The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ข้อ 6 เทคโนโลยีดิจิทัล(1)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by dararat1984, 2022-07-05 03:17:53

ข้อ 6 เทคโนโลยีดิจิทัล(1)

ข้อ 6 เทคโนโลยีดิจิทัล(1)

สารบัญ หน้า
3
ด้านท่ี 1 การบรหิ ารจัดการท่ีดี
6. เทคโนโลยีดจิ ิทัล 4

6.1 อปท.มกี ารใชเ้ ทคโนโลยดี ิจิทลั ในการบรกิ ารประชาชน 16
(front office) ทาให้เกดิ ความสะดวก รวดเร็ว
และมปี ระสิทธภิ าพ

6.2 อปท.มกี ารใช้เทคโนโลยดี ิจทิ ัลในการบรหิ ารภายใน อปท.
(back office) ทาใหเ้ กดิ ความสะดวก รวดเรว็
และมีประสิทธิภาพมากขนึ้

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี

6. เทคโนโลยีดิจิทัล

6.1 อปท.มกี ารใชเ้ ทคโนโลยีดจิ ิทลั ในการบรกิ ารประชาชน (front office)
ทาใหเ้ กดิ ความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

โครงการดบั ปบุ๊ รู้ปบั๊ (ติดรหสั เสาไฟฟา้ )

6.2 อปท.มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารภายใน อปท. (back office)
ทาให้เกดิ ความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธภิ าพมากข้นึ

1. โครงการคิวอารโ์ ค้ดรถสว่ นกลางของเทศบาล

2. โครงการพฒั นาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสเ์ ทศบาลตาบล
วดั ประดู่ ประจาปี พ.ศ.2564

3. โครงการ “Easy map แผนทอ่ี ยา่ งงา่ ย”แผนทีภ่ าษีและทะเบียน
ทรัพยส์ นิ (LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกตร์ ะบบสารสนเทศ
ทางภมู ิศาสตร์ (LTAX GIS) ของเทศบาลตาบลวัดประดู่

6.1 อปท.มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริการประชาชน
(front office) ทาให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมปี ระสิทธภิ าพ

โครงการดบั ปบุ๊ รปู้ ั๊บ (ติดรหัสเสาไฟฟ้า)

โครงการดบั ปุ๊บ รปู้ ั๊บ (ตดิ รหสั เสาไฟฟา้ )

โครงการดบั ปบุ๊ รูป้ ั๊บ (ตดิ รหัสเสาไฟฟ้า)

1. หลักการและเหตผุ ล
ด้วยเทศบาลตาบลวัดประดู่ มีพ้ืนที่ 58 ตารางกิโลเมตร มีถนนในความรับผิดชอบเป็นจานวนมาก

การให้บริการสาธารณะในด้านไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนต่างๆก็เป็นสิ่งจาเป็น เพื่ออานวยความสะดวกในการ
เดินทางและความปลอดภัย ซึ่งท่ีผ่านมาประสบปัญหาในการรับแจ้งพิกัดท่ีไม่จัดเจน ทาให้ไม่สามารถแก้ไข
ปญั หาได้อย่างรวดเร็ว จึงเปน็ ทีม่ าของการดาเนินโครงการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาไฟฟา้ แสงสว่างให้กับประชาชน
ไดอ้ ย่างรวดเร็วและเพมิ่ ประสทิ ธิภาพในการบริหารจัดการ

2. วตั ถปุ ระสงค์
- เพื่อแกไ้ ขปญั หาไฟฟา้ แสงสว่างดับไดอ้ ย่างรวดเรว็
- เพอ่ื ใชใ้ นการวางแผนจัดลาดบั การดาเนินงาน ประหยัดทรพั ยากร

3. เปา้ หมาย
- ตดิ ต้งั qr code ทเี่ สาไฟฟ้าทุกตน้ ในเขตเทศบาลตาบลวัดประดู่
- แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับไดภ้ ายใน 3 วนั นับจากวนั ทร่ี ับแจง้

4. วธิ ีการดาเนนิ งาน
- จดั ทา รหัสเสาไฟฟ้า โดยกาหนดตามถนนแตล่ ะสาย และ qr code เพ่ือตดิ เสาไฟฟ้าทั้งหมด
- ตดิ ตัง้ รหสั เสาไฟฟ้า และ qr code ท่ีเสาไฟฟา้ ทุกตน้
- รบั แจง้ เหตไุ ฟฟา้ ดับผ่าน qr code พร้อมแจ้งรหัสเสาไฟฟ้าท่ตี ดิ อยู่
- ดาเนนิ การแก้ไขภายใน 3 วนั

5. ระยะเวลาโครงการ
- จัดทารหสั เสาไฟฟ้าและติดเสาไฟฟา้ ทุกตน้ ภายในเดือนตุลาคม 2563

6. สถานทีโ่ ครงการ
- พื้นทเ่ี ทศบาลตาบลวดั ประดู่

7. งบประมาณ
- เทศบัญญตั งิ บประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2564

8. ผรู้ บั ผิดชอบ
- งานซอ่ มบารุงไฟฟา้ สาธารณะ กองช่าง

9. การติดตามและประเมนิ ผล
- สามารถแก้ไขปัญหาไฟฟ้าแสงสวา่ งไดภ้ ายใน 3 วนั นบั ต้ังแต่วันทรี่ ับแจ้ง

10. ผลทค่ี าดวา่ จะไดร้ ับ
- ประชาชนผูใ้ ชถ้ นนมคี วามสะดวก สบายและปลอดภัยในชีวิตและทรพั ยส์ ิน
- ประชาชนได้รับการแกไ้ ขปัญหาอย่างรวดเรว็

ลงช่อื ............................................................ผเู้ ขยี นโครงการ
(นายรชพล อุน่ กาเนิด)
นายชา่ งไฟฟ้า

-2-

ลงชอ่ื ............................................................ผ้เู สนอโครงการ
(นายสชุ าติ แสงแกว้ )
หัวหนา้ ฝา่ ยการโยธา

ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ
(นายวเิ ชยี ร อรรถพร)
ผู้อานวยการกองชา่ ง

ลงชอ่ื ............................................................ผูเ้ หน็ ชอบโครงการ
(นางสดุ าทิพย์ มโนวราวุฒิ)

รองปลดั เทศบาล ปฏบิ ัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตาบลวดั ประดู่

ลงชื่อ............................................................ผู้อนมุ ตั ิโครงการ
(นายจารกึ เพช็ รคง)

ปลดั เทศบาล ปฏบิ ตั หิ นา้ ที่
นายกเทศมนตรตี าบลวัดประดู่

บนั ทกึ ขอ้ ความ

สว่ นราชการ กองช่าง

ที่ สฎ 54303/ 35 วนั ที่ 30 กนั ยายน 2564

เรอ่ื ง รายงานผลการซอ่ มบารงุ ไฟฟา้ สาธารณะทม่ี หี มายเลขประจาโคมไฟฟ้าสาธารณะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรยี น ผู้อานวยการกองชา่ ง
ตามท่ีงานไฟฟ้าสาธารณะมีหน้าท่ีดูแล ซ่อมบารุงไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตาบล

วัดประดู่ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานไฟฟ้าสาธารณะได้ซ่อมบารุงไฟฟ้าสาธารณะท่ีมีหมายเลขประจา
โคมไฟฟา้ สาธารณะดังนี้

เดือนตลุ าคม 2563
- จดั ทารหสั เสาไฟฟ้า โดยกาหนดแตล่ ะสาย และ QR CODE เพ่อื ติดเสาไฟฟา้
- ติดต้ังรหัสเสาไฟฟ้าและ QR CODE เป็นจานวน 77 สาย และโคมไฟจานวน 1,648

โคม
เดอื น พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- ซ่อมไฟฟา้ สาธารณะหมู่บ้านคอ้ ลา่ ง - แม่นาตาปี และหมู่บา้ นกรนี วลิ ล์
วนั ท่ี ๒ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๓
- หมายเลข ๐๖๒๐๐๔ ๐๖๒๐๑๙ ๐๖๒๐๓๓
วนั ท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- หมายเลข ๐๑๖๐๐๑ ๐๑๖๐๐๙ ๐๑๖๐๑๓
วันที่ ๖ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๓
- ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะสาย เทพรัตนกวี ตอน๑ หมายเลข ๐๒๔๐๐๒ ๐๒๔๐๐๙

๐๒๔๐๑๒
วนั ที่ 8 พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะสาย ห้วยทรายขาว หมายเลข ๐๖๕๐๐๒ ๐๒๔๐๑๐
วันที่ ๑๐ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๓
- ซอ่ มไฟฟ้าสาธารณะสาย ซอยธรรมรกั ษ์ หมายเลข ๐๖๐๐๑๐ ๐๖๐๐๑๒
วันที่ ๒๖ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๓
- ซอ่ มไฟฟา้ สาธารณะสาย เกษตรพฒั นา๑ หมายเลข ๐๕๗๐๓๓
วันที่ 29 พฤศจกิ ายน ๒๕๖๓
- ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะสาย ซอยตะเคียนทอง หมายเลข ๐๕๘๐๗๗
วนั ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะสาย ซอยตน้ มุด หมายเลข ๐๕๖๐๑๑ ๐๕๑๐๑๒

เดือน ธนั วาคม ๒๕๖๓
- ซอ่ มไฟฟ้าสาธารณะหมบู่ า้ นร่มเกล้า
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
- หมายเลข ๐๗๗๐๐๗ ๐๗๗๐๑๒ ๐๗๗๐๑๙ ๐๗๗๐๒๒
วนั ท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
- ซอ่ มไฟฟ้าสาธารณะสาย หน้าวัดโพธิปกั ษ์ หมายเลข ๐๗๕๐๐๒ ๐๗๕๐๐๕
วันที่ ๑๑ ธนั วาคม ๒๕๖๓
- ซอ่ มไฟฟา้ สาธารณะสาย ซอยบางดว้ น หมายเลข ๐๗๖๐๐๒ ๐๗๖๐๐๙
วนั ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
- ซอ่ มไฟฟ้าสาธารณะสาย ควนทงั หมายเลข ๐๖๗๐๐๑ ๐๖๗๐๑๙ ๐๖๗๐๒๒ ๐๖๗๐๒๕
วนั ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
- ซอ่ มไฟฟ้าสาธารณะสาธารณะสาย บ้านเอื้ออาทร หมายเลข ๐๖๔๐๐๕ ๐๖๔๐๘๑

๐๖๔๐๙๐

เดือน มกราคม ๒๕๖๔
- ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะสาย สมหวงั -บางหมาก
วนั ท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๔
- หมายเลข ๐๕๑๐๓๑ ๐๕๑๐๓๙
วนั ที่ ๑๑ มกราาคม ๒๕๖๔
- ซ่อมไฟฟา้ สาธารณะสาย หมู่บา้ นเบญจพล๑ หมายเลข ๐๕๐๐๑๔

เดือน กุมภาพนั ธ์ ๒๕๖๔
- ซอ่ มไฟฟ้าสาธารณะหมู่บา้ นนายสุเมธ หมู่บ้านรนิ ทอง
วันท่ี ๒ กมุ ภาพันธ์ ๒๕๖๔
- หมายเลข ๐๑๐๐๑๑ ๐๑๐๐๑๓ ๐๐๙๐๐๓
วันที่ ๙ กมุ ภาพนั ธ์ ๒๕๖๔
- ซ่อมไฟสาธารณะสายเจรญิ อุทศิ หมายเลข ๐๐๘๐๐๒ ๐๐๘๐๐๗
วนั ที่ ๑๑ กมุ ภาพันธ์ ๒๕๖๔
- ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะสาย อบจ.พัฒนา หมายเลข ๐๐๗๐๐๓ ๐๐๗๐๑๐

เดือน มีนาคม ๒๕๖๔
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔
- ซอ่ มไฟฟ้าสาธารณะหมูบ่ า้ นสุราษฎรว์ ลิ ลา่
- หมายเลข ๐๔๗๐๐๗ ๐๔๗๐๑๒ ๐๔๗๐๑๙ ๐๔๗๐๒๑
วันที่ ๑๒ มนี าคม ๒๕๖๔
- ซอ่ มไฟฟ้าสาธารณะสาย ซอยเยยี่ มวุฒิ หมายเลข ๐๓๘๐๐๒ ๐๓๘๐๐๕
วันท่ี ๒๓ มนี าคม ๒๕๖๔ ซ่อมไฟฟา้ สาธารณะสาย ซอยช่องลา-ศาลาหมู่๒
- หมายเลข ๐๔๕๐๐๔ ๐๔๕๐๐๙

เดือน เมษายน 2564
วนั ท่ี 1 เมษายน 2564
- ซอ่ มไฟฟ้าสาธารณะสายซอยธรรมรักษ์ หมายเลข 060008 060012
- ซอยห้วยทรายขาว หมายเลข 065003 065011
27 เมษายน 2564
- ซ่อมไฟฟา้ สายเทพรตั นกวี ตอน 2 หมายเลข 015001 015006
เดือน พฤษภาคม 2564
วนั ที 4 พฤษภาคม 2564
- ซอ่ มไฟฟา้ สาธารณะสายหมบู่ ้านโอฬาร หมายเลข 026005
วันท่ี 14 พฤษภาคม 2564
- ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะซอยเพชรพทิ ักษ์ หมายเลข 031004
เดือน มิถนุ ายน 2564
วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2564
- ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะสายสวา่ งโลด หมายเลข 072003 072005
วันท่ี 23 มถิ นุ ายน 2564
- ซอ่ มไฟฟา้ สาธารณะสายบางด้วน หมายเลข 076007 076009
เดอื น กรกฎาคม 2564
วันท่ี 8 กรกฎาคม 2564
- ซอ่ มไฟฟา้ สาธารณะหมู่บ้านริมสวน หมายเลข 013001 013008 013010
วนั ท่ี 15 กรกฎาคม 2564
- ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะซอยเทือกสุบรรณ หมายเลข 022001
วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564
- ซอ่ มไฟฟ้าสาธารณะสายทา่ กูบ-ดอนเกล้ยี ง หมายเลข 042009 042084
เดือน สิงหาคม 2564
วันท่ี 9 สงิ หาคม 2564
- ซอ่ มไฟฟ้าสาธารณะสายถนนบางปึก หมายเลข 071003 071007
วันท่ี 20 สงิ หาคม 2564
- ซ่อมไฟฟา้ สาธารณะสายบา้ นควนทัง หมายเลข 067022

เดือน กนั ยายน 2564
วนั ที่ 7 กนั ยายน 2564
- ซ่อมไฟฟา้ สาธารณะสายบา้ นนายโกวทิ ย์ หมายเลข 053002
วันที่ 17 กันยายน 2564
- ซ่อมไฟฟา้ สายหมู่บา้ นเบญจพล หมายเลข 050009 050023

จงึ เรียนมาเพอื่ โปรดทราบ

(นายรชพล อนุ่ กาเนิด)
นายช่างไฟฟา้ ชานาญงาน

ภาพขณะเจา้ หนา้ ท่ีตดิ ตงั้ คิวร์อารโ์ ค้ด
ภาพคิวรอ์ าร์โคด้ ที่เสาไฟฟา้

ภาพข้อมลู ที่ประชาชนแจง้ เหตกุ ารณไ์ ฟฟ้าดบั

ภาพเจ้าหนา้ ที่แกไ้ ขปัญหาไฟฟา้ ดบั ตามท่ไี ดร้ บั แจ้งเหตุ6.2 อปท.มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารภายใน อปท.
(back office) ทาให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
มากขน้ึ

1. โครงการควิ อาร์โคด้ รถส่วนกลางของเทศบาล

2. โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณอเิ ล็กทรอนกิ ส์เทศบาลตาบล
วัดประดู่ ประจาปี พ.ศ.2564

3. โครงการ “Easy map แผนทอี่ ยา่ งง่าย”แผนทีภ่ าษีและทะเบยี น
ทรัพย์สิน (LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศ
ทางภมู ิศาสตร์ (LTAX GIS) ของเทศบาลตาบลวดั ประดู่

โครงการคิวอารโ์ คด้ รถสว่ นกลางของเทศบาล

โครงการคิวอารโ์ ค้ดรถส่วนกลางของเทศบาล

.................................................................

1. ช่ือโครงการ “โครงการคิวอาร์โค้ดรถสว่ นกลางของเทศบาล”

2. หลกั การและเหตผุ ล

เทศบาลตาบลวัดประดู่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีอานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะ เพอ่ื ประโยชน์ของประชาชนในทอ้ งถ่นิ ของตนเอง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไข
เพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 50 และอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญตั ิกาหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องคก์ รปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ซง่ึ การจัดระบบบรกิ ารสาธารณะตามอานาจหน้าที่กาหนดไว้
ในพระราชบัญญตั ิดังกล่าวน้ี เทศบาลตาบลวัดประดู่ไดใ้ หค้ วามสาคัญ และไดก้ าหนดแผนงานไวอ้ ย่างครอบคลุมทุก
ดา้ น เพือ่ ใหก้ ารบรกิ ารสาธารณะเกดิ ประโยชนส์ ูงสดุ แกป่ ระชาชนในเขตพนื้ ท่ตี าบลวดั ประดู่

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาลตาบลวัดประดู่ ให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน
ท่ีกาหนดไว้ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นับเป็นปัจจัยสาคัญย่ิงต่อส่งเสริมให้ดาเนินงานตามแผนงาน
มีความสะดวก รวดเร็ว และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความสาคัญเป็นอับดับแรกๆ คือ
รถส่วนกลางท่ีใช้ในการบริการประชาชน โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการใชและรักษารถยนตของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเตมิ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 ได้ให้คานยิ าม “รถสวนกลาง”
หมายถึง รถยนตหรือรถจักรยานยนตที่จัดไวเพื่อกิจการอันเปนสวนรวมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และให
หมายความรวมถึงรถยนตที่ใชในการบริการประชาชนหรือใชในหนาท่ีของสวนราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น เชน รถยนตดับเพลิง รถยนตบรรทุกน้า รถยนตพยาบาล รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย และเคร่ืองจักรกล
ต่างๆ ซึ่งตามนิยามความหมายน้ี เทศบาลตาบลวัดประดู่ จัดได้ว่ามีรถส่วนกลางที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นจานวน
มาก ด้วยเหตุน้ี การกากับดูแลการใช้รถ การบันทึกข้อมูล และการตรวจสอบข้อมูลการใช้รถ ในภาพรวมของทุก
ส่วนราชการ เพอื่ ให้เป็นไปตามระเบียบทเี่ ก่ียวข้องที่ จงึ เปน็ ไปด้วยความล่าชา้ และไมเ่ ปน็ ปัจจุบัน การพัฒนาระบบ
การบันทึกข้อมูลการใช้รถส่วนกลาง โดยการนาเทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบใหม่ๆเข้ามาใช้ จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ี
สง่ ผลใหก้ ารบรหิ ารงานของเทศบาลตาบลวัดประดู่มีความสะดวก รวดเรว็ มากย่ิงขน้ึ

ดังนั้น เพ่ือให้การบันทึกข้อมูลการใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตาบลวัดประดู่ เป็นไปอย่าง
มีระบบ มีความสะดวกรวดเร็ว ทันสมัยและมีมาตรฐานเดียวกัน สานักปลัดเทศบาลตาบลวัดประดู่ จึงขออนุมัติ
จัดทาโครงการคิวอาร์โค้ดรถส่วนกลางของเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตาบล
วัดประดู่ท่ีใช้รถส่วนกลางทุกคน ได้บันทึกข้อมูลการใช้รถด้วยความสะดวก รวดเร็ว โดยใช้ ระบบคิวอาร์โค้ด
รถส่วนกลางของเทศบาล ตลอดจนการบันทึกข้อมูลการใช้รถสว่ นกลางเปน็ ปัจจบุ นั และสามารถตรวจสอบได้

3. วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดเทศบาลตาบลวัดประดู่ที่ใช้รถส่วนกลางทุกคน ได้บันทึกข้อมูลการใช้รถ

ด้วยความสะดวก รวดเรว็ โดยใช้ระบบควิ อารโ์ คด้ รถส่วนกลางของเทศบาล
2. เพื่อใหก้ ารบันทกึ ข้อมลู การใชร้ ถส่วนกลางมคี วามเปน็ ปัจจุบนั และสามารถตรวจสอบได้

4. เปา้ หมาย
1. รถสว่ นกลางของเทศบาลตาบลวัดประดู่ มีการติดควิ อาร์โค้ดรถสว่ นกลางทุกคนั
2. รถส่วนกลางของเทศบาลตาบลวดั ประดู่ มีการบันทกึ ขอ้ มลู การใช้ผ่านคิวอารโ์ คด้ ถกู ต้องครบถว้ น

/5. วธิ กี าร

-2-

5. วธิ ีดาเนนิ การ
1. เขียนโครงการเสนอใหผ้ ้บู ังคับบญั ชาอนุมัติ
2. จัดทาควิ อาร์โคด้ รถส่วนกลาง
3. ประชาสมั พนั ธใ์ ห้ส่วนราชการในสังกัดทกุ แห่งทราบ
4. บนั ทกึ ขอ้ มลู การใช้รถส่วนกลาง
5. รายงานผลการบนั ทกึ ข้อมลู การใชร้ ถส่วนกลาง

6. ระยะเวลาดาเนินการ
เดอื นกุมภาพนั ธ์ – เดือนกันยายน 2564

7. สถานที่ดาเนนิ การ
เทศบาลตาบลวัดประดู่ อาเภอเมืองสรุ าษฎร์ธานี จงั หวดั สรุ าษฎรธ์ านี

8. ผรู้ บั ผดิ ชอบโครงการ
สานกั ปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลวัดประดู่ และส่วนราชการในสงั กดั

9. งบประมาณ
ไม่ใชง้ บประมาณในการดาเนินโครงการ

10. ผลท่คี าดว่าจะไดร้ ับ
การบันทกึ ข้อมูลการใชร้ ถส่วนกลางด้วยการใช้ระบบควิ อาร์โคด้ รถสว่ นกลางของเทศบาล มคี วามเป็น

ปจั จุบัน และสามารถนาไปเป็นข้อมูลในการเก็บรักษา บารุง ซอ่ มแซมการใช้รถได้อย่างมีประสทิ ธภิ าพในอนาคต

(ลงชื่อ) ผู้เขียน/เสนอโครงการ (ลงชอื่ ) ผู้ตรวจสอบโครงการ
(น.ส.ศิรริ ักษ์ ทกั ษิณากลุ ) (นายยงยุทธ โชตพิ ริ ัตน์)
หวั หน้าฝา่ ยอานวยการ หวั หนา้ สานักปลัดเทศบาล

(ลงชอ่ื ) ผ้ตู รวจสอบโครงการ (ลงชื่อ) ผ้อู นุมัติโครงการ
(นางสดุ าทพิ ย์ มโนวราวุฒิ) (นายจารกึ เพช็ รคง)
รองปลัดเทศบาล
ปลัดเทศบาล ปฏบิ ัติหนา้ ท่ี
นายกเทศมนตรีตาบลวัดประดู่

บนั ทกึ ขอ้ ความ

ส่วนราชการ งานธุรการ ฝา่ ยธุรการ สานักปลดั เทศบาล เทศบาลตาบลวัดประดู่

ท่ี สฎ 54301.1/- วนั ที่ 27 มกราคม 2564

เร่อื ง การลงทะเบียนการใช้รถ โดย qr code

เรยี น ผู้อานวยการกองทุกกอง

เพื่อให้การใช้งานรถยนต์ของเทศบาลเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษา
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2563 และเพ่ือให้มี
ประสทิ ธิภาพในการปฏิบัตงิ าน

ในการน้ี จึงให้แต่ละกอง/งาน ดาเนินการติดตั้งคิวอาร์โค้ดรถส่วนกลางท่ีอยู่ในความควบคุมดูแลทุกคัน
และบันทึกขอ้ มูลการใชร้ ถสว่ นกลาง ผา่ น qr code ทีแ่ นบมาพรอ้ มนี้ทุกครงั้ ท่อี อกปฏบิ ัตริ าชการ

จึงเรยี นมาเพอื่ ทราบและถือปฏบิ ัตโิ ดยพร้อมเพรียงกัน

(ลงชอ่ื )
(นายจารกึ เพ็ชรคง)

ปลดั เทศบาล ปฏิบัตหิ นา้ ท่ี
นายกเทศมนตรตี าบลวดั ประดู่

ตวั อย่างหน้าจอแสดงการบันทึกขอ้ มลู การใชร้ ถสว่ นกลาง
โดยใช้ คิวอาร์โค้ดรถสว่ นกลางของเทศบาล

1. เจ้าหน้าท่ีผู้ใชร้ ถส่วนกลาง กดบนั ทึกขอ้ มลู ส่วนราชการท่ีสังกัด แล้วกด ถดั ไป

2. กดบันทกึ ขอ้ มลู ผ้มู อี านาจใหใ้ ช้รถสว่ นกลาง

3. กดเลือกบนั ทึกขอ้ มลู เจา้ หนา้ ท่คี วบคมุ และรกั ษารถยนต์

4. กรอกบนั ทกึ ข้อมูล สถานทไ่ี ปปฎิบตั ริ าชการ
และกรอกเลขไมลท์ ่ีปรากฏบนตวั รถก่อนออกเดินทาง

5. กรอกบนั ทกึ ข้อมลู ผตู้ ดิ ตามท่ีร่วมเดินทางปฎิบตั ิงาน และกดเลือกภารกจิ ท่ไี ดร้ บั
มอบหมาย แล้วกด ส่ง

6. เมอ่ื ปรากฏขอ้ มลู “เราได้บันทกึ คาตอบของคุณไวแ้ ลว้ ” เป็นอันเสรจ็ สน้ิ การบันทกึ
ข้อมูลการใช้รถ โดยใชค้ วิ อาร์โคด้ สว่ นกลาง
Click to View FlipBook Version