The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หน่วยที่ 2 การใช้โปรแกรมสำเร็จรุปในการจัดทำเอกสารสำนักงานของส่วนราชการ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Orapin Jompang, 2019-06-05 06:59:17

หน่วยที่ 2 การใช้โปรแกรมสำเร็จรุปในการจัดทำเอกสารสำนักงานของส่วนราชการ

หน่วยที่ 2 การใช้โปรแกรมสำเร็จรุปในการจัดทำเอกสารสำนักงานของส่วนราชการ

หนว่ ยที่ 2 การใ3ช3้โปรแกรมสาเรวจ็ิชราปู กจาดั รทปารเะอยกกุ สตา์ใรชส้คาอนมกั พงาวิ นเตขออรงใ์สนว่ งนารนาอชากชาพี ร 97

เอกสารประกอบการเรียน E-BOOK

หน่วยที่ 2 การใช้โปรแกรมสาเรจรปจดทาเอกสารส านักงานส่วนราชการ

รหัสวชิา 2501-2010

หลกสตรประกาศนยบตรวชาชพ (ปวช.) พทธศกราช 2556

นางสาวอรพนิ จอมแปง

วทยิ าลัยเกษตรและเทคโนโลยเี ชียงใหม่

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกษา กระทรวงศกึ ษาธิการ

รหัสวิชา 2501-2010 2
หลกั สตู รประกาศนียบตั รวชิ าชพี (ปวช.) พทุ ธศกั ราช 2556

หนว่ ยที่ 2 การใ3ช3โ้ ปรแกรมสาเรว็จิชราปู กจาดั รทปารเะอยกกุ สตา์ใรชส้คาอนมกั พงาวิ นเตขออรง์ใสนว่ งนารนาอชากชาพี ร 97

หวั ขอ้ เรือ่ ง
1. ความหมายของส่วนราชการ
2. ความหมายของหนงั สือราชการ
3. ชนดิ ของหนงั สือราชการ
4. การใช้โปรแกรมสาเรจ็ รูปพิมพ์หนงั สอื ราชการ
4.1 การพมิ พห์ นงั สือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพมิ พ์ในเครื่องคอมพวิ เตอร์
4.2 การพมิ พห์ นงั สือภายนอก
4.3 การพิมพห์ นงั สือภายใน
4.4 การพิมพ์หนังสือประทบั ตรา
4.5 การพิมพ์หนงั สือสั่งการ
4.6 การพิมพ์หนังสือประชาสัมพนั ธ์
4.7 การพิมพ์หนังสือทเ่ี จ้าหน้าท่ที าขึน้ หรือรบั ไว้เป็นหลักฐาน
5. บทสรปุ

สาระสาคญั
ในการจัดทาเอกสารของส่วนราชการ คณะรัฐมนตรีได้วางระเบียบข้ึนเรียกว่า ระเบียบ

สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พุทธศักราช 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พุทธศักราช 2548 ใช้บังคับแก่ส่วนราชการทั่วไป เพื่อเป็นหลักและแนวปฏิบัติในการจัดทาเอกสาร
ของส่วนราชการ ทาให้การปฏิบัติงานเก่ียวกับเอกสารของส่วนราชการเป็นมาตรฐานเดียวกัน
การจัดทาเอกสารสานักงานของส่วนราชการปัจจุบันนิยมนาโปรแกรมสาเร็จรูปมาประยุกต์ใช้
เน่ืองจากเอกสารท่ีจัดพิมพ์แล้วมีความประณีต สวยงาม และสามารถจัดเก็บในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ทาให้นากลับมาปรบั แก้ไข และประยุกต์ใช้ตอ่ ได้อกี ทาใหก้ ารปฏิบัตงิ านดา้ นเอกสารเกิดความสะดวก
รวดเร็ว และมีประสทิ ธภิ าพมากย่ิงข้ึน

รหสั วชิ า 2501-2010 2
หลกั สูตรประกาศนียบตั รวิชาชพี (ปวช.) พุทธศักราช 2556

หน่วยที่ 2 การใ3ช3โ้ ปรแกรมสาเรว็จชิ ราูปกจาดั รทปารเะอยกกุ สตา์ใรชสค้ าอนมกั พงาวิ นเตขออรงใ์สนว่ งนารนาอชากชาีพร 97

จดุ ประสงค์การเรยี นรู้ เพื่อใหน้ ักเรียน
1. อธบิ ายความหมายของสว่ นราชการได้
2. บอกความหมายของหนงั สอื ราชการตามระเบียบสานักนายกรฐั มนตรวี า่ ดว้ ยงานสารบรรณได้
3. บอกชนิดของหนงั สอื ราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยงานสารบรรณได้
4. สามารถใชโ้ ปรแกรมสาเร็จรปู พมิ พ์หนังสอื ราชการ ตามระเบียบสานกั นายกรฐั มนตรีว่าดว้ ย

งานสารบรรณได้
5. มจี รยิ ธรรมและกจิ นสิ ัยในการทางานอยา่ งเป็นระบบดว้ ยความรับผดิ ชอบ ประณตี รอบคอบ

อดทน และมีความคดิ สร้างสรรค์

รหัสวชิ า 2501-2010 2
หลักสตู รประกาศนยี บตั รวิชาชพี (ปวช.) พทุ ธศกั ราช 2556

หนว่ ยที่ 2 การใ3ช3โ้ ปรแกรมสาเรว็จชิ ราปู กจาัดรทปารเะอยกุกสตาใ์รชส้คาอนมกั พงาวิ นเตขออรงใ์สนว่ งนารนาอชากชาพี ร 97

เนอ้ื หาสาระ
หนังสือราชการถือว่าเป็นหลักฐานทางราชการ หนังสือที่จัดทาแล้วต้องมีลักษณะที่สมบูรณ์

ประณีต สะอาดเรียบร้อย ถูกต้อง และได้มาตรฐาน ผู้จัดทาหนังสือจึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พุทธศักราช 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พุทธศักราช 2548 และต้องมีความรู้เก่ียวกับรูปแบบการจัดพิมพ์หนังสือราชการเป็นอย่างดี โดย
จะต้องจัดรูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการตามที่สานักนายกรัฐมนตรีได้วางแนวปฏิบัติไว้ ปัจจุบัน
การพิมพ์หนังสือราชการนิยมนาโปรแกรมสาเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ ทาให้การจัดทาหนังสือ
มีความสะดวก รวดเรว็ และมีประสิทธภิ าพมากขึ้น

1. ความหมายของสว่ นราชการ
ส่วนราชการ หมายถงึ กระทรวง ทบวง กรม สานกั งาน หรือหน่วยงานอ่นื ใดของรฐั ท้งั ใน

ส่วนราชการบรหิ ารสว่ นกลาง ราชการบริหารส่วนภูมภิ าค ราชการการบริหารส่วนท้องถ่ิน หรือ
ในต่างประเทศ และใหห้ มายความรวมถึงคณะกรรมการด้วย (สานกั นายกรฐั มนตรี, 2526 หน้า 1)

2. ความหมายของหนงั สอื ราชการ
หนงั สอื ราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ (สานกั นายกรฐั มนตร,ี 2548

หน้า 33)
2.1 หนังสือทมี่ ไี ปมาระหวา่ งส่วนราชการ
2.2 หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึง่ มิใชส่ ่วนราชการ หรอื ทมี่ ีไปถึง

บุคคลภายนอก
2.3 หนังสือที่หน่วยงานอืน่ ใดซ่งึ มิใชส่ ่วนราชการ หรือทีบ่ ุคคลภายนอกมีมาถงึ ส่วน

ราชการ
2.4 เอกสารท่ีทางราชการจดั ทาขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
2.5 เอกสารทที่ างราชการจดั ทาขน้ึ ตามกฎหมาย ระเบยี บ หรอื ขอ้ บังคับ
2.6 ขอ้ มูลข่าวสารหรอื หนังสือทีไ่ ดร้ ับจากระบบสารบรรณอเิ ลก็ ทรอนิกส์

3. ชนดิ ของหนงั สือราชการ
หนงั สือราชการตามระเบียบสานกั นายกรฐั มนตรีวา่ ดว้ ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

มี 6 ชนดิ คือ (สานักนายกรฐั มนตรี, 2548 หนา้ 2)
3.1 หนังสือภายนอก
3.2 หนังสือภายใน
3.3 หนังสอื ประทบั ตรา
3.4 หนังสอื สั่งการ
3.5 หนงั สือประชาสมั พันธ์
3.6 หนังสอื ที่เจา้ หนา้ ที่ทาขึ้นหรอื รับไวเ้ ปน็ หลกั ฐานในราชการ

รหัสวิชา 2501-2010 2
หลกั สตู รประกาศนยี บตั รวชิ าชพี (ปวช.) พุทธศักราช 2556

หน่วยที่ 2 การใ3ช3้โปรแกรมสาเรวจ็ิชราูปกจาัดรทปารเะอยกุกสตาใ์รชสค้ าอนมกั พงาวิ นเตขออรง์ใสน่วงนารนาอชากชาพี ร 97

3.1 หนังสือภายนอก คือ หนังสอื ติดต่อราชการท่ีเปน็ แบบพิธโี ดยใช้กระดาษตราครุฑเปน็
หนังสือตดิ ต่อระหว่างสว่ นราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหนว่ ยงานอ่ืนใดซงึ่ มใิ ชส่ ่วนราชการ หรอื ทม่ี ี
ถึงบุคคลภายนอก (สานักนายกรัฐมนตรี, 2548 หน้า 3) ตัวอยา่ งดงั ภาพที่ 2.1

ดว่ นมาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเี ชยี งใหม่
ตาบลบา้ นกลาง อาเภอสนั ปา่ ตอง
ท่ี ศธ ๐๖๒๙.๓/ จังหวัดเชยี งใหม่ ๕๐๑๒๐

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรือ่ ง ขอความอนุเคราะห์หนงั สือรบั รองการฝกึ ประสบการณว์ ิชาชีพ

เรียน ผจู้ ดั การสวนเกษตรเชียงใหม่

อา้ งถึง หนังสือวทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยเี ชยี งใหม่ ที่ ศธ ๐๖๒๙.๓/๓๑๒ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

สิ่งทส่ี ง่ มาดว้ ย บนั ทึกคาร้องขอหนงั สอื รบั รองการฝกึ ประสบการณ์ จานวน ๑ ฉบบั

ตามทีส่ วนเกษตรเชยี งใหม่ ได้ให้ความอนุเคราะห์รับนักเรียนของวิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
เขา้ ฝกึ ประสบการวิชาชพี และวิทยาลยั ไดส้ ่งตัว นายนคิ ม คมดี นักเรยี นระดับชั้นประกาศนยี บตั รวิชาชพี (ปวช.) ปีที่ ๓
สาขาวิชาพชื ศาสตร์ เข้าฝกึ ประสบการณว์ ิชาชพี ณ สวนเกษตรเชียงใหม่ ตั้งแตว่ นั ที่ ๒๔ กรกฎาคม - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗
รายละเอียดตามหนังสือทอ่ี ้างถงึ น้ัน

สบื เนือ่ งจากการณด์ ังกล่าว วิทยาลัยไดร้ บั หนังสือคาร้องจากบุคคลดังกล่าว ว่ามีความประสงคข์ อ
หนังสือรับรองการฝกึ ประสบการณ์ เพ่อื นาไปประกอบการสมคั รเขา้ ทางาน วทิ ยาลยั จงึ ใคร่ขอความอนเุ คราะหจ์ ากท่าน
ออกหนังสือรับรองการฝกึ ประสบการณ์ให้แก่ นายนิคม คมดี เพอ่ื นาไปใช้ในการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพอ่ื โปรดพิจารณา และขอขอบพระคณุ อย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี

ขอแสดงความนบั ถือ

ลายมือชอื่
(นายกอบกิจ พานอ่อง)
ผ้อู านวยการวิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีเชยี งใหม่

ฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ ๐ ๕๓๓๑ ๑๓๙๒ ตอ่ ๑๐๑
โทรสาร ๐ ๕๓๓๑ ๑๓๕๙
สารบรรณอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ chiangmai04

ภาพท่ี 2.1 ตัวอย่างหนงั สือราชการภายนอก

รหัสวิชา 2501-2010 2
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิ าชพี (ปวช.) พุทธศกั ราช 2556

หนว่ ยท่ี 2 การใ3ช3โ้ ปรแกรมสาเรวจ็ชิ ราูปกจาัดรทปารเะอยกุกสตา์ใรชส้คาอนมกั พงาวิ นเตขออรง์ใสน่วงนารนาอชากชาพี ร 97

3.2 หนงั สอื ภายใน คอื หนังสอื ตดิ ตอ่ ราชการท่ีเป็นแบบพิธนี อ้ ยกว่าหนังสือภายนอก
เปน็ หนังสอื ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจงั หวดั เดียวกนั ใชก้ ระดาษบนั ทึกข้อความ
(สานักนายกรฐั มนตรี, 2548 หน้า 4) ตัวอยา่ งดังภาพท่ี 2.2

ดว่ นทส่ี ดุ บนั ทกึ ขอ้ ความ

สว่ นราชการ วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๓๑ ๑๓๙๒ ต่อ ๑๐๒

ที่ ศธ ๐๖๒๙๓/๙๙ วนั ที่ ๑๙ กนั ยายน ๒๕๕๗

เร่อื ง ขอความอนเุ คราะหย์ มื พ่อพันธโ์ุ คนม

เรียน ผูอ้ านวยการศูนยว์ จิ ยั และบารงุ พันธุส์ ัตว์เชยี งใหม่

ดว้ ยวทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเี ชยี งใหม่ กาหนดจดั งานประชุมวิชาการองคเ์ กษตรกรใน
อนาคตแหง่ ประเทศไทยในพระราชปู ถมั ภส์ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุ ารี ในวนั ที่ ๒๔-๒๘
กนั ยายน ๒๕๕๗ ณ วทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ โดยในงานได้จดั ให้มีการแข่งขนั ทักษะวชิ าการ
สาขาโคนม นั้น

ในการนี้ วทิ ยาลัยใคร่ขอความอนเุ คราะห์จากศนู ย์วิจยั และบารงุ พนั ธสุ์ ตั ว์เชยี งใหม่โดยขอยืม
พอ่ พันธุ์โคนม จานวน 3 ตัว เพอื่ ใชใ้ นการแขง่ ขนั โดยวิทยาลัยมอบหมายให้ นายสมศกั ดิ์ มมี าก ตาแหนง่ ครู
เป็นผู้ประสานงานของการขอความอนุเคราะห์ในคร้งั นี้

จงึ เรยี นมาเพ่อื โปรดพิจารณา และขอบคุณอย่างสงู มา ณ โอกาสนี้

(นายกอบกิจ พานอ่อง)
ผู้อานวยการวิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ภาพที่ 2.2 ตวั อย่างหนงั สอื ราชการภายใน

รหัสวิชา 2501-2010 2
หลักสตู รประกาศนยี บัตรวชิ าชพี (ปวช.) พทุ ธศกั ราช 2556

หน่วยท่ี 2 การใ3ช3้โปรแกรมสาเรว็จชิ ราปู กจาดั รทปารเะอยกุกสตาใ์รชสค้ าอนมกั พงาวิ นเตขออรง์ใสนว่ งนารนาอชากชาพี ร 97

3.3 หนงั สือประทับตรา คือ หนงั สอื ที่ใชป้ ระทบั ตราแทนการลงชอ่ื ของหวั หนา้ สว่ นราชการ
ระดบั กรมข้ึนไป โดยให้หวั หน้าสว่ นระดับกอง หรือผทู้ ี่ไดร้ ับมอบหมายจากหัวหน้าสว่ นราชการ
ระดบั กรมขึน้ ไป เป็นผรู้ บั ผดิ ชอบลงช่อื ย่อกากับตรา (สานกั นายกรัฐมนตรี, 2548 หน้า 5) ตัวอยา่ ง
ดงั ภาพที่ 2.3

ที่ ศธ ๐๖๒๐/๒๑๙๘
ถึง สถานศึกษาในสงั กัดสานกั งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทกุ แห่ง

พร้อมหนังสือนี้ สานกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษาขอส่งสาเนาหนังสือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ที่ ธกท. สทก. ๑๑๐๘/๑๕๒๒ ลงวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอเรยี นเชิญเข้าร่วมโครงการ “กรงุ ไทย
ยุววานชิ ” ประจาปี ๒๕๕๗ ซึง่ ประสงคข์ อเชิญชวนคณาจารย์ และนกั เรียน–นักศกึ ษา เขา้ ร่วมโครงการฯ
โดยจะเปดิ รบั สมคั รตัง้ แต่วนั ที่ ๑๕ มิถุนายน – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ทาง www.youngenterprise.ktb.co.th
สอบถามรายละเอียดเพมิ่ เตมิ ได้ท่ีโทรศพั ท์ ๐-๒๒๐๘-๘๖๗๔-๖ สามารถดาวนโ์ หลดขอ้ มูลได้ตามเว็บไซตข์ า้ งตน้
ทง้ั นหี้ ากสถานศึกษาสนใจใหต้ ิดตอ่ โดยตรงที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และเชิญชวนคณาจารย์ นกั เรยี นนกั ศึกษาเขา้ รว่ มโครงการ

สานักงานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔

สานกั อานวยการ
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๕๕๕๕ ต่อ ๑๑๐๕
โทรสาร. ๐ ๒๒๘๒ ๐๘๕๕
สารบรรณอเิ ล็กทรอนกิ ส์ : boga

ภาพที่ 2.3 ตัวอยา่ งหนังสือประทบั ตราแทนการลงชอื่

รหสั วชิ า 2501-2010 2
หลกั สูตรประกาศนียบัตรวชิ าชพี (ปวช.) พุทธศักราช 2556

หนว่ ยท่ี 2 การใ3ช3โ้ ปรแกรมสาเรวจ็ชิ ราูปกจาดั รทปารเะอยกกุ สตา์ใรชส้คาอนมกั พงาวิ นเตขออรงใ์สนว่ งนารนาอชากชาีพร 97

3.4 หนงั สือสงั่ การ
หนังสือสงั่ การ ตามระเบียบสานกั นายกรัฐมนตรวี า่ ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

มี 3 ชนิด ได้แก่ คาสั่ง ระเบียบ ขอ้ บงั คับ (สานักนายกรฐั มนตร,ี 2548 หน้า 7)
3.4.1 คาสงั่ คือ บรรดาขอ้ ความที่ผบู้ ังคับบญั ชาส่งั การใหป้ ฏบิ ตั ิโดยชอบดว้ ยกฎหมาย

ใชก้ ระดาษตราครุฑ (สานกั นายกรฐั มนตรี, 2548 หน้า 7) ตัวอยา่ งดงั ภาพที่ 2.4

คาสง่ั วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเี ชียงใหม่
ท่ี / ๒๕๕๗

เร่อื ง ใหข้ ้าราชการและนกั ศึกษาเดินทางไปราชการ
----------------------------------

ดว้ ย นางสาวอรพิน จอมแปง ตาแหน่งครู และ นางสาวณชั ชา คนดี ตัวแทนนักศกึ ษา
มีความจาเป็นต้องเดนิ ทางไปราชการ ณ วิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยลี าพูน อาเภอแม่ทา จงั หวดั ลาพนู
ในวันท่ี ๒๙ –๓๐ ตลุ าคม ๒๕๕๗ เพื่อเขา้ ร่วมการแข่งขันทกั ษะการสรา้ งสอื่ สง่ิ พมิ พ์ ในงานประชุมวิชาการ
อกท. ระดบั ภาค ภาคเหนือ อาศยั อานาจตามคาสง่ั สานักงานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา ที่ ๑๐๖๓/๒๕๔๙
เรอ่ื งมอบอานาจให้ผู้อานวยการวิทยาลัยสถานศกึ ษาสงั กัดสานักงานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา ที่ตัง้ อยู่
ในภมู ิภาคและเปน็ หน่วยงานท่ีเบกิ จ่ายเงินโดยตรงกบั สานักงานคลงั จงั หวัดและสถานศกึ ษาที่ตั้งอยใู่ นเขต
กรุงเทพมหานครและเบกิ จ่ายเงินโดยตรงกบั กรมบัญชกี ลาง ปฏบิ ตั ิราชการแทนเลขาธกิ ารคณะกรรมการ
การอาชวี ศกึ ษา (เกี่ยวกบั งานการเงนิ ) ลงวนั ที่ ๒๙ มถิ นุ ายน ๒๕๔๙

จงึ ให้ นางสาวอรพิน จอมแปง และ นางสาวณัชชา คนดี เดินทางไปราชการ ณ สถานท่ดี งั กลา่ ว
โดยรถยนต์วิทยาลยั หมายเลขทะเบียน ช ๑๕๑๓ เชียงใหม่ โดยมี นายประดิษฐ์ ซาวสภุ า ทาหนา้ ท่ีพนกั งาน
ขับรถยนต์

ทงั้ นี้ ตั้งแต่ วันท่ี ๒๙ –๓๐ ตลุ าคม ๒๕๕๗

ส่งั ณ วันที่ ๒๘ ตลุ าคม ๒๕๕๗

ลายมอื ชอื่
(นายแสวง ทาวดี)
รองผู้อานวยการ รกั ษาการในตาแหน่ง
ผ้อู านวยการวทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชยี งใหม่

ภาพท่ี 2.4 ตัวอยา่ งหนงั สือสั่งการ ชนดิ คาส่ัง

รหสั วชิ า 2501-2010 2
หลกั สูตรประกาศนียบตั รวชิ าชพี (ปวช.) พทุ ธศักราช 2556

หน่วยท่ี 2 การใ3ช3้โปรแกรมสาเรวจ็ิชราปู กจาัดรทปารเะอยกุกสตา์ใรชสค้ าอนมกั พงาวิ นเตขออรงใ์สน่วงนารนาอชากชาพี ร 97

3.4.2 ระเบยี บ คือ บรรดาข้อความทผี่ ู้มีอานาจหน้าท่ีได้วางไว้ โดยจะอาศยั อานาจของ
กฎหมายหรอื ไม่ก็ไดเ้ พ่ือถือเป็นหลกั ปฏิบัติงานเปน็ ประจา ใช้กระดาษตราครฑุ (สานกั นายกรัฐมนตร,ี
2548 หน้า 7) ตัวอยา่ งดงั ภาพที่ 2.5

ระเบยี บกระทรวงศกึ ษาธิการ
ว่าด้วยการเข้าห้องสอบ (ฉบับท่ี ๗)

พ.ศ. ๒๕๕๔
---------------------------------------------
โดยทเี่ ป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ ดว้ ยการปฏิบัติของผ้เู ข้าสอบ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้มีความเหมาะสมยิ่งข้นึ
อาศยั อานาจตามความในมาตรา ๑๒ แหง่ พระราชบญั ญัติระเบียบบรหิ ารราชการกระทรวง
ศกึ ษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึ ษาธกิ ารจงึ วา่ ระเบียบไว้ ดังตอ่ ไปนี้
๑. ระเบยี บนี้เรียกว่า “ระเบยี บกระทรวงศกึ ษาธิการว่าด้วยการเขา้ หอ้ งสอบ (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๕”
๒. ระเบยี บนี้ใหใ้ ช้บังคับตง้ั แต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
๓. ใหย้ กเลกิ ความใน ๔.๑๐ ของข้อ ๔ แห่งระเบยี บกระทรวงศกึ ษาธิการว่าด้วยการปฏิบัตขิ อง
ผูเ้ ขา้ สอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใ้ ชข้ อ้ ความตอ่ ไปนี้แทน
“๔.๑ ตอ้ งนง่ั อย่ใู นหอ้ งสอบจนหมดเวลาทาขอ้ สอบ”
ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ มถิ ุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ลายมือชอ่ื
(ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธารงเวช)
รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงศกึ ษาธิการ

ภาพที่ 2.5 ตวั อย่างหนังสือสง่ั การ ชนิด ระเบยี บ

รหสั วิชา 2501-2010 2
หลักสตู รประกาศนยี บตั รวิชาชพี (ปวช.) พุทธศกั ราช 2556

หน่วยท่ี 2 การใ3ช3โ้ ปรแกรมสาเรวจ็ิชราปู กจาดั รทปารเะอยกุกสตา์ใรชส้คาอนมกั พงาวิ นเตขออรงใ์สนว่ งนารนาอชากชาีพร 97

3.4.3 ขอ้ บังคับ คอื บรรดาขอ้ ความท่ผี ู้มีอานาจหน้าท่กี าหนดให้ใชโ้ ดยอาศัยอานาจ
ของกฎหมายท่บี ญั ญัตใิ ห้กระทาได้ ใชก้ ระดาษตราครุฑ (สานักนายกรฐั มนตร,ี 2548 หนา้ 8) ตัวอยา่ ง
ดงั ภาพท่ี 2.6

ขอ้ บงั คบั ครุ สุ ภา
วา่ ดว้ ยจรรยาบรรณของวชิ าชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

------------------------------------------------------------------------------

โดยท่เี ป็นการสมควรยกเลิกข้อบังคับครุ ุสภา ว่าดว้ ยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
พ.ศ. ๒๕๔๘

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) (๑๑) (จ) และมาตรา ๕๐ แหง่ พระราชบัญญตั ิ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมตคิ ณะกรรมการครุ สุ ภา ในการประชมุ ครั้งที่
๕/๒๕๕๖ วนั ท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรวี ่าการกระทรวงศึกษาธกิ าร
คณะกรรมการคุรสุ ภาจึงออกข้อบงั คับครุ ุสภา วา่ ด้วยจรรยาบรรณของวชิ าชพี ดงั ต่อไปนี้

ขอ้ ๑ ข้อบังคับนเ้ี รียกว่า “ขอ้ บังคบั คุรุสภา วา่ ดว้ ยจรรยาบรรณของวิชาชพี พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ขอ้ บังคบั น้ีใหใ้ ชบ้ งั คบั ตัง้ แต่วันประกาศในราชกิจจานเุ บกษาเป็นตน้ ไป
ข้อ ๓ ใหย้ กเลกิ ข้อบงั คบั ครุ สุ ภา วา่ ด้วยมาตรฐานวชิ าชพี และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘

ฯลฯ
ข้อ ๑๕ ผปู้ ระกอบวชิ าชีพทางการศึกษา พงึ ประพฤตปิ ฏบิ ตั ติ นเป็นผ้นู าในการอนรุ กั ษ์และพฒั นา
เศรษฐกิจ สงั คม ศาสนา ศิลปวฒั นธรรม ภมู ปิ ัญญา ส่ิงแวดล้อม รักษาผลประโยชนข์ องสว่ นรวม และยดึ มน่ั ใน
การปกครองระบบประชาธปิ ไตยอนั มพี ระมหากษัตรยิ ์ทรงเปน็ ประมขุ

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ กนั ยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ลายมือชอื่
(ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ สนิ ลารตั น์)

ประธานกรรมการครุ สุ ภา

ภาพท่ี 2.6 ตวั อย่างหนังสอื สงั่ การ ชนิด ขอ้ บงั คบั

รหสั วชิ า 2501-2010 2
หลักสูตรประกาศนยี บัตรวิชาชพี (ปวช.) พทุ ธศักราช 2556

หนว่ ยที่ 2 การใ3ช3โ้ ปรแกรมสาเรว็จชิ ราปู กจาัดรทปารเะอยกุกสตาใ์รชส้คาอนมกั พงาวิ นเตขออรงใ์สนว่ งนารนาอชากชาพี ร 97

3.5 หนังสือประชาสัมพันธ์
หนงั สือประชาสมั พนั ธต์ ามระเบียบสานักนายกรฐั มนตรวี า่ ดว้ ยงานสารบรรณ

พทุ ธศกั ราช 2526 มี 3 ชนดิ ไดแ้ ก่ ประกาศ แถลงการณ์ ข่าว (สานักนายกรัฐมนตรี, 2548 หน้า 9)
3.5.1 ประกาศ คอื บรรดาข้อความทท่ี างราชการประกาศหรอื ช้แี จงให้ทราบ หรือ

แนะแนวทางปฏบิ ตั ิ ใช้กระดาษตราครุฑ (สานักนายกรฐั มนตรี, 2548 หนา้ 9) ตวั อยา่ งดงั ภาพท่ี 2.7

ประกาศวทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยเี ชยี งใหม่
เรอื่ ง รายชือ่ นกั ศึกษาได้รบั ทุนการศึกษา ปีการศกึ ษา ๒๕๕๘

-------------------------------------------

ตามที่วิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยเี ชยี งใหม่ ได้ประชาสมั พันธ์ให้นกั ศกึ ษาที่มคี ุณสมบตั ิ

ตามข้อกาหนดท่แี จง้ แล้วน้ัน ย่นื ความจานงสมัครเข้ารับทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ บดั น้ี

วทิ ยาลัยได้ดาเนินการพิจารณาคัดเลือกนกั ศึกษาใหไ้ ดร้ ับทุนการศกึ ษาเรียบรอ้ ยแล้ว มีผู้ผา่ นการคัดเลอื ก

จานวน 3 ราย ดังมรี ายชื่อตอ่ ไปน้ี

๑. นายวุฒิพงค์ ไพรอมร ระดับชน้ั ปวส. สาขาวชิ าพืชศาสตร์

๒. นางสาวทพิ ยฤ์ มนต์ ทองศิริ ระดบั ชน้ั ปวส. สาขาวชิ าอุตสาหกรรมเกษตร

๓. นางสาวสดุ า โพทอง ระดับช้ัน ปวส. สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ให้ผ้ทู ่ีผ่านการพิจารณาคัดเลือกมารายงานตวั และยืนยันการรบั ทุนการศกึ ษา วันท่ี ๑๒ มิถุนายน
๒๕๕๘ เวลา ๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. หากไมม่ ารายงานตวั ในวันและเวลาที่กาหนดจะถอื ว่าสละสทิ ธิ์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่วั กัน

ประกาศ ณ วนั ที่ ๖ มิถนุ ายน ๒๕๕๘

ลายมือชอ่ื
(นายกอบกิจ พานอ่อง)
ผ้อู านวยการวทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชยี งใหม่

ภาพที่ 2.7 ตวั อยา่ งหนังสอื ประชาสัมพนั ธ์ ชนิด ประกาศ

รหัสวิชา 2501-2010 2
หลักสตู รประกาศนยี บัตรวิชาชพี (ปวช.) พุทธศักราช 2556

หนว่ ยท่ี 2 การใ3ช3้โปรแกรมสาเรวจ็ชิ ราปู กจาัดรทปารเะอยกุกสตาใ์รชส้คาอนมกั พงาวิ นเตขออรง์ใสน่วงนารนาอชากชาพี ร 97

3.5.2 แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความทที่ างราชการแถลงเพื่อทาความเขา้ ใจใน
กจิ การของทางราชการ หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใดๆ ใหท้ ราบชดั เจนโดยทว่ั กัน ใช้กระดาษตราครุฑ
(สานักนายกรฐั มนตร,ี 2548 หนา้ 9) ตวั อย่างดังภาพที่ 2.8

แถลงการณส์ านกั พระราชวัง
เรอ่ื ง พระบาทสมเดจ็ พระเจา้ อยหู่ ัวเสดจ็ ฯ ประทบั ณ โรงพยาบาลศริ ริ าช

ฉบับท่ี ๑๐
--------------------------------------
ตามทนี่ ายกรฐั มนตรขี อพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนารัฐมนตรที ที่ รงพระกรณุ า
โปรดเกลา้ ฯ แตง่ ตง้ั เพิม่ เตมิ เข้าเฝา้ ฯ ถวายสตั ยป์ ฏิญาณก่อนเข้ารับหนา้ ทใี่ นวันน้ี ณ อาคาร
เฉลมิ พระเกยี รติ โรงพยาบาลศริ ิราช นั้น คณะแพทยผ์ ถู้ วายการรกั ษามคี วามเห็นว่า ยังไมพ่ ร้อม
ทีจ่ ะเสด็จออก จงึ ขอพระราชทานพระบรมราชาอนญุ าตให้เล่ือนวนั เขา้ เฝา้ ฯ ออกไปกอ่ น
จึงประกาศมาเพือ่ ทราบโดยทั่วกนั

สานกั พระราชวัง
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ภาพท่ี 2.8 ตวั อยา่ งหนงั สือประชาสัมพนั ธ์ ชนิด แถลงการณ์

รหสั วชิ า 2501-2010 2
หลักสูตรประกาศนียบตั รวิชาชพี (ปวช.) พทุ ธศักราช 2556

หนว่ ยที่ 2 การใ3ช3้โปรแกรมสาเรว็จิชราปู กจาัดรทปารเะอยกกุ สตาใ์รชส้คาอนมกั พงาวิ นเตขออรงใ์สน่วงนารนาอชากชาพี ร 97

3.5.3 ขา่ ว คอื บรรดาข้อความทที่ างราชการเหน็ สมควรเผยแพรใ่ ห้ทราบ
(สานกั นายกรัฐมนตรี, 2548 หนา้ 10) ตัวอยา่ งดงั ภาพที่ 2.9

ขา่ ววิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยเี ชยี งใหม่
เรอื่ ง การจาหนว่ ยผลติ ผลทางการเกษตรใหแ้ กบ่ คุ ลากร และนกั เรยี นนกั ศกึ ษา

ฉบบั ที่ ๒
-------------------------------
ด้วยวทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเี ชียงใหม่ ได้ดาเนินโครงการงานฟารม์ เพื่อการค้าและเพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรใู้ ห้กับนกั เรียนนักศึกษา ปัจจุบนั การดาเนนิ โครงการไดผ้ ลเป็นท่ีนา่ พอใจ เพอ่ื สง่ เสริมสุขภาพและ
ให้สวัสดกิ ารแก่บคุ ลากร และนักเรยี นนักศึกษา อีกทงั้ ยังเป็นการฝึกประสบการณ์การขายผลผลิตใหแ้ กน่ ักเรียน
นกั ศึกษา
วทิ ยาลยั จึงไดจ้ ัดจาหน่ายผลิตผลในโครงการอันได้แก่ เนอื้ หมู เนอ้ื ไก่ ไข่ไก่ ผัก ผลไม้ และ นมสด
ราคาถูกกว่าทอ้ งตลาด โดยจัดจาหน่วยทกุ วันพฤหสั บดี เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. เร่ิมจาหน่ายใน
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นตน้ ไป ณ บริเวณลานไทร หน้าอาคารอานวยการ
จงึ ประชาสัมพันธใ์ ห้ทราบโดยทั่วกนั

วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชยี งใหม่
๕ มกราคม ๒๕๕๘

ภาพท่ี 2.9 ตวั อยา่ งหนังสือประชาสัมพนั ธ์ ชนดิ ประเภทขา่ ว

3.6 หนงั สือทเ่ี จา้ หนา้ ที่ทาขึ้นหรือรบั ไวเ้ ปน็ หลกั ฐานในราชการ คอื หนังสือทางราชการ
ทาขนึ้ นอกจากทีก่ ล่าวมาแล้วข้างตน้ หรอื หนังสือที่หน่วยงานอน่ื ใดซ่งึ มิใช่สว่ นราชการ หรอื บคุ คล
ภายนอกมีมาถึงสว่ นราชการและส่วนราชการรับไวเ้ ป็นหลักฐานของทางราชการ มี 4 ชนดิ ได้แก่
หนงั สอื รับรอง รายงานการประชมุ บนั ทึก และหนังสอื อ่นื (สานักนายกรัฐมนตรี, 2548 หนา้ 10)

รหัสวชิ า 2501-2010 2
หลักสูตรประกาศนียบตั รวชิ าชพี (ปวช.) พทุ ธศักราช 2556

หน่วยที่ 2 การใ3ช3โ้ ปรแกรมสาเรว็จิชราูปกจาดั รทปารเะอยกุกสตา์ใรชสค้ าอนมกั พงาวิ นเตขออรงใ์สนว่ งนารนาอชากชาพี ร 97

3.6.1 หนงั สอื รับรอง คือ หนงั สือที่ส่วนราชการออกให้เพ่ือรบั รองแก่ บุคคล
นติ ิบคุ คล หรอื หน่วยงานเพอ่ื วัตถปุ ระสงค์อยา่ งหนง่ึ อย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทว่ั ไปไม่จาเพาะ
เจาะจง ใชก้ ระดาษตราครฑุ (สานักนายกรฐั มนตร,ี 2548 หนา้ 11) ตวั อยา่ งดงั ภาพท่ี 2.10

ท่ี ศธ ๐๖๒๙.๓/๐๒๖ วทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีเชยี งใหม่
ตาบลบ้านกลาง อาเภอสนั ป่าตอง
จังหวดั เชยี งใหม่ ๕๐๑๒๐

หนงั สือฉบบั นี้ให้ไวเ้ พื่อรับรองว่า นางสาวคนดี ดีมาก รหัสประจาตัว ๕๗๓๒๐๔๗๗๑๑
กาลังศกึ ษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวชิ าชีพช้นั สงู (ปวส.) ปีท่ี 2 สาขาวิชาคอมพวิ เตอร์ธุรกิจ สาขางาน
เทคโนโลยีสานกั งาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เป็นผู้เรยี นดแี ละมีความประพฤติเรยี บร้อย จรงิ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

ลายมือชอ่ื
(นายกอบกจิ พานอ่อง)
ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเี ชียงใหม่

รูป ๔x๖ ซม.

(ประทับตราช่ือสว่ นราชการ)
ลายมอื ชอ่ื
(นางสาวคนดี ดีมาก)

ภาพที่ 2.10 ตัวอย่างหนงั สือรับรอง

รหสั วิชา 2501-2010 2
หลกั สตู รประกาศนียบตั รวิชาชพี (ปวช.) พุทธศักราช 2556

หนว่ ยท่ี 2 การใ3ช3โ้ ปรแกรมสาเรว็จิชราูปกจาัดรทปารเะอยกุกสตา์ใรชส้คาอนมกั พงาวิ นเตขออรงใ์สน่วงนารนาอชากชาพี ร 97

3.6.2 รายงานการประชุม คอื การบนั ทึกความคิดเหน็ ของผ้มู าประชมุ ผู้เข้ารว่ ม
ประชุม และมติของทป่ี ระชมุ ไวเ้ ป็นหลกั ฐาน (สานักนายกรัฐมนตร,ี 2548 หน้า 11) ตวั อยา่ ง
ดงั ภาพที่ 2.11

รายงานการประชมุ คณะกรรมการดาเนนิ การพจิ ารณาคดั เลอื กนกั เรยี นเขา้ ศกึ ษาตอ่ ระบบโควตา ระดบั ปวส.
เมอื่ วนั พฤหสั บดี ท่ี ๑๕ เดอื นกมุ ภาพนั ธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ อาคารศูนยพ์ ฒั นาสมรรถนะครแู ละบคุ ลากร
------------------------------------------

ผู้มาประชมุ ๑. นายกอบกจิ พานอ่อง ประธานกรรมการ
๒. นายสุรัตน์ ศรใี จนอ้ ย รองประธานกรรมการ
๓. นายจมุ พล จรรยาศริ ิ กรรมการ
๔. นายรัศมี มณโี ชติ กรรมการ
๕. นางฐติ มิ น ทองพมิ พ์ กรรมการและเลขานกุ าร
กรรมการ
ผูไ้ มม่ าประชมุ ๑. นายแสวง ทาวดี

เร่ิมประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

วาระท่ี ๑ เรอ่ื งทป่ี ระธานแจง้ ใหท้ ป่ี ระชมุ ทราบ

ประธานการประชมุ โดยผ้อู านวยการวทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเขยี งใหม่ นายกอบกิจ พานออ่ ง ไดก้ ลา่ ว
เปดิ ประชมุ และไดแ้ จ้งให้ที่ประชมุ ทราบถงึ จานวนนักเรยี นทย่ี น่ื สมคั รเขา้ เรียนในระดบั ปวส. ในปกี ารศึกษา ๒๕๕๙
แบง่ เปน็ โควตาภายในมจี านวน 120 คน โควตาภายนอกจานวน 130 คน พรอ้ มท้ังได้มอบเอกสารดงั กลา่ วใหผ้ ้เู ขา้ รว่ ม
ประชมุ เพ่ือเป็นข้อมูลประการพจิ ารณา

ทป่ี ระชุมรับทราบ

วาระที่ ๓ เรอ่ื งสบื เนอ่ื ง ไมม่ ี

วาระท่ี ๓ เรอื่ งเพอื่ พจิ ารณา
การพิจารณาคดั เลอื กนักเรยี นเขา้ ศึกษาต่อระบบโควตา ระดับ ปวส. ทีป่ ระชุมได้มกี ารเสนอความคิดเหน็ กัน

อย่างหลากหลายเกีย่ วกบั จานวนนกั เรยี นทสี่ นใจสมัครเข้าศกึ ษาต่อซงึ่ มีจานวนเกินกวา่ ทต่ี ้ังไว้ ซ่งึ มีผลจะตอ้ งทาใหเ้ ปิด
หอ้ งเรยี นเพิ่ม เพราะจานวนนยี้ งั ไมร่ วมนักเรียนทสี่ มคั รเขา้ เรียนระบบปกติ โดยทป่ี ระชุมไดม้ ีมตเิ ปน็ เอกฉันท์ ให้รบั
นกั เรยี นที่มีคุณสมบตั ิตามท่ีกาหนดเข้าศึกษาต่อในปกี ารศึกษา ๒๕๕๙ และท่ปี ระชุมไดแ้ จ้งให้ทุกฝา่ ย/งาน ดาเนนิ การ
เตรียมความพรอ้ มสาหรับการเปิดภาคเรยี นใหม้ ีความพรอ้ มกับนกั ศกึ ษาท่ีเพม่ิ ข้ึน

ทีป่ ระชมุ รบั ทราบ

วาระท่ี ๔ เรอื่ งอนื่ ๆ ไมม่ ี

เลกิ ประชมุ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ลายมอื ช่ือ
(นางฐติ มิ น ทองพิมพ์)
ผบู้ ันทึกการประชุม

ภาพท่ี 2.11 ตวั อยา่ งรายงานการประชุม

รหัสวชิ า 2501-2010 2
หลกั สตู รประกาศนยี บัตรวิชาชพี (ปวช.) พุทธศักราช 2556

หนว่ ยที่ 2 การใ3ช3้โปรแกรมสาเรวจ็ิชราปู กจาัดรทปารเะอยกกุ สตา์ใรชส้คาอนมกั พงาวิ นเตขออรง์ใสน่วงนารนาอชากชาีพร 97

3.6.3 บนั ทึก คือ ข้อความซ่งึ ผใู้ ต้บงั คบั บญั ชาเสนอต่อผู้บังคบั บัญชา หรือผู้บงั คบั บัญชา
มถี งึ ผู้ใตบ้ งั คบั บัญชา หรือข้อความทเี่ จา้ หน้าที่ หรอื หนว่ ยงานระดบั ต่ากวา่ สว่ นราชการระดบั กรม
ติดต่อกันในการปฏบิ ตั ิราชการ โดยปกติใหใ้ ชก้ ระดาษบันทึกข้อความ (สานักนายกรัฐมนตร,ี 2548
หน้า 12) ตัวอย่างดงั ภาพท่ี 2.12

บนั ทกึ ขอ้ ความ

สว่ นราชการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเี ชยี งใหม่
ท่ี วันที่ ๘ มถิ ุนายน ๒๕๕๘
เรอ่ื ง ขอเชญิ ประชมุ เก่ียวกบั การกาหนดจัดประชุมวิชาการองคก์ ารเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยฯ

ประจาปกี ารศึกษา ๒๕๕๘
เรียน คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการดาเนนิ งาน อกท.
สงิ่ ทีส่ ง่ มาดว้ ย ระเบยี บวาระการประชมุ จานวน ๑ ฉบับ

ดว้ ยวทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหมม่ ขี ้อราชการจะขอหารอื เกยี่ วกบั กาหนดการจัดงานประชมุ
วิชาการองคก์ ารเกษตรกรในอนาคตแหง่ ประเทศไทยฯ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ จงึ ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาทกุ ท่านเข้ารว่ มประชมุ ในวนั องั คาร ท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนยพ์ ฒั นา
สมรรถนะครแู ละบคุ ลากร

จึงเรยี นมาเพอื่ ทราบและเขา้ ประชมุ โดยพร้อมเพรยี งกัน

ลายมอื ชื่อ
(นายกอบกจิ พานออ่ ง)
ผูอ้ านวยการวิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยเี ชียงใหม่

ภาพที่ 2.12 ตวั อยา่ งบนั ทกึ ผูบ้ งั คับบัญชามีถงึ ผใู้ ตบ้ ังคบั บญั ชา

รหสั วิชา 2501-2010 2
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) พทุ ธศกั ราช 2556

หน่วยที่ 2 การใ3ช3โ้ ปรแกรมสาเรวจ็ชิ ราปู กจาัดรทปารเะอยกุกสตาใ์รชสค้ าอนมกั พงาวิ นเตขออรงใ์สนว่ งนารนาอชากชาพี ร 97

3.6.4 หนังสืออ่ืน คอื หนังสือ หรือเอกสารอนื่ ใดที่เกิดขน้ึ เน่ืองจากการปฏิบตั งิ านของ
เจา้ หนา้ ท่ี เพ่ือเปน็ หลกั ฐานในทางราชการ ซ่งึ รวมถงึ ภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบนั ทึกเสยี ง แถบบันทึกภาพ
ด้วย หรือหนังสือของบุคคลภายนอกทย่ี ืน่ ตอ่ เจา้ หน้าที่ และเจ้าหน้าที่ไดร้ ับเขา้ ทะเบียนรับหนังสือของ
ทางราชการแลว้ มีรูปแบบตามทีก่ ระทรวง ทบวง กรม จะกาหนดขนึ้ ใชต้ ามความเหมาะสม เว้นแตม่ ี
แบบตามกฎหมายเฉพาะเร่ืองให้ทาตามแบบ เชน่ โฉนด แผนท่ี แบบ แผนผงั สญั ญา หลกั ฐานการ
สืบสวนและสอบสวน และคาร้อง เปน็ ตน้ (สานักนายกรฐั มนตร,ี 2548 หนา้ 12 ) ตัวอยา่ งดงั ภาพที่
2.13

ภาพที่ 2.13 ตัวอย่างหนงั สือ

รหัสวชิ า 2501-2010 2
หลกั สูตรประกาศนียบัตรวชิ าชพี (ปวช.) พทุ ธศกั ราช 2556

หนว่ ยที่ 2 การใ3ช3้โปรแกรมสาเรวจ็ชิ ราปู กจาัดรทปารเะอยกกุ สตาใ์รชสค้ าอนมกั พงาวิ นเตขออรงใ์สน่วงนารนาอชากชาพี ร 97

4. การใชโ้ ปรแกรมสาเรจ็ รปู พมิ พห์ นงั สอื ราชการ
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในราชการ มีทั้งหมด 6 ชนิด คือ หนังสือ

ภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์ และหนังสือท่ี
เจ้าหน้าที่จัดทาขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐาน การจัดทาเอกสารสานักงานของส่วนราชการปัจจุบันนิยม
นาโปรแกรมสาเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ เน่ืองจากเอกสารที่จัดพิมพ์แล้วมีความประณีต สวยงาม และ
สามารถจัดเก็บในรูปแบบไฟล์เอกสาร สามารถนากลับมาปรับแก้ไขประยุกต์ใช้ต่อได้อีก ทาให้
การปฏบิ ัติงานด้านเอกสารเกิดความสะดวก รวดเร็ว และมปี ระสทิ ธภิ าพมากยิ่งข้ึน

4.1 การพิมพห์ นงั สอื ราชการภาษาไทยดว้ ยโปรแกรมการพิมพ์ในเครอื่ งคอมพิวเตอร์
การพิมพ์หนังสือราชการ ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีได้จัดทาคาอธิบายการพิมพ์หนังสือ
ราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ส่วนราชการได้ถือเป็น
แนวปฏิบัติในการจัดทาหนังสือราชการ และเพ่ือให้การพิมพ์หนังสือราชการมีรูปแบบเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ตามหนังสือสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/ว 2019 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553
รายละเอยี ด ดงั น้ี (สานกั นายกรฐั มนตร,ี 2553 หน้า 2)
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย การจัดทากระดาษตราครุฑ และกระดาษบันทึกข้อความ
โดยใช้โปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้จัดทาให้ถูกต้องตามแบบของกระดาษตราครุฑ
(แบบ 28) และแบบของกระดาษบันทึกข้อความ (แบบ 29) ท้ายระเบียบ โดยเฉพาะส่วนหัวของ
แบบกระดาษบันทึกข้อความ จะต้องใช้จุดไข่ปลาแสดงเส้นบรรทัดท่ีเป็นช่องว่างหลังคาดังต่อไปน้ี
ส่วนราชการ ท่ี วันท่ี เร่ือง และไม่ต้องมีเส้นขีดทึบแบ่งส่วนระหว่างหัวกระดาษบันทึกข้อความกับ
สว่ นท่ใี ช้สาหรับการจัดทาข้อความ

4.1.1 การตัง้ ค่าในโปรแกรมการพิมพ์
1) การตงั้ ระยะขอบหน้ากระดาษ ขอบซ้าย 3 เซนตเิ มตร ขอบขวา 2 เซนติเมตร
2) การตัง้ ระยะบรรทดั ใหใ้ ช้ค่าระยะบรรทัดปกติ คือ 1 เท่า หรอื Single
3) การก้ันคา่ ไมบ้ รรทดั ระยะการพิมพ์ อยู่ระหวา่ ง 0-16 เซนติเมตร

4.1.2 ขนาดตราครุฑ
1) ตราครุฑสงู 3 เซนตเิ มตร ใช้สาหรับการจัดทากระดาษตราครุฑ
2) ตราครุฑสูง 1.5 เซนตเิ มตร ใช้สาหรับการจดั ทากระดาษบนั ทึกข้อความ
3) การวางตราครุฑ ใหว้ างหา่ งจากขอบกระดาษบนประมาณ 1.5 เซนตเิ มตร

4.1.3 การพิมพ์
1) หนังสอื ภายนอก
(1) การพมิ พเ์ ร่ือง คาขึ้นต้น อา้ งถงึ ส่งิ ทีส่ ่งมาดว้ ย ให้มรี ะยะบรรทดั
ระหว่างกันเท่ากบั ระยะบรรทัดปกติ และเพ่ิมค่าก่อนหน้าอีก 6 พอยท์
(1 Enter + Before 6 pt)
(2) การพิมพ์ข้อความภาคเหตุ ภาคความประสงค์ ภาคสรุป ให้มีระยะ
บรรทดั ระหวา่ งข้อความแต่ละภาคหา่ ง เท่ากบั ระยะบรรทัดปกติและ
เพ่มิ ค่าก่อนหนา้ อีก 6 พอยท์

รหัสวิชา 2501-2010 2
หลักสตู รประกาศนยี บตั รวชิ าชพี (ปวช.) พทุ ธศักราช 2556

หน่วยที่ 2 การใ3ช3โ้ ปรแกรมสาเรว็จชิ ราูปกจาดั รทปารเะอยกุกสตาใ์รชสค้ าอนมกั พงาวิ นเตขออรงใ์สนว่ งนารนาอชากชาีพร 97

(3) การย่อหน้าข้อความภาคเหตุ ภาคความประสงค์ ภาคสรุป ให้ยอ่ หนา้
ตามระยะค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ เทา่ กบั 2.5 เซนติเมตร

(4) การพมิ พ์คาลงทา้ ย ให้มรี ะยะบรรทดั หา่ งจาก บรรทดั สุดท้ายภาคสรุป
เทา่ กับระยะบรรทดั ปกติ และเพ่ิมค่าก่อนหนา้ อีก 12 พอยท์
(1 Enter + Before 12 pt)

(5) การพมิ พ์ชอื่ เตม็ ของเจ้าของหนังสือให้เวน้ บรรทัดการพิมพ์ 3 บรรทัด
(4 Enter) จากคาลงทา้ ย

(6) การพิมพช์ ่อื สว่ นราชการเจ้าของเรื่อง ใหเ้ วน้ บรรทัดการพมิ พ์ 3 บรรทัด
จากตาแหนง่ เจ้าของหนงั สือ

2) หนังสือภายใน
ส่วนหัวของแบบบนั ทึกข้อความกาหนดขนาดอักษร ดังนี้
(1) คาวา่ บนั ทกึ ข้อความ พมิ พ์ดว้ ยอกั ษรตวั หนาขนาด 29 พอยท์
และปรบั ระยะบรรทัดจาก 1 เทา่ เป็นค่าแนน่ อน (Exactly) 35 พอยท์
(2) คาว่า สว่ นราชการ วันที่ เร่ือง พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนา ขนาด
20 พอยท์
(3) การพมิ พค์ าขน้ึ ตน้ ให้มรี ะยะบรรทัดหา่ งจาก เรื่อง เท่ากับระยะ
บรรทัดปกติและเพม่ิ คา่ ก่อนหน้าอกี 6 พอยท์
(4) การพิมพ์ข้อความ ภาคเหตุ ภาคความประสงค์ ภาคสรปุ ให้มรี ะยะ
บรรทัดระหว่างข้อความแตล่ ะภาคหา่ ง เท่ากบั ระยะบรรทดั ปกติ และ
เพม่ิ คา่ ก่อนหน้าอีก 6 พอยท์
(5) การย่อหนา้ ข้อความ ภาคเหตุ ภาคความประสงค์ ภาคสรุป ให้ย่อหน้า
ตามระยะคา่ ไมบ้ รรทดั ระยะการพมิ พ์ เทา่ กับ 2.5 เซนติเมตร

4.1.4 จานวนบรรทดั ในการพมิ พ์หนงั สือราชการในแตล่ ะหน้าใหเ้ ป็นไปตามความ
เหมาะสมกับจานวนข้อความ และความสวยงาม

4.1.5 การพิมพห์ นงั สือราชการตามแบบอ่ืนตามทร่ี ะเบยี บกาหนดให้ถือปฏบิ ตั ติ ามนยั
ดงั กล่าวขา้ งต้นโดยอนุโลม โดยคานงึ ถึงความเหมาะสมกับรูปแบบของหนงั สือชนิดนั้น

หมายเหตุ กรณมี คี วามจาเป็น ส่วนราชการอาจปรบั การพิมพห์ นังสอื ราชการให้แตกต่างจากนไี้ ด้
ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงความสวยงามและรปู แบบของหนังสือราชการเปน็ สาคญั

4.2 การพิมพห์ นังสือภายนอก
หนังสือภายนอกเป็นหนังสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑ การพิมพ์
หนังสือราชการภายนอก ต้องปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ส่วน
โปรแกรมทน่ี ยิ มนามาประยกุ ต์ใช้ในการพิมพ์หนงั สือราชการภายนอกคือ โปรแกรม Microsoft Word
ซง่ึ มขี น้ั ตอนการทางาน ดังน้ี

รหัสวชิ า 2501-2010 2
หลักสตู รประกาศนยี บตั รวิชาชพี (ปวช.) พทุ ธศกั ราช 2556

หน่วยท่ี 2 การใ3ช3โ้ ปรแกรมสาเรวจ็ิชราปู กจาดั รทปารเะอยกกุ สตาใ์รชส้คาอนมกั พงาวิ นเตขออรงใ์สนว่ งนารนาอชากชาพี ร 97

4.2.1 การเปิดโปรแกรม Microsoft Word 2010 ขึ้นมาใช้งาน มีขั้นตอนดังน้ี
ดงั ภาพที่ 2.14

1) คลิกเมาสท์ ปี่ ุ่ม Start
2) คลกิ เมาส์ที่ All Programs
3) คลกิ เมาส์ท่ี Microsoft Office
4) คลกิ เมาส์ท่ี Microsoft Word 2010 เพอื่ เลือก หลังจากนนั้ จะปรากฏ

หน้าต่างของโปรแกรม Microsoft Word ให้ใช้งาน

 Microsoft Office ภาพที่ 2.14 วธิ กี ารเปิดโปรแกรม Microsoft Word

ภาพท่ี 2.15 หน้าตา่ งโปรแกรม Microsoft Word

รหสั วิชา 2501-2010 2
หลกั สตู รประกาศนียบตั รวชิ าชพี (ปวช.) พุทธศกั ราช 2556

หนว่ ยที่ 2 การใ3ช3้โปรแกรมสาเรว็จชิ ราูปกจาัดรทปารเะอยกุกสตา์ใรชสค้ าอนมกั พงาวิ นเตขออรง์ใสนว่ งนารนาอชากชาพี ร 97

4.2.2 การตั้งค่าในโปรแกรมการพมิ พ์
การต้ังคา่ โปรแกรมการพมิ พห์ นงั สือราชการให้ถือปฏิบัติตามหนงั สอื สานัก
นายกรฐั มนตรี ท่ี นร 0106/ว 2019 ลงวนั ที่ 30 พฤศจกิ ายน 2553 ได้วางแนวทางปฏิบัติ
ไว้ การต้งั คา่ โปรแกรมการพิมพ์ มีดงั น้ี

1) การต้ังระยะขอบกระดาษ
Top (ขอบบน) 3.5 เซนตเิ มตร Bottom (ขอบลา่ ง) 2 เซนตเิ มตร
Left (ขอบซา้ ย) 3 เซนตเิ มตร Right 2 (ขอบขวา) เซนตเิ มตร

2) การวางแนว (Orientation) เลือกแนวตั้ง
การตง้ั ระยะขอบและการวางแนวกระดาษ มขี น้ั ตอนดังน้ี ดงั ภาพที่ 2.16
(1) คลกิ เมาส์ทแี่ ทบ็ Page Layout (เค้าโครงหน้ากระดาษ)
(2) คลกิ เมาส์ท่ี ลกู ศรมุมลา่ งด้านขวาของกลมุ่ คาส่งั Page Setup
(ต้งั ค่าหน้ากระดาษ) จะปรากฏหนา้ ตา่ ง Page Setup
(3) คลกิ เมาส์ทแ่ี ทบ็ Margins (ระยะขอบ)
(4) ตั้งค่าระยะขอบกระดาษตามที่กาหนด
(5) Orientation (การวางแนว) คลกิ เมาสท์ ี่ Portrait (แนวตัง้ )
(6) คลิกเมาส์ทปี่ มุ่ OK (ตกลง)

Page Layout PPaaggeeSSeettuupp

Margins Orientation

OK

ภาพที่ 2.16 วธิ ีการต้ังระยะขอบและการวางแนวกระดาษ

รหัสวชิ า 2501-2010 2
หลกั สูตรประกาศนยี บตั รวิชาชพี (ปวช.) พุทธศักราช 2556

หนว่ ยท่ี 2 การใ3ช3้โปรแกรมสาเรวจ็ชิ ราูปกจาดั รทปารเะอยกกุ สตา์ใรชส้คาอนมกั พงาวิ นเตขออรงใ์สน่วงนารนาอชากชาพี ร 97

3) การกาหนดขนาดกระดาษ ให้เลือกกระดาษ A4
การกาหนดขนาดกระดาษ มีข้ันตอนดงั นี้ ดงั ภาพที่ 2.17
(1) คลกิ เมาสท์ ่ีแท็บ Page Layout (เค้าโครงหนา้ กระดาษ)
(2) คลกิ เมาส์ทล่ี กู ศรมุมล่างด้านขวาของกลมุ่ คาสัง่ Page Setup
(ตง้ั คา่ หน้ากระดาษ) จะปรากฏหน้าต่าง Page Setup
(ตงั้ ค่าหน้ากระดาษ)
(3) คลิกเมาส์ทแี่ ทบ็ Paper (กระดาษ)
(4) Page Size (ขนาดกระดาษ) ต้งั คา่ ตามทก่ี าหนด คอื A4
(5) คลกิ เมาส์ท่ีป่มุ OK (ตกลง)

Page Layout


Page Setup 

Paper 

Page size 

A4OK

ภาพท่ี 2.17 วธิ กี ารกาหนดขนาดกระดาษ

รหัสวิชา 2501-2010 2
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) พุทธศกั ราช 2556

หน่วยที่ 2 การใ3ช3้โปรแกรมสาเรวจ็ชิ ราปู กจาัดรทปารเะอยกกุ สตา์ใรชสค้ าอนมกั พงาวิ นเตขออรง์ใสนว่ งนารนาอชากชาีพร 97

4) การกาหนดรูปแบบตวั พิมพ์ เลอื กรปู แบบอักษร TH SarabunPSK
ขนาด 16 พอยท์

การกาหนดรปู แบบตัวพมิ พ์ มขี ัน้ ตอนดงั นี้ ดงั ภาพท่ี 2.18
(1) คลกิ เมาสท์ ี่แทบ็ Home (หน้าแรก) จะปรากฏคาสั่งกลุ่ม Font

(แบบอกั ษร) ใหเ้ ลือกต้ังค่า
(2) คลกิ เมาส์ท่ี ลูกศรหัวลงที่ Font (แบบอักษร) เพื่อเลือกแบบอักษร

ตามที่กาหนด คือ TH SarabunPSK
(3) คลกิ เมาส์ที่ ลกู ศรหัวลงที่ Font Size (ขนาดแบบอักษร) เพื่อเลอื ก

ขนาดอกั ษรท่ีกาหนด คือ ขนาด 16 พอยท์

Home

ภาพท่ี 2.18 วิธกี ารกาหนดรปู แบบตวั พมิ พแ์ ละขนาดอักษร

รหัสวิชา 2501-2010 2
หลกั สูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) พุทธศักราช 2556

หน่วยท่ี 2 การใ3ช3้โปรแกรมสาเรว็จิชราูปกจาดั รทปารเะอยกุกสตา์ใรชส้คาอนมกั พงาวิ นเตขออรง์ใสนว่ งนารนาอชากชาีพร 97

5) การตั้งระยะบรรทดั กาหนดใหใ้ ชร้ ะยะบรรทดั ปกติ คือ 1 เทา่
การต้ังระยะบรรทัด มีขั้นตอนดังนี้ ดงั ภาพท่ี 2.19
(1) คลิกเมาส์ท่ีแทบ็ Home (หน้าแรก) จะปรากฏกลุ่มคาสั่งใหเ้ ลือก
ทางาน
(2) คลกิ เมาสท์ ี่ ลูกศรมุมล่างดา้ นขวากล่มุ คาส่งั Paragraph (ย่อหนา้ )
จะแสดงหน้าต่าง Paragraph (การย่อหนา้ )
(3) คลกิ เมาส์ที่ Indents and Spacing (แถบการเย้ืองและระยะขอบ)
(4) ตัง้ คา่ Line Spacing (ระยะหา่ งบรรทดั ) ให้เป็น Single ( 1 เท่า)
(5) ต้งั คา่ Spacing (ระยะหา่ ง) Before (กอ่ น) After (หลงั ) เป็น 0
(6) คลกิ เมาส์ทป่ี ุ่ม OK (ตกลง)

HomeParagraph 

Indents and Spacing
ตกลง
OK

ภาพที่ 2.19 วิธกี ารตงั้ ระยะบรรทดั

รหสั วิชา 2501-2010 2
หลกั สตู รประกาศนียบัตรวชิ าชพี (ปวช.) พุทธศักราช 2556

หน่วยท่ี 2 การใ3ช3้โปรแกรมสาเรวจ็ชิ ราปู กจาดั รทปารเะอยกุกสตา์ใรชส้คาอนมกั พงาวิ นเตขออรงใ์สน่วงนารนาอชากชาีพร 97

4.2.3 การวางตาแหนง่ ครุฑ
การวางตาแหนง่ ตราครุฑ นาตราครฑุ สงู 3 เซนติเมตร วางกึง่ กลางหน้ากระดาษ
โดยใหว้ างห่างจากขอบกระดาษบนประมาณ 1.5 เซนติเมตร โดยเท้าครฑุ จะอยแู่ นวเดยี วกบั ที่
ของหนังสือภายนอก

1) การแทรกครฑุ มีขั้นตอนดงั น้ี ดงั ภาพที่ 2.20
(1) คลิกเมาสท์ ่ีแทบ็ Insert (แทรก)
(2) คลกิ เมาสท์ ่ี Picture (รปู ภาพ) จะปรากฏหน้าตา่ ง Insert Picture
(แทรกรูปภาพ)
(3) ให้ไปที่ตาแหนง่ ท่เี ก็บรูปภาพ เลือกรปู ภาพท่ตี ้องการ
(4) คลกิ เมาสท์ ่ปี ่มุ Insert (แทรก) ภาพครุฑจะไปปรากฏบนหน้าเอกสาร

Insert

 Thai PCPicture   Insert
ภาพท่ี 2.20 วิธีการแทรกภาพครฑุ

ภาพที่ 2.21 ภาพครุฑบนหนา้ เอกสาร รหัสวิชา 2501-2010 2

หลกั สูตรประกาศนยี บัตรวิชาชพี (ปวช.) พทุ ธศกั ราช 2556

หน่วยท่ี 2 การใ3ช3โ้ ปรแกรมสาเรวจ็ชิ ราูปกจาัดรทปารเะอยกกุ สตา์ใรชส้คาอนมกั พงาวิ นเตขออรงใ์สน่วงนารนาอชากชาพี ร 97

2) วิธกี ารปรับภาพครุฑใหอ้ ยู่ด้านหนา้ ข้อความ
การปรับภาพครฑุ ให้อยดู่ ้านหนา้ ข้อความ เพื่อทาให้เกดิ ความสะดวกในการ
เคลอื่ นย้ายภาพและปรับแตง่ ภาพ มีข้นั ตอนดังน้ี ดังภาพท่ี 2.22

(1) คลิกเมาส์ที่ บนภาพครุฑหนึ่งคร้ัง จะปรากฏกรอบล้อมรูปภาพ
พร้อมกบั แทบ็ Format (รูปแบบ)

(2) คลิกเมาส์ทีแ่ ทบ็ Format (รปู แบบ)
(3) คลิกเมาส์ทค่ี าสัง่ Wrap Text (ตัดขอ้ ความ) จะปรากฏคาสงั่ ให้เลอื ก

ตัดข้อความ ในการวางรปู ภาพ
(4) เล่อื นเมาสไ์ ปคลิกคาสง่ั In Front of Text (ข้างหน้าขอ้ ความ)

Format  

 In Front of Text


ภาพที่ 2.22 วิธีการปรบั ภาพครฑุ ใหอ้ ยูด่ า้ นหน้าข้อความ

รหสั วชิ า 2501-2010 2
หลักสตู รประกาศนยี บัตรวิชาชพี (ปวช.) พุทธศักราช 2556

หน่วยท่ี 2 การใ3ช3โ้ ปรแกรมสาเรวจ็ชิ ราูปกจาดั รทปารเะอยกุกสตาใ์รชสค้ าอนมกั พงาวิ นเตขออรง์ใสน่วงนารนาอชากชาพี ร 97

3) วธิ กี ารปรบั ภาพครุฑให้อยกู่ ่ึงกลางหน้ากระดาษ มีขั้นตอนดังนี้
ดงั ภาพที่ 2.23

(1) คลิกเมาส์บนภาพครฑุ หนึ่งครั้ง จะปรากฏกรอบล้อมรปู ภาพ
(2) หลงั จากนัน้ ใหค้ ลิกเมาสท์ ่ีแทบ็ Format (รปู แบบ)
(3) คลิกเมาสท์ ่ีคาสง่ั Position (ตาแหน่ง) จะปรากฏกลุ่มคาสั่ง

ให้เลือกวางตาแหน่งรูปภาพ
(4) คลกิ เมาส์ที่คาสัง่ In Top Center with Square Text

(ตาแหนง่ กึง่ กลางดา้ นบน)

 Format In Top Center with Square Textภาพที่ 2.23 วธิ กี ารปรบั ภาพครฑุ ใหอ้ ยู่ก่งึ กลางหนา้ กระดาษดา้ นบน

ภาพที่ 2.24 การจดั ตาแหน่งครฑุ อยู่กลางหนา้ กระดาษ

รหัสวชิ า 2501-2010 2
หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิ าชพี (ปวช.) พทุ ธศกั ราช 2556

หนว่ ยที่ 2 การใ3ช3โ้ ปรแกรมสาเรวจ็ิชราูปกจาัดรทปารเะอยกกุ สตา์ใรชสค้ าอนมกั พงาวิ นเตขออรงใ์สน่วงนารนาอชากชาพี ร 97

4.2.4 วธิ กี ารแสดงเสน้ ขอบเขตข้อความ
การแสดงเส้นขอบเขตข้อความเพอื่ ให้เหน็ ขอบเขตพ้นื ทที่ จี่ ะจัดพมิ พ์ข้อความลงบน
หนา้ กระดาษ ทัง้ นเี้ พ่อื ความสะดวกในการจดั รูปแบบของหนังสือราชการ การใหโ้ ปรแกรมแสดง
เสน้ ขอบเขตข้อความ มีขน้ั ตอนดงั น้ี ดังภาพท่ี 2.25

(1) คลกิ เมาสท์ ี่แทบ็ File (แฟม้ )
(2) คลิกเมาส์ทค่ี าสั่ง Options (ตัวเลือก) จะปรากฏหน้าตา่ ง

Word Options (ตวั เลือกของ Word)
(3) คลกิ เมาส์ท่ีคาสั่ง Advanced (ขน้ั สูง) ของหนา้ ต่าง Word Options

(ตวั เลอื กของ Word จะปรากฏคาสงั่ ใหเ้ ลือกใช้งาน
(4) ใชเ้ มาส์เลอ่ื นหน้าต่างไปท่ีคาสั่ง Show Document Content

(แสดงเนอื้ หาของเอกสาร)
(5) คลิกเมาสท์ ่ี กล่องส่ีเหลยี่ ม ด้านหน้าคาวา่ Show Text Boundaries

(แสดงขอบเขตข้อความ) เพื่อเลอื กใหแ้ สดงเส้นขอบเขตข้อความ
จะปรากฏเครอ่ื งหมายถูกบนกล่องสเี่ หลี่ยม  เรยี บร้อยแลว้
(6) คลิกเมาส์ทป่ี ุ่ม OK (ตกลง)

File

Advanced

 

Options Show Document Content

Show Text Boundaries OK

ภาพท่ี 2.25 วิธีการแสดงแส้นขอบเขตข้อความ
รหัสวชิ า 2501-2010
หลักสูตรประกาศนียบตั รวิชาชพี (ปวช.) พทุ ธศักราช 2556 2

หน่วยที่ 2 การใ3ช3โ้ ปรแกรมสาเรว็จชิ ราปู กจาดั รทปารเะอยกุกสตาใ์รชส้คาอนมกั พงาวิ นเตขออรงใ์สนว่ งนารนาอชากชาีพร 97

๑.๕ ซม

๓.๕ ซม

๓ ซม. ๒ ซม.
๒ ซม

ภาพที่ 2.26 แสดงการกาหนดระยะขอบ การวางตาแหน่งครฑุ และเส้นขอบเขตขอ้ ความ

4.2.5 รูปแบบการพมิ พ์หนังสือภายนอกหรือจดหมายราชการ
การพมิ พห์ นังสือภายนอก มีรปู แบบและวิธีการพมิ พ์ดงั น้ี ดงั ภาพท่ี 2.27-2.34

1) ท่ี พิมพ์ระดบั เดียวกับเทา้ ครฑุ ชดิ ก้ันหน้าซา้ ย เว้น 1 อกั ษร พมิ พ์
รหสั ตวั พยัญชนะประจาส่วนราชการเจา้ ของหนงั สอื เวน้ 1 อกั ษร พมิ พ์เลขประจา
สว่ นราชการเจา้ ของเรื่องทบั เลขทะเบยี นหนงั สอื ส่งใหม้ ีระยะห่างจากช้ันความเรว็
เทา่ กับระยะบรรทัดปกติ ดงั ภาพท่ี 2.27

2) สว่ นราชการเจา้ ของหนังสอื พมิ พด์ า้ นขวาระดับเดียวกับเท้าครุฑ
สาหรับท่ตี ง้ั สว่ นราชการเจ้าของหนังสอื ให้มีระยะหา่ งจากช่ือส่วนราชการเจ้าของหนงั สือ
เท่ากับระยะบรรทดั ปกติ และมีวธิ ีการพิมพ์ 4 แบบ ดังนี้ (สภุ รณ์ ประดับแก้ว,2552
หน้า 503)

(1) แบบที่ 1 แบบชิดกน้ั หลัง
วิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
ตาบลบา้ นกลาง อาเภอสันปา่ ตอง
จงั หวดั เชียงใหม่ 50120

(2) แบบที่ 2 แบบชิดกัน้ หนา้
วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
ตาบลบา้ นกลาง อาเภอสันป่าตอง
จงั หวดั เชียงใหม่ 50120

(3) แบบที่ 3 แบบวางศนู ย์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเี ชียงใหม่
ตาบลบ้านกลาง อาเภอสนั ป่าตอง
จงั หวัดเชียงใหม่ 50120

รหัสวชิ า 2501-2010 2
หลกั สตู รประกาศนยี บตั รวชิ าชพี (ปวช.) พทุ ธศักราช 2556

หน่วยที่ 2 การใ3ช3้โปรแกรมสาเรว็จชิ ราูปกจาดั รทปารเะอยกกุ สตาใ์รชส้คาอนมกั พงาวิ นเตขออรง์ใสน่วงนารนาอชากชาพี ร 97

(4) แบบที่ 4 แบบเฉียง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเี ชียงใหม่
ตาบลบ้านกลาง อาเภอสนั ป่าตอง
จงั หวัดเชียงใหม่ 50120

3) วันท่ี เดือน ปี ให้พิมพต์ ัวเลขของวนั ท่ี เว้น 1 อักษร พิมพ์ชื่อเตม็ ของเดือน
เว้น 1 อกั ษร และพิมพต์ ัวเลขปีพุทธศักราชท่ีออกหนงั สอื ใหม้ รี ะยะหา่ งจาก บรรทดั
สดุ ทา้ ยทต่ี ง้ั ส่วนราชการเจา้ ของหนงั สือ เทา่ กบั ระยะบรรทัดปกติและเพิ่มค่ากอ่ นหน้า
อีก6พอยท์ ดังภาพท่ี 2.27

4) เรอ่ื ง ใหพ้ ิมพ์ชดิ ระยะขอบซ้าย เว้น 2 อักษร พมิ พ์ช่ือของเรอ่ื งของจดหมาย
ใหม้ ีระยะบรรทัดห่างจาก วันที่ เดือน ปี เทา่ กับระยะบรรทดั ปกติและเพิ่มคา่ กอ่ นหนา้
อกี 6 พอยท์

5) คาขึน้ ต้น ให้พิมพช์ ิดระยะขอบซ้าย พิมพค์ าขึ้นต้นตามฐานะผรู้ บั หนงั สอื
เว้น 2 อักษร พิมพต์ าแหน่งหรอื ช่อื ผู้ที่มจี ดหมายไปถึง ใหม้ รี ะยะบรรทัดห่างจาก เร่อื ง
เท่ากบั ระยะบรรทดั ปกติและเพิ่มคา่ ก่อนหน้าอกี 6 พอยท์

6) อ้างถึง ใหพ้ ิมพ์ชิดระยะขอบซ้าย เว้น 2 อักษร โดยให้พมิ พช์ ือ่ ส่วนราชการ
เจา้ ของหนงั สือ เลขท่หี นงั สอื วันท่ี เดือน ปีพุทธศกั ราชท่อี อกหนังสือ ทส่ี ่วนราชการ
ผูร้ บั หนังสือไดร้ บั มาก่อน ปกตจิ ะอา้ งถึงหนงั สอื ฉบับสุดท้ายทตี่ ดิ ต่อกนั เพยี งฉบับเดียว
ใหม้ รี ะยะบรรทดั หา่ งจาก คาขนึ้ ตน้ เทา่ กบั ระยะบรรทัดปกติและเพ่ิมคา่ กอ่ นหนา้ อกี
6 พอยท์

7) สงิ่ ทีส่ ง่ มาดว้ ย ใหพ้ ิมพช์ ิดระยะขอบซา้ ย เวน้ 2 อกั ษร พิมพช์ ื่อสิ่งของ
เอกสารหรือบรรณสารท่สี ่งไปพรอ้ มกับหนังสือฉบับนน้ั และควรใสจ่ านวนของสง่ิ ของ
เอกสารหรือบรรณสารทสี่ ่งไปพรอ้ มกับหนงั สือฉบับนน้ั ด้วย ใหม้ รี ะยะบรรทดั ห่างจาก
อ้างถงึ เทา่ กับระยะบรรทัดปกติและเพ่ิมค่าก่อนหน้าอีก 6 พอยท์

ภาพท่ี 2.27 วิธกี ารพมิ พแ์ ละจัดรปู แบบสว่ นหัวของหนังสอื ราชการ

รหัสวชิ า 2501-2010 2
หลักสูตรประกาศนยี บตั รวิชาชพี (ปวช.) พุทธศกั ราช 2556

หน่วยท่ี 2 การใ3ช3โ้ ปรแกรมสาเรวจ็ชิ ราูปกจาัดรทปารเะอยกุกสตา์ใรชส้คาอนมกั พงาวิ นเตขออรง์ใสน่วงนารนาอชากชาีพร 97

การปรบั ระยะห่างบรรทดั
การปรบั ระยะห่างบรรทดั ให้เท่ากบั ระยะบรรทัดปกติและเพิม่ คา่ ก่อนหนา้
6 พอยท์ มขี ้นั ตอนดังนี้ ดังภาพท่ี 2.28
(1) เลื่อนเคอร์เซอร์ไปท่ีบรรทดั ทีต่ อ้ งการปรับระยะบรรทัด

บรรทัดบนตัวเคอรเ์ ซอร์ หมายถงึ Before (ก่อน) บรรทดั ทอ่ี ยู่ลา่ ง
ตวั เคอรเ์ ซอร์ หมายถงึ After (หลงั )
(2) คลกิ เมาส์ที่แท็บ Page Layout (เคา้ โครงหนา้ กระดาษ)
(3) ท่กี ลุ่มคาสงั่ Paragraph (ยอ่ หน้า) คาสงั่ Spacing (ระยะห่าง)
ให้เพิ่มระยะห่าง Before (กอ่ น) เป็น 6 pt (6 พอยท์)

Page Layout  Spacing


ภาพที่ 2.28 วธิ ีการปรับระยะห่างระหว่างบรรทดั

รหัสวชิ า 2501-2010 2
หลกั สูตรประกาศนยี บัตรวิชาชพี (ปวช.) พุทธศกั ราช 2556

หน่วยท่ี 2 การใ3ช3โ้ ปรแกรมสาเรวจ็ิชราูปกจาัดรทปารเะอยกุกสตาใ์รชส้คาอนมกั พงาวิ นเตขออรงใ์สนว่ งนารนาอชากชาพี ร 97

8) การพมิ พข์ ้อความ ภาคเหตุ ใหม้ ีระยะบรรทดั ห่างจาก อา้ งถงึ หรอื
ส่งิ ทีส่ ง่ มาดว้ ย เทา่ กบั ระยะบรรทัดปกติและเพมิ่ คา่ ก่อนหน้าอกี 6 พอยท์ ดงั ภาพที่ 2.29

(1) การพมิ พ์ข้อความ ภาคเหตุ ภาคความประสงค์ ภาคสรปุ ให้บรรทดั
สุดทา้ ยของข้อความภาคก่อนหนา้ ห่างจาก บรรทดั แรกของข้อความภาค
ถดั ไป เทา่ กบั ระยะบรรทดั ปกติและเพม่ิ คา่ ก่อนหน้า 6 พอยท์

(2) การย่อหนา้ ข้อความ ภาคเหตุ ภาคความประสงค์ ภาคสรปุ ใหย้ ่อหน้า
ตามระยะค่าไมบ้ รรทัดระยะการพิมพ์ เทา่ กับ 2.5 เซนติเมตร

ภาพท่ี 2.29 การจดั ย่อหนา้ และระยะหา่ งระหว่างบรรทดั แตล่ ะย่อหน้า

รหสั วชิ า 2501-2010 2
หลกั สูตรประกาศนยี บตั รวิชาชพี (ปวช.) พุทธศกั ราช 2556

หนว่ ยท่ี 2 การใ3ช3โ้ ปรแกรมสาเรวจ็ชิ ราปู กจาดั รทปารเะอยกุกสตา์ใรชส้คาอนมกั พงาวิ นเตขออรงใ์สนว่ งนารนาอชากชาีพร 97

วธิ ีการจัดยอ่ หน้า โดยการต้งั ตาแหนง่ ของแท็บหยุด มขี ้นั ตอนดงั นี้
ดงั ภาพที่ 2.30

(1) คลกิ เมาสท์ ่ีแท็บ Page Layout (เคา้ โครงหนา้ กระดาษ)
(2) คลิกเมาส์ที่ ลูกศรมุมล่างด้านขวาของกล่มุ คาสัง่ Paragraph

(กลุม่ คาส่ังยอ่ หน้า) จะปรากฏหนา้ ตา่ ง Paragraph (การยอ่ หน้า)
(3) คลิกเมาส์ท่ีปุ่ม Tabs (แทบ็ ) จะปรากฏหน้าต่าง Tabs (แท็บ)

ใหใ้ ช้งาน
(4) ท่ี Tab Stop Position (ตาแหนง่ ของแท็บหยุด) ให้พมิ พ์

2.5 cm (2.5 เซนตเิ มตร)
(5) และที่ Default Tab Stops (แทบ็ หยดุ เร่มิ ต้น) ให้พิมพ์

2.5 cm (2.5 เซนตเิ มตร)
(6) จากนน้ั คลิกเมาสท์ ่ปี ุ่ม Set (ตง้ั ค่า)
(7) คลกิ เมาส์ทปี่ ุ่ม OK (ตกลง)

Page LayoutParagraph 
 Set
 OKTab…

ภาพที่ 2.30 วิธกี ารกาหนดตาแหน่งย่อหน้าโดยการต้งั ตาแหนง่ ของแทบ็ หยุด

รหัสวชิ า 2501-2010 2
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) พทุ ธศกั ราช 2556

หน่วยที่ 2 การใ3ช3้โปรแกรมสาเรวจ็ิชราปู กจาัดรทปารเะอยกุกสตา์ใรชสค้ าอนมกั พงาวิ นเตขออรงใ์สน่วงนารนาอชากชาีพร 97

ก่อนทีจ่ ะพมิ พ์เอกสารบรรทัดแรกของขอ้ ความ ภาคเหตุ ภาคความประสงค์ และ
ภาคสรุป ใหก้ ดปุม่ แทบ็ 1 ครง้ั ดงั ภาพที่ 2.31

ภาพที่ 2.31 ตาแหน่งของเคอร์เซอรห์ ลงั จากการกดปุ่มแท็บ 1 คร้งั

9) คาลงทา้ ย ให้เริ่มพมิ พ์อกั ษรตวั แรกก่งึ กลางกระดาษ (ระดบั แนวเดยี วกบั
หางครฑุ กรณที ตี่ าแหนง่ ครุฑอยู่ก่ึงกลางหน้ากระดาษ) อกั ษรตวั ถัดไปปดั ไปทางดา้ นขวา
ให้มรี ะยะบรรทัดห่างจาก บรรทัดสดุ ท้ายภาคสรปุ เท่ากับระยะบรรทัดปกติและเพิ่มค่า
ก่อนหนา้ อีก 12 พอยท์ ดังภาพท่ี 2.32

10) พมิ พ์ช่ือเต็มของเจ้าของหนงั สือ โดยใหว้ างศนู ย์กับคาลงท้าย และเว้น
บรรทัดการพิมพ์ 3 บรรทัด จากคาลงท้าย เพื่อให้เจ้าของหนงั สือลงลายมือช่ือ

11) พมิ พต์ าแหน่งของเจ้าของหนังสือ ให้วางศูนย์กับชื่อเต็มของเจ้าของหนังสือ
ให้มีระยะบรรทัดหา่ งจาก ช่ือเต็มของเจา้ ของหนังสือ เท่ากบั ระยะบรรทดั ปกติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิ ารณา และขอขอบพระคุณอยา่ งสูงมา ณ โอกาสนี้

ภาพท่ี 2.32 การพิมพ์และจดั ระยะหา่ งของคาลงทา้ ยกบั ชอ่ื ตาแหน่งผมู้ อี านาจลงนาม

รหสั วชิ า 2501-2010 2
หลักสูตรประกาศนียบตั รวิชาชพี (ปวช.) พุทธศกั ราช 2556

หนว่ ยท่ี 2 การใ3ช3้โปรแกรมสาเรวจ็ชิ ราูปกจาัดรทปารเะอยกุกสตาใ์รชสค้ าอนมกั พงาวิ นเตขออรงใ์สนว่ งนารนาอชากชาพี ร 97

หมายเหตุ การวางศนู ยข์ อ้ ความ คือ การจัดตาแหนง่ ของข้อความให้มคี วามสมดุล
จากตวั อยา่ งคือ การวางศนู ย์คาลงทา้ ย ช่ือเต็ม และตาแหนง่ ของผู้มอี านาจลงนามในหนงั สือ
เมื่อวางศนู ย์ข้อความเรยี บร้อยแลว้ ขอ้ ความทว่ี างศนู ย์จะมีลักษณะเปน็ สเี่ หล่ยี มคางหมู

12) การพิมพช์ อื่ ส่วนราชการเจา้ ของเรอื่ ง พิมพ์ชดิ ระยะขอบซ้าย ให้เวน้
บรรทัดการพิมพ์ 3 บรรทัด จากตาแหนง่ ผมู้ ีอานาจลงนามในหนังสือ ดงั ภาพท่ี 2.33

13) โทร. ใหพ้ มิ พช์ ิดระยะขอบซ้าย เว้น 2 อักษร พมิ พห์ มายเลขโทรศัพท์
ให้มรี ะยะบรรทดั หา่ งจาก ชื่อสว่ นราชการเจา้ ของเร่ือง เทา่ กบั ระยะบรรทัดปกติ

14) โทรสาร ให้พิมพ์ชิดระยะขอบซา้ ย เว้น 2 อักษร พิมพห์ มายเลขโทรสาร
ให้มีระยะบรรทัดหา่ งจาก โทร. เทา่ กบั ระยะบรรทัดปกติ

15) ไปรษณยี ์อเิ ลก็ ทรอนิกส์ ให้พิมพช์ ิดระยะขอบซา้ ย เวน้ 2 อักษร พิมพ์ชอื่
ไปรษณีย์อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ ให้มีระยะบรรทดั ห่างจาก โทรสาร เทา่ กับระยะบรรทดั ปกติ

16) สาเนาสง่ (ถ้าม)ี ให้พมิ พ์ชิดระยะขอบซา้ ย เวน้ 2 อกั ษร พมิ พช์ อื่ ผ้รู ับสาเนา
ให้มรี ะยะบรรทัดห่างจาก ไปรษณยี อ์ เิ ล็กทรอนิกส์ เท่ากบั ระยะบรรทดั ปกติและเพ่ิม
ค่ากอ่ นหนา้ อีก 6 พอยท์

ภาพท่ี 2.33 การพิมพ์และจัดระยะหา่ งของสว่ นราชการเจ้าของเรอ่ื ง โทร. โทรสาร และสารบรรณอเิ ล็กทรอนิกส์

17) ชนั้ ความเรว็ (ถ้ามี) พิมพ์ชิดระยะขอบซ้ายบน ที่ ของหนังสือ ใหห้ ่างจาก
ที่ ระยะบรรทดั ปกติ 1 เทา่ ด้วยตัวอกั ษรตัวหนา สแี ดง ขนาดไม่เลก็ กว่าตัวพมิ พ์โป้ง
32 พอยท์ สงู 1/2 เซนติเมตร

18) ช้ันความลบั (ถ้าม)ี ให้พิมพ์ชนั้ ความลับ ก่ึงกลางหน้ากระดาษบนและล่าง
ของเอกสารท่ีมีชนั้ ความลบั ทกุ หนา้ ด้วยตัวอักษรสแี ดงหรือสีอ่ืนท่ีเหน็ เด่นชัด ขนาดของ
อักษรตอ้ งโตไม่นอ้ ยกว่าอักษรปกติ

รหัสวิชา 2501-2010 2
หลกั สตู รประกาศนียบตั รวชิ าชพี (ปวช.) พทุ ธศกั ราช 2556

หน่วยท่ี 2 การใ3ช3โ้ ปรแกรมสาเรวจ็ชิ ราปู กจาดั รทปารเะอยกุกสตา์ใรชส้คาอนมกั พงาวิ นเตขออรง์ใสนว่ งนารนาอชากชาีพร 97

ลบั ๑.๕ ซม
๓ ซม.
๕ ซม

ดว่ นมาก

ที่ ศธ ๐๖๒๙.๓/ วิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

ตาบลบา้ นกลาง อาเภอสนั ปา่ ตอง

จงั หวดั เชยี งใหม่ ๕๐๑๒๐
๒๗ กมุ ภาพันธ์ ๒๕๕๘ ระยะบรรทัดปกติ + กอ่ นหนา้ ๖ พอยท์
เรือ่ ง ขอความอนเุ คราะห์หนงั สือรบั รองการฝกึ ประสบการณ์ ระยะบรรทัดปกติ + กอ่ นหนา้ ๖ พอยท์
ระยะบรรทดั ปกติ + กอ่ นหน้า ๖ พอยท์
เรียน ผจู้ ดั การสวนเกษตรเชยี งใหม่ ระยะบรรทดั ปกติ + กอ่ นหน้า ๖ พอยท์

อา้ งถงึ หนังสือวทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีเชยี งใหม่ ท่ี ศธ ๐๖๒๙.๓/๓๑๒ ลงวันท่ี ๒๑ กุมภาพนั ธ์ ๒๕๕๗
ส่งิ ท่สี ง่ มาด้วย บนั ทึกคาร้องขอหนงั สอื รับรองรกะยาระฝบึกรรปทรัดะปสกบตกิ +ารกณอ่ ์นจหานน้าวน๖ ๑พอฉยบทับ์
ระยะบรรทดั ปกติ + กอ่ นหน้า ๖ พอยท์
๒.๕ ซม. ตามทสี่ วนเกษตรเชียงใหม่ ได้ใหค้ วามอนเุ คราะห์รับนักเรียนของวิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

เข้าฝกึ ประสบการณว์ ิชาชพี และวิทยาลยั ได้ส่งตัว นายนิคม คมดี นกั เรียนระดับชนั้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปที ่ี ๓

สาขาวชิ าพชื ศาสตร์ เข้าฝกึ ประสบการณว์ ิชาชพี ตง้ั แต่วนั ที่ ๒๔ กรกฎาคม - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ รายละเอยี ดตามหนงั สือ

ทอี่ า้ งถึงนน้ั ระยะบรรทดั ปกติ + กอ่ นหน้า ๖ พอยท์
๒.๕ ซม. สบื เน่อื งจากการณ์ดงั กลา่ ว วิทยาลยั ไดร้ บั หนังสอื คารอ้ งจากบคุ คลดงั กล่าว ว่ามคี วามประสงคข์ อหนงั สือ

รับรองการฝกึ ประสบการณ์เพอ่ื นาไปประกอบการสมคั รเข้าเขา้ ทางาน วิทยาลยั จงึ ใครข่ อความอนุเคราะหจ์ ากท่านออก

หนังสอื รับรองการฝกึ ประสบการณ์วชิ าชีพใหแ้ ก่ นายนคิ ม คมดี เพ่อื นาไปใชใ้ นการสมัครงาน
ระยะบรรทัดปกติ + กอ่ นหนา้ ๖ พอยท์
๒.๕ ซม. จงึ เรียนมาเพอื่ โปรดพจิ ารณา และขอขอบพระคุณอยา่ งสงู มา ณ โอกาสนี้

ระยะบรรทดั ปกติ + กอ่ นหนา้ ๑๒ พอยท์
ขอแสดงความนบั ถือ

เว้นระยะบรรทัดการพมิ พ์ ๓ บรรทดั

ลายมอื ชอื่
(นายกอบกิจ พานอ่อง) ระยะบรรทดั ปกติ + กอ่ นหนา้ ๖ พอยท์
ผูอ้ านวยการวทิ ยาลยั เกษตรและเทคโนโลยเี ชยี งใหม่

เวน้ ระยะบรรทดั การพมิ พ์ ๓ บรรทดั

ฝา่ ยวิชาการ ระยะบรรทดั ปกติ
โทรศัพท์ ๐ ๕๓๓๑ ๑๓๙๒ ตอ่ ๑๐๑
โทรสาร ๐ ๕๓๓๑ ๑๓๕๙
สารบรรณอเิ ล็กทรอนกิ ส์ chiangmai04

ภาพท่ี 2.34 การพมิ พ์และการจดั รูปแบบหนงั สือภายนอก

รหสั วชิ า 2501-2010 2
หลกั สตู รประกาศนยี บัตรวิชาชพี (ปวช.) พทุ ธศกั ราช 2556

หน่วยที่ 2 การใ3ช3โ้ ปรแกรมสาเรว็จิชราูปกจาัดรทปารเะอยกุกสตาใ์รชส้คาอนมกั พงาวิ นเตขออรงใ์สนว่ งนารนาอชากชาีพร 97

4.3 การพมิ พ์หนังสือภายใน
การพมิ พ์หนังสือภายใน จะต้องปฏบิ ตั ิตามระเบียบสานักนายกรฐั มนตรวี า่ ดว้ ยงานสารบรรณ
เชน่ เดยี วกบั หนงั สือราชภายนอก ซง่ึ มรี ปู แบบและวธิ ีการพิมพด์ ังนี้

4.3.1 การตงั้ คา่ โปรแกรมการพิมพ์ มขี ัน้ ตอนดงั น้ี
(1) การตัง้ ระยะขอบกระดาษ กาหนดดังน้ี
ขอบซ้าย 3 เซนตเิ มตร ขอบขวา 2 เซนตเิ มตร
ขอบบน 2 เซนตเิ มตร ขอบล่าง 2 เซนติเมตร
(2) การวางแนว เลือกแนวตั้ง
(3) ขนาดกระดาษ เลือกกระดาษ A4
(4) การกาหนดรปู แบบอักษร เลอื กรปู แบบอกั ษรไทยสารบรรณ
ขนาด 16 พอยท์
(5) การต้ังระยะบรรทดั ใหใ้ ช้คา่ ระยะบรรทัดปกติ คือ 1 เทา่

หมายเหตุ วธิ ีการต้งั คา่ โปรแกรมการพิมพ์ ไดน้ าเสนอไว้แล้วในหวั ข้อการพมิ พ์หนังสอื
ภายนอก สามารถศึกษาได้จากหวั ข้อดังกลา่ ว

4.3.2 รปู แบบและวธิ ีการพิมพห์ นงั สือภายใน มีวิธกี ารพิมพ์ดังนี้ ดังภาพท่ี 2.35-2.39
1) สว่ นหวั ของหนังสือภายในหรอื บนั ทกึ ข้อความ กาหนดให้ใช้จุดไข่ปลาแสดง

เส้นบรรทัดท่ีเปน็ ช่องวา่ งหลังคาว่า สว่ นราชการ ที่ วนั ที่ เรอ่ื ง และไม่ต้องมีเสน้ ขีดทบึ
แบ่งสว่ นระหว่าง สว่ นหัวบันทึกขอ้ ความกบั ส่วนขอ้ ความ ดงั ภาพที่ 2.35

2) คาว่า บันทกึ ขอ้ ความ พมิ พด์ ว้ ยอกั ษรตวั หนาขนาด 29 พอยท์ และปรบั
ระยะบรรทัดจาก 1 เทา่ เป็นค่าแน่นอน (Exactly) 35 พอยท์ อยกู่ ่ึงกลางหน้ากระดาษ
จากน้ัน นาตราครุฑสงู 1.5 เซนตเิ มตร จัดวางชดิ ระยะขอบซา้ ย ให้หา่ งจากระยะ
ขอบกระดาษบนประมาณ 1.5 เซนติเมตร โดยจดั ให้เท้าครฑุ อยแู่ นวเดียวกบั คาว่า
บันทึกขอ้ ความ

ภาพที่ 2.35 การจัดรปู แบบสว่ นหัวของหนังสือภายใน

รหัสวชิ า 2501-2010 2
หลักสูตรประกาศนยี บัตรวิชาชพี (ปวช.) พทุ ธศกั ราช 2556

หนว่ ยที่ 2 การใ3ช3โ้ ปรแกรมสาเรว็จชิ ราปู กจาดั รทปารเะอยกกุ สตา์ใรชส้คาอนมกั พงาวิ นเตขออรงใ์สน่วงนารนาอชากชาีพร 97

3) คาวา่ สว่ นราชการ พิมพช์ ิดก้นั หนา้ ซา้ ย พมิ พด์ ว้ ยอกั ษรตัวหนา ขนาด
20 พอยท์ เวน้ 2 อกั ษร พมิ พ์ช่อื ส่วนราชการเจา้ ของเรอ่ื ง หรือหน่วยงานท่ีออกหนังสือ
ด้วยอักษรปกตขิ นาด 16 พอยท์ ให้มีระยะบรรทดั ห่างจาก บันทกึ ขอ้ ความ เทา่ กับ
ระยะบรรทัดปกติ ดงั ภาพท่ี 2.36

4) คาว่า ท่ี พิมพ์ชดิ ระยะขอบซา้ ย ด้วยอักษรตัวหนาขนาด 20 พอยท์ เวน้
1 อกั ษร พมิ พ์รหัสตัวพยัญชนะประจาส่วนราชการเจ้าของเรื่อง เวน้ 1 อักษร พมิ พ์
เลขประจาส่วนราชการเจ้าของหนงั สอื ทบั เลขทะเบยี นหนังสอื ส่ง ด้วยอักษรปกติ ขนาด
16 พอยท์ ให้มีระยะห่างจาก ส่วนราชการ เทา่ กับระยะบรรทัดปกติ

5) คาวา่ วันที่ ใหพ้ มิ พอ์ ักษรตัวแรกอย่กู ลางหนา้ กระดาษ บรรทัดเดยี วกับ ท่ี
ดว้ ยอกั ษรตัวหนา ขนาด 20 พอยท์ จากคาวา่ วนั ที่ ให้เว้น 2 อกั ษร พิมพ์ตวั เลขของ
วนั ท่ี เว้น 1 อักษร พิมพช์ ือ่ เต็มของเดือน เว้น 1 อกั ษร พมิ พ์ตวั เลขปพี ทุ ธศกั ราชท่ีออก
หนงั สอื ด้วยอักษรปกติขนาด 16 พอยท์ ใหม้ รี ะยะบรรทดั หา่ งจาก ส่วนราชการ เทา่ กับ
ระยะบรรทัดปกติ

6) เรอ่ื ง ใหพ้ มิ พ์ชดิ ระยะขอบซา้ ย ด้วยอักษรตวั หนาขนาด 20 พอยท์
เว้น 2 อกั ษร พิมพ์ช่ือเรื่องของหนงั สือฉบับนน้ั ด้วยอกั ษรปกติ ขนาด 16 พอยท์ ให้มี
ระยะบรรทัดห่างจาก ท่ี เทา่ กบั ระยะบรรทดั ปกติ

ภาพท่ี 2.36 การพมิ พ์และการจดั รูปแบบสว่ นหัวของหนงั สอื ภายใน

รหัสวชิ า 2501-2010 2
หลกั สตู รประกาศนยี บตั รวิชาชพี (ปวช.) พทุ ธศกั ราช 2556

หน่วยท่ี 2 การใ3ช3้โปรแกรมสาเรว็จชิ ราปู กจาัดรทปารเะอยกุกสตาใ์รชส้คาอนมกั พงาวิ นเตขออรงใ์สนว่ งนารนาอชากชาีพร 97

7) คาขนึ้ ต้น ใหพ้ ิมพ์ชดิ ระยะขอบซา้ ย เวน้ 2 อกั ษร พมิ พค์ าข้นึ ต้นตามฐานะ
ผู้รับหนงั สือ ใหม้ รี ะยะบรรทดั หา่ งจาก เร่อื ง เทา่ กับระยะบรรทัดปกติและเพิ่มคา่
ก่อนหน้าอีก 6 พอยท์ ดงั ภาพที่ 2.37

8) อ้างถึง (ถ้ามี) ให้พิมพ์ชดิ ระยะขอบซ้าย เวน้ 2 อักษร โดยใหพ้ ิมพ์
ช่ือสว่ นราชการเจา้ ของหนงั สอื เลขทีห่ นังสอื วันที่ เดอื น ปีพทุ ธศักราชที่ออกหนังสือ
ทสี่ ว่ นราชการผูร้ บั หนังสือไดร้ ับมาก่อน ปกตจิ ะอ้างถงึ หนังสือฉบบั สุดทา้ ยท่ตี ดิ ต่อกัน
เพยี งฉบบั เดยี วให้มรี ะยะบรรทัดห่างจาก คาขน้ึ ตน้ เท่ากับระยะบรรทัดปกติและเพ่ิม
คา่ ก่อนหน้าอกี 6 พอยท์

9) สงิ่ ท่สี ง่ มาด้วย (ถ้าม)ี ให้พมิ พช์ ิดระยะขอบซา้ ย เวน้ 2 อกั ษร พิมพ์ชอื่ สง่ิ ของ
เอกสาร หรอื บรรณสารท่ีส่งไปพร้อมกบั หนังสอื ฉบับนนั้ และควรใสจ่ านวนของส่งิ ของ
เอกสาร หรอื บรรณสารท่ีส่งไปพรอ้ มกบั หนังสอื ฉบับนั้นด้วย ให้มรี ะยะบรรทัดหา่ งจาก
อา้ งถึง เท่ากบั ระยะบรรทัดปกติและเพ่ิมคา่ ก่อนหน้าอีก 6 พอยท์

ภาพท่ี 2.37 การพิมพ์และการจดั รปู แบบ คาขึน้ ต้น อ้างถึง ส่ิงทส่ี ่งมาด้วย ของหนงั สอื ภายใน

รหัสวิชา 2501-2010 2
หลกั สูตรประกาศนยี บตั รวิชาชพี (ปวช.) พทุ ธศกั ราช 2556

หน่วยที่ 2 การใ3ช3้โปรแกรมสาเรวจ็ิชราูปกจาัดรทปารเะอยกกุ สตา์ใรชสค้ าอนมกั พงาวิ นเตขออรง์ใสนว่ งนารนาอชากชาีพร 97

10) การพมิ พ์ข้อความภาคเหตุ ใหม้ ีระยะบรรทดั ห่างจาก อา้ งถึง หรอื
ส่ิงท่สี ง่ มาด้วย เท่ากับระยะบรรทัดปกติและเพม่ิ คา่ ก่อนหนา้ อีก 6 พอยท์ ดงั ภาพท่ี 2.38

(1) การพิมพข์ ้อความภาคเหตุ ภาคความประสงค์ ภาคสรปุ ให้บรรทดั
สดุ ทา้ ยของข้อความภาคก่อนหนา้ ห่างจากบรรทัดแรกของข้อความ
ภาคถัดไป เทา่ กบั ระยะบรรทัดปกติและเพ่ิมค่ากอ่ นหน้า 6 พอยท์

(2) การยอ่ หน้าข้อความภาคเหตุ ภาคความประสงค์ ภาคสรปุ ให้ย่อหน้า
ตามระยะค่าไม้บรรทดั ระยะการพิมพ์เทา่ กบั 2.5 เซนติเมตร

ภาพที่ 2.38 การพมิ พแ์ ละการจดั รปู แบบการย่อหนา้ ของหนังสือภายใน

11) การพิมพ์ชอ่ื เตม็ ของเจ้าของหนังสือ ให้อักษรตัวแรกอยู่กลางหนา้ กระดาษ
อกั ษรตัวถัดไปปัดไปทางดา้ นขวามือ ใหเ้ วน้ บรรทัดการพิมพ์ 3 บรรทัด จากภาคสรุป

12) พิมพต์ าแหน่งของเจา้ ของหนงั สอื ให้วางศูนย์กบั ชอื่ เต็มของเจ้าของหนงั สือ
โดยมรี ะยะบรรทดั ห่างจากชื่อเต็มของเจา้ ของหนังสอื เทา่ กบั ระยะบรรทัดปกติ

ภาพที่ 2.39 การพิมพแ์ ละการจดั รูปแบบการพิมพช์ ื่อเตม็ และตาแหน่งผลู้ งนาม

13) ชั้นความเร็ว (ถ้ามี) ให้พมิ พ์ชนั้ ความเร็วชิดแนวเดยี วกับเทา้ ครุฑ ดว้ ยอกั ษร
ตวั หนา สีแดง ขนาดไม่เล็กกวา่ ตัวพิมพโ์ ป้ง 32 พอยท์

14) ชน้ั ความลบั (ถ้ามี) ให้พิมพ์ชัน้ ความลับ กึง่ กลางหน้าเอกสารส่วนบนและ
สว่ นท้ายของเอกสารท่ีมีชนั้ ความลับทุกหน้า ดว้ ยตัวอกั ษรสีแดง ขนาดใหญก่ วา่ ปกติ

รหัสวิชา 2501-2010 2
หลักสูตรประกาศนียบตั รวิชาชพี (ปวช.) พทุ ธศกั ราช 2556

หน่วยท่ี 2 การใ3ช3โ้ ปรแกรมสาเรวจ็ิชราูปกจาัดรทปารเะอยกกุ สตาใ์รชส้คาอนมกั พงาวิ นเตขออรง์ใสน่วงนารนาอชากชาีพร 97

๑.๕ ซม. ครุฑขนาด ๑๕ ซม กึง่ กลางหน้ากระดาษ

อักษรตัวหนาขนาด ๓๕ พอยท์ อกั ษอรักตษัวรหตนวั าหขนาดขน๒า๙ดพ๒อ๙ยท์

ดว่ นทสี่ ดุ บนั ทึกขอ้ ความ พอ
ค่าแน่นอน ขนาด ๓๕ พอยท์
สว่ นราชการ วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเี ชยี งใหม่ โทรศพั ท์ ๐ ๕๓๓๑ ๑๓๙๒ ต่อ ๑๐๒
ข๐อ๖ค๒วา๙ม๓อ/น๙ุเค๙รตาอัวะักหหษนย์ ราืมตพวั หอ่ นพานั ขธน์ุโคาดนม๒๐ พอยท์ ระยะบรรทัดปกติ
ที่ ศธ วนั ที่ ๑๙ กนั ยายน ๒๕๕๗ ระยะบรรทัดปกติ
เรอ่ื ง
ระยะบรรทัดปกติ + กอ่ นหน้า ๖ พอยท์
เรยี น ผูอ้ านวยการศูนย์วิจัยและบราะรยงุะพบันรรธทุส์ ัดตั ปวก์เชตียิ +งใกห่อมน่ หน้า ๖ พอยท์
สง่ิ ท่ีส่งมาดว้ ย กาหนดการแขง่ ขัน จานวน 1ฉบบั

๒.๕ ซม. ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเี ชียงใหม่ กาหนดจดั งานประชุมวิชาการองค์เกษตรกรในอนาคต

แหง่ ประเทศไทยในพระราชูปถมั ภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันท่ี ๒๔-๒๘ กันยายน

๒๕๕๗ ซณม.วทิ ใยนากรละายัยรเะนกบ้ี ษวริทตรทรยัดแาปลลกัยะตเใทคิ +คร่ขโกนออ่ โคนลวหยานีเมช้าอีย๖นงใเุ พหคอรมยา่ โะทดห์ ยจ์ ใานกงศาูนนยไดว์ จ้จิ ัดยั ใแหล้มะีกบาารรแุงขพง่ นั ขธันส์ุ ทัตักวษเ์ ชะียวงิชใาหกมาโ่ รดยสขาขอายโมื คพนอ่ มพนัน้ันธุ์

๒.๕

โคนม จานวน 3 ตวั เพอ่ื ใชใ้ นการแข่งขนั โดยวทิ ยาลยั มอบหมายให้ นายสมศกั ดิ์ มีมาก ตาแหนง่ ครู

เปน็ ผู้ประสานนงานในการขอความอนเุ คราะหใ์ นครั้งนี้
ระยะบรรทัดปกติ + ก่อนหน้า ๖ พอยท์
๒.๕ ซม. จึงเรยี นมาเพอื่ โปรดพิจารณา และขอบคุณอย่างสงู มา ณ โอกาสน้ี

เว้นระยะการพมิ พ์ 3 บรรทัด

(นายกอบกจิ พานอ่อง) ระยะบรรทัดปกติ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชยี งใหม่

ภาพที่ 2.40 การพมิ พ์และการจดั รูปแบบหนังสอื ภายใน

4.4 การพิมพห์ นงั สอื ประทบั ตรา
หนังสือประทบั ตราเปน็ หนงั สือท่ีใช้ติดตอ่ ราชการเฉพาะเร่ืองที่ไม่มคี วามสาคญั ซ่งึ มี

รปู แบบและวิธีการพิมพ์ดังน้ี
4.4.1 การตงั้ คา่ ในโปรแกรมการพมิ พ์
1) การต้ังระยะขอบกระดาษ
ขอบซา้ ย 3 เซนติเมตร ขอบขวา 2 เซนติเมตร
ขอบบน 3.5 เซนติเมตร ขอบลา่ ง 2 เซนตเิ มตร
2) การวางแนว เลือกแนวต้ัง
3) ขนาดกระดาษ เลือกกระดาษ A4 (210 x 297 มลิ ลเิ มตร)
4) การกาหนดรปู แบบอักษร เลือกรูปแบบอักษร ไทยสารบรรณ
ขนาด 16 พอยท์
5) การตั้งระยะบรรทดั ให้ใชค้ า่ ระยะบรรทัดปกติ คือ 1 เทา่ หรือ Single

หมายเหตุ วิธีการตง้ั ค่าโปรแกรมการพิมพ์ ไดน้ าเสนอไว้แล้วใน หวั ข้อการพิมพห์ นังสอื

ภายนอก สามารถศกึ ษาได้จากหัวข้อดังกลา่ ว

รหสั วชิ า 2501-2010 2
หลักสตู รประกาศนยี บตั รวชิ าชพี (ปวช.) พทุ ธศักราช 2556

หนว่ ยที่ 2 การใ3ช3้โปรแกรมสาเรวจ็ชิ ราปู กจาัดรทปารเะอยกกุ สตาใ์รชส้คาอนมกั พงาวิ นเตขออรง์ใสน่วงนารนาอชากชาีพร 97

4.4.2 การวางตราครฑุ นาตราครฑุ สงู 3 เซนติเมตร วางก่ึงกลางหน้ากระดาษ
โดยใหห้ า่ งจากขอบกระดาษบนประมาณ 1.5 เซนตเิ มตร

4.4.3 การพมิ พ์หนังสือประทับตรา มีวิธีการพิมพ์ดังนี้ ดังภาพท่ี 2.41-2.45
1) ท่ี ให้พิมพ์ระดบั เดียวกับเทา้ ครฑุ ชดิ ระยะขอบซา้ ย เวน้ 1 อกั ษร

พมิ พร์ หัสตัวพยญั ชนะประจาสว่ นราชการเจา้ ของเรอ่ื ง เวน้ 1 อกั ษร พิมพ์เลขประจา
สว่ นราชการเจา้ ของเรื่องทบั เลขทะเบยี นหนังสอื ส่ง

2) ถึง ให้พิมพ์ชิดระยะขอบซ้าย เว้น 2 อักษร พมิ พช์ อื่ ส่วนราชการ หน่วยงาน
หรอื บคุ คลทหี่ นงั สอื น้ันมถี ึง มีระยะบรรทดั หา่ งจาก ท่ี เทา่ กับระยะบรรทดั ปกติ 1 เทา่
และเพ่ิมค่าก่อนหน้าอีก 6 พอยท์

ภาพที่ 2.41 ภาพการจดั ระยะขอบ การวางตาแหน่งครุฑ การพมิ พส์ ่วนหวั ของหนังสอื ประทับตรา

3) การพมิ พ์ข้อความภาคเหตุ ใหม้ ีระยะบรรทัดหา่ งจาก ถงึ เท่ากบั ระยะบรรทดั
ปกติ และเพ่มิ ค่าก่อนหน้า 12 พอยท์

(1) การพิมพ์ข้อความภาคเหตุ ภาคความประสงค์ ภาคสรปุ ให้บรรทดั
สดุ ท้ายของข้อความภาคก่อนหน้า หา่ งจากบรรทดั แรกของข้อความ
ภาคถดั ไป เท่ากบั ระยะบรรทดั ปกติและเพ่ิมคา่ ก่อนหน้า 6 พอยท์

(2) การย่อหน้าข้อความภาคเหตุ ภาคความประสงค์ ภาคสรปุ ให้ย่อหน้า
ตามระยะค่าไมบ้ รรทดั ระยะการพมิ พ์ เท่ากับ 2.5 เซนตเิ มตร

ภาพท่ี 2.42 การจดั ระยะห่าง และการจดั ย่อหนา้ การพิมพ์หนงั สือประทบั ตรา
รหัสวชิ า 2501-2010
หลกั สูตรประกาศนยี บตั รวชิ าชพี (ปวช.) พทุ ธศักราช 2556 2

หนว่ ยท่ี 2 การใ3ช3โ้ ปรแกรมสาเรว็จิชราปู กจาัดรทปารเะอยกกุ สตาใ์รชสค้ าอนมกั พงาวิ นเตขออรงใ์สนว่ งนารนาอชากชาพี ร 97

4) การพิมพ์ชือ่ เตม็ ของชอ่ื สว่ นราชการทีส่ ง่ หนังสอื ออก ให้อักษรตวั แรกอยู่
ก่ึงกลางหน้ากระดาษ อกั ษรตัวถัดไปปดั ไปทางดา้ นขวามือ ให้เวน้ ระยะบรรทดั
การพมิ พ์ 3 บรรทดั จากภาคสรปุ

5) ตราช่อื สว่ นราชการ ใหป้ ระทับตราชอ่ื สว่ นราชการด้วยหมึกแดง ลงบน
ชอื่ ส่วนราชการท่สี ่งหนังสือออก และให้ผรู้ บั ผิดชอบลงลายมอื ชือ่ ย่อกากบั ตรา

6) วันที่ เดอื น ปี พมิ พ์เลขวนั ท่ี เวน้ 1 อักษร พมิ พช์ ือ่ เต็มของเดอื น เว้น 1 อักษร
พมิ พเ์ ลขปพี ทุ ธศักราชทีอ่ อกหนังสอื โดยวางศูนย์กับชอ่ื ส่วนราชการท่ีออกหนงั สือ ให้มี
ระยะบรรทัดห่างจาก ชอื่ ส่วนราชการที่ออกหนงั สอื เทา่ กับระยะบรรทดั ปกติ

ภาพท่ี 2.43 การจัดระยะหา่ งและการพิมพช์ ือ่ ส่วนราชการทอี่ อกหนังสอื ประทับตรา

7) การพิมพ์ช่อื สว่ นราชการเจ้าของเร่ือง ให้พมิ พ์ชิดระยะขอบซา้ ย เว้นระยะ
บรรทัดการพมิ พ์ 3 บรรทัด จาก วัน เดือน ปี ท่ีส่งหนังสือออก

8) โทร. ใหพ้ ิมพ์ชิดระยะขอบซ้าย เว้น 2 อักษร พิมพห์ มายเลขโทรศัพท์ท่ีใช้
ตดิ ตอ่ ราชการ มรี ะยะบรรทัดหา่ งจาก ชอ่ื ส่วนราชการเจ้าของเร่ือง เท่ากับระยะ
บรรทัดปกติ

9) โทรสาร ให้พมิ พ์ชดิ ระยะขอบซา้ ย เว้น 2 อักษร พิมพ์หมายเลขโทรสาร
ให้มรี ะยะบรรทัดห่างจาก โทร. เท่ากบั ระยะบรรทดั ปกติ

10) ไปรษณยี ์อเิ ล็กทรอนกิ ส์ (ถา้ มี) ให้พมิ พ์ชิดระยะขอบซ้าย เว้น 2 อักษร
พิมพช์ อื่ ไปรษณยี ์อิเลก็ ทรอนกิ ส์ของหนว่ ยงานเจ้าของหนงั สือ ใหม้ ีระยะบรรทัดห่าง
จากโทรสาร เท่ากับระยะบรรทัดปกติ

ภาพที่ 2.44 การจดั ระยะและการพิมพ์ชอ่ื ส่วนราชการเจ้าของเรอื่ งหนงั สือประทับตรา
รหสั วชิ า 2501-2010
หลักสูตรประกาศนยี บตั รวชิ าชพี (ปวช.) พุทธศกั ราช 2556 2

หนว่ ยท่ี 2 การใ3ช3โ้ ปรแกรมสาเรวจ็ิชราูปกจาัดรทปารเะอยกกุ สตา์ใรชสค้ าอนมกั พงาวิ นเตขออรงใ์สน่วงนารนาอชากชาพี ร 97

11) ชน้ั ความเรว็ (ถ้าม)ี พิมพ์ช้นั ความเรว็ ชิดระยะขอบซ้ายบน ท่ี ของหนังสอื
หา่ งจาก ท่ี ของหนังสือ เท่ากบั ระยะบรรทัดปกติ 1 เท่า ด้วยอกั ษรตวั หนา สแี ดง
ขนาดไมเ่ ลก็ กว่าตัวพิมพ์โป้ง 32 พอยท์ สูง 1/2 เซนติเมตร

12) ชั้นความลบั (ถา้ มี) ให้พิมพ์ช้ันความลับ กึง่ กลางหน้าของเอกสารส่วนบน
และสว่ นท้ายของเอกสารทมี่ ีชน้ั ความลับทุกหน้า ด้วยตัวอกั ษรสแี ดง ขนาดไมเ่ ล็กกวา่
ตวั อกั ษรปกติ

ภาพที่ 2.45 การพิมพแ์ ละการจดั รูปแบบหนังสือประทบั ตรา

การพิมพห์ นังสือสงั่ การ หนงั สือประชาสัมพันธ์ หนงั สอื ทเี่ จา้ หน้าทท่ี าขนึ้ ให้ถือปฏบิ ัติ

โดยอนโุ ลมตามความนยั หนงั สือสานกั งานปลัดสานักนายกรฐั มนตรี ท่ี นร 0106/ว 2019 ลงวันที่ 30

พฤศจิกายน 2553 ซึ่งไดก้ ลา่ วไวข้ า้ งต้นของหน่วยการเรียนน้แี ลว้ โดยให้คานงึ ถงึ ความเหมาะสมกบั

รูปแบบของหนงั สือชนดิ นน้ั

รหสั วชิ า 2501-2010 2
หลกั สูตรประกาศนียบตั รวชิ าชพี (ปวช.) พุทธศักราช 2556

หนว่ ยที่ 2 การใ3ช3โ้ ปรแกรมสาเรวจ็ิชราปู กจาัดรทปารเะอยกกุ สตา์ใรชส้คาอนมกั พงาวิ นเตขออรงใ์สน่วงนารนาอชากชาีพร 97

4.5 การพมิ พ์หนังสือส่ังการ
หนงั สอื สง่ั การตามระเบยี บสานกั นายกรัฐมนตรวี า่ ด้วยงานสารบรรณ มี 3 ชนิด คือ คาสง่ั
ระเบียบ และข้อบังคับ

4.5.1 การตั้งคา่ ในโปรแกรมการพิมพ์ หนังสือสั่งการ
1) การตั้งระยะขอบกระดาษ
ขอบซา้ ย 3 เซนตเิ มตร ขอบขวา 2 เซนตเิ มตร
ขอบบน 1.5 เซนตเิ มตร ขอบลา่ ง 2 เซนติเมตร
2) การวางแนว เลอื กแนวตงั้
3) ขนาดกระดาษ เลอื กกระดาษ เอ 4
4) การกาหนดรูปแบบอักษร เลือกรูปแบบอักษรไทยสารบรรณ ขนาด 16 พอยท์
5) การต้ังระยะบรรทดั ให้ใชค้ า่ ระยะบรรทัดปกติ คอื 1 เท่า

4.5.2 การพมิ พ์หนังสือส่งั การ ชนิด คาสง่ั มรี ปู แบบการพิมพ์ดงั นี้ ดังภาพท่ี 2.46
1) การวางตราครุฑ นาตราครุฑสงู 3 เซนติเมตร วางกึง่ กลางหนา้ กระดาษ

ให้ครฑุ หา่ งจาก ขอบกระดาษบนประมาณ 1.5 เซนติเมตร
2) คาสั่ง ให้พิมพค์ าว่า คาส่ัง ตามดว้ ยช่ือส่วนราชการหรือตาแหน่งของผ้มู ี

อานาจหน้าท่อี อกคาส่ัง กลางหน้ากระดาษใต้ตราครฑุ โดยใช้คาส่ังจดั กลางของ
โปรแกรมในการจดั และใหม้ ีระยะบรรทัดห่างจาก หางครุฑ เทา่ กับระยะบรรทดั ปกติ

3) ที่ ให้พมิ พค์ าว่า ท่ี เว้น 1 อกั ษร พิมพเ์ ลขทคี่ าส่ังทับเลขปพี ุทธศักราชท่ีออก
คาสัง่ กลางหน้ากระดาษ ให้มีระยะบรรทัดห่างจาก คาสงั่ เท่ากบั ระยะบรรทัดปกติ

4) เร่อื ง ให้พมิ พ์ว่าคาวา่ เร่อื ง ตามด้วยชื่อเรอ่ื งทอี่ อกคาสง่ั กลางหน้ากระดาษ
ใหม้ รี ะยะบรรทดั หา่ งจาก ท่ี เท่ากับระยะบรรทดั ปกติ

5) เส้นแบง่ สว่ นหวั คาสง่ั กบั สว่ นข้อความ ใหม้ ีระยะบรรทดั ห่างจาก เรื่อง ของ
คาส่งั เท่ากับระยะบรรทัดปกติ

6) การพิมพ์ข้อความของคาส่ัง ย่อหน้าแรก ให้มีระยะบรรทดั หา่ งจากเส้นแบง่
หวั คาสั่งกับขอ้ ความ เทา่ กบั ระยะบรรทัดปกติ 1 เท่า และเพิม่ คา่ ก่อนหน้าอีก 6 พอยท์

การย่อหน้าขอ้ ความ ใหย้ ่อหนา้ ตามระยะค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ เท่ากับ 2.5
เซนตเิ มตร

การพมิ พข์ อ้ ความของคาสั่ง หากมหี ลายย่อหน้า ใหบ้ รรทัดสดุ ทา้ ยของข้อความ
ย่อหนา้ ก่อนมีระยะห่างจากบรรทัดแรกของขอ้ ความยอ่ หน้าถดั ไป เทา่ กับระยะบรรทัด
ปกตแิ ละเพิม่ คา่ กอ่ นหนา้ อีก 6 พอยท์

7) วนั ทีใ่ ช้บังคบั ใหย้ อ่ หนา้ ตามระยะคา่ ไมบ้ รรทัดระยะการพิมพ์เทา่ กบั
2.5 เซนติเมตร พมิ พค์ าว่า ทงั้ นี้ เว้น 2 อกั ษร พมิ พ์คาว่า ตัง้ แตว่ ันท่ี เว้น 1 อักษร
พิมพต์ ัวเลขของวันท่ี เว้น 1 อกั ษร พิมพ์ช่ือเต็มของเดือน เวน้ 1 อักษร พิมพค์ าว่า พ.ศ.
เวน้ 1 อักษร พิมพต์ วั เลขของปีพทุ ธศักราชท่ีใชบ้ ังคับ ให้มีระยะบรรทดั หา่ งจากบรรทัด
สดุ ท้ายของย่อหนา้ สุดทา้ ย เทา่ กับระยะบรรทัดปกติและเพิ่มค่าก่อนหนา้ อีก 6 พอยท์

รหสั วิชา 2501-2010 2
หลกั สตู รประกาศนยี บัตรวิชาชพี (ปวช.) พทุ ธศกั ราช 2556

หน่วยท่ี 2 การใ3ช3้โปรแกรมสาเรว็จชิ ราปู กจาัดรทปารเะอยกุกสตา์ใรชสค้ าอนมกั พงาวิ นเตขออรง์ใสนว่ งนารนาอชากชาพี ร 97

8) สัง่ ณ วันท่ี ให้ย่อหน้าตามระยะค่าไม้บรรทดั ระยะการพมิ พ์ เท่ากบั
4 เซนตเิ มตร พิมพค์ าวา่ สงั่ เว้น 2 อักษร พมิ พค์ าว่า ณ เว้น 2 อกั ษร พมิ พ์คาว่า วันที่
เวน้ 2 อักษร พิมพ์ตวั เลขของวันท่ี เว้น 2 อักษร พมิ พช์ ื่อเตม็ ของเดือน เว้น 2 อกั ษร
พมิ พค์ าว่า พ.ศ. เว้น 1 อกั ษร พิมพต์ ัวเลขของปพี ุทธศกั ราชที่ออกคาส่ัง ใหม้ รี ะยะ
บรรทดั ห่างจาก วันทใี่ ช้บงั คบั เท่ากับระยะบรรทัดปกตแิ ละเพิม่ คา่ ก่อนหนา้ 6 พอยท์

9) ลงชื่อ ให้เว้นระยะบรรทดั การพิมพ์ 3 บรรทดั จาก สั่ง ณ วนั ท่ี แล้วพิมพ์
ช่อื เต็มของผู้ออกคาสงั่ ในวงเล็บ โดยใหอ้ กั ษรตวั แรกอยู่กลางหนา้ กระดาษ อกั ษรตวั
ถัดไปปดั ไปทางดา้ นขวามอื ทง้ั นเี้ พอ่ื ให้ผู้ออกคาสง่ั ลงลายมือชอื่

10) ตาแหน่ง ให้พมิ พต์ าแหนง่ ของผู้ออกคาส่ังใตช้ ่ือเตม็ ของผู้ออกคาสง่ั โดยให้
วางศนู ย์กับช่ือเตม็ ของช่ือผ้อู อกคาส่งั และใหม้ ีระยะบรรทัดหา่ งจากช่อื เตม็ ผูอ้ อกคาส่งั
เทา่ กบั ระยะบรรทัดปกติ

ภาพที่ 2.46 การพิมพแ์ ละการจดั รปู แบบหนงั สอื สงั่ การ ชนดิ คาส่ัง

รหัสวชิ า 2501-2010 2
หลักสูตรประกาศนยี บตั รวิชาชพี (ปวช.) พทุ ธศกั ราช 2556

หน่วยท่ี 2 การใ3ช3โ้ ปรแกรมสาเรวจ็ชิ ราูปกจาัดรทปารเะอยกุกสตาใ์รชส้คาอนมกั พงาวิ นเตขออรงใ์สน่วงนารนาอชากชาพี ร 97

4.5.3 การพมิ พ์หนงั สือส่ังการ ชนดิ ระเบยี บ มวี ธิ กี ารพมิ พ์ดงั นี้ ดงั ภาพที่ 2.47
1) การวางตราครฑุ นาตราครุฑสงู 3 เซนตเิ มตร วางกึ่งกลางหน้ากระดาษ

ใหค้ รุฑห่างจาก ขอบกระดาษบนประมาณ 1.5 เซนติเมตร
2) ระเบียบ ให้พิมพ์คาว่า ระเบยี บ ตามดว้ ยชือ่ ส่วนราชการที่ออกระเบียบ

กลางหน้ากระดาษใตค้ รุฑ โดยใช้คาส่ังจัดกลางของโปรแกรมการพิมพ์ในการจัด และ
ให้มรี ะยะบรรทัดห่างจาก ครุฑ เท่ากบั ระยะบรรทดั ปกติ

3) วา่ ด้วย ให้พมิ พค์ าวา่ วา่ ด้วย ตามดว้ ยชื่อของระเบียบกลางหน้ากระดาษ
ให้มรี ะยะบรรทัดห่างจากคาวา่ ระเบยี บ เทา่ กบั ระยะบรรทดั ปกติ

4) ฉบับท่ี ให้พมิ พว์ ่าคาว่า ฉบับที่ เวน้ 1 อกั ษร พิมพ์ตวั เลขฉบบั ท่ีของระเบยี บ
กลางหน้ากระดาษ ใหม้ รี ะยะบรรทัดห่างจาก วา่ ดว้ ย เทา่ กับระยะบรรทดั ปกติ

5) พ.ศ. ให้พิมพ์คาวา่ พ.ศ. เวน้ 1 อกั ษร พิมพ์ตัวเลขของปีพุทธศกั ราชที่ออก
ระเบยี บ กลางหน้ากระดาษ ใหม้ ีระยะบรรทดั ห่างจาก ฉบับท่ี เทา่ กับระยะบรรทัดปกติ

6) เส้นแบ่งสว่ นหัวระเบียบกบั ส่วนขอ้ ความ ใหม้ รี ะยะบรรทัดห่างจาก พ.ศ.
เทา่ กบั ระยะบรรทัดปกติ

7) การพิมพ์ข้อความของระเบียบ ย่อหนา้ แรก ให้มรี ะยะบรรทดั หา่ งจากเสน้ แบง่
หวั คาส่ังกับข้อความ เท่ากับระยะบรรทดั ปกติ 1 เทา่ และเพ่มิ คา่ ก่อนหน้าอีก 6 พอยท์

การยอ่ หนา้ ขอ้ ความ ใหย้ ่อหนา้ ตามระยะคา่ ไมบ้ รรทดั ระยะการพิมพเ์ ท่ากบั
2.5 เซนติเมตร

การพมิ พ์ขอ้ ความของระเบยี บ หากมหี ลายยอ่ หนา้ ให้บรรทดั สดุ ทา้ ยของข้อความ
ย่อหนา้ แรก มีระยะห่างจากข้อความบรรทัดแรกของย่อหนา้ ถัดไป เทา่ กับระยะบรรทดั
ปกติ และเพ่มิ ค่าก่อนหน้าอกี 6 พอยท์

8) ประกาศ ณ วันท่ี ให้ย่อหน้าตามระยะค่าไมบ้ รรทัดระยะการพิมพ์ เท่ากบั
4 เซนติเมตร พิมพ์คาว่า ประกาศ เวน้ 2 อักษร พิมพ์ ณ เว้น 1 อักษร พมิ พ์วันที่ เว้น
1 อกั ษร พิมพต์ ัวเลขของวนั ที่ เว้น 1 อกั ษร พิมพ์ชอื่ เต็มของเดือน เวน้ 1 อักษร พมิ พ์
คาว่า พ.ศ. เว้น 1 อักษร พมิ พ์ตัวเลขของปีพุทธศกั ราชทีอ่ อกระเบียบ ใหม้ ีระยะบรรทัด
หา่ งจากบรรทัดสดุ ท้ายของยอ่ หน้าสดุ ทา้ ย เท่ากบั ระยะบรรทดั ปกติและเพ่มิ คา่ ก่อนหนา้
อีก 6 พอยท์

9) ลงช่ือ ใหเ้ ว้นระยะบรรทัดการพมิ พ์ 3 บรรทดั จากประกาศ ณ วนั ท่ี จากนั้น
พมิ พ์ชอ่ื เต็มของผู้ออกระเบยี บ โดยใหอ้ กั ษรตัวแรกอยู่กลางหนา้ กระดาษ อักษรตวั ถัดไป
ปดั ไปทางดา้ นขวามือ ท้ังนเ้ี พ่ือให้ผู้ออกระเบยี บลงลายมอื ชอ่ื

10) ตาแหนง่ ให้พิมพ์ตาแหน่งของผู้ออกระเบียบใตช้ ่ือเต็มของผู้ออกระเบยี บ
โดยวางศูนยก์ ับช่ือเต็มของชอื่ ผูอ้ อกระเบยี บ และให้มีระยะบรรทัดห่างจากชื่อเต็มของ
ผอู้ อกระเบียบ เท่ากบั ระยะบรรทัดปกติ

รหสั วชิ า 2501-2010 2
หลกั สตู รประกาศนียบัตรวิชาชพี (ปวช.) พทุ ธศักราช 2556

หนว่ ยท่ี 2 การใ3ช3โ้ ปรแกรมสาเรว็จิชราปู กจาัดรทปารเะอยกุกสตาใ์รชสค้ าอนมกั พงาวิ นเตขออรง์ใสนว่ งนารนาอชากชาีพร 97

เว้นระยะบรรทดั การพิมพ์ 3 บรรทดั

ภาพท่ี 2.47 การพมิ พแ์ ละการจดั รปู แบบหนงั สือส่ังการ ชนดิ ระเบยี บ

4.5.4 การพิมพ์หนังสือส่ังการ ชนิด ข้อบังคับ มีวิธกี ารพิมพด์ ังนี้ ดงั ภาพที่ 2.48
1) การวางตราครุฑ นาตราครฑุ สูง 3 เซนติเมตร วางก่งึ กลางหน้ากระดาษ

โดยให้วางหา่ งจาก ขอบกระดาษบนประมาณ 1.5 เซนตเิ มตร
2) ข้อบังคับ ให้พิมพค์ าว่า ข้อบังคบั ตามด้วยชอ่ื ส่วนราชการทอี่ อกข้อบังคบั

กลางหน้ากระดาษใตต้ ราครฑุ โดยใชค้ าสัง่ จัดกลางของโปรแกรมการพมิ พใ์ นการจัด
และให้มีระยะบรรทัดหา่ งจาก ตราครุฑ เทา่ กับระยะบรรทัดปกติ

3) วา่ ด้วย ใหพ้ มิ พค์ าวา่ ว่าดว้ ย ตามด้วยชอ่ื ของข้อบงั คับกลางหนา้ กระดาษ
ให้มรี ะยะบรรทัดหา่ งจาก ข้อบงั คับ เทา่ กับระยะบรรทัดปกติ

4) ฉบับที่ ใหพ้ มิ พ์ คาว่า ฉบบั ที่ เวน้ 2 อักษร พมิ พ์ตัวเลขฉบับท่ที ่ีออกข้อบังคบั
กลางหน้ากระดาษ ให้มรี ะยะบรรทัดห่างจาก ว่าดว้ ย เท่ากับระยะบรรทัดปกติ

5) พ.ศ. ให้พิมพ์ คาวา่ พ.ศ. เว้น 1 อกั ษร พิมพ์ตวั เลขของปีพทุ ธศักราชท่ีออก
ขอ้ บงั คบั กลางหน้ากระดาษ ให้มรี ะยะบรรทดั ห่างจาก ฉบบั ท่ี เทา่ กบั ระยะบรรทดั ปกติ

รหัสวิชา 2501-2010 2
หลกั สตู รประกาศนยี บตั รวิชาชพี (ปวช.) พุทธศกั ราช 2556

หนว่ ยที่ 2 การใ3ช3้โปรแกรมสาเรวจ็ิชราูปกจาัดรทปารเะอยกุกสตา์ใรชสค้ าอนมกั พงาวิ นเตขออรงใ์สน่วงนารนาอชากชาีพร 97

6) เส้นแบง่ สว่ นหวั ข้อบงั คับกับส่วนขอ้ ความ ใหม้ รี ะยะบรรทัดหา่ งจาก พ.ศ.
เท่ากบั ระยะบรรทัดปกติ

7) ขอ้ ความ การพิมพข์ ้อความของข้อบังคับ ย่อหน้าแรก ให้มรี ะยะบรรทดั
หา่ งจากเส้นแบ่งส่วนหวั ของข้อบังคับ เท่ากบั ระยะบรรทัดปกติและเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก
6 พอยท์ การย่อหน้าขอ้ ความให้ยอ่ หน้าตามค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์เท่ากับ 2.5
เซนติเมตร

8) ขอ้ ให้พิมพ์คาว่า ข้อ เวน้ 1 อกั ษร พิมพ์ตัวเลขข้อ เว้น 2 อกั ษร พิมพ์
ขอ้ ความท่จี ะใชบ้ ังคบั ให้มีระยะบรรทัดหา่ งจากบรรทัดสดุ ท้ายของข้อความ เท่ากบั
ระยะบรรทัดปกติ

9) ประกาศ ณ วนั ที่ ใหย้ อ่ หนา้ ตามคา่ ไม้บรรทัดระยะการพมิ พ์เท่ากบั 4
เซนตเิ มตร พิมพค์ าว่า ประกาศ เว้น 2 อักษร พมิ พ์ ณ เว้น 2 อักษร พิมพ์วันท่ี
เว้น 1 อกั ษร พิมพ์ตวั เลขของวนั ท่ี เวน้ 1 อักษร พมิ พ์ช่อื เตม็ ของเดือน เวน้ 1 อักษร
พิมพค์ าวา่ พ.ศ. เวน้ 1 อกั ษร พมิ พต์ วั เลขของปีพุทธศกั ราชท่ีออกข้อบังคบั ให้มีระยะ
บรรทัดห่างจากข้อสดุ ท้ายของข้อบังคับ เทา่ กบั ระยะบรรทดั ปกตแิ ละเพิ่มค่าก่อนหน้า
อกี 6 พอยท์

10) ลงชอ่ื ให้เวน้ ระยะบรรทัดการพิมพ์ 3 บรรทัดจาก ประกาศ ณ วนั ที่
จากนนั้ พิมพ์ช่อื เตม็ ของผู้ออกข้อบังคับ โดยให้อักษรตัวแรกอย่กู ลางหน้ากระดาษ
อักษรตวั ถดั ไปปัดไปทางด้านขวามือ ท้งั น้ีเพื่อให้ผอู้ อกขอ้ บงั คับลงลายมือชื่อ

11) ตาแหนง่ ใหพ้ ิมพ์ ตาแหนง่ ของผู้ออกข้อบงั คบั ใต้ชอื่ เตม็ ของผอู้ อก
ขอ้ บังคับ โดยวางศนู ย์กับชือ่ เตม็ ของช่อื ผู้ออกข้อบงั คับ และให้มีระยะบรรทัดหา่ ง
จากช่อื เตม็ ผู้ออกข้อบงั คับ เท่ากบั ระยะบรรทัดปกติ

รหัสวิชา 2501-2010 2
หลักสตู รประกาศนียบตั รวิชาชพี (ปวช.) พทุ ธศกั ราช 2556

หนว่ ยที่ 2 การใ3ช3้โปรแกรมสาเรว็จิชราปู กจาัดรทปารเะอยกุกสตา์ใรชสค้ าอนมกั พงาวิ นเตขออรง์ใสนว่ งนารนาอชากชาพี ร 97

ภาพที่ 2.48 การพิมพแ์ ละการจดั รปู แบบหนงั สอื สง่ั การ ชนดิ ข้อบงั คบั

รหสั วชิ า 2501-2010 2
หลกั สูตรประกาศนยี บตั รวิชาชพี (ปวช.) พทุ ธศกั ราช 2556


Click to View FlipBook Version