. Prakticky všetky banky
znova stál na križovatke volieb, rozhodol by som sa opäť pre štúdium mali v tom čase centrály a dealingy tam. A keďže som chcel pracovať na
odboru financie, bankovníctvo a investovanie na UMB. Vzdelanie, oddelení finančných trhov, tak logicky moje kroky smerovali do hlav-
ktoré som dostal, bolo nadpriemernej kvality, k čomu prispel aj pe- ného mesta.
dagogický zbor. Spätne by som uvítal ešte väčšiu orientáciu na prax.
Do akej miery hodnotíte vašu pripravenosť ako absolventa odboru fi-
Čo vás počas štúdia z predmetov najviac zaujímalo a o čo ste, na- nancie, bankovníctvo a investovanie na prax?
opak, mali záujem najmenší?
Ak by som vedel pracovať s platformou Reuters alebo Bloomberg, tak
Najviac ma zaujímala tematika finančných trhov, investovania, ban- by bola pripravenosť v podstate dokonalá. Inak som bol na svet deví-
kovníctva a predmety s nimi spojené. V úzadí boli verejné financie. zových trhov, kde som štartoval svoju kariéru, pripravený veľmi dobre.
V tom čase sa mi to javilo ako nudné. Teraz s odstupom času si vy- Subjektívne môžem povedať, že lepšie ako absolventi z bratislavských
čítam, že som sa práve o ne nezaujímal viac, špeciálne v dnešných ekonomických fakúlt, s  ktorými som sa po nástupe do banky mohol
časoch vysokých štátnych dlhov viacerých krajín eurozóny a vyso- porovnávať. Na rozdiel od nich som vedel, ako fungujú forwardy, ako
kého prerozdeľovania prostriedkov cez štátne rozpočty či relatívne sa vypočítavajú swapové body, či čo vplýva na cenu opcií.
vysokého daňového zaťaženia.
V súčasnosti pôsobíte ako hlavný analytik J&T Banky. V čom spočíva
vaša práca?

Kedy a prečo ste sa rozhodli ísť študovať na našu univerzitu práve Spočíva najmä v sledovaní a analyzovaní vývoja na finančných trhoch,
odbor financie, bankovníctvo a investovanie? v  menovej politike a  reálnej ekonomiky a  následne v  robení predik-
cií ďalšieho možného vývoja. Na to nadväzuje tvorba investičných ná-
Už na strednej škole som mal jasno v tom, že chcem isť študo- padov a portfólií, kde spolupracujem s  privátnymi bankármi. Najmä
vať ekonomický smer. Prijatý som bol na viacero ekonomic- z pohľadu marketingu je dôležitou súčasťou komunikácia s médiami,
kých fakúlt. Napokon som sa rozhodoval medzi Fakultou kde posúvame širokej verejnosti naše názory a pohľady na ekonomiku
manažmentu Univerzity Komenského a  Univerzitou a trhy.
Mateja Bela. V prospech Banskej Bystrice rozhodli asi
lepšie referencie a celkom úprimne aj prostredie s no- V čom vidíte výhodu štúdia odboru financie, bankovníctvo a investo-
vou budovou vtedajšej Fakulty financií. vanie a čo by ste odkázali súčasným študentom?

Po skončení štúdia Vaše kroky viedli do Bratislavy Dáva študentom široký prehľad a kvalitné vedomosti naprieč svetom
a do sveta korporácií. Prečo ste sa takto rozhodli? finančných trhov, korporátnych aj verejných financií, kvantitatívnych
metód, účtovníctva či marketingu a manažmentu. To im umožní stať
sa erudovanými odborníkmi, ktorí sa uplatnia v podstate v každej sfé-
re financií. Odkázal by som študentom, aby robili niečo navyše, nad
rámec študijných povinností, čo by ich dokázalo odlíšiť od ostatných,
a dokázali osloviť a zaujať budúcich zamestnávateľov. Jednoducho, aby
získavali prax, zapájali sa do rôznych projektov a získavali rozhľad, ako
funguje reálny finančný svet. Prax sa totiž od teórie často, a skôr je to
pravidlom ako výnimkou, odlišuje.

So Stanislavom Pánisom sa rozprával Ing. Michal Mešťan
Autor fotografie: Bc. Matej Žofaj

43

Študenti Katedry informatiky FPV UMB sa zúčastnili exkurzie
v  Prahe, kde navštívili Národné technické múzeum. Po obzretí
technických vynálezov si nenechali ujsť ani prehliadku starého
mesta. Nasledujúce ráno navštívili ČVUT, kde ich sprevádzal pán
profesor Václav Hlaváč. Ukázal im projekty s  robotmi a  aktuálne
projekty. Ozrejmil im aj históriu ich školy. Poďakovanie študentov
patrí vyučujúcim, najmä pani RNDr. A. Michalíkovej, PhD., ktorá
celú exkurziu zorganizovala. Exkurzia sa konala v  dňoch 17. a  18
mája 2016.

Na pôde FPV UMB sa v apríli 2016 zišli najlepší matematici Na pozvanie partnerskej
stredných škôl na Slovensku, aby si zmerali svoje vedomosti. Fakulty riadenia a  sociálnej
V  rámci sprievodného programu súťažiaci navštívili Katedru komunikácie Jagelovskej uni-
matematiky FPV UMB, kde si vypočuli prednášku o  dvoch verzity v  Krakove sa študenti
významných matematikoch: Pálovi Erdősovi a Terenceovi 1. ročníka druhého stupňa
Taovi v podaní Mgr. Daniely Guffovej, PhD. štúdia odboru cestovný ruch
Samotnú súťaž vyhral Tomáš Kekeňák z  Košíc. Najlepším na EF UMB zúčastnili ex-
Banskobystričanom, Jozefovi Liptákovi a Pavlovi Zaťkovi (obaja kurzie v  Krakove. Ich prvé
z Gymnázia J. G. Tajovského), sa ušla „zemiaková“ medaila. kroky viedli na partnerskú
univerzitu. V  sprievode prof.
ŠTUDENTSKÝ Malgorzaty Bednarczykovej
ŽIVOT a Dr. Mareka Zawartka
z Katedry riadenia cestovného
44 ruchu na partnerskej inštitúcii
absolvovali návštevníci zaují-
mavú prehliadku Jagelovskej
univerzity. Súčasťou bolo
prijatie vedením fakulty, pre-
rokovanie ďalších možností
spolupráce, prehliadka starého
a  nového kampusu, prezentá-
cia Katedry riadenia cestovné-
ho ruchu JU.

Na pôde Ekonomickej fakulty
UMB sa 19. mája 2016 uskutočni-
la ďalšia úspešná štátna záverečná
skúška, tentokrát PaedDr. Ing.
Lenky Zgútovej, externej študent-
ky študijného programu ekono-
mika a  správa území. Študentka
splnila všetky predpísané študijné
a výskumné povinnosti na UMB aj
na partnerskej univerzite v Remeši
a  bude jej slávnostne odovzdaný
dvojitý diplom. Štátna záverečná
skúška sa uskutočnila prostred-
níctvom videokonferenčného
hovoru s  kolegom z  Univerzity
Champagne-Ardenne v  Remeši
Dr. Fabricom Thuriotom vo fran-
cúzskom aj slovenskom jazyku.

Členovia Katedry slovenskej literatúry a literárnej
vedy FF UMB v apríli 2016 slávnostne vyhlásili
výsledky študentskej literárnej súťaže vo vlastnej
tvorbe poézie a  prózy. Potvrdením pozitívneho
ohlasu tejto akcie bolo 17 aktívnych účastníkov i
záujem publika. Malé jubileum – 15. ročník toh-
to tradičného jarného podujatia oslávili prítomní
v štýle lekárskeho sympózia. Jeho súčasťou bola
nielen analýza príčin výskytu „básnického čreva“,
ale aj tvorivá aktivita, výsledkom ktorej bol úspeš-
ný zrod improvizovaného básnického textu. Porota
sa rozhodla udeliť jedno 2. miesto, ktoré získal za
svoje básne študent 3. ročníka Pedagogickej fakulty
UMB Juraj Chrenka.

Úspešné predstavenie Ženy národné, nádoby strieborné v podaní štu-
dentského súboru UNIS má na konte dvojicu ocenení z prehliadky
Karvašova Bystrica. Tereza Prielomková získala Cenu poroty za he-
recký výkon v postave Adely Ostrolúckej a Dušana Ambróša ocenila
porota za herecký výkon v postave Ludevíta Štúra. Divadelný súbor
UNIS UMB sa predstavil aj na 50. ročníku prehliadky univerzitných
divadelných súborov Akademický Prešov 2016.

45

Ocenenie pre Nie je dôležité, n
spevácky zbor
Katedra geografie a geológie FPV UMB v spoluprá-
MLADOSŤ ci so Stredoslovenskou pobočkou Slovenskej geo-
grafickej spoločnosti a Študentským geografickým
Vráťme sa na chvíľočku v čase a zaspomínajme na nezabudnuteľné spolkom Mateja Bela zorganizovali v mesiacoch
dni, ktoré univerzitný miešaný spevácky zbor Mladosť zažil na jed- marec a apríl pre svojich študentov tretí ročník
nom z krásnych miest nášho maličkého Slovenska, konkrétne v se- fotografickej súťaže OKOM GEOGRAFA.
verozápadnej časti, kde práve v týchto miestach susedíme s Poľskom. Cieľom súťaže bolo vytvoriť priestor na vyjadrenie
vnímania krajiny, vlastného pohľadu na ňu
V úvode návštevy na Orave sme sa vybrali svoj spev predviesť a prezentovať ho. Súťažilo sa v štyroch
deťom, ktoré sme zároveň chceli aj niečo naučiť. Žiaci z Gymnázia kategóriách: Potulky Slovenskom,
Martina Hattalu v Trstenej veľmi pozitívne privítali spevácky zbor. Potulky zahraničím,
Výchovný koncert sa už od prvých minút niesol vo veľmi príjem- Umelecká fotografia a Urbex.
nej atmosfére, keď žiaci s nami spolupracovali, odpovedali na naše
položené otázky, za čo ich čakala aj odmena. Študenti geogr

Poobede naše kroky viedli k  Slanickej Osade. Súťaže zborov
majú svoje dlhoročné tradície a  odohrávajú sa po celom svete.
Práve táto zborová súťaž sakrálnej tvorby sa konala v  krásnom
historickom kostole, v  ktorom sa spev rozozvučal už od prvých
tónov. Súťaže sa zúčastnila široká paleta zborov, ktoré merali dlhú
cestu z okolitých kútov, ale aj z ďalekého zahraničia. V našom po-
daní odznelo päť skladieb. Miešaný spevácky zbor Mladosť na tej-
to súťaži získal veľmi vzácne strieborné pásmo, čím sme si domov
odniesli ďalšiu trofej, ktorá nás určite povzbudí do ďalších súťaží.

Vyvrcholením pobytu zboru bola aj účasť na sv. omši
v Oravskom Podzámku, keď sv. omšu sprevádzal na organe člen
zboru Juraj Dudáš a kde sa zbor prezentoval tak počas sv. omše,
ako aj malým koncertom po nej. Tento pobyt zabezpečila členka
zboru Michaela Plaváková, za čo jej patrí úprimná vďaka.

Veľké ďakujem patrí prof. PaedDr. Milanovi Pazúrikovi, CSc., vďaka
ktorému sme sa tejto súťaži mohli zúčastniť. Dlhé roky zbor vedie svo-
jou profesijnou dirigentskou paličkou a jeho trpezlivosť sa odzrkadľuje
vo všetkých umiestneniach, ktoré zbor už za svoje pôsobenie získal.

Ingrid Šávliková
Fotografia: Milan Pazúrik

46

a čo sa pozeráme, ale čo vidíme...

Spomedzi všetkých snímok na základe verejného hlasovania, v ktorom zahraničím sa na prvom mieste umiestnila Veronika Fabianová
bolo udelených 1 383 hlasov, sa vybralo 10 fotografií z kategórií Potulky s  fotografiou Antilopí kaňon, druhé miesto získal Martin Baláž s  prí-
Slovenskom a Potulky zahraničím, 7 fotografií z kategórie Umelecká fo- spevkom Lisabon v  noci a  tretie miesto získala Romana Kocúrová
tografia a 2 fotografie z kategórie Urbex. Z nich odborná porota v zlože- s  fotografiou Erdpyramiden. V  kategórii Umelecká fotografia prvé a
ní: Ivan Foltan – nadšenec fotografovania z radov študentov a členovia druhé miesto obsadila Veronika Fabianová s  fotografiami Geografka
Katedry geografie a  geológie FPV UMB Mgr. Richard Pouš, PhD., na dovolenke a  Iná tvár USA, a  tretie miesto Veronika Vrtielková
doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc., a Ľubomír Suja vybrala víťazné snímky. s  fotografiou Pri tajchu Ottergrund. V  kategórii Urbex porota udeli-
la cenu bez umiestnenia Martinovi Balážovi s  fotografiou Explorer.
Do súťaže sa zapojilo 16 študentov s 59 fotografiami, ktoré zachytá- Špeciálnu cenu poroty získal Peter Bednárik za fotografiu Cesta za svet-
vali napríklad zaujímavosti z USA, Portugalska, Francúzska, Talianska, lom a  absolútnym víťazom fotosúťaže sa stala Veronika Fabianová so
Chorvátska, Dánska a Nórska. Za peknými zábermi však netreba cesto- snímkou Geografka na dovolenke.
vať vždy ďaleko, lebo aj na Slovensku máme mnoho atraktívnych loka-
lít. Vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo dňa 19. apríla 2016. Člen poroty Ivan Foltan zároveň poskytol mladým fotoamatérom
cenné rady a  prezentoval svoju dlhoročnú tvorbu v  rámci prednášky
V  kategórii Potulky Slovenskom získal prvé miesto Peter Bednárik pod názvom Nie je dôležité, na čo sa pozeráme, ale čo vidíme.
s fotografiou Zima v horách, druhé miesto Michal Bacula s fotografiou
Tatry a  tretie miesto obsadila Monika Odrobiňáková s  fotografiou PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.
Pohľad na Veľké Hincovo pleso z Kôprovského štítu. V kategórii Potulky

afie na terénnych cvičeniach

V  máji 2016 sa študenti druhého ročníka bakalárskeho štúdia učiteľstva geografie
zúčastnili terénnych cvičení po strednom a východnom Slovensku. Program terén-
nych cvičení zahŕňal návštevu piatich národných parkov: Slovenský kras, Slovenský
raj, Poloniny, PIENAP a  TANAP, viacerých významných miest (napr. Košice, Prešov,
Lučenec, Rožňava, Spišská Nová Ves), lokalít UNESCO (Gombasecká jaskyňa, Bardejov,
Spišské Podhradie a Spišská Kapitula, Levoča, drevený artikulárny kostol v Kežmarku),
kúpeľov (Sliač, Bardejovské kúpele, Vyšné Ružbachy), vodných plôch (Morské oko,
Zemplínska šírava, Starina), hradov a zrúcanín (Šomoška, Hajnáčka, Slanec) a kláš-
torov (Jasov, Červený kláštor). Trasa terénnych cvičení viedla aj do susedných krajín
(Maďarsko – Tokajský región a  Poľsko – Pieniny). Súčasťou programu boli aj krátke
túry Mlynickou dolinou v  Tatrách, na Tomášovský výhľad v  Slovenskom raji, prielo-
mom Dunajca v Pieninách, Zádielskou dolinou a k Silickej ľadnici v Slovenskom krase,
na Dreveník na Spiši, okolo Morského oka vo Vihorlate a k najnižšiemu miestu na území
Slovenska.

PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD. Autori fotografií: P. Barto, B. Gregorová
Katedra geografie a geológie FPV UMB 47

Študentská vedecká konferencia na Fakulte prírodných vied UMB
sa konala 14. apríla 2016. Zúčastnilo sa jej 35 študentov doktorandské-
ho, magisterského, ako aj bakalárskeho stupňa štúdia s 24 prácami v 6
kategóriách.

Zoznam víťazov ŠVK FPV UMB 2016

Sekcia Súťažiaci Názov práce

Biológia Michal Turok Trichómy na listoch Pelargonium
a ekológia – Meceňo zonale po pôsobení žiarenia
červenej a modrej vlnovej dĺžky
Chémia
Jela Vibračne rozlíšené UV-VIS
Informatika Nociarová spektrum alizarínu v metanolovom
roztoku
Matematika
Martin Trník Mnohorozmerná analýza
Technika rozvrhovania vo vysokovýkonných
počítačových systémoch
Životné
prostredie Miroslav Na intervale nekonečná ω-limitná
Výbošťok množina s periodickým bodom
implikuje podkovu: Priamy dôkaz

Tomáš Solárny parabolický valcový
Dzurik kolektor

Alica Brsková Prieskum environmentálnych
dosahov výroby organizácie na
zdravotný stav jej zamestnancov
a hodnotenie kvality organizačnej
kultúry organizácie

Vďaka Ostravskej univerzite sa na počesť významného Na Študentskú vedeckú konferenciu Prírodovedeckej fakulty
českého matematika Vojtěcha Jarníka každoročne koná Univerzity Komenského bola nominovaná víťazka fakultného kola
medzinárodná matematická súťaž určená vysokoškolským v sekcii chémia Jela Nociarová, študentka študijného odboru učiteľstvo
študentom. Počas svojej 26-ročnej histórie sa do súťaže akademických predmetov v 3. roku štúdia.
pravidelne zapájajú všetky významné univerzity zo strednej
Európy a už tradične sa jej zúčastňujú aj študenti univerzít Medzinárodnej študentskej konferencie Olympiáda techniky Plzeň
z Ruskej federácie, baltických štátov a Balkánu. V tomto roku 2016 sa aktívne zúčastnil študent Bc. Tomáš Dzúrik, víťaz fakultného
súťaž absolvovalo viac ako 150 študentov z 35 univerzít. Po kola v sekcii technika.
prvýkrát sa do nej zapojila aj naša univerzita, ktorú reprez-
entoval Matúš Halaj, študent 2. ročníka bakalárskeho štúdia Komisia pre matematiku a komisia pre informatiku spoločne vy-
v  odbore matematika. Debut našej univerzity skončil vyni- brali 6 prác, ktoré boli zaslané na 17. ročník česko-slovenskej ŠVOČ v
kajúco, keďže M. Halaj získal diplom úspešného riešiteľa. matematike a informatike, ktorá sa konala na pôde Fakulty strojného
Považujeme to za veľký úspech. inžinierstva VUT v Brne 25. – 27. mája 2016. Úspešne sa umiestili tri
práce z FPV UMB v konfrontácii s najlepšími študentmi UK Praha,
ČVUT Praha, VUT Brno, FMFI UK Bratislava, FIIT STU Bratislava

ÚSPECHY ŠTUDENTOV UMB

Olympiáda techniky Plzeň 2016 a jej 10. ročník, ktorú organizovala študentov z Poľska, Grécka, Ruska, Slovinska, Českej republiky, Slovenska,
Katedra matematiky, fyziky a techniky Pedagogickej fakulty Západočeskej Sýrie študujúcich učiteľské bakalárske, magisterské a doktorandské študijné
univerzity v Plzni, sa stala úspešnou a nezabudnuteľnou aj pre dvojicu štu- programy so zameraním na technickú výchovu.
dentiek Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky Pedagogickej fakul-
ty UMB. Pod odborným vedením PaedDr. Zlatice Huľovej, PhD., a PaedDr. Naše študentky zaujali nielen výbornou súťažnou prácou, ale aj jej pre-
Miroslavy Gašparovej, PhD., získali Bc. Eliška Medveďová a Bc. Dominika zentáciou, suverénnym a  prirodzeným vystupovaním, ktoré sledovala
Murínová v sekcii odborných technických prác 1. miesto. Naše študentky a ocenila odborná porota, zástupcovia viacerých českých médií, študenti
1. ročníka magisterského štúdia učiteľstva pre primárne vzdelávanie a pred- a pedagógovia, ale aj sympatizanti súťaže a nadšenci technických noviniek.
školskej pedagogiky súťažili v druhej sekcii s prácou Didaktické 3D učeb- Po vyhlásení výsledkov sa stali centrom pozornosti aj prítomných médií,
né pomôcky na poznávanie reálií Slovenska v  ranej edukácii – „Kufor ktorým poskytli rozhovor.
plný zázrakov“, ktorú prezentovali vo veľkej medzinárodnej konkurencii
PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.
48 PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.

Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB

atď. V kategórii M1 + M2 (matematická analýza – teória funkcií a v kategórii I4 (aplikovaná informatika a softvérové inžinierstvo) sa
a priestory funkcií + teória diferenciálnych a integrálnych rovníc) sa na 3. mieste umiestnil Miroslav Kováč (Katedra informatiky). Ani os-
na 3. mieste umiestnil Miroslav Výbošťok (Katedra matematiky), v tatní študenti sa nedali vo veľkej konkurencii mladých vedcov zahan-
kategórii M6 (matematické štruktúry – teória grafov a  kombinatori- biť. Konečné výsledky sú zverejnené na webovej stránke súťaže (svoc.
ka) sa na 3. mieste umiestnila Mária Nedelová (Katedra matematiky) fme.vutbr.cz).

49

Študenti ocenili
otvorenosť diplomatov

Študenti Fakulty politických vied a medzinárodných OBSE vo Viedni Oľga Algayerová, jej zástupca pre agendu OSN Albín
vzťahov UMB mali 13. apríla 2016 opäť možnosť Otruba i zástupca stálej predstaviteľky SR pre agendu OBSE Martin Končal.
navštíviť Viedenské medzinárodné centrum, Diplomaticko-študentské stretnutie na pôde OSN vo Viedni obohatila
konkrétne Úradovňu OSN vo Viedni. Takúto for- aj Nora Šeptáková, členka diplomatického personálu Veľvyslanectva SR
mu kontaktu študentov s praxou sprostredkovala v Rakúskej republike. Otázky študentov pokryli širokú škálu tém, s ktorými
fakulta pod vedením PhDr. Erika Pajtinku, PhD., sa študenti stretli počas štúdia, pričom najviac ich zaujímala každodenná
už nejedenkrát a študenti ju s veľkým záujmom prax stálej predstaviteľky a zúčastnených, ale napríklad tiež otázka vody a jej
vnímajú ako tradíciu. priority, prerokúvaná v rámci ekonomického výboru. Najväčší záujem štu-
dentov však pútala najmä kariéra stálej predstaviteľky SR Oľgy Algayerovej.
Stopäť študentov študijných odborov medzinárodné vzťahy a  politoló- Otázky sa týkali jej kariérnych aktivít, ale zaujímali sa aj o subjektívne názo-
gia najskôr navštívili budovu Viedenského medzinárodného centra, kde ry stálej predstaviteľky, pokiaľ ide o možnosti ženy v diplomacii a jej „recept
sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií. Mali možnosť nahliadnuť do na úspech“, keďže patrí do úzkeho počtu veľvyslankýň Slovenskej republiky.
rokovacej sály a rokovania v nej si sprítomniť z množstva informácií, v ne- Diskusia naplno saturovala očakávania študentov, a to aj vďaka konkrétnym
jednom prípade aj tých humorných, spojených najmä s prekladateľskou čin- a otvoreným reakciám. Študenti ocenili otvorenosť tohto stretnutia a veľmi
nosťou. V priestoroch centra sa nachádzajú expozície výstav rôznych aktivít srdečnú atmosféru. Nakoniec, po zaslúženom potlesku, stála predstaviteľka
OSN, veľký záujem si medzi študentmi získala najmä maketa generálneho SR pri OSN a OBSE O. Algayerová podaním ruky pozdravila a ocenila dve
tajomníka OSN, pri ktorej sa s nadšením fotili. V ďalšej časti exkurzie sa aktívne študentky za prínosné otázky do diskusie.
študentom venovala stála predstaviteľka Slovenskej republiky pri OSN a pri
Bc. Mária Lajmonová
Študentka 5.ročníka FPVaMV
Autorka fotografií: Patrícia Cicáková

Študenti Paris Saclay

Univerzita Paris Saclay je konzorcium
pozostávajúce z dvoch univerzít, desiatich
Grandes écoles a siedmich výskumných inš-
titútov, ktoré je situované na juhozápade
Paríža. Konzorcium bolo vytvorené v
roku 2014 s cieľom zjednotiť vzdelávanie
a výskum v oblasti technológií do jedného
centra, podobne ako to poznáme zo Silicon
Valley v USA. Jednou z univerzít konzorcia
je aj Univerzita vo Versailles Staint-Quinten-
en Yvelines (UVSQ), s ktorou má Univerzita
Mateja Bela už niekoľkoročnú spoluprácu.

50


Click to View FlipBook Version