The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Časopis Spravodajca UMB 4/2017

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018-03-02 07:47:47

Spravodajca UMB - 4/2017

Časopis Spravodajca UMB 4/2017

Spravodajca

Ročník 23 UNIVER ZIT Y MATE JA BEL A V BANSKE J BYSTRICI číslo 4  december 2017

Spravodajca Obsah

23. ročník Slovo na úvod................................................... 3 Mobilitná rošáda v rámci
translatologickej siete CEEPUS ...................31
Vydáva Z diára rektora ................................................. 3 Batika – priestor pre maľbu,
UNIVERZITA MATEJA BELA alebo maľba na textil .....................................32
v Banskej Bystrici Keď rektor neúraduje ...................................... 5 Extrapolácie 2017 ..........................................33
HUMAN FORUM.........................................34
Sídlo redakcie Doctori honoris causa UMB znovu Diskusia o budúcnosti Európy.....................34
Národná 12 s nami Juraj Dolník ......................................... 7 S hokejistami v oblekoch ..............................34
974 01 Banská Bystrica Uchádzač, študent a absolvent UMB ..........36
Máme nových profesorov............................... 9 Prezentácia možností štúdia na UMB
IČO 30232295 v prostredí slovenských škôl na Ukrajine ......37
registračné číslo MK SR EV 1116/08 40. výročie vzniku Ekonomickej Týždeň celoživotného učenia.......................38
štvrťročník fakulty UMB..................................................... 9 Bez cenzúry ....................................................38
Korupcia – skutok sa deje.............................39
[email protected] Katedra telesnej výchovy Nesmrteľný les................................................39
www.umb.sk a športu šesťdesiatročná................................10 Festival JEDEN SVET ...................................40
Plasty nás prežijú ...........................................40
REDAKČNÁ RADA Prekladateľstvo a tlmočníctvo na UMB......11 „Predškoláčky“ na besede v ŠPÚ.................41
Európsky deň jazykov ...................................41
Šéfredaktorka: Otvorenie Centra geoinformatiky Basketbalový turnaj.......................................41
PaedDr. Slavomíra Očenášová, PhD. a digitálnych technológií ..............................12 Právnický kvíz................................................42
Poetický festival Pars Poetry 2017...............42
Zástupkyňa šéfredaktorky: Diplomy francúzskych univerzít na EF ......12 Prekladateľské soirée č. 11 ...........................43
Ing. Andrea Danková, PhD. Novomeského odkaz na pôde FF UMB......43
Intenzívny kurz amerického práva II..........13 Bibliotéka 2017 ..............................................44
Redakčná rada: Deň študentstva na UMB .............................44
Branislava Bobáková (PdF) Modelové zasadnutia UMB v Slovanskom svete .............................45
Ing. Jana Fukasová (FF) Európskeho parlamentu ...............................14 Olympiáda techniky 2017 v Plzni................46
doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. (FPV) Futsalisti postúpili na Zimnú univerziádu...46
JUDr. Jana Muránska, PhD. (PrF) Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu...15 Ocenenie spolupráce.....................................47
PaedDr. Mária Rošteková, PhD. (FPVMV) Basketbalistky v Barcelone ...........................47
Monika Tomášiková (EF) Cez skúsenosť k poznaniu ............................16 Prémia Alexandra Matušku .........................47
Opäť zlatí ........................................................48
Jazykový redaktor: Letná škola behaviorálnej ekonómie Právnické beánie 2017 ..................................48
PaedDr. Ivan Očenáš, PhD. a psychológie v Prahe....................................17 Novozvolený predseda BBSK medzi
študentmi........................................................ 49
Grafická úprava: Študentky PdF UMB a STUDENT CAMP ...17 Verejná ochrankyňa práv na PrF UMB ......49
Mgr. art. Zuzana Ceglédyová „Mosty“ ako spojivo ukrajinských
Prvý ročník Letnej školy pre doktorandov a slovenských študentov ...............................50
Tlač v oblasti bezpečnosti .....................................18 Pre vodu..........................................................50
EQUILIBRIA, s. r. o., Košice Každé dieťa je mojím osobným
Naši na Cantus choralis v Ústí nad Labem....18 unikátnym projektom ...................................51
Fotografie Pamäti hoteliera.............................................53
archív UMB a archívy autorov HORIZONT 2020 na UMB..........................19 Bilancovanie aktivít SAIA ............................54
príspevkov Vianoce ...........................................................55
Horizont 2020 – SOLIDUS ..........................19 Univerzitný punč ...........................................56
Príspevky môžete posielať Opustili nás ....................................................58
elektronickou poštou na adresu: Horizont 2020 – PROMISE..........................20
[email protected]
UMB členkou Slovak Smart City Cluster.....21
Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme
a nevraciame. Redakcia si vyhradzu- Medzinárodný projekt COMET ..................21
je právo príspevky krátiť, redakčne
upraviť alebo aj neuverejniť. Za obsah Medzinárodný projekt SLIHE......................21
príspevku zodpovedá autor.
Banskobystrickí onomastici
ISSN 1339 - 6749 na svetovom kongrese...................................22

2 Ekonomická teória a prax 2017 ...................22

Motory mestského a regionálneho rozvoja ...23

Hospodárska a menová politika
v kontexte súčasného vývoja európskych
integračných procesov ..................................24

Diplomacia 2.0? .............................................24

Banskobystrické zámocké dni práva...........25

Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku..... 26

Vedecký seminár Imricha Karvaša..............27

Užitočné neznáme inštitúty..........................28

Technické vzdelávanie v základnej škole....28

Doktorandská konferencia v Prahe.............29

Právne a ekonomické aspekty
elektronického monitoringu ........................30

Nová monografia ...........................................30

Nová dohoda o spolupráci alebo čo
priniesol jeden z výskumných pobytov?.....31

Slovo na úvod

Jedinečné vianočné, rodinné sviatky a koniec kalendárneho štvrťstoročnice zrodu inštitúcie, zavŕšilo výnimočné charita-
roka ponúkajú príležitosť zamyslieť sa nad uplynulými mesiac- tívne podujatie s priestorom na dobročinnosť.
mi, s vďakou pomenovať radosti, ale aj nevľúdnosti, ktoré nás
učia byť lepšími, uvedomelejšími. Iba plodné a  aktívne žitie V  nastávajúcom novom roku dobré zdravie, dobrú vôľu
dáva zmysel nášmu životu aj v inštitúcii, akou je univerzita, je k spoločnej dobrej veci, tvorivú invenciu a pokoj v duši srdeč-
pri čom pristaviť sa, je z čoho poučiť sa, ba i potešiť. ne želá nielen čitateľom Spravodajcu

Kalendárny rok 2017 zostane navždy spojený s  úspechmi Slavomíra Očenášová-Štrbová
našich študentov v študijných programoch i vo vedeckom bá-
daní, v získaní vavrínov na olympiádach a súťažiach i s obdi-
vom na umeleckých podujatiach. Čím náročnejšie, tým radost-
nejšie bolo získať uznávané projekty a granty, ktoré sú kľúčom
k  otváraniu nových horizontov v  oblasti vedy. Zároveň tešilo
postupné napĺňanie záverov a  cieľov implementovaných pro-
jektov. Pozdvihla sa kvalifikačná štruktúra a menami našich
kolegov sú nadpísané mnohé významné publikácie. V  rámci
medzinárodnej spolupráce navštívili kolegovia viaceré krajiny
sveta, aby so zahraničnými partnermi napĺňali zámery v tejto
oblasti. Univerzita Mateja Bela prijala významné návštevy –
excelencie, expertov rôznych vedných oblastí, činiteľov štátnej
a verejnej správy aj známe umelecké osobnosti. Naši akademi-
ci vytvorili podmienky na úspešné podujatia medzinárodného
významu, na pôdu svojej alma mater sa radi vrátili jedineční
absolventi. Viaceré súčasti univerzity si pripomenuli výročia
existencie. Dobrým ohlasom sa teší úspešný program Erasmus
i séria úspešných podujatí s mestom alebo ďalšími organizácia-
mi. Popri odbornom a duchovnom napĺňaní poslania angažuje
sa univerzita aj v rozvoji komunít a regiónu. Rok, v ktorom pri-
budla univerzite bronzová socha Mateja Bela s pripomenutím si

z diára rektora...

politika v kontexte súčasného vývoja prof. J. Krivošovej a odovzdal
európskych integračných procesov jej pamätnú medailu vydanú pri
príležitosti 25. výročia UMB
Zúčastnil sa na zasadnutí kolégia dekana
na Právnickej fakulty UMB rozšíreného
o vedenie UMB

2. 11. 2017 9. 11. 2017
Zúčastnil sa ako člen na zasadnutí Zúčastnil sa na zasadnutí kolégia dekana
Dozornej rady Fondu na podporu Ekonomickej fakulty UMB rozšíreného
a vzdelávania o vedenie UMB

7. 11. 2017 Zúčastnil sa na zasadnutí kolégia
Otvoril medzinárodnú vedeckú dekana na Filozofickej fakulty
konferenciu Hospodárska a menová UMB rozšíreného o vedenie UMB

Zúčastnil sa na slávnostnom udelení Zúčastnil sa na slávnostnom galavečere
Ceny Európskej únie umenia v rámci Týždňa vedy 2017

10. 11. 2017 21. 11. 2017 Zúčastnil sa na oslavách 40. výročia
Rokoval s pplk. Ing. Ladislavom Zúčastnil sa na kolektívnom založenia Sveučilišta v Mostare
Hannikerom, generálnym riaditeľom vyjednávaní s predsedníčkou
sekcie boja proti podvodom a analýzy odborového zväzu UMB Podpísal Memorandum o spolupráci
rizík Finančného riaditeľstva SR, medzi Sveučilištom v Mostare
a pplk. Mgr. Tomášom Prochotským, 22. 11. 2017 a Univerzitou Mateja Bela
riaditeľom Akadémie Finančnej Zúčastnil sa na premiére predstavenia
správy vo veci prípravy Memoranda režiséra Matúša Oľhu v Divadle 11. 12. 2017
o spolupráci medzi Finančným Akadémie umení v Banskej Bystrici Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady
riaditeľstvo SR a UMB Akadémie umení
23. 11. 2017
Zúčastnil sa na 25. knižnom veľtrhu Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady 12. 12. 2017
Bibliotéka 2017 UKF v Nitre Zúčastnil sa na zasadnutí Rady vlády
SR pre Agendu 2030 pre udržateľný
Rokoval s Adrianou Kučerovou Zúčastnil sa na akademickej slávnosti pri rozvoj
a poďakoval za jej osobný prínos príležitosti 60. výročia založenia Katedry
k 25. výročiu UMB a odovzdal telesnej výchovy a športu FF UMB 13. 12. 2017
jej striebornú pamätnú medailu Rokoval s manažérom RND v Bratislave
vydanú pri príležitosti 27. 11. 2017 – 29. 11. 2017 Ladislavom Hubáčkom
25. výročia UMB Zúčastnil sa na medzinárodnej
konferencii Standards for the SDGs, Osobnou účasťou podporil predaj
14. 11. 2017 ktorá bola súčasťou výročného stretnutia univerzitného punču pre občianske
Zúčastnil sa na zasadnutí kolégia pracovnej skupiny WP.6 (Workung združenie Svetielko nádeje
dekana na Fakulte politických vied Party on Regulatory Cooperation and
a medzinárodných vzťahov UMB Standardization Policies) v Ženeve 14. 12. 2017
rozšíreného o vedenie UMB a rokoval s predstaviteľmi MZVEZ SR Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady
Technickej univerzity vo Zvolene
Zúčastnil sa na pracovnom stretnutí 4. 12. 2017
s predsedom a s podpredsedom SAV Prihovoril sa na podujatí Univerzita Prihovoril sa zamestnancom Rektorátu
mestu – mesto univerzite s hosťom UMB na vianočnom stretnutí
Zúčastnil sa na uvedení knihy podujatia UMB HOCKEY TEAM
Pamäti hoteliera, ktorej autorom je 15. 12. 2017
Bohumil Minarovič a knihu vydalo 5. 12. 2017 Odovzdal výťažok z charitatívneho
vydavateľstvo Belianum Viedol zasadnutie Vedeckej rady UMB univerzitného punču zakladateľovi
občianskeho združenia Svetielko
15. 11. 2017 6. 12. 2017 nádeje a zástupcovi prednostu Kliniky
Prijal výnimočných študentov fakúlt Zúčastnil sa na zasadnutí Správnej rady pediatrickej onkológie a hematológie
Univerzity Mateja Bela pri príležitosti UMB Detskej fakultnej nemocnice
Dňa boja za slobodu a demokraciu s poliklinikou v Banskej Bystrici
a medzinárodného sviatku študentstva 7. 12. 2017 MUDr. P. Bicianovi
Zúčastnil sa na zasadnutí Vedeckej rady
Prijal zahraničných študentov pri EF UMB Zúčastnil sa na valnom zhromaždení
príležitosti Dňa boja za slobodu Študentskej rady vysokých škôl
a demokraciu a medzinárodného Rokoval s predsedníčkou Najvyššieho
sviatku študentstva súdu SR Danielou Švecovou 18. 12. 2017 – 19. 12. 2017
Zúčastnil sa na slávnostnom zasadnutí
Zúčastnil sa na slávnostnom 7. 12. 2017 – 9. 12. 2017 Slovenskej rektorskej konferencie pri
odovzdávaní diplomov študentom Viedol delegáciu UMB na zahraničnej príležitosti 25. výročia jej založenia
frankofónneho štúdia všetkých pracovnej ceste do Mostaru a na rozšírenom zasadnutí Prezídia
vysokých škôl na Slovensku za účasti Slovenskej rektorskej konferencie so
predstaviteľov francúzskej ambasády záujemcami z členov SRK

20. 11. 2017
Zúčastnil sa na zasadnutí
Akademického senátu UMB

Keď rektor
neúraduje…

Do tmavého večera ticho padal vonku sneh,
v pracovni rektora UMB blikot sviec na adventnom
venci dotváral príjemnú atmosféru pokoja po
uponáhľanom dni. Vladimír Hiadlovský prijal
môj podnet pozhovárať sa o úplne obyčajných,
ľudských veciach.

Detstvo je zvyčajne určujúce pre človeka. Čomu ste sa venovali ako
dieťa?
Nemal som typické detstvo. Zaujímal som sa už pomerne skoro o „do-
spelácke“ veci. Ako dieťa som veľa čítal a rád trávil chvíle v spoločnosti
dospelých ľudí.

Okolie vás vníma ako človeka, ktorý má rád starých ľudí...
Už ako malý chlapec som bol medzi dospelými rád a vždy som si so
staršími ľuďmi dobre rozumel. Skúsenosť a  životný nadhľad v  tom
najširšom zmysle mi vždy imponovali. Rád sa inšpirujem skúsenými
ľuďmi. Vážim si samozrejme aj mladícku ambicióznosť, niekedy však
mladí zabúdajú na to, že sa učíme celý život. Prečo si to neuľahčiť tým,
čo nám tí skúsení radi odovzdajú?

Stotožňujete sa s úvahou o tom, že ten, kto si poznal starých rodičov, prečítam niečo z mojej knižnice, no som typ, ktorý nemá rád rozčítané
sa stáva bohatším? knihy, preto siaham po knihe väčšinou vtedy, keď mám viac voľného
Súhlasím... Ja som mal v živote šťastie. Poznal som a mám v živej pamä- času naraz. Obľubujem bicykel a turistiku, priznávam však, že kedysi
ti všetkých štyroch starých rodičov, hoci žije už len jeden starý otec. som sa k športu dostával častejšie, no pracujem na tom, aby sa pravi-
Roky prežité so starými rodičmi nás neskutočne obohacujú a  vieme delnosť športovania v mojom živote zase objavila. Medzi moje záľuby
sa k tým momentom v ten správny čas vracať. Sú tak s nami prakticky rozhodne patrí aj cestovanie. A  sporadicky relaxujem pri maľovaní.
po celý zvyšok života. Dodnes mám doma paplóny od starej mamy S nudou sa nekamarátim a rád by som ju nikdy nepoznal.
z peria husí, ktoré som chodil ako malý chlapec pásť. Na stenách môjho
bytu visia obrazy, ktoré namaľoval starý otec a o mnohých čarovných Ľudia, ktorí radi cestujú, si vyberajú cesty s určitým zámerom.
zážitkoch môjho detstva sa môžeme pozhovárať inokedy. Starí rodičia Čo poznávate na vašich cestách vy?
z nášho života ich smrťou neodchádzajú. Ich múdrosť žije v nás a to je Snažím sa vyhľadávať nové miesta, málokedy chodievam na to isté
na živote krásne. miesto viackrát. Rád využívam možnosti spoznávať miestnych ľudí, ale-
bo ich len tak pozorovať v ich svete. Cestovanie pomáha rozšíriť obzor
Dozvedela som sa, že už ako stredoškolák ste dávali kondície poznania, vytvára tak potrebný životný nadhľad. No nech som kdekoľ-
z matematiky a vraj ste to robili perfektne. vek a je mi tam akokoľvek dobre, vždy sa rád vraciam domov.
To musia posúdiť druhí. Matematika významným spôsobom formova-
la moju osobnosť. Pozitívny vzťah k nej som si budoval od detstva a ur- Hudba – odkiaľ tento vzťah?
čite k tomu prispeli aj učitelia, ktorí ma k nej viedli. Všeobecne môžem Na túto otázku nemám žiadnu konkrétnu odpoveď. A keď tak premýš-
konštatovať, že som mal v živote šťastie na skvelých učiteľov a nielen ľam, neviem, či som si ja našiel hudbu, alebo ona si našla mňa, v kaž-
matematiky. To platí od základnej školy, cez gymnázium až po vysokú dom prípade som rád, že sme spolu. Je pre mňa relaxom i inšpiráciou.
školu – našu univerzitu. Najkrajšie na práci učiteľa je to, že môže okrem Obdivujem a mám v úcte skladateľov, ktorí nám toto bohatstvo vytvárajú.
samotného učenia istým spôsobom formovať mladých ľudí.
Aká hudba je tá „vaša“?
Rád rektor „zhodí“ sako? Fenomén umenia spočíva v tom, že každý si vie v ňom nájsť to svoje. To
Napriek tomu, že sa v obleku cítim veľmi príjemne a za tie roky som si na platí aj o hudbe. Ja mám rád autorov, ktorí vložili do nôt svoje srdce a to,
tento odev zvykol, samozrejme ako každý z nás, i ja rád prepnem z pra- čo prežili. Vtedy to na tej hudbe cítiť.
covného režimu do súkromného a zameriam sa na nepracovné aktivity.
Navyše je to nevyhnutné, ak si chcete udržať vysoké pracovné nasadenie.

Čo vtedy rád robíte? Netajíte sa záľubou k opere...
Najčastejšie relaxujem a „dobíjam baterky“ pri hudbe. Niekedy ju „len“ Áno, máte pravdu, pre mňa je opera spojenie troch gigantických prvkov
počúvam, často je mojím spoločníkom pri tvorivej činnosti. Rád si umenia – hudby, spevu a divadla a dokonalé zvládnutie všetkých troch

5

je z môjho pohľadu absolútny umelecký vrchol. Moju záľubu v cestova- S akými ľuďmi rád spolupracujete?
nie spájam často s mojím vzťahom k opere. Preto sa vždy snažím využiť Práca s ľuďmi rozhodne nie je stereotypná. Na každej pozícii som sa
možnosť navštíviť opernú scénu v zahraničí. vždy snažil ľudí predovšetkým spájať s cieľom dosahovať spoločné záuj-
my. Mám rád ľudí priamych, cieľavedomých so schopnosťou motivovať
Zvyšuje vám čas na čítanie toho, čo by ste chceli? druhých, pre ktorých slovo je viac ako desať zmlúv a ktorí sa vždy sna-
Absolútne nie. Veľmi rád si kupujem knihy, dokážem si kúpiť naraz žia hľadať spôsoby, nie negatívne dôvody.
i desať knižiek, no čítam omnoho menej, ako by som chcel. Verím, že
v budúcnosti túto bilanciu vylepším. Našťastie kniha je vytrvalý priateľ Čo pre vás znamenajú Vianoce?
a rada si na mňa počká. Čím viac ich spoločnosť materializuje, tým viac si aj prost-redníctvom
Vianoc uvedo-mujem, čo je v živote skutočne dôležité. Prial by som
Niekedy vo vás vidím Coelhovho Santiaga... Alebo sa mýlim? si, aby si ľudia dávali častejšie dary, ktoré nestoja žiadne peniaze, no
Hmm... Majstrovstvo tej postavy spočíva v tom, že je v každom z nás, majú veľkú hodnotu. Nemám rád a  snažím sa vyhnúť tej komerčnej
či si to chceme priznať alebo nie. Mám veľmi rád príbeh Alchymistu. vianočnej hystérii, začínajúcej už v  novembri a  vo forme výpredajov
Jednoduchosť akou Coelho trošku rozprávkovým spôsobom zdôrazňu- pokračujúcej celý január. No i v tomto, od detstva už vzdialenom veku,
je veľké životné pravdy i  samotný zmysel života je z  môjho pohľadu mám Vianoce veľmi rád a vždy sa na tieto sviatky veľmi teším.
obdivuhodná. Tú knihu som dostal pred mnohými rokmi od blízkeho
človeka a mnohým mne blízkym ľuďom som ju i ja daroval. Čím sa v živote riadite?
Vyhľadávam ľudí zapálených pre spoločnú vec, aj ťažké chvíle sa
Čo je pre vás posvätné? pokúšam prekonať s úsmevom a vnútorným pokojom a snažím sa
Láska, priateľstvo a dôvera. minimálne zaťažovať tým, čo nedokážem ovplyvniť.

S čím ste vo svojom živote spokojný? Pán rektor, ďakujem vám za rozhovor i ľudské pobudnutie s vami
Som životu vďačný za všetky výzvy, ktoré mi doteraz do cesty priniesol, a s vaším dovolením rada použijem na záver nášho rozhovoru
teším sa na tie, ktoré sú ešte predo mnou. Keby som mal prejsť dote- myšlienku vášho obľúbeného autora Paula Coelha:
rajším životom ešte raz, nič by som nemenil. Aj ťažké chvíle majú svoj „Na svete existuje reč, ktorej rozumejú všetci. Je to reč nadšenia,
hlboký zmysel. vecí robených s láskou a chuťou kvôli niečomu, po čom túži alebo
v čo verí.“

Slavomíra Očenášová-Štrbová

6

Doctor honoris causa UMB
znovu s nami

Dr. h. c. prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc.

Ako si spomínate na slávnosť udelenia titulu Dr. h. c.? vnútorného tlaku na zhodnotenie toho, čo ste urobili, ako ste to robili,
k čomu ste dospeli, aký zmysel má to, na čom ste toľké roky pracovali
Tá udalosť je výrazne podčiarknutá v mojej osobnej kultúrnej pamä- a pod., a potom si poviete, že nastal čas dívať sa na to všetko z Kriváňa.
ti. Do nej si človek ukladá, čo zažil, skúsil, čo ho postihlo v  praho- Pritom prichádzate na to, že sa musíte vracať do minulosti vašej vednej
vých situáciách v jeho sociálnom živote, lebo to interpretuje ako niečo disciplíny, do minulosti, ktorú človek v mladšom veku berie skôr ako
zvlášť významné pre neho. Na tú slávnosť si spomínam ako na jeden „starinu“, a upína sa na „moderné“ myslenie a trendy. Začínate sku-
z prejavov vysokej sociálnej a duchovnej kultúry, ktorá charakterizuje točne – nie verbálne – chápať múdrosť starých majstrov, mysliteľov,
vyspelé univerzity a dáva najavo ich zvláštne miesto v sieti sociálnych ich myšlienkový svet a zisťujete, že vás trápia tie isté otázky, problémy
inštitúcií. Mám ju v pamäti ako česť stretnúť sa s reprezentantmi uni- a že oni vás v mnohých veciach už pred stáročiami predbehli. Nie je
verzity, ako veľmi dôstojné stretnutie, v  ktorom jeho ritualizovanosť to žiadny nový objav, len sa dostávate do stavu, v ktorom konečne za-
neprekryla obsah slávnostného aktu. Zostal vo mne dojem, že to nebol čínate tušiť, o čom je váš vedný odbor, čo je jeho zmyslom. V mojom
len formálny akt udelenia titulu, ale predovšetkým prejav toho, že na prípade je to jazykoveda.
univerzite sa pestuje kultúra úcty s  vedomím jej dôležitosti pre du- Veľkí myšlienkoví majstri vedeli, že skúmanie jazyka nadobúda vlast-
chovnú klímu akademického sveta. Komu sa dostalo takej pocty, iste ný zmysel, keď hľadáme odpoveď na otázku, čo môžeme poznať po-
potvrdí, že na neho oveľa viac zapôsobila autentickosť slávnostného znávaním ľudského jazyka. Len keď pocítili potrebu legitimizovať
aktu ako samotné udelenie titulu, jeho obsahová úprimnosť sprevádza- lingvistiku ako vednú disciplínu, „umelo“ sa obmedzili na skúmanie
ná žičlivým správaním jeho účastníkov. Najmä v pokročilejšom veku jazyka izolovaného od mimojazykového sveta. Mám na zreteli týchto
si človek naplno uvedomuje, že (aj) akademický titul má iba vtedy sku- majstrov a tiež si kladiem otázku, čo môžem vedieť o človeku a spoloč-
točnú hodnotu, ak je podložený autentickým uznaním, nefalšovaným nosti prostredníctvom skúmania prirodzeného jazyka. Touto otázkou
vyjadrovaním hodnotiacich úsudkov. sú poznačené moje súčasné práce. Za touto otázkou sa skrýva aj otázka
Pri mojom spomínaní sa mi vybavuje aj to, že som mal možnosť zmyslu jazykovedy. Vidí sa mi, že táto zásadná otázka sa často stráca zo
„nahlas“ sa zamyslieť nad naším aktuálnym sociokultúrnym prostre- zreteľa a mnohé naše jazykovedné produkty sú výsledkom toho, že sme
dím, vytvárajúcim rámcové podmienky pre univerzitné vzdelávanie. podľahli autonomizácii lingvistiky, takže sa riadime tým, čo nám dik-
Odvolával som sa práve na Mateja Bela, keď som hovoril o tom, že toto tuje jej vnútorná logika bez ohľadu na to, aká je reálna poznávacia hod-
prostredie kladie prekážky pri napĺňaní humanistického poslania uni- nota výsledkov našich skúmaní. Aj moja kniha, ktorá práve teraz vyšla
verzít. Navodilo sa prostredie, ktoré vyvíja tlak na vulgárnu pragmati- pod názvom Jazyk v  sociálnej kultúre, je reakciou na „večné“ otázky
záciu vzdelávania, na bezduché podriaďovanie jeho obsahu trhu práce, v súvislosti s poznávaním jazykového sveta človeka a spoločnosti.
ako aj tlak na preferenciu kvantity a  tým aj povrchnosti, účelovosti, Naďalej mám v zornom uhle súčasnú spisovnú slovenčinu. Pozorujem,
čo vnímam ako silnejúcu tendenciu k  odklonu od humanizačného ako ťažko sa presadzuje vo vzťahu k nej, čo je samozrejmosťou pri po-
vzdelávania. Bola to inšpiratívna príležitosť na to, aby sa upozornilo na znávaní iných objektov. Samozrejmé je jednak to, že zmenám v objekte
potrebu celospoločenského diskurzu o smerovaní univerzitného vzde- skúmania sa prispôsobuje aj príslušná vedná disciplína, a  jednak to,
lávania z inej pozície, akou je krátkozraký hrubý pragmatizmus. Táto že samotná disciplína sa posúva novými prístupmi k svojmu objektu.
inšpirácia sa mi nevytratila z hlavy, stále vyhľadávam šance na verejné Odborné zaobchádzanie so spisovnou slovenčinou často dáva naja-
rozdúchavanie tejto témy. V  prvom rade reprezentanti humanitných vo, že toto prirodzené správanie vedy sa spisovného jazyka netýka.
a sociálnych vied by mali prevziať rolu iniciátora. Akoby sa spisovná slovenčina ako objekt vedeckého poznávania mala
K mojim spomienkam patrí, pravdaže, aj to, čo predchádzalo slávnos- vymykať z  tejto normality vedeckého života. Stále sa presadzuje iná
ti. Bolo to vyše desaťročné pôsobenie na vtedajšej Filologickej fakulte samozrejmosť: zotrvať pri jednom prístupe k nej bez ohľadu na zme-
UMB vo veľmi priaznivom odbornom aj kolegiálnom ovzduší. Celé ny okolností jeho fungovania aj na zmeny v  lingvistike. Toto je pre
desaťročie som dochádzal z  Bratislavy, čo by som určite nebol robil, mňa závažná – špeciálne slovenská – jazykovedná téma, ku ktorej sa
keby som nebol cítil odbornú aj ľudskú vzájomnosť a  hlbší zmysel vyjadrujem vo viacerých štúdiách. Ako zaujímavosť pridávam, že pri
môjho tamojšieho pôsobenia, teda to, že moja úloha nespočívala len pozornejšom pohľade na túto otázku nemôže uniknúť pozornosti, že
v pedagogickej výpomoci pri budovaní novej fakulty. Do spomienky spisovná slovenčina z pozície jej nositeľov vykazuje príznak cudzosti,
na slávnostný akt sa mi premieta množstvo stretnutí s kolegami aj štu- čo sa zdá na prvý pohľad ako absurdnosť. V knihe Cudzosť – spoločnosť
dentmi, ktoré dnes vnímam ako významnú časť môjho duchovného – jazyk, ktorú som koncipoval v spolupráci s kolegyňami, sa osvetľuje
sveta. aj tento jav.

Pán profesor, už vtedy, keď ste boli poctený čestným doktorátom, bolo Zaujímate sa o dianie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici?
vaše dielo mohutné. Čo pribudlo k nemu odvtedy?
Ako som spomenul, na tejto univerzite som prežil viac ako desať ro-
Odvtedy sa mi ešte viac rozšírili zrenice môjho odborného zraku, kov, takže jednoducho nie je možné, aby som nezbystril pozornosť,
čo ma núti dívať sa na predmet môjho výskumného záujmu v  širo- keď je reč o UMB, ale prezerám si aj univerzitnú stránku. Najviac ma,
kom, otvorenom horizonte. Keď vám pribúdajú roky, nezbavíte sa prirodzene, zaujíma, čo sa deje na jej pracoviskách, ktorých činnosť

7

sa týka môjho profesijného sveta, a tak sledujem, čo sa deje v okruhu pobáda k  vzájomnému vnímaniu v  prospech spoločných aktivít na
germanistov, slovakistov aj translatológov. Robím to aj preto, aby som vytyčovanie spoločných cieľov a na ich dosahovanie. Ako keby nám
porovnával študijné programy v rámci slovenských univerzít. A pripo- neležala na srdci budúcnosť nášho univerzitného systému, akoby sme
mínam si obdobie, keď sa u nás zavádzal kreditový systém a diskuto- boli nastavení na nejaké bytie tu a teraz, akoby nám chýbal zmysel pre
valo sa o jeho zmysle, výhodách, o tom, čím má prispieť k zveľadeniu riadenie vlastného profesijného sveta, akoby sme boli zbavení schop-
študijného prostredia na našich univerzitách. Jedným z  argumentov nosti aj vôle zobrať na seba povinnosti intelektuálov spojené s vytvá-
v prospech jeho zavedenia bolo, že umožní mobilitu študentov aj v me- raním fundamentálnej duchovnej klímy v spoločnosti, akoby sme boli
dziach slovenského vysokoškolského vzdelávacieho systému. Povedali odsúdení na rolu čakateľov na lepšie časy... Dúfam, že moja odpoveď
sme si, že bude užitočné, ak študent z  Bratislavy pôjde na semester na vašu otázku nepodporuje čierne videnie vlastných radov, sebakri-
k špecialistovi X v Banskej Bystrici, v Prešove a pod. a odtiaľ príde zasa tiku bez východiska.
študent absolvovať špeciálny kurz na univerzite v Bratislave. Nestalo
sa, mobilita prebieha v medzinárodnom rozmere, čo je, pravdaže, dob- Čo vás aktuálne povznáša, na čo sa tešíte?
ré, ale kladiem si otázku, či sa tým nestráca zmysel uvažovať o efektív-
nej internej študentskej mobilite. Cítim, že v pozadí vašej otázky je povzbudenie. Asi sme príliš zame-
Narážam tým aj na to, že mi chýba rozsiahlejšia a intenzívnejšia spo- raní na to, čo nás znepokojuje, zarmucuje, hnevá, a  tým otupujeme
lupráca pracovísk slovenských univerzít, kooperácia výskumná, peda- náš zmysel pre radosti zo života a jeho krásy. Potláčame v sebe otázku,
gogická aj vydavateľská. Myslím si, že tým prichádzame o plody, ktoré v čom spočíva „umenie žiť“? Prastará ľudská múdrosť nám hovorí, že
sú v takej spolupráci zasiate. Za týmto kooperačným deficitom vidím týmto umením je nachádzanie zmyslu v  momentoch života, radosti
však dva ďalšie dôležité javy. Prvým je nespájanie síl pri presadzovaní v tom, čo neuvážene považujeme za maličkosti. Priznávam sa, že až
záujmov univerzít, resp. pri formovaní spoločných stanovísk, ktoré si teraz si naplno osvojujem túto múdrosť a pridávam sa k tým, ktorí ju
vyžadujú politické rozhodovania týkajúce sa ich života. Celkove sa mi aj prežívajú. Keďže ide o prežívanie „maličkostí“, obávam sa, že moja
nepozdáva pasivita univerzitnej obce na Slovensku, absencia diskusií odpoveď bude rozpačitá. Teším sa na maličkosti, ktoré dokážem po-
na medziuniverzitnej úrovni o strategických aj akútnych problémoch, strehnúť ako zdroj môjho potešenia. Pokúšam sa nastavovať na ne, aby
skôr vyčkávanie, čo sa bude diať, ako zasahovanie do diania, skrátka som ich neobišiel a  užíval to, čo mi ponúka mozaika života z  drob-
umŕtvená kolektívna vôľa mať spoločný osud vo vlastných rukách. Zdá ných kamienkov. Neviem ich predvídať, preto sa snažím byť v strehu.
sa mi, že skôr v študentoch rezonuje taká vôľa – čo je povzbudzujúce – Tešia ma prekvapujúce maličkosti, drobnosti, ktoré sa akoby z ničoho
ako v mysliach vedecko-pedagogických pracovníkov. nič zjavia a upútajú na seba tým, že ponúkajú interpretačnú možnosť
Ani druhý jav ma neteší. Ide o to, čo som načrtol pri odpovedi na vašu s potešujúcim významom. A sme zasa len pri múdrosti našich pred-
prvú otázku. kov, ktorá nám hovorí, že objavovanie nových významov v svete, ktorý
Vo verejnosti sa usadil výrok, že slovenské univerzity majú nízku úro- skusujeme, patrí k našim šťastným okamžikom v každodennom živo-
veň, čo sa odráža aj v  odchode slovenských študentov na zahranič- te. Takže teším sa na tie okamžiky.
né univerzity. Vyčíta sa im, že nedostatočne pripravujú študentov do Blížia sa Vianoce a Nový rok. Pravdepodobne väčšina ľudí sa teší na
praktického života, a súčasne nízka úroveň výskumu a tým aj vzdelá- ne. Každý svojím spôsobom. Mám pocit, že v každom z nás drieme
vania. Toto klišé sa ustálilo a naučili sme sa s tým žiť. A vyzerá to tak, túžba popri tej takrečeno stereotypnej sviatočnej radosti prežiť nie-
že sme s týmto stavom spokojní, lebo niet zo strany univerzitnej obce čo významné, o  čom máme tušenie, že pohladí náš vnútorný svet
verejnej reakcie. Pritom je to takpovediac substančná otázka univerzít a ozve sa v ňom, čo nazývame šťastnou chvíľkou bez toho, aby sme
a napriek tomu opäť sa vyčkáva, čo „budúcnosť prinesie“. ju dokázali racionálne uchopiť. Želám každému, aby ho také chvíľky
Vaša otázka vyvolala vo mne tieto sebakritické reakcie a súčasne skryte neminuli.

8

Máme nových profesorov

prof. RNDr. Miroslav prof. Mgr. Jaromír prof. PaedDr.
Haviar, CSc. Krško, PhD., Peter Jusko, PhD.
Fakulta prírodných Filozofická fakulta Pedagogická
vied UMB UMB fakulta UMB

inaugurovaný inaugurovaný inaugurovaný v
v študijnom odbore v študijnom odbore študijnom odbore sociálna
matematika na Fakulte matematiky, všeobecná jazykoveda na Filozofickej práca na Fakulte zdravotníctva
fyziky a informatiky Univerzity fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej a sociálnej práce Trnavskej univerzity
Komenského v Bratislave Bystrici v Trnave

Inauguračná prednáška: Inauguračná prednáška: Inauguračná prednáška:
Infinite Lattices, Dualities of Algebras and Od mikrosociálnych toponým ku komunikač- Nezamestnanosť mladých ľudí v kontexte
Quantum Logics ným registrom národnej onymie kritickej sociálnej situácie

40. výročie vzniku
Ekonomickej fakulty UMB

Vysoké školstvo ekonomického charakteru má na strednom Slovensku EF UMB počas roku 2017 pri príležitosti osláv 40. výročia vzniku pri-
dlhšie tradície. Už v roku 1964 vzniklo v Banskej Bystrici konzultačné pravila niekoľko odborných a spoločenských podujatí. Pre svojich zamest-
stredisko Vysokej školy ekonomickej. V školskom roku 1973/74 sa ve- nancov, študentov, absolventov, spolupracovníkov, dôchodcov, deti zamest-
denie Vysokej školy ekonomickej v Bratislave rozhodlo zriadiť v Banskej nancov, ako aj pre širokú verejnosť. Počas celého roka sa konali prednášky
Bystrici detašované pracovisko Obchodnej fakulty. Týmto krokom chcelo významných spolupracovníkov EF UMB z  akademického prostredia,
vyjsť v ústrety regiónu a pripraviť základy na vytvorenie Univerzity SNP. napr. poprednej osobnosti európskej ekonómie prof. Rolanda Vaubela
Základom detašovaného pracoviska Obchodnej fakulty VŠE sa stala z Univerzity v  Mannheime, guvernéra NBS doc. Ing. Jozefa Makúcha,
Katedra ekonomiky cestovného ruchu a  spoločného stravovania. V  jej PhD., významných regionalistov prof. Petra Nijkampa a prof. Manfreda M.
činnosti sa formovali obsahové, personálne, organizačné, materiálne Fischera, ako aj ďalších významných hostí. Výročné konferencie ako Scientia
a ďalšie predpoklady, ktoré umožnili začať činnosť piatej fakulty VŠE – Iuventa 2017, Medzinárodná vedecká konferencia CERS, Slávnostná kon-
Fakulty ekonomiky služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici v aka- ferencia k 40. výročiu EF UMB – ETAP 2017 a 11. ročník medzinárodnej
demickom roku 1976/77. vedeckej konferencie Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného
vývoja európskych integračných procesov pritiahli na pôdu fakulty mnohé
Začiatky a rozvoj Fakulty ekonomiky služieb a cestovného ruchu VŠE významné osobnosti akademického prostredia a praxe, ale aj absolventov
v Banskej Bystrici sú spojené s menom jej prvého dekana prof. Ing. Emila fakulty. Pri príležitosti 40. výročia vzniku fakulty sa uskutočnilo uvedenie
Kopša, CSc., ktorý vykonával túto funkciu až do roku 1989. Schválením do života knihy Neplatená práca na Slovensku. Pre absolventov fakulty bolo
zákona Slovenskej národnej rady z  27. februára 1992 sa Vysoká škola pripravených niekoľko samostatných podujatí – stretnutie absolventov s ve-
ekonomická v Bratislave 30. júna 1992 rozdelila na Vysokú školu ekono- dením fakulty v Bratislave, stretnutie absolventov štúdia pri príležitosti 25.
mickú v Bratislave a Vysokú školu ekonomiky služieb a cestovného ruchu výročia vzniku odboru EMP a stretnutie absolventov programu Joszef.
so sídlom v Banskej Bystrici, ktorá vznikla z Fakulty ekonomiky služieb
a  cestovného ruchu. Následne dňa 1. júla 1992 na základe rozhodnutia Prvenstvo na Slovensku vedie otvorenie detského kútika Trpaslík v marci,
akademického senátu univerzity sa ako Ekonomická fakulta stala súčasťou v apríli sa konala výročná ŠVA aj za účasti študentov zo zahraničia a stred-
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Patrila spolu s Pedagogickou fa- ných škôl zo Slovenka. Jeseň sa niesla v  znamení otvorenia záhradného
kultou medzi jej zakladajúce fakulty. priestoru na výučbu v exteriéri, imatrikulácie prvákov a ocenenia najlepších
študentov, beánií a slávnostného odovzdávania francúzskych diplomov fran-
Po roku 1989 fakulta prešla významnými koncepčnými zmenami. kofónnym študentom z celého Slovenska pod záštitou francúzskej ambasády.
Reagovala na vnútorné, zahraničné, ekonomické i spoločenské zmeny,
čo našlo odraz v štruktúre študijných odborov a študijných programov. Okrem odborných podujatí pripravila EF UMB pre svojich zamest-
Z iniciatívy mesta Popradu sa v roku 1992 zriadilo detašované pracovis- nancov slávnostné novoročné stretnutie, divadelné predstavenia, turis-
ko Ekonomickej fakulty UMB v Poprade. Dnes Inštitút manažérskych tický deň a podujatie EF deťom pre deti zamestnancov.
systémov zabezpečuje bakalárske a  inžinierke štúdium v  študijnom
odbore ekonomika a  manažment podniku v  dennej a  externej forme Oslávenkyni – našej Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici
štúdia. V roku 1995 sa Katedra financií Ekonomickej fakulty UMB vy- želáme do budúcnosti, aby aj naďalej zastávala pevné miesto medzi eko-
členila a na jej základoch sa vytvorila Fakulta financií UMB, ktorá sa nomickými fakultami na Slovensku. K tomu jej prajeme veľa dobrých
po desiatich rokoch samostatnej existencie integrovala do Ekonomickej študentov a absolventov hrdých na svoju alma mater.
fakulty UMB. Dnes má EF UMB 196 zamestnancov a 1829 študentov
v 20 študijných programoch prvého, druhého a tretieho stupňa štúdia. Referát rozvoja a vzťahov s verejnosťou
Ekonomická fakulta UMB

9

VÝROČIE

Katedra telesnej výchovy
a športu šesťdesiatročná

Katedra telesnej výchovy a športu pri príležitosti osláv telovýchovných pracovníkov a 74 absolventov doktorandského štúdia.
60. výročia vzniku katedry zorganizovala celodenný sláv- Katedra formou pamätných listov poďakovala inštitúciám a organizá-
nostný program, v rámci ktorého sa uskutočnilo niekoľko
podujatí: okrúhly stôl, medzinárodná konferencia Kondič- ciám, ktoré významne prispeli k profilácii telovýchovného vzdelávania.
ný tréning v roku 2017, beseda s olympionikmi a galavečer. Medzi ocenenými boli aj najúspešnejší absolventi v  oblasti športu,

Pozvanie na okrúhly stôl prijali všetky telovýchovné inštitúcie, ktoré ako zlatá olympijská víťazka Elena Kaliská, strieborný z olympiády Denis
vzdelávajú budúcich učiteľov telesnej výchovy, trénerov, telovýchovných Myšák a bronzový olympionik Pavol Hurajt. Spomedzi trénerských osob-
pracovníkov v zastúpení: FTVŠ UK Bratislava, FŠ PU Prešov, KTVŠ PF ností boli ocenení absolventi – tréneri olympijských víťazov: Juraj Benčík
UKF Nitra a KTVŠ FF UMB Banská Bystrica. Pri okrúhlom stole sa určili (tréner Jozefa Pribilinca), Juraj Sanitra (tréner Anastasie Kuzminovej),
nové smery a tézy ďalšieho vzdelávania v oblasti športového tréningu. Peter Mráz (tréner Eleny Kaliskej), Matej Spišiak (tréner Mateja Tótha),
ako aj úspešní tréneri: Peter Zanický (tréner Petra Sagana) a Roman
Počas konferencie Kondičný tréning v roku 2017 vystúpili významné Švantner (kondičný tréner Slovenskej hokejovej reprezentácie).
osobnosti z oblasti športového tréningu: Aleš Kaplan (FTVS UK Praha),
Tomáš Vespálec (FSpS MU Brno) a Viktor Bielik (FTVŠ UK Bratislava). Celý program galavečera sa niesol v duchu krásnych spomienok, kto-
ré umocnil film Svedectvo času. Film ponúkol historické fotografie od
V príjemnej atmosfére sa niesla aj beseda s olympionikmi – absol- vzniku katedry, jej vývoja, ale aj súčasné úspechy študentov a absolven-
ventmi katedry, ktorí patria k  osobnostiam športového sveta: Elena tov katedry. V rámci slávnostného galavečera sa predstavil aj absolvent
Kaliská, Pavol Hurajt, Matej Spišiak, Adrián Bíreš, Eva Antalecová. katedry Ján Kočiš (Majster sveta v cyklotriale) s adrenalínovým vystú-
Besedu moderoval Adam Lehocký, takisto absolvent našej katedry. pením. Celý galavečer moderoval študent telesnej výchovy a športu, hu-
dobník a herec Karol Csino, ktorý na záver vystúpil so svojou speváckou
Vyvrcholením osláv bol slávnostný galavečer, na ktorom boli ocenené skupinou SwingStars.
medailou významné osobnosti, ktoré v  šesťdesiatročnej histórii prispeli
k rozvoju telovýchovného vzdelávanie nielen v Banskej Bystrici, ale aj na Organizátorom veľmi príjemne padli hrejivé slová hostí galavečera,
Slovensku, ako Jozef Klempa, Jaroslav Starší, Ján Lehocký a celý rad ďalších. ktorí ďakovali katedre za to, že vzdeláva a pripravuje študentov, ktorí
sa budú starať o nastupujúcu  mladú generáciu. Mesto Banská Bystrica
Vedúci katedry doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., vo svojom prího- udelilo katedre pri tejto príležitosti Pamätný list.
vore prezentoval historický prierez vývoja katedry, ktorá za 60 rokov
svojej existencie vychovala 6 150 učiteľov telesnej výchovy, trénerov a PaedDr. Stanislava Straňavská, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu FF
10

Prekladateľstvo
a tlmočníctvo

na UMB

Tento akademický rok si pripomíname dvadsať rokov vzniku Naši študenti sú mimoriadne úspešní v prekladateľských olympiádach
študijného odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo, ktorý sa po prvýkrát (umiestňujú sa vždy na prvých miestach) už počas štúdia a rovnako aj
otvoril v akademickom roku 1997/1998 na Filologickej fakulte UMB. v samotnej praxi, o čom svedčia spätné referencie od zamestnávateľov.
Profilácia odboru sa od začiatku orientovala na prekladateľskú, tlmoč-
nícku, lingvistickú a literárno-kultúrnu prípravu budúcich translatoló- Fakulta ostala v kontakte s mnohými absolventmi tohto odboru prostred-
gov. Na fakulte pôsobili známe osobnosti z oblasti lingvistiky, transla- níctvom Klubu ALUMNI či na základe osobných kontaktov. V profesionál-
tológie a literárnej vedy z banskobystrického i mimobystrického pros- nej sfére sa naši absolventi uplatňujú ako prekladatelia a tlmočníci, pracovníci
tredia. Fakultu postupne viedli doc. Michal Mika, doc. Ján Vilikovský, v  zahraničných firmách, európskych inštitúciách, kultúrno-spoločenských
prof. František Alabán a napokon doc. Janka Klincková. organizáciách, v  diplomacii či v  univerzitnom prostredí. Spomeňme aspoň
niektorých; napr. úspešného absolventa študijného programu anglický jazyk
V roku 2007 došlo k fúzii Filologickej fakulty UMB a Fakulty huma- a kultúra a arabský jazyk a kultúra Marka Briešku, ktorý tri roky pôsobil ako
nitných vied UMB. Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo však lektor slovenskéhojazykanauniverzite AinShamsv Káhire, venujesa prekladu
ostal zachovaný a začal sa realizovať na Fakulte humanitných vied UMB umeleckých textov z arabčiny do slovenčiny, dnes je diplomatom v Španielsku;
na šiestich jazykových katedrách. Od 1. 1. 2014 sa FHV UMB pretrans- Martin Kubuš prekladá umeleckú literatúru z  angličtiny; Jaroslava
formovala na Filozofickú fakultu UMB. V  rámci novej organizačnej Hríbiková-Bertolasi z taliančiny. Ďalší absolventi odboru sa venujú odborné-
štruktúry vznikla aj Katedra translatológie. Dnes sa prekladateľstvo a tl- mu prekladu v rôznych prekladateľských agentúrach, v zahraničných firmách
močníctvo vyučuje na Filozofickej fakulte UMB na katedrách anglistiky, a organizáciách, v médiách (Samuel Marec), ďalší ostali pôsobiť na bansko-
germanistiky, romanistiky (francúzština, španielčina, taliančina), slovan- bystrickej univerzite ako vysokoškolskí učitelia (Ivan Šuša, Ľubica Pliešovská,
ských jazykov (ruština a poľština) a translatológie. K prvému a druhému Miroslava Melicherčíková, Martin Djovčoš, Martin Kubuš, Ladislav
stupňu štúdia sa pripojil i tretí stupeň a dnes už máme aj prvých dok- György, Katarína Krejči, Dana Ďurovková, Zuzana Angelovičová...), niek-
torandov v odbore translatológia. Dodajme, že garantkou celého odbo- torí pôsobili aj na zahraničných univerzitách (Ivan Šuša, Ladislav György).
ru prekladateľstvo a  tlmočníctvo je uznávaná profesorka Larisa Sugay, Z vedeckej oblasti by sme mohli spomenúť organizovanie medzinárodnej
expertka na literárnu vedu, preklad a kulturológiu. vedeckej konferencie Preklad a tlmočenie, Odborná komunikácia v zjedno-
tenej Európe, romanistickú konferenciu Studia Academica Beliana, viaceré
Odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo sa snažíme neustále napájať na konferencie z oblasti slovanských jazykov a iné. Z popularizačnej činnosti
potreby praxe – aj z toho dôvodu sme nechali akreditovať v spolupráci by sme radi vyzdvihli podujatia cyklu Prekladateľské soireé s  úspešnými
FF UMB a EF UMB študijné programy nemčina pre preklad v hospo- prekladateľmi umeleckej literatúry. Naši odborníci sa venujú všeobecnej
dárskej praxi, angličtina pre preklad v  hospodárskej praxi, aktuálne je translatológii (Vladimír Biloveský, Anita Huťková), odbornému prekladu
v akreditačnom konaní program so zameraním na tri románske jazyky a tlmočeniu (Zuzana Bohušová, Alena Ďuricová, Miroslava Melicherčíková,
(francúzsky, španielsky a taliansky) v hospodárskej praxi. Nový študijný Anita Račáková), umeleckému prekladu, dejinám prekladu, inonárodným
program podala do akreditácie aj Katedra translatológie FF UMB. Ďalší literatúram a  medziliterárnym vzťahom (Larisa Sugay, Ivan Šuša, Ľubica
dôležitý aspekt sú praxe a stáže našich študentov – môžu ich absolvovať Pliešovská a i.)
buď v prekladateľsko-tlmočníckej agentúre FF UMB, alebo v početných
agentúrach, zahraničných firmách a  iných organizáciách, v  ktorých si Študijný odbor prekladateľstvo a  tlmočníctvo je nosným pilierom
overia svoje vedomosti z oblasti jazyka, prekladu a tlmočenia. štúdia na Filozofickej fakulte a svojím charakterom, odbornosťou pe-
dagógov, prepojenosťou s praxou a vysokou uplatniteľnosťou študentov
patrí medzi obľúbené a úspešné študijné odbory v ponuke FF UMB.

doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.,
doc. PhDr. Ivan Šuša, PhD.
Filozofická fakulta UMB

11

Otvorenie Centra
geoinformatiky a digitálnych
technológií na FPV UMB

Rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
a dekanka FPV UMB doc. RNDr. Jarmila Kmeťová,
PhD., slávnostne otvorili 23. októbra 2017 v novozre-
konštruovaných priestoroch FPV UMB Centrum geo-
informatiky a digitálnych technológií (CGI). Otvo-
renie sa uskutočnilo za účasti členov vedenia FPV
UMB, vedúcich katedier FPV a pozvaných hostí.

Hlavnou náplňou novovzniknutého Centra geoinformatiky a di- Aktuálne sa CGI v  spolupráci so Strediskom lavínovej prevencie
gitálnych technológií je koncentrácia výskumného a aplikačného po- Horskej záchrannej služby podieľa na výskumoch v oblasti modelova-
tenciálu v  oblasti kartografie, geografických informačných systémov nia a analýz rizika snehových lavín.
a diaľkového prieskumu Zeme, čo by malo viesť k skvalitňovaniu vý-
sledkov vedeckovýskumnej činnosti fakulty a jej prepojeniu s praxou. RNDr. Matej Masný, PhD.
Centrum by malo realizovať pedagogické, vzdelávacie a vedeckový- vedúci Centra geoinformatiky a digitálnych technológií
skumné aktivity v  uvedených oblastiach a  participovať na projektoch
s  externým prostredím priamou aplikáciou a  využitím geoinformač-
ných technológií. Novovzniknuté pracovisko disponuje vysokošpeciali-
zovaným vybavením ako bezpilotné fotogrametrické lietadlo, terestric-
ký 3D skener či iné hardvérové a softvérové riešenia slúžiace na zber,
spracovanie a analýzu priestorových informácií.

Diplomy francúzskych univerzí

Získanie diplomu nielen slovenskej, ale aj zahranič- Počas slávnostnej udalosti sa prítomným prihovorili doc. Ing. Vladimír
nej vysokej školy môže byť dobrým východiskom Hiadlovský, PhD., rektor UMB, Francois-Xavier Mortreuil, atašé pre
na uplatnenie a kariérny rozvoj absolventov na trhu univerzitnú a vedeckú spoluprácu Francúzskeho inštitútu na Slovensku,
práce. V tomto smere UMB dlhodobo poskytuje doc. Ing Peter Krištofík, PhD., dekan EF UMB, a Frédéric Delaneuville,
nadštandardné možnosti frankofónnym študentom, riaditeľ Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu. Okrem
ktorí na EF a na FPVMV môžu popri plnení svojich zástupcov slovenských vysokých škôl sa slávnosti zúčastnili aj zástupcovia
študijných povinností na domácej fakulte paralel- partnerských francúzskych univerzít: Yves Petit, Jean-Noel Ory a Eric
ne študovať aj na niektorej z partnerských francúz- Pédon z Université de Lorraine, Damien Bazin z Université Nice Sophia
skych univerzít a získať ich vysokoškolský diplom. Antipolis a Assia Soukane z ECE Paris. Na slávnosti boli prítomní aj zá-
Ide o spoločne zabezpečované študijné programy. stupcovia frankofónnej komunity v Banskej Bystrici, ktorá zahŕňa záujmo-
vé občianske združenia i študentské organizácie: Alliance francaise, Centre
Slávnostnou bodkou za štúdiom tých, ktorí získali francúzske dip- de réussite universitaire de l´AUF, Efpolit a Pont francophone.
lomy v  akademickom roku 2016/17, bola udalosť dotvárajúca svojím
charakterom kolorit osláv 25. výročia založenia UMB a  40. výročia Spomedzi študentov UMB si diplom niektorej z partnerských vyso-
EF UMB v Banskej Bystrici. 15. novembra 2017 si na pôde EF UMB kých škôl vo Francúzsku prevzali štyria študenti EF: Erika Mičencová,
prevzalo svoje diplomy 26 študentov z piatich slovenských univer- Magdaléna Mačuteková, Adriana Buvalová a Michal Zauška. Z FPVMV
zít (Univerzita Komenského a Ekonomická univerzita v Bratislave, diplomy získali: Romana Lojková, Dávid Marko, Monika Cenknerová,
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela Adriana Janíčková, Petra Lukovská, Paula Mydlarčíková.
v Banskej Bystrici, Technická univerzita v Košiciach). Študenti získali
tieto diplomy na základe spolupráce slovenských a francúzskych Za účasti svojich najbližších boli čerství absolventi francúzskych štu-
partnerských univerzít. Hlavným koordinátorom tejto spolupráce je dijných programov oficiálne prijatí do rodiny frankofónnych Slovákov
Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút so sídlom v Banskej Bystrici. FRANCE ALUMNI. Členovia tejto siete sa s novými držiteľmi francúz-
skych diplomov podelili o svoje profesijné skúsenosti a spôsob, akým sa
12 im podarilo zúročiť absolvované frankofónne štúdium na trhu práce. Za
všetkých sa absolventom prihovorila Ing. Petronela Chovaníková, úspešná
absolventka frankofónneho štúdia na EF UMB, ktorá v súčasnosti pôsobí

Intenzívny kurz VZDELÁVANIE
amerického práva II.

Právnická fakulta UMB už po druhýkrát ponúkla
svojim študentom, ale aj širokej odbornej verejnos-
ti unikátny projekt intenzívneho kurzu amerického
práva nazvaný American school of law.

Prvá americká škola práva sa uskutočnila v apríli 2017 a organizátorom
sa už o  necelého polroka podarilo zabezpečiť jej druhé pokračovanie.
Tentokrát Právnickú fakultu UMB navštívil prof. Charles Brown z Georgie
(USA), ktorý sa venuje najmä ústavnému právu.

Študenti práva, ale aj iní záujemcovia sa tak mohli zúčastniť zaujíma-
vého podujatia v úvodných dňoch nového akademického roka. Od 18. do
29. septembra 2017 sa účastníci každý pracovný deň stretli v súdnej sieni
Právnickej fakulty UMB, aby si vypočuli prednášky prof. Browna, na kto-
rých sa okrem teoretického výkladu zaoberali aj konkrétnymi prípadmi
z praxe tohto úspešného amerického právnika.

Prof. Ch. Brown strávil na Právnickej fakulte UMB takmer dva týždne
a okrem pracovných povinností absolvoval aj neformálne stretnutia s pracov-
níkmi fakulty, pozrel si okolie Banskej Bystrice a ochutnal miestne špeciality.

Ambíciou fakulty je udržať ideu takto organizovaných kurzov ame-
rického práva, ktoré sú svojho druhu jedinečné a  prinášajú študentom
bezprostredný kontakt s  odlišným právnym prostredím, akým je ame-
rický právny systém. Po úspešnej realizácii American school of law II. sa
v apríli 2018 pripravuje jej úspešné pokračovanie.

Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj PrF UMB

a vedúci Katedry dejín štátu a práva PrF UMB

t na Ekonomickej fakulte UMB

v spoločnosti VEOLIA v Bratislave. Vo svojom príhovore zdôraznila dô- oddychovala – naučili sme sa vytrvalosti, húževnatosti
vody, prečo sú absolventi frankofónnych študijných programov úspešní a pracovitosti. V praxi sme teda od začiatku boli automa-
v  profesionálnom živote: „Podstata toho úspechu spočíva predovšetkým ticky schopní a ochotní urobiť viac, ako sa od nás očakáva-
v tom, že sme sa museli naučiť efektívne využívať čas, aby sme zvládli skúšky lo, boli sme ochotní ísť do nepohody a tvrdej práce, aby sme
v slovenskej a zároveň vo francúzskej škole. Každý deň sme sa teda učili time sa niečo naučili alebo dosiahli cieľ. Museli sme sa naučiť
managementu a  umeniu stanoviť si priority. Museli sme sa vedieť vzdať akceptovať neznáme a nemať pred tým strach – iný prístup
pohodlia a naučiť sa pracovať aj vtedy, keď väčšina našich spolužiakov už k výučbe a skúškam či spolupracovať so spolužiakmi iných
národností. Boli sme nútení k  tolerancii a k  akceptácii,
museli sme začať uvažovať aj inak, ako sme boli dovtedy
zvyknutí – v praxi sme v dôsledku toho nevnímali riziká
ako prekážky, ale ako výzvy a automaticky sme uvažovali
nad riešeniami.“

Po slávnostnom odovzdaní diplomov študenti, ich
príbuzní, učitelia a hostia strávili príjemný večer na ne-
formálnom stretnutí, kde sa vytvoril priestor na priateľ-
ské rozhovory, výmenu skúseností zo štúdia a z výučby,
ako i na diskusie o perspektívach ďalšieho rozvoja fran-
kofónneho štúdia.
Čerstvým držiteľom diplomov francúzskych univerzít prajeme, aby
tieto svoje „vstupenky“ do profesionálneho sveta naplno využili a pre-
ukázali ich pravú hodnotu – hodnotu profesionála pripraveného čeliť
výzvam so zdravou pokorou a odhodlaním.

Ing. Žaneta Lacová, PhD.
Katedra ekonómie EF UMB

13

VZDELÁVANIE Modelové zasadnutie
Európskeho parlamentu na UMB

Na pôde Fakulty politických vied a medzinárod- scenára (napr. rola predsedu Skupiny zelených/Európskej slobodnej
ných vzťahov UMB v Banskej Bystrici sa 13. ok- aliancie, rola nemeckej poslankyne v Aliancii liberálov a demokratov
tóbra 2017 pod záštitou Slovensko-francúzskeho za Európu atď.).
univerzitného inštitútu (SFUI) konal 4. ročník
modelového zasadnutia Európskeho parlamentu V deň zasadnutia sa žiaci zoznámili s kolegami zo svojich politic-
(EP) vo francúzskom jazyku. kých skupín a zo štyroch kandidátov si v dvoch kolách volili predsedu
zasadnutia. Potom dostali text uznesenia a  v  skupinách formulovali
Francúzsky názov „Simulation du Parlementu européen“ napove- pozmeňujúce návrhy k jednotlivým bodom textu podľa politík, ktoré
dá, že frankofónni gymnazisti si vyskúšali simuláciu ako jednu z veľmi daná skupina reálne presadzuje. Žiadna politická skupina nedosiahla
účinných aktivizačných metód vo výučbe jazyka. Okrem rozvoja jazy- väčšinu. Ak poslanci chceli, aby ich pripomienky prešli, museli sa sna-
kovej kompetencie bolo cieľom simulácie naučiť žiakov, ako funguje žiť získať podporu ostatných skupín. Tak ako v reálnom EP.
Európsky parlament a ako sa v Bruseli prijímajú zákony.
Nasledovalo finále – prezentovanie pozmeňujúcich návrhov, hla-
Žiaci i ich vyučujúci z bilingválnych i nebilingválnych gymnázií zo sovanie a  prijatie definitívnej podoby uznesenia EP o  budúcnosti
Slovenska, Českej republiky i Maďarska mali česť vypočuť si príhovor Európskej únie a zlepšení je fungovania, napríklad aj o nevyhnutnosti
veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku Christopha Léonziho, prijať spoločnú azylovú politiku so spravodlivým rozložením žiadate-
úžasnú francúzštinu poslankyne EP Anny Záborskej, veľmi podnetný ľov o azyl alebo o požiadavke, aby funkciu predsedu Európskej komisie
príhovor riaditeľa Informačnej kancelárie EP na Slovensku Róberta a Európskej rady vykonával jeden človek. Žiaci sa vžili do svojich rol
Hajšela a  po anglicky prednesený prejav dekana Fakulty politických naozaj bravúrne. Okrem francúzštiny si žiaci – poslanci zlepšili i so-
vied a medzinárodných vzťahov Branislava Kováčika. ciálne zručnosti, ktoré sú potrebné pri riešení rôznych situácií, prob-
lémov, najmä však pri hľadaní politického konsenzu či akéhokoľvek
Europoslankyňa A. Záborská vo svojom prejave vyzdvihla dôležitosť kompromisného riešenia.
toho typu podujatia pre mladých. Ocenila počet stredoškolských štu-
dentov, ktorí dokážu vo francúzskom jazyku realizovať aj náročné úlo- Rokovací deň v  Banskej Bystrici bol veľmi plodný a  obohacujúci.
hy, ako napríklad simuláciu práce europoslanca. Zdôraznila potrebu Gymnaziálni učitelia sa ako externí pozorovatelia presvedčili, že ich
neustále rozvíjať viacjazyčnosť vo všetkých krajinách EÚ a poukázala práca za školskou katedrou má zmysel, a  žiaci sa utvrdili v tom, že
na významné postavenie francúzskeho jazyka v rámci európskych in- učiť sa francúzštinu je z  hľadiska ich profesionálnej orientácie veľmi
štitúcií. Prezentovala aj svoje osobné skúsenosti s týmto jazykom po- užitočné.
čas svojej kariéry. Pani poslankyňa na záver svojho vystúpenia vyzvala
gymnazistov, aby skúsenosť, ktorú mali možnosť získať na tomto fóre, Mgr. Marta Bystrianska, Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
sprostredkovali ďalej, aby svojim rovesníkom ukázali, že Európsky par- PaedDr. Mária Rošteková, PhD., FPVMV, zástupkyňa riaditeľa
lament je priestorom na dialóg, hľadanie kompromisov a vzájomný reš- Slovensko-francúzskeho inštitútu (SFUI)
pekt, a aby mladých presvedčili, že politika vie byť konštruktívna.

Samotnému plenárnemu zasadnutiu predchádzala príprava žiakov
v  podobe ich intenzívnej komunikácie s pánom Lukášom Macekom,
riaditeľom pobočky parížskeho SciencesPo v Dijone. Na to, aby sa žiaci
na jeden deň stali poslancami Európskeho parlamentu, museli v spo-
lupráci so svojimi učiteľmi preštudovať množstvo materiálov o  poli-
tických zoskupeniach v  EP, naučiť sa špeciálny jazykový register par-
lamentnej demokracie, pochopiť fungovanie Európskeho parlamentu,
kde neexistuje nijaká jasná ani stabilná väčšina a  kde sa poslanci na
rozdiel od iných parlamentov nezoskupujú podľa národnosti, ale podľa
politickej príslušnosti. Žiaci získali aj vedomosti o ôsmich politických
skupinách, ktoré vzišli z posledných volieb do EP v roku 2014, a tesne
pred zasadnutím sa pripravili na svoje roly podľa vopred pripraveného
14

MEDZINÁRODNÁ CENA

VOJVODU

z Edinburgu na UMB

UMB sa stala miestnym centrom Medzinárodnej kontakty s mladými ľuďmi, ktorých budú sprevádzať počas šiestich me-
ceny vojvodu z Edinburgu (The Duke of Edin- siacov s cieľom dosiahnuť bronzovú úroveň programu DofE.
burgh´s International Award, skratka DofE). Vďa-
ka tomu má študentstvo našej univerzity možnosť V letnom semestri otvárame predmet školiteľ expedície, ktorý môžu
absolvovať tento medzinárodne uznávaný rozvojový absolvovať všetci študenti a  študentky UMB a  aktívne sa zapojiť do
program. UMB je zároveň realizátorom jedinečného vedenia mladých ľudí v  rámci expedícií programu DofE. Tímová vý-
projektu súvisiaceho s týmto programom a študen- učba v rámci predmetu, ktorá spája viacerých pedagógov a pedagogič-
ti a študentky sa môžu stať už počas štúdia vedúci- ky z rôznych katedier opäť dokazuje, že toto je jedna z ciest reagova-
mi programu DofE. Naša účasť v projekte priniesla nia na meniace sa potreby mladých ľudí i  rozvoja našich učiteľských
v uplynulom roku niekoľko výnimočných stretnutí. kompetencií.

V októbri 2017 sa tím vyučujúcich z  viacerých katedier UMB zú- doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
častnil Field Visit v  Bratislave, v  rámci ktorej pripravil program pre PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.
delegátov DofE z rôznych krajín (Trinidad a Tobago, Česká republika, Katedra sociálnej práce PdF UMB
Litva, Rumunsko, Nepál, Slovinsko, Ghana, Veľká Británia, Mauricius),
ktorí absolvovali zlatú úroveň v rámci programu a zároveň sú aktívne 15
zapojení do rôznych projektov v DofE na celom svete. Stretnutie s de-
legátmi nám pomohlo získať spätnú väzbu na realizáciu nášho projektu
a vytvoriť predpoklady na jeho rozšírenie do ďalších krajín.

Na diskusiu a večeru s princom Edwardom v Bratislave boli pozvaní
významní partneri národnej kancelárie DofE na Slovensku a bolo cťou
pre našu delegáciu, že sme dostali pozvanie aj my. Princ ocenil naše
zapojenie ako univerzitného pracoviska do programu DofE a vyslovil
podporu pri realizácii projektu.

V novembri sme začali s výučbou predmetu vedúci programu DofE
a  nadviazali sme spoluprácu s  Evanjelickým gymnáziom v  Banskej
Bystrici. Šestnásti študenti a študentky UMB absolvovali prvú časť
predmetu a  stali sa vedúcimi programu DofE. Zároveň nadviazali

VZDELÁVANIE

Cez skúsenosť práce v rovesníckych skupinách a líderských programoch. Vzdelávanie
k poznaniu ponúka sondu do vzniku stereotypov a predsudkov, otvára priestor re-
flektovať celospoločenské dianie a poskytuje priestor naučiť sa využívať
Študenti a študentky sociálnej práce mali možnosť zapojiť sa do prácu s reálnymi príbehmi (storytellingom) pri príprave peer vzdelá-
vzdelávacieho modulu Cez skúsenosť k poznaniu akreditovaného mi- vaní, diskusií, workshopov, podpore rozvoja kritického myslenia cez
nisterstvom školstva (realizuje Eduma). Modul akreditovaného vzdelá- rovesnícke vzdelávanie.
vania je určený najmä študentom, ktorí sa zaujímajú o inovatívne formy
Absolventi vzdelávania získavajú status vnímavý študent/vnímavá
študentka, zároveň sa stanú členmi vnímavej komunity, ktorá potvr-
dzuje odbornosť v oblasti organizovania rovesníckeho neformálne-
ho vzdelávania formujúceho postoje k zraniteľným skupinám ľudí
v spoločnosti.

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.
Katedra sociálnej práce PdF UMB

Letná škola

a psychológ

Letná škola behaviorálnej ekonómie a psy-
chológie predstavuje týždenný akademický
program, ktorý každoročne organizuje mi-
movládna organizácia SCHOLA EMPIRI-
CA v Prahe. Program pokrýva širokú škálu
disciplín v rámci spoločenských a huma-
nitných vied vrátane ekonómie, európskej
politiky, psychológie, vzdelávania alebo
vedy o správaní. Zameriava sa na súčasný
vývoj týchto vedných disciplín a na využi-
tie najnovších poznatkov z daných oblastí.

Cieľom letnej školy je prispieť k pochopeniu najdôleži-
tejších súčasných výziev spoločnosti a podporiť medziná-
rodný dialóg medzi mladými ľuďmi. Doteraz sa tejto letnej
školy zúčastnilo viac ako 1000 študentov z univerzít po ce-
lom svete, ktorí prišli vzdelávať sa a diskutovať o rôznych
problémoch nášho meniaceho sa sveta. V júli 2017 bola
na tomto programe prvýkrát zastúpená aj UMB Andreou
Gažovou, študentkou Ekonomickej fakulty.

16

Študentky Katedry sociálnej práce

PF UMB a STUDENT CAMP

V dňoch 20. – 22. októbra 2017 sa konal prvý roč-
ník STUDENT CAMP-u pod záštitou Komory so-
ciálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
v Slovenskej republike (KSPASP v SR).

Študenti počas výberového kola museli napísať esej na tému výzvy sociálnej práce na Slovensku. V blízkej budúcnosti chcú študenti podať
sociálnej práce a  vysvetliť, prečo sa rozhodli pre štúdium tohto odboru. podnet na vytvorenie študentskej sekcie pri KSPASP v SR.
Záujemcovia pred začiatkom STUDENT CAMP-u určite netušili, že vy-
tvoria skupinu – skvelý tím mladých ľudí, ktorí sú nadšení pre túto profesiu doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD., vedúci Katedry sociálnej práce PF UMB
a chcú participovať na rozvoji rôznych oblasti sociálnej práce na Slovensku. Silvia Danišová, študentka Katedry sociálnej práce PF UMB
STUDENT CAMP absolvovali študenti sociálnej práce z celého Slovenska,
medzi nimi aj štyri študentky Katedry sociálnej práce PdF UMB: Silvia
Danišová, Anna Vnučáková, Lucia Holečková a Dominika Žilková.

Účastníci diskutovali na témy súvisiace s výzvami, pred ktorými sto-
ja sociálni pracovníci a pracovníčky v súčasnosti. Spolupráca KSPASP
v SR a študentov tohto odboru bude naďalej pokračovať participáciou
na naplánovaných projektoch.

Naši študenti si okrem energie odniesli aj neopísateľný zážitok a po-
cit, že ich profesijná organizácia berie s plnou vážnosťou, verí vytrva-
losti, usilovnosti a trpezlivosti, ktorá je v nich, a s pomocou týchto vlast-
ností sa môžu aj oni pokúsiť o zmenu sociálneho systému a samotnej

behaviorálnej ekonómie

ie v Prahe

Reprezentácia svojej univerzity a svojej krajiny v kolektíve mladých ľudí
z USA, Spojeného kráľovstva, Španielska, Chorvátska a iných krajín prináša
pre našich študentov podnety na ich ďalší rozvoj v rôznych rovinách. V pr-
vom rade absolvovanie takýchto foriem štúdia nad rámec bežných požiada-
viek študijného plánu prináša prehlbovanie teoretických poznatkov. Keďže
v tomto prípade išlo o oblasť behaviorálnej ekonómie a psychológie, letná
škola ponúkla príležitosť lepšie pochopiť úlohu emócií v našom „racionál-
nom“ rozhodovacom procese. Skúsení lektori sa spolu so študentmi zaobe-
rali otázkami, ako napr. zostať čestný za akýchkoľvek okolností, prečo ľudia
považujú niektoré správanie za spravodlivé a prečo neskôr takmer identické
správanie pôsobí ako neprijateľné, ako vplývať na svojho zamestnávateľa, pre-
čo je potrebné čítať aj také noviny, ktoré sa nám nepáčia a pod.

Kurzy spojené s praktickými aplikáciami umožnili tiež dozvedieť sa viac o
dôsledkoch výskumu správania individuálnych subjektov pri tvorbe politík.
Andrea využije rozšírenie svojich obzorov aj pri spracúvaní témy bakalárskej
práce, v ktorej sa venuje otázkam behaviorálneho prístupu k inflačným oča-
kávaniam ekonomických subjektov. Z pohľadu študenta ide v prípade letnej
školy vždy o jedinečnú skúsenosť, ktorá okrem posunov v názoroch a posto-
joch iniciuje aj rozvoj komunikačných a prezentačných schopností v cudzom
jazyku. V neposlednom rade ide cez prizmu reprezentácie svojej inštitúcie aj
o prehlbovanie lojality k svojej vlastnej alma mater.

Ing. Žaneta Lacová, PhD.,
Katedra ekonómie EF UMB

17

VZDELÁVANIE

Prvý ročník Letnej školy pre
doktorandov v oblasti bezpečnosti

Fakulta bezepečnostního inženýrství (FBI) VŠB-TU v  chemickom priemysle, praktický workshop s  názvom Kultúra bez-
Ostrava pod vedeckou gesciou prof. Dr. Ing. Aleša pečnosti a exkurziu do Pivovaru Radegast s cieľom sledovať BOZP v po-
Bernatíka, prodekana pre vedu a výskum, a pod travinárskom priemysle. Finále patrilo projektu SIMPROKIM Simulace
organizačným vedením Ing. Barbory Dvořákovej krizového řízení. V jeho centre pod vedením doc. Ing. Viléma Adameca,
v spolupráci s Konsorciom Progress 3, ktorého CSc., bola namodelovaná situácia úniku nebezpečnej látky z cisterny na
súčasťou je aj FPV UMB a jej Katedra životného česko-poľských hraniciach, následne bola vyhlásená mimoriadna situá-
prostredia, zorganizovala v dňoch 10. – 14. 7. 2017 cia, vytvorený krízový štáb a začala sa simulácia činnosti členov – PhD.
Letní školu pro Ph.D. studenty v oblasti bezpečno- študentov – krízového štábu. Konverzačným jazykom letnej školy bola
sti s názvem EHS management – praktický trénink.

Podujatia sa zúčastnila prof. RNDr. Iveta Marková, PhD., ako aktív- čeština a angličtina. Zrealizovaný program EHS management bol sku-
na pozorovateľka vedecko-odborného programu letnej školy. V prie- točne „praktický tréning” a študenti získali nové skúsenosti a praktické
behu týždňa sa doktorandi a učitelia vysokých škôl Konsorcia Progress zručnosti, ale aj priateľstvá a možno aj budúce vedecké partnerstvá.
3 zúčastnili bohatého programu, ktorý v sebe zahŕňal vybrané zložky
bezpečnosti priemyslu. Absolvovali prehliadku laboratórií FBI s cieľom prof. RNDr. Iveta Marková, PhD.
hľadať spoločný prienik vo výskumnej oblasti bezpečnosti a rôznych Katedra životného prostredia FPV UMB
vyučovacích modulov uplatňujúcich sa ako didaktické pomôcky pri
výučbe špecifických tém v oblasti bezpečnosti. Išlo napr. o praktický
nácvik práce s rizikami (BOZP na stavbe) s názvom “Risk game” orga-
nizovaný zástupcami firmy SKANSKA, exkurziu strediska IZS (112)
s profesionálnym výkladom činnosti jednotlivých zložiek operačného
strediska, odbornú exkurziu do spoločnosti BorsodChem MCHZ Ostrava
spojenú s praktickým riešením konkrétnych úloh EHS managementu

Naši na Cantus choralis v Ústí nad

V dňoch 16. – 18. októbra 2017 sa na Pedagogickej sympózium sa pravidelne strieda s podobným pod-
fakulte Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ujatím u nás – sympóziom Cantus choralis Slovaca.
konal už XIII. ročník medzinárodného sympózia
o zborovom speve Cantus choralis, ktorého sa zúčast- Východiskom rokovania sympózia boli témy: Súčasná česká a svetová
nili zástupcovia z Poľska, Česka a Slovenska. Toto zborová tvorba; Významné výročia v  oblasti zborového spevu v  rokoch
2016 a  2017; Aktuálne problémy zborového spevu v  súčasnosti; Prínos
18

PROJEKTY

HORIZONT 2020 na UMB

o  výzvach týkajúcich sa sociálno-humanitných a  ekonomických vied
a návod, ako vyhľadávať potenciálnych partnerov do konzorcií a pre-
zentovať vlastnú expertízu v celoeurópskej konkurencii.

S prezentáciami vystúpili národná delegátka pre SSH a prorektorka
pre vedu a výskum na UMB doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc., ná-
rodný kontaktný bod pre SSH MgA. Paulína Bohmerová a univerzitný
kontaktný bod pre H2020 na UMB Ing. Ivana Kýpeťová. Na informač-
nom dni sa zúčastnilo spolu 36 zástupcov zo všetkých fakúlt UMB.

V novembri 2017 Európska komisia zverejnila pracovné programy na Na UMB sa aktuálne riešia tri projekty v rámcovom programe EÚ
obdobie rokov 2018 – 2020. S cieľom poskytnúť aktuálne a komplexné Horizont 2020 (GENDERACTION – FF UMB, PROMISE – FF UMB,
informácie o nových príležitostiach zorganizovalo Univerzitné centrum SOLIDUS – EF UMB). Od začiatku programu do novembra 2017 bolo
pre medzinárodné projekty 23. novembra 2017 univerzitný informačný podaných 53 projektov, z toho boli štyri financované. Aktuálne čakáme
deň pre pedagogických a výskumných pracovníkov, doktorandov a post- na výsledky hodnotenia šiestich projektov.
doktorandov. Účastníci informačného dňa získali kompletný prehľad
Mgr. Jana Kunická
Univerzitné centrum pre medzinárodné projekty UMB

Horizont 2020 – SOLIDUS

Na Katedre financií a účtovníctva EF pokračuje projekt SOLIDUS: („hladové doliny“) a  tiež otázku bývania sociálne marginalizovaných
Solidarity in European societies: empowerment, social justice and cit- skupín. Aktuálne sa mapuje úloha tretieho sektora pri odstraňovaní zis-
izenship (Solidarita v európskych spoločnostiach: posilnenie postave- tených disparít, tvorbe sociálnych inovácií zameraných najmä na pod-
nia, sociálna spravodlivosť a občianstvo) v rámci schémy HORIZONT poru rozvoja zamestnanosti, bývania a vzdelávania marginalizovaných
2020. Ide o inovatívny projekt, ktorého cieľom je prehĺbiť poznanie skupín. Do projektu sa aktívne zapájajú aj slovenské neziskové orga-
o  súčasných a  budúcich podobách európskej solidarity. Špecifikom nizácie, ktoré v praxi využívajú výsledky a výstupy projektu.
projektu je interdisciplinárny prístup – integrácia pohľadov sociológie,
psychológie, ekonomickej geografie, ekonómie, filozofie a manažmentu Súčasťou projektového konzorcia je 14 organizácií, koordinátorom vý-
vo verejnom sektore. Takto zameraný systematický, interdisciplinárny skumného projektu je Centre of Research CREA, University of Barcelona,
a komparatívny výskum je v podmienkach Európy jedinečný. Španielsko. Na projekte sa podieľajú šiesti riešitelia z  EF UMB: prof. Ing.
Juraj Nemec, CSc., prof. Ing. Marta Orviská, PhD., prof. Ing. Beáta Mikušová
Prvotnou úlohou kolektívu UMB bolo zmapovať mieru a charakter Meričková, PhD., doc. Ing. Peter Pisár, PhD., doc. Ing. Mária Murray
sociálnych disparít Slovenska so zameraním na oblasti vzdelávania, Svidroňová, PhD. Projekt trvá od júna 2015 a bude ukončený v máji 2018.
zdravotníctva, zamestnanosti, bývania a rozvoja občianskej spoločnos-
ti. Za kľúčové problémy možno označiť obrovské rozdiely v  miere prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
a  charaktere zamestnanosti medzi jednotlivými regiónmi Slovenska projektový manažér

Labem hudobno-pedagogických osobností pre zborový spev v krajinách V4.
Našu univerzitu reprezentovali na sympóziu kolegovia z Katedry hudobnej kul-
túry PdF UMB: PaedDr. Dagmar Strmeňová, Ph.D.: Eva Langsteinová – tvorivý
pedagóg; prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.: Vladimír Gajdoš – hudobno-pedago-
gická osobnosť a jeho zborová tvorba; PaedDr. Marianna Kološtová, Ph.D.: Prínos Tibora Sedlického k rozvoju
zborového spevu na Slovensku.
Najbližšie stretnutie odborníkov z oblasti zborového spevu bude v októbri 2018 na UMB v Banskej Bystrici
a bude sa viazať na hlavné témy: zborový spev v Európskej únii, európske trendy v zborovom speve a sto-
ročnica Československa s orientáciou na kultúru, hudbu a zborový spev.

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc. , Katedra hudobnej kultúry PdF UMB

19

PROJEKTY

Horizont 2020 – PROMISE

Na Katedre sociálnych štúdií a etnológie pokračo-
vala aj v roku 2017 realizácia projektu Promoting
youth involvement and social engagement: oppor-
tunities and challenges for ‘conflicted’ young pe-
ople across Europe – PROMISE (Podpora zapoje-
nia a sociálnej angažovanosti mládeže: Príležitosti
a výzvy mladých ľudí „v konflikte“ v Európe)
v rámci schémy HORIZONT 2020.

Koordinátorom výskumného projektu je School of Law, University predstavovali nosnú časť výskumu. Okrem rozhovorov realizovali čle-
of Manchester (Veľká Británia). Na projekte sa podieľajú štyria riešite- novia riešiteľského tímu aj zúčastnené pozorovania aktivít NIOT.
lia z  Filozofickej fakulty UMB: Ivan Chorvát, Roman Hofreiter, Katarína
Koštialová a Alexandra Bitušíková. Títo sa po celý rok venovali empirickému V spolupráci s vybranými mimovládnymi organizáciami a odborník-
výskumu v dvoch tematických oblastiach. Prvá z nich sa venuje mladým oby- mi z akademického prostredia, ktorí sa venujú problematike mládeže, sa
vateľom Slovenska, ktorí žili – študovali alebo pracovali minimálne jeden rok v máji uskutočnilo prvé stretnutie siete relevantných aktérov, na ktorom sa
v zahraničí (okrem Českej republiky) a rozhodli sa vrátiť späť na Slovensko. posudzovala metodika a doterajšie závery z projektu PROMISE v rámci
Výskumníci sledujú predovšetkým ich skúsenosti s návratom, pocity a prob- Slovenskej republiky. Členovia riešiteľského tímu sa zúčastnili dvoch pro-
lémy a rôzne podoby konfliktov, ktoré sú s návratom domov spojené. Zároveň jektových stretnutí: v Ríme, kde sa hodnotil aktuálny stav realizácie projek-
pozornosť venujú aj kultúrnym, občianskym a ekonomickým inováciám, kto- tu, a v Záhrebe, kde sa hodnotili témy súvisiace s realizáciou výskumu vo
ré mladí Slováci s dlhodobejšou zahraničnou skúsenosťou prinášajú. Doteraz vybraných prípadových štúdiách a zverejnili tu aj prvé výsledky výskumu.
sa uskutočnilo 26 rozhovorov s mladými ľuďmi vo veku od 18 do 30 rokov.
Tento projekt je podporený z prostriedkov Európskej komisie
Druhá prípadová štúdia sa venuje prepojeniu kultúrneho a  poli- v rámci výskumného a  inovačného programu Horizont 2020, číslo
tického aktivizmu na príklade občianskej platformy Nie v našom mes- grantu 693221. Projekt sa bude realizovať do apríla 2019.
te (z  anglického Not in our town – NIOT), ktorá sa sformovala na
konci roku 2013 v  Banskej Bystrici a svoje aktivity realizuje v  rámci Riešiteľský kolektív
Banskobystrického kraja. NIOT sa zameriava na aktivity, ktoré majú
obmedzovať šírenie myšlienok neznášanlivosti a netolerancie. V rám-
ci iniciatívy NIOT sú aktívni aj mladí ľudia a práve rozhovory s nimi

20

PROJEKTY

UMB členkou Slovak Medzinárodný projekt
Smart City Cluster SLIHE na UMB

Predstavenstvo SSCC na zasadnutí dňa 9. 10. UMB je od septembra 2017 ko-
2017 v Poprade jednomyseľne schválilo pri- ordinátorkou medzinárodného
jatie UMB za asociovaného člena. Iniciatíva projektu Service learning vo vyso-
Slovak Smart City Cluster vznikla ako reakcia koškolskom vzdelávaní – podpora tretieho poslania uni-
na tendenciu prevažujúcu v rámci slovenského verzít a občianskej angažovanosti študentov a študen-
podnikateľského prostredia pri budovaní novej tiek. Projekt je financovaný z prostriedkov programu
synergickej infraštruktúry, ktorú potrebujeme Európskej únie Erasmus+ a bude sa realizovať 3 roky.
pre ekonomiku 21. storočia a ktorá bude pre-
dovšetkým o spracovaní dát, o udržateľných Projekt vychádza z aktuálnych úvah univerzít o ich úlohách v súčasnej spoloč-
energiách a zdieľanej ekonomike. nosti a vzťahoch medzi ich zložkami, inštitúciami a komunitou. Hlavným cieľom
projektu je posilniť kapacity vysokoškolských inštitúcií v napĺňaní ich tretieho
Vychádzajúc zo silného záujmu, a s dôrazom na podporu tej- poslania a zvyšovať občiansku angažovanosť študentov a študentiek prostredníct-
to témy viacerými kľúčovými biznis lídrami na Slovensku, členo- vom implementácie inovatívnej stratégie service learning v regióne strednej a vý-
via klastra stanovili, že misiou navrhovaného združenia (SSCC) chodnej Európy. Úloha vysokoškolských inštitúcií v rozvoji komunít a regiónov
bude rozvoj a  propagácia konceptu Smart City na Slovensku, pri riešení miestnych a celospoločenských problémov a ich aktívne prispievanie
t. j. konceptu prepájajúceho verejné služby s informačnými tech- k rozvoju občianskej spoločnosti je čoraz viac akcentovanou a potrebnou. Zaujať
nológiami predovšetkým na území Slovenskej republiky. túto rolu a podporovať k občianskej angažovanosti a sociálnej zodpovednosti
zamestnanectvo a študentstvo však nie je pre „tradičné“ vysokoškolské inštitúcie
SSCC je založený s cieľom spájať širokú podnikateľskú ako centrá vedy, výskumu a vzdelávania jednoduché. Mnohé z nich stále nie
komunitu na Slovensku reprezentovanú členmi SSCC. sú otvorené spolupráci s verejnými a mimovládnymi organizáciami v regióne,
v ktorom pôsobia, a nemajú dostatočne rozvinuté kapacity účasti na riešení lokál-
Štatutárnym zástupcom UMB v  SSCC je rektor doc. nych, regionálnych či národných výziev a problémov.
Ing. Vladímír Hiadlovský, PhD. Kontaktnou osobou pre
komunikáciu so Slovak Smart City Cluster je Ing. Kamila Projekt stavia na skúsenostiach a expertíze partnerov zo šiestich kra-
Borseková, PhD., koordinátora výskumu na UMB. jín EÚ (Slovensko, Česká republika, Rumunsko, Chorvátsko, Nemecko
a Rakúsko) a dvoch krajín mimo EÚ (Argentína a Bosna a Hercegovina)
Red. v oblasti implementácie stratégie service learning. Kľúčové aktivity projek-
tu spočívajú v tvorbe, testovaní a šírení inovatívnych výstupov (tréningu
Medzinárodný pre učiteľov a príručky pre trénerov, manuálu pre učiteľov a súboru príkla-
projekt COMET dov dobrej praxe), ktoré bude možné využívať počas realizácie projektu, ale
aj po jeho ukončení na rozvoj a šírenie stratégie service learning v prostredí
Katedra etickej a občianskej výchovy PdF UMB sa stala partne- vysokoškolských inštitúcií aj mimo neho, podporu sociálnej roly univerzít
rom v európskom projekte 2017-NL01-KA201-035219 COMET a zvyšovanie občianskej angažovanosti študentov a študentiek.
– A Community of Ethics Teachers in Europe. Projekt sa reali-
zuje vďaka programu EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, Prvé nadnárodné projektové stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 23. a 24.
mládež a šport Erasmus+ so zameraním na strategické part- 10. 2017 na univerzite v Kremse (Rakúsko). V rámci stretnutia si zúčastne-
nerstvá v školskom vzdelávaní. Projekt vedie Natascha Kienstra ní vymenili svoje doterajšie skúsenosti so service learingom a stanovili si
pôsobiaca na Universiteit van Tilburg (Holandsko), ďalšie zapo- plán spoločného postupu na nasledujúce mesiace.
jené organizácie sú Gymnasium Weilheim (Nemecko); Zofijini
ljubimci – drustvo za razvoj humanistike (Slovinsko) a Udruga Projekt bude mať vplyv aj na miestne komunity, na posilnenie spolupráce
Mala filozofija (Chorvátsko). Hlavným cieľom projektu je vy- medzi rôznymi aktérmi v oblasti riešenia rôznorodých problémov, t. j. medzi
tvoriť online platformy pre učiteľov etickej výchovy v Európe. občianskou spoločnosťou, občanmi a univerzitami. Projekt je ďalším krokom
Projekt sa bude realizovať do konca augusta 2020. k budovaniu stratégie service learningu na UMB, ale aj siete inštitúcií v oblas-
ti service learningu na európskej úrovni a k interdisciplinárnej spolupráci.

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.,
koordinátorka projektu

21

KONFERENCIA Banskobystrickí
onomastici
na svetovom
kongrese

V dňoch 27. 8. – 1. 9. 2017 sa uskutočnil na Debre- onomastickej terminológie, na onomastický vývoj v západoslovanských,
cínskej univerzite 26. svetový kongres onomastic- východoslovanských a južnoslovanských onomastikách od druhej polo-
kých vied, na ktorom sa zúčastnilo takmer 250 ono- vice 20. storočia až do súčasnosti a na existujúce možnosti terminologic-
mastikov zo 41 krajín všetkých kontinentov. UMB kého vývoja slovanskej onomastiky. V sekcii socioonomastiky J. Krško
reprezentovali členovia Katedry slovenského jazyka a A. Záborská predniesli referát Onomastic Space versus Social Space,
a komunikácie: prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc., v ktorom predstavili koncepciu sociálneho vnímania proprií (vlastných
doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD., a interná doktoran- mien) a ich fungovania v relatívne uzavretých sociálnych skupinách cez
dka Mgr. Alena Záborská a členka Katedry anglisti- prizmu onymického komunikačného registra. V  sekcii literárnej ono-
ky a amerikanistiky PhDr. Elena Vallová, PhD. mastiky predstavili P. Odaloš a E. Vallová v referáte Nomination systems
of literaronyms chápanie nominačného systému literároným ako mode-
Onomastika je veda, ktorá sa zaoberá vlastnými menami. Katedra lu funkčnej realizácie proprií v literárnom diele. Následne prezentovali
slovenského jazyka a komunikácie FF UMB patrí medzi popredné slo- lineárny a priestorový nominačný systém literároným, ktoré sa vytvárajú
venské aj slovanské onomastické pracoviská, čoho dôkazom sú nielen na základe zhody alebo nezhody literárneho času a priestoru s reálnym
monografické, časopisecké a zborníkové výstupy, organizovanie sloven- časom a priestorom na ploche literárneho diela.
ských onomastických konferencií, riešenie onomastických grantov, ale
aj účasť na svetovom kongrese. Účasť banskobystrických onomastikov na svetovom kongrese onomas-
tiky bola pre nich nielen inšpiráciou, pretože sa stretli s najnovšími myš-
Banskobystrickí onomastici predstavili tri teoretické referáty. V sekcii lienkami a trendmi pri výskume vlastných mien, ktorými je analyzovanie
všeobecnej onomastiky odznel referát P. Odaloša a E. Vallovej The system fungovania vlastných mien v komunikácii prostredníctvom socioonomas-
of Slavic onomastic terminology (creation, existence, neuralgic points, re- tického, kognitívnoonomastického a literárnoonomastického pohľadu, ale
vision), ktorého zámerom bolo poukázať na existenciu sústavy slovanskej potvrdila aj skutočnosť, že majú čo predstaviť aj na svetovom kongrese.

Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.
Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB

Ekonomická teó

Súčasťou osláv 40. výročia Ekonomickej fakulty podniku, ekonomická teória, regionálny rozvoj a verejná správa, verejná
UMB bola aj medzinárodná vedecká konferencia ekonómia.
Ekonomická teória a prax 2017, ktorá sa konala
3. a 4. októbra 2017 na pôde EF v Banskej Bystrici. Sekciu financie a  bankovníctvo (gestorovala Katedra financií a  účtov-
níctva) viedla prof. Ing. Marta Orviská, PhD. Zúčastnili sa jej dlhoroční
Konferencie sa zúčastnilo viac ako 220 účastníkov vrátane hostí z 10 spolupracovníci z  domácich i  zahraničných akademických a  vedeckých
slovenských a  24 zahraničných univerzít a  vysokoškolských inštitúcií inštitúcií, predstavitelia vládnych inštitúcií a  podnikateľskej sféry, viacerí
a hostí z takmer 40 inštitúcií hospodárskej praxe (najmä podnikateľského úspešní absolventi, ako aj študenti. Hlavným rečníkom bol významný eu-
sektora, zástupcov ministerstiev a iných subjektov verejnej správy a sa- rópsky ekonóm prof. John Hudson (University of Bath) s prednáškou na
mosprávy, ale aj neziskových organizácií). tému Identifying Finances place in Academia, v ktorej sa venoval vymedze-
niu miesta financií v systéme vedných disciplín s originálnou klasifikáciou.
V plenárnom zasadnutí konferencie vystúpili ako hlavní prednášajúci Veľkú pozornosť vyvolalo aj vystúpenie riaditeľky Puncového úradu SR doc.
konferencie absolventi EF UMB – Menbere Workie Tiruneh (Slovenská Ing. Aleny Longauerovej, CSc., na tému Zlato a obchodovanie na finančných
akadémia vied), Peter Daniel (Slovenská asociácia podnikových finanč- trhoch. S ďalšími aktuálnymi príspevkami vo vedeckej časti sekcie a v pane-
níkov), Marian Gazdík (Startup Grind, MD Europe), Maroš Ovčarik lovej diskusii vystúpili predstavitelia hospodárskej praxe, úspešní absolventi,
(Finančný kompas), Miroslav Ovčarik (AMUNDI Asset Management) členovia Katedry financií a účtovníctva a študenti doktorandského štúdia.
s príspevkami reflektujúcimi súčasný stav a tendencie v oblasti finančnej
gramotnosti, vzdelávania, investovania, ekonomického rastu. Rok 2017 vyhlásila Organizácia Spojených národov za Medzinárodný rok
trvalo udržateľného cestovného ruchu pre rozvoj. Aj v tomto duchu sa niesla
Program konferencie sa napĺňal v šiestich tematických rokovacích sek- sekcia cestovného ruchu (gestorovala Katedra cestovného ruchu a spoloč-
ciách: financie a bankovníctvo, cestovný ruch, ekonomika a manažment ného stravovania) pod vedením prof. Ing. Jany Kučerovej, PhD. Hlavným
prednášajúcim sekcie bol profesor Terry Stevens (Swansea University)
22 s príspevkom Innovations and creativity: The essential ingredients for com-
petitive advantage in successful destination management. Výsledky výskumu
prezentoval aj Dr. Bartolome Deya Tortella (University of Balearic Islands).

KONFERENCIA

Motory mestského
a regionálneho rozvoja

V dňoch 20. až 22. septembra sa konala na Eko- vedcom a študentom doktorandského štúdia, pre ktorých bol pripravený
nomickej fakulte UMB 6. medzinárodná konfer- bohatý program v  podobe dvoch doktorandských sekcií a  workshopu
encia CERS (Central European Regional Science) s profesionálnou mentorkou z Viedenskej univerzity. Výstupom konferen-
Motory mestského a regionálneho rozvoja. Toto cie je zborník vedeckých príspevkov, ktorý bude poslaný na indexovanie do
prestížne podujatie po prvýkrát organizovala UMB WoS, a špeciálne číslo open access časopisu REGION.
v Banskej Bystrici, spoluorganizátormi boli slov-
enská a maďarská sekcia medzinárodnej asociácie Uskutočnila sa aj panelová diskusia, ktorú viedli štyria hlavní spíkeri
regionálnych vied (RSAI – Regional Science Asso- konferencie: prof. John Osth z  Uppsalskej univerzity, prof. Daniela
ciation International), Technická Univerzita Košice L. Constantinová z Bukureštskej univerzity ekonomických štúdií,
a Ekonomická univerzita v Bratislave. prof. Peter Nijkamp z Tinbergenovho inštitútu v Amsterdame a prof.
Manfred M. Fischer z Viedenskej univerzity.
Hlavnými témami konferencie, ako naznačuje názov, boli motory
mestského a  regionálneho rozvoja v  zmysle rôznych aspektov a  im- Popri bohatom vedeckom programe boli pre účastníkov konferencie
pulzov rozvoja miest, regiónov, ale aj vidieka. Na konferencii odzneli tiež pripravené dva spoločenské večery, na ktorých vystúpili univerzitný sú-
prednášky týkajúce najaktuálnejších tém súčasného sveta, napr. migrá- bor Mladosť a bystrická kapela Džipís & Gádžos.
cie, inteligentných miest, využívania tzv. big data či úlohy a postavenia
podnikov alebo aj univerzít v mestskom a regionálnom rozvoji. Na kon- Sme veľmi radi, že sme toto prestížne vedecké podujatie mohli priniesť
ferencii CERS sa zúčastnilo aktívne 111 účastníkov z 15 krajín: z Česka, do srdca Slovenska, do Banskej Bystrice, a ukázať tak našim partnerom zo
Holandska, Japonska, Litvy, Maďarska, Nórska, Poľska, Portugalska, zahraničia, že sme nielen rovnocenným vedeckým partnerom, ale máme
Rakúska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Španielska, Švédska a Ukrajiny. čo ponúknuť aj v oblasti histórie, kultúry, zvykov či gastronómie.
Na konferencii odznelo spolu 53 prednášok v  dvanástich tematických
sekciách. Špeciálna pozornosť bola venovaná aj mladým začínajúcim Ing. Kamila Borseková, PhD.,
Výskumné inovačné centrum EF UMB

ria a prax 2017 ekonomickej teórie na Slovensku a v Čechách pod vedením prof. Ing. Márie
Uramovej, PhD. Na úvod stretnutia prezentoval príspevok prof. Alain
Na trendy vo vývoji manažérskych organizácií nadviazali príklady zo slo- Buzelay (Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne) s názvom Limity ekono-
venskej praxe v manažmente cieľových miest, ktoré prezentovali zástupcovia mickej teórie v reflexii praktík protekcionistov a neoliberálov v súčasnom
organizácií cestovného ruchu na Slovensku. Sekcie sa zúčastnilo viac ako 60 ekonomickom prostredí.
poslucháčov z vysokoškolského prostredia a hospodárskej praxe.
Katedra verejnej ekonomiky a  regionálneho rozvoja gestorovala dve
Medzinárodný charakter mala aj sekcia ekonomika a manažment pod- sekcie. Sekciu regionálny rozvoj a  verejná správa viedla doc. Ing. Soňa
niku (gestorovala Katedra ekonomiky a manažmentu podniku). Rokovanie Čapková, PhD. Ako hlavný rečník vystúpil prof. Fabrice Thuriot z Fakulty
otvorila vedecká garantka sekcie prof. Ing. Ľubica Lesáková, PhD. Na jej práva a politických vied francúzskej Univerzity Reims Champagne-
vystúpenie nadviazal hlavný zahraničný hosť sekcie prof. dr hab. Jan W. Ardenne. Vo svojom vystúpení sa venoval predovšetkým medzinárod-
Wiktor (Ekonomická Univerzita v Krakove), ktorý sa v príspevku zame- nej spolupráci univerzít s  bližším zameraním na spoluprácu EF UMB
ral na vzdelávanie ako súčasť poslania univerzít. Z piatich prezentovaných s Fakultou práva a politických vied v Remeši.
vedeckých príspevkov boli štyri od zahraničných účastníkov z  Poľska,
Maďarska, Bulharska a Litvy. Príspevky a diskusia v sekcii verejná ekonómia sa zameriavali na ak-
tuálne otázky v oblasti efektívneho poskytovania verejných služieb a ich
Sekcia ekonomická teória (gestorovala Katedra ekonómie) bola me- inovácií, verejných financií a  dôchodkovej politiky. Predsedníčkou sek-
dzinárodným stretnutím zástupcov pracovísk (katedier a ústavov) cie bola prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD. Hlavným prednáša-
júcim bol doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. (Ústav ekonomických věd Fakulty
ekonomicko-správní Univerzity Pardubice), ktorý sa vo svojej prednáške
Kontingenčné oceňovanie poskytovaných verejných služieb – aplikácie
na knihovníckych službách zameral na moderné spôsoby oceňovania ve-
rejných služieb využitím prístupov a metód skúmajúcich ochotu spotre-
biteľov zaplatiť za verejnú službu. Vo vystúpeniach zahraničných účastní-
kov sekcie dominovala municipálna a regionálna problematika. Členovia
Ekonomickej fakulty prezentovali výstupy svojej vedeckej činnosti zamera-
né na ekonomiku verejných služieb a penzijnú ekonómiu.

Vedeckí garanti sekcií konferencie, EF UMB
23

KONFERENCIE Hospodárska a menová politika v kontexte
súčasného vývoja európskych integračných procesov

Dňa 11. novembra 2017 sa na EF UMB konal
11. ročník už tradičného novembrového vedecké-
ho podujatia – medzinárodná vedecká konferencia
Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného
vývoja európskych integračných procesov. Organizá-
torom konferencie bola Katedra financií a účtovníct-
va EF UMB. Podujatie sa uskutočnilo v spoluprá-
ci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku
a Regionálnym európskym informačným centrom
v B. Bystrici, členom siete Europe Direct.

Cieľom tohtoročnej konferencie bolo podporiť akademické a  pro- Popoludňajšia časť konferencie prebiehala formou rokovaní v dvoch
fesionálne diskusie a výmenu skúseností o aktuálnych ekonomických sekciách. Prvá sekcia Hospodárska a menová politika v podmien-
témach a politikách Európskej únie v kontexte európskej integrácie. kach súčasnej Európy bola venovaná aktuálnym témam ekonomickej
Pozvanie na podujatie prijali významní hostia zo Slovenska i zo zahra- a menovej politiky EÚ. Sekciu viedli doc. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
ničia, z akademického prostredia i z verejnej sféry. Vystúpenia týchto a doc. Ing. Peter Pisár, PhD. V  druhej sekcii Konkurencieschopnosť,
hostí nastolili široké spektrum aktuálnych európskych tém, podnietili ekonomický rast a  prežitie firiem prezentovali riešitelia príspevky
bohatú a podnetnú diskusiu, do ktorej sa zapájali účastníci konferencie z  rovnomenného projektu č. VV-15-0322 podporeného Agentúrou
z radov akademikov, študentov i odbornej verejnosti. na podporu výskumu a  vývoja Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky. Išlo o riešiteľov projektu z Ekonomickej
Plenárne zasadnutie otvorila prof. Ing. Marta Orviská, PhD., garant- fakulty Univerzity M.  Bela v  B. Bystrici, z  Národohospodárskej fa-
ka študijného programu financie, bankovníctvo a  investovanie na EF kulty Ekonomickej univerzity v  Bratislave a  z  Fakulty manažmentu
UMB. Úvodná časť patrila vystúpeniu Ing. Dušana Chreneka, vedúceho Prešovskej univerzity v Prešove. Rokovanie v  tejto sekcii viedli prof.
Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, ktorý venoval pozornosť eu- Ing. Pavol Ochotnický, CSc., a prof. Ing. Marta Orviská, PhD.
rópskym financiám a reforme Eurozóny. Druhá časť plenárneho zasadnu-
tia konferencie patrila vystúpeniam prof. Ing. Anetty Čaplánovej, PhD., Toto významné vedecké podujatie uzavreli hostitelia záverečným
členky Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, a RNDr. Viliama Pálenika, zhrnutím výsledkov a záverov konferencie.
PhD., hosťujúceho docenta na Ekonomickom ústave SAV. Profesorka
Čaplánová hovorila o úlohe fiškálnych rád vo fiškálnej architektúre EÚ. Ekonomickej fakulte ako hostiteľskej inštitúcii sa aj vďaka tomuto
RNDr. Páleník, PhD., sa venoval problematike reformy vlastných zdro- podujatiu zároveň otvorili aj potenciálne nové možnosti budúcej pro-
jov EÚ v kontexte brexitu a jej alternatívam. V poslednej časti plenár- jektovej a ďalšej spolupráce s viacerými pozvanými hosťami a ich ma-
neho zasadnutia vystúpil doc. Ing. David Špaček, Ph.D., z Ekonomicko- terskými inštitúciami. Pre študentov bola vedecká konferencia príleži-
správní fakulty Masarykovej univerzity v Brne s príspevkom venovaným tosťou rozšíriť si aktuálne poznatky o problematikách, ktoré sú pred-
výkonnosti verejnej správy všeobecne aj vo vzťahu k súkromnému sek- metom ich štúdia, stretnúť sa s významnými hosťami a klásť im otázky
toru, aplikujúc problematiku na prípad ČR. Plenárny blok vystúpení k prezentovaným témam.
uzavrela svojím príspevkom doc. Ing. Alena Longauerová, PhD., riadi-
teľka Puncového úradu SR. Hovorila o ochrane spotrebiteľských záujmov Ing. Erika Ľapinová, PhD.
v bankovej únii. Katedra financií a účtovníctva EF UMB

Diplomacia 2.0? saťročiach sa však v systéme medzinárodných vzťahov
objavujú noví aktéri, ako medzinárodné organizácie,
„Diplomacia je umenie zamlčať stami slovami to, čo by nadnárodné koncerny, mimovládne organizácie a iné
sa dalo povedať jedným.“ V prvej polovici 20. storočia subjekty, ktoré vytvárajú nové siete, generujú nové vply-
to napísal Saint-John Perse, francúzsky literát a nosi- vy, vytvárajú závislosti. Diplomacia ako jeden z pro-
teľ Nobelovej ceny. Áno, aj takto vtipne sa dá hovoriť striedkov riadenia a ovplyvňovania týchto vzťahov sa
o diplomacii. Z odborného hľadiska ju vo svojich prá- rovnako musí prispôsobovať, modifikovať, vyvíjať.
cach definuje napríklad Satow ako „využitie inteligencie
a taktu vo vedení oficiálnych vzťahov medzi vládami ne- Ambíciou medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom
závislých štátov alebo stručnejšie ako riešenie záležitos- Rôznorodá diplomacia, ktorú pripravila FPVMV UMB v dňoch 25.
tí medzi štátmi mierovými prostriedkami“. Tento uhol a 26. októbra 2017, bolo prezentovať vývoj rôznych foriem diplomacie.
pohľadu presne zodpovedal obrazu svetového politic- Nová diplomacia štátov (diplomacia 2.0), diplomacia v nových prostre-
kého systému v 19. či 20. storočí, keď štáty vestfálskeho diach, diplomacia nových aktérov, nové zručnosti diplomatov...
typu dominovali svetovému systému. V ostatných de-
Päťdesiat odborníkov zo štyroch kontinentov našej planéty sa
24 zúčastnilo tohto vedeckého podujatia. Parlamentná diplomacia,
športová diplomacia, kultúrna diplomacia, verejná diplomacia,

Banskobystrické
zámocké dni práva

Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici sa podu- Sekcia súkromného práva s témou: Protiklad, prekrývanie alebo súlad
jala každoročne organizovať všeobecnú právnickú občianskoprávnych a obchodnoprávnych inštitútov;
konferenciu, ktorej cieľom je sústrediť na jednom Sekcia verejného práva s témou: Efektivita preventívnej, represívnej a re-
mieste odborníkov a akademikov z takmer všet- paračnej funkcie sankcií vo verejnom práve a ich vzájomná synergia;
kých právnych odborov a špecializácií s cieľom Osobitná sekcia s názvom Odborné a právne aspekty vytvorenia národ-
spoločných rokovaní na vybrané témy. ného systému stratégie a posudzovania a riadenia rizík.

V príjemnom prostredí unikátnych rokovacích sál sa vytvorila priateľ-
ská vedecká diskusia, ktorú zavŕšil večerný kultúrno-spoločenský program.

Sme veľmi radi, že práve Právnická fakulta UMB dokázala započať
túto, veríme, úspešnú tradíciu vedeckých podujatí organizovaných s
mottom „science and relax“, kde ponúka participantom vedecký zážitok
na najvyššej úrovni, garantovaný prítomnosťou európsky uznávaných
odborníkov v oblasti práva a podporený možnosťami relaxu účastníkov
v atraktívnom prostredí zámockého hotela Vígľaš.

Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj PrF UMB

a vedúci Katedry dejín štátu a práva PrF UMB

V  dňoch 23. a 24. novembra 2017 sa na zámku vo Vígľaši konala
v  poradí už tretia medzinárodná konferencia Banskobystrické zámoc-
ké dni práva. V atraktívnom prostredí Grandhotela Vígľaš sa tento rok
zišlo takmer 100 odborníkov zo šiestich krajín, medzi inými z Veľkej
Británie, Nemecka či Talianska. Celá konferencia sa niesla v duchu cen-
trálneho názvu: Identifikácia únosnej miery autonómie právnych odvetví
a súčasná potreba ich synergie.

Po otvorení konferencie a úvodnom slove dekana Právnickej fakulty
UMB mult. Dr. h. c. prof. Mojmíra Mamojku, CSc., vystúpili v úvod-
nom plenárnom zhromaždení vybraní rečníci s nosnými príspevkami
konferencie a pozdravné príspevky účastníkom konferencie predniesli
doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., dekan Fakulty politických vied
a medzinárodných vzťahov UMB, JUDr. Barbara Illková, PhD., gene-
rálna riaditeľka sekcie medzinárodnoprávnej, konzulárnej a krízového
manažmentu z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí
SR a prof. Dr. David Puglsey z Veľkej Británie.

Konferencia ponúkla rokovanie v niekoľkých sekciách:
Sekcia dejín a teórie štátu a práva s témou: Právne normy, zbierky a ko-
difikácie – historický vývoj a vplyv na modernú normotvorbu;

hospodárska diplomacia, ale aj diplomacia podniková, e-diplomacia, republiky v  Slovenskej republike pani Yordanku Chobanovú, ako aj
univerzitná diplomacia, vojenská diplomacia, európska diplomacia, pána J. Liam Wasleyho, zástupcu vedúceho diplomatickej misie veľvy-
globálna diplomacia boli skloňované odborníkmi z Južnej Kórey, slanectva Spojených štátov amerických v Slovenskej republike.
Azerbajdžanu, Dubaja, Rumunska, Poľska, Bulharska, Kamerunu, Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku venovalo konferencii zvláštnu
Maroka, Alžírska a Slovenska a pravidelne už desať rokov aj počet- pozornosť, keďže diplomacia ako jeden z nástrojov zahraničnej politiky
nou skupinou francúzskych účastníkov z univerzitného, súkromného štátu je špecifický, významný a  príznačný znak jeho zahraničnopoli-
a verejného sektora. tického pôsobenia. Jeho excelencia Ch. Leonzi okrem úvodného slova
participoval na konferencii aj ako jej účastník a prehovoril na tému bu-
Tentokrát bol hlavný partner podujatia Univerzita Saint Quentin-en- dovania európskej diplomacie.
Yvelines vo Versailles, ktorej šesťčlenný tím zavítal do Banskej Bystrice.
Okrem nich to boli kolegovia z univerzít v Toulouse, Grenobli, Lyone, Už desať rokov Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Paríži. Úspešný deň sme zakončili videokoferenciou s predstaviteľom pripravuje podobné úspešné vedecké podujatia v partnerstve s francúzs-
Stálej diplomatickej misie Francúzskej republiky pri OSN v New Yorku. kymi univerzitnými pracoviskami. Za toto desaťročné obdobie sa nám
podarilo pripraviť 15 vedeckých konferencií a publikovať 18 zborníkov
Dekan FPVMV doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., privítal na (monografií) v parížskom vydavateľstve l’Harmattan.
slávnostnom otvorení konferencie rektora UMB doc. Ing. Vladimíra
Hiadlovského, PhD., ďalej mimoriadneho a  splnomocneného veľvy- doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.
slanca Francúzskej republiky v Slovenskej republike pána Christopha Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie FPVMV UMB
Léonziho, mimoriadnu a  splnomocnenú veľvyslankyňu Bulharskej
25

VýskumKONFERENCIE

a ochrana

cicavcov na

V dňoch 23. a 24. novembra sa v priestoroch FPV Slovensku
UMB v Banskej Bystrici uskutočnila už trinásta
vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou CSc. (75 rokov), a prof. RNDr. Ľudovíta Kociana, CSc. (70 rokov).
Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku (prvá sa Dvaja z nich, prof. Sládek a prof. Kocian, ktorí sa zúčastnili konferencie
konala v roku 1994 a od roku 1995 prebieha v dvoj- (ďalší dvaja sa jej zo zdravotných dôvodov nemohli zúčastniť), počas
ročných intervaloch). laudácia prezentovali niektoré momenty zo svojho života a diela.

Konferenciu zorganizovali členovia Katedry biológie a ekológie FPV V  plenárnej prednáške Mgr. Imrich Nagy, PhD. (FF UMB), ana-
UMB v  spolupráci s Ústavom ekológie lesa SAV vo Zvolene, Štátnou lyzoval na príklade opisu Zvolenskej stolice a v komparácii s opis-
ochranou prírody SR v Banskej Bystrici, Slovenskou zoologickou spo- mi ďalších stolíc (Trenčianska, Oravská) informácie o cicavcoch
ločnosťou pri SAV a Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici. vo „Vedomostiach“ slovenského barokového učenca Mateja Bela.
Konferencia sa konala pod záštitou dekanky FPV UMB doc. RNDr. Problematiku veľkých šeliem na Slovensku a v Českej republike priblí-
Jarmily Kmeťovej, PhD., a  prebiehala ako jedno z podujatí v rámci žili ďalšie plenárne prednášky Ing. Vladimíra Antala (ŠOP SR Banská
aktivít Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Zúčastnilo sa jej 88 re- Bystrica) a Dr. Miroslava Kutala (Mendelova univerzita Brno).
gistrovaných odborníkov zo Slovenska a  Českej republiky, ktorí mali
počas dvoch nabitých dní možnosť vypočuť si tri plenárne prednášky, Maratón prednášok bol rozdelený do piatich samostatných blo-
31 prednášok a pozrieť 11 vystavených posterov. kov zameraných na aktuálnu problematiku výskumu i ochranárskych
manažmentových aktivít netopierov, drobných cicavcov, mortality ci-
Prítomní si pripomenuli jubileá štyroch významných osobností, reš- cavcov na pozemných komunikáciách a tzv. slovenskej „veľkej trojky“
pektovaných autorít výskumu fauny vtákov a cicavcov karpatsko-pa- (medveďa, vlka a rysa), ktorá bola prezentovaná v rámci dvoch blokov.
nónskeho priestoru: prof. Ing. Jozefa Sládeka, CSc. (90 rokov), RNDr. Práve veľké šelmy a kolízie cicavcov s dopravnými prostriedkami do-
Andreja Stollmanna (85 rokov), prof. RNDr. Alexandra L. G. Dudicha, minovali, pretože v rámci nich sa v posledných rokoch uskutočnilo via-
cero zaujímavých aktivít, na ktorých participovali aj odborníci z hosti-
teľskej katedry.

V závere konferencie boli ocenené dve najlepšie študentské prezen-
tácie. Na prvom mieste sa umiestnil Mgr. Martin Duľa (Lesnická a dře-
vařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně) prednáškou M. Duľa & M.
Kutal: Zloženie potravy rysa ostrovida (Lynx lynx) v nevegetačnej sezóne
na okraji Západných Karpát a na druhom mieste Ing. Nuno Guimarães
(FPV UMB) za prednášku N. Guimarães, F. Álvares, M. Barančeková, S.
Finďo & P. Urban: Wolf population survey using a multi-methodological
approach: insights from Central Slovakia. Obaja získali vecné ceny (bi-
nokulárne lupy) od jedného zo sponzorov konferencie.

doc. Ing. Peter Urban, PhD.
Katedra biológie a ekológie FPV UMB

26

Vedecký seminár Imricha Karvaša

Vedecký seminár Imricha Karvaša je vedeckým podujatím Katedry Podujatia sa tiež zúčastnil doc. Ing. Milan Karvaš, CSc., syn pro-
financií a  účtovníctva EF UMB konaným pod záštitou Národnej fesora Imricha Karvaša spolu so svojím vnukom Erikom Puchoňom.
banky Slovenska a doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD., rekto- Okrem prorektorky pre vedu doc. PhDr. Alexandry Bitušíkovej, CSc.,
ra UMB. Je výsledkom iniciatívy prof. Ing. Emílie Zimkovej, PhD., a  vedenia EF UMB s dekanom doc. Ing. Petrom Krištofíkom, PhD.,
a študentov študijného programu financie, bankovníctvo a investova- bolo hľadisko auly Rotundy zaplnené študentmi a akademickými za-
nie: Michala Mešťana, Mateja Žofaja, Daniely Dvorščákovej, Kamila mestnancami z Banskej Bystrice i iných slovenských miest.
Ščerbu a Moniky Halmiovej. Hlavným cieľom podujatí, ktoré sa orga-
nizujú pravidelne od roku 2013, je pripomenutie pamiatky a odkazu Bc. Monika Halmiová
významného slovenského národohospodára, právnika, učiteľa a prvého študentka EF UMB
guvernéra Slovenskej národnej banky prof. Imricha Karvaša. Na podu-
jatiach vystupujú významní odborníci z oblasti národného hospodár-
stva, financií, akademickej i profesionálnej sféry.

V priestoroch EF UMB sa 24. októbra 2017 konalo ďalšie podujatie
z  tejto série. Pozvanie na vedecký seminár prijal prof. Ľuboš Pástor,
PhD., člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska, profesor financií
Booth School of Business, University of Chicago, ktorý sa v rámci svojej
prednášky venoval prepojeniu výnosnosti akcií a politických cyklov.

Profesor Ľ. Pástor sa v rámci svojej prednášky zameral na nový mo-
del politických cyklov, a teda na to, či má zvolenie konkrétnej politickej
strany v USA vplyv na výnosnosť na akciových trhoch. Počas prednášky
postupne predstavoval parametre modelu a výstupy, ku ktorým model
vedie. Vyzdvihoval jednoduchosť modelu, nové teoretické poznatky
a skutočnosť, že nie samotný prezident či politická strana vplýva na vý-
nosnosť akcií, ale ide o obdobie, v ktorom je prezident zvolený.

V  diskusii reagovali študenti otázkami, ktoré sa týkali vlastností
modelu politických cyklov, ale tiež súčasnej ekonomickej situácie
v oblasti centrálneho bankovníctva.

27

KONFERENCIE

Užitočné neznáme inštitúty

V Banskej Štiavnici sa pod organizačnou taktov- fakulty UMB, malo za cieľ prioritne umožniť jednotlivým katedrám
kou Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy prediskutovať problémy, ako aj možné spoločné postupy pri efektív-
v Bratislave uskutočnilo v dňoch 5. a 6. októbra nom napredovaní a zlepšovaní výučby. Zároveň to bola príležitosť pre-
2017 stretnutie katedier občianskeho práva práv- hĺbiť vzťahy a vzájomnú komunikáciu medzi katedrami.
nických fakúlt ČR a SR.
Uskutočnilo sa zasadnutie vedúcich zástupcov katedier občianskeho
Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia Univerzity Mateja Bela v Banskej práva jednotlivých fakúlt, ktorí stručne uviedli štruktúru a zastúpenie
Bystrici, Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, Trnavskej univerzi- svojej katedry a zároveň sa vyjadrovali k problematike počtu a rozsahu
ty v  Trnave, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v  Košiciach, Univerzity predmetov, ktoré ich katedry zastrešujú.
Karlovej v Prahe, Masarykovej univerzity v Brne, Západočeskej univer-
zity v Plzni a Univerzity Palackého v Olomouci. Stretnutie katedier, kto- Na konferencii účastníci aktívne predniesli svoje príspevky, ktoré
ré bolo spojené aj s konferenciou Užitočné neznáme inštitúty a ktorého následne boli predmetom zaujímavých diskusií.
sa aktívne zúčastnili aj členovia Katedry občianskeho práva Právnickej
JUDr. Juraj Takáč, PhD.
Katedra občianskeho práva PrF UMB

Technické vzdelávanie v zá

Problematika technického vzdelávania na základ- zaoberajúcich sa didaktickými a odbornými otázkami výučby technic-
ných, stredných a vysokých školách bola predme- kých odborných predmetov na základných, stredných a vysokých ško-
tom rokovania účastníkov 33. ročníka medziná- lách i v rámci pregraduálnej prípravy študentov predmetu technika na
rodnej vedecko-odbornej konferencie pod názvom učiteľských fakultách.
Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzde-
lávania. Konferencia sa uskutočnila v dňoch 9. Technické vzdelávanie na základnej škole prežíva svoju renesan-
a 10. októbra 2017 v horskom hoteli Šachtička ne- ciu, od školského roku 2017/18 sa vyučuje predmet technika podľa
ďaleko Banskej Bystrice pod záštitou doc. RNDr. Inovovaného vzdelávacieho štandardu už v 5. – 7. ročníku s časovou
Jarmily Kmeťovej, PhD., dekanky FPV UMB. dotáciou 1 h týždenne. V 8. – 9. ročníku sa vyučovanie v  predmete
technika realizuje podľa Vzdelávacieho štandardu ŠVP z  roku 2008
podľa upravených rámcových učebných plánov.

Veľmi podnetná bola prednáška Průmysl 4.0 – výzva pro změ-
nu (nejen) technického vzdělávaní (doc. PhDr. Jiří Dostal, Ph.D., PF
UP Olomouc). Autor vo svojom vystúpení konštatoval, že nastupuje

Spoluorganizátormi konferencie boli: Univerzita Konštantína filo-
zofa v Nitre, Prešovská univerzita v Prešove, Štátny pedagogický ústav
v Bratislave a EDUCTECH, n. o., Vranov nad Topľou. Garantom konfe-
rencie bol prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.

Cieľom konferencie bolo prezentovať výsledky práce vedeckých,
vedecko-výskumných, výskumných a  pedagogických pracovníkov

28

Doktorandská konferencia v Prahe

V dňoch 9 a 10. novembra 2017 sa konala pod zášti- Spomedzi doktorandov našej Pedagogickej fakulty sa na konferencii
tou European Association for Music in Schools úspešne prezentovali v jednotlivých sekciách externí zahraniční dokto-
už piata doktorandská konferencia Teorie a prax randi z Poľska: K. Feret, M. Chiechowicz, I. Piekarczik a W. Wiazownicki
hudební výchovy, podporovaná Medzinárodným aj so svojimi školiteľmi a novoprijatí doktorandi z Katolíckej univerzity
vyšehradským fondom v Bratislave (IVF-21710178) v Ružomberku: D. Baňasová a I. Palovič. Prezentácie našich doktoran-
a Grantovou agentúrou UK (GAUK-250502). dov boli na veľmi dobrej úrovni, svojím obsahom zaujali prítomné au-
Konferenciu pravidelne každé dva roky organizu- ditórium a pripravili si tak základ svojich dizertačných prác.
je Katedra hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty
Univerzity Karlovej v Prahe. Pokračovanie tejto konferencie bude v októbri 2018 v priestoroch našej
univerzity v rámci už etablovaného sympózia Cantus choralis Slovaca 2018.
Podujatie je určené doktorandom, magistrom, školiteľom zo všet-
kých učiteľských fakúlt vyšehradského regiónu. Konferencia riešila ak- prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.
tuálne problémy hudobnej edukácie vo výskume mladých vedcov a ich predseda OK DHU, Katedra hudobnej kultúry PdF UMB
školiteľov a celé podujatie sa konalo v konferenčnej sále Ministerstva
školstva, mládeže a telovýchovy ČR v Prahe.

Hosťami V. doktorandskej konferencie boli aj prof. Gerhard Sammer
– prezident Európskej asociácie pre hudobnú výchovu (Nemecko),
PaedDr. Jan Prchal – predseda Spoločnosti pre hudobnú výchovu ČR.

Našu univerzitu reprezentovali za odborovú komisiu didaktiky hudob-
ného umenia z Katedry hudobnej kultúry PdF UMB emeritný prof. Mgr.
Belo Felix, PhD., a prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc., ktorí sú zároveň
(od počiatku) aj členmi prípravného výboru konferencie. Obidvaja sa
predstavili na konferencii so svojimi príspevkami, resp. workshopom.

kladnej škole

Priemysel 4.0, kde počítače a  automatizácia fungujú úplne odlišným Kováčová, riaditeľka odboru základných škôl MŠVVŠ SR, a PaedDr. Silvia
spôsobom. Podstatnú úlohu v novej výrobe plnia roboty (kyber-fyzikál- Manduľáková, PhD., riaditeľka neziskovej organizácie EDUCTECH, a Mgr.
ne systémy) vzdialene pripojené k počítačovému systému. Zdôraznil, že Štefánia Hrivňáková a Mgr. Eva Ščerbová, zástupkyne ŠIOV Bratislava.
v kontexte Českej a Slovenskej republiky nie je základnou otázkou, či sa
Priemysel 4.0 blíži a dotkne našich krajín, ale ako rýchlo. Nosnou témou zasadnutia za účasti pozvaných hostí boli návrhy
predmetovej komisie na úpravy v Štátnom vzdelávacom programe a vo
V prednáške Vplyv priestorovej predstavivosti na rozvoj technického Vzdelávacom štandarde predmetu technika smerované na vyučovanie
myslenia žiakov na ZŠ (doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD.) autorka tematického okruhu Ekonomika domácnosti.
zdôraznila, že v ostatných rokoch sa v Slovenskej republike kladie dôraz
na posilnenie technického vzdelávania na základných školách. Program konferencie bol veľmi pozitívne hodnotený všetkými
účastníkmi konferencie. Zvlášť vysoko hodnotili program samotní
Súčasťou programu konferencie bolo aj organizovanie workshopov učitelia, ktorí vo svojom hodnotení vyslovili požiadavku pravidelného
pre učiteľov základných škôl, ktorí predmet technika vyučujú v 5. – 9. stretávania, pretože vzájomná výmena skúseností a  nadobúdanie no-
ročníku základnej školy. Workshop č. 1 bol zameraný na rozvoj priesto- vých informácií aj prostredníctvom workshopov je jedným z  krokov,
rovej predstavivosti žiakov, podporený metakognitívnou stratégiou. ktoré majú smerovať k skvalitneniu technického vzdelávania na základ-
(Lektor: doc. PaedDr. Peter Beisetzer, PhD.) Workshop č. 2 bol zame- ných školách.
raný na tvorivé využívanie tradičných materiálov (drôt, plasty) a prácu
s nimi v predmete technika. (Lektor: Mgr. Ján Širka, Ph.D.) prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.
Katedra techniky a technológií FPV UMB
V  dopoludňajšom programe boli prezentované aktivity a  činnosti
neziskovej organizácie EDUCTECH so zameraním na podporu tech- 29
nického vzdelávania najmä v rámci regionálneho školstva na Slovensku
(PaedDr. Silvia Manduľáková, PhD., riaditeľka organizácie, a  Mgr.
Matúš Demko).

Počas konferencie boli prezentované moderné učebné pomôcky firmy
Kvant, ktoré majú veľké uplatnenie pri preberaní jednotlivých tematic-
kých celkov predmetu technika v 5. – 9. roč. ZŠ (Ing. Branislav Hlinka
a Miriam Vabcová).

Ďalším sprievodným programom konferencie bolo zasadnutie
predmetovej komisie pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce. Zasadnutia
sa okrem riaditeľa ŠPÚ Bratislava zúčastnili vzácni hostia: Mgr. Ingrid

SEMINÁR

Právne a ekonomické aspekty
elektronického monitoringu

V priestoroch Ekonomickej fakulty UMB sa 27. na Krajskom súde v Banskej Bystrici, pplk. Mgr. Ján Moravčík, zástupca
novembra 2017 konal pracovný seminár k projek- riaditeľa Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody
tu Interdisciplinárneho prístupu k elektronickému v Banskej Bystrici a ďalší.
monitoringu obvinených a odsúdených osôb v slo-
venskom prostredí pod názvom Právne a ekono- V úvode seminára boli účastníci oboznámení s postupom riešiteľského
mické aspekty elektronického monitoringu, ktorý kolektívu pri zbere a spracovaní informácií. Riešiteľský kolektív sa pri dis-
je podporovaný Agentúrou na podporu vedy a vý- kusii s odborníkmi zameral na oblasti časového horizontu a administra-
skumu (APVV-15-0437). tívnej náročnosti Inštitútu predbežného šetrenia pre probačných úrad-
níkov, na dôvody nízkej tendencie ukladania trestu domáceho väzenia
Cieľom pracovného seminára bola výmena skúseností, poznatkov a trestu zákazu účasti na verejných podujatiach v Slovenskej republike,
a pracovných postupov odborníkov pracujúcich v oblasti výkonu elek- na prínos ukladania trestu domáceho väzenia pre spoločnosť, na negatíva
tronického monitoringu obvinených a  odsúdených osôb v  podmien- a riziká spojené s uložením a vykonávaním trestu domáceho väzenia pre
kach Slovenskej republiky. spoločnosť a odsúdeného a akým spôsobom by riešiteľský kolektív mohol
pomôcť zvýšiť využívať elektronický monitoring.
Pracovného seminára sa zúčastnilo viacero odborníkov z praxe vráta-
ne zástupcov zainteresovaných inštitúcií, menovite JUDr. Ľubomír Bušík, Na seminári riešiteľský kolektív prezentoval aj ekonomické aspekty
PhD., podpredseda Krajského súdu v Banskej Bystrici a člen trestnoprávne- elektronického monitoringu v zmysle jeho nákladovej náročnosti a tiež
komparáciu nákladov elektronického monitoringu a klasického výko-
ho kolégia, Mgr. Alena Sigetyová, vedúca odde- nu trestu v  celoeurópskom kontexte. Členovia riešiteľského kolektívu
lenia probácie a mediácie boli zo strany odborníkov z praxe oboznámení so zistenými probléma-
mi, ktoré priniesla doterajšia prax pri vykonávaní elektronického mo-
nitoringu. Riešiteľský kolektív bol zo strany vedúcej oddelenia probácie
a mediácie tiež detailne oboznámený s technickými riešeniami monito-
ringu osôb. Prínosom seminára okrem výmeny poznatkov a skúseností
bol aj prísľub ďalšej spolupráce všetkých zainteresovaných skupín na
riešení projektu, ako aj kreovaní riešení aplikovateľných v praxi.

JUDr. Zoltán Valentovič 
Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných

disciplín PrF UMB

Maciej Szafran´ski & Marek Golin´ski & Hannu Simi (editors)

Nová monografia aj v pedagogickom procese, pretože THE AOCFCTERLEARNASTVIEORNSAOLF DEVELOPMENT
obsahuje poznatky o rozvoji prie- COMPETENCES
Kolektív autoriek a riešiteliek projektu Erasmus+ z Ekonomickej fakulty rezových kompetencií v  štyroch
sa podieľal dvoma kapitolami na medzinárodnej kolektívnej mono- európskych krajinách (Fínsko,
grafii The Acceleration of Development of Transversal Competences Poľsko, Slovensko a Slovinsko).
(Akcelerácia rozvoja prierezových kompetencií) publikovanej v  rámci Monografia bola vydaná vo Fínsku,
projektu Erasmus+ Metóda urýchlenia rozvoja prierezových kompe- je publikovaná v anglickom jazyku
tencií prostredníctvom praktického tréningového procesu študentov. a  ako projektový výstup je voľne
Monografia sumarizuje priebežné výsledky tohto projektu a skúsenosti dostupná na webovej stránke pro-
autorov v urýchľovaní získavania a rozvoja kompetencií potrebných na jektu http://atcerasmus.eu/
trhu práce. Osobitný dôraz je venovaný kompetenciám, ktoré požadu-
jú spoločnosti a podniky zamestnávajúce absolventov. Táto monografia Ing. Kamila Borseková, PhD.
môže byť odrazovým mostíkom pre ďalšie skúmanie, ale tiež nápomocná Výskumné a inovačné centrum

30 EF UMB

NOVÁ DOHODA MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
O SPOLUPRÁCI
Mobilitná
alebo rošáda v rámci
translatologickej
ČO PRINIESOL siete CEEPUS
JEDEN
Z VÝSKUMNÝCH V zimnom semestri 2017 sa uskutočnila učiteľská výmena
POBYTOV? v rámci siete CEEPUS CIII-AT-0119-12-1718 *e-Bologna*
– Network for Translation Studies and Transcultural
Dlhodobá spolupráca a  partnerstvo sú vzácne veci, ktoré Communication Programmes in Central, Eastern and
však treba udržiavať a rozvíjať. To vieme všetci. Nebýva pra- South-Eastern Europe medzi Maďarskom a Slovenskom.
vidlom, že každé projektové partnerstvo vyústi aj do podpisu
dohody o ďalšej spolupráci. V prípade spolupráce s Inštitútom Docentka Zuzana Bohušová vyučovala v októbri na Miškolskej univerzite
ekonomiky a organizácie priemyselnej výroby Sibírskeho odde- a pani Farkasné Puklus Márta vyučovala v novembri na Filozofickej fakulte UMB
lenia Ruskej akadémie vied (ďalej len Inštitút) v Novosibirsku v Banskej Bystrici. Výučba prebiehala v nemeckom jazyku. Doc. Bohušová, kto-
sa potvrdilo, že udržiavanie kontaktov (nielen na profesionálnej rá je garantkou tejto siete za UMB, prednášala maďarským študentom o tzv. ko-
báze) má svoj zmysel. V období rokov 2012 – 2015 bol kolektív munitnom tlmočení (pre znevýhodnené skupiny osôb) a preberala s nimi dôle-
zamestnancov EF UMB spoluriešiteľom medzinárodného pro- žitosť a aktuálnosť ústnej komunikácie, ako aj výslovnostné osobitosti nemčiny.
jektu FOLPSEC, v ktorom participovali aj odborníci z Inštitútu.
Nadviazané kontakty cez projekt FOLPSEC našli svoje pokra- Pani Farkasné Puklus mala prednášku o  tlmočení na súdoch
čovanie. Napríklad v  podobe projektu APVV s  bulharským v  Maďarsku, ktorú študenti prekladateľstva a tlmočníctva simultánne tl-
partnerom, predtým hlavným riešiteľom projektu FOLPSEC, močili do slovenského jazyka. Bola to jednak simulácia konferenčného
v  publikačných výstupoch v  podobe odborných monografií tlmočenia (prostredníctvom tlmočníckej techniky), a teda výborné tlmoč-
a vedeckých štúdií v spoluautorstve s odborníkmi z Inštitútu, nícke cvičenie, jednak zaujímavá prezentácia projektových výsledkov z te-
ale aj z ďalších partnerských zahraničných inštitúcií (Ukrajina, órie a  praxe tlmočenia. Mobilitná rošáda prebehla veľmi úspešne a  bola
Poľsko, Bulharsko), v aktívnej účasti prof. M. Uramovej a doc. S. obohacujúcou aktivitou pre všetkých zúčastnených.
Čapkovej z EF UMB na vedeckej konferencii v Novosibirsku na
počesť 80. výročia narodenia významného vedca, akademika V  letnom semestri 2018 pokračuje sieť študijným pobytom študent-
A. G. Granberga. V októbri 2017 absolvovali prof. M. Uramová ky nemeckého a  talianskeho jazyka v  Centre translatológie Viedenskej
a doc. S. Čapková na pozvanie Inštitútu krátkodobý výskumný univerzity. Okrem spomínaných univerzít sú partnermi v  sieti ďal-
pobyt v Novosibirsku, ktorý bol podporený projektami VEGA šie univerzity z  Maďarska, Česka, Slovinska, Čiernej Hory, Rumunska,
a  napĺňal ich ciele. Špecifickým prínosom tohto výskumné- Srbska a  Macedónska. CEEPUS je výmenný stredoeurópsky program
ho pobytu bola príprava dohody o  spolupráci medzi UMB univerzitných mobilít študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov.
a Inštitútom, ktorá otvára kvalitatívne novú dimenziu spolu-
práce v  prospech oboch inštitúcií. Poďakovanie patrí najmä doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.
zástupcovi riaditeľa Inštitútu V. I. Suslovovi a O. P. Burmatovej, Katedra germanistiky FF UMB
ktorí sa osobne angažovali za inštitucionalizáciu vzťahov for-
mou dohody a jej podpisu zo strany Inštitútu. Podpisom zmlu- 31
vy rektorom UMB doc. Ing. Vladimírom Hiadlovským, PhD.,
a  riaditeľom Inštitútu prof. V. A. Krjukovom, členom koreš-
pondentom Ruskej akadémie vied, DrSc., zároveň vzniká zá-
väzok pokračovať v aktívnej a vzájomne výhodnej spolupráci.
Túto zodpovednosť preberá najmä EF UMB a osobne jej pe-
dagógovia z dvoch katedier (Katedra verejnej ekonomiky a re-
gionálneho rozvoja a Katedra ekonómie) – prof. M. Uramová
a doc. S. Čapková v úzkej súčinnosti s vedúcou Výskumného
a inovačného centra Ing. K. Borsekovou, ktorá má výrazný po-
diel na úspešnosti projektu FOLPSEC, ktorý spoluprácu otvo-
ril. Dohoda o  spolupráci je otvorený dokument, ktorý dáva
priestor na rozvoj výskumných oblastí a  vzťahov najmä tým
kolegom na UMB, ktorí sa venujú sociálno-ekonomickému
rozvoju a špecificky rozvoju regionálnemu.

prof. Ing. Mária Uramová, PhD.
EF UMB

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA BATIKA

32 Priestor pre maľbu,
alebo maľba na textil

Maľba, ktorá dominovala v dňoch svojich prinesených skíc, návrhov a  kompozič-
od 16. do 20. októbra 2017 na Kated- ných riešení, uchopili podstatu tejto techniky
re výtvarnej kultúry Pedagogickej cez prekrývanie miest voskom a pri práci s far-
fakulty UMB v Banskej Bystrici bola bou rešpektovali povrch a textilný materiál. Vo
prezentovaná prirodzenou entitou, výsledných desiatich prácach študentov domi-
ktorá sa vyznačovala výsledkom po- nuje vedomé transponovanie vzťahov, prítomný
učenia, skúsenosti a individuálneho okamih, presila eufórie aj vnútro autora. Práce
poznania študentov učiteľstva vý- sa vyznačujú intenzívnou prítomnosťou farby,
tvarného umenia z pracovného work- umocnené sú koloristickým katalyzátorom, plné
shopu, ktorý viedla v rámci ERAS- veľkorysej kompozičnej harmónie.
MU+ Dr. hab. Małgorzata Strzelec
z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Štruktúra tvorivého týždňa bola postavená
Technologiczno-Humanistycznego okrem praktickej činnosti v  ateliéri, ktorá bola
v meste Radom v Poľsku. ukončená výstavou batík v  priestore katedry
aj na autorskej výstave akvarelov Małgorzaty
Cieľom nebola len mechanicky ponímaná Strzelec a  výstavou kresieb študentských prác
výtvarná produkcia, aj keď akokoľvek variabilná z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-
a flexibilná. Každé vzájomné tvorivé stretnu- Humanistycznego, ktorú uviedol zo svojho ate-
tie môže priniesť pozoruhodné zmeny spojené liéru profesor Stanisław Zbigniew Kamieński vo
s vnútorným vývojom samotnej tvorby. Takmer vstupných priestoroch fakulty. Výstava načrtáva
vždy ide o  proces, ktorý je ovplyvnený kultúr- tendencie kresby v súčasnej výtvarnej edukácii,
nymi a technologickými faktormi. Počas celé- potvrdzuje fenomén kresby a poukazuje na sú-
ho procesu tvorby sa viedli diskusie a reflexie časné umelecké formy kresby, ktoré k výtvarnej
o technike maľby na textil a o jej možnostiach. edukácii bezprostredne patria. Pozoruhodným
V  ateliéri sa zdôrazňoval prístup kreatívnej re- je rozvoj individuálnych predstáv niektorých
alizácie a  uvažovanie nad vlastnou tvorbou, študentských prác, úzko spojený s  výtvarným
komunikácia a vzájomná diskusia o námetoch porozumením príčin a následku tvorby, s origi-
a spôsoboch zobrazenia. Podstatným bolo, aby nálnym predvídaním následného a budúceho.
študenti prostredníctvom maľby realizovali Iný svet, optická clona analýz situácií a opakova-
možnosti výtvarnej edukácie s účinným výchov- ných ľudských problémov.
ným prostriedkom. Aby sa vyrovnali s intenzív-
nym zážitkom nielen v  rovine estetickej, ktorý Spolupráca našich dvoch škôl trvá už viacej
tvorbou a recepciou získavame. Nepredmetné ako desať rokov. Za toto obdobie sme realizo-
kompozičné zobrazovanie našlo naplnenie vali viaceré mobility študentov aj učiteľov, účasť
svojho potenciálu v experimentovaní s farbou na konferenciách a  výstavách na Slovensku
a  jej výrazom. Hotové veľkoformátové práce a v Poľsku. To, že navzájom kontaktujeme učite-
nie sú len kompozičné predstavy jednotlivých ľov a študentov, ktorí študujú učiteľstvo výtvar-
študentov, ale je to súbor schopností reprodukč- ného umenia u nás, a učiteľov a študentov, ktorí
ných, anticipačných a dynamických maliarskych študujú výtvarné umenie ako neučiteľský smer
predstáv a  kompozičných vzťahov. Tematické v Poľsku, prináša vzájomné ovocie predovšetkým
splynutia subjektívnej a objektívnej reality, často v tom, že v procesoch výtvarnej edukácie priro-
na hrane, si napokon našli svoj smer cez maliar- dzene integrujeme aktuálne a potrebné prvky
sky priestor batiky. podľa potrieb a koncepcie vyučovania praktic-
kých predmetov v ateliéroch. Najdôležitejším je
Technika batikovania sa bežne uplatňuje vo to, že podstatnú úlohu zohráva výtvarný peda-
výtvarnej tvorbe, ale aj v ľudovej umeleckej tvo- góg, ktorý si vyberá metódy a prostriedky, ktorý-
rivosti a je s ňou možné pracovať aj v bežnom do- mi realizuje výtvarnú edukáciu v jej komplexnej
mácom prostredí, čím si vytvára vhodný priestor podobe. Vzájomné skúsenosti a  pohľad na vý-
aj na prácu v škole. Študenti pracovali na základe tvarnú edukáciu dopĺňajú komplexnosť využitia
všetkých atribútov a funkcií výtvarného umenia.

prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.
Katedra výtvarnej tvorby PdF UMB

PODUJATIA NA UMB

Extrapolácie 2017

Na pôde Univerzity Mateja Bela sa v dňoch 25. 9. – Inteligentné budovy vybavené ambientným systémom pre zrakovo hendi-
22. 11. 2017 uskutočnilo podujatie Extrapolácie 2017 kepovaných; Dizajn produktov, ktoré sa nedajú použiť; Identita v e-svete;
zamerané na podporu rozvoja IT vo výskume, vzde- Môže sa robot vidieť v zrkadle?.
lávaní a podnikaní na Slovensku.
Počas trvania podujatia boli prezentované aj výstavy. Jednou z nich
Prečo extrapolácie? bola Výstava historických počítačov realizovaná v spolupráci s občian-
Pojem „extrapolácie“ je známy z matematiky a spolu s pojmom „inter- skym združením SMEPetc., druhou Stála expozícia počítačov a číslicovej
polácie“ sú nástrojmi na opis funkcií, ktoré sú zadané pomocou niekoľ- techniky Jána Koleničku realizovaná v spolupráci s Katedrou informatiky
kých známych bodov (interpolácia) a predpovedanie ich pokračovania Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela.
do budúcnosti (extrapolácia), kde už nie sú definované ďalšie body
funkcie. Zo známeho priebehu funkcie vieme vypočítať jej predpokla- V priebehu trvania podujatia dostali priestor aj IT firmy a organizácie,
danú hodnotu v nasledujúcom kroku, hoci tieto údaje ešte nepoznáme. ktoré pôsobia v Banskej Bystrici a jej okolí. Záujemcovia sa mohli zúčast-
Podujatie Extrapolácie je venované histórii, súčasnosti a budúcnosti in- niť exkurzií do firiem, tematicky zameraných besied a workshopov.
formačných technológií na Slovensku. Cieľom podujatia je viesť mladú
generáciu k štúdiu a kreatívnej práci, ukázať, že máme vlastnú históriu Záverečnou bodkou podujatia bola zaujímavá prednáška Ing. Romana
IT a zároveň vieme, ako ísť ďalej.

Banská Bystrica – hlavné mesto informatiky v roku 2017
Základnou myšlienkou organizátorov je usporiadať toto podujatie všade tam,
kde v minulosti na Slovensku žili a pracovali slovenskí konštruktéri počítačov,
matematici a programátori. Preto sa podujatie Extrapolácie každoročne orga-
nizuje v slovenských mestách tak, že jedno z nich sa stane hlavným mestom
informatiky. Hlavným mestom pre prvé Extrapolácie sa stali Košice v októbri
roku 2015. O rok neskôr sa hlavným mestom informatiky stala Bratislava. Na
rok 2017 sa hlavným mestom informatiky stala Banská Bystrica. Organizácia
podujatia bola realizovaná v spolupráci s Katedrou informatiky FPV UMB.

Organizačná štruktúra Extrapolácií 2017 Kišša, konštruktéra prvého slovenského osobného počítača PMD 85 a no-
Hlavnými organizátormi Extrapolácií 2017 v  Banskej Bystrici boli UMB siteľa ocenení Microsoft Most Valuable Professional za roky 2003 – 2013.
v Banskej Bystrici a Ústav informatiky SAV. Hlavným garantom Extrapolácií Dozvedeli sme sa o materiálnych a politických podmienkach, v ktorých
2017 bola Ing. Ivana Budinská, PhD., riaditeľka Ústavu informatiky vznikol počítač PMD 85, ale aj o najaktuálnejších projektoch firmy
SAV. Regionálnym garantom Extrapolácií 2017 bola doc. RNDr. Jarmila Microsoft Azure, o vývoji aplikácií, ich funkcionalitách a prístupe k rieše-
Kmeťová, PhD., dekanka Fakulty prírodných vied UMB. Záštitu nad podu- niu problémov, ktoré pri tvorbe takýchto aplikácií vznikajú. Táto prednáška
jatím Extrapolácie 2017 prevzali podpredseda vlády SR pre investície a infor- bola zároveň organizovaná ako súčasť Vedeckého kolokvia FPV UMB.
matizáciu Ing. Peter Pellegrini, primátor mesta Banská Bystrica MUDr. Ján
Nosko a rektor Univerzity Mateja Bela doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. Sme radi, že sa podujatia zúčastnili nielen pedagógovia a študenti
z Univerzity Mateja Bela, ale aj kolegovia z iných vysokých škôl, zo SAV
Program Extrapolácií 2017 a rôznych firiem pôsobiacich v oblasti IT na Slovensku. V radoch po-
Program bol rozdelený na niekoľko častí. V  rámci hlavného seminá- slucháčov bolo možné vidieť bývalých študentov Katedry informatiky
ra odzneli zaujímavé prednášky, napríklad o počiatkoch internetu na FPV UMB, ako aj študentov rôznych stredných škôl.
Slovensku, pričom prvé spojenie medzi Slovenskom a „svetom“ bolo rea-
lizované práve z Banskej Bystrice; prednáška O skúsenostiach z vyučova- Môžeme byť právom hrdí na našu vlastnú históriu výskumu, vývoja,
nia informatiky na gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach, ktoré bolo výroby a aplikácií počítačov od jej úplného začiatku v roku 1956 až po
jedným z  prvých gymnázií, kde sa začalo s vyučovaním informatiky už otvorenie sa svetu v roku 1990. Dnes môžeme na tejto báze hovoriť
v roku 1975. Súčasným problémom IT a ich riešeniam boli venované ďalšie o našich schopnostiach pokračovať v úspechoch predchodcov novými
prednášky: Aplikácie IoT a IIOT v riadení priemyselných smart výrobkov; víziami a trendmi v celej šírke IT od výskumu až po aplikácie.

RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD.,
Katedra informatiky FPV UMB

33

DISKUSNÉ FÓRUM

HUMAN FORUM

Na pôde FPVMV UMB sa v dňoch 29. a 30. novembra dimíra Hiadlovského a dekana Fakulty politických
2017 konal štvrtý ročník medzinárodného diskusného vied a medzinárodných vzťahov Branislava Kováčika.
fóra o demokracii a ľudských právach HUMAN
FORUM. Podujatie sa konalo pod záštitou prezidenta Podujatie je jedinečné predovšetkým prepojením občianskeho a akade-
Slovenskej republiky Andreja Kisku, verejnej ochran- mického sektora, odbornej a občiansky angažovanej verejnosti. HUMAN
kyne práv Márie Patakyovej, primátora Banskej Bys- FORUM je súčasťou aktivít platformy Nie v našom meste. Vzniklo z inicia-
trice Jána Noska, rektora Univerzity Mateja Bela Vla- tívy občanov a občianok rozhodnutých aktívne konať v situácii, keď majú
pocit, že hodnoty a myšlienky demokracie a ľudských práv začínajú byť
v našej spoločnosti stále častejšie napádané a spochybňované spôsobom,

DISKUSIA S hokejistam
o budúcnosti
Európy Tradičné a  Banskobystričanmi obľúbené podujatie
UNIVERZITA MESTU – MESTO UNIVERZITE privítalo
O významných témach súvisiacich s európskou 4. decembra 2017 univerzitný hokejový tím so športovým ri-
budúcnosťou sa diskutovalo na pôde FPVMV aditeľom a hlavným trénerom PaedDr. Lukášom Opáthom,
našej univerzity 7. novembra 2017. Podujatie PhD., a  generálnym manažérom tímu Ing. Milanom
bolo výsledkom spolupráce viacerých inštitúcii – Zastúpenia Európskej komisie Kyseľom. Ďalšími hosťami, s  ktorými moderátorka viedla
na Slovensku, EurActiv.sk, Euroatlantického centra a FPVMV UMB. V rámci de- rozhovor, boli pomocný tréner Marek Janík a kapitán mužst-
baty diskutovali Dušan Chrenek, vedúci ZEK SR, Vladimír Bilčík, analytik SFPA, va Mgr. Martin Indrych.
Peter Bátor, expert Kancelárie prezidenta SR a Róbert Ondrejcsák, štátny tajom-
ník Ministerstva obrany SR. Podujatie otvoril Jaroslav Ušiak, prodekan FPVMV, V  Cikkerovej sieni historickej radnice na bansko-
a moderovala ho Lucia Yar, analytička EurActiv.sk. bystrickom námestí nešlo iba o  hokej ako druh športu.
Rozhodnutie britských občanov o  vystúpení z  Európskej únie 23. júna 2016
a následný Bratislavský samit 16. septembra 2016 počas slovenského predsedníct-
va v Rade EÚ otvorili medzi členskými krajinami vážnu debatu o súčasnom stave
európskej integrácie, miere euroskepticizmu občanov jednotlivých členských krajín,
ale aj samotnej budúcnosti celého integračného projektu. Z pohľadu reflektovania
verejnej mienky občanov viacerých členských krajín bol rok 2017 zásadný vo via-
cerých smeroch, ale najmä preto, že voľby (či už parlamentné alebo prezidentské)
ako základný nástroj prejavu demokratickej vôle občanov sa konali v Holandsku,
Francúzsku, Nemecku či Českej republike. Na pozadí „volebného európskeho roku“
však v Európskej únii prebiehala debata nielen o možných variantoch vývoja, ako ich
načrtol predseda Európskej komisie Juncker, ale aj debata o ešte užšej integrácii. Táto
diskusia má viacero rozmerov a nemožno ju zužovať len na inštitucionálne a sekto-
rové oblasti spojené s budúcnosťou eurozóny. Je tiež aj o hlbšej vojenskej spolupráci
členských krajín. Jej výrazom bolo napríklad prehĺbenie kooperácie v oblasti obrany
23 členských krajín EÚ pod názvom PESCO (Permanent security cooperation – stála
vojenská spolupráca). Za Slovenskú republiku ju 13. novembra 2017 podpísali štátny
tajomník MZVEZ SR Ivan Korčok a minister obrany SR Peter Gajdoš.

Mgr. Marek Lenč, PhD.
Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie FPVMV UMB

34

ktorý je nezlučiteľný s fungovaním demokratickej, slobodnej a spravodli- rozvoja kritického myslenia prostredníctvom vzdelávania na rôznych
vej spoločnosti. Práve preto sa organizátori podujatia rozhodli už druhý úrovniach. Všetci zúčastnení sa zhodli na tom, že vzdelávací systém na
rok zaradiť do programu konferencie udelenie ceny HUMAN FORUM za Slovensku nie je dostatočne pripravený reagovať na nové výzvy súčasné-
mimoriadny čin v humanizácii spoločnosti. Tento rok sa laureátkou ceny ho sveta a nezodpovedá potrebám vzdelávania v 21. storočí. Keďže súčas-
stala bývalá verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová, ktorá nad poduja- ťou vzdelávania na našej univerzite je aj príprava budúcich pedagógov,
tím v minulosti viackrát prebrala záštitu i aktívne sa ho zúčastnila. organizátori sú nesmierne radi, že podujatia sa aktívne zúčastnil aj dekan
Pedagogickej fakulty UMB Štefan Porubský. Jeho slová sme viacerí vní-
Podujatie sa tento rok venovalo problematike vplyvu médií na vývoj mali ako nádej toho, že aj naša univerzita sa bude v budúcnosti podie-
demokracie, keďže práve médiá, osobitne tzv. nové médiá, ako sú naprí- ľať na skvalitňovaní vzdelávacieho procesu a pripraví takých pedagógov,
klad sociálne siete, menia zásadným spôsobom charakter medziľudskej
komunikácie, a  teda aj politickej diskusie a  politické- ktorí dokážu svoje zručnosti uplatniť v  prospech
ho boja a  tieto zmeny je potrebné vedecky i prakticky kvalitného vzdelávania, ktoré je podmienkou fungujúcej
reflektovať. Diskusné fórum malo ambíciu hľadať odpo- spoločnosti rešpektujúcej základné princípy demokracie
vede na niektoré dôležité otázky spojené s úlohou mé- a ochrany ľudských práv.
dií v  súčasnom svete, napríklad: Sú médiá dostatočne
zodpovedné a profesionálne a zverejňujú overené infor- Ako už názov prezrádza, hlavným nástrojom, ako na
mácie, alebo pracujú s  dohadmi, ktoré verejnosť nedokáže dostatočne tieto naliehavé otázky odpovedať, bola diskusia. Súčasťou
rozpoznať? Je verejnosť schopná kriticky myslieť a dokáže vyhodnotiť re- HUMAN FORUM boli však aj ďalšie zaujímavé sprievodné podujatia: pre-
levantnosť informácií, ktoré sa k nej dostávajú cez médiá rôzneho druhu? mietanie filmu, beseda so spisovateľkou Irenou Brežnou, predstavenie di-
vadla Štúdio tanca, vedecká konferencia a na záver podujatia Ľudskoprávny
Odpovede na tieto otázky sa pokúsili hľadať pozvaní hostia z  rôz- kultúrny večer v Centre nezávislej kultúry Záhrada. Organizátori podujatia
nych odborov: sociológie, politológie, psychológie, pedagogiky, práva veria, že sa podarilo vo vzájomnej diskusii niektoré otázky zodpovedať, iné
a iných, ale najmä tí, ktorých sa tieto otázky priamo dotýkajú – novinári otvoriť, inšpirovať aktívnych účastníkov i návštevníkov spôsobom, ktorý
rôzneho zamerania z  rôznych typov médií (elektronických, tlačových, im bude užitočný v ich ďalšej práci a činnosti, podnietiť záujem tých, ktorí
internetových, mainstreamových aj alternatívnych), ktoré sú v  rôznej doposiaľ nad témou neuvažovali.
zriaďovateľskej pôsobnosti (t. j. verejné, súkromné, slovenské a zahranič-
né). V pléne odzneli viaceré zaujímavé a inšpiratívne analýzy a diagnózy Mgr. Jarmila Androvičová, PhD.
súčasnej spoločnosti. Veľmi dôležitou súčasťou diskusie sa stala otázka Katedra politológie FPVMV UMB

radosti, túžby, záľuby, názory na spoločnosť, podelili sa s  úspechmi
v štúdiu i na ľade.

Moderovanýrozhovor,ktorýsaniesolv znamenítémyVZDELANOSŤOU
K ŠPORTU, ŠPORTOM K VZDELANOSTI potvrdil, že hrať hokej v uni-
verzitnom hokejovom tíme na vysokej úrovni predpokladá oddanosť veci,
sústredenosť na štúdium, zmysel pre reprezentáciu univerzity, ale aj otvorené
srdce na pomoc druhým a maximálne korektné vzťahy.

SOŠ

UNIVERZITA
MMEESSTTUO
UNIVERZITE

i v oblekoch

Široká banskobystrická verejnosť sa dozvedela o  tom, čo nevidieť na
ľade s hokejkou a pukom.

Rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., sa netajil tým, že
mu konvenuje spôsob a filozofia, akými športový riaditeľ a generálny
manažér vedú svoje mužstvo. Zaznela i  myšlienka J. A. Komenského
o tom, že „cieľom vzdelania a múdrosti je, aby človek videl pred sebou
jasnú cestu života, po nej opatrne vykračoval, pamätal na minulosť,
poznal prítomnosť a predvídal budúcnosť“.

Prítomní hokejisti – študenti našej univerzity, študujúci na rôznych
fakultách UMB, v  neformálnych debatách prezradili svoje pocity,

35

Uchádzač, študent a abso

poznatky zo strednej školy, aktuálneho diania doma a v zahraničí, pre-
cvičiť si znalosť jazyka. Jedinečnosť tohto podujatia podporuje ligový
zápas nášho UMB Hockey teamu, ktorý nás úspešne reprezentuje
v Európskej univerzitnej hokejovej lige.

Univerzita nezabúda ani na svojich študentov a  budúcich absol-
ventov, a tak sa už po ôsmykrát otvorili dvere našej univerzity pre zá-
stupcov regionálnych aj nadnárodných spoločností s ponukou voľných
pracovných miest, stáží či praxe na podujatí Univerzitný deň kariéry.
Cieľom podujatia bolo podporiť študentov a absolventov UMB pri hľa-
daní a  sprostredkovaní práce, brigády, stáže a  praxe v  spoločnostiach
národného a  medzinárodného charakteru. Zároveň mali tak možnosť
nadviazať spoluprácu, ktorú môžu zužitkovať pri tvorbe svojich závereč-
ných prác. V priestoroch historickej budovy Ekonomickej fakulty UMB
sa počas Univerzitného dňa kariéry predstavilo 25 spoločností posky-
tujúcich pracovné príležitosti pre študentov a absolventov našich fakúlt.
Návštevníkov UDK bola k dispozícii počas celého podujatia aj kariérová
poradkyňa, ktorá im poskytovala bezplatné kariérové poradenstvo.

Približne 300 študentov tak malo možnosť využiť ponuku sprostred-
kovania práce, brigády, stáže a nadviazať spoluprácu, ktorú môžu
zužitkovať napríklad pri tvorbe svojich záverečných prác. Kariérne
centrum UMB sa ako organizátor teší obľube tohto podujatia, ktoré-
ho prvý ročník sa konal v roku 2010 a  zúčastnilo sa ho približne 10
vystavovateľov a navštívilo ho len 50 študentov a absolventov. Pre štu-
dentov bola pripravená aj tombola, do ktorej venovali ceny zástupcovia
jednotlivých spoločností. Cieľom univerzity je ponúknuť študentom
čo najviac príležitostí prepojenia štúdia s praxou. Na prelome febru-
ára a marca plánuje organizovať Univerzitný deň pracovných príleži-
tostí, ktorý je súčasťou konceptu Zo školy na zimák, to znamená, že
po úspešnom pilotnom ročníku pripravuje už druhý veľtrh kariéry

Univerzita Mateja Bela v  Banskej Bystrici aktívne pristupuje k  prezentá-
cii ponuky študijných programov jednotlivých fakúlt. Už od roku 2002 sa
pravidelne zúčastňuje medzinárodného veľtrhu vzdelávania v  Bratislave
– Akadémia & VAPAC a od roku 2013 majú všetci uchádzači o štúdium
možnosť dozvedieť sa o  štúdiu na jednotlivých fakultách aj na Veľtrhu
Gaudeamus v Nitre. Okrem dvoch najväčších veľtrhov vzdelávania na jeseň
2017 mala univerzita svoj prezentačný stánok aj na medzinárodnom veľtrhu
v Košiciach – PRO EDUCO, ktorý sa tento rok konal na koncom novembra.

Zástupcovia jednotlivých fakúlt informujú stredoškolákov o ponu-
ke študijných programov, o  prijímacích pohovoroch, o možnostiach
štúdia v zahraničí, o výučbe jazykov či uplatnení v praxi. Počas týchto
veľtrhov navštívilo stánok UMB približne 2 500 študentov a  195 vý-
chovných poradcov gymnázií a stredných škôl.

Keďže rozhodujúcim faktorom pre štúdium je aj prostredie univerzity,
fakúlt, internátov a v neposlednom rade aj samotné mesto Banská Bystrica,
aj tento rok sme pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium pripravili Deň
otvorených dverí na všetkých fakultách UMB. Deň otvorených dverí sa
konal počas Týždňa vedy a techniky a pre budúcich vysokoškolákov bol
pripravený bohatý program. Mali tak možnosť nahliadnuť na prednášky,
semináre, zúčastniť sa workshopov na aktuálne témy či zoznámiť sa so štu-
dentskými prácami našich študentov. Počas DOD prekročilo brány našej
univerzity takmer 700 študentov z rôznych regiónov Slovenska.

V netradičnom prostredí a v uvoľnej atmosfére majú študenti z re-
giónu Banská Bystrica možnosť informovať sa o štúdiu aj na podujatí
Zo školy na zimák – edícia Gymnáziá a stredné školy, určenom výluč-
ne pre stredoškolákov. V stánkoch na zimnom štadióne sa môžu infor-
movať o štúdiu na UMB, ale aj o možnostiach štúdia v zahraničí, jazy-
kových kurzoch či voľnočasových aktivitách, ktoré ponúka univerzita.
V stánkoch našich fakúlt si mohli otestovať svoju inteligenciu, dôvtip,

36

lvent UMB AKTIVITY PRACOVÍSK

Prezentácia
možností štúdia
na UMB v prostredí
slovenských škôl
na Ukrajine

a pracovných príležitostí, ktorý otvorí pre verejnosť a navyše ho spojí aj Metodické centrum UMB v dňoch 18. – 20. októbra 2017 zabezpe-
s kvalitným ligovým zápasom nášho hokejového tímu. čovalo na pracovnej ceste na Ukrajine prezentáciu možností štúdia
na UMB v prostredí Slovákov žijúcich na Ukrajine. Na základe spo-
Ing. Dana Straková, Mgr. Petra Žaludová lupráce so spolkom slovenských žien Dôvera v Užhorode odborní-
referát marketingovej komunikácie a celoživotného vzdelávania UMB ci z UMB navštívili školy v slovenských obciach Perečín, Seredné
a Storožnica, ktorá je dnes už súčasťou Užhorodu. Prezentovali sme
aj v jedinej slovenskej škole na Ukrajine – v škole č. 4 v Užhorode.
Oslovovali sme žiakov najvyšších ročníkov stredných škôl, u kto-
rých je predpoklad, že zvažujú štúdium na vysokej škole na
Slovensku aj na UMB v  Banskej Bystrici. Súčasťou pracovného
programu bolo tiež pracovné stretnutie s  konzulom Slovenskej
republiky na Ukrajine Miroslavom Mojžitom, ktorý sa zaujímal
o možnosti zlepšiť situáciu v slovenskom školstve na Ukrajine.
Univerzitu Mateja Bela mladým Slovákom prezentovala PhDr.
Zuzana Drugová z  MC UMB. Krajanov špeciálne zaujala mož-
nosť štúdia novoakreditovaného študijného programu slovenči-
na pre cudzincov. Za jednotlivé fakulty prezentovali: prof. RNDr.
Vladimír Janiš, CSc., Z  Katedry matematiky FPV UMB, Ing.
Jana Fukasová, referát rozvoja FF UMB, doktorandi Mgr. Eva
Cvitkovičová z PdF UMB, Mgr. Kristína Kiššová z FPVMV a Ing.
Matúš Marciš z EF UMB.

Red.

37

Týždeň V stredu 25. októbra 2017 sme v podvečerných
celoživotného hodinách na pôde Právnickej fakulty UMB
učenia privítali plk. Petra Kovaříka, riaditeľa odboru
prevencie korupcie Úradu vlády SR.
Už po sedemnástykrát sa na Slovensku organizoval Týždeň celoživot-
ného učenia – projekt, ktorý chce poukázať na fakt, že vzdelávanie V  spolupráci s  Prešovskou rozvojovou agentúrou ponúkol
je potrebnou súčasťou našej spoločnosti. Počas jedného týždňa sa pre študentov našej fakulty prednášku venovanú pálčivej téme
organizujú rôzne podujatia (prednášky, diskusie, workshopy a pod.)
na celom Slovensku určené pre širokú verejnosť. Hlavným organizáto- Bez cenzúry
rom Týždňa celoživotného učenia je Asociácia inštitúcií vzdelávania
dospelých v  SR a  záštitu nad podujatím prebrala Slovenská komi- V  rámci celoštátnej kam-
sia pre UNESCO, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a  športu SR pane Pretože hovorím
a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR. nie, ktorá sa začala v  apríli
2017, Inštitút pre výskum
Do tohto ročníka (9. – 15. 10. 2017) sa zapojila aj Katedra andrago- práce a  rodiny v  spolu-
giky PdF UMB niekoľkými podujatiami. práci s  odborom rodovej
rovnosti a  rovnosti príle-
Vzdelávanie seniorov v súčasnej Európe. Podujatie organizačne zabez- žitostí Ministerstva práce,
pečili PhDr. Drahomíra Gracová, PhD., a Mgr. Ing. Erik Selecký, PhD., sociálnych vecí a rodiny SR
v spolupráci s Mestským úradom Banská Bystrica (projekt Akadémia eu- organizuje audiovizuálne
rópskeho seniora). Počas podujatia sa diskutovalo na rôzne témy z oblasti prednášky o problematike rodovej rovnosti a násilia na ženách.
vzdelávania seniorov, podujatie sa nieslo v príjemnej atmosfére. 28. 11. 2017 sa konala jedna z  týchto prednášok v  spolupráci
s Pedagogickou fakultou a súkromnou základnou školou U Filipa.
Na pôde Pedagogickej fakulty UMB sme privítali profesora Arneho
Carlsena, bývalého riaditeľa Inštitútu UNESCO pre celoživotné vzdelá- Prednášku na tému Bez cenzúry: filmy, reklamy, seriály o ná-
vanie. Spolu s ním prišiel aj Klaudius Šilhár, prezident AIVD a zástupca silí, mužoch a ženách viedli Ľubica Rozborová a Peter Konečný.
z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Profesor A. Carlsen Prostredníctvom relevantných a aktuálnych ukážok z filmov,
predstavil projekt Learning Cities (Učiace sa mestá). Tento koncept podpo- seriálov a reklám podávala základné informácie o problemati-
ruje ekonomicko-sociálny rozvoj miest, podmienok pre život, ako aj rozvoj ke rodovej rovnosti. Poukazovala na nerovnosti medzi mužmi
pracovných príležitostí. Zároveň sa opiera o piliere – learning to be (učiť sa
byť), leraning to know (učiť sa vedieť), lerning to do (učiť sa konať) a lear-
ning to live together (učiť sa žiť spoločne). Aby sa jednotlivé mestá mohli
zapojiť do tohto projektu, musia spĺňať určité kritériá, napríklad súhlas
a spolupráca zástupcov mesta, zapojenie univerzít, zapojenie mimovlád-
neho sektora a pod. Práve v tejto súvislosti profesor A. Carlsen zdôraznil
úlohu univerzít, ktoré môžu napomáhať samosprávy pri evalvácii progresu
samotnej iniciatívy (Learning Cities). Profesor vyzdvihol aj možnosti zapo-
jenia Banskej Bystrice do projektu Learning Cities, a to najmä vzhľadom na
jeho históriu, akademickú obec a pod. Tiež zdôraznil, že rozvíjanie takých-
to miest je vhodné práve mimo hlavných miest danej krajiny.

Okrem predstavenia projektu hovoril prof. A. Carlsen aj o svojom pô-
sobení na pozícií riaditeľa Inštitútu UNESCO pre celoživotné vzdeláva-
nie, ktoré ukončil v júni 2017. Diskusia sa niesla v duchu identifikovania
prioritných oblastí celoživotného vzdelávania a významu vzdelávania do-
spelých v tomto procese. V závere stretnutia sa profesor A. Carlsen opti-
misticky vyjadril o spolupráci s Pedagogickou fakultou UMB a Katedrou
andragogiky. Povedal, že sa cítil veľmi príjemne a bolo to pre neho jedno
z najlepších stretnutí v rámci jeho pobytu na Slovensku.

Mgr. Michaela Sládkayová
Katedra andragogiky PdF UMB

38

AKTIVITY PRACOVÍSK

Korupcia – skutok sa deje...

korupcie, pričom pozornosť upriamil na problematiku boja s  korup-
ciou z pohľadu Úradu vlády SR. Na plk. P. Kovaříkovi si vážime, že je
absolventom našej alma mater a hrdo sa k nej hlási. Študentom podal
zaujímavé informácie o  stave korupcie v  našom štáte, o  jej formách,
podobách, no najmä o jej vy-
šetrovaní a neľahkom boji
proti nej. Besedu a  diskusiu
ocenili najmä študenti ma-
gisterského štúdia z  hľadiska
analýzy trestnoprávnych as-
pektov korupčného správania,
čo momentálne podporí ich
poznatky z predmetov trestné
právo hmotné a trestné právo
procesné. Podujatie malo vý-
borný ohlas aj vďaka sprievodnej výstave karikatúr svetových umelcov
na danú tému, ktorá bola umiestnená vo foyeri fakulty.

doc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.
prodekanka pre pedagogickú činnosť PrF UMB

a ženami v každodennom živote. Vysvetľovala príčiny a dô- Nesmrteľný les
sledky násilia na ženách, definovala jednotlivé formy a ob-
jasňovala ich dynamiku. Nielen dojímavý príbeh starej medvedice s mláďaťom, ktoré práve
prvýkrát opustilo brloh, rodinku medveďov preliezajúcu vetrom po-
Cieľom prednášky bolo rozšíriť vedomosti mladých váľané stromy v kalamite, či medvede šplhajúce sa za orieškami do
ľudí o tejto problematike, ich schopnosť rozpoznať rodové korún stáročných límb. Druhý film z tatranskej trilógie (Život v obla-
nerovnosti, stereotypy, násilie na ženách v každodennom ži- koch, Nesmrteľný les, Živá rieka) nakrútený spoločnosťou Arolla Film
vote. Zároveň prednáška motivovala študentov a študentky, Liptovský Hrádok ponúka toho divákom oveľa, oveľa viac. Pretože re-
aby v prípade, že sa stanú svedkami násilia na ženách, nezo- álne zachytáva dianie v prírode. Nejde o narežírované zábery, veď člo-
stali v danej situácii apatickí. Prednáška bola realizovaná au- vek – filmár zohral „len“ úlohu dokumentátora a zachytil časť príbehov,
diovizuálnou formou, lebo dynamika uvedeného stretnutia ktoré si režíruje príroda sama.
zodpovedala súčasnému rýchlemu trendu života mladých
ľudí a využívala ich schopnosť veľmi rýchlo prijímať väčšie Aj preto sa 8. novembra 2017 v priestoroch FPV UMB v  Banskej
množstvo informácií a podnetov naraz. Podujatia v trvaní 120 Bystrici uskutočnila prezentácia filmu Nesmrteľný les spojená s  bese-
minút sa zúčastnilo približne 80 študentov a študentiek rôz- dou s Ing. Karolom Kaliským, jedným z jeho autorov. Prvý film trilógie
nych študijných odborov a programov vrátane vyučujúcich. Život v oblakoch prezentoval na jar v rámci Ekologického popoludnia
Katedry biológie a ekológie FPV, ktorá (po jeho úspechu) v spolupráci
PhDr. Lucia Kamarášová, PhD. s ďalšími dvoma katedrami FPV (geografie a geológie, životného pros-
Katedra pedagogiky PdF UMB tredia) i Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici pripravila v rámci
Týždňa vedy a techniky na Slovensku aj možnosť zhliadnuť druhý film.
Po ňom Karol Kaliský, ktorý nie je len výborným filmárom a fotografom,
otvárajúcim svojou tvorbou dosiaľ stále privreté dvere poznania života
v horskej divočine, ale aj jej výborným znalcom i rozprávačom, v diskusii
pútavo priblížil zaujímavé či strastiplné momenty z nakrúcania filmu i
pohnútky vzniku celej trilógie. Fotografie, knihy a filmy nie sú nosným
cieľom jeho aktivít. Predstavujú však atraktívny (a výborne zrealizovaný)
prostriedok na to, aby aj s kolegami upriamili pozornosť verejnosti, vrá-
tane študentov, na prírodu, živočíchy, toľkokrát diskutovanú (a mnohými
dodnes nepochopenú) „divočinu“ či divokú prírodu a nevyhnutnú po-
trebu ich ochrany. Aj preto priblížil tiež občiansku iniciatívu My sme les,
zameranú na zastavenie devastácie národných parkov a vzácnych lesov
na Slovensku, ktorú spustili krátko pred touto vydarenou akciou.

doc. Ing. Peter Urban, PhD.
Katedra biológie a ekológie FPV UMB

39

AKTIVITY PRACOVÍSK PLASTY

Festival NÁS
JEDEN SVET
PREŽIJÚ
na instagrame. Tohtoročný film Bod baru
Katedra životného prostredia FPV UMB zor-
je sociálnou sondou do fínskej spoločnosti ganizovala 25. apríla 2017 pri príležitosti Dňa
Zeme podujatie pre študentov – simulačnú
a prináša obraz o jej vzťahu k cudzincom. hru Plastic Waste Reduction alebo Plasty nás
prežijú. Spoluorganizátormi podujatia boli
Veľmi podnetné bolo diskutovať o zhliad- Technická univerzita v Mníchove, združe-
nie Präventionsingenieure e. V. v Mníchove
nutej problematike s Dr. Mukandim, a Slovenská agentúra životného prostredia.
Cieľom podujatia bolo ukázať prostredníctvom
pôvodne lekárom zo Zimbabwe, teraz pred- praktického zážitku problematiku používania
moderných, dokonca obľúbených, avšak kontro-
nášateľom filozofie na austrálskej University verzných materiálov našej spoločnosti – plastov.

of Queensland, a tiež s Michalom Dzurkom, V simulačnej hre bol riešený environmentál-
ny problém redukcie plastových odpadov, ktorý
aktivistom, bývalým nacionálnym extrémis- je skutočne veľmi aktuálny, keďže na jedného
Slováka pripadá ročne spotreba 466 igelitových
tom. Oboch sprevádzala a  Dr. Bryana tašiek, kým priemerná spotreba v EÚ je okolo
200 igelitových tašiek na občana.
Mukandiho z angličtiny tlmočila Zuzana
Uvedená téma rezonuje v celej Európe,
Labašová z organizácie Živica, ktorá sa tiež keďže minulú jeseň prijala Európska únia di-
rektívu, ktorej cieľom je znížiť plastový odpad
venuje rozvojovému vzdelávaniu. a zabezpečiť ochranu životného prostredia
a životných zdrojov v rámci európskeho trhu.
Pozvaný slovenský dokumentarista – filmár Jedným z prvých krokov k redukcii plastových
tašiek a zníženiu tvorby plastového odpadu je
docent R. Kirchhoff fyzicky síce nemohol byť osveta a motivácia ľudí k zmene ich správania
a využívania iných materiálov.
prítomný, ale účastníkom sa prihovoril a na
Simulačná hra bola realizovaná na FPV
otázky k jeho filmu Diera v hlave, ktorý sa takisto a študenti bakalárskeho študijného programu
environmentalistika a magisterského študi-
na festivale premietal, odpovedal prostredníct- jného programu environmentálne manažérstvo
v  spolupráci s členmi Katedry životného pro-
vom videohovoru. Film otvára doposiaľ málo stredia FPV a hosťami z Technickej univerzity
v Mníchove a združenia Präventionsingenieure
spracovanú a uvádzanú problematiku rómskeho e.V. v  Mníchove vstúpili náhodným výberom
rolí do problematiky Plastic Waste Reduction.
Po prvýkrát hostila UMB holokaustu a vyrovnávania sa preživších i celej
spoločnosti s touto smutnou históriou. Garantkou podujatia bola prof. RNDr. Iveta
a v spolupráci s mimovládnou K dispozícii mali účastníci aj slovenskú Marková, PhD. Kolegovia z Mníchova doc. Dr.
Zuzana Giertlová, Dipl. Ing. Simon Kirnberger
neziskovou organizáciou Človek snímku Profesionálna cudzinka, ktorá zo- a Dipl.-Rest. Maruchi Yoshida vysvetlili prie-
beh hry – pozície jednotlivých rolí (zástupcovia
v ohrození realizovala na Peda- brazuje život ženy a hľadanie vlastnej identity ministerstiev životného prostredia v štátoch EÚ,
poslanci EÚ, lobisti za plasty a lobisti za životné
gogickej fakulte regionálny festi- po odchode z Československa. prostredie, novinári...). Študenti si netradičnou
Festival Jeden svet predstavil aktuálne edukačnou formou osvojili vedomosti o plas-
val Jeden svet, ktorý sa uskutočnil spoločenské problémy spôsobom, ktorý toch, o ich kladoch a ich nenahraditeľnosti, ako
aj o plastoch ako nežiaducom odpade. Formou
v rámci 18. medzinárodného znamenal interaktívne oživenie edukačného aktívnej diskusie v spomínaných konkrétnych
rolách si študenti sami vytvorili názor na plasty
festivalu dokumentárnych film- procesu na fakulte. Bol priestorom nielen na na- a zhodnotili ich opodstatnenosť.

ov s rovnomenným názvom. dobudnutie dôležitých poznatkov a  poznanie doc. Dr. Ing. Zuzana Giertlová,
skúseností ľudí s ťaživými sociálnymi javmi, ale prof. RNDr. Iveta Marková, PhD.
Katedra životného prostredia FPV UMB
Festival otvoril dekan PdF UMB doc. aj priestorom na vytvorenie vlastného úsudku,

PaedDr. Štefan Porubský, PhD. Študenti ochoty hľadať relevantné odpovede a tvoriť

i verejnosť mali príležitosť vidieť štyri doku- zdravé postoje k uvedeným témam.

mentárne filmy. Holandský film Instagram

predstavil dievča, ktoré svoj život prežíva PhDr. Marek Stachoň, PhD.

Katedra sociálnej práce PdF UMB

40

„Predškoláčky“ na EURÓPSKY
besede v Štátnom DEŇ JAZYKOV
pedagogickom ústave
Na začiatku nového akademického roku sa Katedra európskych
Členovia Katedry elementárnej a  predškolskej pedagogiky kultúrnych štúdií stala partnerom podujatia Európsky deň jazy-
z Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici a odborníci na pred- kov, ktoré sa konalo dňa 26. septembra 2017 v  Štátnej vedeckej
primárne a inkluzívne vzdelávanie zo Štátneho pedagogického ústa- knižnici v Banskej Bystrici. Prvú časť programu tvorilo zaujíma-
vu v Bratislave zorganizovali besedu pre študentky druhého ročníka vé rozprávanie o cudzích jazykoch, minikurzy jazyka pomáhala
magisterského stupňa predškolskej pedagogiky. Cieľom besedy bolo viesť aj naša študentka Bc. Mária Škombárová. Sme veľmi radi,
rozprávať sa s  odborníkmi v  oblasti inkluzívneho predprimárneho že poobede dostali priestor študentky bakalárskeho stupňa: Petra
vzdelávania o aktuálnom stave a problémoch edukácie detí so špeci- Drienková, Lea Potocká a Berin Topalová, ktoré vystúpili v sek-
álnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. cii cudzie jazyky v praxi a návštevníkom podujatia mali možnosť
prezentovať svoje skúsenosti zo zahraničných pobytov, na ktorých
Beseda sa uskutočnila 23. novembra 2017 v budove ŠPÚ v Bratislave. sa zúčastnili. Veríme, že sa im podarilo vzbudiť záujem o štúdium
Na otázky študentiek odpovedali Mgr. Miroslava Višňovská, PhD., cudzích jazykov a kultúr a podobná spolupráca medzi univerzitou
PaedDr. Katarína Vladová, PhD., a Mgr. Iris Domancová, PhD. V úvo- a knižnicou bude pokračovať aj v budúcnosti.
de stretnutia informovali študentky o aktuálnych úlohách ŠPU v oblasti
predprimárneho vzdelávania a inkluzívneho predprimárneho vzde- PhDr. Jana Pecníková, PhD.
lávania detí. V súlade s obsahom štúdia v predmete edukácia detí so Katedra európskych kultúrnych štúdií FF UMB
špecifickými potrebami sa študentky pýtali na súvislosti tvorby a uplat-
ňovania štátnych vzdelávacích programov pre deti so zdravotným Basketbalový turnaj
postihnutím v predprimárnom vzdelávaní, na plány v oblasti inovácií
programov a metodických materiálov pre predprimárne vzdelávanie, Katedra telesnej výchovy a športu FF UMB Banská Bystrica, Športový
na vzdelávanie učiteľov materských škôl aj formy spolupráce s vysoký- klub UMB a Basketbalové družstvo žien ŠK UMB v spolupráci s ko-
mi školami a metodicko-pedagogickými centrami. misiou pre šport UMB usporiadali 28. novembra 2017 v  telocvični
Filozofickej fakulty BASKETBALOVÝ TURNAJ ŠTUDENTOV UMB.
Beseda študentkám sprostredkovala poznanie zdôvodnené skúse-
nosťami odborníkov z výskumno-vývojovej praxe. Študentky zároveň Turnaja sa zúčastnilo 39 študentov UMB, ktorí boli rozdelení
spoznali inštitúciu, ktorá rozvíja vedecké poznanie predškolskej pe- do siedmich tímov. Hralo sa systémom na dve skupiny, v skupine
dagogiky. Ako uviedol riaditeľ ŠPU doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. hral každý s každým. Do semifinále postúpili štyri najlepšie tímy
v tlačovej správe: „... takéto besedy a diskusie so študentmi vysokých a hrali systémom 1. a 2. družstvo v celkovom poradí po skupine –
škôl a ich učiteľmi sú veľmi dôležité pre obohacovanie ich odborných finále, 3. a 4. družstvo v celkovom poradí po skupine o 3. miesto.
vedomostí, všeobecný prehľad a takisto pre predstavu, čo môžu oča- Víťazným tímom sa stalo družstvo HARD PENETRATION.
kávať v  praxi a  prispôsobiť tomu prípadne aj svoje ďalšie študijné
zámery a smerovanie.“ Mgr. Andrea Izáková, PhD.
organizátorka turnaja
doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD., Mgr. Mariana Cabanová, PhD. 41
Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PdF UMB

AKTIVITY PRACOVÍSK

Právnický kvíz prvých troch miestach. Odmenou pre všetkých boli nepochybne vedo-
mosti, ktoré si z kvízu odniesli.
Po roku sa opäť na Právnickej fakulte UMB uskutočnila vedomost-
ná súťaž pre študentov odboru právo. Členovia jednotlivých katedier Bc. Filip Gašparec,
fakulty pripravili pre študentov série otázok na rôzne témy z  práva, študent PrF UMB
ale aj témy zo všeobecného prehľadu. Otázky sa dotýkali najmä jed-
notlivých oblastí práva – práva pracovného, občianskeho, trestného,
správneho, ústavného, medzinárodného či dejín práva.

Právnický kvíz tvorili tri súťažné kolá, ktoré sa konali vždy jedenkrát
v  mesiacoch október, november a  december. Kvízu sa mohol opäť
zúčastniť ktokoľvek zo študentov bakalárskeho alebo magisterského
štúdia, pričom títo sa sústreďovali do jednotlivých súťažných tímov. Tím
tvorili minimálne dvaja a maximálne štyria súťažiaci. Podľa umiestne-
nia v danom súťažnom kvíze boli tímom prideľované body. Víťazom sa
stal ten tím, ktorý v súčte celého súťažného cyklu získal najvyšší počet
bodov. Finančné ocenenie dostali súťažné tímy, ktoré sa umiestnili na

Poetický festival Pars Poetry 2017

Katedra európskych kultúrnych štúdií v spoluprá- Projekt finančne podporila
ci s umeleckým zoskupením Pars Artem zorgani- Národná banka Slovenska. Na
zovala 15. novembra 2017 podujatie Pars Poetry FF UMB vďaka tomu zavítal
2017, ktoré bolo súčasťou nultého ročníka medzi- aj Miroslav Huptych, známy
národného putovného poetického festivalu. český básnik, aforista, artetera-
peut a ilustrátor kníh. Zároveň
Poeti počas tohto týždňa navštívili viacero slovenských miest pri tejto príležitosti odovzdal
a  okrem verejných akcií určených pre široké publikum (takým bolo PhDr. Ľudmile Homolovej,
napr. podujatie na banskobystrickej radnici) sa rozhodli priniesť súčas- riaditeľke Univerzitnej kniž-
nú poéziu medzi študentov vysokých škôl. Okrem Univerzity Mateja nice UMB dar, ktorým bol ilu-
Bela sa podobné podujatia konali na Technickej univerzite vo Zvolene strovaný kalendár vytvorený
a na Akadémii umení v Banskej Bystrici. na objednávku Českej národ-
nej knižnice v Prahe.

Podujatie sa konalo
v  komornej atmos-
fére Vzdelávacieho
centra Mateja Bela,
kde zúčastnení poeti (Z. Kuglerová, B. Hric Swetlunka,
M. Huptych a V. Rosinský) okrem prednesu svojich básní viedli
so študentmi diskusiu o tom, či má poézia miesto v súčasnom
svete a aké sú jej aktuálne podoby. Závery diskusie boli veľmi
pozitívne, pretože vďaka sociálnym sieťam sa rozvíja tzv. slam
poetry, oslobodená od konvencií, a autori čoraz viac tvoria vo
virtuálnom priestore.

PhDr. Jana Pecníková, PhD.
Katedra európskych kultúrnych štúdií FF UMB

42

Prekladateľské soirée č. 11 Novomeského
odkaz na pôde
Novú desiatku našich soirée sme otvorili 4. októbra 2017 FF UMB
v osvedčenom dejisku v Štátnej vedeckej knižnici, ktorá nám
pod záštitou centra Info USA a Veľvyslanectva Spojených štá- 14. novembra 2017 zorganizovala
tov amerických na Slovensku opäť poskytla krásne priestory. Katedra translatológie FF UMB
v spolupráci s Asociáciou organizácií
Našou hostkou bola skúsená prekladateľka a redaktorka Katarína Jusková, anglistka spisovateľov Slovenska stretnutie
a hispanistka, ktorá má na svojom konte takmer stovku preložených titulov. Ako dcéra Postoj, chvíľa...
Štefana Žáryho a Hany Ponickej vyrastala v spisovateľskom prostredí, slovenský jazyk má
doslova v krvi, preto sa azda nemožno čudovať, že ako prekladateľka a redaktorka zotrva- Na podujatí vystúpili tvorcovia a  členovia
la pri písanom slove. Pokiaľ ide o slovo hovorené, v prípade nášho soirée išlo o jej vôbec redakcie prestížneho literárno-kultúrneho časo-
prvé verejné vystúpenie, čo si, samozrejme, veľmi vážime. Zúčastnená hŕstka nadšencov pisu Romboid, ktorý vychádza už od roku 1966
však rozpaky nezaznamenala – Katarína Jusková je, trúfam si povedať, rodená rečníčka a  nesie meno podľa rovnomennej prelomo-
a jej vystúpenie bolo jedno z najlepších, aké sme v rámci nášho cyklu uviedli. vej básnickej zbierky Ladislava Novomeského.
Hostia prezentovali nielen súčasnú tvár časopisu,
Večer otvoril doc. Vladimír Biloveský, PhD., ktorý drží nad soirée ochrannú ruku ale priblížili aj tvorbu jednotlivých autorov – spi-
od ich zrodu. Hostku uviedla Zuzana Kopčanová z Infa USA a dielo Johna Steinbecka sovateľov, básnikov a prekladateľov.
Neznámemu bohu (ktoré vyšlo v  preklade Kataríny Juskovej) predstavili kolegyne
PhDr. Ľubica Pliešovská, PhD., a Mgr. Marianna Bachledová, PhD., ktorá nám prečí- Šéfredaktora Romboidu Jaroslava Vlnku, literár-
tala vybrané ukážky. nych vedcov a  redaktorov Petra Naščáka, Petra
Gregoríka a prekladateľku a predsedníčku AOSS
Moderátorsky nás ako zvyčajne sprevádzal PhDr. Martin Djovčoš, PhD., a  ako Vladimíru Komorovskú privítali prodekan FF
obvykle smeroval diskusiu správnym smerom. Pani Jusková nám všetkým dala pár UMB Ivan Šuša a vedúca Katedry translatológie
praktických rád, ako si počínať v praxi a, nazdávam sa, ešte väčšmi podnietila náš zá- Anita Huťková. Zdôraznili najmä význam časo-
ujem aj naďalej skúmať svetovú i domácu literatúru. Reč bola aj o Cene Jána Hollého, pisu pre literárnu vedu a jeho súčasné literárne
ktorú naša hostka dostala tento rok, a to za preklad románu Právo na život anglic- smerovanie. Podujatie moderoval Peter Gregorík.
kého autora Iana McEwana (Slovart, 2016). Víťazný titul aj s venovaním si ako cenu Bolo primárne určené študentom prekladateľ-
odniesla pohotová účastníčka nášho minikvízu Aneta Rosenbergerová, študentka stva a tlmočníctva, európskych kultúrnych štúdií
prvého roka magisterského štúdia v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo. a  slovakistiky z  FF, no bolo otvorené aj širokej
Srdečne gratulujeme a tešíme sa na dvanáste stretnutie. verejnosti so záujmom o literatúru a kultúru. Na
podujatí zazneli aj viaceré ukážky z tvorby auto-
PhDr. Martin Kubuš, PhD. rov a  prekladateľov Romboidu. Ako sme sa od
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UMB našich hostí dozvedeli, v časopise už publikovali
aj viacerí absolventi odboru prekladateľstvo a tl-
močníctvo z Filozofickej fakulty UMB.

doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.
Katedra translatológie FF UMB

43

Deň študentstva na UMB

Pätnásty november bol na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici ve- histórie, ale predovšetkým obohacujúcou diskusiou na rôzne aktuálne
novaný študentstvu. Rektor spoločne s prorektorkou pre pedagogickú témy. Na slávnostný obed boli v  zastúpení každej fakulty pozvaní tí,
činnosť prijal výnimočných študentov a študentky, aby si spoločne pri- ktorí svojou zásluhou prispeli k zveľaďovaniu našej univerzity a šíreniu
pomenuli a oslávili Medzinárodný deň študentstva nielen pohľadom do jej dobrého mena. Rektor dal najavo svoj záujem a vieru v ich výnimoč-
nosť so zámerom podporiť študentské aktivity a zároveň prejaviť vďaku
úspešným reprezentantom.

Študenti sa počas stretnutia s rektorom podelili o svoje skúsenosti
a  prezentovali aktivity, ktorým okrem svojich študijných povinností
venujú čas a predstavili svoje plány do budúcnosti. Rektor si so
záujmom vypočul aj ich nápadité návrhy a podnety, ktoré môžu našu
univerzitu viac zviditeľniť a vytvoriť o nej kompaktnejší obraz nielen
pre súčasných študentov, ale aj potenciálnych uchádzačov a  širšiu
verejnosť.

Spoločne strávený čas sme naplnili podnetnou diskusiou, ktorá sa
niesla v prijateľnom a neformálnom duchu a každý zúčastnený ju dopl-
nil svojim názorom či postrehom. Odchádzali sme vzájomne obohate-
ní a inšpirovaní. Stretnutie s rektorom vnímam ako prínos a zaujíma-
vú skúsenosť pre každého študenta, rovnako tiež príležitosť rozšíriť si

BIBLIOTÉKA 2017

Neutíchajúcemu záujmu priaznivcov literatúry sa
tešil aj jubilejný 25. ročník jediného knižného veľ-
trhu na Slovensku s názvom BIBLIOTÉKA, ktorý
otvoril svoje brány 9. novembra 2017 v Bratislave.

Zástupcovia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na veľtrhu prezen-
tovali univerzitné publikácie z vydavateľstva BELIANUM, o ktoré bol veľký
záujem nielen zo strany širokej odbornej verejnosti, ale aj absolventov a ta-
kisto aj stredoškolákov, ktorí uvažujú o štúdiu na niektorej z fakúlt UMB.

Počas veľtrhu poctili stánok UMB svojou návštevou aj vzácne a vý-
znamné osobnosti a sme radi, že napísali niekoľko riadkov aj do našej
výstavnej kroniky.

44

obzor o univerzite, na ktorej študujem.
V zásade si treba uvedomiť, že základy univerzity „kopú“ jej
študenti, je preto na nás – študentoch, ako si ju spoločne „vy-
budujeme“. Poďme do toho všetci spolu s dobrým pocitom,
že „aj ja som priložil ruku k dielu“.

Bc. Radka Hadová
Študentka FF UMB

Deň venovaný študentstvu pokračoval stretnutím rektora
s takmer šesťdesiatimi zahraničnými študentmi tzv. nultého
ročníka, ktorí sa pripravujú na riadne štúdium na Univerzite
Mateja Bela v  Banskej Bystrici. Zahraniční študenti mali
príležitosť stretnúť sa a otvorene diskutovať s predstaviteľmi
univerzity i fakúlt. Za prítomnosti prorektorky pre medziná-
rodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou, prodekanky a pro-
dekanov fakúlt UMB a  riaditeľa jazykovej školy IC-Centre
získali viac informácií o univerzite, no predovšetkým o po-
nuke študijných programov na UMB a ďalších možnostiach,
ktoré im štúdium na našej univerzite môže priniesť.

Red.

Bývalí študenti UMB si radi zaspomínali ÚSPECHY ŠTUDENTOV
na časy strávené na svojej alma mater a oži-
vili si spomienky na svojich vysokoškolských UMB v Slovanskom svete
pedagógov pri objavovaní ich mien vo vysta-
vovaných knihách. Šesť študentiek ruštiny KSJ FF UMB má medzinárodnú pub-
likačnú činnosť: naše účastníčky medzinárodnej súťaže v písaní
Ing. Dagmar Kubišová esejí v ruštine, organizovanej štyrmi univerzitami, boli ocenené
referát marketingovej komunikácie UMB vo väčšine nominácií a dostali sa svojimi tvorivými myšlienka-
mi medzi autorov kolektívneho tematického zborníka Slovanský
svet : kulturologický almanach 2017 (Surgut, Ruská federácia).

Katedra slovanských jazykov FF UMB sa v  rámci spo-
lupráce so Surgutskou štátnou pedagogickou univerzi-
tou podpísanou v  minulom roku stala jednou zo  štyroch
organizátorov medzinárodnej súťaže v  písaní esejí s veľa-
vravným a podnetným názvom Slovanský svet (Slavianskij
mir). Ďalšími usporiadateľmi boli Katedra filologickej
edukológie a  žurnalistiky Filologickej fakulty Surgutskej
štátnej pedagogickej univerzity, Ústav rusistiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzi-
ty v Prešove a Katedra ruského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Univerzity T. G.
Masaryka v Brne. Koordinátorkou na KSJ FF UMB bola doc. V. Liashuk, CSc.

Prvé miesto a  diplom 1. stupňa dostala študentka magisterského programu Zuzana
Gardoňová za esej Ľudový kroj Slovenska – vycibrená cez storočia ľudová múdrosť.

Vybrané témy súťaže (spolu jedenásť) dali možnosť rozmýšľať o veľmi aktuálnych otáz-
kach etnickej identickosti, patriotizmu, národnej kultúre a duchovných hodnotách.

V kategórii témy Moja rodina – moja opora získala diplom naša študentka Mária
Kariakinová s  esejou O hodnotách, prioritách a  unikátnosti slovensko-ruskej rodiny. Téma
Tradície – duša národa sa stala víťaznou pre študentku bakalárskeho stupňa Katarínu
Gavlákovu a  jej esej Tradície jedného sviatku o  vzácnosti a zvykoch spoločnej rodinnej
oslavy Vianoc troma generáciami. O sviatkoch vo vzťahu k rodinným a národným tradíciám
rozmýšľali takisto študentka Iveta Timková v eseji Sviatok prichádza k nám v téme Všetko
najlepšie a študentka Martina Kafunová v eseji Sviatok ako duchovné bohatstvo v rámci témy
Národné dedičstvo. Hudobné a ľudské vnímanie osobnosti poľského skladateľa Fryderyka
Chopina predstavila v téme Oni preslávili krajinu študentka Ľubica Šumichrastová.

Súťaže sa zúčastnili žiaci stredných a vysokých škôl a ich vyučujúci. Medzi touto kon-
kurenciou študenti UMB so svojimi zaujímavými originálnymi myšlienkami a postrehmi
o živote, rodine a tradíciách prezentujú v kulturologickom almanachu Slovanský svet veľmi
príťažlivou formou Slovensko a jeho mladú generáciu.

doc. Viktória Liashuk, CSc.
Katedra slovanských jazykov FF UMB

45

ÚSPECHY ŠTUDENTOV

Olympiáda techniky
2017 v Plzni

V plzenskom kongresovom centre Courtyard-Mar- edukácii rozvíjať nielen základné technické zručnosti pri výrobe ode-
riott sa konal 11. ročník Olympiády techniky – Pl- vov, príprave jedál, rôznych druhov nástrojov, hračiek, hier, ale aj po-
zeň 2017, na ktorom študentky Katedry elemen- znať dedičstvo svojich predkov.
tárnej a predškolskej pedagogiky z Pedagogickej
fakulty UMB získali opäť prvé miesto. Po druhý Z reprezentácie UMB na Olympiáde techniky 2017 v Plzni študent-
raz tak naše študentky vynikli prezentovaným pro- mi pripravujúcimi sa na budúcu učiteľskú profesiu sa tešil aj tím vyso-
jektom, čím potvrdili nielen prvenstvo, ale aj kva- koškolských učiteľov z PdF a FPV našej univerzity.
litnú prípravu na budúcu učiteľskú profesiu.
PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
Cieľom medzinárodnej konferencie Olympiáda techniky 2017, organi- PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.
zovanej Katedrou matematiky, fyziky a technickej výchovy Pedagogickej Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PdF UMB
fakulty Západočeskej univerzity v Plzni, bolo umožniť výmenu skúseností
medzi študentmi učiteľských odborov zameraných na techniku, upozor-
niť na nutnosť kvalitného technického vzdelávania a na aktuálne trendy vo
výchove a vzdelávaní technických predmetov. Pred začiatkom olympiády
primátor Plzne Martin Zrzavecký prijal delegáciu zástupcov deviatich peda-
gogických fakúlt z piatich štátov. Zúčastnení sa zhodli na tom, že je potrebné
k záujmu o techniku viesť, vychovávať a vzdelávať už deti od útleho veku.

Medzi študentmi zo slovinského Koperu, Portorože, gréckeho
Patrasu, ale aj českých, poľských a slovenských univerzít vynikli ten-
tokrát študentky Bc. Michaela Kačeriaková a Bc. Martina Krnáčová
z Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky z  PdF UMB.
Študentky oblečené do stredovekých odevov s loveckým, kuchárskym
či hráčskym vybavením zážitkovým spôsobom predstavili stredove-
ké technické zručnosti. Prostredníctvom nich je možné u detí v ranej

Futsalisti postúpili na Zimnú univerziádu

Vo Zvolene na Základnej škole Námestie mládeže sa uskutočnila
29. novembra 2017 regionálna kvalifikácia vo futsale mužov na ZU
SR 2018. V  prvom semifinále porazila Žilinská univerzita v  Žiline
Technickú univerzitu vo Zvolene. V druhom semifinále porazila UMB
v Banskej Bystrici Akadémiu ozbrojených síl SR v Liptovskom Mikuláši
9  :  5, góly: Ulehla 3, Plško 2, Jakuba, Fajčík, Jandzík, Herich. Finále
medzi Univerzitou Mateja Bela Žilinskou univerzitou sa skončilo
výsledkom 4 : 2, góly: Jakuba, Baláž, Ulehla, Jandzík.

Študenti UMB ako zástupcovia stredoregiónu postúpili na Zimnú
univerziádu SR 2018, ktorá sa uskutoční vo februári 2018 v športovej
hale v Badíne.

PaedDr. Rastislav Kollár, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu FF UMB

46

Basketbalistky v Barcelone

V dňoch 15. – 20. novembra 2017 sa ženský univerzitný basketba- univerzitných turnajov v Moskve a Miláne skončili v celkovom poradí
lový tím BDŽ ŠK UMB, ktorého súčasťou sú študentky a absolventky všetkých družstiev na 5. mieste. Napriek tomu porovnať si sily so sveto-
jednotlivých fakúlt UMB, zúčastnili na svetovom medzinárodnom vými univerzitnými tímami bolo pre nás výbornou skúsenosťou.
športovom podujatí EUROBARCELONA 2017.
Mgr. Andrea Izáková, PhD.
V  konkurencii jedenástich ženských basketbalových univerzitných trénerka
tímov sme po troch výhrach v  skupine nad pakistanskou univerzitou
LUMS PAKISTAN, domácou univerzitou ESADE Barcelona a gréckou
univerzitou University of Crete postúpili do osemfinále. V ňom sme nara-
zili na španielsky univerzitný tím Industriales Madrid, ktorý nám po veľ-
mi tesnej dvojbodovej prehre preťal výhernú šnúru a zavrel brány do se-
mifinále. A tak sme po predchádzajúcich dvoch 3. miestach z európskych

Ocenenie spolupráce

Ústav integrovanej bezpečnosti Materiálovo-technologickej fakulty
STU v  dňoch 19. a 20. októbra 2017 oslavoval desiate výročie svo-
jej existencie. Pri uvedenej príležitosti udelil prof. Mgr. Jurajovi
Ladomerskému, CSc., doc. Ing. Emílii Hroncovej, PhD., a prof. RNDr.
Ivete Markovej, PhD., ako aj ďalším významným osobnostiam ocenenie
za dlhoročnú spoluprácu a podporu.

Pracoviská zdieľajú spoločnú výskumnú tému v  oblasti environ-
mentálnej bezpečnosti, predovšetkým v oblasti hodnotenia vplyvu ško-
dlivých faktorov v pracovnom a životnom prostredí. Táto problematika
bola súčasťou medzinárodnej vedeckej konferencie Advances in Fire
and Safety Engineering 2017 organizovanej pri príležitosti osláv 10.
výročia, kde sme prezentovali časť z nášho bohatého výskumu vplyvu
vibrácií (na celé telo a na ruky) vo vybraných strojníckych prevádzk-
ach. Výskum bol súčasťou riešenia projektu OP Výskum a vývoj ITMS:
26210120024 Obnova a budovanie infraštruktúry pre ekologický a envi-
ronmentálny výskum na UMB.

Práve výskumná oblasť bezpečnosť v  ktorejkoľvek spoločenskej
oblasti naberá na rozmeroch a  význame. Veríme, že naša spolupráca
prinesie úžitok nielen nám, ale aj našim univerzitám.

prof. RNDr. Iveta Marková, PhD., doc. Ing. Emília Hroncová, PhD.
Katedra životného prostredia FPV UMB

47

Opäť zlatí

Pedagógovia UMB opätovne získali zlato vo volej-
balovom turnaji Memoriálu Milana Podhradského
základných, stredných a vysokých škôl.

Telocvične Obchodnej akadémie a  Gymnázia Jozefa Gregora Volejbalového turnaja zamestnancov škôl – Memoriálu
Tajovského na Tajovského ulici v  Banskej Bystrici hostili vo štvrtok Milana Podhradského sa zúčastnili títo zamestnanci UMB: Boris
30. novembra volejbalový turnaj základných, stredných a  vysokých Beťák, Ľudmila Elexová, Andrea Izáková, Rastislav Kollár, Peter
škôl medzi pedagógmi. Hlavnými organizátormi tohto turnaja boli Mandzák, Jaroslav Popelka, Romana Schubertová a Peter Vilhan.
KTVŠ FF Univerzity Mateja Bela a Rada ZO OZ PŠV Banská Bystrica.
Mgr. Jaroslav Popelka, PhD.
UMB sa zúčastňuje tohto turnaja každoročne od jeho vzniku v roku Katedra telesnej výchovy a športu FF UMB
1992. Za celé obdobie tím UMB osemkrát zvíťazil, čo je najviac spo-
medzi všetkých škôl v Banskej Bystrici. Tento rok sa tím UMB stretol
v  súboji o  1. miesto s  minuloročným rivalom, družstvom ZŠ Sama
Cambela zo Slovenskej  Ľupče. Po dramatickom boji napokon tím
UMB zdolal svojho súpera 2 : 1 na sety a obsadil tak celkové 1. miesto.

AKTIVITY ŠTUDENTOV

Právnické beánie 2017

V  priestoroch hotela LUX sa 15. novembra 2017 uskutočnili beánie
Právnickej fakulty UMB 2017, ktoré boli aj tento rok tradičným vyvr-
cholením slávnostného dňa, keď sa v dopoludňajších hodinách na fa-
kulte konal imatrikulačný akt študentov práva zapísaných do prvého
roku bakalárskeho štúdia. Študentský ples pri tejto príležitosti zorga-
nizovala stavovská organizácia študentov práva a  mladých právnikov
ELSA Banská Bystrica v spolupráci s vedením Právnickej fakulty UMB.
Beánií sa zúčastnili nielen študenti všetkých ročníkov, ale i mnoho ab-
solventov a pedagógov našej fakulty. Vynikajúcu atmosféru počas veče-
ra vytvoril diskdžokej Michal Morháč, vďaka ktorému zábava prebieha-
la až do skorého rána. Počas plesu mohli zúčastnení vyhrať hodnotné
ceny v tombole. Tešíme sa na budúci ročník.

Bc. Jakub Dzimko
prezident ELSA Banská Bystrica

48

AKTIVITY ŠTUDENTOV

Novozvolený predseda BBSK
medzi študentmi

Centrum národov Slovensko v spo-
lupráci s FPVMV UMB privítalo 8.
novembra novozvoleného predsedu
Banskobystrického samosprávneho
kraja Jána Luntera a poslanca BBSK
Ondreja Luntera. Témou jeho pred-
nášky bola budúcnosť kraja v nad-
chádzajúcom funkčnom období,
ktoré bude po prvýkrát päťročné.

Pán Lunter sa krátko vrátil k voľbám, ktoré sa – združeniu ôsmich samosprávnych krajov, kde by mohol viesť debaty
konali 4. novembra, a  spomenul aj najvyššiu vo- s ostatnými predsedami. Ako nezávislý kandidát chce ostať naďalej nezá-
lebnú účasť spomedzi všetkých krajov. Priamo vislým politikom a pracovať pre všetkých voličov. Sme radi, že po voľbách
v BBSK prišlo voliť vyše 40 % oprávnených voličov. Podľa slov J. Luntera si pán Lunter vybral medzi prvými práve Fakultu politických vied a me-
sa tieto voľby uskutočnili v znamení hesla „za niečo, nie proti niečomu“. dzinárodných vzťahov, kde mohol diskutovať so študentmi a odpovedať
Išlo totiž o niečo viac ako len o správu kraja. Výsledok volieb priniesol na ich otázky.
novú nádej pre lepšiu budúcnosť. Nový predseda objasnil vízie o budúc-
nosti BBSK: „vrátiť sa späť tam, kam patríme – do Európskej únie“. Za dô- Simona Bednarčíková
ležité považuje vyvesiť opäť vlajku Európskej únie na úrade BBSK. Nový študentka FPVMV, 3. ročník
predseda má za cieľ vypracovať dlhodobé stratégie a  koncepcie kraja,
podporiť regionálny rozvoj a duálne vzdelávanie, integrovanú dopravu,
cestovný ruch a mnoho iných. Jedným z hlavným cieľov je aj návrat k SK8

Verejná ochrankyňa
práv na Právnickej
fakulte UMB

študentov Právnickej fakulty UMB združenie ELSA Banská Bystrica
v spolupráci s vedením Právnickej fakulty UMB.

Bc. Jakub Dzimko
prezident ELSA Banská Bystrica

Dňa 29. novembra 2017 poctila svojou návštevou Fotografie: Kancelária verejného ochranu práv
Právnickú fakultu UMB verejná ochrankyňa práv 49
prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.

Ako sa pani ombudsmanka vyjadrila, rada navštívila svojich bystric-
kých kolegov a študentov práva. Po uvítaní členmi vedenia Právnickej
fakulty UMB pútavo priblížila študentom činnosť a funkcie úradu ve-
rejného ochrancu práv ako sprostredkovateľa medzi občanom a štátom,
ktorý má kontrolnou činnosťou upevňovať ústavnosť a legalitu kona-
nia a rozhodovania orgánov i inštitúcií verejnej správy vo vzťahu k fy-
zickým i  právnickým osobám. Zaujímavé boli najmä jej osobné vízie
v  smerovaní tohto úradu, čo rozvinulo priestor pre množstvo otázok
zo strany študentov v diskusii. Prednášku s diskusiou pripravilo pre

AKTIVITY ŠTUDENTOV

„Mosty“ ako spojivo ukrajinských

a slovenských študentov

Spájať, spoznávať sa a chápať navzájom – to bola kultúrne pamiatky, mestá, turistické zaujímavosti a život mladých ľudí.
hlavná myšlienka podujatia Mosty, ktoré sa uskutoč- Všetky vystúpenia boli v slovenskom jazyku, vyjadrovali hrdosť na vlast-
nilo na Filozofickej fakulte UMB 20. novembra 2017. nú krajinu, jej históriu, kultúru, minulosť i súčasnosť. V záverečnej disku-
sii sa vyznali, prečo sa rozhodli študovať práve na Slovensku a v Banskej
Podujatie otvoril prodekan pre rozvoj FF UMB doc. Ivan Šuša, ktorý Bystrici. Slovensko vnímajú ako otvorenú priateľskú krajinu a  Banskú
predstavil mosty ako metaforu spájania dvoch národov, štátov a ľudských Bystricu ako mesto študentstva a mladých ľudí.
osudov. Zároveň pripomenul pozitívnu spoluprácu FF UMB s jazykovou
školou IC-Centrum a vyzdvihol študijný program slovenčina v lingvoku- Podujatie zorganizovali ukrajinskí študenti FF UMB v  spoluprá-
ltúrnej kompetencii zahraničných študentov, ktorý zabezpečuje Katedra ci s referátom marketingu FF UMB. Doc. I. Šuša zhodnotil podujatie
slovenského jazyka a komunikácie FF UMB. Následne sa ujali slova ukra- v nasledujúci deň aj v rannom rozhlasovom vysielaní RTVS na Rádiu
jinské študentky Anastasiia Tyshchenko, Katya Tsygankova, Alexandra Regina, v ktorom priblížil nielen samotnú akciu, ale aj možnosti, ktoré
Poznyakova, ktoré prostredníctvom pripravených fotografií a videí pre- ponúka fakulta a univerzita pre zahraničným študentom.
zentovali svojim slovenským kolegom a učiteľom súčasnú Ukrajinu, jej
Ing. Jana Fukasová
Filozofická fakulta UMB

Nadácia Ekopolis s finančnou podporou Nestlé zorganizova- vzdelávania, pretože areál navštevujú v rámci exkurzií deti základných
la súťaž PRE VODU. Záštitu nad súťažou prevzal minister a študenti stredných a vysokých škôl.
životného prostredia SR László Sólymos. Súťaž má ambíciu
prepojiť nadaných mladých ľudí (vo veku do 30 rokov) „Tento projekt vhodne doplní program ochrany a podpory biodiver-
s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a riešenia a ktorí chcú riešiť zity, ktorý realizujeme v areáli ČOV Rakytovce spoločne s Nadáciou
konkrétne problémy s vodou vo svojich mestách a obciach. Ekopolis. Novovzniknuté jazierko v  priemyselnom areáli v blízkosti
rieky by bolo súčasťou zrealizovaných opatrení, ako sú výsadba pô-
Študenti UMB v Banskej Bystrici sa zapojili do 3. ročníka súťaže PRE vodných druhov drevín, zakladanie kvetnatej lúky či inštalácia „hmy-
VODU a budú riešiť zadanie, ktoré do súťaže nominovala Stredoslovenská zích hotelov“. Sme veľmi radi, že sa do projektu zapájajú vysokoškoláci
vodárenská prevádzková spoločnosť. Skupina mladých ľudí navštívila 8. a aj týmto spôsobom vstupujú postupne do praxe,“ doplnila Slavomíra
novembra 2017 areál čistiarne odpadových vôd (ČOV) v Rakytovciach, Vogelová, riaditeľka komunikácie spoločnosti Veolia.
ktorej sa zadanie týka.
Eva Ščepková
V areáli ČOV Rakytovce je zámerom navrhnúť riešenie zadržania Nadácia Ekopolis
zrážkovej vody z priemyselnej budovy. „Želaným výsledkom je odvedenie
zrážkovej vody z jednej z vybraných budov do umelo vytvoreného jazier-
ka tak, aby vzniknutý biotop jednak dokázal absorbovať vodu zo spevne-
nej plochy a jednak bol udržateľný a ekologicky stabilný aj v čase nedo-
statku zrážok. Vhodný dizajn jazierka tiež podporí výskyt prirodzených
rastlinných a živočíšnych druhov typických pre vodné a mokraďové
prostredie a využitie lokality na environmentálne vzdelávanie,“ uvádza
Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

Vo svojej podstate nejde o riešenie problému, ale o progresívne
modelové riešenie zadržania dažďovej vody z priemyselného objektu a
jej využitie na podporu prirodzenej biodiverzity a environmentálneho

50


Click to View FlipBook Version