The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Phatsarawan, 2019-12-24 21:07:24

อาหารหวานคาว

knowledge_th_20160803134659_1

ÀÙÁÔ»Þ˜ ÞÒ¼ÊÙŒ Ù§ÍÒÂØ ¢¹ÁËÇÒ¹ ÍÒËÒäÒÇ

พมิ พค รง้ั ท่ี 1 : เมษายน 2556
จำนวน : 8,000 เลม
เลขมาตรฐานสากล : 978-616-331-000-2

จดั พิมพโดย : สำนกั สง เสรมิ และพทิ กั ษผ สู ูงอายุ (สทส.)
สำนักงานสงเสรมิ สวัสดภิ าพและพิทักษเดก็
เยาวชน ผดู อยโอกาส และผูสูงอายุ (สท.)
กระทรวงการพัฒนาสงั คมและความมัน่ คงของมนษุ ย (พม.)

คณะผูจัดทำ : ญาณี เลิศไกร ผอ.สท. ทีป่ รึกษา
เสรีย วชริ ถาวรชัย รอง ผอ.สท. ทีป่ รกึ ษา
สุนทรี พวั เวส ผอ.สทส. ที่ปรึกษา
โอภาส พมิ ลวชิ ยากจิ ผเู ชยี่ วชาญงานดา นผสู งู อายุ ทป่ี รึกษา
วลิ าวัณย เอ่ยี มศรีสกุล ผอ.กลมุ การสงเสรมิ ศักยภาพผูส งู อายุ ประธานคณะผจู ดั ทำ
สนุ ันทนา จนั ทนยิง่ ยง นกั สังคมสงเคราะห คณะผจู ดั ทำ
ผง้ึ พนั ธุ เผาจินดา นักพัฒนาสังคม คณะผจู ดั ทำ
ปารชิ าติ สวุ รรณราช นักสงั คมสงเคราะห คณะผูจดั ทำ
ศรัญญา รงุ ขวัญจิตต ผูชวยปฏบิ ัติงานโครงการ คณะผูจ ัดทำ
รัตนศริ ิ ศิระพาณิชยกลุ ผูช ว ยปฏิบตั งิ านโครงการ ผูชว ยบรรณาธกิ าร
พชิ าญพงศ อำพนั ธยทุ ธ ผชู ว ยปฏบิ ัตงิ านโครงการ ถา ยภาพ
วฒั นสินธุ สุวรตั นานนท ผชู ว ยปฏบิ ตั งิ านโครงการ รูปเลม

¤Ó¹Ó

วิชาภูมิปญญาเปนของดีมีคุณคาของผูสูงอายุไมวาจะเปนเร่ืองแพทยแผนไทย สมุนไพร นวดแผน
โบราณ การเกษตร ศิลปะ จักสาน การดนตรี ทอผา ขา วปลาอาหารท้ังหวานคาว ฯลฯ หากไดสืบสาน
ไวกับอนชุ นซง่ึ เปน อนาคตของชาติ ก็จะเปนความสขุ ใจย่ิงของผูส งู อายุ ที่ไดทำหนา ทย่ี ังประโยชนใหแก
สังคมและยงั ชวยอนุรกั ษและสบื สานภมู ปิ ญ ญา ความรูใหค งอยคู สู ังคมไทย ตราบนานเทา นาน

สำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ กระทรวงการ
พฒั นาสังคมและความม่ันคงของมนษุ ย โดยสำนักสงเสริมและพิทกั ษผสู ูงอายุ รวมกับสำนกั งานพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดทุกจังหวัด จัดทำโครงการคลังปญญาผูสูงอายุ โดยริเร่ิมจาก
การสืบคนผูสูงอายุที่ทรงภูมิปญญา 77 จังหวัด ซึ่งขณะน้ีมีผูขึ้นทะเบียน 23 ความรู ไวรวมจำนวน
22,394 คน แลว จัดพิมพห นังสอื ทำเนยี บภมู ิปญ ญาเผยแพรไ ปยงั โรงเรียน องคกรปกครองสว นทอ งถน่ิ
หนวยงานตางๆ และชุมชน เพ่ือเชิญใหสังคมรูจักแลวชักชวนผูสูงอายุไปรวมสรางสรรคกิจกรรม
สาธารณะเพื่อพัฒนาสังคมดวยภูมิปญญา การถายทอดรหัสความรูและรวบรวม เปนตำรับหรือ
คลังปญญาไวเปนลายลักษณอักษร เปนอีกขั้นตอนหน่ึงท่ีมีความสำคัญ ทั้งน้ี เพ่ือรักษาสูตรเด็ด
เคล็ดวิชาไวไมใหสูญหายหรือเกิดความคลาดเคลื่อนในองคความรูของผูสูงอายุที่อาจคลอยไปกับ
กาลเวลา ดวยเหตุนี้ จึงเปนท่ีมาของหนังสือสองเลมในป 2556 น้ี เลมแรกท่ีทานถืออยูในมือคือ
“ภูมิปญญาผูสูงอายุ ขนมหวาน อาหารคาว” และโปรดติดตามเลมที่สอง “ภูมิปญญาผูสูงอายุ
สวนครัวลอยฟา สวนถาด สมนุ ไพร”

ขอขอบคุณ คุณปานิยม ศารทูลสิงห คุณปาลำยอง นาคะ ผศ.กัญชนา แตงฉ่ำ คุณปาพิมพา
มัตเดช และคุณปาสมร บุญประธรรม เจาของตำรับกวยเตี๋ยวเรือรังสิต (หมูน้ำตก) ผัดไทยโบราณ
น้ำพริกฯ ขนมทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน และขนมสังขยา เลิศรส ซึ่งนอกจากจะกรุณาบอกสูตร
ใหแลว ยงั ยินดีเปนวทิ ยากรทำใหชมพรอมชิม และมอบวชิ าชีพใหแกผสู นใจในวาระตา งๆ อีกดว ย

สำนักงานสง เสรมิ สวสั ดภิ าพและพทิ กั ษเดก็ เยาวชน ผูดอยโอกาส และผสู ูงอายุ
กระทรวงการพฒั นาสงั คมและความม่นั คงของมนุษย

ภูมปิ ญ ญาผูส ูงอายุ ขนมหวาน-อาหารคาว | 3ÊÒúÑÞ

¡ŽÇÂàμÕëÂÇàÃ×ÍÃѧÊÔμËÁÙ¹Óé μ¡ ÍÒËÒÃÂÍ´¹ÔÂÁ 6

โดย คุณปา นยิ ม ศารทูลสงิ ห

¼´Ñ ä·ÂâºÃÒ³ ¼Ñ´àªŒÒ-¡Ô¹à¹ç àÊŒ¹¡çÂѧ¹Á‹Ø 16 น้ำพรกิ เผากงุ 26
นำ้ พรกิ กะปก งุ สดสมุนไพร 30
โดย คุณปา ลำยอง นาคะ น้ำพรกิ หนมุ 34
น้ำพริกลงเรอื 38
“¹Óé ¾ÃÔ¡” ÍÒËÒä‹Ù¤ÃÇÑ ä·Â 24 นำ้ พริกตาแดง 44
52 นำ้ พรกิ ตาแดงประยุกต 47
โดย ผศ.กญั ชนา แตงฉำ่ นำ้ พรกิ ปลารา และ
น้ำพรกิ ปลาราสุก (บอง) 48
¢¹Áä·Â ã¹ËÍ‹ ãºμͧ
ขนมสอดไสหรอื ขนมใสไส 54
โดย คุณปา พมิ พา มตั เดช ขาวตมมดั หรือขา วตม ผดั 60

·Í§ËÂÍ´ ½Í·ͧ àÁç´¢¹¹Ø 66 ขนมทองหยอด 72
ขนมฝอยทอง 76
椄 ¢ÂÒ ¢¹ÁËÇÒ¹æ ขนมเม็ดขนุน 79
ขนมสังขยา 83
โดย คณุ ปา สมร บุญประธรรม

¡ŽÇÂàμÂÕë ÇàÃ×ÍÃѧÊμÔ ËÁÙ¹Óé μ¡ คุณปานิยม ศารทูลสิงห
ÍÒËÒÃÂÍ´¹ÔÂÁ 100 ซ.รงั สิต-ปทุมธานี 12
ต.ประชาธิปตย อ.ธญั บรุ ี
โดย คณุ ปา นยิ ม ศารทูลสงิ ห
จ.ปทมุ ธานี 12130
คุณปานิยมเปนอดีตหัวหนาโรงครัว (หนวยคหกรรม) สถาน- โทรศพั ท
สงเคราะหคนไรท่ีพ่ึงหญิงธัญบุรี จ.ปทุมธานี มีฝมือทำอาหารเปนที่
เลื่องลือในแวดวงคนทำงานสถานสงเคราะห แมวาจะไมไดเรียนจบ 0 2567 3367
ทางดา นคหกรรมมา แตค ณุ ปา กม็ พี รสวรรคเ รอ่ื งการคดิ คน สตู รอาหาร
ตางๆ และทำการฝกฝนพลิกแพลงสูตรเร่ือยมา จนกระทั่งอาหาร
แตละชนิดมีรสชาติดีจนเปนท่ียอมรับ อาทิ การทำกวยเต๋ียวน้ำตก
สูตรเดิม โดยท่ัวไปจะใชเลือดหมูกัน ซึ่งคุณปานิยมพิจารณาเห็นวา
เลือดหมูมีขั้นตอนการทำท่ีไมสะอาดนัก หากเก็บไวนานหรือตกบาย
จะมีกลิ่นคาวจัดมากขึ้น บางเจาจะใสสารกันบูด บางเจาใสเกลือ
จนทำใหน ้ำซุปเคม็ เสยี รส นอกจากนี้ ขน้ั ตอนการลวกน้ำตก หากน้ำ
ไมร อ นพอก็จะไมส ามารถฆา เช้อื โรคหรือพยาธทิ ี่แฝงอยูในเลือดหมูได
ลูกคาบางคนอาจมีอาการแพรับประทานแลวทำใหทองเสีย คุณปา
นิยมจึงทดลองหาวัสดุอ่ืนมาทดแทน ปรากฏวาสูตรนมสดนี้ดีที่สุด
คนชอบเน่อื งจากนำ้ ซปุ ยง่ิ ตม ย่ิงหอม รสเด็ด กลมกลอ มเขม ขน

ในอดีตคุณปานิยมตองทำอาหารเล้ียงผูรับการสงเคราะห เปน
จำนวนกวา 700 คน อีกท้ังยังมีโอกาสไดทำอาหารเพื่อเล้ียงรับรอง
แขกผูหลักผูใหญที่มาเย่ียมผูรับบริการในสถานสงเคราะห รวมทั้ง
ทำอาหารตามคำเชิญของสถานสงเคราะหอ่ืนๆ ในบางโอกาสดวย
ซึ่งทุกคนก็ติดใจในรสชาติอาหารของคุณปานิยม โดยเฉพาะเมนู
กวยเต๋ียวเรือรังสิตหมูน้ำตก ที่คุณปาคิดคนสูตรเองนั้น ทำใหสถาน
สงเคราะหคนไรที่พึ่งหญิงธัญบุรี กลายเปนท่ีกลาวขานวามีกวยเต๋ียว
เรืออรอย ภายหลังคุณปาไดยายแผนกมาอยูหนวยฝกวิชาชีพของ
สถานสงเคราะหก็ไดสอนใหผูรับการสงเคราะหหัดทำกวยเต๋ียวเรือ
และเปดรานทดลองขายในสถานสงเคราะหดวย ทำใหผูรับการ
สงเคราะหหลายรายมีความรูติดตัว นำไปประกอบอาชีพเม่ือพนการ
ดูแลจากทางราชการ

การทำกว ยเตยี๋ ว จะไมทำตามสูตรกไ็ ด
การทำกว ยเตี๋ยวเปน เรือ่ งทค่ี อ นขางละเอยี ด
ตองเริ่มทำไปเรือ่ ยๆ แลวเรากจ็ ะเร่มิ รัก
และเรมิ่ จำวธิ ีไดข้นึ มาเอง
คอื ตองฝกมือใหชำนาญกอน
ฝกลวกเสน ฝก ปรงุ
และเม่อื ถึงเวลาเรากจ็ ะมีหัวพลกิ แพลงสูตรเอง

คุณปานยิ ม ศารทูลสงิ ห

8|

กว ยเต๋ียวเรอื รงั สติ หมนู ้ำตก

สตู รสำหรับ 50 ชาม
คาสวนผสมและเครื่องปรุงท้ังหมด
ไมร วมอุปกรณประมาณ 500 บาท
ราคาขายชามละ 25 บาท

เครอ่ื งปรุงน้ำซปุ

สว นผสม 1 หอ
1. เครื่องเทศยาจีน 1 หอ
2. โปยกก๊ั 3 ขดี
3. นำ้ ตาลทรายกรวด 2 ขีด
4. กระเทียมดอง 1/2 ขวด
5. ซีอว้ิ ขาวสตู ร 5 3 ชอนโตะ
6. ซอี ว้ิ ดำ 1/2 ขวด
7. ซอสปรงุ รส 3 ชอ นโตะ
8. เกลือปน 3 ชอนโตะ
9. ผงปรงุ รส รสหมู 1/2 ขดี
10. พริกไทยเม็ด 1 ขีด
11. รากผกั ชี 1 ขดี
12. กระเทียม 1 กโิ ลกรมั
13. กระดูกสนั หลงั หม(ู เอียวเลง ) 1 กโิ ลกรัม
14. หัวไชเทา 1 กระปอง
15. นมจืดสำหรับการปรงุ อาหาร 3 ชอ นโตะ
16. ผงชอ็ คโกแลต

กวยเตย๋ี วเรอื รังสติ หมนู ้ำตก | 9

สวนผสม

วธิ ีทำน้ำซุป

2. ชอนฟองสกปรกทิง้ 3. หัน่ รากผกั ชี

1. ใสก ระดกู หมเู อยี วเลง 5. เคย่ี วน้ำซปุ 4. ใสเครอ่ื งปรุง นำรากผักชี กระเทียม
ท้งั หมดเทลงหมอ และพริกไทยเม็ด ตำรวมกันใหแ หลก
10 |

“สูตรคือจดุ เร่มิ ตน

แตจะอรอ ยหรือไมอ รอย

วธิ ที ำน้ำซุป อยูท ่เี ราสรางสรรค
1. นำนำ้ สะอาดต้ังไฟใสก ระดกู หมเู อยี วเลงตม จนเดือด อยกู บั เทคนิคในการปรุง”
2. ชอนฟองสกปรกท้ิง
คณุ ปานิยม ศารทูลสงิ ห

3. หนั่ รากผักชี จากนนั้ นำไปตำรวมกับกระเทียมและเม็ดพรกิ ไทยใหแหลก

4. นำเครือ่ งปรุงท้ังหมดใสลงหมอ ตมใหเ ดอื ด

5. เคยี่ วนำ้ ซปุ ดว ยไฟขนาดปานกลางตอ ประมาณครงึ่ ชวั่ โมง เพอื่ ทจ่ี ะทำใหค วามหวานของกระดกู ซปุ ออกมา

วิธีหมกั หมู
1. หั่นหมใู หเ ปน ช้ินบางๆ พอคำ
2. ใสน้ำตาลทราย 2 ชอ นโตะ ซอี ้วิ ขาว 2 ชอนโตะ ซอสปรงุ รส 2 ชอ นโตะ ผงปรงุ รส 1 ชอนโตะ

น้ำเปลาคร่งึ ถว ยคลกุ เคลาใหเขากันหมกั ทง้ิ ไวป ระมาณคร่งึ ชั่วโมง

กวยเตยี๋ วเรือรงั สติ หมนู ้ำตก | 11

เคร่อื งปรุงการลวกกวยเต๋ียว

สว นผสม
1. เนอื้ สะโพกหมู 1 กโิ ลกรัม

2. ลูกชิน้ หมู ½ กโิ ลกรมั

3. ตับหมู ½ กโิ ลกรัม

4. เน้ือหมูตดิ มนั และเอ็น 1 กิโลกรัม

5. กวยเตยี๋ วเสนเลก็ 1 กิโลกรมั

6. กว ยเตยี๋ วเสน หม่ี ½ กโิ ลกรมั

7. กว ยเตีย๋ วเสน ใหญ ½ กิโลกรัม

8. บะหม่ี ½ กิโลกรัม

9. ถัว่ งอก 1 กโิ ลกรมั

10. ยอดคะนา ½ กิโลกรัม

11. ตนหอม 2 ขดี

12. ผกั ชี 1 ขดี

13. ขึ้นฉา ย 2 ขดี

14. น้ำมนั พชื 1 ขวด

15. กระเทียมเจียว 3 ขีด

16. กากหมู ½ กิโลกรมั

17. โหระพา 1 กโิ ลกรมั

หมายเหตุ : มโี หระพา และถัว่ งอกดบิ เปนเคร่อื งเคยี ง

12 |

วธิ ปี รุงกวยเตย๋ี ว

1. ใสเ คร่อื งปรุงลงในชาม 2. ลวกหมู ตบั

3. ลวกเสนและผัก 4. โรยดวยแคบหมู ผักชี
5. ราดนำ้ ซปุ
วิธปี รงุ กว ยเตย๋ี ว
วธิ ีทำ
1. ใสเ คร่ืองปรุงลงในชาม
2. ลวกหมู ตับ ลูกชิน้ เน้ือหมู ใสช าม เทนำ้ ซปุ ใส

ชามลงไปเล็กนอย
3. ลวกเสน พรอ มผัก ใสชามทเ่ี ราเตรียมเครอ่ื งและ

นำ้ ซุปไว
4. โรยดวยแคบหมู ตนหอม ผักชี ข้ึนฉาย ท่ีซอยแลว
5. ตกั นำ้ ซปุ รอนๆ ราดลงในชามพอประมาณ

พรอมเสิรฟ

กวยเตีย๋ วเรอื รังสติ หมูน้ำตก | 13

“สตู รคือจุดเร่มิ ตน
แตจะอรอยหรอื ไม
อยทู เ่ี ราสรา งสรรค
เทคนคิ การปรุง”

คุณปานิยม ศารทลู สงิ ห

14 |

เครอ่ื งปรงุ รส
1. น้ำตาลทราย 1 กิโลกรัม
2. นำ้ ปลา 1 ขวด
3. พรกิ ดอง 1 ขวด
4. พรกิ ปน ½ กิโลกรัม
วธิ ีทำเครอ่ื งปรุงรส พริกดอง
1. ใชพริกขห้ี นูแดงเขยี ว ½ กิโลกรัม กระเทยี ม 1 ขดี บดรวมกันใหละเอียด
2. เทนำ้ สมสายชู 1 ขวดใหญ และเติมเกลือเลก็ นอ ย

เคล็ดลับ กว ยเตี๋ยวเรือรังสติ หมนู ำ้ ตก

• การเลอื กใชว ตั ถดุ บิ ทดี่ ี มคี ณุ ภาพปรงุ นำ้ ซปุ และการปรงุ นำ้ ซปุ ใหเ ขม ขน จะชว ยใหก ว ยเตย๋ี วมรี สชาตอิ รอ ย
• เวลาหมักหมูใหเตมิ น้ำเปลาลงไปดว ย เพราะจะทำใหหมูนม่ิ และเน้อื หมูจะมสี ขี าวนารบั ประทาน
• การเทนมจืดสำหรับปรุงอาหาร ตอ งเทตอนน้ำเดอื ดๆ น้ำจงึ จะขน
• เวลาทำน้ำซุปส่ิงทข่ี าดไมไ ดคอื หวั ไชเทา ถาไมใสน ้ำซุปจะไมอรอ ย
• การทำกว ยเตี๋ยวเรือรังสิตหมนู ำ้ ตก โดยการใชนมจดื น้ัน ตนทนุ ราคานมจืดจะมรี าคาสูงกวา เลือดหมู

ดังนั้นเวลาทำกวยเตยี๋ วเรอื ขาย จึงตองมเี ทคนิคชวยเพี่อไมใหขาดทนุ โดยการใสเสน ไมตองมาก
และห่นั เน้อื หมใู หบ าง เพ่ือทเ่ี น้อื หมจู ะไดฟ ู ดูเยอะเวลาลวก แตทั้งนส้ี ว นผสมตางๆ ตองใชของดี
มีคุณภาพ และน้ำซปุ ตอ งเขมขน
• น้ำซุปกวยเตีย๋ วจะเขมขน มากขึ้นทุกครง้ั ท่ีเราลวกเนอ้ื หมู

กว ยเตยี๋ วเรอื รังสิต หมนู ้ำตก | 15

“น้ำปรงุ สูตรของปาเอง
ปาจะใสน้ำมะพรา ว ใสกะทิ ใสต ามขน้ั ตอนของเรา
สูตรน้ีเปน สูตรโบราณนะ
ถาสมยั ใหมท่เี ขาขายกันทว่ั ไปเขาไมใสก ะทิ
เสนกจ็ ะไมนิ่ม แตผดั ไทยสตู รของปา
ผัดเชา - กินเยน็ เสน ก็ยงั เหนียวนมุ
นารบั ประทาน” คณุ ปา ลำยอง นาคะ
ทีอ่ ยู เลขที่ 50/6 ม.10
คณุ ปาลำยอง นาคะ
ซ.เพชรเกษม 51
แขวงบางแค เขตบางแค

กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท 0 2413 1294

¼´Ñ ä·ÂâºÃÒ³

¼Ñ´àªŒÒ-¡¹Ô à¹ç àʹŒ ¡çÂѧà˹ÂÕ Ç¹ÁØ‹
โดย คณุ ปาลำยอง นาคะ

คุณปา ลำยองไดส ตู รผดั ไทยโบราณจากลูกชาย จากนั้น
คุณปาก็ไดฝกหัดทำผัดไทยโบราณเร่อื ยมาจนกระท่งั มีความ
ชำนาญ และดวยรสชาติที่อรอย และเสนท่ีเหนียวนุม
ไมเหมือนใคร จึงทำใหเพ่ือนบานรวมท้ังลูกคาตางติดใจใน
ฝมือการทำผัดไทยของคุณปาลำยองเปนอยางมาก จากนั้น
คุณปาจึงไดทำผัดไทยโบราณขายควบคูกับการเปดรานขาย
ของชำทบี่ า นในซอยเลก็ ๆ เรือ่ ยมา

ผัดไทยโบราณของคุณปาลำยองมีเคล็ดลับพิเศษที่
แตกตา งจากผดั ไทยสมยั ใหม ตรงทม่ี กี ะทเิ ปน สว นผสมพเิ ศษ
ของนำ้ ปรงุ ทท่ี ำใหเ สน มคี วามนมุ เหนยี วยาวนานจนสามารถ
การันตีไดอยางม่ันอกมั่นใจวา “ผัดเชา-กินเย็น เสนก็ยัง
เหนียวนุม” และแมวารานอาหารตามสั่งเล็กๆ ของคุณปา
จะอยใู นซอยลกึ แตค ณุ ปา กม็ กั จะไดร บั คำเชอ้ื เชญิ จากลกู คา
ใหไ ปแสดงฝม อื ทำผดั ไทยโบราณตามงานตา งๆ มาโดยตลอด
ไมว า จะเปนงานบุญ ในวัด หรอื งานเลย้ี งในโรงเรียน และใน
บางครั้งคุณปาก็จะถูกเชิญใหไปทำผัดไทยโบราณในงานบุญ
ท่จี งั หวัดปราจีนบรุ ี ซ่ึงเปนบานเกิดของคณุ ปาลำยองดวย

คุณปาลำยอง เลาวา ผัดไทยของคุณปาน้ันจะเลือกใช
วัตถุดิบช้ันดีในการทำ แตวาคุณปาก็ยังคงขายในราคาที่
ถูกกวาทองตลาด คือขายแคจานละ 25 บาท เพราะไมได
ตองการกำไรมากมาย และหากถามถึงตนทุนคุณปาก็ไม
เคยคำนวณเอาไว ตอบไดแตเพียงวาตนทุนตอจานราคา
ไมถ งึ 25 บาท ซง่ึ ถงึ แมจ ะไดก ำไรไมม าก แตน ก่ี ถ็ ือเปน กำไร
ความสขุ ทีค่ ุณปาไดรับทุกครง้ั ที่ทำผัดไทยโบราณสูตรนี้

18 |

ผดั ไทยโบราณ

“ผดั เชา - กินเยน็ เสนก็ยังเหนยี วนุม ”

เคร่อื งปรุงน้ำซุป

กว ยเตย๋ี วเสนจันท 20 กรมั

ไชโปวสบั 10 กรัม

กุงสด 10 ตัว

กงุ แหง 20 กรัม

เตาหู 10 กรัม

ไข 2 ฟอง

ถว่ั ลิสงคั่วปน 20 กรัม

น้ำมะขามเปย ก 1½ ชอนโตะ

น้ำตาลปบ 1½ ชอนโตะ

นำ้ กะทิ 1 ชอนโตะ

ถวั่ งอก ขนึ้ ฉาย ตนหอม

พรกิ ปน น้ำตาลทราย เกลือ มะนาว

ผัดไทยโบราณ | 19

วิธที ำผดั ไทยโบราณ

สว นผสมนำ้ ปรุงรสผดั ไทยโบราณ 1. นำสวนผสมน้ำปรุงผดั รวมกนั

2. แชเ สนจันทใหน ุม

3. ปอกเปลือกกงุ ผาหลงั ดึงเลอื ดดำออก ห่ันตน หอม

20 |

5. หน่ั เตา หู

วิธที ำผดั ไทยโบราณ
1. ผสมน้ำปรงุ รสผดั ไทยโบราณ โดยการนำ

นำ้ มะขามเปย ก นำ้ ตาลปบ นำ้ กะทิ และเกลือ

ลงไปผัดในกระทะรอ นใหเ ขากนั แลว พักไว

2. แชก ว ยเตี๋ยวเสน จนั ทใ นนำ้ อนุ รอจนเสน นุม

แลว สะเดด็ น้ำพกั ไว

3. ปอกเปลอื กกุง สด ผาหลงั ดงึ เสน เลือดดำ

ออกจากกุง นำสว นผสมผดั รวมกนั ใหส กุ พอเหลือง
4. นำถั่วงอกมาเดด็ หางออก หนั่ ตนหอมเตรียมไว

5. นำเตาหูมาหั่นเปน สเี่ หล่ียมช้ินเล็กๆ แลวทอด

ใหเหลือง จากน้นั นำกระเทียม กุง สด กงุ แหง

ไชโปว สบั ผัดใหเ ขา กนั พอเหลอื ง

ผัดไทยโบราณ | 21

“ผดั ไทยสูตรโบราณ
ทำไมยาก หากมีใจรกั
มีความตั้งใจ ลองหดั ทำ

ฝกฝน
ก็สามารถทำไดอ รอ ย

เหมือนปา”

คณุ ปาลำยอง นาคะ

6. ใสเสน จนั ท ใสนำ้ ปรงุ รส ผัดใหเ ขา กัน 7. นำไขไกท ต่ี อกใสก ระทะผัดรวม
กับเครือ่ งผดั ไทย

8. ปรุงรส ใสถ่วั งอกกับตน หอมลงไปผดั

6. เม่ือสวนผสมคลกุ เคลาเขากันดีแลว ใหน ำเสนจันทม าใส พรอ มกับน้ำปรุงรส แลวผดั คลุกเคลา
ใหเ สน จันทแ ละนำ้ ปรุงเขากัน

7. นำไขไกต อกใสกระทะ ผัดรวมกับเครอ่ื งผัดไทยท้ังหมด
8. จากน้นั จึงปรุงรสดว ยนำ้ ตาลทราย และซอี ว๊ิ ขาว นำถัว่ งอก และตนหอมที่หนั่ ไวใ สลงในกระทะ

คนใหพ อสกุ จึงดับไฟเตาแกส
9. ตกั ผัดไทยโบราณใสจาน เสริ ฟพรอมเคร่ืองปรงุ รส น้ำตาล พรกิ ปน มะนาว และผกั เครือ่ งเคียง

ผดั ไทยโบราณ | 23

“¹Óé ¾Ã¡Ô ”

ÍÒËÒä‹Ù¤ÃÑÇä·Â

โดย ผศ.กญั ชนา แตงฉำ่

เพราะไดซึมซับเรอื่ งการทำอาหารจากครอบครวั
มาตั้งแตเด็กๆ ทำใหอาจารยกัญชนามีความรักใน
การปรงุ อาหารเปน อยา งมาก จวบจนเจรญิ วยั อาจารย
กัญชนาจึงไดมุงมั่นศึกษาตอในระดับปริญญาโท
สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร และยงั เขา รบั การอบรมหลกั สตู รระยะสนั้
เกี่ยวกับการแปรรูปและถนอมอาหาร จากสถาบัน
ผลติ ภณั ฑแ ละการแปรรปู มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร
เพิ่มเติมอีกดวย ทักษะ ความรู ความชำนาญของ
อาจารยมีมากมาย และไดถายทอดความรูใหแก
นกั ศกึ ษาภาควชิ าชวี วทิ ยาประยกุ ต คณะวทิ ยาศาสตร
มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั จนั ทรเกษม สาขาวชิ าจลุ ชวี วทิ ยา
ดา นการแปรรปู และถนอมอาหาร เปน เวลากวา 17 ป
นบั ต้งั แตป 2530 เปน ตน มา

ผศ.กญั ชนา แตงฉ่ำ
นอกจากนี้ อาจารยยังเคยเผยแพรความรูเรื่อง 236/25 หมบู านสหกรณค รูไทย
การแปรรูปและถนอมอาหารในส่อื ตางๆ ทงั้ รายการ ซอยสรณคมน 14 ตำบลสกี ัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรทัศนและนิตยสารจนถึงปจจุบัน แมวาอาจารย โทรศัพท 08 5009 8353
จะเกษยี ณอายรุ าชการมากวา 6 ป แตอ าจารยก ไ็ มเ คย 0 2565 1383
หยดุ ทจ่ี ะใหค วามรแู กบ คุ คลทส่ี นใจในเรอ่ื งการแปรรปู

และถนอมอาหาร โดยยังคงเดินหนาเผยแพรความรู

ใหกับกลุมคนในชุมชนตลอดเวลาทม่ี ีโอกาส

เปนความภาคภูมิใจ
ที่ไดม ีโอกาสชวยเหลือผูคนและสังคม
โดยใหค วามรเู รอ่ื งการประกอบอาหาร

ผศ.กัญชนา แตงฉ่ำ

26 |

นำ้ พรกิ เผากุง

สูตรนจี้ ะไดน ำ้ พริกเผากงุ ประมาณ 3 - 3 ½ กิโลกรมั
คา วสั ดใุ นการทำนำ้ พริกเผาขนึ้ อยกู ับวัตถดุ บิ
โดยเฉพาะหอมแดง และกระเทยี ม ราคาจะสงู มาก
หอมแดงราคากิโลกรัมละ 50 - 110 บาท
กระเทียมราคากิโลกรัมละ 120 - 160 บาท
ดงั นน้ั ตน ทนุ ในการทำโดยประมาณจะอยทู ่ี สตู รละ 450-600 บาท
จงึ ควรขายในราคาขีดละ 30 - 35 บาท
หรือกโิ ลกรัมละ 300 - 350 บาท จะไดก ำไรรอ ยละ 50 - 80 บาท

สวนผสม 2 ขดี
พรกิ แหง เมด็ ใหญคว่ั 1 ขีด
พริกแหง เม็ดเลก็ ค่วั 2 กโิ ลกรัม
หอมแดง 1 กโิ ลกรัม
กระเทียมไทย
นำ้ ตาลทราย ½ กิโลกรัม
หรือน้ำตาลปบ 4 ขีด
มะขามเปยก 1-2 ขีด
กงุ แหง 3 ขดี
กะปอยา งดี 1 ขวด
น้ำมันพชื

น้ำพรกิ เผากงุ | 27

วิธที ำนำ้ พริกเผากงุ

2. คัว่ พรกิ ปน พริก 3. เจยี วกระเทียม เจยี วหอม

4. โขลกกงุ แหง ใหพ อแหลก 5. โขลกหอมกับกระเทียมเจยี วรวมกบั กงุ แหง 6. นำกะปมาหอใบตอง

วิธีทำน้ำพริกเผากุง
1. นำพริก หอมแดง และกระเทยี ม ลา งน้ำ แลว นำมาผึ่งใหแ หง
2. ค่วั หรือทอดพริกใหเหลอื ง แลวจึงนำมาปนใหละเอยี ดดวยครก หรือเครือ่ งปนไฟฟา
3. ซอยหอมแดง โขลกกระเทียม หลังจากนัน้ จงึ เจยี วกระเทียม และหอมแดงใหเหลืองนารับประทาน
4. นำกงุ แหงมาโขลกใหแหลก
5. นำกงุ โขลกรวมกบั หอมแดงและกระเทยี มเจยี ว แลว จึงปนสวนผสมทั้งหมดใหเ ขา กัน
6. นำกะปม าหอ ใบตอง แลวยางบนกระทะรอนๆ
7. นำมะขามเปย กมาลา งน้ำ แลวค้ันดว ยนำ้ สะอาด
8. นำนำ้ มะขามเปย กและกงุ ท่โี ขลกรวมกบั หอมแดงและกระเทียมเจียวผดั รวมกนั ในกระทะ จากน้ัน

ปรงุ รสใหกลมกลอ ม เติมพรกิ ปน 1 ชอ นโตะ รสชาตจิ ะเผด็ มากขนึ้ ถา ตองการเผด็ มากกวา นีใ้ หเ ติม
พริกเมด็ เล็กเพิม่ ลงไป จากนน้ั ผัดใหเขากนั หรีไ่ ฟออนๆ ระวงั ไหม เตมิ นำ้ มนั พืชลงไปเล็กนอ ย
เพ่ือไมใ หน ้ำพริกเผากุง ขน จนเกนิ ไป

28 |

8. นำน้ำมะขามเปยก ผดั น้ำพริกเขากับ ปรงุ รส ผัดใหเขา กัน
ใสกระทะ นำ้ มะขามเปยก

เตมิ นำ้ มันพืช เติมพริกปน

9. ตักน้ำพริกเผาเกบ็ ไวในภาชนะทแี่ หง มฝี าปด หากตองการรบั ประทานใหใ ชช อนทส่ี ะอาดและแหง
ตกั แบงออกมา แลวจงึ ปด ฝาใหแนน สามารถเกบ็ ไดนานเปนเดือน

10. นำ้ พรกิ เผากุงรับประทานรวมกบั ผกั สด ผักตม ไขเจยี ว ไขต ม หรอื ปลาทอด
11. ในการผดั หอยลาย ทำตม ยำ สามารถนำนำ้ พรกิ เผากงุ เปน สว นประกอบเพม่ิ รสชาตใิ หน า รบั ประทาน

หรอื ทาเปนหนาขนมปง ก็เพม่ิ รสชาตใิ หกบั อาหารอกี ดว ย

น้ำพรกิ เผากุง | 29

30 |

นำ้ พรกิ กะปก งุ สดสมนุ ไพร

สตู รนีจ้ ะไดน้ำพริกกะปก งุ สดสมุนไพร
ประมาณ 1 - 1½ กิโลกรัม
ตน ทนุ ประมาณ 200 - 300 บาท
ราคาขายขดี ละ 30 - 35 บาท
หรือ กิโลกรัมละ 300 - 350 บาท
คดิ เปน กำไรรอยละ 50 - 80

สว นผสม

หอมแดง 2 ขีด

กระเทียม 1 ขดี

กะปอ ยางดี 2 ขีด

กงุ สด ½ กโิ ลกรัม

พริกขหี้ นสู ด 1 ขีด

มะอกึ ผล 5 ผล

มะนาว 5 ผล

มะมว งดิบ 1 ผล

มะดัน 10 ผล

หรือ ตะลงิ ปลิง 10 ผล

หรือ ระกำ 5 ผล

ใสทกุ อยางถา มี หรือ เลอื กใสเ ฉพาะทีม่ ตี ามฤดูกาล

น้ำพริกกะปก งุ สดสมุนไพร | 31

วิธที ำน้ำพรกิ กะปก งุ สดสมนุ ไพร

1. ลา งมะอึก เอาขนที่เปลอื กออก หน่ั ซอยมะอกึ และ ตะลิงปลงิ

2. หน่ั เน้อื มะนาว 3. นำกะปม าหอใบตอง

4. ลวกกุง หน่ั กงุ เปน ชิ้นเลก็ ๆ พอทาน

32 |

5. คลกุ เคลา สวนผสมทั้งหมดในภาชนะใหเ ขา กนั

ปรุงรส เติมน้ำกงุ

วิธที ำนำ้ พรกิ กะปก งุ สดสมนุ ไพร
1. นำหอมแดง กระเทียม พริก มะนาว มะมวง มะอึก ตะลิงปลงิ ลางใหส ะอาด การลา งมะอกึ ใหเ อา

มดี ขดู ขนมะอึกออกดว ย จากนนั้ ห่ันซอยสวนผสมตางๆ ใหเปน ช้นิ เลก็ ๆ บางๆ ยกเวนมะนาว
2. นำผลมะนาวมาปอกผิวออก เอามดี หนั่ และฝานเอาเฉพาะเนือ้ มะนาวมาประกอบอาหาร
3. นำกะปม าหอใบตอง แลว ยางบนกระทะรอ นๆ
4. ลวกกงุ พอสุก เก็บน้ำลวกกุงไว จากน้นั นำกงุ มาห่นั เปน ชิ้นเล็กๆ พอทานเปน คำใหน ารบั ประทาน
5. คลกุ เคลา สวนผสมทั้งหมดในภาชนะใหเ ขา กัน เตมิ น้ำที่ไดจากการลวกกุงใหพ อขลกุ ขลกิ ปรุงรส

เติมนำ้ ปลา น้ำตาลทราย ชิมใหไดร สกลมกลอ ม
6. รบั ประทานพรอ มผักสดและผกั ตม

น้ำพริกกะปกงุ สดสมนุ ไพร | 33

34 |

น้ำพริกหนมุ

สูตรนี้จะไดน้ำพรกิ หนุมประมาณ ½ กโิ ลกรมั
ตนทนุ ประมาณ 60 - 100 บาท
ราคาขายขดี ละ 20 - 25 บาท
หรอื กิโลกรัมละ 200 - 250 บาท
คดิ เปนกำไรรอยละ 50 - 80

สว นผสม

หอมแดง 2 ขีด (20 หวั )

กระเทียมไทย 1 ขีด (10 หัว)

พริกช้ีฟา เขยี ว แดง สด ½ กโิ ลกรมั

เกลือปน 3 ชอ นชา

นำ้ ตาลทราย 2 ชอนโตะ

นำ้ พรกิ หนมุ | 35

วิธที ำน้ำพริกหนมุ

น้ำพริกหนมุ สีแดง น้ำพริกหนุม สีเขียว นำ้ พรกิ ปลายา ง(น้ำพริกหนุมโขลกกบั ปลาทูยา ง)

2. ยา งพริก 3. ลอกเปลือกพริกออก 4. โขลกพริก หอมแดง และกระเทยี ม

วธิ ีทำน้ำพรกิ หนมุ
1. นำพรกิ หอมแดง กระเทียม ลา งนำ้ แลว ผง่ึ ไว
2. นำพริก หอมแดง กระเทยี ม ยา งไฟพอใหเ หลอื ง หรอื อบในกระทะไฟปานกลางพอสุก
3. แกะเปลือกหอมแดงและกระเทยี ม ลอกเปลือกพรกิ และแยกสวนทเี่ ปนเมลด็ ออก

เพือ่ ไมใ หร สเผด็ มากเกินไป
4. โขลกกระเทียม หอมแดง พริกใหสว นผสมเขา กัน เติมเกลอื ปน 1-2 ชอ นชา ถา ตอ งการรสหวาน

ใหเตมิ นำ้ ตาลทรายเลก็ นอย

36 |

เตมิ เกลือ 6. แกะปลาทู
โขลกสว นผสมทั้งหมดรวมกัน
เคลด็ ลบั การปรงุ รสน้ำพรกิ หนุม ใหถ กู ปาก
1. นำ้ พรกิ หนมุ สแี ดงไดจ ากสวนประกอบหลัก คอื

พรกิ ชฟี้ าแดง นำ้ พริกหนุมสีเขียว ไดจ าก
สว นประกอบหลัก คือ พรกิ ชฟ้ี าสีเขยี ว
2. หากชอบรสจดั อาจเตมิ เกลอื นำ้ มะนาว 1-2 ผล
ตามความชอบ และสามารถตักแบง เก็บไวใ น
ตเู ย็นสำหรับรับประทานในมื้อตอ ไปได
3. หากตองการทำน้ำพรกิ ปลายาง ใหน ำปลาทยู าง
หรอื ทอด แกะเนอ้ื ปลาแลวผสมกบั นำ้ พริกโขลก
ใหเ ขากนั เกบ็ ในตเู ยน็ เวลาจะรับประทาน
นำออกมาตกั ใสภาชนะ บบี มะนาว 1-2 ผล
ปรงุ รสตามชอบ จะไดนำ้ พรกิ ปลายาง
หรอื เรียกวา ตำปน รับประทานกับผกั สด
หรือแคบหมู
4. นำ้ พรกิ ชนดิ นเ้ี หมาะสำหรบั ผไู มช อบรบั ประทาน
กะป แตอ ยากทานนำ้ พริก

น้ำพรกิ หนมุ | 37

38 |

น้ำพริกลงเรอื

สูตรนจ้ี ะไดน้ำพริกลงเรือประมาณ 1 - ½ กโิ ลกรมั
ตนทุนประมาณ 200 - 300 บาท
ราคาขายขดี ละ 40 - 45 บาท
หรอื กโิ ลกรัมละ 400 - 450 บาท
คิดเปน กำไรรอยละ 50 - 80 บาท

สว นผสม

หอมแดง 2 ขดี

กระเทียม 1 ขีด

กะปอยางดี 2 ขดี

กงุ สด ½ กโิ ลกรัม

พริกข้หี นสู ด 1 ขดี

มะอึกผล 5 ผล

มะนาว 5 ผล

มะมวงดิบ 1 ผล

มะดนั 10 ผล

หรอื ตะลิงปลงิ 10 ผล

หรอื ระกำ 5 ผล

ใสทกุ อยางถา มี หรอื เลือกใสเ ฉพาะที่มีตามฤดูกาล

น้ำพริกลงเรอื | 39

วิธที ำน้ำพรกิ ลงเรือ

1. ลา งวัตถุดิบตา งๆ ใหส ะอาด ซอยตะลงิ ปลงิ และวตั ถุดบิ อ่นื ๆ

2. ปอกเปลอื กมะนาว หั่นเนื้อมะนาวออกจากลูก 3. นำกะปมาหอใบตอง

4. ลวกกุง หนั่ กุง

40 |

5. คลกุ สว นผสมทง้ั หมดใหเขา กนั เติมน้ำลวกกุง

7. โขลกสว นผสมทัง้ หมดใหเ ขากันอีกคร้ัง 6. ปรงุ รส

วิธีทำนำ้ พรกิ ลงเรอื
1. ลา ง หอมแดง กระเทยี ม พรกิ มะนาว มะมว ง

มะอกึ ตะลิงปลิง ใหสะอาด เมอื่ ลา งมะอึกให
เอามดี ขูดขนมะอึกออกดว ย จากนั้นห่ันซอย
สว นผสมตา งๆ ใหเปน ชิ้นเลก็ ๆ บางๆ ยกเวน
มะนาว
2. นำมะนาวมาปอกเปลือกออก เอามีดห่นั และ
ฝานเอาเฉพาะเนือ้ มะนาวสำหรบั ประกอบ
อาหาร

น้ำพริกลงเรอื | 41

8. นำน้ำพรกิ ลงผัดในกะทะ 9. ใสหมสู บั

ผดั หมูใหส กุ

42 |

ปรุงรส

3. นำกะปห อดว ยใบตอง แลวยา งบนกระทะรอนๆ
4. ลวกกงุ พอสุก เก็บนำ้ ลวกกงุ ไว จากนั้นหน่ั กงุ เปน ชิ้นเล็กๆ พอคำนาใหร ับประทาน
5. นำสว นผสมทัง้ หมดทเ่ี ตรียมไวคลุกเคลา ใหเ ขา กัน เตมิ น้ำลวกกุง ที่เหลอื จากการลวกกงุ ลงไป

เล็กนอย
6. ปรงุ รส เตมิ น้ำปลา น้ำตาลทราย ชมิ ใหไ ดรสกลมกลอม เปรยี้ ว เค็ม หวาน
7. นำสว นผสมทง้ั หมดมาโขลกรวมกันอีกครง้ั ในครก เพอื่ ใหส วนผสมเขา กันมากยง่ิ ขึน้
8. ตั้งกระทะใสน ำ้ มนั พืชเลก็ นอย นำน้ำพรกิ ทโ่ี ขลกแลวมาผัดดวยไฟปานกลาง
9. ใสห มสู บั แลวผัดใหเ ขากัน ปรุงรสใหกลมกลอ ม แลว จึงตักใสภาชนะ
10. รบั ประทานกบั ไขเ คม็ หมหู วาน หรือปลาดุกฟู และผกั สด อาทิ แตงกวา ถ่วั พู ถั่วฝก ยาว มะเขอื

ขมน้ิ ขาว เปน ตน

นำ้ พริกลงเรอื | 43

44 |

นำ้ พรกิ ตาแดง

สตู รนจี้ ะไดน้ำพริกตาแดงประมาณ 1 กโิ ลกรัม
ตน ทนุ ประมาณ 80 - 100 บาท
ราคาขายขดี ละ 20 บาท หรือกโิ ลกรมั ละ 200 บาท
ถา ใชก ุง แหง แทนปลาปนจะตอ งขายขดี ละ 25 บาท
คดิ เปนกำไรรอยละ 50 - 80

สว นผสม 2 ขีด (20 หัว)
หอมแดง 1 ขดี (10 หวั )
กระเทยี มกลบี เล็ก 1 ขดี
พรกิ แหงเม็ดใหญ ½ ขดี
พรกิ แหง เมด็ เล็ก 2 ชอนชา
เกลอื ปน 2 ชอนโตะ
นา ตาลทราย 1 ขดี
ปลายา งปน 1 ขดี
มะขามเปยก

น้ำพรกิ ลงเรอื | 45

วิธีทำน้ำพริกตาแดง

2. แกะเปลือกหอมแดงและกระเทียม 3. ค่ัวพรกิ ค่ัวหอมแดง

4. นำสว นผสมทัง้ หมดใสใ นครก โขลกสวนผสมท้ังหมดใหละเอียด

วธิ ีทำน้ำพรกิ ตาแดง
1. ลา งพริก หอมแดง และกระเทยี ม แลว ผึ่งไว
2. แกะเปลอื กหอมแดงและกระเทยี ม
3. นำ พรกิ หอมแดง กระเทยี ม คว่ั ในกระทะพอใหส กุ เหลอื งนา รบั ประทาน หรอื อบในกระทะไฟปานกลาง
4. นำสว นผสมทง้ั หมด ปลายา ง กระเทยี ม หอมแดง และพรกิ ทค่ี ว่ั ในกระทะจนเหลอื งแลว มาโขลกรวมกนั

ใหล ะเอยี ด จากนน้ั เตมิ เกลอื ปน 1-2 ชอ นชา ปรงุ รสใหก ลมกลอ ม ถา ตอ งการรสหวาน เตมิ นำ้ ตาล
ทรายเล็กนอ ย จะไดน้ำพริกตาแดงแบบพนื้ บา นซ่ึงสามารถรับประทานพรอ มขาวสวยรอ นๆ
พรอมไขตม หรือไขเ จียว ปลาทอด ผกั ตม และผักสด

46 |

วธิ ีทำนำ้ พริกตาแดงประยุกต

2. เทนำ้ มะขามเปยกลงในกระทะ ปรงุ รสดว ยน้ำตาลปบ

นำสวนผสมทีโ่ ขลกเขา กนั ผัดใหเ ขา กนั
แลว ผัดในกระทะ จนกระทัง่ สวนผสมแหง

นำ้ พรกิ ตาแดง และน้ำพรกิ ตาแดงประยุกต

วิธีการทำน้ำพริกตาแดงแบบประยุกต มีข้นั ตอน ดงั น้ี
1. นำสว นผสมน้ำพริกตาแดงที่โขลกรวมกนั เรยี บรอยแลว ตักพักไว
2. เตรียมน้ำมะขามเปย ก 1 ถวย น้ำตาลปบ 3 ชอ นโตะ ราดน้ำมะขามเปย กลงในกระทะ

ผดั ใหสุก จากน้ันจึงนำนำ้ พรกิ ตาแดงทโ่ี ขลกสว นผสมรวมกนั ละเอยี ดแลว มาใสกระทะ
ผดั ใหเขา กนั แลวปรุงรสใหกลมกลอ ม เปรี้ยว เคม็ หวาน จากน้นั ผดั ตอ ใหแ หง นำ้ พรกิ ตาแดง
ประยกุ ตน จ้ี ะสามารถเก็บไดนานเชนเดยี วกบั น้ำพรกิ เผา
3. รับประทานกับผกั สด ผักตม ไขตม ไขเ จยี ว และปลาทอด

น้ำพรกิ ตาแดง | 47

48 |

น้ำพริกปลารา
และน้ำพริกปลาราสุก (บอง)

สวนผสม 2 ขดี (20 หัว)
หอมแดง 1 ขดี (10 หวั )
กระเทยี มกลีบเล็ก 1 ขีด
พรกิ ข้หี นูสด 1 ขดี
พรกิ แหง 3 ขีด
ขา 1 กิโลกรมั
ปลารา ปลากระด่ี 1 ชอนโตะ
น้ำตาลทราย 3 ลกู
มะกรูด 10 ใบ
ใบมะกรูด 3 ขดี
กระชาย 2 ชอนโตะ
น้ำมันพืช

น้ำพริกปลารา และน้ำพรกิ ปลารา สกุ (บอง) | 49


Click to View FlipBook Version