The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

PROJEK MINI KUMPULAN 1 BM5 KEMAHIRAN LISAN

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by eyshaaminuddin, 2022-01-03 21:58:48

PROJEK MINI KUMPULAN 1 BM5 KEMAHIRAN LISAN

PROJEK MINI KUMPULAN 1 BM5 KEMAHIRAN LISAN

KEMAHIRAN
LISAN

KUMPULAN 1 BM5

NAMA AHLI
KUMPULAN

MUHAMMAD SITI MARIYAH
AIDEL AMZAR BINTI AHMAD

BIN ABDUL TAJUDIN
RASHID

FARAH
HANNA BINTI
ZAINAL BADRI

NUR ALEESYA NUR ARISYA
QISTINA BINTI SOFIYA BINTI
AMINUDDIN
ZAINAL
ABIDIN

PRAKATA
Syukur ke hadrat Allah S.WT kerana
dengan limpah kurnianya maka buku
ini telah dapat disiapkan dalam
tempoh masa yang telah ditetapkan.
Buku ini merupakan pengenalan
kepada Kemahiran Lisan. Terima
kasih diucapkan atas kerjasama yang
diberikan ketika menghasilkan buku
ini. Akhir kata, penulis berharap
agar buku ini dapat membawa
manfaat kepada pembaca.

NO. ISI KANDUNGAN

KEMAHIRAN MENDENGAR

1 KONSEP


2 PROSES

3 TUJUAN

4 JENIS KEMAHIRAN MENDENGAR
5 FAKTOR
6 PERINGKAT

7 JENIS AKTIVITI MENDENGAR

NO. ISI KANDUNGAN

KEMAHIRAN BERTUTUR

1 KONSEP


2 TUJUAN

3
ASPEK-ASPEK PERTUTURAN
4 FAKTOR MEMPENGARUHI PERTUTURAN

5 PERINGKAT

6 JENIS AKTIVITI BERTUTUR

kemahiran
mendengar

KONSEP

Pendengaran merupakan gabungan
daripada segala yang didengar,
difahami dan diingat
Mendengar bermakna memberikan
perhatian pada perkara yang
diujarkan oleh penutur
Individu lebih banyak mendengar
daripada pengalaman yang sedia
ada.
Pendengaran yang cekap
memerlukan penyatuan idea yang
lojik dan berkesan

PROSES
MENDENGAR

Secara umumnya, proses mendengar
berlaku dalam empat peringkat:

Mendengar deretan bunyi bahasa
Memahami bunyi bahasa
Menilai bunyi bahasa
Bertindak terhadap bunyi bahasa

PROSES
MENDENGAR

Kemahiran mendengar melibatkan dua
proses iaitu:

Menerima dan membezakan bunyi-
bunyi bahasa yang hampir sama
seperti "b" dan "p" (badang dan
padang)., "d" dan "t" (datang dan
tatang)
Memahami bunyi bahasa yang
bermakna seperti frasa, klausa
dan ayat.

TUJUAN NOMBOR 2
MENDENGAR
Dapat bertindak
NOMBOR ! terhadap arahan

NOMBOR 8 Dapat mendengar, mudah dan
mengecam mudah difahami
Dapat
mengenal dan memilih bunyi

isi-isi NOMBOR 3 Dapat
penting
Dapat melakukan mengenal
sesuatu yang maklumat NOMBOR 4
diperintah dan
memenuhi khusus

Dapat permintaan NOMBOR 7

mencari jalan NOMBOR 5 Dapat Dapat
mengatasi mengenal mengenal
Dapat sikap dan perhubungan
masalah yang mentafsir perasaan orang-orang
didengar maksud orang yang
orang yang bercakap yang
NOMBOR 9 bercakap berinteraksi
NOMBOR 6

JENIS
KEMAHIRAN
MENDENGAR
KEMAHIRAN KEMAHIRAN
MENDENGAR AKTIF MENDENGAR PASIF

komunikasi dua hala komunikasi sehala
juga dikenali sebagai
merujuk kepada
mendengar secara kemahiran
interaktif mendengar tanpa
melibatkan kedua- bertindak balas iaitu
dua belah pihak iaitu pendengar hanya
penutur dan mendengar tanpa
pendengar. memberikan respons

JENIS
KEMAHIRAN
MENDENGAR
KEMAHIRAN KEMAHIRAN
MENDENGAR KRITIS MENDENGAR KREATIF
merujuk kepada
pendengar kreativiti pendengar
berkemampuan untuk
menilai, memilih dan

menentukan fakta
yang relevan atau tidak sendiri dalam
serta dapat menyedari memanipulasikan ujaran
kesilapan yang penutur
dilakukan oleh pendengar dapat
penutur memberikan cadangan
dan ulasan secara bernas
dengan disertai fakta
yang jitu dan tepat

FAKTOR - FAKTOR

PERUBAHAN MENYAMPUK
RESPONS
Ini merupakan
Setiap penutur gangguan dalam
menegakkan idea perbualan. Fenomena
masing-masing tanpa ini menggangu
fokus dengan topik yang
diperkatan. Justeru itu, pendengaran
memberikan impak disebabkan idea dan
kepada kemahiran mesej yang didengari
mendengar agar
pendengar lebih fokus sering berlaku.
Pendengaran yang
semula jadi tidak
sepatutnya diganggu

FAKTOR - FAKTOR

TERLEKA FIKIRAN TERTUTUP

Terleka berlaku apabila Ini menyebabkan
pendengaran kita aktiviti mendengar
mengembara dan
kita tidak aktif
menerawang. Terleka kerana input hanya
disebabkan oleh rasa sampai ke telinga dan
mengantuk, minda kita
lambat memproses tidak dihantar ke
maklumat atau becabang otak untuk diproses.
ke arah lain dan tiada
Justeru, aktiviti
tumpuan. mendengar kita tidak

bermakna

FAKTOR - FAKTOR

KEBOSANAN KESIMPULAN

Aktiviti mendengar boleh Terdapat lima faktor
terganggu apabila kita yang mempengaruhi
bosan. Kebosanan ini
berlaku apabila penutur KEMAHIRAN
menutur terlalu laju MENDENGAR :
sehingga kita tidak Perubahan Respons
faham atau terlalu
perlahan berbanding Menyampuk
keupayaan otak kita Terleka
untuk bertindak balas
Fikiran tertutup
Kebosanan

PERINGKAT

1.Peringkat Permulaan
Murid akan diajar untuk mengecam,
Kemahiran

mendengar perlu mengajuk dan memilih bunyi. Mereka
dikuasai secara juga diajar untuk mendengar dan
beRperingkat: mengecam makna perkataan,
rangkai kata dan ayat-ayat dalam

petikan. Pada peringkat ini juga,

murid akan dididik untuk menjawab

2.Peringkat Pertengahan soalan yang mudah.

Murid didedahkan untuk 3.Peringkat Maju
mengecam dan mengingat fakta
Murid dilatih untuk mengenal isi-isi
dan butiran secara tepat dan penting. Selain itu, murid akan diajar
terperinci. Murid juga diajar untuk
untuk mentafsir, membezakan
mengenal informasi-informasi tekanan dan intonasi dalam
spesifik, mengesan urutan,
sesebuah pertuturan. Pada peringkat
mengenal pasti sebab dan akibat, ini juga, murid dididik untuk mengikut
mengenal hubungan orang yang
aliran dalam dialog atau perbualan
berinteraksi serta sikap dan serta mereka dapat mencari jalan
perasaan penutur. penyelesaian masalah terhadap

maklumat yang didengar.

JENIS AKTIVITI
MENDENGAR
Aktiviti mendengar sehala
- Mengenal simbol bunyi bahasa dan menyebut huruf dan
perkataan

- Mengecam iaitu mendengar pelbagai jenis arahan dan
permintaan

- Membuat inferen iaitu membuat aktiviti
menghubungkaitkan sesuatu

JENIS AKTIVITI
MENDENGAR
Aktiviti mendengar dua hala
- Mendengar dan melaksananakan arahan

- Mendengar dan mematuhi pesanan

- Mendengar dan membuat catatan

- Mendengar dan menghasilkan lakaran

- Mendengar dan menyusun atur benda

kemahiran
bertutur

KONSEP

Pertuturan adalah jalinan bunyi-bunyi
bahasa yang dilahirkan daripada alat-alat
sebutan manusia.
Kemahiran mendengar berlaku pada
peringkat produksi iaitu bukan dicipta oleh
murid ditiru dan diajuk.
Kemahiran bertutur dipengaruhi as[pek
fizikal, kesihatan, persekitaran dan jantina.
Seseorang itu lebih banyak belajar bertutur
melalui penglamana dan bukannya
kecerdasan otak.

TUJUAN
BERTUTUR

NOMBOR 2

NOMBOR !

NOMBOR 5 untuk untuk
tujuan tujuan
untuk peneyelesaian mempengaruhi
tujuan masalah

menzahirkan NOMBOR 3 untuk
emosi tujuan
keseronokan
dan idea

untuk atau santai

memaklumkan NOMBOR 4

sesuatu

ASPEK-ASPEK
PERUTURAN

1.Aspek Linguistik
2.Aspek Bukan Linguistik

ASPEK
LINGUISTIK

SEBUTAN
- Dari segi sebutan, murid-murid diajar mengenal
huruf dan bunyi-bunyi setiap huruf, suku kata,
perkataan, rangkai kata dan ayat-ayat. Ini
bertujuan melatih mereka menyebut sesuatu
dengan tepat dan jelas

INTONASI
- Intonasi adalah keadaan bunyi yang menarik
atau menurun sewaktu sesuatu ayat itu
dilafazkan

TEKANAN
- Tekanan adalah cara menyebut perkataan,
rangkai kata atau ayat dengan memberikan
tekanan pada tempat-tempat tertentu

JEDA
- Digunakan untuk memisahkan elemen-elemen
linguistik seperti perkataan, rangkai kata atau
ayat-ayat

KELANCARAN
- Kelancaran bermaksud murid-murid boleh
bertutur atau bercakap dengan baik, kemas dan
teratur

KEFASIHAN
- Kefasihan bererti murid-murid boleh bercakap
bukan sahaja dalam bentuk yang kemas, teratur
dan lancar tetapi mereka juga boleh
menyembunyikan kata atau menyebut perkataan
dan ayat-ayat yang dituturkan dengan jelas dan
tepat

TATABAHASA
- Tatabahasa adalah satu sistem, peraturan atau
undang-undang menggabungkan kata untuk
membentuk ayat

MORA
- Mora atau panjang-pendek adalah kadar
sesuatu bunyi itu dilaazkan

NADA
- Nada adalah keadaan bunyi yang menaik atau
menurun sewaktu sesuatu perkataan atau suku
kata itu diucapkan

LARAS BAHASA
- Laras bahasa dalam konteks ini adalah murid-
murid boleh menggunakan bahasa dalam berbagai
konteks, suasana dan situasi yang sesuai

ASPEK BUKAN
LINGUISTIK

MIMIK MUKA
- Mimik muka memainkan peranan yang besar dalam
komunikasi lisan

ISYARAT ANGGOTA BADAN
- Gerak-geri dan isyarat badan secara semula jadi
atau sengaja adalah penting bagi memberi makna
terhadap komunikasi tanpa menggunakan perkataan
atau berkata-kata

PARALINGUISTIK
- Paralinguistik merujuk kepada komunikasi yang
berkaitan dengan cara bagaimana seseorang
mengucapkan atau menyampaikan pesanan sekaligus
menunjukkan tentang kedaan emosi dan sikapnya

BAHASA GERAK-GERI DAN POSTUR
- Postur dan pergerakan juga boleh menyampaikan
satu informasi hebat kepada sesuatu maklumat

FAKTOR - FAKTOR

1.FAKTOR FISOLOGI

JANTINA
- Menurut kajian kanak-kanak perempuan
lebih cepat dan lanacar bertutur pada
peringkat kanak-kanak. Namun pada tahap
pertama persekolahan erbezaan jantina tidak
lagi menampakkan kesan yang berbeza

PENYAKIT
- Terdapat beberapa jenis penyakit biologikal


yang memberikan kesan kepada keupayaan

bertutur seseorang. Contohnya kecatatan
pada pita suara boleh menyebabkan seseorang
itu tidak boleh mengelluarkan bunyi

KECERDASAN
- Otak yang cerdas dapat berfungsi dengan
sempurna dalam memproduksika bahasa.
Justeru mereka dapat bertutur dengan jelas
dan lancar

FAKTOR - FAKTOR

2.FAKTOR FIZIKAL

ALAT PENDENGARAN
- Masalah ini merujuk kepada
ketidakupayaan untuk mendengar atau istilah
lain pekak. Hal ini berlaku kerana kerosakan
pada gegendang telinga

ALAT PERTUTURAN


- Masalah ini merujuk kepada ketidakupayaan

alat artikulasi seseorang berfungsi dengan
baik bagi menuturkan ujaran. Hal ini
menyebabkan seseorang itu bisu atau gagap.
lazimnya mereka yang mengalami masalah
pendengaran turut mengalami masalah
pertuturan.

FAKTOR - FAKTOR

3.FAKTOR
PERSEKITARAN

KELUARGA
- Keluarga memainkan peranan penting
dalam penguasaan kemahiran bertutur.
Sekiranya ibu bapa selalu berbual dengan anak
sejak kecil, mereka dapat meningkatkan
kemahiran bertutur mereka.


SOSIOEKONOMI

- Tahap sosioekonomi juga mempengaruhi
kemahiran bertutur anak-anak. Hal ini kerana
sekiranya ibu bapa mempunyai sosioekonomi
yang stabil, mereka akan menyediakan
kemudahan untuk anak belajar. Contohnya
Internet, Televisyen, dan buku.

PERINGKAT
Kemahiran bertutur perlu dikuasai secara berperingkat-peringkat:

1.Peringkat Awal 2. Peringkat 3. Peringkat Maju
Pertengahan
(a) Melafazkan pengucapan ((a) Mendeskripsi sesuatu
bertatasusila (a) Membuat deskripsi tentang peristiwa
(b) Mengajuk perkataan dan (b) Bercerita menggunakan/tanpa
ayat yang didengar
objek atau gambar alat pandang
(c) Menyoal untuk (c) Mengambil bahagian dalam
mendapatkan maklumat (b) Bercerita berdasarkan perbincangan atau perbualan
(d) Membuat kenyataan gambar-gambar bersiri (d) Bertanya untuk mendapatkan
mengenai sesuatu situasi (c) Mendeskripsi pengalaman maklumat
(e) Menyoal soalan-soalan (d) Memberi satu siri arahan (e) Menerangkan proses kejadian
mudah berdasarkan situasi- (e) Menyoal dan menjawab dan peraturan
situasi tertentu soalan-soalan (f) Memberitahu arah sesuatu
(f) Bertindak terhadap soalan- (f) Membaca iklan, peraturan tempat
soalan mudah (g) Memberi ucapan pendek dan (g) Perbahasan, diskusi, forum,
(g)Membuat ayat tentang diri, mudah perbincangan
rakan, ibu dan bapa (h) Mengambil bahagian dalam (h) drama dan lakonan, puisi
(h) Membuat ayat-ayat perbualan mudah
daripada gambar. (i) Memberi komen secara
mudah
(j) Membuat ulasan

JENIS AKTIVITI
BERTUTUR

Di dalam bilik darjah, murid melakukan perbuatan bertutur
lebih banyak daripada mendengar dan menulis

Murid digalakkan untuk terlibat secara aktif dalam sebarang
aktiviti yang melibatkan pertuturan seperti aktiviti
perbincangan dan persembahan

Antara aktiviti bertutur dengan berdasarkan tujuan
bertutur adalah seperti berikut:

1) Aktiviti bertutur untuk tujuan keseronokan
- Murid menyampaikan cerita
- Murid menyampaikan jenaka
- Murid menyanyi

2) Aktiviti bertutur untuk tujuan memaklumkan
- Murid membaca berita radio atau televisyen
- Murid membuat pengumuman tentang jadual aktiviti
- Murid melaporkan bahan yang dibaca

3) Aktiviti bertutur untuk tujuan mempengaruhi
- Murid bercakap dalam aktiviti perbahasan
- Murid berucap untuk mendapatkan ahli baharu bagi
persatuannya
- Murid mempengaruhi rakan untuk mencuba barangan baharu

4) Aktiviti bertutur untuk penyelesaian masalah
- Murid berbincang tentang hal yang berkaitan masalah disiplin di
sekolah
- Murid bermesyurat untuk mendapatkan wang bagi aktiviti
sekolah
- Simulasi murid sebagai hakim atau peguam bela

SEKIAN
TERIMA
KASIH!!


Click to View FlipBook Version