The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

mrrตุลาคม2563

mrrตุลาคม2563

http://www.majorpropertyservice.com

รายงานผลการจดั การอาคาร

ประจาํ เดือน ตลุ าคม 2563

บริหารงานโดย บรษิ ทั เมเจอรพ์ รอ็ พเพอรต์ ี� จาํ กดั

สารบัญ หน้า

1. บทสรปุ สาํ หรบั ผู้บริหาร 1

1.1 สรปุ สถานะการตดิ ตามจากการประชุม 2-4

2. งานบคุ คล 5

2.1 แผนผังองค์กร 6

2.2 ตารางสรปุ พนกั งานประจําหน่วยงาน(สะสมตอ่ ป)ี 7

2.3 รายละเอียดการปฏิบตั งิ าน ฝ่ายบรหิ ารอาคาร 8

2.4 รายละเอียดการปฏบิ ตั ิงาน รปภ. 9

2.5 รายละเอียดการปฏิบตั งิ าน แมบ่ ้าน 9

2.6 รายละเอยี ดการปฏิบตั งิ าน คนสวน 10

3. งานอาคารสถานท่ี 11

3.1 รายงานแสดงสถานะการใชป้ ระโยชนห์ อ้ งชดุ 12-13

3.2 รายงานสรุปการเคลมประกนั ภยั 14

3.3 รายงานการตรวจพื�นที่ประจาํ เดือน 15

3.4 รายงานสรุปการกระทาํ ผดิ ระเบยี บการอยู่อาศยั 15

4. งานวศิ วกรรม 16

4.1 สรุปสถานะเคร่อื งจกั ร 17

4.2 สรปุ สาธารณปู โภค 18

4.3 สรปุ ใบแจ้งซอ่ ม 19

4.4 สรปุ งาน PM 19

4.5 สรปุ วสั ดุส�ินเปลืองงานชา่ ง 20

5. งานบญั ช/ี การเงนิ 21
5.1 สรปุ สถานะเงนิ ฝากในบญั ชี 22
5.2 สรุปรายละเอยี ดลกู หนี�และมาตรการติดตาม 23-27
5.3 ส
5.4 สรปุ เงินสดยอ่ ย 29
5.5 ส
5.6 สรุปรายรบั อน่ื ๆ 30-38
6. งานธรุ การ/ประชาสมั พันธ์ 39
6.1 สรปุ ตารางสญั ญาบรกิ าร 40
6.2 สรปุ สต๊อกวสั ดุสน�ิ เปลอื ง/คียก์ าร์ด 40
6.3 สรุปพัสดุคงคา้ งเกนิ 30 วัน 41
6.4 สรปุ เรือ่ งร้องเรียน/คําชมเชย 41
6.5 สรปุ ใบสงั่ ซื�อประจําเดือน 42
6.6 สรุปการเขา้ กล่มุ สอ่ื ออนไลน์ 43
6.7 สรุปทะเบียนผขู้ ายสนิ ค้า
7. แผนงานเดือนถัดไป 44-45
8. Picture Report 46-49
50-60

1. บทสรุปสาํ หรบั ผู้บรหิ าร

นิติบุคคลอาคารชุด พลมั คอนโด สามคั คี
1.1 สรุปสถานะการติดตามจากการประชุม

ลาํ ดับ มตทิ ป่ี ระชมุ หัวขอ้ มติทป่ี ระชุม ผลการจดั การ วันท่ี งบประมาณ
ท่ี ว/ด/ป แลว้ เสรจ็

ติดตามงานจากมติทปี่ ระชุมใหญส่ ามญั ประจาํ ปี2562 กพ 63
21 กย 62
1 4/8/2562 งานลา้ งถงั นาํ� ใต้ดนิ และชัน� ดาดฟ้า
15 กย 62
2 4/8/2562 งานบํารงุ รักษาระบบไฟฟ้าแรงสงู-แรงต่าํ อยูร่ ะหวา่ งจัดหาผรู้ บั เหมา
6 ตค62
3 4/8/2562 งานเปล่ียนแบตเตอร่ีEmergency Light 20 กย 62
30 กย 62
4 4/8/2562 งานสูบบอ่ บําบัดนา�ํ เสยี 30 กย 62

5 4/8/2562 งานซอ่ มท่อดับเพลิง อาคารB C D อยูร่ ะหว่างรอหนังสือจากพฤกษา 16 กย 62
5 สค 62
6 4/8/2562 งานเปล่ียนไม่คาํ� ยัน 135 ตน้

ตดิ ตามงานจากมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการ วนั ที่ 4 สงิ หาคม 2562

7 4/8/2562 ตดิ ตงั� ประตหู นไี ฟ ชนั� 1 ทกุ อาคาร อยรู่ ะหวา่ งรอพฤกษาเข้ามาใส่คานผลกั

8 4/8/2562 เรอื่ งการแยงท่อ

9 4/8/2562 เครื่องซักผ้า บนั ทึกแยกเคร่อื ง

10 4/8/2562 เร่ืองคา้ งชาํ ระค่าส่วนกลาง ออกใบเตือน

11 4/8/2562 เรื่องบรษิ ัทบริหารอาคาร

12 4/8/2562 เร่อื งจัดซ�อื หลอดไฟ

13 4/8/2562 เรื่องจดั ซือ� น�าํ ยาดบั เพลิง(ท่ีใชด้ ับไฟไหมต้ ู้คอนเทรนเนอร์พฤกษา)

14 4/8/2562 จัดซ�อื แบตเตอร่สี าํ รองของลิฟต์

15 4/8/2562 จัดซอ�ื ไสก้ รองเครือ่ งกรองนํา� ตู้นํ�าหยอดเหรยี ญ

16 4/8/2562 เรื่องติดไฟทางเดนิ ถนนดา้ นหนา้ จากหนา้ โครงการไปถงึ อาคาร ดี

17 4/8/2562 จัดซอ�ื เคร่อื งยา้ ยรถส่ที ิศทาง

18 4/8/2562 ระเบียบเร่ืองการจอดรถ คันท2ี่ เก็บเงิน 300 บาท

19 4/8/2562 เรอ่ื งการเปดิ -ปิดไมก้ �นั ทางเขา้ โครงการ

20 4/8/2562 เรอ่ื งห้องเช่ารายวนั

ตดิ ตามงานจากมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการ วันท่ี 15 กนั ยายน 2562

21 15/9/2562 ตรวจพบลมในถงั ป�มั ดาดฟ้าขาด

22 15/9/2562 Booster Pump เสยี งดงั (4 อาคาร)

23 15/9/2562 จัดซอ�ื ไส้กรองเคร่อื งกดนํ�าหยอดเหรียญ

24 15/9/2562 ซ่อมเครือ่ งออกกาํ ลังกาย

่่

ติดตามงานจากมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการ วันที่ 30 ตลุ าคม 2562
25 30/10/2562 งานเปลี่ยนแบตเตอร่ีEmergency Light(เสียเพม่ิ เตมิ )
26 30/10/2562 เปลย่ี น Harddisk กลอ้ งวงจรปิดอาคารD ชนั� 5-8 (เสียเพม่ิ )
27 30/10/2562 เปลี่ยนเช็ควาลว์ ปั�มน�าํ อาคารA B C D

ตดิ ตามงานจากมติทีป่ ระชมุ คณะกรรมการ วันท่ี 19 ธนั วาคม 2562
28 19/12/2562 สรุปยอดคา้ ชาํ ระคา่ ส่วนกลางเพื่อฟ้อง
29 19/12/2562 OVERHAUL BOOSTER PUMP และเปลยี่ นไดอะเฟรม
30 19/12/2562 ให้บริษัททเี่ สนอราคาซ่อมทอ่ ดบั เพลงิ มาพรีเซนต์
31 19/12/2562 ติดตั�งตู้7-11
32 19/12/2562 ตรวจสอบอาคาร ประจําป2ี 562
33 19/12/2562 จัดกจิ กรรมวันปใี หมแ่ ละวนั เด็ก

ติดตามงานจากมติท่ปี ระชมุ คณะกรรมการ วนั ท่ี 9 มีนาคม 2563
34 9/3/2563 จดั จา้ งทนายฟอ้ งคา่ ส่วนกลาง
35 9/3/2563 ซ�อื หัวอ่านคียก์ ารด์ ห้องออกกําลงั กาย
36 9/3/2563 ซอ่ ม Transfer pump อาคารB
37 9/3/2563 ซอ่ มพน�ื หอ้ งออกกาํ ลงั กาย
38 9/3/2563 ซอ่ ม ทางเดินสว่ นกลาง หนา้ หอ้ งล็อบบ�ี
39 9/3/2563 ทาสปี า้ ยหน้าโครงการ

ติดตามงานจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการ วนั ท่ี 3 มิถุนายน 2563
40 3/6/2563 พจิ ารณาประชุมใหญส่ ามัญประจาํ ป2ี 563
41 3/6/2563 พจิ ารณาอนมุ ัติบริษัท บาํ รงุ รกั ษาลฟิ ต์
42 3/6/2563 พิจารณาอนุมตั ซิ อ่ มBooster Pump อาคารD
43 3/6/2563 พจิ ารณาเปิดใช้หอ้ งออกกาํ ลังกาย

ติดตามงานจากมตทิ ปี่ ระชุมคณะกรรมการ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
44 31/7/2563 พจิ ารณากําหนดวันประชมุ ใหญส่ ามัญเจ้าของร่วมประจาํ ป2ี 563
45 31/7/2563 พจิ ารณาพ�นื หน้าสํานกั งานนติ ฯิ ปหู ญา้ เทียม

พจิ ารณา Maintenance หมอ้ แปลงไฟฟา้ และตู้จา่ ยไฟMDB อาคาร
46 31/7/2563 A-B-C-D
47 31/7/2563 พจิ ารณาเรอ่ื งโรยตัวซ่อมรอยรวั่ ผนังด้านนอก
48 31/7/2563 ขออนุมัตทิ ําOverhaul Plum Sludge Return อาคารB และ D

ตดิ ตามงานจากมตทิ ่ปี ระชุมคณะกรรมการ วนั ท่ี 16 กนั ยายน 2563
49 16/9/2563 กาํ หนดวนั ซอ้ มหนีไฟ ประจาํ ป2ี 563
50 16/9/2563 พจิ ารณาคดั เลือกบริษทั รกั ษาความปลอดภยั
51 16/9/2563 พิจารณาเรอื่ งโรยตวั ซอ่ มรอยร่วั ผนงั ด้านนอก
52 16/9/2563 พิจารณาพื�นหนา้ สํานักงานนติ ิฯปหู ญ้าเทียม
53 16/9/2563 พิจารณาตอ่ สัญญาเชา่ พ�ืนทต่ี ดิ ตั�งอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
54 16/9/2563 พจิ ารณาทาํ สต�กิ เกอร์รถจกั รยานยนต์
55 16/9/2563 พิจารณาจัดซอ�ื Keycard

อยรู่ ะหวา่ งดาํ เนินการ ตรวจสอบโดย............................................ผจก.ฝ่ ายปฎิบตั ิการ
ดาํ เนินการเรียบร้อย (................................................)

รายงานโดย.................................................ผจู้ ดั การอาคาร วนั ท่ี
(นางสาวพรทิพย์ กระทรวงไทย) ..................................................................................

วนั ท่ี........................................................................................

2. งานบคุ คล

2.1 แผนผังองคก์ ร

2.2 ตารางสรุปพนักงานประจําหน่วยงาน (สะสมต่อปี )

เดือน ตุลาคม 2563 วนั หยดุ ลา ลาพกั
ลาํ ดบั ทาํ งาน ประจํา ป่ วย ลากจิ ร้อน สาย

ที่ ตาํ แหน่ง 28 3
1 ผจู้ ดั การอาคาร (เฟรน)
15 2
2 ผจู้ ดั การอาคาร (แนน)
24 6 1
3 เจา้ หนา้ ที่ธุรการ (เมย)์
25 6
4 เจา้ หนา้ ท่ีธุรการพสั ดุ (ญวณ)
19 6 15
5 เจา้ หนา้ ท่ีการเงิน (อูด๊ )
5 4 1 10
6 ฝ่ ายอาคาร (จุย้ )
7 หวั หนา้ ช่าง (ชยั ) 24 6 1
8 รองหวั หนา้ ช่าง (ไก่)
23 7 1
9 ช่างเทคนิค (ตะ๊ )
10 ช่างเทคนิค (คิว) 24 6 1
11 ช่างเทคนิค (อว้ น)
20 7 22
รวมท้งั หมด
20 6 23

227 59 0 3 6 21

ลําดับที ตําแหนง่ ตามสัญญา ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 ผู้จัดการอาคาร(เฟรน) 24 25 24 26 23 26 23 22 24 28
2 ผจู้ ัดการอาคาร(แนน) - - - - - - - - - 15
3 เจ้าหน้าทธ่ี รุ การ 26 26 25 26 24 24 23 25 24 24
4 เจา้ หนา้ ทีธ่ รุ การพสั ดุ 25 26 24 25 23 24 23 24 23 25
5 เจา้ หน้าทก่ี ารเงิน 23 26 26 25 25 24 19 19 19 19
6 ฝ่ายอาคาร 24 24 25 24 22 22 19 21 9 5
7 หัวหน้าช่าง (ชยั ) 26 26 26 26 25 24 24 24 24 24
8 รองหัวหน้าชา่ ง (ไก)่ 25 26 25 26 24 24 23 25 22 23
9 ชา่ งเทคนคิ (ต๊ะ) ,(ม่อน) 26 25 19 26 25 24 24 26 23 24
10 ชา่ งเทคนิค (ควิ ) 25 25 25 24 25 20 23 22 20 20
11 ช่างเทคนคิ (อว้ น) 24 26 25 24 19 25 23 23 14 20

หมายเลขเอกสาร PER - SF - 024
แกไ้ ขครงั� ท�ี 01
วนั ทม�ี ผี ลบังคบั ใช้ 10 กรกฎาคม 2563

ใบสรปุ การเข้าทํางานของพนักงาน (STAFF ATTENDANCE REPORT)

อาคาร/หมู่บา้ น �èďff� ęčffiǽē�ď�ff� � เดือน ต.ค.-63

ลาํ ดบั ที� ชอ�ื - สกลุ ชอื� เล่น ตาํ แหน่ง ปฏิบัติงาน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 เดอื น ตุลาคม 2563 O H สรุป S V L/O P Total
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 W CLB
Plan M3 M3 O M3 M3 M3 M3 M3 M3 O M3 M3 M3 M3 M3 M3 O M3 M3 M3 M3 M3 M3 O M3 M3 M3 M3 M3 M3 O 26 5 31
1 น.ส เพื�อน จนิ ดาพงษ์ เฟรน ผจู้ ัดการอาคาร Action W W W W W W W W W O O W W W W W O W W W W W W W W W W W W W W 28 3 31

2 น.ส พรทพิ ย์ กระทรวงไทย แนน ผ้จู ัดการอาคาร Plan เริม� งามวันแรก M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 O M3 M3 M3 M3 M3 M3 O 15 2 17
Action W W W W W W O W W O W W W W W W W 15 2 17
Plan O M2 M2 M2 M2 M2 M2 O M2 M2 M2 M2 V H O M2 M2 M2 M2 M2 M2 O H M2 M2 M2 M2 M2 O M2 M2 23 5 2 1 31
2 น.ส สุพิชฌาย์ ทรวงสังเวียน อูด๊ เจ้าหน้าท�กี ารเงนิ Action O W W W W L L O L W W W V H O W W W W L W O H W W L W W W W W 19 4 2 5 1 31

3 น.ส จารวรุ รณ จําแนกรส เมย์ เจ้าหน้าทีธ� รุ การ Plan M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 H O M3 M3 M3 M3 V H O M3 M3 M3 M3 M3 O O M3 M3 M3 M3 M3 M3 24 4 2 1 31
Action W W W W W W W W W H O W W W W V H O W W W W W O O W W W W W W 24 4 2 1 31
Plan H H M3 M3 M3 O M3 M3 M3 M3 M3 M3 O M3 M3 M3 M3 M3 M3 O M3 M3 M3 M3 M3 M3 O M3 M3 M3 M3 25 4 2 31
4 น.ส มยเุ รศ ภูมร ญวณ เจ้าหน้าที�ธรุ การ Action H H W W W O W W W W W W O W W W W W W O W W W W W W O W W W W 25 4 2 31

5 นาย ณภทั ร ดานุวงศ์ จ้ยุ จ้าหน้าท�ฝี า่ ยอาคาร Plan M1 M1 M1 M1 O M1 M1 M1 M1 M1 M1 O M1 M1 M1 M1 M1 M1 O H ลาออก 16 3 1 10 1 20
Action 531 20
Plan L L L L O B W L W L WO WW L L L L O H 1 31
Action M2 M2 M2 M2 O M2 M2 M2 M2 M2 M2 O M2 M2 B M2 M2 M2 O M2 M2 M2 M2 H H O M2 M2 M2 M2 M2 24 4 2 1 31
6 นาย วนั ชยั คูเวยี ง ชัย หวั หน้าชา่ งเทคนิค W W W W O W W W W W W O W W B W W W O L W W W H H O W W W W W 24 4 2

7 นาย วณฐั พงค์ เลศิ ณรงค์ ไก่ รอง หน.ช่างเทคนคิ Plan A1 O M3 M3 M2 M3 M3 M3 O H H M2 N N N O A1 A1 A1 A1 A1 A1 O M2 M2 M2 M3 M3 M3 O M3 24 5 2 1 31
Action W O W W W W W W O H H W W W W O W W W L W W O W W W W W W O W 23 5 2 31
Plan N N N N N N O A1 A1 H H A1 A1 O M2 M3 V V M2 M3 O N1 N1 N1 N1 N1 N1 O A1 A1 A1 20 4 2 3 2 31
8 นาย ธรี ะพล ปกั สิน อ้วน ช่างเทคนิค Action W W W W W W W O W H H W W O L W V V W L O W W W W W W O W L W 20 4 2 3 2 31

9 นาย ณัฐชนน กลั�นคุ้ม ควิ ชา่ งเทคนคิ Plan O A1 A1 A1 A1 A1 A1 O M3 A A M3 H M3 O N N N N N N1 O H A1 A1 A1 A1 A1 O M3 M3 24 5 2 2 31
Action O W L W W W W O L W W V H V O W W W W W W O H W W W W W O W W 20 5 2 2 31
Plan M3 M3 M3 M3 M3 O N N N N N N O A1 A1 A1 B H H O M3 M3 A M3 M3 M3 O N1 N1 N1 N1 24 4 2 1 31
10 นาย พิเชษฐ์ การภกั ดี ต๊ะ ช่างเทคนคิ Action W W W W W O W W W W W W O W W W B H H O W W W W W W O W W W W 24 4 2 1 31

ห้ามแกไ้ ข ตารางสญั ลักษณ์ จดั ทาํ โดย อนมุ ตั ิ

W วนั ทํางาน M1 07.00-16.00 ช�ือ น.ส จารวุรรณ จาํ แนกรส ช�อื น.ส พรทิพย์ กระทรวงไทย
O วันหยุด M2 08.00-17.00 ตําแหนง่ เจ้าหน้าท�ธี ุรการ ตําแหนง่ ผจู้ ัดการอาคาร
H วันหยดุ ตามประเพณี M3 09.00-18.00 วนั ท�ี วันที�
C เปลี�ยนวันหยุด A 13.00-22.00
L สาย A1 14.00-23.00
B ลากจิ N 22.00-07.00 ตรวจสอบโดย ตรวจสอบโดย

S ลาปว่ ย N1 23.00-08.00 ชือ� น.ส เพ�ือน จินดาพงษ์ ชอื� น.ส.กญั นฐายานีย์ ศรีษะเนตร
V พักรอ้ น ตําแหนง่ ผู้จัดการฝา่ ยปฏบิ ตั กิ าร ตําแหนง่ ผ้จู ัดการฝา่ ยทรพั ยากรบคุ คล
L/O ลาโดยไม่รบั คา่ จ้าง วันท�ี วนั ท�ี
P ลาตรวจครรภ์

2.4 รายละเอยี ดการปฏบิ ตั งิ าน รปภ.

ตารางการทํางาน/ DUTY ROSTER เดือน / ปี ตลุ าคม 2563

อาคาร พลมั คอนโด สามคั คี

ลําดับท่ี ชอื่ ตําแหน่ง 1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 วนั ท่ี 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
N N N N NN NNNN N 13 14 15 16 17 D D D D D D D D DN
N N NN NNNN N D D D D D D D DN
1 วรรณลดา รปภ. N D D NN DD N DDDDD
D D D D N N N N N N N DN
2 อิสมะแอ รปภ. N N N NN DD N DD DD DN
N N N N D D N D N N N N N N
3 สารเี ปะ๊ รปภ. N D D N D D D D D D D DN
N D N N NN N
4 นรู ลุ จานะห์ รปภ. D D D D N D N N N N N N
D D D D DD N D D D D D D D D
5 บญุ มา หวั หน้าชดุ D N D D D NN DDDD D D DN N NNNNN
N N N D N N N N N N N N
6 สงั วาลย์ รปภ. D DD D
D DD D N N N N N N N
7 ซาอุดี รปภ. N D N D D D D D D
D DD
8 หามะ รปภ. N NN DDDD D D DN N N D DN N N

9 อสุ มัน รปภ. ชื่อ
ADMตาํ แหนง่
10 จรัน รปภ. NNNN NN DD DDDDD
วนั ที่
11 ซูไฮรี รปภ.

12 ธนิกร รปภ. D DDDD D D DN N N NNNN
NNNN D DDD
13 รสุ ลาน รปภ. N NN DD
DDDD N NNNN
14 หนเู พียร รปภ. D D D D DN N N

15 อสั มาวาตี รปภ. D

16 ฮซั วาน รปภ.

17 แวซกู ารน์ ยั รปภ. D D DD D D DN N N NNNNN
N NNN DDDDD
18 ซรู ียานา รปภ. N NN DD
NN
19 ไกรสร รปภ. NN
จาํ นวนเงนิ
ขาดจดุ ขาดจุด ฿ -
สาย ฿ -
ผูจ้ ัดทํา ตรวจสอบโดย
฿-
สญั ลกั ษณ์ นางสาวสุพิชฌาย์ ทรวงสงั เวยี น ชอ่ื นางสาวพรทิพย์ กระทรวงไทย
การเงิน ผ้จู ดั การอาคาร หมายเหตุ สายนาทีละ่ 1.66 บาท
กะเช้า 08.00 - 20.00 น D ตําแหนง่ 13/11/2563
13/11/2563 วันที่
กะดึก 20.00 - 08.00 น N Page 1 / 1
หยุด O
ขาดจุด X

2.5 รายละเอยี ดการปฏบิ ัติงาน แมบ่ า้ น
ตารางการทาํ งาน / DUTY ROSTER

อาคาร พลมั คอนโด สามคั คี เดอื น / ปี ตลุ าคม 2563

ลําดบั ช่ือ-สกุล วนั ท่ี
1 ไสว 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2 พรพรรณ M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2
3 พรทดิ า M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2
4 สริ ินยา M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 - M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 - - - - - - - -
5 วาสนา M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 - - - - - - - - -
6 (แทนสริ ินยา) M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 - M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2
7 (แทนพรทดิ า) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2
- - - - - - - - - - - - M2 - M2 - - - - - - - - M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2

สญั ลักษณ์ เวลาทาํ งาน ผจู้ ัดทาํ ตรวจสอบโดย
M2 08.00 - 17.00

MAJOR PROPERTY SERVICE CO.,LTD ช่ือ นางสาวสุพชิ ฌาย์ ทรวงสังเวียน ชือ่ นางสาวพรทิพย์ กระทรวงไทย
ตาํ แหนง่ การเงนิ ตําแหนง่ ผ้จู ัดการอาคาร
วันที่ 13/11/2563 วนั ท่ี 13/11/2563

Page 1 / 1

ตารางการทาํ งาน / DUTY ROSTER เดอื น / ปี ตลุ าคม 2563

อาคาร พลมั คอนโด สามคั คี

ลําดบั ชอื่ -สกุล วนั ท่ี
1 แกว้ คาํ หงษา
2 จีรพันธ์ แสงทอง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
3 M2 M2 M2 O M2 M2 M2 M2 M2 M2 O M2 H M2 M2 M2 M2 O M2 M2 M2 M2 H M2 O M2 M2 M2 M2 M2 M2
4 M2 M2 M2 O M2 M2 M2 M2 M2 M2 O M2 H M2 M2 M2 M2 O M2 M2 M2 M2 H M2 O M2 M2 M2 M2 M2 M2

สัญลักษ เวลาทํางาน ผู้จัดทาํ อนุมตั โิ ดย
M2 08.00 - 17.00

MAJOR PROPERTY SERVICE CO.,Lชอื่ นางสาวสพุ ิชฌาย์ ทรวงสงั เวียน ช่ือ นางสาวพรทพิ ย์ กระทรวงไทย
ตาํ แหนง่ การเงนิ ตาํ แหน่ง ผจู้ ัดการอาคาร
วันที่ วนั ที่ 13/11/2563
13/11/2563

Page 1 / 1

3. งานอาคารสถานท�ี

3.1 รายงานแสดงสถานะการใชป้ ระโยชนห์ อ้ งชุด จานวนท้ังหมด 899 หอ้ งชุ
อาคาร A อยูเ่ อง
ใหเ้ ช่า
140/001 140/002 140/003 140/004 140/005 140/006 140/007 140/008 140/009 140/010 140/011 140/012 140/013 140/014 140/015 140/016 140/017 140/018 140/019 140/020 ตกแต่ง
140/021 140/022 140/023 140/024 140/025 140/026 140/027 140/028 140/029 140/030 140/031 140/032 140/033 140/034 140/035 140/036 140/037 140/038 140/039 140/040 ว่าง
140/041 140/042 140/043 140/044 140/045 140/046 140/047 140/048 140/049 140/050 140/051 140/052 140/053 140/054 140/055 140/056 140/057 140/058 140/059 140/060
140/061 140/062 140/063 140/064 140/065 140/066 140/067 140/068 140/069 140/070 140/071 140/072 140/073 140/074 140/075 140/076 140/077 140/078 140/079 140/080 ถกู ยึดบงั คับคดี
140/081 140/082 140/083 140/084 140/085 140/086 140/087 140/088 140/089 140/090 140/091 140/092 140/093 140/094 140/095 140/096 140/097 140/098 140/099 140/100 ญาตพิ ่ีนอ้ ง
140/101 140/102 140/103 140/104 140/105 140/106 140/107 140/108 140/109 140/110 140/111 140/112 140/113 140/114 140/115 140/116 140/117 140/118 140/119 140/120
140/121 140/122 140/123 140/124 140/125 140/126 140/127 140/128 140/129 140/130 140/131 140/132 140/133 140/134 140/135 140/136 140/137 140/138 140/139 140/140
140/141 140/142 140/143 140/144 140/145 140/146 140/147 140/148 140/149 140/150 140/151 140/152 140/153 140/154 140/155 140/156 140/157 140/158 140/159 140/160
140/161 140/162 140/163 140/164 140/165 140/166 140/167 140/168 140/169 140/170 140/171 140/172 140/173 140/174 140/175 140/176 140/177 140/178 140/179 140/180
140181 140182 140183 140184 140185 140186 140187 140188 140189 140190 140/191 140/192 140/193 140/194 140/195 140/196 140/197 140/198 140/199 140/200
140/201 140/202 140/203 140/204 140/205 140/206 140/207 140/208 140/209 140/210 140/211 140/212 140/213 140/214 140/215

อาคาร B

140/216 140/217 140/218 140/219 140/220 140/221 140/222 140/223 140/224 140/225 140/226 140/227 140/228 140/229 140/230 140/231 140/232 140/233 140/234 140/235
140/236 140/237 140/238 140/239 140/240 140/241 140/242 140/243 140/244 140/245 140/246 140/247 140/248 140/249 140/250 140/251 140/252 140/253 140/254 140/255
140/256 140/257 140/258 140/259 140/260 140/261 140/262 140/263 140/264 140/265 140/266 140/267 140/268 140/269 140/270 140/271 140/272 140/273 140/274 140/275
140/276 140/277 140/278 140/279 140/280 140/281 140/282 140/283 140/284 140/285 140/286 140/287 140/288 140/289 140/290 140/291 140/292 140/293 140/294 140/295
140/296 140/297 140/298 140/299 140/300 140/301 140/302 140/303 140/304 140/305 140/306 140/307 140/308 140/309 140/310 140/311 140/312 140/313 140/314 140/315
140/316 140/317 140/318 140/319 140/320 140/321 140/322 140/323 140/324 140/325 140/326 140/327 140/328 140/329 140/330 140/331 140/332 140/333 140/334 140/335
140/336 140/337 140/338 140/339 140/340 140/341 140/342 140/343 140/344 140/345 140/346 140/347 140/348 140/349 140/350 140/351 140/352 140/353 140/354 140/355
140/356 140/357 140/358 140/359 140/360 140/361 140/362 140/363 140/364 140/365 140/366 140/367 140/368 140/369 140/370 140/371 140/372 140/373 140/374 140/375
140/376 140/377 140/378 140/379 140/380 140/381 140/382 140/383 140/384 140/385 140/386 140/387 140/388 140/389 140/390 140/391 140/392 140/393 140/394 140/395
140/396 140/397 140/398 140/399 140/400 140/401 140/402 140/403 140/404 140/405 140/406 140/407 140/408 140/409 140/410 140/411 140/412 140/413 140/414 140/415
140/416 140/417 140/418 140/419 140/420 140/421 140/422 140/423 140/424 140/425 140/426 140/427 140/428 140/429 140/430 140/431 140/432 140/433 140/434 140/435
140/436 140/437 140/438

อาคาร C

140/439 140/440 140/441 140/442 140/443 140/444 140/445 140/446 140/447 140/448 140/449 140/450 140/451 140/452 140/453 140/454 140/455 140/456 140/457 140/458
140/459 140/460 140/461 140/462 140/463 140/464 140/465 140/466 140/467 140/468 140/469 140/470 140/471 140/472 140/473 140/474 140/475 140/476 140/477 140/478
140/479 140/480 140/481 140/482 140/483 140/484 140/485 140/486 140/487 140/488 140/489 140/490 140/491 140/492 140/493 140/494 140/495 140/496 140/497 140/498
140/499 140/500 140/501 140/502 140/503 140/504 140/505 140/506 140/507 140/508 140/509 140/510 140/511 140/512 140/513 140/514 140/515 140/516 140/517 140/518
140/519 140/520 140/521 140/522 140/523 140/524 140/525 140/526 140/527 140/528 140/529 140/530 140/531 140/532 140/533 140/534 140/535 140/536 140/537 140/538
140/539 140/540 140/541 140/542 140/543 140/544 140/545 140/546 140/547 140/548 140/549 140/550 140/551 140/552 140/553 140/554 140/555 140/556 140/557 140/558
140/559 140/560 140/561 140/562 140/563 140/564 140/565 140/566 140/567 140/568 140/569 140/570 140/571 140/572 140/573 140/574 140/575 140/576 140/577 140/578
140/579 140/580 140/571 140/581 140/582 140/583 140/584 140/585 140/586 140/587 140/588 140/589 140/590 140/591 140/592 140/593 140/594 140/595 140/596 140/597
140/598 140/599 140/600 140/601 140/602 140/603 140/604 140/605 140/606 140/607 140/608 140/609 140/610 140/611 140/612 140/613 140/614 140/615 140/616 140/617
140/618 140/619 140/620 140/621 140/622 140/623 140/624 140/625 140/626 140/627 140/628 140/629 140/630 140/631 140/632 140/633 140/634 140/635 140/636 140/637
140/638 140/639 140/640 140/641 140/642 140/643 140/644 140/645 140/646 140/647 140/648 140/649 140/650 140/651 140/652 140/653 140/654 140/655 140/656 140/657
140/658 140/659 140/660 140/661

อาคาร D

140/662 140/663 140/664 140/665 140/666 140/667 140/668 140/669 140/670 140/671 140/672 140/673 140/674 140/675 140/676 140/677 140/678 140/679 140/680 140/681
140/682 140/683 140/684 140/685 140/686 140/687 140/688 140/689 140/690 140/691 140/692 140/693 140/694 140/695 140/696 140/697 140/698 140/699 140/700 140/701
140/702 140/703 140/704 140/705 140/706 140/707 140/708 140/709 140/710 140/711 140/712 140/713 140/714 140/715 140/716 140/717 140/718 140/719 140/720 140/721
140/722 140/723 140/724 140/725 140/726 140/727 140/728 140/729 140/730 140/731 140/732 140/733 140/734 140/735 140/736 140/737 140/738 140/739 140/740 140/741
140/742 140/743 140/744 140/745 140/746 140/747 140/748 140/749 140/750 140/751 140/752 140/753 140/754 140/755 140/756 140/757 140/758 140/759 140/760 140/761
140/762 140/763 140/764 140/765 140/766 140/767 140/768 140/769 140/770 140/771 140/772 140/773 140/774 140/775 140/776 140/777 140/778 140/779 140/780 140/781
140/782 140/783 140/784 140/785 140/786 140/787 140/788 140/789 140/790 140/791 140/792 140/793 140/794 140/795 140/796 140/797 140/798 140/799 140/800 140/801
140/802 140/803 140/804 140/805 140/806 140/807 140/808 140/809 140/810 140/811 140/812 140/813 140/814 140/815 140/816 140/817 140/818 140/819 140/820 140/821
140/822 140/823 140/824 140/825 140/826 140/827 140/828 140/829 140/830 140/831 140/832 140/833 140/834 140/835 140/836 140/837 140/838 140/839 140/840 140/841
140/842 140/843 140/844 140/845 140/846 140/847 140/848 140/849 140/850 140/851 140/852 140/853 140/854 140/855 140/856 140/857 140/858 140/859 140/860 140/861
140/862 140/863 140/864 140/865 140/866 140/867 140/868 140/869 140/870 140/871 140/872 140/873 140/874 140/875 140/876 140/877 140/878 140/879 140/880 140/881
140/882 140/883 140/884 140/885 140/886 140/887 140/888 140/889 140/890 140/891 140/892 140/893 140/894 140/895 140/896 140/897 140/898 140/899

ลาํ ดับที่ รายการ วนั ท่ีเครม ราคาส่งเคลม ท่ีจ่ายจริง สถานะล่าสดุ

1 น�าํ ร่วั จาก ท้่อน�าํ หอ้ งครัว 23,910.00 23,910.00 ได้รบั เงินประกนั เรยี บร้อย

2 รถกะบะ ชนไมก้ �ันขาออก 9,715.60 9,715.60 ได้รบั เงินประกนั เรยี บรอ้ ย

3 ผนงั ห้อง/พน�ื ห้อง 140/703 37,680.05 7,930.05 ได้รบั เงินประกันเรยี บร้อย

4 สายชําระร่ัว หอ้ ง 140/146 21/6/2562 14,895.00 11,895.00 ได้รับเงนิ ประกนั เรยี บร้อย

5 ฟ้าผา่ ลงระบบ CCTV ได้รับความเสียหาย 11/6/2562 113,018.75 113,018.75 ไดร้ บั เงินประกันเรยี บรอ้ ย

6 สตอ็ บวาลว์ สายชําระห้อง140/512 หลดุ 30/8/2562 84166.20 66769.35 ได้รับเงนิ ประกนั เรยี บรอ้ ย
33,592.65 ได้รบั เงินประกนั เรยี บร้อย
7 สายชาํ ระขาด 140/356 33,592.65 ได้รบั เงนิ ประกนั เรยี บรอ้ ย
20,834.24
8 สายนาํ� ซงิ� ล้างจานแตก 140/130 10/11/2562 24,917.63

9 เครมประกันห้อง 140/355 จากสายชาํ ระหอ้ ง 140/356 ขาด 20,918.50 ไดร้ ับเงนิ ประกนั เรยี บร้อย

10 รถชนไมก้ น�ั ฝ่ังขาออก 17/1/2563 นาํ ไมม้ าตดิ ตัง� เรียบร้อย

11 เครมนาํ� ร่วั เขา้ ตามวงกลบหนา้ ต่างสว่ นกลาง 7/1/2563 ไมอ่ ยใู่ นเงือ่ นไขประกัน
12 รถขนของชนไม้กัน� ฝง่ั ขาเขา้ ประกนั นาํ ไมม้ าใสเ่ ปลีย่ นใหใ้ หม่
13 สายชาํ ระแตก 140/423
14 บ่อดักไขตันทําใหเ้ กดิ นา�ํ ทว่ มเข้าห้อง140/459 11/1/2563 30,762.50 21,416.70 ไดร้ ับเงนิ ประกนั เรียบรอ้ ย
17,500 4,400 รบั เงนิ ประกันแล้ว
15 สายชําระ ห้อง 140/77 แตก 24/1/2563
16 นํ�าทะลักข�ึนซง�ิ ทอ่ อ่างลา้ งจาน 140/217 เจ้าของห้องยกเลกิ ไมเ่ ครมประกัน
17 รถหอ้ ง 140/357 ชนไมก้ นั� ฝ่ังขาออก 28/3/2563 19,000 8,000 ได้รบั เงินประกนั
14/6/2563 เปลยี่ นไมก้ น�ั เรียบร้อย
18 ทอ่ Sร่ัวทําใหน้ ํ�าไหลเข้าห้อง140/703 17/7/2563 36,000 11,893.37 ไดร้ บั เงินประกนั เรยี บร้อย
19 ฝนตกนาํ� ไหลเขา้ วงกบหนา้ ต่างเกดิ ความเสียหาย140/227/6/2563 34,500 รอราคาจากประกนั
20 สายนํา� ดีอา่ งลา้ งจานแตก140/840 9/9/2563 รอราคาจากประกัน

3.3 รายงานการตรวจพื�นท่ีประจาํ เดอื น

General Inspection Summary Report / Month / ประจาํ เดือน ตลุ าคม 2563

รายงานการตรวจหนว่ ยงานประจําเดือน Action By Date Remarks
Building / อาคาร นติ ิบคุ คลอาคารชุด พลัมคอนโด รบั ผิดชอบโดย วนั ทีแ่ ลว้ เสร็จ หมายเหตุ

Item Location Inspected Description

ลําดบั บรเิ วณ รายการทต่ี รวจสอบพบ และตอ้ งปรับปรุง

1 อาคารA เปลี่ยนหลอดไฟทางเดินสว่ นกลางทงั� หมด6 หลอด ช่างอาคาร

2 อาคารB พบดินยุบตัวขา้ งๆทางเดิน คนสวน

3 อาคารC

4 อาคารD เปลีย่ นหลอดไฟทางเดินส่วนกลางทัง� หมด6หลอด ช่างอาคาร

5 อาคารA B C D ขัดพืน� เชด็ กระจกช�ัน3เดอื นครง�ั แม่บา้ น

6 อาคารA B C D ทรายล้างหน้าอาคารแตก ช่างอาคาร

7 รอบโครงการ ตน้ ไมห้ นา้ ฟิตเน็ตตายย่ืนตน้ คนสวน

8 อาคารB, D โชค๊ ประตเุ ขา้ อาคารแตก ช่างอาคาร

9 ห้องซกั ผ้าอาคารA เครอ่ื งซกั ผา้ A5 เสีย ชา่ งอาคาร

10 อาคารA กาํ แพงทา้ ยอาคารชํารุด ช่างอาคาร

11 รอบโครงการ แกไ้ ข้หลอดไฟรอบอาคาร ช่างอาคาร

12 หอ้ งซกั ผา้ อาคารD เครื่องซกั ผ้าD1,D8 เสยี ช่างอาคาร

13 อาคารA B C D ตากผ้านอกราวระเบียง ฝา่ ยอาคาร

14 ลฟิ ท์โดยสาร ลิฟท์อาคารB เสยี งดัง ทั�ง 2 ตวั ชา่ งอาคาร

15 ลานจอดรถ รอบอาคาร สจี ราจรบาง ชา่ งอาคาร

INSPECTED BY / ตรวจสอบโดย Building Manager / ผจู้ ัดการอาคาร Signed / ลงชอ่ื _______________
1. Building Supervisor / หัวหนา้ เจา้ หน้าท�ีประจําอาค Signed / ลงชื่อ_______________
2. Signed / ลงช่ือ_______________
3. Building Attendent / เจ้าหน้าทีป� ระจาํ อาคาร
5. Cleaning Supervisor / หวั หน้าพนกั งานรกั ษาความ Signed / ลงชอ่ื _______________
6. Security Supervisor / หวั หน้าพนกั งานรกั ษาความปSigned / ลงช่ือ_______________

ตรวจสอบโดย………………………….. ผูจ้ ดั การอาคาร อนุมตั ิโด.ย.................................... ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ/สํานกั งานใหญ่

( ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) (……………………………)
วันท่ี / / วันที่ / /

3.4 รายงานการสรุปการกระทาํ ผิดระเบียบการอยูอ่ าศัย
ห้องทีด่ าํ เนินการทําผิดระเบยี บการพกั อาศยั ทง้ั หมดท่ีตรวจพบ 15 หอ้ ง
เล�ียงสุนขั 7 ห้อง ,เลย�ี งแมว 2 หอ้ ง ,พาดผ้าท่รี างระเบียง 5 ห้อง,วางรองเท้าหน้าห้อง 1 หอ้ ง

4. งานวิศวกรรม

4.1 สรุปสถานะเครือ่ งจักร

ลาํ ดบั ที่ รายการเครอ่ื งจกั ร ปกติ ไม่ปกติ หมายเหตุ

1 ตรวจเช็ค TRANSFORMERS อาคาร A-C ✔

2 ตรวจเชค็ MDB อาคาร A-B-C-D ✔

3 ตรวจเชค็ PLUG IN อาคาร A-B-C-D ✔

4 ตรวจเชค็ LIGHTNING อาคาร A-B-C-D

5 ตรวจเชค็ EXIT LIGHT อาคาร A-B-C-D

6 A-B-C-D

7 ตรวจเชค็ EXHAUST FAN อาคาร A-B-C-D ✔
8 A-B-C-D ✔

9 ตรวจเช็ค ELEVATOR อาคาร A-B-C-D ✔
10 ตรวจเชค็ AIR SPLITYPE สว่ นกลางอาคาร A ✔
11 ตรวจเช็ค MATV รวมอาคาร A-C ✔

12 ตรวจเชค็ CCTV อาคาร A-B-C-D ✔ อุปกรณเ์ ช่อื มตอ่ สัญญาณเสีย
13 A-B-C-D ✔
14 ตรวจเชค็ CAR PARK ✔

15 ตรวจเช็ค FIRE ALARM อาคาร A-B-C-D ✔
16 ตรวจเชค็ FIREHOSE อาคาร A-B-C-D ✔

17 ตรวจเชค็ ถังเคมดี บั เพลงิ อาคารA-B-C-D ✔

18 ตตรรววจจเเชช็คครCะOบLบDต้คู WวบAคTมุERCWPUPMอPาคอาารคAาร-B-C-D ✔

19 A-B-C-D ✔

20 A-B-C-D ✔

21 ตรวจเช็คต้คู วบคุม BP อาคาร A-B-C-D ✔

22 ตรวจเชค็ BOOSTER PUMP อาคาร A-B-C-D ✔

23 ตรวจเช็ค ROOF TANK อาคาร A-B-C-D ✔

24 ตรวจเช็คระบบตู้ควบคมุ บ่อบดั นํา◌้เสียอาคารA-B ✔

25 ตรวจเชค็ PUMP EJECTOR อาคาร A-B-C-D ✔ เสีย
เสีย
26 ตรวจเช็ค PUMP SLUDGE RETURN อาคาร A-B-C-D ✔

27 ตรวจเชค็ PUMP EFFLUENT อาคาร A-B-C-D ✔

28 ตรวจเช็คระบบตูค้ วบคมุ SWAGE หน้าโครงการ ✔

29 ตรวจเช็ค SEWAGE PUMP หน้าโครงการ ✔

รวมทั้งหมด 29

กราฟบนั ทกึ ปรมิ าณการใช้นํ�าปะปาตอ่ เดอื น (หน่วย : บาท)
บนั ทึกตามใบแจ้งหน�ขี องการประปานครหลวงเขตนนทบรุ ี

ชอ�ื หนว่ ยงาน : พลัม คอนโด สามัคคี

ตารางแสดงปริมาณ รายจ่าย คา่ นา�ํ ประปาประจําเดือน ตง�ั แต่ปี 2561 - 2563

ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวมทงั� ส�นิ
2561 53,703.84 51,969.79 60,874.33 63,014.55 67,482.44 73,215.71 80,292.48 71,778.49 58,643.17 54,461.02 64,329.52 58,711.54 758,476.88

2562 58,711.54 59,304.11 55,714.53 62,586.01 62,836.71 60,295.52 55,646.15 60,181.56 60,842.50 60,101.79 59,520.62 62,905.09 718,646.13

2563 57,469.43 60,227.14 60,979.25 67,440.50 48,132.67 52,185.45 48,571.79 58,791.31 64,306.73 57,116.17 575,220.44

90000 2561
80000 2562
70000 2563
60000
50000
40000
30000
20000
10000

0
ď.� . �.�. ď�.� . �ď.đ. �.� . ďfi.đ. �.� . ē.� . �.đ. b.� . �.đ. ĉ .� .

กราฟบันทกึ ปริมาณการใชไ้ ฟฟา้ ต่อเดอื น (หน่วย : จํานวนทใี� ช)้
บันทึกตามใบแจ้งหนขี� องการไฟฟา้ นครหลวงเขตนนทบรุ ี
ชอ�ื หนว่ ยงาน : พลมั คอนโด สามคั คี

ตารางแสดงปรมิ าณ รายจา่ ย คา่ ไฟฟา้ ประจาํ เดือน ต�ังแต่ปี 2561 - 2563

ม.ค. ก.พ. ม.ี ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวมท�ังสิน�

2560 32,147 36,971 34,794 36,317 34,034 34,998 36,007 35,222 36,872 36,087 353,449

2561 37,603 34,286 38,711 37,525 38,746 36,654 37,303 34,777 34,032 34,861 31,778 396,276

2562 33,983 33,252 29,915 30,644 31,805 31,085 29,032 33,404 32,453 32,324 31,992 30,284 380,173

2563 31,302 30,381 26,050 28,981 28,794 28,795 27,071 29,920 28,938 26,883 287,115

45000 2560
40000 2561
35000 2562
30000 2563
25000
20000
15000
10000

5000
0
ď.� . �.�. ď�.� . �ď.đ. �.� . ďfi.đ. �.� . ē.� . �.đ. b.� . �.đ. ĉ .� .

4.3 สรุปใบแจ้งซอ่ ม

ลําดบั ที่ ระบบงาน สว่ นกลาง ภายในหอ้ งพัก

งานทงั้ หมด งานแลว้ เสร็จ งานคงคา้ ง งานทัง้ หมด งานแล้วเสรจ็ งานคงค้าง

1 ระบบงานไฟฟา้ 55 11 11

2 ระบบงานประปา 22 15 15

3 ระบบงานสุขาภิบาล 1 1 77

4 ระบบงานปรบั อากาศ 6 6 11

5 ระบบงานสัญุ ญาทวี ี 2 2 11

6 ระบบงานอืน่ ๆ 22 77

รวมทั้งหมด 18 18 42 42

4.4 สรุปงาน PM

ลําดบั ที่ ระบบงาน งานท้งั หมด งานแล้วเสรจ็ งานคงค้าง

1 ระบบงานไฟฟา้ กําลงั และไฟฟา้ สอ่ื สาร 24 24

2 ระบบงานประปา,สขุ าภบิ าล 20 20

3 ระบบงานทวี ,ี โทรศพั ท์ 22

4 ระบบอ่นื ๆ 22

รวมทงั้ หมด 48 48

4.5 สรุปวสั ดสุ นิ� เปลืองงานชา่ ง

ลําดับที่ รายการ จํานวน
หนว่ ย

ยกมา เบิกใชไ้ ป คงเหลอื

1 หลอดไฟ LED 7W A60 E27 Warm White 300 159 141

2 หลอดไฟ LED 9W A60 E27 Warm White 50 21 29

3 หลอดไฟ LED High power lamp 5W GU10 30 12 18

4 หลอดไฟ LED-T8 ขนาด 18 W 50 21 29

5 หลอดไฟ LED Module ขนาด 16 W 100 38 62

6 ขัว� หลอดเกลียวกระเบ�ืองE 27 10 5 5

7 Epoputty ซิลโิ คนมหาอุด

5. งานบญั ช/ี การเงนิ

5.1 สรุปสถานะเงนิ ฝากในบญั ชี

ลาํ ดบั ธนาคาร วนั ทนี� ําฝาก วนั ครบกาํ หนด ระยะเวลาดอกเบีย� เงินตน้ (บาท)

1 ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์

เลขที� 384-211927-5 (สาขาถนนสามคั คี) 25/6/2020 1,521,359.27

เลขที� 384-211185-3 (สาขาซอยวดั บัวขวัญ) 31/10/2020 8,252,824.91

2 ธนาคารออมสิน ออมทรพั ย์

เลขที� 020216150670 (สาขาคอลมั น์ ทาวเวอร์ 17/10/2020 169,203.85

3 สลากออมสนิ พเิ ศษ

K 4792393 - K 4852392 11/5/2017 11/5/2020 3 ปี 3,000,000.00

รวม 11,574,715.07

5.2 สรุปรายละเอยี ดลูกหนี�และมาตรการตดิ ตาม

ลูกหนีค� ่าส่วนกลาง

รหสั รายการ เดือน จาํ นวนเงนิ แจง้ หนี� ชาํ ระแล้ว จาํ นวนเงนิ ค้างชาํ ระ % คา้ งชาํ ระ

100 คา่ ส่วนกลาง 08/60 97,499.16 69,854.84 27,644.32 28.35%

01/61 413,036.96 310,611.32 102,425.64 24.79%

04/61 9,737.91 9,737.91 - 0.00%

05/61 37,258.62 33,748.75 3,509.87 9.42%

06/61 54,405.32 6,569.09 47,836.23 87.92%

07/61 162,494.71 137,019.72 25,474.99 15.67%

08/61 86,498.60 86,366.10 132.50 0.15%

09/61 2,792,148.19 2,607,625.29 184,522.90 6.60%

03/62 3,875,670.95 3,581,261.01 294,409.94 7.59%

09/62 4,221,573.78 3,663,197.29 558,376.49 13.22%

03/63 4,231,863.00 3,395,698.30 836,164.70 19.75%

09/63 4,231,863.00 2,354,498.60 1,877,364.40 44.36%

รวม 20,214,050.20 16,256,188.22 3,957,861.98 19.57%

ลูกหนเ�ี งนิ เพม�ิ 12 % เดอื น จาํ นวนเงินแจ้งหน�ี ชําระแลว้ จาํ นวนเงนิ คา้ งชําระ % คา้ งชําระ
04/62 13,033.74 9,533.07 3,500.67 26.85%
รหสั รายการ 05/62 10,313.76 6,807.43 3,506.33 33.99%
110 เงินเพม�ิ 12% 06/62 8,908.35 5,351.62 3,556.73 39.92%
07/62 7,885.96 4,360.33 3,525.63 44.70%
08/62 7,670.45 4,144.82 3,525.63 45.96%
09/62 6,670.73 3,227.14 3,443.59 51.62%
10/62 15,563.29 9,713.91 5,849.38 37.58%
11/62 13,808.65 7,950.37 5,858.28 42.42%
12/62 12,334.96 6,528.01 5,806.95 47.07%
01/63 11,144.96 5,247.75 5,897.21 52.91%
02/63 10,335.31 4,476.10 5,859.21 56.69%
03/63 9,221.87 3,416.76 5,805.11 62.94%
08/63 51,746.25 8,878.76 82.84%
09/63 8,778.01 661.98 42,867.49 92.45%
10/63 19,722.96 51.34 8,116.03 99.73%
61.21%
รวม 207,139.25 80,349.39 19,671.62
126,789.86

ลกู หนีเ� งนิ เพ�ิม 20 % เดอื น จาํ นวนเงินแจ้งหนี� ชําระแลว้ จํานวนเงนิ คา้ งชาํ ระ % ค้างชาํ ระ
10/62 10,425.14 4,496.88 5,928.26 56.86%
รหสั รายการ 11/62 10,272.94 4,532.47 5,740.47 55.87%
111 เงนิ เพมิ� 20% 12/62 9,609.92 3,869.40 5,740.52 59.73%
01/63 9,108.05 3,300.28 5,807.77 63.76%
02/63 8,746.86 2,999.55 5,747.31 65.70%
03/63 8,318.93 2,500.57 5,818.36 69.94%
04/63 14,524.71 4,499.12 69.02%
05/63 13,848.47 3,620.72 10,025.59 73.85%
06/63 12,887.07 2,781.98 10,227.75 78.41%
07/63 12,363.99 2,294.46 10,105.09 81.44%
08/63 11,336.74 1,194.80 10,069.53 89.46%
09/63 14,169.27 - 10,141.94 100.00%
14,169.27 73.38%
รวม 135,612.09 36,090.23 99,521.86

ลกู หนเ�ี งินเพิ�ม 20 % คา้ งชาํ ระเกนิ 1 ปี

รหสั รายการ เดือน จํานวนเงินแจ้งหนี� ชําระแล้ว จํานวนเงนิ ค้างชําระ % ค้างชาํ ระ
1,784.84 6,124.43 77.43%
112 เงนิ เพ�ิม 20% 04/63 7,909.27 1,591.32 5,966.05 78.94%
1,147.30 6,085.34 84.13%
05/63 7,557.37 1,094.63 5,929.15 84.41%
628.91 5,835.38 90.27%
06/63 7,232.64 676.26 95.43%
- 14,123.15 100.00%
07/63 7,023.78 6,923.26 14,171.39 89.05%
58,234.89
08/63 6,464.29

09/63 14,799.41

10/63 14,171.39

รวม 65,158.15

ลูกหน�คี า่ น�าํ เดือน จํานวนเงินแจ้งหนี� ชาํ ระแล้ว จาํ นวนเงินค้างชาํ ระ % ค้างชาํ ระ
05/60 126.00 126.00 - 0.00%
รหสั รายการ 06/60 270.00 270.00 - 0.00%
200 คา่ นาํ� ประปา 07/60 450.00 450.00 - 0.00%
08/60 576.00 91.24%
09/60 6,576.00 864.00 6,000.00 0.00%
10/60 864.00 - 4.12%
11/60 1,674.00 56.04%
12/60 1,746.00 3,978.00 72.00
01/61 9,050.00 5,072.00 100.00%
02/61 1,144.00 - 1,144.00 59.52%
03/61 13,474.00 5,454.00 8,020.00 29.06%
04/61 4,060.00 2,880.00 1,180.00 37.01%
05/61 7,030.00 4,428.00 2,602.00 20.20%
06/61 10,738.00 8,568.00 2,170.00 0.36%
07/61 24,822.00 24,732.00 0.08%
08/61 44,082.00 44,046.00 90.00 0.00%
09/61 55,692.00 55,692.00 36.00 1.67%
10/61 78,318.00 77,006.00 1.34%
11/61 72,486.00 71,514.00 - 0.78%
12/61 83,304.00 82,652.00 1,312.00 0.75%
01/62 85,968.00 85,320.00 0.62%
02/62 69,390.00 68,958.00 972.00 1.18%
03/62 72,936.00 72,072.00 652.00 0.87%
04/62 80,514.00 79,812.00 648.00 1.15%
05/62 68,724.00 67,932.00 432.00 1.30%
06/62 77,238.00 76,230.00 864.00 1.19%
07/62 80,064.00 79,110.00 702.00 1.06%
08/62 82,692.00 81,810.00 792.00 0.96%
09/62 79,830.00 79,056.00 1,008.00 0.92%
10/62 90,378.00 89,538.00 954.00 1.12%
11/62 87,966.00 86,976.00 882.00 1.18%
12/62 89,982.00 88,914.00 774.00 1.28%
01/63 92,412.00 91,224.00 840.00 1.19%
02/63 85,752.00 84,726.00 990.00 1.52%
03/63 81,360.00 80,118.00 1,068.00 1.05%
04/63 77,922.00 77,099.00 1,188.00 2.05%
08/63 75,762.00 74,206.00 1,026.00 4.65%
09/63 83,124.00 79,254.00 1,242.00 31.65%
10/63 79,308.00 54,203.22 823.00 57.29%
84,150.00 35,932.10 1,556.00 98.83%
รวม 78,192.00 3,870.00 9.42%
2,117,896.00 910.60 25,104.78
1,918,310.92 48,217.90
77,281.40
199,585.08

ลูกหนค�ี ่านํ�า สว่ นลด 20%

รหัส รายการ เดือน จํานวนเงนิ แจง้ หนี� ชาํ ระแลว้ จาํ นวนเงินคา้ งชําระ % คา้ งชําระ
59,880.64 5,840.96 8.88%
201 คา่ น�าํ ประปา 05/63 65,721.60 57,514.80 6,291.60 9.86%
51,282.20 9,831.40 16.08%
06/63 63,806.40 11.52%
168,677.64 21,963.96
07/63 61,113.60

รวม 190,641.60

ลกู หนค�ี า่ ไฟฟ้า

รหสั รายการ เดือน จํานวนเงนิ แจ้งหน�ี ชําระแลว้ จํานวนเงนิ ค้างชําระ % ค้างชําระ
- 72,000.00 100.00%
150 ค่าไฟฟ้า 08/60 72,000.00 - 41,392.00 100.00%
- 14,312.00 100.00%
สว่ นกลาง 09/60 41,392.00 - 13,136.00 100.00%
- 10,920.00 100.00%
10/60 14,312.00 - 11,152.00 100.00%
- 10,808.00 100.00%
11/60 13,136.00 -
6,816.00 - 0.00%
12/60 10,920.00 4,832.00 14,312.00 0.00%
- 100.00%
01/61 11,152.00 - - 0.00%
70,760.00 - 0.00%
02/61 10,808.00 102,112.00 - 0.00%
- 0.00%
03/61 6,816.00 9,440.00 - 0.00%
13,000.00 - 0.00%
04/61 4,832.00 - 0.00%
7,344.00 - 0.00%
10/61 14,312.00 9,704.00 - 0.00%
10,824.00 - 0.00%
01/62 70,760.00 10,808.00 - 0.00%
9,856.00 - 0.00%
03/62 102,112.00 10,528.00 - 0.00%
10,136.00 - 0.00%
04/62 9,440.00 10,504.00 - 0.00%
10,576.00 - 0.00%
05/62 13,000.00 10,328.00 - 0.00%
11,536.00 - 0.00%
06/62 7,344.00 9,200.00 9,886.00 0.00%
10,768.00 12,944.00 80.30%
07/62 9,704.00 12,314.00 100.00%
11,394.00 210,862.00 36.60%
08/62 10,824.00 2,424.00

09/62 10,808.00 -
365,204.00
10/62 9,856.00

11/62 10,528.00

12/62 10,136.00

01/63 10,504.00

02/63 10,576.00

03/63 10,328.00

04/63 11,536.00

05/63 9,200.00

06/63 10,768.00

07/63 12,314.00

08/63 11,394.00

09/63 12,310.00

10/63 12,944.00

รวม 576,066.00

ลูกหนีค� า่ ทีจ� อด จยย. คนั ท�ี 2

รหสั รายการ เดอื น จาํ นวนเงินแจง้ หน�ี ชําระแลว้ จํานวนเงินค้างชําระ % คา้ งชาํ ระ
76,500.00 900.00 1.16%
431 จยย.สทิ ธ�ิคนั ท�ี2 10/62 77,400.00 56,700.00 900.00 1.56%
55,500.00 900.00 1.59%
11/62 57,600.00 54,700.00 3.01%
53,400.00 1,700.00 3.26%
12/62 56,400.00 53,400.00 1,800.00 3.26%
52,800.00 1,800.00 2.22%
01/63 56,400.00 53,100.00 1,200.00 2.20%
51,900.00 1,200.00 3.35%
02/63 55,200.00 50,100.00 1,800.00 6.17%
41,400.00 3,300.00 25.00%
03/63 55,200.00 28,200.00 13,800.00 48.06%
1,200.00 26,100.00 97.80%
04/63 54,000.00 53,400.00 14.74%
628,900.00 108,800.00
05/63 54,300.00

06/63 53,700.00

07/63 53,400.00

08/63 55,200.00

09/63 54,300.00

10/63 54,600.00

รวม 737,700.00

ค่าปรบั จราจร

รหัส รายการ เดือน จํานวนเงนิ แจ้งหน�ี ชําระแลว้ จาํ นวนเงินค้างชาํ ระ % คา้ งชําระ
6,000.00 - 0.00%
410 คา่ ปรบั จราจร 03/63 6,000.00
500.00 - 0.00%
04/63 500.00 6,500.00 - 0.00%

รวม 6,500.00

คา่ ใช้ประโยชน์พืน� ทส�ี ว่ นกลาง

รหัส รายการ เดอื น จาํ นวนเงินแจ้งหน�ี ชําระแล้ว จาํ นวนเงินค้างชําระ % คา้ งชําระ
0.00 90,000.00 100.00%
400 ค่าใช้ประโยชน์ 08/60 90,000.00
180,000.00 100.00%
พท.ส่วนกลาง 01/61 180,000.00 270,000.00 100.00%

รวม 270,000.00

รหสั รายการ เดือน จํานวนเงินแจ้งหน�ี ชาํ ระแลว้ จาํ นวนเงินคา้ งชาํ ระ % คา้ งชําระ
25,000.00 - 0.00%
460 ค่าผลประโยชน์ 09/62 25,000.00 25,000.00 - 0.00%
-
พท.สว่ นกลาง 07/63 25,000.00 50,000.00 50,000.00 100.00%
50,000.00 50.00%
10/63 50,000.00

รวม 100,000.00

5.3 สรปุ คา่ ใช้จ่ายงบพฒั นาซ่อมแซมเปรียบเทยี บงบประมาณ
ไม่มี

Summary Petty Cach

ใบสรุปยอดรายจ่ายเงินสดย่อย

อาคาร พลมั คอนโด สามคั คี

สาํ หรบั งวด 12 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 3 เมษายน 2563

ลาํ ดับ วันท�ี รายละเอียด เลขที� ค่าใช้จา่ ย ค่าไปรษณยี ์ คา่ พาหนะ คา่ โทรศพั ท์ คชจ.ประชุม ค่าเบ็ดเตล็ด คา่ ซอ่ มแซม Repair Expense

No. Date Specification Index No. สํานักงาน Postal Exp. Traveling Exp. Telephone Meeting Exp. Miscellaneous สว่ นกลาง ระบบไฟ สระว่ายนาํ� วัสดุสนิ� เปลอื งงานชา่ ง อ�นื ๆ Total

1 12/2/2563 เตมิ เงินโทรศพั ท์0972973915 50 556 50
2 4/3/2563 ค่ายานพาหนะ 100 556 100
3 6/3/2563 ค่าเจลแอลกอฮอล์ 556
4 8/3/2563 คา่ เจลแอลกอฮอล์ 200 105 556
5 8/3/2563 คา่ ยานพาหนะ 40 980 200
6 8/3/2563 ค่ายานพาหนะ 40
7 9/3/2563 คา่ นาํ� ดม�ื ประชุมกรรมการ 200 1,250.00 105
8 9/3/2563 คา่ อาหารประชุมกรรมการ 368 980
9 11/3/2563 คา่ แอลกอฮอล์5 ขวด 130 1,250.00
10 11/3/2563 คา่ เดนิ ทางไปสรรพกร+อากรสแตมป์ 100 100
11 11/3/2563 คา่ ถ่านใส่เตรือ� งพอ่ นแอลลก์ อฮอล์ 200 50 368
12 11/3/2563 คา่ ตู้กนั นา�ํ +อปุ กรณ์ 300 883 883
13 11/3/2563 คา่ เดินทาง ไป-กลับ โฮมโปร 50 52 100
14 11/3/2563 คา่ ซ�ือของประชมุ +คา่ เดนิ ทาง 250 628 330
15 12/3/2563 คา่ เดินไปซอื� โทรศัพท์ 150 300
16 14/3/2563 คา่ เตมิ เงนิ โทรศัพท์097-2973915 250 50
17 16/3/2563 คา่ โฟมปกั ไมจ้ �มิ ฟนั 50
18 16/3/2563 ค่าตัวหยอดเหรยี ญ (เครื�อซกั ผา้ )+ค่าเดินทาง ##### 1,650.00
19 16/3/2563 ค่ากระดาษความรอ้ น 150
20 16/3/2563 ค่าไมจ้ ม�ิ ฟนั กดลิฟต์ 52
21 16/3/2563 คา่ ยานพาหนะ 250
22 16/3/2563 ค่าสเปรย์ฆ่าเช�อื +ทิชชูเปยี ก+หนา้ กาก 628

23 16/3/2563 ค่าตะกร้าใส่ไม้จม�ิ ฟันสําหรบั ท�งิ 200 200

24 17/3/2563 ค่าไมจ้ ิม� ฟันกดลฟิ ต์ 52 52

25 18/3/2563 คา่ ไม้จม�ิ ฟนั กดลิฟต์ 75 75

26 20/3/2563 ค่าถุงมอื ยาง 120 120

27 23/3/2563 ค่าหวั ดูดน�ํา ดดู แอลกอฮอล์ 30 30

28 23/3/2563 ค่าไม้จมิ� ฟนั กดลฟิ ต์ 26 26

29 24/3/2563 ค่ายานพาหนะ 200 200

30 24/3/2563 คา่ อุปกรณช์ ่าง 40 40

31 25/3/2563 คา่ น�ําด�มื ประชุมพฤกษา+ผตู้ รวจสอบอาคาร 100 100

32 28/3/2563 คา่ ไม้จม�ิ ฟนั กดลฟิ ต์ 75 75

33 31/3/2563 ค่าไมจ้ �ิมฟนั กดลิฟต์ 75 75

34 1/4/2563 ค่ายานพาหนะ 300 300

35 3/4/2563 ค่าไม้จมิ� ฟนั +ค่าเดนิ ทางไปจา่ ยสรรพกร 100 75 175

618 - 2,140.00 - 1,315.00 3,820.00 - - - ##### 10,216.00

วงเงินสดย่อย 10,000.00
จํานวนเงินที�ขอเบิก 10,216.00
เงนิ สดย่อยคงเหลือ
-216

ลงชอื� ................................ผจก.ฝ่ายปฎิบัตกิ าร ลงช�อื .........................ผจก.ฝา่ ยบัญช/ี ก

5.5 สรุปเงนิ คาํ� ประกนั ตกแต่งหอ้ งชดุ ฝาก/คืน
ไมม่ ี

5.6 สรปุ รายรับอน�ื ๆ

รหัส รายการ เดือน จาํ นวนเงิน รวมจาํ นวนเงนิ
400 ค่าใชป้ ระโยชนพ์ ื�นทส�ี ว่ นกลาง 03/2019 2,000.00 105,688.41
04/2019 3,500.00
05/2019 1,500.00
06/2019 43,500.00
07/2019 3,000.00
08/2019 2,500.00
09/2019 4,000.00
10/2019
11/2019 500.00
12/2019 3,500.00
01/2020 1,000.00
02/2020 22,888.99
03/2020 3,520.68
04/2020 3,244.56
05/2020 5,034.18
06/2020
07/2020 -
08/2020 1,500.00
09/2020
10/2020 500.00
1,000.00
1,000.00
2,000.00

รหสั รายการ เดอื น จาํ นวนเงนิ รวมจาํ นวนเงนิ
410 ค่าปรับจราจร 01/2019 2,300.00 46,880.00
02/2019 1,080.00
03/2019 1,100.00
04/2019 4,300.00
05/2019 2,900.00
06/2019 2,100.00
07/2019 2,300.00
8/2019 2,600.00
9/2019 3,000.00
10/2019 2,600.00
11/2019 4,000.00
12/2019 1,400.00
01/2020
02/2020 -
03/2020 2,100.00
04/2020 7,200.00
05/2020 1,400.00
06/2020
07/2020 200.00
08/2020 900.00
09/2020 1,500.00
10/2020 600.00
1,900.00
1,400.00

รหสั รายการ เดอื น จาํ นวนเงนิ รวมจํานวนเงิน
420 ค่าทจี� อดรายวนั 01/2019 10,900.00 229,380.00
02/2019 10,200.00
03/2019
04/2019 6,680.00
05/2019 11,920.00
6/2019 10,820.00
7/2019
8/2019 9,300.00
09/2019 7,660.00
10/2019 9,660.00
11/2019 11,200.00
12/2019 11,100.00
01/2020 11,100.00
02/2020 9,660.00
03/2020 8,360.00
04/2020 7,720.00
05/2020 11,700.00
06/2020 8,680.00
07/2020 14,120.00
08/2020 12,160.00
09/2020 12,600.00
10/2020 11,320.00
10,160.00
12,360.00

รหัส รายการ เดือน จํานวนเงนิ รวมจํานวนเงิน
430 คา่ สติกเกอร์ 01/2019 4,800.00 17,300.00
02/2019 1,200.00
3/2019 2,100.00
4/2019 3,000.00
5/2019
06/2019 400.00
08/2019 100.00
09/2019 200.00
10/2019 700.00
11/2019 200.00
12/2019 400.00
01/202 400.00
03/2020 300.00
04/2020 400.00
06/2020 300.00
07/2020 300.00
08/2020 600.00
09/2020 500.00
10/2020 900.00
500.00

รหสั รายการ เดือน จาํ นวนเงิน รวมจํานวนเงิน
431 ค่าทจ�ี อด จยย. #คนั ที� 2 04/2019 2,100.00 701,800.00
05/2019 23,400.00
06/2019 7,200.00
07/2019 2,700.00
08/2019 6,900.00
09/2019 8,100.00
10/2019 78,000.00
11/2019 58,500.00
12/2019 56,400.00
01/2020 55,300.00
02/2020 54,600.00
03/2020 54,300.00
04/2020 54,000.00
05/2020 55,500.00
06/2020 53,400.00
07/2020 52,800.00
08/2020 43,800.00
09/2020 32,100.00
10/2020 2,700.00

รหสั รายการ เดอื น จาํ นวนเงนิ รวมจาํ นวนเงิน
440 ค่าคยี ์การ์ด 01/2019 1,200.00 81,200.00
02/2019 3,600.00
03/2019 2,100.00
04/2019 3,600.00
05/2019 6,300.00
06/2019 3,300.00
07/2019 3,000.00
8/2019 5,400.00
9/2019 5,400.00
10/2019 2,700.00
11/2019 3,300.00
12/2019 3,400.00
01/2020 3,100.00
2/2020 5,600.00
03/2020 2,600.00
04/2020 3,300.00
05/2020 3,700.00
06/2020 6,400.00
07/2020 3,800.00
08/2020 2,300.00
09/2020 3,600.00
10/2020 3,500.00

รหสั รายการ เดอื น จํานวนเงิน รวมจํานวนเงนิ
450 คา่ ถา่ ยเอกสาร 01/2019 180.00 2,191.00
05/2019 580.00
06/2019 160.00
07/2019 27.00
10/2019 89.00
1/2020 88.00
2/2020 50.00
03/2020 146.00
04/2022 322.00
05/2020 275.00
06/2020 107.00
7/2020 40.00
08/2020 127.00

รหัส รายการ เดือน จาํ นวนเงิน รวมจํานวนเงิน
460 ค่าผลประโยชน์ตอบแทนพื�นท�ี 02/2019 2,000.00 129,500.00
03/2019 1,000.00
04/2019 1,000.00
05/2019 2,000.00
8/2019 1,000.00
9/2019 50,000.00
10/2019 25,000.00
11/2019 2,500.00
07/2020 25,000.00
08/2020 20,000.00

รหัส รายการ เดือน จาํ นวนเงิน รวมจํานวนเงิน
470 รายรับตู้ซักผา้ หยอดเหรยี ญ 12/2018 20,583.00 260,526.00
01/2019 19,339.00
02/2019 18,453.00
3/2019 33,437.00
04/2019 15,035.00
05/2019 13,749.00
07/2019 14,080.00
08/2019 21,223.00
09/2019 13,700.00
10/2019
11/2019 0.00
01/2020 11,230.00
02/2020
03/2020 8,321.00
4/2020 8,670.00
05/2020 7,326.00
06/2020 9,088.00
07/2020 11,092.00
08/2020 10,100.00
09/2020 9,400.00
8,300.00
7,400.00

รหัส รายการ เดอื น จํานวนเงนิ รวมจาํ นวนเงนิ
499 รายรับอืน� ๆ 01/2020 1,320.00 13,020.31
02/2020
03/2020 708.42
04/2020 706.00
05/2020 1,815.00
06/2020 970.00
07/2020 778.32
08/2020 550.72
09/2020 669.78
10/2020 975.56
4,526.51

รหัส รายการ เดอื น จาํ นวนเงิน รวมจํานวนเงนิ
490 รายรบั ต้นู �าํ ดืม� หยอดเหรยี ญ 05/2020 2,533.26 12,653.69
06/2020 2,736.88
07/2020 2,823.07
08/2020 1,727.46
09/2020 1,050.04
10/2020 1,782.98

รหัส รายการ เดือน จํานวนเงิน รวมจํานวนเงนิ
493 ค่าธรรมเนยี มรูดบตั รเครดติ 10/2020 285.00

285.00

6. งานธุรการ/ประชาสัมพนั ธ์

ตารางสญั ญาบรกิ าร

ลาํ ดับที่ บรษิ ัท รายละเอยี ดสัญญา จํานวนเงิน เรม่ิ สญั ญาวนั ท่ี หมดสัญญาวันท่ี หมายเหตุ

1 บริษัท กสท โทรคมนาคม จาํ กดั (มหาชน) จา่ ย 1 ป/ี คร�งั ปีแรกภายใน30 1 ธ.ค. 60 30 พ.ย. 63 อนิ เตอร์เนต็
วันหลังจากทาํ สญั ญา ปีถัดไป 25,000 บาทตอ่ ปี
ภายในเดอื นสิงหาคม ของทุกปี

2 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เนท็ เวอร์ค จาํ กดั จ่ายรายปี ปีละ1 ครง�ั ภายใน 20,000 15 มี.ค. 62 14 มี.ค. 65 อนิ เตอร์เนต็
วันท่ี 5 เมษายน 2562 ของทกุ ปี 20,000
18 ม.ค. 62 17 ม.ค. 65 อนิ เตอร์เนต็
3 บรษิ ทั ทรปิ เปลิ ที บรอดแบนด์ จาํ กัด(มหาชน) จา่ ยปลี ะ 1 คร�ัง 24 ต.ค 63 24 ต.ค 66 อนิ เตอร์เนต็
1 มิ.ย. 63 31 พ.ค. 64
4 บริษัท ทรู อนิ เตอรเ์ นต็ คอรป์ เรชั่น จํากัด จ่ายรายปี 25,000 1 ก.ค. 63 30 มิ.ย. 64 ลิฟท์
1 ต.ค. 63 30 ก.ย. 64 รักษาความสะอาด
5 บรษิ ัท ซกิ ม่า เอลเิ วเตอร(์ ประเทศไทย) จาํ กัด จ่ายรายปี ปลี ะ1 ครงั� 200,000 บาท 18 พ.ย. 63 18 พ.ย. 64
1 เม.ย. 63 31 มี.ค. 64 นิตบิ คุ คล
6 บรษิ ัท จอห์นสนั เอเชีย คลนี นิง่ จํากัด จา่ ยรายเดือน 81,320 บาท 1 ก.พ. 63 31 ม.ค. 64 รปภ.
คนสวน
7 บรษิ ทั เมเจอร์ พร็อพเพอร์ต�ี เซอรว์ สิ จํากัด จ่ายรายเดอื น 270,000 บาท
จํากัดปลวก
8 บรษิ ัท รกั ษาความปลอดภัย เจเอ็นเอส-59 จา่ ยรายเดือน 207,000 บาท

9 บริษัท วเี อ็นเอส เอ็นจิเนี่ยร์ริ่ง เซอรว์ ิส จาํ กดั จ่ายรายเดือน 36,380

10 บริษทั ยเู รเซีย ว็อทเอเวอร์ จํากัด จา่ ยรายปี 37,450

11 บรษิ ทั บลูเวบ คอร์ปอเรชนั่ จํากัด จ่ายรายเดอื น 2,675 3 ก.พ. 63 2 ก.พ. 64 เครื่องถา่ ยเอกสาร

12 บริษทั เทเวศย์ ประกนั ภยั จ่ายรายปี 645,900 10 มี.ค. 63 10 มี.ค. 64 ประกนั ภยั

6.2 สรุปสต๊อกวัสดสุ ิน� เปลือง/คียก์ ารด์

ลาํ ดับที่ รายการ ยอดยกมา คงเหลอื หมายเหตุ

1 คยี ์การด์ 151 151

2 การ์ดสาํ รองอาคารA 4 4

3 PARKING อาคารA 3 3

4 การด์ สํารองอาคารB 4 4

5 PARKING อาคารB 2 2

6 การด์ สํารองอาคารC 4 4

7 PARKING อาคารC 2 2

8 การด์ สํารองอาคารD 3 3

9 PARKING อาคารD 5 5

10

6.3 สรปุ วสั ดุคงค้างเกนิ 30 วนั

ลาํ ดับที่ เลขที่พสั ดุ ชอ่ื ผรู้ บั หอ้ งชุดเลขที่ หมายเหตุ
1 RH409639975TH ธงชัย 140/54
2 RH012344564TH ธวัชชัย 140/818
3 8.30396E+11 ซูซโู ม โคบายาซิ 140/611
4 EF394850761TH อญั ชิสา 140/376
5 83024435522 กฤษณา 140/807
6 TH031QKXVM3E สุทธิตา 140/8958
7 TH3010QKXAP1E สุทธติ า 140/895
8 RH410144141TH ศภุ วฒั น์ 140/809
9 CITY009784515 นรีรัตน์ 140/260
10 EH30559858TH อํานาจ 140/339
11 EG987428599TH ชญั ญาภคั 140/469
12 BTKH00063802 นคร 140/232
13 SHNV922909753 ทพิ วรรณ์ 140/343
14 6.68581E+13 ทพิ วรรณ์ 140/343
15 6.68581E+13 ทิพวรรณ์ 140/343
16 D2DU00030090 สุมาริณี 140/556
17

6.4 สรุปเรื่องร้องเรยี น/คําชมเชย

ลําดับที่ ผู้ร้องเรยี น/ชมเชย เรอ่ื งร้องเรียน/ชมเชย ผถู้ กู รอ้ งเรียน /ชมเชย

1 เจ้าของร่วม รปภ โบกรถเสียงดังเวลากลางคนื รปภ

2 เจา้ ของร่วม ลฟิ ท์อาคารB เสียงดงั ชา่ งอาคาร

3 เจ้าของรว่ ม กลบั ดกึ ไม่มที จี่ อดรถ รปภ

4

6.5 สรุปใบสัง่ ซอื� ประจาํ เดือน

ลาํ ดับท่ี เลขท่ี P.O. รายการสินคา้ ชอ่ื ร้านคา้ ราคา
1 GZ-4409/2020
2 GZ-4409/2020 กระดาษถา่ ยเอกสารSo Good  พนั ธวนจิ 400.00
3 GZ-4409/2020
4 GZ-4467/2020 กระดาษต่อเนอ่ื งเคมีT.K.S. 9x5.5" 3 ช�ัน ไม่มเี ส้น พนั ธวนจิ 640.00
5 GZ-4467/2020
6 GZ-4467/2020 ซองอเนกประสงค์PANKO  พนั ธวนิจ 65.00
7 GZ-4467/2020
8 GZ-4467/2020 กระดาษสถี า่ ยเอกสาร ไอคิวB2 80g A4 สีฟา้ อ่อน พนั ธวนิจ 185.00
9 GZ-4467/2020
10 GZ-4467/2020 กระดาษสถี ่ายเอกสารIQ P2 80g A4 สชี มพ ู พนั ธวนิจ 185.00
11 GZ-4467/2020
12 GZ-4467/2020 กระดาษสีถ่ายเอกสาร ไอควิ ครีม80g A4 สคี รีม พนั ธวนจิ 185.00
13 GZ-4467/2020
14 GZ-4667/2020 กระดาษสีถา่ ยเอกสาร ไอคิว80g A4 สีเหลือง พันธวนิจ 185.00
15 GZ-4667/2020
16 GZ-4667/2020 กระดาษสถี ่ายเอกสาร ไอควิ G2 80g A4 สเี ขยี วอ่อน พันธวนิจ 185.00
17 GZ-4667/2020
18 GZ-4667/2020 กระดาษสถี ่ายเอกสาร ไอควิ V1 80g A4 สมี ว่ ง พันธวนจิ 185.00
19 GZ-4667/2020
ซองนา�ํ ตาลBA 110g 9x12 3/4"(แพ็ค 50 ซอง พันธวนจิ 320.00

ปากกาลูกลืน่ ฟลามิงโกD้ 04 0.5 มม.นา�ํ เงนิ พนั ธวนิจ 464.00

เครื่องเยบ็ กระดาษ ตราม้าHD-10 พันธวนจิ 138.00

ลวดเยบ็ กระดาษ อโรมา่ เบอร1์ 0 พนั ธวนิจ 78.00

คลิปดาํ ตราม้า#112 19 มม.(กลอ่ ง12 ตวั ) พันธวนจิ 150.00

แฟ้มซอง ตราชา้ ง400W A4 ใส ลายผวิ สม้   พันธวนจิ 65.00

กระดาษถา่ ยเอกสารSo Good พนั ธวนิจ 800.00

เทปลบคาํ ผดิ   พันธวนจิ 140.00

เทปเยอ่ื กาว2 หน้า  พันธวนจิ 100.00

กระดาษกาวยน่   พนั ธวนิจ 111.00

6.6 สรุปการเขา้ กล่มุ ส�อื ออนไลน์

LINE @

LINE ธรรมดา

APP MJ 657 ห้อง

6.7 สรปุ ทะเบียนผู้ขายสนิ ค้า

ประเภท ชอ่ื ผูข้ ายสนิ ค้า ท่ีตงั้ ผตู้ ดิ ต่อ เบอร์โทร E-mail
ตึกQ house Sathorn ช�ัน17 เลขท่ี 11 ถนน
อปุ กรณ์สาํ นกั งาน บรษิ ัทพันธวนชิ ย์ สาทรใต้ แขวงทงุ่ มหาเมฆ เขตสาทร กรงุ เทพ 02-057-4545 [email protected]
10120
คีย์การด์ บรษิ ัท บญุ พาอําพนั ซสิ เต็ม เซอร์วิส จํากดั 086-3448050 091-4322662 02- [email protected]
ห้างพนั ธุพ์ ลาซ่า สาขางามวงศว์ าน 1905786

ระบบดบั เพลิง บรษิ ทั อัมพรซัพพลาย และเซอรว์ สิ จาํ กดั 131/117 หมู่11 ต.บางรกั พัฒนา อ.บางบวั ทอง 086-9390718
จ.นนทบรุ ี 11110
อปุ กรณด์ บั เพลิง บริษัท เครอ่ื งดับเพลงิ อิมพีเรียล จํากัด 381/7 ซอยพระรามเกา้ 58 (ซอย7 เสร7ี ) แขวง 02-3186445-8 02-7183939
พฒั นาการ เขตสวนหลวง กทม10250

กลอ้ งวงจรปิด(CCTV)

Access Control บริษทั มาสเตอร์คอนโทรล 02-7468866
081-3581544,02-9479041
ซ่อมป�ัม บริษทั เอกพภิ พ เทคนิเชยี่ น จาํ กัด 9 ซ.นวมินทร์145 แขวงนวลจนั ทร์ เขตบึงกุ่ม 0-2510-4301
กรุงเทพฯ
กําจดั ปลวก แมลง ยเู รเซีย วอ็ ทเอเวอร์ บจก.
ถ.นวมนิ ทร์ เขตบงึ กมุ่ กรงุ เทพฯ

กาํ จดั ปลวก,แมลง แอดวานซ์ เซอร์วิส บจก. ถ.ลาดพรา้ ว 0-2375-5416-8

ดแู ลสวน บริษัท วี เอน็ เอส เอน็ จิเนยี รร์ ิ่ง เวอร์วิส จาํ กัด 59/157 หมู่ท่ี 3 ซ.27 ถ.เลียบวารี แขวงโคกแฝด เ คณุ วลิ ัย 081-4840987 [email protected];.com

ดูแลสวน บรษิ ทั ธีรดา กรีน สเปซ เซอร์วิส จํากัด 63/211 หมู่8 ถ.เลยี บคลอง ต.เสาธงหิน อ.บางให คุณอมั� 086-0177555 [email protected]

รักษาความปลอดภัย บรษิ ทั รักษาความปลอดภัย เจเอน็ เอส-59 จํากดั คุณนนท์ 098-2698152
02-5102089-90
แมบ่ ้าน บริษทั จอหน์ สัน เอเชีย คลีนนงิ่ จาํ กดั 799/4-5 ถ.รามอินทรา แขวงทา่ แรง้ เขตบางเขน 02-9209925
แมบ่ า้ น บริษัท เรย์ บสิ ซิเนส(ประเทศไทย)จํากัด กทม. 084-3869675
211/31 ม.1 ต.บางรกั พฒั นา อ.บางบวั ทอง จ.
นนทบุรี 11110

บริการตรวจสอบบัญชี บจก.เอ็มที เอซซี ี

บริการตรวจสอบบญั ชี บจก.สาํ นักงาน เอ.เอ็ม.ที ออดิท กร๊ปุ 080-99878393

บริการตรวจสอบบัญชี บจก.บีเอฟ แอนด์ จีเอฟ 02-9741958

อินเตอรเ์ นต็
บรษิ ท แอดวานซ์ ไวรเ์ ลส เนท็ เวอรค์ จํากัด จ่ายค่าเชา่ สถานท่ี คณุ สิฏิรชั 02-0298060

จ่ายคา่ กระแสไฟฟา้ คณุ กรรณกิ าร์ 02-0298729

แจง้ ปญั หาเรื่องอน่ื ๆ 02-0295555

อินเตอรเ์ นต็
บรษิ ัท ทรปิ เปลิ ที บรอดแบนด์ จาํ กัด(มหาชน) เรือ่ งสญั ญา คุณปาลรี ตั น์ 02-1002283

จา่ ยค่าไฟฟา้ คุณรวพี ิชญา 02-1007370

บํารงุ รักษาลิฟต์ บรษิ ัท ซกิ ม่า เอลเิ วเตอร(์ ประเทศไทย) จาํ กดั 1858/21-26 อาคารอนิ เตอรล์ ิงค์ทาวเวอร์ .ถเทพ คุณไพฑูรย์ 02-7514141 069-2877134
เฟอรน์ เิ จอร์ รัตน์ แขวงบางนาใต้ กทม. 10260
แบตเตอร์ร่ี
แบตเตอรร์ ี่ รามอินทราเฟอรน์ เิ จอร์
ซ่อมคอมพวิ เตอร์
หา้ งหุ้นส่วนจํากดั สยามแบตเตอรีอ่ ิเลคทรอนิคส์ 185 ถ.วงศส์ วา่ ง แขวงวงศ์สวา่ ง เขตบางซ่ือ คุณเฟิร์น 086-4619762 [email protected]
กทม 10800 คณุ ศกั ด�ชิ ัย 084-8910795 [email protected]
3/11 หมู่4 ตาํ บลบางน�าํ จดื อ.สมทุ รสาคร จ.
บรษิ ทั ซ-ีทแี อล คอร์ปอเรชั่น จํากดั สมุทรสาคร74000

พส่ี มเกียตร์

เคร่ืองถ่ายเอกสาร

เช่าเครอื่ งถา่ ยเอกสาร นายไพโรจน์ จงถาวรพทิ ักษ์ คุณไพโรจน์ 081-7265207

เชา่ เคร่อื งถา่ ยเอกสาร บริษทั เอสบวี ี กอ๊ ปป�ี เซน็ เตอร์ จาํ กดั 9/211 ซอยสุขาภิบาล5 ซอย 70 (ชศู กั ดฯ�ิ ) แขวง 02-1532720 081-4416343
ออเงนิ เขตสายไหม กทม

ไสก้ รองนํ�า ภัทรเซอร์วสิ 084-0105481 0863086541 [email protected]

อปุ กรณ์เคลื่อนยา้ ยรถ วีซพั พลาย 91/43 ซ.สขุ มุ วิท101/1 แขวงบางจาก เขตพระ คณุ วรี ยทุ ธ์ 089-4549227 [email protected]
โขนง กทม 10260
อุปกรณเ์ คลือ่ นย้ายรถ บริษัท สมาร์ท เบสทบ์ ายส์ จาํ กดั 519/174-176 ซ.ประชาอุทศิ 121 แขวงทงุ่ ครุ 02-4628274 087-0224003 [email protected]
เขตทุง่ ครุ กทม10140

หลอดไฟ ขอนแก่นเคเคเทรดด�งิ จํากัด 13/28 หมู่7 ถ.ศรจี นั ทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน่

หลอดไฟ ไอโทเว่น อเิ ล็กทรอนิกส์ จํากดั 7 ซอยเจรญิ นคร14 ถ.เจรญิ นคร แขวงคลอง 02-4392300
ตน้ ไทร เขตคลองสาน กทม. 089-4275104
เครอ่ื งออกกาํ ลังกาย หา้ งหนุ้ สว่ นจาํ กัด จวี ร ฟิตเนส โซลูชน่ั 303 ซ.บางบอน1 ซอย 16 แขวงบงบอน เขต [email protected]
บางบอน กทม10150

เครอ่ื งออกกาํ ลงั กาย Sportathion(Thailand)LTD 081-6892400 02-7268870-2

ซ่อมเคร่ืองซักผ้า คุณเอก็ ซ์ คณุ เอก็ ซ์ 089-2119096
ทําสตกิ เกอร์ คุณนยุ้ 099-441-2454
ทาํ สตกิ เกอร์ บริษัท เพอรเ์ ฟค พลสั ดีไซด์ แอนด์ พริ�นทื จาํ กัด 59/113 ถ.บางบอน3 ซ.12 หลกั สอง บางแค คุณณชิ า [email protected]
บรกิ ารจัดเลี�ยง กทม 10160 084-1193635 [email protected]
673 ถ.วงศส์ วา่ ง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซ่ือ [email protected]
ควิ ปร�ิน กทม 10800

รา้ นอิ่มสขุ แคทเทอร่ิง

7. แผนงานเดอื นถดั ไป

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง

แผนงานประจาํ เดือน พฤศจกิ ายน 2563

ลําดับ รายการ อา จ อ พ พฤ ศ ส อา จ อ พ พฤ ศ ส อา จ อ พ พฤ ศ ส อา จ อ พ พฤ ศ ส อา จ ผดู้ ําเนนิ การ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ฝ่ายบรหิ ารอาคาร
การประชมุ ตา่ งๆ
1 ประชุมคณะกรรมการบริหารอาคาร ผ้จู ดั การอาคาร

2 ประชมุ บริษทั ดูแลรักษาความปลอดภยั ผจู้ ัดการอาคาร

3 ประชมุ บรษิ ทั ดูแลรกั ษาความสะอาด ผู้จัดการอาคาร

4 ประชมุ บริษทั ดแู ลสวน ผจู้ ัดการอาคาร

5 ประชุมพนักงานประจาํ เดอื นร่วมผู้จัดการฝ่ายปฏบิ ัติการ ผจู้ ดั การอาคาร

6 ประชุมพนักงานประจาํ วนั ผจู้ ดั การอาคาร

งานบคุ คล ธุรการ

1 จดั ตารางทํางานประจําเดอื น
2 สรุป Staff Attendent ธุรการ
3 ตรวจสอบและสรุป Finger Scan
ธุรการ

งานธุรการและประชาสัมพันธ์ ธรุ การ

1 จัดบอรด์ ประชาสมั พนั ธ์
2 ตรวจสมดุ คํารอ้ งเรยี น ธุรการ
3 จดั ทาํ ทะเบียนทรัพย์สนิ และซากทรพั ย์สิน
4 ตรวจสตอ็ ควัสดุสิน� เปลืองสํานกั งาน ธรุ การ

5 บันทกึ ข้อรอ้ งเรยี น ธุรการ

6 ทาํ วารสารประจาํ เดอื น ธรุ การ

7 แจง้ ขา่ วสารผ่านไลนแ์ ละบันทึกลงโนต ธรุ การ

8 จัดทําสถิติสาธารณปู โภคประจําเดือน ธุรการ

9 จัดทําสถติ ิการพกั อาศัยห้องชดุ ธรุ การ

10 คัดแยกจดหมาย/ไปรษณยี ์ ธุรการ

ธรุ การ

11 MMR ประจาํ เดือน ทกุ ฝ่าย

งานกิจกรรมสัมพันธ์ ทุกฝ่าย

1 Bigcleaning และ 5ส.

บญั ชแี ละการเงิน บญั ชีและการเงนิ

1 ออกใบแจง้ หนค�ี า่ ส่วนกลางปีละ 2 ครั�ง
2 ออกใบแจง้ หน�คี ่านา�ํ ประปาประจาํ เดือน บญั ชแี ละการเงนิ
3 ออกหนงั สือเตอื นค้างชาํ ระค่าสว่ นกลางครงั� ที� 1
4 ออกหนงั สือเตือนคา้ งชําระคา่ สว่ นกลางครง�ั ที� 2 บญั ชีและการเงิน

5 ออกหนังสือเตือนคา้ งชําระคา่ น�ําประปา บัญชแี ละการเงนิ

6 ปิดงบการเงนิ ประจําเดอื น บญั ชแี ละการเงนิ

7 รบั วางบิล บญั ชแี ละการเงนิ

8 เสนอผ้จู ดั การนติ บิ ุคคลตรวจเอกสารทําจ่าย บญั ชีและการเงนิ

9 เสนอกรรมการลงนามสงั� จา่ ยเชค็ บัญชีและการเงิน

10 จา่ ยเชค็ ผู้ให้บริการประจาํ เดอื น บัญชแี ละการเงนิ

11 ชาํ ระภาษีประจาํ เดือน บัญชแี ละการเงิน

บัญชแี ละการเงิน

ฝ่ายวศิ วกรรม ช่างประจําอาคาร
ชา่ งประจําอาคาร
1 ตรวจเชค็ หอ้ งเครอ�ื ง/เครอ�ื งจักรผลัดละ 1 รอบ ชา่ งประจาํ อาคาร
2 จดบันทกึ มิเตอร์นํา� ประปา/ไฟฟ้าส่วนกลาง ช่างประจาํ อาคาร
3 ตรวจสอบและบํารุงรกั ษาเครอื� งออกกาํ ลังกาย ช่างประจาํ อาคาร
4 ตรวจสอบระบบแสงสวา่ ง/หลอดไฟส่วนกลาง ชา่ งประจําอาคาร
5 ตรวจสอบระบบลิฟต์ ช่างประจําอาคาร
6 ตรวจสอบระบบป�มั น�าํ ช่างประจําอาคาร
7 ตรวจสอบถงั น�าํ ใตด้ นิ และดาดฟา้ ช่างประจําอาคาร
8 ตรวจสอบ Booster Pump ช่างประจาํ อาคาร
9 ตรวจสอบวาลว์ PRV ช่างประจาํ อาคาร
10 ตรวจสอบระบบไฟฟา้ และปรบั อากาศ ชา่ งประจาํ อาคาร
11 ตรวจสอบระบบบําบัดนา�ํ เสยี ชา่ งประจาํ อาคาร
12 ตรวจสอบสญั ญาณระบบทีวรี วม ชา่ งประจาํ อาคาร
13 ตรวจสอบระบบบันทึก CCTV ช่างประจําอาคาร
14 ตรวจสอบและบํารงุ รกั ษาห้องน�ําส่วนกลาง ชา่ งประจาํ อาคาร
15 ตรวจสอบประตูหนีไฟ ชา่ งประจาํ อาคาร
16 ตรวจสอบตู้/ถังเคมดี บั เพลิง ชา่ งประจําอาคาร
17 ตรวจสอบและคลายประจไุ ฟฉุกเฉนิ ช่างประจาํ อาคาร
18 บาํ รงุ รักษาเคร�อื งซกั ผา้ และเครอื งกรองน�ํา ชา่ งประจาํ อาคาร
19 ตรวสอบระบบสายลอ่ ฟา้
20 ตรวจเช็คสต็อกหลอดไฟ /อุปกรณ์ชา่ ง ผู้รบั เหมา
21 บํารงุ รกั ษาระบบลิฟต์ ชา่ งประจาํ อาคาร
22 บาํ รงุ รกั ษาระบบ CCTV ชา่ งประจําอาคาร
23 จดบันทึกมิเตอรน์ า�ํ ประปาหอ้ งชดุ ชา่ งประจาํ อาคาร
ชา่ งประจาํ อาคาร
จดบันทึกมเิ ตอรไ์ ฟฟา้ lnternet และตู้ เซเว่น ชา่ งประจาํ อาคาร
ชา่ งประจําอาคาร
24 จดบนั ทึกมเิ ตอร์ไฟฟ้าหลกั ประจาํ คาร ช่างประจําอาคาร
25 จดบันทึกมเิ ตอร์น�ําประปาหลักประจําคาร ช่างประจําอาคาร
26 ลา้ งทาํ ความสะอาดบอ่ พกั นาํ� ดี ช่างประจําอาคาร
27 บาํ รงุ รกั ษาระบบไฟฟา้ แรงสูงประจาํ ปี ช่างประจําอาคาร
28 สบู บอ่ บาํ บัดน�ําเสีย ช่างประจาํ อาคาร
29 ทดสอบสญั ญาณเตอื นภยั ช่างประจําอาคาร
30 ตรวจสอบอาคารประจาํ ปี ชา่ งประจําอาคาร
31 ซอ้ มดบั เพลิงและอพยพหนีไฟ ช่างประจําอาคาร
32 ซักซอ้ มช่วยเหลอื คนตดิ ลิฟต์
33 บาํ รงุ รักษาระบบปรับอากาศสว่ นกลาง ฝา่ ยอาคาร
34 งานบริการซอ่ มแซมภายในหอ้ งชุด c ฝ่ายอาคาร

งานฝา่ ยอาคาร ฝ่ายอาคาร

1 ตรวจอาคาร A B C D

2 ตรวจพน�ื ท�ีสว่ นกลาง

3 ประเมินผลการปฏิบตั งิ านค่สู ัญญา


Click to View FlipBook Version
Previous Book
PDF FREE DOWNLOAD Dr. Cimino's Weight Loss Solution The No Calorie Counting No Exercise Rapid Weight Loss Plan READ ONLINE
Next Book
e-book เรื่องหลักการทำงานคอมพิวเตอร์