The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรกปี 64

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by juntima_chaikan, 2022-04-24 03:55:14

สรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรกปี 64

สรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรกปี 64

ตัวชี้วัดท่ี 1
จำนวนขอ้ มลู ในระบบฐำนขอ้ มลู เพือ่ กำรบริหำรจัดกำร (DMIS)

สรุปผลการปฏิบตั งิ านรอบ ๖ เดอื น (๑ ตลุ าคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 1

ตัวชีว้ ดั ที่ 1 จำนวนข้อมลู ในระบบฐำนขอ้ มลู เพือ่ กำรบริหำรจดั กำร (DMIS)

ช่อื สถำนศกึ ษำ กศน.ตาบลขนอม
ทีต่ งั้ เลขท่ี....-.....หมทู่ ี่ 3 ถนนอัครวิถี ตาบลขนอม อาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
รหสั ไปรษณยี ์ ๘๐210
สังกัด กศน.ตาบลขนอม ศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอขนอม สานกั งาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวดั นครศรธี รรมราช สานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั สานกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศกึ ษาธิการ
ประวตั ิควำมเปน็ มำของกศน.ตำบลขนอม
กศน.ตาบลขนอม เดิมใชส้ ถานท่ีอาคารป้องกนั บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตาบลขนอม หมู่
ท่ี ๑ บ้านบางโหนด ตาบลขนอม อาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 ได้ทาการย้าย
สถานที่ทาการ กศน.ตาบลขนอม ไปอยู่ที่โรงเรียนวัดกระดังงา หมูที่ 9 ตาบลขนอม ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมี
นักเรียนน้อย ได้ทาหนังสือขออนุญาตใช้ไปยังสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 เพ่ืออานวย
ความสะดวกในการขับเคลื่อนงาน กศน.ตาบลให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ประชาชนได้รับประโยชน์มากท่ีสุด มี
ระบบสญั ญาณอินเตอร์เน็ตที่เขา้ ถงึ มีระบบน้าประปา และเป็นศนู ย์กลางการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพอ่ื ให้ประชาชนไดร้ ับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างทั่วถงึ และมีคุณภาพ ต่อมาเดือน
ธันวาคม 2563 (ภาคเรียนที่ 2/2563) โรงเรียนวัดกระดังงามีนโยบายที่จะใช้ห้องเรียนเพิ่มขึ้นในการจัด
การศึกษาในระบบ จึงได้ย้ายจากโรงเรียนวัดกระดังงามาอยู่ท่ีห้องศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนอาเภอขนอม หมู่ที่ 3
ตาบลขนอม ภายในบริเวณ กศน.อาเภอขนอม และวางแผนที่จะจัดสร้างอาคาร กศน.ตาบลขนอม ไดจ้ ดั ทาโครงการ
เพื่อของบประมาณจากบริษัทผลิตไฟฟ้าขนอม จากัด มาเพื่อจัดสร้างอาคาร กศน.ตาบลขนอมต่อไป ซ่ึงเป็น
ศูนย์กลางเหมาะแก่การให้บริการ กศน.ตาบลขนอม มีครู กศน.ตาบลร่วมกับอาสาสมัคร ผู้นา คณะกรรมการ
นักศึกษา กศน. และภาคีเครือข่าย ร่วมกัน ปรับปรุงอาคารสถานท่ีทั้งภายในและภายนอกให้มีความพร้อมในการ
ให้บริการ มีความสะอาด ร่มร่ืน สวยงาม ปลอดภัย เหมาะสมและมีบรรยากาศเอ้ือต่อการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การเรยี นรู้ ปจั จบุ ันมคี รู กศน.ตาบลขนอม คอื นางสาวปภัสสรก์ ุล ชูชว่ ย

สรปุ ผลการปฏบิ ตั ิงานรอบ ๖ เดือน (๑ ตลุ าคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 2

ข้อมลู สถำนทีต่ ั้ง และลักษณะพน้ื ทีต่ ้ัง

สรปุ ผลการปฏบิ ตั งิ านรอบ ๖ เดอื น (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถงึ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 3

ขอ้ มูลบคุ ลำกร
คณะกรรมกำร กศน.ตำบล

สรปุ ผลการปฏบิ ตั งิ านรอบ ๖ เดอื น (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 4

แผนกำรปฏบิ ัตงิ ำน
กำรรำยงำนขอ้ มูลพืน้ ฐำนครบถว้ น และเปน็ ปจั จุบนั

สรปุ ผลการปฏบิ ตั ิงานรอบ ๖ เดอื น (๑ ตลุ าคม ๒๕๖๓ ถงึ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 5

ตัวช้วี ัดที่ 2
ระดับควำมสำเรจ็ ของกำรจัดทำแผนปฏิบัตกิ ำร กศน.ตำบล

สรปุ ผลการปฏิบตั ิงานรอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถงึ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 6

ตัวช้วี ดั ที่ 2 ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดทำแผนปฏบิ ตั ิกำร กศน.ตำบล
การจัดทาแผนปฏิบัติการ กศน.ตาบลขนอม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครู กศน.ตาบลขนอม

ได้ศึกษาข้อมูล จปฐ. ข้อมูลหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน ประสานกับผู้นาชุมชน ประธานชุมชน ประธานกลุ่ม
วสิ าหกิจต่างๆ เพ่ือวางแผนในการจดั กจิ กรรมให้สอดคล้องกบั ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ได้รว่ มกันวิเคราะห์
ข้อมูล บริบท สภาพปัญหาและความต้องการ ศึกษากรอบแนวทางการขับเคล่ือนงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ
2564 ของสานักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ตาม 12 ภารกิจ “เร่งด่วน” ที่จะต้อง “จับต้องได้”ของ
เลขาธิการ กศน. (ดร.วรทั พฤกษาทวีกุล) และศกึ ษานโยบายและจุดเน้นการดาเนินงาน สานกั งาน กศน. ประจาปี
พ.ศ.2564 ประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป และได้จัดทาแผนในระบบ DMIS
เสรจ็ ทันตามเวลาที่กาหนด

สรุปผลการปฏิบตั งิ านรอบ ๖ เดือน (๑ ตลุ าคม ๒๕๖๓ ถงึ ๓๑ มนี าคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 7

ตัวชีว้ ัดท่ี 3
จำนวนผ้เู ข้ำรว่ มกิจกรรมกำรศกึ ษำต่อเน่ือง เมอื่ เทยี บกับเปำ้ หมำย

สรปุ ผลการปฏบิ ตั งิ านรอบ ๖ เดอื น (๑ ตลุ าคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มนี าคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 8

ตวั ชี้วดั ท่ี 3 จำนวนผเู้ ข้ำร่วมกิจกรรมกำรศึกษำต่อเนือ่ ง เมอ่ื เทียบกบั เปำ้ หมำย
จากการดาเนนิ งานการศึกษาตอ่ เนอ่ื งในรอบ 6 เดือนท่ีผา่ น (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มนี าคม 2564)

ครู กศน.ตาบลขนอม ไดข้ ับเคลื่อนกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพ่ือพัฒนาทกั ษะชวี ิต

การศกึ ษาเพ่ือพัฒนาสงั คมและชุมชน การจดั กระบวนการเรยี นรู้ตามหลักปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพียง มผี ูเ้ ข้ารว่ ม
กิจกรรมบรรลุตามเปา้ หมายและมีผลการดาเนนิ งานเกนิ กวา่ เป้าหมายตามแผนปฏบิ ตั ิการ

โครงกำร /กจิ กรรม เปำ้ หมำย ผลกำรจัดกจิ กรรม งบประมำณ

(คน) (คน) (บำท)

โครงกำรจดั กำรศกึ ษำเพ่อื พฒั นำอำชีพ/ศนู ย์ฝกึ อำชีพชุมชน หลักสูตรชน้ั เรียนวิชำชีพ (จำนวน 31 ชวั่ โมง
ข้นึ ไป)

1. หลักสูตรการทาผา้ มดั ย้อม จานวน 65 ชว่ั โมง 15 คน 17 9,980.-

รวม 15 คน 17 9,980.-

โครงกำรจดั กำรศึกษำเพื่อพัฒนำอำชพี ระยะสั้นกลุ่มสนใจ (ไม่เกนิ 30ช่ัวโมง)

1. หลกั สตู รการทาไขเ่ คม็ เกลอื หมิ าลยั ดา 8 2,200 .-
จานวน 6 ชวั่ โมง (วันที่ 16-17 ก.พ.64)

2. หลกั สูตรการทาปลาหมึกฉาบสามรส 8 1,600.-
จานวน 3 ชว่ั โมง (วันที่ 28 ก.พ.64) 7 2,200.-

3. หลกั สตู รการขยายพันธไ์ุ ม้ประดับ (ตน้ เคราฤๅษ/ี 30 คน
วา่ นงาชา้ งและว่านกาบหอย) จานวน 6 ช่วั โมง
(วันที่ 11-12 ม.ี ค.64)

4. หลกั สตู รการทาปลาฉงิ้ ฉา้ งทอดกรอบสมุนไพรปรุง 10 2,200.-
รสลาบและถว่ั ทอดกรอบสมนุ ไพรปรุงรสต้มยา
จานวน 6 ชว่ั โมง (วนั ที่ 13-14 ม.ี ค.64)

5. หลักสูตรการแปรรูปฝรง่ั และมะม่วง (แชอ่ ่ิมและ 9 2,200.-
อบแห้ง) จานวน 6 ช่วั โมง (วนั ที่ 30-31 มี.ค.64)

รวม 30 คน 42 คน 10,400.-

สรปุ ผลการปฏิบตั ิงานรอบ ๖ เดือน (๑ ตลุ าคม ๒๕๖๓ ถงึ ๓๑ มนี าคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 9

โครงกำร /กจิ กรรม เปำ้ หมำย ผลกำรจดั กิจกรรม งบประมำณ
(คน) (คน) (บำท)
กำรศึกษำเพื่อพฒั นำทกั ษะชีวิต 2,400.-
24 24
โครงการอบรมเชงิ ปฏิบัติการทกั ษะการดูแล 2,400.-
สุขภาพตนเอง “โยคะเพ่ือสขุ ภาพดว้ ย 2,450.-
ผา้ ขาวม้า” (จัดวันท่ี 5 ม.ี ค.64) 2,450.-
6,650
รวม 24 24
7 6,650
กำรจัดกระบวนกำรเรยี นรู้ตำมหลกั ปรัชญำของเศรษฐกจิ พอเพียง 7
29
โครงการฝึกอบรมและศกึ ษาดูงาน “เรยี นรู้ 7 29
ศาสตรพ์ ระราชา ตามรอยพ่ออย่างพอเพยี ง”
(จดั วนั ที่ 15 ก.พ.64)

รวม 7

กำรศึกษำเพ่อื พฒั นำสังคมและชมุ ชน

โครงการอบรมเชงิ ปฏิบัติการติดตงั้ โซล่า 18
เซลล์สาหรบั ระบบไฟสนามและระบบสบู น้า
(จดั วนั ที่ 20 ม.ี ค.64)

รวม 18

สรุปผลการปฏบิ ตั งิ านรอบ ๖ เดือน (๑ ตลุ าคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 10

ตวั ชว้ี ัดที่ 4
รอ้ ยละของผจู้ บหลักสตู รกำรศกึ ษำตอ่ เน่ืองท่นี ำควำมรู้ไปใช้

เมื่อเทยี บกับเป้ำหมำย

สรปุ ผลการปฏบิ ตั ิงานรอบ ๖ เดือน (๑ ตลุ าคม ๒๕๖๓ ถงึ ๓๑ มนี าคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 11

ตัวช้ีวดั ท่ี 4 ร้อยละของผ้จู บหลกั สตู รกำรศกึ ษำต่อเนือ่ งทีน่ ำควำมรูไ้ ปใช้ เมื่อเทยี บกับเป้ำหมำย

จากการดาเนินงานการศกึ ษาตอ่ เนื่องในรอบ 6 เดือนที่ผ่าน (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)
ครู กศน.ตาบลขนอม ไดข้ บั เคล่อื นกจิ กรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศกึ ษาเพ่ือพัฒนาทักษะชวี ติ
การศกึ ษาเพอื่ พฒั นาสังคมและชุมชน การจดั กระบวนการเรยี นรู้ตามหลักปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี ง มผี ้จู บ
หลกั สตู ร ทน่ี าความรู้ไปใชต้ ามลกั ษณะของหลักสูตรบรรลุตามเปา้ หมายและมีผลการดาเนินงานเกนิ กวา่ เป้าหมาย
ตามแผนปฏบิ ัตกิ าร

ท่ี หลักสตู ร เปำ้ หมำย จำนวน ลด เพิ่มรำยได้ ตอ่ ยอด เพิม่
(คน) ผรู้ ับบริกำร รำยจำ่ ย (คน) อำชพี เดิม มลู ค่ำ
(คน) (คน)
(คน) (คน)

โครงกำรจัดกำรศึกษำเพือ่ พฒั นำอำชพี /ศนู ยฝ์ ึกอำชีพชุมชน หลกั สูตรชั้นเรียนวิชำชพี (31 ชั่วโมงขนึ้ ไป)

1 หลักสตู รการทาผ้ามัดย้อม 15 คน 17 คน 7 5 -5
จานวน 65 ชว่ั โมง 5 -5

รวม 15 คน 17 คน 7
โครงกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพฒั นำอำชีพระยะส้นั กลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชว่ั โมง)

1 หลักสตู รการทาไขเ่ คม็ เกลือ 8 43 -1
หิมาลัยดา จานวน 6 ชวั่ โมง 11
2-
2 หลกั สตู รการทาปลาหมึกฉาบ 8 6-
สามรส จานวน 3 ชว่ั โมง -2

3 หลกั สตู รการขยายพนั ธไุ์ ม้ 7 5- 12
ประดบั (ต้นเคราฤๅษ/ี วา่ นงาช้าง 46
และวา่ นกาบหอย) จานวน 6
ชั่วโมง

4 หลกั สตู รการทาปลาฉ้งิ ฉา้ งทอด
กรอบสมุนไพรปรุงรสลาบและถว่ั 30 คน
10 7 1
ทอดกรอบสมุนไพรปรงุ รสต้มยา

จานวน 6 ชั่วโมง

5 หลักสตู รการแปรรปู ฝร่ังและ 9 6-
มะมว่ ง (แชอ่ ่ิมและอบแห้ง)
จานวน 6 ชั่วโมง

รวม 30 42 28 4

สรปุ ผลการปฏบิ ตั งิ านรอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถงึ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 12

โครงกำร /กจิ กรรม เปำ้ หมำย ผู้จบ นำควำมรู้ไป นำควำมรู้ นำควำมร้ไู ปใช้
(คน) หลักสตู ร พฒั นำตนเอง ไปพัฒนำ ใน
ชุมชนและ
(คน) (คน) สังคม ชวี ิตประจำวัน
(คน)
กำรศึกษำเพือ่ พัฒนำทกั ษะชีวิต (คน)
20
โครงการอบรมเชิงปฏบิ ัตกิ ารทักษะ 24 24 4 -
การดูแลสขุ ภาพตนเอง “โยคะเพื่อ 1 3
สขุ ภาพดว้ ยผา้ ขาวมา้ ” - 3
24
กำรจัดกระบวนกำรเรยี นร้ตู ำมหลกั ปรชั ญำของเศรษฐกิจพอเพยี ง 5

โครงการฝึกอบรมและศกึ ษาดูงาน 7 7
“เรียนรศู้ าสตร์พระราชา ตามรอยพ่อ
อย่างพอเพียง”

กำรศึกษำเพอ่ื พัฒนำสงั คมและชุมชน

โครงการอบรมเชงิ ปฏิบตั กิ ารตดิ ตงั้ โซ 18 29
ล่าเซลลส์ าหรบั ระบบไฟสนามและ
ระบบสบู น้า

ผลกำรดำเนินงำนหลกั สตู รกำรทำผ้ำมดั ยอ้ ม จำนวน 65 ช่วั โมง
กศน.ตาบลขนอม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอขนอม ได้ดาเนินการจัด

โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ หลักสูตรชั้นเรียนวิชาชีพ (จานวน ๓๑ ชั่วโมงข้ึนไป) หลักสูตรการทาผ้ามัด
ยอ้ ม จานวน 65 ช่วั โมง ซึ่งจัดข้ึนระหว่างวนั ท่ี 1 – 17 มีนาคม ๒๕๖4 ตงั้ แตเ่ วลา 09.00 - 15.00 น. สถานท่ี
จัดการเรียน ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บา้ นเปร็ต ตาบลขนอม อาเภอขนอม จังหวดั นครศรีธรรมราช โดย
มีนางวรรณา พริกแดง เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน 17 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 16 คน
ได้รบั เกียรตจิ ากนางสาวอภริ มย์ มนัส ผอู้ านวยการ กศน.อาเภอขนอม และนางจรรยา จเู จย้ ครูอาสาสมคั ร เป็น
ผ้นู ิเทศพรอ้ มพบปะให้กาลังกับผู้เรยี น ในการจดั หลักสูตรผ้ามดั ย้อม เป็นการจดั หลักสูตรระยะยาวเพ่ือให้ผูเ้ รียน
เกิดองค์ความรู้ในการจัดกิจกรรม และนาความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง สามารถนาความรู้ไปพัฒนาต่อ
ยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กบั ตนเอง ครอบครัวได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้เรียนท่ีเป็นแม่บ้านหรือเกษตรกรที่ว่างจาก
การทางานหลัก เน้นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสรมิ การ
สร้างผลิตภัณฑ์ท่ีทาด้วยมือหรืองาน “Handmade” และ
จาหน่ายเป็นของที่ระลึกของฝากในชุมชนตาบลขนอมในการ
ประกอบอาชีพเสริมต่อไป การจัดกิจกรรมได้ดาเนินการในรูปแบบ
วิทยากรบรรยายให้ความรู้ สาธิต และให้ผู้เรียนฝึกทดลองได้ด้วย
ตนเอง โดยได้จัดทาใบความรู้ประกอบการเรียนการสอน

สรุปผลการปฏิบตั งิ านรอบ ๖ เดือน (๑ ตลุ าคม ๒๕๖๓ ถงึ ๓๑ มนี าคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 13

หลักสูตรการทาผ้ามัดย้อม พร้อมเว็ปไซต์สาหรับการเรียบรู้ออนไลน์ด้วยสมาร์ทโฟนให้กับผู้เรียนทุกคน โดยมี
รายละเอยี ดในการจดั กระบวนการเรียนรู้การทาผา้ มัดย้อมดังน้ี

บรรยายใหค้ วามรู้เรื่องชอ่ งทางการประกอบอาชพี การทาผา้ มัดย้อม ประโยชนค์ วามสาคญั และความ
จาเป็นในการประกอบอาชพี การทาผา้ มดั ย้อม ทกั ษะการประกอบอาชีพการทาผา้ มดั ย้อม การจดั เตรียมสถานที่
ในการทาผ้ามดั ย้อม หลักการเลือกผา้ มัดย้อมในการออกแบบพิจารณาผ้าและพื้นผิวของผ้า พน้ื ฐานและประเภท
ของสีตามวงจรสี พร้อมใหผ้ เู้ รียนไดด้ ูภาพการออกแบบผา้ ที่มีสีแตกต่างกัน ข้ันตอนและการเตรยี มวสั ดอุ ปุ กรณ์การ
มัดย้อม ข้นั ตอนการทาผา้ มดั ยอ้ ม การเพ่มิ มูลคา่ และการทาบญั ชี

การฝึกปฏิบัติการทาผา้ มัดยอ้ ม วิทยากรได้บรรยายถึงลวดลายทีใ่ ช้
ในการมัดย้อมในครง้ั นี้ ประกอบด้วย 4 ลาย คอื ลวดลายดาว ลวดลายพระ
อาทติ ย์ ลวดลายซกิ แซก ลวดลายหัวใจ เพอ่ื เปน็ พ้ืนฐานสาหรบั ผู้เรม่ิ เรยี น
และชนิ้ งานทผ่ี ูเ้ รยี นฝึกปฏิบัติจะเริ่มตน้ จากผ้าเช็ดหนา้ ตามด้วยผา้ โพกศีรษะ
ผา้ สาหรับทากระเป๋า และเส้ือยืด ตามลาดบั เน้นการวางลวดลายผา้ บน
ตาแหนง่ ที่ต้องการ โดยอธิบายขัน้ ตอนการทาแตล่ ะลายพร้อมใหผ้ ู้เรยี นฝึก
ปฏบิ ัติและสอนเปน็ รายบุคคล

สรุปผลการปฏบิ ตั งิ านรอบ ๖ เดอื น (๑ ตลุ าคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 14

การติดตามผูเ้ รยี น ครู กศน.ตาบลขนอม ได้ดาเนนิ การตดิ ตามผู้เรยี นจากการสอบถามถึงการนา
ความรูท้ ่ไี ดร้ ับไปใช้ ไดแ้ ก่

1) นางสาวกรรณิการ์ เพญ็ จันทร์ วางแผนในการนาความรู้ไปทาเสอื้ ยืด และผา้ พันคอขายที่หนา้ บ้าน
เนอื่ งจากเป็นรมิ ทางสัญจร ของนักทอ่ งเท่ียวทีจ่ ะไปนาแมเ่ ฒ่าและเนินเทวดา

2) นางสุมาลี จิตรแจม่ วางแผนในการนาความรู้ไปทาผา้ เช็ดหน้าขายและแจกลูกหลานเป็นของฝาก

สรุปผลการปฏิบตั ิงานรอบ ๖ เดอื น (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 15

ในช่วงเทศกาลตา่ งๆตอ่ ไป
3) นางเกสร ก๋งอุบล วางแผนในการนาความร้ไู ปทาเส้อื ยืดเป็นเสื้อร่นุ เพ่ือลดตน้ ทุนการผลติ
4) น.ส.วชั รธิ ิดา นนทะศริ ิ วางแผนในการนาความร้ไู ปทากระเปา๋ ผา้ และผา้ เช็ดหน้าเพื่อจาหน่ายใน

ชมุ ชนตอ่ ไปต่อไป
ผลกำรดำเนนิ งำนหลกั สตู รกำรทำไขเ่ ค็มเกลือหิมำลัยดำ จำนวน 6 ช่วั โมง

เม่ือวนั ท่ี 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 16.00น. นางสาวอภริ มย์ มนสั ผอู้ านวยการ
กศน.อาเภอขนอม มอบหมายให้นางสาวปภัสสรก์ ลุ ชูชว่ ย ครู กศน.ตาบลขนอม ดาเนินการจัดโครงการจัดการ
พฒั นาอาชีพระยะสนั้ (กลุ่มสนใจไม่เกนิ 30 ช่ัวโมง) หลกั สูตรการทาไข่
เค็มเกลือหิมาลัยดา จานวน 6 ชวั่ โมง สถานท่จี ัด ณ บ้านหนังสอื ชมุ ขน
บา้ นครูกานต์ หมู่ที่ ๑ ชมุ ชนท่าขาม ตาบลขนอม อาเภอขนอม จงั หวัด
นครศรธี รรมราช โดยมนี างสาวปราณี ไชยรตั น์ เปน็ วทิ ยากรใหค้ วามรู้
มีผ้เู ขา้ รว่ มกิจกรรมจานวน 8 คน แยกเปน็ หญงิ ทัง้ หมด มกี ารจัดกระบวน
เรยี นรู้ตามโครงสร้างหลกั สูตร ประกอบดว้ ย ช่องทางการประกอบอาชีพ
หลักสูตรการทาไข่เค็มเกลือหิมาลัยดา ทกั ษะการประกอบอาชพี
หลักสูตรการทาไข่เค็มเกลือหิมาลยั ดา การฝกึ ทักษะการประกอบอาชีพ
หลกั สูตรการทาไข่เค็มเกลือหิมาลยั ดา การออกแบบบรรจุภณั ฑ์การทาไข่
เค็มเกลือหิมาลัยดา การทาการตลาด และการคานวณต้นทุนราคาในการ
จาหนา่ ย เพือ่ นาวัตถุดิบในชุมชนมาพฒั นาใหเ้ กิดมลู ค่าในชมุ ชน ซ่ึงใน
พืน้ ทีม่ ีประชาชนได้เล้ียงเป็ดไข่ เลี้ยงไก่ไข่ จงึ เปน็ การต่อยอดอาชพี โดย
การนาผลผลติ คือ ไข่เป็ด มาแปรรูปโดยการทาไข่เค็มและสามารถเกบ็ ไว้
ได้นานซ่งึ เป็นการถนอมอาหารประเภทหนง่ึ ดว้ ย ซึ่งสามารถทาเป็นอาชพี
เสรมิ แกช่ ุมชนไดด้ ีมกี ารลงุ ทุนที่ไม่สงู มากเกนิ ไป จึงได้เกิดความคิดที่จะไป
ศึกษาและทดลองทาไข่เคม็ เกลือหมิ าลัย เพื่อเปน็ ความรู้ในการประกอบ
อาชีพ หรือนารายได้สว่ นนน้ั มาเปน็ ทุนในครวั เรือนได้ด้วยนอกจากนั้นยงั เป็นการอนุรักษ์ ภมู ิปญั ญาท้องถ่ิน
ตลอดจนสามารถนาความรมู้ าใช้ใหเ้ กดิ ประโยชนไ์ ด้จรงิ ในพื้นท่ี และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการประกอบ
อาชพี เสริม และการบรโิ ภคที่ปลอดภัย การผลิตจาหนา่ ยเป็นของท่ีระลกึ ของฝากในชมุ ชนตาบลขนอม การจดั
กระบวนการเรยี นรู้ครัง้ น้ใี ช้สื่อเอกสารใบความรู้ในการทาไขเ่ ค็มเกลือหิมาลัยดา สื่อ YouTube สูตรการทาไขเ่ ค็ม
เกลือหิมาลัยดา https://www.youtube.com/watch?v=N0-WIBMlV8c และ
https://www.youtube.com/watch?v=LysEY5-odKc

ผลลัพธท์ เ่ี กดิ กบั ผเู้ รียนหลักสตู รกำรทำไข่เค็มเกลือหิมำลัยดำ จำนวน 6 ช่ัวโมง
1) ผู้เรยี นไดร้ ับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ มองเห็นช่องทางการ

ประกอบอาชีพสามารถพัฒนาอาชีพของตนเองเองได้ เช่น แมค่ รูกานต์ สามารถนาความรู้การทาไขเ่ คม็ เกลือ
หิมาลัยดาไปปรับทาเป็นไข่ไก่ดองเค็มสมนุ ไพร ซึ่งเป็นไข่ไก่จากฟาร์มไข่ไก่อารมณด์ ี ทาใหส้ ามารถเพ่ิมมูลค่าของ
วัตถุดิบในท้องถิ่น

2) กลุ่มเปา้ หมายทเี่ ข้าร่วมการจัดกระบวนการเรยี นรู้หลกั สูตรการทาไข่เค็มเกลือหิมาลยั ดา จานวน 6
ชั่วโมง ไดร้ บั ความเท่าเทียมเสมอภาค ท้ังกลุ่มประชาชากรวัยแรงงานและกลมุ่ ผสู้ ูงอายุในชุมชนท่าขามเกษตร
พอเพียง

3) วิทยากรเปน็ ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ตรงในการจดั หลักสูตร มแี ผนการจัดการเรียนรู้

สรปุ ผลการปฏบิ ตั งิ านรอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถงึ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 16

4) กศน.อาเภอขนอม ได้มอบหมายให้นางสาวธิตมิ า สุวรรณ ครู กศน.อาเภอขนอม และนางจรรยา จู
เจ้ย ครูอาสาสมคั รนอกโรงเรียน ลงพ้ืนท่พี บปะให้กาลงั ใจผเู้ รยี นและประชาสัมพันธ์งาน กศน.ทเี่ ก่ยี วข้องแก่
กลมุ่ เป้าหมาย

5) ชุมชนท่าขามเกษตรพอเพียงและ กศน.ตาบลขนอม ได้บรู ณาการร่วมจัดการศึกษาทีเ่ น้นการแบ่งปันท่ี
ทกุ คนในสังคมสามารถเข้ามาเรยี นรู้ไดท้ กุ ช่วงวัย เพื่อเปน็ การสร้างสังคมแห่งการเรยี นรู้ในชมุ ชน ซึง่ จัดในบ้าน
หนงั สอื ชมุ ชน

สรปุ ผลการปฏิบตั ิงานรอบ ๖ เดือน (๑ ตลุ าคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มนี าคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 17

ผลกำรดำเนินงำนหลักสตู รกำรทำปลำหมึกฉำบสำมรส จำนวน 3 ชัว่ โมง
เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00-16.00น. นางสาวปภัสสร์กุล ชูช่วย ครู กศน.ตาบลขนอม

ไดร้ ับมอบหมายจากนางสาวอภริ มย์ มนสั ผู้อานวยการ กศน.อาเภอขนอม ให้ดาเนนิ การจัดโครงการจดั การพัฒนา
อาชีพระยะส้ัน (กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการทาปลาหมึกฉาบสามรส จานวน 3 ช่ัวโมง
โดยมีนางสาวปราณี ไชยรัตน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ศาลา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านพังมะพร้าว ตาบลขนอม อาเภอขนอม
จงั หวดั นครศรธี รรมราช มีผู้เข้ารว่ มกจิ กรรมจานวน 8 คน แยกเป็น
หญิงทั้งหมด มีนางจรรยา จูเจ้ย พบปะให้กาลังใจผู้เรียน พูดคุย
เชื่อมโยงการต่อยอดอาชีพเสริมจากวัตถุดิบในพ้ืนท่ีเพื่อต่อยอดเป็น
อาชีพเสริม เพื่อจาหน่ายในพื้นท่ีอาเภอขนอมซึ่งเป็นเมืองแหล่ง
ท่องเท่ียว มีนักท่องเท่ียวมาเที่ยวอย่างไม่ขาดสาย การจัดกระบวน
เรียนรู้หลักสูตรการทาปลาหมึกฉาบสามรส จานวน 3 ชั่วโมง
จัดกระบวนการเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย
ช่องทางการประกอบอาชีพหลักสูตรการทาปลาหมึกฉาบสามรส
ทกั ษะการประกอบอาชีพ การฝึกทักษะการประกอบอาชีพหลักสตู ร
การทาปลาหมึกฉาบสามรส การออกแบบบรรจุภัณฑ์การทา
ปลาหมึกฉาบสามรส การทาการตลาดและการคานวณต้นทุนราคา
ในการจาหน่าย เพ่ือเป็นแนวทางในการต่อยอดอาชีพเดิมของกลุ่ม
แม่บ้านแปรรูปอาหารทะเลของหมู่ท่ี 2 บ้านพังมะพร้าว ตาบลขน
อม เพื่อนาวัตถุดิบในชุมชนมาพัฒนาให้เกิดมูลค่าในชุมชน สามารถนาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในพ้ืนที่
และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการประกอบอาชีพเสริม และการบริโภคท่ีปลอดภัย การผลิตจาหน่ายเป็นของที่
ระลึก ของฝากในชมุ ชนตาบลขนอม ซึ่งปลาหมกึ สามรส เป็นอกี หน่ึงชนดิ อาหารทานเล่นท่ีมีรสชาติอร่อยเป็นทช่ี ื่น
ชอบของผู้คนท่วั ไป นอกจากนน้ั การทาปลาหมึกสามรสไวร้ บั ประทานยงั ถอื เป็นการถนอมอาหารอย่างหนง่ึ ท่ี ทาให้
วัตถุดิบซึ่งก็คือตัวปลาหมึกมีอายุการเก็บรักษาไว้รับประทานได้นานย่ิง ข้ึน นอกจากน้ียังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ
สินค้าโดยการแปรรูปผลผลิตจากการประมง การจัดกระบวนการเรียนรู้ครั้งนี้ใช้สื่อเอกสารใบความรู้ในการทา
ปลาหมึกฉาบสามรส สื่อ YouTube สตู รการทาปลาหมึกฉาบสามรส
https://www.youtube.com/watch?v=xEF6H543-Eo และ
https://www.youtube.com/watch?v=ZC7ZwEYl0rM

สรุปผลการปฏบิ ตั งิ านรอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถงึ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 18

ผลลพั ธท์ เี่ กิดกบั ผู้เรียนหลักสตู รกำรทำปลำหมึกฉำบสำมรส จำนวน 3 ช่ัวโมง
1) ผู้เรยี นได้รบั การพฒั นาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ มองเหน็ ช่องทางการ

ประกอบอาชีพสามารถพฒั นาอาชพี ของตนเองเองได้ เช่น คณุ รงุ่ เพชร ชุมจันทร์ ซ่ึงเป็นสมาชิกกลมุ่ ท่ีมีการ
จาหน่ายอาหารทะเลแห้งอยูเ่ ดมิ สามารถมองเห็นช่องทางเพื่อเพิม่ มลู คา่ ของวตั ถุดิบใหเ้ พ่ิมข้นึ

2) กลุ่มเป้าหมายทีเ่ ข้าร่วมการจัดกระบวนการเรยี นรู้หลกั สูตรการทาปลาหมึกฉาบสามรส จานวน 3
ชว่ั โมง ไดร้ ับความเท่าเทยี มเสมอภาค ท้งั กลุ่มประชาชากรวัยแรงงาน กลมุ่ สตรี และกล่มุ ผู้สงู อายุในชมุ ชนบ้านพัง
มะพรา้ ว

3) วิทยากรเป็นผมู้ ีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ตรงในการจัดหลักสตู ร มีแผนการจัดการเรียนรู้
และสามารถ่ายทอดให้ความรู้ไดเ้ ปน็ อย่างดี

4) สถานศึกษา ได้รบั ความร่วมมอื จากผนู้ าชุมชน นายเลิศเชาว์ ชพู นั ธ์ ผู้ใหญบ่ า้ นหม่ทู ่ี 2 บ้านพัง
มะพร้าว และมีสว่ นรว่ มในการจดั การศึกษาให้กบั ประชาชนในพ้ืนท่ี และเป็นการสร้างสังคมแหง่ การเรยี นรใู้ ห้กับ
ประชาชนไดอ้ ย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน

สรุปผลการปฏิบตั งิ านรอบ ๖ เดอื น (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถงึ ๓๑ มนี าคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 19

ผลกำรดำเนนิ งำนหลักสูตรกำรขยำยพนั ธ์ไุ ม้ประดับ (ตน้ เครำฤๅษี/ว่ำนงำช้ำงและว่ำนกำบหอย) จำนวน 6

ชว่ั โมง

เม่ือวนั ที่ 11 - 12 มีนาคม 2564 เวลา 13.00-16.00น. นางสาวปภัสสรก์ ุล ชชู ่วย ครู กศน.ตาบลขน
อมได้รับมอบหมายจากนางสาวอภิรมย์ มนัส ผู้อานวยการ กศน.อาเภอขนอม ให้ดาเนินการจัดโครงการจัดการ
พัฒนาอาชีพระยะส้ัน (กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ช่ัวโมง) หลักสูตรการขยายพันธุ์ไม้ประดับ (ต้นเคราฤๅษี/ว่านงาช้าง
และว่านกาบหอย) จานวน 6 ชั่วโมง โดยมีนางสาวกชพรรณ ทองนุ่ม เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ที่ทาการ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตาบลขนอม อาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน 7 คน แยก
เป็นชาย 1 คนเป็นหญิง 6 หญิง ได้รับเกียรติจากนางสาวอภิรมย์ มนัส ผู้อานวยการ กศน.อาเภอขนอม เป็น
ประธานเปิดหลักสูตรและมอบหมายให้นางจรรยา จูเจ้ย ครูอาสาสมัครฯ จัดกระบวนการเรียนรู้ตามโครงสร้าง
หลักสูตร ประกอบด้วย ช่องทางการประกอบอาชีพ ทักษะการประกอบอาชีพ การฝึกทักษะการประกอบอาชีพ
การทาการตลาด และการคานวณต้นทุนราคาในการจาหน่ายหลักสูตรการขยายพันธ์ุไม้ประดับ (ต้นเคราฤๅษี/ว่าน
งาช้างและว่านกาบหอย) วิทยากรให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติหลักสูตรการขยายพันธุ์ไม้ประดับ (ต้นเคราฤๅษี) การปลูก
เคราฤาษีในลูกตีนเป็ด การปลูกเคราฤาษีดว้ ยไม้แขวนผ้า การดแู ลเคราฤาษี/การใส่ปุ๋ยเคราฤาษี การทาฮอร์โมน
นมสด ทาความรู้จักกับว่านงาช้าง ต้นไม้ฟอกอากาศ ว่านงาช้าง” สมุนไพรโบราณ บาบัดโรค บารุงร่างกาย
ประโยชน์ของว่านงาช้าง ว่านกาบหอย สมุนไพรสีสวยช่วยแก้ร้อนใน การปลูกวา่ นกาบหอย การปลูกว่านงาชา้ ง
ในกระถางจ๋ิว การดูแลว่านงาช้าง/การใส่ปุ๋ยว่านงาช้าง การปลูกว่ากาบหอย การทาฮอร์โมนไข่ เป็นต้น จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ โควิด-19 ในปัจจุบันที่ทุกคนจาเป็นต้องหลีกเล่ียงการเข้าสังคม และลด
กิจกรรมต่างๆ ที่ใกล้ชิดกับบุคคลอ่ืน ซ่ึงเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ทาให้ “บ้าน” กลายเป็นสถานที่ที่ทุกคน
ต้องอยู่ และควรอยู่ ในสภาวการณ์ที่ไม่ปกติแบบนี้ การหากิจกรรมยามว่างที่สามารถทาได้ท่ีบ้าน จึงกลายเป็นเท
รนด์ทุกคนหันมาให้ความสนใจหน่ึงในน้นั คอื การ “ปลกู ตน้ ไม้” ในบ้าน ทั้งท่ีทาเพอ่ื เป็นกิจกรรมคลายเหงา ทาเพื่อ
ความอยู่รอด ไปจนถึงการปลูกเพ่ือบ่งบอกถึงไลฟ์สไตล์ของตัวเอง พฤติกรรมเหล่านี้ก็ทาให้ “ธุรกิจขาย
ตน้ ไม้” เติบโตขึ้นสวนกระแสวิกฤติอย่างท่ไี ม่เคยเปน็ มากอ่ น จากการสารวจของข้อมูลชมุ ชน หม่ทู ่ี 6 บ้านหนา้ ด่าน
ตาบลขนอม พบว่าประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และมีกลุ่มการปลูกดอกมะลิเพ่ือร้อยเป็น
พวงมาลัยขาย และบางส่วนมีเวลาว่างจากการประกอบอาชีพหลักจึงได้มีความสนใจในการเรียนรู้การขยายพันธุ์
พชื เพ่ิมเตมิ ซ่ึงสามารถทาเปน็ อาชพี เสริมแก่ตนเองชมุ ชนไดด้ มี ีการลุงทนุ ที่ไม่สูงมากเกนิ ไป อีกท้ังได้เรียนรู้การปลูก
ตน้ ไม้ในบ้านสาหรับคนต้องการความสดชืน่ จากพืชสีเขียว และการปลูกไม้ประดับท่ีเล้ียงง่ายกันฝุ่นดูดความชื้นใน
บ้าน

ผลลพั ธ์ท่ีเกิดกบั ผู้เรยี นหลกั สูตรกำรขยำยพันธ์ไุ ม้ประดับ (ตน้ เครำฤๅษี/ว่ำนงำชำ้ งและว่ำนกำบหอย)
จำนวน 6 ชั่วโมง

1) ผู้เรียนไดร้ ับการพฒั นาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ มองเห็นช่องทางการ
ประกอบอาชีพสามารถพัฒนาอาชพี ของตนเองเองได้ สามารถใช้เวลาว่างใหเ้ ป็นประโยชน์ ลดความตงึ เครยี ดจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19

2) กลมุ่ เปา้ หมายทเ่ี ขา้ รว่ มการจัดกระบวนการเรยี นรู้หลกั สูตรการขยายพนั ธุไ์ ม้ประดบั (ตน้ เคราฤๅษี/ว่าน
งาชา้ งและวา่ นกาบหอย) จานวน 6 ชวั่ โมง ได้รับความเท่าเทียมเสมอภาค ทัง้ กล่มุ ประชาชากรวยั แรงงาน กล่มุ
สตรี และกลุม่ ผู้สูงอายใุ นชมุ ชนบา้ นหนา้ ด่าน

3) วทิ ยากรเป็นผู้มคี วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ตรงในการจดั หลักสตู ร มีแผนการจดั การเรียนรู้
และสามารถ่ายทอดใหค้ วามรู้ไดเ้ ปน็ อย่างดี

สรุปผลการปฏบิ ตั ิงานรอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มนี าคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 20

4) สถานศกึ ษา ไดร้ ับความร่วมมือจากผนู้ าชุมชน นายชูพงศ์ ทองเต็ม ผู้ใหญบ่ า้ นหมู่ท่ี 6 บา้ นหนา้ ดา่ น
และมสี ว่ นรว่ มในการจดั การศึกษาให้กบั ประชาชนในพ้ืนที่ และเปน็ การสรา้ งสงั คมแห่งการเรียนรใู้ หก้ ับประชาชน
ไดอ้ ยา่ งท่วั ถงึ และเทา่ เทียมกัน

สรปุ ผลการปฏบิ ตั ิงานรอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 21

ผลกำรดำเนินงำนหลักสูตรกำรทำปลำฉ้ิงฉ้ำงทอดกรอบสมนุ ไพรปรงุ รสลำบและถ่ัวทอดกรอบสมนุ ไพรปรงุ รส
ต้มยำ จำนวน 6 ชั่วโมง

เม่ือวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00น. นางสาวปภัสสร์กุล ชูช่วย ครู กศน.ตาบลขนอม
ไดร้ บั มอบหมายจากนางสาวอภริ มย์ มนัส ผู้อานวยการ กศน.อาเภอขนอม ใหด้ าเนินการจัดโครงการจดั การพฒั นา
อาชีพระยะส้ัน (กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ช่ัวโมง) หลักสูตรการทาปลาฉิ้งฉ้างทอดกรอบสมุนไพรปรุงรสลาบและ
ถ่ัวทอดกรอบสมุนไพรปรุงรสต้มยา จานวน 6 ช่ัวโมง โดยนางสาวปราณี ไชยรัตน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้
ณ บ้านสวนรยา หมู่ที่ ๑ ตาบลขนอม อาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนาวัตถุดิบในชุมชนมาพัฒนาให้
เกิดมูลค่าในชุมชน สามารถนาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในพ้ืนที่ และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ประกอบอาชีพเสริม และการบริโภคที่ปลอดภัย การผลิตจาหน่ายเป็นของท่ีระลึก ของฝากในชุมชนตาบลขนอม
ผลจากการจดั กิจกรรมกลุ่มเปา้ หมายเกิดทักษะและสามารถพัฒนาอาชีพการทาปลาฉิ้งฉ้างทอดกรอบสมุนไพรปรุง
รสลาบและถว่ั ทอดกรอบสมุนไพรปรุงรสต้มยา และทาใหม้ องเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพและลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน มีนางจรรยา จูเจ้ย พบปะใหก้ าลังใจผู้เรียน พดู คุยเช่ือมโยงการต่อยอดอาชีพเสริมจากวัตถุดิบในพ้ืนที่
เพื่อต่อยอดเป็นอาชีพเสริม เพ่ือจาหน่ายในพ้ืนที่อาเภอขนอมซึ่งเป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยว มีนักท่องเท่ียวมาเท่ียว
อย่างไม่ขาดสาย การจัดกระบวนเรียนรู้หลักสูตรการทาปลาฉ้ิงฉ้างทอดกรอบสมุนไพรปรุงรสลาบและถั่วทอด
กรอบสมุนไพรปรุงรสต้มยา จานวน 6 ช่ัวโมง จัดกระบวนการเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย ช่อง
ทางการประกอบอาชีพ ทักษะการประกอบอาชีพ การฝกึ ทักษะการประกอบอาชีพ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การ
ทาการตลาด และการคานวณต้นทุนราคาในการจาหน่ายปลาฉ้ิงฉ้างทอดกรอบสมุนไพรปรุงรสลาบและถ่ัวทอด
กรอบสมุนไพรปรุงรสต้มยา จากการสารวจของมลู ชุมชน พบว่าประชาชนกลมุ่ แมบ่ ้านส่วนหนึง่ และกลมุ่ ค้าขายที่
มีความต้องการอาชีพเสริมให้กับตนเอง และอาเภอขนอมเป็นอาเภอท่ีมีอาชีพประมงเป็นอาชีพสาคัญรองจาก
การเกษตร มีเรือประมงในพื้นที่ สัตว์ทะเลท่ีจับได้ส่วนใหญ่ คือ ปลาหมึก กุ้ง ปู และหอยชนิดต่างๆ สัตว์ทะเล
สามารถนามา รับประทานสด หรือแปรรูปด้วยวธิ ีการถนอมอาหาร อาหารทะเลจึงเป็นสินค้าที่โดดเด่นของอาเภอ
ขนอม ผลิตภัณฑอ์ าหาร ทะเลแปรรูปทีน่ ิยม ได้แก่ ปลาแดดเดยี ว ปลาเส้น กุ้งแห้ง ปลาเค็ม หมึกแห้ง กะปิ หอย
เสียบ เป็นต้น เป็นแหล่งทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากร วัตถุดิบในการผลิตท่ีอุดมสมบูรณ์ โดยมีกลุ่มแม่บ้าน
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปจานวนมาก ยังขาดความรู้และความเช่ียวชาญเร่ืองการแปรรูปสินค้า ท่ีถูกตอ้ งตาม
หลกั วชิ าการ การผลติ ผลติ ภัณฑอ์ าหารทะเลแปรรปู ชนดิ ใหมๆ่ จะเห็นไดว้ ่าความรทู้ างดา้ นการแปรรปู อาหารทะเล
มีความจาเป็นตอ่ กลุ่ม ผู้ประกอบการ เน่อื งจากเป็นการสรา้ งมลู คา่ เพ่ิมให้แก่สินค้าอาหารทะเล ซึ่งสามารถทาเป็น
อาชีพเสริมแก่ตนเองและครอบครัวไดด้ ีมกี ารลงุ ทนุ ท่ไี มส่ ูงมาก
ผลลัพธ์ทีเ่ กดิ กับผู้เรยี นหลักสูตรกำรทำปลำฉิ้งฉ้ำงทอดกรอบสมุนไพรปรงุ รสลำบและถั่วทอดกรอบสมุนไพร
ปรุงรสต้มยำ จำนวน 6 ชั่วโมง

1) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ มองเหน็ ช่องทางการ
ประกอบอาชีพสามารถพฒั นาอาชีพของตนเองเองได้ สามารถใช้เวลาวา่ งให้เปน็ ประโยชน์ ลดความตงึ เครียดจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้อื โควดิ -19

2) กลุ่มเปา้ หมายทเี่ ขา้ รว่ มการจดั กระบวนการเรยี นรู้หลกั สูตรการทาปลาฉ้ิงฉา้ งทอดกรอบสมนุ ไพรปรุง
รสลาบและถัว่ ทอดกรอบสมุนไพรปรงุ รสตม้ ยา จานวน 6 ชั่วโมง ไดร้ บั ความเท่าเทยี มเสมอภาค ท้งั กลมุ่ ประชาชา
กรวัยแรงงาน กลุ่มสตรี และกลมุ่ ผู้สงู อายใุ นชุมชนบา้ นบางโหนด

3) วิทยากรเปน็ ผู้มคี วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ตรงในการจดั หลักสูตร มแี ผนการจดั การเรยี นรู้
และสามารถ่ายทอดให้ความรู้ได้เปน็ อย่างดี

สรุปผลการปฏบิ ตั งิ านรอบ ๖ เดอื น (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถงึ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 22

4) ผเู้ รียนมองเหน็ ชอ่ งทางในการประกอบอาชีพใหม่ เชน่ นางเอียด รกั ษาพล นาความรไู้ ปตอ่ ยอดยอด
เป็นอาชีพเสรมิ ขายทางออนไลน์ ผ่าน Facebook และนาออกจาหน่ายในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยเี พอื่ เร่ิมต้น
ฤดกู าลผลติ ใหม่(Field day) และบรกิ ารการเกษตร ปี 2564 วันที่ 18 มนี าคม 2564

สรปุ ผลการปฏบิ ตั งิ านรอบ ๖ เดอื น (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถงึ ๓๑ มนี าคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 23

ผลกำรดำเนินงำนหลักสตู รกำรแปรรูปฝรง่ั และมะม่วง (แชอ่ ่ิมและอบแห้ง) จำนวน 6 ชั่วโมง
เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00น. นางสาวปภัสสร์กุล ชูช่วย ครู กศน.ตาบลขน

อมได้รับมอบหมายจากนางสาวอภิรมย์ มนัส ผู้อานวยการ กศน.อาเภอขนอม ให้ดาเนินการจัดโครงการจัดการ
พัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ช่ัวโมง) หลักสูตรการแปรรูปฝรั่งและมะม่วง (แช่อ่ิมและอบแห้ง)
จานวน 6 ชวั่ โมง โดยนางกัลยา ศรชยั เปน็ วิทยากรใหค้ วามรู้ ณ บ้านเลขที่ 45/11 หมทู่ ่ี 3 บ้านหัวเทอะ ตาบล
ขนอม อาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่อื นาวัตถุดบิ ในชุมชนมาพัฒนาให้เกิดมูลค่าในชุมชน สามารถนา
ความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในพ้ืนท่ี และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการประกอบอาชีพเสริม และการ
บริโภคท่ีปลอดภัย การผลิตจาหน่ายเป็นของท่ีระลึก ของฝากในชุมชนตาบลขนอม ผลจากการจัดกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมายเกิดทักษะและสามารถพัฒนาอาชีพการทาหลักสูตรการแปรรูปฝร่ังและมะม่วง (แช่อิ่มและอบแห้ง)
และทาให้มองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพและลดรายจ่ายในครัวเรือน สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้า
ทางการเกษตร จากการสารวจข้อมูลชุมชนตาบลขนอม อาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าในพื้นที่
อาเภอขนอมมีฝรั่งสายพันธ์กุ ิมจแู ละมะมว่ งเบาในพ้ืนที่จานวนมาก ทาให้บางครั้งมผี ลผลิตมากเกินไป ส่วนทีเ่ หลือ
จากจาหน่าย ยังสามารถเพิ่มมูลค่า เพิ่มความหลากหลายให้ผลิตภัณฑ์ โดยการนามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ให้กับ
กลมุ่ แม่บ้านผู้สนใจต่อไปเพอ่ื ยดื อายุ และเพ่ิมมูลค่าใหก้ บั ผลไมใ้ นพืน้ ท่ีต่อไป
ผลลพั ธ์ทเ่ี กิดกับผเู้ รียนหลกั สตู รกำรแปรรปู ฝรัง่ และมะม่วง (แชอ่ ิ่มและอบแห้ง) จำนวน 6 ชั่วโมง

1) ผู้เรยี นไดร้ บั การพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ มองเหน็ ชอ่ งทางการ
ประกอบอาชีพสามารถพัฒนาอาชพี ของตนเองเองได้ สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดความตงึ เครียดจาก
สถานการณ์การแพรร่ ะบาดของเช้ือ โควิด-19

2) กลุม่ เปา้ หมายทเ่ี ขา้ ร่วมการจดั กระบวนการเรียนรู้หลกั สูตรการแปรรปู ฝรง่ั และมะมว่ ง (แช่อิม่ และ
อบแหง้ ) จานวน 6 ชัว่ โมง ไดร้ ับความเทา่ เทียมเสมอภาค ทัง้ กลุ่มประชาชากรวยั แรงงาน กลุม่ สตรี และกลุ่ม
ผู้สูงอายุในชุมชนบา้ นหัวเทอะ

3) วิทยากรเปน็ ผู้มคี วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ตรงในการจัดหลกั สตู ร มแี ผนการจัดการเรยี นรู้
และสามารถ่ายทอดใหค้ วามรู้ไดเ้ ป็นอย่างดี

สรุปผลการปฏิบตั ิงานรอบ ๖ เดอื น (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 24

สรปุ ผลการปฏบิ ตั งิ านรอบ ๖ เดือน (๑ ตลุ าคม ๒๕๖๓ ถงึ ๓๑ มนี าคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 25

ผลกำรดำเนนิ งำนกำรศึกษำเพื่อพัฒนำทกั ษะชวี ิต

เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2564 นางสาวปภัสสร์กุล ชูช่วย
ครู กศน.ตาบลขนอม ได้รับมอบหมายจากนางสาวอภิรมย์ มนัส
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอขนอม ให้ดาเนินการจัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการทักษะการดูแลสุขภาพตนเอง “โยคะเพื่อสุขภาพ
ด้วยผ้าขาวม้า” โดยมนี างสาวโชติกา ชมเกตุ ครูสอนโยคะขนอม
Page Yoga Basic จัดขึ้น ณ หอ้ งสมดุ ประชาชนอาเภอขนอม ม.
3 ตาบลขนอม อาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือให้
ได้รับความรู้ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพท้ังทาง
ร่างกายและจิตใจ ได้รับการส่งเสริมให้ร่างกายได้ฝึกระบบหายใจ ลดความเครียด สามารถดูแลสุขภาพและ
แก้ปัญหาด้านสุขภาพด้วยตนเอง มีการดูแลสุขภาพตนเองมากข้ึนด้วยการเล่นโยคะอย่างถูกต้อง สามารถใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์และมีสขุ ภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ทาให้ไม่เกิดการเจ็บปว่ ยได้ง่าย โดยมรี ูปแบบการจดั กจิ กรรม

1. อบรมใหค้ วามรู้ เรื่อง “โยคะ” เพื่อสขุ ภาพ สรา้ งสมดุลชวี ติ ”
2. ท่าโยคะเบอ้ื งต้น สาหรับมือใหม่
3. เรยี นรูแ้ ละฝึกปฏิบตั กิ าร โยคะจากผา้ ขาวมา้
 นางสาวอภิรมย์ มนสั ผูอ้ านวยการ กศน.อาเภอขนอม ได้มอบหมายให้นางจรรยา จเู จย้

ครูอาสาสมัครฯ กศน.อาเภอขนอม ร่วมพบปะพูดคุยสร้างแรงบันดาลใจเกยี่ วกบั การออกกาลงั กาย ไดร้ ับทักษะ

การดูแลสุขภาพตนเอง “โยคะเพื่อสขุ ภาพด้วยผา้ ขาวม้า” ซง่ึ สามารถนาความรไู้ ปปรบั ใช้ในการบริหารจัดการชวี ติ

ของตนเองให้อยใู่ นสงั คมได้อยา่ งมคี วามสุข มีการดูแลสุขภาพเบ้อื งต้นได้ ทาให้ไม่เกิดการเจบ็ ป่วยได้งา่ ย

 นางสาวโชติกา ชมเกตุ ครูสอนโยคะขนอม Page
Yoga Basic วิทยากรให้ความรู้ โยคะ คือ วิถีชีวิตที่มุ่งพัฒนา
กายและจิตใจให้เกิดศักยภาพสูงสุด และการฝึกโยคะทาให้
ร่างกายทางานได้มีประสิทธิภาพ ช่วยให้จิตได้ทางานเต็ม
ประสิทธิภาพสูงสุดแล้ว เมื่อน้ันเราก็จะเข้าถึง สุขภาวะ คือ
เป้าหมายสูงสุดที่แท้จริงของชีวิต ดังนั้นเมื่อเราดูแลเอาใจใส่
ร่างกายได้อยา่ งเป็นปกติอยา่ งสม่าเสมอแล้ว จิตต้องดีตามไปด้วย
และโอกาสทจ่ี ะเจ็บไขไ้ ด้ปว่ ยก็น้อยลง หรือหากมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดข้ึน การฝึกโยคะเป็นประจาจนมีร่างกายเข้มแข็ง
ก็จะทาให้หายจากโรคภัยได้เร็วกว่าผู้ท่ีไม่ได้ทาอะไรเลย เพราะท่าของโยคะจะช่วยยืดกล้ามเน้ือของส่วนต่างๆทา
ให้ระบบกล้ามเน้ือ เส้นเอ็น กระดูกสันหลัง ข้อต่อต่างๆ ทางานได้ดีขึ้น มีความสมดุลยิ่งขึ้นโยคะมีการผ่อนคลาย
สลบั กับการเหยียดยืดตลอดเวลาท่ฝี ึก เช่น ช่วยกดนวดของระบบต่างๆ ภายในอนั ได้แก่ ระบบตอ่ มไร้ท่อ ระบบย่อย
อาหาร ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธ์ฯลฯ การยึดสลับการผ่อนคลาย จะทาให้ระบบเหล่าน้ีทางานดีขึ้น ช่วยกระตุ้น
ระบบหมนุ เวียนของเลอื ด ชว่ ยพัฒนาระบบประสาท การตดิ ตอ่ สอื่ สารสมั พันธ์ของกลไกลต่างๆ ภายในร่างกายการ
ฝึกโยคะช่วยสร้างเสริมระบบหายใจให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น ทาให้เรามีสติ รู้ความรู้สึกของร่างกาย รู้จิตและ
อารมณข์ องร่างกายตนเองได้ดีข้ึน เอ้ือต่อการคุมอารมณ์ของตวั เอง สอนใหเ้ รามีจริยธรรม ทาใหเ้ ราเป็นสมาชิกที่ดี
ของชุมชนและสังคม มุ่งเน้นที่กายและจิตเป็นสาคัญ โยคะไม่ใช่เป็นเร่ืองของร่างกายอย่างเดียวอย่างท่ีหลายๆคน
เข้าใจ ทฤษฎีของโยคะ คือ การบาบัดของการเคล่ือนไหวส่วนต่างๆของร่างกายตามท่ีกาหนด โดยเน้นการหายใจ
เข้า-ออก ให้สอดคล้องกับท่าฝึก และการทาสมาธิในการฝึก การฝึกโยคะเปน็ กระบวนการที่บาบัดล้าลึกมาก ซึง่ จะ

สรปุ ผลการปฏบิ ตั งิ านรอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถงึ ๓๑ มนี าคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 26

ทางานร่วมกันระหว่างพลงั งานในร่างกายและจิตใจทาให้รา่ งกายและจิตใจมอี ารมณ์กระฉับกระเฉง ช่วยเสริมความ
กระปรี้กระเปร่า ลดความเครียด ด้วยการเรียนรู้วิธีเข้าถึงแหล่งเก็บพลังงานที่กระจายอยู่ท่ัวร่างกาย โยคะนั้นมี
มากมายหลายพันท่า ท่าบริหารอย่างง่าย ๆ ใช้เวลาเพียงวันละ 15-30 นาที ซึ่งจะชว่ ยใหค้ ุณแขง็ แรง ชะลอความ
แก่และสุขภาพดขี นึ้

ซึง่ การออกกาลังกายหรือดูแลสุขภาพนั้นกม็ หี ลากหลายวธิ ีตามความสนใจ และรูปแบบการใชช้ วี ติ ของแต่
ละคน หากเราทาอย่างสม่าเสมอก็ย่อมเกิดประโยชนท์ ด่ี ตี อ่ ตนเองอยา่ งแน่นอน “โยคะเพื่อสขุ ภาพด้วยผ้าขาวม้า”
เป็นวิธกี ารดแู ลสขุ ภาพท่ีได้รับความนยิ มอย่างมาก คือ "โยคะ" ทาไดง้ ่าย ๆ ท่ีบ้านเวลาไหนก็ได้ และเปน็ การ
อนรุ ักษผ์ ้าไทยไว้ด้วย

 นางสาวปภสั สร์กลุ ชูชว่ ย ครู กศน.ตาบลขนอม รว่ มกับผู้เข้าร่วมกจิ กรรมถอดองคค์ วามรจู้ ากการฝึก
ปฏบิ ัติและประโยชน์ของการฝกึ โยคะ ซง่ึ โยคะเป็นสิ่งดๆี ทใ่ี หป้ ระโยชนก์ ับร่างกาย เช่น

1.ชว่ ยผอ่ นคลายความตงึ เครียด
2.ระบบไหลเวยี นของเลือดดี
3.ช่วยทาใหห้ นุ่ ดขี ึ้น
4.แก้อาการปวดกล้ามเนื้อ
5.การทรงตัวดีขน้ึ
ผลลัพธ์ทเี่ กดิ กบั กลุ่มเปำ้ หมำย
5.1 ผู้เรียนไดร้ ับการพฒั นาความรู้ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อสขุ ภาพทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ
ได้รบั การส่งเสริมใหร้ า่ งกายได้ฝกึ ระบบหายใจ ลดความเครียด และนาความรู้ไปปรบั ใชใ้ นการดูแลสขุ ภาพและ
แกป้ ญั หาดา้ นสุขภาพด้วยตนเองในระดับขน้ั เบ้ืองตน้
5.2 กลมุ่ เปา้ หมายท่ีเขา้ รว่ มการจดั กระบวนการเรียนรู้ไดร้ ับความเท่าเทียมเสมอภาค ทง้ั กลมุ่
ประชาชากรวัยแรงงาน กลุ่มสตรี และกลุ่มผู้สูงอายุในชมุ ชนตาบลขนอม
5.3 วิทยากรเปน็ ผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะประสบการณ์ตรงในการจัดหลักสตู ร มีแผนการจดั การ
เรยี นรู้ และสามารถา่ ยทอดใหค้ วามร้ไู ด้เปน็ อย่างดี
5.4 สถานศึกษา ไดร้ บั ความร่วมมือจากครูสอนโยคะขนอม Page Yoga Basic และมีสว่ นร่วมในการจัด
การศกึ ษาให้กับประชาชนในพืน้ ท่ี และเป็นการสร้างสงั คมแหง่ การเรยี นรใู้ ห้กับประชาชนไดอ้ ยา่ งทั่วถงึ และเท่า
เทยี มกัน

สรปุ ผลการปฏบิ ตั ิงานรอบ ๖ เดอื น (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถงึ ๓๑ มนี าคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 27

สรปุ ผลการปฏบิ ตั งิ านรอบ ๖ เดือน (๑ ตลุ าคม ๒๕๖๓ ถงึ ๓๑ มนี าคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 28

ผลกำรดำเนินงำนกำรจัดกระบวนกำรเรยี นรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกจิ พอเพียง

เม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวปภัสสร์กุล ชูช่วย ครู กศน.ตาบลขนอม ได้รับมอบหมาย
จากนางสาวอภิรมย์ มนัส ผู้อานวยการ กศน.อาเภอขนอม ให้ดาเนินการจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
“เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง” ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านไร่ ชายน้า ฟาร์มนก
ตาบลปากแพรก อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ บูรณาการความรู้
ประสบการณ์ และทักษะอาชีพหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม
และชุมชนโดยรวม สามารถนาความรู้มาใช้ในการดารงชีวิตและสามารถศักยภาพเศรษฐกิจตามบริบทชุมชนของ
ตนเองเน้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือนและให้มีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองศาสตร์พระราชา สามารถนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น
ประกอบด้วยกิจกรรม

 1. อบรมใหค้ วามรู้ เรื่องศาสตรพ์ ระราชา : การเรยี นรู้
เศรษฐกิจพอเพยี งกับการประยกุ ตใ์ ช้” โดยนายมโนธรรม ชูแสง
ประธานศูนยเ์ รียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง บ้านไร่ ชายนา้ ฟาร์มนก ได้
บรรยายให้ความรู้โดยใช้สอื่ Power point ประกอบการบรรยายใหแ้ ก่
คณะศกึ ษาดูงาน

 2. อบรมใหค้ วามรู้ เร่อื งศาสตรพ์ ระราชา สู่โคกหนองนา
โมเดล ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่
โดยนางธาดา ชูแสง ประธานกลุ่มโคกหนองนา บรรยายให้ความรโู้ ดย
ใชส้ อื่ คลิป VDO มเี นือ้ หารายละเอียด ดังนี้

 3. ศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏบิ ตั ิการทากระถางแก้มลงิ
กระถางแก้มลงิ เปน็ กระถางที่สามารถเกบ็ กักน้าภายในตวั ทา
ใหเ้ ราไมจ่ าเปน็ ต้องรดน้าบ่อย ๆ รดครง้ั หน่ึงสามารถอยู่ได้ประมาณ 2
อาทติ ย์ ชว่ ยลดการใหน้ า้ ลดเวลา ลดตน้ ทุนได้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้
กบั การปลูกพืชได้หลายอยา่ ง เช่น ต้นไม้ในกระถาง มะนาวในกระถาง
 4. ศกึ ษาเรยี นรู้ “สมนุ ไพรไทย สร้างภูมคิ ุ้มกนั ต้านไวรสั โควดิ -19” จากกลมุ่ วสิ าหกิจชมุ ชนบา้ นดิน
แดง ศนู ย์การเรียนรู้สมนุ ไพร 222 หมู่ 15 ต.ปากแพรก อ.ดอนสกั จ.สรุ าษฎรธ์ านี บรรยายใหค้ วามรูโ้ ดยนาย
เอกลักษณ์ ฤทธิอินทร์ อสม.ดีเด่น ระดบั เขตสุขภาพ ท่ี 11,12 และระดบั ภาคใต้ ประจาปี 2564 สาขาภมู ิ
ปัญญาท้องถิน่ ดา้ นสุขภาพ ได้เรียนรู้เก่ียวกบั สมุนาพรแตล่ ะละชนิดและการนาสมุนไพร มาทาเปน็ ไวน์เพอื่ สขุ ภาพ
และใหค้ วามรู้สมุนไพรไทย สรา้ งภูมคิ ุม้ กัน ต้านไวรัสโควดิ -19
 5. นางสาวปภสั สร์กุล ชชู ว่ ย ครู กศน.ตาบลขนอม ร่วมกับผูเ้ ข้ารว่ มกจิ กรรมถอดองคค์ วามรู้จาก
การฝึกฝกึ อบรมและศึกษาดูงาน “เรียนร้ศู าสตร์พระราชา ตามรอยพอ่ อย่างพอเพียง” ประกอบด้วย สิง่ ทีไ่ ดร้ บั
จากการเรยี นรู้ การนาความรูไ้ ปปรับใชใ้ นพน้ื ที่หรอื บรบิ ทของตนเอง

สรุปผลการปฏบิ ตั ิงานรอบ ๖ เดือน (๑ ตลุ าคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 29

ผลลพั ธท์ ่ีเกิดกับกลุ่มเป้ำหมำย
1. ผู้เรยี นได้รบั การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางดา้ นการดารงชวี ิตอย่าง

พออยู่ พอกินและพึง่ พาตนเอง เรยี นรู้แนวทางในการลดต้นทนุ ในการประกอบอาชีพ การสร้างอาชีพเสริม การทา
การเกษตรแบบผสมผสาน การบริโภคปลอดภยั และการผลิตเพื่อรักษาส่ิงแวดล้อมในชุมชน ใชท้ รัพยากรที่มอี ยู่ให้เกดิ
ประโยชนม์ ีคุณค่า และเกิดรายได้ นาความรูม้ าใชใ้ นการดารงชวี ิตประจาวันไดอ้ ย่างเหมาะสมกับตนเอง
ครอบครัวและชมุ ชนตามบรบิ ทชุมชนของตนเอง เนน้ การผลติ เพ่ือบรโิ ภคในครัวเรือน และสามารถนาความรู้ที่
ไดร้ บั ไปประยุกต์ใชใ้ นชวี ิตประจาวันได้อยา่ งเหมาะสมกบั ตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้

2. กลมุ่ เป้าหมายสามชิกกลุ่มท่าขามเกษตรพอเพยี ง ไดเ้ ห็นตน้ แบบการเป็นวิทยากรบรรยายใหค้ วามรู้
เกี่ยวกบั การทาเกษตรและการใช้ชีวิตตามหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี งและเกษตรทฤษฎใี หม่ เปน็ ภมู ิปัญญา
ชาวบา้ น ถ่ายทอดความรู้ โดยยึดหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง มุง่ เน้นการลดค่าใช้จา่ ยและให้ชมุ ชนมสี ว่ น
รว่ ม ใช้พืน้ ทีบ่ ้านเป็นฐานการเรยี นรใู้ หแ้ ก่คนในชมุ ชนและพ้ืนทใี่ กลเ้ คียง ตลอดจนหนว่ ยงานสถานศึกษาตา่ งๆ
ที่มาอบรมดงู านแหล่งเรยี นรู้กล่มุ ท่าขามเกษตรพอเพยี ง ภายใตบ้ ทบาทของศูนยเ์ รยี นรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยี งและเกษตรทฤษฎีใหมป่ ระจาตาบลขนอมอีกด้วย

3. กล่มุ เป้าหมายทีเ่ ข้ารว่ มการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้รับความเท่าเทยี มเสมอภาค ทัง้ กล่มุ
ประชาชากรวยั แรงงาน กลุ่มสตรี และกลุ่มผสู้ งู อายุในชุมชนตาบลขนอม

4. วทิ ยากรเปน็ ผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทกั ษะประสบการณต์ รงในการจัดหลักสตู ร มแี ผนการจดั การ
เรยี นรู้ และสามารถา่ ยทอดใหค้ วามรูไ้ ด้เป็นอยา่ งดี

ผลกำรดำเนนิ งำนกำรศึกษำเพื่อพัฒนำสังคมและชุมชน

เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2564 นางสาวปภัสสร์กุล ชูช่วย ครู กศน.ตาบลขนอม ได้รับมอบหมายจาก
นางสาวอภิรมย์ มนัส ผู้อานวยการ กศน.อาเภอขนอม ให้ดาเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติดตั้งโซล่าเซลล์
สาหรับระบบไฟสนามและระบบสูบน้า ภายใต้โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเร่ืองระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับผู้เข้ารับการอบรม สามารถนาความรู้และ
ทักษะท่ีได้รับไปปรับใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ด้านการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถบริหารจัดการตนเองทางดา้ นพลังงาน และนาไปสู่การลดต้นทุน การใช้พลงั งานเพ่ือ
การเกษตร ณ กลุ่มท่าขามเกษตรพอเพียง ม.1 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน
29 คน แยกเปน็ ชาย 13 คน หญิง 16 คน โดยมีรูปแบบการจดั กิจกรรม

1. บรรยายใหค้ วามรู้ เรือ่ งความรพู้ ื้นฐานระบบผลติ ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติ ย์ ความปลอดภยั ในงาน
ไฟฟา้ และระบบโซลา่ เซลล์โดยวทิ ยากร การบารงุ รักษาระบบผลิตไฟฟา้ จากพลังงานแสงอาทติ ย์ นาโดย ดร.สุพร
ฤทธภิ ักดี และนายอภริ ญั ธ์ จนั ทรท์ อง อาจารยป์ ระจาหลักสตู รวศิ วกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวศิ วกรรมไฟฟา้
วทิ ยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยรี าชมงคลศรีวิชยั

2. ฝกึ ปฏบิ ตั ิ การออกแบบและการติดต้ังระบบไฟสนามจากพลงั งานแสงอาทิตย์เบ้อื งต้น การออกแบบ
และการติดตัง้ ระบบปมั๊ น้าจากพลงั งานแสงอาทติ ย์ โดยวทิ ยากร นายธีระศักด์ เต็งทอง อดีตเจ้าหน้าที่บริษัทยู
นิเวฟ จากัด นาเขา้ อปุ กรณด์ ้านพลังงานและปิโตรเคมี

 พธิ เี ปดิ โครงการอบรมเชงิ ปฏิบัตกิ ารติดตัง้ โซล่าเซลล์สาหรับระบบไฟสนามและระบบสูบน้า
โดยนายไพบลู ย์ ช่วยสงค์ ผู้ใหญบ่ ้านหมทู่ ่ี 1 ตาบลขนอม อาเภอขนอม จังหวดั นครศรธี รรมราช

 ดร.สุพร ฤทธภิ ักดี อาจารยป์ ระจาหลกั สตู รวศิ วกรรมศาสตรบณั ฑติ สาขาวศิ วกรรมไฟฟา้ วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจดั การ มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย พบปะพูดคยุ

สรปุ ผลการปฏิบตั งิ านรอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถงึ ๓๑ มนี าคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 30

พลงั งานทดแทน หมายถึง พลังงานท่ีนามาใช้แทนน้ามนั เชื้อเพลิง สามารถแบง่ ตามแหลง่ ท่ไี ดม้ ากเป็น 2 ประเภท
คือ พลังงานทดแทนจากแหล่งท่ีใช้แล้วหมดไป อาจเรยี กว่า พลงั งานสนิ้ เปลอื ง ได้แก่ ถ่านหิน กา๊ ซธรรมชาติ
นวิ เคลียร์ หนิ นา้ มนั และทรายนา้ มัน เป็นต้นและพลังงานทดแทนอกี ประเภทหน่ึงเปน็ แหล่งพลงั งานทใ่ี ช้แลว้
สามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก เรยี กว่า พลังงานหมุนเวยี น ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม ชวี มวล น้า และไฮโดรเจน เปน็ ตน้
ซงึ่ ในท่ีนี้จะขอกล่าวถงึ เฉพาะศกั ยภาพ และสถานภาพการใชป้ ระโยชน์ของพลังงานทดแทน

 นายอภริ ญั ธ์ จันทร์ทอง อาจารย์ประจาหลักสตู รวศิ วกรรมศาสตรบณั ฑติ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิทยาลยั เทคโนโลยีอตุ สาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวี ิชยั

ผลลัพธ์ทเี่ กิดกับกลุม่ เป้ำหมำย
1. ผู้เรียนได้รับการพฒั นาความรู้ และประสบการณอ์ ันเป็นประโยชน์เร่ืองระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงั งาน

แสงอาทติ ย์ สามารถนาความรแู้ ละทกั ษะทีไ่ ดร้ ับไปปรับใช้ในการปฏบิ ตั งิ านให้เกดิ ประสิทธิภาพ เน้นการตดิ ตั้งแสง
สวา่ งและการดูแลรักษาป๊ัมน้าเซลลแ์ สงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร ทดแทนไฟฟา้ และพลงั งานเชื้อเพลิงในการเกษตร
ชมุ ชนมีแหลง่ เรยี นรดู้ า้ นการใชพ้ ลังงานแสงอาทิตยท์ สี่ ามารถบริหารจดั การตนเองทางด้านพลงั งาน และนาไปสู่
การลดตน้ ทุน การใช้พลงั งานเพื่อการเกษตร พร้อมท้ังเปน็ แหล่งเรียนรดู้ า้ นพลงั งานเกิดการพึ่งพาตนเองภายใน
ชุมชนได้อยา่ งยั่งยนื

2. กลมุ่ เปา้ หมายทเ่ี ข้ารว่ มการจดั กระบวนการเรยี นรู้ไดร้ บั ความเท่าเทยี มเสมอภาค ทง้ั กลุ่ม
ประชาชากรวัยแรงงาน กล่มุ สตรี กลมุ่ เกษตรกร กลุม่ ผู้สนใจ และกลมุ่ ผูส้ งู อายุในชมุ ชนตาบลขนอม

3. วิทยากรเป็นผู้มคี วามรู้ ความสามารถ มีทักษะประสบการณ์ตรงในการจัดหลักสูตร มีแผนการจัดการ
เรยี นรู้ และสามารถา่ ยทอดใหค้ วามรไู้ ดเ้ ป็นอยา่ งดี

4. สถานศกึ ษา ไดร้ ับความร่วมมอื จากวทิ ยาลยั เทคโนโลยอี ุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวทิ ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรวี ชิ ัยและมสี ่วนร่วมในการจัดการศกึ ษาให้กบั ประชาชนในพ้ืนท่ี และเปน็ การสรา้ งสงั คมแห่ง
การเรยี นรใู้ ห้กับประชาชนได้อย่างท่วั ถึงและเทา่ เทยี มกัน

สรปุ ผลการปฏิบตั ิงานรอบ ๖ เดือน (๑ ตลุ าคม ๒๕๖๓ ถงึ ๓๑ มนี าคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 31

สรปุ ผลการปฏบิ ตั งิ านรอบ ๖ เดือน (๑ ตลุ าคม ๒๕๖๓ ถงึ ๓๑ มนี าคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 32

ตวั ช้ีวัดท่ี 5
จำนวนผรู้ ับบรกิ ำรกำรศึกษำตำมอธั ยำศัย

สรปุ ผลการปฏบิ ตั งิ านรอบ ๖ เดอื น (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถงึ ๓๑ มนี าคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 33

ตวั ชี้วดั ที่ 5 จำนวนผู้รบั บรกิ ำรกำรศกึ ษำตำมอัธยำศยั

จากการท่ีกศน.ตาบลขนอม ได้ขับเคล่ือนกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมกับบรรณารักษ์อาสาและ
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน โยได้วางแผนให้บริการกับประชาชนในพื้นท่ีตาบลขนอม นักศึกษา กศน.ตาบลขนอม
และนักเรียนในโรงเรียน โดยได้รวบรวมผลการจัดกิจกรรมระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564
ดังรายละเอยี ดดงั ตอ่ ไปนี้

ตำรำงแสดงจำนวนผรู้ ับบรกิ ำรกำรศกึ ษำตำมอธั ยำศยั กศน.ตำบลขนอม

จำนวน ผลกำร หมำยเหตุ

ที่ โครงกำร/กิจกรรม ครัง้ เป้ำหมำย (คน) ดำเนินงำน

(คน)

1 กิจกรรมมุมสง่ เสริมการอา่ น ผ่านนทิ รรศการใน 1 ครง้ั 15 คน 35 คน

กศน.ตาบลขนอม

2 กิจกรรมบรรณารักษ์อาสาหมุนเวียนหนังสือสู่ 2 คร้ัง 10 คน 15 คน

บ้านหนังสอื ชมุ ชน”กระเป๋ารักการอ่าน” กศน.

ตาบลขนอม

3 กจิ กรรมปันความรู้สนู่ ้อง ณ ศพด.บ้านเขาดนิ 1 ครั้ง 15 คน 17 คน

4 กจิ กรรมส่งเสริมการอ่าน ณ บา้ นหนงั สอื ชุมชน 4 ครง้ั 25 คน 68 คน

บา้ นท่าขาม

5 กจิ กรรมนง่ั ท่ีไหนอา่ นทน่ี ัน่ “Where sit, read 2 ครั้ง 15 คน 35 คน

there”

6 กิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้/บา้ นหนงั สอื 7 ครง้ั 20 คน 385 คน

ชุมชนจากบคุ คลภายนอก

รวม 100 คน 555 คน
จำกตำรำงท่ี ๑ แสดงใหเ้ ห็นว่าการจดั กจิ กรรมทง้ั ในเชงิ รุกและเชงิ รับ เปน็ การส่งเสริมให้ประชาชนได้

เรยี นรแู้ ละเกดิ การเข้าถงึ ข้อมูล แตเ่ มือ่ เทยี บจานวนการเข้ารับบรกิ าร พบวา่ การจัดกิจกรรมเชงิ รกุ จะเปน็ การ

ลงพื้นที่ทเ่ี ข้าถงึ ประชาชนไดเ้ ยอะกวา่ ซึง่ เปน็ แนวทางในการพฒั นาตอ่ ไปในด้านการจดั กิจกรรมลงส่ชู มุ ชนตอ่ ไป

1. กิจกรรมมุมส่งเสริมกำรอ่ำน ผ่ำนนิทรรศกำรใน กศน.ตำบลขนอม จัดข้ึนเพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
อ่านทั้งภายในและภายนอก กศน.ตาบลขนอม เป็นการจัดนิทรรศการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ เช่น ความรู้อาเซียน
ความรู้ภูมิปญั ญาท้องถน่ิ ในชมุ ชน ความร้วู ันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นตน้ เพือ่ กระตุ้นและเสริมสรา้ งนิสัยรัก
การอ่านและการแสวงหาความรู้ซ่ึงเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่นักศึกษาและประชาชนในชุมชนให้มีนิสัยรัก
การอ่านเพ่ิมข้นึ และสร้างโอกาสในการเข้าถงึ แหล่งเรียนรู้และสง่ เสรมิ การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยครู กศน.ตาบลขน
อม ร่วมวางแผนกับนักศึกษา กศน.ตาบลขนอมในการจัดกิจกรรมมุมส่งเสริมการอ่าน ผ่านนิทรรศการใน กศน.
ตาบลขนอม มปี ระชาชนทว่ั ไปที่เขา้ รับบรกิ าร ณ กศน.ตาบล

สรปุ ผลการปฏิบตั งิ านรอบ ๖ เดือน (๑ ตลุ าคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 34

2. กจิ กรรมบรรณำรักษ์อำสำหมนุ เวียนหนังสอื สบู่ ้ำนหนังสอื ชุมชน”กระเป๋ำรักกำรอ่ำน” กศน.ตำบลขนอม
บา้ นหนงั สือชุมชน เป็นแหลง่ การอ่าน การเรยี นรู้ที่เกิดขึ้นในชมุ ชน โดยนา

การอ่านให้เข้าถึงทุกครอบครัวประชาชนท่ัวไป ได้เสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้
พัฒนาความรู้ความคิดข้อมูลข่าวสาร ให้เพิ่มพูน ทันต่อเหตุการณ์ สร้างความ
เพลิดเพลิน เป็นสถานที่พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สามารถเข้าใช้
บริการได้สะดวก มคี วามเหมาะสมกบั บริบทของพื้นทแี่ ละชุมชน โดยมีเจา้ ของบ้าน
ทาหน้าที่ดูแล ให้บริการ และจัดกิจกรรมสร้างเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาคณุ ภาพชีวติ ของคนในชุมชน

การดาเนินงานบ้านหนังสือชุมชน ในแต่ละแห่งจะมีสื่อที่ได้มาจากการ
จัดหาท่ีไม่เหมือนกัน บางแห่งอาจจะเป็นสื่อท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับความ
ต้องการ บางแห่งมีจานวนไม่เพียงพอ จึงควรมีการหมุนเวียนหนังสือจากแหล่งท่ีมีความพร้อมมากกว่า เช่น
ห้องสมุด ประชาชน กศน. ตาบล และแหล่งเรยี นรอู้ น่ื ๆ ออกหมนุ เวียนไปให้บรกิ ารแก่ ผใู้ ช้บรกิ ารการอา่ นในบ้าน
หนังสือชุมชน เป็นอีกวิธีการในการสนับสนุนส่ือ หนังสือดีมีประโยชน์ให้มีความหลากหลายในบ้านหนังสือชุมชน
กระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้อยา่ งต่อเน่ืองมีนิสยั รักการอ่าน บ้านหนังสือชุมชนบา้ นครูกานต์ หมู่
ท่ี 1 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช มีผู้ใช้บริการ 20-30 คนต่อวนั และบ้านหนังสือชุมชนบา้ นครกู ้อย หมู่
ที่ 4 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ผใู้ ช้บริการ 15-20 คนตอ่ วนั

กศน.ตาบลขนอม จึงได้จัดกิจกรรมบรรณารักษ์อาสาหมุนเวียนหนังสือสู่บ้านหนังสือชุมชน”กระเป๋า
รักการอ่าน” กศน.ตาบลขนอม เพื่อนาหนังสือที่บรรณารักษ์อาสาเลือกสรรในห้องสมุดประชาชน /กศน.ตาบลได้
หมุนเวียนให้บริการผู้อ่านในบ้านหนังสือชุมชนครอบคลุมทุกแห่งในชุมชนอย่างสม่าเสมอ จุดละอย่างน้อย 20
เลม่ /คร้ัง

สรปุ ผลการปฏิบตั งิ านรอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถงึ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 35

3. กิจกรรมปันควำมร้สู ูน่ ้อง ณ ศพด.บำ้ นเขำดิน
เม่ือวนั ท่ี 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00น. นางสาวปภสั สร์กลุ ชูชว่ ย ครู กศน.ตาบลขนอม

ได้รับมอบหมายจากนางสาวอภิรมย์ มนสั ผอู้ านวยการ กศน.อาเภอขนอม ให้ดาเนนิ การจดั กจิ กรรมส่งเสริมการ
อา่ น ณ ศนู ย์พัฒนาเด็กเลก็ บ้านเขาดิน หมทู่ ่ี13 ตาบลขนอม อาเภอขนอม จังหวัดนครศรธี รรมราช โดยไดร้ ับ
ความร่วมมือจากภาคเี ครอื ขา่ ย นางสาวกชพรรณ ทองนุ่ม เจา้ ของบ้านหนังสอื ชมุ ชน ร่วมกับ อาสาสมัครสง่ เสริม
การอา่ น กศน.ตาบลขนอม (นักศึกษากศน.ตาบลขนอม) จัดกิจกรรมอา่ นนทิ านคณุ ธรรมใหน้ อ้ งฟัง กิจกรรมเรยี นรู้
โลมาบ้านฉัน กจิ กรรมเรียนรู้จากภูมปิ ัญญา(การทาสบกู่ ากกาแฟ) กจิ กรรมนันทนาการสาหรบั เด็ก กจิ กรรม
สง่ เสรมิ ให้คณุ แม่เล่านทิ านให้ลูกฟงั เปน็ ต้น ผลจากการจัดกิจกรรมทาให้กลุ่มเป้าหมาย นอ้ งๆ นกั เรียนระดบั
อนบุ าล 2 จานวน 17 คน ได้รบั ความรู้และทักษะการด้านการเขยี น การฟัง การสังเกต การพดู เพิม่ ขึ้น มคี วามใฝ่
รู้และมนี ิสยั รักการอา่ นมากยิ่งขน้ึ สามารถจินตนาการความคิดจากเรื่องเรอ่ื งท่ีฟงั ได้ กลุ่มเป้าหมายไดร้ ับการ
สง่ เสรมิ การเรยี นรู้พร้อมนาสู่นิสัยรักการอา่ นทย่ี ง่ั ยนื ต่อไป

สรปุ ผลการปฏบิ ตั ิงานรอบ ๖ เดอื น (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 36

4. กจิ กรรมสง่ เสริมการอา่ น ณ บ้านหนงั สือชุมชนบา้ นท่าขาม ร่วมกับ อาสาสมัครสง่ เสริมการอ่าน กศน.ตาบล
ขนอม (นักศึกษากศน.ตาบลขนอม) ไดด้ าเนินการจานวน 4 คร้งั รายละเอียดดังต่อไปนี้

เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00น. นางสาวปภัสสร์กุล ชูช่วย ครู กศน.ตาบลขนอม
ได้รับมอบหมายจากนางสาวอภิรมย์ มนัส ผู้อานวยการ กศน.อาเภอขนอม ให้ดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน ณ บา้ นหนังสอื ชมุ ชนบ้านทา่ ขาม หมู่ที่ 1 ตาบลขนอม อาเภอขนอม โดยไดร้ ับความรว่ มมอื จากภาคเี ครือขา่ ย
นางสาวกชพรรณ ทองนุ่ม เจ้าของบ้านหนังสือชุมชน ร่วมกับ อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตาบลขนอม (นัก
ศึกษากศน.ตาบลขนอม) จัดกิจกรรมแนะนาบ้านหนังสือชุมชน กิจกรรมแนะนาหนังสือน่าอ่าน กิจกรรมชวนน้อง
อ่านนิทานคณุ ธรรม กจิ กรรมเขยี นเรอ่ื งจากภาพ เปน็ ต้น ผลจากการจัดกิจกรรมทาใหก้ ลมุ่ เป้าหมาย ซ่ึงเปน็ น้อง ๆ
นักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาจากละแวกใกล้บ้านหนังสือชุมชุน จานวน 10 คน ได้รู้จักเพ่ือนใหม่ รู้จัก
บ้านหนังสือชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้บ้านตนเองมากขึ้น และสามารถหาเวลาไปใช้บริการ เพื่อใช้เวลา
ว่างใหเ้ ป็นประโยชนต์ ่อไป

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00น. นางสาวปภัสสร์กุล ชูช่วย ครู กศน.ตาบลขนอม
ได้รับมอบหมายจากนางสาวอภิรมย์ มนัส ผู้อานวยการ กศน.อาเภอขนอม ให้ดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านทา่ ขาม หมทู่ ี่ 1 ตาบลขนอม อาเภอขนอม โดยได้รับความร่วมมอื จากภาคเี ครอื ขา่ ย
นางสาวกชพรรณ ทองนุ่ม เจ้าของบ้านหนังสือชุมชน ร่วมกับ อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตาบลขนอม (นัก
ศึกษากศน.ตาบลขนอม) จัดกิจกรรมอ่านนิทานคุณธรรมให้น้องฟัง กิจกรรมเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษจากบัตร
คา กิจกรรมเขียนตามที่บอกให้พร้อมอ่านออกเสียง กิจกรรมคณิต คิดสนุก เป็นต้น ผลจากการจัดกิจกรรมทาให้
กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงเป็นน้อง ๆ นักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาจากละแวกใกล้บ้านหนังสือชุมชุน จานวน
20 คน ได้รับความรู้และทักษะการด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย มีความใฝ่รู้และมีนิสัยรักการ
อ่านมากย่ิงข้ึน ทาให้คนรู้จักบ้านหนังสือชุมชนมากข้ึน ซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีอยู่ใกล้บ้านตนเองมากขึ้น และ
สามารถหาเวลาไปใชบ้ รกิ าร เพ่ือใชเ้ วลาว่างให้เปน็ ประโยชนต์ อ่ ไป

สรปุ ผลการปฏิบตั งิ านรอบ ๖ เดอื น (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มนี าคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 37

เม่ือวันที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00น. นางสาวปภัสสร์กุล ชูช่วย ครู กศน.ตาบลขนอม
ได้รับมอบหมายจากนางสาวอภิรมย์ มนัส ผู้อานวยการ กศน.อาเภอขนอม ให้ดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านท่าขาม หมู่ท่ี 1 ตาบลขนอม อาเภอขนอม โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย
นางสาวกชพรรณ ทองนุ่ม เจ้าของบ้านหนังสือชุมชน ร่วมกับ อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน กศน.ตาบลขนอม (นัก
ศึกษากศน.ตาบลขนอม) จัดกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรมให้น้องฟัง กิจกรรมเรื่องกล้วย กล้วย(กล้วยกับประโยชน์
108) กิจกรรมพส่ี อนน้อง Fun with vocabulary กิจกรรมศิลปะจากก้านกล้วย เปน็ ต้น ผลจากการจดั กิจกรรม
ทาให้กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงเป็นน้อง ๆ นักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาจากละแวกใกล้บ้านหนังสือชุมชุน
จานวน 15 คน ได้รับความรู้และทักษะการด้านภาษาอังกฤษ ส่วนประกอบและประโยชน์ของกล้วย ได้มี
จินตนาการในการสร้างภาพจากก้านกล้วย มีความใฝ่รู้และมีนิสัยรักการอ่านมากย่ิงข้ึน ทาให้คนรู้จักบ้านหนังสือ
ชมุ ชนมากข้ึน ซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้ทอี่ ยู่ใกล้บ้านตนเองมากข้ึน และสามารถหาเวลาไปใช้บริการ เพ่ือใช้เวลาว่างให้
เปน็ ประโยชนต์ ่อไป

5. กิจกรรมนั่งท่ไี หนอำ่ นที่นั่น “Where sit, read there”

สรปุ ผลการปฏิบตั ิงานรอบ ๖ เดอื น (๑ ตลุ าคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 38

“อ่านทุกที่ ที่มีตัวหนังสอื ” การอ่านเป็นทักษะของการรบั รเู้ รื่องราวและประสบการณ์ได้ เท่ากับการฟงั
การอ่านหนังสือเป็นบ่อเกดิ แห่งการเรียนร้แู ละมีความจาเป็นอยา่ งยิ่งท่ีทุกคนต้องสนใจอ่าน และ ต้องอา่ นให้
สามารถทนั ต่อโลกปจั จบุ ันซ่งึ เป็นยคุ ของสังคมขา่ วสาร การอ่านยงั เปน็ เครอื่ งมอื แสวงหาความ เพลิดเพลนิ เปน็ การ
พักผอ่ นหย่อนใจ คลายเครียดได้ การอ่านสามารถอ่านได้ทุกที่ ท้งั ที่ตง้ั ใจหรือไม่ตั้งใจ เช่น ข้อความตามปา้ ยรถเมล์
ตามหลังรถ ตามห้องน้า ห้องสว้ ม ปา้ ยโฆษณา ล้วนแตม่ สี าระดีๆ ทงั้ น้ัน

กจิ กรรมนงั่ ทีไ่ หนอ่านท่ีน่ัน “Where sit, read there” จัดขึน้ ตามบริบท กศน.ตาบลขนอม ทดี่ า้ นหนา้
และบรเิ วณใกลเ้ คยี งมีซุ้มศาลาไวน้ ่งั ตามอัธยาศัย จะมมี ุมบริการหนังสอื ประเภทต่างๆ มีบรกิ าร Wifi ระบบไฟฟา้
ใหแ้ สงสว่างเพียงพอ บรรยากาศร่มรืน่ สดชน่ื ไดย้ นิ เสยี งนกร้องไพเราะ เป็นแหล่งเรียนรูค้ ู่ชมุ ชน สง่ เสริมการ
เรียนรพู้ ร้อมนาสนู่ ิสัยรกั การอ่านทย่ี ั่งยืน

6. กจิ กรรมศึกษำดูงำนแหลง่ เรียนร/ู้ บำ้ นหนังสือชุมชนจำกบคุ คลภำยนอก
กิจกรรมในแหล่งเรียนรู้ บ้านหนังสือชุมชน บ้านครูกานต์และแหล่งเรียนรู้ชุมชนท่าขามเกษตรพอเพียง

หมู่ที่ 1 ตาบลขนอม อาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการดาเนินงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ได้ร่วม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากภายในและภายนอกพื้นท่ี เพ่ือมาศึกษาดูงานกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ และกิจกรรม/ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มท่าขามเกษตรพอเพียง ได้แก่ โรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลตาบลพรหมโลก (20 ตุลาคม 2563) สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช (2 พฤศจิกายน 2563)
บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอมจากัด (4 พฤศจิกายน2563) คณะศึกษาดูงาน กศน.เบตง จังหวัดยะลา(16 ธันวาคม
2563) กจิ กรรมอบรมภาษาอังกฤษ กศน.อาเภอขนอม กิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุกับการรู้หนังสือ นักศึกษา กศน.
อาเภอขนอม เย่ียมชมแหล่งเรียนร็ (27 กุมภาพันธ์ 2564) คณะจาก มทร.ศรีวิชัย (15 มีนาคม 2564) คณะ
ศกึ ษาดูงานโรงเรียนบ้านวงั ธน (31 มีนาคม 2564) มีผ้เู ย่ยี มชมและศึกษาดูงาน จานวน 385 คน

สรปุ ผลการปฏิบตั งิ านรอบ ๖ เดือน (๑ ตลุ าคม ๒๕๖๓ ถงึ ๓๑ มนี าคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 39

ตัวชี้วัดที่ 6
จำนวนกิจกรรมท่ีจัดในแหลง่ เรยี นรู้ บ้ำนหนังสอื ชมุ ชน

เมอ่ื เทยี บกับเปำ้ หมำย

สรปุ ผลการปฏิบตั งิ านรอบ ๖ เดอื น (๑ ตลุ าคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 40

ตวั ชี้วัดที่ 6 จำนวนกิจกรรมทจี่ ดั ในแหล่งเรียนรู้ บำ้ นหนังสือชุมชน เมื่อเทียบกับเป้ำหมำย

จากการที่กศน.ตาบลขนอม ได้ขบั เคล่ือนกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย รว่ มกับบรรณารักษ์อาสาและ
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน โดยไดว้ างแผนใหบ้ ริการกับประชาชนในพื้นทต่ี าบลขนอม นักศึกษา กศน.ตาบลขนอม
และนักเรียนในโรงเรยี น โดยไดร้ วบรวมจานวนกิจกรรมในแหลง่ เรยี นรู้ บ้านหนังสือชุมชน ระหวา่ งเดอื นตลุ าคม
2563 – มนี าคม 2564 ดังรายละเอยี ดดังต่อไปนี้
ตำรำงแสดงจำนวนกจิ กรรมท่จี ัดในแหล่งเรยี นรู้ บำ้ นหนังสอื ชุมชน เมอ่ื เทียบกับเป้ำหมำย

ท่ี กิจกรรม จำนวน เปำ้ หมำย ผลกำร หมำย
(ครั้ง) (คน) ดำเนนิ งำน เหตุ

๑. จัดกิจกรรมสอนผไู้ มร่ ูห้ นงั สือ 1 ครั้ง 5 คน (คน)
๑ ครั้ง 20 คน 10 คน
2. จัดกิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “ชมุ ชนทา่ ขามเกษตร
พอเพียง” ๑ ครง้ั 385 คน
2 ครั้ง
3. จัดกจิ กรรมส่งเสริมการอ่านใหน้ ้องบ้านหนังสือชุมชน 2 ครั้ง ๒๐ คน 20 คน/คร้งั
๑ ครง้ั
4. จดั กจิ กรรมเรยี นรู้กบั ภมู ิปัญญาทอ้ งถ่นิ สรา้ งงาน สรา้ งอาชีพ ๑ ครง้ั 10 คน 28 คน
๑ ครั้ง
5. จัดกจิ กรรมบรรณารกั ษ์อาสาพฒั นาบ้านหนังสือชุมชน 10 คน 15 คน
6. จัดกจิ กรรมอบรมภาษาอังกฤษสาหรับประชาชน 10 คน 24 คน
7. จดั กจิ กรรมอบรมความรูพ้ ลงั งานโซลารเ์ ซลล์ ๒๐ คน 29 คน
8. จดั กิจกรรมอบรมอาชีพระยะสน้ั การทาไข่เค็มเกลือหิมาลยั ดา 5 คน 8 คน
๑๐๐ คน 519 คน
รวม

สรปุ ผลการปฏิบตั งิ านรอบ ๖ เดอื น (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถงึ ๓๑ มนี าคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 41

ตวั ชว้ี ัดที่ 7
ระดับควำมสำเร็จของกำรมสี ่วนรว่ มกบั ภำคเี ครือขำ่ ยในชุมชน

สรปุ ผลการปฏิบตั ิงานรอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถงึ ๓๑ มนี าคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 42

ตวั ชีว้ ัดที่ 7 ระดับควำมสำเร็จของกำรมีส่วนรว่ มกับภำคีเครอื ข่ำยในชุมชน

จากผลการดาเนินงาน ในรอบ 6 เดือนท่ผี ่านมา (1 ตลุ าคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) กศน.ตาบลขน
อม ได้ขับเคลอ่ื นงานตามที่ไดว้ างแผนในแผนปฏบิ ัตกิ าร กศน.ตาบล ทัง้ การศึกษาขนั้ พ้ืนฐาน การศึกษาต่อเน่ือง
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้กบั ประชาชนในพนื้ ท่ตี าบลขนอม โดยการมสี ่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน การเข้า
รว่ มกิจกรรม การเขา้ รว่ มประชมุ การจดั กิจกรรมรว่ มกนั การสนับสนุนทรัพยากร การร่วมนิเทศติดตาม ในรูปแบบ
การเชื่อมโยงกันแบบเครือขา่ ยใยแมงมุม ที่สามารถช่วยแกป้ ัญหาได้ดว้ ยการเปิดโอกาสให้บุคคลและองคก์ รได้
แลกเปล่ยี นขอ้ มลู ข่าวสารรวมท้งั บทเรยี นและประสบการณ์กบั บุคคลหรือองคก์ รที่อย่นู อกหน่วยงานของตน
ลดความซ้าซ้อนในการทางาน ใหค้ วามรว่ มมือและทางานในลกั ษณะท่ีเอื้อประโยชนซ์ ่ึงกันและกัน ดังรายละเอยี ด
ดังต่อไปนี้

ท่ี โครงกำร /กจิ กรรม ผลกำรจัดกจิ กรรม
1. รว่ มประชุม
ครู กศน.ตาบลขนอมรว่ มกบั คณะกรรมการกศน.ตาบลขนอม
2. รว่ มวางแผน รว่ มดาเนนิ การ ร่วมประชุมหมู่บ้าน เพื่อกาหนดแผนการจัดกจิ กรรมใน
ปงี บประมาณ 2564
3. การร่วมคดิ รว่ มวางแผน ร่วม
ดาเนนิ การ รว่ มนเิ ทศตดิ ตามผล วางแผนการจดั กิจกรรมรว่ มกัน โดยใช้เวทปี ระชมุ ชน สมั ภาษณ์
ถอดบทเรยี นจากกิจกรรม เพ่ือพฒั นาต่อยอดกิจกรรมในชมุ ชน
4. การร่วมคดิ รว่ มวางแผน รว่ ม เช่น การพฒั นากลุม่ อาชพี ชมุ ชนท่าขาม
ดาเนนิ การ ร่วมนิเทศตดิ ตามผล
และสง่ เสริม/สนบั สนนุ การจัด รว่ มกบั คณะกรรมการ กศน.ตาบล พูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาท่ี
การศกึ ษาของภาคเี ครอื ขา่ ย เกิดขนึ้ ในชุมชน และประสานภาคีรว่ มในการจดั กจิ กรรม และ
ตดิ ตามผลการจดั กิจกรรมผา่ นสอ่ื ออนไลน์ รายงานให้กับครู กศน.
5. สนับสนุนทรพั ยากร ตาบล โดยแจ้งผา่ นไลนก์ ลุ่มแตล่ ะกิจกรรมทจ่ี ดั

มีการตดิ ตามการดาเนนิ งาน กศน.ตาบลขนอมกับผู้นาในระดบั
ตาบลและหนว่ ยงาน เพ่ือดูความตอ่ เน่ือง โดยการนาแกนนา
ภูมิปัญญาในชมุ ชนมาร่วมจัดกิจกรรม เชน่ เปน็ วทิ ยากรใหค้ วามรู้
และการจดั กจิ กรรมส่งเสริมการอา่ นของบา้ นหนังสือชุมชน เป็นตน้

คณะกรรมการกศน.ตาบล ได้มีสว่ นรว่ มในการสนับสนนุ ดา้ นสถานท่ี
การจดั กจิ กรรม/การสอบวดั ผลปลายภาคเรยี นของนักศึกษา การ
ยมื วัสดุอปุ กรณ์ในการจดั กจิ กรรม การประสานงานกลุม่ เปา้ หมาย
และสนบั สนุนงบประมาณของท่ีระลกึ /เครอ่ื งดื่มให้กบั การจดั
กจิ กรรมสง่ เสริมการเรยี นรู้บ้านหนงั สอื ชุมชนอย่างต่อเน่ือง

สรุปผลการปฏิบตั ิงานรอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มนี าคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 43

รำยช่อื ภำคเี ครือขำ่ ยร่วมจัดกำรศกึ ษำ กศน.ตำบลขนอม

ที่ ชอ่ื ภำคเี ครือข่ำย โครงกำร/กิจกรรม กำรสนบั สนุน จำนวน หมำยเหตุ
1 มหาวิทยาลยั ราชภฏั 2 กิจกรรม
-โครงการพัฒนาบุคลากร -วทิ ยากรให้
สุราษฎร์ธานี -โครงการจดั กจิ กรรมพัฒนา ความรู้ 3 กจิ กรรม
คณุ ภาพผ้เู รยี น -สอ่ื การสอน
2 มทร.ศรีวชิ ัย 2 กจิ กรรม
-โครงการจัดการศึกษาเพ่ือ -วิทยากรให้
พฒั นาสังคมและชมุ ชน ความรู้ 2 ครัง้
วัสดสุ อ่ื การสอน 2 ครงั้
3 วัดสุวรรณบรรพต -การจัดการศึกษาข้นั พื้นฐาน
- วทิ ยากร 2 เดือน
4 กลุ่มวสิ าหกจิ ชมุ ชน โครงการศึกษาแหลง่ เรยี นรู้ - กลองยาว 1 คร้งั
5 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ -การจัดการศึกษาขนั้ พน้ื ฐาน สาหรบั จัด 3 แหง่
กจิ กรรม 1 ครง้ั
6 โรงเรียนวดั กระดังงา -การจดั การศึกษาขน้ั พืน้ ฐาน
7 ทว่ี า่ การอาเภอขนอม -กิจกรรมจติ าสา - สถานท่/ี ปัญญา 1 ครั้ง
8 ที่ทาการหม่บู า้ น -การจดั การศึกษาต่อเนื่อง ท้องถน่ิ
9 โรงเรียนขนอมพทิ ยา -โครงการจัดกิจกรรมพฒั นา
คณุ ภาพผู้เรียน -สนามสอบ
N-NET
10 ศนู ย์พัฒนาเด็กเลก็ บ้านเขาดิน -กิจกรรมสง่ เสรมิ การอ่าน -สนามสอบวัดผล
ปลายภาคเรียน

-อาคารเรียน

- แหล่งเรยี นรู้

-สถานท่ี

-วัสดุอปกรณ์
โครงการค่าย
อาสายุวกาชาด

-สถานที่
-กลุม่ เปา้ หมาย

สรุปผลการปฏบิ ตั ิงานรอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถงึ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 44

สรปุ ผลการปฏบิ ตั งิ านรอบ ๖ เดือน (๑ ตลุ าคม ๒๕๖๓ ถงึ ๓๑ มนี าคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 45

ตัวช้ีวัดที่ 8
จำนวนงำนตำมนโยบำยเรง่ ด่วนหรืองำนอื่นๆท่ีไดร้ ับมอบหมำย

สรปุ ผลการปฏบิ ตั งิ านรอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มนี าคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 46

ตวั ชีว้ ัดท่ี 8 จำนวนงำนตำมนโยบำยเรง่ ด่วนหรอื งำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย

ที่ ภำรกจิ งำนทีไ่ ด้รบั มอบหมำย จำนวนครั้ง ผลลพั ธ์ หมำยเหตุ
1 ไดร้ บั มอบหมายให้เทยี บโอนผลการเรียนนกั ศึกษา 6 คน นักศกึ ษา กศน.อาเภอขนอม
ทข่ี น้ึ ทะเบยี นเรยี น 2/63
ภาคเรยี นท่ี 2/2563 1 กจิ กรรม ได้เทยี บโอนผลการเรียน
1 กิจกรรม โครงการไดบ้ รรลตุ าม
2 ไดร้ บั มอบหมายเป็นผ้รู ับผิดชอบโครงการจัดการ 1 กิจกรรม แผนปฏิบัติการ
เรยี นรู้ตามหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง ทงั้ 3 1 กิจกรรม
ตาบล 1 กจิ กรรม โครงการไดบ้ รรลุตาม
แผนปฏบิ ตั กิ าร
3 ไดร้ บั มอบหมายเปน็ ผู้รับผดิ ชอบโครงการจัด 1 ฉบับ โครงการไดบ้ รรลุตาม
การศึกษาเพอื่ พัฒนาทักษะชวี ิต ท้ัง 3 ตาบล แผนปฏบิ ตั ิการ
ไดร้ บั มอบหมายใหเ้ ปน็ ผ้รู ับผิดชอบโครงการค่าย 1 ครั้ง
4 ครัง้ ได้รับเงินสนับสนนุ /วสั ดุ
4 ฝกึ อบรม “99 สู่ 100 ปี ตอ่ ยอดการอบรมอาสา อปุ กรณจ์ ากสานกั งาน
ยุวกาชาดหลกั สูตรพน้ื ฐานยวุ กาชาด” ประจาปี ยวุ กาชาด
2564
โครงการได้บรรลุตาม
5 ได้รับมอบหมายให้เปน็ ผู้เขยี นโครงการค่ายฝึกอบรม แผนปฏิบัติการ
“99 สู่ 100 ปี ตอ่ ยอดการอบรมอาสายุวกาชาด
หลักสตู รพื้นฐานยุวกาชาด” ประจาปี 2564 เพ่อื ได้ร้จู ักผเู้ รยี นเปน็ รายบุคคล
ขอรบั การสนบั สนุนจากสานักงานยุวกาชาด และทราบผลการอา่ นออก
เขยี นได้
6 ได้รับมอบหมายใหเ้ ปน็ ผู้รบั ผิดชอบกจิ กรรมเรียนรู้
เสรมิ หลกั สตู ร “ค่ายวชิ าการ Learning to Know ได้จัดทาแบบประเมินคดั เลอื ก
Myself through Multiple Intelligences” ภาค นักศึกษา กศน. ประเภทศิษย์
เรยี นท่ี 2/2563 ปัจจบุ นั กศน. ดเี ดน่ ประจาปี
2563 แล้วเสร็จสง่ ตอ่ ไปยัง
7 รว่ มจดั กจิ กรรมการประเมินระดบั การร้หู นังสือ สานกั งาน กศน.จงั หวัดตอ่ ไป
ประจาภาคเรียนท่ี 2/2563
นาความรู้มาขยายผลต่อ
8 ไดร้ บั มอบหมายใหจ้ ดั ทาแบบประเมินคัดเลือก กลมุ่ เป้าหมายพื้นท่ี
นักศึกษา กศน. ประเภทศิษย์ปจั จบุ ัน กศน. ดเี ดน่
ประจาป2ี 563 เอกสารท่เี กี่ยวข้องเกยี่ วกับ
การดาเนนิ งานสง่ เสรมิ
9 โครงการอบรมเชงิ ปฏิบัตกิ ารโครงการศนู ย์ดิจิทลั ประชาธปิ ไตยตาบล
ชุมชน หลักสตู ร การใช้งานโปรแกรมสานกั งาน เพ่ือ (ศส.ปชต) แลว้ เสร็จทุกฉบับ
สรา้ งโอกาสการทงี านทา ณ โรงแรมทวนิ โลตสั
จงั หวัดนครศรธี รรมราช 23 ก.พ.64

10 ไดร้ ับมอบหมายให้ประสานงานเกยี่ วกบั การ
ดาเนินงานสง่ เสรมิ ประชาธิปไตยตาบล (ศส.ปชต)

สรปุ ผลการปฏบิ ตั งิ านรอบ ๖ เดอื น (๑ ตลุ าคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มนี าคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 47

ท่ี ภำรกจิ งำนทไี่ ด้รับมอบหมำย จำนวนครัง้ ผลลพั ธ์ หมำยเหตุ
11 ไดร้ บั มอบหมายจากสานักงาน กศน.จังหวดั 1 คร้ัง นาความรู้มาขยายผลตอ่
กลุ่มเปา้ หมายพ้ืนที่
นครศรธี รรมราชเข้ารว่ มโครงการเสรมิ สรา้ ง 1 ครง้ั
เครอื ข่ายดาเนนิ การตามค่านิยมวัฒนธรรมการเมอื ง 1 ครง้ั ไดป้ ฏิบตั หิ น้าทตี่ ามที่ได้รับ
ในระบอบประชปิ ไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็น 1 กจิ กรรม มอบจนสาเรจ็ ส่งผลให้เกิด
ประมุขกิจกรรมอบรมอบรม ศส.ปชต.ใหค้ วามรู้ 1 กิจกรรม ภาพพจนท์ ี่ดีต่อองค์กร
เก่ียวกบั การชว่ ยเหลือและสงั เกตการณเ์ ลอื กตัง้ ได้ปฏบิ ตั หิ นา้ ทต่ี ามที่ได้รับ
ทอ้ งถิน่ วนั ที่ 11 มนี าคม 2564 ณ โรงแรมทวนิ มอบจนสาเรจ็ ส่งผลให้เกดิ
โลตัส นครศรีธรรมราช ภาพพจน์ท่ีดีต่อองค์กร
12 ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการเลอื กตงั้ กลุ่มเปา้ หมายได้รับการตวิ
ผใู้ หญบ่ ้าน หมู่ท่ี 4 บา้ นเจดีย์หลวง ตาบลควนทอง เพื่อยกระดบั ผลสัมฤทธิ์
อาเภอขนอม ทางการเรยี นทสี่ งู ขน้ึ
13 ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการเลอื กตั้ง กศน.ตาบลขนอม ไดร้ บั การ
ประเมนิ และได้รบั คาแนะนา
ผู้ใหญบ่ า้ น หม่ทู ี่ 3 บ้านหัวเทอะ ตาบลขนอม เพือ่ การพฒั นางานต่อไป

อาเภอขนอม

14 โครงการยกระดับผลสมั ฤทธท์ิ างการเรยี นเตรียม
ความพร้อมการสอบ N-NET ครง้ั ท่ี 2/2563

15 ได้รับมอบหมายใหร้ ับการประเมิน กศน.ตาบล
ต้นแบบ 5 ดี พรี่เม่ียม ระดังจังหวัดนครศรีธรรมราช

สรปุ ผลการปฏบิ ตั งิ านรอบ ๖ เดอื น (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถงึ ๓๑ มนี าคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 48

สรปุ ผลการปฏบิ ตั งิ านรอบ ๖ เดือน (๑ ตลุ าคม ๒๕๖๓ ถงึ ๓๑ มนี าคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 49

ตัวช้วี ัดท่ี 9
ระดับควำมสำเรจ็ ในกำรจัดทำผลกำรปฏิบัตงิ ำนท่ีดี (Best Practice)

สรปุ ผลการปฏิบตั งิ านรอบ ๖ เดอื น (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มนี าคม ๒๕๖๔) กศน.ตาบลขนอม 50


Click to View FlipBook Version
Previous Book
How Does Reading Help in Developing Language Skills
Next Book
TAKWIM 2022