The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rusiah.hazri, 2019-04-11 01:12:25

2.Panduan Pelaksanaan NPQEL 2.0_19

2.Panduan Pelaksanaan NPQEL 2.0_19

Penerbit:
Institut Aminuddin Baki
Kementerian Pendidikan Malaysia
Kompleks Pendidikan Nilai
71760 BANDAR ENSTEK

Tel: 06-7979200

http://iab.moe.edu.my
e-mel: [email protected]

Urusan Penerbitan:
Jabatan Penerbitan dan Dokumentasi
Pusat Dokumentasi dan Sumber Pendidikan

Institut Aminuddin Baki

Muat Naik Pertama 2018

©Institut Aminuddin Baki 2018

Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan
untuk pengeluaran atau ditukarkan ke dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat, sama
ada dengan cara elektronik, gambar serta rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis
daripada Pengarah Institut Aminuddin Baki terlebih dahulu.

ISBN
978-967-0504-64-3

Pengurus Penerbitan
Azwan bin Wamin
Maryati binti Athan

Reka Bentuk dan Reka Letak Halaman
Siti Suhaini binti Zaharin
Thilagam a/p Gurusamy

Penyediaan Tapak dan Muat Naik Digital
Pusat Pengurusan Teknologi

Pencetak
Merah Print & Supply Sdn. Bhd

No. 20 & 20A, Jalan 4/12A,
Seksyen 4 Tambahan,

43650 Bandar Baru Bangi,
Selangor Darul Ehsan.
Tel: 019-6507840

PENAUNG
Datuk Dr. Amin bin Senin
Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
Kementerian Pendidikan Malaysia

PENASIHAT
Dr. Hj. Zainal Aalam bin Hassan
Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
Sektor Pengurusan Profesionalisme Keguruan
Kementerian Pendidikan Malaysia

PENGERUSI
Mistirine Binti Radin
Timbalan Pengarah (Khidmat Latihan)
Institut Aminuddin Baki
TIMBALAN PENGERUSI
Mazlan bin Samsudin
(27 Okt 2017 Sehingga Kini)
Hashim bin Md. Zin
(1 Okt 2015 – 3 Julai 2017)
Timbalan Pengarah (Khidmat Profesional)
Institut Aminuddin Baki

SETIAUSAHA 1
Wan Azmiza binti Wan Mohamed

SETIAUSAHA 2
Noraisah binti Md. Yusof
AHLI JAWATANKUASA TERTINGGI
Abdul Mu’ti bin Ahmad
Dr. Marzita binti Abu Bakar
Nor Asiah binti Ibrahim
Dr. Nor Laila binti Kuslan
Mustaffa Kamal bin Osman
Nik Mohd. Fakhruddin bin Nik Ab. Rahman
Dr. Zaharian bin Zainuddin
Mohd. Zakaria bin Ahmad

KETUA EDITOR
Dr. Shuhaida binti Shamsudin

SIDANG EDITOR
Noor Azimah binti Abdul Aziz
Che Zakiah binti Mohamad Salim
Rashinawati binti Abd. Rashid
Nor Ishsan binti Abd. Razak

Zainap binti Ibrahim
Dr. Nor Azman bin MohamedPRAKATA

Setinggi-tinggi syukur ke hadratAllah SWT kerana dengan izin-Nya, Panduan Pelaksanaan
Program Kelayakan Profesional Pemimpin Pendidikan Kebangsaan (NPQEL) Versi 2018
Institut Aminuddin Baki (IAB) ini dapat diterbitkan. Buku panduan ini bertujuan memberikan
maklumat dan gambaran latar belakang IAB, sejarah NPQEL, kaedah pelaksanaan dan
pentaksiran program NPQEL, pemprofilan peserta, kajian impak, penerbitan karya terpilih
dan semua perkara yang berkaitan dengan program NPQEL.

Maklumat yang dimuatkan dalam buku ini amat penting kepada bakal peserta NPQEL
dalam usaha peserta menyahut cabaran Kementerian Pendidikan Malaysia untuk
meningkatkan kompetensi Pengetua dan Guru Besar sebagai pemimpin sekolah yang
berprestasi tinggi menjelang 2025.

Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih juga diucapkan kepada pasukan ahli
pemikir dan warga IAB yang telah menyumbang segala idea, tenaga dan masa bagi
merealisasikan penerbitan Panduan Pelaksanaan Program Kelayakan Profesional
Pemimpin Pendidikan Kebangsaan (NPQEL) Versi 2018 ini.

KETUA EDITOR

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

1

KANDUNGAN Halaman
1
PRAKATA 2
KANDUNGAN 3
SENARAI JADUAL 4
SENARAI RAJAH 5
KATA ALU-ALUAN MENTERI PENDIDIKAN 6
KATA ALU-ALUAN KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA 7
KATA ALU-ALUAN TIMBALAN KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA 8
KATA ALU-ALUAN TIMBALAN PENGARAH (KHIDMAT LATIHAN) IAB 9
RINGKASAN EKSEKUTIF 10
SINGKATAN 11
1.0 Pengenalan 11
13
1.1 IAB sebagai Institusi Latihan Kepimpinan Pendidikan 14
2.0 NPQEL Versi 2018 15
17
2.1 Sejarah NPQEL 19
2.2 Rasional Pindaan Kurikulum 20
2.3 Kerangka NPQEL 21
2.4 Kurikulum NPQEL 22
2.5 Pelaksanaan Kurikulum 22
2.6 Kaedah Penyampaian Latihan 28
3.0 Pelaksanaan NPQEL Versi 2019 28
3.1 Permohonan 29
4.0 Kaedah Pelaksanaan 69
4.1 Mod e-NPQEL 71
4.2 Mod Bersemuka 74
5.0 Pentaksiran Kompetensi NPQEL 77
5.1 Pemprofilan Kompetensi Peserta 78
6.0 Pengurusan Kecergasan Eksekutif 78
7.0 Bring Your Own Devices (BYOD) 80
8.0 Kandungan Kit Peserta 81
9.0 Kajian Impak NPQEL Versi 2018 84
GLOSARI
RUJUKAN
PENGHARGAAN

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

2

SENARAI JADUAL

Jadual 1: Perbezaan antara NPQEL Mod Baharu (2011) dan Halaman
NPQEL Versi 2018
Jadual 2: Kurikulum NPQEL 2.0 Berdasarkan Kompetensi 16
Jadual 3: Jenis Aktiviti Latihan dan Pembangunan PGB Mengikut Kategori 20
Penyampaian Latihan 70:20:10 (Diadaptasi daripada Jennings
Jadual 4: dan Wargnier, 2014) 22
Jadual 5: Struktur Pelaksanaan NPQEL Versi 2018 28
Jadual 6: Definisi Kompetensi NPQEL Versi 2018 30
Jadual 7: Pembentangan Eksekutif Peserta 31
Jadual 8: Aktiviti dan Pelaporan Perantisan 2 43
Jadual 9: Pemetaan Pentaksiran Perantisan 2 44
Jadual 10: Deskripsi Kandungan Laporan Bicara Kepimpinan melalui Buku 69
Jadual 11: Pembentangan Bicara Kepimpinan melalui Buku 70
Jadual 12: Pentaksiran Individu Berasaskan Kompetensi 73
Definisi Tahap Kompetensi Aras Ukuran
Jadual 13: Rubrik Analitik Kompetensi 74
Jenis, Peringkat dan Objektif Penyelidikan 83

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

3

SENARAI RAJAH

Rajah 1: Visi dan Misi IAB Halaman
Rajah 2: Pelaksanaan Latihan Kepimpinan Pendidikan Program NPQEL
Rajah 3: Carta Aliran Sejarah NPQEL 11
Rajah 4: Kerangka NPQEL Versi 2018 12
Rajah 5: Domain Kompetensi NPQEL Versi 2018 14
Rajah 6: Proses Pelaksanaan NPQEL Versi 2018 17
Rajah 7: Model Pembelajaran dan Pembangunan 70:20:10 20
Rajah 8: Carta Alir Permohonan secara Atas Talian 21
Rajah 9: Carta Alir Pelaksanaan Pentaksiran ke NPQEL Versi 2018 22
Rajah 10: Carta Alir Mod e-NPQEL 25
Rajah 11: Pentaksiran Amali Etiket di Meja Makan 26
Rajah 12: Pemilihan Judul Buku 28
Rajah 13: Pentaksiran kompetensi NPQEL Versi 2018 55
Rajah 14: Laporan Perkembangan Kompetensi Peserta 68
Rajah 15: Laporan Pencapaian Peserta mengikut Kelas 74
Rajah 16: Profil Kompetensi Peserta 75
Rajah 17: Aktiviti Pengurusan Kecergasan Eksekutif 76
Rajah 18: Carta Alir Pendaftaran BYOD 77
78
81

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

4

Kata Alu-Aluan

MENTERI PENDIDIKAN MALAYSIA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan
Salam Sejahtera.

Syabas dan tahniah kepada Institut Aminuddin Baki (IAB) atas kejayaan menerbitkan buku Panduan
NPQEL Versi 2018. Bagi pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, segala usaha dan sumbangan
IAB dalam menerbitkan buku panduan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi.

Trend dunia telah banyak berubah. Cabaran kita adalah untuk melangkaui kehidupan selepas tahun 2020.
Justeru, perkembangan ini memerlukan kita membentuk satu negara bangsa yang lebih berwibawa dari
segi ekonomi, sosial dan minds kerana kita perlu menghadapi pelbagai cabaran seperti demografi yang
semakin berusia, perubahan iklim, dan ekonomi digital. Sehubungan itu, Kementerian Pendidikan Malaysia
memacu usaha bagi mewujudkan satu sistem pendidikan bertaraf dunia yang menyediakan modal insan
berkemahiran kritikal seiring dengan keperluan masa hadapan.

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 mengupayakan pelaksanaan pelbagai inisiatif
yang mendukung usaha mentransformasi sistem pendidikan kebangsaan secara menyeluruh.
Dalam usaha ini, kerajaan komited untuk melaksanakan transformasi sistem pendidikan negara bagi
melengkapkan warga pendidik dengan kemahiran dan pengetahuan yang relevan bagi menghadapi
cabaran abad ke-21. Perancangan dan inisiatif strategik disusun ke arah mewujudkan satu sistem
pendidikan yang menekankan kekuatan, kecekapan, kualiti, kelestarian dan kejayaan dalam tempoh
yang telah ditetapkan iaitu pendidikan berkualiti menjelang tahun 2025.

Pemimpin pendidikan memainkan peranan yang amat penting dalam melestarikan kecemerlangan
pendidikan. Oleh itu, usaha membangun kapasiti pemimpin perlu dilaksanakan secara holistik dan
memerlukan sokongan dalam bentuk pembangunan pembelajaran profesional yang berterusan.
Kompetensi diri, komitmen dan perwatakan pemimpin sangat penting dalam menyediakan pemimpin
sekolah yang mampu menangani perubahan. Buku Panduan ini adalah pemetaan pembangunan
profesional berterusan yang disediakan oleh IAB bagi meningkatkan kompetensi pemimpin pendidikan
supaya lebih profesional dalam memimpin organisasi pendidikan. Pembangunan kapasiti pemimpin
pendidikan yang bercirikan keperluan pendidikan watan amat penting dalam usaha memastikan
kemenjadian murid berdasarkan acuan sendiri yang mampu bersaing pada peringkat global.

Syabas dan tahniah kepada warga IAB kerana menunjukkan komitmen yang tinggi dalam
merealisasikan agenda transformasi pendidikan negara.

PENDIDIKAN ADALAH KEGEMBIRAAN, KASIH SAYANG
DAN SALING HORMAT-MENGHORMATI

YB Dr. Maszlee bin Malik INSTITUT AMINUDDIN BAKI
Menteri Pendidikan Malaysia
5
PANDUAN NPQEL VERSI 2018

Kata Alu-Aluan

KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera dan Salam Negaraku Malaysia

Setinggi penghargaan dan syabas kepada Institut Aminuddin Baki (IAB) atas inisiatif menerbitkan Buku
Panduan NPQEL Versi 2018. Inisiatif ini selaras dengan Anjakan ke-5 Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia 2013-2025 (PPPM 2013-2025) dalam menempatkan pemimpin berprestasi tinggi di setiap
sekolah.

Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan transformasi pendidikan supaya sistem pendidikan
Malaysia setanding dengan sistem pendidikan di negara maju. Transformasi ini perlu untuk memastikan
sistem pendidikan Malaysia relevan bagi melahirkan modal insan mengikut acuan kita sendiri dan berupaya
menjadi global player. Bagi merealisasikan matlamat ini, sistem pendidikan memerlukan transformasi
terhadap strategi latihan kepada pemimpin pendidikan.

Gelombang kedua Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 berorientasikan wawasan dan
pemikiran kepimpinan ke arah masa hadapan. Pemimpin pendidikan masa ini perlu berfikiran futuristik
bagi mendepani cabaran Pendidikan Abad Ke-21. Selaras dengan hasrat itu, pemimpin pendidikan
perlu meningkatkan kompetensi profesionalisme dan mampu meneraju transformasi pendidikan. Inisiatif
Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) adalah wadah ke arah memperkasakan kepimpinan berkualiti
dan futuristik bagi mencapai aspirasi murid secara global.

IAB adalah institusi yang diamanahkan untuk merealisasikan anjakan ke-5 dalam PPPM melalui
program latihan dalam pengurusan dan kepimpinan pendidikan. Tahniah kepada IAB yang telah berjaya
melaksanakan pelbagai inisiatif bagi melatih dan meningkatkan kualiti pemimpin pendidikan. Latihan
komprehensif yang dilaksanakan bersesuaian dengan keperluan pemimpin pelapis dan Pengetua/Guru
Besar baharu.

Melalui latihan komprehensif di IAB, pemimpin pendidikan mampu meningkatkan kompetensi, kemahiran
dan pengetahuan sedia ada mereka. Pada masa yang sama, pemimpin pendidikan berupaya mempamerkan
keyakinan dan kredibiliti sebagai penyalur maklumat yang baik dan pencetus transformasi pendidikan
negara sebagaimana yang diharapkan.

Semoga terus cemerlang Membina Negara Bangsa.

Datuk Dr. Amin bin Senin
Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

6

Kata Alu-Aluan

TIMBALAN KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA
(PENGURUSAN PROFESIONALISME KEGURUAN)

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera

Bersyukur saya ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin-Nya, Buku Panduan NPQEL Versi 2018 dapat
diterbitkan. Syabas dan tahniah kepada semua ahli pasukan pemikir NPQEL kerana telah berjaya
menerbitkan buku ini. Institut Aminuddin Baki (IAB) memikul tanggungjawab yang besar bagi melaksanakan
harapan dan amanah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk memastikan pemimpin berprestasi
tinggi ditempatkan di setiap sekolah selaras denganAnjakan Ke-5 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
(PPPM) 2013-2025. IAB sebagai Institusi Latihan Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan terulung negara
telah mereformasikan pelbagai aspek dalam fungsi pensyarah IAB dan membuat pembaharuan yang
bersifat komprehensif dan holistik kepada program NPQEL yang merupakan satu-satunya program pada
peringkat kebangsaan bagi menghasilkan pemimpin pelapis pendidikan.

Bagi mencapai hasrat ini, IAB telah melaksanakan kaedah pendekatan latihan baharu iaitu NPQEL Versi
2018 atau NPQEL 2.0. NPQEL Versi 2018 merupakan suatu kaedah latihan yang berteraskan kompetensi
(competency based) berbanding kaedah sedia ada yang lebih berasaskan pengetahuan (knowledge
based). NPQEL Versi 2018 menumpukan kepada empat (4) domain dan 10 kompetensi berdasarkan
kepada definisi pemimpin berprestasi tinggi iaitu pemimpin berwawasan, mampu membawa perubahan
yang berimpak tinggi ke arah kecemerlangan organisasi dan berketerampilan personal dan profesional.
Dalam usaha merealisasikan hasrat ini juga mekanisme pelaksanaan penyampaian dan perkongsian turut
mengalami reformasi agar bersifat lebih futuristik.

IAB berhadapan dengan pelbagai dugaan dan cabaran bagi memastikan latihan yang dilaksanakan kekal
relevan serta mampu merealisasikan matlamat transformasi pendidikan negara. Idea dan pemikiran
baharu sentiasa diimplementasikan bagi melestarikan sistem latihan agar memberi impak positif dalam
menzahirkan pemimpin berprestasi tinggi. Pemimpin pendidikan perlu berupaya menganjakkan pemikiran
agar menjangkau masa hadapan dan merentas pelbagai disiplin keilmuan serta kemahiran.

Semoga transformasi ini memberi impak positif kepada semua pemimpin pendidikan dan warga pendidik
seterusnya kepada kelangsungan kemenjadian murid.

Dato’ Sulaiman Bin Wak INSTITUT AMINUDDIN BAKI
Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
(Pengurusan Profesionalisme Keguruan) 7

PANDUAN NPQEL VERSI 2018

Kata Alu-Aluan

TIMBALAN PENGARAH (KHIDMAT LATIHAN)
INSTITUT AMINUDDIN BAKI

Salam Sejahtera dan Salam Negaraku Malaysia

Institut Aminuddin Baki (IAB) sangat bersyukur kerana berjaya menyediakan Buku Panduan NPQEL Versi
2018 atau singkatnya NPQEL 2.0. Buku ini memuatkan maklumat berkaitan NPQEL 2.0 dari segi sejarah,
kurikulum dan pelaksanaannya. Peserta NPQEL Ambilan 1 tahun 2018 merupakan pengguna pertama
buku panduan ini sekali gus peserta ulung bagi kaedah latihan NPQEL versi 2018 yang menekankan
kaedah latihan masa hadapan (future training) dan berfokuskan kepada kompetensi.
Penyediaan kaedah latihan NPQEL 2.0 telah bermula pada tahun 2016 sebaik sahaja mendapat
mandat melalui bengkel-bengkel pasukan pemikir yang melibatkan bukan sahaja pensyarah IAB tetapi
juga pegawai-pegawai dari Bahagian KPM, JPN, PPD dan sekolah. Kandungan NPQEL 2.0 juga telah
ditatarkan kepada pegawai-pegawai JPN dan Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia
(KPPKM), serta sesi perbincangan bersama-sama Malaysian Qualifications Agency (MQA) dan Jabatan
Perkhidmatan Awam (JPA) untuk mendapatkan pandangan.

Kandungan buku ini dan kaedah penyampaian latihan NPQEL 2.0 akan ditambah baik dari semasa ke
semasa sejajar dengan hasil penilaian program tahunan. Melalui amalan kaizen, diharapkan agar latihan
NPQEL berjaya melahirkan bakal pemimpin sekolah yang berprestasi tinggi dan membawa perubahan
positif terhadap kemenjadian murid di setiap sekolah yang dipimpin.

Kepada warga IAB, marilah kita bersama-sama menggembelingkan tenaga dan usaha untuk menunaikan
tugas dan tanggungjawab bagi memastikan pelaksanaan NPQEL 2.0 dapat dilaksanakan dengan jayanya
seterusnya dapat menzahirkan aspirasi pendidikan negara.

Mistirine binti Radin
Timbalan Pengarah (Khidmat Latihan)
Menjalankan Tugas Pengarah
Institut Aminuddin Baki

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

8

RINGKASAN EKSEKUTIF

Program Kelayakan Profesional Pemimpin Pendidikan Kebangsaan (NPQEL) merupakan satu inisiatif
latihan dalam perkhidmatan yang bertujuan untuk membentuk kumpulan pemimpin pelapis yang bakal
menerajui sekolah di seluruh Malaysia. NPQEL adalah kesinambungan daripada Kursus Kelayakan
Profesional Pemimpin Sekolah (NPQH) yang telah dilancarkan pada 1 Jun 1999 yang lalu. Dari titik
permulaan tersebut, NPQEL telah mengalami perubahan kepada NPQEL pada tahun 2018. Bagi tujuan
memastikan keselarasan dalam pendokumentasian, Mesyuarat Lembaga Pengajian bertarikh 23 Januari
2018 menetapkan bahawa nama program NPQEL dikekalkan dengan nama sedia ada iaitu NPQEL
walaupun pendekatan latihan adalah berbeza.

Perubahan pendekatan latihan dalam NPQEL Versi 2018 mengambil kira pembangunan
profesional pemimpin secara berterusan berasaskan kepada penyampaian latihan futuristik dan
pentaksiran berpusatkan peserta Latihan NPQEL Versi 2018 ini turut menyesuaikan kaedah penyampaian
yang lebih tepat dalam menyediakan calon Pengetua/Guru Besar (PGB) novis dengan kompetensi
pemimpin berprestasi tinggi. Walaupun NPQEL Versi 2018 merupakan satu latihan dalam perkhidmatan
seperti kursus Pembangunan Profesional Berterusan (CPD) yang lain seperti NPQEL Mod Baharu (2011)
tetapi terdapat beberapa perbezaan yang dapat dikenal pasti termasuk tempoh kursus, bilangan ambilan
setahun, kurikulum, pentaksiran, kaedah penyampaian dan pengisian kursus.

Kerangka NPQEL Versi 2018 dibangunkan daripada definisi operasional pemimpin berprestasi
tinggi, iaitu pemimpin berwawasan, pemimpin pembelajaran dan juga pemimpin perubahan yang akan
memberi impak kepada kecemerlangan sekolah dan kemenjadian murid melalui pembangunan kualiti
profesional dan kualiti peribadi seseorang pemimpin itu. Kurikulum NPQEL Versi 2018 dibentuk khusus
untuk menyediakan PGB novis yang berprestasi tinggi. Kaedah penyampaian latihan NPQEL Versi 2018 pula
adalah berdasarkan kepada kaedah penyampaian latihan 70:20:10, iaitu 70% pembelajaran berasaskan
pengalaman, 20% pembelajaran sosial dan 10% pembelajaran formal. Semua aktiviti ini bertujuan untuk
membangunkan penguasaan sepuluh kompetensi kepimpinan pendidikan. Sepuluh kompetensi yang
dimaksudkan itu adalah berfikiran strategik, membuat keputusan, memimpin perubahan, menyelesaikan
masalah, memimpin pembelajaran, membangun kapasiti, membina jaringan dan jalinan, berkomunikasi
berkesan, berkepemimpinan dan berkeperibadian tinggi.

Pelaksanaan Kurikulum NPQEL Versi 2018 dimulakan dengan permohonan secara dalam talian
menggunakan aplikasi Modul Penggantian Pemimpin Sekolah (MPPS). Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
(PPP) yang layak perlu memohon dan beberapa tapisan akan dilakukan untuk memastikan bahawa PPP
yang layak sahaja akan dipilih untuk mengikuti NPQEL Versi 2018. Kurikulum NPQEL Versi 2018 dijalankan
dalam tiga (3) fasa bagi setiap ambilan, iaitu aktiviti sebelum, semasa dan selepas latihan. Ketiga-tiga fasa
ini akan melibatkan aktiviti bersemuka, aktiviti lapangan dan aktiviti berkumpulan.

Buku Panduan ini bertujuan memberikan maklumat dan gambaran berkaitan latar belakang IAB,
sejarah NPQEL, kaedah pelaksanaan dan pentaksiran program NPQEL Versi 2018, pemprofilan peserta
dan semua perkara yang berkaitan dengan perjalanan program NPQEL Versi 2018. Harapan kami agar
buku ini dapat membantu semua pihak dalam memahami pelaksanaan NPQEL Versi 2018.

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

9

SINGKATAN

1. BYOD Bring Your Own Devices

2. CPD Pembangunan Profesionalisme Berterusan

3. IAB Institut Aminuddin Baki

4. JPN Jabatan Pendidikan Negeri

5. KPM Kementerian Pendidikan Malaysia

6. LCML Kursus Kepimpinan Pemimpin Pertengahan

7. MPPS Modul Penggantian Pemimpin Sekolah

8. NPQEL Program Kelayakan Profesional Pemimpin Pendidikan Kebangsaan

9. NPQH Kursus Kelayakan Profesional Pemimpin Sekolah

10. PGB Pengetua dan Guru Besar

11. PPD Pejabat Pendidikan Daerah

12. PdP Pengajaran dan Pembelajaran

13. PPP Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

14. PPPM 2013-2025 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025

15. SGM Standard Guru Malaysia

16. SKPGB Standard Kompetensi Pengetua dan Guru Besar

17. SKPMg2 Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang Kedua

18. SKKSM Standard Kompetensi Kepengetuaan Sekolah Malaysia

19. TAK Pentaksiran Kompetensi berasaskan Aktiviti Kumpulan

20. TAL Pentaksiran Kompetensi berasaskan Aktiviti Lapangan

21. TAS Pentaksiran Kompetensi berasaskan Aktiviti Bersemuka

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

10

1.0 PENGENALAN

Keadaan sosiopolitik yang stabil, ekonomi yang mampan serta budaya kerja dan kehidupan
yang beretika sememangnya merupakan faktor utama menjamin pembangunan sesebuah
negara; namun dengan wujudnya pendidikan berkualiti bertaraf dunia mampu membawa
keseluruhan negara dan warganya ke tahap yang dihormati dan disegani masyarakat
global. Peningkatan martabat pendidikan yang sederhana atau penambahbaikan secara
beransur-ansur adalah tidak memadai. Pendidikan bertaraf dunia memerlukan usaha
mentransformasikan sistem pendidikan melalui lonjakan saujana.

Institut Aminuddin Baki (IAB) merupakan bahagian di Kementerian Pendidikan
Malaysia (KPM) yang berfungsi melaksanakan latihan bagi pemimpin dan bakal pemimpin
pendidikan di KPM. Institusi ini merupakan satu-satunya pusat latihan pengurusan dan
kepimpinan pendidikan di Malaysia serta yang terbesar di Asia. Sebagai pusat latihan
pengurusan dan kepimpinan, IAB memikul tanggungjawab besar bagi memastikan warga
KPM mendapat latihan terkini yang relevan dengan kerja buat peserta sebagai peneraju
bahagian, jabatan dan institusi masing-masing.

1.1 IAB SEBAGAI INSTITUSI LATIHAN KEPIMPINAN PENDIDIKAN

1.1.1 Visi dan Misi IAB

VISI
Pusat Pembangunan Kepimpinan Pendidikan yang Terbilang

MISI
Membangunkan Kepemimpinan Bagi Menghasilkan Organisasi Berkualiti

Rajah 1: Visi dan Misi IAB

Secara umumnya, fungsi IAB adalah memberi sokongan secara berterusan dalam aspek
pengurusan dan kepimpinan pemimpin pendidikan. Sokongan secara berterusan ini
diberikan melalui pewujudan persekitaran pembelajaran dan pengamalan pengetahuan,
pembudayaan ilmu serta penghayatan nilai-nilai dalam kursus-kursus dan program-
program yang dilaksanakan sama ada bersifat jangka masa pendek atau panjang.
Program-program atau kursus-kursus yang dijalankan memenuhi mandat dan hasrat
kepimpinan KPM untuk memastikan pelaksanaan dasar-dasar disampaikan kepada
keseluruhan warga pendidik melalui pemimpin dan pengurus pendidikan.

Secara khususnya, dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
(PPPM 2013-2025), IAB dipertanggungjawab untuk merealisasikan Anjakan ke-5 iaitu
memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. IAB berperanan
untuk memperkukuh kriteria pemilihan dan proses perancangan penggantian Pengetua/
Guru Besar (PGB) mulai 2013 dan melaksanakan Pakej Kerjaya Pengetua/Guru Besar
yang baharu secara berperingkat, dengan sokongan dan kebertanggungjawaban yang
tinggi bagi meningkatkan keberhasilan murid. Maka dengan matlamat yang cukup jelas ini,
latihan yang dirangka melalui program-program atau kursus-kursus di IAB perlu meliputi
keseluruhan perkembangan kerjaya kepimpinan seseorang pendidik.

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

11

1.1.2 Latihan Kepimpinan Pendidikan

A. Sebelum lantikan PGB

Dalam struktur kepimpinan sekolah, pemimpin pertengahan sekolah merupakan kelompok
pemimpin yang melaksanakan peranan antara pengurusan kanan dengan guru bagi
menjamin pembelajaran berkesan (Gurr & Drysdale, 2013). Kursus Kepimpinan Pemimpin
Pertengahan (LCML) merupakan kursus yang dianjur untuk membangun kompetensi
pemimpin pertengahan di sekolah. LCML diharap dapat meningkatkan pengetahuan dan
kemahiran pemimpin pertengahan sekolah melaksanakan tugas dengan lebih berkesan.
Pemimpin pertengahan memainkan peranan penting dalam membantu pengurusan
tertinggi sekolah membangunkan sekolah.

Oleh itu, semua pemimpin pertengahan di sekolah mesti mempunyai kompetensi
tertentu seperti berfikir secara strategik dan proaktif dalam melaksanakan tindakan. Dalam
usaha memantapkan pengurusan dan kepimpinan sekolah, pemimpin pertengahan juga
harus dibimbing untuk merealisasikan hasrat yang ingin dicapai. Sebuah program lagi
untuk bakal PGB ialah Program NPQEL. Pembangunan profesionalisme calon PGB dalam
program NPQEL menggunakan pendekatan pengurusan bakat iaitu peserta dikenal pasti,
ditaksir, dibangunkan dan dilantik sebagai PGB novis yang berprestasi tinggi di sekolah.

B. Semasa lantikan PGB

Peserta yang lulus dan telah dilantik sebagai PGB akan mengikuti Program Immersion.
Seterusnya peserta akan diberi kursus dalam perkhidmatan untuk meningkatkan
kompetensi sebagai PGB IAB menganjurkan kursus dalam perkhidmatan sepanjang tahun
seperti Pengurusan Kurikulum dan Kokurikulum, Pengurusan Kewangan, Pengurusan
Teknologi Maklumat, Coaching dan Mentoring dan Kajian Tindakan.

Rajah 2: Pelaksanaan Latihan Kepimpinan Pendidikan Program NPQEL

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

12

2.0 NPQEL VERSI 2018

NPQEL merupakan satu-satunya program pada peringkat kebangsaan bagi menghasilkan
pemimpin pelapis yang cekap dan kompeten. Sehubungan dengan itu, mulai 1 Julai 2014,
KPM telah meluluskan bahawa sijil NPQEL sebagai syarat mandatori bagi pelantikan PGB
sekolah di bawah KPM merujuk kepada surat siaran Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
bertarikh 7 November 2013. Dapatan daripada 6 kajian yang telah dibuat menunjukkan
bahawa program NPQEL adalah satu latihan pembentukan pemimpin pelapis yang
berkesan yang membawa perubahan kepada tahap pengetahuan, kefahaman dan
kemahiran peserta serta keupayaan peserta menjalankan tugas pengurusan dan
kepimpinan sekolah.

Pelaksanaan program NPQEL juga telah menerima reaksi positif dan merupakan
petunjuk bahawa program NPQEL berlangsung dengan baik. Kemampuan peserta telah
diperlihatkan dalam menggalas tugas dan tanggungjawab sebagai peneraju pentadbiran
sekolah (IAB, 2014). Kajian-kajian ini juga menjustifikasikan kesesuaian dasar KPM
yang memastikan hanya Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) yang benar-benar
layak sahaja menyandang jawatan utama pentadbiran sekolah. Program NPQEL ini
didapati amat relevan bagi memenuhi tuntutan kepimpinan sekolah masa kini dan perlu
diteruskan bagi memastikan pencapaian hasrat dan aspirasi negara melalui PPPM 2013-
2025 (Kamaruzaman, 2009). Kepemimpinan pendidikan sering dikaitkan dengan proses
pembangunan modal insan yang berkualiti (Ibrahim, 2002) yang bermaksud individu
tersebut bukan sahaja berteraskan ilmu pengetahuan, kemahiran, inovatif dan intelektual
tetapi berbudaya progresif.

PPPM 2013-2025 mengesyorkan kriteria pemilihan PGB dari kriteria pemilihan
berasaskan tempoh perkhidmatan kepada kriteria memfokuskan kecekapan kepimpinan.
Kajian menyokong bahawa pendekatan latihan berasaskan kompetensi adalah berkesan
bagi melahirkan pemimpin kerana latihan berasaskan pekerjaan mampu meningkatkan
kemahiran individu, menguji aspek nilai dan sikap selain daripada melengkapkan diri
dengan pengetahuan. Sehubungan dengan ini, IAB membuat perubahan dari segi latihan
berasaskan pengetahuan kepada latihan berasaskan kecekapan. Latihan ini mampu
mengupayakan individu untuk melakukan tugasan di samping mengurus pelbagai tugas
dalam melaksanakan tanggungjawab di tempat kerja. Oleh itu, pelaksanaan pembelajaran
dan latihan berasaskan kompetensi, memerlukan komitmen yang tinggi dari segi
penglibatan individu dan organisasi sejajar dengan perkembangan keperluan semasa.

Proses latihan ini memerlukan individu mencapai piawaian kecekapan yang
ditetapkan mengikut keperluan industri meliputi aspek kemahiran, pengetahuan dan
sikap. Model kecekapan adalah salah satu kerangka kerja untuk menentukan kemahiran
dan pengetahuan mengikut keperluan sesuatu pekerjaan bagi menentukan prestasi kerja
yang berjaya. Maka, hasil pembelajaran ditetapkan berdasarkan kepada kecekapan yang
diperlukan dengan mengaplikasi kaedah pembelajaran yang sesuai mengikut domain.
Justeru, modul pembelajaran dalam talian yang mengabungkan teori-teori pengurusan
dan kepimpinan dibangunkan berdasarkan kompetensi bagi menyediakan pengetahuan
agar individu dapat mempamerkan kecekapan yang dikehendaki.

Dalam mengorak langkah untuk memastikan NPQEL terus relevan dengan
perkembangan dan kehendak pembangunan profesional semasa, maka pihak IAB
mengaplikasi pendekatan baharu melalui NPQEL Versi 2018 berteraskan kompetensi
atau kecekapan (competency based). Latihan Berasaskan Kecekapan memberi peluang
kepada individu mempamerkan keupayaan peserta dalam membugarkan kompetensi
berasaskan pengetahuan dan kemahiran dalam sesuatu tugasan sebagai pemimpin

berprestasi tinggi seperti mana hasrat KPM dalam Anjakan ke-5 PPPM 2013-2025.2.1

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

13

SEJARAH NPQEL

Rajah 3: Carta aliran Sejarah NPQEL

NPQEL merupakan suatu inisiatif latihan dalam perkhidmatan bagi bidang kepimpinan
dan pengurusan anjuran KPM bertujuan untuk membentuk satu kumpulan pemimpin
pelapis yang bakal menerajui institusi pendidikan, khususnya sekolah, kepada tahap
yang cemerlang dan terunggul dalam semua bidang (IAB, 2009). Program NPQEL
adalah kesinambungan daripada Program Sijil Kelayakan Profesional Kepengetuaan
Kebangsaan atau National Professional Qualification for Headship (NPQH).

Program NPQH telah dilancarkan pada 1 Jun 1999 berdasarkan tiga (3) faktor
utama. Pertama, pengetahuan dalam bidang pendidikan telah berkembang pesat di
Malaysia dan seluruh dunia. Oleh itu bakal pentadbir sekolah di Malaysia memerlukan
pengetahuan dan kemahiran baharu agar tidak ketinggalan dan dapat bergerak selari
dengan perkembangan dunia pendidikan.

Kedua, program ini sejajar dengan syor atau cadangan dalam penyataan Laporan
Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran pada tahun 1979
berhubung dengan latihan kepada pentadbir sekolah iaitu penubuhan sebuah institusi
pelajaran tempatan yang menawarkan latihan bagi pegawai Kementerian Pelajaran yang
membawa kepada penubuhan IAB. Ketiga, pengaruh idea dan amalan berkaitan latihan
profesional untuk pentadbir sekolah berasaskan kehadiran pegawai tinggi KPM dalam
kursus di luar negara seperti latihan untuk pentadbir sekolah di Amerika Syarikat dan
kerangka latihan di Britain menjadi rujukan penggubalan modul Program NPQH.

Program NPQH dilaksanakan selama satu (1) tahun dan sukatannya berlandaskan
sembilan (9) bidang kompetensi dalam Standard Kompetensi Kepengetuaan Sekolah
Malaysia (IAB, 2006). Sebanyak 11 kohort NPQH dilatih sejak tahun 1999 sehingga tahun
2007. Bermula tahun 2008 program NPQH telah ditukar nama kepada program NPQEL
dan pengisian program ini dimantapkan untuk membolehkan Sijil NPQEL diberikan nilai

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

14

taraf Penilaian Tahap Kecekapan (PTK). Walau bagaimanapun, tempoh program ini masih
kekal selama satu (1) tahun dengan enam (6) bulan pertama di IAB dan enam (6) bulan
kemudiannya di sekolah bagi program Sandaran. Sehingga Disember 2011, sebanyak
tiga (3) kohort NPQEL dilatih.

Program NPQEL adalah latihan menyeluruh (total training) yang merangkumi
keseluruhan keperluan asas kompetensi PGB NPQEL juga merupakan satu-satunya
program berstruktur secara komprehensif bagi menyediakan barisan bakal PGB di
negara ini. Pada tahun 2011, berdasarkan surat JPA(L)S. 175/4/1-1Klt 10 (48), IAB telah
mengubah tempoh program NPQEL kepada lima (5) bulan dan struktur mod pengajian
dilaksanakan secara blended learning, iaitu secara bersemuka (face to face) dan
e-Pembelajaran. Sehingga Disember 2017, tiga belas ambilan NPQEL mod baharu telah
dilaksanakan dan sejumlah 6951 orang peserta telah dilatih.

2.2 RASIONAL PINDAAN KURIKULUM NPQEL

Perubahan pendekatan latihan NPQEL 2.0 juga mengambil kira pembangunan profesional
pemimpin secara berterusan berteraskan prinsip andragogi dan pembelajaran berpusatkan
peserta (participant learning centred). Inisiatif membangunkan pemimpin pertengahan
berprestasi tinggi telah bermula pada tahun 2017 melalui Kursus LCML. Dalam jangka
masa panjang, Kursus LCML juga akan diperluaskan menggunakan pendekatan latihan
dalam talian. Kumpulan pemimpin pelapis ini merupakan calon NPQEL yang telah
mempunyai pengetahuan berasaskan pengalaman sebagai pentadbir dan juga terlatih
melalui mod latihan dalam talian dan bersemuka. Oleh yang demikian, adalah menjadi
keperluan untuk NPQEL menggunakan mod yang sama sebagai kesinambungan
pembangunan profesionalisme berterusan.

Pada tahun 2017, nisbah simpanan bakal PGB adalah 1:1 bagi kebanyakan negeri.
Ini menyebabkan graduan NPQEL yang tidak mendapat CGPA 3.75 iaitu pencapaian
yang diperaku sebagai berprestasi tinggi, turut dilantik sebagai PGB akibat kekurangan
simpanan graduan NPQEL. Justeru, pelaksanaan NPQEL Versi 2018 mengupayakan
nisbah 1:3 dan Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) mempunyai pilihan calon berkompetensi
tinggi untuk mengisi kekosongan jawatan PGB.

Latihan NPQEL turut menyesuaikan kaedah penyampaian yang sesuai, bertepatan
dengan keperluan menyediakan calon PGB novis dengan kompetensi pemimpin berprestasi
tinggi. Selain e-NPQEL, kaedah 70:20:10 digunakan untuk menyampaikan pengajaran
dan pembelajaran (PdP) andragogi dan pentaksiran bagi mengesan kompetensi bakal
PGB. Pelaksanaan NPQEL juga menerapkan keperluan tahap kompetensi bakal PGB
yang dilahirkan mematuhi pelaksanaan dasar semasa pendidikan negara seperti Akta
Pendidikan 1996 (Akta 550), Kurikulum Kebangsaan, Falsafah Pendidikan Negara,
Pentaksiran Berasaskan Sekolah, Pendidikan 2030, Program Transformasi Sekolah 2025
(TS25) dan lain-lain dasar yang sedang berkuat kuasa.

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

15

Jadual 1: Perbezaan antara NPQEL Mod Baharu (2011) dan NPQEL Versi 2018

Aspek NPQEL Mod Baharu (2011) NPQEL Versi 2018

Tempoh Kursus 5 bulan 3 bulan 3 minggu
Bilangan Ambilan 2 ambilan @ 1740 orang 3 ambilan @ 2610 orang
Setahun peserta peserta

Kurikulum Knowledge-based Competency-based
Pentaksiran Ujian Akhir Kursus 1 & 2 (40%) 10 Kompetensi:
e-Pembelajaran (20%)
Penandaarasan (10%) 1. Berfikiran Strategik
Sandaran (30%)
2. Memimpin Perubahan

3. Membuat Keputusan
4. Menyelesai Masalah
5. Memimpin Pembelajaran
6. Membangun Kapasiti
7. Membina Jaringan dan Jalinan
8. Berkomunikasi Berkesan
9. Berkepemimpinan

10. Berkeperibadian Tinggi

Kaedah Penyampaian Kuliah (6 minggu) 70:20:10
Amali (10 minggu) Pembelajaran Abad ke-21 BYOD

Pengisian 6 minggu bersemuka (3+2+1) • 5 minggu bersemuka (2+2+1):
• Pembentangan kumpulan dan
• 7+ 3 modul latihan
• Bersama Tokoh individu
2 minggu Penandarasan • Amali Protokol dan Etiket
8 minggu Sandaran
e-Pembelajaran • Jalinan Pintar Korporat dan
Ujian Kecergasan (sekali)
• Lawatan Penandaarasan ke
Institusi Swasta

• Bicara Profesional/Ilmu
• Bicara Kepimpinan melalui Buku
• e-NPQEL
• Perantisan 1 (1 minggu)

• Perantisan 2 (6 minggu)

Seterusnya, latihan NPQEL masih bersandarkan pendekatan kursus dalam
perkhidmatan seperti kursus pembangunan profesional berterusan (CPD) yang lain iaitu
peserta tidak perlu melepaskan jawatan yang disandang apabila mengikuti kursus ini.
Namun, terdapat perbezaan NPQEL Mod Baharu (2011) dan NPQEL Versi 2018 dalam
enam (6) aspek yang merangkumi tempoh kursus, bilangan ambilan setahun, kurikulum,
penilaian, kaedah penyampaian dan pengisian kursus (Jadual 1).

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

16

2.3 KERANGKA NPQEL VERSI 2018

Kerangka NPQEL Versi 2018 dalam Rajah 2 menunjukkan keupayaan pelaksanaan
NPQEL bagi merealisasikan Anjakan ke-5 PPPM 2013–2025 dalam memastikan
kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Pemimpin Berprestasi
Tinggi didefinisikan sebagai PGB berwawasan dan mampu membawa perubahan yang
berimpak tinggi ke arah kecemerlangan organisasi melalui keterampilan personal dan
profesional (dapatan bengkel pada 22-25 Nov 2016) serta mendokong dasar-dasar
pendidikan sedia ada. Latihan NPQEL memastikan bakal PGB berprestasi tinggi memiliki
sepuluh kompetensi yang dikategorikan kepada 4 domain kompetensi utama iaitu: (1)
Berwawasan; (2) Menerajui Perubahan; (3) Mencemerlangkan Organisasi; dan (4)
Berketerampilan.

Rajah 4: Kerangka NPQEL Versi 2018

Pemimpin berwawasan ialah pemimpin yang mempunyai pemikiran strategik.
Berpemikiran strategik menjadi komponen utama dalam penyediaan pengurusan strategik
dan keupayaan mengesan pencapaian (progress tracking). PGB yang berwawasan perlu
berfikir secara meluas, mendalam dan jauh ke hadapan dalam membuat keputusan ke
arah tindakan kecemerlangan organisasi. Dapatan kajian menunjukkan bahawa PGB yang
berprestasi tinggi adalah pemimpin yang mampu memimpin perubahan yang diperlukan
dan pakar dalam melakukan intervensi (Shuhaida, 2016). Kompetensi ini penting kepada
pemimpin berwawasan untuk berdaya saing dalam era global yang berorientasikan masa
hadapan.

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

17

PGB yang berprestasi tinggi juga berperanan sebagai peneraju perubahan yang
memimpin ahli dalam organisasinya untuk mencapai hasil yang dihasratkan. Sebagai
peneraju perubahan, PGB harus memimpin proses pembaharuan yang dilakukan secara
berterusan dalam organisasi dari segi hala tuju, struktur serta kemampuan untuk memenuhi
keperluan pelanggan dalaman dan luaran. Pemimpin seharusnya dapat merangsang
proses pembangunan yang kreatif melalui budaya penambahbaikan yang berterusan
(Wall et al.,1992). Pemimpin perubahan juga berupaya membuat keputusan dengan
mengenal pasti dan menyelesaikan masalah berdasarkan data dan keperluan organisasi
di samping meningkatkan motivasi, kecekapan, keberkesanan dan mengurangkan konflik
apabila melaksanakan perubahan yang dikehendaki. PGB yang berprestasi tinggi mampu
memanfaatkan alat yang sesuai untuk memantau keberkesanan dan memantapkan
proses perubahan bagi memaksimumkan hasil atau kejayaan perubahan yang diingini.

Kecemerlangan sesebuah organisasi bergantung kepada peranan dan kompetensi
seseorang pemimpin. Pemimpin sekolah perlu bertindak sebagai PGB berprestasi
tinggi bagi memastikan perjalanan pengurusan sekolah berjalan lancar. Oleh itu, PGB
seharusnya mempunyai kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran (leadership for
learning), membangunkan kapasiti (capacity building) serta membina jaringan dan jalinan
(networking and linkages). Sebagai pemimpin pembelajaran PGB perlu kompeten sebagai
pemimpin instruksional, penyelia dan pembimbing (coaching and supervision) serta
pengurusan sumber dan operasi. Amalan kepimpinan instruksional di sekolah berprestasi
tinggi dapat mewujudkan persekitaran yang kondusif, iklim pengajaran dan pembelajaran
serta membangunkan kepimpinan guru (Sufean, 2014). PGB sebagai pemimpin
pembelajaran perlu berupaya bertindak sebagai suri teladan, jurulatih dan pembimbing
(coach) pengurusan pembelajaran futuristik seperti Pembelajaran dan Pemudahcaraan
(PdPc) abad ke-21.

Sebagai pembangun kapasiti, PGB berprestasi tinggi sewajarnya memiliki
kompetensi dalam pembelajaran sepasukan (team learning), pengurusan sumber manusia
serta pembelajaran sepanjang hayat. PGB yang kompeten sebagai pembangun kapasiti
berupaya untuk membangunkan kompetensi diri dan sumber manusia dalam organisasi.
Pembangunan kapasiti guru boleh dilaksanakan semasa proses penyeliaan melalui sesi
coaching (Range, 2013).

PGB berprestasi tinggi perlu kompeten dalam membina jaringan dan jalinan
(networking and linkages), kesedaran sosial, kemahiran perundingan dan mempunyai
budaya keusahawanan. Dalam membina jaringan dan jalinan, PGB berupaya mewujudkan
pemikiran korporat dengan menggunakan pelbagai strategi dan sumber bagi menyokong
pembangunan sekolah. Kepimpinan sekolah abad ke-21 mesti berupaya bekerjasama
dalam komuniti sekolah dan industri luar bagi mencari peluang untuk pembelajaran luar
bilik darjah (Wagner, 2008) agar dapat memacu kecemerlangan sekolah.

Tiga (3) domain kompetensi utama yang telah dibincangkan perlu dilengkapi
dengan kualiti profesional dan kualiti peribadi yang saling lengkap melengkapi dalam
mengupayakan PGB sebagai pemimpin berprestasi tinggi. PGB berkualiti profesional
mempunyai kualiti keperibadian yang tinggi, tret peribadi yang baik dan dapat
mempamerkan gaya kepemimpinan yang baik, berkemampuan menonjolkan keikhlasan,
keyakinan diri, sifat dominasi, berwawasan, dan berkemampuan secara psikologi untuk
mencapai matlamat organisasi. Manakala PGB berkualiti peribadi mempunyai keterampilan
dalam berkomunikasi dan memimpin secara profesional dengan mengaplikasikan dan
menterjemahkan teori dalam tindakan dan seterusnya menjadi budaya dan inspirasi
kepada warga sekolah.

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

18

Justeru, setelah dibekalkan dengan sepuluh kompetensi melalui latihan NPQEL
Versi 2018, bakal PGB dapat merealisasikan hasrat PPPM 2013-2025 sebagai pemimpin
berprestasi tinggi bagi menghasilkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti (Rajah
3) dengan mematuhi serta akur kepada standard ditetapkan iaitu Standard Kompetensi
Kepengetuaan Sekolah Malaysia (SKKSM), Standard Kualiti Pendidikan Malaysia
Gelombang Kedua (SKPMg2), Standard Guru Malaysia (SGM) dan Standard Kompetensi
Pengetua dan Guru Besar (SKPGB).

2.4 KURIKULUM NPQEL VERSI 2018

Kurikulum NPQEL Versi 2018 dibentuk berdasarkan kerangka NPQEL Versi 2018
yang digubal khusus untuk menyediakan PGB novis yang berprestasi tinggi. Oleh
yang demikian, aktiviti pembelajaran, pendedahan dan pengalaman dalam kurikulum
NPQEL Versi 2018 adalah bertujuan untuk mencungkil penguasaan sepuluh kompetensi
kepimpinan pendidikan. Aktiviti pembelajaran dapat membekalkan peserta dengan ilmu
pengetahuan yang terkini, membangunkan jalinan hubungan dengan stakeholders atau
pemegang taruh, dan pendedahan tentang amalan kepimpinan dan pengurusan dalam
situasi sebenar supaya peserta dapat melaksanakan tugas di sekolah dengan lebih
berkesan.

Seterusnya, pembinaan kurikulum NPQEL Versi 2018 mengambil kira pelaksanaan
Kurikulum NPQEL Versi 2012 dan 2016 yang mempunyai 150 jam pembelajaran. Dokumen
rasmi pembentangan pasukan pemikir NPQEL Versi 2018 Bilangan 1 tahun 2016 kepada
Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (Pengurusan Profesionalisme Keguruan),
dan hasil perbengkelan NPQEL Versi 2018 Fasa 1 tahun 2016 dan Fasa 2 tahun 2017
telah melibatkan pelbagai pihak antaranya pensyarah IAB, PGB, JPN, Pejabat Pendidikan
Daerah (PPD) dan Bahagian Pengurusan Sumber Manusia serta Jemaah Nazir dan
Jaminan Kualiti.

[Sumber: Adaptasi Shuhaida 2016, Schlueter & Walker 2008, Berger & Dorothy 2003,Collins 2012, Dongen 2014]

Rajah 5: Domain Kompetensi NPQEL Versi 2018

Kedua-dua bengkel ini telah memutuskan dua perkara iaitu pendefinisian Anjakan
ke-5: Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah; dan
mencadangkan pengisian kurikulum berdasarkan definisi yang dipersetujui seperti dalam
Rajah 3. Kurikulum NPQEL Versi 2018 digubal berdasarkan kompetensi seperti yang
dinyatakan dalam definisi PGB berprestasi tinggi.

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

19

Jadual 2: Kurikulum NPQEL 2.0 Berdasarkan Kompetensi

Bil. Domain Kompetensi Kandungan
1 Berwawasan
1. Pemikiran Strategik 1.1 Pengurusan Strategik

2 Menerajui 2. Memimpin Perubahan 2.1 Memimpin Perubahan
Perubahan 3. Membuat Keputusan 2.2 Membuat Keputusan

4. Menyelesai Masalah 2.3 Menyelesaikan Masalah

Mencemerlangkan 5. Memimpin Pembelajaran 3.1 Kepimpinan Instruksional
3 6. Membangun Kapasiti 3.2 Coaching and Supervision
7. Membina Jaringan dan 3.3 Pengurusan Sumber dan Operasi
Organisasi
Jalinan 3.4 Pembangunan Sumber Manusia

3.5 Pembelajaran Sepanjang Hayat

3.6 Pembelajaran Sepasukan

3.7 Kesedaran Sosial
3.8 Kemahiran Perundingan
3.9 Kemahiran Keusahawanan

4. Berketerampilan 8. Berkomunikasi Berkesan 4.1 Berketerampilan
9. Berkepemimpinan
10. Berkeperibadian Tinggi

2.5 PELAKSANAAN KURIKULUM

Pelaksanaan NPQEL pada tahun 2018 meneruskan fungsi dan objektif NPQEL Versi
2014 yang merupakan prasyarat lantikan ke jawatan PGB. Kaedah pelaksanaan dan
kandungan kurikulum NPQEL merupakan peralihan daripada berasaskan pengetahuan
(knowledge based) kepada berasaskan kompetensi (competency based). Pelaksanaan
kaedah baharu ini juga membolehkan latihan dilaksanakan tiga (3) kali setahun yang
akan menambah bekalan atau simpanan PGB kepada 2,610 orang setahun berbanding
1,740 orang pada tahun 2017 dan sebelum (Rajah 6).

Rajah 6: Proses Pelaksanaan NPQEL Versi 2018

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

20

Kurikulum NPQEL Versi 2018 dijajarkan kepada tiga (3) fasa setiap ambilan, iaitu
aktiviti sebelum latihan, semasa latihan dan selepas latihan. Proses pelaksanaan program
NPQEL Versi 2018 melibatkan e-NPQEL selama 21 hari sebelum pelaksanaan kursus
bersemuka selama tiga (3) bulan. Fasa sebelum latihan dilaksanakan secara latihan
interaktif dalam talian untuk peserta menguasai 10 kompetensi berkaitan pengetahuan
asas kepimpinan dan pengurusan sekolah. Fasa semasa latihan dilaksanakan secara
bersemuka selama lima minggu melibatkan aktiviti pembentangan, Bicara Ilmu, Protokol
dan Etiket Sosial, Pengurusan Kecergasan Eksekutif, Lawatan Penandaarasan ke Institusi
Swasta, Jaringan Pintar Korporat dan Bicara Kepimpinan melalui Buku. Peserta akan
melaksanakan Perantisan 1 selama satu (1) minggu dan Perantisan 2 selama enam (6)
minggu di sekolah perantisan yang dipilih dan di sekolah tempat peserta bertugas. Fasa
selepas latihan merupakan pemilihan hasil tugasan peserta untuk diterbitkan sebagai
galakan penghasilan kerja cemerlang. Sepuluh kompetensi secara bertema dijajarkan
secara seimbang dalam setiap aktiviti dalam talian, bersemuka dan amali.

2.6 KAEDAH PENYAMPAIAN LATIHAN

Selaku bakal PGB, peserta NPQEL Versi 2018 perlu memahami peranan sebenar peserta
sebagai seorang pengurus dan pemimpin sekolah. Kaedah penyampaian latihan 70:20:10
menekankan pembelajaran berasaskan pengalaman dan pengetahuan bagi melatih
peserta menguruskan organisasi dengan cemerlang. Rajah 7 merupakan gambaran
model pembelajaran dan pembangunan 70:20:10 oleh McCall, Lombardo dan Eichinger
(1996).

[Sumber: Adaptasi daripada McCall, Lombardo and Eichinger (1996), High Impact Organization Maturity Model (Deloitte, 2013)]

Rajah 7: Model Pembelajaran dan Pembangunan 70:20:10

Kerangka penyampaian latihan dan pembangunan 70:20:10 menekankan
70 peratus daripada pembelajaran peserta daripada tugasan yang mencabar dan
pengalaman melakukan kerja buat PGB (on-the job learning experiences), 20 peratus
daripada pembelajaran peserta dibangunkan daripada hubungan peserta dengan
stakeholders, rangkaian komuniti pembelajaran dan maklum balas yang diterima dan 10
peratus adalah pembelajaran daripada latihan formal seperti kursus, bengkel dan seminar
yang berstruktur. Kaedah ini telah diadaptasikan sebagai kaedah pembelajaran peserta
NPQEL Versi 2018. Jadual 3 menunjukkan jenis aktiviti latihan dan pembangunan yang
merujuk kepada setiap kategori dalam kaedah penyampaian latihan 70:20:10.

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

21

Jadual 3: Jenis Aktiviti Latihan dan Pembangunan PGB Mengikut Kategori Penyampaian Latihan
70:20:10 (Diadaptasi daripada Jennings & Wargnier, 2014)

Kategori

70% – Latihan dan Ÿ Mengaitkan pembelajaran baharu dengan situasi sebenar.
Pembangunan Ÿ Menggunakan maklum balas untuk mencuba pendekatan
Melalui Pengalaman
(on-the-job Learning baharu bagi menyelesaikan masalah yang lama.
Experiences) Ÿ Meningkatkan kebolehan membuat keputusan dalam simulasi

main peranan.
Ÿ Mengurus perubahan dalam projek berasaskan pembelajaran.
Ÿ Melakukan refleksi dengan menggunakan pengalaman sebenar.
Ÿ Memimpin pasukan kerja dalam pembelajaran berasaskan

projek dan pembelajaran berasaskan masalah (PBL).
Ÿ Lawatan kerja.
Ÿ Melakukan perbincangan kumpulan.
Ÿ Melakukan amalan terbaik melalui simulasi main peranan.
Ÿ Penilaian dengan maklum balas.
Ÿ Membuat ulasan projek.
Ÿ Melakukan perbincangan kumpulan dan sumbang saran.

berkaitan dengan amalan di sekolah.

20% - Latihan dan Ÿ Mendapatkan maklum balas informal.
Pembangunan Ÿ Bekerja dengan perunding atau pakar dalaman atau luaran.
Melalui Pembelajaran Ÿ Menjalankan temu bual.
Sosial
Ÿ Interaksi dengan JPN, PPD dan PGB dari sekolah lain.
Ÿ Mendapatkan nasihat, meminta pendapat, menyumbang idea.
Ÿ Melakukan aktiviti kemasyarakatan dan sukarelawan.
Ÿ Mentoring berstruktur dan bimbingan.
Ÿ Belajar melalui pasukan/rangkaian luar/kenalan/industri.
Ÿ Bekerja dengan perunding atau pakar dalaman atau luaran.
Ÿ Menjalankan temu bual.

10% - Latihan dan Ÿ Ceramah
Pembangunan Ÿ e-pembelajaran
Melalui Pembelajaran Ÿ Pentaksiran melalui pembentangan
Formal

3.0 PELAKSANAAN NPQEL Versi 2018

3.1 PERMOHONAN

Permohonan dilakukan secara dalam talian menggunakan aplikasi Modul Penggantian
Pemimpin Sekolah (MPPS). PPP yang layak hendaklah memohon secara dalam talian
menggunakan aplikasi MPPS di Portal Rasmi Insititut Aminuddin Baki. Tapisan awal
melalui sistem dalam talian mengambil kira syarat umum dan khusus pelantikan PGB,
jawatan disandang, tempoh jawatan disandang, tempoh berkhidmat dan Laporan Nilaian
Prestasi Tahunan (LNPT) untuk tiga (3) tahun terkini. Carta alir permohonan secara dalam
talian melalui sistem MPPS adalah seperti dalam Rajah 8.

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

22

3.1.1 Syarat Memohon

Selaras dengan pemantapan penempatan pemimpin sekolah, calon-calon yang ingin
memohon NPQEL perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

A. Syarat Umum

i. Telah disahkan dalam perkhidmatan;
ii. Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan iaitu sekurang-kurangnya 85%

berdasarkan wajaran Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT)/Penilaian
Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) tiga (3) tahun terakhir.
iii. Bebas daripada prosiding mahkamah/tindakan tatatertib;
iv. Telah mengisytiharkan harta dalam tempoh tidak melebihi lima (5) tahun);
v. Bebas daripada senarai Peminjam Tegar Institusi Pinjaman Pendidikan; dan
vi. Diperakukan oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan.

B. Syarat Khusus

i. Telah dinaikkan pangkat ke Gred DG48 (bagi calon Pengetua) atau Gred DG32/
DG34 (bagi calon Guru Besar) atau sekurang-kurangnya lima (5) tahun di Gred
DG29 (bagi calon Guru Besar SKM (B);

ii. Mempunyai pengkhususan dalam bidang tertentu:
Pengetua: Bidang Umum/Teknikal/Pendidikan Islam
Guru Besar: Bidang Umum/Cina/Tamil;

iii. Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya tiga (3) tahun berkhidmat sebagai
Guru Kanan Mata Pelajaran/Penolong Kanan (termasuk Penolong Kanan yang
dilantik secara pentadbiran di SKM (B)/jawatan-jawatan pentadbiran di PPD, JPN,
Bahagian, IAB, Institut Pendidikan Guru atau Kolej Matrikulasi;

iv. Mempunyai baki tempoh perkhidmatan sekurang-sekurangnya lima (5) tahun
sebelum bersara dan ;

v. Melepasi tahap kesihatan yang memuaskan (Perenggan 9, Pekeliling Perkhidmatan
Bil. 1 Tahun 2013).

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

23

Rajah 8: Carta Alir Permohonan Secara Atas Talian

3.1.2 Pentaksiran Pemilihan Calon Peserta NPQEL Versi 2018

Calon NPQEL Versi 2018 yang telah melepasi tapisan yang ditetapkan dan disahkan oleh
JPN/Bahagian akan dipanggil untuk pentaksiran ke NPQEL Versi 2018 yang melibatkan
Pentaksiran Kompetensi secara bersemuka. Pentaksiran ke NPQEL Versi 2018 adalah
tanggungjawab JPN dan/atau Bahagian bersama BPSM.

Pentaksiran ini diurus tadbir oleh pegawai bertanggung jawab Negeri/Bahagian
daripada Unit Naik Pangkat bersama urus setia di Negeri/Bahagian. Pentaksiran dilakukan
oleh pentaksir terlatih di Negeri dan/atau Bahagian dengan bimbingan dan pemantauan
jurulatih utama Negeri/Bahagian dan jurulatih utama pusat.

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

24

Rajah 9: Carta Alir Pelaksanaan Pentaksiran ke NPQEL Versi 2018

3.1.3 Semakan Tahap Kompetensi

Tahap Kompetensi boleh disemak melalui sistem dalam talian di aplikasi Modul
Penggantian Pemimpin Sekolah (MPPS) di alamat http://tls.moe.gov.my.

3.1.4 Rayuan Penangguhan

Calon yang berjaya dipilih untuk Program NPQEL Versi 2018 tetapi ingin membuat
penangguhan setelah mendaftar atas sebab-sebab yang munasabah perlu mengemukakan
surat rasmi rayuan penangguhan kepada Pengerusi Lembaga Pengajian IAB. Hanya
calon yang telah mendapat kelulusan khas sahaja dibenarkan menangguhkan program.
Peserta yang menangguh pengajian tanpa kelulusan daripada Lembaga Pengajian IAB,
tidak dibenarkan untuk memohon semula bagi tempoh tiga (3) tahun pengajian.

3.1.5 Penarikan Diri dan Gagal Menamatkan Kursus

Peserta yang telah menerima tawaran dan memulakan pengajian dalam Program NPQEL
Versi 2018 tidak dibenarkan menarik diri daripada program tersebut. Peserta yang
mengikuti kursus tetapi gagal menamatkan kursus kerana alasan yang tidak munasabah
hanya boleh memohon semula untuk mengikut program NPQEL Versi 2018 selepas
tempoh tiga (3) tahun pengajian.

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

25

3.1.6 Larangan Berkursus dan Cuti Rehat

Peserta yang telah menerima tawaran dan memulakan pengajian dalam program NPQEL
Versi 2018 tidak dibenarkan menjalani mana-mana kursus dan bercuti sepanjang tempoh
pengajian yang menyebabkan kehadiran kurang 90 peratus (%) bagi setiap fasa. Peserta
yang gagal mematuhi peraturan ini atas alasan yang tidak munasabah, hanya boleh
memohon semula untuk mengikut program NPQEL Versi 2018 selepas tempoh tiga (3)
tahun pengajian.

3.1.7 Penganugerahan Sijil Kelayakan Profesional Pemimpin Pendidikan
Kebangsaan (NPQEL) dan Diploma Pengurusan dan Kepemimpinan
Pendidikan

Setiap peserta yang layak akan dianugerahkan Sijil NPQEL dan Diploma Pengurusan dan
Kepemimpinan Pendidikan setelah memenuhi syarat-syarat berikut:

i. Penglibatan secara aktif sepanjang kursus;

ii. Tidak terlibat dengan kes disiplin;

iii. Mencapai semua tahap kompetensi yang ditetapkan;

iv. Diperakukan oleh Lembaga Pengajian IAB Keputusan Lembaga Pengajian IAB
adalah muktamad;

v. Peserta wajib lulus e-NPQEL dengan memperoleh empat (4) lencana; dan

vi. Peserta wajib menyempurnakan semua tugasan yang diberi.

3.1.8 Komensmen

Sijil Kelayakan Profesional Pemimpin Pendidikan Kebangsaan (NPQEL) dan Diploma
Pengurusan dan Kepemimpinan Pendidikan akan dianugerahkan kepada peserta yang
berjaya dalam Majlis Komensmen yang dianjurkan oleh Institut Aminuddin Baki (IAB).

3.1.9 Peraturan Kursus
A. Peraturan Am
1. Sentiasa menepati masa.
2. Kehadiran ke kelas adalah diwajibkan.
3. Menghargai masa, ruang dan peluang.
4. Bekerjasama dengan peserta kursus dan warga IAB.
5. Mematuhi peraturan-peraturan yang telah dikuatkuasakan di IAB (bilik
kuliah, asrama, pusat sumber dll).
6. Kenderaan peserta perlu diletakkan di parkir yang disediakan sahaja.

B. Borang Maklumat Diri (BK 05)
1. Lengkapkan semua maklumat yang diperlukan.
2. Borang yang telah lengkap diserahkan kepada Ketua Kumpulan sebelum pukul
12.45 tengah hari pada hari pertama kursus.

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

26

3. Semua borang hendaklah diserahkan oleh Ketua Kumpulan kepada Pengurus/
Pengurus Bersama.

4. Borang maklumat ini hendaklah diisi dengan betul untuk tujuan rekod dan sijil.

C. Buku Kehadiran (BK 79)
1. Catatkan kehadiran sendiri (tandatangan ringkas) pada setiap sesi.
2. Dilarang mencatat kehadiran peserta lain.
3. Sila maklumkan kepada Pengurus/Pensyarah/Ketua Kumpulan tentang
ketidakhadiran peserta.

D. Buku Log Harian
1. Catatan pada buku log harian harus dilakukan bagi setiap slot aktiviti.

2. Dicatatkan secara bergilir-gilir oleh ahli kumpulan.
3. Lengkapkan semua maklumat yang tertera pada borang yang disediakan.
4. Buku log perlu diserahkan kepada Pengurus pada penghujung setiap fasa.

E. Borang Sajian Asrama
1. Catatkan jika memerlukan makanan pada setiap hujung minggu dan hari cuti
umum.
2. Perlu diisi oleh peserta yang berkenaan sahaja.
3. Ketua Kumpulan perlu mengumpulkan borang yang lengkap dan menyerahkan
kepada urus setia selewat-lewatnya petang Selasa.

F. Penilaian Penyelia (Borang BK 09)
1. Perlu diisi secara dalam talian – panduan pengisian oleh Pengurus.
2. Penilaian dilakukan bagi setiap tajuk, walau pun dikendalikan oleh pensyarah
yang sama.
3. Penilaian hendaklah dilakukan secara jujur kerana bertujuan untuk
penambahbaikan prestasi pengajaran pensyarah.

G. Penilaian Kursus (Borang BK 10)
1. Perlu diisi oleh setiap peserta pada penghujung kursus.
2. Perlu diisi secara dalam talian.

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

27

4.0 KAEDAH PELAKSANAAN

Program NPQEL mengaplikasikan pendekatan NPQEL Versi 2018 akan dilaksanakan
bermula daripada Ambilan 1 Tahun 2018 dalam dua (2) mod iaitu Mod e-NPQEL dan Mod
Bersemuka. Mod e-NPQEL akan dilaksanakan sepenuhnya dalam talian sebelum peserta
hadir untuk sesi bersemuka di IAB. Peserta perlu melaksanakan Mod e-NPQEL dalam
tempoh tiga (3) minggu.

Jadual 4: Struktur Pelaksanaan NPQEL

AKTIVITI TEMPOH LOKASI

MOD e-NPQEL 3 Minggu Pejabat Bertugas Peserta
Fasa 1 2 Minggu IAB

MOD Perantisan 1 1 Minggu Sekolah Perantisan 1/Pejabat
BERSEMUKA 2 Minggu Bertugas Peserta
Fasa 2 6 Minggu
Perantisan 2 IAB
Sekolah Perantisan 2/Pejabat

Bertugas Peserta

Fasa 3 1 Minggu IAB

Mod Bersemuka pula selama 12 minggu yang terbahagi kepada tiga (3) fasa sesi
bersemuka iaitu bagi Fasa 1, peserta akan hadir untuk sesi bersemuka selama dua (2)
minggu di IAB dan turun ke lapangan bagi melaksanakan amali Perantisan 1 selama satu
(1) minggu. Untuk Fasa 2, peserta akan hadir semula ke IAB selama dua (2) minggu dan
diikuti turun ke lapangan untuk Perantisan 2 selama enam (6) minggu. Manakala bagi
Fasa 3, peserta akan hadir ke IAB untuk satu (1) minggu. Struktur pelaksanaan program

NPQEL adalah seperti dalam jadual 4.

4.1 Mod e-NPQEL

e-NPQEL merupakan Portal e-Pembelajaran IAB yang menyediakan pembelajaran
secara dalam talian untuk Program NPQEL. Modul pembelajaran e-NPQEL dibangunkan
berdasarkan kepada 10 kompetensi yang dikenal pasti. Mod e-NPQEL mengandungi
empat (4) modul utama dengan lapan (8) submodul. Modul-modul ini menggabungkan
teori-teori pengurusan dan kepimpinan. Pelbagai bahan multimedia digunakan sesuai
dengan konsep pembelajaran dalam talian.

Rajah 10: Carta Alir Mod e-NPQEL

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

28

Peserta boleh memuat turun garis panduan pelaksanaan e-NPQEL dan manual
mengemas kini profil daripada portal e-NPQEL (https://npqel.iab.edu.my). Peserta boleh
mengikuti video panduan pengguna yang disediakan di dalam portal tersebut. Setiap
peserta akan dibekalkan nama pengguna (username) dan kata laluan melalui surat
tawaran untuk mengakses e-NPQEL. Portal e-NPQEL tidak boleh diakses setelah tempoh
21 hari tamat. Surat akuan menyiapkan e-NPQEL perlu dikemukakan kepada Pengarah
IAB pada hari pendaftaran bersemuka sekiranya peserta gagal menamatkan e-NPQEL
dalam tempoh yang ditetapkan.

4.1.1 Pentaksiran Komponen e-NPQEL

Komponen e-NPQEL terdiri daripada empat (4) modul yang dimuat naik dalam web untuk
dipelajari dan dilaksanakan aktivitinya secara kendiri. Peserta NPQEL perlu mencapai
sasaran yang ditetapkan dalam setiap modul. Empat (4) modul e-NPQEL tersebut adalah:

a. Modul e-Berwawasan;

b. Modul e-Menerajui Perubahan;

c. Modul e-Mencemerlangkan Organisasi; dan

d. Modul e-Berketerampilan.

Bagi menguji pemahaman peserta dalam setiap modul, penilaian formatif dan
sumatif disediakan. Peserta perlu menyempurnakan semua aktiviti yang disediakan dan
lulus 100% dalam penilaian akhir pada penghujung setiap modul. Setelah peserta berjaya
menamatkan empat (4) modul utama dalam e-NPQEL, sistem akan menganugerahkan
lencana dalam talian dan sijil e-NPQEL. Pelaksanaan e-NPQEL peserta akan dipantau
oleh Jabatan e-Pembelajaran IAB.

Peserta diberi tempoh selama 21 hari untuk melengkapkan semua aktiviti dalam
e-NPQEL. Sekiranya peserta gagal menyiapkan dalam tempoh tersebut, mereka perlu
menghantar surat akuan menyiapkan tugasan dalam tempoh tujuh (7) hari semasa mod
bersemuka bermula dari hari pendaftaran. Jika masih ada yang gagal menyiapkan dalam
tempoh tambahan tersebut, peserta perlu menghantar surat rayuan dalam tempoh 24
jam untuk melengkapkan tugasan atau menarik diri. Keputusan menerima atau menolak
rayuan tersebut akan diputuskan oleh Lembaga Pengajian IAB dalam tempoh lima (5) hari
selepas surat rayuan diterima.

4.2 MOD BERSEMUKA

Mod Bersemuka dilaksanakan dalam tiga (3) fasa sesi bersemuka di IAB selama lima
(5) minggu dan Perantisan selama tujuh (7) minggu. Sesi bersemuka yang dilaksanakan
di IAB mengandungi aktiviti utama seperti Pembentangan Eksekutif, Lawatan
Penandaarasan ke Institusi Swasta, Jalinan Pintar Korporat, Amali Protokol dan Etiket,
Bicara Kepimpinan melalui Buku dan aktiviti lain seperti Perkongsian Ilmu/Bicara Tokoh,
Hari Sukan dan Kebudayaan dan Kecergasan Eksekutif.

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

29

Jadual 5: Definisi Kompetensi NPQEL 2.0

Domain Kompetensi Deskripsi
Kompetensi
Berwawasan Berfikiran Strategik Keupayaan berfikir secara kreatif, inovatif dan
futuristik bagi menentukan hala tuju organisasi
Menerajui berdasarkan jangkaan persekitaran masa
Perubahan hadapan.

Mencemerlang Membuat Keputusan Keupayaan membuat pilihan yang relevan dan
Organisasi mempunyai justifikasi berasaskan maklumat
dengan mempertimbangkan pelbagai aspek dan
Berketerampilan alternatif.

Memimpin Keupayaan untuk menerima dan memandu
Perubahan perubahan dengan mengadaptasi tindakan
melalui sokongan warga organisasi bagi memacu
pembangunan dan pencapaian.

Menyelesai masalah Keupayaan untuk mengenal pasti masalah dan
menggunakan logik, penghakiman, dan data
untuk menilai alternatif dan melaksanakan
penyelesaian untuk mencapai matlamat
organisasi yang dihasratkan.

Memimpin Keupayaan untuk menerajui pelaksanaan
Pembelajaran kurikulum dan mewujudkan persekitaran
pembelajaran yang menggalakkan pemupukan
budaya belajar.

Keupayaan menyelia dan membangunkan

Membangun Kapasiti kapasiti staf untuk meningkatkan kemahiran bagi
melaksanakan tugasan sejajar dengan hala tuju

organisasi.

Membina Jaringan Keupayaan membina, mengekalkan dan
dan Jalinan memanfaatkan hubungan untuk berkongsi
amalan terbaik dan berusaha ke arah matlamat
Berkomunikasi yang sama.
Berkesan
Berkeupayaan untuk mendengar, menyampaikan
Berkepemimpinan idea dengan lancar dan meyakinkan secara lisan
dan/atau bertulis, serta boleh menerima
Berkeperibadian pandangan orang lain.
Tinggi
Berkeupayaan untuk memimpin pelbagai pihak
bersama untuk merealisasikan idea dan
mencapai matlamat organisasi

Berkeupayaan membuat refleksi kendiri untuk
meningkatkan kualiti peribadi secara berterusan
serta mempamerkan nilai baik dalam pemikiran
serta amalan untuk menyumbang kepada
organisasi.

Terdapat 10 kompetensi yang diukur dalam Mod Bersemuka yang merujuk kepada
empat (4) Domain Kompetensi iaitu Berwawasan, Menerajui Perubahan, Mencemerlang
Organisasi dan Keterampilan. Deskripsi 10 kompetensi yang dimaksudkan adalah seperti
dinyatakan pada Jadual 5.

Aktiviti Mod Bersemuka disusun bertepatan dengan keperluan menyediakan
bakal pemimpin dengan kompetensi pemimpin berprestasi tinggi. Bagi mengembangkan

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

30

kompetensi peserta secara maksimum, aktiviti utama yang akan ditaksir bagi mengukur
tahap kompetensi peserta, dikelompokkan kepada tiga (3) iaitu:

a. Pentaksiran Kompetensi Berasaskan Aktiviti Bersemuka (TAS)
b. Pentaksiran Kompetensi Berasaskan Aktiviti Lapangan (TAL)
c. Pentaksiran Kompetensi Berasaskan Aktiviti Kumpulan (TAK)

4.2.1 PENTAKSIRAN KOMPETENSI BERASASKAN AKTIVITI BERSEMUKA

Pentaksiran Kompetensi Berasaskan Aktiviti Bersemuka (TAS) memberi peluang
kepada peserta membuat Pembentangan Eksekutif dalam tempoh yang ditetapkan.
Pembentangan ini membolehkan peserta mengkaji dan menganalisis tugasan yang
diberikan. Pentaksiran terhadap peserta mengikut setiap domain dan kompetensi ditaksir
seperti Jadual 6 di bawah.

Jadual 6: Pembentangan Eksekutif Peserta

Pembentangan Eksekutif Domain Kompetensi Ditaksir

1 Berwawasan Berfikiran Strategik
Berwawasan· Menerajui Perubahan Membuat Keputusan
Berketerampilan Memimpin Perubahan
2 Berkepemimpinan
Meneraju Berwawasan
Perubahan Menerajui Perubahan Berfikiran Strategik
Membuat Keputusan
Memimpin Perubahan
Menyelesaikan Masalah

3 Menerajui Perubahan Memimpin Perubahan
Memimpin Mencemerlangkan Organisasi Menyelesai Masalah
Pembelajaran Memimpin Pembelajaran
Membangun Kapasiti

4 Berwawasan Berfikiran Strategik
Membangun Mencemerlangkan Organisasi Menyelesai Masalah
Berketerampilan Memimpin Pembelajaran
Kapasiti Membangun Kapasiti

5 Menerajui Perubahan Membuat Keputusan
Membina Berketerampilan Menyelesai Masalah
Jaringan dan Membina Jaringan dan Jalinan
Jalinan Berkomunikasi Berkesan

Lima (5) Pembentangan Eksekutif yang perlu dilaksanakan oleh peserta dan ditaksir
secara individu adalah seperti berikut:

A. BERWAWASAN

Pemimpin sekolah perlu mempunyai kebolehan menerajui perancangan dan pelaksanaan
pelan strategik yang bertepatan dengan misi, visi dan nilai organisasi. Di samping
itu, peserta perlu berupaya mengesan pencapaian pelan strategik. Sebagai seorang
pemimpin, peserta juga perlu berfikiran analitikal dengan memahami organisasi boleh
berubah dengan mengambil kira pelbagai faktor dan berkebolehan memimpin serta
mengurus berasaskan jangkaan masa depan. Pada akhir sesi latihan, peserta dapat
menggunakan pemikiran bersistem bagi:

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

31

1. menerangkan konsep pemimpin berwawasan.

2. membandingkan kemahiran insaniah dan kemahiran teknikal yang diperlukan.

3. menterjemahkan kemahiran ini dalam menyediakan pelan pembangunan sekolah.

4. merangka tindakan sekolah secara individu dan konsesus untuk mencapai hasrat
KPM dengan menganalisis data atau maklumat.

5. membentangkan tindakan sekolah berdasarkan garis panduan.

B. MENERAJUI PERUBAHAN

Pembentangan Eksekutif Menerajui Perubahan bertujuan untuk memantapkan
pengetahuan peserta NPQEL berkaitan konsep dan langkah-langkah memimpin
perubahan yang berlaku dalam organisasi. Peserta akan didedahkan kepada langkah-
langkah membuat keputusan dan menyelesaikan masalah berasaskan data dengan
menggunakan alat dan teknik serta cara-cara untuk membina pelan perancangan dan
pelaksanaan. Pada akhir sesi latihan ini, peserta dapat menyatakan konsep dan langkah-
langkah seperti yang berikut:

1. memimpin perubahan berasaskan model.

2. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah berasaskan data.

3. membina pelan perancangan dan pemantauan.

C. MEMIMPIN PEMBELAJARAN

Pembentangan Eksekutif Memimpin Pembelajaran bertujuan membantu bakal PGB
melengkapkan warganya dengan pelbagai ilmu, kemahiran dan maklumat terkini, bagi
membolehkan warga sekolah bertindak dengan cekap, seiring dengan perubahan dan
transformasi pendidikan yang dinamik. Pada akhir sesi latihan, peserta dapat:

1. mengenal pasti isu yang menghalang kecemerlangan proses pembelajaran.

2. mengenal pasti dan mencadangkan langkah intervensi bagi peningkatan pembelajaran
murid.

3. membangunkan potensi guru dalam menggalakkan proses pengajaran yang
berkesan.

4. membina perancangan bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif.

D. MEMBANGUN KAPASITI

Pembentangan Eksekutif Membangun Kapasiti membolehkan peserta mempamerkan
kompetensi membangun dan memperkasa keupayaan kerja buat subordinat. Peserta
boleh menghubungkaitkan antara pengalaman dengan teori kepimpinan dan pengurusan
sekolah semasa mengikuti e-NPQEL dan perkongsian idea bersama dengan peserta lain
untuk menyempurnakan tugasan. Pada akhir sesi latihan, peserta berupaya:

1. berupaya menterjemah konsep pembangunan kapasiti untuk diaplikasikan dalam
bentuk amalan dengan berkesan.

2. berupaya melakukan analisis keperluan yang mampu membangunkan potensi diri
dan warga organisasi.

3. berupaya merancang, melaksana, menilai dan membuat refleksi aktiviti-aktiviti
pembangunan sumber manusia yang diberikan.

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

32

E. MEMBINA JARINGAN DAN JALINAN

Pembentangan Eksekutif Membina Jaringan dan Jalinan membolehkan peserta
mempamerkan kompetensi membina dan memanfaatkan hubungan baik dengan
pemegang taruh (stakeholders) untuk membantu sekolah ke arah organisasi pendidikan
cemerlang. Pada akhir sesi latihan, peserta dapat:

1. mengenal pasti konsep jaringan dan jalinan.

2. menerangkan penggunaan kemahiran perundingan dalam membina jaringan dan
jalinan.

3. menjelaskan kepentingan kesedaran sosial dalam menjalin hubungan luar.

4. menghuraikan kemahiran keusahawanan dalam melaksanakan jaringan dan jalinan.

5. peserta bentuk dan membentang program jaringan dan jalinan.

4.2.2 TATACARA PELAKSANAAN PENTAKSIRAN KOMPETENSI BERASASKAN
AKTIVITI BERSEMUKA

Pelaksanaan TAS melalui lima (5) Pembentangan Eksekutif akan bermula pada minggu ke-
dua sesi bersemuka Fasa 1. Semua peserta disusun dalam kumpulan yang terdiri daripada
empat (4) hingga enam (6) ahli yang berbeza bagi setiap sesi pembentangan Eksekutif.
Peserta boleh menyemak kumpulan mereka pada edaran yang akan diberikan semasa
hari pendaftaran bersemuka. Perbincangan dalam kumpulan perlu dilaksanakan dengan
bimbingan pegawai rujuk sebagai persiapan dibuat sehari sebelum sesi pembentangan
dijalankan. Perbincangan secara formal yang dijadualkan akan dijalankan di dalam bilik
kuliah dan perbincangan selanjutnya digalakkan di luar jadual bagi memastikan kesediaan
peserta untuk ditaksir.

Peserta akan diberikan bahan stimulus berserta arahan tugasan sebelum sesi
bersemuka. Perbincangan dalam kumpulan dan pembentangan secara individu dijalankan
berdasarkan arahan tugasan bagi setiap Pembentangan Eksekutif.

Semasa sesi perbincangan peserta digalakkan merujuk bahan-bahan dalam
e-Resos dan sumber-sumber lain yang berkaitan. Peserta perlu menyerahkan bahan
pembentangan selewat-lewatnya satu (1) jam sebelum pembentangan bermula.
Ketua Pentaksir akan memberi taklimat pentaksiran sebelum pembentangan bermula.
Setiap peserta diberi masa tujuh (7) minit bagi setiap Pembentangan Eksekutif dengan
mempamerkan kompetensi yang telah ditetapkan untuk ditaksir (rujuk Jadual 5). Masa
akan dikira sebaik sahaja loceng pertama dibunyikan. Loceng kedua dibunyikan dua (2)
minit sebelum masa tamat dan loceng ketiga dibunyikan dua (2) kali apabila masa telah
tamat.

Peserta akan ditaksir oleh Panel yang terdiri daripada dua (2) hingga lima (5)
pentaksir. Selepas setiap kumpulan tamat membentang, satu konsensus akan dibuat oleh
panel pentaksir bagi menentukan tahap kompetensi yang dicapai oleh setiap ahli dalam
kumpulan tersebut. Setelah tamat semua kumpulan membentang, Ketua Pentaksir akan
membuat rumusan dalam aspek pentaksiran kompetensi. Manakala Pegawai Rujuk pula
akan memberi ruang soal jawab dan membuat rumusan keseluruhan kandungan yang
harus dikuasai dan kompetensi yang perlu ada pada setiap peserta yang bakal menjadi
pemimpin berprestasi tinggi.

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

33

4.2.3 PENTAKSIRAN KOMPETENSI BERASASKAN AKTIVITI LAPANGAN

Pentaksiran Kompetensi Berasaskan Aktiviti Lapangan (TAL) memberi peluang kepada
peserta mengamalkan amalan profesional dan beretika dalam aktiviti seperti berikut:

a. Perantisan 1

b. Perantisan 2

c. Protokol dan Etiket

A. PERANTISAN 1

Aktiviti Perantisan 1 melibatkan semua peserta NPQEL. Aktiviti ini adalah untuk
membolehkan peserta mempelajari aspek kepimpinan dan pengurusan secara hands-
on. Selain itu, aktiviti ini juga dapat membolehkan peserta menghubungkaitkan antara
amalan dengan teori kepimpinan dan pengurusan sekolah. Pelaksanaan Perantisan 1 ini
dibuat dalam tempoh lima (5) hari bekerja.

Peserta akan berada di sekolah Perantisan 1 selama tiga (3) hari untuk
melaksanakan sesi amali dan dua (2) hari berikutnya untuk membuat pelaporan di
sekolah asal atau pejabat bertugas tanpa mengabaikan tugas-tugas hakiki. Pada akhir
sesi latihan, peserta diharap dapat:

1. Memberi justifikasi pemilihan sekolah Perantisan 1.

2. Mengenal pasti kekuatan dalam aspek kepimpinan dan pengurusan antara
sekolah asal/pejabat bertugas dengan sekolah Perantisan 1.

3. Mencadangkan tindakan penambahbaikan aspek kepimpinan dan pengurusan di
sekolah asal/pejabat bertugas dan sekolah Perantisan 1.

4. Membuat refleksi atas kepimpinan dan pengurusan PGB yang bersesuaian serta
penambahbaikan yang akan diambil sekiranya diberi peluang menerajui sekolah.

B. PERANTISAN 2

Perantisan 2 merupakan aktiviti job shadowing peserta NPQEL di sesebuah sekolah
perantisan. Perantisan 2 akan mendedahkan peserta tentang tugas sebenar seorang
pemimpin sekolah yang perlu bertindak sebagai ejen perubahan dan berupaya menambah
baik melalui transformasi sekolah. Peserta boleh mencabar diri sendiri bagi memastikan
peserta berkeupayaan memiliki pelbagai kompetensi seperti yang diperlukan oleh
seorang pemimpin sekolah berprestasi tinggi. Selepas melibatkan diri secara aktif dalam
Perantisan 2, peserta diharap dapat:

1. Memerhati dan mengkaji bidang-bidang pengurusan dan kepimpinan di sekolah.

2. Mengenal pasti bidang-bidang pengurusan yang kritikal yang boleh ditambah baik.

3. Mempamerkan amalan yang terbaik bagi perancangan dan pelaksanaan satu projek
penambahbaikan di sekolah dengan menggemblengkan segala keupayaan dan
sumber yang terdapat di sekolah secara optimum.

4. Membuat pelaporan dan refleksi tentang projek yang dijalankan dan pembelajaran
yang diperoleh daripadanya.

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

34

C. PROTOKOL DAN ETIKET

Seorang pemimpin sering kali menjadi tumpuan dan dijadikan suri teladan oleh pengikut-
pengikutnya. Lantaran itu, para pemimpin termasuk pemimpin pendidikan perlu menjaga
penampilan diri terutamanya ketika berinteraksi dengan orang ramai. Oleh itu para
pemimpin pendidikan perlu mendalami dan menguasai pelbagai aspek berkaitan protokol
etiket dalam amalan seharian.

Kebolehan seseorang dalam mematuhi segala prinsip dan amalan protokol serta
etiket sosial akan mengelakkan daripada berlaku sebarang kecacatan dalam keterampilan
dan kesilapan dalam pengendalian sesuatu majlis. Perkara ini secara tidak langsung
dapat meningkatkan imej sesebuah organisasi dan individu yang terlibat. Pada akhir sesi
latihan, peserta akan dapat:

1. mempamerkan keterampilan diri yang baik dalam pelbagai situasi rasmi.

2. mengaplikasi etiket yang sempurna semasa menghadiri majlis rasmi.

3. mengendalikan majlis rasmi dengan mematuhi protokol yang sempurna.

4.2.4 TATACARA PELAKSANAAN PENTAKSIRAN KOMPETENSI BERASASKAN
AKTIVITI LAPANGAN

A. PERANTISAN 1
Terdapat tiga (3) peringkat dalam aktiviti ini:

1. Peringkat Sebelum

Setiap peserta membuat pemilihan sekolah Perantisan 1 dengan memberi justifikasi faktor
pemilihan sekolah berkenaan. Sekolah yang dipilih untuk Perantisan 1 mestilah berada
dalam daerah yang sama dengan sekolah asal/pejabat bertugas. Selain itu, peserta perlu
mengenal pasti minimum tiga (3) aspek kekuatan kepimpinan dan pengurusan serta tiga
(3) aspek kepimpinan dan pengurusan yang perlu ditambah baik di sekolah asal/pejabat
bertugas.

2. Peringkat Semasa

Semasa berada di sekolah Perantisan 1, peserta dikehendaki mengenal pasti tiga
(3) aspek kekuatan kepimpinan dan pengurusan serta tiga (3) aspek kepimpinan dan
pengurusan yang perlu ditambah baik di sekolah Perantisan 1.

3. Peringkat Selepas

a. Peserta perlu membuat refleksi Perantisan 1 berfokus kepada kepimpinan PGB yang
boleh dicontohi dengan membandingkan aspek kepimpinan dan pengurusan antara
sekolah asal/pejabat bertugas dan sekolah Perantisan 1.

b. Peserta perlu mencadangkan tindakan penambahbaikan yang akan dilaksanakan
sekiranya diberi peluang menerajui sekolah.

c. Laporan hendaklah disediakan dalam lima (5) hingga 10 halaman dengan fon Arial 12
dan langkau 1.5.

d. Laporan Perantisan 1 (P1-2) perlu dimuat naik ke portal e-NPQEL sebelum atau pada
hari Sabtu/Ahad minggu tersebut.

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

35

Nota: Sabtu untuk IAB Cawangan Utara (IABCU)

Ahad untuk IAB Induk (IABI), IAB Cawangan Genting Highlands (IABCGH),

IAB Cawangan Sabah (IABCSBH) dan IAB Cawangan Sarawak

(IABCSWK).

e. Peserta membuat pembentangan Perantisan 1 secara individu selama tujuh (7) minit
dalam dua aspek sahaja iaitu faktor pemilihan sekolah dan refleksi.

f. Slaid untuk pembentangan tidak boleh melebihi sepuluh (10) slaid dan tanpa hyperlink.

g. Peserta perlu menyediakan tiga (3) salinan Laporan Perantisan 1 dan menyerahkan
dokumen tersebut kepada panel pentaksir.

1. Pelaksanaan Pentaksiran
Kompetensi yang ditaksir bagi Perantisan 1 adalah:

a. Membuat Keputusan – Keupayaan membuat pilihan yang relevan dan mempunyai
justifikasi berasaskan maklumat dengan mempertimbangkan pelbagai aspek dan
alternatif.

b. Berfikiran Strategik – Keupayaan berfikir secara kreatif, inovatif, dan futuristik bagi
menentukan hala tuju organisasi berdasarkan jangkaan persekitaran masa hadapan.
c. Berkomunikasi Berkesan – Berkeupayaan untuk mendengar, menyampaikan idea
dengan lancar dan menyakinkan serta boleh menerima pandangan orang lain.
d. Berkeperibadian Tinggi – Berkeupayaan membuat refleksi kendiri untuk meningkatkan
kualiti peribadi secara berterusan serta mempamerkan nilai baik dalam pemikiran
serta amalan untuk menyumbang kepada organisasi.

5. Kaedah Pentaksiran

Terdapat dua (2) bentuk pentaksiran dalam aktiviti Perantisan 1:

a. Maklum balas PGB (borang P1-3) – memberi maklum balas kompetensi peserta
dalam domain keterampilan Berkomunikasi Berkesan dan Berkeperibadian Tinggi.

b. Pentaksiran pembentangan individu selama tujuh (7) minit berdasarkan pelaporan
dalam dua (2) aspek sahaja iaitu faktor pemilihan sekolah dan refleksi.

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

36

P1-2

FORMAT PELAPORAN PERANTISAN 1

Nama
No. Kad Pengenalan
Kelas/Kumpulan
Ambilan/Tahun

Butiran Am Sekolah Asal/ Pejabat Sekolah Perantisan 1
Nama Sekolah Bertugas

Kod Sekolah

Tarikh Perantisan Dilaksanakan

Nama Pengetua/Guru Besar (P/
GB)
Faktor Pemilihan sekolah
(Nyatakan justifikasi Pemilihan)
Tiga (3) kekuatan kepimpinan
dan pengurusan sekolah serta
justifikasi

Tiga (3) perkara (kepimpinan dan
pengurusan) yang perlu ditambah
baik dan justifikasi

Refleksi atas kepimpinan dan pengurusan (perbandingan) dan penambahbaikan yang akan
diambil sekiranya diberi peluang menerajui sekolah.

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

37

P1-3

PERANTISAN 1
Borang Maklum Balas Pengetua/Guru Besar

Nama Peserta

No. Kad Pengenalan

Sekolah Asal/Pejabat Bertugas

Sekolah Perantisan 1
Tarikh di Sekolah Perantisan 1
Ulasan Prestasi Peserta

Terendah Tertinggi
45
Kompetensi 1 2 3

Berkomunikasi Berkesan (K)

Berkeperibadian Tinggi (PT)

Ulasan keseluruhan:

……………………………. Tarikh:
(Nama PGB) Cap Sekolah:

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

38

B. PERANTISAN 2

1. Tempoh pelaksanaan

Perantisan 2 dilaksanakan selama enam (6) minggu berturut-turut atau 30 hari bekerja.

2. Pemilihan Sekolah Perantisan

Peserta dikehendaki memilih satu sekolah perantisan yang berada dalam daerah yang
sama dalam lingkungan 25 kilometer dari sekolah atau pejabat asal. Sekiranya sekolah
yang dipilih berada di luar 25 kilometer, tuntutan perjalanan tidak disediakan. Sekolah
yang dipilih adalah daripada senarai yang dicadangkan oleh Pejabat Pendidikan Daerah
(PPD)/Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) masing-masing mengikut jangkaan kekosongan
tempat PGB dalam tempoh 3 tahun atau yang bersesuaian. Pemakluman pilihan sekolah
dibuat secara dalam talian semasa proses e-NPQEL. Hanya seorang peserta sahaja
dibenarkan bagi setiap sekolah perantisan.

3. Keberadaan Peserta di Sekolah Perantisan

Peserta dicadangkan supaya berada di sekolah perantisan selama tiga (3) hari dalam
seminggu. Manakala baki dua hari lagi memerlukan peserta berada di sekolah atau
pejabat asal. Jumlah minimum keseluruhan program Perantisan 2 yang perlu diikuti oleh
peserta adalah selama 18 hari. Jika peserta tidak dapat memenuhi keperluan seperti
yang dinyatakan, peserta hendaklah berbincang dan mendapat persetujuan urus setia.
Keberadaan peserta semasa Perantisan 2, sama ada di pejabat asal atau sekolah
Perantisan 2 adalah dengan persetujuan Ketua Jabatan, Mentor dan Penyelia.

Jadual 7: Aktiviti dan Pelaporan Perantisan 2

Minggu Aktiviti Pelaporan
1
1.1 Memperkenalkan peserta Laporan menggunakan templet
2-5 kepada guru-guru dan Anggota standard (analisis persekitaran dan
6 Kumpulan Pelaksana (AKP) oleh mengenal pasti isu kritikal).
PGB mentor.
Laporan menggunakan templat
1.2 Melaksanakan analisis standard (kekuatan
persekitaran dan mengenal pasti kepimpinan/pengurusan dan perkara
isu strategik. yang boleh ditambah baik).

1.1 Melaksanakan job shadowing Laporan menggunakan templat
kepimpinan dan pengurusan standard (perancangan/pelaksanaan
PGB mentor. Bidang-bidang projek intervensi)
yang berkaitan adalah Kerangka pembentangan dihantar
berdasarkan 9 elemen di dalam kepada penyelia melalui e-mel.
SKKSM.
Draf laporaan perantisan dihantar kepada
1.2 Menyediakan pelan penyelia melalui e-mel.
perancangan penambahbaikan
bagi projek intervensi. Laporaan perantisan yang lengkap dimuat naik
ke dalam e-NPQEL.
1.3 Melaksanakan projek intervensi
yang telah dirancang.

1.4 Menyediakan pelaporan

1.1 Membuat refleksi bagi projek
Intervensi yang telah dilaksanakan

1.2 Melengkapkan pelaporan

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

39

4. Penyeliaan dan Bimbingan

Pensyarah IAB yang dilantik sebagai Penyelia akan menyelia dan membimbing peserta
sepanjang tempoh perantisan. Manakala PGB yang dilantik sebagai mentor akan
membimbing peserta. Penyeliaan dan bimbingan oleh pensyarah IAB dilaksanakan dalam
dua cara iaitu secara bersemuka dan secara dalam talian.

Aktiviti Jadual 8: Pemetaan Pentaksiran Perantisan 2

Kerja buat dan pelaporan Kompetensi yang ditaksir
(Tugasan di lapangan) 1. Berfikiran Strategik
2. Membuat Keputusan
3. Memimpin Perubahan
4. Menyelesaikan Masalah
5. Memimpin Pembelajaran
6. Membangun Kapasiti
7. Membina Jaringan dan Jalinan
8. Berkomunikasi Berkesan
9. Berkepemimpinan
10. Berkeperibadian Tinggi

5. Kaedah Pentaksiran

Peserta akan ditaksir dalam satu (1) peringkat iaitu semasa kerja buat dan laporan
yang dihantar.

6. Hasil Kerja Peserta

a. Peserta menyediakan laporan perantisan menggunakan templat standard yang
boleh diakses pada e-resos. Laporan perantisan ini ditaksir oleh Penyelia.

b. Peserta menyediakan laporan mingguan menggunakan templat standard
yang boleh diakses pada e-resos. Laporan perlu disahkan oleh PGB mentor
dan disertakan bersama Laporan Perantisan 2.

c. Peserta akan melaksanakan perkongsian hasil kerja Perantisan 2 dalam bentuk
kolokium, pameran, poster dan lain-lain dalam sesi bersemuka Fasa 3.

7. Peranan Peserta

a. Mendapatkan maklumat terperinci mengenai projek yang dikenal pasti.

b. Mengumpul bahan-bahan berkaitan projek penambahbaikan yang akan
dilaksanakan.

c. Melaksanakan satu projek penambahbaikan untuk sekolah.

d. Menyediakan laporan mingguan dan mencatatkan perbincangan dan refleksi
hasil pemerhatian dan perbincangan dengan Mentor (Pengetua/Guru Besar)
di sekolah perantisan.

e. Menyediakan laporan mengikut format untuk dikemukakan pada akhir
perantisan 2. Laporan perlu dimuat naik ke e-Laporan dan satu (1) laporan
dalam bentuk salinan cetak (hard copy) dikemukakan kepada urus setia
NPQEL pada Fasa 3.

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

40

f. Membentangkan hasil tugasan dalam bentuk kolokium, pameran, poster dan
lain-lain dalam sesi bersemuka Fasa 3.

8. Peranan Penyelia

a. Memastikan peserta melaksanakan satu projek di sekolah perantisan.

b. Membimbing peserta dari segi pelaksanaan program perantisan dengan
menggunakan kaedah yang ditetapkan.

c. Membuat sekurang-kurangnya satu (1) kali lawatan ke sekolah peserta untuk
memastikan peserta melaksanakan program dengan betul dan membantu dari
segi maklumat penyediaan laporan perantisan.

d. Menerima dan memeriksa laporan perantisan bagi setiap peserta seliaan dan
menentukan tahap kompetensi peserta berasaskan Rubrik Analitik Kompetensi
yang telah ditetapkan dan kemudiannya direkodkan dalam borang pentaksiran
individu lapangan.

9. Peranan Mentor (Pengetua/Guru Besar)

a. Menyediakan peluang dan memberi kerjasama kepada peserta untuk
melaksanakan satu projek penambahbaikan di sekolah.

b. Meluangkan masa bagi perbincangan dengan peserta tentang projek yang
dilaksanakan.

c. Memberi petunjuk dan panduan kepada peserta tentang penterjemahan teori
pengurusan dan kepimpinan kepada pelaksanaan projek di sekolah.

d. Membantu peserta dari segi pengayaan ilmu yang telah dipelajari dan bantuan
terhadap kemusykilan peserta berkaitan projek yang dilaksanakan.

e. Mengesahkan catatan peserta tentang aktiviti di sekolah semasa melaksanakan
program perantisan.

f. Membuat penilaian berkaitan pengurusan dan kepimpinan peserta
menggunakan borang penilaian mentor dan menyerahkan borang tersebut
kepada penyelia selepas peserta tamat melaksanakan perantisan 2.

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

41

P2-1

BORANG ANALISIS PERSEKITARAN
Nama Peserta:____________________________________
No. KP:__________________________________________
Kod Sekolah dan Nama Sekolah:
________________________________________________

ARAHAN: Borang analisis persekitaran ini mesti dilengkapkan oleh peserta berasaskan data dan maklumat

Elemen Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman Isu

Kepimpinan Berkesan
(Rujuk SKKSM:
Pengurusan Organisasi
Pengurusan Kurikulum
Pengurusan HEM
Pengurusan Kokurikulum
Pengurusan Kewangan)

Persekitaran Pengajaran dan
Pembelajaran Bermakna
(Rujuk SKKSM:
Pengurusan Kurikulum
Pengurusan HEM
Pengurusan Kokurikulum
Pengurusan Fizikal)

Guru Berkualiti:
(Rujuk SKKSM:
Pengurusan Sumber
Manusia
Pengurusan Kurikulum
Pengurusan HEM
Pengurusan Kokurikulum)

Sokongan PIBG dan
Komuniti:
(Rujuk SKKSM:
Pengurusan Hubungan Luar
Pengurusan Kurikulum
Pengurusan HEM
Pengurusan Kokurikulum)

Berasaskan isu yang dinyatakan, pilih satu (1) isu yang paling kritikal untuk tindakan seterusnya.
Nyatakan justifikasi pilihan anda.

Tandatangan Peserta: Tandatangan Pengetua/Guru Besar Mentor:

Nama: Nama:

Tarikh: Tarikh:

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

42

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKIP2-2

Merujuk Elemen Bidang Keberhasilan Intervensi, nyatakan:
Isu:
______________________________________________________________
Matlamat:
_______________________________________________________________

Janakan strategi melalui TOWS Matrik.

INISATIF/STRATEGI MENGGUNAKAN MATRIKS TOWS

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)
W1
Dalaman S1 W2
S2 W3
Luaran S3 W4
S4 W5
S5

PELUANG (O)

O1
O2
O3
O4
O5

CABARAN/ANCAMAN

(C/T)

C1
C2
C3
C4
C5

Strategi 1: .........................................................................................................
Strategi 2: ........................................................................................................
Strategi 3: ........................................................................................................
Strategi 4: ........................................................................................................

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

43

P2-3

PEMILIHAN INISIATIF/STRATEGI BERDASARKAN PEMBERATAN

Menggunakan skala likert:

1-Amat Rendah 2-Rendah 3-Sederhana 4-Tinggi 5-Amat tinggi

Bil Kriteria Pemilihan Strategi Strategi Strategi Strategi Strategi
1 2 3 4 5

1 Tahap kebolehlaksanaan
kerja

2 Kompetensi staf yang
bertanggungjawab

3 Sumber kewangan dan
kos pembiayaan terlibat

Kemudahan infrastruktur
4 dan peralatan/

kelengkapan

5 Andaian keupayaan
mengatasi halangan

Andaian hasil yang

6 dijangkakan/impak
untuk mencapai objektif,

matlamat/isu, misi dan visi

7 Akur kepatuhan dengan
mandat/arahan

8 Rekod keberkesanan
yang lepas

9 Kesesuaian dengan
persekitaran terkini

Jumlah Skor

Keputusan

SENARAI INISIATIF/STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN

1.
2.
3.
4.

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

44

P2-4

Pelan Intervensi Perantisan 2 NPQEL 2.0

1 2 34 56

BIDANG DATA BIDANG TOV/ KRITERIA INISIATIF
KEBERHASILAN/ DIKUMPUL FOKUS BASELINE KEJAYAAN
(ETR/INDIKATOR)
ASPIRASI

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

45

SENARAI INISIATIF/STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN 11 12 13
7 8 9 10

KAEDAH PIHAK TEMPOH KEPERLUAN EVIDEN DAPATAN KOS
PEMANTAUAN BERTANGGUNGJAWAB MASA SUMBER PENILAIAN SEBENAR

PANDUAN NPQEL VERSI 2018 INSTITUT AMINUDDIN BAKI

46


Click to View FlipBook Version