The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Časopis Spravodajca UMB 2/2018

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018-07-30 04:22:51

Spravodajca UMB 2/2018

Časopis Spravodajca UMB 2/2018

Spravodajca

Ročník 24 UNIVERZIT Y MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI číslo 2  jún 2018

Spravodajca Obsah

24. ročník Slovo na úvod.....................................................3 Študenti – Podniky – Univerzity 2018..........29

Vydáva Z diára rektora ...................................................3 Habsburgovci a ich postavenie
UNIVERZITA MATEJA BELA v strednej Európe ............................................29
v Banskej Bystrici Dr h c znovu s nami ..........................................5
Budúcnosť médií na Slovensku......................30
Sídlo redakcie 25 rokov Metodického centra UMB................6
Národná 12 Etika biznisu a udržateľný rozvoj ..................31
974 01 Banská Bystrica Konrad Paul Liessmann: Čo je a načo
nám je literárne vzdelanie ................................7 Vývoj ruského práva........................................31
IČO 30232295
registračné číslo MK SR EV 1116/08 Zahraničná politika Brazílie a slovensko- Návšteva prestížnej ruskej univerzity ........32
štvrťročník
brazílske vzťahy .................................................8 Návšteva Štátnej lesotechnickej
[email protected]
www.umb.sk Intenzívny kurz amerického práva..................9 univerzity v Petrohrade ..................................33

REDAKČNÁ RADA Zahraniční študenti absolvovali UMB na konferencii a veľtrhu vzdelávania

Šéfredaktorka: kurz slovenčiny ..................................................9 v Číne ................................................................34
PaedDr. Slavomíra Očenášová, PhD.
Návštevy na pôde FF UMB ............................10 Cenu Mateja Bela získal Imrich Nagy...........34
Zástupkyňa šéfredaktorky:
Ing. Andrea Danková, PhD. Medzinárodný interkultúrny seminár .........11 Severná jar ........................................................35

Redakčná rada: 23. International Week na EDUTUS Zástupkyňa EF UMB vo vedení PGV...........35
Branislava Bobáková (PdF) College v Budapešti.........................................12
Ing. Jana Fukasová (FF) Víťazné recenzie rusistov ................................36
doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD. (FPV) Študenti FPVMV na projekte
JUDr. Jana Muránska, PhD. (PrF) University Debates ..........................................13 Olympiáda techniky Plzeň 2018....................36
PaedDr. Mária Rošteková, PhD. (FPVMV)
Monika Tomášiková (EF) Online rizikové správanie a možnosti Študenti PdF UMB na medzinárodných
prevencie v krajinách V4 ................................14 súťažiach ŠVOUČ ...........................................38
Jazykový redaktor:
PaedDr. Ivan Očenáš, PhD. Rímsky simulovaný súdny spor.....................14 Futbalisti na Akademických
majstrovstvách SR druhí.................................38
Grafická úprava: Platby, preprava a právne služby
Mgr. art. Zuzana Ceglédyová v medzinárodnom obchode ...........................15 Basketbalistky na Akademických
majstrovstvách SR druhé ...............................39
Tlač Oponice a Topoľčianky...................................15
EQUILIBRIA, s. r. o., Košice Banskobystrické gymnastické dni 2018........39
Beskydy a Horné Považie ...............................16
Fotografie Galavečer šampiónov EUHL .........................40
archív UMB a archívy autorov Reflexia kurikulárnej reformy
príspevkov v pedagogickej práci učiteľov .........................17 Druhý dych vzdelávania .................................42

Príspevky môžete posielať Spĺňajú súčasné pedagogické znalosti Obnovenie študentských vedeckých
elektronickou poštou na adresu: učiteľov nároky na efektívne vyučovanie pomocných síl na FPV UMB .........................42
[email protected] a učenie sa žiakov v 21. storočí? ....................18
S rektorom nielen o univerzite.......................43
Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme
a nevraciame. Redakcia si vyhradzu- Vyšehradské zborové mosty...........................19 Študentská vedecká aktivita 2018..................43
je právo príspevky krátiť, redakčne
upraviť alebo aj neuverejniť. Za obsah Vyšehradské krajiny a migrácia ....................20 Univerzitná noc literatúry 2018.....................44
príspevku zodpovedá autor.
Študenti v tyrkysových tričkách Deň doktorandov na Právnickej fakulte.......44
ISSN 1339 - 6749 na bystrickom námestí....................................21
Jar v nemeckom jazyku...................................45
2 Edukácia dospelých 2018 ...............................22
Stretnutie psychológov a školských
100 rokov od vzniku ČSR...............................22 psychológov .....................................................46

Competences in Smart Cities ........................23 Byť dobrák od kosti .........................................47

Inovačné impulzy a implementácia Festival Živých kníh .....................................47
aktuálnych spoločenských tém v edukácii....... 24 Peter Špilák.......................................................48
Noc múzeí i hudby ..........................................51
PROLAW 2018 ................................................24 Môj sen sa stal skutočnosťou.......................52
Cesta za poznaním a vzdelaním ....................53
Fakulty prírodných vied UMB Študentský informatický krúžok pre
a UKF spoločne................................................25 žiakov základných škôl na FPV UMB .........55
Sloboda slova....................................................56
Tomáš Garrique Masaryk...............................25 „Obývačka“ v škole ..........................................56
Aktívna oslava Dňa Zeme ..............................58
Zachránime hlucháňa na Slovensku?............26 Rozlúčili sme sa
Vladimír Baran a Marta Gregová..................59
Stanislav Pánis o fungujúcej eurozóne..........26

Umenie liečiť umením ....................................27

Rozvíjanie jazykovej a literárnej
gramotnosti detí ..............................................27

Špeciálne fórum...............................................28

Hosťovské prednášky ......................................28

Slovo na úvod

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

letné číslo Spravodajcu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici letom, aby sme sa s ľahkosťou mohli venovať iným aktivitám – zota-
ponúka dokumenty o  tom, čím univerzita žila v  jarnom období. viť sa, oddýchnuť si a  načerpať nové sily. Určite túžime vzdialiť sa
Nezabudli sme na významné výročia, neobišli riešenie podstatných od mediálneho hluku, ktorý stráca sluch pre pokoj, aby sme mohli
problémov v  jednotlivých vedných oblastiach na konferenciách počuť napĺňajúce ticho podstatného dobra. Aby sme sa medzi štu-
a  seminároch, reprezentovali sme našu alma mater v  zahraničí. dentov a kolegov mohli vrátiť ako dôstojní hráči, nie víťazi, aby sme
Snažili sme sa porozumieť svetu a  jeho ideám v  dialógu s  hosťami nestratili citlivosť na bolesť a vnímanie hodnôt. Nech vám teda, milí
na našej akademickej pôde. Poslucháči si napĺňali svoje študijné čitatelia, ticho diaľav a ticho tajomstva pomôže presunúť záujmy od
úlohy, mnohí triumfovali na medzinárodných súťažiach. Najvyšší márnych civilizačných atrakcií či egoizmu k osobnej sebareflexii.
predstaviteľ našej inštitúcie povedie univerzitu aj ďalšie štyri roky.
Finišovali sme s  podlžnosťami pred blížiacim sa dovolenkovým Slavomíra Očenášová-Štrbová

z diára rektora...

9. 4. 2018
Prihovoril sa na inaugurácii dekana
PrF UMB doc. Dr. iur. JUDr. Ing.
Michala Turošíka, PhD.

4. 4. 2018 – 7. 4. 2018 17. 4. 2018
Zúčastnil sa na výročnej konferencii Prijal rakúskeho filozofa Konrada Paula
Európskej asociácie univerzít EUA 2018 Liessmanna, jedného z najznámejších
v Zürichu európskych intelektuálov a najostrejších
kritikov súčasného systému vzdelávania

12. 4. 2018
Prihovoril sa na slávnostnom podujatí
pri príležitosti 25. výročia založenia
Metodického centra UMB
pre Slovákov žijúcich
v zahraničí

18. 4. 2018 3. 5. 2018 5. 6. 2018
Prijal absolventa UMB Ing. Ivana Viedol zasadnutie Vedeckej rady Zúčastnil sa na medzinárodnej
Valchovníka, EMBA, úspešného Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici konferencii The Challenges for Central
medzinárodného manažéra, študenta Banking, ktorá bola súčasťou podujatia
francúzskeho jazyka a absolventa UMB Zúčastnil sa na zasadnutí Dozornej pri príležitosti 25. výročia vzniku
rady Inštitútu Slovenskej rektorskej Národnej banky Slovenska
Rokoval s predsedom Úradu konferencie
priemyselného vlastníctva SR JUDr. Prijal pozvanie ako hosť podujatia
Richardom Messingerom a podpredsedom 10. 5. 2018 Univerzita mestu – mesto univerzite
Mgr. Miroslavom Čellárom Rokoval s predstaviteľmi Sarajevskej
univerzity a jej Fakulty politických vied 6. 6. 2018
Rokoval s riaditeľom Kysuckého múzea Prihovoril sa na galavečere
v Čadci MVDr. Milošom Jesenským, 11. 5. 2018 francúzskym študentom z Univerzity
PhD. Zúčastnil sa na pracovnom stretnutí Saint-Quentin-en-Yvelines vo
s premiérom SR a s vybranými rektormi Versailles, ktorí absolvovali na UMB
Prijal delegáciu z Finančnej univerzity vysokých škôl medzinárodný interkultúrny seminár
v Moskve a Elenu Epišinou, atašé Riadenie ľudských zdrojov
Veľvyslanectva Ruskej federácie 15. 5. 2018
v Slovenskej republike Prihovoril sa na podujatí Druh dych 12. 6. 2018
vzdelávania o Univerzite tretieho veku Zúčastnil sa na pracovnom stretnutí
Prijal veľvyslanca Brazílie na Slovensku UMB v rámci cyklu Univerzita mestu – s primátorom mesta Banská Bystrica
Luísa Antonia Balduína Carneira mesto univerzite
Zúčastnil sa na recepcii pri príležitosti Dňa
23. 4. 2018 17. 5. 2018 – 20. 5. 2018 Ruska, štátneho sviatku Ruskej federácie
Rokoval s riaditeľom jazykovej školy Viedol delegáciu UMB na zahraničnej
IC-Centre, s. r. o., Jánom Grénerom pracovnej ceste do Číny 14. 6. 2018
Zúčastnil sa na slávnostnom otvorení
24. 4. 2018 21. 5. 2018 výstavy Lokaj jeho cisárskej výsosti
Zúčastnil sa na pracovnom stretnutí Zúčastnil sa na zasadnutí Slovenskej v Stredoslovenskom múzeu v Banskej
s riaditeľom Fondu na podporu vzdelávania rektorskej konferencie vo Zvolene Bystrici
a na pracovnom rokovaní na Úrade vlády SR
22. 5. 2018 – 23. 5. 2018 Zúčastnil sa na divadelnom večere
25. 4. 2018 Zúčastnil sa na podujatí organizovanom Ekonomickej fakulty UMB
Zúčastnil sa na slávnostnom zasadnutí asociáciou Magna Charta Observatory
Vedeckej rady Trenčianskej univerzity v Paríži 15. 6. 2018
Alexandra Dubčeka v Trenčíne rozšírenom Zúčastnil sa na slávnostnom
o vedecké rady fakúlt TNUAD v Trenčíne, 24. 5. 2018 – 25. 5. 2018 odovzdávaní certifikátov o absolvovaní
na ktorom bol udelený čestný titul doctor Viedol delegáciu UMB na zahraničnej kurzov slovenského jazyka
honoris causa Ing. Jaroslavovi Holečkovi, pracovnej ceste do Petrohradu zahraničným študentom
PhD., a prof. Ing. Jozefovi Zajacovi, CSc.
28. 5. 2018 21. 6. 2018 – 22. 6. 2018
Zúčastnil sa na podujatí Univerzitná Zúčastnil sa na zasadnutí Správnej Zúčastnil sa na zasadnutí
noc literatúry 2018 rady Univerzity Mateja Bela v Banskej medzinárodnej rektorskej konferencie
Bystrici o vede a vysokoškolskom vzdelávaní
30. 4. 2018 v Mostare organizovanej Rektorskou
Zúčastnil sa na zasadnutí Slovenskej 29. 5. 2018 radou a Rektorskou konferenciou
rektorskej konferencie v Bratislave Zúčastnil sa na konferencii Stratégia Bosny a Hercegoviny
rozvoja slovenského vysokého školstva
organizovanej pod záštitou ministerky
školstva, vedy, výskumu a športu SR

31. 5. 2018
Prihovoril sa na galavečere UMB
HOCKEY TEAM-u

4

Voľby kandidáta na rektora Univerzity Mateja Bela

Akademický senát Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v súlade s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s článkom 18 Štatútu Univerzity

Mateja Bela v Banskej Bystrici vyhlásil voľby kandidáta na rektora UMB na funkčné obdobie rokov 2018 až 2022.

Akademický senát Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
na svojom zasadnutí dňa 9. mája 2018
a v súlade s platnou legislatívou

za kandidáta na rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
na funkčné obdobie rokov 2018 až 2022
zvolil

doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD.

Blahoželáme.

doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.
predseda volebnej komisie

Doctor honoris causa UMB

znovu s nami Pán profesor, už vtedy, keď ste boli poctený čestným doktorátom, bolo
Vaše dielo mohutné. Čo pribudlo k nemu odvtedy?

Dr. h. c. prof. Dr. Michal Harpáň Od roku 2013 som na dôchodku, neprednášam, tak sa teraz viac venu-
jem činnosti, ktorá sa datuje z dávnych študentských čias a ktorej som sa pre
Ako si spomínate na slávnosť udelenia titulu Dr. h. c.? iné záväzky mohol venovať len sporadicky, a to je preklad. Prekladal som
a prekladám zo slovenčiny do srbčiny slovenskú umeleckú prózu a literárnu
Bola to jedna z  najkrajších chvíľ v  mojom živote
a v každom prípade najslávnostnejšia. Často a rád si na vedu. Tak vyšlo druhé vydanie románu Pavla Vilikovského
to spomínam. Mám fotografie, ktoré mi pripomínajú Posledný kôň Pompejí a preklad poviedok Čarovný papagaj
udelenie titulu Doctor honoris causa. Je to uznanie za a iné gýče, výber z poviedok Dušana Mitanu Nočné sprá-
moje šesťročné učiteľské pôsobenie v Banskej Bystrici vy a pararomán Môj rodný cintorín, román Dušana Kužela
na bývalej Filologickej fakulte, po zlúčení na Fakulte Lampa, rozsiahla antológia krátkej prózy od Jaroslavy
humanitných vied UMB. Do Banskej Bystrice ma za Blažkovej po Petra Pišťanka a Dušana Taragela, kniha štú-
garanta odboru slovenská literatúra na Filologickej dií Petra Zajaca, Františka Mika, Antona Popoviča, v tlači je
fakulte pozval nebohý profesor Imrich Sedlák, vte- rozsiahla antológia slovenskej literárnej vedy od Mikuláša
dajší vedúci Katedry slovenského jazyka a  literatúry. Bakoša po Branislava Hudeca. A z vlastnej tvorby mi k se-
Keď som na jeseň v  roku 2005 nastúpil, prof. Sedlák demdesiatke pripravil na vydanie kolega a kamarát docent
už nebol angažovaný na Filologickej fakulte, ale aj na- Michal Babiak dve knihy štúdií a  esejí Scripka manent
ďalej som bol s ním v kontakte, na jeho vyzvanie som (Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec) a  Ars
do dvojzväkového vydania Dejín slovenskej literatúry poetica panonnica (Vydavateľstvo Ivana Kraska, Nadlak).
napísal časť o slovenskej poézii a literárnej vede v ob- Teraz pracujem na knihe Kapitoly o slovenskej literatúre a li-
dobí 1918 – 1948. Prijala ma vtedajšia dekanka Filologickej fakulty doc. terárnej vede, ktorá bude v srbskom jazyku.
Janka Klincková a  súhlasila s  mojím návrhom, že v  Banskej Bystrici
budem učiť blokovo. To znamená, že som raz mesačne chodil na týž- Vieme, že sa zaujímate o  dianie na Univerzite Mateja Bela v  Banskej
deň do Banskej Bystrici a v priebehu toho týždňa som odprednášal celú Bystrici a naďalej s ňou spolupracujete. Môžete o tom niečo povedať?
mesačnú normu. Do Banskej Bystrice som chodil rád, aj popri úväz-
koch, ktoré som mal doma (na svojej alma mater, Filozockej fakulte Do Banskej Bystrice príležitostne chodím, rád by som aj častejšie,
v Novom Sade a honorárne každý druhý týždeň na Filologickej fakulte aby som sa mohol stretnúť s  kolegyňami a  kolegami z  Filologickej
v Belehrade). Bol som teda (ako ma raz niekto nazval) „putujúci profe- fakulty aj Fakulty humanitných vied, dnes Filozofickej fakulty UMB.
sor“. Všade to bola slovenská literatúra, ale všade som si musel voliť iný S niektorými som v stálom mailovom kontakte.
prístup. V Banskej Bystrici ma čakala vynikajúca ústretovosť všetkých,
kolegýň a kolegov, vrátnikov a vrátničiek, sekretárok (nezabudnuteľné Čo Vás aktuálne povznáša, na čo sa tešíte profesijne a osobne?
Katka a Erika), študentiek a študentov.
Ťažko je na to odpovedať... Každodenná práca, potešenie z kádrov,
ktorým som bol učiteľom... A kto sa celý život zaoberal literatúrou,
môže to v pokročilom veku zanechať...?

5

25 rokov Metodického centra UMB
pre Slovákov žijúcich v zahraničí

UMB v Banskej Bystrici pri príležitosti osláv 25. výročia História a činnosť centra je naozaj bohatá a prácu MC UMB pre Slovákov
založenia Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich žijúcich v zahraničí vo svojich príhovoroch vyzdvihli domáci a zahraniční hos-
v zahraničí pripravila slávnostné zhromaždenie s názvom tia, ktorí majú dlhé roky osobnú skúsenosť s naším centrom, či už ako účast-
Korene a krídla. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch níci kurzov pre učiteľov slovenského jazyka ako menšinového jazyka, alebo
auly Rotunda na EF UMB dňa 12. apríla 2018. spoluorganizátori aktivít MC a letných kurzov slovenského jazyka a kultúry
pre zahraničných a krajanských študentov. Na vzdelávacích podujatiach MC
Pozvanie MC UMB na podujatie prijalo viac ako sto hostí. Medzi hos- UMB sa za celé obdobie jeho pôsobenia zúčastnilo vyše 11 000 účastníkov.
ťami podujatia boli zástupcovia a  významní predstavitelia krajanských O svoje zážitky a pocity zo života a štúdia na Slovensku sa podelili s publikom
komunít, predstavitelia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu aj traja študenti – krajania, ktorí už niekoľko rokov študujú na UMB, pričom
Slovenskej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, vedenie UK ich korene sú na Slovensku a krídla ich preniesli do Rumunska a Srbska.
Bratislava, UKF Nitra, občianskeho združenia Dotyk ľudskosti, ktoré pôsobí
v oblasti pomoci krajanom, a mnohí ďalší. Zo zahraničia prišli zablahoželať Pri tejto príležitosti rektor univerzity doc. Ing. Vladimír Hiadlovský,
MC UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí krajania z Poľska, Rumunska, PhD., odovzdal ocenenia 22 významným domácim a zahraničným spo-
Srbska a Ukrajiny. Na slávnostnom zhromaždení sa zúčastnili aj kolegovia, lupracovníkom Metodického centra UMB.
ktorí sa venujú krajanskej problematike na rôznych univerzitách a pracovis-
kách na Slovensku, ale aj súčasní či bývalí spolupracovníci MC UMB. Spevácky zbor Mladosť a univerzitný folklórny súbor Mladosť pri-
pravili kvalitný kultúrny program, ktorý dotvoril príjemnú atmosféru
Toto jedinečné podujatie otvorili verše Pavla Koyša a svojím príhovo- celého podujatia. Prorektorka K. Chovancová vyslovila úprimné poďa-
rom sprevádzala hostí 25 rokmi fungovania MC UMB doc. PhDr. Katarína kovanie všetkým tým, ktorí boli alebo stále sú pre tím Metodického
Chovancová, PhD., prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí vzorom, inšpiráciou,
s verejnosťou. Zdôraznila záujem mnohých zvonku aj zvnútra univerzity oporou, poradcom, partnerom či poslucháčom.
o Metodické centrum UMB a aj dôležitosť, ktorá sa jeho práci prikladá.
Zvyšok večera sa niesol vo veľmi príjemnej atmosfére. Nasledujúci
„Neraz som si položila otázku: Odkiaľ pramení presvedčenie toľkých deň navštívili zahraniční hostia ranogotický rímskokatolícky kostol
o význame metodického centra? Domnievam sa, že spriaznenosť s meto- v Ponikách a artikulárny evanjelický kostol v Hronseku.
dickým centrom cítime preto, že osobnú históriu mnohých z nás pozna-
menali pohyby, ktoré v  istých momentoch dejinne formovali existenciu Ing. Dana Straková
krajanských spoločenstiev v  slovenskom zahraničí. Migračná skúsenosť referát marketingovej komunikácie RUMB
buď existuje v našej rodinnej histórii, alebo sa nás týka fenomén súčas-
nej ekonomickej migrácie. Dovolím si povedať, že väčšina z  nás pozná
niekoho, kto odišiel na kratšie, na dlhšie alebo natrvalo, musel začínať
inde a inak, nikdy nie bez ťažkostí, no vždy v mentálnom spojení so svo-
jím domácim zázemím. Práve z dôvodu obrovskej rozšírenosti fenoménu
migrácie v našom bytí vieme precítiť, akým krehkým a vzácne význam-
ným sa niekedy môže stať spojivo s materinskou rečou a kultúrou, a tak
azda prirodzene chápeme význam práce na podporu pocitu príslušnosti
k domovu,“ uviedla prorektorka K. Chovancová.

6

HOSTIA NA UMB

Konrad Paul
Liessmann:

Čo je a načo
nám je literárne
vzdelanie

s ktorým vtedajší študenti prijali Schillerove myšlienky, vraj v Jene takmer
vyvolal poplach zámockých stráží. V Banskej Bystrici zaplnilo publikum
zvedavé na idey autora brilantnej Theorie der Unbildung (Teória nevzdela-
nosti, 2008) do posledného miesta veľkú prednáškovú sálu.

Prof. Liessmann svoje poslucháčstvo nesklamal. Schillerovo rozlíšenie
medzi „filozofickou hlavou“, bádajúcou pre obohatenie ducha, hľadajúcou
pravdu nezávisle od účelu či užitočnosti skúmania, a námezdným učen-
com, ktorý ako odmenu za svoje bádanie očakáva cudzie uznanie, tituly,
priazeň mocných či hmotný prospech, poslúžilo Liessmannovi ako vý-
chodisko na analýzu deformácií neoliberálnej vzdelávacej politiky a glo-
balizovaných reforiem v oblasti literárneho vzdelávania, prezentovanú aj
v jeho najnovšej knihe esejí Bildung als Provokation (Vzdelanie ako provo-
kácia, 2017). Literatúra, kedysi výraz ľudskej slobody, fantázie a tvorivosti,
sa orientáciou vzdelávania na kompetencie stala médiom, ktorého výz-
nam sa meria iba zhodnotiteľnosťou v sociálnom živote. Sčítanosť, kedysi

Rakúsky filozof Konrad Paul Liessmann (Uni-
versität Wien), jeden z najznámejších európskych
intelektuálov a najostrejších kritikov súčasného
stavu vzdelanosti v Európe, vystúpil 17. apríla 2018
na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici s prednáškou na tému Was
heißt und zu welchem Ende erwirbt man literarische
Bildung (Čo je a načo nám je literárne vzdelanie).

„Svetové meno mieri k nám na fakultu do Banskej Bystrice!“ zvolali
nadšene sociálne siete, keď už bolo potvrdené, že po takmer dvoch ro-
koch príprav navštívi Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici rakúsky
filozof, univerzitný profesor Konrad Paul Liessmann. Niet divu, iba
málo osobností medzinárodného kritického diskurzu vzbudzuje svoji-
mi vedeckými a publicistickými výstupmi podobne vášnivé polemiky
v akademickej i laickej verejnosti ako prof. Liessmann.

Jeden z najznámejších európskych intelektuálov a najostrejších kritikov
súčasného stavu vzdelanosti v Európe k nám zavítal na pozvanie Katedry
slovenskej literatúry a literárnej vedy a Katedry germanistiky Filozofickej
fakulty UMB v  rámci riešenia grantového projektu VEGA 1/0590/16:
Literatúra ako literárne konanie a jej konceptualizácia v kľúčových me-
taforách vzdelávacieho systému. Na pôde Filozofickej fakulty UMB vy-
stúpil s prednáškou, ktorej názov v origináli odkazoval na známu jenskú
inauguračnú prednášku Friedricha Schillera z  roku 1789. Entuziazmus,

7

synonymum vzdelanosti, je privilégiom, ale neprináša žiadny merateľný, Bohatá diskusia nasledujúca po prednáške otvorila ďalšie aspekty
kvantifikovateľný úžitok a stáva sa tak v normovanom svete provokáciou. procesov inštrumentalizácie vzdelávania, za ktorými sa neraz skrý-
Vzdelaný čitateľ síce dokáže čítať knihy tak, že ho zmenia, zmenia aj jeho vajú politické a  ekonomické záujmy. Úvahy o  budúcnosti (najmä
jazyk a  jeho uvažovanie o svete, tento formujúci účinok sa však podľa vysokoškolského) vzdelávania, jej hrozbách a o možnosti vplyvu uni-
Liessmanna nedá plánovať ani prognózovať. Literárne vzdelanie si vyžadu- verzitných predstaviteľov na vzdelávaciu politiku boli tiež leitmotívom
je imaginatívnu formu čítania, ktorú nemožno redukovať na istú techniku rozhovorov počas prijatia prof. Liessmanna u rektora UMB.
alebo kompetenciu. Rozvoj čítania ako formy tvorby a osvojovania si sve-
ta sa nedá dosiahnuť ani digitalizáciou škôl, záujem o literatúru nedokážu Pri príchode na prednášku zaujali prof. Liessmanna na asfalte pred
vzbudiť digitálne prístroje či aplikácie. Digitalizované vydania klasikov sú vstupom do budovy Filozofickej fakulty UMB podpisy našich absol-
vo svojej dostupnosti síce prínosné, ale neoslovia bežného užívateľa in- ventov s nápisom v nemčine: „Das Leben ist zu kurz, um Deutsch zu
ternetu siahajúceho automaticky po vyhľadávači a preferujúceho výlučne lernen“ (Život je príliš krátky na to, aby sa človek naučil po nemecky).
informovanosť. Pre všetkých tých, ktorí to ešte nestihli, bola Liessmannova prednáška
a  diskusia simultánne tlmočená z  nemeckého do slovenského jazyka.
Liessmann svoju oduševnenú polemickú prednášku uzavrel riskantnou Bez jazykovej bariéry tak mohlo publikum rôznych vedných zameraní
tézou, že fundované literárne vzdelanie, opierajúce sa napríklad o európsky a  rôznych vekových kategórií zažiť podujatie s vedcom európskej
literárny kánon, by posilneniu európskeho povedomia prospelo viac ako úrovne, ktoré zvýraznilo v súčasnosti často spochybňovanú relevanciu
Bolonský proces a  jeho byrokracia. „Skúsenosť európskosti ako čitateľská humanitných vied a ich úlohu pri porozumení svetu.
skúsenosť – čo by hovorilo proti tomu? Pretože kde by bolo viac Európy ako
v Dantem a Shakespearovi, Cervantesovi a Goethem, Flaubertovi a Ibsenovi, PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.
Dostojevskom a Thomasovi Mannovi?“ Rezignovanie na humanistický kon- Katedra germanistiky FF UMB
cept vzdelávania vedie podľa Liessmanna Európu do intelektuálnej krízy. Fotografie: Irena Dimova

HOSTIA NA UMB

Zahraničná politika Brazílie
a slovensko-brazílske vzťahy

UMB navštívil veľvyslanec Brazílie na Slovensku, J. E. vedie k podpore turizmu. Pán veľvyslanec hovoril aj o organizácii rôz-
Luís Balduino, ktorý prijal pozvanie študentov z Cen- nych podujatí v oboch krajinách, ktoré prezentujú brazílsku a slovenskú
tra národov Slovensko. Jeho prednáška spojená s dis- kultúru.
kusiou sa uskutočnila 18. apríla 2018 v aule FPVMV.
Po prednáške bol otvorený priestor na diskusiu s publikom. Študenti sa
Pán veľvyslanec predstavil Brazíliu ako najrozľahlejšiu krajinu v rám- pýtali na záujem Brazílie stať sa stálym členom Bezpečnostnej rady OSN,
ci Južnej Ameriky, demokraticky orientovanú, so silnou ekonomikou. Je na čo pán veľvyslanec reagoval, že je dôležité, aby v tomto orgáne boli
to štát, ktorý má korektné vzťahy so susednými štátmi a svoju zahranič- zastúpené všetky časti sveta. Brazília je štát, ktorý sa aktívne zúčastňuje
nú politiku zameriava na oblasť diplomacie, integrácie, bezpečnostnej na mierových operáciách pod záštitou OSN. Z publika zaznela aj otázka
politiky a zahraničné investície. Brazília predstavuje druhého najväčšie- týkajúca sa rokovaní EÚ s MERCOSUR-om (obchodná dohoda medzi
ho investora v európskom priestore. Záujmy vo všetkých menovaných juhoamerickými krajinami: Brazília, Argentína, Uruguaj, Venezuela
oblastiach realizuje cez princípy mieru, multilateralizmu a bez vplyvu a  Paraguaj, ktorých cieľom je vytvorenie zóny voľného obchodu). Pán
akejkoľvek ideológie. Brazília je členom významných medzinárodných veľvyslanec hodnotil tieto negociácie pozitívne, z čoho budú môcť profi-
organizácií, v  ktorých sa zaväzuje rešpektovať medzinárodné právo, tovať aj členské štáty EÚ, pretože Brazília je štát s rozvinutým poľnohos-
medzinárodné zmluvy a pomáhať rozvojovým štátom. podárstvom, priemyslom a bohatým sektorom služieb. Pán veľvyslanec
v závere diskusie skonštatoval, že vzťahy medzi Brazíliou a Slovenskom
Hovorilo sa tiež o  vzťahoch so Slovenskom v  kontexte obchod- sa nerealizujú len v rovine politiky, diplomacie a ekonomiky, ale k väčšej
ných kontaktov, ktoré sa postupne zvyšujú, pretože brazílske firmy interakcii prispievajú aj samotní obyvatelia oboch štátov.
prichádzajú na Slovensko a  slovenské firmy zakladajú svoje pobočky
v Brazílii. Tieto obchodné vzťahy sa rozvíjajú aj na základe obojstrannej Dominika Pračková
propagácie podnikateľského prostredia a potenciálov oboch štátov, čo študentka FPVMV

8

VZDELÁVANIE

Intenzívny kurz amerického

práva III. a IV. Niektorí študenti sa spolu s  prodekankou pre medzinárodné vzťahy
a rozvoj JUDr. Ľubicou Saktorovou, PhD., LL.M., M.A., tiež zúčastnili
Právnická fakulta UMB aj v roku 2018 úspešne po- exkurzie sprevádzanej odborným výkladom v budove Úradu priemy-
kračuje s organizáciou dvojtýždňových intenzívnych selného vlastníctva SR so sídlom v Banskej Bystrici.
kurzov amerického práva – American School of Law,
ktoré sú určené nielen pre študentov Právnickej fa- Štvrté pokračovanie Americal School of Law sa uskutočni-
kulty, ale aj pre širokú verejnosť a záujemcov o vedo- lo v  dňoch 9. až 19. apríla 2018 pod gesciou amerického právnika
mosti v rôznych oblastiach amerického práva. Ronalda Shearina. Ten  v rámci dvojtýždňového intenzívneho kurzu
sprostredkoval a vysvetlil najpodstatnejšie elementy ústavného práva
V  dňoch 19. až 29. marca 2018 navštívil Právnickú fakultu UMB USA, a to najmä vnútornú organizáciu štátnej moci, vzťah federálneho
profesor Steve Zlatoš, odborník na právo duševného vlastníctva, práva a práva členských štátov, základné práva a slobody, ale i dobové
Američan so slovenskými koreňmi. V rámci intenzívneho kurzu, ktorý okolnosti ovplyvňujúce proces kreovania americkej ústavy a prijímania
sa uskutočnil pod jeho vedením, sa študenti oboznámili predovšetkým ústavných zmien. Počas seminárov pracovali študenti najmä s ústav-
so základnou legislatívou USA upravujúcou oblasť amerického práva ným textom a relevantnou judikatúrou Najvyššieho súdu USA, pričom
duševného vlastníctva. S využitím komparácie hľadali spoločné i odliš- sledovali najmä zmeny právneho názoru súdu v oblasti ľudských a po-
né prvky medzi obsahom predpisov amerického práva vzťahujúcich sa litických práv v kontexte historických zmien. V záverečnej časti kurzu,
na právne inštitúty, ako sú patent, ochranná známka, obchodné tajom- na večernom posedení v centre Banskej Bystrice diskutovali študenti
stvo či autorské práva, a obsahom relevantnej legislatívy Slovenskej re- spolu s profesorom o témach z rôznych oblastí spoločenského života.
publiky. Z hľadiska využitia nadobudnutých poznatkov v právnej praxi
bola prínosná najmä výučba o medzinárodnej ochrane autorských práv. Právnická fakulta UMB pripravuje ďalšie pokračovanie úspešného
kurzu aj v novom akademickom roku 2018/2019. Témy, ktorým sa spo-
lu s hosťami zo Spojených štátov budeme venovať, zahŕňajú aj trestné
právo, kriminalistiku či súdny systém USA.

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A.
prodekanka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj PrF UMB

Zahraniční študenti absolvovali kurz slovenčiny

Dňa 15. júna 2018 si z rúk rektora UMB doc. Vladimí- medzinárodné vzťahy FF UMB doc. Ivan Šuša a tajomníčka FF UMB
ra Hiadlovského prevzalo certifikát o absolvovaní kur- a zároveň predsedníčka OZ Humanitas Ing. Ingrid Bottková.
zu slovenského jazyka 96 študentov zo šiestich krajín.
Absolventi kurzu sa poďakovali za milé prijatie na Slovensku, vyso-
Jednoročné a  polročné kurzy slovenčiny zorganizovala Filozofická ko profesionálne kurzy slovenčiny a  IC Center za starostlivosť počas
fakulta UMB v spolupráci s IC Centre Banská Bystrica a Občianskym ich pobytu v Banskej Bystrici. V závere podujatia vystúpili s krátkymi
združením Humanitas. Študenti získali vedomosti i  zručnosti zo slo- tanečnými a  hudobnými scénkami. Podujatie moderovala Mgr. Lujza
venského jazyka a reálií, špeciálnu pozornosť venovali konverzáciám. Urbancová, PhD., z Katedry slovenského jazyka a komunikácie FF UMB.

S príhovormi vystúpili rektor UMB doc. Vladimír Hiadlovský, de- Je potešujúce, že väčšina frekventantov kurzov chce pokračovať
kan Filozofickej fakulty UMB prof. Karol Görner a riaditeľ IC Centre v štúdiu na niektorej z fakúlt UMB – štúdium slovenčiny na FF UMB
Mgr. Ján Gréner. Na podujatí sa zúčastnila aj prorektorka pre peda- im dalo komunikačné základy na úspešný štart v niektorom zo študij-
gogickú činnosť UMB doc. Janka Klincková, prodekan pre rozvoj, ných odborov, ktoré ponúka UMB.
informatizáciu a  vzťahy s  verejnosťou a  zastupujúci prodekan pre
Ing. Jana Fukasová
referát pre marketing a vzťahy s verejnosťou FF UMB

9

Návštevy na pôde FF UMB
Írska veľvyslankyňa

Filozofickú fakultu UMB spoluprácu medzi UMB
navštívila 17. apríla 2018 a  Veľvyslanectvom Írskej re-
veľvyslankyňa Írskej repub- publiky. Zároveň sa zaujímala
liky, J. E. Hildegard Ó Riain. o výučbu írskeho jazyka a kul-
Vzácnu návštevu prijali de- túry na FF UMB. Vedenie FF
kan FF UMB prof. Karol UMB predstavilo aktivity našej
Görner a prodekan pre rozvoj, fakulty a načrtlo možnosti ďal-
informatizáciu a  vzťahy šej spolupráce medzi oboma
s  verejnosťou a zastupujúci inštitúciami. Hovorilo sa naj-
prodekan pre medzinárod- mä o podpise zmluvy Erasmus
né vzťahy FF UMB doc. Ivan (v prvej fáze na študentské mo-
Šuša. Na stretnutí sa zúčastni- bility) v  oblasti humanitných
la aj Dr. Anna Slatinská, ktorá vied medzi Univerzitou Mateja
sa vo svojej vedeckej činnosti Bela a University College Cork
venuje problematike írskeho jazyka a identity, a lektorka írskeho jazyka a o príprave ďalšej spolupráce. Prvá študentka FF UMB absolvuje mobili-
a kultúry na FF UMB Dr. Majella Ó Meara. tu už v nasledujúcom akademickom roku 2018/2019.
Írsku delegáciu tvorili aj profesor Padraig Ó Riain a Dr. Dagmar Ó
Pani veľvyslankyňa priblížila súčasné slovensko-írske vzťahy Riain-Raedel, ktorí vystúpili na pôde FF UMB s prednáškami.
so zameraním na školstvo a  kultúru, pričom vyzdvihla pozitívnu

Riaditeľka Výskumného ústavu
Slovákov v Maďarsku

Prodekani Filozofickej fakulty UMB doc. Ivan Šuša a  doc. Peter Doc. T. Tuškovú prijala aj vedúca Katedry translatológie FF UMB
Mičko privítali na fakulte 23. apríla 2018 riaditeľku Výskumného PhDr. Anita Huťková, PhD. Katedra translatológie s ústavom spolupra-
ústavu Slovákov v Maďarsku so sídlom v Békešskej Čabe doc. Tünde cuje už niekoľko rokov, člen katedry PhDr. Ladislav György, PhD., je ten-
Tuškovú, ktorá zároveň pôsobí na Segedínskej univerzite. to rok lektorom slovenského jazyka a kultúry na Segedínskej univerzite.

S pani riaditeľkou hovorili o nadviazaní spolupráce medzi FF UMB Súčasťou návštevy doc. T. Tuškovej na FF UMB bolo aj jej vystúpenie
a výskumným ústavom, o spolupráci v oblasti vedy a medzinárodných s prednáškou pre študentov študijného odboru prekladateľstva a tlmočníctva.
vzťahov – o podpise zmlúv Erasmus s  vybranými oblasťami na
Segedínskej univerzite a o podpore pri propagácii FF UMB v Maďarsku. Ing. Jana Fukasová
referát pre marketing a vzťahy s verejnosťou FF UMB

10

VZDELÁVANIE

Medzinárodný
interkultúrny seminár

Prvý júnový týždeň našu univerzitu navštívilo a Národnú radu SR v Bratislave, kde diskutovali s vedúcimi pracovníkmi
20 študentov študijného programu manažment riade- z oddelení ľudských zdrojov a riaditeľmi, aby následne komparovali slo-
nia ľudských zdrojov z Inštitútu manažmentu Univer- venské a francúzske prístupy. Zaujímavé a prínosné boli aj teoretické kur-
sité de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ), zy, kde sa študenti dozvedeli o politicko-ekonomickom vývoji Slovenska,
ktorí u nás úspešne absolvovali intenzívny vzdelávací o našom dôchodkovom systéme či pracovnom práve, ktoré zabezpečili
pobyt. UVSQ, s ktorou UMB spolupracuje už nie- pedagógovia z EF a FPVMV vo francúzskom a anglickom jazyku.
koľko rokov, je súčasťou prestížneho francúzskeho
konzorcia Paris Saclay, pozostávajúceho z dvoch Väčšina študentov prišla do strednej Európy a na Slovensko po prvýkrát,
univerzít, desiatich Grandes écoles a siedmich a tak našou úlohou bolo aj búrať predsudky či klišé a prezentovať slovenskú
výskumných inštitútov na juhozápade Paríža. kultúru, identitu či bežný slovenský, ale aj študentský život. Skupinu študen-
tov spolu s ich pedagógmi v Bratislave a Banskej Bystrici prijali: J. E. pán
Týždňový pobyt s názvom Medzinárodný interkultúrny seminár, ktorý Ch. Léonzi, veľvyslanec Francúzskej republiky v SR, J. E. Yordanka
sa konal 3. – 9. júna 2018, predstavuje pre francúzskych študentov po- Chobanova, veľvyslankyňa Bulharskej republiky na Slovensku, Martin Klus,
vinnú súčasť ich vysokoškolského štúdia. Odbor, ktorý študujú, totiž poslanec Národnej rady SR, Ján Lunter, predseda Banskobystrického sa-
patrí do systému tzv. duálneho vzdelávania, kde kľúčovú úlohu zohráva mosprávneho kraja spolu so svojím podpredsedom Stanislavom Horníkom.
prepojenie teórie s praxou, ktoré verifikujú doma aj v zahraničí. Študenti Rektor Univerzity Mateja Bela doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., pozdravil
magisterského štúdia manažment riadenia ľudských zdrojov z Paríža na- študentov počas slávnostnej recepcie a odovzdal im certifikáty o úspešnom
vštívili podniky so sídlom v Banskej Bystrici: Veolia voda, STEFE, Lesy absolvovaní seminára. Hlavnými koordinátormi podujatia za UMB boli doc.
Slovenskej republiky, Štátnu operu, ďalej výrobný závod Volkswagen Ing. Jana Marasová, PhD., z EF a doc. Radovan Gura, PhD., z FPVMV.

PaedDr. Mária Rošteková, PhD.
FPVMV UMB, SFUI

11

VZDELÁVANIE

23. International Week na
EDUTUS College v Budapešti

Už tradične sa skupinka študentov z Ekonomickej
fakulty spolu s Ing. Petrom Lacom PhD., zúčastnila na
23. ročníku medzinárodného týždňa na Edutus College
v Budapešti 8. – 13. 4. 2018.

Pre účastníkov bol po celý týždeň pripravený bohatý program. Na úvod si
účastníci z každej krajiny pripravili prezentáciu o svojej univerzite a vlasti.

Každý študent si mohol vybrať vyučovanie v jednom kurze podľa témy, ktorá
ho zaujala. Kurzy mali sedem rôznych zameraní, napr. interkultúrny manažment,
podnikateľské prostredie v  juhovýchodnej Európe a  formy financovania, ďalej
webdesign internetových stránok, ako aj kurzy so zameraním na inovácie a start-
upy. Jednotlivé kurzy viedli vyučujúci z Belgicka, Francúzska, Grécka, Dánska,
Rumunska, Španielska a Slovenska. Množstvo učiva, ktoré sa prebralo počas
týždňa, bolo porovnateľné s celosemestrálnymi predmetmi.

Súčasťou vzdelávacieho programu bola aj návšteva miestnych kúpeľov, ex-
kurzia do maďarského parlamentu, ktorý patrí k najväčším a najkrajším na sve-
te, poznávacie a kultúrne akcie, ďalej plavba loďou po Dunaji z Budapešti až do
Vyšehradu. Tu bolo pre účastníkov pripravené na tamojšom hrade dobové pred-
stavenie, v ktorom účinkovali vybraní dobrovoľníci, ktorí si zahrali kráľa, kráľovnú
a ďalšie postavy. Po predstavení boli účastníci rozdelení do tímov, v ktorých súťaži-
li v  rôznych disciplínach, ako lukostreľba, hod oštepom a  sekerou na presnosť
a ďalšie iné. Po športovom turnaji organizátori prichystali „kráľovskú hostinu“.

V  záverečnej prezentácii každý študent preukázal poznatky získané počas
celého týždňa. Všetci študenti Ekonomickej fakulty UMB absolvovali testy bez
problémov a mohli si tak odniesť z Budapešti s množstvom vedomostí a skúseností
certifikát o absolvovaní kurzu a množstvo zážitkov.

Ing. Peter Laca, PhD., sa prejavil ako vynikajúci organizátor užitočného
a zaujímavého podujatia.

Milan Mikulášik, Adriana Mikolášová, Matej Mravec, Frederik Rech,
Bianka Hrubá, Enikő Kovács, Vladimír Dančík, študenti EF UMB

12

Študenti FPVMV
na projekte University

Debates

MESA 10 a Center for Euro-Atlantic Studies
in Belgrade v spolupráci s FPVMV už niekoľko ro-
kov organizuje semestrálny projekt univerzitných
diskusií pod názvom University Debates medzi
siedmimi univerzitami z piatich štátov, ktorých sa
pravidelne zúčastňuje aj fakultný tím pod koordi-
náciou doc. PhDr. Daniely Škutovej, PhD.

Novinkou tohto ročníka bolo vypracovanie esejí na zahranično-
politické otázky reprezentujúce národnú pozíciu Slovenskej republiky
prostredníctvom rozhovorov vykonaných s  predstaviteľmi výkonnej
a  zákonodarnej moci. Naši študenti si vybrali tému eseje Proces roz-
širovania EÚ o  Macedónsko a  Čiernu Horu a  plnenie kodanských kri-
térií do roku 2025. Na tému oslovili Jána Pšenicu z MZVEZ, Martina
Klusa zo SaS a Katarínu Cséfalvayovú z Mosta-Híd. Esej prezentovali
v Európskom parlamente v Bruseli. Okrem prezentovania eseje bola sú-
časťou programu aj návšteva Európskej komisie v budove Berlaymont,
kde mali študenti možnosť stretnúť sa s  Jurajom Nociarom, vedúcim
kabinetu podpredsedu Európskej komisie pre energetickú úniu Maroša
Šefčoviča. Popri takomto plnom programe sa ešte našiel čas aj na nefor-
málne rozhovory pri obede s  Robertom Pszczelom, riaditeľom infor-
mačnej kancelárie NATO v Moskve.

Študenti si z  projektu odniesli mnoho cenných skúseností a  neza-
budnuteľných zážitkov, medzi ktoré možno zaradiť aj stretnutie
s europoslancom Eduardom Kukanom a jeho zahraničnými kolegami,
ktorí si vypočuli výstupy z vypracovaných esejí.

Tím študentov FPVMV UMB, Projekt University Debates
13

VZDELÁVANIE

Online rizikové správanie
a možnosti prevencie v krajinách V4

Online risk behavior and possibilities of its preven-
tion in V4 countries bol medzinárodný workshop,
ktorý sa uskutočnil v dňoch 24. a 25. mája 2018
v aule Slovenskej zdravotníckej univerzity v Ban-
skej Bystrici.

Medzinárodný workshop bol finančne podporený medzinárodným Na medzinárodnom workshope vystúpili a poukázali na problémy
projektom č. 21720278 s názvom The risks of the virtual environment in a prevenciu online rizikového správania aj odborníci z iných sloven-
the V4. Hlavní riešitelia medzinárodného projektu zo Slovenska sú doc. ských univerzít z oblasti sociálnej pedagogiky, sociálnej práce, žurna-
Miriam Niklová (koordinátorka projektu), prof. Ingrid Emmerová, listiky a psychológie. Zastúpení na workshope boli aj odborníci z pra-
PhDr. Mário Dulovics, PhDr. Lucia Kamarášová, PhDr. Michaela xe, z  občianskeho združenia Preventista v  Lučenci a  školskí sociálni
Lietavová, PhDr. Jana Makuchová, ďalší spoluriešitelia z Poľska, ďalší pedagógovia a školskí psychológovia.
z Českej republiky a tiež z Maďarska.
Organizovaný medzinárodný workshop splnil ciele a organizátorom
Cieľom medzinárodného workshopu bolo poukázať na nutnosť pre- sa podarilo pripraviť a naplniť bohatý a odborne zaujímavý program,
vencie a riešenia problematiky online rizikového správania, poukázať a tak dôstojne reprezentovať Katedru pedagogiky Pedagogickej fakulty
na aktuálne trendy, výzvy, príklady dobrej, osvedčenej praxe a prehĺbiť Univerzity Mateja Bela na medzinárodnej úrovni.
medzinárodnú spoluprácu.
doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD.
Medzinárodný workshop bol určený pre študentstvo a zúčastnili sa na Katedra pedagogiky PdF UMB
ňom študenti spomínaných krajín vrátane Pedagogickej fakulty UMB.

Okrem problematiky sextingu na workshope odzneli mnohé zau-
jímavé témy ako IT kriminalita, „horúce“ témy v mediálnej výchove,
nadmerné používanie internetu, ale aj porušovanie ľudských práv vo
virtuálnom prostredí a mnohé iné.

Rímsky simulovaný súdny spor

Rímsky simulovaný súdny spor ponúka súťažným tímom, zloženým zo
študentov právnických fakúlt na Slovensku a v Českej republike, príležitosť
overiť si svoje vedomosti z rímskeho práva ako jedného zo základných vý-
chodísk nášho právneho systému pri riešení praktického prípadu.

Odborná komisia zložená z pedagógov Právnickej fakulty UMB doc.
Dr. iur. JUDr. Ing. Michala Turošíka, PhD., doc. JUDr. Ivany Šoškovej,
PhD., a JUDr. Dominika Šoltysa, PhD., rozhodla, že najlepšie sa v súťa-
ži darilo tímu z Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe.

Jakub Dzimko
študent PrF UMB

Právnická fakulta UMB dlhodobo podporuje kli-
nické vzdelávanie, ako aj možnosti prepájania te-
órie s praxou. Príkladom je česko-slovenské finále
Rímskeho simulovaného súdneho sporu, ktoré pri-
pravila v spolupráci s ELSA (The European Law
Students' Association) Banská Bystrica.

14

Platby, preprava a právne služby
v medzinárodnom obchode

Na pôde Ekonomickej fakulty UMB sa v apríli Prirodzene to prispieva k ďalšiemu prehĺbeniu spolupráce medzi aka-
2018 uskutočnili dve prednášky zamestnancov KIA
Motors Slovakia. demickou pôdou a praxou.
Ing. Mgr. Gabriela Kormancová, PhD.
Prvú zo série prednášok na tému Platby a preprava v medzinárod-
nom obchode prezentovali Ing. Marián Kandrik (zástupca manažéra Katedra ekonomiky a manažmentu podniku EF UMB
dopravného a colného oddelenia) a  Ing. Róbert Gazdík (vedúci fi-
nančného oddelenia), ktorý sa špecializuje na komunikáciu s bankami,
prípravu finančných správ a priebeh platieb. Prednáška bola zameraná
na jednotlivé typy medzinárodnej prepravy s konkrétnymi príkladmi,
ktoré využíva KIA Motors Slovakia. Súčasťou prednášky bola diskusia
o rizikách, ktoré sa môžu vyskytnúť pri preprave tovaru, a spôsobe ich
eliminácie. Študenti sa takisto oboznámili so základnými typmi nedo-
kumentárnych platieb využívaných pri obchodovaní so zahraničným
partnerom. Zaujímavé boli konkrétne príklady výhod a  nevýhod pre
exportéra a importéra pri každom type platby.

Druhú prednášku Právne služby v medzinárodnom obchode prezen-
toval Mgr. Maroš Pogány, MBA (vedúci právneho oddelenia). Zaoberal
sa najmä prípravou kúpnej zmluvy ako kľúčovej časti každého obchod-
ného vzťahu medzi exportérom a importérom, ktorá je východiskom
realizácie bezproblémového obchodu medzi zúčastnenými stranami.

Témy sú súčasťou predmetu medzinárodný obchod, v rámci ktorého
boli prednášky realizované najmä pre študentov 2. ročníka ekonomika
a manažment podniku v slovenskom jazyku a pre študentov 2. ročníka
Business Economics and Management (BEM) v  anglickom jazyku.
Zúčastnili sa ich aj študenti programu Erasmus.

Študenti hodnotili pozitívne najmä interaktívnu formu a praktický
aspekt prednášok, pričom ocenili zrozumiteľnosť podania oboch tém.

Oponice a Topoľčianky EXKURZIA

Miesto európskeho významu na Slovensku – vzác- tancovala známa Josephine Baker a za stolom sedel napr. F. D. Roosevelt.
na Aponiovská knižnica v Oponiciach a klasicis- Oponice sú nielen miestom, kde vyrastala budúca albánska kráľovná
tický kaštieľ v Topoľčiankach boli cieľom exkurzie
študentov Katedry európskych kultúrnych štúdií. Geraldine Apponyiová, ale tiež miestom, ktoré takmer zaniklo. Vďaka
náročnej rekonštrukcii sa podarilo obnoviť knižnicu do pôvodnej po-
Aponiovskou knižnicou nás sprevádzal jej správca P. Králik, ktorý sa doby a v súčasnosti poskytuje návštevníkom i bádateľom možnosť štu-
osobne podieľal na jej záchrane. Z  jeho rozprávania sme pochopili, že dovať tento knižničný unikát in situ.
príbeh knižnice nie je ukrytý len v  hodnote kníh a  dokumentov (naj-
cennejšie sú rané vydania diel od G. Bruna, I. Newtona, J. W. Goetheho, V Topoľčiankach sme navštívili kaštieľ známy ako letné sídlo preziden-
F. Schillera a i.), ktoré sú v nej uložené, ale je spojený predovšetkým so ta Masaryka či členov rodu Habsburgovcov, takisto niekoľko atraktívnych
známymi osobnosťami, historickými udalosťami a  dobovou kultúrou. miest, napr. Národný žrebčín a známe vinárske závody Château Topoľčianky.
Pre študentov bolo úžasné dozvedieť sa, že na stole, pri ktorom stáli,
Študenti mali možnosť spoznať tieto unikátne súčasti slovenského
kultúrneho dedičstva s medzinárodným rozmerom.

PhDr. Jana Pecníková, PhD.
Katedra európskych kultúrnych štúdií FF UMB

15

TERÉNNE CVIČENIE

Beskydy a Horné
Považie

Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania Terénne cvičenie Field Trip je zaradené do prvého ročníka inžinierske-
zabezpečuje v rámci výučby v druhom stupni štú- ho stupňa štúdia a je rozdelené do dvoch semestrov. V zimnom semestri
dia medzinárodný študijný program Tourism and študenti spracúvajú analýzu potenciálu a stavu rozvoja cestovného ruchu
Regional Planning – Management and Geography/ v skúmanom regióne na základe štúdia sekundárnych zdrojov informácií
Tourism Economics and Management v spoluprá- a hodnotia internetové stránky vybraných cieľových miest. V letnom se-
ci s Katolíckou univerzitou Eichstätt – Ingolstadt mestri zostavia itinerár a zabezpečia služby na trase Field Tripu, overujú
v Nemecku, ktorého súčasťou je aj terénne cvičenie. výsledky sekundárneho prieskumu v teréne a vypracujú odporúčania na
V tomto roku sa cvičenie konalo už po ôsmykrát, ďalší rozvoj cestovného ruchu v navštívených cieľových miestach.
a to v regiónoch Beskydy a Horné Považie.
V  minulých rokoch skúmali študenti regióny Banská Štiavnica,
Vysoké Tatry, Košice – Spiš – Pieniny, Liptov – Orava, južné Slovensko,
západné Slovensko a južnú Moravu a východné Slovensko.

16

V dňoch 28. apríla až 2. mája 2018 sa terénneho cvičenia zúčastnilo sedemnásť Reflexia PROJEKTY
študentov z Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania EF UMB a dva-
ja študenti z Katolíckej univerzity Eichstätt – Ingolstadt z Nemecka pod vedením kurikulárnej
prof. Ing. Jany Kučerovej, PhD. Študenti počas piatich dní navštívili najprv české
mestá ako Frýdek-Místek, Nový Jičín, Štramberk a Rožnov pod Radhoštěm. Na reformy
Slovensku navštívili Žilinu, Strečno, Gbeľany, Bytču, Čičmany, Rajeckú Lesnú,
Rajecké Teplice a  Terchovú. Absolvovali pracovné stretnutia s podnikateľmi v pedagogickej
v cestovnom ruchu a s prevádzkovateľmi atraktivít cestovného ruchu. Študenti
sa na trase aktívne zapájali do prípravy a organizačného zabezpečenia terénne- práci učiteľov
ho cvičenia, organizácie stretnutí s predstaviteľmi inštitúcií cestovného ruchu
v regióne a poskytovali informácie o regióne v nemeckom alebo anglickom ja- Na Pedagogickej fakulte UMB na pracovisku
zyku pre zahraničných študentov. Centra edukačného výskumu venujeme syste-
matickú pozornosť problematike kurikulárnej
Účastníci seminára v českom regióne Beskydy – Valašsko navštívili Včelársky reformy a tvorbe kurikula.
náučný areál a skanzen v Chleboviciach, kde sa dozvedeli zaujímavé informácie
o výrobe medu, úľoch a skladovaní medu, nevyhnutnosti včiel pre nás a ochutnali V  súčasnosti ide o  jednu z  tém publikovaných výskumov
aj miestne medové produkty. V Múzeu Beskýd, ktoré sídli na Frýdeckom zám- a teoretických prác nielen v domácej, ale aj v zahraničnej literatúre
ku v meste Frýdek-Místek, absolvovali neobyčajnú exkurziu do múzea a dozve- (Fullan, Janík, Mutch atď.). Aktuálne riešený projekt vyvstáva z pred-
deli sa o histórii, tradíciách, zvykoch a  osobnostiach tohto rázovitého regiónu. chádzajúcich zistení projektu, ktorý sa zaoberal procesom riešenia
V Žerotínskom zámku v Novom Jičíne sídli múzeum a dokumentuje dlhoročnú problematiky kurikulárnej reformy (APVV-0713-12 Implementácia
výrobu klobúkov. Účastníci seminára sa dozvedeli o  histórii a  význame výroby kurikulárnej reformy v základných školách v Slovenskej republike).
klobúkov v  meste, prezreli si jednu z  najväčších expozícií klobúkov na svete
a niektoré modely klobúkov si aj vyskúšali. Návštevu hradu Štramberk spojili s pre- Zistilo sa, že učitelia sú otvorení možnosti profilovať školu
hliadkou mesta a ochutnávkou miestnej špeciality štramberské uši. Navštívili aj (68 %), ale až 53 % z nich má názor, že kurikulárna reforma neprinies-
najstarší a najväčší skanzen v strednej Európe – Skanzen Rožnov pod Radhoštěm la zmeny v pedagogickom myslení ani v zlepšení práce učiteľského
s prehliadkou valašskej dediny. zboru (58 %), ani v klíme školy (56 %), dokonca ani v záujme žiakov
o  učenie sa. Tu vznikla potreba ďalšieho pedagogického výskumu
Návšteva Žiliny bola spojená so stretnutiami s riaditeľkou Krajskej orga- v danej oblasti. Hlavné zistenia predchádzajúceho projektu odhalili,
nizácie cestovného ruchu Žilinský turistický kraj a  s riaditeľom Oblastnej že učitelia základných škôl vo svojej podstate reformu neodmietajú,
organizácie cestovného ruchu Malá Fatra. Stretnutia sa zúčastnili aj zástup- majú potrebu v reforme pokračovať ďalej, avšak mnoho učiteľov in-
covia oddelenia pre rozvoj cestovného ruchu mesta Žiliny. Študenti sa dozve- klinuje skôr k myšlienke ukončenia reforiem.
deli o fungovaní manažérskych organizácií cestovného ruchu, ich aktivitách,
projektoch a diskutovali o problémoch a plánoch do budúcna. Tieto zistenia viedli k  potrebe nadväzujúceho výskumu. Preto
cieľom projektu APVV 16-0548 Reflexia kurikulárnej reformy v pe-
Na stredovekom hrade Strečno si prezreli stálu expozíciu venovanú dejinám dagogickej práci učiteľov základných škôl je pokúsiť sa objasniť mie-
hradu a širšiemu okoliu od doby kamennej až po novovek. Cestou sa v podhradí ru konceptuálnej relevantnosti, konzistentnosti, realizovateľnosti
zastavili v  stredovekej dedinke Paseka, ktorá bola postavená autenticky podľa a efektívnosti kurikulárnych dokumentov. Riešitelia projektu hľadajú
dobových stredovekých stavieb. V obci Gbeľany absolvovali rozsiahlu pre- spôsob, ako analyzovať a identifikovať mieru aplikácie zmien obsiah-
hliadku barokového kaštieľa, v súčasnosti fungujúceho ako hotel. Kaštieľ získal nutých v kurikulárnych dokumentoch kľúčovými aktérmi školy – ma-
po rekonštrukcií ocenenie Stavba roka 2015 za celospoločenský prínos v oblasti nažmentom školy a učiteľmi. Projekt sa zameriava na nepretržitú prácu
záchrany kultúrneho dedičstva a prispenie k rozvoju regiónu a cestovného ruchu. na každodennej zmene edukačnej praxe v školách. Ako sa realizuje vý-
učba vzhľadom na uskutočnené zmeny, priebeh samotnej vyučovacej
Mimoriadne zaujímavá bola návšteva Bytčianskeho zámku a  sobášneho hodiny, aplikácia kurikula, hodnotenie, podpora pre angažovanie
paláca v Bytči, spojená s návštevou Budatínskeho zámku v Žiline. V rázovitej rodičov a  žiakov, podpora pedagogického vedenia učiteľom a  pod.
obci Čičmany si prezreli originálne drevenice s charakteristickou bielou or- Čiastkovým cieľom projektu je tiež vytvoriť typológie učiteľov na zák-
namentálnou výzdobou a  expozíciu pripomínajúcou život našich predkov. lade ich postojov ku kurikulárnej reforme, miery aplikácie tejto zmeny
Cestou sa zastavili v  Rajeckej Lesnej, aby videli slovenský betlehem majstra a jej realizácie v praxi. V neposlednom rade je cieľom výskumu aj ob-
Jozefa Pekaru, ktorý nezobrazuje len Kristove narodenie, ale aj dejiny slo- jasniť mieru úspešnosti a účinnosti vykonanej kurikulárnej reformy.
venského národa. Na návšteve prírodných termálnych liečebných kúpeľov
v  Rajeckých Tepliciach študenti absolvovali prehliadku hotela Aphrodite Na projekte pracuje multidisciplinárny tím zložený z členov viace-
a dozvedeli sa o histórii, procedúrach, osobitostiach kúpeľov a klientoch. rých katedier Pedagogickej fakulty UMB, ktorí sa zaoberajú problema-
tikou kurikula a pedagogickými témami, didaktici, ako aj pracovníci
V rodisku Juraja Jánošíka v Terchovej si prezreli muzeálnu expozíciu venujúci sa metodológii a štatistike. Tím je zostavený s ohľadom na
venovanú vývoju Terchovej a jej najslávnejšiemu rodákovi a vyviezli sa la- bohaté skúseností a expertízu jeho členov. V aktuálnej fáze výskumu
novkou z Vrátnej na Chleb. Nepriaznivé počasie zmenilo plány absolvovať sa zameriavame na špecifikovanie a  skonkretizovanie indikátorov
zaujímavé turistické trasy, ktoré tento nádherný región ponúka. kurikulárnej reformy, teda faktorov, ktoré by sa mali preukazovať ako
kľúčové a pozorovateľné vo vyučovacom procese a pedagogickej praxi
Počas terénneho prieskumu v regióne Horného Považia, diskusií so sub- učiteľov ako odraz kurikulárnej reformy. V nasledujúcich fázach vý-
jektmi zainteresovanými na rozvoji cestovného ruchu získali účastníci cenné skumu sa zameriame na špecifikovanie a určenie adekvátnych spô-
informácie a skúsenosti z  manažmentu cieľového miesta a  podnikov ces- sobov merania identifikovaných ukazovateľov kurikulárnej reformy
tovného ruchu v praxi. Na základe sekundárneho a primárneho prieskumu priamo v procese výučby.
študenti pod vedením prof. J. Kučerovej vypracovali odporúčania na rozvoj
cestovného ruchu v navštívených cieľových miestach. Mgr. Vanda Dluholucká a Mgr. Kristína Hroncová, PhD.
Centrum edukačného výskumu PdF UMB
Zanietenej prof. J. Kučerovej boli študenti vďační za vedenie, pomoc pri tvor-
be programu a za kontakty s významnými odborníkmi praxe cestovného ruchu. 17
Slovenskí študenti spracovali analytické štúdie, naplánovali itinerár a sprevádza-
li v cudzom jazyku. Nemeckí študenti vypracovali záverečnú správu, do ktorej
vniesli pohľad zahraničného návštevníka a zohľadnili v nej interkultúrne rozdiely.

Ing. Matúš Marciš, interný doktorand
Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania EF UMB

PROJEKT

Spĺňajú súčasné pedagogické znalosti
učiteľov nároky na efektívne vyučovanie

a učenie sa žiakov v 21. storočí?

Táto a ešte ďalšie otázky týkajúce sa kvality učiteľov Ako vyplýva z  dotazníkov pilotnej štúdie, slovenskí učitelia na
a ich profesijných kompetencií boli riešené v rozvo- všetkých úrovniach vzdelávania vo veľmi malej miere vzájomne spo-
jovom projekte Výskum pedagogických znalostí štu- lupracujú pri vzdelávaní žiakov a  študentov a  ani túto kompetenciu
dentov učiteľstva a učiteľov v praxi, ktorého hlavnou u svojich žiakov cielene nerozvíjajú. V porovnaní s kolegami z krajín
úlohou bolo zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich zúčastnených na výskume cítia slovenskí učitelia nižšiu zodpoved-
zo zapojenia SR do pilotnej štúdie projektu CERI/ nosť za výsledky žiakov. Napriek zisteniam tohto výskumu ich záujem
OECD Innovative Teaching for Effective Learning o ďalšie vzdelávanie a profesijný rozvoj sa viac sústreďuje na odborné
(ITEL) – Teacher Knowledge Survey (TKS).* (predmetové) vedomosti ako na pedagogické kompetencie.

Pilotná štúdia bola zameraná na všeobecné pedagogické znalosti, Informácie, zistenia a výsledky prezentované v rámci pilotnej štúdie
ktoré sú podľa najnovších výskumov vnímané ako profesijné kompe- OECD ITEL TKS je potrebné vzhľadom na malú vzorku brať ako indície
tencie (nezávislé na predmete aprobácie alebo špecializácie), ktoré by problémov v jednotlivých oblastiach, ktoré je potrebné ďalej skúmať.
mohli posúvať vzdelávanie dopredu a  podporovať spätosť výsledkov
výskumu s praxou. Kolektív slovenských riešiteľov podieľajúcich sa na projekte a  pi-
lotnej štúdii navrhuje oblasti zmien, ktoré si vyžadujú pozornosť
Na vzorke 100 respondentov z každej cieľovej skupiny (študenti pos- odborníkov, a to:
ledného ročníka učiteľského štúdia v aprobáciách matematika, prírod- • štruktúra a obsah vzdelávania študentov učiteľstva, implementácia
né vedy a  slovenský jazyk a literatúra, učitelia z  praxe s  rovnakými
aprobáciami, učitelia vzdelávajúci budúcich a  súčasných učiteľov) sa nových tém, zameranie na rozvoj kompetencií pre 21. storočie, vyšší
vo forme 60-položkového 60-minútového online testu zisťovali prvky podiel praktických profesijných zručností v príprave budúcich uči-
pedagogických znalostí (teoretických i praktických) zamerané na: teľov, rozvoj vedeckej gramotnosti budúcich učiteľov, čo v praktickej
• plánovanie (učebné ciele, štruktúra vyučovacích jednotiek); podobe znamená zmenu opisu jadra;
• učebné prostredie v triede (vzťahy, klíma a disciplinárne otázky); • cielené kontinuálne vzdelávanie učiteľov v praxi, inovovanie a dopĺ-
• sprístupňovanie učiva (vhodné vyučovacie stratégie a metódy, dife- ňanie ich vedomostí v súlade s modernými trendmi, vedeckými po-
znatkami a výsledkami výskumov, ukotvené v príslušnej legislatíve
rencované vyučovanie, práca žiakov na konkrétnych úlohách, aktív- a naviazané na kariérny postup a rast učiteľov;
ne učenie sa, práca žiakov v heterogénnych skupinách); • nastavenie kvalitatívnych požiadaviek na učiteľov v pregraduálnej prí-
• teórie učenia sa (znalosti procesov učenia sa, pamäť, práca mozgu, prave a vytvorenie podmienok na ich nepretržitý profesijný rozvoj.
vývoj a učenie sa detí);
• hodnotenie (rôzne formy a  procedúry, formatívne a  sumatívne V oblasti vedeckého výskumu v edukácii navrhujeme:
hodnotenie); • využiť skúsenosti pilotnej štúdie ITEL TKS na zdokonaľovanie vý-
• využitie dát, údajov a výsledkov výskumu.
skumných nástrojov na zisťovanie pedagogických znalostí a profesij-
Okrem vedomostného testu boli súčasťou výskumu aj dotazníky ných kompetencií učiteľov;
zamerané na motiváciu, príležitosť učiť sa pedagogickým znalostiam • realizovať na národnej úrovni výskum zameraný na zisťovanie reál-
a na kvalitu vyučovania. nej úrovne vyučovacieho procesu v školách z pohľadu využívaných
vyučovacích metód, aktívnych spôsobov učenia sa žiaka a spôsobov
Do anonymného výskumu sa zapojili učitelia z  druhého stupňa jeho hodnotenia;
základných škôl v SR, študenti a učitelia PdF, FF a FPV UMB, študenti • analyzovať vedeckú úroveň učiteľov a jej súvis so spôsobilosťami vy-
a učitelia UK Bratislava, UPJŠ Košice, UKF Nitra, PU v Prešove, UKV učovať prostredníctvom bádateľských metód;
z Metodických centier a inšpektori ŠŠI. • zvýšiť mieru zapojenia učiteľov vysokých škôl do výskumu v spolu-
Pilotnú vzorku z medzinárodného pohľadu tvorili študenti a učitelia zo práci s učiteľmi z praxe a študentmi, overovať spoločne inovácie vý-
Slovenska, Maďarska, Izraela, Estónska a Grécka. učby, prezentovať výsledky z výskumných zistení a zvyšovať význam
vedeckej teórie pre spoločenský a profesijný status učiteľskej profesie.
Výsledky slovenských respondentov ukazujú, že slabou stránkou
vzdelávacieho systému je vo všetkých testovaných skupinách vyučo- * Zodpovedná riešiteľka: Ing. Alena Tomengová, PhD.
vací proces: produktívne využitie času, plánovanie a použitie rôznych Riešiteľský tím: Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., prof. RNDr.
vyučovacích stratégií a metód, plnenie učebných cieľov, riadenie práce Miroslav Haviar, CSc., RNDr. Samuel Koróny, PhD., Mgr. Petra Fridrichová,
v  triede, zabezpečenie aktívneho učenia sa žiakov na vyučovaní. Na PhD., doc. PhDr. Ivan Pavlov, PhD., Mgr. Vladimír Poliach, PhD., Mgr.
druhej strane, najlepšie výsledky sú v oblasti hodnotenia. Je potrebné Denisa Šukolová, PhD., Mgr. Daniela Guffová, PhD., Mgr. Zuzana Filadelfi,
na odbornej úrovni analyzovať, či takýto profil pedagogických znalostí Mgr. Michal Filadelfi
učiteľov zodpovedá cieľom vzdelávania. Dominancia známky, ktorá Trvanie projektu: 2015 – 2017
v  našej kultúre stále existuje, môže byť podporovaná i národnými Podrobné spracovanie zistení pilotnej štúdie sú publikované v mono-
a  medzinárodnými testovaniami, ale môže byť i  prostriedkom pri grafii: TOMENGOVÁ, A. et al.: Pedagogické znalosti a profesionalita
riešení disciplinárnych problémov. učiteľa. Belianum, 2017. ISBN 978-80-557-1316-8 (online)

18 Ing. Alena Tomengová, PhD.
Centrum edukačného výskumu PdF UMB

Vyšehradské PROJEKT
zborové
mosty Maďarsko) a jeho dirigent Dr. Shandor Kabdebó. Všetky zbory pred-
viedli kvalitné výkony sakrálnych a národných skladieb.
Univerzitný spevácky zbor Mladosť a Katedra
hudobnej kultúry PdF UMB má bohato rozvinutú Ďalej nasledoval pracovný workshop. Pracovalo sa na vybratých
medzinárodnú spoluprácu. O tom svedčí aj projekt spoločných skladbách. Dirigenti zborov vybrali po dve skladby, ktoré
Vyšehradské zborové mosty, súčasťou ktorého je aj sa mali naštudovať vo veľmi krátkom čase, čo najrýchlejšie a čo najefek-
zbor Mladosť. tívnejšie. Všetky zbory spoločne pracovali na skladbách podľa hlasov.
S každým hlasom pracoval samostatne jeden dirigent. Dirigenti sa
Cieľom tohto projektu boli výmenné zborové workshopy v Slovenskej striedali v kruhu pri jednotlivých hlasoch. Ďalší deň sa pokračovalo
republike, Poľsku, Maďarsku a Českej republike, v  rámci ktorých sa v spracovávaní skladieb spoločne, ako jeden veľký zbor. Striedanie di-
spoločne naštudovali zborové skladby a účastníci si osvojovali rozličné rigentov bolo podmienené tým, aké skladby sa v danom čase spievali.
dirigentské návyky každého dirigenta zboru. Maďarské skladby dirigoval maďarský dirigent, skladby českých autor-
ov český dirigent a pod.
Prvý workshop sa konal na Slovensku v Banskej Bystrici v októbri
2017. Otvoril ho spoločný koncert v aule Ekonomickej fakulty UMB. Podobné workshopy nasledovali v Poľsku, kde sa uskutočnil
Predstavil sa náš domáci zbor Mladosť pod vedením prof. PaedDr. v decembri 2017, a potom v Maďarsku v marci 2018.
Milana Pazúrika, CSc., spevácky zbor Wydziału Muzyki Uniwersytetu
Rzeszowskiego (Rzeszów, Poľsko) s dirigentom prof. dr hab. Grzegorzom Vyvrcholením týchto workshopov bolo nahrávanie spoločného CD
Oliwom, miešaný komorný zbor Ateneo Univerzity Palackého v českom Olomouci na Univerzite Palackého v apríli 2018 a spoločný
(Olomouc, Česká republika) a jeho dirigent doc. PaedDr. Pavel Režný, koncert v kostole Husův sbor. Na koncerte zazneli všetky sakrálne sklad-
Ph.D., a  štvoricu uzavrel zbor Univerzity Karola Eszterházyho (Eger, by, ktoré sa nacvičovali počas predchádzajúcich workshopov. Skladby
spievané na koncerte sa nahrávali nasledujúci deň v aule Filozofickej
fakulty UP spoločne na CD.

Prínos týchto workshopov spočíval v tom, aby študenti pri nových,
študovaných skladbách rýchlo a intenzívne reagovali na gesto a kon-
cepciu skladby každého dirigenta, osvojili si jeho osobitý dirigentský
rukopis. Speváci z jednotlivých zborových telies sa mohli zdokonaľovať
aj v speve z listu, v rytme a intonácii, zoznámili sa aj so skladateľskými
osobnosťami jednotlivých národných kultúr a  naučili sa chápať
dirigentské pedagogicko-umelecké postupy, odlišné metódy v  meto-
dike zborového spevu a v hudobnej pedagogike.

Soňa Tóthová
študentka Katedry hudobnej kultúry PdF UMB

19

UVEDENIE MONOGRAFIE

Vyšehradské krajiny a migrácia

Prezentácie publikácií sú neoddeliteľnou súčasťou akademického pro- pracovníkov VŠ AMBIS, a. s., v  Brne, zvlášť T. Horváthovej
stredia, zvlášť ak je vedecká publikácia jedinečnou reflexiou súčasného a G. Ficovej, Z. Novotného z nakladateľstva KEY Publishing sa podie-
stavu a široko diskutovanej témy migrácie. 23. máj na pôde FPVMV bol ľali na zjednotení terminologických a obsahových náležitostí fundo-
výnimočný z troch dôvodov: možnosťou stretnúť sa s autormi kolektívu vane spracovaných v 16. kapitolách publikácie.
vedeckej monografie, diskutovať o otázkach migrácie,
integrácie a reintegrácie v kontexte krajín V4, ktoré sú Interdisciplinárny fenomén migrácie sa autorom
v jedinečnej publikácii teoreticky i prakticky riešené, a podarilo uchopiť jednak v  hlbších štrukturálnych roz-
predstaviť výsledky niekoľkoročného úsilia v doteraz poroch z  pozície primárneho práva a  mechanizmov
najkomplexnejšej publikácii. Európskej únie, jednak v  hodnotiacich prístupoch ne-
jednotného postupu členských štátov v  riešeniach sú-
Vedúci kolektívu autorských textov českých, slo- časnej krízy. Autori prostredníctvom koncepčných teo-
venských, poľských a maďarských autorov akademický retických rámcov a  metodologických východísk prob-
pracovník Dr. h. c. Dr. Petr Rožňák, CSc., pôsobiaci lematiku migrácie dôsledne identifikujú v  globálnom,
na Vysokej škole AMBIS, a. s., ozrejmil motív medzi- v európskom prostredí a následne extrapolujú expertné
národnej kolektívnej práce spočívajúcej v  úsilí zod- možnosti pravdepodobného vývoja migračnej krízy.
povedať otázky širokej odbornej a  laickej verejnosti, Koncepčne i obsahovo publikácia zaujme, je výnimočná
predovšetkým občanom krajín V4, ktoré súvisia s  ich v mnohých ohľadoch: ako odborné kompendium me-
bezpečnosťou: „Naším hlavným motívom bolo pokúsiť dzinárodných vzťahov a bezpečnostných štúdií, polito-
sa touto knihou obrátiť verejnú pozornosť ku skutočne lógie, práva, sociológie, ako kvalitný študijný materiál
základným problémom Českej republiky, Maďarska, nielen pre študentov vysokých škôl a  v  neposlednom
Poľska a Slovenska, opísať hlavné tendencie integračného rade aj ako možnosť „využitia alternatívnych metód z ob-
vývoja, jeho silné a slabé stránky. Ľudská vlna valiaca sa na brehy Európy lasti analýzy rizika s  aplikáciou na hodnotenie bezpečnostnej situácie“
oslabuje Európu a všetkých nás očividne znepokojuje... Paradoxne a akosi v otázkach migrácie, resp. riešenia utečeneckej krízy.
prekvapivo sa tento zjavný fakt nestal zásadnou témou férovej diskusie Uvedenie monografie do života v pravom zmysle slova poukázalo na
európskych elít a štátov...“ šancu, ktorú potvrdzujú aj úvodné slová bývalého náčelníka vojenskej
spravodajskej služby ČR gen. Ing. A. Šándora, že krajiny V 4 majú silu
Autori publikácie Země Visegrádu a migrace. Fenomén pro- „obhajovať svojich členov jednotným silným hlasom na pôde Bruselu“.
cesu migrace, integrace a  reintegrace v  kontextu bezpečnosti zemí Podujatie uskutočnené na pôde Fakulty politických vied a medziná-
V4 (Brno  :  KEY Publishing, 2018. 505 s.) P. Rožňák, K. Kubečka, rodných vzťahov UMB je zároveň výzvou, ako tento podnetný erudova-
L. Vojáček, P. Nečas, A. Olak, K. Kecskeméthy, K. Schelle, M. Palát, ný príspevok prezentovanej publikácie naďalej vedecky zdieľať.
E. Semjan, Z. Korecki, Š. Jakabovič, P. Poljakovič, Z. Rajda, L. Kui,
J. Balla, K. Krystková, M. Jandek, M. Breš, ako aj recenzenti publi- doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD.
kácie M. Mareš, P. Terem, Z. Koudelka, H. Bartošová vrátane jazy- Katedra politológie FPVMV UMB
kových redaktorov M. Hradeckej, J. Rožňákovej, K. Kecskeméthyho,

20

DOBROVOĽNÍCTVO

Na siedmich tematicky zameraných stanovištiach si študenti na sobotné
odpoludnie pripravili okrem výkladu aj hry a súťaže pre deti aj dospelých.
Študenti vo výrazných tyrkysových tričkách oboznamovali záujemcov
s baníckou históriou mesta a zaujímavosťami priamo na Námestí SNP a v
Národnej ulici. Dospelých účastníkov zaujala aj história bystrických pivo-

Študenti v tyrkysových tričkách
na bystrickom námestí

Už po druhýkrát zrealizovali študenti cestovného varov. Novinkou oproti minulému roku boli aj stanovištia zamerané na
ruchu Ekonomickej fakulty UMB jedinečný dob- významné osobnosti v histórii mesta. Návštevníci sa mohli takto dozvedieť
rovoľnícky projekt Čo ste možno [ne]vedeli o bys- o Matejovi Belovi, o slovenských spisovateľoch a o svetoznámom architek-
trickom námestí. 12. mája 2018 sa uskutočnilo tovi Ladislavovi Hudecovi, rodákovi z Banskej Bystrice. Osobitným spestre-
podujatie, prostredníctvom ktorého Banskobystri- ním bolo stanovište zamerané na slovenské pamiatky zapísané do zoznamu
čanov a návštevníkov mesta oboznámili s históriou UNESCO, ktoré sa študenti rozhodli zaradiť do podujatia pri príležitosti
a zaujímavosťami Námestia SNP v Banskej Bystrici Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018. S odborným výkladom štu-
a jeho priľahlých ulíc. dentom pomohol bystrický historik Vladimír Sklenka, historička architek-
túry Klára Kubičková, bývalý riaditeľ NBS a výtvarník Jozef Kreutz a ďalší.
Inšpiráciou na podujatie sa stali pravidelné vlaňajšie stretnutia s his-
tóriou známe ako Bystrická hodinka, organizované Banskobystrickým Na podujatí sa tento rok podieľalo takmer 50 študentov. „Prípravou
okrášľovacím spolkom (BBOS). Podujatie Čo ste možno [ne]vedeli podujatia sme sa veľa naučili o tomto krásnom meste, v ktorom študujeme,
o bystrickom námestí pripravili študenti Ekonomickej fakulty aj tento využili sme poznatky v praxi a tiež sme pochopili, čo prináša spolupráca
rok ako špeciálnu májovú „bystrickú hodinku“ v teréne. Projekt spolu- univerzity s komunitnými organizáciami, manažérskou organizáciou ces-
organizátorsky zastrešila okrem EF UMB a BBOS aj oblastná organizá- tovného ruchu a mestom,“ takto zhodnotili podujatie študenti 1. ročníka
cia cestovného ruchu Stredné Slovensko a Mesto Banská Bystrica. inžinierskeho stupňa študijného odboru cestovný ruch na EF UMB, ktorí
podujatie pripravili a 12. mája 2018 úspešne zrealizovali. Vďaka nadšeniu
Cieľom podujatia bolo priblížiť často nepoznanú históriu mesta Banská študentov budeme v organizácii podujatia určite pokračovať aj v budúcnosti.
Bystrica návštevníkom a Banskobystričanom kreatívnou formou.
Ing. Ľudmila Elexová, PhD.
Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania EF UMB

21

KONFERENCIA

Edukácia dospelých 2018

Šiesty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Edukácia dospe- dospelých, aktuálne otázky teórie a praxe edukácie dospelých a na an-
lých 2018 sa uskutočnil 5. apríla 2018. Podujatie organizovala Katedra an- dragogické poradenstvo škole a učiteľstvu.
dragogiky PdF UMB pod záštitou rektora univerzity doc. Ing. Vladimíra
Hiadlovského, PhD., a dekana Pedagogickej fakulty doc. PaedDr. Štefana Sekcia inkluzívne prístupy vo vzdelávaní dospelých nadväzovala na
Porubského, PhD. Odbornými garantmi konferencie boli prof. PaedDr. intelektové výstupy medzinárodného projektu Adult Literacies as Benefit
Miroslav Krystoň, CSc., doc. PhDr. Jaroslav Veteška, MBA, Ph.D., doc. for Inclusion and Equity (Erasmus +), ktorý sa realizuje na katedre.
PaedDr. Ctibor Határ, PhD., a doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
Konferencie sa zúčastnili aj významné osobnosti domácej a za-
Tohtoročná konferencia sa venovala aktuálnym trendom v  oblasti hraničnej vedeckej scény, ako napríklad prof. PhDr. Viera Prusáková,
rozvoja edukácie dospelých. V plenárnom rokovaní, ktoré sa konalo CSc., prof. Dr. Alina Khaletska, doc. Dr. Milan Beneš, doc. PhDr. Josef
na Ekonomickej fakulte UMB, vystúpili: PhDr. inż. Łukasz Tomczyk, Malach, CSc., a i. Odborná úroveň vystúpení, stúpajúci záujem zo stra-
Ph.D., PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, MBA, Ph.D., doc. PaedDr. ny domácich i zahraničných partnerov a kolegiálna atmosféra dávajú
Ctibor Határ, PhD., a prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD. organizátorom nádej, že tradícia medzinárodných vedeckých konfe-
rencií Edukácia dospelých sa bude aj naďalej rozvíjať.
Program pokračoval na Pedagogickej fakulte UMB v troch odbor-
ných sekciách, ktoré sa špecializovali na inkluzívne prístupy v edukácií Mgr. Michaela Sládkayová
Katedra andragogiky PF UMB

100 ROKOV

od vzniku ČSR Katedra dejín štátu a práva Právnickej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne,
Katedra dejín štátu a práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
Pre slovenskú a českú spoločnosť je rok 2018 významný viacerými okrúhlymi v  Košiciach, Katedra teórie práva a  právnych dejín Univerzity Palackého
výročiami zlomových zmien našich spoločných dejín. Od Mníchovskej dohody v Olomouci a, samozrejme, Katedra teórie práva a sociálnych vied Právnickej
uplynie koncom septembra 80 rokov, od komunistického prevratu vo februári Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. O výraznej odozve a úspechu
1948 uplynulo 70 rokov a od pražskej jari a následnej invázii vojsk Varšavskej podujatia svedčí aj počet účastníkov konferencie, ktorých sa aktívne či pasívne
zmluvy do Československa 50 rokov. Všetky spomenuté výročia však prevyšuje zúčastnilo vyše 60, a to nielen zo Slovenska a Čiech, ale i z Poľska.
či zastrešuje východisková udalosť, ktorou bol vznik samotného Československa
28. októbra 1918. Práve tomuto zásadnému medzníku našich spoločných čes- Konferencia mala i mediálnu podporu, keď bola z konferencie komerčnou
ko-slovenských dejín a s ním súvisiacemu predchádzajúcemu, ako aj následné- televíziou odvysielaná reportáž a  verejnoprávny RTVS s  účastníkmi konfe-
mu vývoju novovzniknutého štátneho celku, ktorý vyrástol na troskách Rakúska- rencie naživo odvysielal diskusiu, v ktorej sa redaktor a účastníci konferencie
Uhorska ako jeden z jeho následníckych štátov, sa z rôznych aspektov venovala doc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD., prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš,
medzinárodná vedecká konferencia pod názvom 100 rokov od vzniku ČSR. PhD., LL.M., MA, a prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc., zaoberali vývojom
právneho systému od obdobia prvej ČSR až po súčasnosť, jeho vplyvom na
Konferencia sa uskutočnila v dňoch 22. – 23. marca 2018 na pôde Právnickej súčasný stav či objasnením termínu právny historik a vymedzením jeho úloh.
fakulty UMB pod záštitou Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmíra Mamojku, CSc. Následne boli nahrávané aj kratšie reportáže s ostatnými účastníkmi konferen-
Hlavným organizátorom tohto jedinečného podujatia bola Katedra dejín štátu cie, ktoré boli pravidelne vysielané v nasledujúci týždeň.
a práva Právnickej fakulty UMB, ktorá už tradične každý rok na jar organizuje
historicko-právnu vedeckú konferenciu, od posledného ročníka označovanú Päťdesiat odborných príspevkov prezentovalo výsledky archívnych výskumov,
súhrnným názvom Banskobystrická škola právnych dejín. Usporadúvaním kon- objasňovali legislatívny vývoj jednotlivých právnych inštitútov, ponúkali
ferencií sa tunajšie pracovisko snaží reagovať nielen na aktuálne dianie v legisla- historicko-právne analýzy špecifických problémov, prípadne poodkryli život
tíve, na ktoré nahliada historicko-právnou optikou, ale i na významné dejinné jednotlivých významných osobností či skupín obyvateľstva. Dôležitou súčasťou
udalosti týkajúce sa dejín štátu a práva. V štvrtom ročníku organizácie tohto konferencie bolo i vytvorenie priestoru na nadviazanie, prehĺbenie a zintenzívne-
podujatia sa k  domovskému usporiadateľovi pridali ďalšie spolupracujúce nie kontaktov a spolupráce s kolegami z domácich i zahraničných univerzít.
pracoviská z jednotlivých fakúlt v rámci ČR a  SR, čo tejto udalosti dodalo
nepochybne na výnimočnosti. Medzi spoluorganizujúce pracoviská patrili Mgr. Zuzana Mičková, PhD.
Katedra dejín štátu a práva PrF UMB
22

KONFERENCIA

Competences in Smart Cities

Inteligentné mestá nie sú v súčasnosti už len ab- venských ministerstiev (MH SR, MZVEZ SR). Strategickému riadeniu
straktným pojmom, ale aj trendom, s ktorým sa sna- a rozvoju inteligentných miest a destinácií sa venovali aj ďalší domáci
žia držať krok mnohé slovenské mestá. Na aspekty a zahraniční odborníci.
strategického riadenia inteligentných miest a des-
tinácií sa 6. júna 2018 sústredila aj medzinárodná Rozvoj inteligentných miest prináša aj nové výzvy v  oblasti
vedecká konferencia Competences in Smart Cities. vzdelávania. V  tejto súvislosti priblížili potreby rozvoja prierezových
kompetencií študentov odborníci z  Technologickej univerzity
Konferencia sa konala na pôde Ekonomickej fakulty Univerzity v Poznani. Požiadavkám zamestnávateľov na systémy vzdelávania bola
Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej nosnou témou bol význam prierezo- venovaná aj panelová diskusia, v ktorej zástupcovia z  partnerských
vých kompetencií v riadení inteligentných miest a destinácií. Podujatie univerzít z Poľska, Fínska, Slovinska a z domácej EF UMB diskutovali
sa obsahovo zameralo na dve cieľové skupiny, a to vedeckovýskumných o vývoji inovatívnych a na prax orientovaných metód, podporujúcich
pracovníkov, vysokoškolských učiteľov a  zástupcov praxe z  rôznych rozvoj prierezových kompetencií študentov, a o implementácií týchto
organizácií verejného, súkromného aj tretieho sektora. Účastníkom metód do vzdelávacieho procesu. Odbornej verejnosti a  zástupcom
z  podnikovej sféry, manažérskych organizácií cestovného ruchu praxe predstavili aj výsledky medzinárodného projektu The acceleration
a  slovenských miest priblížili príspevky systém podpory slovenských method of development of transversal competences in the students
miest z pohľadu národnej úrovne, ako aj možnosti financovania potrieb practical training process (ACCMETH) riešeného na Ekonomickej
inteligentných miest prostredníctvom nórskych fondov a švajčiarskych fakulte Univerzity Mateja Bela od roku 2015.
finančných mechanizmov. Predniesli ich zástupcovia priamo zo slo-
Ing. Ľudmila Elexová, PhD.
Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania EF UMB

23

Inovačné impulzy PROLAW 2018
a implementácia aktuálnych
spoločenských tém v edukácii Právnická fakulta UMB už po tretíkrát
pripravila pre študentov medzinárod-
Dve konferencie, dva koherentné ciele a zaujímavá diskusia akademických teoretikov nú vedeckú konferenciu PROLAW
s učiteľmi z praxe. Takúto symbiózu sa podarilo vytvoriť pracovníkom Katedry ob- 2018. Študentská vedecká konferencia
čianskej a etickej výchovy Pedagogickej fakulty UMB 5. júna 2018 v Banskej Bystrici je každoročnou prehliadkou vedeckých
netradičnou štruktúrou organizácie dvoch konferencií, na ktorých boli okrem iného a odborných prác študentov baka-
prezentované aj výsledky projektov VEGA 1/046/16 Atribúty európskej identity v kontex- lárskeho a magisterského stupňa v štu-
te výchovy mládeže a APVV-14-0176 Didaktické prostriedky uľahčujúce implementáciu dijnom odbore právo. Cieľom konfe-
vybraných prierezových tém do vyučovania etickej výchovy na druhom stupni ZŠ. rencie je vytvoriť vhodné prostredie
pre študentov na prezentáciu výsledkov
Za pomyselným bezbariérovým okrúhlym stolom vyjadrovali svoje názory teoreti- ich vedeckej činnosti, zvýšiť jej úroveň
ci i ľudia z praxe. Spoločne, hoci z rôznych uhlov pohľadu, sa zamýšľali nad otázkami, a oceniť študentov, ktorí venujú svoj
ktoré prispievajú k zvyšovaniu kvality vzdelávania v kontexte aktuálnych spoločenských čas práve jej.
problémov 21. storočia. Vytvorený viacdimenzionálny diskurzný priestor bol rámcovaný
aktuálnymi témami o konštruovaní európskej identity a výchovných vplyvoch na vytvá- Odborné príspevky na konferencii okrem štu-
ranie identity mládeže, ale pertraktovali sa tu aj témy o uplatňovaní takých vzdelávacích dentov PrF UMB prezentovali aj poľskí študenti
tém a didaktických prostriedkov vo vyučovaní, ktoré by mohli pomôcť praktickej reali- Univerzity Warminsko-Mazurskej v  Olsztyne. Na
zácii prierezových tém vo vyučovaní. Hovorilo sa o prosociálnej orientácii edukantov, konferencii tak vznikol priestor na odbornú dis-
o rozvoji ich kritického myslenia, ale aj o všeobecnejších problémoch nášho školstva súvi- kusiu a  porovnanie jednotlivých právnych úprav
siacich so zvýšením kvality vzdelávania. Konkrétne sa diskutovalo o týchto problémoch: na Slovensku a v Poľsku.
• väčšia orientácia na výkon a vedomosti ako na analýzu informácií a kritické myslenie;
• dôraz na osvojovanie izolovaných faktov, zanedbávanie homogenity obsahu Výstupom z tejto konferencie je recenzovaný zbor-
ník s  príspevkami všetkých účastníkov študentskej
príbuzných predmetov, nekoherentná štruktúra ich obsahu, chýbajúce logické vedeckej konferencie. Právnická fakulta UMB sa záro-
súvislosti; veň rozhodla oceniť všetkých účastníkov, ktorí vystú-
• podceňovanie všeobecných spoločensko-občianskych tém a humanitných pred- pili v rámci konferencie, mimoriadnym štipendiom za
metov, súčasný dôraz na technologické zručnosti; výsledky v oblasti vedy a výskumu.
• ako a kde je vhodné zaraďovať do vyučovania aj občiansko-spoločenské témy;
• čo by prispelo k zvýšeniu kvality vzdelávacích kompetencií u žiakov, študentov, učiteľov; Skúsenosti a vedomosti, ktoré si študenti z tejto
• aké sú kritické miesta a negatíva procesu europeizácie a formovania európskej identity; konferencie odniesli, sú rovnako odmenou za ich
• relevantné atribúty európskej identity sú pre formovanie euroobčianstva. aktivitu a odvahu predniesť svoje úvahy, názory a ve-
Diskutujúci sa zhodli vo viacerých názoroch na riešení načrtnutých problémov, domosti v oblasti práva, ktoré im rozhodne pomôžu
za zásadnú však považujú požiadavku prehĺbiť a zintenzívniť spoluprácu vysokých v ich ďalšom kariérnom a osobnostnom raste.
škôl a  regionálneho školstva, a  to rovnako pri príprave študentov pedagogických
fakúlt, ako aj pri vytváraní koncepčných návrhov zmien vo vzdelávaní. Práca na Jakub Dzimko
stále ,,iných, nových“ koncepciách a  revíziách školstva bez ich zavedenia do pra- študent PrF UMB
xe a širokej diskusie pedagogickej verejnosti je výsledkom porušovania základného
princípu demokracie – princípu subsidiarity, čo nielen účastníci konferencií, ale aj
pedagogická verejnosť vníma ako kontraproduktívne.
Organizácia tohto podujatia bola skvelým príkladom spojenia teórie s  praxou.
Porušil sa v ostatnom období zaužívaný stereotyp ,,prednášania príspevkov samým
sebe iba pre kariérne body“ bez reflexie širšieho okruhu odborníkov z praxe. To sa
podarilo nielen v  pracovných rokovaniach, ale aj výstavkou kníh z produkcie KEOV,
uvedením do života novej publikácie Inkluzívne vzdelávanie z vylúčených komunít
a aj v závere pri umelecko-edukačnom programe, ktorý účastníkom sprostredkoval
folklórny súbor Mladosť pod vedením Mgr. art. Martina Urbana, PhD.

prof. PaedDr. Eva Poláková, PhD.
Katedra občianskej a etickej výchovy PdF UMB

24

KONFERENCIE

Fakulty prírodných vied

UMB a UKF spoločne

Študentské vedecké konferencie sú jedinečnou 1 ocenenie); geografia a regionálny rozvoj (13 príspevkov); informatika
príležitosťou pre študentov prezentovať výsledky (7 príspevkov, 1 ocenenie); didaktika biológie, geografie (11 príspevkov);
svojej vedeckovýskumnej práce, vyskúšať si a zažiť didaktika matematiky, fyziky, informatiky a  techniky (15 príspevkov,
jedinečnú atmosféru vedeckej konferencie a získať 1 ocenenie). Celkovo bolo na konferencii prezentovaných 71 prác,
možnosť publikovať svoj prvý vedecký príspevok. Pre z toho 13 z FPV UMB.
mnohých študentov je to možno prvá, avšak veľmi
dôležitá osobná skúsenosť s vedeckým životom. Už Podujatie nadobudlo charakter vedeckej konferencie so všetkými
druhý raz mali možnosť stretnúť sa študenti FPV charakteristikami, akými sú nenahraditeľné osobné stretnutia účast-
UKF v Nitre a FPV UMB v Banskej Bystrici na níkov počas samotného podujatia, možnosť diskusie, publikovanie re-
spoločnej Študentskej vedeckej konferencii (ŠVK). cenzovaných príspevkov v zborníku prác. Komisie zložené z pedagógov
oboch fakúlt navrhli na ocenenie tri najlepšie práce z každej sekcie.
Dňa 21. marca 2018 sa konferencia uskutočnila na Fakulte prírod- Všetky prezentované práce boli publikované v recenzovanom zborníku
ných vied UKF v Nitre. Konferenciu slávnostne otvorili spoločne s názvom Študentská vedecká konferencia 2018. Práca študentky
dekanka FPV UMB doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., a dekan FPV Katedry informatiky FPV UMB Niky Klimovej Učiteľom na vlastnej
UKF v Nitre prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. Študenti bakalárskeho, koži bola ocenená aj na 6. ročníku Česko-slovenskej študentskej ve-
magisterského a  prvého roka doktorandského štúdia úspešne deckej konferencie v didaktike informatiky v Nitre.
prezentovali výsledky svojho výskumu v  sekciách konferencie: bi-
ológia (8 príspevkov); ekológia a environmentalistika (10  príspevkov, Kvalita príspevkov ukazuje, že napriek tendencii študentov
2 ocenenia pre FPV UMB); fyzika, chémia a matematika (7 príspevkov, preferovať štúdium na vysokých školách v zahraničí zostáva veľa talen-
tovaných študentov študovať naďalej na Slovensku.

Mgr. PaedDr. Vladimír Siládi, PhD.
prodekan pre vedu a výskum FPV UMB

SEMINÁR

Tomáš Garrique Masaryk

Jedno z podujatí organizovaných na Právnickej fakulte UMB k sté- PhDr. Dušan Kováč, DrSc., z  Historického ústavu Slovenskej aka-
mu výročiu vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov bol i odbor- démie vied s  príspevkom na tému Tomáš Garrigue Masaryk v  slo-
ný seminár venovaný Tomášovi G. Masarykovi. Podujatie sa konalo venskej historickej pamäti. Nasledoval odborník z  Masarykovho
19. apríla 2018 na pôde fakulty v spolupráci s Veľvyslanectvom Českej ústavu a  archívu Akadémie vied ČR PhDr. Richard Vašek, PhD.,
republiky v  Bratislave, ktoré osobne zastupoval JUDr. Pavel Sladký, a jeho príspevok Cesty prezidenta. Identitotvorný prvek konstruování
PhD., chargé d´affaires ad interim ČR v SR. Po úvodných príhovoroch československého státu. Ďalším fundovaným rečníkom bol Mgr.
čestných hostí a vedúceho hostiteľskej Katedry dejín štátu a práva Prf Michal Macháček, PhD., ktorý je v súčasnosti autorom mimoriadne
UMB doc. JUDr. PhDr. Róberta Jágra, PhD., mali študenti vzácnu mož- úspešnej publikácie Gustáv Husák. Vo svojom príspevku predstavil
nosť vypočuť si referáty významných historikov. Na seminári vystúpil študentom našej právnickej fakulty práve túto osobnosť prostredníc-
tvom dobových kreslených vtipov a  karikatúr. Na záver tohto pod-
netného podujatia sa konala krátka diskusia, do ktorej sa mohli za-
pojiť všetci prítomní.

Mgr. Zuzana Mičková, PhD.
Katedra dejín štátu a práva PrF UMB

25

SEMINÁR

Zachránime HLUCHÁŇA

na Slovensku? Seminára sa zúčastnilo vyše 120 odborníkov zo štátnej správy ži-
votného prostredia i lesníctva a poľovníctva, štátnej ochrany prírody,
štátnych i neštátnych vlastníkov lesa, poľovníkov, mimovládnych or-
ganizácií, ako aj univerzít a výskumných inštitúcií či médií. Okrem
ôsmich prednášok bola jeho súčasťou plodná, miestami až búrlivá dis-
kusia. Z nej vyplynula okrem realizovania programu záchrany aj potre-
ba zriadiť gestorskú skupinu pre hlucháňa pri Štátnej ochrane prírody
SR i ďalších rokovaní na danú tému za okrúhlym stolom.

doc. Ing. Peter Urban, PhD.
Katedra biológie a ekológie FPV

Hlucháň hôrny (Tetrao urogallus) je dáždnikový druh vtáctva hor-
ských lesov, citlivý najmä na fragmentáciu biotopov. Pokračujúce nega-
tívne antropické vplyvy na horské lesné ekosystémy môžu viesť k jeho
vyhynutiu v Západných Karpatoch. Na Slovensku počas posledných šty-
roch desaťročí poklesla populácia tohto druhu o približne 70 %. V aprí-
li 2018 bol Ministerstvom životného prostredia SR schválený program
záchrany hlucháňa, ktorého hlavným strategickým cieľom je zabezpečiť
prežitie populácie tohto druhu vo voľnej prírode na území Slovenska
a postupné zvyšovanie jeho populácie na úroveň priaznivého stavu.

Aj preto sa 23. mája 2018 v priestoroch Fakulty prírodných vied
UMB v Banskej Bystrici uskutočnil odborný seminár Zachránime hlu-
cháňa hôrneho na Slovensku? Zorganizovali ho Ministerstvo životného
prostredia SR, Štátna ochrana prírody SR v Banskej Bystrici, Fakulta prí-
rodných vied UMB v Banskej Bystrici, Zastúpenie Európskej komisie na
Slovensku a občianske združenie Prales.

DISKUSIA

Stanislav Pánis o fungujúcej eurozóne

V priestoroch FPVMV sa 11. apríla 2018 usku-
točnila diskusia na tému Fungujúca eurozóna so
sériovými devalvovačmi. Pozvanie organizátorov
z Centra národov Slovensko prijal Stanislav Pánis,
analytik J & T banky.

Hosť poukázal na základnú charakteristiku menovej únie, pričom zdôraz-
nil vzájomný fixný kurz členských krajín a nemožnosť jeho devalvácie. Ďalej
sa venoval problematike a špecifikám eura. Analytik takisto pripomenul mož-
né príčiny nerovnováhy eurozóny či nezastaviteľnú stratu konkurencieschop-
nosti. V neposlednom rade dostali priestor aj zúčastnení a v tejto časti diskusie
zazneli zaujímavé otázky zo strany študentov. Stanislav Pánis zhodnotil aj vý-
hody a nevýhody prijatia eura na Slovensku ako jedinej krajiny v rámci V4.

Dominika Dodová
študentka FPVMV UMB
26

Rozvíjanie SEMINÁR

jazykovej a literárnej

gramotnosti detí

Na pôde Pedagogickej fakulty UMB sa konal
odborný seminár a workshop určený pre cvičné
učiteľky materských škôl a vychovávateľky ŠKD
s názvom Metódy rozvíjania jazykovej a literárnej
gramotnosti detí. Podujatie sa realizovalo 5. a 6.
apríla 2018 ako jeden z výstupov projektu KEGA
č. 013UMB-4/2017 Tvorba kurikula v oblasti ja-
zykovej a literárnej gramotnosti v novoakredito-
vanom bakalárskom štúdiu.

Cieľom seminára bolo teoreticky, ale najmä prakticky sprostredkovať
spolupracujúcim učiteľkám predprimárneho vzdelávania a  vychová-
vateľkám školských klubov detí možnosti a metódy rozvíjania jazyko-
vej a  literárnej gramotnosti detí. Aktivít sa zúčastnili cvičné učiteľky
a  vychovávateľky a  študentky Katedry predškolskej a  elementárnej
pedagogiky. Aj vďaka užšiemu kruhu zúčastnených stretnutie prebiehalo
v  tvorivej atmosfére. Počas seminára sa prezentovali členky Katedry
elementárnej a predškolskej pedagogiky prof. PhDr. Brigita Šimonová,
CSc., doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD., doc. PaedDr. Milena
Lipnická, PhD., ale aj zahraničná hostka pôsobiaca na Pedagogickej
fakulte Univerzity Palackého v Olomouci doc. PhDr. Martina Fasnerová,

Umenie liečiť PhD. Všetky hlavné referáty účastníkom seminára priblížili problemati-
ku jazykovej a literárnej gramotnosti. Počas workshopu sa praktickými
UMENÍM aktivitami predstavili členky projektu KEGA, v  rámci ktorého boli
aktivity realizované. Okrem členiek Katedry elementárnej a predškolskej
Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty pedagogiky mala na workshope zastúpenie aj Katedra psychológie,
UMB v spolupráci s Asociáciou slovenských z ktorej sa účastníkom predstavila Mgr. Lenka Ďuricová, PhD. Učiteľky,
arteterapeutov a Inštitútom vzdelávania v arte- vychovávateľky ŠKD, ale aj študentky predškolskej pedagogiky mali
terapii pri OZ Terra Terapeutica zorganizovali možnosť rozšíriť si svoje teoretické vedomosti v oblasti rozvíjania jazy-
v poradí už tretie spoločné stretnutie. kovej a literárnej gramotnosti, ale najmä prostredníctvom praktických
činností získať nové inšpirácie do svojej praxe. Paralelne s aktivitami pre-
Odborný arteterapeutický seminár Umenie liečiť umením spo- biehalo aj mapovanie potrieb účastníkov v oblasti jazykovej a literárnej
jený so zážitkovými workshopmi sa konal 8. júna 2018. Odbornou gramotnosti, ktorých výsledky sú súčasťou výskumného projektu.
garantkou stretnutia bola prof. PaedDr. Jaroslava Šicková Fabrici,
PhD., akad. soch. Cieľom seminára bolo vytvoriť priestor na odbor- Mgr. Eva Cvitkovičová
nú diskusiu a  výmenu praktických skúseností z  oblasti arteterapie Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PdF UMB
a posilniť arteterapiu na Slovensku. V odborných prednáškach sa ro-
zoberali témy ako etika v arteterapii či využívanie výtvarných tech- 27
ník v procese sebapoznávania. Prostredníctvom workshopov vytvá-
rali odborníci a odborníčky priestor na vnútorné sebapoznanie, za-
myslenie nad svojím vnímaním, najhlbšími motiváciami, spracova-
ním situácií a podnetov vo vlastnom živote prostredníctvom kresby,
poézie, muzikoterapie, pohybu a práce s keramickou hlinou.

Seminára sa zúčastnili nielen kolegovia a kolegyne z akademickej
pôdy, odborníci a odborníčky z praxe, ale i študenti a študentky, a tak
sme radi vytvorili priestor na zdieľanie využitia expresívnych terapií pri
práci s rôznymi cieľovými skupinami z oblasti pomáhajúcich profesií.

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.
Katedra sociálnej práce PdF UMB

ŠPECIÁLNE
FÓRUM

Mesto Banská Bystrica sa ako jedno z mála môže na formovaní diania v meste, i keď implementácia trvá dlhšie a nie je taká
chváliť tým, že medzi poradnými orgánmi primá- jednoduchá, ako by si želali zástupcovia MNO. Primátor Ján Nosko vníma
tora sa nachádza aj Rada pre mimovládne nezisko- spoluprácu pozitívne a chce ju naďalej rozvíjať. Okrem zástupcov mesta na
vé organizácie, ktorá zastupuje záujmy mimovlád- podujatí aktívne diskutovali predseda Banskobystrického samosprávneho
nych organizácií a háji tretí sektor a občiansku kraja Ján Lunter a zamestnanci úradu kraja.
spoločnosť v meste. 11. apríla 2018 Rada MNO
v spolupráci s UMB a Mestom Banská Bystrica 43 účastníkov fóra v plodnej diskusii ochotne hľadalo riešenia, ako
pripravila špeciálne fórum pre neziskové organi- zlepšiť spoluprácu medzi mestom a  mimovládnymi organizáciami.
zácie a aktívnych občanov. Veríme, že aj prezentácia úspešných príkladov z  projektu SOLIDUS
pomohla inšpirovať a motivovať ďalšiu spoluprácu.
Rada pre mimovládne neziskové organizácie (MNO) sa rozhodla
zorganizovať toto fórum so zámerom posilniť spoluprácu verejného, doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.
podnikateľského aj tretieho sektora v ekonomickej a sociálnej oblasti. Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja EF UMB
Často sa totiž stáva, že mestskí úradníci nechápu, čo sú mimovládne
organizácie, že to nie sú „malé sro-čky“ a naopak, pracovníci a dobro-
voľníci v MNO nechápu, že mesto má určité kompetencie a legislatív-
ny rámec, v rámci ktorého môže konať. Na fóre boli diskutované tieto
mantinely, ktoré ohraničujú spoluprácu pre mesto a tretí sektor.

V rámci fóra boli prezentované aj výstupy medzinárodného výskumné-
ho projektu SOLIDUS, ktorý sa zameriava na identifikáciu aktov solidár-
nosti v piatich oblastiach (vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie, zdravotní-
ctvo a občianska participácia) v dvanástich krajinách Európskej únie. Akty
solidárnosti predstavujú rôzne iniciatívy, projekty či verejné politiky, kde
sa prejavila solidarita voči ohrozeným skupinám a spolupracovali práve
mimovládne neziskové organizácie a verejný sektor, prípadne aj podnika-
teľský sektor. Zámerom výskumu je na základe príkladov dobrej praxe sfor-
mulovať odporúčania, ktoré môžu tvoriť základ vytvárania verejných poli-
tík na všetkých úrovniach (európskej, národnej, regionálnej aj miestnej),
tzv. evidence-based policy – politika formulovaná na dôkazoch. Mesto
Banská Bystrica sa prikláňa k myšlienke takto tvorených verejných politík
a podporuje rôzne aktivity, ktoré umožňujú participáciu občanov a MNO

Hosťovské prednášky Katedra európskych kultúrnych štúdií aj v let-
nom semestri 2017/2018 privítala viacerých
vedeckovýskumných pracovníkov, ako aj
odborníkov z  praxe. Ide o  dlhodobú iniciatívu vedúcej katedry doc.
PhDr. Ľ. Meškovej, PhD., a  členov katedry prepojiť výučbu s  pra-
xou a zároveň pozvať na prednášky a diskusie so študentmi expertov
z oblastí, ktoré tvoria súčasť študijného programu.
Aj tento akademický rok sme mohli privítať v  rámci projektu
Migračné pohyby v krajinách a medzi krajinami V4 prof. J. Rychlíka
z Univerzity Karlovej v Prahe, Dr. R. Paksu z Maďarskej akadémie vied
a prof. B. Halczaka zo Zielonogorskej univerzity. Sme veľmi radi, že
počas troch rokov realizácie projektu pod vedením Dr. A. Hruboňa

28

Študenti – Podniky Habsburgovci a ich PREDNÁŠKA

– Univerzity 2018 postavenie v strednej Európe

UMB bola tento rok opäť spoluorganizátorkou Centrum národov Slovensko usporiadalo dňa 13. marca 2018 debatu pod
podujatia s názvom Fórum Študenti – Podni- názvom Habsburgovci a ich postavenie v strednej Európe, ktorá sa uskutočnila
ky – Univerzity, ktoré sa konalo 12. apríla 2018 na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov FPVMV UMB. Hosťom
pod záštitou Slovensko-francúzskeho univer- prednášky bola PhDr. Mária Holubová, PhD. Podujatie moderoval Ján Olexa,
zitného inštitútu (SFUI). Prvýkrát po šiestich prezident Centra národov Slovensko.
ročníkoch v Bratislave podujatie hostila metro-
pola východu – Košice. Osmičky neustále rezonujú v dejinách Slovenska a tento rok si pripomíname
niekoľko významných výročí. Jedným z nich je aj 100. výročie rozpadu rakúsko
SFUI spolu so svojimi členskými univerzitami sa už niekoľko rokov -uhorskej monarchie. Kto boli Habsburgovci a kam siahajú ich korene? Podľa
usilujú zefektívniť systém vzdelávania tak, aby svojich študentov naučili slov Dr. Holubovej to bola jedna z aristokratických dynastií v rámci Svätej ríše
schopnosti prinášať nové nápady a  produkty uplatniteľné v  konku- rímskej národa nemeckého, sprevádzaná silnou katolíckou vierou. Vo všeobec-
renčnom prostredí. V tomto ohľade je dôležitá ich konfrontácia s pro- nosti sa však ťažko určuje počiatok tohto rodu, pretože meno Habsburg je ťažké
stredím vo firmách, ktoré je charakteristické pestrosťou profesijných identifikovať. Napriek tomu však Habsburgovci vniesli najväčšiu pečať na úze-
činností a personálnej komunikácie založenej na aktivite a tvorivosti. mie európskeho kontinentu. Významným medzníkom tohto rodu sa stala bitka
Získať praktické skúsenosti a potrebnú prax je pre mnohých sloven- pri Moháči v roku 1526, ktorá znamenala začiatok jeho hegemónie v strednej
ských absolventov veľmi ťažké. Domáce a zahraničné firmy zasa nará- Európe. V uvoľnenej atmosfére debaty postupne zaznievali z publika zaujíma-
žajú na nedostatok kvalifikovaných ľudí s požadovanými zručnosťami. vé otázky, napr. o rozširovaní habsburskej dynastie v kontexte sobášnej politiky,
Aj z tohto dôvodu bol tento ročník fóra venovaný problematike pro- teritoriálnej expanzie, kolonializmu a vzťahov medzi španielskymi a rakúskymi
fesijne orientovaných študijných programov a duálneho vzdelávania, Habsburgovcami.
kde Francúzsko predstavuje krajinu s obrovským know-how.
Veľký priestor bol venovaný panovaniu Márie Terézie, ktorá sa vďaka svojim
V panelovej diskusii vystúpili francúzski hostia, vysokoškolskí učite- aktivitám stala významným monarchom nielen v dejinách rakúskej monarchie,
lia D. Bazin z Univerzity v Nice a E. Lefur z Univerzity Paris-Sud, ktorí ale svoju dôležitosť nadobudla aj v rámci Európy. Hoci nebola pripravená vlád-
predstavili profesijne zamerané študijné programy, ktoré garantujú. Pani nuť, pretože sa nerátalo s tým, že by žena mohla zasadnúť na trón, Pragmatická
D. Zelenáková z Francúzskeho inštitútu hovorila o vlastnej skúsenosti sankcia z roku 1713 to umožnila. Jej genialita spočívala v tom, že si vedela vybrať
s takýmto študijným programom, ktorý sama absolvovala. Pre prítom- odborníkov na rozličné oblasti – zahraničnú a vnútornú politiku alebo ekono-
ných študentov to bola úplne nová informácia: „Nevedel som, že sa na miku. Uskutočňovala početné reformy v školstve, vzdelávacom systéme a v cel-
vysokej škole dá študovať v takomto študijnom programe a aj v odbo- kovej správe monarchie.
roch, ktoré nie sú technicky zamerané,“ vyjadril sa jeden zo študentov.
Pozornosť publika sa zamerala aj na Jozefa II., syna Márie Terézie, ktorý
Študenti si potom mohli pozrieť prezentácie a stánky podnikov, bol takisto významným panovníkom, pričom uskutočňoval ďalšie reformy
v ktorých je francúzština jedným z jazykov komunikácie, ako aj na území monarchie. Najvýznamnejšou reformou počas jeho vlády sa stalo
stánky univerzít a inštitúcií, ktoré sú súčasťou SFUI. Veľmi sa im zrušenie nevoľníctva.
páčila možnosť rozprávať sa s prítomnými odborníkmi: „Hovoril
som s ľuďmi, ktorí v podniku pracujú, v niektorých stánkoch som Študentov zaujímali aj najvýznamnejší diplomati v rámci rakúskej monar-
nechal svoje CV a verím, že sa mi v lete podarí získať v niektorom chie. Nepochybne k nim patril kancelár Metternich, panovník Karol V. a rovna-
z nich odbornú prax,“ hovorí ďalší zo študentov. Aktivity pripra- ko aj Mária Terézia. Podľa Dr. Holubovej k najslabším stránkam Habsburgovcov
vené v rámci workshopu výskumnej jednotky LICOLAB (FF UPJŠ patrila silná kresťanská viera, akcent na tradície a legitimitu a tiež neveľká snaha
v Košiciach), umožnili študentom a účastníkom podujatia vyskú- prispôsobiť sa pokroku. Zaznela aj otázka o tom, ako by vyzerala stredná Európa
šať si prácu s modernou komunikačnou technikou. bez Habsburgovcov? Mária Holubová reagovala, že táto časť Európy vrátane
územia dnešného Slovenska by bola pravdepodobne súčasťou Osmanskej ríše.
Našu univerzitu na podujatí reprezentoval tím frankofónnych Vďaka prítomnosti Habsburgovcov sa však slovenské územie spolu s jeho obyva-
pedagógov z EF a FPVMV. teľstvom stalo súčasťou mnohonárodnostného konglomerátu v strednej Európe.
Treba však spomenúť, že ani Habsburgovci sa nevyhli svojmu úpadku, ktorý
PhDr. Mária Paľová, PhD., a PaedDr. Mária Rošteková, PhD. zapríčinila strata veľmocenského postavenia po Viedenskom kongrese, pretože
SFUI Rakúsko sa ocitlo v diplomatickej izolácii. Rovnako museli Habsburgovci čeliť
tlaku vo vnútri monarchie, ktorý pramenil z národnooslobodzovacieho boja jed-
notlivých etník. K rozpadu ríše však viedla aj medzinárodnopolitická situácia,
ktorá vyústila až do vypuknutia 1. svetovej vojny a tá znamenala koniec dynastie
Habsburgovcov a rozpad Rakúsko-Uhorska.

Dominika Pračková
študentka FPVMV

hostia pravidelne prichádzali na akademickú pôdu UMB . Delfingen a Ing. V. Laššák, PhD., z Metodického centra Banská Bystrica,
Vďaka projektu technickej podpory Úradu vlády a zavedeniu nového ktorí prezentovali praktické skúsenosti z manažmentu organizácií. Takisto
Mgr. I. Styková, externá doktorandka KEKŠ, ktorá si pripravila prednášku
výberového predmetu interkultúrne kompetencie v politike súdržnosti na eu- na tému Community Investments, a Mgr. P. Šedíková-Čuhová, PhD.,
rópskej a regionálnej úrovni zavítali prednášať na katedru Dr. D. Benčiková z  Katolíckej univerzity v  Ružomberku, ktorá sa venovala téme migrácie
z  Ekonomickej fakulty UMB, Mgr. V. Uhríková zo Štátnej vedeckej a transkulturality v literárnych dielach.
knižnice, ako aj absolvent študijného programu našej katedry a tajomník
pre oblasť kultúry, autorských práv a audiovízie na stálom Zastúpení SR pri Katedra chce v  organizovaní hosťovských prednášok pokračovať aj
EÚ Mgr. J. Urik, M.A., ktorého oficiálne prijalo aj vedenie FF UMB ako v ďalšom akademickom roku a sprostredkovať nielen študentom študijného
jedného z najúspešnejších absolventov FF UMB. programu európske kultúrne štúdiá, ale i  študentom Filozofickej fakulty
UMB mnohé odborné a inšpiratívne stretnutia.
Okrem hosťovských prednášok realizovaných v  rámci projektov na
katedru prišli aj: assoc. prof. R. Saduov z  Baškirskej štátnej univerzity PhDr. Jana Pecníková, PhD.
v Ufe (Ruská federácia), ktorý študentom prednášal o vybraných témach Katedra európskych kultúrnych štúdií FF UMB
z  ruských kultúrnych štúdií; Ing. I. Valchovník z  medzinárodnej firmy
29

PREDNÁŠKA Etika biznisu

Budúcnosť médií Katedra etiky a aplikovanej etiky Filozofickej fa-
na Slovensku kulty UMB sa zúčastnila na II. medzinárodnom
kongrese etiky biznisu a trvalo udržateľného roz-
Centrum národov Slovensko organizovalo voja v meste Rybnik v Poľsku. Organizátormi kon-
9. apríla 2018 na pôde FPVMV prednášku gresu boli mesto Rybnik a Sliezke centrum pre bi-
spojenú s diskusiou na tému Budúcnosť mé- znis etiku a trvalo udržateľný rozvoj.
dií na Slovensku. Pozvanie prijal Martin Stri-
žinec, moderátor televíznej diskusnej relácie Katedra etiky a  aplikovanej etiky preukazuje dlhodobý záujem
RTVS O 5 minút 12. o  medzinárodný dialóg na témy udržateľnosti a  biznisu. Ich riešenie
vníma prioritne ako etický problém a  morálny záväzok k  budúcnos-
Na úvod prednášky pán Strižinec hovoril o technológiách, ti. Diskurz predstavuje dôležitú prípravnú etapu k porozumeniu tohto
ktoré zohrávajú úlohu nielen pri zmenách dotýkajúcich sa médií, zložitého problému, ale aj na jeho participatívne riešenie. Preto sme
ale aj celej spoločnosti. V  dôsledku technologického rozvoja sa uvítali odborné fórum, ktoré sa už druhýkrát realizovalo v  poľskom
svet mení radikálnym tempom, ale politika často nestačí reagovať meste Rybnik s interdisciplinárnou odvahou a v nadväznosti na prax.
na tento pokrok. Vďaka technológiám je politika čoraz transpa-
rentnejšou a zásadne sa mení prostredie, v ktorom pôsobí, ako aj Téma kongresu je atraktívna nielen vedecky, ale aj spoločensky.
spôsob, ktorým vnímame verejnú činnosť. Svet je presýtený infor- Dokazuje to aj účasť aktérov v panelových diskusiách, témy účastníkov
máciami rôzneho druhu. Stúpa teda potreba overených informá- v jednotlivých sekciách. V mnohých vystúpeniach rezonovala dôleži-
cií. Verejnoprávne médiá majú v súčasnosti najdôležitejšiu úlohu tosť etiky a interdisciplinárneho diskurzu. Svedčí o tom aktívna účasť
od skončenia druhej svetovej vojny, pretože práve ony môžu byť predstaviteľov z rôznych vedných oblastí, neziskového sektora, vrcho-
garantom overených informácií. lových predstaviteľov verejných inštitúcii mesta a regiónu, europoslan-
ca a zahraničných odborníkov na uvedenú problematiku.
V  súvislosti s nedávnymi udalosťami na Slovensku hovoril
prednášajúci o zásadnom zlome v spoločnosti. Môžeme hovoriť Širokospektrálne odborné fórum realizované vo formáte medziná-
o novej etape slovenskej žurnalistiky. Budúcnosť médií je v sú- rodného kongresu riešilo zložité spektrum problémov etiky biznisu
časnosti neistá. Zmenili sa však aj očakávania politikov a záro- a trvalej udržateľnosti rozvoja. Uvedené stretnutie presvedčivo ukáza-
veň majú ľudia pocit, že veci verejné sa ich viac týkajú a musia lo, že daná téma spája nielen národy, intelektuálov, ale aj rôzne generá-
sa o ne zaujímať. M. Strižinec veľmi zaujímavo rozprával nielen cie a zodpovedných aktérov spoločenského života. Účastníci kongresu
o úlohe médií v spoločnosti, ale aj o tom, aké je povolanie novi-
nára v skutočnosti, čím vyvolal veľký záujem študentov, ktorí ho Vývoj ruského
zahrnuli množstvom otázok.
PRÁVA
Petra Čadová
študentka FPVMV UMB Pedagógovia Právnickej fakulty UMB – doc. Ivana Šošková, JUDr.
Monika Némethová a JUDr. Jozef Beňosa sa 27. apríla 2018 zúčastnili
30 na XVI. ročníku medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej
Uralskou štátnou právnickou univerzitou v Jekaterinburgu (Ruská
federácia) pod názvom Vývoj ruského práva, kde aktívne vystúpili s ve-
deckými príspevkami. Súčasťou konferencie bolo aj otvorenie Rusko-
slovenského vedeckého centra medzinárodného a európskeho práva,
ktorého úlohou je podpora vzájomnej spolupráce predovšetkým me-
dzi katedrami medzinárodného a európskeho práva. Táto spolupráca
má byť zameraná na spoločné publikovanie odbornej a študijnej li-
teratúry, organizovanie vedeckých konferencií a odborných podujatí,
ako aj zapájanie do medzinárodných projektov a výmena skúseností
v pedagogickej oblasti.

Veríme, že poznatky a skúsenosti z tejto pracovnej cesty prispejú
k modernizácii a k zatraktívneniu pedagogického procesu na PrF
UMB a tiež k podpore a napredovaniu vedeckej a výskumnej činnosti.

JUDr. Monika Némethová, PhD.
prodekanka PrF UMB pre vedu a výskum

a udržateľný rozvoj ZÚČASTNILI SME SA

deklarovali vo svojich vystúpeniach, ako si predstavujú riešenia problé- vystúpeniach, ako aj moderovaním sekcií a formou diskusných vstupov.
mu udržateľného rozvoja, aké je v týchto intenciách poslanie biznisu, ako Vo svojich príspevkoch v jednotlivých sekciách sa zaoberali otázkami
ich vnímať v kontexte nového étosu v medzinárodnej a lokálnej dimenzii. ekonomiky uzavretých okruhov, etickými a psychologickými aspektmi
práce, priemyslom 4.0, ochranou sociálneho a  prírodného prostredia
Kongres sa vyznačoval nielen širokou platformou pre diskurz, ale a etickým podnikaním. Témy úzko korešpondovali s najnovšími trend-
bol pozoruhodný aj tým, že ukázal možnosť, ako spájať akademické mi v aplikovanej etike a  poukazovali na metodologickú povahu naj-
prostredie s praxou. Na Slovensku je podobný formát širokospektrál- novších trendov transdisciplinárneho a aplikačného prístupu (ústup od
neho diskurzu skôr ojedinelou záležitosťou. Dialóg vedcov z univerzít epistemickej linearity), úzku spoluprácu s praxou, verejnosťou, ako aj
(Poľsko a zahraničie), zástupcov z významných podnikov, odborníkov praktickú dôležitosť etických rámcov.
z oblasti psychológie, technických vied, ekonomických disciplín a etiky
v podnikaní spájali ťažiskové idey trvalo udržateľného rozvoja, prezen- Je nevyhnutné hľadať koherentné prepojenia teórie a praxe, ako aj
tované miestnymi a  vládnymi inštitúciami. Zjednocujúcim motívom medzi rozličnými vedeckými oblasťami. Problémy a ich riešenia je nut-
kongresu bolo prepojiť vedu, podnikanie a vládu v rámci spolupracujú- né vnímať na pozadí spolupráce rozličných disciplín, pritom vytvárať
ceho rovnovážneho zoskupenia. Majú vytvárať „cyklickú ekonomiku“, adekvátny rámec umožňujúci diskusiu – napr. epistemické komunity,
spolupracujúci rámec s komplexnými, realizovateľnými a efektívnymi epistemické aliancie a ďalšie. Za dôležité a povzbudzujúce považujeme
riešeniami. Otázky kongresu sa zameriavali aj na problematiku rozvoja skutočnosť, že sa ukázala možnosť a záujem diskutovať so zástupcami
etického podnikania a uplatňovania stratégií sociálnej zodpovednosti. praxe o akceptácii etiky ako súčasti inovatívnych zmien a udržateľnosti.
Program kongresu naplnili úvodné vystúpenia čestných hostí, plenár-
na prednáška prof. Anny Lupina-Wegener, plenárne panelové diskusie Mgr. Lukáš Moravec, interný doktorand
a vystúpenia ďalších účastníkov v jednotlivých sekciách podľa zamera- Katedra etiky a aplikovanej etiky FF UMB
nia príspevkov.

V  panelovej diskusii mohli účastníci klásť otázky prednášajúcim
a počas plenárnych diskusií medzi sebou komunikovali predstavitelia
praxe i akademického prostredia, snažiac sa nájsť spoločné riešenie.

Na kongrese prezentovali svoje stanoviská aj pedagogickí zamest-
nanci našej univerzity: prof. Daniela Fobelová, prof. Pavel Fobel, PhDr.
Daniela Kovaľová, PhDr. Andrea Klimková, PhDr. Daniela Kováčová
a  interný doktorand Mgr. Lukáš Moravec. Aplikovaní etici FF UMB
sa aktívne zapojili do diskurzu prezentovaním stanovísk vo vlastných

31

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Návšteva prestížnej
ruskej univerzity

Projekt Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných partnerských pracoviskách. Doc. K. Chovancová v mene rektora UMB
programov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na roky 2017 prevzala originály medzinárodných dohôd s  podpismi štatutárnych
– 2019 venuje pozornosť podpore vzdelávania v oblasti humanitných predstaviteľov oboch univerzít.
a spoločenských vied. Uvedená línia sa uplatňuje aj v aktivite II.3 všeo-
becná jazykoveda: inovácia existujúceho študijného programu 3. stupňa Delegáti si so záujmom pozreli historické, reprezentatívne a pracov-
v slovenskom jazyku vytvorením podmienok na akreditovanie spoloč- né priestory univerzity ako symbolu ruského pedagogického vzdeláva-
ného študijného programu v spolupráci s Ruskou štátnou pedagogic- nia, modernej inštitúcie s  vyše 220-ročnou tradíciou. Oboznámili sa
kou univerzitou A. I. Gercena (RGPU) v Skt. Peterburgu. Za Univerzitu s kvalitne vybavenou akademickou knižnicou, v ktorej sa nachádzajú
Mateja Bela sa v aktivite odborne angažuje Katedra slovenského jazyka viaceré hodnotné rukopisy sprístupnené na štúdium. Ocenili otvore-
a komunikácie Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. nú koncepciu prezentovania akademického života, vedných odborov,
osobností a  dosiahnutých úspechov dovnútra univerzity i  navonok
Projektovaná aktivita od počiatkov vystužená ústretovosťou kontak- voči verejnosti a vyzdvihli implementáciu moderných informačno-ko-
tových spolupracovníkov a  podporou univerzity sa rozvíjala v  priaz- munikačných technológií do života akademického osadenstva.
nivom východiskovom ovzduší prípravných prác. Po  získaní dôvery
zahraničného partnera potvrdenej skoncipovaním medzinárodnej do- Podnetné bolo aj konzultačné stretnutie s tvorivými zamestnancami
Katedry interkultúrnej komunikácie Filologickej fakulty RGPU. Katedra
hody o spolupráci sa dostala do svojej realizačnej fázy. Vo februári tohto od svojho vzniku v roku 1992 účinne rozvíja odborné kontakty s akade-
roka navštívila našu univerzitu a jej pracoviská reprezentantka partner- mickým zahraničím (Čína, USA, Fínsko, Nemecko, Rumunsko, Slovensko,
skej strany z Ruskej federácie prof. I. P. Lysakovová. Počas jej pobytu Litva, Lotyšsko, Estónsko, Ukrajina, Kazachstan, Kórea; viacero univerzít
rektor UMB doc. V. Hiadlovský podpísal zmluvu za našu univerzitu. v Poľsku). Má dynamicky sformovaný všeobecnojazykový vedecký a vzde-
lávací skelet, ktorý účinne uplatňuje vo vzdelávaní najmä prostredníctvom
V dňoch 14. – 18. mája 2018 v rámci riešenia projektových úloh vy- sociolingvistiky, psycholingvistiky, etnolingvistiky a  kontrastívnej jazy-
cestovala do Skt. Peterburgu delegácia UMB vedená prorektorkou UMB kovedy. Tohto času 8-členná zostava kmeňových pracovníkov – 2 profe-
pre medzinárodnú spoluprácu a  vzťahy s verejnosťou doc. Katarínou sorky, 4 docentky, 2 odborné asistentky – zameriava vedeckú, publikačnú
Chovancovou. V  zostave pôsobil vedúci Katedry slovenského jazyka a vzdelávaciu pozornosť na metodiku ruského jazyka ako cudzieho jazy-
a komunikácie FF UMB prof. Pavol Odaloš, koordinátor aktivity prof. ka so špeciálnym zacielením na migrantov z krajín bývalého ZSSR, ktorí
Vladimír Patráš a projektová spolupracovníčka doc. Viktoria Liashuk sa usídľujú v ruskom veľkomeste. Pri katedre vzniklo Centrum jazykovej
z Katedry slovanských jazykov FF UMB. Delegátov prijal rektor Ruskej adaptácie migrantov ako experimentálne laboratórium na prípravu origi-
štátnej pedagogickej univerzity A. I. Gercena v Petrohrade prof. S. I. nálnych metodických materiálov. Katedra od r. 1997 v spolupráci so za-
Bogdanov so svojím odborným a manažérskym tímom. hraničnými partnermi každoročne organizuje medzinárodné konferencie
Rusistika a súčasnosť a od r. 1998 pravidelne vydáva zborník Ruský jazyk
Domáci účastníci stretnutia s  potešením prijali priaznivé referen- ako cudzí jazyk: teória – výskumy – prax.
cie prof. Lysakovovej o  banskobystrických pracoviskách a  ich odbor-
nej úrovni. Vo vzťahovom rámci pripomenuli spoločné i  príbuzné Členovia delegácie vo vývinovom svetle predstavili profil Filozofickej
vedecké piliere, pedagogické zámery, kultúrne podložie a  niektoré fakulty UMB a  katedier so zameraním na slovanské jazyky. Uviedli
manažérsko-praktické stránky podnetne sa rozvíjajúcej medzinárod- hlavné línie projektovej aktivity so vzťahom k všeobecnej jazykovede;
nej a  inštitucionálnej spolupráce. Ťažisko kooperácie utvára študijný zdôraznili pritom potenciál Katedry slovenského jazyka a komunikácie
program 3. stupňa, ale otvárajú sa aj možnosti na akademickú výmenu, v oblasti vyučovania slovenského jazyka ako cudzieho jazyka, t. j. vy-
spoločné študijné programy so zameraním na ruský a slovenský jazyk medzili prienikovú plochu s hostiteľskou katedrou.
ako cudzí jazyk a na rozvíjanie oblasti prekladateľstva a tlmočníctva na
32 Na pracovnom stretnutí bolo tamojšiemu akademickému osaden-
stvu adresované pozvanie na 10. medzinárodnú konferenciu s názvom
Komunikácia v odborných reflexiách, ktorá sa pod gestorstvom Katedry
slovenskho jazyka a  komunikácie FF UMB uskutoční 12. – 13. sep-
tembra 2018 v Banskej Bystrici. Pozvanie bolo s potešením prijaté a do
Banskej Bystrice pricestujú tri kolegyne z RGPU.

Prof. Patráš a doc. Liashuk počas návštevy partnerského pracoviska
uskutočnili prednáškové lekcie pre tamojších doktorandov. Popri od-
bornom rozmere tak načrtli čitateľné kontúry vedeckého zamerania
kooperujúcich pracovísk z FF UMB a predostreli praktickú výzvu na
nadviazanie prospešných kontaktov aj po študentskej línii.

Prvý pracovný pobyt projektového tímu v  Ruskej federácii nepo-
chybne naplnil vymedzené zámery a  stanovené ciele. Ostáva tešiť sa
na nasledujúce vycestovanie a trpezlivo, dôkladne zabezpečovať stano-
vené úlohy, krok za krokom putovať k zmluvne stanoveným cieľom,
a tak presvedčivo, dôstojne potvrdzovať dôveru partnerskej inštitúcie
vrátane jej výsostne osobnostného a ľudského rozmeru.

prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.,
Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Návšteva Štátnej
lesotechnickej
univerzity v Petrohrade

„Niet nádeje pre kameň byť niečím iným univerzít podpísaná už v novembri 2017, ale až osobné stretnutie
než kameňom. rektorov znamenalo stanovenie reálnych kontúr spolupráce. Spolupráca
by sa mala rozvíjať v oblasti výmenných študijných pobytov študentov
Ale spoluprácou sa zoskupí a stane sa chrámom.“ vo všetkých troch stupňoch štúdia, hosťujúcich prednáškových pobytov
(Antoine de Saint-Exupéry) pedagogických zamestnancov, ako aj v oblasti spoločných výskumných
projektov a  publikačnej činnosti. Vzhľadom na vedecko-výskumné
V dňoch 22. až 26. mája 2018 sa štvorčlenná a  pedagogické zameranie obidvoch univerzít sa spolupráca bude
delegácia z UMB (v zložení doc. Ing. Vladimír primárne týkať Ekonomickej fakulty a Fakulty prírodných vied UMB.
Hiadlovský, PhD., doc. Ing. Peter Krištofík, PhD., Prvé stretnutie pedagogických a  vedeckovýskumných pracovníkov
doc. Ing. Marek Drímal, PhD., Ing. Mgr. Mirosla- z Lesotechnickej univerzity v Petrohrade s pracovníkmi z Ekonomickej
va Knapková, PhD.) zúčastnila konferencie a osláv fakulty a Fakulty prírodných vied UMB by sa malo uskutočniť ešte toto
215. výročia založenia Štátnej lesotechnickej uni- leto na pôde UMB.
verzity v Petrohrade.
Ing. Mgr. Miroslava Knapková, PhD.
Na Lesotechnickej univerzite prebiehala medzinárodná vedecká Katedra ekonómie EF
konferencia Forests of Russia: policy, industry, science and education, 33
v  rámci ktorej odzneli zaujímavé informácie a  názory aj o  ekologic-
kých a  ekonomických aspektoch a  význame spolupráce medzi štátmi
Európskej únie a Ruska vrátane nevyhnutnosti posilňovať spoluprácu
v oblasti univerzitného vzdelávania.

V  rámci oficiálneho programu osláv 215. výročia založenia
univerzity navštívila delegácia z UMB unikátnu botanickú záhradu pa-
triacu k Lesotechnickej univerzite (bola založená v roku 1827 a patrí
medzi najstaršie botanické záhrady v Ruskej federácii), jedno z piatich
múzeí univerzity (Múzeum lesných zvierat a vtákov A. A. Silantyeva)
a doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., spolu s ďalšími pozvanými rek-
tormi európskych univerzít zasadil strom priateľstva.

Počas návštevy na univerzite sa delegácia stretla s  rektorom
Lesotechnickej univerzity Jurijom Ivanovičom Belenkým, s  ktorým
v  priateľskej a  otvorenej diskusii potvrdili vzájomný záujem
o spoluprácu. Zmluva o vzájomnej spolupráci medzi Univerzitou Mateja
Bela a Lesotechnickou univerzitou v Petrohrade bola rektormi obidvoch

ZÚČASTNILI SME SA

UMB na konferencii
a veľtrhu vzdelávania v Číne

Zástupkyne UMB sa zúčastnili na medzinárodnej kon- Na konferencii bolo prítomných 154 vzdelávacích inštitúcií z 30 kra-
ferencii a veľtrhu vzdelávania 5th China (Ningbo) – jín Európy, Ázie a Afriky. Vznikol tu priestor na networking a výmenu
CEEC Education Cooperation Conference and skúseností s predstaviteľmi iných univerzít.
„Belt and Road“ Countries Education Coope-
ration Summit. Organizátormi podujatia boli Na veľtrhu vzdelávania 3rd China (Ningbo) – CEEC Education Expo
Ningbo Municipal People’s Government v spolu- sa UMB prezentovala svojím stánkom a nadviazala kontakt s viacerými
práci s agentúrou SARIO. zahraničnými vysokými školami. Uskutočnilo sa aj stretnutie s China
Jiliang University, ktorá je našou partnerskou inštitúciou pre aktivity
Našu delegáciu tvorenú prorektorkou pre medzinárodnú spoluprá- v oblasti štandardizácie.
cu a  vzťahy s  verejnosťou doc. PhDr. Katarínou Chovancovou, PhD.,
a vedúcou referátu marketingovej komunikácie Ing. Danou Strakovou Podnetná bola aj návšteva partnerskej univerzity Zheijang Yuexiu
prijali rektor Ningbo City College of Vocational Training prof. Shi University of Foreign Languages (ZYUFL). Išlo o druhé spoločné pracov-
Ximing a dekanka International School NCC doc. Miranda Dingová, né stretnutie za prítomnosti vedenia univerzity. Konferencia aj veľtrh vzde-
ktorí predstavili študijnú ponuku a možný prienik medzi našimi lávania rozšírili portfólio kontaktov na partnerské inštitúcie nielen v Číne,
univerzitami. ale aj v širšej oblasti Ázie a vytvorili tak predpoklady na ďalšie aktivity.

Ing. Dana Straková
referát marketingovej komunikácie R UMB

ÚSPECHY NAŠICH KOLEGOV Cenu Mateja Bela získal Imrich Nagy

Za vedecký a odborný preklad v kategórii spoločen- text významného učenca z 18. storočia v plnej krásnej zložitosti, na druhej
ských vied za rok 2017 získal Cenu Mateja Bela Imrich strane sa aj bežný záujemca má možnosť oboznámiť s množstvom dobových
Nagy za preklad diela Matej Bel: Zvolenská stolica. vedomostí v podaní zrozumiteľnom pre dnešného čitateľa. Kniha je mimo-
riadnym dielom aj po grafickej stránke, obsahuje reprodukcie starých rytín
Charakteristika diela: a tiež máp, ktoré pre Belove Vedomosti pripravil Samuel Mikovíni. Nestáva
Zvolenská stolica je ďalšou časťou rozsiahleho súboru Belových Vedomostí. sa vždy, že mimoriadnemu obsahu pôvodiny zodpovedá aj mimoriadny slov-
enský variant. Bez preháňania môžeme povedať, že Nagyov preklad môže
Tento významný vydavateľský počin je neoceniteľným obohatením sloven- slúžiť ako vzor odborného, ba až vedeckého prekladu.
skej kultúry, keďže nám dáva nazrieť do Belovho diela a jeho prostredníctvom
sa môžeme zoznámiť s jednotlivými oblasťami Slovenska. Vydanie publikácie Ocenenému blahoželáme!
s paralelným latinským textom a slovenským prekladom je veľmi náročným
projektom, ale o to vzácnejším a záslužnejším. Na jednej strane tak odborníci PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.
– klasickí filológovia, ako aj vzdelaná verejnosť, dostávajú do rúk originálny Katedra histórie FF UMB

34

SEVERNÁ JAR MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Trojčlenná delegácia Katedry slovanských jazykov bola 8. – 13. 4.
2018 na oficiálnej návšteve na partnerskej Surgutskej štátnej pedagogic-
kej univerzite (SGPU) na severe Ruskej federácie. Niekoľkoročná spo-
lupráca, ktorá na začiatku bola spojená s Filozofickou fakultou UMB,
sa aktívne rozvíja v rôznych sférach a vyústila do podpísania dohody
medzi uvedenými univerzitami. Internacionalizácia študijných progra-
mov je v súčasnosti prvoradou spoločnou otázkou.

Spolupráca má podporu zo strany Chanty-Mansijského auto-
nomného okruhu – Jugry, ktorá má podpísanú dohodu o  spolupráci
s banskobystrickým regiónom. Aj preto predstaviteľov UMB privítala
zástupkyňa riaditeľa Chanty-Mansijského autonomného okruhu I. V.
Beznosovová, vedúca oddelenia koordinácie medzinárodných vzťahov.

Bohatý pracovný a  v  jeho rámci aj kultúrny program pripravi- a  počúvanie s porozumením), pripravené slovenským rusistom
la univerzita, ktorá v čase nášho pobytu oslavovala svoje narodeniny. A. Repoňom v spoluautorstve s lingvistkou T. A. Sirotkinovou.
Rektorka univerzity prof. N. V. Konoplinová podpísala pripravenú
zmluvu o  spolupráci medzi našimi univerzitami, neskôr na tlačovej Väčšina času v  programe bola venovaná stretnutiu so študentmi
konferencii vedúci KSJ A. Repoň odpovedal na otázky ohľadom vyučo- i pedagógmi, prednáškam, pracovným zasadnutiam. Zoznámili sme sa
vania a stavu ruštiny na Slovensku a na UMB, o systéme vysokoškolské- aj so Surgutom, najväčším mestom regiónu, ktorý je ekonomicky dôle-
ho vzdelávania na UMB v Banskej Bystrici. žitý ako „nádoba“ väčšiny ruskej ropy a ktorý je zároveň prirodzenou
ukážkou multikultúrnosti. V  dedine Ruskinskaja napríklad nadšenec
Filologická fakulta a jej dekan prof. D. V. Larkovič organizovali všet- založil prírodovedné múzeum. Dozvedeli sme sa, že podľa pohanských
ky kultúrne a odborné prednášky a vedecké podujatia. Základňou na tradícií jar do tohto kúta krajiny prináša vrana siedmeho apríla.
realizáciu plánu a  spolupráce sa stala Katedra ruského jazyka a  žur-
nalistiky a  laboratórium ruského jazyka a  literatúry. Médiá, internet, Návšteva jednej z najchladnejších končín ruskej krajiny bola bohatá
rozhlas a univerzitné spravodajstvo informovalo širokú verejnosť na dojmy a zážitky, ako aj na diskusie a tvorivé myšlienky, ktoré určite
o  návšteve slovenskej delegácie. Osobitne vyzdvihovalo spoločné vy- posunú spoločnú spoluprácu ďalej.
danie učebnice ruštiny pre študentov – rusistov na Slovensku (Čítanie
doc. Viktória Liashuk, CSc.,
Katedra slovanských jazykov FF

Zástupkyňa EF UMB vo vedení medzinárodnej
vedeckovýskumnej siete PGV

Sieť PGV (Pays du Groupe de Visegrad) so sídlom v Grenobli spája už siete na ďalšie päťročné obdobie. Doterajšieho prezidenta siete Claude
od roku 1994 univerzitných vedeckovýskumných pracovníkov z viacerých Martina vystriedala vo funkcii Ghislaine Pellatová z  Université des
európskych krajín. Každoročne sa stretávajú na medzinárodnej konferencii Alpes de Grenoble a na post generálneho sekretára bola zvolená Jana
k aktuálnej európskej alebo celosvetovej problematike a od roku 2009 za- Marasová z UMB v Banskej Bystrici. Nové vedenie začne pracovať od
bezpečujú vydávanie vedeckého časopisu Management & Gouvernance. budúceho akademického roku za predpokladu, že ho na septembrovej
konferencii siete PGV schváli jej valné zhromaždenie.
Dňa 17. mája 2018 sa na Univerzite v Katoviciach zišla Správna rada
a Vedecký výbor siete PGV na jednom zo svojich pravidelných zasad- Členmi PGV sú aj ďalší zamestnanci EF UMB: Mária Horehájová,
nutí. Okrem prípravy 24. konferencie, ktorá sa bude konať v septembri Gabriela Kormancová, Žaneta Lacová, Marián Šuplata a Mária Uramová.
2018 v Krakove, boli dôležitým bodom programu voľby predsedníctva
Redakcia

35

Víťazné Olympiáda
recenzie
rusistov techniky

Na medzinárodnej súťaži recenzií v Rusku, orga- Plzeň 2018
nizovanej tromi univerzitami, sedem študentiek
Katedry slovanských jazykov FF UMB získali Rok 2018 je Európskym rokom kultúrneho de-
ocenenia. Tvorivú prácu mali možnosť predviesť dičstva, v ktorom sa kladie dôraz na výchovnú
v troch oblastiach: umelecká literatúra, divadlo hodnotu kultúrneho dedičstva a na prínos k tr-
a film, a tak ukázať svoje vnímanie a ponímanie valo udržateľnému hospodárskemu a sociálnemu
slovanského sveta, alebo ponúknuť vlastné sve- rozvoju. Je zameraný na deti, mládež a ľudí,
dectvo o slovanskej vzájomnosti, myšlienke, kto- ktorí sa stanú strážcami dedičstva pre budúce
rú sformuloval ešte v 19. storočí Ján Kollár. generácie. Práve v tomto významnom období
študentky Katedry elementárnej a predškolskej
Medzinárodná súťaž, ktorú už po druhý raz vyhlásila Surgutská pedagogiky PdF UMB Silvia Pavlíková a Petra-
štátna pedagogická univerzita a ktorej spoluorganizátormi boli slo- na Poloncová pod vedením doc. PaedDr. Zlatice
venské vysoké školy – Univerzita Mateja Bela a Prešovská univerzi- Huľovej, PhD., a PaedDr. Miroslavy Gašparovej,
ta, sa začína vnímať ako podnetné podujatie pre slovenskú mládež. PhD., získali so súťažnou prácou Slovenské ľudové
Študenti dostávajú možnosť uvažovať o dôležitých témach, tesne spo- remeslá a tradície v ranej edukácii 1. miesto na
jených s ich odbornou prípravou, a preveriť svoje znalosti, ale aj tvori- Olympiáde techniky Plzeň 2018.
vý potenciál a konkurenčnú schopnosť. Organizátori oslovujú ako sú-
ťažiacich stredoškolákov a vysokoškolákov, pedagógov a pracovníkov Prestížnu medzinárodnú súťaž študentských technických prác už
knižníc, pre ktorých je ruština materinskou rečou alebo tento slovan- tradične v májových dňoch usporadúva tím Katedry matematiky, fyzi-
ský svetový jazyk si osvojujú (poznajú) ako cudzí a v prípade väčšiny ky a technickej výchovy Pedagogickej fakulty Západočeskej univerzity
našich študentov ako iný slovanský (rus. inoslavjanskij). v Plzni.

Vlastenectvo, pocit patričnosti ku konkrétnej krajine a  kultú- Dňa 22. mája 2018 primátor mesta Plzeň Martin Zrzavecký pred
re boli základom voľby troch hlavných tém. Veršami Puškinovej oficiálnym otvorením olympiády prijal delegáciu zástupcov pedago-
básne Prorok «Глаголом жечь сердца людей…» dostali obsaho- gických fakúlt z desiatich univerzít z Poľska, zo Slovenska, Slovinska,
vé smerovanie recenzií na diela slovanských prozaikov, básnikov Ruska, Grécka a Českej republiky, ktorí do Plzne sprevádzali svojich
a dramatikov. Slová, ktorými v r. 1860 charakterizoval kritik N. A. súťažiacich študentov. Stretnutia sa zúčastnil aj rektor Západočeskej
Dobroľubov dramatickú hrdinku z  pera A. N. Ostrovského «Луч univerzity v  Plzni Miroslav Holeček a  organizátor olympiády Jan
света в тёмном царстве», dávali základ recenziám divadelných Krotký z Pedagogickej fakulty ZU v Plzni. Akademici sa okrem iné-
predstavení od slovanských autorov. Autorov recenzií na filmy pod- ho zhodli na tom, že k záujmu o techniku je potrebné vychovávať deti
ľa predlohy klasického diela ruského autora podnecoval okrídlený už od útleho veku.
výrok «Важнейшее из искусств…».
Hlavným cieľom 12. ročníka olympiády bola podpora a popu-
Samozrejme, väčšina si vybrala film. O  to viac si vážime voľ- larizácia technického vzdelávania na všetkých stupňoch škôl, ale
bu slovenských diel, napríklad Rúfusovu knihu Modlitbičky, za aj výmena skúseností medzi študentmi technicky orientovaných
recenziu ktorej dostala ocenenie Z. Škovránková. Predstavenie učiteľských odborov na medzinárodnej úrovni, rovnako dôraz na
Martinského divadla Europeana – Stručné dejiny 20. storočia pod- nutnosť kvalitného technického vzdelávania a na aktuálne trendy
ľa českého autora P. Ouředníka interpretovala A. Zaliberová, tiež vo výučbe technických predmetov.
víťazka vo  svojej kategórii. O  banskobystrickom uvedení opery
Eugen Onegin skladateľa P. I. Čajkovského napísala L. Borďuhová. Konferenčné priestory hotela Vienna House Easy Angelo Plzeň
Porota ocenila tiež rezenziu N. Betkovej na sfilmovaný román od umožnili študentom prezentovať súťažné práce v sekcii odborných
M. Gorkého Matka, E. Lichnerovej na dielo Detstvo od toho istého prác didaktických a multimediálnych a v sekcii technicky odbor-
spisovateľa, L. Adamíkovej na román F. M. Dostojevského Ponížení ných prác. Študentky 2. ročníka bakalárskeho študijného programu
a urazení, N. Kurbatovej na prózu V. Vysockého Román o dievča- predškolská a elementárna pedagogika súťažili v prvej sekcii s prá-
tách, I. Pilatovej na oskarový ruský film Moskva slzám neverí. cou Slovenské ľudové remeslá a tradície v ranej edukácii. Svoju prácu
prezentovali v medzinárodnej konkurencii zahraničných študentov
Gratulujeme študentkám k úspechu a očakávame publikovanie študijných programov zameraných na technickú výchovu, čo
víťazných prác v almanachu Slovanský svet. predstavovalo pre naše študentky veľkú výzvu.

doc. Viktória Liashuk, CSc., Súťažiace Silvia Pavlíková a Petrana Poloncová zaujali nielen
koordinátorka medzinárodnej súťaže KSJ FF UMB výbornou, komplexne integrovane poňatou a veľmi aktuálnou sú-
ťažnou prácou, ale aj jej prezentáciou, suverénnym a prirodzeným
36

ÚSPECHY ŠTUDENTOV V ZAHRANIČÍ

vystupovaním, ktoré sledovala a ocenila medzinárodná odborná porota.
Svojou prácou oslnili a oslovili aj viacerých zástupcov českých médií, štu-
dentov a pedagógov, sympatizantov súťaže, ale aj nadšencov technických
noviniek. Po vyhlásení výsledkov prezidentom medzinárodnej konferen-
cie Olympiáda techniky Plzeň 2018 PaedDr. Petrom Machom, CSc., sa
stali centrom pozornosti a poskytovali rozhovory aj pre prítomné médiá.

Sme hrdí na toto skvelé umiestnenie, pretože je úspechom nielen
súťažiacich študentiek, ale je výsledkom kvalitnej práce vyučujúcich,
celej Katedry elementárnej a  predškolskej pedagogiky, Pedagogickej
fakulty aj Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Študentkám Silvii
a Petrane srdečne blahoželáme.

doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.
Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PdF UMB

37

Študenti PdF UMB medzinárodnej konferencie ŠVOUČ, ktorú každoročne organizuje
na medzinárodných Pedagogická fakulta UP v  Olomouci. Alžbeta Vartášová s  prácou na
súťažiach ŠVOUČ tému Fotopríbeh z  Katedry výtvarnej kultúry PdF UMB sa v  uvede-
nej súťaži umiestnila na 1. mieste v sekcii umelecká činnosť a tvorba
V mesiacoch marec a apríl sa na Pedagogickej fa- – výtvarná tvorba. Študentky z  Katedry elementárnej a  predškolskej
kulte UMB uskutočnila súťaž Študentskej vedec- pedagogiky obsadili dve víťazné miesta v sekcii učiteľské odbory – Bc.
kej, odbornej a umeleckej činnosti. Súťaž sa kona- Nora Paľovová s prácou na tému Inšpirácia vybranými vedeckými po-
la v šiestich sekciách podľa študijného zamerania znatkami pri rozvoji výtvarnej expresie v primárnom vzdelávaní získala
súťažiacich a zúčastnilo sa jej 52 študentov. Víťazné 1. miesto a Bc. Michaela Kačeriaková s Bc. Martinou Krnáčovou s prá-
práce z jednotlivých sekcií boli prezentované aj na cou na tému Stredoveké remeslá, technické činnosti a hry v ranej edukácii
fakultnej konferencii ŠVOUČ, ktorá sa uskutočnila sa umiestnili na 3. mieste.
18. apríla 2018.
Súťaže Študentské psychologické dni 2018 na Filozofickej fakul-
Študentky zo sekcie Katedry elementárnej a  predškolskej pedago- te UK v  Bratislave (18. ročník medzinárodnej konferencie ŠVOČ
giky a zo sekcie Katedry výtvarnej kultúry sa zúčastnili na 12. ročníku a 19. ročník celoslovenskej konferencie ŠVOČ) sa zúčastnila študentka
z Katedry psychológie PdF UMB Bc. Nikola Gumanová, ktorá získala
1. miesto v magisterskej sekcii (celoslovenské kolo) s prácou na tému
Mentálna anorexia – pohľad adolescentov.
Úspechy študentov považujeme aj za úspechy pedagogickej činnosti
učiteľov.

Mgr. Miroslava Fudorová
referát pre vedu, výskum a umenie PdF UMB

Futbalisti na Akademických
majstrovstvách SR druhí

Futbalisti Univerzity Mateja Bela sa v dňoch
5. a  6. júna 2018 zúčastnili v  Bratislave záve-
rečného turnaja Akademických majstrovstiev
Slovenskej republiky pod vedením trénera
PaedDr. Pavla Pivovarnička, PhD. Na príprave
tímu sa podieľali aj PaedDr. Rastislav Kollár,
PhD., a  PaedDr. Lukáš Opáth, PhD., pod
záštitou doc. PaedDr. Miroslava Nemca, PhD.
V  semifinále zvíťazil výber UMB s víťazom
bratislavských univerzít – Slovenskou technic-
kou univerzitou v Bratislave 3 : 2 po rozstrele
zo značky pokutového kopu. Vo finále nestačili
naši futbalisti na víťaza východoslovenského
regiónu – Technickú univerzitu v  Košiciach,

keď prehrali tesne 2 : 1. Tretie miesto obsa-
dil víťaz bratislavských univerzít – Slovenská
technická univerzita. Na štvrtom mieste
skončil víťaz západoslovenského regiónu
– Slovenská poľnohospodárska univerzita
v Nitre.

Tím UMB reprezentovali: Jakub Herich,
Marek Plško, Marek Baláž, Patrik Nemčík,
Adam Krejčí, Jozef Jandzík, Milan Vilhan,
Martin Ulehla, Marek Búry, Vladimír
Vaštík, Martin Lukáč, Patrik Maliňák,
Richard Hanák a Miroslav Demčo.

Redakcia

38

BASKETBALISTKY ŠPORTOVÉ ÚSPECHY
NA AKADEMICKÝCH
MAJSTROVSTVÁCH SR DRUHÉ

Po náročnej sezóne 2017/18 bolo basketbalové družstvo žien ŠK EF UMB; Michaela Griegerová, EF UMB; Katarína Piperková, EF
UMB Banská Bystrica po prvýkrát účastníkom medzinárodnej ra- UMB; Jana Matejčíková, EF UMB; Andrea Vyšňová, EF UMB.
kúsko-slovenskej ligy ASWLB. Jej súčasťou boli družstvá najvyššej
rakúskej súťaže. V takejto konkurencii sme sa v dňoch 24. a 25. mája Mgr. Andrea Izáková, PhD., trénerka
2018 zúčastnili finálového celoslovenského turnaja AM SR v Nitre. Katedra telesnej výchovy a športu FF UMB

Hlavným organizátorom majstrovstiev bola Slovenská asociácia
univerzitného športu. Stretli sa tu výbery univerzít z regiónov stred,
východ, západ a  Bratislavy. Po výhre v semifinále nad usporiadateľ-
ským družstvom (región západ) sme vo finále nestačili na družstvo
z  Bratislavy, a  tak sme znovu obhájili svoju minuloročnú pozíciu
– 2. miesto. Gratulujem dievčatám a ďakujem za vzornú reprezentáciu
univerzity a  za ochotu „odkrojiť si“ čas z ich náročného skúškového
obdobia.

Reprezentantky UMB v basketbale žien: Timea Kohútová, FF UMB;
Kristína Ondušková, FF UMB; Katarína Mrváňová, FPV UMB; Linda
Valová, FPV UMB; Michaela Izáková, FPV UMB; Gabika Turčanová,

Banskobystrické gymnastické dni 2018

V športovej hale KTVŠ FF UMB sa v dňoch 11. – 13. mája 2018 usku-
točnili Banskobystrické gymnastické dni 2018, ktoré zahŕňajú niekoľko
pretekov v športovej gymnastike.

V mužských kategóriách:
II. kolo Slovenského pohára
XVIII. ročník Memoriálu Alojza Drexlera – medzinárodná súťaž.

V ženských kategóriách:
I. kolo Slovenského pohára
XXVI. ročník Pohára UMB
XIX. ročník Banskobystrickej kladiny
II. ročník Memoriálu Ľubice Rísovej
Gymnastická Bystrica

Počas troch dní sa predstavilo 161 účastníkov z 19 klubov Slovenska V kategórii družstvá starších žiačok obsadilo družstvo GK ŠK UMB
a Čiech. Organizátor podujatia Gymnastický klub Športového klubu UMB 1. miesto v zložení: N. Galátová, E. Bažíková a N. Kadučáková.
Banská Bystrica vytvoril pre súťažiacich dobré podmienky, aby podali čo
najlepšie výkony. Pretekári a pretekárky to aj pocítili a predviedli výkony, Športovci svojimi húževnatými výkonmi potvrdili, že gymnastika je
ktoré do budúcnosti dávajú nádej, že o mnohých budeme počuť aj v senior- obľúbený a krásny šport. Práve pre ňu vytvorili organizátori, sponzo-
ských súťažiach. Vyše 300 divákov malo zo súťaží pekný športový zážitok. ri, domáca Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela i Mesto Banská
Bystrica vynikajúce podmienky skvelej súťaže.
Gymnasti a gymnastky z domáceho Gymnastického klubu ŠK UMB BB
získali výborné umiestnenia a vo viacerých kategóriách sme dominovali. Mgr. Juraj Kremnický, PhD., riaditeľ pretekov
Katedra telesnej výchovy a športu FF UMB
BBGD 2018 začali klubovými pretekmi Gymnastická Bystrica.
V kategórii mladších žiakov vyhral P. Kremnický, jeho oddielový kole- 39
ga S. Samson skončil na 3. mieste a A. Babiak na 8. mieste. V kategórii
juniorov domáci A. Antalec skončil na 2. mieste.

V Pohári UMB v medzinárodnej konkurencii 57 pretekárok potešili
domácich priaznivcov GK ŠK UMB B. Bystrica L. Boľošová na 2. mieste
a A. Rosputinská na 4. mieste. Medzi najmladšími žiačkami skončilo
naše družstvo na 4. mieste.

V  kategórii družstvá mladších žiačok získalo 1. miesto družstvo:
L. Boľošová, A. Rosputinská a B. Brunnerová.

V Slovenskom pohári obsadila B. Brunnerová 4. miesto.
V Memoriáli Ľ. Rísovej sa v medzinárodnej konkurencii 29 prete-
károk umiestnila na 3. mieste N. Galátová a na 5. mieste E. Bažíková,
čím potvrdili, že patria na Slovensku k najlepším v tejto kategórii.

GALAVEČER od partnerov cez realizačný tím až po hráčov a vedenie tímu. Vedenie
ŠAMPIÓNOV nášho UMB Hockey Teamu nazval zaužívaným pojmom „traja krá-
EUHL – úžasný, li“. Hovoríme o trojici úžasných ľudí – o generálnom manažérovi tímu
profesionálny Milanovi Kyseľovi, o asistentovi trénera Marekovi Janíkovi a o hlavnom
a nezabudnuteľný trénerovi a športovom riaditeľovi Lukášovi Opáthovi.

Posledný májový deň v roku 2018 sa v aule Rotun- Slovo dostal aj Jaroslav Straka, prezident Európskej univerzitnej ho-
da Ekonomickej fakulty UMB uskutočnilo podu- kejovej asociácie (EUHA). V jeho príhovore sa zúčastnení dozvedeli
jatie, ktorá prinieslo všetkým zúčastneným po- o  myšlienke vzniku tohto tímu, pochválil vedenie tímu za ich profe-
city, o ktorých sa bude ešte dlho hovoriť. Bola to sionalitu a označil ho za vzor pre všetky tímy Európskej univerzitnej
udalosť, ktorú sú schopní zorganizovať iba ľudia hokejovej ligy (EUHL).
s obrovským srdcom a obrovskou láskou v ňom.
„Traja králi“ potom postupne zhodnotili uplynulú sezónu 2017/2018.
Podujatie sa nieslo tak ako minulý rok v znamení zápasu ľadového ho- Vystúpil aj Adam Šoltés, bývalý študent Akadémie umení na Fakulte
keja a bolo rozdelené na tri tretiny. V prvej tretine ako úvodné buly odzne- dramatických umení, ktorý završuje štúdium na Univerzite Tomáša
la hymna Slovenskej republiky v  podaní Jozefa Maka a  Dušana Šima, Baťu v  Zlíne na Fakulte multimediálnych komunikácii, kde študuje
ktorých uviedol moderátor večera Marek Polomský. Nasledovalo pred- filmovú réžiu. Tento mladý talentovaný muž je autorom trojdielneho
stavenie orchestra žiakov ZUŠ Sliač, ktorí sprevádzali celým galavečerom. seriálu ZLATÉ ZLATO, ktorý sa po častiach premietal na galavečere.
Úvodnú reč predniesol rektor UMB doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
a vo svojom príhovore odovzdával ďakovné slová všetkým zúčastneným, „Druhá tretina“ programu sa niesla v znamení oceňovania realizač-
ného tímu a všetkých tých, ktorí sa nejakým spôsobom podieľajú na
chode hokejového tímu. Po oceňovaní tradične prebehol aj draft, ten-
tokrát hráča Adama Haščiča, ktorý v minulých sezónach reprezentoval
hokejový tím EUHL Gladiators Trenčín. Ocenení hráči UMB Hockey
Teamu ako darček dostali luxusný prsteň s logom svojho tímu.

Úcty a vďaky sa dostalo aj rodičom hráčov, ktorí sa po tejto sezó-
ne lúčia s UMB a so svojou hokejovou rodinou (Martin Indrych, Ivan
Janečko, Radovan Juraštík, Peter Kováčik a  Matej Majling) a takisto
patrilo poďakovanie rodičom našich troch kráľov.

Tretia tretina patrila poďakovaniu partnerom a oceneniu pre je-
den z najveľkolepejších tímov Slovenska – pre SVETIELKO NÁDEJE.
Vedenie univerzity podpísalo s  týmto združením zmluvu a  UMB
Hockey Team im zároveň odovzdal šek v hodnote 1 625 €. Táto suma
vznikla na základe dražby špeciálnej edície dresov a dohody, že za kaž-
dý gól prispeli sumou 1 € a za každý vyhratý zápas sumou 5 €.

Nasledovala tretia časť seriálu ZLATÉ ZLATO, v  ktorom si
publikum zaspomínalo na napínavé momenty posledných zápasov
finále play off. Publikum uvidelo skutočne zaujímavý monológ trénera
Lukáša Opátha, ktorý viedol v šatni pred hráčmi po prvej nevydare-
nej tretine rozhodujúceho zápasu finále play-off. Monológ preto, lebo
ani jeden z  hráčov nemal odvahu čo i  len zdvihnúť zrak, nie to ešte
vysloviť svoje alibi. Publikum počas tretej časti niekoľkokrát venovalo
UMB Hockey Teamu aplauz, či už na základe danej scény v šatni, ale-
bo posledných momentov v závere zápasu, ktorý nakoniec zaklincoval
Adamčík svojím gólom. Pri záverečných titulkoch sme mali možnosť
zažiť v aule dojímavé standing ovation, ktoré nechcelo utíchnuť. Tento
skutočne dojímavý moment, keď všetci zúčastnení akoby opäť pocítili
pocit víťazstva, sa vryl každému pod kožu.

Po ukončení oficiálnej časti galavečera vychádzali z  auly hostia
večera s  obrovskými úsmevmi na tvárach a  poniektorým sa zablesla
v očiach slza dojatia.

40

Úžasným prekvapením večera bol veľkolepý ohňostroj, ktorý sa na prácu všetkých ľudí, ktorí sa na tomto večere podieľali a ďakujem im.“
spustil na nočnej oblohe. (Marek Janík – asistent tréner UMB Hockey Teamu)

Niektorí účastníci sformulovali svoje pocity z galavečera: „Chlapci z univerzitné hokejového tímu pripravili krásny galavečer, za
„Úvodom by som rád vyslovil obdiv, uznanie a úprimné poďakovanie ktorý by sa nemusela hanbiť ani popredná špičková agentúra alebo špor-
všetkým organizátorom skvelého a vysoko profesionálne zorganizovaného tový klub v akomkoľvek odvetví na Slovensku. Veľmi milým prekvapením
podujatia. Počas celého slávnostného galavečera sa ma zmocňovali veľmi bolo ocenenie odchádzajúcich hráčov a takisto aj ich rodičov. Všetkých
silné emócie hrdosti a vďaky za to, čo všetko za tých pár rokov s univer- nás príjemne prekvapilo, že každý hráč dostal svoj osobný prsteň za ví-
zitným hokejom dokázali tí, ktorí ho založili, tvoria a rozvíjajú. Hrdo sa ťazstvo v EUHL. Pre mňa ako vedúceho katedry je veľkou cťou, že v tomto
hlásiť a reprezentovať UMB cez ušľachtilú myšlienku univerzitného špor- tíme hrá viac ako polovica študentov z Katedry telesnej výchovy a športu.
tu je skvelá vec. Oceňujem ako precízne a premyslene náš hokejový tím Pre budúcnosť je dôležité aj to, že na katedre sme otvorili špecializáciu
promuje meno našej univerzity. Sila univerzitného ducha a integrujúcej ľadový hokej a tým sa zvýši nielen počet hráčov, ale aj ich kvalita z tejto
myšlienky celého projektu je najviac zhmotnená v  okamihu, keď poču- katedry. Som hrdý na to, že tento klub dokáže v dnešných zložitých časoch
jem hlasno skandovať „UMB“. To je okamih, ktorý vo mne vždy vyvolá podporovať nadáciu Svetielko nádeje.“ (doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD. –
zimomriavky na tele a hrnie slzy do očí. ĎAKUJEM, chalani!“ (doc. Ing. vedúci Katedry telesnej výchovy a športu na Univerzite Mateja Bela)
Vladimír Hiadlovský, PhD. – rektor Univerzity Mateja Bela)
„Prípravy na galavečer boli dlhé a náročné, keďže bolo čo oslavovať. Oproti „Posledný májový večer, galavečer na ukončenie sezóny 2017/18 nášho
minulému roku sme opäť chceli pripraviť niečo špeciálne. Celý večer sa niesol univerzitného hokejového tímu sme nielen ja, ale rovnako všetci zúčast-
v duchu ďakovania rôznym skupinám ľudí. Atmosféra bola neuveriteľná. Som není prežívali v  radosti a s  hrdosťou. Dosiahnutý a vybojovaný triumf
veľmi rád, že sa nám podarilo pripraviť na slovenské pomery niečo výnimoč- našich hokejistov, z ktorého sme sa mohli spoločne potešiť, ale tiež gala-
večerový program sa udiali ako výslednica premyslenej stratégie a  tak-
né. Na túto sezónu a ga- tiky, na ktorú pôsobilo viacero závažných vektorov: športový, študijný,
lavečer budem dlho spo- osobnostný, vzťahový, charitatívny a vďakyplný.“ (PaedDr. Ivan Očenáš,
mínať. Už teraz sa teším PhD., – prodekan pre pedagogickú činnosť FF UMB).
na novú sezónu.“ (Ing.
Milan Kyseľ – generálny Barbora Plešavská
manažér UMB Hockey UMB Hockey Team
Teamu)
41
„Celý galavečer sa nie-
sol v krásnom a veľkole-
pom štýle, tak ako sme
si to naplánovali. Chceli
sme opäť ukázať priate-
ľom, rodičom, partne-
rom, podporovateľom,
učitelom, vedeniu uni-
verzity a  mesta, ako si
vážime ich podporu. Po
prvýkrát v histórií EUHL
sme odovzdali našim
hráčom majstrovské prs-
tene. Realizačnému tímu
a ďalším partnerom sme
odovzdali edíciu medaily vyrobenej len na túto príležitosť. Predstavili sme
3-dielny seriál Zlaté zlato o našej majstrovskej sezóne, ktorý v blízkom čase
budú fanúšikovia môcť takisto vidieť. Nedá mi nespomenúť, že sme ukon-
čili túto krásnu akciu nádherným ohňostrojom. Čo k  tomu dodať? Toto
hovorí za všetko, akým smerom chceme náš tím viesť. Myslím si, že prvý
majstrovský titul v nadnárodnej súťaži si zaslúži takéto oslavy. Na všetko,
čo sme dosiahli, som neskutočné hrdý a som rád, že nám vychádza reali-
zovať veci inak, ako je to bežné. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu sezónu.“
(PaedDr. Lukáš Opáth, PhD. – športový riaditeľ a hlavný tréner UMB
Hockey Teamu).
„Galavečer bol pre nás už tradičným ukončením sezóny. Minulý rok
sa náš prvý ročník niesol naozaj vo veľkom štýle a tento rok sme chceli
tú úroveň ešte posunúť. Ako majstrovský tím sme chceli urobiť naozaj
niečo veľkolepé. Zároveň sme chceli, aby sa celý večer niesol v  uvoľne-
nej atmosfére a aby si to ľudia užili a zabavili sa. Myslím, že nakoniec
sa nám to aj podarilo, po skončení sme mali veľmi príjemné ohlasy na
program, atmosféru aj niekoľko pridaných prekvapení. Na záver by som
len dodal, že pripraviť takýto galavečer po takej náročnej sezóne nie je
nič jednoduché. Avšak už po druhýkrát som sa presvedčil o tom, že tá
práca za to stojí. Ľudia, ktorí nás podporujú celú sezónu, partneri, rodi-
čia, priatelia, a mnohí ďalší sa spolu s nami stretli v príjemnej atmosfére
pri zhodnotení sezóny, oslave získaných ocenení a poďakovaní. Verím, že
táto tradícia nás bude sprevádzať ešte dlhé roky a že nás bude stále viac
a viac tých, ktorí sa budú hlásiť k rodine univerzitného hokeja. Som hrdý

UMMU

UNIVE
MMEES
UNIVE

Druhý dych vzdelávania

Ďalšie z cyklu obľúbených podujatí Univerzita mestu
– mesto univerzite, tentoraz na tému Druhý dych
vzdelávania, sa uskutočnilo 15. mája 2018 v tradič-
nom priestore Cikkerovej siene historickej radnice.

Moderátorka podujatia PaedDr. Slavomíra Očenášová-Štrbová, PhD.,
privítala hostí: doc. Ing. Irenu Šulajovú, CSc., programovú manažérku
UTV UMB, MUDr. Karola Miku, prednášajúceho na UTV UMB od jej
vzniku a Mgr. Gabrielu Bömchesovú, dlhoročnú študentku UTV UMB.

Prítomní s veľkým záujmom počúvali hostí podujatia, ktorí hovorili
o vzniku našej Univerzity tretieho veku UMB, jej histórii, súčasnosti aj
o plánoch do budúcnosti.

Umeleckým programom sa predstavili členky študentského divadel-
ného súboru UNIS UMB. Študenti UTV UMB vystavili v Cikkerovej
sieni svoje výtvarné diela. Vlastnú báseň predniesla Vlasta Čupková,
takisto študentka UTV UMB.  

Ing. Dagmar Kubišová
referát marketingovej komunikácie Rektorátu UMB

Obnovenie študentských vedeckých pomocných síl na FPV UMB

Dôležitým atribútom vysokej školy univerzitného typu je vedeckovýs- štipendium, ale môžu ním byť aj finančné prostriedky katedier, grantové
kumná aktivita jej pracovníkov, doktorandov a v nemalej miere aj zapoje- prostriedky alebo iné, externé zdroje. Okrem finančného ohodnotenia má
nie študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia do tejto aktivity. Jednou pozícia VPS pre študenta aj kariérny rozmer, ktorého potvrdením je certifikát
z foriem participovania študentov na vedeckovýskumnej činnosti je pozí- o úspešnej činnosti VPS, ktorý udeľuje podľa spôsobu financovania pozície
cia študentskej vedeckej pomocnej sily (VPS). Existencia študentských ve- VPS dekanka fakulty, zástupca donora alebo vedúci výskumného grantu.
deckých pomocných síl a študentských pedagogických pomocných síl mala
na pôde zakladajúcich fakúlt Univerzity Mateja Bela dlhoročnú tradíciu. V prvom roku existencie VPS bolo vytvorených osem fakultou garan-
tovaných pozícií (pre každú katedru jedna). Možnosti využilo sedem kate-
Vedenie Fakulty prírodných vied prikročilo od akademického roku dier. Na osem pozícií zverejnených na webovej stránke fakulty sa prihlásilo
2017/2018 k znovuzavedeniu pozície VPS na pôde fakulty. Spôsob práce VPS osem záujemcov, ktorí úspešne ako VPS plnili definované úlohy.
upravujú Pravidlá obsadzovania pozícií študentských vedeckých pomocných
síl na FPV UMB. Na začiatku akademického roku vypíšu katedry ponuky na V  nasledujúcom akademickom roku, po pilotnom overení, plánuje
obsadenie miest VPS, ktoré obsahujú o. i. názov výskumnej témy, opis činnosti, fakulta pokračovať vo vytváraní pozícií VPS a v hľadaní finančných zdro-
meno tútora a merateľný výstup činnosti. Pozícia VPS vzniká 1. októbra a končí jov na prípadné zvýšenie ich počtu. Pozícia VPS je jednou z foriem praxe
sa 30. júna príslušného akademického roku. Študenti sa na pozíciách VPS pre študentov, ktorú nemusia získavať len v komerčnej sfére, ale môže ňou
stávajú členmi vedeckovýskumných skupín katedier a pracujú pod vedením byť aj prostredie vedy a výskumu. Takto spoločne s vedeckým kolokviom
určeného tútora. Úspešnosť činnosti VPS hodnotí tútor raz za štvrťrok. patrí VPS k jednému z nástrojov formovania profilu absolventov fakulty.
Základným zdrojom odmeňovania študentov za ich aktivitu je motivačné
Mgr. PaedDr. Vladimír Siládi, PhD.
42 prodekan pre vedu a výskum FPV UMB

ERZITA MESTO
SSTTUO BANSKÁ BYSTRICA
ERZITE

S rektorom nielen o univerzite

Utorkový podvečer 5. júna 2018 patril už tradičnému podujatiu Univerzita

mestu – mesto univerzite. Jeho názov S rektorom nielen o univerzite
s podtitulom Súzvuk života a práce predznamenával, že sa nebude hovoriť

len o práci rektora našej univerzity doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD.
Moderátorka Slavomíra Očenášová-Štrbová naplnila podujatie širokým
spektrom tém, jedinečnými otázkami, odkrývajúc ľudské hodnoty, pra-
covné i životné postoje a pravdy, ktoré umocňovali svojou prítomnosťou

prizvaní vzácni hostia. Mozaiku dialógov utvorili témy každodenného rek-

torovania, získavania pracovných skúseností a nadväzovania spolupráce
so zástupcami mesta Banskej Bystrice, ale aj s ďalšími univerzitnými part-
nermi, tiež témy o cestovaní, záľubách, priateľstve, detských či školských
a študentských časoch, o vlastnej životnej filozofii. Výnimočný umelecký
zážitok pripravili účinkujúci zo Základnej umeleckej školy v Sliači a kon-

certná klaviristka Eva Cáhová spolu s Mariánom Varhaníkom.

Red.

Študentská vedecká aktivita 2018 obsiahnutú, využiteľnosť výsledkov pre rozvoj teórie i  praxe a  úroveň
prezentácie.
Významnou súčasťou vedeckovýskumnej činnosti
Ekonomickej fakulty UMB je Študentská vedecká Dekan EF UMB doc. Ing. Peter Krištofík, PhD., a prodekanka pre
aktivita. Domáci aj zahraniční študenti prezentu- medzinárodné vzťahy doc. Ing. Vanda Maráková, PhD., vyzdvihli
jú výsledky svojho bádania a tvorivej činnosti na význam tohto tradičného podujatia, ktoré podporuje rozvoj tvorivosti
tomto medzinárodnom podujatí, ktoré fakulta or- a kreativity študentov EF UMB, ako aj študentov partnerských univerzít
ganizuje každoročne v jarných mesiacoch. i študentov stredných škôl, a podčiarkli skutočnosť, že ide o prehliadku
excelentnosti a výnimočnosti zúčastnených.
24. ročník tejto súťaže sa na EF UMB konal 12. apríla 2018. Práce boli
rozdelené s  ohľadom na prezentované témy do 8 sekcií: cestovný ruch, V tejto súvislosti je potešiteľná skutočnosť, že každoročne mierne narastá
ekonomika a  manažment podniku, financie, bankovníctvo a  investova- nielen kvantita zúčastnených študentov zo Slovenska i zo zahraničia, ale ako
nie, kvantitatívne metódy a informatika, verejná ekonomika a regionálny sa zhodli predsedovia sekcií, zvyšuje sa aj kvalita prezentovaných prác.
rozvoj, spoločenské vedy, manažérske systémy a sekcia určená študentom
stredných škôl. Študenti na konferencii prezentovali 45 súťažných prác Najlepšie práce v každej sekcii boli odmenené diplomami a vecnými
kolektívu 58 autorov, z  toho bolo 5 prác od 12 zahraničných študentov cenami. Príjemným spestrením slávnostného vyhodnotenia bola tiež
z Poľska a Gruzínska. Hodnotiace komisie zostavené z učiteľov a študen- prehliadka drevených vyrezávaných a maľovaných krížov známeho ľu-
tov posudzovali aktuálnosť tém, úroveň prác, pridanú hodnotu v  nich dového rezbára a výtvarníka Milana Malčeka z Detvy a ľudové piesne
z Podpoľania v podaní študentky z Obchodnej akadémie v Detve.

Ing. Alena Dobrotová
referát medzinárodných vzťahov EF UMB

43

Univerzitná noc
literatúry 2018

Piaty ročník Univerzitnej noci literatúry sa usku- Profesorke Márii Uramovej z  Ekonomickej fakulty UMB, ktorá
točnil 25. apríla 2018 v univerzitných priestoroch priestor Univerzálnej študovne Univerzitnej knižnice Mateja Bela na
na Tajovského 40 a 51 v Banskej Bystrici. Aj ten- Tajovského 51 ovládla úryvkom z knihy Jenny Erpenbeckovej Všetkým
to ročník sa niesol v znamení siedmich knižných dňom koniec. Z  nemeckého originálu do slovenčiny knihu preložila
noviniek, siedmich netradičných miest, série sied- Eva Palkovičová a vydalo ju vydavateľstvo Inaque.
mich nezabudnuteľných čítaní spojených témou ja-
zykov. Na UMB dominuje sedem cudzích jazykov Duchovnému správcovi Univerzitného pastoračného centra
a jej hlavným jazykom je, prirodzene, rodná slo- Martinovi Ďuračkovi za sugestívne čítanie z knihy Manaraga
venčina, preto organizačný tím zvolil ochutnávku
od slovenského autora a slovenské preklady z ruš-
tiny, poľštiny, angličtiny, nemčiny a z tria román-
skych jazykov vybral francúzštinu a taliančinu.

Jubilujúci piaty ročník bol zároveň aj poďakovaním vydavateľstvám
podporujúcim UNL, ako aj už tradičným upozornením na dôležitosť
práce prekladateľov a prekladateliek, vďaka ktorým čítame knihy z rôz-
nych jazykov, a tiež tlmočníkov a tlmočníčok do slovenského posunko-
vého jazyka, ktorí sprostredkúvajú hovorené slovo nepočujúcim.

O atmosféru vydareného ročníka sa zaslúžili okrem dobrovoľníkov
a dobrovoľníčok a celého organizačného tímu najmä oslovení čítajúci
a čítajúce, ktorým sa text a miesto čítania organizátorky snažili „ušiť na
mieru“. Naše veľké poďakovanie patrí:

Spoluzakladateľovi Artfora v  Banskej Bystrici a  fundraiserovi
Literárnej bašty Radoslavovi Slobodovi, ktorý v  sklenom výklenku
v  budove Filozofickej fakulty na Tajovského 40 čítal ukážku z knihy
slovenského autora Daniela Majlinga Ruzká klazika vydanú vydavateľ-
stvom BRaK.

Deň doktorandov na Právnickej fakulte

Cirák, CSc. Prezentáciu týkajúcu sa podrobného vysvetlenia kategorizácie
publikačných výstupov podľa jednotlivých kritérií, ako aj oboznámenia
s možnosťami publikovať ponúkol doc. JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD.
Zámerom podujatia bolo aj osvojenie si, resp. zdokonaľovanie konferenč-
ných zručností doktorandov. Kolegovia za prítomnosti svojich školiteľov
prezentovali svoje príspevky, ktoré budú uverejnené v zborníku.

JUDr. Monika Némethová, PhD.
prodekanka pre vedu a výskum PrF UMB

Pre študentov doktorandského stupňa štúdia zor-
ganizovala Právnická fakulta UMB v poradí už tre-
tí ročník podujatia Deň doktorandov, ktorého sa
19. marca 2018 zúčastnilo celkom devätnásť dok-
torandov v dennej aj externej forme štúdia.

Úvodné a  uvítacie slovo patrilo predsedovi odborovej komisie mult.
Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmírovi Mamojkovi, CSc. S  odborným príspev-
kom na aktuálnu tému Jednota a diverzita práva vystúpil prof. JUDr. Ján

44

Vladimíra Sorokina z vydavateľstva Artforum. Za výborný pre-
klad z ruského jazyka vďačíme Jánovi Štrasserovi.

Absolventovi polonistiky na UMB a blogerovi Samovi
Marcovi. Úryvok z knihy poľského autora Wojciecha Tochmana
Eli, Eli, ktorú pre slovenské čitateľstvo prináša v  preklade
Slavomíra Bachuru vydavateľstvo Absynt, sme si vypočuli pri-
liehavo v nových priestoroch Katedry slovanských jazykov FF
UMB na Tajovského 51.

Divadelnej a rozhlasovej herečke, milovníčke francúzskeho jazy-
ka a rodáčke z Banskej Bystrice Lenke Luptákovej, ktorá v tme krytu
CO na Tajovského 51 priblížila atmosféru z knihy Uspávanka maroc-
kej autorky Leily Slimani píšucej po francúzsky. Túto knihu môžeme
v  slovenskom jazyku čítať vďaka vydavateľstvu Inaque a  prekladu
Ane Ostrihoňovej.

Redaktorovi rádia Regina Petrovi Zemaníkovi za jeho interpre-
tačné majstrovstvo prednesu úryvku z knihy britského autora Hanifa
Kureishiho Intimita, vydanú Premediou. Do slovenského jazyka kni-
hu preložila Ľubomíra Kuzmová, ukážka bola čítaná v aule Beliana
na Filozofickej fakulte.

Absolventke UMB a  zároveň bývalej členke organizačného
tímu UNL Márii Bílkovej. Spolu so svojou mladšou sestrou
Andrejkou čítala v študentskom V-clube Rozprávky po telefóne
Gianniho Rodariho, ktoré z talianskeho originálu do slovenčiny
preložil Blahoslav Hečko a vydalo vydavateľstvo Artforum.

Naše poďakovanie patrí aj všetkým partnerom, sponzorom
a dobrovoľníčkam a dobrovoľníkom, ktorí pomohli pri realizácii
a  ich podpora pre UNL je neoceniteľná. Osobitné poďakovanie
patrí vedeniu Univerzity Mateja Bela a  generálnemu partnerovi
UNL Europa SC.

Univerzitnej noci literatúry sa na piatom ročníku zúčastnilo viac
ako 360 návštevníkov a návštevníčok všetkých vekových kategórií,
organizačný tím ďakuje za zachovávanú priazeň banskobystrickej aj
širšej verejnosti a už pre vás začal pripravovať šiesty ročník.

Zuzana Bariaková a Martina Kubealaková
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UMB

AKTIVITY PRACOVÍSK

Jar v nemeckom jazyku

4. ročník festivalu Jar v nemeckom jazyku sa ko- Tento ročník sme doplnili aj o veľmi populárnu formu spoločen-
nal v dňoch 18. – 24. apríla 2018. Aj tento ročník skej zábavy – kvíz. Jeho tvorca a moderátor, náš dlhoročný podporo-
usporiadala Katedra odbornej jazykovej komuni- vateľ Christian Schneider (Stefe, s. r. o.) vytvoril zaujímavú súťaž pod
kácie EF UMB v spolupráci s Katedrou germanis- názvom Rakúsko a(lebo) Slovensko. Za správne odpovede na otázky
tiky FF UMB. z rôznych oblastí týkajúcich sa oboch krajín mohli účastníci kvízu zís-
kať typické rakúske lahôdky.
Stalo sa už tradíciou, že najväčším lákadlom festivalu bola ochutnávka vín.
Stefan Peintner, predstaviteľ zaujímavého startupu Intercable, s. r. o., predsta- Budúci rok chceme 5. ročník festivalu obohatiť o nové zaujímavé
vil vína zo svojho rodného kraja, Južného Tirolska. Chuť vín výborne dopĺ- podujatia.
ňala miestna domáca šunka. Zdá sa, že aj tu platí staré porekadlo, že láska
ide cez žalúdok. Vďaka gastronomickým lahôdkam sa nám totiž darí napĺňať Mgr. Viera Krešáková, PhD.
poslanie festivalu – podporiť záujem o výučbu nemeckého jazyka a zoznamo- Katedra odbornej jazykovej komunikácie EF UMB
vať širokú verejnosť s kultúrou a reáliami po nemecky hovoriacich krajín.
45
Súčasťou festivalu bolo tiež premietanie nemeckého filmu Willkommen
bei den Hartmanns (2016), príjemnej oddychovej komédie reflektujúcej
spoločenské výzvy súčasného Nemecka. Titulky k pôvodnému nemeckému
zneniu vytvorili študenti 1. ročníka magisterského štúdia v študijnom odbore
prekladateľstvo a tlmočníctvo z Katedry germanistiky FF UMB pod vedením
Mgr. Janky Laukovej, PhD. Študenti sa tejto úlohy zhostili s nadšením a vy-
tvorili precízne titulky, ktoré prítomné publikum veľmi ocenilo.

AKTIVITY PRACOVÍSK

Stretnutie psychológov
a školských psychológov

S veľkou radosťou konštatujeme, že už viac ako rok na Katedre psy- zmenách a plánovaných podujatiach pripravovaných na aktuálny rok, jed-
chológie PdF UMB v  Banskej Bystrici pôsobí Asociácia školskej psy- nak na výmenu skúseností medzi odborníkmi z praxe a poukazovanie na
chológie SR (AŠP), ktorá začala svoju históriu písať už v roku 1990. Viac aktuálnu situáciu v našom edukačnom systéme na základe pohľadu ľudí
ako 25 rokov bolo jej sídlo na Katedre psychológie FF UK v Bratislave. z konkrétneho prostredia.
Práve členovia Katedry psychológie PdF UMB v posledných rokoch re-
alizovali viaceré podnetné aktivity a organizovali významné podujatia Hlavným poslaním aprílového odborného seminára bolo ponúknuť
pre odborníkov z  praxe, ale aj pre učiteľov a  výskumníkov z  vysoko- štyridsiatke účastníkov nielen aktuálne teoretické informácie o žiakoch
školského prostredia. Na základe iniciatívy členov AŠP a rozhodnutia so ŠVVP, ktorí sú bežnou súčasťou edukácie základných a stredných
Výkonného výboru AŠP bolo jej sídlo zmenené a AŠP sa stala súčasťou škôl (prednášala absolventka Katedry psychológie PdF UMB Mgr.
Katedry psychológie PdF UMB v Banskej Bystrici. Mária Paľová, PhD., aktuálne pracujúca vo funkcii školského psycholó-
ga v základnej škole v Dolnom Kubíne), ale najmä ponúknuť im mož-
Tento fakt možno považovať za veľmi významný už aj preto, že na PdF nosť zúčastniť sa prakticky zameraných workshopov o práci so žiakmi
sa pripravujú v študijnom odbore psychológia aj budúci školskí psycholó- so ŠVVP, ktoré viedli renomované odborníčky.
govia, ktorí tak majú možnosť bližšie sa zoznámiť s činnosťou psychológa
v škole, zúčastňovať sa podujatí, ktoré AŠP organizuje, a nazrieť už počas Mgr. Katarína Sipos, riaditeľka centra AVARE, INPP/JIAS/BI – tera-
svojho štúdia do konkrétnej práce psychológa v edukačnom prostredí. peutka, realizovala workshop pod názvom Neurofyziologické ťažkosti pri
poruchách učenia, správania a koncentrácie v kontexte komplexnej terapie.
Na najbližšie obdobie bola už po druhýkrát zvolená do funkcie pred- Workshop ponúkol účastníkom informácie o metóde INPP (The Institute
sedníčky AŠP doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc., a členkami výkonné- for Neuro-Physiological Psychology – www.inpp.org.uk), ktorá poukazu-
ho výboru doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD. (zástupkyňa predsedníčky), je na nezrelé fungovanie nervového systému ako jednu z príčin nepro-
Mgr. Janka Pilková, PhD. (tajomníčka AŠP), a  PaedDr. Lucia Pašková, spievania v škole a v sociálno-emocionálnej oblasti. Účastníčky mali mož-
PhD. (predsedníčka revíznej komisie), z Katedry psychológie PdF UMB. nosť sa aktívne zapojiť do fragmentov tohto programu, na konkrétnych
príkladoch získavať informácie a  skúsenosti, ako diagnostikovať žiakov
Asociácia svojou činnosťou podporuje činnosť školských psychológov so ŠVVP touto metódou, ako si osvojiť základné postupy práce s týmito
na základných a stredných školách a napomáha správne využívanie psy- žiakmi a tiež realizovať účinnú prevenciu problémov u týchto žiakov.
chológie v kontexte výchovy a vzdelávania, vedie k zlepšeniu spolupráce
psychológa v  škole s  učiteľmi, rodičmi, vedením školy, žiakmi, s  odbor- Mgr. Svetlana Síthová, riaditeľka centra MIRABILIS, viedla work-
níkmi z  Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie shop, ktorý mal názov Svet detí so ŠVVP. Lektorka poskytla zážitkové
(CPPPP), realizuje supervízne a vzdelávacie programy pre svojich členov aktivity pre školských psychológov i ďalších účastníkov na zefektívne-
i sympatizantov a zároveň participuje na tvorbe legislatívnych dokumen- nie práce s integrovanými žiakmi, čo umožní včas a vhodným spôso-
tov. Jej činnosť sa riadi Stanovami AŠP, ktoré boli schválené na MV SR v de- bom pomôcť žiakom s týmito poruchami.
cembri v roku 2016. Vedenie UMB i vedenie PdF UMB podporilo a pod-
poruje činnosť tohto profesijného združenia, za čo im patrí veľká vďaka. Ako novinku a  zároveň reflektovanie na aktuálne potreby odbor-
níkov z praxe začína AŠP poskytovať aj supervízne stretnutia k vybra-
Stalo sa už tradíciou, že školskí psychológovia, špeciálni pedagógovia, ným edukačným problémom v práci školského psychológa. A tak po
špeciálni školskí pedagógovia, psychológovia z CPPPP, sympatizanti škol- ukončení hlavnej časti odborného seminára mali možnosť začínajúce
skej psychológie, ale aj študenti psychológie sa pravidelne (dvakrát ročne) školské psychologičky zúčastniť sa supervízneho stretnutia, ktoré vied-
stretávajú na pôde PdF UMB na odbornom seminári Aktuálne otázky škol- la certifikovaná supervízorka, členka výboru AŠP Mgr. Mária Paľová,
skej psychológie, ktorý sa koná pod záštitou AŠP SR v spolupráci s Katedrou PhD. Na tomto stretnutí kontinuálne pokračovali v  riešení konkrét-
psychológie PdF UMB v Banskej Bystrici. Už samotný názov Na aktuálne nych problémov, s ktorými sa začínajúce školské psychologičky pri prá-
témy k práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ci so žiakmi so ŠVVP v edukačnej praxi stretli a stretávajú.
(ŠVVP) tohto, v poradí už jedenásteho ročníka podujatia, konaného v aprí-
li 2018, naznačuje, že jeho cieľom bolo poskytnúť prítomným aktuálne in- Vzhľadom na to, že počet žiakov so ŠVVP v našich školách každoročne
formácie o jednej z významných problematík našej inkluzívnej edukácie. pribúda a  práca s  nimi je veľmi náročná, považujeme za dôležité, aby
Toto podujatie, okrem hlavnej témy diskusie, vytvára priestor na pravidel- starostlivosť o nich bola multidisciplinárna a podieľali sa na nej nielen uči-
né informovanie jednak o činnosti AŠP, o pripravovaných legislatívnych telia, ale aj odborní zamestnanci – školskí psychológovia, špeciálni pedagó-
govia a  ďalší. Preto zrealizované odborné stretnutie považujeme za veľmi
46 prínosné a  užitočné. Spätná väzba od účastníkov naznačila, že podujatie
považovali za inšpiratívne a obohacujúce v mnohých oblastiach a očakávajú
podobné odborné stretnutia aj v blízkej budúcnosti (jeseň 2018). V nepo-
slednom rade je nutné, aby sme na aktuálne problémy edukácie začali reago-
vať už v samotnej príprave našich študentov učiteľských fakúlt, ako aj pri prí-
prave odborníkov z oblasti pomáhajúcich profesií, kde na základe aktívnej
spolupráce a výmeny poznatkov a skúseností „univerzita versus prax“ napĺ-
ňa univerzita svoje tretie poslanie, t. j. efektívne, aktívne a progresívne rieši
celospoločenské problémy, v našom prípade v oblasti inkluzívnej edukácie.

doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.
doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.
Katedra psychológie PdF UMB

Byť
dobrák
od kosti

Katedra etiky a aplikovanej etiky Filozofickej fakul- Rozmanité publikum zložené zo študentov FF a PdF aj zamestnancov
ty UMB pod gesciou prodekana FF pre rozvoj, infor- univerzity sa stretlo 18. apríla 2018 na pôde Filozofickej fakulty v inšpira-
matizáciu a vzťahy s verejnosťou doc. PhDr. Ivana tívnom dialógu so zaujímavými hosťami a ambasádormi národnej kam-
Šušu, PhD., zorganizovala pre všetkých študentov pane Dobrák od kosti, zameranej na podporu Národného registra darcov
a pedagógov UMB humanitárnu a dobročinnú ak- kostnej drene SR.
ciu MÁTE SLINU? BUĎTE DOBRÁK OD KOSTI!
Hlavným cieľom udalosti, v ktorej sa stretli srdce aj rozum, bolo in-
formovať, spropagovať a podporiť databázu potenciálnych darcov kost-
nej drene. Nie všetci vieme, že v súčasnosti je na Slovensku v databáze
Národného registra darcov kostnej drene SR evidovaných iba približne
11 000 darcov a šanca nájsť vhodného darcu a zachrániť život sa zvyšu-
je s počtom registrovaných. Podpora národnej kampane prináša nádej
najmä pre detských pacientov s onkologickými ochoreniami a v rámci
nej sme oslovili našich študentov ako perspektívnu skupinu potenciál-
nych darcov. Veľmi nás teší, že sme mohli byť Nadácii Kvapka nádeje
nápomocní a aktívne podporiť tento projekt. Aktivita, ktorú slovom
sprevádzali Andrea Klimková a herec Juraj Bača, sa stretla so záujmom
a radi by sme ju o rok zopakovali. Je potešiteľné, koľko študentov a ko-
legov sa rozhodlo pre registráciu a ochotu pomáhať.

PhDr. Andrea Klimková, PhD.
Katedra etiky a aplikovanej etiky FF UMB

Festival bez vyvinutých horných končatín, vzrastom nízka Veronika, Afganka
Zahra, ktorá dlhé roky žije na Slovensku. Prišli aj dve mladé sestry
Živých kníh Suzanne a Hannah, aby rozpovedali svoj príbeh o vojne v Sýrii a ich
ceste do Európy. Nechýbal ani nepočujúci Adam, ktorý sa dnes živí fo-
Počúvaj – Premýšľaj – Zmeň! bol názov dvojdňového festivalu (re- tografovaním, adoptívni rodičia rómskych detí a mnohí ďalší. Súčasťou
alizuje Eduma, n. o.), ktorý sa uskutočnil 14. a 15. júna v Bratislave. festivalu boli i diskusie o spoločenskej zodpovednosti, inšpirácie, ako
Program bol plný príbehov a zážitkových aktivít, pracovať s príbehmi priamo v bežnom vyučovaní či v príprave na prax.
ktoré pomohli účastníkom a účastníčkam pocho-
piť dennodenné životy ľudí prekonávajúcich pre- Vzhľadom na to, že v roku 2017 sa stala Pedagogická fakulta UMB
kážky v našej spoločnosti. Aktivity boli venované historicky prvou Vnímavou školou, boli pozvané do diskusie a reali-
učiteľom, pedagógom, vychovávateľom, pomáha- zácie workshopu aj PhDr. Lucia Kamarášová, PhD., a PhDr. Katarína
júcim profesionálom a celej odbornej verejnosti. Kurčíková, PhD., ktoré už druhý rok menia filozofiu prístupu vzdelá-
Príbehy majú silu prinútiť človeka premýšľať, vania svojich študentov a študentiek. Katedra pedagogiky a Katedra
provokujú zvedavosť dozvedieť sa viac a otvára-
jú priestor na diskusiu. Ľudia sa vďaka príbehom sociálnej práce ešte v roku 2016 spracovali stra-
stávajú vnímavejšími. V čase silnejúceho radikalizmu a extrémizmu to tégiu, prostredníctvom ktorej zaviedli storytel-
považujeme za dôležitú súčasť práce s mladými ľuďmi. ling (rozprávanie príbehov) a prácu s príbehmi
do samotného vzdelávania študentstva a  jeho
Festival Počúvaj – Premýšľaj – Zmeň! priniesol prvýkrát najväčšiu prípravy do praxe.
kontaktnú Živú knižnicu na Slovensku. Na jednom mieste bolo mož-
né nájsť desiatky Živých kníh, ktoré boli pripravené rozprávať svoj Cieľom ich workshopu bola ukážka využitia
príbeh. Medzi nimi bola aj mladá tanečníčka Eva s bulímiou, Maťo techniky online Živej knižnice v  príprave bu-
dúcich pedagogických zamestnancov a  pomá-
hajúcich profesionálov. Zároveň tlmočili svoje
skúsenosti a inšpirácie, ktoré nám Živé a online Živé knižnice ponú-
kajú ako inovačný prostriedok prepojenia teórie s praxou.

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.
Katedra sociálnej práce PdF UMB
PhDr. Mgr. Lucia Kamarášová, PhD.

Katedra pedagogiky PdF UMB

47

VÝZNAMNÝ ABSOLVENT UMB

PETER

ŠPILÁK

hudobný skladateľ a pedagóg

Absolvent UMB Mgr. et Mgr. art. Peter Špilák, PhD., absolventkou konzervatória v Žiline v odbore hra na klavíri. Záujem
ArtD., študoval na Fakulte humanitných vied UMB o  tento fenomén umenia čiže hudbu bol u  mňa vlastne prirodzený,
v rokoch 1998 – 2003, tu absolvoval aj doktorandské keďže od detstva ma hudba obklopovala.
štúdium. Zároveň študoval aj na FMU AU kom-
pozíciu v triede prof. V. Didiho a prof. L. Burlasa, Svoje hudobné nadanie ste rozvíjali nielen v druhom cykle navštevo-
DrSc. Banskobystrický rodák aktuálne pôsobí na vania Základnej umeleckej školy Jána Cikkera, ale zároveň na
Akadémií umení v Banskej Bystrici ako prodekan Gymnáziu Mikuláša Kováča, ktoré sa práve v  čase vášho nástupu
pre vzdelávaciu činnosť, rozvoj a zahraničné styky na orientovalo umelecky. Aké boli vaše vtedajšie „stretnutia s umením“?
Fakulte múzických umení a je vedúcim Katedry kom- Kto vás oslovil, zorientoval, motivoval?
pozície a dirigovania zboru. Kompozíciu vyučuje
okrem domácej fakulty aj na Konzervatóriu v Žiline. Moje „stretnutia s  umením“ by som rozdelil do dvoch „dejstiev“.
Autor orchestrálnych (vokálno-inštrumentálnych) Prvé dejstvo sa odvíja v prostredí ZUŠ J. Cikkera, kde som bol žiakom
a zborových kompozícií a kompozícií pre klavír. v klavírnej triede pani učiteľky Margity Trnkovej. Bola prvá, ktorá ma
umelecky orientovala. Musím povedať, že to boli pekné roky, vzťahy
Záujem o niektorý fenomén umenia nepadne „z neba“. Odkiaľ pochá- medzi nami boli veľmi dobré, čo zaiste súviselo aj s tým, že s mojou
dza ten váš? mamou sa stali priateľkami, poznali sme sa a navštevovali aj ako rod-
iny. Ale i napriek tomu musím konštatovať, že vždy som ju vnímal ako
Pochádzam z rodiny, ktorá mala k umeniu vždy blízko. Starý otec svojho pedagóga so všetkým, čo k tomuto statusu patrí.
z maminej strany bol profesionálnym hudobníkom (klarinetista, člen
posádkovej hudby v  Banskej Bystrici, istý čas pôsobil v  DJGT BB Druhé dejstvo môjho umeleckého smerovania sa začalo na stred-
– terajšia Štátna opera), stará mama bola učiteľka a  ako to pri tejto nej škole, na artgymnáziu Mikuláša Kováča. Patrím medzi prvých
profesii zvyčajne býva, tiež hrala na hudobný nástroj. A moja mama je

48

absolventov tohto gymnázia, ktorého cieľom bolo rozvíjať alebo získať Ako bol vtedy zabezpečený akademický priestor na štúdium?
komplexnejšie vedomosti z oblasti umenia, ale aj marketingu a manaž- Na tomto type školy a  štúdia bolo vždy v  dostatočnej miere zabez-
mentu, základov autorského práv a  pod. Veľmi dôležitou súčasťou
štúdia bol predmet tvorivá dramatika, ktorý sa snažil v  nás študen- pečené to, čo sme na štúdium potrebovali. Samozrejme, vždy sa dá čo
toch prebudiť alebo rozvíjať, či dokonca objaviť akési herecké vlohy, vylepšovať, ale v zásade nám nič nechýbalo. Katedra disponovala dvoma
nadanie. U  mňa to bolo neúspešné, veľmi rýchlo som pochopil, že koncertnými klavírmi, ďalej učebňami, kde sa dalo pohodlne cvičiť a boli
tadiaľto cesta nevedie, a preto som sa neskôr realizoval ako klavirista dostatočne vybavené. UMB je škola, ktorá bola a aj je dobre vybavená
či spoluautor hudby predstavení, ktoré sme nacvičovali. Pre nás bolo a poskytuje študentom (nebojím sa povedať) európsky komfort štúdia.
veľmi prínosné, že hoci išlo o nový obsah vzdelávania, s novými forma-
mi, od začiatku nás učili vynikajúci pedagógovia a odborníci v danej Ako Banskobystričan ste si neužili internátny život, dúfam teda, že
profesii. Nemôžem nespomenúť nestora slovenskej tvorivej dramatiky aspoň ten kolektívny a  priateľský. Akých ste mali spolužiakov, aké
a jej implementácie do edukačného procesu, autora mnohých skvelých záujmy, aké aktivity, aké vzťahy a čo z toho pretrvalo?
detských projektov profesora Bela Felixa, ďalej dnes veľmi úspešného
člena svetoznámeho Circusu de Solei Juraja Benčíka, ktorý nás zaúčal Áno, ako Banskobystričan som nebýval v internáte, ale vyskytoval
do tajov herectva, pohybu a iných javiskových foriem, tiež dobre známe- som sa tam veľmi často. S mojimi spolužiakmi a neskôr aj dobrými ka-
ho režiséra Andreja Turčana, s ktorým sme nacvičili a uviedli niekoľko marátmi som zažil aj povestné chodbovice (aj keď trošku v modifiko-
predstavení. Samozrejme tých osobností je omnoho viac – určite veľký vanej verzii, keďže nie vždy sa dalo tajne prespať u niekoho v izbe). Ako
podiel na získaní poznatkov z oblasti umenia mali pedagógovia, ktorí kolektív sme si veľmi vyhovovali a vzťahy medzi nami boli dobré, vedeli
nás vyučovali. Aj s odstupom času môžem povedať, že každý z nich za- sme sa zabaviť a vychádzať spolu.
nechal veľmi pozitívnu stopu v mojom živote.
Veľa mojich spolužiakov pôsobí v oblasti, ktorú sme študovali, nielen
Spomínali ste učiteľské zázemie rodinného prostredia. Niekedy sa die- v pedagogickej, ale predovšetkým v hudobnej (napr. na poli populárnej
ťa snaží vyvliecť z takýchto ustálených koľají... hudby mimoriadne úspešný P. Cmorík). S jednou mojou spolužiačkou
som dokonca práve na ZUŠ J. Cikkera nepretržite 11 rokov spolupraco-
Áno, niekedy sa dieťa snaží vymaniť, ale v mojom prípade to tak ne- val ako korepetítor. Myslím, že sme boli celkom úspešní, o čom svedčí
bolo. Pamätám si, že veľmi často a rád som sa hrával na školu – predo- aj 22 získaných ocenení a diplomov z rôznych celoslovenských súťaží,
všetkým s mojím starkým a maminým bratom. Rád dom vypisoval ži- a  to predovšetkým umiestnenia v  zlatých či strieborných pásmach
acke knižky a vysvedčenia. Či tomu veríte, alebo nie, dodnes sa všeličo alebo tituly absolútnych víťazov.
z tejto „pedagogickej dokumentácie“ zachovalo.

Moje smerovanie bolo prirodzené a bez dlhších rodinných úvah sa
začalo uberať týmto smerom. Po gymnáziu som nastúpil na Fakultu
humanitných vied UMB v Banskej Bystrici na kombináciu hudobnej
výchovy a  estetickej výchovy. Keďže som sa aktívne venoval hre na
klavíri, toto štúdium spĺňalo všetky moje predstavy. V tom období bolo
možné študovať nástroj s tým, že po ukončení štúdia sme boli oprávnení
vyučovať na ZUŠ, čo bolo pre mňa veľmi dôležité, pretože som nemal
konzervatórium, hoci ma na tú školu dvakrát prijali. Vďaka štúdiu som
teda mohol neskôr dvanásť rokov pôsobiť na ZUŠ J. Cikkera.

Ktorú z „ér“ Katedry hudby ste zažili vy? Akí boli vaši učitelia? Aké ste Čo vám dala škola, že tak dobre robíte to, čo robíte?
s nimi mali vzťahy? Bol niekto z nich pre vás modelom, vzorom? A v čom? Neviem, či dobre robím to, čo robím, ale ďakujem. Predovšetkým

Na FHV UMB som študoval v  rokoch 1998 – 2002. Do prvého som mal šťastie na dobrých pedagógov. Vo svojej pedagogickej práci
ročníka nás nastúpilo 21, z toho 11 konzervatoristov, čo považujem aj čerpám z toho, ako učili oni. Najmä pri vyučovaní nástroja na ZUŠ ale-
z pohľadu už pedagóga katedry za niečo úžasné. Bola to éra, keď sa sku- bo kompozície či už na vysokej škole alebo konzervatóriu.
točne dalo ešte hovoriť o umeleckej katedre, ktorej výsledkami sa mohla
bez akejkoľvek hanby pýšiť na verejnosti. Neraz sme (ja osobne tiež ako Po skončení vysokoškolského štúdia ste zostali na katedre ako interný
klavirista aj „sparingpartner“ mojej dobrej kamarátky a spolužiačky pri doktorand. Ako ste sa cítili medzi svojimi učiteľmi potom?
hre štvorručne) vystupovali na otvorení akademických rokov. Bola to
éra, ktorú pokojne môžeme nazvať „zlatou érou“. Samozrejme obrovský Áno, po skončení štúdia na FHV UMB som nastúpil na vtedajšiu
podiel na tom malo pedagogické zloženie katedry. Pre nás študentov Katedru hudby ako interný doktorand. Musím povedať, že som sa na to
bol každý člen katedry osobnosťou, prirodzenou autoritou, ale (pove- veľmi tešil aj preto, že budem kolegom práve tým ľuďom, ktorí ma učili
dané politickou terminológiou 60. rokov) s „ľudskou tvárou.“ Obzvlášť a ktorých som považoval za osobnosti v tom, čo robili. Naše vzťahy od
veľmi pozitívne sme vnímali fakt, že každý jeden pedagóg bol absolútny začiatku boli veľmi dobré a som rád, že pretrvávajú aj dodnes. Postupne
odborník vo svojej profesii. Umelecké predmety (klavír, spev, dirigo- sa vykryštalizovala „štvorka“, s ktorou máme pravidelné stretnutia as-
vanie a  pod.) vyučovali profesionálni umelci, absolventi umeleckých poň raz do mesiaca a žartovne to voláme „vysunutá katedra“.
vysokých škôl, aktívni umelci, podieľajúci sa na formovaní hudob-
ného života mesta, napríklad docent Ján Zemko, profesorka Mária Čo bolo prológom, predohrou k vašej skladateľskej aktivite?
Tomanová, docentka Jana Škvarková, docent Štefan Sedlický, čo sa, Prvé skladateľské pokusy už boli v detstve, takže za „prológ“ môžeme
pochopiteľne, prejavilo pri umeleckom rozvíjaní študentov. Nemenej
dôležití boli aj pedagógovia, ktorí nám ukazovali, že umenie je dobré považovať práve toto obdobie.
vedieť poznať aj z teoretickej a estetickej stránky. Tu veľmi rád spome-
niem profesorku Evu Michalovú, profesora Ivana Hrušovkého, dok- 49
torku Ľudmilu Červenú, magistra Igora Gašpara. No a  na záver som
si nechal osobnosť, ktorá to za mojej éry celé stmeľovala a udávala (pre
mňa aj po rokoch) správny smer a zaúčala nás do tajov, ako správne
učiť, profesorku Evu Langsteinovú.

Keď si spisovateľ „nažije“ na danú tému, keď mu vteká do každého nervu, Ak nie je nutné, aby som hral sám svoju skladbu, nerobím to, lebo
keď mu myšlienky a pocity prekypujú ako láva, zvyčajne až vtedy vezme nemám rád tento pocit. Dokonca aj v  zboroch, v  ktorých spievam
malý papierik, poznačí si štruktúru a potom písanie už ide „samo“... Ako a spieva sa nejaká moja skladba, nevnímam tento pocit ako pozitívny.
je to pri komponovaní? Čo na to potrebujete vy? Ako pristupujete k tvorbe?
Je zvyčajné, že skladatelia majú svojich „dvorných“ klaviristov, ktorí
Veľmi pekne ste povedali o nažití si témy, vtekaní do každého nervu. premiérujú ich dielo?
Samozrejme, podobne je to aj pri komponovaní. Kým sa dopracujeme
k výslednému produktu, tak sa musí prejsť zložitou cestou. Prvou fázou To, že má skladateľ svojich „dvorných interpretov“, nie je nič výni-
je hľadanie správneho materiálu, ktorým chceme vyjadriť, naplniť obsah močné. Som rád, že ja takých mám, viem, že skladby, ktoré mi budú
svojej skladby. Niekedy príde skoro, ale niekedy to naozaj dlho trvá, kým interpretovať, budú vždy spĺňať punc najvyššej umeleckej kvality. Rád
nás tá správna múza navštívi. A hneď ako vieme, že toto je tá správna ces- spomeniem predovšetkým osobnosť Evy Cáhovej, ktorá mi premiérova-
ta pre danú skladbu, začína tvrdá práca. Práca s hudobným materiálom, la všetky klavírne skladby, ďalej dirigentskú osobnosť Štefana Sedlického,
inštrumentácia, rieši sa stavba, sadzba, myšlienková celistvosť a pod. ktorému (a jeho zborom) som tiež venoval zborové skladby. A Janu
Škvarkovú, ktorá v ostatnom čase tiež uvádza moje klavírne skladby.
Dnes je množstvo programov na komponovanie, rôzne notačné pro-
gramy a pod., ale ja osobne v úvodnej fáze stále využívam notový papier, Bolo to pred 15 rokmi, vy ste vtedy študovali na Akadémii umení.
ceruzku a gumu. Až po vytvorení viacerých skíc prechádzam na notačný Stretli sme sa na Medzinárodnom festivale vysokoškolských spe-
program. váckych zborov Akademická Banská Bystrica a vy ste získali ocenenie
za skladbu Dies irae pre miešaný zbor v skladateľskej súťaži na pôvod-
Vaše skladateľské portfólio tvoria rôzne druhy a žánre skladieb. Môže né zborové dielo. Bola to obrovská sláva. Nezabudnem na vašu poko-
sa to chápať tak, že určitý čas sa venujete tvorbe napríklad klavírnych ru a zdržanlivý jemný úsmev dvadsaťštyriročného mladíka... Bolo to
diel, potom dlhodobejšie zborovej tvorbe, zase niekoľko rokov kompo- vaše prvé ocenenie? Bola to vaša prvá zborová skladba?
novaniu skladieb pre detského interpreta?
Keď som sa zúčastnil na spomínanej súťaži, pôsobil som aj na FHV,
Vo svojej tvorbe sa venujem všetkým žánrom, ale najpočetnejšiu sku- takže opäť som považoval za česť reprezentovať na tejto – pre mňa veľmi
pinu tvoria skladby pre klavír a zbor, pretože mojimi najbližšími kolega- významnej a krásnej – akcii obe školy, na ktorých pôsobím. Akademickú
mi sú práve dve klaviristky a dirigent, pre ktorých píšem a uvádzajú tieto
Banskú Bystricu ako festival vysokoškolských
diela na domácich alebo zahraničných pódiách. Fakt, že sa venujem aj speváckych zborov dodnes považujem za svo-
detskej tvorbe, vyplynul z môjho pôsobenia na ZUŠ. Často sa mi totiž ju srdcovú záležitosť. Vždy som inklinoval
nechcelo „hľadať“ skladby, ktoré som potreboval pre deti na súťaž alebo k  zborovému spevu, ale blízka mi je predo-
špecificky zameraný koncert. Zdalo sa mi jednoduchšie niečo im napísať. všetkým preto, lebo v čase, keď som nastúpil
na štúdium na FHV UMB, začala sa „hviezd-
Ako vnímate ako autor interpretáciu vášho diela? na kariéra“ vysokoškolského speváckeho
Ja túto problematiku vnímam trošku špecifickejšie, akoby sa možno zboru Jána Cikkera. Pod vedením Štefana
Sedlického sa veľmi rýchlo stal najlepším
očakávalo. Vzhľadom na to, že som bol jedno obdobie sám interpret vysokoškolským speváckym zborom na
a viem, čo je to interpretačne „urobiť“ niečo zo skladby tak, aby pos- Slovensku, o čom svedčí množstvo získaných
lucháča zaujala, čo zvlášť platí pri skladbách 21. storočia, nezasahujem ocenení na domácich a  zahraničných súťa-
do interpretácie, teda netrvám striktne na svojej predstave. Možno je to žiach. Zbor premiérovo uviedol diela Ivana
spôsobené aj tým, že vždy som mal šťastie na dobrých interpretov, ktorí Hrušovského, Jevgenija Iršaia a ďalších, takže
moju predstavu o skladbe vždy naplnili. Pravdou je, že pred uvedením som bol rád, že ako člen – skladateľ tohto
trvali na vypočutí si skladby. zboru som mal priamy kontakt so skladbami
súčasných slovenských skladateľov. Preto bolo
Ako ste sa cítili ako interpret vlastnej skladby? Myslím na koncert vo pre mňa naozaj cťou, že práve na tejto súťaži a práve tento zbor uviedol
Florencii... moju skladbu. Áno, bola to viac-menej moja prvá zborová skladba, ktorá
zaznela na takomto renomovanom festivale.
Ó, Florencia... Keď som končil štúdium na FMU AU, začal sa ešte len roz-
biehať program Erasmus. Keďže som bol v poslednom ročníku, odporučili Prekvapil vás interpret svojím vkladom?
mi, aby som sa zúčastnil a reprezentoval školu na týždňových medzinárod- Nie, interpret ma ničím neprekvapil, pretože som poznal a poznám
ných workshopoch pripravovaných nadáciou Fondazione Romualdo Del
Bianco vo Florencii. Okrem workshopov tam bol aj skladateľský koncert, umeleckú prácu a spôsob interpretácie dirigenta Š. Sedlického, vedel
na ktorom som premiérovo uviedol svoju vlastnú klavírnu skladbu písanú som, že skladbe neuškodí, práve naopak.
pre tento koncert – La cretura bella che di sol vestita.
50 Čo pre vás znamená komponovanie, skladateľská tvorba?
Niekedy je to únik od bežnej reality, každodenných problémov do

(možno) krajšieho sveta, ktorý sa ale (aspoň pre mňa) rozptýli hneď,
ako na novej skladbe začnem seriózne pracovať. Aj komponovanie ako
každá iná umelecká činnosť je v podstate práca. Mám rád pocit, keď
hľadám materiál na vyjadrenie myšlienky a potom okamih, keď ho „náj-
dem“ a  viem, že áno, toto je to „pravé orechové“. Pri momentálnych
pracovných povinnostiach vyplývajúcich z funkcie na Akadémii umení
je to aj hľadanie času na komponovanie.

Viete si hudbu užívať? Dá sa napríklad na návšteve koncertu oddeliť
v človeku ono kritické – profesionálne a tvorivé?

Áno, viem si hudbu užívať. Je pravda, že vo väčšine prípadov som
„pripraveným poslucháčom“, teda skladby programu poznám, ale
nechodím na koncerty s cieľom kritizovať (to by už muselo byť naozaj


Click to View FlipBook Version