The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2016-06-07 03:45:06

Spravodajca UMB 1/2016

Spravodajca UMB 1/2016

Spravodajca
UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI marec - apríl číslo 4

Ročník 22  číslo 1 UNIVER ZIT Y MAT E JA BEL A V BANSK E J BYS T RICI december 2015 – február 2016

Rozhovor
s doc. PhDr. Elenou
Baranovou

Čestný doktorát
pre prvú dámu
Chorvátskej republiky

Osobnosti Univerzity Mateja
Bela – prof. Július Alberty

Na Univerzite Mateja Bela pôsobí
špičkový vedecký tím

Spravodajca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici www.umb.sk
Universitas Matthiae Belii

Spravodajca Obsah STALO SA... Čínsky jazyk, kultúra
a identita .........................................................37
22. ročník XV. Univerzitný báL......................................5 STALO SA ...Tolkien, návšteva
Čestný doktorát pre prvú dámu..........7 prekladateliek...............................................37
Vydáva 20-ročné fakulty/ Právnické dni ..........9 STALO SA... Zástupcovia právnickej
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Špičkový vedecký tím na UMB..........14 fakulty na konferencii v Madride......37
Srdcom na dlani .........................................16 Univerzita mestu, mesto Univerzite...38
Sídlo redakcie Alberty – Osobnosť..................................18 Zo života Mladosti.....................................39
Národná 12 Projekt SilVIAlp.............................................20 K jubileu Milana Pazúrika......................40
974 01 Banská Bystrica Projekt Mobilné identity........................21 Novoročný koncert...................................42
Interpolis 2015.............................................22 Výtvarníci otvorili svoje ateliéry........42
IČO 30232295 Vstupujeme do Vyšehradskej
registračné číslo MK SR EV 1116/08 vedeckej spolupráce ...............................22 Rozhovor so Simonou Strelcovou ....44
Sociálna práca a nórsko-slovenská Ženy národné, nádoby strieborné....45
[email protected] spolupráca .....................................................23 Náukobeh slovenčini...............................46
www.umb.sk UMB je partnerom CIVCIL.....................24 Rozhlasový čudnopis ..............................47
Projekt Academic Writing online .....24 Rok 2015 v metodickom centre UMB..48
REDAKČNÁ RADA Medzinárodná vedecká konferencia Univerzitný deň kariéry..........................49
na EF UMB......................................................25 Rozhovor s účastníčkou kurzu...........50
Predsedníčka ZADOBE ..........................................................53
doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. Cez prekážky s pokorou – Na slovíčko Úspešná medziuniverzitná
s E. Baranovou..............................................26 spolupráca .....................................................54
Výkonná redaktorka Alliance française v B. Bystrici ............31 Doktorandi Katedry hudobnej
Mgr. Terézia Rohn, PhD. Dni nemecky hovoriacich krajín UMB..32 kultúry v Prahe.............................................55
Zohratá prekladateľská dvojica.........33 STALO SA... Medzinárodné
Jazykový redaktor Beseda pod záštitou Tatranu ..............34 stretnutie študentov................................55
PaedDr. Ivan Očenáš, PhD. Woody Allen opäť v slovenčine........34 STALO SA... Športové podujatia.........55
STALO SA... Literárne popoludnie STALO SA... Volejbalový turnaj............55
Členky a členovia s Ondrejom Kalamárom ........................35 STALO SA... Súľovské skaly
Monika Tomášiková (EF) STALO SA... Profesor Robert Shipley.35 a tiesňavy Považia......................................56
PaedDr. Mária Rošteková, PhD. (FPVaMV) STALO SA... Študenti právnickej STALO SA... Stáž študentiek
PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD. na prezídiu PZSR.........................................35 v Poľsku ............................................................56
(FPV) STALO SA... Geograficko-geologický STALO SA... Literárna exkurzia
prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. (PF) seminár ............................................................36 v Taliansku ......................................................56
JUDr. Jana Muránska, PhD. (PrF) STALO SA... Športové podujatia
PaedDr. Slavomíra Očenášová, PhD. ku Dňu študentov .....................................57
Mgr. Zuzana Ševčíková STALO SA... EKUŠ na FB...........................57
Grafická úprava STALO SA... Zbierka šatstva ..................57
Mgr. art. Zuzana Ceglédyová 20 rokov univerzitného časopisu.....58
Tlač
EQUILIBRIA, s. r. o., Košice
Fotografie
archív UMB

Za obsah príspevkov zodpovedajú autori
Príspevky môžete posielať elektronickou
poštou na adresu:
[email protected]

Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme
a nevraciame. Redakcia si vyhradzuje
právo príspevky krátiť, redakčne upraviť
alebo aj neuverejniť. Za obsah príspevku
zodpovedá autor.

Fotografia na obálke
Prezidentka Chorvátskej republiky
preberá čestný doktorát UMB

Autor foto
Dušan Beňo

ISSN 1339 - 6749

2

Slovo rektora Editoriál

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Vážené čitateľky, vážení čitatelia,
milé študentky, milí študenti,
rok 2016 je už síce v plnom prúde, rád však využívam prinášame Vám prvé číslo Spravo-
túto príležitosť zaželať každému čitateľovi, aby bol pre dajcu UMB v roku 2016.
neho rokom úspešným. Oproti tým, ktoré sa Vám dostávali
Univerzita Mateja Bela píše už tretiu dekádu svojej exis- do rúk doteraz, vyzerá opäť trochu
tencie, počas ktorej prešla viacerými náročnými obdo- inak. Isteže, aj tentoraz v ňom náj-
biami. Ani rok 2016 nebude mať  prívlastok bezstarost- dete správy z pedagogického, vedec-
ný. Stojíme pred veľkou úlohou obhájiť status univerzity. kého, študentského, spoločenského,
Ja osobne ani najmenej nepochybujem o tom, že by sa kultúrneho a športového života na-
nám to nemalo podariť, pretože som presvedčený o veľ- šej univerzity. Veď čo iné, ak nie ony,
kosti intelektuálneho kapitálu, ktorým naša univerzita disponuje. Všetkým čitateľom nás motivuje v Spravodajcovi si za-
prajem pevné zdravie a veľa pracovných i osobných úspechov. Našej alma mater že- listovať? Už dlhšie sa nám však uka-
lám, aby sa rok 2016 stal silným pilierom jej ďalšej úspešnej univerzitnej existencie. zovalo, že je potrebné hľadať nové
spôsoby, ako sprostredkovať bohaté
Z diára rektora dianie na našej univerzite, o ktorom
píšete vo svojich príspevkoch o uda-
3. 11. 2015 rokoval so štátnym tajomníkom MŠVVŠ SR lostiach, iniciatívach a  skúsenos-
5. 11. 2015 prijal a ocenil špičkový tiach z akademickej pôdy. Rozhodli
sme sa teda pre aktívnejší editorský
vedecký tím UMB prístup, ktorý spočíva v  premysle-
nejšom výbere, úprave a  inovova-
8. 11. 2015 – 13. 11. 2015 navštívil partnerské univerzity v Paríži a Grenobli nom zoraďovaní správ. Pristúpili
17. 11. 2015 bol hosťom v rádiu Regina v relácii Večerné reflexie sme aj k tomu, že niektoré príspev-
18. 11. 2015 s primátorom mesta prijal študentov v rámci International students’ day, ky sme napokon do finálnej zostavy
pre ich špecifický charakter týkajúci
pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva prijal najlepších sa veľmi úzkeho okruhu príjemcov
študentov UMB, nezahrnuli v presvedčení, že sa sta-
prihovoril sa na druhom podujatí Univerzita mestu − mesto univerzite nú plnohodnotnou témou diskusie
19. 11. 2015 zúčastnil sa zasadnutia VR UKF v Nitre na iných fórach. Nosnými témami
čísla tak ostávajú najmä pripomenu-
tia výnimočných chvíľ, ktorými sme
žili túto jeseň. Oslavy 20. výročia
existencie štyroch zo šiestich našich
fakúlt, udelenie čestného ocenenia
najvyššej predstaviteľke Chorvátskej
republiky. Pocta osobnostiam, ktoré
svojím osobným i odborným vkla-
dom vysoko nastavili univerzitný
štandard kvality. Napokon, uzna-
nie a rešpekt tým, ktorí si ľudskosť
a dobročinnosť vzali za svoje osob-
né, každodenne napĺňané krédo.
Prajeme Vám príjemné čítanie.
Katarína Chovancová

Z diára rektora
UNIVERZITY

11. 12. 2015 podpísal zmluvu o spolupráci s IMC
Fachhochschule v Kremse (Rakúsko)

23. 11. 2015 zúčastnil sa zasadnutia VR EU 16. 12. 2015 prihovoril sa na treťom podujatí
v Bratislave Univerzita mestu − mesto univerzite

24. 11. 2015 slávnostne otvoril špeciálnu učebňu
s dotykovými technológiami – Škola
na dotyk,

uviedol podujatie Osobnosti UMB
s profesorom Júliusom Albertym

25. 11. 2015 prihovoril sa pri príležitosti 20. výročia 17. 12. 2015 podpísal Kolektívnu zmluvu UMB,
vzniku FPV UMB,
prijal predstaviteľov spoločnosti IBM,
zúčastnil sa konferencie HR
v akademickom prostredí prijal generálneho riaditeľa
na Masarykovej univerzite v Brne Slovenského inštitútu mládeže IUVENTA,

2. 12.2 015 rokoval s ministrom školstva, vedy, zamestnancov rektorátu a jeho
výskumu a športu v Bratislave súčastí pozval na vianočnú kapustnicu

3. 12. 2015 zúčastnil sa spoločného zasadnutia 11. 1. 2016 novoročný prípitok
slovenskej a českej rektorskej
konferencie v Bratislave 11. 1. 2016 podpísal zmluvu s jazykovou školou
SPEAK v Banskej Bystrici
7. 12. 2015 zúčastnil sa podujatia Srdce na dlani
13. 1. 2016 zúčastnil sa na volebnom zhromaždení
8. 12. 2015 zúčastnil sa zasadnutia VR TU vo Zvolene s kandidátmi na funkciu dekana FF

10. 12. 2015 na slávnostnom zasadnutí VR UMB 14. 1. 2016 zúčastnil sa spoločného zasadnutia
udelil čestný titul Dr. h. c. prezidentke Akreditačnej komisie a Slovenskej
Chorvátskej republiky rektorskej konferencie v Bratislave

20. 1. 2016 rokoval s generálnym riaditeľom
sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu
MŠVVŠ SR v Bratislave

22. 1. 2016 zúčastnil sa novoročného koncertu SAV

29. 1. 2016 otvoril XV. univerzitný bál v priestoroch
hotela Lux v Banskej Bystrici

4

Bál
UNIVERZITY

XV. Univerzitný bál

Rektor univerzity doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., v piatok 29.1.2016
privítal zamestnancov, študentov, absolventov a priateľov Univerzity Mateja
Bela v priestoroch hotela LUX v Banskej Bystrici na XV. univerzitnom bále.

Spoločenskú udalosť moderoval Roman Juraško, o
príjemnú atmosféru sa postarali skvelí umelci:  Sisa
Sklovská, Richard Rikkon, Berco Balogh,  Natália
Hatalová s All Stars Band a temperamentní Sendreiovci.
Tí šťastnejší si z bálu odniesli aj zaujímavé výhry, ktoré
do tomboly venovali sponzori podujatia. O tom, že
išlo nepochybne o vydarené spoločenské podujatie,
svedčila príjemná atmosféra a vynikajúca nálada, ktorá
zúčastneným vydržala do skorého rána.

Ing. Andrea Danková, PhD.

5

Bál
UNIVERZITY

6

Čestný doktorát
UNIVERZITY

Čestný doktorát pre prvú dámu
Chorvátskej republiky

Významnú návštevu, Jej Excelenciu prezidentku Chorvátskej republiky
Kolindu Grabarovú-Kitarovićovú privítala na svojej pôde Univerzita Mateja

Bela v Banskej Bystrici.

Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UMB budúcnosti a vzájomnej chorvátsko-slovenskej spoluprá-
ce,“ uviedol vo svojom návrhu na udelenie čestného dok-
a Vedeckej rady Fakulty politických vied a medzinárod-
torátu predseda Vedeckej rady Fakulty politických vied
ných vzťahov UMB 10. decembra 2015 jej čestný titul doc- a medzinárodných vzťahov UMB a zároveň dekan tejto

tor honoris causa (Dr.  h.  c.) odovzdal rektor univerzity fakulty prof. PhDr. Ján Koper, PhD.
Kolinda Grabarová-Kitarovićová je vysokokvalifikova-
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. nou odborníčkou v oblasti teórie a praxe medzinárodných
„Čestný titul je vyjadrením nášho rešpektu, úcty a obdi- vzťahov so zameraním na otázky bezpečnosti a globalizá-

vu k doterajšiemu pôsobeniu prezidentky Chorvátskej re- cie, ale aj na problematiku integrácie krajín južnej Európy
publiky Kolindy Grabarovej-Kitarovićovej, k jej vedeckej
do európskych a transatlantických štruktúr. Významne
a štátnickej práci, ako aj prejavom uznania významné-
ho prínosu k medzinárodnej spolupráci so zreteľom na prispela k zvyšovaniu medzinárodnej prestíže a kredibility
rozvoj transatlantických vzťahov, spoločnej európskej

7

Čestný doktorát
UNIVERZITY

Chorvátska ako dôveryhodného a zodpovedného člen- odbory Fakulty politických vied a medzinárodných vzťa-
hov, o spoluprácu s partnerskými chorvátskymi vysokými
ského štátu EÚ a NATO, ako aj k dlhodobému rozvoju školami.
úprimných, srdečných a priateľských vzťahov medzi

Chorvátskou republikou a Slovenskou republikou.
Vo svojom prejave po udelení čestného doktorátu prvá
dáma Chorvátskej republiky podčiarkla význam vzdela-
nia. Zdôraznila tiež význam strednej Európy, pričom sa
sústredila na možnosť prepojiť geopolitické regióny sveta

so severojužným koridorom. Zdôraznila, že otázky bez-
pečnosti európskeho priestoru nie je možné zvládnuť bez

vzájomnej spolupráce všetkých zainteresovaných krajín.
Po skončení slávnostného zasadnutia vedeckých rád sa
prezidentka Chorvátska zaujímala o činnosť a študijné

Kolinda Grabarová-Kitarovićová predchodcov (Brdo-Brijuni proces),
zintenzívnila bilaterálnu agendu na
Do politiky vstúpila po občianskej vedúcej štátnej delegácie a vyjednáva- úrovni prezidentov, avšak presadzu-
vojne a pod vplyvom vojnových uda- cieho tímu pre rokovania o prístupe je aj nové multilaterálne iniciatívy.
lostí absolvovala popri štúdiu anglic- Chorvátska do EÚ (apríl 2005 – janu- Jednou z nich je iniciatíva Jadran
ár 2008) a v rokoch 2005 – 2008 ako – Baltik – Čierne more, ktorá stavia
kého a španielskeho jazyka a literatú- ministerka zahraničných vecí a európ- na potenciáli 12 krajín EÚ s tromi
skych záležitostí Chorvátskej republi- európskymi morami: Jadranským,
ry na Filozofickej fakulte Univerzity ky (február 2005 – január 2008). Čiernym a Baltickým v záujme zlep-

v Záhrebe (1993) aj štúdium medzi- Záujem o rozvoj nových komuni- šiť a posilniť spoluprácu vo väz-
národných vzťahov na Fakulte poli- kačných stratégií a úsilie priblížiť be nielen na celú EÚ, ale aj na
Organizáciu severoatlantickej zmluvy transatlantickú spoluprácu.
tických vied na tej istej univer- bežným ľuďom sprevádzali jej aktivi- Uskutočnila množstvo odborných
ty na poste námestníčky generálneho prednášok na akademickej pôde
zite (2000). tajomníka NATO pre verejnú diploma- a iných inštitúciách v Európe,
Záujem o medzinárodné vzťahy ciu v rokoch 2011 – 2014, kde pôsobi- Rusku, Afganistane, USA
a bezpečnostné štúdie ju pri- la ako prvá žena v tejto funkcii. a Kanade. Je autorkou niekoľkých
Za prezidentku Chorvátskej repub- štúdií a článkov z oblasti medziná-
viedol v rámci Fulbrightovho liky bola zvolená v januári 2015. rodných vzťahov a politiky uve-
programu na ročné pôsobenie na Od nástupu do funkcie pokračuje rejnených v Chorvátsku aj v za-
v  regionálnych iniciatívach svojich hraničí. Jej vedecko-výskumná
George Washington University a publikačná činnosť sa orientuje
predovšetkým na problematiku
(2002 – 2003), neskôr získala
integrácie Chorvátska do európ-
štipendijné pobyty na Kennedy skych a transatlantických štruktúr,
otázkam bezpečnosti a problema-
School of Government na tike globalizácie. Počas svojho
vysokoškolského štúdia preložila
Harvard University (2009) a na niekoľko kníh a článkov o filo-
zofii z portugalčiny a angličtiny
John Hopkins University (School do chorvátskeho jazyka pre Inštitút fi-
lozofického výskumu a vydavateľstvo
of Advanced International Univerzity v Záhrebe. V roku 1990 pô-
sobila ako editorka edície Witnesses of
Studies, 2011). History, takisto preložila niekoľko kníh
Hlboká odborná znalosť reálií vzťahujúcich sa k vojne v Chorvátsku
a v Bosne a Hercegovine.
Severnej Ameriky sa odrazi-
PhDr. Eva Koperová, PhD.
la na vymenovaní do funkcie Katedra medzinárodných vzťahov
riaditeľky odboru pre Severnú a diplomacie FPVMV UMB
Foto: Dušan Beňo
Ameriku na Ministerstve za-
hraničných vecí Chorvátskej re-

publiky (1995 – 1997), na pôso-
bení na Veľvyslanectve Chorvátskej

republiky v Kanade (1998 – 2000) a

predovšetkým na jej vymenovaní na

post mimoriadnej a splnomocnenej
veľvyslankyne Chorvátskej republiky

v USA (2008 – 2011).
Kolinda Grabarová-Kitarovićová sa
mimoriadne aktívne podieľala na
úspešnom začlenení Chorvátska do

európskych štruktúr, a to v pozícii mi-

nisterky pre európsku integráciu (de-

cember 2003 – február 2005), v pozícii

8

Dvadsaťročné fakulty
UNIVERZITY

Dvadsaťročné fakulty Univerzity Mateja Bela

20. výročie Fakulty politických vied
a medzinárodných vzťahov UMB

Slávnostným zasadnutím Vedeckej rady Fakulty politických vied a medziná-
rodných vzťahov UMB si jedna z najmladších a počtom zamestnancov aj naj-
menších, ale svojím postavením jedna z najvýznamnejších fakúlt univerzity
pripomenula okrúhle, 20. výročie svojho založenia.

S  príhovorom vystúpil aj generálny riaditeľ sekcie ministra Ministerstva zahraničných vecí SR JUDr. Radomír Boháč
(vpravo). Zľava: rektor UMB doc. Ing. V. Hiadlovský, PhD., dekan FPVMV UMB prof. PhDr. J. Koper, PhD., prodekani
fakulty prof. PhDr. Peter Terem, PhD., a doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.

Pedagógovia, zamestnanci i  študenti fakulty privítali neskôr stal jej prvým dekanom.“ Týmito slovami otvo-

27. októbra 2015 na akademickej pôde vážených hostí, ril slávnostné zhromaždenie vedeckej rady prodekan
FPVMV pre medzinárodné vzťahy doc. PhDr. Branislav
medzi ktorými nechýbali spoluzakladatelia fakulty, jej Kováčik, PhD. Akademický senát UMB schválil vznik
novej fakulty 14. júla 1995, čím dal impulz na všestranný
prví pedagógovia, významní politici, poslanci a  diplo-
rozvoj univerzity na kvalitatívne novej úrovni. Posilnilo
mati, činitelia a predstavitelia spoločenského života a zá-
sa nielen postavenie univerzity v systéme vysokých škôl
stupcovia zahraničných i domácich vysokých škôl a part-
na Slovensku, ale aj pozícia Banskej Bystrice ako uni-
nerských organizácií.
„Dobré myšlienky sa oplatí presadzovať nie preto, že verzitného mesta.
„Historia est testis temporum, lux veritas, vita me-
je to výhodné, ale preto, že ich považujeme za správne. moriae, magistra vitae, nuntia velustatis – história je
S touto ideou a veľkým entuziazmom vstupovali do pro- svedectvom času, svetlom pravdy, životom pamäti, učiteľ-
kou života, zvestovateľkou dávnych čias,“ citoval Cicera
cesu založenia Fakulty politických vied a medzinárod- vo svojom príhovore predseda Vedeckej rady FPVMV
ných vzťahov Univerzity Mateja Bela autori a realizáto-
ri náročného projektu na čele s profesorom Kolomanom
Ivaničkom a  profesorom Petrom Kulašikom, ktorý sa

9

Dvadsaťročné fakulty
UNIVERZITY

Spoluzakladateľovi a prvému dekanovi Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB profesorovi Petrovi Kulašikovi
odovzdal pamätný list ako prejav vďaky za aktívnu účasť na rozvoji fakulty súčasný dekan profesor Ján Koper

UMB a  dekan fakulty prof. PhDr. Ján Koper, PhD. vzájomnej aktívnej spolupráce medzi fakultou a  jej
Pripomenul cestu vzniku fakulty i nezastupiteľnú úlohu partnerskými inštitúciami sa dekan fakulty rozhodol
tých osobností, ktoré stáli pri jej zrode i  jej nasledujú- pri príležitosti 20. výročia založenia fakulty udeliť spolu
cich rokoch. Fakulta sa v priebehu dvoch desaťročí pev- 16 pamätných plakiet veľvyslanectvám, ministerstvám,
ne etablovala nielen v rámci banskobystrickej univerzity, akademickým pracoviskám, ale aj študentským spolkom
ale stala sa uznávanou doma aj za hranicami Slovenskej a organizáciám.
republiky. Vari najlepšou vizitkou jej práce sú úspešní Pamätný list s  vyobrazením budovy fakulty, s  portré-
a uznávaní absolventi, množstvo úspešných vedecko-vý- tom Mateja Bela a s pečiatkou s dátumom 27. 10. 2015,
skumných projektov, ktoré boli podporené z fondov EÚ teda prvého dňa vydania kupónu k známke pamätného
či z  platobných schém našich ministerstiev, množstvo listu, dostali aj všetci pozvaní hostia. Pamätný list bol
monografií vydaných v  slovenskom a  cudzom jazyku,
učebnice, skriptá, vedecké príspevky so znakom karen- Pamätný list so známkou a kupónom a pečiatkou prvého
tu, početné domáce a  zahraničných citácie, fungujúce dňa vydania, ktoré majú aj zberateľskú hodnotu
dvojstranné či multilaterálne zmluvy so zahraničnými
partnermi. „To všetko sú údaje hovoriace o  našej práci. vydaný v  limitovanom počte 150 kusov a  je tak nielen
Dôležité sú aj na úspešnú akreditáciu. A  tú sme vďaka spomienkovým predmetom, ale aj predmetom záujmu
celému tímu fakulty splnili,“ skonštatoval dekan fakulty zberateľov.
prof. PhDr. J. Koper, PhD.
Prítomných pozdravili príhovormi aj rektor UMB doc. PhDr. Eva Koperová, PhD.
Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., generálny riaditeľ sek- Katedra medzinárodných vzťahov
cie ministra Ministerstva zahraničných vecí SR JUDr. a diplomacie FPVMV UMB
Radomír Boháč, primátor Banskej Bystrice MUDr. Ján Foto: Andrej Brummer
Nosko a absolvent FPVMV UMB PhDr. Jaroslav Naď.
V priebehu slávnostného zasadnutia vedeckej rady prof.
PhDr. J.  Koper, PhD., odovzdal ďakovný list bývalým i
súčasným zamestnancom fakulty: prof. PhDr. Petrovi
Kulašikovi, CSc., prof. RNDr. Jaroslavovi Mazúrekovi,
CSc., doc. PhDr. Jane Lasicovej, PhD., doc. Ing. Irene
Šulajovej, CSc., doc. Ing. Jánovi Králikovi, CSc., doc.
PhDr. Daliborovi Vlčekovi, CSc., doc. PhDr. Lucii
Rýsovej, PhD., doc. PhDr. Daniele Škutovej, PhD., PhDr.
Eleonóre Kováčovej, PhD., PhDr. Márii Badinskej, PhD.,
Eve Mikulovej, Daši Gubkovej. Ako prejav ocenenia

10

Dvadsaťročné fakulty
UNIVERZITY

Dvadsaťročné fakulty Univerzity Mateja Bela

20. výročie vzniku Fakulty prírodných
vied UMB v Banskej Bystrici

Slávnostným zhromaždením akademickej obce 25. no- pomenovala progresívne trendy na fakulte, ako aj negatív-
vembra 2015 oslávila Fakulta prírodných vied UMB ne javy vyskytujúce sa v vzdelávacej a vedeckej činnosti.
20. výročie svojho vzniku. Dekanka doc. RNDr. Jarmila Rektor univerzity doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
Kmeťová, PhD., vo svojom príhovore uviedla krátku re- vo svojom vystúpení poďakoval fakulte za jej doterajšie
trospektívu vzdelávacieho a  vedeckého života fakulty. pôsobenie, vyzdvihol jej vedeckú úroveň, pripomenul
Vyzdvihla prítomnosť špičkového vedeckého tímu na ďalšie výzvy v  budúcom období a  poprial fakulte dob-
fakulte. rých študentov, vynikajúcich absolventov a kvalitnú ve-
deckú činnosť.
Svojou osobnou účasťou význam podujatia potvrdili Viceprimátor mesta Banskej Bystrice Ing. Martin Turčan
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor UMB vo svojom príhovore vyzýval na prehlbovanie a  rozši-
v  Banskej Bystrici, prorektori a  kvestor UMB, predseda rovanie ďalšej spolupráce fakulty a univerzity s mestom
AS UMB, vedenia jednotlivých fakúlt UMB, viceprimátor Banskou Bystricou. Príhovory ukončil svojím prejavom
Banskej Bystrice, prednostka Okresného úradu v Banskej RNDr. Igor Broska, DrSc., riaditeľ Ústavu vied o  Zemi
Bystrici, vedúca odboru školstva Okresného úradu SAV v Bratislave. Jeho prejav bol potvrdený netradičným
v  Banskej Bystrici, vedúci odboru školstva Mestského darom fakulte v podobe horniny s baníckym kahancom,
úradu v Banskej Bystrici, poslanci mestského zastupiteľ- symbolizujúcim prírodovedné vzdelávanie. Oficiálnu
stva mesta Banská Bystrica, zástupcovia prírodovedec- časť osláv vzniku fakulty ukončili slávnostným odovzdá-
kých fakúlt zo Slovenska aj z Českej republiky, jednotli- vaním medailí FPV UMB a  ďakovných listov jednotliv-
vých ústavov SAV, ako aj SAŽP, ŠOP, VTÚ a ďalších inšti- com a inštitúciám. Dekanka fakulty si uctila aj osobnosti
túcií, riaditelia cvičných škôl a cviční učitelia. „in memoriam“, ocenenia prevzali ich rodinní príslušníci.
Dekanka fakulty doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.,
poďakovala všetkým zamestnancom fakulty. Priamo Mgr. Katarína Melicherčíková

11

Dvadsaťročné fakulty
UNIVERZITY

Dvadsaťročné fakulty Univerzity Mateja Bela

20 rokov od založenia Právnickej fakulty UMB

Právnická fakulta UMB sa stala známou a významnou aj v zahraničí, o čom
svedčí stále viac sa rozširujúca medzinárodná spolupráca fakulty s aka-

demickými inštitúciami hlavne v rámci krajín V4. V rámci svojho poslania
a zamerania fakulta už dvadsať rokov pripravuje absolventov právnického
vzdelania do tvrdej konkurenčnej praxe, ako aj na prácu v národnej legis-

latíve a tiež v európskych i medzinárodných štruktúrach.

Pri príležitosti tohto významného jubilea sa dňa 22. ok- z iných právnických fakúlt, ktorí pôsobili alebo naďalej pô-
tóbra 2015 v aule Právnickej fakulty UMB konalo slávnost- sobia na Právnickej fakulte UMB.
né rozšírené zasadnutie Vedeckej rady fakulty. Zasadnutie Dekan fakulty mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka,
otvoril prvý prodekan PrF UMB a zároveň prodekan pre CSc., vo svojom príhovore predniesol veľmi zaujímavé myš-
vedu, výskum a  rigorózne konanie Dr. h. c. prof. JUDr. lienky na margo takých fenoménov, akými sú právo a vzde-
Vladimír Čečot, CSc. Na úvod privítal rektora UMB doc. lanie, ktoré majú najmä dnes nesmierny a široko rozmerný
Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD., dekana Právnickej fa- význam. Vyzdvihol vzdelanie ako nezastupiteľný determi-
kulty UMB mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmíra Mamojku, nant celkovej prosperity jedinca a  spoločnosti, zároveň sa
CSc., predsedníčku Akademického senátu PrF UMB JUDr. však dotkol a poukázal aj na určitú dehumanizáciu systému
Moniku Némethovú, PhD., prodekanku pre pedagogickú a  organizácie vzdelávania. Zdôraznil význam škôl vrátane
činnosť JUDr. Ivanu Šoškovú, PhD., prodekana pre medzi- vysokého školstva a pripomenul predovšetkým významné
národné vzťahy, doktorandské štúdium a legislatívu Dr. iur. špecifiká právnického vzdelávania, ktoré „... by malo dospie-
JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD., a predstavil ďalších vý- vajúceho človeka a mladého právnika vyzbrojiť nielen schop-
znamných hostí politického a spoločenského života, hostí nosťou úspešne prežiť v tvrdom konkurenčnom prostredí, ale
z akademického prostredia, ako aj významných pedagógov naučiť ho aj to, čo je často najťažšie, že kvalitné právnické

12

Dvadsaťročné fakulty
UNIVERZITY

vzdelanie a vedomosti sú nielen prostriedkom vlastného profitu, ale aj pozitívnou STALO SA...
možnosťou napĺňať to klasické iusestarsbono et equi – právo je nielen umením,
ale najmä umením dobra a spravodlivosti“. Ku gratulácii sa ďalej pripojil rektor V rámci osláv 20. výročia založenia
UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., ktorý takisto pripomenul neľahké Právnickej fakulty UMB jej členovia
obdobie fakulty vyvolané konkurenčným tlakom hlavne právnického prostre- zorganizovali medzinárodnú vedec-
dia a vyzdvihol pôsobenie dekana, ako aj vedenia fakulty. Zdôraznil, „že v tom- kú konferenciu Prvé banskobys-
to neľahkom období fakultné kormidlo prevzal človek, ktorý už v období rokov trické právnické dni, ktorá sa usku-
2004 až 2006 pôsobil vo funkcii dekana a fakultu odovzdal vo veľmi dobrej kon- točnila v dňoch 11. a 12. novembra
dícii“ a zaželal fakulte ďalšie dekády úspešného pôsobenia. So slávnostným prí- 2015 na pôde fakulty. Konferencia
hovorom vystúpil a ku gratulácii sa pridal aj prvý zástupca primátora Banskej bola tematicky zameraná na právny
Bystrice Mgr. Jakub Gajdošík, ktorý vyzdvihol právnickú fakultu ako dôleži- poriadok Slovenskej republiky za
tý pilier univerzity a vyslovil ambíciu prehlbovať spoluprácu medzi fakultou ostatných 25 rokov a  aktuálne vý-
a mestom Banská Bystrica. Právnická fakulta prijala gratuláciu tiež od dekana zvy. Dekan Právnickej fakulty UMB
Právnickej fakulty Univerzity Komenského v  Bratislave doc. JUDr. Eduarda mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír
Burdu, PhD., ktorý fakulte vyjadril podporu a vyslovil úprimné želanie, aby Mamojka, CSc., na úvod zdôraznil
Právnická fakulta UMB aj naďalej tvorila súčasť právnického vzdelania. potrebu vecnej diskusie na danú
Pri príležitosti osláv dekan fakulty odovzdal pamätné listy a  medaily tému. Pripomenul, že právny po-
Právnickej fakulty UMB pozvaným hosťom, pedagogickým aj nepedagogic- riadok Slovenskej republiky prešiel
kým zamestnancom fakulty. od roku 1989 významnými zmena-
Na záver Dr. h. c. prof. JUDr. Vladimír Čečot, CSc., v mene dekana vyslovil mi. Nielen zásadné politicko-eko-
spoločné želanie, „... aby naša ALMA MATER výsledkami práce vedecko-pe- nomické zmeny, ku ktorým došlo
dagogických pracovníkov nadobúdala stále viac na odôvodnenom sebavedomí, v roku 1989, ale aj vznik samostatnej
stabilite, aby výsledky našej vedecko-pedagogickej práce prispievali k  šíreniu Slovenskej republiky, ako aj vstup
dobrého mena tak Právnickej fakulty, ako aj Univerzity Mateja Bela v Banskej Slovenskej republiky do Európskej
Bystrici nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí“. únie možno považovať za determi-
nujúce faktory ovplyvňujúce všetky
JUDr. Jana Muránska, PhD. sféry spoločenského života, oblasť
Katedra občianskeho práva PrF UMB práva nevynímajúc.
Foto: František Švec, študent PrF UMB Na konferencii vystúpili prof. JUDr.
Peter Vojčík, CSc., z Katedry občian-
skeho práva so spoločným referátom
s  názvom Idea kodifikácie súkrom-
ného práva – história a  súčasnosť,
na spracovaní ktorého sa autorsky
podieľal aj prof. JUDr. Ján Cirák,
CSc., taktiež z Katedry občianskeho
práva. Ďalší referát Stav a efektívnosť
trestného konania desať rokov po re-
kodifikácii predniesol Dr. h. c. prof.
JUDr. Vladimír Čečot, CSc., prode-
kan pre vedu, výskum a  rigorózne
konanie. Rokovanie v pléne uzavrel
JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD.,
vedúci Katedry teórie štátu a práva
referátom Premeny termínu právo
v slovanskom jazykovom prostredí.
Účastníci sa vo svojich vystúpeniach
nevyhýbali výkladu diskutabilných
otázok, resp. skúmaniu doteraz nie
jednoznačne riešených problémov,
čo vyjadrili najmä vo svojich úva-
hách a návrhoch de lege ferenda.

JUDr. Jana Muránska, PhD.
Katedra občianskeho práva
PrF UMB
Foto: Bc. Ján Chmelík

13

Špičkový vedecký tím
UNIVERZITY

Matematici veria, že pravdy,
ktoré objavujú, sú večné

Špičkový vedecký
tím s rektorom
UMB

V projekte Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na
Slovensku ocenila Akreditačná komisia aj matematikov z FPV UMB.

Vysokoškolská veda na Slovensku je financovaná podľa významu vedeckej práce vo vedeckej komunite. Vedecký
rovnakých kritérií pre všetky vedné oblasti. Tento model tím UMB sa kvalifikoval na základe kritérií, ktoré boli
je spravodlivý iba zdanlivo, pretože miera významnosti špecifikované v  rámci matematických vied. Toto ohod-
publikácií a citácií by sa mala posudzovať porovnávaním notenie znamená, že členovia tímu patria do slovenskej
v rovnakom vednom odbore. Po prvýkrát práve s týmto i medzinárodnej vedeckej matematickej elity.
zreteľom identifikovala Akreditačná komisia špičkové Pod názvom Akcie grúp a pologrúp v diskrétnej mate-
vedecké tímy vysokých škôl na Slovensku v rámci jedné- matike a dynamických systémoch sa tím zaoberá dvo-
ho vedného odboru. ma mohutnými témami: 1. diskrétna matematika, teória
Z  predložených 77 návrhov Akreditačná komisia ak- grafov a ich symetrie a 2. diskrétne dynamické systémy.
ceptovala 37 špičkových vedeckých tímov vyhovujúcich Diskrétne štruktúry a dynamické systémy sa objavujú
prísnym kritériám. Medzi týmito sa po vyhodnotení pra- ako abstraktné modely štruktúr a  procesov v  prírode,
covnými skupinami Akreditačnej komisie v jednotlivých spoločnosti i technológiách. Majú aplikácie v mnohých
oblastiach výskumu a po vyjadrení zahraničných exper- oblastiach, napr. aj v počítačových vedách. V obidvoch
tov ocitol (na jeseň r. 2015) aj tím matematikov z Katedry témach je spoločným centrálnym pojmom akcia grupy
matematiky a Katedry informatiky FPV UMB. Špičkový alebo pologrupy. V tej časti projektu, ktorá sa venuje dis-
tím tvoria: prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc., prof. krétnej matematike, študujú sa najmä symetrie štruktúr
RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc.; doc. RNDr. a objektov a v teórii dynamických systémov je dôraz na
Vladimír Špitalský, PhD., doc. Mgr. Ján Karabáš, štúdium časového vývoja procesov.
PhD., a RNDr. Matúš Dirbák, PhD. Rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., pri-
Každý člen tímu musel splniť požiadavky, ktoré sa dajú jal ocenenie svojich kolegov s  nadšením a  obdivom.
objektívne overiť. Podstatným bolo sledovanie kvan- Medzinárodnú akceptáciu matematikov z našej univer-
titatívnych ukazovateľov v  objektívnych medzinárod- zity potvrdzujú stovky vedeckých prác publikovaných
ných databázach, v ktorých sa sledujú citácie ako odraz vo významných vedeckých periodikách. Členov tímu

14

Špičkový vedecký tím
UNIVERZITY

pozývajú na medzinárodné vedecké konferencie a sym- európske fondy vybudovať vysokorýchlostné siete na

póziá, ich výsledky využívajú aj vedci v  iných vedných matematické experimenty.

oblastiach. Matematici UMB vnímajú zaradenie medzi špičkové

Slovensko je malé a nemôže mať špičkové tímy vo všetkých vedecké tímy ako imidžovú záležitosť, ktorá zviditeľní

vedných odboroch, ale jestvujú Pravda, že je aspoň jedna UMB i  FPV. Slovenskej spo-
také, ktoré sú schopné konku- pravda, je pravda. ločnosti ponúka toto uznanie
rencie. Akreditačná komisia uvedomenie, že aj na sloven-
pomenovala jedinečnosť tímov, ských univerzitách existujú
očakávaný je návrh a realizácia jednotlivci a  tímy, ktorí sú

systému dlhodobej podpory pre v  medzinárodnom meradle

vybrané špičkové tímy. Finančné ohodnotenie týchto exper- akceptovaní. Veríme, že excelentná úroveň banskobys-

tov je totiž veľmi nízke v porovnaní s okolitými štátmi aj so trických matematikov pritiahne študentov i doktorandov

zohľadnením reálnych možností slovenskej ekonomiky. na štúdium.

Na druhej strane sa mnoho urobilo na vybudovanie

a  vybavenie laboratórií, našim matematikom pomohli PaedDr. Slavomíra Očenášová-Štrbová, PhD.

Naši jubilanti

Viacerí zamestnanci univerzity oslávili v  období mesiacov december 2015- február 2016 významné životné
jubileum. V mene všetkých zamestnancov, študentov a priateľov univerzity im srdečne blahoželáme a do ďalších
rokov prajeme všetko najlepšie, veľa pevného zdravia, šťastia a spokojnosti v osobnom i profesionálnom živote.

Redakčná rada

RNDr. Ingrid Turisová, PhD. Darina Pazúriková
prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc. Anna Renčová
Ľuba Divoková Miroslav Kamenský RNDr. Róberta Prokešová, PhD.
Ing. Stanislav Leitman Jana Bačkorová
PhDr. Ľudmila Homolová Doc. RNDr. Peter Maličký
Darinka Korčoková Ján Oravec
Ján Fekiač Ing. Ingrid Styková
Mgr. Beáta Filová Doc. Ing. Dagmar Kokavcová, PhD.
Mgr. Erika Sanitrová Josef Kuna

15

UNIVERZITA
MATEJA BELA

Srdcom na dlani

V pondelok 7. 12. 2015 sa v priestoroch radnice na Námestí SNP
v Banskej Bystrici konal už deviaty ročník oceňovania dobrovoľníkov
a dobrovoľníčok Srdce na dlani.

Organizačne podujatie zabezpečilo Centrum dobrovoľníctva v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici,
mestom Banská Bystrica, Regionálnym európskym informačným centrom a Komunitnou nadáciou Zdravé mesto pod

záštitou primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska.
Ide o oceňovanie ľudí, ktorí sú svojou výnimočnou a prospešnou dobrovoľníckou prácou inšpiráciou a povzbudením

pre ostatných. Udelených bolo 12 ocenení Srdce na dlani 2015.

Cena bola udelená Csille Droppovej v kategórii dobrovoľ- Viere Dubačovej v kategórii zahraničné dobrovoľníctvo.
Ocenenie v kategórii mladý dobrovoľník/mladá dob-
níctvo v rozvoji komunity; Libuši Pajunkovej, Marekovi rovoľníčka do 30 rokov si prevzal Jakub Forgács.
Dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou mesta Banská Bystrica
Žifcákovi, Soni a Eduardovi Findorovcom v kategórii sa stali členovia občianskeho združenia EnviroFuture:
dobrovoľníctvo v sociálnych a zdravotníckych službách; Eva Ščepková, Lucia Rossová, Veronika Valkovičová
Ľubici Tomkovej v kategórii dobrovoľníctvo v práci s deťmi a Maroš Ondrejka. Najobľúbenejším projektom tohtoroč-
a mládežou; Igorovi Chamillovi v kategórii dobrovoľníctvo ného Týždňa dobrovoľníctva, za ktorý hlasovali ľudia pro-
stredníctvom internetovej stránky Centra dobrovoľníctva, sa
vo vzdelávaní; Danke Mokrej-Maruškovej v kategórii stala Farebná ulička z Banskej Bystrice.
dobrovoľníctvo v kultúre a umení; Augustíne Zliechovskej
a Slave Majorovej za občianske združenie Mačky Zvolen
v kategórii dobrovoľníctvo v prospech životného prostredia;

Ďalších 39 nominovaných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok dostalo ďakovný list. Na záver slávnostného oceňovania
bola uvedená do života rozprávková knižka Mária a čarovný prsteň Simony Strelcovej, ktorá vznikla aj vďaka obrov-
skému úsiliu mnohých dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.
Dobrovoľnícka práca je často nedocenená a neviditeľná, aj keď dobrovoľníci a dobrovoľníčky robia pre svoje komunity ne-
zanedbateľné množstvo činností. Srdce na dlani 2015 je verejné poďakovanie nielen oceneným a nominovaným, ale všetkým
dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, čo nezištne venujú svoj čas, energiu a schopnosti v prospech iných ľudí a komunít.

16

UNIVERZITA
MATEJA BELA

Je potrebné dodať, že poďakovanie patrí aj samotnému študentmi a študentkami Filozofickej a Pedagogickej fakul-
Centru dobrovoľníctva, ktorého poslaním je prostredníctvom ty UMB. Práve on stál v pozadí väčšiny aktivít, vďaka kto-
myšlienky dobrovoľníctva zvyšovať ľudský potenciál, zlep- rým mohla byť v závere roka 2015 vydaná kniha Simony
šovať kvalitu života a tým prispievať k budovaniu občian- Strelcovej, bohato dobrovoľnícky ilustrovaná absolvent-
skej spoločnosti. Centrum zastrešuje dobrovoľnícku činnosť kou učiteľstva slovenského jazyka a literatúry a učiteľstva
v Banskobystrickom kraji už 15 rokov, svojou bohatou činnos-
ťou prispieva k zvyšovaniu občianskej angažovanosti a zod- výtvarného umenia na UMB, doktorandkou na Katedre vý-

povednosti, k zlepšovaniu komunitného života a povedomia tvarnej kultúry Dominikou Dodekovou.
o ňom. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici nie je len
pomocníčkou pri organizovaní podujatia Srdce na dlani, ale Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, ale – zásadnejšie
svojou bohatou študentskou a zamestnaneckou základňou,
– aj mnohí jej študenti a študentky si uvedomujú potrebu
ako aj funkciou vzdelávania a výchovy je partnerkou v rôz- väčšieho prepojenia s mestom Banská Bystrica a jeho ko-
nych dobrovoľníckych projektoch. Z iniciatívy koordinátor- munitami. Pociťuje sa absencia výraznejšej angažovanos-
ky Centra dobrovoľníctva Alžbety Brozmanovej Gregorovej
ti, napokon, Banská Bystrica je aj študentským mestom.
bolo do univerzitného kurikula zaradených viacero pred-
Aj z týchto dôvodov sa na podnet prorektorky pre medzi-
metov priamo sa dotýkajúcich komunitnej problematiky. národnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou doc. PhDr.

Naposledy to bol celouniverzitný predmet service learning, Kataríny Chovancovej, PhD., v septembri 2015 spustil pro-
ktorého vzdelávacia stratégia využíva aj poznatky dobrovoľ- jekt Univerzita mestu  mesto univerzite a realizuje sa tiež
níckej činnosti. Aj prostredníctvom neho sa v radoch študen-
tov a študentiek formuje čoraz viac občiansky angažovanej viacero podujatí venovaných širšej verejnosti, medzi nimi
mládeže, venujúcej svoj čas podpore rozvoja komunít najmä napríklad spomínaná Univerzitná noc literatúry, Týždeň
v Banskobystrickom kraji a ktorá zároveň touto podporou dobrovoľníctva či konferencie a semináre organizované
cielene (aktivity sú vždy usmerňované vyučujúcimi) posil-
ňuje aj svoje základné a učebné kompetencie. V ostatných v spolupráci s praxou. Univerzitný svet totiž nie je svetom

rokoch sa tak pravidelne medzi ocenenými objavujú tiež samým osebe. Je úzko previazaný so svetom ekonomiky,
verejnej správy a občianskej spoločnosti. Univerzity sú
študenti a študentky UMB. V roku 2014 to bola napríklad súčasťou sociálneho sveta a súčasťou komunít, v ktorých
pôsobia. Sú nimi utvárané a svojou činnosťou ich utvárajú.
študentka sociálnej práce Barbora Sujová, ktorá sa stala dob-
rovoľníčkou mesta Banská Bystrica a s Centrom dobrovoľ- Svet, v ktorom pôsobia, determinuje aj ich poslanie. Tým
níctva aktívne spolupracuje už 5 rokov. Dobrovoľníckym v súčasnej spoločnosti nie je už len vzdelávanie a výskum,
ale aj pôsobenie vo vzťahu k spoločenskej praxi a rôznym
projektom roka 2014 sa stala Univerzitná noc literatúry.
Ocenenie si prevzal 13-členný organizačný kolektív tvorený sociálnym aktérom.

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
Mgr. Martina Kubealaková, PhD.

17

Osobnosť
UNIVERZITY

Osobnosť

Kto ide od začiatku svojou cestou,
zriedkakedy býva predbehnutý

18

Osobnosť
UNIVERZITY

Deväťdesiatnika so sviežou mysľou a geniálnou pamäťou Júliusa Albertyho
si rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., uctil 25. 11. 2015
otvorením pomyselnej siene slávy v rámci cyklu podujatí OSOBNOSTI UMB.

Meno mult. Dr. h. c. prof. PhDr. Júliusa Albertyho, CSc., ho vďační úctiví študenti a priatelia. Netajili sa vzťahom
každý vyslovuje s úctou a bázňou. V Banskej Bystrici za- k Júliusovi Albertymu ako k svojmu učiteľovi i akademic-
ložil a  rozvíjal vysokoškolské vzdelávanie od Vyššej pe- kému funkcionárovi. Aj v pohnutých časoch zostal sám
dagogickej školy až po Univerzitu Mateja Bela. Formoval sebou, nezlomný, rovný, ušľachtilý. A on nezanevrel. Ani
pedagogický zbor i študentstvo, spriadal svoje sny o po- však nezabudol.
zdvihovaní úrovne vysokého školstva, aby ich aj reali- Uvážlivého, vyrovnaného, zodpovedného, vždy s  dob-
zoval. Vzdelával, motivoval, inšpiroval druhých. Mohol rou radou a  ochotného, múdreho a  náročného, takého
uplatniť svoju výnimočnú silu charakteru, priniesť viac si Júliusa Albertyho fixujú univerzitní kolegovia, najmä
než svoj individuálny odkaz. Akademická pôda mu dáva- historici. Svojím bohatým vedeckým dielom, množstvom
la priestor na prezentovanie hodnôt, ktoré v jeho prípade učebníc i spomienkovými publikáciami dotvoril obraz
predstavovali presvedčenie. Jeho myšlienky sa stávali du- histórie, aby doplnil jej biele miesta. Bol a navždy zostá-
chovným základom, ktorý potom v dlhom období života va dobrým znamením duchovného a kultúrneho milieu
nadstavoval tisícami skúseností, tisícami stretnutí, bojmi, banskobystrického vysokého školstva.
porážkami a víťazstvami. Ako historik a didaktik pre vy- Hosťami, ktorí na podujatí o Júliusovi Albertym preho-
učovanie dejepisu na všetkých stupňoch a typoch škôl sa vorili, boli jeho kolegovia a priatelia: prof. RNDr. Jaroslav
zaradil medzi slovenskú, československú a stredoeuróp- Mazúrek, CSc., prof. PhDr. Karol Fremal, CSc., prof.
sku špičku na prelome tisícročia. PhDr. Pavol Martuliak, CSc., PaedDr. Štefan Ferianc,
V  období, keď mu režim neprial, vyhostil ho na dvad- Mgr. Fedor Mikovič a Ján Fekete.
sať rokov z  akademickej pôdy, dusil v  učiteľskej kariére
jeho manželku a v rozvoji obidvoch synov, podporovali PaedDr. Slavomíra Očenášová-Štrbová, PhD.

19

Vedecký život
UNIVERZITY

Vedecký život univerzity

Pracovné stretnutie k medzinárodnému
výskumnému projektu SilViAlp
na pôde EF UMB

Ilustračné foto

V dňoch 19.  20. 11. 2015 sa na pôde Ekonomickej fa- konkurencieschopnosti horských stredísk cestovného
kulty UMB uskutočnilo pracovné rokovanie v rámci rie- ruchu prostredníctvom tvorby jedinečného produktu,
šenia medzinárodného výskumného projektu Silver Via ktorý je prispôsobený špecifickým potrebám seniorov,
Alpina Yellow Trail (SilViAlp). Ide o významný medziná- a návrh business modelu, ktorý by bol aplikovateľný v po-
rodný výskumný projekt, do ktorého je prostredníctvom rovnateľných podmienkach horských stredísk.
Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania EF Pracovné rokovanie sa uskutočnilo na pôde partnera pro-
UMB zapojená Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici jektu EF UMB a malo intenzívny pracovný program. Dňa
ako jediná univerzita v  konzorciu, ktorého koordináto- 19. 11. 2015 boli prezentované čiastkové výstupy riešenia
rom je European Academy v Bolzane v Taliansku. Ďalšími projektu. Výstupy za slovenskú stranu prezentovala doc.
partnermi v projekte sú Provincia di Belluno (Taliansko) Ing. Jana Kučerová, PhD., a  doc. Ing. Vanda Maráková,
a  tiež malé a  stredné podniky a združenia cestovného PhD. Zahraničných partnerov oboznámila s fungovaním
ruchu pôsobiace v štyroch štátoch: Taliansko, Nemecko, Slovenského klubu turistov Ing. Eva Škutová. Dňa 20. 11.
Rakúsko a Slovinsko. 2015 sa osem expertov z  Nemecka, Talianska, Rakúska
Dĺžka riešenia projektu je 18 mesiacov so začiatkom a zo Slovinska oboznámilo so strediskom cestovného ru-
1. júna 2015. Medzinárodný výskumný tím sa zaobe- chu Donovaly. Stredisko a jeho aktivity v zimnej a letnej
rá medzinárodnou turistickou trasou Via Alpia a  tvor- sezóne prezentoval marketingový manažér Ing. Miroslav
bou udržateľného cezhraničného produktu pre se- Dobrota. Účastníci sa oboznámili so systémom značenia
niorov (55+). Hlavnými cieľmi projektu je zvyšovanie turistických trás priamo v teréne.

doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.
prodekanka pre medzinárodné vzťahy EF UMB

20

Vedecký život
UNIVERZITY

Projekt Mobilné identity: Migrácia
a integrácia v transnárodných komunitách

Transnárodná migrácia, ako aj sledovanie a analyzovanie z  dočasnej pracovnej migrácie, najmä za  predpokladov
problematiky začlenenia migrantov do spoločnosti krajín efektívneho zaplnenia dočasných/sezónnych medzier na
EÚ predstavuje v súčasnom globalizovanom svete jeden trhu práce. Navyše títo migranti si nevyžadujú integráciu
z najsledovanejších problémov Európy. Z uvedených dô- do hostiteľskej spoločnosti vzhľadom na ich dočasné tr-
vodov je opodstatnené a potešiteľné, že
v  roku 2013 bol Európskou komisiou vanie. Väčší efekt zapojenia migrantov
(Európskym fondom pre integráciu do potenciálneho kapitálu (kultúrneho
štátnych príslušníkov tretích krajín) i ekonomického) cieľových krajín i krajín
podporený projekt Mobilné identity: pôvodu predstavujú pracovné príležitos-
Migrácia a integrácia v transnárodných ti pre vysokokvalifikovaných migrantov.
komunitách. Projektovým, výskumným Avšak zistenia ukazujú, že pri obidvoch
a  finančným koordinátorom projektu formách existujú riziká diskriminácie,
bol Psychoanalytic Institute for Social izolácie i rodinných a osobných ťažkostí.
Research (Taliansko). Spolu s  ním Z tohto pohľadu je schopnosť migrantov
na projekte participovali výskumní- adaptovať a prispôsobiť sa v kontextoch
ci z Anglicka, Nemecka, Španielska, rôznych korelácií – jazykových, kultúr-
Holandska i  externí partneri z  Poľska, nych, hodnotových – nepochybne prida-
Maroka i Albánska. Riešiteľský kolektív Katedry sociál- nou hodnotou, ktorú treba podporovať
nych štúdií a etnológie FF UMB pod vedením doc. PhDr. prostredníctvom národných politík.
A. Bitušíkovej, PhD., zastával pozíciu evalvátora projek- Projekt Mobilné identity: Migrácia a integrácia v transnárod-
tu. Všetci projektoví partneri sledovali a  vyhodnocovali ných komunitách bol realizovaný v období, keď sa v Európe
vplyv existujúcich národných politík s dôrazom na dočas- zintenzívnila migračná kríza, ktorá sa stala každodenným
nú pracovnú transnárodnú migráciu. Prostredníctvom objektom politických diskusií. Tieto nové okolnosti môžu
rozhovorov s  predstaviteľmi zainteresovaných inštitúcií mať vážne dôsledky aj na dočasnú pracovnú migráciu v bu-
a  so samotnými migrantmi sa projekt snažil analyzovať dúcnosti. Je evidentné, že práve z týchto dôvodov bude po-
napr. profily a potreby nadnárodných migrantov v európ- trebné realizovať viac kvalitatívnych výskumov zameraných
skych krajinách i potenciálne prínosy migrácie pre krajiny na pozitíva a negatíva migračných politík v Európe.
EÚ, krajiny pôvodu a samotných migrantov a ich rodiny.
Výsledky výskumov ukázali, že cieľové krajiny ťažia PhDr. Katarína Koštialová, PhD.
Katedra sociálnych štúdií a etnológie FF UMB

21

Vedecký život
UNIVERZITY

INTERPOLIS 2015 – platforma
pre vedu a výskum doktorandov

Dominantné postavenie v Týždni vedy na FPVMV UMB má prezentovať výsledky svojej doterajšej vedeckovýskumnej
už tradične konferencia doktorandov a mladých vedeckých činnosti v rámci širšej vedeckej obce. Kvalitatívna inovácia
pracovníkov INTERPOLIS. Tohtoročný, v poradí už dvanásty spočíva aj vo vytvorení siete pre dlhodobejšiu spoluprácu,
ročník sa uskutočnil 12. novembra 2015 a opäť spojil dve fa- vo výmene informácií medzi doktorandmi a  vedeckými
kulty UMB – FPVMV ako organizátora a PrF ako spoluorga- pracovníkmi prostredníctvom vedeckej konferencie, v zin-
nizátora konferencie. Záštitu nad konferenciou prevzali prof. tenzívnení ich komunikácie a  v  možnostiach publikovať
PhDr. Ján Koper, PhD., dekan FPVMV UMB, a mult. Dr. h. c. vedecké štúdie.
prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc., dekan PrF UMB. Snahou organizačného tímu konferencie INTERPOLIS
Konferencia je určená najmä pre doktorandov a mladých ve- v dlhodobom meradle je udržiavať interdisciplinaritu ve-
deckých pracovníkov z odborov medzinárodné vzťahy, poli- deckých vystúpení. Snažia sa o to štyri tematické sekcie ma-
tické vedy, právo a príbuzných odborov. Tento rok sa na nej pujúce aktuálne politologické aspekty vývoja moderného
aktívne zúčastnilo viac ako 50 participantov a recenzovaný politického systému, moderné výzvy v riadení ekonomiky
zborník vedeckých prác sa bude tešiť takmer dvojnásobné- a verejnej správy, teoretické a praktické otázky v medziná-
mu množstvu príspevkov. rodných vzťahoch, aktuálne otázky teórie a praxe práva a tiež
Už od vzniku konferencie v roku 2003 sa INTERPOLIS interné a externé rozmery nových bezpečnostných výziev.
snaží vytvárať pridanú hodnotu a podporu doktorandské-
mu štúdiu, najmä vytvorením priestoru pre interných i ex- Mgr. Michal Klučiarovský, interný doktorand
terných doktorandov, ale aj mladých vedeckých pracovní- Katedra politológie FPVMV UMB
kov s dosiahnutým akademickým titulom PhD., aby mohli Foto: Mgr. Tomáš Hrozenský

Vstupujeme do vyšehradskej vedeckej
spolupráce

V  súčasnosti sa intenzívne diskutuje o  politickej úlohe vo vnútri národných jazykov krajín V4, a to ako spôsob prie-
a zmysle zoskupenia V4. Jednou z foriem vzájomnej spo- niku svetových jazykov do krajín V4, ich fungovanie a vplyv
lupráce je nepochybne kultúrna a  vedecká oblasť záujmu. na domáce jazyky; zmeny v národných jazykoch pod tlakom
Sme radi, že aj FF UMB môže prispieť svojím projektom k globalizácie.
takejto spolupráci. Katedra translatológie FF UMB vypra- Široké výskumné zameranie má za cieľ odhaliť nové väzby,
covala a získala spolu s ďalšími riešiteľmi z Českej republiky, prieniky, ale aj rozdiely v  situáciách jednotlivých jazykov.
Poľska a  Maďarska grant z  Vyšehradského fondu. Projekt Chce tiež demonštrovať osobitosti jazykových interakcií
pod názvom Jazyky krajín V4 v  súčasnej Európe. Jazyk ako s  presahom do kultúrneho rámca, lingvistické etnostereo-
prostriedok na vyjadrenie a  formovanie identity sa bude typy a podobne. Výskum (vzhľadom na zameranie Katedry
realizovať v  roku 2016. Za FF na ňom budú participovať translatológie FF UMB) zasiahne i oblasť prekladov z a do
z Katedry translatológie FF: Dr. Anita Huťková (hlavná rieši- jazykov krajín V4 (stratený v jazyku, nájdený v preklade).
teľka), Dr. Ivan Šuša, Dr. Eva Čulenová, Dr. Ladislav György Predmetom výskumu teda budú jazyky V4 v  najširšom
a Dr. Anita Račáková z Katedry slovanských jazykov FF. význame slova (na úrovni langue i parole), vo všetkých po-
Riešitelia projektu sa budú orientovať na výskum miesta sú- dobách a  v najrôznejších komunikačných realizáciách či
časných národných jazykov V4 s ohľadom na tlaky globalizá- situáciách (ústna – písomná, verejná – neverejná, oficiálna
cie a prenikanie ďalších svetových jazykov do štátov V4 (napr. – polooficiálna – súkromná, pôvodná – preložená atď.).
angličtiny, ruštiny a podobne). Vo svojich výskumoch budú Súčasťou projektu bude aj medzinárodná konferencia,
sledovať oblasti, v ktorých sa globalizačné jazykové tendencie ktorá sa uskutoční na pôde FF UMB v septembri 2016.
a prenikanie svetových jazykov najviac prejavujú, a naopak,
oblasti, v ktorých sa tieto tlaky prejavujú menej či vôbec. PhDr. Ivan Šuša, PhD.
Projekt sa bude sústreďovať na výskum aktuálneho stavu Katedra translatológie FF UMB

22

Vedecký život
UNIVERZITY

Sociálna práca a nórsko-slovenská
spolupráca

Krátkodobá mobilita členov Katedry sociálnej práce PdF UMB v Banskej
Bystrici v Lillehammer University College v Nórsku

Jedným z cieľov aktuálne prebiehajúceho medziná- vysokoškolského vzdelávania sociálnych pracovníkov
rodného projektu Katedry sociálnej práce PdF UMB a pracovníčok. Formou exkurzie v  nórskych zariade-
v Banskej Bystrici s názvom Sociálne služby vo vzdelá- niach sociálnych služieb reflektovali inovatívne mož-
vaní sociálnych pracovníkov na Slovensku a v  Nórsku nosti v  oblasti vzdelávania sociálnych služieb. Okrem
je zvýšiť kvalitu študijných programov v  študijnom zapojenia do výučby v Lillehammer University College
odbore sociálna práca na UMB a  na Lillehammer sa naši kolegovia zúčastnili medzinárodnej vedeckej
University College, a  to aj prostredníctvom vytvore- konferencie s názvom The 17th Conference on Social and
nia platformy na dlhodobú spoluprácu medzi part- Community Psychology a diskusie študentov a študen-
nermi. V  tejto súvislosti prebehli prvé medzinárodné tiek z  medzinárodných štúdií so zameraním na his-
diskusie odborných riešiteľov a  riešiteliek projektu na tóriu. Obsahom diskusie boli skúsenosti zo študijnej
pôde Lillehammer University College. Počas krátko- cesty v Kosove a informácie o aktuálnej situácii ute-
dobej mobility (2. – 8. 11. 2015) akademickí pracovníci čencov v tejto krajine.
a  pracovníčky Katedry sociálnej práce PdF UMB doc. Jedným z ďalších výstupov rozvoja spolupráce je aj pri-
PaedDr. Peter Jusko, PhD., PhDr. Katarína Kurčíková, pravený program a obsah mobility pre študentov a štu-
PhD., PhDr. Peter Papšo, PhD., PhDr. Marek Stachoň, dentky Katedry sociálnej práce PdF UMB, ktorú pod
PhD., a PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD., zrealizova- odborným vedením nórskych partnerov a  partneriek
li výmenu odborných poznatkov a skúseností v oblasti projektu z Lillehammer University College absolvujú
realizácie teoretickej a  praktickej prípravy študentov v marci 2016 v Nórsku.
a  študentiek sociálnej práce na Slovensku a  v  Nórsku.
Rozvinuli platformu na spoluprácu v rámci pedagogic- Mgr. Jana Šolcová, PhD.
kej, vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti v oblasti Katedra sociálnej práce PdF UMB

23

Vedecký život
UNIVERZITY

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je
partnerom medzinárodného projektu CIVCIL

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je od marca tento projekt vytvoriť online nástroje adaptované na pod-
2015 zapojená do medzinárodného projektu Competent mienky v ich krajinách. Ďalším z  výstupov projektu bude
in Volunteering, Competent in Life (CIVCIL). Tím rieši- webová stránka, na ktorej budú predstavené nástroje na ove-
teľov v projekte spolupracuje s Platformou dobrovoľníckych rovanie a potvrdzovanie kompetencií získaných prostredníc-
centier a organizácií (koordinátor projektu), Dobrovoľníckym tvom dobrovoľníctva v európskych krajinách.
centrom v Cluji, Rumunsko, s Dobrovoľníckym centrom v Ďalšou časťou projektu je vytvorenie osnov a tréningových
Osijeku, Chorvátsko, s Pedagogickým lýceom Gheorghe materiálov a samotná realizácia tréningov manažmentu
Sincai v Zalau v Rumunsku a s chorvátskou
Iniciatívou Citizens Democratic Initiative Project. dobrovoľníkov a dobrovoľníčok zameraných na
Projekt CIVCIL sa zameriava na sociálnu inklúziu a mladých ľudí so znevýhodnením. Cieľom trénin-
zaktivizovanie mladých ľudí so znevýhodnením prostredníc- gov je pripraviť pracovníkov a pracovníčky orga-
tvom dobrovoľníctva a na uznanie kompetencií, ktoré vďaka nizácií na prácu s mladými ľuďmi s určitou formou znevý-
dobrovoľníckym skúsenostiam nadobudnú. Ambíciou pro- hodnenia a ich aktivizovanie v oblasti dobrovoľníctva.
jektu je dosiahnuť tento cieľ prostredníctvom viacerých aktivít. Očakávaným výsledkom projektu nie je len samotné zapo-
Jedna skupina projektových činností je zameraná na vytvore- jenie mladých ľudí so znevýhodnením do dobrovoľníctva,
nie a adaptovanie online nástrojov umožňujúcich potvrdenie ale zvýšenie kvality manažmentu mladých dobrovoľníkov
kompetencií získaných prostredníctvom dobrovoľníctva. Na a dobrovoľníčok so znevýhodnením a propagácia dobro-
Slovensku takýto nástroj vytvorila Platforma dobrovoľníc- voľníctva v krajinách participujúcich na projekte.
kych centier a organizácií v roku 2014 s názvom D-zručnosti UMB sa aktívne zapája do jednotlivých aktivít najmä pro-
pre zamestnanie (http://dzrucnosti.dobrovolnickecentra. stredníctvom konzultácií a  výskumnej činnosti. Projekt je
sk) v  rámci projektu VOLWEM, ktorého koordinátorom podporovaný Európskou úniou v rámci programu Erasmus+.
bola UMB. Partnerom v Chorvátsku a v Rumunsku umožní doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
koordinátorka projektu za UMB

Projekt Academic Writing Online

Európsky projekt Academic Writing Online je založený na a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici zo Slovenska.
myšlienke dať študentom vysokých škôl široký praktický zá- Riešenie projektu začalo na jeseň 2014 a bude trvať do leta
klad na zvládnutie nárokov písania rôznych druhov študent- 2016. Po ukončení prác na ňom bude online kurz Academic
ských prác. Jeho cieľom je vytvoriť online kurz pre študentov Writing Online voľne dostupný pre všetkých študentov –
bakalárskych a magisterských študijných programov na vy- denných, externých a aj tých, ktorí prichádzajú na univerzitu
sokých školách vo viacerých európskych krajinách vrátane v rámci mobility. Poskytne im vzdelávací materiál na získa-
Slovenska. Kurz sa zameriava na zručnosti a nástroje potrebné nie a rozvíjanie zručností potrebných pri písaní seminárnych
pri písaní seminárnych a záverečných prác na vysokých ško- a záverečných prác, ako aj návody na používanie nástrojov
lách ekonomického zamerania. Univerzálny charakter kurzu zefektívňujúcich ich prácu v oblasti akademického písania.
však vytvára predpoklady na jeho využitie aj pre študentov Jeden zo siedmich modulov bude určený aj pre učiteľov a ve-
s iným odborným zameraním. dúcich záverečných prác. Moduly pre študentov budú tvoriť
Projekt AWO je financovaný z európskych fondov v rámci témy zo základov vedeckej práce, modul určený pre učiteľov
programu Erasmus+ Strategické partnerstvá. Jeho koordiná- a školiteľov/vedúcich prác sa zameria na spätnú väzbu a mo-
torom je rakúska Vysoká škola aplikovaných vied Burgenland tiváciu ako dôležité prvky v komunikácii so študentmi. Každý
v Eisenstadte a sú v ňom zapojení partneri z ďalších 5 krajín: modul bude obsahovať študijný text s cvičeniami a niekoľký-
Univerzita Karlova v  Prahe z Českej republiky, Univerzita mi videonahrávkami na doplnenie textu. Originálna verzia
v Maribore zo Slovinska, Vysoká škola aplikovaných vied tohto online kurzu bude vytvorená v  nemčine a  postupne
Károlya Esterházyho v Egeri z Maďarska, Vysoká škola podni- bude každý modul preložený do jazykov jednotlivých partne-
kania a manažmentu A. K. Baltazara v Zaprešići z Chorvátska rov projektu a aj do angličtiny. Takto sa zabezpečí dostupnosť a
využitie učebných materiálov pre študentov nielen v krajinách
partnerov, ale aj v ďalších krajinách.
PhDr. Mária Spišiaková, PhD.
Katedra odbornej jazykovej komunikácie EF UMB

24

Vedecký život
UNIVERZITY

Medzinárodná vedecká konferencia
na Ekonomickej fakulte UMB

Tohtoročný deviaty ročník medzinárodnej vedeckej kon- Zľava: Peter Krištofík (dekan EF UMB), Eva Horvátová (Ekonomická uni-
ferencie s názvom Finančná stabilita a udržateľný rast verzita, Bratislava), Anetta Čaplánová (Rada pre rozpočtovú zodpovednosť),
v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy sa konal 27. ok- Dušan Chrenek (vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR), Marta Orviská
tóbra 2015 na pôde EF UMB v spolupráci so Zastúpením (predsedníčka vedeckého výboru konferencie), Petr Mooz (DG Budget, Európska
EK na Slovensku a s ďalšími partnermi (Regionálne európ- komisia, Brusel), Peter Pisár (vedúci Katedry financií a účtovníctva EF UMB)
ske informačné centrum v Banskej Bystrici, projekt LIPSE). Autor: Ing. Pavel Lupták
Konferencia bola venovaná téme finančnej stability a udrža-
teľného rastu v EÚ, ako aj ich súčasnému stavu i perspek- pričom uviedol aj viaceré aktuálne problémy. Profesorka
tívam. Je pokračovaním už dlhodobej tradície organizo- Anetta Čaplánová, členka Rady pre rozpočtovú zodpoved-
vania jesenných medzinárodných vedeckých konferencií nosť SR, nezávislého orgánu monitorovania a  hodnotenia
Katedrou financií a účtovníctva Ekonomickej fakulty UMB, vývoja hospodárenia SR, sa zamerala na problém fiškálnej
ktoré sú venované témam európskeho významu. udržateľnosti a rozpočtovej zodpovednosti. Vysvetlila význam
Európska únia sa v súčasnosti síce nachádza v lepšej kondícii Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, jej kompetencie a systém
než počas finančnej a hospodárskej krízy, no napriek tomu fungovania a uviedla aj viaceré príklady podobných inštitúcií
existujú značné rozdiely v ekonomickej výkonnosti člen- zriadených v zahraničí. Podrobnejšie sa tiež vyjadrila k vývoju
ských štátov. Preto v roku 2015 nastupuje Európska komisia a aktuálnemu stavu deficitu a verejného dlhu na Slovensku.
na cestu dobudovania a posilnenia hospodárskej a menovej Príspevok profesora Milana Šikulu Bod zlomu v globálnom
únie, ktorá je založená na trvalom, spravodlivom a demo- vládnutí – výzva pre redefiníciu postavenia a funkcií štátu vy-
kratickom základe a  ktorá prispieva k  zvýšeniu zamestna- volal záujem publika. Profesor Šikula v  ňom demonštroval
nosti, udržateľného hospodárskeho rastu a k prosperite pre postupný proces odpútania sa ekonomickej moci od štátu.
všetkých občanov. V súčasnom odbobí otázka zabezpečenia Následne akcentoval význam transnacionálnych korporácií
udržateľného hospodárskeho rastu v  Európskom priestore v súčasnej globalizovanej ekonomike. Vyjadril potrebu zme-
rezonuje čoraz intenzívnejšie. Je zrejmé, že finančná stabi- niť postavenie štátu, ako aj nevyhnutnosť silnejšej regulácie
lita na úrovni verejných financií, bankovníctva, finančného v niektorých oblastiach ekonomiky. Zdôraznil tiež, že z hľa-
trhu, ako aj podnikateľského sektora je nevyhnutnou súčas- diska globálneho vládnutia sa svet stáva multipolárnym, pri-
ťou dlhodobo udržateľnej rastovej stratégie v EÚ. Finančná čom na viacerých príkladoch demonštroval postupne rastúci
stabilita je nevyhnutnou, nie však postačujúcou podmien- vplyv krajín BRICS.
kou na zabezpečenie udržateľného hospodárskeho rastu. Na konferencii bol tiež podrobnejšie prezentovaný výskumný
Pre dlhodobo udržateľný rast je nutné urobiť výrazne viac, projekt APVV Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov, ktoré-
pričom kľúčovým aspektom sa javí oblasť vedy, výskumu ho spoluriešiteľmi sú viacerí členovia Katedry financií a účtov-
a inovácií. Práve v  zmysle obdobných myšlienok sa niesla níctva EF UMB.
dominantná časť diskusie na uvedenej vedeckej konferencii. Konferencii sa podarilo dosiahnuť intenzívny dialóg medzi
Mimoriadny záujem o konferenciu prejavili nielen vedeckí poprednými vedeckými pracovníkmi, odborníkmi z finančnej
pracovníci, ale aj študenti. praxe a študentmi. Jej cieľ podnietiť vedeckú a odbornú dis-
Plenárna časť konferencie sa konala v  slávnostnej aule EF kusiu o problematike finančnej stability a udržateľného rastu
UMB a otvorila ju predsedníčka medzinárodného vedecké- v EÚ sa naplnil.
ho výboru a odborná gestorka konferencie prof. Ing. Marta Ing. Ján Huňady, PhD.
Orviská, PhD., spolu s rektorom UMB doc. Ing. Vladimírom Ing. Erika Ľapinová, PhD.
Hiadlovským, PhD. Dekan EF doc. Ing. Peter Krištofík, Katedra financií a účtovníctva EF UMB
PhD., zdôraznil, že stabilita a rast by mali byť hlavnými cieľ-
mi politík EÚ. Aj napriek tomu, že tieto dva pojmy sa môžu
na prvý pohľad javiť ako opozitá, nie je to tak, čo je zrejmé
práve v prípade udržateľného rastu.
Okrem cenných príspevkov kolegov domácej fakulty vyvo-
lali mimoriadny ohlas a záujem publika príspevky vzácnych
hostí. Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie
na Slovensku, identifikoval kľúčové výzvy pre politiky v sú-
časnom období. Peter Mooz, vedúci odboru informácií a ko-
munikácie Generálneho riaditeľstva pre rozpočet Európskej
komisie, ozrejmil systém tvorby a  čerpania rozpočtu EÚ,

25

Vedecký život
UNIVERZITY

Cez prekážky s pokorou

S doc. PhDr. Elenou Baranovou

S francúzštinárkou docentkou
Elenou Baranovou sa
stretávame v priestoroch FF
UMB, zvyčajne usmiatou, rezko
kráčajúcou, vždy majúcou
čas pristaviť sa i pozhovárať,
ochotnou poradiť i zasmiať sa.
Jej život nebol priamočiary,
vždy prišlo ono ALE...
V pomyselnom konflikte si
napokon vždy našla zaľúbenie.
Preto aj náš rozhovor chce
naplniť oblúk od vedomého
úsilia niečo dosiahnuť po
nachádzanie radosti v tom, čo
jej osud priniesol.

Narodili ste sa v Martine, ale už 60 rokov žijete v meste som pritom žila obklopená knihami a čítanie patrilo me-
pod Urpínom. Kde sa cítite doma? dzi moje základné životné potreby. Nuž som čítala tajne.
Aj s baterkou pod perinou...
V  Turčianskej záhradke. Odtiaľ pochádzala moja mama, Tak sa stalo, že som sa cudzie jazyky (okrem povinnej
stala sa krajinou srdca môjho otca, je rodiskom môjho ruštiny) začala učiť až na strednej škole (nikdy som však
manžela a  bola domovinou mnohých mojich blízkych nepocítila, že by sa tým dačo bolo zanedbalo).
duší. Nikdy som sa od tohto kraja celkom „neodstrihla“. Na strednú školu som sa ale ako učiteľské dieťa len tak ľah-
V malej turčianskej dedinke Moškovec („Dvadsať domov ko nedostala. Už si nepamätám, ako sa napokon podarilo,
aj s vŕbami,“ ako vravieval môj starý otec.) sme až done- že ma predsa len prijali do jednej z dvoch bystrických stred-
dávna mali starorodičovskú chalupu. Mám tam pochova- ných všeobecnovzdelávacích škôl (ako sa vtedajšie gymná-
ných starých rodičov aj rodičov. Siluety Tlstej a Ostrej vo ziá nazývali). Tam som začala s francúzštinou. Nad iným
Veľkej Fatre sú súčasťou mojej vnútornej obrazovej galérie. jazykom som ani neuvažovala. Túžba naučiť sa po francúz-
Vždy cítim zmenu, keď vlak vyjde z Čremošnianskeho tu- sky sa vo mne rozhorela vďaka pohľadnici z  Francúzska
nela (najdlhšieho tunela na Slovensku). „Za tunelom je iný s  kusom rozoklaného kamenistého pobrežia, do ktorého
vzduch,“ hovorievali už moji rodičia a platí to dodnes. Toto dorážali morské vlny. Dozvedela som sa, že je to scenéria
zakorenenie má zrejme „na svedomí“ aj plejáda vzácnych z Finistère v  Bretónsku, najseverozápadnejšieho výbežku
ľudí, s ktorými sme sa stýkali v priestore medzi Martinom Francúzska. Vtedy vo mne skrsla túžba sa tam raz dostať a
a Turčianskymi Teplicami a ktorí nás obohacovali hĺbkou – naučiť sa po francúzsky. (To som ešte netušila, že k fran-
svojho prežívania a pohľadu na svet v časoch dobrých aj cúzštine ma dostane kraj, ktorého pôvodným jazykom je
ťažších. Voľnejšie sa nám tam dýchalo ako v Bystrici... keltská bretónčina a ktorý francúzštine dlho vzdoroval.)
Do štúdia francúzštiny som sa pustila s  vervou aj vďaka
Môžete ozrejmiť Vašu kľukatú cestu za vzdelaním? silnému rodinnému frankofilnému zázemiu. (Moji rodičia
mali francúzštinu na gymnáziu, pre otecka to bol celoživotný
Všetky stupienky na ceste za vzdelaním som mala zaha- koníček a neskôr ako krajský metodik pre ruštinu a cudzie
tané prekážkami. V tretej triede mi diagnostikovali silnú jazyky sa jej venoval aj profesionálne.) Mojou prvou pro-
krátkozrakosť, a tak ma rodičia odťahovali od všetkého, fesorkou francúzštiny bola pani doktorka Marta Gregová,
čo nesúviselo so základnými školskými povinnosťami. ktorá nám dala výborné základy. Dnes má vyše 90 rokov a
Dokonca mi obmedzovali aj čítanie. V učiteľskej rodine sme stále v kontakte. Využívala som všetko, čo sa dalo (veľa

26

Vedecký život
UNIVERZITY

toho vtedy nebolo!), aby som sa v  jazyku zdokonaľovala. Politický odmäk sa prejavil aj tým, že som s  červeným
Spomínam si na príhodu, keď mi otec povedal, že on uzná, diplomom získala legálnu možnosť doplniť si štúdium
že viem po francúzsky, až keď prečítam Hugových Bedárov ročným pobytom na niektorej francúzskej univerzite.
v pôvodine (doma sme totiž mali bibliofilské vydanie tohto Rozhodla som sa, že pôjdem do Rennes, hlavného mes-
románu). Ja som sa tejto výzvy chytila a po roku školského ta Bretónska. Tam som sa v lete predtým dostala vďaka
učenia som prečítala prvý diel. Moje prvé víťazstvo... rodine francúzskej priateľky, s ktorou som si počas celého
Po maturite v r. 1962 sa mi postavila do cesty ďalšia pre- štúdia písala (doteraz sme v kontakte a navštevujeme sa).
kážka, dokonca dve: z  kádrových dôvodov som nemala Aj rodičia ma ľahšie púšťali, keď vedeli, že nejdem do ne-
šancu dostať sa na vysokú školu humanitného zamerania známeho prostredia.
do Bratislavy a  od školského lekára som pre slabý zrak Opäť však v tom bol háčik. Všetky papiere som mala v po-
nedostala potvrdenie o  spôsobilosti na vysokoškolské riadku (a kto si na tie časy pamätá, vie, že to nebolo vôbec
štúdium. Moji rodičia sa však nedali odradiť. Na rok jednoduché), avšak štipendium sa kamsi „vyparilo“. Ocitla
som odišla do Prahy, kde som v jazykovej škole chodila som sa vo Francúzsku na jeseň 1968 s povolením a vízami,
do intenzívneho kurzu francúzštiny. Bývala som v rodine s rodičovským požehnaním a 100 frankami v peňaženke
maminej spolužiačky z vysokej školy, takže prechod k sa- (dnes asi 14 eur). Na univerzite v Rennes v tom roku otvo-
mostatnosti bol príjemne postupný a tento prvý pražský rili špeciálne štúdium francúzskeho jazyka a literatúry pre
rok ma po každej stránke posunul dopredu. Na ďalší rok zahraničných študentov s  tímom nadšených profesorov.
som si celkom prirodzene podala prihlášku na vysokú Atmosféra bola pre – použijúc aktuálny slovník – migran-
školu v Prahe, a to na štúdium tlmočníctva a preklada- tov z Československa priaznivá a ja som sa tam hneď, aj
teľstva na Univerzite 17. novembra, ktorá vtedy fungo- napriek „vreckovým suchotám“, cítila ako ryba vo vode.
vala druhý rok. O učiteľské štúdium som záujem nemala; S elánom som sa pustila do štúdia. Materiálna stránka bola
myslela som si, že „dvaja učitelia v rodine stačia“. Pečiatku hlavne zo začiatku dosť dramatická. Moji rodičia si mysleli,
od lekára som nakoniec dostala – vtedajší primár očného že to do Vianoc „vzdám“ a vrátim sa, ale prerátali sa: „bara-
oddelenia v  Banskej Bystrici MUDr. Kolačný mi ju dal novská nátura“ sa prejavila.
s  poznámkou, že keďže nehodlám študovať medicínu, V  Rennes som zažila neobvyklú pohostinnosť a  ústre-
pri určitej disciplíne a správnej životospráve niet dôvodu tovosť (napr. ubytovanie v  internáte: „zaplatíte, keď
brániť mi v štúdiu zvoleného odboru. budete môcť“) a postupne sa utvorila aj družná komunita
A naozaj. Vysokoškolské štúdium tlmočníctva a prekla-
dateľstva v kombinácii francúzsky a ruský jazyk som bez
veľkej námahy úspešne ukončila v pamätnom roku 1968.

Vyučovanie a zvládnutie cudzieho jazyka v škole je iné
ako poznanie a ovládanie autentického jazyka. Ako ste
Vy osobne pristupovali k tomuto faktu?

Toto som vtedy neriešila. Na univerzite sme mali výbor-
ných profesorov, hoci viacerí z nich nemali prax v hovo-
renom jazyku, keďže v  tých rokoch sa do tzv. kapitalis-
tického zahraničia dalo dostať skutočne len výnimočne.
Mali sme však aj rodených hovoriacich a  využívali sme
aj iné možnosti kontaktu s autentickým jazykom, čo bolo
niekedy celkom dobrodružné. Dnes môže pripadať ab-
surdné, že sme s jedným z našich profesorov chodievali
pod rúškom tmy počúvať francúzske šansóny do tmavej
učebne – aby nás neodhalili a neupodozrievali z nedovo-
leného spolčovania! A tiež sme si písali s rovesníkmi zo
zahraničia. Mala som bohatú korešpondenciu od Uralu
cez Francúzsko a  Afriku po Kanadu. A  cesty do zahra-
ničia... Počas štúdia sme mali nezabudnuteľnú mesačnú
stáž v Moskve a Leningrade a do Francúzska som sa prvý-
krát dostala súkromne v lete pred posledným ročníkom,
keď už bolo citeľné politické uvoľnenie...

Spomenuli ste, že ste netúžili nasledovať rodičov ako uči-
teľské vzory, preto ste sa rozhodli študovať prekladateľstvo
a tlmočníctvo. Po absolvovaní pražského štúdia ste v r. 1968
získali ročný štipendijný pobyt vo Francúzsku. Čo Vám táto
skúsenosť dala? Neuvažovali ste zostať v cudzine?

27

Vedecký život
UNIVERZITY

krajanov. Na univerzite, aby som mala z čoho žiť, zriadili v historickej budove Sorbonny. Vtedy som ju vnímala len
lektorát češtiny, a tak som popri vlastnom štúdiu učila zá- ako studené pochmúrne priestory, ktoré na mňa pôsobili
klady češtiny študentov ruského jazyka. V druhom polro- tiesnivo.
ku som dokonca začala dostávať aj štipendium, hoci som Pred zápisom som musela absolvovať pohovor, na ktorom
oň nežiadala. Až po tridsiatich rokoch som sa dozvedela, som sa dozvedela, že prijímacou podmienkou je niekoľ-
že dobrým anjelom, ktorý mi ho vybavil, bola naša pro- koročná učiteľská prax. Tú som nemala, ale nevzdala som
fesorka Madame Allaire, ktorá mala na starosti zahranič- sa. Už ani neviem, ako sa mi podarilo presvedčiť komi-
ných študentov... siu, aby urobili výnimku. Nakoniec sme boli v  skupine
Dostala som ponuku zostať na univerzite aj na ďalší postarších kolegov dve mladice: Brigitte z Nemecka a ja.
rok, ja som sa však vrátila domov. Ak ma pamäť nekla- Štúdium zamerané na didaktiku francúzštiny ako cu-
me, ani som o možnosti zostať vo Francúzsku neuvažo- dzieho jazyka bolo veľmi náročné, hlavne pre mňa s  tl-
vala. Vedela som, že som doma potrebná, a  cítila som močnícko-prekladateľskou formáciou. Dalo mi však taký
povinnosť podeliť sa so študentmi doma s  tým, čo som základ, že som z neho dlhé roky čerpala a posunulo moje
získala. Na lektorát češtiny po mne nastúpil spisovateľ didaktické myslenie a postoje značne dopredu. Takto som
Milan Kundera. Tento prvý francúzsky rok bol pre celý sa dostala k učiteľskej aprobácii.
môj ďalší život determinujúci. Uvedomila som si, že s jas-
ným cieľom, s Božou pomocou a s dobrými ľuďmi okolo Prezradíte, či bol Montmartre – bohémske miesto paríž-
sa dá aj z mála vyžiť a veľa získať. A to, čo som vtedy do- skeho kopca – láskou Vašich študentských liet?
stala, sa dodnes usilujem vracať.
Veruže nebol. Ako rýchlo som sa udomácnila v bretón-
Napriek tomu, že ste pôvodne k  učiteľstvu nesmerova- skom Rennes, tak som si na Paríž dlho nevedela zvyknúť.
li, v  pedagogickom procese fungujete vyše 40 rokov. Necítila som sa dobre v spleti budov, ulíc, ľudí. Chýbala
Zanechávate v  študentoch stopu, ozvenu, takže sústre- mi dominanta, akou sú v Prahe Hradčany a línia mesta
denosť rodičovských génov Vás neobišla a  učiteľovanie stúpajúca k  nim. Až kým som si neuvedomila, že Paríž
sa stalo Vaším poslaním. Ako sa prihodilo toto ALE? nie je jeden, že Parížov je mnoho. Že si musím nájsť ten
svoj. Keď sa mi to po pol roku podarilo, mala som vyhra-
Teraz sa nad tým len usmievam... Zubami-nechtami som té. Dnes sa v  Paríži cítim dobre (hoci oveľa menej bez-
sa bránila učeniu, a  nakoniec sa mi stalo celoživotným pečne ako pred 45 rokmi), mám tam miesta, kam sa rada
poslaním. Lebo, čuduj sa svete, stále veľmi rada učím, pravidelne vraciam.
dokonca ani teraz, po toľkých rokoch, sa mi nezunovalo!
Stalo sa to takto: kým som bola v Rennes, pani doktorka Po návrate zo Sorbonny ste pokračovali v  prednášaní
Gregová, ktorá v tom čase už pôsobila ako odborná asis- gramatiky na Pedagogickej fakulte až do r. 1981, keď vte-
tentka na Pedagogickej fakulte, mala nasledovať svojho dajšia strana a vláda zrušila prípravu učiteľov cudzích
manžela do Afriky, lenže pod podmienkou, že si za seba jazykov na PF v Banskej Bystrici. Potom ste pôsobili na
nájde náhradu. S mojím otcom (naše rodiny sa priatelili) Fakulte ekonomiky služieb a cestovného ruchu (FESCR).
usúdili, že tou náhradou by som mohla byť ja. Vtedy Pre vyučovanie gramatiky ste sa rozhodli sama? Čím
ešte nefungoval systém konkurzov, slovo dalo slovo a po bolo pre Vás skúmanie gramatiky? Vzťah k francúzštine
návrate domov ma čakala „hotová vec“. Aká bola moja ste predsa získali aj prostredníctvom literatúry...
prvá reakcia, na to si už nespomínam. Faktom je, že od
októbra 1969 som nastúpila ako asistentka na vtedajšiu Jazykový systém ma od začiatku fascinoval. Bavilo ma
katedru jazykov a prebrala po Dr. Gregovej celý úväzok: objavovať, ako funguje, pravidelnosti aj prípady, keď sa
18 hodín francúzskej gramatiky! správa úplne inak, ako by sme očakávali. Ako sa patrí na
živý organizmus.
Pani doktorku Martu Gregovú ste ale nezastupovali Morfosyntax bola aj témou mojej diplomovej a rigoróz-
dlho, keďže ste v r. 1970 odišli na rok do Paríža študo- nej práce, v  druhom prípade som sa nevenovala stavbe
vať francúzštinu ako cudzí jazyk. S akými pocitmi ste sa vety, ale textu, čo bolo na tie časy dosť progresívne.
dotýkali kľučiek sorbonnskej univerzity, ktorých sa pred Po nástupe na PF som učila hlavne gramatiku – a zostala
Vami dotýkali aj nositelia Nobelovej ceny? som jej verná dodnes. V  súčasnosti mám dve smerova-
nia: jednak usilovať sa uľahčiť študentom zvládnutie tejto
Áno, odučila som dva semestre, keď na fakultu priš- zložky jazyka, jednak budúcich učiteľov viesť k tomu, aby
la ponuka odísť na rok na parížsku Sorbonnu. Nikomu si našli čo najúčinnejší spôsob, ako gramatiku vyučovať.
z  kolegov sa nehodilo na tak dlho odísť, a  tak som sa Za vyše polstoročný kontakt s  francúzštinou som bola
„obetovala“ ja. Vybavovanie formalít nebolo jednoduché, svedkom vývoja tohto jazyka do aktuálnej podoby a za-
v Československu už panovala „normalizácia“, ale nako- žila som na vlastnej koži všetky dôležité metódy vyučo-
niec som predsa len odcestovala. vania francúzštiny, alebo som sa s nimi aspoň dostala do
A opäť to nebolo bez prekážok. Inštitút pre učiteľov fran- kontaktu.
cúzštiny ako cudzieho jazyka (predchodca dnešnej pres- Gramatika to nemá ľahké: raz je na výslní, raz v podzemí.
ne štruktúrovanej univerzitnej formácie) sídlil priamo Po metódach, ktoré propagovali učenie sa cudzích jazykov

28

Vedecký život
UNIVERZITY

bez gramatiky, sme dnes v štádiu, keď sa už o jej mieste vo veľká zodpovednosť. Upozorňoval na to už v 90. rokoch
vyučovaní-učení sa cudzieho jazyka nediskutuje. Petr Piťha, múdry, charizmatický bývalý minister školstva
Gramatika, „la grande dame“ (veľká dáma), ako ju nazval Českej republiky.
Daniel Coste, jeden z  významných francúzskych osob-
ností didaktiky francúzštiny ako cudzieho jazyka, sa teda Minulý režim, neakceptujúci náboženskú slobodu, sa po-
do učební aj učebníc vrátila. Nemá ale ešte vyhraté, preto- staral o Váš odchod z akademického prostredia. Prijali
že medzi žiakmi – ale aj učiteľmi – stále pretrváva názor, ste miesto v  ľupčianskej Biotike a  Vaším pracovným
že gramatika je prísna dáma vyžadujúca bifľovanie a vy- nástrojom bola angličtina s ruštinou. Čo Vám toto ob-
pracúvanie nezáživných cvičení a so vztýčeným prstom dobie dalo?
číhajúca na chyby, ktorých sa žiaci dopustia. Pritom je
to celkom inak. Vo francúzštine sa slovo „grammaire“ Z doteraz povedaného by sa mohlo zdať, že ma „režim“
rýmuje s dvoma výrazmi: «grand-mère» (stará mama) a nechal pokojne pracovať, dokonca mi nebránil cestovať.
«gramme d’air» (gram vzduchu). Stará mama je (a dúfam, Nebolo to celkom tak. Vyučujúci „západných“ jazykov
že to ešte platí) symbolom múdrosti, dobrej rady a istoty, boli sledovaní ŠtB, na nás však bol nasadený agent, kto-
gram vzduchu zas evokuje slobodu a voľnosť. Ak zvlád- rého zbaviť sa bolo celkom jednoduché. (Netuším, či to
neme gramatický systém jazyka, máme základňu, ktorá bolo spôsobené jeho nevysokou inteligenciou, alebo to
nám umožní nesústreďovať sa na to, ako niečo povedať, nerobil z  presvedčenia.) Boli sme naučení manévrovať
ale na to, čo chceme v danom jazyku vyjadriť. A to oslo- podľa najlepšieho vedomia a svedomia v priestore, ktorý
bodzuje, umožňuje rozlet... nám bol povolený. Pravidelné ideologické previerky boli
Ďalej je dôležité, aby gramatika nebola „strašiakom“ skúškou účinnosti „ľudovo-umeleckej tvorivosti“, ale ni-
ani nezáživnou časťou hodiny. Žiak – a  v  dnešnej dobe čím príjemným neboli.
„načomitobude“ tým viac – musí vedieť, čo pomocou to- Prvým veľkým signálom, že nie som dobre „zapísaná“,
ho-ktorého gramatického javu bude môcť vyjadriť. Učiteľ bolo, že som neuspela na dizertačnej skúške z marxistickej
musí neprestajne budovať premostenia medzi tvarom, filozofie. Na 3. stupeň štúdia som síce bola prijatá na
funkciou a možnosťami použitia toho-ktorého gramatic- Univerzite Karlovej v Prahe, ale aby som nemusela ces-
kého prostriedku v konkrétnej komunikačnej situácii. V tovať, uvedenú skúšku som mohla vykonať v  Bystrici.
dotiahnutí gramatického učiva do prakticky použiteľné- Nezložila som ju však s odôvodnením, že nemám „mar-
ho štádia sú ešte stále veľmi veľké rezervy. xistický pohľad na prácu“. Bola to vôbec prvá neúspešná
Každý učiteľ (a teda aj učiteľ cudzieho jazyka) by si mal skúška počas celého môjho štúdia. Aj posledná... A v roku
byť vedomý toho, že jeho povinnosťou je dať žiakom 1984 bez udania konkrétneho dôvodu mi bolo – spolu s
kvalitný základ nielen pre pracovný život a život v spo- kolegyňou angličtinárkou – zakázané učiť. Z jedného dňa
ločnosti, ale tiež na voľnočasové aktivity, ba dokonca na druhý nás vysťahovali z kancelárií, zabránili nám styk
v budúcnosti aj na aktívne prežitý čas dôchodku. A to je so študentmi a vyvíjali na nás silný nátlak, aby sme si našli

29

Vedecký život
UNIVERZITY

iné zamestnanie. V  tých rokoch už komunistický režim kolegu Milana Štulrajtera, ktorý bol poverený znovu-
slabol, čo sa v našom prípade prejavilo tak, že nás zo za- založením katedry jazykov po desaťročnej pauze, som
mestnania oficiálne nevyhodili, len sme nesmeli prísť – prešla na Pedagogickú fakultu. Katedra sa postupne vy-
ako ideologicky nespoľahlivé – do styku so študentmi. profilovala do dnešnej podoby Katedry romanistiky na
Psychicky to bolo veľmi náročné obdobie, hoci nechýbali Filozofickej fakulte UMB.
ani komické, až absurdné momenty.
A tak som svoje školské prípravy a materiály zbalila do Netajíte sa tým, že Vašou doménou číslo jeden je kontakt
veľkej kartónovej škatule s nápisom „Neotvárať do roku so študentmi a  hneď za ním tvorba učebníc. Je tvorba
2000“ a vyniesla som ich na povalu. Postupne som zisti- učebníc „veda“? Čo Vás na tejto práci fascinuje?
la, že ma nemôžu zamestnať ani ako pracovníčku vo vý-
skumnom ústave cestovného ruchu, ani ako upratovačku. Tvoriť učebnice je náročné. K  tejto práci som sa dosta-
Napokon som, vďaka dobrým ľuďom, zakotvila v doku- la „ako slepé kura k zrnu“. Pri prvej sérii som nahradila
mentačnom oddelení farmaceutického podniku Biotika kolegyňu, ktorá v nej zo zdravotných dôvodoch nemoh-
v Slovenskej Ľupči. Predchádzala ma povesť nespoľahli- la pokračovať (v kolektíve tvorcov učebníc za bývalého
vej osoby s karieristickými ambíciami, na ktorú si treba Československa muselo byť Slovensko autorsky zastúpe-
dávať veľký pozor. V  pracovnom čase od 6.00 do 14.00 né); myšlienka druhej učebnice sa zrodila pri náhodnom
som vypracúvala rešerše, prekladala a tlmočila z odboru, stretnutí s kolegyňou v Paríži v roku 1990.
ktorý mi bol absolútne cudzí. Hlavne v angličtine. Bolo Keďže moji kolegovia boli v  Prahe aj na Slovensku,
to tvrdé, ale užitočné. Z  Biotiky som odišla som až po vyžadovalo si to dobrú organizáciu práce a  kvalitnú
revolúcii v roku 1990. súčinnosť. Treba si uvedomiť, že prvé diely sme tvorili
S  odstupom času toto obdobie hodnotím ako prelomo- bez počítačov, mobilov, internetu a e-mailov! Dnes ťažko
vú životnú etapu. Bola som štyridsiatnička plná energie predstaviteľné... Najcennejšie bolo, že sme každý diel do-
a kladného vzťahu k svojej profesii. Zmenu som nenies- laďovali priamo v Paríži vo vydavateľstve Hachette. Veľa
la ľahko, ale vďaka silnému rodinnému a  priateľskému sme sa naučili.
zázemiu a záľubám v prírode a v horách som to zvládla Práca na tvorbe učebníc si vyžaduje nielen kvalitnú
bez dramatických dôsledkov. znalosť jazyka, ale tiež široký kvalitný teoretický základ
V podniku som sa dostala do kolektívu s dobrým šéfom, a množstvo praktických informácií. Veda aplikovaná na
urobila som si knihovnícky kurz, absolvovala som polročný potreby žiakov danej vekovej kategórie, vedomostnej
intenzívny kurz angličtiny pre knihovníkov, funkcionárčila úrovne a učebného cieľa. Navyše tvorba učebnice si vyža-
som v  odboroch a  intenzívne sa venovala vysokohorskej duje kus poctivého remesla a skutočného umenia. Taktiež
turistike. Okrem práce vyplývajúcej z môjho pracovného praktické skúsenosti a pozitívny vzťah k matérii i k pou-
zaradenia som mohla ďalej pracovať s kolegyňou z Prahy žívateľom. A to všetko s vedomím, že výsledný produkt
na učebnici francúzštiny pre základné školy. Bdelému nebude finálnym produktom. Tým sa učebnica stáva až
zraku ŠtB táto moja činnosť zrejme unikla, v Prahe moja v rukách konkrétneho učiteľa, ktorý z nej vytvorí finálny
„závadnosť“ nikomu neprekážala, takže som vo výrobnom produkt pre konkrétnych žiakov s konkrétnym cieľom, so
podniku úspešne dokončila aj piaty diel učebnice. zvolenými metodickými postupmi. Preto si táto tvorba
Dnes tých päť rokov dokonca vnímam ako pozitívne ob- vyžaduje aj veľkú dávku pokory...
dobie, „poobedňajšiu siestu“ na polceste pracovného ži-
vota. Možno som sa tak vyhla vyhoreniu či prehnaným Učebnice, ktorých ste boli spoluautorkou v „ilegalite“,
akademickým ambíciám. V  medziľudskej sfére to bolo nie sú jediné. V tvorbe učebníc ste pokračovali
obdobie „vyčírenia“ vzťahov. Ľudia v  mojom okolí sa a zaznamenali ste špičkový ohlas aj počtom reedícií...
roztriedili na priateľov a „tých ostatných“. A to bolo pre
budúcnosť veľmi cenné... Po prvej sérii učebníc mi moja pani profesorka z Rennes
Ak môžem, ešte pár slov na záver tejto kapitoly. Nikdy som povedala, že to budem niesť ako celoživotné bremeno.
nepátrala po dôvodoch môjho zákazu vyučovať, ani po Vtedy som jej, pravdaže, neverila, dnes však viem, že toto
ľuďoch, ktorí sa o to pričinili. Predpokladám, že slabnúci proroctvo bolo pravdivé. Autor učebnice vidí – lepšie
komunistický režim potreboval obeť z akademického pro- ako ostatní – jej nedostatky a je „na pranieri“ počas ce-
stredia na zastrašenie študentov v prípade nelojálnosti voči lého obdobia používania učebnice, pracuje na reedíciách,
oficiálnej ideológii. Ale keďže som to psychicky zvládla aktualizáciách.
a nenastala okolo mňa očakávaná publicita ani rozruch, zá- Hneď v roku 1991 sme s tou istou kolegyňou a s francúz-
mer zrejme nevyšiel. Usudzujem aj podľa toho, že v Biotike skym kolegom pripravili prvý diel učebnice francúzštiny
som po celý čas mala „svätý“ pokoj. Ako to v skutočnosti opäť pre základnú školu En Français, ktorá vyšla v  čes-
bolo, sa vie už len Tamhore a tam sa to aj dorieši... kej aj slovenskej verzii v Prahe a v Bratislave v spolupráci
s  francúzskym renomovaným vydavateľstvom (nielen)
Ale po revolúcii ste sa vrátili späť na fakultu... učebnicovej literatúry Hachette. Štvordielny súbor bol
prvou domácou učebnicou cudzieho jazyka novej gene-
Áno, ale nie hneď. V  Biotike som dokončila rozrobenú rácie na území bývalého Československa a  dlho touto
prácu, vrátila som sa na FESCR a v roku 1992 na žiadosť prvou lastovičkou zostal. Vyšiel vo viacerých reedíciách

30

Vedecký život
UNIVERZITY

(1. diel na Slovensku v  siedmich) a dodnes sa používa, v roku 2010 za Vašu prácu a dielo bola satisfakciou za
hoci životnosť sa už skončila. Vaše úsilie vynaložené v prospech univerzity. A s akým
pocitom ste prijímali francúzske štátne vyznamenanie,
Práve Vy ste dobrým znamením spolupráce našej uni- ktoré pochádza ešte z obdobia napoleonských čias? Ste
verzity s univerzitou v Rennes. Ako vlastne vznikla táto držiteľkou dokonca dvoch francúzskych vyznamenaní...
spolupráca a v akých konkrétnostiach sa rozvíja?
Vyznamenania často dávajú punc veku či sú znamením
Po znovuzriadení katedry jazykov bolo potrebné poob- ukončenia istej pracovnej etapy. Francúzske vyzname-
zerať sa aj po možnostiach spolupráce so zahraničnými nania, ktoré som dostala v  rokoch 1992 a  2002, mi boli
univerzitami. Je prirodzené, že prvou z  nich bola prá- sympatické tým, že nepredznamenávali žiaden koniec.
ve Université de Haute Bretagne v  Rennes, ktorá bola, „Akademické palmy“ (Palmes académiques) sú trojstup-
v  istom zmysle slova, mojou domovskou univerzitou. ňovým vyznamenaním pre francúzskych učiteľov a zahra-
Oficiálne partnerstvo s univerzitou v Rennes trvá od 90. niční učitelia ich dostávajú za šírenie francúzskeho jazyka
rokov minulého storočia dodnes. Mnoho rokov sme pri- a kultúry vo svojej krajine. Vedela som o ňom z literatúry,
jímali francúzskych študentov tejto univerzity, budúcich zo spomienkovej trilógie Marcela Pagnola. Toto vyzname-
učiteľov francúzštiny ako cudzieho jazyka, ktorí ešte pred nanie urobilo veľkú radosť mojim blízkym, a teda aj mne.
programom Erasmus navštevovali u  nás celý semester Pre mňa osobne sú však cennejšie stretnutia s bývalými
prednášky a semináre z didaktiky FJ a vykonávali si po- študentkami a študentmi. Bolo ich za tie desaťročia neú-
vinnú pedagogickú prax na banskobystrických školách. rekom. Ak má učiteľ viesť svojich študentov tak, aby bol
Bola to spolupráca prospešná pre obe strany: francúzski spokojný aj vtedy, keď mu budú šéfovať, potom sa to po-
študenti zažili vyučovanie francúzštiny v  slovenských darilo a naplnilo aj mne. Hreje ma pri srdci prepojenie
podmienkach, naši študenti mali pravidelný kontakt ľudských hodnôt s  vedeckou a  pedagogickou erudíciou
s  frankofónnymi rovesníkmi a  na školách dostali fran- u mojich študentov už v mladom veku. 
cúzskeho lektora alebo lektorku zadarmo! Škoda, že tento Nedávno ma pozvali jedny z mojich prvých absolventiek
model prestal byť aktuálny po reforme vysokoškolského na stretnutie v strede týždňa v obedňajšom čase. Dobehla
štúdia vo Francúzsku. som do reštaurácie po prednáške z fakulty. „Dievčence“
Dnes má katedra podpísané partnerské zmluvy aj s ďalšími tam už sedeli, spokojné, vysmiate. Ukázalo sa, že všetky
francúzskymi univerzitami a činnosť sa, okrem vysielania sú už na dôchodku, len ja som dobehla z práce... Zrejme
študentov „na Erasmus“, odvíja od riešených projektov je už naozaj na čase, aby som nasledovala ich príklad...
členov katedry na vedeckej a pedagogickej úrovni.
Ste vášnivou turistkou, milovníčkou prírody, rada foto-
Viem, že ste zberateľkou hodnôt, neuchádzate sa o  vy- grafujete. Máte zážitky s  alpským ľadovcom, krajinou
znamenania a ceny. Myslím ale, že Zlatá medaila UMB kameňa i mora...

31

Vedecký život
UNIVERZITY

Predsa len sa na chvíľu ešte vrátim k svojmu „neučiteľské- v juhozápadnom Bretónsku, kam sa v mysli vraciam, keď
mu“ obdobiu. Pri jednom „pohovore“ vyšetrovateľ ŠtB, potrebujem pookriať. Alebo siluetu kláštora vytesaného
keď sa mu nedarilo dostať zo mňa žiadne informácie, kto- do skaly v sýrskej Maalule; pri spomienke naň pri srdci
ré by sa mu páčili, stratil „nervy“. Oboril sa na mňa, ako pichne, lebo zdá sa, že tam nezostal kameň na kameni.
to, že som ešte pokojná, že som sa nezrútila, keď mi vraj Alebo biele noci nad Fínskym zálivom... Alebo pohľad
všetko vzali. Z miesta, na ktorom som sedela, bol výhľad z našej záhrady na slnko zapadajúce za Zniev... A potom
na Urpín s jedným kalvárskym zastavením. Moja odpo- hory. Dostala som v živote príležitosť pozrieť sa vari do
veď znela: „Všetko ste mi nevzali.“ Okrem úžasného ro- všetkých výrazných európskych pohorí, od Pyrenejí po
dinného a priateľského zázemia mi ostali hory a záhrada. Kaukaz. S  dvadsaťkilovým batohom na niekoľkodenný
V Biotike som mala hodne voľného času. Už som si ne- pochod, či s  batôžkom na krátku túru. Všade mi bolo
musela nosiť prácu domov, a tak som sa mohla naplno ve- dobre. Avšak asi najhlbšie sa mi do srdca vryl Kaukaz.
novať svojim záľubám: turistike, fotografovaniu, starost- Dostali sme sa tam v rámci čedokárskeho zájazdu (týž-
livosti o turčiansku záhradu. Na FESCR fungoval v tom deň hory, týždeň more) v  auguste 1984 spolu s  mojou
čase kvalitný turistický klub, z  ktorého ma nevylúčili. mamou, ktorá mala len o pár rokov menej ako teraz ja.
A nebola som zameraná už len na frankofónny svet, otvo- Dokonca lekár v turistickej základni Teberda (v nadmor-
rili sa mi nové, krásne horizonty. skej výške 1300 m) nechcel pustiť „bábušku“ kvôli veku
Hory ma naučili vytrvalosti, trpezlivosti čakať na „druhý do hôr.
dych“. Práca so zemou zas svedomitému dodržiavaniu To bola nádhera! Výšky, hĺbky, ľadovce, vodopády, divo-
„agrotechnických termínov“ a vedomiu, že človek nie je ké, do biela spenené horské bystriny s voľne sa pasúcimi
takým pánom tvorstva, za akého sa vo svojej samoľúbosti koňmi na brehu, iskrivo čistý vzduch. Aj z  domu zná-
pokladá. Stará mama vravievala, že každý rok sa dačo ne- me rastliny mali neobvyklé rozmery a  intenzitu farieb.
urodí, nech sa usilujeme akokoľvek... A ak niečo nevyjde, Nikde nikoho. Ani turistické značky. Po takmer neznateľ-
bude sa musieť čakať do ďalšieho roku... ných prtiach nás viedla mladučká sprievodkyňa. Úžasný
pocit, keď sme stáli v sedle na rozhraní medzi Európou
„Človek si obehne svoje miestečka, potľapká si svoj ka- a Áziou. Nič podobné som dovtedy (a ani potom) neza-
meň, ktorý ho toľko dní podopieral, a  tichučko povie žila. Paradoxne som práve na Kaukaze zažila najsilnejší
desiatkam milých kútov a zátočiniek: ‒ Tak zasa dovi!“ pocit grandióznosti a voľnosti. Ožili verše Lermontova,
(zo súkromnej korešpondencie s  keramičkou Jitkou medzi nimi aj tento: Štob večno ich pomniť, tam nado byť
Petrikovičovou). Mali ste, máte také miestečko? Na raz (Kaukaz, 1830).
ktorom mieste ste mali naliehavý pocit, že sa stretávate
s Jonathanom? Nie je pravda, že sme ľudské bytosti s duchovnými skú-
senosťami, ale sme duchovné bytosti v  ľudskom tele.
Jéj, Jonathan Livingston, Čajka! Ďakujem, že ste mi Môžete túto myšlienku potvrdiť alebo vyvrátiť?
ho pripomenuli aj s  jeho neskrotnou túžbou slobodne
lietať... Nuž, čo povedať... Asi je to pravda, keďže sa nám po-
Srdcu blízkych miest mám viacero. Dokonca jednu niektorým v tomto dnešnom prematerializovanom svete
malú súkromnú pláž mám aj doma – pár mušlí z pláží, neľahko žije... Potrebujeme stále upevňovať puto s Božou
po ktorých som chodila, v izbe na tienidle lampy. Alebo podstatou, zachytávať ju, pokúšať sa ju uchopiť. Tak tro-
malebnú pláž s  jemným pieskom a  kričiacimi čajkami chu možno aj prostredníctvom fotografie – detailu kve-
tu, neba s oblakmi, hrebeňov hôr či morských vĺn alebo
hĺbky pohľadu.. A taktiež cez človeka v  slove, v  tónoch
hudby či v mlčaní. Patrí to k mojim základným životným
potrebám

Pani docentka, čo by som Vám okrem požehnania dobré-
ho zdravia mohla ešte zaželať?

Želaní veľa nemám. Moje životné putovania i zastavenia
ukázali, že nech som si plánovala a želala čokoľvek, vyvi-
nulo sa to celkom inak. A ako bolo, bolo dobre. Ale mô-
žete mi ešte priať v rodine život v aktívnej pohode, a aby
som ešte uvidela kvitnúť kandik psí zub vo voľnej prírode.
A ja by som chcela škole, ktorej som venovala celý život,
zaželať dôstojné miesto aj pre iné cudzie jazyky, nielen
angličtinu...

Za rozhovor poďakovala
Slavomíra Očenášová-Štrbová

32

Vedecký život
UNIVERZITY

Alliance française v Banskej Bystrici
v nových priestoroch

Pre banskobystrickú Alliance française bol 25. november 2015 jedinečným
dňom. V podvečer sa zišli priatelia francúzskej kultúry z celého okolia, aby
spolu s čestným hosťom J. E. Didier Lopinotom, francúzskym veľvyslancom

na Slovensku, slávnostne otvorili nové priestory Alliance française.

Všetko sa začalo príchodom veľvyslanca na pôdu Štátnej Spolu s Idou Topinkovou som mala možnosť sprevádzať
vedeckej knižnice. Pán Lopinot si v sprievode Tomáša veľvyslanca a tlmočiť mu počas jeho návštevy knižnice.
Mártona, prezidenta Alliance française Banská Bystrica Zvolili sme si techniku tlmočenia šeptom a aj napriek tomu,
(AFBB), a  Thomasa Laurenta, riaditeľa AFBB, prezrel že simultánne tlmočenie je vždy veľmi stresujúce, priateľská
nové priestory Alliance a navštívil aj jeden z kurzov, ktorý atmosféra stretnutia nám pomohla prekonať všetky naše
v tom čase prebiehal. obavy. Pre nás obe to bola skutočne obohacujúca skúsenosť.
Veľvyslanca prijala riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice Štafetu následne prebrala Simona Šedovičová, ktorá tlmoči-
Oľga Lauková a previedla ho najzaujímavejšími zákutiami la uvítacie príhovory Tomáša Mártona a francúzskeho veľ-
budovy. Navštívili študovňu starých a vzácnych dokumen- vyslanca. Úlohu mala o to komplikovanejšiu, že veľvyslanec
tov, kde veľvyslanca najviac zaujala Biblia Martina Luthera sa rozhodol do svojho príhovoru pridať aj niekoľko nepred-
z roku 1555. Neobišli ani Hudobné a  literárne múzeum vídaných vsuviek, a keďže Simona mala v ruke mikrofón,
a novozrekonštruovanú Galériu v podkroví. Na záver nemohla si robiť tlmočnícky zápis. Nenechala sa však za-
im zostalo trochu času aj na nahliadnutie do priestorov skočiť a situáciu zvládala s prehľadom.
Bábkarského salónu a na pripomenutie si bábkarskej tra- Zvyšok večera sa niesol v znamení hudby a, ako to už vo
dície v Banskobystrickom kraji. Veľvyslanec bol príjemne francúzskej spoločnosti býva zvykom, aj v znamení dob-
prekvapený a očarený veľkosťou a krásou knižnice a pri- rého jedla. Všetci prítomní si mohli vychutnať neuveri-
rovnal ju k múzeu Beaubourg v Paríži. teľný talent mladých frankofónnych speváčok Valentíny
Na oficiálny program slávnostného otvorenia no- Vlkovej a Anny Klečkovej. Veľký dojem však na nich uro-
vých priestorov AFBB prijali pozvanie čestní hostia, bilo aj vystúpenie Benjamína Rudíka a jeho sestry Dany
medzi ktorými nechýbal francúzsky veľvyslanec J. E. a vystúpenie dvoch gitaristov Rastislava Kašiara a Tomáša
Didier Lopinot, ale ani hlavný radca banskobystrického Vašku. Veselú a priateľskú atmosféru si zachovali aj počas
pracoviska Kancelárie prezidenta SR Stanislav Liška a pri- recepcie, na ktorú všetkých prítomných pozval francúzsky
mátor mesta Ján Nosko s manželkou. Všetkých pozvaných veľvyslanec. O tom, že podujatie sa vydarilo niet pochýb,
najskôr privítal Tomáš Márton a vo svojom príhovore pri- veď každý pozvaný odchádzal s úsmevom na perách.
pomenul veľké emócie, ktoré sprevádzali začiatky Alliance
française v Banskej Bystrici. Po ňom sa slova ujal veľvy- Ľubomíra Tuhá
slanec. Vo svojom príhovore vyzdvihol prácu celého tímu študentka 2. ročníka magisterského štúdia odbore
AFBB a poďakoval vedeniu Štátnej vedeckej knižnice, že prekladateľstvo a tlmočníctvo
prijala Alliance pod svoju strechu. Fotografie: Edka Šuchaňová a Daniel Búlik

33

Vedecký život
UNIVERZITY

Dni nemecky hovoriacich krajín na UMB

Na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej
Bystrici sa koncom minulého roka uskutočnilo podujatie s názvom Dni ne-
mecky hovoriacich krajín 2015/2016. Zorganizoval ich spolok nemecky ho-
voriacich študentov Deutscher Studentenverein (DSV).

Spolok DSV už od roku 2011 približuje týmto podujatím prezentáciu sa postarala taktiež členka spolku Eliška
svojim členom, ale aj ostatným študentom FPVMV infor- Žegleňová, ktorá všetkým predstavila svoj takmer pol-
mácie o nemecky hovoriacich krajinách, o ich vnútropo- ročný pobyt v Erfurte v rámci programu Erasmus. Sériu
litickej situácii a taktiež o aktuálnom vývoji na medziná- prezentácií zakončili zahraniční študenti z Nemecka, kto-
rodnej scéne. Študenti majú zároveň možnosť dozvedieť rí bližšie porozprávali o  mestách, z  ktorých pochádzajú
sa viac o formovaní vzájomných vzťahov medzi nemecky a kde študujú.
hovoriacimi krajinami a  Slovenskou republikou i  dozve- Študenti mali možnosť pozrieť si film Barbara v  ne-
dieť sa viac o kultúre týchto krajín. Súčasťou podujatia sa meckom jazyku. Zaujímavú diskusiu na tému
stali neformálne diskusie študentov na rôzne zvolené témy, Willkomenskultur viedol Thomas Edeling, DAAD lektor
ktoré reflektujú aktuálne otázky medzinárodných vzťahov, pôsobiaci na Ekonomickej fakulte UMB. Svoju prednášku
vnútornej aj zahraničnej politiky. Diskusie a  prednášky ilustroval množstvom praktických príkladov a grafov.
prebiehajú, samozrejme, v slovenskom aj nemeckom jazy-
ku. Táto príležitosť priaznivo vplýva na rozvoj jazykových
znalostí, schopností a komunikácie študentov.
Hosťom diskusie na tému Slowakisch-deutsche bilaterale
Kooperation im Bereich Defence Cooperation- Sachstand
und Ausblick bol podplukovník gšt. Rudiger Heinrich,
pridelenec obrany Nemeckej spolkovej republiky.
Diskusia sa niesla vo vysoko odbornom duchu a zároveň
v  priateľskej atmosfére, čoho dôkazom bola aj aktivita
študentov programu Erasmus z Nemecka.
Počas Nemeckého večera pripravili účastníci podujatia
prezentáciu o Nemecku. Ako prvá sa predstavila členka
spolku Eva Struhárňanská na tému Spolková republika –
jej špecifiká a  zaujímavosti, v  rámci ktorej prezentovala
aj príklady menej známych turistických miest. O ďalšiu

34

Vedecký život
UNIVERZITY

Predposledným podujatím Dní nemecky hovoriacich krajín
2015/2016 bola prednáška s diskusiou na tému Systém švaj-
čiarskeho referenda a jeho prípadného prínosu na Slovenskú
republiku. Svoju prednášku a skúsenosti nám poskytol po-
litický analytik doc. PhDr. Martin Klus PhD., ktorý veľmi
zrozumiteľne vysvetlil, ako vo Švajčiarsku funguje systém
federalizmu a referenda. So študentmi diskutoval aj o mož-
nej aplikácii na politický systém na Slovensku.

Na záver prijal pozvanie študentov z DSV významný hosť,
bývalý veľvyslanec v Nemecku, štátny tajomník Ministerstva
zahraničných vecí a  európskych záležitostí SR Igor
Slobodník. Jeho prednáškou na tému Aktuálne vzťahy me-
dzi Nemeckou spolkovou republikou a Slovenskou republikou
úspešne vyvrcholilo takmer dvojtýždňové podujatie.

Bc. Gabriela Kurucová

Zohratá prekladateľská dvojica

V rámci osláv 10. výročia založenia centra InfoUSA sa na pôde Štátnej ve-
deckej knižnice v Banskej Bystrici a pod záštitou Veľvyslanectva Spojených
štátov amerických na Slovensku konalo v poradí už ôsme prekladateľské
soirée. Organizátori pozvali prekladateľskú dvojicu, manželov Miroslavu
a Jána Gavurovcov z Prešovskej univerzity v Prešove – prekladateľov,

pedagógov, literárnych kritikov.

Gavurovci sa venujú prekladom ame- Ôsme prekladateľské soirée uzavrelo pomyselný kruh
rickej a  írskej (po anglicky písanej) našich stretnutí. Prostriedky, ktoré Veľvyslanectvo USA
literatúry. Značné skúsenosti majú poskytlo, sa vyčerpali v priebehu ostatných troch rokov.
aj s  prekladom literatúry pre deti
a mládež, o čom svedčí pomerne roz- Text a foto: PhDr. Martin Kubuš, PhD.
siahly zoznam publikácií s  detskou Katedra anglistiky
tematikou. a amerikanistiky FF UMB
Manželia Gavurovci poodhalili ne-
jedno tajomstvo prekladateľskej prá-
ce vo dvojici, poukázali na potrebu
dôslednej textovej redakcie a nevyhli
sa ani otázkam týkajúcich sa kritiky
prekladu. Soirér moderoval PhDr.
Martin Djovčoš, PhD., všeobec-
ný úvod si pripravila Mgr. Zuzana
Kopčanová z InfoUSA.
Študenti prejavili veľký záujem o  tému, o  čom svedčila
živá diskusia. Na záver čakal na účastníkov malý kvíz
a naša študentka a výherkyňa tohtoročnej Prekladateľskej
univerziády Bc. Monika Illéšová, študentka druhé-
ho ročníka magisterského štúdia, si odniesla preklad
Wallacovej Veľkej ryby z prekladateľskej dielne manželov
Gavurovcov.

35

Vedecký život Woody Allen
UNIVERZITY opäť
v slovenčine
Beseda pod
záštitou V  rámci pravidelných stretnutí s  pre-
TATRANU kladateľmi sme 14. decembra 2015
predstavili študentom novinku vydava-
Na Katedre anglistiky a amerikanistiky sa teľstva Tatran, zbierku esejí a poviedok
9. novembra 2015 uskutočnila beseda so Woodyho Allena Bez peria (odkaz na
šéfredaktorkou vydavateľstva Tatran PhDr. Dickinsonovu báseň Nádej, tá ma pe-
Evou Mládekovou, dlhoročnou preklada- rie) v  slovenčine. Po krátkej prednáške
teľkou a knižnou redaktorkou. prekladateľa Martina Kubuša a besede,
ktorú moderoval Martin Djovčoš, na-
Pani Mládeková sa zamerala na problema- sledovalo premietanie Allenovho, dnes
tiku redakčnej praxe, neobišla ani exkurz už legendárneho filmu Annie Hallová
do histórie vydavateľstva Tatran, jedného (1977), oceneného štyrmi Oscarmi.
z  najstarších slovenských vydavateľstiev
vôbec. Študentom predstavila knihy vyda- Ukážku z  Allenovho originálu sme si
vateľstva Tatran a upriamila pozornosť na vypočuli z nahrávky v interpretácii Jeffa
problematiku prekladu a redigovania. Goldbluma a slovenský preklad elegant-
ne predniesla študentka druhého ročníka
Kniha amerického spisovateľa iránske- magisterského stupňa Martina Lovasová.
ho pôvodu Rezu Aslana Zelóta je do istej Súčasťou podujatia bol aj kvíz pre štu-
miery kontroverzným pohľadom na osobu dentov. Jeho víťazkou sa stala Monika
Ježiša Nazaretského cez prizmu čias, v kto- Illéšová, nádejná prekladateľka, výherky-
rých žil. Knihu preložil Martin Kubuš, kto- ňa minuloročnej Prekladateľskej univer-
rému Literárny fond udelil Cenu Mateja ziády, ktorá získala knižku Bez peria.
Bela za spoločenskovedný preklad.
PhDr. Martin Kubuš, PhD.
Druhou knihou bola publikácia noviná- Katedra anglistiky
ra Glenna Greenwalda Nikto sa neskryje, a amerikanistiky FF UMB
ktorá do detailov rozoberá činnosť ame- Foto: Klaudia Zavadzanová
rickej NSA a  iných agentúr odpočúvajú-
cich takmer celý svet. Kniha sa zaoberá
desivým odhalením činnosti NSA pro-
stredníctvom dnes už outsidera Edwarda
Snowdena, ktorý porušil všetky písané
i nepísané pravidlá a šokujúce informácie
vyniesol na svetlo sveta monitorovaného
vo dne, v noci.

V obidvoch prípadoch ide o literatúru fak-
tu s uplatnením populárno-náučného štý-
lu s  odbornou terminológiou, pri prekla-
daní ktorej prekladateľ naráža na nejeden
prekladateľský problém.

PhDr. Martin Kubuš, PhD.
Katedra anglistiky
a amerikanistiky FF UMB
Foto: Martin Kubuš

36

Vedecký život
UNIVERZITY

Stalo sa... Literárne popoludnie

Študenti s Ondrejom Kalamárom
Právnickej
fakulty UMB Prvý decembrový týždeň sa na Katedre anglistiky a  amerika-
na Prezídiu nistiky FF UMB niesol v duchu aforizmov, glos a básní Ondreja
Policajného Kalamára. Tentoraz bola pozornosť venovaná jeho novej knihe
zboru SR a v aforizmov O kom, o čom?, ktorá vyšla v roku 2015. Stretnutia
Národnej rade SR so zvolenským básnikom, glosátorom a aforistom sa zúčastnili
študenti prvého ročníka bakalárskeho štúdia prekladateľstva
Študenti prvého ročníka magisterského a  tlmočníctva a  učiteľstva akademických predmetov, pre kto-
stupňa štúdia na Právnickej fakulte UMB sa rých je úvod do jazyka a literatúry dôležitým základom pre ab-
dňa 25. novembra 2015 zúčastnili pod vede- solvovanie ďalších špecificky jazykovo a literárne orientovaných
ním pána dekana mult. Dr. h. c. prof. JUDr. predmetov.
Mojmíra Mamojku, CSc., a prodekanky pre Ondrej Kalamár študentom priblížil nielen svoju najnovšiu tvor-
pedagogickú činnosť JUDr. Ivany Šoškovej bu, ale i svoje priateľstvo s ďalším významným zvolenským básni-
PhD., exkurzie v priestoroch Prezídia kom Jožom Urbanom. Celé popoludnie bolo plné metafor, vtip-
Policajného zboru SR a v budove Národnej ných sentencií a humoru. Jeho úspech potvrdili i početné otázky
rady Slovenskej republiky v Bratislave. prítomných, ktorých zaujali i Kalamárove nové aktivity v oblasti
V priestoroch Prezídia študenti absolvovali prekladu a nástrahy číhajúce na prekladateľa v procese prekladu.
niekoľko zaujímavých prednášok. Boli zame-
rané na trestné činy proti životnému prostre- Mgr. Anna Slatinská, PhD.
diu; na problematiku tzv. počítačovej krimi- Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UMB
nality; na formy trestnej činnosti súvisiacej
s platobnými kartami; na páchanie trestnej Profesor Robert Shipley
činnosti na osobách vyššieho veku, resp. na
senioroch. na Katedre anglistiky
V budove Národnej rady Slovenskej republi-
ky študenti s pánom dekanom ako s poslan- a amerikanistiky FF UMB
com NR SR diskutovali o aktuálnych otáz-
kach fungovania školstva, ale aj o kompe- Mesiac november bol na Katedre anglistiky a amerikanis-
tenciách a fungovaní výboru, ktorého je pán tiky FF UMB zakončený zaujímavou prednáškou profeso-
dekan predsedom. ra Roberta Shipleyho z  University of Waterloo v  Kanade.
Zaujímavou časťou návštevy parlamen- Hlavnou témou prednášky bolo kultúrne dedičstvo Kanady
tu bolo sledovanie rokovania poslancov (Canadian Cultural Heritage) a jeho ochrana. Pán profesor
Národnej rady SR v  pléne, kde sa aktuálne už dlhé roky spolupracuje s  EF UMB a  tentokrát prijal
riešila otázka vôbec prvého zákona o športe pozvanie i na FF UMB. Profesor Shipley sa zameral na kon-
v dejinách Slovenskej republiky. Takto mohli krétne aspekty, ktoré odlišujú Kanadu od ostatných krajín
byť študenti Právnickej fakulty UMB svedka- (USA, Veľká Británia, Slovensko), na základné špecifiká
mi okamihu prijatia nového zákona. jazykovej diverzity podmienenej koexistenciou dvoch
úradných jazykov: anglického a francúzskeho. Prítomných
Bc. Vladislav Kanta študentov študijných programov učiteľstva akademických
študent 1. ročníka Mgr. štúdia PrF UMB predmetov, prekladateľstva a  tlmočníctva a  európskych
kultúrnych štúdií zaujali osobné skúsenosti prednášajú-
ceho v  oblasti plánovania, architektúry, kultúry, evalvácie
programov a  výučby študentov pochádzajúcich z  rôznych
európskych i mimoeurópskych krajín. To svedčí o skutoč-
nej multikulturalite Kanady, ku ktorej prispieva i pôvodné
obyvateľstvo Indiánov.

Mgr. Anna Slatinská, PhD., Katedra anglistiky
a amerikanistiky FF UMB, Foto: vlastný archív

37

Vedecký život
UNIVERZITY

Stalo sa...

Geograficko-geologický odborný seminár

Účastníci odborného seminára v Ľubietovej. medených rúd z ložísk okolia Banskej Bystrice – Ľubietovej,
Fotografia: S. Jeleň. Poník, Španej Doliny, Pieskov a Starých Hôr si v úvodnej
časti seminára vypočuli aj žiaci miestnej Základnej školy
Bývalé kráľovské banské mesto Ľubietová vítalo v dňoch T. G. Masaryka. Všetci ocenili aj novozriadenú mineralogic-
25. – 27. septembra 2015 účastníkov odborného seminára kú expozíciu s ukážkami minerálov miestnej proveniencie
História, geológia, mineralógia, baníctvo, hutníctvo, životné v mineralogickej miestnosti i rôzne historické exponáty mu-
prostredie, geoturizmus stredného Slovenska: nové poznat- zeálnej miestnosti v priestoroch obecného úradu.
ky v svetle moderných metód výskumu, ktorý zorganizovali Súčasťou seminára bola prezentácia dokumentárneho filmu
pracovníci FPV UMB, Stredoslovenského múzea v Banskej o monitoringu unikátnej recentnej tvorby langitu v historic-
Bystrici a OZ LIBETHA s predstaviteľmi obce Ľubietová. kej štôlni Jacobi v Ľubietovej; exkurzia na Vysokú – miesta
Seminár bol zameraný na prezentáciu najnovších výsledkov nových archeologických nálezov z doby bronzovej a železnej;
mineralogického, petrologického, historického i archeolo- obhliadka háld po exploatácii medených a  železných rúd
gického výskumu v širšom okolí Ľubietovej a Španej Doliny,
ktoré zaujali širšiu vedeckú i laickú verejnosť. Prítomní Náučná tabuľa s typickými druhotnými minerálmi medi
odborníci zo Slovenska, Čiech, Poľska a Švajčiarska sa osadená v lokalite Ľubietová – Svätodušná.
oboznámili s pôsobením Thurzovsko-fuggerovskej spoloč- Fotografia: D. Ozdín.
nosti v Banskej Bystrici, petrografickým zložením sopeč-
ných bômb z Poľany v okolí Povrazníka i kamenných nástro- v banskom poli Reiner, Podlipa a Jamešná. Účastníci semi-
jov (mlatov a podložiek na vytĺkanie rudy) z Pieskov, ako aj nára absolvovali aj turistický výstup na Hrb – relikt andezi-
detailnou charakteristikou druhotných minerálov oxidačnej tového lávového prúdu Poľany. Na ložisku medených rúd
zóny ložiska Ľubietová – Podlipa. v Ľubietovej – časti Svätodušná pri príležitosti konania mine-
Účastníkov zaujali aj výsledky monitoringu zosuvu v ralogického seminára osadili aj náučnú tabuľu dokumentujú-
Ľubietovej a takisto umelecké reflexie v zlievačských tra- cu výskyt vzácnych sekundárnych arzeničnanov medi.
díciách tunajšieho banského regiónu, ale i na Ponikách
a v Hronci. Zaujímavosti o histórii ťažby a spracovania doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc., Dagmar Zajacová

Detailný pohľad na kryštály langitu vykryštalizované na Súčasná tvorba modrého síranu medi langitu v historickej
úlomkoch premenených hornín v štôlni Jacobi, Ľubietová štôlni Jacobi v Ľubietovej, v časti Podlipa.
– Podlipa. Fotografia: Š. Ferenc. Fotografia: S. Jeleň.

38

Vedecký život
UNIVERZITY

Katedru anglistiky a amerikanistiky Filozofickej Zástupcovia
fakulty UMB v  decembri navštívili dvorné pre- Právnickej fakulty
kladateľky vydavateľstva Tatran Lucia Halová UMB na podujatí
a Barbora Kráľová. Diskusiu s nimi, na ktorej sa v španielskom
zúčastnili aj študenti, moderoval Martin Djovčoš. Madride
Prekladateľská dvojica už dlhé mesiace pracuje
na prekladoch dobrodružnej románovej ságy Hra Počas novembra 2015 sa v španielskom Madride na
o tróny G. R. R. Martina. Prekladateľky predstavili partnerskej Univerzite Francisco de Vitoria konal
autora, dielo a  vysvetlili študentom úskalia práce medzinárodný týždeň na tému Internationalization
vo dvojici. Preklad jednej knihy v podaní dvojice at home. Cieľom akcie bolo spojiť akademických
sa v rámci našej kultúry považuje za raritu. Hostky pracovníkov, zamestnancov partnerských univer-
vyzdvihli najmä potrebu vzájomnej apretúry a re- zít, budovať akademickú sieť, vzájomné kontakty
dakcie, ako aj harmonizáciu nomenklatúry viažu- a vymeniť si idey.
cej sa na knižnú ságu. Kritika ich prekladu zostáva
pozitívna (sú zhruba v polovici ságy) a čoraz viac sa Program medzinárodnej konferencie bol zamera-
hovorí o „víťazstve“ slovenčiny na stále aktuálnom ný hlavne na internacionalizáciu výučby na práv-
„boji“ s  češtinou o  priestor na knižnom trhu. nických fakultách a na vysokých školách vôbec,
Posedenie spríjemnil aj Peter Zemaník, ktorý pred- aktuálne výzvy a uplatnenie absolventov v praxi.
niesol vybrané úryvky v slovenčine. Ďalšie stretnu- Účastníci konferencie si mohli vymeniť skúse-
tia by sa mali konať na jar 2016. nosti v danej oblasti počas odborných prednášok,
aktívnych diskusií, viacerých workshopov i sprie-
Text a fotografia: vodných kultúrnych akcií. Projektu sa zúčastnili
PhDr. Martin Kubuš, PhD. zástupcovia z približne 10 európskych univerzít.
Právnickú fakultu UMB zastupovala koordi-
Čínsky jazyk, kultúra nátorka programu ERASMUS+ pre Španielsko
JUDr. Katarína Ševcová, PhD., ktorá zabezpeči-
a identita la i  prezentáciu Právnickej fakulty a Univerzity
Mateja Bela ako jedinej univerzity zo Slovenska
Katedra anglistiky a  amerikanistiky FF UMB zorganizovala s  veľmi pozitívnym ohlasom. Konferencia sa
1. decembra 2015 celofakultnú prednášku lektora čínskeho niesla v  duchu nových inšpiratívnych impulzov
jazyka profesora Zhiganga Hana z  Tianjinskej univerzity na poli internacionalizácie. Je potrebné vyzdvih-
v Číne, ktorý od začiatku akademického roka na FF UMB vy- núť význam tejto akcie z pohľadu ďalšej spoluprá-
učuje základy čínskeho jazyka. Pán profesor sa vo svojej pred- ce pre študentov i akademický zbor. Išlo o prvý
náške zameral na špecifické prejavy čínskej kultúry a identity. ročník takéhoto medzinárodného týždňa a verí-
Zaujímavou témou boli interkultúrne rozdiely nielen medzi me, že sa tu vytvorí tradícia do ďalších rokov.
Čínou a  inými kultúrami, ale i  v  rámci Číny samotnej, pre Ďalšie informácie sú dostupné na:
ktorú je rovnako príznačná kultúrna a jazyková rôznorodosť http://www.ufvinternational.com
podľa jednotlivých regiónov. Profesor Z. Han podporil svo-
je tvrdenia viacerými obrazovými prílohami. U študentov 39
vyvolali početné otázky a pozitívne ohlasy.

Mgr. Anna Slatinská, PhD.
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UMB

Život
UNIVERZITY

Život univerzity

Univerzita mestu – mesto univerzite

Zámerom univerzitného projektu Univerzita mestu – mesto univerzite je
prezentovať banskobystrickú univerzitu ako mestotvorný činiteľ, ako aka-

demickú inštitúciu, ktorá sa neuzatvára do svojho vnútra, ale je organic-
kou súčasťou mesta, podieľa sa na jeho rozvíjaní, duchovnom povznesení
a šírení jeho dobrého mena v slovenskom i zahraničnom priestore.

Ambíciou projektu je prezentovať výnimočné výsledky V zimnom semestri 2015 sa uskutočnila výstava absolventských
UMB vo vedeckovýskumnej, umeleckej, kultúrnej a športo- prác študentov Katedry výtvarnej kultúry PdF, výstava dok-
vej oblasti obyvateľom Banskej Bystrice; poukázať na boha- toranda Ondreja Peťkovského a výstava víťazných prác súťaže EF
tosť intelektuálneho, kultúrneho a  duchovného potenciálu Foto z prázdnin. Mimoriadnu odozvu zaznamenal v naplnenej
zamestnancov a študentov UMB; venovať pozornosť aj ab- Cikkerovej sále historickej radnice aj Hudobno-inšpiratívny
solventom hrdým na svoju alma mater a mesto, v ktorom podvečer s prienikmi umeleckej tvorby a pedagogických aktivít.
študovali; ako aj aktívnym dôchodcom – bývalým zamest- Tento program, ako aj program Belo Felix a jeho muzikantské
nancom UMB – žijúcim v  našom meste, ktorí môžu ešte deti zaštítili poslucháči a doktorandi Katedry hudobnej kultúry
odovzdávať myšlienkové bohatstvo a  podeliť sa so svojím PdF so svojimi pedagógmi. Podujatie Slovom slovo prezentova-
skúsenostným obzorom; rozvíjať u zamestnancov a študen- lo básnickú tvorbu Bronislavy Kasáčovej, Júliusa Lomenčíka,
tov UMB vedomie náležitosti k mestu ako svojmu bydlisku, Petra Papša a Jozefa Tatára.
domovu, mestu práce; podporovať u spoluobčanov hrdosť Podujatia predchnuté virtuozitou a úprimnou ľudskosťou pri-
a spolupatričnosť k najpočetnejšej (z hľadiska zamestnanos- niesli prítomným pôsobivé umelecké zážitky. A – posolstvá.
ti) inštitúcii na pôde mesta. Vyberáme jedno z nich, ktorým sme na decembrovom poduja-
Projekt sa realizuje pod záštitou rektora UMB doc. tí pripomenuli Majstra Milana Rúfusa, Dr. h. c. našej univerzity.
Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD., a  primátora mesta Dramaturgicky, scenáristicky a režisérsky spolupracovali
Banskej Bystrice MUDr. Jána Noska. na projekte Slavomíra Očenášová-Štrbová a Martin Urban.

40

„O  Milanovi Rúfusovi, tomto geniálnom Život
poetovi slova, sa už veľa povedalo a  napí- UNIVERZITY
salo a určite sa ešte veľa povie a veľa napíše.
Oslovuje súčasníka a  osloví aj duše ďalších Zo života Mladosti...
generácií na tomto kúsku svetového priesto-
ru. Oslovuje a  osloví aj preto, lebo prináša Koncom júna prijal univerzitný miešaný spevácky zbor
trochu iné slovo než slovo, v  ktorom každý Mladosť pozvanie a vycestoval na XXVIII. festival zborové-
deň plávame... A  práve v  tom mori prázd- ho spevu vo Vranove nad Topľou, ktorý je popri banskobys-
nych mediálnych slov je slovo Milana Rúfusa trickom Festivale Viliama Figuša-Bystrého druhým najstar-
tým ostrovčekom, kde môže každý na chvíľu ším festivalom na Slovensku s medzinárodnou účasťou. Od
pobudnúť v jeho poézii. Jeho poézia prináša 18. do 21.júna 2015 sa verejnosti predstavilo celkom štrnásť
iné slovo preto, lebo je to slovo – povedané vokálnych telies na piatich zborových koncertoch. Spevácke
plintovičovsky – človečenské. V jeho poézii, zbory sa predstavili vranovským gymnazistom, či na kon-
v jeho veršoch ešte aj to mlčanie sa stáva sil- certe v  evanjelickom kostole v Hanušovciach nad Topľou.
ným veľavravným viacvýznamovým slovom, Vyvrcholením celého festivalu bol galakoncert v Dome kul-
pretože je naplnené posolstvom. Posolstvom, túry vo Vranove nad Topľou. Vystúpili na ňom tri zahranič-
ktoré z človeka ako prírodnej a sociálnej by- né zbory, zbor Mladosť z  Banskej Bystrice a  štyri spevácke
tosti robí aj bytosť duchovnú. Dopĺňa ten zbory ZZSZ OZVENA. Koncert podľa názoru prítomných
tretí rozmer osobnosti. Slovo Milana Rúfusa poslucháčov bol kvalitatívne najlepším zo všetkých ročníkov
je naplnené silnou energiou duchovna, ktorá Vranovských zborových slávností. Zaujali najmä banskobys-
sa rozlieva v duši každého čitateľa a prináša trickí vysokoškoláci Mladosť a macedónsky zbor Mirce Acev.
mier, pokoj, harmóniu a lásku. A to všetko je V priestoroch chodby učebňového bloku C Pedagogickej fa-
ešte prekrásne kontúrované hodnotami toho kulty UMB na Ružovej ulici sa 17. decembra 2015 o 11.00 ho-
večného trojuholníka dobra, pravdy a krásy.“ dine uskutočnil predvianočný koncert univerzitného mieša-
Július Lomenčík ného speváckeho zboru Mladosť. Improvizovaný zámer spe-
váckeho zboru a jeho vedenia bol prvým pokusom vytvoriť
tradíciu takýchto vystúpení na pôde školy ako rozlúčku so sta-
rým rokom, navodenie vianočnej atmosféry pokojného času,
prítomnosti blízkych, čarovných okamihov a  sviatočných
vôní. Spevácky zbor sa predstavil vianočnými koledami a pies-
ňami. Svoj adventný koncert na pôde školy ukončili zboristi
známou slovenskou koledou kolied Daj Boh šťastia v umelec-
kom spracovaní Zdenka Mikulu. Prevažná väčšina skladieb je
aj na novovydanom CD zboru VIANOCE S MLADOSŤOU
z dielne a nahrávacieho štúdia René Bošeľu.

Spevácky zbor Mladosť sa predstavil aj v  predvianoč-
nej Budapešti. 28. novembra 2015 zazneli hlasy zboristov
v Kultúrnom dome Ady Endre. Organizátori podujatia pri-
vítali aj domáci zbor Ozvena, z  Poľska prijal pozvanie zbor
Ośrodka Szkol z Krakowa, ďalej sa predstavil Német és Európai
Kultäregyesulet z  Budapešti a posledným účinkujúcim bol
spevácky zbor Bogdaner Singkreis z  Nemecka. Zúčastnení
účinkujúci si príjemne rozumeli a strávili spolu čas, ktorý je
pre každého jedinca veľmi dôležitý a vzácny. Banskobystrickí
speváci sa tu predstavili programom so svetskými a sakrál-
nymi skladbami od známych skladateľov. Miešaný spevácky
zbor Mladosť na záver svojho pripraveného programu zaspie-
val skladbu Alleluia G. Younga. Jej prevedenie vyvolalo veľké
nadšenie,   vďaka ktorému si diváci ako prídavok vypočuli
skladbu Sloboda od Juraja Súdiho.

41

Život
UNIVERZITY

K jubileu prof. PaedDr. Milana Pazúrika, CSc.

Vlani v lete svoje životné jubileum oslávil náš dlhoročný kolega, profesor

Katedry hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB a dirigent speváckeho
univerzitného zboru Mladosť Milan Pazúrik.

Prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc., sa narodil 26. júla koncertoval aj s  miestnym akademickým speváckym
1950 v  Banskej Bystrici. V  rodnom meste nadobudol zborom.
svoje základné vedomosti, ktoré od roku 1974 rozvíjal na Jedným z hlavných telies, v ktorých pôsobí, je spevácky
Pedagogickej fakulte vo svojom rodisku a odvtedy sa jeho miešaný zbor Mladosť pri Pedagogickej fakulte Univerzity
meno neustále s touto fakultou spája. Od začiatku svojej Mateja Bela. Zbor vedie svojou imaginárnou dirigentskou
pedagogickej kariéry ho uchvátil zborový spev a dirigent- paličkou už od roku 1979. Ďalej pôsobí v Komornom zbo-
ská palička sa stala jeho neoddeliteľnou súčasťou. V roku re Collegium Cantus Domu Matice slovenskej v Banskej
1981 získal titul doktora pedagogiky (PaedDr). Jeho Bystrici a v Speváckom zbore mesta Brezna, kde pôsobí aj
ďalšie kroky k vzdelávaniu viedli na Univerzitu Karlovu ako umelecký vedúci. Umelecké vedenie breznianskeho
v Prahe, kde v roku 1989 obhájil kandidátsku dizertačnú spevokolu prevzal 1. januára 1984 od zakladateľa spevác-
prácu v oblasti zborového spevu a získal titul kandidáta keho zboru Jána Souška. Aj tento zbor pod jeho vedením
vied. V roku 1997 sa habilitoval v oblasti zborového spe- kvantitatívne vzrástol a  muzikálne vyspel, dôkazom sú
vu na vysokých školách a napokon v roku 2007 si prevzal ocenenia pre toto umelecké teleso na rôznych festivaloch
titul a  dekrét univerzitného profesora z  rúk vtedajšieho a prehliadkach zborov doma i v zahraničí. Od roku 1978
prezidenta Českej republiky Václava Klausa. je taktiež členom a v súčasnosti aj predsedom predstaven-
Tajomníkom katedry hudobnej výchovy bol v  rokoch stva Speváckeho zboru slovenských učiteľov pri Domove
1985 – 1992, následne zástupcom vedúceho katedry od SZSU v Trenčianskych Tepliciach.
roku 1999. V rokoch 2005 – 2009 svoj čas nevenoval len Profesor Milan Pazúrik je zakladateľom festivalov
zborovému vedeniu, ale taktiež vedeniu celej hudobnej Akademická Banská Bystrica, kde od roku 1985 pôsobí
katedry, na ktorej do dnešných čias pôsobí ako pedagóg. ako odborný garant a  umelecký riaditeľ festivalu, ďa-
V  roku 1987 absolvoval študijný pobyt na Hudobno- lej je zakladateľom Horehronských slávností zborového
pedagogickom inštitúte v  Kyjeve u  prof. Avdejevského spevu v  Brezne, kde je taktiež garantom od roku 1994.
a  doc. A. G. Bolgarského a  v  roku 1993 na Wyszej pe- Budovateľské miesto ho spája aj s Festivalom speváckych
dagogicznej szkole v Bydgoszczi u prof. S. Matczaka, kde zborov Matice slovenskej v Banskej Bystrici. Je garantom

42

Život
UNIVERZITY

a predsedá prípravnému výboru Festivalu zborového spe- alebo sa pochválili svojím úspechom. Vždy sa snaží po-
vu Viliama Figuša-Bystrého v Banskej Bystrici. Pripravuje môcť, povzbudiť a vytvoriť pozitívnu atmosféru na aka-
medzinárodné sympóziá o  zborovom speve Cantus demickej pôde.
Choralis Slovaca, kde od 1993 sa jeho meno spája s od- Do ďalších životných rokov profesorovi Milanovi
bornou garanciou. Pazúrikovi poprajme veľa dobrého zdravia, osobnej
Svoje profesijné vedomosti preukazuje aj ako odborný po- pohody, radosti z každého osobného alebo pracovného
radca pre Festival International de Musique Universitaire úspechu, veľa nepretržitej motivácie v spolupráci s ľuď-
– Medzinárodný festival univerzitnej hudby v  vo fran- mi, ktorí milujú hudbu srdcom. Optimizmus a  neko-
cúzskom Belforte za oblasť strednej Európy a  krajín V4. nečná trpezlivosť nech ho nikdy neopúšťajú. A  pevné
Dlhodobo pôsobí ako lektor dirigentských školení doma držanie dirigentskej paličky pri vedení svojich zborov.
i v zahraničí.
Prof. M. Pazúrik bol za svoju kvalitnú a precítenú prácu Bc. Ingrida Šávliková
už viackrát ocenený. Významnú úlohu v  jeho živote zo- Fotografie: archív prof. Pazúrik
hral rok milénia, keď práve v  tomto roku dostal poctu
generálneho riaditeľa Národného osvetového centra. Bola
mu udelená Pamätná medaila Daniela Licharda, Pamätná
medaila Matice slovenskej a  ďakovný list Hudobného
odboru Matice slovenskej. V  roku 2008 pribudla k  jeho
oceneniam aj Cena primátora mesta Brezna, ktorú prof.
M.  Pazúrikovi udelili pri príležitosti 30. výročia vzniku
Speváckeho zboru mesta Brezna za vynikajúce výsledky
dosiahnuté v  oblasti zborového spevu, za dlhoročné ve-
denie speváckeho telesa a  úspešnú reprezentáciu mesta
Brezna doma i v zahraničí; v roku 2011 získal titul Čestný
občan mesta Brezna.
Nie je veľa osobností, ktorým právom patrí oslovenie „pán
profesor“. Profesorovi Milanovi Pazúrikovi, podľa môjho
skromného názoru, určite patrí zaslúžene. Pán profesor je
človek, ktorý nikdy nepovie nie. Študentom nezatvorí dve-
re, keď mu na ne zaklopú, aby mu povedali svoje trápenie

43

Život Výtvarníci otvorili
UNIVERZITY
svoje ateliéry...
Novoročný
koncert Katedra výtvarnej kultúry pripravi-
la počas decembra minulého roka
Katedra hudobnej kultúry PdF akciu s názvom Otvorený ateliér
UMB, BBSK – Stredoslovenské
osvetové stredisko a univerzitný PF 16. Pedagógovia sprístupnili
spevácky zbor Mladosť pripra-
vili nezabudnuteľný novoročný svoje ateliéry a ich nehmotný ob-
koncert v Kostole sv. archanjela
v Banskej Bystrici. sah širšiemu publiku – študentom

Členovia ženského speváckeho zboru Mladosť s di- a zamestnancom PdF UMB.
rigentom Alfonzom Poliakom, speváckej skupiny
(pod vedením Anny Adamovej) a Komorného or- Celodennú akciu začali otvorením výstavy pedagógov
chestra Katedry hudobnej kultúry (s dirigentom Katedry výtvarnej kultúry. Cieľom výstavy bolo pred-
Pavlom Martinkom), univerzitného miešaného staviť nielen tvorbu učiteľov, ale zároveň sprístupniť aj
speváckeho zboru Mladosť s  dirigentom Milanom ich pedagogické pôsobenie formou Otvoreného ateliéru.
Pazúrikom napriek skúškovému obdobiu pripra- Výstavu oficiálne uviedol vedúci katedry prof. Jaroslav
vili program a prítomným zážitok. Dirigent Lukáš Uhel, ArtD. Ateliér C005 sprístupnila Mgr. art. Emília
Jeňo, bývalý absolvent KHK PdF UMB, priviedol Rigová, ArtD., ktorá počas celého dňa so študentami
svoje zverenkyne z dievčenského speváckeho zboru 1. a  2 ročníka vytvárala v  priamom prenose stop-mo-
v Humennom a svojím zanieteným vystúpením sa tion animácie, ktorých sa zúčastnila väčšina zvedavcov
stali súčasťou nádherného programu. a „kreatívcov“. Okrem tejto aktivity mali účastníci mož-
Sólové spevácke a inštrumentálne vystúpenia ponúkli nosť vidieť tímovú prácu študentského kolektívu, ktorý
ZuzanaUhríková,OľgaBrozmanová,IzabelaMišiaková- len počas jedného dňa nafotil cca 3000 fotiek a potom
Bayerová, Lucia Švarbová, Marianna Riapošová, im digitálne vdýchol život – rozpohyboval ich do série
Leonóra Súdi, Anna Burdová a Marek Mišiak. Koncert s krátkych animácií. Ateliér C330 viedla PaedDr. Katarína
citom moderovala Danka Holomančinová. Luczienkiwicová, PhD., ktorá ponúkla skúsenosti s tex-
Skladbu Daj Boh šťastia v  úprave Zdenka Mikulu tilnou tvorbou. V ateliéri sa žehlilo, strihalo, šilo − tvorila
(priateľa našej univerzity) ponúkli všetky umelecké sa mäkká plastika. Nešlo len o výrobu patchworkových
formácie ako spoločný spev. textilných dekorácií do interiéru, ale aj o  posilnenie
Koncert v  dramaturgii Milana Pazúrika priniesol
precítenými umeleckými vystúpeniami prítomným
v  preplnenom chráme novoročnú nádej na ono
krásne, dobré, pokojné a  všeobjímajúce, čo potre-
bujeme a po čom túžime.

PaedDr. Slavomíra Očenášová-Štrbová, PhD.

44

Život
UNIVERZITY

a  rozohratie toho mäkkého, citlivého a  hrejivého v  nás. Akcia Otvorený ateliér bola príležitosťou spustiť oficiálnu
V ateliéri C328 študenti pracovali na tvorbe bábok pre pri- fan page Katedry výtvarnej kultúry PdF UMB na soci-
pravovaný muzikál kolegov z  Katedry hudobnej kultúry. álnych sieťach YouTube, Google+ a  Facebook. Pri ich
O výsledky svojej práce sa podelili s návštevníkmi. V atelié- administrácii pomáhala interná doktorandka profesora
ri C325, ktorý sprístupnila Mgr. Lenka Kasáčová, PhD., štu- Jaroslava Uhela Mgr. Monika Gardliková. Už počas spus-
denti dekorovali vlastné vianočné baliace papiere technikou tenia mali stránky vysokú sledovanosť. O aktivitách čle-
tlače z  výšky. Interná doktorandka Dominika Dodeková nov katedry sa dozviete viac na uvedených sieťach pod
pod vedením profesora Milana Sokola ukázali semestrálne hlavičkou katedry.
výstupy ateliéru grafiky v C323.
Niektoré akcie sa diali aj mimo ateliérov. Akademická ma- Mgr. art. Emília Rigová, ArtD.,
liarka Eva Hnatová, ArtD., s  doktorandkou Mgr. Radkou a Mgr. Lenka Kasáčová, PhD.
Cachovanovou z Katedry elementárnej a predškolskej pe- Katedra výtvarnej kultúry PdF UMB
dagogiky vytvorili priestor, kde mohli okoloidúci vtipne
reagovať na prichádza-
júce vianočné sviatky a
zanechať svoj odkaz pro-
stredníctvom hravého
pečiatkovania.
Absolventka Mgr. Lenka
Fukasová pripomenula
svoju úspešnú magister-
skú prácu pod vedením
Ing. Michala Bartka,
PhD. Spolu s  ostatnými
študentmi vytvorili ori-
ginálny vianočný strom-
ček bez použitia stromu
– v  zmysle úcty k  našim
lesom a  recyklácie ma-
teriálu. Celodenná akcia
vyvrcholila posedením
pri domácej kapustnici,
ktorú pripravili študent-
ky 3. ročníka.

45

Život
UNIVERZITY

Skoro všetky ciele, ktoré som si dala,
som dosiahla

Študentka Simona Strelcová pochádza z Banskej Bystrice. Jej život
ovplyvňuje ťažký hendikep. Nechodí, nerozpráva. Má mozgovú obrnu s
poruchou reči. S okolitým svetom komunikuje pomocou počítača, pro-

stredníctvom internetu, alebo písomne perom na papier. V rámci podu-
jatia Srdce na dlani pokrstila rozprávkovú knižku pre deti. V súčasnosti
je študentkou 1. ročníka Ekonomickej fakulty UMB. Rozprávala sa s ňou
Zuzana Ševčíková.

Simonka, pred mesiacom sa Vám poradilo uviesť roz- Žitňanskej, Jurajovi Oravcovi a  občianskemu združe-
právkovú knihu pre deti. O čom je táto knižka? niu PONS, Rotary klubu Banská Bystrica, účastníkom
Kniha sa volá Mária a  čarovný prsteň. Sirota Mária po a účastníčkam Univerzitnej noci literatúry, Radovanovi
vzore Arabely dostáva od strýka Alojza čarovný prsteň, ale Ondrejkovi, Marike Arvensisovej, Ľubici Tomkovej,
o jeho magických schopnostiach sa dozvie až vyrieknutím Zuzane Bariakovej, Martine Kubealakovej a  Dominike
priania, ktoré ju prenesie do čarovnej krajiny dobrých dra- Dodekovej, ktorá knihu ilustrovala. Ďakujem tiež svo-
kov, bláznivých morských víl, potterovskej školy kúziel. Tu jim blízkym a najmä svojim rodičom. Moja kniha vyš-
si nachádza novú rodinu, nadväzuje priateľstvá a zažíva la s podporou poslankyne Európskeho parlamentu Jany
množstvo nebezpečenstiev, strachu i prvú lásku. Žitňanskej, občianskeho združenia PONS, Rotary klubu
Banská Bystrica, dobrovoľného príspevku účastníkov a
Knihu ste predstavili v rámci podujatia Srdce na dlani, účastníčok Univerzitnej noci literatúry 2015 a Živej lite-
pretože vznikla vďaka mnohým dobrovoľníkom a  dob- ratúry na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy
rovoľníčkam. Ako a kto Vám pomáhal? Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej
Za nezištnú pomoc pri vydaní knihy ďakujem pani Jane Bystrici.

46

Písaniu sa venujete už dlhšie, píšete Život
poviedky, poéziu. Čo Vás inšpiruje? UNIVERZITY
Životné situácie a charaktery ľudí, v mojich
príbehoch zmením prostredie, roly postáv Ženy národné, nádoby
a pridám niečo fantazijné. strieborné

Pomáha Vám písanie aj v komuniká- Pri príležitosti Roku Ľudovíta Štúra na-
cii s okolitým svetom?
Áno, určite. skúšal divadelný kolektív pod vedením
Margity Vojtkuľákovej divadelnú insce-
Je úžasné, že ste napriek ťažkému ochore-
niu odmalička dosahovali lepšie výsledky náciu na motívy divadelnej hry Jany Ju-
ako Vaši spolužiaci. Dnes ste študentkou ráňovej s názvom Ženy národné, nádoby
na univerzite, aký je to pocit?
Je to úžasný pocit, skoro všetky ciele, ktoré strieborné.
som si dala, som dosiahla. Musím priznať,
že som mala veľké obavy a strach z toho, Študenti a  študentky FF UMB učiteľských študijných programov
ako ma prijmú medzi seba moji zdraví v rôznych kombináciách citlivo vnímali vlastnú potrebu tvorivej a ume-
spolužiaci. leckej realizácie nad rámec školských kurikúl, čo sa stalo podnetom na
založenie divadelného kolektívu pod vedením Margity Vojtkuľákovej.
Ako sa Vám štúdium páči? Hra Ženy národné, nádoby strieborné na motívy divadelnej hry Jany
Akých máte priateľov? Juráňovej Misky strieborné, nádoby výborné predstavuje variáciu osudov
Štúdium sa mi veľmi páči, hoci je náročné. štúrovských žien v  študentskom ponímaní – ich výkriky prítomnosti
Priateľov mám väčšinou vysokoškolákov v „tieni mužov“ – snažiac sa zachytiť životy štúrovcov ženskými očami
a už aj pracujúcich, na ktorých sa môžem a dušou ženy. V ústrety kolektívu mimoriadne vyšla Štátna vedecká kniž-
vždy spoľahnúť. nica v Banskej Bystrici, ktorá ponúkla divadelný priestor D44 na predsta-
venie, príťažlivý svojou architektúrou a celkovou atmosférou.
Ako zvládate štúdium? Premiéra divadelnej hry sa uskutočnila 2. decembra o 17. hodine, keď si
Celkom dobre, som spokojná. ju pozrelo 47 divákov a diváčok. Herecké obsadenie tvorili študenti a štu-
dentky: Adelka Ostrolúcka – Tereza Prielomková, Anička Jurkovičová –
Čomu sa chcete venovať po ukončení Monika Hrubjáková, Marína – Martina Mrekajová, Antónia Sládkovičová
štúdia? – Eva Kušniráková, Ján Kalinčiak – Tomáš Lopeň, Jozef Miloslav Hurban
Chcela by som si založiť vlastnú firmu... – Matúš Kamenský, Andrej Sládkovič – Michal Bystriansky, Ján Francisci
Ale všetko ešte ukáže čas. – Marek Čiernik a Ludevít Štúr – Dušan Ambróš. Réžia a dramaturgia:
Margita Vojtkuľáková, pomocná réžia a dramaturgia: Anna Gazdíková.
Na akú ďalšiu knihu sa môžeme tešiť? Hra svojím spracovaním, námetom a  mladým, formujúcim sa herec-
Na čom pracujete? kým obsadením mnohých a  mnohé prekvapila a  veríme, že priniesla
Venujem sa viac próze ako poézii, teraz pí- jedinečný umelecký zážitok. Zo strany nielen univerzitnej obce, ale aj
šem knihu s názvom Vyryté v srdci a pamä- širšej verejnosti bol prejavený záujem o reprízy hry, čo členov divadelného
ti s podnadpisom Návod, ako brať hendikep kolektívu povzbudzuje do ďalšieho umeleckého rozletu a reprezentácie
s humorom. Budú to vtipné príbehy s moji- mena univerzity. Repríza hry by sa mala uskutočniť vo februári 2016.
mi najbližšími priateľmi. Pri ich rozprávaní
sa striedame a píšem ich formou besiedok a Bc. Margita Vojtkuľáková
čŕt. Spolupracujem aj s časopisom Inak ob- študentka učiteľstva anglického jazyka a literatúry a učiteľstva
darení (časopis pre hendikepovaných). slovenského jazyka a literatúry, Foto: Andrej Brummer

Ako ešte trávite čas, ako si krátite voľ-
né chvíle?
Hlavne stretávaníms priateľmi,čítanímdob-
rých kníh. Taktiež milujem hudbu a filmy.

Pre všetkých študentov UMB odporučte
dobrú knihu, film, ktoré sa vám páčia
alebo ako inšpiráciu.
To je ťažké, lebo každému sa páči niečo
iné. Mňa práve zaujala séria kníh Dych od
Rebeccy Donovanovej. Človek po jej prečíta-
ní je skutočne rád, že má milujúcu rodinu.

47

Život
UNIVERZITY

Náukobeh slovenčini

"Cesta s jazykom, cesta so slovenčinou,
cesta k sebe samým"

Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici
(ďalej BDNR) otvorilo divadelnú sezónu 2015/16
okrem iných divadelných hier aj inscenáciou o na-
šom materinskom jazyku Náukobeh slovenčini na
počesť 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Di-
vadelná hra spojila divadlo s jazykovedou, a to pod
odborným vedením jazykovej lektorky Mgr. Lujzy
Urbancovej, PhD., ktorá pôsobí na Katedre slo-
venského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty
Univerzity Mateja Bela.

Divadelná hra Náukobeh slovenčini je rozčlenená do štyroch Doktorandské spoločenstvo poukázalo aj na budúcnosť

častí, ktoré sa zameriavajú na špecifické oblasti štúrovčiny slovenského jazyka: Quo vadis? Kam kráča náš spisovný

a súčasnej spisovnej slovenčiny. Prvá časť Krátka mluva o jazyk a aká je jeho budúcnosť? Je potrebné učiť sa slo-

tom, čo jazyk ukrýva je zameraná na význam jazyka pre po- venčinu? K problematike používania mäkkého ľ taktiež

užívateľov. Nasledujúca časť Štúrova kodifikácia slovenčiny odznelo niekoľko poznámok. So študentmi sa doktoran-

sa venuje Ľudovítovi Štúrovi a kodifikácii spisovného jazy- dky a  doktorand snažili zistiť, či vôbec jasne a  zreteľne

ka. Súbežne pripomína aj výročie vzniku básne Marína od používame túto exkluzívnu hlásku v každodennej komu-

Andreja Sládkoviča; v hre odznelo nikácii. Čím je to podmienené?

aj niekoľko veršov z tejto básnickej Lektori sa venovali aj používa-

skladby. Tretia časť Zvláštnosti a ra- Ohlasy divákov na predstavenie: niu interpunkčných znamienok
dosti súčasnej slovenčiny premos- v písomnom dorozumievaní.

ťuje históriu a  súčasnosť jazyka. „Ďakujeme za predstavenie. Druhá časť seminárov bola
Približuje intonačný systém a  te- Odporučila by som do každej zameraná na preberanie slov
óriu literatúry; na vlnách humoru školy a všetkým učiteľom z  iných jazykov, internaciona-
herci poukazujú na slang, ktorý je

obvykle súčasťou každodenného a učiteľkám. Aj tým, ktorí lizmy, slang a nárečia. V dnešnej

používania jazyka v  neoficiálnych Slovensko vedú, ale slovenčinu komunikácii si ani neuvedomu-
spontánnych komunikačných si- neovládajú. Vynikajúce spojenie jeme, že popri historizmoch po-
tuáciách. Posledná časť Hra rodov slova, obrazov, zvukov a ľudskej žívame aj medzinárodné pome-
v slovenčine je zameraná na fun- novania, ktoré obohacujú nielen

govanie slovenčiny, keby hovoriaci energie. Vďaka.“ slovenčinu, ale väčšinu jazykov.

nerešpektovali používanie rodov. Nasledovala problematika tra-

Súčasťou predstavení boli aj jazy- dičného zemepisného nárečia

kové semináre, ktoré viedli dok- ako zaujímavej súčasti bežnej

torandi z Katedry slovenského jazyka a komunikácie FF UMB komunikácie. Na záver sa vyzdvihli slangy, ktoré mládež

Annamária Genčiová, Natália Kolenčíková, Gabriel Rožai i dospelí používajú pri zvýrazňovaní svojho postavenia

a  Alena Záborská pod odborným vedením L. Urbancovej. v skupine a vyjadrovaní napríklad udalostí v škole, v do-

Semináre v podobe diskusií boli zamerané na jazykovú etiketu: mácom prostredí, v záujmových spoločenstvách alebo na

aké by to bolo, keby sme na pozvánke na predstavenie či podu- rôznych športových podujatiach.

jatie nemali uvedené dress-code, ale language-code. Ako by sme

sa na konkrétne predstavenie pripravili po jazykovej stránke? Mgr. Annamária Genčiová,

Boli by sme schopní používať na jednom stretnutí napríklad interná doktorandka

iba bohemizmy alebo archaizmy? Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB

48

Život
UNIVERZITY

Rozhlasová relácia Čudnopis oslávila
prvý rok svojej existencie

Na konci kalendárneho roka 2015 oslávila rozhlasová relácia Čudnopis
prvý rok svojej existencie a tvorcovia relácie doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD.,
a Mgr. Egon Tomajko mohli sfúknuť prvú sviečku na pomyselnej narodeni-
novej torte.

Populárno-náučná relácia Čudnopis sa zrodila na sklon- potreby zemepánov – čistenie brodov (Brodzany, Brodníky),
ku roka 2014 v  spolupráci Katedry slovenského jazyka úprava vodných tokov (Voderady), povozníctvo (Vozokany),
a komunikácie FF UMB s RTVS – Rádiom Regina Banská výroba dechtu (Dechtáre, Dechtice), prípadne služby a práce
Bystrica. Inšpiráciou na vznik tejto relácie bola pôvodná určené pre potreby zemepánov, šľachty a panovnícky dvor
populárna relácia Českého rozhlasu (neskôr televízna) – hrnčiarstvo (Hrnčiarovce), mlynárstvo (Mlyňany), chov
Divnopis aneb Proč se to tak jmenuje. (prípadne lov) psov, sokolov pre potreby panovníckeho dvo-
Myšlienka vzniku relácie dozrievala postupne niekoľko rokov. ra (Psolovce, Chrťany, Sokolovce, Sokoľany, Dravce), rybo-
Rozhodujúcim impulzom bolo dokončenie ďalšej monogra- lov (Rybáre, Rybárpole), lov rakov (Rakoľuby, Rakovec), lov
fie o spracovaní vodných názvov slovenskej časti povodia bobrov (Bobrovec, Bobrov), výroba štítov (Štitáre), varenie
Hornádu v  rámci celoslovenského projektu Hydronymia medoviny (Medovarce), zásobovanie panovníckeho dvora
Slovaciae, v  ktorom má KSJK FF UMB výrazné postavenie (Dvorčany, Dvorníky) atď. Výklad týchto starobylých osad-
v rámci Slovenska. Popri spracovaní povodí Oravy, Slanej, Ipľa, ných názvov zároveň poukazuje na rozvinutú štátnu správu
Turca, Nitry, Hrona, horného toku Váhu, Kysuce, Dudváhu, Veľkej Moravy a neskoršieho Uhorského kráľovstva.
slovenských prítokov Moravy a  Žitného ostrova pokročil Relácia Čudnopis je nateraz limitovaná vlnovým rozsa-
výskum slovenskej hydronymie aj na východné Slovensko. hom počúvanosti stanice Rádio Regina Banská Bystrica,
Dôležitý impulz spočíval v tom, že vodné názvy (hydronymá) preto sa autori relácie sústredili len na názvy osád stred-
spolu s osadnými názvami (ojkonymami) uchovávajú lexiku, ného Slovenska. Jednotlivé relácie sa však rovnomerne
ktorá sa vytratila z aktívnej slovnej zásoby, prípadne ukrývajú venujú všetkým stredoslovenským regiónom od Považia,
mnoho historických dôkazov o osídľovaní, pôvode obyvateľov, Kysúc, hornej Nitry až po Gemer a Novohrad. V doteraj-
ich etnickom zložení či spôsobe obživy. Niektoré osadné názvy ších päťdesiatich dvoch reláciách mohli poslucháči počuť,
patria do skupiny tzv. služobníckych názvov a dochovali lexiku z čoho vznikli názvy obcí Banská Bystrica, Zvolen, Žilina,
viacerých výrobných činností a špecializácií určitých prác pre Veľký a Malý Krtíš, Krupina, Bytča, Detva, Poltár, Prievidza,

49

Život
UNIVERZITY

Žarnovica, Levice, Čadca, Bešeňová, Tornaľa, Fiľakovo, a doteraz nepublikované etymológie – takto boli interpre-
Turčianske Jaseno, Čičmany, Ľubochňa, Medovarce, Zázrivá, tované napr. názvy Žilina, Tornaľa, Zázrivá.
Čierny Balog, Hybe, Podkonice, Polerieka, Veľké Dravce, Relácia Čudnopis si postupne získala množstvo poslucháčov
Dechtáre, Prestavlky, Istebné, Sebechleby, Štítnik, Bobrovec, a viacerí z nich prejavili živý záujem o históriu svojej obce,
Bobrovček, Bobrovník, Čremošné, Horná a Dolná Strehová, o pôvod jej názvu a pozitívne hodnotili takýto druh relácie.
Cinobaňa, Divín, Drábsko, Párnica, Tvrdošín, Želovce, Historická lexika dochovaná vo vlastných menách obcí je
Vígľaš, Tlmače, Hronský Beňadik, Strečno, Varín, Oščadnica, pokladom každého národa a zrkadlom jeho historického vý-
Vrútky, Nesluša, Habovka, Handlová. Dve relácie boli veno- voja. Poslucháči RTVS – Rádia Regina Banská Bystrica majú
vané analýze obcí Turca a Liptova, ktoré majú alebo v minu- tak možnosť každú nedeľu o 7.50 h nazrieť ho slovenskej his-
losti mali prívlastok „svätý“. tórie a dozvedieť sa množstvo odpovedí na úvodné otázky re-
Popri známych výkladoch poslucháči v  nahratých an- daktora Egona Tomajka – ako to vzniklo, prečo sa to tak volá?
ketách často uvádzajú aj tzv. ľudové etymológie a histo-
rické príbehy, ktoré (údajne) motivovali názov ich obce. doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD.
Viaceré odborné analýzy osadných názvov priniesli nové Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB

Rok 2015 v Metodickom centre UMB
pre Slovákov žijúcich v zahraničí

z  Chorvátska, Maďarska,

Poľska, Rumunska, Srbska

a  Ukrajiny. V  roku 2015 sme

po prvýkrát boli organizá-

tormi aj Krajanského leta v

gescii Úradu pre Slovákov ži-

júcich v zahraničí a na našom

Krajanskom lete v Liptovskom

Jáne sme privítali aj krajanov

z  Českej republiky, Nemecka,

Rakúska, Anglicka, Írska

a USA. V prvý augustový týž-

deň sme na pôde Univerzity

Mateja Bela pripravili aj denný

V  roku 2015 sme po prvýkrát realizovali výjazdové školy v  prírode – aj v  Bodonoši, pobytový tábor pre deti bys-
trických rodáčok žijúcich v za-
oblasť Bihor, Rumunsko.

hraničí, ktoré prišli stráviť leto

V roku 2015 sme na pôde Metodického centra Univerzity so svojimi deťmi v rodnej Banskej Bystrici. Prvý ročník

Mateja Bela pre Slovákov žijúcich v zahraničí zazname- Letnej školičky tradičnej kultúry, ktorú sme pripravili

nali podstatné skvalitnenie a  rozšírenie našej činnosti, v  spolupráci so Stredoslovenským osvetovým stredis-

čo súvisí s požiadavkami krajanskej komunity aj s cieľmi kom, navštívili malé tanečníčky vo veku tri až päť rokov

vedenia UMB na poli medzinárodnej spolupráce. Cieľom z  Francúzska, Izraela, Estónska, Kanady a  Rakúska. Na

Metodického centra UMB je maximálne adresná podpo- základe požiadaviek krajanov pripravujeme na budúci

ra potrieb Slovákov žijúcich v zahraničí, s čím súviseli aj rok aj podobnú školičku pre staršiu vekovú kategóriu.

naše zahraničné cesty a  mnohé pracovné stretnutia. Na V čase Radvanského jarmoku sme boli spoluorganizátor-

dvanástich aktivitách plne organizovaných Metodickým mi 2. ročníka Stretnutia rodákov Bystričanov.

centrom UMB v roku 2015 sa zúčastnilo 1 110 mladých

krajanov, na pobytoch na Slovensku sme privítali spolu Aktivity Metodického centra UMB organizačne zabezpe-

608 účastníkov. čujú PhDr. Zuzana Drugová a Mgr. Magdaléna Mikušová

Podstatou činnosti centra je organizácia letných vzdelá- v  spolupráci so širokým okruhom spolupracovníkov

vacích aktivít pre žiakov základných škôl s  vyučovacím z  prostredia našej univerzity, ktorým za ich nadšenie a

jazykom slovenským v  zahraničí v  gescii Ministerstva tvorivosť ďakujeme.

školstva, vedy, výskumu a  športu SR, ktoré na základe

medzivládnych dohôd navštevujú malí a mladí krajania PhDr. Zuzana Drugová, Foto: archív Z. Drugová

50


Click to View FlipBook Version