The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2020-01-16 02:28:49

Ročenka Metodického centra pre Slovákov žijucich v zahraničí UMB rok 2019

Aktivity MC UMB počas roka 2019

ROČENKA

Metodického centra pre
Slovákov žijúcich v zahraničí
Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici

2019

2 Ročenka Metodického centra UMB

Obsah

Úvodné slovo................................................. 3 Národný kalendár – storočné
periodikum vojvodinských Slovákov...35
Vzdelávacie aktivity
Škola v prírode zameraná na zimné Vydavateľská činnosť
športy v dvoch turnusoch ........................ 5 Vedecká monografia Mgr. art. Martina
Ozdravný tábor pre detí z Ukrajiny .......6 Urbana, PhD........................................................37
Škola v prírode v troch turnusoch .........7 Didaktika ľudového tanca pre
Evaluácia školy v prírode 2019................. 9 začiatočníkov a najmenších autorky
Detská krajanská univerzita ................... 12 PhDr. Zuzany Drugovej.........................38
Letný tábor pre deti z Maďarska........... 14
Krajanské leto.............................................. 15 Prezentačná činnosť
Učíme sa o Slovensku po slovensky.... 16 Pamätný deň Slovákov žijúcich
Letná školička tradičnej v zahraničí......................................................41
ľudovej kultúry ............................................18 Prezentácia vydavateľstva
Prednáška PaedDr. Svetlany Ivan Krasko z Nadlaku ..............................42
Zolňanovej o minoritnom školstve Svet kovačického insitného umenia....44
Slovákov v Srbsku ...................................... 19 Dokumentárny film
Výchovno-vzdelávacie programy o dolnozemských Slovákoch..................45
na základných školách v Slovenskej
Ľupči a Banskej Bystrici ..........................20 Podporili sme
Prednáška prof. Dr. Predraga Deň otvorených dverí UMB
J. Markovića....................................................21 pre zahraničných Slovákov ..................... 47
Slováci zo Srbska na Dni otvorených
Vedecko-výskumná činnosť dverí UMB......................................................49
Projekt Sebaidentifikácia Prijatie predstaviteľov školstva zo
v multietnickom prostredí ako Srbska u primátora Mesta Banská
prostriedok etnickej tolerancie ............23 Bystrica a predsedu BBSK.......................50
Konferencia Slováci z Bulharska ..........25 Dohody o spolupráci medzi školami...50
Zmapované školstvo Slovákov Návšteva honorárnej konzulky SR
žijúcich v zahraničí ....................................26 v Kanade.........................................................51
Medzinárodná konferencia Podpora prípravy monografie
Dolnozemskí Slováci a rok 1918 o Slovákoch v chorvátskom Iloku ........52
v rumunskom Nadlaku.............................28 Príprava Konferencie o SNP v USA .......53
Medzinárodná etnologická konferencia Metodická pomoc pre DFS Sovička
v Starej Pazove v Srbsku ..........................30 z Londýna ...................................................... 53
Tradičný odev Slovákov v Iloku ............32 Nezabudnuté remeslá v Banskej
Prvý profesionálny dirigent Štiavnici..........................................................54
vojvodinských Slovákov Juraj Ferik......33 Poetica Slavica v Štátnej vedeckej
K storočnici Československej besedy knižnici ...........................................................55
Šafárik v Novom Sade...............................34

Ročenka Metodického centra UMB 3

Katarína Mosnáková Vážení čitatelia,
Bagľašová
do rúk sa vám dostalo prvé číslo Ročenky Metodického centra pre Slovákov žijúcich
v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorú vydávame za účelom doku-
mentovania a prezentácie činnosti jedinečného pracoviska tohto druhu na Slovensku.

Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pracoviskom Rektorátu
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Jeho cieľom je organizačne zabezpečovať
činnosti v oblasti vzdelávania žiakov, študentov a pedagógov z radov zahraničných
Slovákov, ktoré vychádzajú zo zmluvného vzťahu medzi Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Univerzitou Mateja Bela v Banskej
Bystrici. Aktivity MC UMB sú v súlade s požiadavkami MŠVVaŠ SR a predstaviteľov
vzdelávacích inštitúcií z krajanského prostredia, ale zároveň plnia víziu UMB v oblas-
ti internacionalizácie aj prostredníctvom samostatných projektov. Úzko spolupra-
cujeme s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí z Bratislavy, ako aj s krajanskými
národnostnými, vzdelávacími a kultúrnymi inštitúciami, s ktorými spoločne organi-
zujeme nie iba vzdelávacie aktivity, ale aj vedecké konferencie, výskumno-náučné
projekty, prezentácie, umelecké programy a iné aktivity, ktoré prispievajú k zacho-
vávaniu, podpore a rozvoju slovenských komunít vo svete a v neposlednom rade aj
k ich prezentácii na Slovensku.

Vzdelávacie aktivity za viac ako 25 rokov existencie MC UMB absolvovalo takmer
12 000 účastníkov z 26 krajín sveta: Argentína, Austrália, Bahrajn, Cyprus, Chorvát-
sko, Česko, Fínsko, Francúzsko, Island, Japonsko, Kanada, Maďarsko, Mexiko, Lotyš-
sko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko,
Ukrajina, Veľká Británia, SŠA a Španielsko. Bohatá činnosť MC bola zmapovaná 12.
apríla 2018 na 25. výročí MC UMB. Pri tejto príležitosti prorektorka pre medzinárod-
nú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. o. i.
skonštatovala: „...spriaznenosť s metodickým centrom cítime preto, že osobnú his-
tóriu mnohých z nás poznamenali pohyby, ktoré v istých momentoch dejinne for-
movali existenciu krajanských spoločenstiev v slovenskom zahraničí. Migračná skú-
senosť buď existuje v našej rodinnej histórii, alebo sa nás týka fenomén súčasnej
ekonomickej migrácie... Práve z dôvodu obrovskej rozšírenosti fenoménu migrácie
v našom bytí vieme precítiť, akým krehkým a vzácne významným sa niekedy môže
stať spojivo s materinskou rečou a kultúrou, a tak azda prirodzene chápeme výz-
nam práce na podporu pocitu príslušnosti k domovu“.

Ročenkou MC UMB chceme na jednej strane posvietiť na celoročnú činnosť náš-
ho pracoviska a na druhej strane hľadať niektoré nové výzvy a nové spojivá kraja-
nov s ich materinskou rečou a kultúrou a podporiť ich pocit príslušnosti k domovu,
resp. pravlasti. Dôkladná systematická a profesionálna práca poznačená hlbokým
citom pre krajanskú problematiku nám zaručí byť spoľahlivým partnerom mnohým
inštitúciám na Slovensku, ako aj v slovenskom zahraničí. Prvá ročenka MC UMB je
iba dôkazom, že sa tou cestou, ktorú za 25 rokov existencie trasovali početní za-
mestnanci a spolupracovníci MC UMB, budeme aj ďalej uberať.

Ročenka buduje na pevných základoch 25-ročnej existencie Metodického centra
pre zahraničných Slovákov UMB a je pokračovateľom siedmych ročníkov Bulletínu
tohto pracoviska, ktoré sa zameriavali predovšetkým na vzdelávacie programy. Ke-
ďže sa MC UMB v poslednej dobe čoraz viac zaoberá aj výskumno-vedeckou prá-
cou, prezentačnou a vydavateľskou činnosťou, pokladali sme za dôležité zhrnúť na
jednom mieste navýznamnejšie aktivity v roku 2019 a zároveň ich predstaviť tak na
Slovensku, ako i v slovenských komunitách z rôznych kútov sveta.

Vzdelávacie aktivity

Základné poslanie Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí UMB je organizačne
zabezpečovať činnosti v oblasti vzdelávania žiakov, študentov a pedagógov z radov zahraničných
Slovákov. Vyplýva to z vízie Univerzity Mateja Bela v oblasti rozvoja medzinárodných vzťahov a je
v  súlade s požiadavkami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
a predstaviteľov vzdelávacích inštitúcií z krajanského prostredia.

V  roku 2019 MC UMB realizovalo 9 vzdelávacích aktivít za finančnej podpory Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Boli to Lyžiarsky kurz v dvoch turnusoch,
Ozdravný tábor pre detí z Ukrajiny, Škola v prírode v troch turnusoch, Detská krajanská univerzita,
Letný tábor pre deti z Maďarska a Učíme sa o Slovensku po slovensky.

Okrem toho MC UMB realizovalo aj Krajanské leto v gescii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
a Letnú školičku ľudovej kultúry – autorský projekt programovej manažérky MC UMB PhDr. Zuzany Drugovej.

Uvedené vzdelávacie aktivity majú odlišné cieľové skupiny (deti ktoré navštevujú slovenské školy,
deti ktoré sú členmi vzdelávacích centier, žiaci 1. a 2. stupňa, pokročilí, začiatočníci...), obsahovú náplň
a miesto konania. To, čo ich ale všetky spája, je jeden spoločný cieľ: prostredníctvom interaktívnych
hier a alternatívneho vzdelávacieho programu prispieť k zdokonaleniu slovenského jazyka
a komunikácie detí a mládeže zo zahraničia. Tiež poskytnúť príležitosť spoznávania Slovenska, ako aj
slovenských dejín, prírody, tradícií a kultúry. V neposlednom rade tieto vzdelávacie aktivity prispievajú
k zdokonaľovaniu zahraničných pedagógov a sprevádzajúcich osôb, ktoré sa na týchto kurzoch tiež
zúčastňujú.

Realizáciu vzdelávacích aktivít MC UMB zabezpečili pedagogickí pracovníci a doktorandi UMB, ako
aj externí spolupracovníci. Realizačné tímy boli zložené zo skúsených gestorov a lektorov. Na tvorbe
obsahovej náplne sa podieľali odborní garanti – pedagogickí pracovníci UMB. Organizáciu všetkých
vzdelávacích aktivít zabezpečili zamestnankyne MC UMB PhDr. Zuzana Drugová a  Mgr. Katarína
Mosnáková Bagľašová.

V rovnakom štýle boli pripravené aj výchovno-vzdelávacie programy na základných školách
v Slovenskej Ľupči a v Banskej Bystrici, kde sa deťom zo Slovenska priblížil život detí v zahraničí.

Pre študentov a zamestnancov Univerzity Mateja Bela bola k dispozícii prednáška PaedDr.
Svetlany Zolňanovej o minoritnom školstve Slovákov v Srbsku.

Vzdelávacie aktivity MC UMB v roku 2019 absolvovalo takmer 800 žiakov a študentov zo zahraničia
z krajín Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina, Cyprus, Írsko, Francúzsko,
USA, Nemecko, Veľká Británia, Bahrajn, Anglicko, Kanada, Taliansko, Rakúsko, Francúzko, Švédsko,
Azerbajdžanu, Španielsko, Belgicko a Estónsko. Okrem toho, realizovali sa vzdelávacie aktivity pre
žiakov, študentov a pedagógov zo Slovenska, ktoré majú za cieľ priblížiť dejiny, školstvo, kultúru
a všeobecne život zahraničných Slovákov.

Ročenka Metodického centra UMB 5

Škola v prírode zameraná
na zimné športy v dvoch
turnusoch

Škola v prírode zameraná na zimné
športy alebo tzv. Lyžiarsky kurz má za cieľ
priblížiť deťom zo zahraničia zimné športy
a poskytnúť im možnosť zvládnutia zákla-
dov lyžiarskych techník a snowboardingu.
Garantom kurzu je Katedra telesnej výchovy
a športu Filozofickej fakulty UMB. Ak to uby-
tovacie zariadenie umožní, pobyt je kombi-
novaný aj s plaveckým výcvikom. Súčasťou
programu je zdokonaľovanie komunikácie
v slovenskom jazyku, ako aj poznávacie vý-
lety do okolia miesta konania kurzu. Tohto
roku to boli Donovaly.

Prvý turnus sa uskutočnil 9. – 16. 3.
2019 a  druhý 16. – 23. 3. 2019. Absolvovalo
ich spolu 90 detí z Maďarska, Poľska, Srbska,
Ukrajiny, Veľkej Británie a  Francúzska. Od-
borným garantom aktivity bol Doc. PaedDr.
Jiři Michal, PhD., vedúci Katedry telesnej vý-
chovy a športu FF UMB v Banskej Bystrici. Pre
túto aktivitu bol vyhotovený Záznamník mla-
dého krajana, ktorý plní funkciu pracovného
zošita podľa zvolených programov a zároveň
plní aj funkciu denníka pre účastníkov zo za-
hraničia.

6 Ročenka Metodického centra UMB

Ozdravný tábor pre deti

z Ukrajiny

Ozdravný tábor je určený pre deti z ob-
lasti Černobyľu, ktoré na Slovensko prichá-
dzajú na základe spolupráce s medzinárod-
nou Nadáciou pre deti Ukrajiny. Vychádza
z medzivládnej dohody Slovenska a Ukrajiny
a jeho cieľom je vytvoriť priestor na regene-
ráciu účastníkov prostredníctvom vzdeláva-
cích a pohybových aktivít, ako aj doplnkové-
ho programu.

Tohto roku sa ozdravný tábor konal od
14. do 24. júna v Tatranskej Lomnici a jeho
súčasťou bola prezentácia prírodných výni-
močností a historických pamiatok Vysokých
Tatier. Program sa realizoval v spolupráci
s Katedrou telesnej výchovy a športu Filo-
zofickej fakulty Univerzity v Banskej Bystri-
ci. Odborným garantom bol PaedDr. Tomáš
Willwéber, PhD. a gestorkou Ing. Magdaléna
Mikušová. 43 účastníkov z Ukrajiny absolvo-
valo pobyt v horskom prostredí na čerstvom
vzduchu, získavalo nové zručnosti formou
tvorivých dielní (výroba upomienkových
predmetov z  hliny, dreva, látky, bavlniek,
prírodných materiálov...) a spoznávalo krásy
Slovenska. Navštívili Múzeum tatranského
národného parku, Farmu Východná, Skalna-
té pleso, kde mali možnosť vyviesť sa lanov-
kou z  Tatranskej Lomnice a  vyskúšať si Ta-
trabob či Poliankovo. Nechýbali ani športové
hry a tímové súťaže, ktoré deti pobavili a zá-
roveň im umožnili pracovať v kolektíve.

Ročenka Metodického centra UMB 7

Škola v prírode v troch
turnusoch

Škola v prírode je jeden z neúspešnej-
ších vzdelávacích programov Metodického
centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí UMB.
Každoročne sa realizuje v letných mesiacoch
v troch turnusoch pre žiakov slovenských
škôl z tzv. tradičných krajín zahraničných Slo-
vákov: Chorvátska, Poľska, Maďarska, Srbska,
Rumunska a Ukrajiny.

Základom pedagogickej koncepcie ŠVP
je využitie alternatívnych prvkov vo vyučovaní
žiakov 1. aj 2. stupňa, podnecovanie interak-
cie medzi deťmi z rôznych prostredí a rôznych
vekových skupín a podpora využívania slo-
venského jazyka v prirodzenom komunikova-
ní. So žiakmi pracujú pedagógovia, doktorandi
a študenti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bys-
trici. Súčasťou vzdelávacieho programu sú aj za-
ujímavé poznávacie výlety po Slovensku, tvorivé
dielne a početné voľnočasové športové aktivity.

Tohto roku sa škola v prírode konala
v obci Mýto pod Ďumbierom. Prvý turnus pre-
biehal od 21. – 30. júna a zúčastnili sa ho deti
z Poľska a Chorvátska, druhý bol v termíne
5. – 14. júla pre Slovákov z Maďarska a Srb-
ska, zatiaľ čo tretí turnus privítal účastníkov
z Ukrajiny a Rumunska a konal sa od 23. au-
gusta do 1. septembra 2019. Gestorky realzácie
boli Mgr. Radka Cachovanová, PhD., Mgr. Eva
Cvitkovičová, PhD., a Mgr. Jana Venzelová, PhD.

Počas desiatich dní školy v prírode sa deti
interaktívnymi hrami a vzdelávacími aktivitami
zdokonaľovali v komunikácii v slovenskom ja-
zyku. Osvojovali si hlavné poznatky o kultúre
a reáliách Slovenska, ale aj v súlade s hlavnou
témou, ktorá tohto roku bola ekológia a envi-

8 Ročenka Metodického centra UMB

ronmentalistika sa učili o ochrane životného
prostredia, separovaní odpadu, o ekologic-
kom myslení našich predkov a pod. Odborníci
zo Slovenskej agentúry životného prostredia
a Stredoslovenského múzea z Banskej Bys-
trice deťom priblížili význam lesov a včiel
v prírode a tiež im hovorili, ktoré divé zveri žijú
vslovenskýchlesoch.Externípedagógoviaškoly
v prírode z UMB sa zasa zamerali na základy
gramatiky slovenského jazyka, ako aj na prak-
tické rady pre učiteľov zo zahraničia.

V rámci tvorivých dielní si mladí zahra-
niční Slováci mali možnosť vyrobiť voskové
obaly, papier, mydlá, ušiť vrecúška na desia-
tu, zo starých tričiek si vyrábali nákupné tašky
a spoločne zhotovili aj hmyzí hotel. Farbami
na telo si omaľovávali ruky v podobe zvierat,
z čoho vznikol krátky zoo film. Nechýbali však
ani hudba a tanec, ktoré spestrili program
školy v prírode. Na záver školy v prírode kaž-
dý turnus zasadil lipu – symbol Slovanstva
v rámci nádvoria Hotela Mýto.

Z poznávacích výletov sa tohto roku re-
alizovala návšteva Čierneho Balogu a odvoz
Čiernohronskou železničkou do Vydrovskej
doliny, kde deti absolvovali kratšiu túru po
prírode. Druhý výlet sa začínal v Bystrianskej
jaskyni, pokračoval na Ľupčianskom hrade
a vrcholil návštevou plavárne. Súčasťou
programu bola aj túra smerom na Štefáni-
kovú chatu v krásnom prostredí prírodného
parku Nízkych Tatier.

Takto koncipovaný a zrealizovaný
projekt umožnil deťom podporovať aktív-
ny prístup k ochrane životného prostredia,
budovať vzťah k prírode a prírodnému a kul-
túrnemu dedičstvu, ktorý si odnesú do svo-
jich domovských krajín. Zároveň im škola
v prírode umožnila rozvíjať komunikáciu v slo-
venskom jazyku, prehĺbiť vzťah k Slovensku
a slovenskej kultúre a podnietiť vzájomné
spoznávanie sa s deťmi z iných krajín sveta.

Ročenka Metodického centra UMB 9

Evaluácia Školy
v prírode 2019

Za účelom prieskumu spokojnosti so
vzdelávacou aktivitou a  relevantnej spätnej
väzby od účastníkov – pedagógov z  praxe zo
zahraničia, Metodické centrum pre Slovákov
žijúcich v  zahraničí UMB pripravilo dotazníky
spokojnosti v priebehu troch turnusov Školy
v prírode. Predmetom skúmania bola spokojnosť
s organizáciou a obsahovou náplňou aktivít.
Rovnako mali pedagógovia možnosť vyjadriť
svoj názor popisne, ako aj navrhnúť nové obsahy
a doplňujúce aktivity Školy v prírode.

W 'M'Ks/ WK @ dhZEh^Ks

ϯϮй ϯϮй

ϯϲй
ϭ͘ ƚƵƌŶƵƐ Ϯ͘ ƚƵƌŶƵƐ ϯ͘ ƚƵƌŶƵƐ

W 'M'Ks/ WK @ WK,> s/

ϯϮй

ϲϴй
ŵƵǎ ǎĞŶĂ

Vek od 18 do 62 rokov (M = 38,11, SD = 13,457)

10 Ročenka Metodického centra UMB

W 'M'Ks/ WK @ <Z :/Ez Z  organizačnej a  obsaho-
vej stránky vzdelávacej aktivity,

ϭϰй ϵй pedagógovia najvyššie hodno-
tili program a  v  rámci neho boli

najvyššie oznámkované vzdelá-

ϭϰй Ϯϯй vacie aktivity. Najnižšiu známku

malo jedlo v  ubytovacom zaria-

ϰй

dení. Tiež sa niekoľko pedagógov

ZƵŵƵŶƐŬŽ ϭϴй ϭϴй ŚŽƌǀĄƚƐŬŽ WŽűƐŬŽ z  1. turnusu vyjadrilo kriticky
hŬƌĂũŝŶĂ ^ƌďƐŬŽ DĂěĂƌƐŬŽ k odbornému personálu, konkrét-
ŶĞǀLJũĂĚƌŝůŝ ƐĂ ne k zdravotníkovi. Vďaka takej-

Z uvedeného prieskumu vyplýva, že per- to ankete boli hneď na začiatku
centuálne zastúpenie pedagógov bolo naj- 2. turnusu odstránené nedostatky. V  dôsledku
vyššie z  Ukrajiny a  najnižšie z  Rumunska. Ko- aplikovaných opatrení bol rovnaký zdravotník na
rešponduje to s počtom prihlásených detí na konci 2. turnusu výrazne vyššie ohodnotený. Cel-
vzdelávaciu aktivitu. Graf č. 2 ukazuje, že na kovo možno konštatovať, že tak organizačná, ako
škole v prírode sa zúčastnilo a k ankete vyjad- aj obsahová stránka všetkých troch turnusov ško-
rilo viac pedagogičiek, než pedagógov a možno ly v  prírode bola vysoko ohodnotená známkami
zistiť ich vekový priemer. v rozpätí 4,41 až 5,00 na päťbodovej škále. Pre náš
realizačný tím je významné aj hodnotenie znám-

WK zd kou 4,95 a 4,86 v oblasti hodnote-

ϱ nia odborného personálu.
ϰ ϰ͕ϳϯ
ϰ͕ϴϲ ϰ͕ϳϯ ϰ͕ϰϭ ϰ͕ϰϱ Z  deskriptívnej časti do-
ϯ >ŽŬĂůŝƚĂ DŶŽǎƐƚǀŽ ũĞĚůĂ
tazníka zisťujeme, že zahraniční
Ϯ
WĞƐƚƌŽƐƛ ũĞĚĄůŶĞŚŽ DŽǎŶŽƐƛ ǀljďĞƌƵ ũĞĚůĂ pedagógovia boli najviac spo-
ϭ ůşƐƚŬĂ
<ǀĂůŝƚĂ ƵďLJƚŽǀĂŶŝĂ kojní s poznávacími výletmi a tvo-
rivými dielňami. Tiež sa im páčila

ϱ WZK'Z D ϰ͕ϴϲ ϰ͕ϵϭ téma tohtoročnej Školy v  prírode,
program a lektori.
ϱ͕ϬϬ ϰ͕ϵϭ ϰ͕ϵϭ <ŽŵƵŶŝŬĄĐŝĂ Ɛ
ϰ ƌĞĂůŝnjĂēŶljŵ ƚşŵŽŵ Na otázku v  čom by sme sa
mohli zlepšiť odpovedali rôzne. Dva-
ϯ krát sa zopakovala požiadavka výuč-
by slovenských piesní – ľudových
Ϯ a  moderných a  tiež dvakrát bola

ϭ
snjĚĞůĄǀĂĐŝĞ ĂŬƚŝǀŝƚLJ sŽűŶŽēĂƐŽǀĠ ĂŬƚŝǀŝƚLJ dĠŵĂ aŬŽůLJ ǀ ƉƌşƌŽĚĞ WŽnjŶĄǀĂĐŝĞ ǀljůĞƚLJ

požiadavka zredukovať program

ϱ K KZE| W Z^KE > (viac voľného času medzi aktivitami
ϰ͕ϵϱ
ϰ͕ϴϲ ϰ͕ϵϱ a menej programu po večeri). Z orga-
ϰ
nizačnej strany zisťujeme, že Ukraji-
ϯ
ϰ͕ϱϵ

ne nevyhovuje termín realizácie ŠVP.

Ϯ

ϭ >ĞŬƚŽƌŝ džƚĞƌŶş ƉĞĚĂŐſŐŽǀŝĂ ĚƌĂǀŽƚŶşŬ
'ĞƐƚŽƌ

Ročenka Metodického centra UMB 11

K obohateniu programu ŠVP zahraniční
pedagógovia navrhujú viac výletov (návšte-
va miest a  dedín), praktické zoznamovanie
detí so slovenskou gastronómiou a  návšte-
vu kostola aspoň v nedeľu. Za zváženie stojí
návrh vypracovania diplomu za účasť aj pre
zahraničných pedagógov, resp. sprevádzajú-
ce osoby.

Tento prieskum zameraný na praktické
uplatnenie poznatkov priamych účastníkov
umožňuje analyzovať mienku pedagógov zo
zahraničia, ktorí s  deťmi pracujú a  pozna-
jú potreby doplnkového vzdelávania svojej
komunity v  slovenskom jazyku. Praktickými
radami a príkladmi majú možnosť navrhovať
nové obsahy, ktoré by pre nich boli užitočné
a  prospešné. Zároveň sa takouto analýzou
určia silné a slabé stránky vzdelávacích akti-
vít MC UMB. V neposlednom rade sa dokáže
zhodnotiť aj úspešnosť organizovania a kva-
lita vzdelávacích aktivít MC UMB.

12 Ročenka Metodického centra UMB

Detská krajanská

univerzita

Od 30. júna do 6. júla sa na Dono-
valoch konala Detská krajanská univer-
zita. Navštívilo ju 43 krajanov zo Srbska,
z Chorvátska, Maďarska, Ukrajiny a Rumun-
ska. Hlavnou témou bol „JAZYK (môj, tvoj,
váš)” a používanie slovenského jazyka v rôz-
nych formách prostredníctvom troch diel-
ní: tvorivé písanie, umelecký prednes a ja-
viskový pohyb a základy herectva. Lektorky
a lektori Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD.,
Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD, Mgr. art. et
Mgr. art. Vladimír Kivader a Mgr. art. Ján Mar-
cinek spoločne s deťmi hľadali, kam sa jazyk
posunul v jednotlivých krajinách, v ktorých
žijú. Podujatie sme ukončili v Cikkerovej sieni
banskobystrickej radnice slávnostným odo-
vzdaním diplomov a programom venovaným
Pamätnému dňu zahraničných Slovákov, na
ktorom sa v spolupráci s Mestom Banská Bys-
trica zúčastnila aj verejnosť.

V  odbornom posudku tejto aktivi-
ty Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD. o.i.
napísala: „Projekt pre Slovákov žijúcich
v zahraničí prináša vo svojej základnej kon-
cepcii niekoľko veľmi dôležitých aspektov:
skvalitnenie komunikácie v slovenčine pre
najmladšiu generáciu, ktorá v mnohých prí-
padoch prichádza do styku so slovenským
jazykom cez rodinných príslušníkov, ale nie-
kedy i náhodne. Jej deformovanie sa deje
implementáciou slov z úradného jazyka da-
nej krajiny, v ktorej deti žijú. Národnostné
rady pre slovenské menšiny (ako sa tomu
stalo poslednýkrát v Srbsku) a ministerstvá
pre školstvo a výchovu nechávajú slovenský
jazyk ako voliteľným jazykom a nie povinným

Ročenka Metodického centra UMB 13

ako tomu bolo v predchádzajúcich rokoch.
Ďalším aspektom je vzájomná interakcia
s inými národnosťami, ktorých práve sloven-
ský jazyk je vo väčšine jedinou spoločnou čr-
tou. Transformácia v používaní slovenského
jazyka do hry, je tou najlepšou formou ako
sa dieťa naučí spisovnému jazyku cez odbor-
né vedenie lektorov.

Preto je na Slovensku vzhľadom ku
kultúrnemu vývoju dieťaťa veľmi dôležité
organizovať vzdelávacie projekty tohto typu.
Nesnažia sa len zmysluplne vyplniť voľný čas
detí, ale motivovať ich k používaniu sloven-
ského jazyka v bežnom živote a odovzdávať
skúsenosti tým deťom, ktoré sa na projekte
nemohli zúčastniť.“

14 Ročenka Metodického centra UMB

Letný tábor pre deti
z Maďarska

Letný tábor pre deti z Maďarska sa
konal od 14. – 19. júla v Novej Lesnej pre 54
osôb. Táto aktivita sa realizuje na základe
medzinárodných dohôd Maďarska a Slo-
venskej republiky s cieľom podpory národ-
nostných menších v týchto krajinách. Urče-
ný je žiakom základných škôl s vyučovacím
jazykom slovenským v Maďarsku. Zámerom
Letného tábora je vytvoriť priestor na rege-
neráciu účastníkov prostredníctvom vzdelá-
vacích a pohybových aktivít, ako aj dopln-
kového programu. Odborným garantom bol
PaedDr. Tomáš Willwéber, PhD. a gestorkou
Ing. Magdaléna Mikušová.

Na tvorivých dielňach si deti vyrábali
maľovaný rámik, servítkové krabičky, vitráž
a čiapočky z bavlnky. Z poznávacích výletov
absolvovali návštevu Važeckej jaskyne, Mú-
zeum jaskyniarstva a ochrany prírody, Štrb-
ské pleso, Starý Smokovec – jediné múzeum
3D efektov na Slovensku a  tretie v  Európe.
Program aktivity dotvorili tímové súťaže
a  športové hry, na ktorých sa deti rady zú-
častňovali.

Ročenka Metodického centra UMB 15

Krajanské leto

Krajanské leto je projekt Úradu pre
Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorého jeden
turnus organizuje MC UMB. Aktivita sa konala v
dňoch 9. – 18. augusta na Donovaloch a účast-
níkmi bolo 68 detí z Cypru, Írska, Francúzska,
USA, Nemecka, Veľkej Británie, Chorvátska
a Bahrajnu. Program Krajanského leta gesto-
rovala Mgr. Natália Smoleňáková, PhD., jeho
súčasťou bolo zameranie na tradičnú kultúru,
ktoré si účastníci zo západnej Európy aj sami
vyžiadali. Naučili sa tak viaceré slovenské
ľudové piesne, tance, skúsili si remeselné
techniky, spoznali ľudové rozprávky, ale ab-
solvovali aj túry na Novú Hoľu či Kalište a ce-
lodenné výlety do Bojníc a Banskej Bystrice.

Zámerom tejto aktivity je podporiť roz-
voj komunikácie v slovenskom jazyku u detí
zo zahraničia, prehĺbiť ich vzťah k Slovensku
a slovenskej kultúre a podnietiť vzájomné
spoznávanie sa so slovenskými deťmi z iných
krajín sveta. Špecifickým cieľom tohto
projektu v realizácii MC UMB je vytvoriť
kreatívne, pútavé a interaktívne vzdeláva-
cie prostredie, ktoré prispeje k užitočnému
a kvalitne stráveniu času žiakov počas
letných prázdnin. Určený je tak žiakom
z tradičných krajín (Poľska, Ukrajiny, Srbska,
Rumunska, Chorvátska, Maďarska), ako aj
deťom zo Západnej Európy a Zámoria.

16 Ročenka Metodického centra UMB

Učíme sa o Slovensku

po slovensky

Tak ako po minulé roky aj tento rok
MC UMB pre krajanov zo Západnej Európy
a Zámoria organizovalo vzdelávaciu aktivitu
Učíme sa o Slovensku po slovensky. Aktivity
sa zúčastnili deti z Anglicka, Írska, Ukrajiny,
USA, Kanady, Talianska, Rakúska, Francúzka,
Poľska, Švédska a Azerbajdžanu, spolu 88
účastníkov.

Počas 10 dní deti cestovali v čase a učili
sa o rôznych obdobiach Slovenska. Spoznali
Slovensko zhora z vrchov Kečka, Nová Hoľa
a Zvolen. Historickou železničkou sa odviezli
z Čierneho Balogu do Vydrovskej doliny, kde
sa v lesníckom skanzene veľa naučili o lese
a prírode. V Bojniciach navštívili zámok aj
zoologickú záhradu. Počas výletu do Banskej
Bystrice sa účastníci osviežili na mestskej
plavárni a poznávali históriu Banskej Bystrice
na krásnom námestí prostredníctvom
poznávacej hry. Gestorkou realizácie celej
aktivity bola tiež absolventka UMB, dnes
učiteľka z praxe Mgr. Miroslava Kozáková,
ktorá viedla celý program aj realizačný
tím. Aktivita sa organizuje v spolupráci
s Pedagogickou fakultou UMB.

Jednýmzdôležitýchcieľovvzdelávacieho
pobytu je dosiahnuť, aby zúčastnené deti zo
zahraničia čím viac a aktívne komunikovali
v slovenskom jazyku, zábavnou formou sa učili
o Slovensku a spoznávali nových kamarátov
- Slovákov žijúcich v zahraničí. Pobyt je
vzdelávací aj pre dospelých dobrovoľníkov zo
slovenských vzdelávacích centier, ktorí majú
záujem získať skúsenosti a vedomosti pre
skvalitnenie svojej práce v centrách.

Ročenka Metodického centra UMB 17

18 Ročenka Metodického centra UMB

Letná školička tradičnej

ľudovej kultúry

Letná školička tradičnej ľudovej kultú-
ry je určená pre začiatočníkov a najmenších
tanečníkov z krajanského prostredia. Je to
projekt PhDr. Zuzany Drugovej, ktorá ho or-
ganizuje už 5 rokov. Obyčajne sa koná v Ban-
skej Bystrici, ale môže sa organizovať aj for-
mou výjazdových kurzov, ako to bolo v roku
2017 v Birminghame a v roku 2018 v Paríži.

Tohto roku sa školička konala v čase
5. – 9. augusta 2019 v Banskej Bystrici. Ab-
solvovalo ju 19 detí vo veku 3 až 8 rokov
z Kanady, USA, Írska, Veľkej Británie, Španiel-
ska, Belgicka, Francúzska, Nemecka a Estón-
ska. Súčasťou školičky boli aj tvorivé dielne,
v ktorej si v Dielni ľudových remesiel SOS
deti vyrobili čelenky, motýliky a maľovali
vlastné šatky, všetko motivované prvkami
tradičnej kultúry slovenských regiónov. Od-
bornou garantkou školičky bola etnologička
PhDr. Zuzana Drugová a dielničky ľudových
remesiel viedla Magda Slivková.

Výstupom aktivity bol program pre
verejnosť v  priestoroch Stredoslovenského
osvetového strediska, ktoré bolo partnerom
v projekte.

Ročenka Metodického centra UMB 19

Prednáška PaedDr. Svetlany

Zolňanovej o minoritnom

školstve Slovákov v Srbsku

V piatok 3. mája 2019 na Katedre sloven-
ského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici bola
pre odbornú a širokú verejnosť zorganizovaná
prednáška PaedDr. Svetlany Zolňanovej, koordi-
nátorky Výboru pre vzdelávanie Národnostnej
rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

Prednáška Minoritné školstvo v Srbsku
(so zameraním na výučbu slovenského jazyka)
priblížila dejiny slovenského školstva v Srbsku,
zákonné predpisy, učebné osnovy, možnosti vy-
učovania v materinskom jazyku, ako aj odborné
zdokonaľovanie učiteľov a Strategický plán vzde-
lávania NRSNM. Veľmi zaujímavou informáciou
je skutočnosť, že slovenské minoritné školstvo
v Srbsku má dôkladne prepracovaný a fungu-
júci vzdelávací systém jednak vďaka desaťro-
čiam jeho tvorenia, ale iste aj vďaka prítomnosti
22 etnických minorít v Srbsku, ktorým Srbsko
umožňuje vzdelávať sa v materinskom jazyku.

Prítomní si mali možnosť zalistovať v slo-
venských učebniciach zo Srbska a tiež pozrieť
video upútavku, ktorou slovenská redakcia Rá-
dio-televízie Vojvodiny vyzýva deti zapísať sa
do slovenských škôl. Prednášku uviedla Mgr.
Lujza Urbancová, PhD. prodekanka pre medzi-
národnú spoluprácu, rozvoj a vzťahy s verejnos-
ťou, tiež predsedníčka Pobočky Slovenskej jazy-
kovednej spoločnosti v Banskej Bystrici, ktorá
sa podpisuje pod organizáciu prednášky spolu
s doc. PhDr. Katarínou Chovancovou, PhD., pro-
rektorkou pre medzinárodnú spoluprácu a ce-
loživotné vzdelávanie.

Prípravu a realizáciu prednášky malo na
starosti Metodické centrum pre Slovákov žijú-
cich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Ban-
skej Bystrici.

20 Ročenka Metodického centra UMB

Výchovno-vzdelávacie

programy na základných

školách v Slovenskej Ľupči

a Banskej Bystrici

Za účelom priblíženia života zahranič-
ných Slovákov deťom zo Slovenska, MC UMB
v roku 2019 realizovalo dva výchovno-vzde-
lávacie programy. Určené boli žiakom na zá-
kladných školách v Slovenskej Ľupči a Ban-
skej Bystrici.

Okrem odbornej prednášky a prezen-
tácie výstavy o Slovákoch z  Kovačice, ktorú
viedla PhDr. Zuzana Drugová, program obsa-
hoval aj praktické ukážky v prednese detské-
ho folklórneho súboru Základnej školy mar-
šala Tita z Padiny, zo Srbska.

Vo štvrtok 5. septembra 2019 v Kultúr-
nom dome v Slovenskej Ľupči si predsta-
venie pozrelo a prednášku vypočulo spolu
okolo 300 žiakov tamojšej Základnej školy.
Obsahom prednášky boli základné informá-
cie o odchode Slovákov na Dolnú zem a jeho
príčinách, ale aj o živote našich krajanov
v zahraničí v súčasnosti.

V piatok 6. septembra 2019 boli reali-
zované dva výchovné koncerty v Základnej
škole na Spojovej ulici v Banskej Bystrici.
Predstavenie si pozrelo spolu okolo 700 žia-
kov tejto školy. Inštalovaná bola aj banero-
vá výstava Kovačica – Mekka svetovej insity
autorky Zuzany Drugovej. Obsahom výstavy
boli textové a obrazové informácie o Kovači-
ci, jej histórii, tradíciách, významných osob-
nostiach aj insitnom umení. Prednášky rea-
lizoval Mgr. Ondrej Druga, doktorand Katedry
histórie FF UMB.

Ročenka Metodického centra UMB 21

Prednáška prof. Dr.

Predraga J. Markovića

Dňa 4. novembra 2019 vo Vzdelávacom
centre UMB bola prednáška renomovaného
srbského historika prof. Dr. Predraga J. Mar-
kovića The Balkans first and the last Europe.
Prednáška sa niesla v duchu mapovania men-
tálnych obrazov, hlavne predsudkov a stere-
otypov o Balkáne. Profesor uvádzal príklady
z minulosti a súčasnosti, z filmov, umenia
a pod. a uzavrel to tým, že balkánske národy
majú vo svete dosť zlý obraz o sebe, sú vy-
tesnené na okraj Európy alebo aj mimo men-
tálnej Európy. Túto teóriu konfrontoval tým,
že je to paradox, keďže práve na Balkáne
sa našli najstaršie umelecké diela v Európe
a vzdelanosť národa bola a aj v súčasnosti
je na vysokej úrovni. Prednášku organizačne
zabezpečovalo MC UMB.

Vedecko-výskumná činnosť

Okrem vzdelávacích aktivít sa MC UMB venuje aj výskumno-vedeckej činnosti v  súvislosti
s  problematikou zahraničných Slovákov. Dôkazom toho je i vedecký projekt Sebaidentifikácia
v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie, ktorý bol Univerzite Mateja Bela
schválený v  roku 2019 Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú
prípravu. Partnermi v projekte sú Oddelenie slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom
Sade (Srbsko), Slovenské centrum pre kultúru Našice (Chorvátsko) a Teoretické lýceum Jozef
Kozaček v Bodonoši (Rumunsko). Prípravu projektu malo na starosti MC UMB, ktoré bude aj jeho
hlavným riešiteľom.

MC UMB sa podpisuje aj pod realizáciu významnej vedeckej konferencie Slovenské národnostné
školstvo a zachovanie národnostného povedomia v krajinách strednej, južnej a východnej Európy.
Konferencia spojila odborníkov z oblasti školstva z Poľska, Rumunska, zo Srbska, z Chorvátska,
Maďarska, Anglicka, Ukrajiny, Česka, Írska a iných krajín sveta, ako aj odborníkov zo Slovenska. Jej
výsledkom bude zborník, v ktorom budú zverejnené odborné príspevky účastníkov konferencie.
Hlavní organizátori konferencie boli Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia
slovenských pedagógov v Srbsku a Metodické pedagogické centrum Slovákov v Maďarsku.

V roku 2019 sa konali výskumy v oblasti etnológie, histórie a kunsthistórie zahraničných
Slovákov, ktoré boli predstavené na konferenciách na Slovensku a v zahraničí. Príspevky pripravili
PhDr. Zuzana Drugová a Mgr. Katarína Mosnáková Bagľašová a ich obsah bude možné čítať
v zborníkoch z konferencií, resp. v iných publikáciách, ktoré sa venujú problematike zahraničných
Slovákov. V tejto ročenke uvádzame iba základné údaje o konferenciách a resumé vedeckých
príspevkov odprezentovaných zamestnankyňami MC UMB.

Ročenka Metodického centra UMB 23

Projekt Sebaidentifikácia
v multietnickom prostredí
ako prostriedok etnickej
tolerancie

Metodické centrum pre Slovákov žijú-
cich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Ban-
skej Bystrici v septembri 2019 odštartovalo
projekt “Sebaidentifikácia v multietnickom
prostredí ako prostriedok etnickej toleran-
cie” (Ja Som), ktorý bol schválený Národnou
agentúrou programu Erasmus + pre vzdelá-
vanie a odbornú prípravu vo Výzve 2019.

Projekt bol podaný v oblasti KA2 „Strate-
gické partnerstvá“ a partneri v projekte sú Od-
delenie slovakistiky Filozofickej fakulty Univer-
zity v Novom Sade (Srbsko), Slovenské centrum
pre kultúru Našice (Chorvátsko) a Teoretické
lýceum Jozef Kozaček v Bodonoši (Rumunsko).
Prvé nadnárodné stretnutie hlavných riešiteľov
a  partnerov zo zahraničia sa kolanlo 20. a  21.
novembra 2019 na pôde Rektorátu UMB. Cieľom
stretnutia bolo predstaviť partnerom projekt
po obsahovej a finančnej stránke.

Projekt má za cieľ vytvoriť výstup vyme-
dzujúci tie prvky slovenskej kultúry v minorit-
nom prostredí, ktoré prispejú k sebaidentifi-
kácii jeho jednotlivých členov, s dôrazom na
pozitívne vnímanie inakosti, čoho výsledkom
má byť zvýšená miera vzájomnej tolerancie
v multietnických prostrediach. Hmotným vý-
stupom bude didaktický materiál, ktorý bude
praktickou pomôckou pedagógom, vychová-
vateľom a kultúrnym pracovníkom pôsobia-
cim v prostredí Slovákov žijúcich v zahraničí,
nielen v partnerských štátoch.

24 Ročenka Metodického centra UMB

Ako sa uvádza v správe z hodnotenia Projekt sa bude zaoberať výskumom a spraco-
prihlášky Národnou agentúrou programu vaním troch tém – dialektológie vojvodinských Slová-
Erasmus + „návrh projektu predstavuje pri- kov, tradičného piesňového materiálu Slovákov v Bo-
danú hodnotu na európskej, možno pove- donoši a scénického prejavu Slovákov v Chorvátsku.
dať celosvetovej úrovni, pretože prispieva Tieto oblasti projektu, ich ciele, zámery a očakávané
k posilneniu kultúrnej identity Slovákov výsledky, na stretnutí odprezentovali odborní ga-
v diaspóre, prispieva k európskemu kultúr- ranti za UMB: PhDr. Zuzana Drugová (zároveň hlavná
nemu dedičstvu, a v rámci rešpektovania koordinátorka projektu), Mrg. art. Martin Urban, PhD.
rôznorodosti nielen v Európe podporuje to- a Mgr. Katarína Mosnáková Bagľašová. O programe
leranciu ku všetkým etnikám.“ Erasmus +, oprávnených kategóriách výdavkov v pro-
jekte a základných pravidlách čerpania grantu infor-
Projekt sa bude realizovať 36 mesiacov movala Ing. Zuzana Kvetková z Univerzitného centra
a jeho súčasťou budú nadnárodné projek- pre medzinárodné projekty UMB. Stretnutie prebehlo
tové stretnutia, identifikácia a sumarizácia podľa pripraveného programu a všetky menované oso-
doposiaľ realizovaných výskumov v oblas- by obdržali po ukončení stretnutia certifikáty o účasti.
ti slovenskej dialektológie, ľudovej kultúry Ďalšie TNM stretnutie bude v auguste 2020 v Srbsku.
a scénického prejavu, tiež konferencie, ško-
lenia, príprava a testovanie didaktického
materiálu a príprava praktickej príručky pre
pedagógov a kultúrnych pracovníkov z radov
zahraničných Slovákov. Pre Univerzitu Mate-
ja Bela to je v poradí tretí projekt v pozícii
koordinátora.

Prvé nadnárodné stretnutie partnerov
z Rumunska, Chorvátska, Srbska a Slovenska
sa konalo na Rektoráte UMB sa v dňoch 20.
– 21. novembra 2019. Predstaviteľov Oddele-
nia slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzi-
ty v Novom Sade (Srbsko) Jasnu Uhlárikovú
a Zuzanu Týrovú, Kultúrneho centra Našice
(Chorvátsko) Sandru Kralj Vukšić a Tatjanu
Seničanin a Slovenského Lýcea v Bodono-
ši (Rumunsko) Alexa a Andreu Albinu Mli-
narčekovcov v úvode rokovania pozdravila
prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu
a celoživotné vzdelávanie doc. PhDr. Kata-
rína Chovancová, PhD. Vo svojom príhovore
pani prorektorka vyzdvihla význam tohto
projektu pre Univerzitu Mateja Bela, ako aj
snahu Metodického centra pre Slovákov ži-
júcich v zahraničí UMB, ktoré projekt pripra-
vilo a bude jeho hlavným riešiteľom v nad-
chádzajúcom trojročnom období.

Ročenka Metodického centra UMB 25

Konferencia Slováci
z Bulharska na Slovensku

V piatok 31. mája v Mestskej knižnici
v Bratislave Spolok Slovákov z Bulharska
usporiadal konferenciu pri príležitosti 70.
výročia príchodu Slovákov z Bulharska do
ČSR. Za Metodické centrum pre Slovákov ži-
júcich v zahraničí UMB sa zúčastnila PhDr.
Zuzana Drugová. Ako etnologička s dlho-
ročnou praxou v činnosti folklórnych sú-
borov - s logickým zameraním aj na vplyvy
folklorizmu na život mladých generácií - vo
svojom príspevku siaha po možnostiach,
ktoré v tomto zameraní vidí v prostredí mla-
dých Slovákov zo zahraničia, ktorí z rôznych
dôvodov, najčastejšie kvôli štúdiu, prichá-
dzajú na Slovensko ako do krajiny pôvodu
svojich predkov. Keďže táto téma je v mimo
etnologickom prostredí špecifická, v úvode
príspevku približuje teoretické východiská
folklorizmu na Slovensku. V praktickej časti
príspevku svoje východiská a návrhy porov-
náva s respondentkou, študentkou Univerzi-
ty Mateja v Banskej Bystrici, ktorá prišla na
Slovensko z obce Selenča v Srbsku, a ktorá
aktívne pôsobí v Univerzitnom folklórnom
súbore Mladosť z Banskej Bystrice. Príspevok
má názov Možnosti folklorizmu pri adaptácii
mladých generácií Slovákov zo zahraničia na
Slovensku.

26 Ročenka Metodického centra UMB

Zmapované školstvo

Slovákov žijúcich

v zahraničí

Ako sa v dejinách vyvíjalo školstvo za-
hraničných Slovákov, aký význam malo pre
nich vzdelávanie v materinskom jazyku, akým
výzvam a úskaliam v súčasnosti čelí vzdelá-
vanie v prostredí Slovákov žijúcich na Dolnej
zemi, ale aj ako sa vyučuje slovenčina v Poľsku,
na Ukrajine či v Západnej Európe sú iba nie-
ktoré témy, ktoré odzneli na medzinárodnej
konferencii Slovenské národnostné školstvo a
zachovanie národnostného povedomia v kraji-
nách strednej, južnej a východnej Európy.

Konferencia sa uskutočnila 6.-7. septem-
bra 2019 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej
Bystrici v organizácii Spoločnosti pre edukáciu
a kultúru v Nadlaku, Asociácie slovenských
pedagógov v Srbsku, Metodického pedagogic-
kého centra Slovákov v Maďarsku a Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici. V mene organi-
zátora vyše 50 účastníkov konferencie v úvode
pozdravil Pavel Hlásnik, predseda Spoločnosti
pre edukáciu a kultúru v Nadlaku. Slávnostné
príhovory mali Oľga Nachtmannová, štátna
tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR, pán Vladimír Hiadlovský, rek-
tor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
pán Michal Kottman z Ministerstva zahranič-
ných vecí a európskych záležitostí SR, pán Ján
Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich
v zahraničí, Blanka Snopková, riaditeľka Štát-
nej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici a Vla-
dimír Skalský, predseda Svetového združenia
Slovákov v zahraničí. Konferencia sa konala
pod záštitou Ľubomíra Petráka, predsedu Vý-

Ročenka Metodického centra UMB 27

boru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s deťmi v oblasti tradičnej kultúry, a majú záujem svoju
Národnej rady Slovenskej republiky. prácu skvalitňovať. Cieľom je poskytnúť im stručný vý-
ber základných informácií, ktoré im pomôžu pochopiť
Rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej princípy folklóru a folklorizmu, pochopiť rozdiely medzi
Bystrici Vladimír Hiadlovský vo svojom prího- týmito dvomi javmi, nájsť cesty a zdroje k tomu, aby ich
vore vyjadril poďakovanie všetkým zamest- práca bola čím kvalitnejšia a čím viac zverené deti vy-
nancom, bývalým aj súčasným, ktorí sa venujú chovávala. Práve skvalitnenie činnosti vedúcich a cho-
tejto problematike prostredníctvom Metodic- reografov detských folklórnych súborov v krajanskom
kého centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí prostredí prináša žiadaný vzdelávací a výchovný výsle-
UMB. „Nie sú to len vzdelávacie aktivity pre zá- dok v jednotlivých prostrediach krajanských komunít.
kladné a stredné školy v zahraničí s vyučovacím
jazykom slovenským, didaktická a metodická Jednou z  tém konferencie bola spolupráca
pomoc učiteľom, ktorí pôsobia na týchto ško- v oblasti vzdelávania medzi jednotlivými komunitami,
lách, ale aj vedecké a publikačné aktivity za- respektíve s materskou krajinou. V  súlade s  tým K.M.
merané na túto problematiku,“ uviedol rektor. Bagľašová zmapovala vzdelávacie aktivity Metodické-
ho centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí UMB – jed-
Svoje príspevky na konferencii predsta- nej z mála inštitúcii na Slovensku, ktorá sa tejto prob-
vili odborníci z oblasti školstva z Poľska, Ru- lematike venuje a svojimi aktivitami priamo prispieva
munska, zo Srbska, z Chorvátska, Maďarska, k vzdelávaniu zahraničných Slovákov v krajine predkov.
Anglicka, Ukrajiny, Česka, Írska a iných krajín Príspevok priniesol historické fakty o založení a pôso-
sveta, ako aj odborníci zo Slovenska. Odzne- bení MC, tiež spôsob práce v súčasnosti, popis vzdelá-
li tu príspevky ako sú národnostná identita vacích a iných aktivít MC a ich význam pre zahraničných
v systéme slovenského školstva, purilingválne Slovákov. Z prezentácie zisťujeme, že za viac ako 25 ro-
prístupy vo vyučovaní materinského jazyka, kov pôsobenia, vzdelávacie aktivity MC UMB absolvova-
perspektívy národnostnej inštitúcie v 21. sto- lo takmer 12 000 účastníkov z 28 krajín sveta: Argentína,
ročí, združovanie vzdelávacích centier v Anglic- Austrália, Bahrajn, Belgicko, Cyprus, Chorvátsko, Česko,
ku, slovenčina na vysokých školách v Srbsku, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Island, Japonsko, Kanada,
stav a perspektívy vyučovania slovenského ja- Maďarsko, Mexiko, Lotyšsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko,
zyka v Zakarpatsku, súčasný stav učebníc pre Rumunsko, Srbsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko,
slovenské školy v Rumunsku a mnohé iné. Ukrajina, Veľká Británia, SŠA a Španielsko.

Za MC UMB svoje príspevky predstavili
PhDr. Zuzana Drugová a Mgr. Katarína Mosná-
ková Bagľašová. Z. Drugová sa venovala prv-
kom folklorizmu a jeho možnostiam pre vzde-
lávanie v krajanskom prostredí – na príklade
školičky tradičnej kultúry pre najmenšie deti
a  začiatočníkov. Svoju prácu orientovala na
prvky tradičnej kultúry, folklóru, či folklorizmu.
Vo vzťahu k udržiavaniu národného povedo-
mia má v mnohom rovnaký, alebo aspoň veľmi
podobný vplyv aj činnosť dieťaťa v krajanskom
prostredí v akomkoľvek slovenskom záujmo-
vom krúžku. Príspevok je určený učiteľom,
pedagógom, či dobrovoľníkom, ktorí pracujú

28 Ročenka Metodického centra UMB

Medzinárodná konferencia

Dolnozemskí Slováci

a rok 1918 v rumunskom

Nadlaku

V dňoch 21. – 23. marca 2019 sa v ru-
munskom Nadlaku konala medzinárodná
konferencia Dolnozemskí Slováci a rok 1918.
Organizátorom konferencie je Kultúrna a ve-
decká spoločnosť Ivan Krasko a Demokratic-
ký zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku. Na
konferencii sa zúčastnili početní odborníci
a vedeckí pracovníci zo Slovenska a sloven-
ského zahraničného sveta.

Každý rok sa v rámci konferencie ude-
ľuje Cena Ondreja Štefanka za príspevok
k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry
tvorenej v slovenskom zahraničnom svete.
Laureátom v  roku 2019 bol aj doc. PaedDr.
Miroslav Kmeť, PhD. z Katedry histórie Filo-
zofickej fakulty UMB.

Za Metodické centrum pre Slovákov ži-
júcich v zahraničí UMB príspevky mali PhDr.
Zuzana Drugová a Mgr. Katarína Mosnáko-
vá-Bagľašová. Z. Drugová skúmala tematiku
vojny v piesňových zbierkach dolnozem-
ských Slovákov (na príklade zbierok z Voj-
vodiny, Starej Pazovy, Kovačice a Bodonoša).
Uviedla, že najstaršie vojenské piesne sú tzv.
kurucké piesne, ktoré reflektujú protiturecké
obdobie. Podstatnú časť vojenských piesní
tvoria piesne, ktoré vznikli v období 1. sveto-
vej vojny, alebo ako reflexia ťažkých zážitkov
počas tejto vojny. Aj keď vojenské piesne po-
stupne v aktívnom repertoári zanikali, viace-
ré z nich boli oživené a v niektorých prípa-

Ročenka Metodického centra UMB 29

doch aj prispôsobené tematike 2. svetovej K. M. Bagľašová sa vo svojom príspevku zao-
vojny. Cieľom príspevku bolo podať stručnú berala založením kníhtlačiarne v Báčskom Petrovci
charakteristiku tematiky vojenských piesní a jej významom pre rozvoj národnokultúrneho živo-
podľa metodológie slovenskej etnomuziko- ta vojvodinských Slovákov. Inštitucionálne zázemie
logičky Sone Burlasovej, ako aj identifikovať a všeobecný kultúrny, spoločenský a politický roz-
a odborne spracovať vojenské piesne vo vy- voj slovenskej komunity žijúcej na území dnešného
braných zborníkoch slovenských ľudových Srbska sa intenzívnejšie začali budovať od roku 1918,
piesní zo Srbska a Rumunska. Zdrojom na po skončení Prvej svetovej vojny a po zaradení Voj-
výskum bola zbierka slovenských ľudových vodiny do novovzniknutého štátu, do Kráľovstva Sr-
piesní z Kovačice a Padiny Keď si ja zaspie- bov, Chorvátov a Slovincov. Predtým na tomto území,
vam... autorov Pavla Tomáša a Pavla Baláža. ktoré bolo súčasťou habsburskej monarchie, vojvo-
V zbierke je 860 piesní, z nich je 75 vojenských, dinskí Slováci už mali rozbehnutý cirkevný, vzdeláva-
čo tvorí približne 8,7% celkového zazname- cí a aj kultúrny život, no častokrát im štátna politika
naného repertoáru. Ďalšia zbierka bola Slo- a potom aj silná maďarizácia nedovolili rozvíjať svoju
venské ľudové piesne zo Starej Pazovy. Ktorá komunitu a zakladať národnostné inštitúcie tak, ako
je kolektívne dielo skupiny zostavovateľov, by si priali. O založenie národnostných inštitúcií sa
najmä Michal Filip, Juraj Miškovic, Martin vojvodinskí Slováci dožadovali hneď po skončení voj-
Kmeť. Jej východiskovým jadrom je 398 sta- ny na Veľkom národnom zhromaždení Srbov, Bunev-
ropazovských piesní. V roku 1985 vznikla re- cov a ostatných Slovanov v Banáte, Báčke a Barani,
edícia doplnená o ďalší výskum. V zbierke ktoré sa uskutočnilo 25. novembra 1918 vo veľkej sále
je celkovo 527 piesní, z toho 52 vojenských Grand-hotela v Novom Sade. Vďaka tomu si o krátky
piesní, čo je takmer 10%. Treťou zbierkou vo čas založili Kníhtlačiareň v Báčskom Petrovci, čo bol
výskume bola zbierka Ľudové piesne Slová- významný krok v dejinách vojvodinských Slovákov.
kov vo Vojvodine zostavovateľa Juraja Feríka Kníhtlačiareň tlačila a vydávala učebnice, knihy, ča-
ml. Zbierka slovenských ľudových piesní
dokumentuje zberateľskú prácu Ju- sopisy a iné tlačivá pre celú komunitu, premyslene,
raja Feríka st. vo všetkých sloven- strategicky a s dôrazom na špecifické potreby
ských obciach v Báčke, Banáte svojej cieľovej skupiny. Zámerom jej zakla-
a Srieme, obsahuje vyše 1000 dateľov od samého začiatku bolo vytvoriť
piesní, z nich 52 vojenských, inštitúciu širšieho spoločenského kon-
čo je 5,2%. V  Rumunsku au- textu, ktorá bude prínosná pre národno-
torka siahla po zbierke Ľu- kultúrny rozvoj všetkých vojvodinských
dové piesne z obce Bodonoš Slovákov a ich budúce generácie.
autora Alex Mlinarčík. Zbierka
je vzácnou ukážkou pôvodných
slovenských piesní, ktorá vďaka
prezentácii piesní prostredníctvom
zvukových záznamov poskytuje infor-
máciu nielen o piesňach, ale aj špecifikách
interpretácie a nárečia v Bodonoši. Autor
spolu zozbieral viac ako 206 piesní. Najväč-
šia skupina je 117 ľúbostných piesní. Vojen-
ských piesní bolo 29, čo je 14 %.

30 Ročenka Metodického centra UMB

Medzinárodná etnologická

konferencia v Starej

Pazove v Srbsku

V dňoch 12. až 14 apríla v Starej Pa-
zove sa konala medzinárodná konferencia
pod názvom Veľkonočné tradície staropa-
zovských Slovákov – Paňičke. Konferenciu
organizovali Miestny odbor Matice sloven-
skej Stará Pazova, Komisia pre históriu a et-
nografiu pri Matici Slovenskej v Srbsku, SKUS
hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove a Mú-
zeum vojvodinských Slovákov.

Originálny zvyk staropazovských Slo-
vákov pod názvom Paňičke je dobrým prí-
kladom zachovania a zakonzervovania sta-
rých archaických prvkov tradičnej ľudovej
kultúry Slovákov žijúcich vo Vojvodine. Dnes
známy ako zvyk detí predvádzaný na Kvetnú
nedeľu mal v minulosti podobné varianty aj
v iných vojvodinských prostrediach, avšak
nie všade sa zachoval v živej podobe. Základ
tieto detské hry mali v niekdajších kolektív-
nych spevno-tanečných jarných obchôdz-
kach, ktoré prirodzeným vývojom prešli do
repertoáru detského folklóru a práve vďaka
tomu sa aj dodnes zachovali.

O  staropazovských Paňičkách v kon-
texte detských ľudových hier vojvodinských
Slovákov na konferencii hovorila Mgr. Ka-
tarína Mosnáková Bagľašová. Vo svojom
príspevku podala základné charakteristiky
detských ľudových hier, ich kategorizáciu,
umiestnenie staropazovských paničiek do
systému detských ľudových hier a následne
ich porovnávala s inými pohybovými hrami
vojvodinských Slovákov, ktoré podobne ako

Ročenka Metodického centra UMB 31

paničke majú základ v starodávnych obrado-
vých jarných obchôdzkach.

Jarné zvykoslovie je jednou z uká-
žok vrstvenia rôznych historických období.
Chodenie s Paňičkámi v Starej Pazove do-
kumentuje jednu z mladších vrstiev jarné-
ho zvykoslovia u Slovákov, ktorého súčasnú
podobu vieme správne pochopiť a aj v sú-
časnosti interpretovať jedine na základe po-
znania práve starších vývojových fáz jarného
zvykoslovia, uviedla vo svojom príspevku
PhDr. Zuzana Drugová. Cieľom jej príspev-
ku bolo podať stručný pohľad do histórie
a vývojových fáz jarného zvykoslovia u na-
šich predkov tak, ako ho doposiaľ interpre-
tovali a prezentovali etnológovia na Sloven-
sku. V príspevku zároveň identifikuje pôvod
jednotlivých častí súčasnej formy prezentá-
cie Chodenia s paňičkámi u Slovákov v Starej
Pazove, v Srbsku.

32 Ročenka Metodického centra UMB

Tradičný odev Slovákov

v Iloku

Slováci v chorvátskom Iloku pripravujú
na vydanie monografiu o svojej obci. Ako od-
borníčku zo Slovenska si do tímu pozvali za-
mestnankyňu MC UMB PhDr. Zuzanu Drugovú.
Prvým parciálnym výsledkom z výskumov re-
alizovaných ešte v roku 2018 je odborný člá-
nok zaslaný do časopisu Slovenský národopis
pod názvom Tradičný odev Slovákov v Iloku.
Článok je určený odborníkom na Slovensku,
preto v Článok v úvodnej časti sumarizuje
odbornú etnologickú literatúru zameranú na
tradičný odev Slovákov v oblasti Vojvodina
v Srbsku. Cieľom je oboznámenie so situ-
áciou v oblasti výskumu tradičného odevu
v regiónoch Banát, Báčka a Sriem, ako aj
stručná sumarizácia tradičného odevu Slová-
kov v Báčke. Podstatou príspevku je informá-
cia o výsledkoch výskumu tradičného odevu
Slovákov v Iloku, ktorý realizovala v roku 2018
na základe pozvania profesora Vlatka Miksá-
da. Ilok je mesto v regióne Sriem a po roz-
delení Juhoslávie v 90. rokoch 20. storočia sa
stal najvýchodnejším cípom Chorvátska. Tra-
dičný odev Slovákov v Iloku na jednej stra-
ne uchováva odev z obcí v Báčke, z ktorých
Slováci do Iloku prišli v 2. polovici 19. storo-
čia, na druhej strane dokumentuje prirodze-
ný prechod od tradičného odevu roľníckeho
spoločenstva ku odevu s prvkami mestského
odevu. Samostatnou kapitolou je vnímanie
a využívanie tradičného odevu ako scénické-
ho kostýmu v prostredí slovenského folklór-
neho súboru v Iloku.

Ročenka Metodického centra UMB 33

Prvý profesionálny

dirigent vojvodinských

Slovákov Juraj Ferík

Hudobní odborníci z radov vojvodinských
Slovákov každoročne usporiadajú v  Novom
Sade muzikologickú konferenciu. Posledná,
v poradí 14. konferencia bola venovaná dvom
významným osobnostiam hudobného života
vojvodinských Slovákov a  to Jurajovi Feríkovi
st. a Jurajovi Feríkovi ml. Účastníci konferencie
dokumentovali a analyzovali ich zberateľskú,
interpretačnú, upravovateľskú, pedagogickú,
respektíve publikačnú a dirigentskú činnosť
a prízvukovali na ich odkazy pre budúcnosť
menšinového hudobného života. Účastníčkou
konferencie bola i  Mgr. Katarína Mosnáková
Bagľašová, ktorá úzko spolupracovala s Jurajom
Feríkom ml. v rámci svojho bývalého pracoviska
– Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Úvodom príspevku autorka podáva ži-
votopis Juraja Feríka ml. s dôrazom na jeho
umeleckú dráhu. Príspevok následne prináša
originálne výpovede niektorých spolupracovní-
kov Juraja Feríka ml., ktorých autorka oslovila
s cieľom zdokumentovať azda tú najvzácnejšiu
stránku jeho osobnosti a tou je vzťah k ľuďom
a pevné profesionálne i priateľské vzťahy. Na
spoluprácu s J. Feríkom si zaspomínali virtuóz
na harmonike Ondrej Maglovský, dirigentka
Mgr.art. Slovenka Benková Martinková ArtD,
organizátori festivalov Michal Hataľa a Ján Mar-
ko, organistka Mgr. Jarmila Juricová Stupavská,
novinár Ján Struhár, teoretička hudby Mgr. Art.
Milina Sklabinská PhD. a dirigent Mgr.art. Jozef
Vladimír Zifčák z Rumunska. Z výpovedí vyplýva
aj široké spektrum jeho hudobnej a umeleckej
činnosti. Autorka J. Feríka označuje za osobnosť,
ktorá svojou objektivitou a profesionalitou slo-
venskú dolnozemskú hudbu posunula na vyš-
šiu úroveň. Príspevok bude uverejnený v muzi-
kologickom zborníku z tejto konferencie.

34 Ročenka Metodického centra UMB

K storočnici

Československej besedy

Šafárik v Novom Sade

Po skončení Prvej svetovej vojny a roz-
pade habsburskej monarchie, v novovznik-
nutom štáte, v Kráľovstve Srbov, Chorvátov
a Slovincov si slovenská vojvodinská inteli-
gencia začala budovať inštitucionálne záze-
mie a rozvíjať kultúrny, spoločenský a poli-
tický život s dôrazom na špecifické potreby
svojej komunity. K zveľadeniu kultúrneho
a spoločenského života vojvodinských Slo-
vákov, ako aj k zachovávaniu ľudových tra-
dícií a rozvoju umenia, bezpochyby prispeli
aj spolky, ktoré sa začali zakladať vo viace-
rých prostrediach od roku 1920. Prvým orga-
nizovaným spolkom novosadských Slovákov
bola Československá beseda Šafárik, ktorá
dnes pôsobí pod menom Slovenské kultúrne
centrum P. J. Šafárika.

K  storočnici založenia tohto spolku
Mgr. Katarína Mosnáková Bagľašová pripra-
vila prehľad jeho činnosti od založenia až po
súčasnosť. Príspevok bol uverejnený v  Ná-
rodnom kalendári, ktorý vydáva Slovenské
vydavateľské centrum v  Báčskom Petrovci,
v Srbsku.

Ročenka Metodického centra UMB 35

Národný kalendár –
storočné periodikum
vojvodinských Slovákov

Národné, resp. ľudové kalendáre v mi-
nulosti boli jedným zo základných zdrojov
poučenia a najrozšírenejšou a najobľúbenej-
šou knihou medzi pospolitým ľudom na Slo-
vensku. Podobne boli tieto periodiká obľúbe-
né aj medzi zahraničnými Slovákmi a o tom
svedčí už aj fakt, že sa vydávali v početných
krajinách sveta, akými sú Argentína, USA, Ka-
nada, Austrália, Ukrajina, Maďarsko, Rumun-
sko a dnešné Srbsko. Začali sa vydávať kon-
com 19. storočia, najmä boli populárne v 20.
storočí a niektoré z nich si aj dodnes zacho-
vali svoju periodicitu, medzi nimi aj ročenka
vojvodinských Slovákov Národný kalendár.

Predmetom skúmania Mgr. Kataríny
Mosnákovej Bagľašovej boli staré digitalizo-
vané ročníky Národného kalendára, z ktorých
vyvodila niektoré nové poznatky o  tomto
storočnom periodiku vojvodinských Slová-
kov. Tiež podala prehľad vydávania podob-
ných publikácií na Slovensku a v slovenskom
zahraničí. Príspevok bol uverejnený v Ná-
rodnom kalendári, ktorý vydáva Slovenské
vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci,
v Srbsku.

Vydavateľská činnosť

Vydavateľskou činnosťou sa Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí UMB zaoberá
už od založenia. Svedčí o  tom aj prvá učebnica slovenčiny vydaná na Slovensku adresovaná
Slovákom žijúcim v zahraničí a španielsky hovoriacim slovakistom. Učebnica má názov Slovenčina
pre 1. – 3. ročník Nedeľnej školy a jej spoluvydavateľom je Slovenský kultúrny spolok v Buenos
Aires v Argentíne. Autorky učebnice sú Anita Murgašová a Eva Jankovičová.

Od roku 2011 MC UMB každoročne vydávalo Bulletin, kde sa prezentoval najmä priebeh
vzdelávacích aktivít za jednotlivý rok. Bulletin sa tlačil plnofarebne, na kvalitnom papieri a jeho
súčasťou okrem textovej časti boli aj početné dokumentárne fotografie z uskutočnených aktivít.

Už sa stalo tradíciou, že pre školy v prírode ako aj iné špecializované vzdelávacie podujatia
odborní gestori v spolupráci s pedagogickým tímom pripravujú záznamníky mladého krajana.
Tieto záznamníky plnia funkciu pracovného zošita podľa zvolených tém a programu vzdelávacích
aktivít, no zároveň je to aj denník pre účastníkov zo zahraničia. V  roku 2019 boli pripravené
záznamníky pre lyžiarske kurzy, školy v prírode, krajanské leto, pre tábor Učíme sa o Slovensku
po slovensky a Detskú krajanskú univerzitu.

V roku 2019 MC UMB pripravovalo aj dve publikácie na vydanie z oblasti výskumno-vedeckej:
materiály k didaktike ľudového tanca pre začiatočníkov a najmenších autorky PhDr. Zuzany
Drugovej, ako aj vedeckú monografiu zaoberajúcu sa činnosťou folkloristických kolektívov
v krajanskom prostredí autora Mgr. art. Martina Urbana, PhD.

Ročenka Metodického centra UMB 37

Vedecká monografia
Mgr. art. Martina Urbana, PhD

Začiatkom roka 2020 sa plánuje vydanie
vedeckej monografie zaoberajúcej sa činnos-
ťou folkloristických kolektívov v krajanskom
prostredí autora Mgr. art. Martina Urbana, PhD.
Práca je výsledok 15. rokov terénneho výsku-
mu, metodickej a autorskej spolupráce auto-
ra s originálnymi reprezentantmi jednotlivých
prostredí, vytvorenie kreatívneho tímu spolu-
pracovníkov so skúsenosťami u jednotlivých
oblastí krajanskej kultúry a praktické spraco-
vanie materiálu na scéne pre UFS Mladosť.

Cieľ publikácie je vedeckými a ume-
leckými prostriedkami skúmať, analyzovať,
inscenovať vybrané oblasti kultúry Slovákov
žijúcich v zahraničí, skúmať, metodicky pod-
porovať a motivovať činnosť kultúrno-umelec-
kých zoskupení a jednotlivcov, vytvoriť kom-
paračný materiál podporujúci rozvoj a kvalitu
práce umelecko-pedagogických pracovníkov
a ochotníkov v jednotlivých prostrediach,
vytvoriť základ pre neskorší systematizujúci
projekt skúmajúci aktuálny stav hudobno-ta-
nečnej kultúry krajanov. Postaviť vybrané arte-
fakty krajanskej kultúry do pozornosti sloven-
ského diváka a odbornej verejnosti, zdôrazniť
jej pozíciu ako dôležitej súčasti celonárodnej
kultúrnej klenotnice.

Publikácia sa venuje týmto témam: vy-
brané oblasti hudobno-tanečnej kultúry Slo-
vákov žijúcich v zahraničí, metodické systémy
podporujúce činnosť spolkov a združení v kra-
janskom svete, úvahy o hodnotách a inscenač-
nej praxi v oblasti prezentácie krajanskej kul-
túry na Slovensku a v domovských oblastiach.

38 Ročenka Metodického centra UMB

Didaktika ľudového tanca

pre začiatočníkov

a najmenších autorky

PhDr. Zuzany Drugovej

Odborné podklady pre prípravu didak-
tického materiálu pre začiatočníkov a naj-
menších tanečníkov autorky PhDr. Zuzany
Drugovej majú svoje dlhoročné korene v jej
etnologickej práci. Problematike folklorizmu
na Slovensku sa teoreticky venuje od svo-
jich vysokoškolských štúdií, prakticky po-
tom takmer 25 rokov ako vedúca detského
folklórneho súboru a mnohonásobná členka
odborných porôt i autorka a režisérka mno-
hých festivalových programov. Táto proble-
matika má však svoje špecifiká práve v kra-
janskom prostredí – a tie sú rozdielne v tzv.
tradičných komunitách a v slovenských cen-
trách v západnej Európe a zámorí. Poznaním
práve týchto špecifík vznikla ponuka už spo-
mínaných školičiek tradičnej kultúry – prak-
tických kurzov určených začiatočníkom. Tie
sa v konečnom dôsledku stali podkladom
pre vytvorenie aj oficiálneho materiálu, kto-
rý práve v súčasnosti pripravujeme na jeho
akreditáciu.

Základom didaktického materiálu
bude presná špecifikácia postupu pri práci
s detským interpretom, spôsoby postupné-
ho zvládania základov tanečného pohybu
a rytmu – a to všetko s poskytnutím nielen
teoretických informácií, ale aj praktických
ukážok pripravených špeciálne pre tento
didaktický materiál. Ďalšou časťou bude da-
tabáza vhodných materiálov, ktoré by mohli
vedúci detských folklórnych súborov či krúž-
kov v krajanských centrách využívať pre svoju

Ročenka Metodického centra UMB 39

činnosť – postupne sa databáza bude dopĺ-
ňať o materiály obsahujúce detské vyčítanky
a riekanky, rozprávky a povesti, slovenské
ľudové piesne vhodné pre deti – vo vhodnej
a odborníkmi na Slovensku pozitívne hod-
notenej forme interpretácie. Súčasťou budú
postupne aj ukážky choreografií detských
folklórnych súborov zo Slovenska, ktoré boli
odbornými porotami na súťažiach pozitívne
hodnotené, a ktoré zároveň budú istou mie-
rou vhodnej inšpirácie pre vedúcich súborov
a krúžkov v zahraničí. Všetky materiály budú
postupne zverejňované na webovej stránke
MC UMB

Prezentačná činnosť

Oblasť prezentácie života Slovákov v zahraničí na Slovensku sa v MC UMB napĺňa rôznymi
podujatiami, ako sú oslava Pamätného dňa zahraničných Slovákov, dokumentárne a umelecké
výstavy, prezentácie slovenských inštitúcií a významných osobností zo zahraničia a pod. Cieľom
týchto podujatí je odbornej a širšej verejnosti na Slovensku predstaviť dejiny, kultúru, umenie
a všeobecne život krajanov z rôznych kútov sveta, ako aj prispieť zahraničným Slovákom k ich
prezentácii v krajine svojich predkov. Tieto ciele sa plnia v spolupráci s rôznymi inštitúciami, ako
sú Mesto Banská Bystrica, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Stredoslovenské osvetové
stredisko, múzeá, galérie, ale aj printové, či rozhlasové a televízne médiá.

Ročenka Metodického centra UMB 41

Pamätný deň Slovákov
žijúcich v zahraničí

Pamätný deň Slovákov žijúcich v zahra-
ničí, ktorý sa na Slovensku, ale aj v sloven-
skom zahraničí oslavuje 5. júla, bol prijatý
zákonom z 20. októbra 1993. Odvtedy Slo-
vensko vzdáva hold všetkým krajanom žijú-
cim v okolo 50 krajinách sveta. V  roku 2019
sa k oslave pridalo aj Metodické centrum pre
Slovákov žijúcich v zahraničí UMB nevšedným
programom v Cikkerovej sieni banskobystric-
kej radnice. V  programe účinkovali deti zo
zahraničia – víťazi súťaží v prednese poézie
a prózy a čerství absolventi Detskej krajan-
skej univerzity, ktorá sa tohto roku konala na
Donovaloch od 30.6. do 6.7.2019 pod vedením
Mgr.Art. Kataríny Hitzingerovej, ArtD.

Početných hostí, ako aj účinkujúcich
v úvode pozdravila doc. PhDr. Katarína Cho-
vancová, PhD., prorektorka UMB pre medzi-
národnú spoluprácu a celoživotné vzdeláva-
nie. Svojou prítomnosťou podujatie poctila
aj honorárna konzulka Slovenskej republiky
v Kanade Dr. Eva Hadzima. Okrem programu
Jazyk – môj, tvoj, váš v predvedení detí zo
zahraničia sa predstavil aj DFS Matičiarik
z Banskej Bystrice hrami a tancami Slovákov
z Vojvodiny. Podujatie pripravila a modero-
vala PhDr. Zuzana Drugová.

42 Ročenka Metodického centra UMB

Prezentácia vydavateľstva

Ivan Krasko z Nadlaku

V apríli minulého roku MC UMB zor-
ganizovalo prezentáciu Vydavateľstva Ivan
Krasko z Nadlaku s dôrazom na monografie
Krátke dejiny dolnozemských Slovákov auto-
ra Miroslava Kmeťa a Naši vo svete – Slováci
južne od hranice Slovenska autora Ladislava
Lenovského. Prezentácia bola prvým oficiál-
nym predstavením vydavateľskej produkcie
Slovákov v Rumunsku v Štátnej vedeckej
knižnici v Banskej Bystrici. Vo svojom prího-
vore túto skutočnosť vyzdvihla aj pani riadi-
teľka ŠVK PhDr. Blanka Snopková, PhD., ktorá
zároveň vyjadrila nádej, že je to prvý krok
k budúcej spolupráci nadlackého vydavateľ-
stva a ich ustanovizne. Svojou prítomnosťou
a príležitostným príhovorom podujatie poc-
til aj rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici, doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD..

Vydavateľstvo Ivan Krasko vzniklo pri
jednej z najvýznamnejších inštitúcií Slová-
kov žijúcich v Rumunsku –Kultúrnej a ve-
deckej spoločnosti Ivan Krasko v Nadlaku,
ktorá tohto roku oslavuje 25. výročie. Okrem
kníh v slovenčine od slovenských autorov
v Rumunsku, vo Vydavateľstve Ivan Krasko
vychádzajú aj knihy slovenských autorov
zo Slovenska, Maďarska a Vojvodiny, taktiež
preklady rumunských autorov do slovenčiny,
ale aj preklady slovenských a českých auto-
rov do rumunčiny a autorov rôznych iných
národností, ako i rozličné príležitostné vy-
dania. Vydavateľstvo sa pravidelne prezen-
tuje svojou knižnou produkciou na knižných
veľtrhoch v Rumunsku i v zahraničí. Od zalo-
ženia do roku 2008 túto inštitúciu viedol On-
drej Štefanko, po jeho smrti sa predsedom

Ročenka Metodického centra UMB 43

stal Ivan Miroslav Ambruš. Na prezentácii
v Banskej Bystrici sa za vydavateľstvo zú-
častnil Mgr. Pavel Hlásnik, osvetový a kultúr-
ny dejateľ Slovákov v Rumunsku a prvý pod-
predseda Demokratického zväzu Slovákov
a Čechov v Rumunsku.

Po všeobecnom prehľade činnosti Vy-
davateľstva Ivan Krasko a ich najvýznamnej-
ších aktivít a vydaných knižných titulov, na-
sledovali knižné premiéry monografií Krátke
dejiny dolnozemských Slovákov autora Mi-
roslava Kmeťa a Naši vo svete – Slováci juž-
ne od hranice Slovenska autora Ladislava
Lenovského. Trojzväzkové dielo prof. PhDr.
Ladislava Lenovského, PhD. predstavili doc.
Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., de-
kanka Filozofickej fakulty Univerzity Sv. Cy-
rila a Metoda v Trnave a doc. PhDr. Michal
Babiak, PhD. z Katedry estetiky Filozofickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
O svoje dojmy z výskumov na Dolnej zemi
a príprave kníh sa s prítomnými podelil aj
samotný autor. Krátky prehľad sťahovania
Slovákov na Dolnú zem podal doc. PhDr. Pe-
ter Mičko, PhD. z Katedry histórie Filozofic-
kej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici, ktorý potom detailnejšie rozanaly-
zoval trilógiu Krátke dejiny dolnozemských
Slovákov. V závere nechýbal ani príhovor
autora – doc. PaedDr. Miroslava Kmeťa, PhD.,
pedagóga na Katedre histórie FF UMB a naj-
novšie i predsedu novozaloženého Centra
pre výskum dejín a kultúry Slovákov na Dol-
nej zemi.

Podujatie dvomi skladbami spestril
huslista Juraj Súdi, študent Akadémie umení
v Banskej Bystrici a zaznela aj báseň Ivana
Miroslava Ambruša Byť Slovákom v prednese
Kataríny Mosnákovej Bagľašovej, ktorá podu-
jatie moderovala. Sprievodným podujatím
prezentácie bola predajná výstava publikácií
Vydavateľstva Ivan Krasko z Nadlaku.

44 Ročenka Metodického centra UMB

Svet kovačického

insitného umenia

Insitné umenie kovačických a padinských
maliarov má na Slovensku vždy veľký obdiv.
Mená ako sú Martin Jonáš, Zuzana Chalupová,
Ján Husárik a Ján Kňazovic sú dobre známe, ale
milovníci umenia si nenechávajú ujsť ani výsta-
vy diel súčasných insitných maliarov. Tak tomu
bolo aj v Banskej Bystrici na vernisáži Svet kova-
čického insitného umenia, ktorá sa uskutočnila
29. júla v Historickej radnici na námestí SNP. Or-
ganizátori výstavy boli Metodické centrum pre
Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici, Mesto Banská Bystrica
a združenie Naiva Art Kult z Kovačice.

Kurátorka výstavy Mária Raspírová pri tejto
príležitosti povedala, že expozícia pozostáva zo
40. obrazov a zúročuje tri výstavy v jednej – Štyria
velikáni kovačickej insity, Slovensko-srbské pria-
teľstvo a Súčasní umelci kovačickej školy insitné-
ho umenia. Tiež vyzdvihla, že je táto výstava špe-
cifická tým, že prináša niektoré diela majstrov,
ktoré doposiaľ ešte neboli vystavené, lebo sú zo
súkromných zbierok ich rodín, resp. zberateľov.

O fenoméne insitného umenia na verni-
sáži hovorila etnologička PhDr. Zuzana Drugo-
vá. Svojou prítomnosťou podujatie poctili doc.
Katarína Čižmárová, poslankyňa Mestského za-
stupiteľstva Mesta Banská Bystrica a doc. Kata-
rína Chovancová, prorektorka pre medzinárod-
nú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie UMB,
ktorá výstavu aj slávnostne otvorila.

Vzácni hostia na vernisáži boli aj malia-
ri Štefan Varga, Ján Žolnaj a Biserka Petrášová,
ktorí prítomným porozprávali o svojej tvorbe,
inšpirácii, rodisku a vzťahu ku Slovensku, ku
svojej pravlasti. O kultúrny program sa posta-
rali Ondrej Druga a Katarína Mosnáková-Bagľa-
šová, ktorá podujatie zároveň moderovala.

Výstava sa v  septembri presunula do
Zvolena, do starej radnice na námestí SNP,
kde odbornú charakteristiku insitného umenia
z Kovačice predniesla PhDr. Zuzana Drugová.

Ročenka Metodického centra UMB 45

Dokumentárny film o
dolnozemských Slovákoch

Televízia Hronka vo februári roku 2019
vytvorila dokumentárny film o  vojvodin-
ských Slovákoch. Autorov Kristínu Kucianovú
a Jakuba Varinského najviac zaujala skutoč-
nosť, že sa v poslednej dobe vojvodinskí Slo-
váci čoraz viac vracajú naspäť na Slovensko.
Preto si do vysielania pozvali študentku PdF
UMB Leonóru Súdiovú zo Selenče, etnoló-
ga žijúceho v  Bratislave Patrika Raga, tiež
zo Selenče a  interprétku slovenských ľudo-
vých piesní Katarínu Mosnákovú Bagľašovú.
Vo filme účinkovali aj členovia UFS Mladosť
z Banskej Bystrice. O živote Slovákov na Dol-
nej zemi pri tejto príležitosti hovorila PhDr.
Zuzana Drugová, zamestnankyňa MC UMB.

Podporili sme €

V priebehu roka MC UMB prispieva k rôznym projektom Slovákov žijúcich v zahraničí,
či už organizačnou, alebo aj metodickou a praktickou formou. Svoje kontakty využíva na
organizovanie pracovných stretnutí zástupcov Univerzity Mateja Bela a miestnych i regionálnych
úradov s krajanskými predstaviteľmi, ktoré sú obojstranne prospešné a užitočné. K pravidelným
aktivitám patrí Deň otvorených dverí, kde MC UMB víta slovenských študentov zo zahraničia,
ktorí majú záujem o štúdium na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zamestnankyne MC
UMB sa zároveň zúčastňujú na krajanských umeleckých a kultúrnych podujatiach, kde buď
sprostredkujú účasť umelcov a kultúrnych dejateľov zo zahraničia, alebo sa aj samé predstavia
svojou vlastnou umeleckou i odbornou činnosťou.

Ročenka Metodického centra UMB 47

Deň otvorených dverí UMB
pre zahraničných Slovákov

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bys-
trici už po druhýkrát otvorila svoje brány
aj zahraničným Slovákom. Na Deň otvore-
ných dverí pricestovali krajania z Ukrajiny,
Chorvátska a zo Srbska.

Medzi mladými zahraničnými Slovákmi
je v poslednom období čoraz väčší záujem
o vysokoškolské štúdiá na fakultách v Slo-
venskej republike. Je to kvôli výhodným
štipendiám Ministerstva školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR, ale aj kvôli modernému
a kvalitnému vzdelávaciemu systému, ktoré
ponúkajú slovenské univerzity a najmä pre-
to, že im je umožnené vzdelávať sa a profe-
sijne zdokonaľovať v materinskom jazyku.

So záujmom spoznať možnosti štúdia
na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
sa dňa 13. februára 2019 na Dňoch otvorených
dverí zúčastnilo 85 krajanov z Ukrajiny, Srb-
ska a Chorvátska. Ich pobyt v Banskej Bystrici
a návštevu jednotlivých fakúlt zorganizovalo
Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v za-
hraničí UMB, menovite PhDr. Zuzana Drugová
a externý spolupracovník zo Srbska Ján Nvota.

Zo Srbska, kde žije vyše 50 000 Slová-
kov, prišli študenti stredných škôl z Báčske-
ho Petrovca, Nového Sadu, Kovačice, Starej
Pazovy a zo Šídu. Vzácnosťou Slovákov žijú-
cich v Srbsku je pevný menšinový vzdelávací
systém a legislatíva podporujúca vzdeláva-
nie v materinskom jazyku. Pôsobí tu sedem-
násť slovenských základných škôl, dve gym-
náziá – Gymnázium Jána Kollára v Báčskom
Petrovci (v roku 2019 oslávilo 100. výročie)

48 Ročenka Metodického centra UMB

a Gymnázium Mihajla Pupina v Kovačici Na návštevu Univerzity Mateja Bela tohto roku
a jedna slovenská trieda v Strednej zdravot- prvýkrát zavítali aj stredoškoláci z Iloku v Chorvátsku.
níckej škole v Novom Sade. Okrem uvedené- V mestečku Ilok dnes žije okolo 900 Slovákov. Majú
ho existuje aj vyučovanie jazyka s prvkami tam Slovenský národný dom, Maticu slovenskú, spolok
národnej kultúry. Vyučovanie v slovenčine a iné organizácie, ktoré podporujú zachovávanie a roz-
sa uskutočňuje aj na troch vysokých školách. voj slovenskej komunity v Iloku. Na slovenskej škole
Slovenský jazyk a literatúru je možné štu- prebiehalo celkové vyučovanie v slovenskom jazyku od
dovať na Oddelení slovakistiky Filozofickej prvej po štvrtú triedu ZŠ až po školský rok 2002/2003.
fakulty Univerzity v Novom Sade, ale aj na Fi- V súčasnosti sa slovenský jazyk na školách (základnej
lologickej fakulte Univerzity v Belehrade. Iné a strednej) vyučuje len ako voliteľný predmet – pesto-
odbory však nie je možné v Srbsku študovať vanie slovenského jazyka a kultúry. Aj napriek tomu si
po slovensky, preto sa mladí čoraz viac za- zachovávajú slovenčinu a ich prepojenie s materskou
ujímajú o štúdium na Slovensku. V tom ich krajinou – Slovenskom pretrváva aj dodnes. Svedčí
podporujú aj ich pedagógovia, ktorí spolu o tom aj ich záujem o štúdium na Slovensku.
s nimi pricestovali do Banskej Bystrice: Ja-
roslav Miklovic a Branislav Dobrić Bojanović Návšteva mladých krajanov vyvrcholila sláv-
zo Starej Pazovy, Ninoslav Detka z Nového nostným prijatím prorektorkou UMB pre medzinárod-
Sadu, Tatiana Topoľská a Ján Nvota z Báčske- nú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou doc. PhDr. Ka-
ho Petrovca, Jarmila Petrovićová a Miluška tarínou Chovancovou, PhD. Záujemcovia o štúdium si
Pršićová zo Šídu a Tatiana Brtková, riaditeľka pozreli aj historické centrum Banskej Bystrice.
Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici.

Z Ukrajiny prišli študenti predovšet-
kým z Užhorodu, Veľkého Berezného a Pe-
rečína. Slovenský život v tomto regióne sa
začal rozbiehať po roku 1918. Pôsobila tam
Matica slovenská, rôzne ďalšie spolky, vrá-
tane náboženských a divadelných, fungovali
školy. V roku 1923 tam bolo 14 českosloven-
ských škôl, dve slovenské materské školy,
jedna slovenská občianska škola v Užhoro-
de. To sa však všetko zastavilo po roku 1939.
Renesancia prišla po roku 1989, kedy sa opäť
začali zakladať slovenské školy, spolky, mé-
diá a obnovené boli aj slovenské bohosluž-
by. Podľa posledného sčítania obyvateľstva
na Ukrajine sa ku slovenskej menšine hlási
približne 8 tisíc Slovákov, ale podľa výsku-
mov predstaviteľov tejto komunity, je ich tu
aj vyše 15 000. Z nich 25 návštevníkov Dňa
otvorených dverí na Slovensko priviedla
Jana Dudash, predsedníčka Spolku žien Dô-
vera.

Ročenka Metodického centra UMB 49

Slováci zo Srbska na Dni
otvorených dverí UMB

Na Dni otvorených dverí Univerzity Ma-
teja Bela v Banskej Bystrici sme 13. novem-
bra 2019 privítali študentov Strednej zdra-
votníckej školy z Nového Sadu v Srbsku.

Na Strednej zdravotníckej škole v No-
vom Sade sa dá študovať aj v slovenskom
jazyku. Väčšinou ide o študentov zo sloven-
ských dedín v okolí Nového Sadu. Deviati
študenti z maturitného ročníka prejavili zá-
ujem o účasť na tohtoročnom novembrovom
Dni otvorených dverí UMB a navštívili našu
univerzitu spolu so svojou triednou profe-
sorkou MUDr. Ružicou Štefanovićovou.

Stredoškoláci z Nového Sadu sa zaují-
mali predovšetkým o študijné programy na
Fakulte prírodných vied UMB, čo súvisí so za-
meraním ich stredoškolského štúdia. Zaujali
ich však aj viaceré prezentácie na Filozofic-
kej fakulte UMB.

Na pôde Rektorátu záujemcov o štú-
dium z prostredia Slovákov žijúcich v zahra-
ničí prijala prorektorka pre medzinárodnú
spoluprácu a celoživotné vzdelávanie doc.
PhDr. Katarína Chovancová, PhD. Stredoško-
lákov informovala o ústretových podmien-
kach, ktoré pre Slovákov zo zahraničia vy-
tvára naša univerzita, ako aj o možnostiach
zapojenia sa študentov UMB do medziná-
rodných výmenných pobytov.

50 Ročenka Metodického centra UMB Dohody o spolupráci
medzi školami
Prijatie predstaviteľov
školstva zo Srbska MC UMB v roku 2019 bolo iniciátorom
u primátora Mesta Banská pre nadviazanie spolupráce medzi stredný-
Bystrica a predsedu BBSK mi školami v Banskej Bystrici a strednými
školami s vyučovacím jazykom slovenským
V dňoch 14. a 15. marca 2019 primátor v Srbsku.
Mesta Banskej Bystrice Ján Nosko a predse-
da Banskobystrického samosprávneho kraja Vo februári sme zabezpečili kontakt
Ján Lunter prijali na pracovnom stretnutí medzi Gymnáziom Savu Šumanovića v Šíde
predsedníčku Národnostnej rady sloven- v Srbsku, kde študuje aj mládež slovenského
skej národnostnej menšiny v Srbsku Libušku pôvodu a Evanjelickým gymnáziom v Ban-
Lakatošovú a  riaditeľku Gymnázia Mihaj- skej Bystrici. Na prijatí u zástupkyne riadi-
la Pupina v  Kovačici Tatianu Brtkovú, ktorá teľa PaedDr. Keratovej sa zúčastnili Jarmila
je zároveň členkou Výboru pre vzdelávanie Petrovićová a Miluška Pršićová si dohodli
Národnostnej rady slovenskej národnost- možné formy spolupráce.
nej menšiny v Srbsku. Hostky sprevádza-
la a  stretnutia zorganizovala pracovníčka V marci sme organizačne zabezpeči-
MC UMB PhDr. Zuzana Drugová. Výsledkom li návštevu riaditeľky gymnázia Mihajla Pu-
schôdze bola dohoda o podpore oboch in- pina z Kovačice v Srbsku Tatiany Brtkovej
štitúcií s cieľom prezentácie Slovákov žijú- u riaditeľky Gymnázia J. G. Tajovského Márie
cich v Srbsku formou výchovných koncertov Sochorovej. Výsledkom je spolupráca, na zá-
v Banskej Bystrici, ako aj iniciovanie prípravy klade ktorej už koncom roku 2019 prišli na
Dohody o spolupráci medzi banskobystric- výmenný pobyt do Banskej Bystrice študenti
kým samosprávnym krajom a Autonómnou slovenských tried kovačického gymnázia.
oblasťou Vojvodina v Srbsku.


Click to View FlipBook Version