The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by jamsutinunsu, 2021-04-27 01:30:41

รวม กพ. 64

รวม กพ. 64

ภารกจิ ผูตรวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทพิ ย ศุภวานชิ

วันองั คารที่ 22 กุมภาพนั ธ 2564

สง่ิ ท่ีโดดเดน ของ รร.
มีการจัด Walk Rally เทย่ี วได เที่ยวไมไกล ไป ร.ป.ค. 15 ข้ึน ถึง 10 ฐาน เกิดการเรียนรูจากประสบการณตรง และ
การไดล งมอื ปฏบิ ตั ิจรงิ
นํากรอบแนวทางการพฒั นาดานเศรษฐกจิ การทองเที่ยว การเกษตรธรรมชาติ ภาษาจนี และภาษาองั กฤษ มาพัฒนา
หลกั สูตรสถานศกึ ษาใหส อดคลอ งกบั เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย
เตรยี มอาชพี ทบี่ ูรณาการพัฒนาผูเรียนใหเปน คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ ไดเรียนรูตามความถนัดของตน และมีความ
รบั ผิดชอบตอ สังคม
ไดสนับสนุนผลิตภัณฑท่ีโรงเรียนจําหนายเพ่ือเปนรายไดใหกับนักเรียน ดังนี้ สลัดแกว, สลัดสีมวง, เมล็ดมะอึ, เมล็ด
กระเจ๊ยี บเขียว, เมล็ดบัตเตอรนัท, กระถาง paint, ตน แคสตัส, กลา มะเขอื ยาว, กลากระเจี๊ยบเขยี ว, กลามะเขอื ยาว, กลา
สลดั และปยุ ไสเ ดอื น
ซึ่งผลผลิตทุกอยา งสะทอ นใหเหน็ ถึงความสาํ เรจ็ ของการดาํ เนนิ โครงการตรงตามวตั ถปุ ระสงคท ตี่ ้ังไวอ ยางแทจริง
ผลที่ไดร บั
ความรจู ากการปฏบิ ัติจรงิ เพือ่ นําไปขยายผลใหโ รงเรยี นตางๆนาํ ไปตอ ยอด

สาํ นักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ โทรศัพท 0 2280 2879
319 วงั จันทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดสุ ิต กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกจิ ผตู รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทพิ ย ศุภวานชิ

วันพธุ ท่ี 23 กมุ ภาพนั ธ 2564

ไดร ับมอบหมายจากทานปลดั กระทรวงศกึ ษาธกิ าร ใหเ ขารว มการประชมุ
คณะอนุกรรมการ กํากบั ทศิ ทางโครงการจัดการศึกษาเชิงพน้ื ท่ี
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา

เวลา 13.00-16.30 น.
ดร.เกศทิพย ศุภวานิช ผตร.ศธ. ไดรับมอบหมายจากทานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหเขารวมการประชุม
คณะอนกุ รรมการ กาํ กับทศิ ทางโครงการจัดการศกึ ษาเชงิ พืน้ ท่เี พื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ผา นสื่ออเิ ลก็ ทรอนกิ ส
โปรแกรม Zoom
การดาํ เนินงานท่ีผา นมา:
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ดําเนินการโครงการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่เพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษาในพ้ืนที่ 20 จังหวัดนํารอง โดยมีคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งทําหนาท่ี กํากับทิศทางการดําเนินงาน ใหคําแนะนํา
สนับสนุนการประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน ติดตามความกาวหนา และสงเสริมการใชประโยชนจากองค
ความรูท่ไี ดจ ากการดาํ เนนิ งานเพ่อื ประโยชนข องประเทศตอ ไปซึง่ โครงการฯ ในปแรก สิน้ สุดแลว
- การประชุมในคร้ังนี้ เพอ่ื รับฟง และใหข อเสนอแนะตอผลการดําเนินงาน และแนวทางในปตอ ไป

สาํ นักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ โทรศัพท 0 2280 2879
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดสุ ติ กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกิจผูตรวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทิพย ศภุ วานิช

วันพุธท่ี 23 กมุ ภาพันธ 2564

1. สรุปผลการดาํ เนินงาน ปท ี่หนง่ึ
➡ ดานที่ 1 การพัฒนากลไกความรวมมือของจังหวัด : มีกระบวนการสรางความเขาใจและเช่ือมโยงภาคีเครือขาย,
มีการจัดตั้งคณะทํางานเฉพาะดาน เพ่ือประสานการทํางานในแตละกลุมเปาหมาย ไดแกกลุมเด็กปฐมวัย(อายุ 2-6 ป)
กลุมเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา (อายุ 2-21 ป)
➡ ดา นท่ี 2 การพฒั นาระบบขอมูลเพื่อการวางแผนและติดตามชว ยเหลือกลมุ เปาหมาย
➡ ดานที่ 3 การพัฒนามาตรการชวยเหลือกลุมเปาหมายเดิม นอกจากนี้ยังเพิ่มศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย จํานวน
317 แหง
2. ขอคนพบจากโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานสําหรับโครงการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่เพื่อความเสมอภาคทาง
การศกึ ษา
➡ มเี ปาหมายหลัก เพือ่ พฒั นา
1) ความเขมแขง็ ของกลไกจงั หวดั
2) ระบบขอ มลู
3) ระบบและแนวคดิ ตวั อยางในการจัดการศกึ ษาเชิงพนื้ ที่
3. โครงการจดั การศกึ ษาเชิงพืน้ ท่ีเพ่อื ความเสมอภาคทางการศกึ ษา ป 2564
➡ มีเปาหมายในการเสริมสรางความเขมแข็งใหจังหวัดสามารถเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการสรางความเสมอภาคทาง
การศกึ ษาใหเ หมาะสมกบั ปญ หาและบริบทของพื้นท่ีในระยะยาว
➡ เพื่อยอสว นระบบการศกึ ษาของประเทศไทยเพ่อื จดั การศกึ ษาใหมีคณุ ภาพ
➡ เพือ่ ผลกั ดนั ใหเกิดการจัดทําเปา หมายรวมของจงั หวัดเพื่อสรา งความเสมอภาคทางการศกึ ษา
กลุมเปาหมาย และผลทีค่ าดวาจะไดร บั
1) ตน แบบการพัฒนากลไกความรว มมือระดับจงั หวดั จํานวนไมเกิน 20 จงั หวดั
➡ เกดิ กลไกขบั เคลื่อนการมสี ว นรว ม ลักษณะสมัชชาการศึกษา/ สภาการศกึ ษา/ คณะกรรมการในระดับจงั หวดั
2) เครือขา ยเมืองแหงการเรยี นรูและโอกาสทางการศกึ ษาจํานวน 3 แหง ซ่งึ ไดรบั การคดั เลือกจาก UNESCO
➡ เกิดเครือขายเมืองแหงการเรียนรูที่สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่หรือลดความ
เหลื่อมลา้ํ ทางการศึกษา

สํานกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท 0 2280 2879
319 วงั จนั ทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดสุ ติ กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกจิ ผูตรวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทพิ ย ศุภวานิช

วันพธุ ท่ี 23 กุมภาพันธ 2564

3) เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจํานวนไมนอยกวา 20,000 คนไดรับโอกาสในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง (กลับเขาสูระบบ
การศกึ ษาโรงเรียนหรอื กศน. / ไมก ลบั เขาระบบการศกึ ษาแตไ ดร บั การฝกทกั ษะชีวิตหรือทักษะอาชีพ)
➡ เกิดระบบฐานขอมูลสาระสนเทศเพื่อการติดตามชวยเหลือกลุมเปาหมายไดแกเด็กและเยาวชน นอกระบบการศึกษาเด็ก
ปฐมวัยทย่ี ากจนหรอื ดอยโอกาสในศูนยพฒั นาเด็กเล็กสงั กดั องคกรปกครองสว นทองถน่ิ
4) เด็กปฐมวัยในครอบครัวยากจนท่ีเขารับบริการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวนไมนอยกวา
60,000 คน ไดร ับบริการและไดร บั การสนับสนนุ ใหมพี ัฒนาการท่ีสมวยั
➡ ไดรปู แบบการชวยเหลือเดก็ และเยาวชนนอกระบบการศึกษาท่สี อดคลอ งกับปญหาและความตอ งการของเด็กเปน รายบคุ คล
5) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวนไมนอยกวา 300 ศูนยไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแหงชาติ
➡ การบริการของศนู ยพ ัฒนาเดก็ เล็กมคี ุณภาพตามมาตรฐานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวยั แหงชาติ
นอกจากนี้ ยงั ไดข อ เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อประโยชนก ารขยายผลและเผยแพรตอ ไป
ผลทีไ่ ดจากการประชุมเพื่อ ศธ นาํ ไปใชประโยชน และไดขอขอมูลใหท่ีประชุมสรุปในประเด็นท่ีวา อะไรคือส่ิงที่ดีของแตละกลไก
ในแตละจงั หวัด เพอื่ ทจ่ี ะนําไปตอยอดรวมของประเทศได
-เพ่อื จะไดท ราบขอดี ขอเสีย ผลจากการแบงกลุมผรู บั ผดิ ชอบแบบ 5 กลุม
1. อปท.และภาคประชาสังคม
2. ภาคประชาสังคมและหนว ยงานภาครฐั
3 หนวยงานภาครัฐ
4. ภาคประชาสงั คม
5. ภาควิชาการ
และสามารถนาํ มาใชกับการดําเนินการเชิงพืน้ ท่ี เพอ่ื ความสาํ เร็จในแตล ะงานไดเ ปนอยางดี

สํานกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท 0 2280 2879
319 วังจนั ทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดุสติ กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกิจผตู รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทิพย ศุภวานชิ

วันพุธท่ี 24 กุมภาพนั ธ 2564

รว มพธิ ีเปดสํานกั งานเขตพน้ื ท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

เวลา 08.00 น.
ดร.เกศทิพย ศุภวานิช ผตร.ศธ. เปนประธานในพิธีเปดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
ณ รร.กาญจนานุเคราะห พรอ มดวย ดร.ณรนิ ทร ชาํ นาญดู ปฏิบัติหนา ท่ีผอ.สพม.กาญจนบุรี,
ผูบริหารโรงเรียนในสังกัด อดีต ผอ รร และแขกผูมีเกียรติ เขารวมงานในบรรยากาศท่ีนาช่ืนชมและอบอุน
เปน อยางย่ิง

สํานักงานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท 0 2280 2879
319 วงั จนั ทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดุสิต กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกจิ ผูต รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทิพย ศภุ วานิช

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ 2564

รว มประชุมโครงการประชาสัมพันธสรางการรบั รูแผนพฒั นาดา นการศกึ ษา
จ.กาญจนบุรี

เวลา 08.45 น. รวมประชุมโครงการประชาสัมพันธสรางการรับรูแผนพัฒนาดานการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
(ความรวมมือภาคีเครือขายรวมพัฒนา รร. ในโครงการกองทุนการศึกษา) ณ หองประชุมบุษราคัม องคการบริหาร
สวนจังหวัดกาญจนบรุ ี
ทานองคมนตรี พลเอกไพบูลย คุมฉายา เปนประธาน โดยมี ผูเขารวมประชุมจาก 3 จังหวัด ไดแก กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี และ อุทัยธานี รองผูวาราชการจังหวัด นายกองคการบริหารสวนจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ผอ.เขตพื้นที่
การศึกษา ผูบริหาร รร. ครู กรรมการสถานศึกษา และผูเกี่ยวของ ใน รร. โครงการ ภาคีเครือขายทางการศึกษา
ประเดน็ ท่ปี ระชุม เพือ่ ติดตามแผนพฒั นาการศึกษาของแตละจังหวัด

➡ โครงการกองทุนการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
จังหวัดกาญจนบุรีเร่ิมดําเนินการ ตั้งแต ปการศึกษา 2555 โดยมีรูปแบบแนวทาง เพื่อเปนการสืบสาน รักษา ตอยอด
และเปนการสรา งคนดี สสู งั คม
และกาํ หนดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ตามประเด็นที่ 1 การเสริมสรางสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแหงการเรียนรู ในอันท่ีจะสงผล
ใหมีความสุข ในการดํารงชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการและสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางเหมาะสม มีความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรพั ยสนิ

สํานักงานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ โทรศพั ท 0 2280 2879
319 วงั จันทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดุสติ กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกจิ ผตู รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทพิ ย ศภุ วานิช

วนั พุธท่ี 24 กมุ ภาพันธ 2564

➡ จึงไดจัดทําโครงการประชาสัมพันธสรางการรับรูแผนพัฒนาดานการศึกษาจังหวัด (โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา)
โดยเนนความรว มมอื ระหวางโรงเรยี นกบั ภาคีเครือขา ยของ รร. โครงการ และ รร. เครือขา ย
ทั้ง 3 จังหวัด เพ่ือสรางแนวทางการรวมมือและการขับเคลื่อนที่เปนไปในแนวทางเดียวกัน ซ่ึงจะสงผลไปถึงคุณภาพการศึกษา
และการสรางโรงเรียนใหเปนศูนยกลางในการชวยกันสรางคนดีใหบานเมือง และเปนศูนยการเรียนรูในการขยายผลองคความรู
ดว ยกระบวนการขบั เคล่อื นตามพระราโชบาย
ทีส่ ําคญั 4 ประการ
คือ การมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง, การมีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคงในคุณธรรม, การมีความรูความสามารถที่จะประกอบอาชีพได
และการเปนพลเมอื งดีของชาติ
➡ รร. ท่ีเขารวมกิจกรรม
- กาญจนบรุ :ี 28 รร.
-สุพรรณบุรี: 7 รร.
-อทุ ยั ธานี: 5 รร.
ตลอดจนภาคเี ครือขา ยตาง ๆ รวมผเู ขารวมกิจกรรมทงั้ สิน้ 250 คน
ส่งิ ท่ีนาช่นื ชม
ทกุ ภาคสว นท่ีเกี่ยวขอ ง ใหความรว มมือในการขับเคลือ่ น เพอื่ รวมสรางคนดใี หกบั สังคม โดยรวมกันทําหนา ทีข่ องตนเองและสง ตอ
การทําหนาท่ีในแนวทางเดียวกัน ทั้ง ผอ.รร. /ครู/ ผอ เขตพ้ืนที่/ศธจ/คกก.สถานศึกษา/ผูปกครอง/ชุมชน/ผูใหญบาน/กํานัน/
นายอําเภอ/ผูวาราชการจังหวัด และเห็นประโยชนรวมกันของการฝงชิพคนดีใหกับสังคมซึ่งเปนประโยชนเชิงประจักษกับสังคม
และทุกๆคน

สาํ นักงานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ โทรศพั ท 0 2280 2879
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดสุ ิต กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกิจผตู รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทิพย ศุภวานิช

วนั พธุ ที่ 24 กมุ ภาพันธ 2564

ติดตามการตดิ ตั้งแผง Solar Cell รร.บานองหลุ
โรงเรียน Stand Alone สพป.กาญจนบรุ ี เขต 1

ติดตามการติดตัง้ แผง Solar Cell รร.บานองหลุ โรงเรยี น Stand Alone สพป.กาญจนบุรี เขต 1
➡ ทีมติดตั้งแผง Solar Cell ขนอุปกรณท้ังหมดจากกรุงเทพฯ ดวยรถยนต และเดินทางตอดวยแพขนานยนต
ท่ีเหมาจางไว เพื่อขามไปขึ้นฝง และขนดวยรถยนตตอจนถึง รร.บานองหลุ และจะเร่ิมดําเนินการติดตั้งในวันที่ 25 กพ.
คาดวา จะแลว เสร็จวนั ท่ี 28 กพ. ตามกาํ หนด

สํานักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ โทรศพั ท 0 2280 2879
319 วงั จนั ทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดุสิต กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกิจผูตรวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทิพย ศุภวานิช

วันพฤหัสบดที ่ี 25 กมุ ภาพนั ธ 2564

ลงพืน้ ท่นี ิเทศตดิ ตามการดําเนนิ งานโรงเรยี นมัธยมดีสม่ี ุมเมืองนาํ รอง

เวลา 08.00 น. ดร.เกศทพิ ย ศุภวานชิ ผตร.ศธ. ลงพนื้ ทโี่ รงเรียนมัธยมดีสีม่ ุมเมอื งนํารอง ตามนโยบายเรื่องบูรณาการดาน
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรยี นดา นมะขามเตี้ยวทิ ยาคม สพม.กาญจนบรุ ี
โดยผูเ ขา รวมประชมุ ประกอบดว ย
ฝา ยเลขา: รองศึกษาธกิ ารจงั หวดั ศึกษานิเทศก และคณะ,
ฝายขับเคล่ือนในพื้นที่: ผอ.โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ผูแทน ผอ.สพม.กาญจนบุรีศึกษานิเทศก, ผอ.- รอง ผอ. และครู รร.
ดา นมะขามเตีย้ วิทยาคม, ผอ.รร.เครือขาย, กรรมการสถานศึกษาขนั้ พ้ืนฐาน และผนู าํ ชมุ ชน
บุคลากรภายในโรงเรียน ประกอบดว ย
-ฝา ยบริหาร 4 คน (ผอ. และ รอง ผอ. 3 คน)
-ครู 58 คน (ครูมีครบชัน้ ครบตรงวชิ าเอก) บคุ ลากร 14 คน
-นักเรยี น 1,155 คน (ชัน้ ม.1 - ม.6)
พน้ื ที่ 127 ไร - อาคารเรยี น จาํ นวน 3 หลัง 44 หอ งเรียน หอประชุม 1 หลงั โรงฝกงาน 1 หลัง

รร.เครือขายท่ีต้ังอยูรอบบริเวณ ถึง 27 รร. คือ รร.ไทยรบัฐวา ิทนยา 103 (บานหนองผูเฒา), รร.บานกลอนโด, รร.บานทาพุ,

เนินไพร, รร.บานโโก, รร.บานปงหนองกวาง, รร.บานหนองปลอง, รร.บานหนองปากดง, รร.บานหนองโสน,
รร.บานหนองหิน, รร.บานหินแดน, รร.บานแหลมทอง, รร.วัดถ้ําอางหิน, รร.วัดหนองบัว, รร.อนุบาลดานมะขามเตี้ย,
รร.พุตะเคียน, รร.บา นไทรทอง, รร.บา นหนองไผ, รร.จรเขเผือก, รร.วัดยางเกาะ และ รร.หนองปลอง

สํานักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ โทรศพั ท 0 2280 2879
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดสุ ิต กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกิจผูตรวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทิพย ศุภวานิช

วันพฤหสั บดีที่ 25 กุมภาพนั ธ 2564

- ขอเดนของโรงเรยี น
✳ โรงเรียนท่ีต้ังอยูรอบบริเวณ สวนใหญเปนโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส ซึ่งในการเขาศึกษาตอใน
ระดับมัธยมศกึ ษาตอนตนนั้นจะมาเรียนที่โรงเรียนดานมะขามเต้ียวิทยาคมซึ่งสามารถรองรับนักเรียนจากรอบบริเวณได
อยางมีประสิทธิภาพทั้งทางดานกายภาพ ขนาดพ้ืนที่ท่ีพรอมรับการพัฒนา ขยายตัว ทั้งชุมชนท่ีมีการปฎิสัมพันธและ
สถานท่รี าชการโดยรอบ และเปน การรองรับนกั เรยี นไมใ หไ หลเขา ไปแออดั กนั ในตัวเมือง
❇ การเรียนการสอนเนนท้ังวิชาการ อาชีพ และคุณธรรมโดยมีเจาอาวาสสํานักสงฆเขาบรรลุธรรมเปนวิทยากรสอนให
นกั เรียนเปนเวลา 30 กวา ป โดยไมคิดคา วิทยากร
รวมท้ังมัธยมศึกษาตอนปลายมีแผนหองเรียนความถนัดดานภาษาตางประเทศ เพื่อรองรับการเขาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรี
❇ ภาคีเครือขา ยที่เขม แขง็ ท้ังระดับประถมศึกษา และอุดมศกึ ษา โดยมกี ารทํา MOU ใชท รัพยากรรวมกนั คอื
-ระดับประถมศึกษา มีการรวมมือทางวิชาการ โดยสงบุคลากรที่มีความรูความสามารถในดานตางๆ ไปใหความ
ชวยเหลอื โรงเรยี นทอี่ ยูใ นเขตพ้นื ท่บี ริการ เชน สง วิทยากรไปใหค วามรทู างดา นคอมพิวเตอร ดา นศิลปะ และครตู า งชาติ
-ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สนับสนุนการจัดทําหลักสูตรระยะส้ัน เพ่ือสงเสริมดานอาชีพ และ
เปนการสงตอในระดับที่สูงขึ้น และคณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนใหความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศกึ ษา โดยทีผ่ านมาไดร ะดมในการสรา งอาคารอเนกประสงคหลังคาโคง และสนามฟตุ ซอล

สํานกั งานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ โทรศัพท 0 2280 2879
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดุสติ กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกจิ ผูตรวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทพิ ย ศภุ วานิช

วันพฤหัสบดีท่ี 25 กมุ ภาพนั ธ 2564

-ผลจากการลงพ้ืนทคี่ ร้งั นี้
➡ ไดช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานใหผูอํานวยการ ครู และผูท่ีเกี่ยวของทุกคนมีความเขาใจนโยบายบูรณาการดาน
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือการดําเนินการที่ถูกตอง อธิบายและเนนใหเห็นถึงสิ่งท่ีสําคัญในการดําเนินงาน
เพื่อให รร. นําขอมูลที่ไดรับไปขับเคล่ือนอยางเปนรูปธรรมและสามารถดําเนินการไดอยางตรงตามวัตถุประสงคของ
นโยบาย
➡ ช้แี จง ใหขอแนะนํา แก ผอ. รร. เครอื ขาย ทีเ่ ขารวมประชมุ ถึงบทบาทหนาท่ีที่ ผอ. รร.ทุกคนจะตองมี คือ มีความรู
ในดา นการบรหิ ารอยางแทจริง, มีความรเู ขียนแผนโครงการได และตองมีความรักและศรัทธาในองคกรเพ่ือเปนหน่ึงเดียว
ในการสรา งความศรัทธาใหก ับบานของตนเองคือ กระทรวงศกึ ษาธกิ าร
-สง่ิ ทจ่ี ะดําเนินการตอไป
➡ จัดสงหนังสือเร่ืองราวของ รัชกาลท่ี 9 และของพระราชินี เปนภาษา สเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน รัสเซีย และ
อาหรับ ตามคาํ ขอจากโรงเรยี น

สาํ นกั งานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ โทรศพั ท 0 2280 2879
319 วงั จนั ทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดุสิต กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกิจผตู รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทิพย ศภุ วานิช

วันพฤหัสบดที ี่ 25 กุมภาพนั ธ 2564

ตดิ ตามการติดตง้ั แผง Solar Cell รร.บา นองหลุ
รร. Stand Alone สพป.กาญจนบุรี เขต 1

✴ งานติดตามการติดต้งั Solar Cell ณ โรงเรยี น Stand Alone บา นองหลุ
จากการดําเนินการวนั ที่ 2 พบวา กาวหนา เปน ไปตามแผน คาดวา จะแลว เสรจ็ วันที่ 28 กพ.

สํานกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ โทรศพั ท 0 2280 2879
319 วงั จนั ทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดสุ ติ กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกจิ ผูตรวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทพิ ย ศภุ วานชิ

วนั ศกุ รที่ 26 กมุ ภาพันธ 2564

รวมโครงการพัฒนาเครือขายและศักยภาพผบู รหิ ารระดบั สงู
ของกระทรวงการอดุ มศกึ ษา วิทยาศาสตร วจิ ยั และนวัตกรรม

(หลักสูตร WINS รุนท่ี 1) ณ จงั หวัดเชยี งใหม

ดร.เกศทิพย ศภุ วานชิ ผตร.ศธ. โดยทานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการใหเ ปนตัวแทน ศธ เขารวมอบรมหลักสูตร WINS รุนที่ 1
(โครงการพฒั นาเครอื ขา ยและศักยภาพผบู รหิ ารระดับสงู ของกระทรวงการอุดมศึกษา วทิ ยาศาสตร วจิ ยั และนวัตกรรม)
➡ ระหวางวนั ท่ี 26 - 28 กพ.64 หลกั สูตร WINS รุนที่ 1 ไดจ ัดโครงการพฒั นาฯ ท่ี จ.เชียงใหม
การเขารวมโครงการฯคร้ังน้ี ทุกคน ตองผานการตรวจคัดกรองโควิด 19 ดวยเทคนิค Chula Baiya Strip Test
ณ ศูนยบริการสุขภาพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อความปลอดภัยในการอบรม รวมทั้งระหวางการอบรมจะตอง
ปฏบิ ัติตามขอ กําหนดของ ศบค.อยา งเครงครดั
ซง่ึ ในวันแรกของโครงการ (26 กพ.64) มีกจิ กรรมตางๆ ดังนี้
อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ (Northern Science Park) เพื่อรับฟงการบรรยาย : WINS X NSPnetwork (ระหวาง
NSP และผปู ระกอบการ)
กจิ กรรมกลมุ Panel รว มรบั ฟงปญ หาและการแกไขในบหาวันขอ ฝนุ ฯ พรอมทง้ั Group Discussion
กจิ กรรมสงั เกตวตั ถุทองฟา ณ หอดดู าว อทุ ยานดาราศาสตรส ริ ินธร

สาํ นกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ โทรศพั ท 0 2280 2879
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดุสติ กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกิจผตู รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทิพย ศุภวานิช

วันศกุ รที่ 26 กุมภาพันธ 2564

➡ ส่งิ ทไี่ ดร บั จากการอบรม
การขับเคลื่อนงานที่ตอบโจทยสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และการทํางานรวมกันระหวางภาคีเครือขาย
นักวชิ าการของมหาวทิ ยาลยั ของรฐั และเอกชน
ไดเห็นพลังคนรุนใหมมาหลอมรวมกับความคิดผูบริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาอนาคตของชาติ ใหมีขีดความสามารถ
ในการสรา งการเปลี่ยนแปลงใหกับการพัฒนาสังคมและการศึกษาไทย
แนวคิดสําหรับการทํา Start up ใหนักเรียน นักศึกษา ซ่ึงเปนโอกาสสรางผูประกอบการท่ีมีศักยภาพ ประสบ
ความสําเร็จเปนรูปธรรมจากการปฏิบัติจริง โดยมีอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ (Northern Science Park) เปนผูที่
คอยสรางชองทางและโอกาส เปนที่ปรึกษา ทําใหเกิดบริษัทใหมที่ผสมผสานกันระหวางพลังของเด็กรุนใหม และ
ประสบการณข องคนรุนเกา จนสามารถประสบความสาํ เร็จและตอ ยอดไปตางประเทศได
การบรหิ ารจัดการทีป่ ระสบความสําเร็จ ไมจําเปนตองมีคนจํานวนมากทํางาน แตจะตองมีคนที่มีความคิดเปนระบบ
ซึ่งจากตัวอยางความสําเร็จ เริ่มตนจาก office ที่มีคนทํางาน 2-4 คน ที่บริหารจัดการภายใตระบบ Digital และขยาย
ออกไป โดยไมตองมี office ท่ีใหญโต บริหารงานโดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชรวมกับความคิด ทําใหเกิดงาน
ทม่ี ปี ระสิทธิภาพและดาํ เนนิ ไปไดด ว ยความรวดเรว็
ผลท่ีเกิดจากปญหาเร่ือง PM 2.5 ทานที่เกิดความตระหนักของอันตรายซ่ึงเกิดจากการกระทําของมนุษยและ
การเปล่ยี นแปลงของธรรมชาติ
วิธีแกไข : ปรบั แกทีต่ น เหตุคือ สังคมมนษุ ย และเพื่อใหเ กิดประสิทธภิ าพควรนาํ วิทยาศาสตรม าชว ยแกป ญหาใหตรงจุด

สาํ นกั งานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ โทรศพั ท 0 2280 2879
319 วังจนั ทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดุสิต กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกจิ ผตู รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทพิ ย ศุภวานิช

วนั ศุกรท่ี 26 กมุ ภาพันธ 2564

➡ ชว งรับประทานอาหารเยน็ ศ.(พิเศษ) ดร.อเนก เหลาธรรมทศั น รมว.อว. ไดบ รรยายพิเศษ ดงั นี้
ยกตัวอยางส่งิ ประดษิ ฐใ หมๆทีค่ นไทยทําได เพ่ือใหทกุ คนไดเชื่อมนั่ ในความเปน คนไทยที่สามารถสรา ง hitech ใหเ กดิ
กับผลผลิตของไทย
เปดวิสัยทัศนการมองเพ่ือทําใหเกิดการแขงขัน (competitive) สูงสุด เพื่อใหเกิด BCG มากท่ีสุด ซึ่งเปนการพัฒนา
เศรษฐกจิ แบบองคร วม ทจี่ ะพัฒนาเศรษฐกจิ 3 มติ ิไปพรอ มกัน ไดแก เศรษฐกิจชีวภาพ( Bioeconomy) ระบบเศรษฐกิจ
ชีวภาพ มุงเนนการใชทรัพยากรชีวภาพเพ่ือสรางมูลคาเพิ่ม โดยเนนการพัฒนาเปนผลิตภัณฑมูลคาสูง เช่ือมโยงกับ
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คํานึงถึงการนําวัสดุตาง ๆ กลับมาใชประโยชนใหมากท่ีสุด และ
ท้ัง 2 เศรษฐกิจน้ี อยูภายใตเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซ่ึงเปนการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีไมไดมุงเนนเพียงการ
พัฒนาเศรษฐกิจเทาน้ัน แตตองพัฒนาควบคูไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาส่ิงแวดลอมไดอยางสมดุลใหเกิดความ
มั่นคงและยั่งยืนไปพรอมกัน โดยเปล่ียนขอไดเปรียบที่ไทยมีจากความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม ใหเปน
ความสามารถในการแขงขันดวยนวัตกรรม เพ่ือใหเกิดเศรษฐกิจ BCG ท่ีเติบโต แขงขันไดในระดับโลก เกิดการกระจาย
รายไดล งสชู มุ ชน ลดความเหลอื่ มล้ํา ชุมชนเขม แข็ง มคี วามเปนมิตรกบั สิ่งแวดลอ มและการพัฒนาทีย่ ัง่ ยนื
ความสําคัญของการเตรียมตัวเพ่ือเขาสูยุค 4.0 ซ่ึงในปจจุบันเปนโลกยุคดิจิตัล แตโลกในอนาคต อีกประมาณ 20 ป
ขางหนาจะเปนโลกยคุ ควอนตมั การเปลีย่ นแปลงนี้ จะทําใหทุกชาติมีการแขงขันกันใหม หากประเทศไทยเตรียมการไดดี
เราอาจจะเปนประเทศผูนํา และสามารถพัฒนาใหกา วหนา กอ นประเทศอ่นื ๆ
การจัดตั้งวิทยสถานดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตรและศิลปกรรมศาสตรแหงประเทศไทย หรือ TASSHA
(Thailand Academy of Social Sciences, Humanities and Arts) ข้ึน เรียกยอๆ วา “ธัชชา” ประกอบดวยศูนย
ตางๆ เพ่ือบูรณาการองคความรูแบบสหวิทยาการซ่ึงมีความสําคัญอยางย่ิงตอระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ซึ่งจะนํามาสูการแกปญหาแบบองครวม การสรางเทคนิค องคความรู การพัฒนางานวิจัยใหมๆท่ีเช่ือมโยงสอดคลอง
กับความเปลีย่ นแปลงของโลกในปจจุบันและอนาคต

สาํ นักงานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท 0 2280 2879
319 วังจนั ทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดสุ ิต กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกจิ ผตู รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทพิ ย ศภุ วานชิ

วันศุกรท่ี 26 กมุ ภาพันธ 2564

ตดิ ตามการตดิ ตง้ั แผง Solar Cell รร.บานองหลุ
รร. Stand Alone สพป.กาญจนบุรี เขต 1

✴ จากการติดตามความกาวหนาการติดต้ังแผง Solar Cell รร.บานองหลุ รร.Stand Alone สพป.
กาญจนบรุ ี เขต 1 วนั ท่ี 2 ของการดําเนนิ การ
ขณะน้ีไดเรียบรอยแลวประมาณ 80% มีการติดต้ังอุปกรณและทดลองการปลอยกระแสไฟฟา
ในสวนท่ีประกอบเสร็จ โดยวันพรุงน้ี จะติดตั้งอุปกรณท้ังหมด และทดสอบระบบโดยรวม ท้ังน้ี
การดําเนินงานจะเสร็จเรียบรอ ยพรอมใชงานจริงในวันท่ี 28 กพ. ตามแผนที่กาํ หนดไว

สาํ นักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ โทรศัพท 0 2280 2879
319 วงั จันทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดสุ ติ กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกิจผตู รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทิพย ศุภวานชิ

วันเสารท ี่ 27 กุมภาพนั ธ 2564

เขา อบรมโครงการ WINS รนุ 1 (วันท่ี 2)

ดร.เกศทิพย ศุภวานิช ผตร.ศธ. เขารวมอบรมหลักสูตร WINS รุนท่ี 1 (โครงการพัฒนาเครือขายและศักยภาพผูบริหาร
ระดบั สงู ของกระทรวงการอดุ มศกึ ษา วิทยาศาสตร วิจยั และนวตั กรรม)
➡ ระหวางวนั ท่ี 26 - 28 กพ.64 หลักสูตร WINS รนุ ท่ี 1 จ.เชยี งใหม
วนั ท่สี อง (27 กพ.64) ศึกษาดงู าน
สถาบนั วิจยั ดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน):สดร.
National Astronomical Research Institute of Thailand: NARIT ซ่งึ ศกึ ษา คนควา 4 กลุมการวิจัย
1. วิทยาศาสตรอวกาศ
2. ฟสิกสดาราศาสตร และดาวฤกษ
3. ดาวเคราะหแ ละส่ิงมชี ีวิตนอกระบบสุริยะ
4. จักรวาลวทิ ยาและดาราศาสตรทฤษฎี

ประโยชนท ่ไี ดร บั จาก สดร. ไดข อ มลู ทท่ี าํ ใหความเช่ือวา “คนไทยเกง คนไทยทําได และภูมิใจท่ีเปนคนไทย” เปนเร่ือง
จริงและเกดิ ข้นึ แลว ดังนี้
✴พบดาวเคราะหนอกระบบสุริยะไปแลวถึง 11 ดวง แบละา นสดร. มีผลงานตีพิมพโดยเฉล่ีย 2 เร่ือง/คน/ป ในวารสารท่ีมี
impact factor สงู ถงึ 4 กวา ๆ
✴ความลํ้าหนา เทคนคิ ทางดาราศาสตร ท่แี มนยาํ ทสี่ ดุ ในระดับ 10 ไมครอน
✴ผลการศึกษาการเปลย่ี นแปลงของแผนเปลือกโลก เพ่ือเตรียมพรอมการเกดิ แผนดินไหว

สํานกั งานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ โทรศพั ท 0 2280 2879
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดสุ ิต กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกจิ ผตู รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทพิ ย ศุภวานชิ

วันเสารท่ี 27 กมุ ภาพนั ธ 2564

✴โจทยด าราศาสตร เปนความทา ทายในการใชค วามรทู างฟส กิ ส วิทยาศาสตร ตอ
ยอดการพฒั นาท้งั ดา นบุคลากร เครอ่ื งมอื ขอ มูล (Big Data) โดย สดร. มีทมี ท่มี ีความรูและศกั ยภาพกอใหเกิดงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพเปนประโยชนตอประเทศชาติและตอยอดงานของหนวยอ่ืนๆไดอยางคุมคา สมกับคําวา “ขาดทุนเปนกําไร”
สรางคนไทยใหทําเคร่ืองมือที่ทันสมัยเอง โดยไมตองอาศัยจากตางประเทศ เปนการลดงบประมาณ ลดตนทุนการผลิต
พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกสและประดิษฐอุปกรณ ซึ่งจะทําใหมีอุปกรณที่สามารถใชไดไมตํ่ากวา 30 ป รวมท้ังเปนการ
ประหยดั งบประมาณในการซอ มบาํ รงุ ดวย
✴การประดิษฐ แขนเทียม ขาเทียม ที่มีประสิทธิภาพ และมีการนําไปใชกับผูปวยท่ีมีความบกพรองในดานตางๆท่ี
เก่ียวของซ่ึงเปนคนไขในพระราชูปถัมภของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี จากหองปฏิบัตกิ ารเทคโนโลยขี ึน้ รปู ชนิ้ งานความละเอียดสูง สามารถพัฒนาวัสดุขึ้นรูปที่มีน้ําหนักเบา
และมรี ะบบควบคมุ ท่ีอํานวยความสะดวกใหก บั คนพกิ ารไดอ ยา งดี
✴การพัฒนาเทคโนโลยี โดยใช Kalman filter เพื่อชวยกรองสัญญาณรบกวน ในการสรางเครื่องชวยหายใจ เพ่ือรองรับ
การระบาดของ covid 19 ซึง่ ตอบโจทยค วามตอ งการทางการแพทยของประเทศ
✴การพัฒนาและออกแบบ Control System ของ หอดูดาว 7 รอบเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม ท่ีต้ังอยูบนยอด
ดอยอินทนนท มีความสูงเหนอื ระดับนํ้าทะเลประมาณ 2,300 เมตร ซึ่งสูงกวา ระดับการลอยตัวของฝุน PM 2.5 จึงถือวา
เปน หอดูดาวท่สี ามารถสังเกตการณป รากฏการณทางดาราศาสตรไดชัดเจน และเปนสถานท่ีที่ดูทองฟาท่ีดีที่สุดในภูมิภาค
อาเซียน
✴การสนับสนุนอุปกรณดูดาว ที่ผลิตเอง ใหกับโรงเรียนท่ีสงเคาโครงกิจกรรม (Proposal) เพื่อทราบถึงการจะนําไปใช
เพ่อื คดั กรองการมอบกลองโทรทรรศน สะทอ นแสงแบบดอปโซเนียน ขนาดเสนผานศูนยกลาง 10 นิ้ว และส่ือการเรียนรู
ดา นดาราศาสตร ใหแกโ รงเรยี นท่วั ประเทศ จาํ นวน 460 โรงเรียน และมีการจัดกิจกรรมใหแกนักเรียนรวมทั้งออกบริการ
วิชาการทางดาราศาสตรใ หแ กชมุ ชน ในชว งทีเ่ กิดปรากฏการณสําคญั ทางดา นดาราศาสตรท ีส่ ามารถสงั เกตได

สาํ นักงานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ โทรศัพท 0 2280 2879
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดุสติ กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกจิ ผตู รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทิพย ศภุ วานชิ

วนั เสารท ี่ 27 กุมภาพันธ 2564

✴การพัฒนาครู โดยรวมมือกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ในการอบรมเชิง
ปฏบิ ัตกิ ารดาราศาสตร ขนั้ ตน ขนั้ กลาง และขน้ั สงู สําหรบั ครู
ตั้งแตภาคทฤษฎี จนถึงภาคปฏิบัติ เพ่ือใหนําไปจัดการเรียนรูใหแกนักเรียน และผูท่ีสนใจ จนกระทั่งนําไปสูการตอยอด
จนถึงระดับการทําวิจยั ตอไป
✴การใชความรูดานฟสิกสและเทคโนโลยีเขามาตอยอดการพัฒนาแกปญหาฝุน PM 2.5 โดยขอมูลท่ีไดจากอุปกรณท่ี
สรางขนึ้ นาํ ขอ มลู มาวิเคราะหป จจัยตางๆท่ีเปนผลตอการเกิด ท้ังความกดอากาศ การสะทอนของแสง มาชวยหาคําตอบ
เพื่อแกไ ขปญหาดงั กลาวอยา งเปน รูปธรรม
การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานท้ังในและตางประเทศ ไดเขารวมโครงการวิทยาศาสตรระดับโลกหลาย
โครงการ ซ่ึงเปดโอกาสใหคนไทยไดพัฒนาศักยภาพ และศึกษาวิจัยระดับแนวหนาใหทัดเทียบกับประเทศอื่น และไดรับ
โอกาสพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงที่ยังไมเคยมีในประเทศไทย โดยในป 2563 มีความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ นอกจากน้ี ยังมีบทบาทสําคัญในการเวทีดาราศาสตรระดับนานาชาติและไดรับการยอมรับให
เปน ศนู ยดาราศาสตรเ พื่อการพัฒนาในระดบั นานาชาติ 2 ศนู ย ไดแ ก
ศนู ยฝก อบรมดาราศาสตรนานาชาติภายใตยเู นสโก (ITCA)
ศูนยประสานงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพื่อการพัฒนาดาราศาสตร ภายใตสหพันธดาราศาสตรสากล
(SEAROAD)
ผลท่จี ะเกิดข้นึ ในอนาคต
➡ความรวมมือทางการสรางสถานที่ดูดาวท่ีใหญที่สุดของโลก ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นท่ีประเทศไทย โดยความรวมมือของ
หลายประเทศ เชน จีน อินเดีย ญ่ีปุน เกาหลี ฯลฯ ซ่ึงจะทําใหคนไทยไดเปนผูนําในเรื่องดาราศาสตรท่ีจะตอยอดความรู
ใหส ามารถผลติ สิ่งตางๆท่ีจําเปน ไดเองในอนาคต โดยไมต องอาศยั การสง่ั ซอ้ื จากตางประเทศอกี ตอ ไป

สาํ นกั งานปลดั กระทรวงศึกษาธิการ โทรศพั ท 0 2280 2879
319 วังจนั ทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดสุ ิต กรงุ เทพมหานคร 10300

ภารกจิ ผูต รวจราชการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ดร.เกศทิพย ศภุ วานชิ

วนั เสารท ี่ 27 กมุ ภาพันธ 2564

ตดิ ตามการติดต้งั แผง Solar Cell รร.บา นองหลุ
รร. Stand Alone สพป.กาญจนบรุ ี เขต 1

✴ จากการติดตามความกาวหนาการติดตั้งแผง Solar Cell รร.บานองหลุ รร.Stand Alone สพป.
กาญจนบรุ ี เขต 1 วันที่ 3 ของการดาํ เนนิ การ มีการดําเนินการดังน้ี
➡ ตดิ ตัง้ อุปกรณทง้ั หมดเสรจ็ เรียบรอย
➡ ทดสอบการจา ยไฟใหอาคารเรยี น
➡ คืนนเ้ี ปด ทดสอบระบบท้งั หมดตลอดทงั้ คืน ซงึ่ เสรจ็ ภายในกําหนดเวลา

สาํ นกั งานปลดั กระทรวงศกึ ษาธิการ โทรศพั ท 0 2280 2879
319 วงั จนั ทรเกษม ถนนราชดาํ เนินนอก โทรสาร 0 2280 2851
เขตดสุ ิต กรงุ เทพมหานคร 10300


Click to View FlipBook Version
Previous Book
วารสารผู้ไถ่ ฉบับที่ 83 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2553)
Next Book
งานEBOOK