The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jamsutinunsu, 2021-04-27 01:30:41

รวม กพ. 64

รวม กพ. 64

ภารกิจผูตรวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทพิ ย ศุภวานชิ

วันจนั ทรที่ 1 กมุ ภาพันธ 2564

รวมประชุมคณะกรรมการคดั เลือกขา ราชการ เพือ่ แตงตง้ั
ใหด ํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดบั ชํานาญการพิเศษฯ

วันจนั ทรท ่ี 1 กมุ ภาพนั ธ 2564 เวลา 13.30 น.
ดร.เกศทิพย ศุภวานิช รก.ผตร.ศธ. รวมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก

ขาราชการ เพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ ทําหนาท่ีเปน
คณะกรรมการกล่ันกรองยายขาราชการ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ณ หอ งประชุม สะอาด พิมพส วัสด์ิ อาคารรัชมงั คลาภเิ ษก ช้นั 9 กระทรวงศึกษาธิการ

สํานกั งานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ โทรศัพท 0 2280 2879
319 วงั จันทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดสุ ิต กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกจิ ผตู รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทพิ ย ศภุ วานิช

วนั อังคารที่ 2 กมุ ภาพนั ธ 2564

รวมประชมุ ปฏบิ ตั ิการบรรณาธิการกจิ คูมือแนวทาง
การใหความคมุ ครองและชวยเหลอื นักเรียนนกั ศกึ ษาซึ่งถกู ละเมดิ

กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

วันอังคารที่ 2 กมุ ภาพันธ 2564 เวลา 13.00-17.30 น.
ดร.เกศทิพย ศุภวานิช รก.ผตร.ศธ. รวมการประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ คูมือ

แนวทางการใหความคุมครองและชวยเหลือนักเรียนนักศึกษาซ่ึงถูกละเมิด กระทรวงศึกษาธิการ
ณ หองประชมุ สํานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาข้นั พน้ื ฐาน 1 อาคาร สพฐ. 4 ชน้ั 2

สานตอการปฏิบัติเพื่อความเปนรูปธรรมในการขับเคลื่อนนโยบาย “โรงเรียน
เปนสถานศึกษาที่ใหความรูและพัฒนาคนและ เปรียบเสมือนบานท่ีใหความอบอุน และความปลอดภัย“
ของ รฐั มนตรวี า การกระทรวงศกึ ษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
โดยมุงหวังใหมีแนวปฏิบัติที่พื้นท่ีสามารถดําเนินการปองกัน ปราบปรามและชวยเหลือเยียวยานักเรียน
นักศึกษาซึ่งถูกละเมิด โดยมีความรวมมือในการสงตอหนวยเฉพาะทางท่ีสามารถชวยนักเรียน/นักศึกษา
ไดทันทวงทีและมีความชัดเจนในความรับผิดชอบในส่ิงที่ควรทํา และชองทางในการแจงเมื่อเกิดเหตุ
ผา นคมู อื แนวทางการใหความคมุ ครองและชวยเหลอื นักเรียนนกั ศกึ ษาซง่ึ ถูกละเมดิ กระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ซง่ึ นายสมบรู ณ มว งกลํา่ คณะทํางานรัฐมนตรวี า การกระทรวงศกึ ษาธกิ าร เปนประธาน

สํานกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท 0 2280 2879
319 วงั จนั ทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดุสติ กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกจิ ผูต รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทิพย ศภุ วานชิ

วันองั คารที่ 2 กมุ ภาพันธ 2564

มีผูเขา รวมประชุม ดังนี้
-กระทรวงศึกษาธิการ
นายสนิท แยมเกษร รองเลขาธิการ สพฐ. ประธาน ศคม., นายอรรถพล สังขวาสี ผูชวยเลขาธิการ สอศ.,
นายธรี  ภวงั คนนั ท ที่ปรึกษาฯ สพฐ.
โดยมี นางเกศทิพย ศุภวานิช ผูชวยปลัดกระทรวงฯ รกน.ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เปน ผดู ําเนินการประชมุ ฯ
นายนิสิต เนินเพ่ิมพิสุทธ์ิ รองผูอํานวยการ สพม.เขต 1 ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการศูนยเฉพาะกิจคุมครอง
และชวยเหลอื นกั เรียน สพฐ. เปนเลขานกุ ารฯ
นอกจากนี้ ยังมีรองศึกษาธิการภาค 7 ปฏิบัติหนาท่ีศึกษาธิการภาค 18, ผูอํานวยการ สพม. เขต 1,
ผูอํานวยการสํานักนิติการ สป., ผูอํานวยการกลุมงานวินัย สํานักบริหารงานบุคคล สอศ., ผูอํานวยการ
โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ.,
รองผูอํานวยการ สพป.เพชรบรูณ เขต 1, รองผูอํานวยการ สพม. เขต 38, ผูอํานวยการโรงเรียนสามเสน
วิทยาลยั , ผูอาํ นวยการโรงเรยี นศลี าจารพพิ ัฒน, ผูอํานวยการโรงเรียนเมืองดงวิทยา, ทีมนิติกรจาก สพฐ.,
สอศ., สป., กศน. และทมี คณะทาํ งาน ศคม.

สํานักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ โทรศพั ท 0 2280 2879
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดสุ ิต กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกจิ ผตู รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทิพย ศุภวานชิ

วันองั คารที่ 2 กุมภาพันธ 2564

-หนว ยงานภาคเี ครือขายภาคเอกชน ไดแ ก
ผแู ทนองคก รยูนเิ ซฟ, ผแู ทนมูลนิธิศานติวัฒนธรรม, ผแู ทนมูลนธิ ศิ นู ยพ ิทกั ษสิทธิเด็กและเครือขายสิทธิเด็ก
แหงประเทศไทย, ผูแทนมูลนิธิสรางสรรคเด็ก, ผูแทนมูลนิธิเพ่ือนหญิง, ผูแทนมูลนิธิเอ-ทเวนตี้วัน, ผูแทน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน พม. และนางสาวขางกาย เอรียาสกุล ผูกอตั้งเพจ “KhangGuy - ผูหญิงที่ชื่อ
วา ขางกาย”
การประชุมครั้งน้ีเปนการผนึกกําลังรวมหนวยงานรัฐและภาคีเครือขายภาคเอกชน รวมกันดําเนินงานดวย
ความต้ังใจใหเกดิ ประโยชนสูงสดุ เชนเดยี วกับทกุ ครงั้ ท่ีผา นมา
แนวทางการใหความคุมครองและชวยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกละเมิด กระทรวงศึกษาธิการ ไดมี
การนํารูปเลม (ราง) คูมือ ศคม. ไปทําประชาพิจารณ รวมกับคณะทํางานของ สพม.20 จ.อุดรธานี และ
สพป. พทั ลงุ เขต 1 แลว จงึ นํามาเตมิ เตม็ เพ่อื ความถกู ตองและสมบรู ณตอ ในการประชุมคร้งั นี้
ส่ิงทไ่ี ดจ ากการประชุมครั้งน้ี
1. คูม ือแนวทางการใหค วามคมุ ครองและชว ยเหลือนกั เรยี นนักศึกษาซ่งึ ถกู ละเมิด (เลม ใหญ)
2. แนวทางการใหค วามคมุ ครองและชวยเหลือนกั เรียนนกั ศึกษาซงึ่ ถกู ละเมิด(เลมเลก็ )

สาํ นกั งานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ โทรศพั ท 0 2280 2879
319 วงั จันทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดุสิต กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกิจผตู รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทิพย ศภุ วานชิ

วันอังคารที่ 2 กมุ ภาพนั ธ 2564

การดาํ เนินการตอไป
- ภายใน 2 สัปดาห คณะทาํ งานกลุม ยอ ยปรับแกเนอ้ื หาตามขอเสนอของทีป่ ระชมุ ครง้ั นี้
- สงกลับใหห นว ยงานเก่ยี วของตรวจสอบความถกู ตองและสง กลบั มาท่ีคณะทาํ งานไมเ กนิ 2 สัปดาห
- นําเสนอใหคณะกรรมการพิจารณารอบสุดทาย กอนตีพิมพ เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับทุกภาคสวน
ที่เก่ียวของ ในการคุมครองและชวยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกละเมิด ใหเปนไปดวยความรวดเร็วและ
มีประสทิ ธิภาพ ท้งั ดา นการปอ งกัน ดานการปราบปราม และดานการคุมครอง และชวยเหลือ นอกจากนั้น
ทุกหนวยงานในสงั กดั กระทรวงศกึ ษาธิการสามารถนําไปปฏิบัตไิ ดอ ยา งถูกตอ งในรูปแบบเดียวกัน

สาํ นักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ โทรศัพท 0 2280 2879
319 วงั จันทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดสุ ิต กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกิจผูต รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทิพย ศุภวานิช

วันพธุ ที่ 3 กุมภาพนั ธ 2564

มอบนโยบายการตรวจราชการ
แกเ ขตตรวจราชการ ศกึ ษาธิการภาค 3

วันพธุ ที่ 3 กุมภาพันธ 2564 เวลา 13.30 น.
ดร.เกศทพิ ย ศุภวานิช รก.ผตร.ศธ. ลงพ้นื ทีจ่ งั หวัดกาญจนบุรี เพื่อประชุมมอบนโยบายการ

ตรวจราชการ ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ผูเขารวมประชุมประกอบดวย ผอ.กลุมตรวจ
ราชการและตดิ ตามประเมนิ ผล รักษาราชการแทน ศธภ. 3 และคณะ, ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีและคณะ,
ศกึ ษาธกิ ารจังหวัดกาญจนบรุ ีและคณะ และรองศึกษาธกิ ารจังหวดั สุพรรณบรุ ี
โดยมีประเด็นการประชุมมอบนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศกึ ษาธกิ าร ดงั น้ี
1. รูปแบบการตรวจราชการ
2. นโยบายการจดั การศกึ ษา
3. นโยบาย/ประเดน็ การตรวจราชการและตดิ ตามประเมนิ ผลประจําป 2564
4. วิธีการตรวจตดิ ตาม
5. โครงสรางแบบรายงานผลการตรวจราชการและตดิ ตาม ประเมินผล

สาํ นักงานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ โทรศพั ท 0 2280 2879
319 วงั จันทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดุสิต กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกิจผตู รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทิพย ศภุ วานชิ

วนั พธุ ที่ 3 กมุ ภาพนั ธ 2564

แจงกรอบระยะเวลาการตรวจราชการกรณีปกติ เพื่อตรวจ ติดตามแผนงาน/โครงการ
สําคัญตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาชาติ และแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการในภาพรวมของเขตตรวจ
ราชการท่ีรับผดิ ชอบ ดงั น้ี
รอบท่ี 1 วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564
รอบท่ี 2 วันท่ี 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564

ชี้แจงการตรวจราชการแบบบูรณาการ ซึ่งเปนการตรวจรวมกับผูตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี และผูตรวจราชการกระทรวงอ่ืน ตามแผนการตรวจฯ ของสํานักนายกรัฐมนตรี เพ่ือหา
ขอมูล ขอเท็จจริง แนวทางการแกไขปญหาใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของรับไปดําเนินการฯ โดยปกติลงพื้นท่ี
ปล ะ 2 คร้ัง

ช้ีแจงการตรวจราชการกรณีพิเศษ ซึ่งเปนการตรวจราชการนอกเหนือจากการตรวจ
ราชการกรณีปกติ ซง่ึ ไมไ ดก าํ หนดไวใ นการแผนการตรวจราชการประจําป

สํานักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ โทรศัพท 0 2280 2879
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดุสิต กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกจิ ผตู รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทิพย ศภุ วานิช

วันพธุ ท่ี 3 กุมภาพนั ธ 2564

นอกจากน้ัน ไดแจงถึงการตรวจตาม Agenda ซ่ึงไดรับมอบหมายไดแก การจัดการเรียน
การสอนเพ่อื พัฒนาผูเ รียนใหม ีทกั ษะในศตวรรษที่ 21 ซง่ึ อยใู นนโยบายดานการพัฒนาและเสรมิ สรา ง
ศักยภาพทรัพยากรมนษุ ย

หลังจากน้ันเพื่อเปนการยกตัวอยางตัวอยางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ไดนําเสนอ
เรื่อง การแนะแนว ในชวงการระบาดของ COVID-19 ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนใหเขากับสถานการณ
เชนเดียวกัน สพฐ. จึงไดวิเคราะหแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (พ.ศ.2561
–2565) ตามแผนยุทธศาสตร 20 ป เพื่อใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และภาคีเครือขาย
ที่เกี่ยวของไดปรับประยุกตใชและเลือกนําไปใชในการจัดกิจกรรมแนะแนวใหกับนักเรียนท่ีครอบคลุม
ขอบขายการจัดกิจกรรมแนะแนวทั้ง 3 ดาน สําหรับนักเรียน ป.1-ป.3 / ป.4-ป.6 / ม.1-ม.3 / ม.4-ม.6
ท่สี อดคลอ งกบั บริบทความพรอ มของนกั เรยี นและโรงเรียน คอื
1. ดานการศึกษา
2. ดานอาชพี
3. ดานสว นตวั และสงั คม

สาํ นักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ โทรศัพท 0 2280 2879
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดสุ ติ กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกจิ ผูต รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทิพย ศุภวานชิ

วนั พธุ ท่ี 3 กุมภาพันธ 2564

และไดใหชองทางในการเขาถึงสื่อตางๆ ท่ีสามรถนํามาใชประโยชนไดอยางดีย่ิง จากหนา
Website ของกลมุ พัฒนาระบบการแนะแนว สวก. สพฐ. http://www.guidestudent.obec.go.th/

ชวงทายของการประชุม ไดเปดโอกาสให ผูเขารวมการประชุมจาก ศธภ.3 และ ศธจ.
ทั้ง 3 จังหวัด ไดซักถาม และเสนอขอคิดเห็น รวมท้ังนัดหมายชวงเวลาการลงพ้ืนท่ีตรวจราชการ ท้ังน้ี
รกน. ผตร.ศธ. เนนย้ําวาการตรวจราชการทุกแหงจะเปนไปตามสภาพจริง และมุงเนนเพื่อการพัฒนา
การศกึ ษาเปนสําคัญดยี วกนั

สาํ นกั งานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ โทรศัพท 0 2280 2879
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดุสติ กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกิจผูตรวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทิพย ศภุ วานชิ

วันพฤหสั บดที ่ี 4 กมุ ภาพันธ 2564

ลงพืน้ ทต่ี ิดตามการดาํ เนินงานโรงเรียน Stand Alone
“โรงเรียนบา นองหลุ” สพป.กาญจนบุรี เขต 1

จากนโยบายบูรณาการดานการศึกษา “โรงเรียน Stand Alone” ของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธกิ าร นาย ณัฏฐพล ทปี สวุ รรณ
วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ 2564 เวลา 09.30 น. ดร. เกศทิพย ศุภวานิช ผูชวยปลัดกระทรวงฯ
รักษาราชการในตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานโรงเรียน
Stand Alone “โรงเรียนบานองหลุ” สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ตามนโยบายบูรณาการดานการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดกาญจนบุรี พรอมดวย ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี, รอง ผอ.สพป.
กาญจนบรุ ี เขต 1 และคณะทํางาน
โรงเรยี นบานองหลุ
- มขี าราชการครู 3 คน ครูอัตราจา ง 2 คน โดยสว นใหญเ ปนครูท่ีมภี ูมิลําเนาในพน้ื ท่ี
- มีนักเรยี นรวมท้ังหมด 51 คน (ชนั้ อนบุ าลปท่ี 1 – ประถมศกึ ษาปท่ี 6)

สาํ นกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ โทรศพั ท 0 2280 2879
319 วงั จนั ทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดุสิต กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกจิ ผตู รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทิพย ศภุ วานชิ

วนั พฤหัสบดที ่ี 4 กมุ ภาพันธ 2564

สภาพทางภูมิศาสตร ตั้งอยูในพื้นที่หางไกลและมีความยากลําบากในการเดินทาง โดยใช
เวลาในการเดนิ ทางจากตวั อาํ เภอเมอื งกาญจนบรุ ี ถงึ โรงเรียน 4 ชม. ระยะทาง 180 กม. โดยการเดินทาง
ดวยรถยนต ขามแพขนานยนต ตอดวยรถยนต จนถึงทาเรือ เพ่ือเดินทางตอดวยเรือหางยาว 1 ชม.ข้ึนฝง
ท่ีหมูบานองหลุ เดินทางดวยรถขนพืชผล รถไถทางการเกษตรพวงทาย(รถอีแตก) เสนทางถนนลูกรัง
4 กม. ถึงโรงเรียนบานองหลุ นอกจากน้ี บริเวณหนาติดนํ้า หลังติดภูเขา ท่ีมีประมาณ 120 ครัวเรือน
ในหมูบานจะมีเพียง 1 โรงเรียน และมีวัดเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชนเปนอยางดี เห็นไดจากการ
แตง กลอนท่เี ปน เรื่องราวของพระสงฆ จาก นร.ชาย ชั้น ป.5 ในคาบเรียนการแตงกลอนภาษาไทย ซึ่งเปน
สง่ิ ท่นี าช่นื ชมเปน อยางมาก

รก.ผอ.โรงเรียน, คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ใหขอมูล แจงปญหา
ของโรงเรียนเร่ืองไมมีกระแสไฟฟาใช จึงเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอน โดยเฉพาะการเรียนการสอน
ดวย DLTV รกน.ผตร.ศธ. จึงไดประสานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
เพ่ือขอความอนุเคราะหบันทึกรายการการสอนนักเรียนตั้งแตระดับชั้นเตรียมอนุบาล จนถึง
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ในทุกรายวิชาใส External HD ซึ่งไดประสานในเบ้ืองตนแลว คาดวา ภายใน
2 สัปดาหจะแลวเสร็จ และปญหาเรื่องไฟฟา ไดให รก.ผอ.โรงเรียน ดําเนินการประสานขอมูลเรื่อง
การติดตั้งแผง Solar Cell เนื่องจากมีบางสวนชํารุด ทําใหกําลังไฟไมเพียงพอ ซึ่งจะดําเนินการหาวิธี
แกป ญหาในลาํ ดบั ตอไป

สํานกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ โทรศพั ท 0 2280 2879
319 วังจนั ทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดุสิต กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกิจผตู รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทพิ ย ศภุ วานชิ

วนั พฤหสั บดีที่ 4 กมุ ภาพนั ธ 2564

หลงั จากนนั้ ไดมอบเงนิ และสง่ิ ของตา งๆ ใหก บั เด็กนักเรียนทุกคนของโรงเรียน จาํ นวน 51 คน ไดแ ก
1. เงนิ จากคณุ ขนิฏฐา สิทธิสาร ใหน กั เรยี นคนละ 100 บาท รวม 5,100 บาท
2. หนากากอนามยั จากทานผูบัญชาการเรอื นจาํ กลางจังหวัดนครปฐม
3. อปุ กรณเคร่ืองเขียน จากทานสันตสิ ขุ ภมู สิ ทุ ธินันท
4. ชุดตัวตอ Lego จํานวน 15 ชุด ใหนักเรียน, ขนมและเคร่ืองดื่มชงตาง ๆใหคณะครู จากทีมงาน
รกน.ผตร.ศธ.
ส่ิงที่นาชื่นชมของโรงเรียนบานองหลุ แมวาตั้งจะอยูหางไกล และความไมพรอมในหลายๆดาน เชน ไฟฟา
น้ําประปา ระบบสือ่ สาร แตไดพบวามีการจดั การเรยี นการสอนทมี่ ีคุณภาพ นักเรียนสามารถอานออกเขียน
ได กลาแสดงออก มีไหวพริบ และมีทักษะในการส่ือสารท่ีคลองแคลว แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณ
ของโรงเรยี นอยา งชดั เจน ที่วา “อยูดว ยรัก” : รักการเรียนรู, รกั ษาธรรมชาติ และรกั สวนรวม

สํานักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ โทรศพั ท 0 2280 2879
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดสุ ิต กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกิจผตู รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทิพย ศภุ วานชิ

วนั ศกุ รท ่ี 5 กมุ ภาพนั ธ 2564

ลงพนื้ ทตี่ ิดตามการดําเนินงานโรงเรียน Stand Alone
“โรงเรียนเพยี งหลวง 3 (บานเหมอื งแรอ ีตอ ง)

ในทลู กระหมอ มหญิงอบุ ลรัตนราชกัญญา สิรวิ ัฒนาพรรณวดี”
สพป. กาญจนบรุ ี เขต 3

“โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บานเหมืองแรอีตอง) ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี” โรงเรยี น Stand Alone ท่เี ปนโรงเรยี นนํารองของ สพป. กาญขนบรุ ี เขต 3
ซ่ึงผูชวยปลัดกระทรวงฯ รกน. ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.เกศทิพย ศุภวานิช พรอมดวย
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี, รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 และ
คณะทํางาน เดินทางไปนิเทศติดตามการดําเนินงานตามนโยบายบูรณาการดานการศึกษา
ของรฐั มนตรวี า การกระทรวงศึกษาธกิ าร นาย ณัฏฐพล ทปี สวุ รรณ เมื่อวนั ศุกรท ี่ 5 กมุ ภาพันธ 2564
โรงเรียนตั้งอยูกลางหุบเขาติดแนวเขตชายแดนประเทศเมียนมาร การเดินทางโดยรถยนต มีเสนทาง
ขึ้นเขาตลอดระยะทาง มีโคงรวมแลวถึง 399 โคง จึงใชเวลาในการเดินทางจากตัวอําเภอเมือง
กาญจนบุรี ถึง 4 ชม. ดว ยระยะทาง 220 กม.

สํานกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ โทรศพั ท 0 2280 2879
319 วังจนั ทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดสุ ิต กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกิจผูตรวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทพิ ย ศภุ วานชิ

วนั ศกุ รท ่ี 5 กุมภาพนั ธ 2564

- มผี ูบรหิ าร 1 คน ขาราชการครู 4 คน ครอู ัตราจาง 2 คน เจา หนาทธี่ รุ การโรงเรียน 1 คน
- มีจํานวนนักเรยี นรวมท้งั สิน้ 46 คน ระดบั ชั้นประถมศกึ ษาปท ่ี 1 ถงึ ช้ันประถมศึกษาปท ่ี 6
(สาขาหลกั : บานเหมืองแรอ ตี อ ง)
- มีหอ งเรยี นสาขา 2 แหง ไดแก หอ งเรียนสาขาพระธาตุโบออง และหองเรียนสาขาบานใหมไรป า

ผอ.โรงเรียน และคณะครู แจงถึงสภาพปญหาของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในสวนของกระแสไฟฟาที่ไมเพียงพอในการใชงาน เน่ืองจากใชพลังงานกาซธรรมชาติ ปตท.รวมกับ
หมูบาน มีการติดตั้งเคร่ืองปนกระแสไฟฟาใชงานเองในกรณีไฟฟาไมเพียงพอแตยังประสบปญหาในสวน
ของงบประมาณในการจดั ซือ้ นํา้ มนั เชือ้ เพลงิ ท่ีใชกับเคร่ืองปน กระแสไฟฟา ทําใหการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนไดไมเต็มประสิทธิภาพ อยากไดรับการชวยเหลือในสวนของระบบกระแสไฟฟาเรงดวนที่สุด
เพือ่ ใหก ารจัดการเรยี นรเู กดิ ประสิทธิผลสูงสุดแกผ ูเรยี น

สํานักงานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ โทรศพั ท 0 2280 2879
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดุสติ กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกจิ ผูตรวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทพิ ย ศภุ วานิช

วันศุกรท ่ี 5 กมุ ภาพนั ธ 2564

แนวทางในการบริหารจัดการการเรียนการสอน รวมถึงกิจกรรมเสริมอื่นๆของโรงเรียน พบวาเนื่องจาก
โรงเรียนต้ังอยูใกลแหลงทองเที่ยวที่มีนักทองเที่ยวจํานวนมาก โรงเรียนจึงมีการบูรณาการ การจัดการ
เรียนรูใหกับนักเรียนตามความถนัดและสนใจ ในดานการฝกทักษะอาชีพ รวมท้ังเปด school stay
ใหน ักทองเที่ยวพัก ฝกใหนักเรียนทําเบเกอรี่ (เคกสม) ซึ่งมีลักษณะพิเศษ คือ เน้ือเคกไมติดมือเพราะมีเนย
เปนสวนผสม
ครีมเคกมีรสชาติอรอย แปงเคกสามารถแชเย็นได 7 วันโดยเนื้อเคกไมแข็งกระดางและไดรับรางวัล
เหรียญทอง การแขงขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปการศึกษา 2562 นอกจากน้ีไดเปดราน
กาแฟสด นักเรียนเปนบาริสตา ชงเคร่ืองดื่มตางๆ ขายใหกับนักทองเที่ยวในชุมชน ทําใหนักเรียนมีรายได
ระหวางเรยี น มเี ปด บารเบอร นักเรยี นเปน คนตัดผม โดยไดรบั ความรวมมือจากจิตอาสา เจาของรานตัดผม
จากตัวเมืองกาญจนบุรมี าสอนใหน กั เรยี น
นอกจากน้ี ยังมีการนวดแผนไทย โดยไดมีเจาหนาท่ีแพทยแผนไทยจากโรงพยาบาลทองผาภูมิมาเปน
วทิ ยากรให
หลังจากน้ัน คณะนิเทศติดตามไดมอบเงินและส่ิงของตางๆ ใหกับเด็กนักเรียนทุกคนของโรงเรียน
จํานวน 46 คน ไดแ ก
1. เงินจากคุณขนฏิ ฐา สิทธสิ าร ใหนักเรยี นคนละ 100 บาท รวม 4,600 บาท
2. หนา กากอนามยั จากทานผบู ัญชาการเรือนจาํ กลางจงั หวัดนครปฐม
3. อุปกรณเ คร่อื งเขียน จากทา นสันตสิ ุข ภมู สิ ทุ ธินันท
4. ชดุ ตัวตอ Lego จาํ นวน 15 ชุด ใหน กั เรยี น, และมอบกระเชา ใหค ณะครู จากทมี งาน รกน.ผตร.ศธ.

สํานักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ โทรศพั ท 0 2280 2879
319 วังจนั ทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดุสิต กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกิจผูต รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทพิ ย ศุภวานิช

วนั ศุกรท ่ี 5 กุมภาพันธ 2564

ส่ิงท่ีนาชื่นชม ครูเกง ขยันและวางระบบการทํางานเปนทีมของนักเรียนไดเปนอยางดี โรงเรียนฝกให
นกั เรียนมที กั ษะดา นอาชีพ และนักเรยี นมีรายไดเสรมิ ของตนเอง
โดยมี สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
หรือ กสทช.และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไดมาจัดต้ังศูนย ICT เปนศูนยการเรียนรูแหงปล็อค
มีคอมพิวเตอรสาํ หรับนักเรยี นและประชาชนทัว่ ไปจํานวน 10 เคร่ือง และสนบั สนนุ งบประมาณในการดูแล
ศูนย ICT โดยมีเด็กชายแม็ก จริยกุลพาณิชย เปนอาสาสมัครดูแล ทําใหมีรายไดทุกเดือน เดือนละ
2,000 บาท นอกจากน้ี ยงั แบงกลมุ ของนักเรยี น ทด่ี าํ เนนิ การตางๆ เชน
- School Stay,รานตดั ผม,นวดแผนไทย โรงเรียนจะแบง รายไดใหนกั เรียน 50%
- รานกาแฟ,เบเกอร่ี, น้ําพริก, ขนมไทย, การแปรรูปผลิตภัณฑในทองถ่ิน เชน กลวยฉาบ มันฉาบ
เผอื กฉาบ โรงเรียนจะแบงรายไดใหน ักเรียน 40% จากยอดขายทขี่ ายไดจากนักทองเที่ยวและชมุ ชน
นอกจากน้ี การทํางานเปนทีมของนักเรียนทั้งโรงเรียนโดยมีพี่ ป.6 ทั้ง 7 คน จะเปนพี่ใหญและขอกําลัง
เสริมจากนองๆ ผานวิทยุสื่อสารในโรงเรียน ซึ่งดําเนินการอยางคลองแคลว โดยมี ดร.ธวัชชัย อาจมาก
เปนครูประจําชั้นและนางสราพร เจริญสุข ผอ.โรงเรียน โดยยึดหลักท่ีวา ไมใหครูทิ้งนักเรียน รวมท้ังมี
การดูแลความปลอดภัยของนักเรียนจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19) สรางความตระหนัก
แกครู และนักเรียน ทั้งยังสรางฉากกั้นที่โตะนักเรียน เพ่ือรักษาระยะหาง แสดงถึงความ ใสใจในนักเรียน
อยางแทจริง

สํานักงานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ โทรศพั ท 0 2280 2879
319 วงั จันทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดุสิต กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกิจผูตรวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทพิ ย ศุภวานิช

วันจนั ทรท ่ี 8 กุมภาพนั ธ 2564

ลงพ้นื ท่ีตดิ ตามขอมูล รวมหารือและแลกเปลยี่ น
กบั รอง ศธจ.นครศรธี รรมราช, รอง ผอ. สพป. ราษฎรธ านี เขต 1 และ

รอง ศธจ. ชุมพร และประสาน ติดตามงานตอเนื่อง

วนั จนั ทรท ่ี 8 กุมภาพันธ 2564
เวลา 08.00 น. ดร.เกศทิพย ศุภวานิช ผช.ปลัดกระทรวงฯ รกน.ผตร.ศธ. เดินทางไป

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามขอมูลเรื่องการลวงละเมิดตามท่ีลงขาว และได
ช้ีแจงนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของศูนยคุมครองและชวยเหลือนักเรียนนักศึกษาซ่ึง
ถูกลวงละเมิด กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งไดประสานงานทางเขตพื้นท่ีซ่ึงดําเนินการดวยความเรียบรอย
เนื่องจากมีทานรองเลขาฯ กพฐ. ทานสนิท แยมเกษรและ ผอ.ศูนย ฉก.ชน. ทานนิสิต
เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ติดตามอยางใกลชิด โดยนางปราณี คูมณี รองศึกษาธิการจังหวันครศรีธรรมราช ไดรับ
ทราบนโยบายและเตรียมดําเนินการอยางเรงดวน รวมทั้ง ศธจ. นครศรีธรรมราช มีแผนลงพ้ืนที่
ดวยตนเองเชน กัน

สาํ นกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ โทรศพั ท 0 2280 2879
319 วงั จนั ทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดุสติ กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกจิ ผตู รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทิพย ศุภวานิช

วนั จันทรท ี่ 8 กมุ ภาพนั ธ 2564

เวลา 10.30 น. รวมหารือกับนางสุชาดา ลื่มสวัสด์ิ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 เรื่องการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก และ โรงเรียนคุณภาพของ
ชมุ ชน และตอเนอ่ื งดวย แลกเปลยี่ นเร่ืองบรู ณาการดา นการศกึ ษาของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร จ.กาญจนบรุ ี

เวลา 13.30 น. รวมแลกเปล่ียนกับนางสาวพรรณา พรหมวิเชียร รองศึกษาธิการจังหวัด
ชมุ พร เรอ่ื งแนวทางการปฏริ ปู การศึกษา รวมไปถึงงานบูรณาการดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
จ.กาญจนบุรี

รอง ผอ.สพป.สรุ าษฎรธ านี เขต 1

รอง ศธจ. ชุมพร

สาํ นักงานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท 0 2280 2879
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดสุ ติ กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกิจผตู รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทพิ ย ศุภวานิช

วนั จนั ทรที่ 8 กมุ ภาพนั ธ 2564

นอกจากนี้ รก.ผตร.ศธ. ไดประสาน ติดตามงานตอ เนอ่ื ง ดังนี้
จากการประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจ คูมือแนวทางการใหความคุมครองและ

ชว ยเหลอื นกั เรยี นนักศึกษาซ่ึงถูกละเมดิ กระทรวงศึกษาธิการ เมือ่ วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2564
: นายนิสติ เนินเพมิ่ พิสทุ ธ์ิ รองผูอํานวยการ สพม.เขต 1 ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการศูนยเฉพาะกิจคุมครอง
และชวยเหลือนักเรียน สพฐ. เลขานุการฯ ศคม. และทีมงาน ศคม. รวมกับผูแทนองคกรยูนิเซฟ รวมกัน
เพิ่มเติมเน้ือหาเลมคูมือแนวทางการการใหความคุมครองและชวยเหลือนักเรียนนักศึกษาซ่ึงถูกลวงละเมิด
กระทรวงศกึ ษาธิการ ซึ่งดําเนนิ การตามแผนงานท่ีวางไว จะแลว เสรจ็ ภายใน 2 สัปดาหธ.

สาํ นกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ โทรศพั ท 0 2280 2879
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดสุ ติ กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกจิ ผูตรวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทิพย ศุภวานิช

วนั จนั ทรที่ 8 กมุ ภาพันธ 2564

จากการลงพน้ื ทโี่ รงเรยี นองหลุ โรงเรียน Stand Alone นาํ รอ ง จ.กาญจนบุรี เม่อื วันที่ 4 กุมภาพันธ 2564
: เรื่องการสนับสนุนการติดต้ังแผง Solar Cell เพ่ือแกปญหากระแสไฟฟาไมเพียงพอซึ่งเปนอุปสรรคตอ
การเรยี นการสอน โดยจะลงพื้นท่ีในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ 2564 เพื่อนํา External HD ที่มีคลิปการสอน
ทุกวิชาและทุกชั้น ที่ไดรับความอนุเคราะหจาก มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมในพระบรม
ราชปู ถมั ภ ไปมอบ รวมทัง้ ชุดอุปกรณ Solar Cell พรอ มดาํ เนินการตดิ ต้ังใหแ กทางโรงเรยี น

จากการลงพ้ืนท่ีโรงเรียนเพียงหลวง 3 (บานเหมืองแรอีตอง) ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สริ วิ ฒั นาพรรณวดี โรงเรยี น Stand Alone นาํ รอง จ.กาญจนบุรี เม่ือวนั ท่ี 5 กมุ ภาพันธ 2564
: ผอ.โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บานเหมืองแรอีตอง)ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี รับอุปกรณการทําขนม (เตาอบและเคร่ืองตีแปง) เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเรียนรูแกนักเรียน เรียบรอยแลว
และติดตามใหสงแผนโครงการ ขอรับทุนเพื่อตอยอดดานการงานอาชีพใหนักเรียน โดยผอ.โรงเรียนและ
ครูผรู บั ผิดชอบ จะดําเนนิ การใหแลวเสร็จและนําสง ภายในวันองั คารท่ี 9 กุมภาพนั ธ 2564

สาํ นักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ โทรศัพท 0 2280 2879
319 วงั จันทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดุสิต กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกิจผูต รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธิการ
ดร.เกศทิพย ศภุ วานิช

วนั องั คารที่ 9 กมุ ภาพันธ 2564

รว มประชุมผูบริหารสํานกั งานปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ
ครง้ั ที่ 2/2564

วันองั คารท่ี 9 กุมภาพันธ 2564 เวลา 08.30 น.
ดร.เกศทิพย ศุภวานิช รก.ผตร.ศธ. เขารวมการประชุมผูบรหิ ารสาํ นักงานปลัดกระทรวง

ศกึ ษาธกิ าร (สป.ศธ.) คร้ังท่ี 2/2564 ณ หอ งประชมุ จนั ทรเกษม อาคารราชวัลลภ โดยมี ทานสุภัทร
จําปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปน ประธาน ซึง่ จะมีการประชมุ ทุกอังคารทีส่ องของเดอื น
การประชมุ มีรายละเอียดดังน้ี
1. เรอ่ื งความกาวหนา การฉดี วคั ซีนปอ งกนั โรคโควดิ -19 ใหก บั ประชาชนชาวไทย
2. ความกา วหนา และอุปสรรคของการดาํ เนนิ งานโครงการโรงเรียนคุณภาพของชมุ ชน
3. สป.วางแผนลงพื้นทีโ่ ครงการ กระทรวงศึกษาธกิ ารสญั จร

สํานกั งานปลัดกระทรวงศกึ ษาธิการ โทรศัพท 0 2280 2879
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดําเนนิ นอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดสุ ติ กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกจิ ผูตรวจราชการกระทรวงศกึ ษาธิการ
ดร.เกศทิพย ศุภวานชิ

วนั อวังนั คทาร่ี 1ท2่ี 9มกุมราภคามพนั2ธ5624564

รวมพธิ สี วดพระอภธิ รรม
คุณแมสมลม้ิ สขุ อาํ่

วันองั คารท่ี 9 กุมภาพนั ธ 2564 เวลา 18.00 น.
ดร.เกศทิพย ศุภวานิช รก.ผตร.ศธ. รวมพิธีสวดพระอภิธรรม

คุณแมสมลิ้ม สุขอํ่า ณ วัดเจริญธรรมาราม ศาลา 7 เขตสายไหม
กรงุ เทพมหานคร

สาํ นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิ าร โทรศัพท 0 2280 2879
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดําเนนิ นอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดุสิต กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกิจผตู รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ดร.เกศทพิ ย ศภุ วานิช

วันพุธท่ี 10 กมุ ภาพันธ 2564

มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา โปรดกระหมอ ม
แตงต้งั ขา ราชการพลเรือนสามญั สังกดั กระทรวงศึกษาธกิ าร

ใหดํารงตาํ แหนงประเภทบรหิ ารระดับสูง

วันพธุ ท่ี 10 กุมภาพนั ธ 2564
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพรประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แตงต้ังขาราชการ

พลเรือนสามัญ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งขาราชการพลเรือน
สามัญ สังกดั กระทรวงศกึ ษาธกิ าร ใหดํารงตําแหนง ประเภทบรหิ ารระดบั สูง

สาํ นกั งานปลัดกระทรวงศึกษาธกิ าร โทรศัพท 0 2280 2879
319 วงั จนั ทรเกษม ถนนราชดําเนนิ นอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดสุ ติ กรุงเทพมหานคร 10300

ภารกจิ ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ดร.เกศทพิ ย ศภุ วานชิ

วันพุธท่ี 10 กุมภาพนั ธ 2564

มอบนโยบายการขบั เคลอ่ื นการพฒั นาเดก็ ปฐมวัยฯ ของ ศธ .

เวลา 09.00 - 12.00 น.
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให ดร.เกศทิพย ศุภวานิช ผตร.ศธ. มอบนโยบาย

การขับเคลอ่ื นการพัฒนาเดก็ ปฐมวัยสกู ารปฏบิ ัติภายใตก รอบการบูรณาการความรวมมือกลุมเด็กปฐมวัย
4 กระทรวง (กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการพัฒนาสังคมและและความม่ันคงของมนุษย,
กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงสาธารณสุข) ป 2564 โดยใชรูปแบบการประชุมทางไกล
(Video Conference) รวมกับคณะอนุกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและ
กรงุ เทพมหานคร 77 จงั หวัด ดังน้ี
1. นโยบายตามภารกจิ ของกระทรวงศกึ ษาธิการในการพฒั นาเดก็ ปฐมวยั
สง เสริม สนบั สนุน พัฒนาการเดก็ ทั้ง 4 ดาน และเพม่ิ ความสาํ คญั Self-Development และ EF
โดย รมว.ศธ. ไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและ
การเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย เมื่อวันที่ 7 สค. 63 รวมท้ัง วันที่ 23 กย. 63 ไดมอบนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยแกศึกษาธิการจังหวัดและผูอํานวยการ
สํานกั งานเขตพน้ื ท่ีประถมศกึ ษาท่ัวประเทศ

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทรศพั ท 0 2280 2879
319 วงั จันทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ภารกจิ ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ดร.เกศทิพย ศภุ วานิช

วันพุธท่ี 10 กุมภาพันธ 2564

2. การขับเคล่ือนการจดั การศกึ ษาปฐมวัยสูความสําเร็จ
* จบั กรอบเนน 4 ดา น ไดแ ก
- เด็กเปน ศนู ยก ลางการพัฒนา
- การทาํ งานแบบบรู ณาการ
- การถา ยทอดเปา หมายการพฒั นา จากยุทธศาสตรชาติสูกระทรวงและระดับพ้ืนที
- การนาํ เทคโนโลยสี ารสนเทศมาใชในการพัฒนา
3. บันทึกขอตกลงความรวมมือการบูรณาการความรวมมือการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต
(กลมุ เดก็ ปฐมวัย)
4. ผลการดาํ เนินงานปง บประมาณ 2563
นอกจากน้ี นโยบายการบูรณาการงาน (Matrix Organization) ซึ่งสอดคลองกับกลไกการขับเคลื่อน
ที่ประสบความสําเร็จของจังหวัดระนอง “การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบรวมมือ
และแบบบูรณาการ” โดยใชจังหวัดเปนฐาน รองรับยุทธศาสตรชาติทแผนการปฏิรูปประเทศ และ
แผนพฒั นาจังหวดั เปน แบบอยางท่ดี แี ละนา ชื่นชมอยางย่งิ
หลังจากการมอบนโยบายได ตอบขอซักถาม จากผูรวมประชุมจาก 77 จังหวัดท่ัวประเทศ ในประเด็น
ตางๆ ที่เก่ียวของกับกระทรวงศึกษาธกิ าร
และฝากใหผูท่ีอยูในคําสั่งอนุกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดในสวนของ ศธ.
รว มขับเคล่อื นกับพ้ืนท่ีใหเปนรูปธรรม เกิดประสิทธภิ าพสูงสดุ กับเดก็ ปฐมวัย

สํานกั งานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท 0 2280 2879
319 วงั จนั ทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดสุ ิต กรุงเทพมหานคร 10300

ภารกิจผตู รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ดร.เกศทพิ ย ศภุ วานิช

วนั พุธที่ 10 กุมภาพนั ธ 2564

รวมประชมุ เตรยี มความพรอมงานบูรณาการดา นการศึกษา
จ.กาญจนบรุ ี

เวลา 14.00 - 17.00 น.
ดร.เกศทิพย ศุภวานิช ผตร.ศธ. รวมการประชุมหารือเพ่ือเตรียมความพรอม

สําหรับการประชุมระหวาง คณะติดตามนโยบายเรื่องการบูรณาการดานการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการรวมกับผูรับผิดชอบในการดําเนินการของจังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่
15 กุมภาพันธ 2564 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมวชิราวุธชั้นสองอาคารราชวัลลภ
กระทรวงศึกษาธิการ

ผูเขารวมประชุมหารือประกอบดวย ศธจ. กาญจนบุรีและคณะ, ผอ.สพป.
กาญจนบุรี เขต 1 และ 2, รอง ผอ. สพป. กาญจนบุรี เขต 3 และ 4 และคณะ, ผูแทน
ผอ.สพม. 8 รวมดวย ผอ.โรงเรยี นนาํ รอ งทง้ั 3 รูปแบบ

สํานักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ โทรศพั ท 0 2280 2879
319 วังจนั ทรเกษม ถนนราชดําเนนิ นอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดสุ ติ กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกจิ ผตู รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธิการ
ดร.เกศทิพย ศุภวานิช

วนั พธุ ท่ี 10 กมุ ภาพันธ 2564

ผอ.โรงเรียนนํารองแตละแหง และเขตพ้ืนท่ีฯ รวมกันวิเคราะหเหตุผล
คุณสมบัติที่โดดเดน ท่ีสอดคลองกับนโยบายฯ ซ่ึงยืนยันวาโรงเรียนแตละแหง
มีความเหมาะสมทจี่ ะเปนโรงเรียนนาํ รองของจังหวดั กาญจนบรุ ี

ผตร.ศธ. รวมใหขอแนะนํา เนนย้ํา และชี้ใหเห็นถึงจุดที่สําคัญ ดึงจุดเดน
ของโรงเรียนแตล ะแหง พรอมจัดลําดับความสําคัญของเหตุผล เพ่ือการนําเสนอท่ีชัดเจนและ
ตรงประเดน็

ทายสุดไดขอบคุณผูรับผิดชอบในการดําเนินการทุกทานท่ีใหความรวมมือ
ทาํ งานอยางสุดความสามารถ และรว มมอื กันอยางดยี ่งิ ดวยจุดประสงคเ ดียวกันคือการพัฒนา
คณุ ภาพของนักเรยี น และความกา วหนา ในทุกๆดา นของการศึกษาอยางแทจรงิ

สาํ นกั งานปลดั กระทรวงศกึ ษาธกิ าร โทรศพั ท 0 2280 2879
319 วังจนั ทรเกษม ถนนราชดําเนนิ นอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดสุ ติ กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกจิ ผตู รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ดร.เกศทิพย ศภุ วานชิ

วนั พฤหัสบดีท่ี 11 กมุ ภาพนั ธ 2564

รวมประชมุ คณะอนุกรรมาธิการพจิ ารณา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัด
การปฏริ ูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรช าติ

ดา นการศกึ ษา ในคณะกรรมาธิการการศกึ ษา วุฒสิ ภา

เวลา 09.30 - 12.00 น.
ดร.เกศทิพย ศุภวานิช ผตร.ศธ. รวมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ติดตาม เสนอแนะ

และเรงรัด การปฏิรูปประเทศ และการจดั ทําและดาํ เนนิ การตามยทุ ธศาสตรชาติ ดา นการศกึ ษา ในคณะกรรมาธิการ
การศึกษา วุฒิสภา คร้ังที่ 5/2564 ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมีรายละเอียด
วาระการประชมุ ดังน้ี
- การพจิ ารณาศกึ ษาความกาวหนา ในการขบั เคลือ่ นการดําเนนิ งานดานการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติพ้ืนท่ี
นวตั กรรมการศึกษา พ.ศ.2562
- พิจารณาโครงรางการเดินทางไปศึกษาดูงานดานการขับเคล่ือนการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศดา นการศกึ ษา เพอ่ื บรรลุเปา หมายในการพฒั นาประเทศ ( 4 ภมู ิภาค)

สํานักงานปลดั กระทรวงศึกษาธกิ าร โทรศพั ท 0 2280 2879
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดําเนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดสุ ติ กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกิจผตู รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ดร.เกศทิพย ศภุ วานิช

วันพฤหัสบดีท่ี 11 กุมภาพนั ธ 2564

รว มการประชมุ สัมมนา การผลติ และพฒั นาครวู ิถีใหม
ในศตวรรษท่ี 21

วันพฤหสั บดที ี่ 11 กุมภาพันธ 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ดร.เกศทิพย ศุภวานิช ผตร.ศธ. รวมการ ประชุมสัมมนา การผลิตและพัฒนาครูวิถีใหมในศตวรรษ

ที่ 21 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการผลิตและการพัฒนาครู วุฒิสภา ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
(โปรแกรม Cisco Webex Meetings) ซงึ่ มรี ายละเอียดการประชุมสัมมนา ดังน้ี
- นาํ เสนอ เรื่อง กรอบความคิดในการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายท่ีเปนจุดเนนและตองดําเนินการเรงดวน (ภายใน 1 ป)
เพอื่ แกปญ หา และดาํ เนนิ การใหส อดคลอ งกบั ความเปลี่ยนแปลงและตอบสนองการพัฒนาประเทศ โดยมปี ระเดน็ ดังนี้
1) เร่ือง "กรอบแนวคิด ดานการผลิตครู ประกอบดวย : เปาหมายการผลิตครู, กลไกและหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

การผลติ ครู, ระบบและหลกั สตู รการผลิตครู และจดุ เนน การผลติ ครูแตล ะระดบั และประเภท“
2) เรือ่ ง "กรอบแนวคดิ ดานการพัฒนาครู ประกอบดวย : เปาหมายการพัฒนาครู, กลไกและหนวยงานที่รับผิดชอบ

การพฒั นาครู และระบบและหลักสตู รการพัฒนาคร"ู

สาํ นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทรศพั ท 0 2280 2879
319 วงั จนั ทรเกษม ถนนราชดาํ เนนิ นอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดสุ ิต กรุงเทพมหานคร 10300

ภารกิจผตู รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธิการ
ดร.เกศทพิ ย ศุภวานชิ

วันพฤหสั บดที ่ี 11 กุมภาพนั ธ 2564

3) เร่อื ง "กรอบแนวคดิ ดา นมาตรฐานคณุ วฒุ วิ ชิ าชพี ครตู ามหลกั ธรรมาภิบาลในการผลติ ครแู ละการพัฒนาครู
ประกอบดว ย
3.1) เร่ือง "กรอบแนวคิด ดา นมาตรฐานคุณวุฒิครูวิชาชีพครู ประกอบดวย :
กลไกการคดั กรองครูและระบบการคดั กรองครู"
3.2) เร่ือง "กรอบแนวคดิ ดา นคณุ ธรรม จริยธรรมและจรรยบรรณของครตู ามหลักธรรมาภิบาล
ประกอบดวย : การควบคมุ กํากบั , การสง เสรมิ พฒั นา และกลไกและระบบ
3.3) เรอื่ ง "ดานการปรบั ปรุงแกไขกฎหมายทีเ่ กยี่ วขอ ง”

ชว งทายเปนการรับฟัง แลกเปลี่ยน และสรุปผลจากความคดิ เห็นและข้อเสนอแนะร่วมกนั

สํานกั งานปลดั กระทรวงศกึ ษาธกิ าร โทรศัพท 0 2280 2879
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดาํ เนนิ นอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 10300

ภารกิจผูต รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทพิ ย ศภุ วานชิ

วนั จันทรท ่ี 15 กุมภาพนั ธ 2564

รมว.ศธ. ใหก าํ ลังใจ และชนื่ ชมการดําเนินงานของคณะดําเนินการ
ตามนโยบาย เร่ืองการบูรณาการดานการศึกษา จ.กาญจนบรุ ี

วนั จนั ทรที่ 15 กุมภาพันธ 2564 เวลา 14.00-16.00 น.
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ใหกําลังใจ และชื่นชมการดําเนินงานของ
คณะดําเนินการตามนโยบาย เรื่องการบูรณาการดานการศึกษา จ.กาญจนบุรี ณ หองประชุมราชวัลลภ
อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธกิ าร
ดร.เกศทิพย ศุภวานิช ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พรอมดวยคณะดําเนินการตามนโยบายฯ
จ.กาญจนบุรี ไดแก ศธจ.กาญจนบุรีและคณะ, ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เขต 2 และ เขต 3, รอง ผอ.
สพป. เขต 4, ผอ.สพม. 8, ผอ.โรงเรียนคุณภาพของชุมชน (นํารอง) ท้ัง 4 โรงเรียน. ผอ.โรงเรียนมัธยมดี
สี่มุมเมือง (นํารอง) และคณะรายงานการดําเนินงาน โดยมี ดร. ธนุ วงษจินดา รองเลขาธิการฯ กพฐ.,
นายธนู ขวัญเดช รองปลัด ศธ. และ นายสมบูรณ มวงกล่ํา คณะทํางาน รมว.ศธ. พรอมคณะติดตาม
นโยบาย ฯ ของกระทรวงศกึ ษาธิการ รบั ฟง การดําเนนิ งานของ จ.กาญจนบุรี

สาํ นักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ โทรศพั ท 0 2280 2879
319 วังจนั ทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดุสติ กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกิจผูตรวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทพิ ย ศภุ วานชิ

วันจนั ทรท ี่ 15 กมุ ภาพนั ธ 2564

รายละเอยี ด ดังนี้

* ขอมูลนกั เรียนไทยและการกระจายตัวของนกั เรยี นตา งสัญชาติ
* ภาพรวม โรงเรยี นนาํ รอ ง 7 โรงเรยี น
* โรงเรยี นคุณภาพชุมชน (นาํ รอง) 4 โรงเรยี น ไดแก

- โรงเรียนอนบุ าลดา นมะขามเตยี้
- โรงเรียนวดั สระลงเรอื
- โรงเรยี นบานวงั สงิ ห
- โรงเรยี นอนุบาลบอ พลอย
* โรงเรยี นมัธยมดสี มี่ ุมเมือง (นํารอง) ไดแก โรงเรยี นหนองขาวโกวิทพทิ ยาคม
* โรงเรยี น Stand Alone (นาํ รอ ง) 2 โรงเรยี น ไดแ ก
- โรงเรียนบา นองหลุ
- โรงเรยี นเพยี งหลวง 3 (บา นเหมืองแรอ ตี อ ง) ในทลู กระหมอ มหญิงอบุ ลรตั นราชกญั ญา
สริ วิ ฒั นาพรรณวดี

สาํ นกั งานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ โทรศพั ท 0 2280 2879
319 วงั จันทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดุสติ กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกิจผตู รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทิพย ศุภวานิช

วนั จนั ทรที่ 15 กุมภาพันธ 2564

ผลท่ีจะไดจากการดาํ เนนิ งาน
- เกิดการบูรณาการรวมกัน และเกิดความรวมแรง รว มใจกัน ระหวา งสาํ นักงานศึกษาธิการจังหวัด เขตพ้ืนที่

ผอ.โรงเรยี น
- ชุมชนเขามามสี ว นรว มกับโรงเรียน เชน การเชิญปราชญช าวบา นมาชว ยใหค วามรแู กน กั เรยี นในการทอผาขาวมา
- สรางบรรยากาศในการแบงปน ในทุก ๆ ดาน ไมวา จะเปนดานวิชาการ และการสรา งโอกาสใหน ักเรยี นตาม

ความถนัด
- ผอู ํานวยการโรงเรยี นทีเ่ ปนเครอื ขาย มองเห็นประโยชนสวนรวมและสง่ิ ที่นกั เรียนจะไดรับ พรอมท้ังเกดิ

ความชัดเจนในอนาคตของตนเอง
- การมีครคู รบชัน้ ตรงเอก ทําใหนักเรียนไดรบั การจัดการเรยี นรูไ ดเต็มตามศักยภาพ
- โรงเรยี นมีครผู สู อนครบชน้ั จึงทาํ ใหครูมเี วลาในการไปอบรมและพฒั นาเพอื่ เปนการเพมิ่ พูนความรแู ละพฒั นา

ตนเองอยางตอเนื่อง
- โรงเรยี นท่ีไดรับการพัฒนาครบถว น มีความปลอดภัย เปนโรงเรียนนานาชาติทน่ี ักเรยี นสามารถเขาถึงได
- โรงเรียน Stand Alone ไดรับการชวยเหลือและแกไขปญหา เชน การปรับปรุงระบบไฟฟา External HD

บันทึกรายการการสอนนักเรยี นตัง้ แตระดับชั้นเตรยี มอนบุ าล จนถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในทุกรายวิชา จากมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม การไดร ับการสนับสนุนดา นงานอาชีพของนกั เรียน เปนตน

สํานักงานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท 0 2280 2879
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดุสิต กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกจิ ผูตรวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทพิ ย ศภุ วานชิ

วันจันทรที่ 15 กมุ ภาพนั ธ 2564

จากน้ันใหทีมเลขาท่ีพื้นท่ี (ศธจ.กาญจนบุรี) และทีมขับเคล่ือนที่พ้ืนที่ (ผอ.เขตพื้นท่ี และ รอง ผอ.
เขตพ้ืนที่) สรุปถึงการดําเนินงานท่ีทาํ รว มกันเปนทีมอยางเปนรูปธรรม โดยนายสมบูรณ มวงกลํ่า ไดกลาว
ชื่นชมการทํางานของทีมงาน จ.กาญจนบุรี วา มีความมุงมั่นตั้งใจในการทํางาน สามารถดําเนินการ
อยางไดอยางรวดเร็ว ผลงานท่ีไดแสดงใหเห็นถึงการวางแผนในการทํางานที่มีประสิทธิภาพ และ
ความรวมมือรวมใจกันทํางานอยางแทจริง พรอมท้ังใหขอแนะนํา แลกเปล่ียนมุมมองในการดําเนินการ
เพอ่ื ใหบ รรลุผลสําเรจ็ ตามเปา หมายทีต่ งั้ ไว
ชวงทา ยของการประชมุ รมว.ศธ. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ไดเขามาใหกําลังใจ และชื่นชมการดําเนินงาน
รวมทั้งกลาวถึงความสําคัญของนโยบายฯ ซ่ึงมีความตั้งใจท่ีจะดําเนินการใหเปนรูปธรรม เพื่อมุงเนน
สงเสรมิ ดา นการศกึ ษา พฒั นาผเู รยี น และยกยองบคุ ลากรครทู กุ ทา น อยา งแทจ รงิ
การปฏิบัติตอ ไป
- ประชุมรวมกันของทีมกาญจนบรุ ี วนั ท่ี 17 กพ. 2534 เวลา 14.00 น ณ สนง.ศธจ.กาญจนบุรี
เพือ่ นาํ คําแนะนาํ ที่ไดร บั จากทปี่ ระชมุ ซ่ึงเปนประโยชนอยางมากมาพจิ ารณาโรงเรยี นนาํ รอ งรว มกนั อีกครั้ง
และเพิ่มเติมงานในสวนของอาชีวศึกษาท้ัง 8 แหงของจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือทําแผนในการจัดการศึกษา
รว มกันตอไป

สาํ นักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ โทรศัพท 0 2280 2879
319 วังจนั ทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดุสติ กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกิจผูต รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทิพย ศภุ วานชิ

วันพฤหัสบดที ่ี 18 กุมภาพันธ 2564

รวมการประชุมคณะอนกุ รรมาธกิ ารฯ วุฒิสภา และ
การประชุมวสิ ามญั คณะกรรมการบรหิ ารมลู นิธิการศกึ ษาทางไกล

ผานดาวเทยี มในพระบรมราชปู ถมั ภ

เวลา 09.30 - 11.00 น.
ดร.เกศทิพย ศุภวานิช ผตร.ศธ. รวมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา

ติดตามเสนอแนะและเรงรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ
ดานการศึกษาในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา คร้ังที่ 6 / 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสโปรแกรม
Cisco Webex Meetings)
รายละเอยี ด ดงั นี้
ความกาวหนาในการขับเคล่ือนการดําเนินงานดานการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการพัฒนา
เด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 โดยเชิญสภาการศึกษาเพอื่ ใหขอ มูล ดงั นี้
1. ความกา วหนาการขับเคลือ่ นพระราชบัญญัตกิ ารพัฒนาเด็กปฐมวยั พ.ศ. 2562
2. สภาพปญ หาและอปุ สรรคท่ีเกดิ ขึ้นจากผลการบังคับใชก ฎหมาย
3. แนวทางการจัดทํากฎหมายลําดับรองเพ่ือรองรับการขับเคล่ือนพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย
พ.ศ. 2562
4. แนวทางการบรู ณาการการดําเนนิ งานรว มกบั ทุกภาคสวนในพน้ื ที่

สํานกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท 0 2280 2879
319 วังจนั ทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดสุ ติ กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกจิ ผตู รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทพิ ย ศุภวานิช

วนั พฤหัสบดีที่ 18 กมุ ภาพันธ 2564

ผตร.ศธ. เพิ่มเติมประเด็นการขบั เคลือ่ นในสว นภมู ภิ าค โดยวนั ท่ี 10 กพ. 64 มีการประชุมมอบนโยบาย
การขบั เคลอ่ื นการพฒั นาเด็กปฐมวยั สกู ารปฏิบตั ิภายใตกรอบ
การบูรณาการความรวมมือกลุมเด็กปฐมวัย 4 กระทรวง (กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการพัฒนาสังคม
และและความมั่นคงของมนุษย, กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงสาธารณสุข) ป 2564 ซึ่งในสวนของ
ศธ ไดมอบนโยบาย ใหกับคณะอนุกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัด ท่ัวประเทศ
โดยผา นระบบ Video Conference ดังน้ี
1. นโยบายตามภารกิจของกระทรวงศกึ ษาธกิ ารในการพฒั นาเด็กปฐมวยั
2. การขบั เคลื่อนการจดั การศึกษาปฐมวัยสคู วามสําเร็จ
3. บนั ทึกขอ ตกลงความรวมมือการบรู ณาการความรว มมือการพัฒนาคนตลอดชวงชวี ิต (กลุมเดก็ ปฐมวัย)
4. ผลการดาํ เนนิ งานปงบประมาณ 2563 ตวั ชี้วัดท่ี 6 เรอ่ื งความพรอ มกอนประถมศกึ ษา
รวมท้ังใหขอมูลเพิ่มเติมทเ่ี ปน ประโยชนก ับเร่ืองการเขาเรยี นอนุบาลในโรงเรยี น ซ่ึงเปนขอมลู การขบั เคลือ่ น
เรอ่ื งปฐมวัยในระดบั จงั หวดั ท้ังประเทศ

สํานักงานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท 0 2280 2879
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดสุ ิต กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกิจผตู รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทิพย ศภุ วานชิ

วนั พฤหัสบดที ี่ 18 กมุ ภาพันธ 2564

เวลา 13.30-16.30 น.
รวมการประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

ในพระบรมราชปู ถมั ภ
สรปุ ประเดน็ ทเ่ี ก่ยี วของกบั กระทรวงศกึ ษาธกิ าร ดงั น้ี
- เรอ่ื งแนวทางการประเมินคณุ ภาพสถานศึกษาทจี่ ดั การเรียนการโดยใช DLTV
- ความรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน
และกจิ การโทรคมนาคมแหงชาตินําส่ือการศึกษาเผยแพร TV Digital ซึ่งคาดวา นักเรียนจะไดเรียน On-air
ไดเหมือนในชวงที่ Covid-19 ระบาดในรอบแรก ต้ังแต 1 มี.ค. 64 ซึ่งเพ่ิมชองทางใหนักเรียนไดเขาถึงการ
เรยี นรูไดท่ัวถงึ มากข้ึน สําหรับโรงเรียนทอ่ี ยใู นจังหวัดท่ไี มส ามารถเปดโรงเรยี นได

สํานกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ โทรศพั ท 0 2280 2879
319 วงั จันทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดุสติ กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกจิ ผูตรวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทพิ ย ศุภวานชิ

วนั ศุกรท่ี 19 กุมภาพันธ 2564

ประชมุ คณะทาํ งานกลน่ั กรองขอ มลู ฯ eMENSCR
ระดบั ปลัดกระทรวง ศธ.

เวลา 10.30 - 11.15 น. ดร.เกศทิพย ศุภวานิช ผตร.ศธ. รวมการประชุมคณะทํางานกลั่นกรองขอมูลสําหรับผูอนุมัติ
แผนงาน/โครงการ ในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ eMENSCR (M๗) ระดับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผานส่ือออนไลนอิเลก็ ทรอนิกสร ะบบ Zoom ซง่ึ มที า นปลัด ศธ เปนประธาน และ มี ป.ย.ป สป. ศธ. เปน เลขานกุ าร
สรุปประเด็นสําคัญ ดังนี้
คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 61/ 2564 ส่ัง ณ วันท่ี 25 มกราคม 2564 เร่ืองแตงตั้งคณะทํางานกล่ันกรอง
ขอ มูลสาํ หรบั ผูอนมุ ัติแผนงาน / โครงการในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ eMENSCR (M๗)
รายงานผลการประชุมคณะทํางานกลั่นกรองฯ ระดับรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเม่ือวันจันทรที่ 25 มกราคม
2564
การขอกําหนด username และ password เพื่อดําเนินการนําเขาแผนงาน/ โครงการเขาสูระบบ eMENSCR
สําหรับสํานกั งานเขตพืน้ ท่ีการศกึ ษามัธยมศึกษา ทไ่ี ดร บั การกาํ หนดขน้ึ ใหมตามประกาศกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ระยะเวลาการนําเขาขอมูลแผนงาน/ โครงการ และการอนุมัติขอมูลในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ
eMENSCR
ระดบั การอนมุ ตั แิ ผนงาน/ โครงการ ในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ eMENSCR

สํานกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท 0 2280 2879
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดุสิต กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกิจผตู รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทิพย ศภุ วานิช

วันศุกรท ่ี 19 กุมภาพนั ธ 2564

โดยไตรมาสท่ี 1/ 2564 กลุม ป.ย.ป. ศธ. รับผิดชอบอนุมัติขอมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ
eMENSCR นอกจากนี้ ท่ีประชุมยงั ไดรับคําแนะนาํ ซึง่ เปนประโยชนตอ การทํางานจากทา นปรดี ี ภูสนี าํ้ ผตร.ศธ.
➡การประชุมในครั้งน้ี ไดใหขอเสนอแนะ การดําเนินการ โดยใหหนวยงานตางๆ ไดปฏิบัติและกําหนดเวลาที่ชัดเจน
ในทกุ ขน้ั ตอน ดังนี้
1) หนวยงานที่เกย่ี วของนาํ เขา ขอ มลู โครงการ
2) ฝายเลขาตรวจขอมลู หนวยงานนาํ เขา และแจง ผล
3) หนวยงานตางๆตรวจสอบ ทบทวน และ สงกลบั ขอ มลู ใหฝายเลขา
4) ฝายเลขานําเสนอผลการตรวจสอบ ทบทวน
กรณีท่ีโครงการ/กิจกรรมท่ีทานปลัด ศธ. ยังไมสามารถรับรองผลการดําเนินงานได - ฝายเลขาจะดําเนินการสงกลับ
ไปใหแ ตละหนวยงานแกไขและสง กลับมายงั ฝา ยเลขา ภายในระยะเวลาที่กําหนด
5) ฝายเลขาสรปุ ผลการดําเนนิ งาน ตอ ทา นปลัด ศธ.
6.) ทานปลัด ศธ. รบั รองผลการดาํ เนินงานโครงการ/กิจกรรม
➡การดําเนนิ การตอ ไป
- การประชุมคร้ังตอไป วันที่ 5 มี.ค. เวลา 9.00 น โดยมีทานปลัดเปนประธาน เพ่ือวางแผนการดําเนินการ
ไตรมาส 2/2564 ตอ ไป

สํานักงานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ โทรศพั ท 0 2280 2879
319 วงั จันทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดสุ ติ กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกจิ ผตู รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทพิ ย ศุภวานชิ

วนั ศุกรที่ 19 กมุ ภาพันธ 2564

เยยี่ มโรงเรียนบานชองสะเดา (การไฟฟา ฝายผลติ อุปถมั ภ)

เวลา 14.00 - 16.00 น. ผตร.ศธ. พรอมดวย ศธจ.กาญจนบุรี, รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 และเขต 4 และคณะ
เขาเย่ียมโรงเรียนบานชองสะเดา (การไฟฟาฝายผลิตอุปถัมภ) ต.ชองสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนดีใกลบ า น (แมเ หลก็ ) และโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล เปน โรงเรียนขยายโอกาส เปดสอนต้ังแตช้ันอนุบาล 1
ถึงมัธยมศึกษาปท่ี 3 ซ่ึงมีโรงเรียนท่ีนํานักเรียนมาเรียนรวมดวย 3 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานโปงปด, โรงเรียน
บานชองกระทิง และโรงเรยี นบา นเกาะแกว (การไฟฟา อุปถัมภ)
➡ จดุ เดนของ รร.
ผอ.รร. มีความผูกพันกับ รร. อยางมาก ปฏิบัติหนาที่ที่ รร. มา 19 ป โดยไมยาย รร. และจะเกษียณอายุราชการ
ในปน้ี ผอ.โรงเรียนเปนที่ช่ืนชม ไดรับการยอมรับและความเชื่อมั่นจากบุคคลโดยทั่วไปอยางมาก เนื่องจากเปน
ผูมีอุดมการณในการทํางานและมุงเนนสงเสริมนักเรียน พัฒนา รร. อยางแทจริง สามารถรวมครูทั้ง รร. ใหเปนอันหน่ึง
อนั เดยี วกนั
เนนใหน ักเรียนมีคณุ ธรรมนาํ ความรู คูการพัฒนาทักษะดานการงานอาชีพ
สงเสริมกจิ กรรมทางพระพทุ ธศาสนา ทุกวันพระ นกั เรยี นทกุ คนใสชุดขาว และมีกจิ กรรมสวดมนตร วมกันท้งั โรงเรียน
สงเสรมิ การสอนทักษะและเปด ใหบ ริการรานตดั ผมชาย รานเสรมิ สวย มีวงดนตรสี ากลของโรงเรยี น สนบั สนุนให
นักเรยี นไดเรยี นรูตามความถนัดและความชอบ
มีนกั เรียนบรรณารักษอาสา ใหความรูเรื่องหนังสือตางๆ หองสมุด ทั้งที่เปนรูปเลม และ IT นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม
“อา นหนงั สอื ใหน องฟง” ผาน intercom เสยี งตามสาย ทกุ เชา กอนเขาเรยี น

สาํ นักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ โทรศพั ท 0 2280 2879
319 วงั จนั ทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดสุ ติ กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกจิ ผูต รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทิพย ศภุ วานชิ

วนั ศุกรท ี่ 19 กุมภาพนั ธ 2564

➡ ไดดาํ เนินการดงั ตอไปน้ี
ชื่นชม รร. ในภาพรวม ท้ังดานการบริหาร รร. ของ ผอ. ความทุมเทตั้งใจทํางานของครูทุกทาน และไดใหคําแนะนํา
ตางๆ ทีเ่ ปน ประโยชน
ชีใ้ หเ หน็ ความสาํ คัญของการทาํ PLC ในกลมุ ครใู นชว งชัน้ การสอนเดียวกัน เพื่อแลกเปลีย่ นเรยี นรูและการบรู ณาการ
ขามวชิ า เนนย้ําถึงการ “รวมครูเพ่อื เด็ก”
เนนการสรางใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางกัน สรางความรับผิดชอบรวมกัน ซ่ึงจะเปนการสรางความภูมิใจ
ใหก ับทกุ คน มากกวา มงุ เนนท่กี ารแขงขนั
เสริมเร่ืองการบรู ณาการดานการจดั การเรยี นการสอน ควบคูไ ปกับการทบทวนบทเรียนของนักเรียน โดยเชื่อมโยงกับ
ส่ิงแวดลอม ซึง่ จะเปนการพัฒนานกั เรยี นอยางย่ังยืน
มอบหนังสือแบบเรียนภาษาไทยช้ันประถมศึกษาจํานวน 5 ชุด และ CD เสียงอานวรรณคดีไทยและวรรณกรรมไทย
จํานวน 10 ชดุ ให รร. เพอ่ื เปน ประโยชนเสรมิ ความรใู หนักเรียน

➡ ชวงเย็นไดพบกับผูบริหารและ ผอ.รร. ตางๆ (ผอ.รร.กาญจนานุเคราะห, ผอ.รร.วัดถํ้าองจุ, ผอ.รร.วัดทุงลาดหญา
“ลาดหญาวิทยา”, ผอ.รร.สามัคคีธรรมมานุสรณ, ผอ.รร.ทองผาภูมิวิทยา, ผอ.รร.ศรีสวัสดิ์พิทยาคม และ ผอ.รร.
บา นเกาะแกว (การไฟฟา อุปถมั ภ) ) เพอื่ แลกเปลย่ี นและหารอื พดู คุยถงึ แนวทางตางๆในการรวมกนั พฒั นาดานการศึกษา
ใหข อแนะนาํ การแกป ญ หาตางๆ เพอื่ ประโยชนซ ่ึงจะเกิดขนึ้ กบั นักเรยี นอยา งแทจริง

สํานักงานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท 0 2280 2879
319 วังจนั ทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดสุ ติ กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกจิ ผตู รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทิพย ศุภวานชิ

วนั เสารที่ 20 กุมภาพนั ธ 2564

ลงพน้ื ที่ รร.บานองหลุ Stand Alone
เพื่อเตรียมแผง Solar Cell กับทมี งานทจี่ ะติดต้งั

เวลา 08.30 - 10.30 น.
ดร. เกศทิพย ศุภวานิช ผตร.ศธ. พรอมดวย ศธจ. กาญจนบุรี, รอง ผอ. สพป. กาญจนบุรี เขต 1 และ 4,
ทีมศกึ ษานิเทศก และคณะ เดินทางไป รร.บานองหลุ สพป. กาญจนบุรี เขต 1
รร.บานองหลุ เปน รร.ในพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อยูในพ้นื ทีด่ แู ลของคายสุรสหี  โดยความรับผิดชอบ ของ ร.9 พัน 2
จากความหวงใยนักเรียน ในโรงเรียนโครงการฯ ของพระองค ในชวงสถานการณโควิด-19 ในเร่ืองอาหารการกิน
ของนักเรยี น ทหารหนว ยดังกลาว ในโครงการทหารพนั ธดุ ี มาดาํ เนนิ การเรอ่ื งการปลกู ผัก บอ เลี้ยงปลาและกบ ตอยอด
โรงเลี้ยงไกท ีโ่ รงเรยี น และไดมอบขาวสาร ใหท าง รร. จึงมอบของและพดู คุยกับชมุ ชน และโรงเรยี นพรอ มกนั
สิ่งที่ดาํ เนนิ การ
สํารวจพ้นื ท่ีจรงิ เพ่อื เตรียมการติดต้ังแผง Solar Cell โดยทีมกระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ คุณสุธน วิโรจนบุรีรัตน
ผอ.การไฟฟาเขตบางใหญ, คุณวณิชย สีหะ กรรมการผูจัดการ บ.มรรคทรอนิกส ดีไซน จํากัด และคุณวันชัย สมบูรณ
ผล ผช.กรรมการผูจ ัดการ บ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคช่นั จํากดั (มหาชน)
เพ่ือแกปญหากําลังไฟไมพอของ โรงเรียน Stand Alone นํารอง ท่ีทราบปญหา เมื่อวันที่ 4 กพ โดยไดรวมกับภาคี
เครือขา ยรวมดวยชว ยกัน และจะมีการติดตงั้ ในวันที่ 24 กพ. และคาดวา จะแลว เสรจ็ ในวนั ท่ี 28 กพ.

สาํ นักงานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ โทรศพั ท 0 2280 2879
319 วังจนั ทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดสุ ติ กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกจิ ผตู รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทพิ ย ศภุ วานิช

วันเสารท่ี 20 กมุ ภาพนั ธ 2564

ส่งิ ทีด่ าํ เนินการ (ตอ )
มอบ External HD บันทึกรายการการสอนต้ังแตระดับช้ันอนุบาล จนถึงช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งไดรับ
ความอนุเคราะหจาก มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ ในการชวยสรางโอกาส
ทางการศกึ ษาใหกบั นักเรียน รวมทง้ั แกป ญหาครไู มค รบช้นั ไมตรงเอกใหกบั โรงเรียนตอ ไป
เตรียมการมอบอุปกรณปมนํ้า เพื่อแกปญหาการขาดแคลนนํ้าของโรงเรียน ซ่ึงเปนการสนับสนุนเร่ืองแปลงผักจาก
โครงการทหารพันธุดี ถือเปน การบรู ณาการงานทางการศกึ ษารว มกนั เกิดประโยชนก บั โรงเรยี นและชุมชนเปน อยา งย่ิง
มอบหนงั สอื แบบเรียนภาษาไทยชัน้ ประถมศึกษา จาํ นวน 1 ชุด และ CD เสียงอานวรรณคดีไทยและวรรณกรรมไทย
จาํ นวน 5 ชุด ให รร. เพอื่ เปนประโยชนเสริมความรใู หน ักเรียน
มอบไอโอดีนและธาตเุ หล็ก จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ
มอบพัดลม จากทานอาํ นาจ วชิ ยานวุ ตั ิ เลขาธิการสภาการศกึ ษา
ผลท่ีเกิดขึ้นเชิงประจักษ
ผูใหญบานและชุมชน รวมท้ัง ผอ. รร. และครู มีความตื้นตันใจช่ืนชมการทํางานของภาครัฐ และจะตั้งใจทําประโยชน
และรวมกันชวยดูแลนักเรยี น และเปนสงั คมทีเ่ ขม แข็งตอ ไป

สาํ นักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ โทรศพั ท 0 2280 2879
319 วังจนั ทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดุสติ กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกิจผตู รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทิพย ศภุ วานชิ

วันเสารท ่ี 20 กมุ ภาพนั ธ 2564

เยีย่ มโรงเรียนวัดถ้ําองจุ

เวลา 11.30 น. เยย่ี มใหกําลังใจ ผูบริหารและคณะครู รร.วัดถํ้าองจุ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 ซ่ึงเปนโรงเรียนในโครงการ
กองทนุ การศึกษาสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในการทรงสืบสาน รักษา และตอยอดทุกโครงการ
ในพระราชดําริของพระบาทสมเดจ็ พระบรมชนกาธเิ บศร มหาภูมพิ ลอดลุ ยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ส่งิ ท่ีนา ชนื่ ชมของโรงเรยี น
ผอ.โรงเรียนมีความผูกพันกับ รร. และไมมีความคิดที่จะยายไปท่ี รร.อื่น มีการบริหารจัดการ รร.ท้ังเร่ืองครูและ
นกั เรียนไดเปนอยา งดี
รวมทั้ง รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล เติมทักษะท่ีสําคัญใหกับนักเรียนเปนรายบุคคล เชน เม่ือสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
แลวพบวามีปญหาเร่ืองสมาธิสั้น แลววิเคราะหปญหา วาเกิดจากการเลี้ยงของปูยา ตา ยาย ทึ่ใหเด็กเลนแตโทรศัพท
จึงใหนักเรียนน่ังสมาธิเพื่อเปนการแกไขปญหา นอกจากน้ี ยังมีการวิเคราะหการกินอาหารของเด็ก เพ่ือเติมคุณคาทาง
อาหารใหเ ดก็ ไดรับสารอาหารครบหมู
ครูเปนแมครัวทําอาหารใหนักเรียนพักนอน รสชาดอาหารอรอย สะอาด และมีคุณประโยชนครบ และจะมีนักเรียน
เปนลูกมือชว ยทําเพื่อฝกทักษะใหกบั นักเรยี นอกี ดว ย
นักเรียน มีระเบียบวินัย ผานการปลูกฝงดวยกิจกรรมตางๆ ที่ลงมือกรทําในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง และปายเตือนใจ
ตางๆทีต่ ิดเตม็ พน้ื ที่โรงเรยี น ในบรรยากาศทร่ี มรื่นและสะอาด
ความไววางใจของผูปกครองท่ีใหลูกซ่ึงอยูชั้นอนุบาล 2 มาอยูบานพักนอน โดย รร.อนุญาตใหเฉพาะนักเรียนซ่ึงมีพี่
อยูบานพักนอนดวยเทาน้ันใหมาพักอยูได และเปนเด็กท่ีชวยเหลือตนเองได จึงไดเห็นภาพนักเรียนตัวนอย เดินถือ
จานชามตนเองเขาแถว และพูดจาฉะฉาน ทง้ั ๆท่ยี งั อยู อ.2 อยู
ตัวอยางการปลูกฝงคุณธรรมใหกับนักเรียนโดยมีพระมาสอน ในวันน้ี ที่มาเยี่ยมนักเรียน จะพบเด็กตั้งใจฟงพระ
ซึ่งแสดงถึงความคนุ ชนิ ในการรว มกจิ กรรมนข้ี องนกั เรียน
สิ่งท่จี ะดาํ เนนิ การตอ ไป
-จะนํากระตกิ น้าํ มามอบให นร พกั นอน เทา จํานวน นร ในชวงตน มี.ค.

สํานักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ โทรศัพท 0 2280 2879
319 วังจนั ทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดุสิต กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกิจผตู รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทพิ ย ศภุ วานชิ

วันเสารท ่ี 20 กมุ ภาพันธ 2564

เยี่ยมโรงเรยี นศรีสวัสด์พิ ทิ ยาคม

เวลา 14.00 น. เยย่ี มใหกําลังใจ ผูบริหารและคณะครู รร. ศรีสวัสด์ิพิทยาคม สังกัด สพม. 8 ซ่ึงเปนโรงเรียนในโครงการ
กองทนุ การศึกษา สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเดจ็ พระเจา อยหู วั ในการทรงสบื สาน รักษา และตอ ยอดทุกโครงการ
ในพระราชดาํ รขิ องพระบาทสมเดจ็ พระบรมชนกาธเิ บศร มหาภมู ิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สิง่ ท่ีนาชื่นชมของโรงเรยี น
ครแู ละบคุ ลากร เชอ่ื มั่นในการจัดการเรยี นการสอนของโรงเรยี น โดยลูกของครูเรยี นที่ รร. น้เี ชนกัน
การอบรม บมนิสัยใหนักเรียนใชเวลาวางใหเปนประโยชน รวมท้ังการสนับสนุนประสบการณจริงของการฝกทักษะ
อาชีพอยางเปนรูปธรรม คือ นักเรียนจํานวน 80% สรางรายได ในชวงวันหยุดสุดสัปดาห ซึ่งไดรับความอนุเคราะหจาก
สถานประกอบการในบรเิ วณใกล ใหกลุมนักเรียนมีโอกาสไปเพ่ิมทักษะอาชีพและเปนสวนหน่ึงของวิชาเรียน โดยมีคุณครู
ไปติดตามประเมนิ ผล (ภไู พเลครีสอรท, อนันตารเิ วอรฮิลลร ีสอรท, เลคเฮฟเวนรีสอรท, แพเพชรฟารีสอรท, แพพ่ีตน, แพ
ชาวดง, แพโคนซอ, แพวันวาน, แพหลานลุง, แพพิงไพร, สกายเลคฮิลลรีสอรท, แพนิวเนติมา, แพพี่อ๊ิง และสนามกอลฟ
เขอื่ นศรนี ครนิ ทร)
ในชวงสถานการณการแพรร ะบาดโควิด-19 ในระยะแรก ชวงระหวาง เม.ย.- มิ.ย.63 โดยมี นักเรียนแบงเปน 2 กลุม
ดังน้ี
-นกั เรียนทไี่ มม คี วามพรอ มเร่ือง มือถอื และ internet ซ่ึงประมาณ 80%
จัดกระบวนการการเรียนการสอนโดยจัดเปนศูนยการเรียนทางไกล ประจําหมูบาน จํานวน 21 ศูนย(โดยจัดตามสถานท่ี
ใกลบ านคร)ู และ ชวงโควดิ รอบ 2 ชวง ธ.ค.63 จํานวน 11 ศูนย ซึ่งไดรับความอนุเคราะหสถานท่ีจากชุมชน และ กศน.
โดย ครูท่ีพักอาศัยอยูในชุมชนน้ันเปนผูใหความรูกับนักเรียน ซึ่งพบวา วิธีการนี้ไดผล เพราะเมื่อนักเรียนมาเรียนท่ี
โรงเรยี น สามารถเขา ใจบทเรียนที่ผา นมาไดเ ปน อยางดี
-นกั เรยี นที่มคี วามพรอ มประมาณ 20% จะมีการเรยี น online จากครูท่สี อนผานศูนย

สาํ นักงานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ โทรศพั ท 0 2280 2879
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดสุ ติ กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกจิ ผตู รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทิพย ศภุ วานิช

วนั เสารท่ี 20 กมุ ภาพันธ 2564

รร. มีการบูรณาการรายวิชาในชวงโควิด-19 ตามบริบทของชุมชนในบางพื้นท่ี ซึ่งนักเรียน ตองชวยพอแม ขุดมัน
ปลูกพริก ทําขนมขาย ทางโรงเรียนจึงใชการบูรณาการรายวิชา 8 กลุมสาระ เพื่อใหคะแนนและนับเวลาเรียนของ
นักเรียนจากการปฏิบัติจริงตามงานท่ีนักเรียนทํา เชน การปลูกพริก วิชาเกษตร คณิตศาสตร (ระยะหางระหวางแถว)
การงาน( การถนอมอาหาร) วิทยาศาสตร(สารอาหาร) สุขศึกษา(ประโยชนของพริกกับรางกาย) สังคม (สภาพ
ภมู ิประเทศ) ภาษาไทย การเขยี นรายงานขัน้ ตอนการปลูก) เปนตน
ความทุมเทและทําหนาที่ของคณะครูอยางเต็มที่ โดยดูจากการเกิดไฟปาใกลบริเวณ รร. ครู นักเรียนและชาวบาน
ในชุมชนจะมาชวยกันดบั ไฟปา เพ่ือปอ งกนั ภยั
ซ่ึงขณะนี้ ไดชวยประสานงานกับหนวยงานทหารซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลดานสาธารณภัยของอําเภอศรีสวัสดิ์ และ
หนวยงานทหารแจงวาเบ้ืองตนสามารถมาชวยจัดอบรมเร่ืองการดับไฟปาดวยวิธีท่ีถูกตองใหกับ รร. และชุมชน และ
จะดาํ เนนิ การพิจารณาเร่ืองการสนบั สนนุ ชว ยเหลอื อ่นื ๆในลาํ ดบั ตอไป
สิง่ ท่ีไดด าํ เนินการ
ประสานหนวยงานทหาร ซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลดานสาธารณภัยของอําเภอศรีสวัสด์ิ เพ่ือชวยเร่ืองปญหาไฟปา
ใกลบรเิ วณโรงเรียน
ประสานงาน เร่ือง โตะ เกาอี้ ชํารุด เนื่องจาก ผอ รร เพ่ิงยายมา แตมีความมุงมั่นในการพัฒนา รร มาก และ
แจงขั้นตอนตางๆทตี่ องทําในการจาํ หนายโตะ เกาอ้ีและการของบประมาณ ซึ่งมีเขตพื้นที่ใหการดูแลอยางใกลชิด รวมทั้ง
การขอเครื่องตัดหญา เนื่องจาก รร มีพื้นที่ 120 ไร

สํานักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ โทรศัพท 0 2280 2879
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดุสติ กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกจิ ผตู รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทพิ ย ศุภวานิช

วันองั คารที่ 22 กมุ ภาพนั ธ 2564

มอบของใหเดก็ ๆ ในโครงการอุปถมั ภเยาวชนกําพรา ณ วดั หวยปลากัง้

เวลา 09.00 น.
ดร. เกศทิพย ศุภวานิช ผตร.ศธ. เดินทางไป วัดหวยปลาก้ัง อ.เมือง จ.เชียงราย กราบนมัสการทานเจาคุณพบโชค
ติสสวังโส (ติสฺสวํโส) เพื่อถวายหนังสือแบบเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษา จํานวน 10 ชุด(ชุดละ 10 เลม) และ CD
เสียงอานวรรณคดีไทยและวรรณกรรมไทย จํานวน 30 ชุด เพื่อเปนประโยชนเสริมความรูใหเด็กๆในความดูแล
ของโครงการฯ ซ่ึงมีจาํ นวนกวา 1,000 คน ทั้งทไี่ ดรับการอุปถมั ภอ ยูในวดั และนอกวัด นอกจากยังมีหนากากอนามัยผา
สาํ หรบั เดก็ จํานวน 120 อนั จากนายนกั รบ นาคพรหม ผูบญั ชาการเรอื นจํากลางนครปฐม และขนมของหวาน รวมท้ัง
ปจ จยั ดวยเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการของวัด
วัดไดเร่ิมอุปถัมภเด็กๆ มาไดประมาณ 9-10 ปแลว เริ่มแรกมีประมาณ 7 คน ปจจุบันมีหลายรอยคน ทั้งเด็กเล็กและ
เด็กโต เด็กๆ ท่ีจะเขามารับการอุปถัมภของวัดไดจะเปนเด็กกําพรา ยากไร ยากจน พอแมมีรายไดนอย ไมสามารถ
เล้ียงดูได ทั้งเพศหญิงและเพศชาย วัดมีระบบการบริหารเด็กกําพราในการอุปถัมภ คือ ท่ีอยู อาหารการกิน การศึกษา
การรักษาพยาบาล คือประหนึ่งคนในครอบครัวท่ีตองดูแลกันทุกเรื่อง ใสใจทุกรายละเอียด โดยมีกฎ ระเบียบของ
การอยรู วมกัน ไมส รางปญหาใหแกต นเอง ผูอ น่ื

สํานกั งานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ โทรศัพท 0 2280 2879
319 วงั จนั ทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดุสิต กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกิจผูต รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทพิ ย ศุภวานชิ

วันองั คารที่ 22 กุมภาพนั ธ 2564

เย่ียม รร.เทศบาล 6 นครเชยี งรายและ ชมศนู ยก ารเรยี นรู
ในพ้ืนที่ชุมชนดอยสะเก็น

เวลา 10.30 น. เยี่ยม รร. เทศบาล 6 นครเชียงราย ไดพบและหารือทานประชวน เขื่อนเพชร ผอ.รร.เทศบาล 6
นครเชยี งราย และไดม อบหนังสอื แบบเรียนภาษาไทยช้ันประถมศึกษา จาํ นวน 4 ชดุ (ชุดละ 10 เลม) และ CD เสียงอาน
วรรณคดีไทยและวรรณกรรมไทย จํานวน 10 ชุด

จากวิสัยทัศนในดานการศึกษาของผูกอตั้ง รร. เทศบาล 6 นครเชียงราย มุงเนนสงเสริมและสนับสนุนพัฒนาการเรียน
การสอนใหมีคุณภาพสูง เห็นไดจากนักเรียนท่ีมีศักยภาพ สามารถแขงขันและประสบความสําเร็จ และเปนที่ชื่นชมและ
เช่ือม่ันของชุน ผลงานเชิงประจักษ ซึ่งในปน้ี นักเรียนไดรับการคัดเลือกเขาคาย 3 ของมูลนิธิ สอวน. ซึ่งเปน
รร.เทศบาล เพยี งแหง เดยี วในจงั หวดั ภาคเหนือ

หลงั จากนนั้ เดนิ ทางไปเยีย่ มชมศนู ยการเรยี นรู ในพืน้ ท่ีชุมชนดอยสะเกน็ ต.รอบเวยี ง อ.เมือง จ.เชียงราย
เดิมเปนโรงเรียนบานทุงมน ในสงั กัด สพฐ. และตอ มาไดม กี ารยกใหเทศบาลนครเชยี งราย ซ่งึ เปน ทด่ี นิ ของกรมธนารักษ

ทางเทศบาลนครเชียงรายไดจับมือทํางานรวมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
องคการความรวมมือระหวางประเทศของญ่ีปุน (Japan International Cooperation Agency : JICA) หรือ ไจกา
เพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนดอยสะเก็นใหเปนตนแบบแหลงเรียนรูดานธรรมชาติ และการทองเที่ยวในชุมชนกับทองเท่ียว
เชิงอนรุ กั ษ และต้งั ชอื่ วา “คีรชี ัย ยามะ”

สาํ นกั งานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ โทรศัพท 0 2280 2879
319 วงั จนั ทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดุสิต กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกจิ ผตู รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทพิ ย ศภุ วานชิ

วันอังคารที่ 22 กมุ ภาพนั ธ 2564

ชมุ ชนดอยสะเกน็ มีศกั ยภาพดา นตางๆ คอนขางสูง ซ่ึงประกอบดวย ดานสิ่งแวดลอมในเมือง, ดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ
ภมู ิปญ ญาทมี่ อี ยใู นชุมชน, ดา นสถานท่ใี นการดําเนินกิจกรรมตางๆ, การรวมกลมุ กันของคนในชมุ ชน
จากตนทนุ ทรัพยากรและศักยภาพดานตา งๆ ท่ีมอี ยใู นชุมชนดอยสะเก็นทกี่ ลาวมาขางตน นั้น ไดจัดทํา “โครงการพัฒนาศักยภาพ
แหลง เรียนรู แหลง ทองเที่ยว และสง เสริมการดาํ เนนิ งานวสิ าหกจิ ชมุ ชน : ครี ีชัย ยามะ” ขึ้น เพื่อเปน การตอยอดและพัฒนาสิง่ ที่มี
อยูในชุมชนใหสามารถนํามาสรางมูลคาเพ่ิมในดานตางๆ ใหกับคนในชุมชนได โดยเนนการมีสวนรวมของคนในชุมชนเปนสําคัญ
ในการออกแบบแนวคดิ การพฒั นาตอยอดทรัพยากร ภูมิปญ ญาทม่ี อี ยูใ นชุมชน
นอกจากนี้ ยังมีภาคีเครือขายอ่ืนอีก เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเชียงราย, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย,
มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม, มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะศิลปนชาวเชียงรายของขัวศิลปะ และองคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ี
พเิ ศษเพอ่ื การทองเทย่ี วอยางยัง่ ยืน (อพท.)
เปา หมายการพฒั นาตามงบประมาณ ป 2564
แหลง เรยี นรกู ังหนั น้ําดว ยพลังงานแสงอาทิตย
หอดูดาว เพื่อเปนสถานท่สี ําหรับการศึกษาเรียนรูเรือ่ งทอ งฟาและดวงดาว
จดั กิจกรรมคายพักแรมอยา งเตม็ รปู แบบ
เสน ทางการทอ งเท่ยี วในชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพียง
กจิ กรรมการเดินปา ในปา ดอยสะเกน็ เพื่อศกึ ษาเรียนรเู รอ่ื งความหลากหลายทางชีวภาพปา ในเมือง
กจิ กรรมศึกษาธรรมชาตเิ หนือเรือนยอดไมบ น “สะพานบุญ” ท่ีมีความยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร สงู ประมาณ ๑๐ เมตร
แหลง เรียนรเู รื่องสมนุ ไพรชนดิ ตางๆ
ยกระดับรายไดท ีช่ ัดเจน โดยการดําเนนิ งานในรูปแบบวิสาหกจิ ชุมชน
ผลทีไ่ ดรับ
แหลง เรียนรแู ละสถานท่ีจดั กิจกรรมทส่ี รางวิถีชมุ ชนที่เขม แขง็ และย่ังยนื พรอ มท้ังยังคงอัตลักษณข องชมุ ชนไดเ ปนอยางดี

สํานักงานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ โทรศพั ท 0 2280 2879
319 วงั จนั ทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดสุ ติ กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกิจผตู รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทพิ ย ศภุ วานิช

วนั องั คารที่ 22 กุมภาพนั ธ 2564

เยี่ยมชมโรงเรียนราชประชานเุ คราะห 15
(โรงเรยี นศาสตรพ ระราชา) วิทยาเขตกูเ ตา

เวลา 14.30 น. เดินทางไปโรงเรียนราชประชานุเคราะห 15 (โรงเรียนศาสตรพระราชา) วิทยาเขตกูเตา รวมกับ
ทา นบุญลอ ม โสภาพรม รอง ผอ.เขตพืน้ ที่ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
เย่ียมชมและใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาโรงเรียน นวัตกรรมการจัดการศึกษา ภายใตโครงการพระราชดําริ
และนําหลักทรงงานมาปฏิบัติเกิดเปนรูปธรรม รวมท้ังยังอยูในโครงการโรงเรียน partnership school ที่สรางอาชีพ
ผปู ระกอบการอยางย่งั ยนื บนพน้ื ฐานปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีดร.กัมพล ไชยนันท ผูอํานวยการสถานศึกษา และ
ทมี รองผอู าํ นวยการสถานศึกษา, ผชู ว ยผอู ํานวยการสถานศกึ ษาใหก ารตอนรับ และนาํ เยยี่ มชมแหลง เรยี นรูข องโรงเรยี น

สํานักงานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท 0 2280 2879
319 วงั จันทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดสุ ิต กรงุ เทพมหานคร 10300


Click to View FlipBook Version