The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมาเรกคิทท์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Panupong.srithongterm, 2021-03-26 03:34:39

ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา

ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมาเรกคิทท์

ความปลอดภยั ในการทํางาน
สาํ หรบั ผูรับเหมา

บรษิ ทั เรกคิทท เบนคเี ซอร เฮลธแคร แมนแู ฟคเจอรรง่ิ (ประเทศไทย) จํากัด
65 หมู 12 ถนน ลาดกระบงั -บางพลี ตําบล บางพลใี หญ อําเภอ บางพลี สมทุ รปราการ 10540, บางพลี, สมทุ รปราการ, 10540

ค่มู อื ปฏิบตั ิงานผรู้ บั เหมา
2021

การขึนทะเบียนบรษิ ัทผู้รับเหมา

บรษิ ัทผรู้ บั เหมาทกุ บรษิ ัทฯทีจะเขา้ ทํางานกับ RB จะต้องขนึ
ทะเบยี นผรู้ บั เหมา โดยปฏิบตั ิดังนี

1.ตัวแทนผู้รับเหมากรอกข้อมูลลงในแบบขึนทะเบียนก่อน
การคัดเลอื กผู้รับเหมา
2.เมือผ่านการคัดเลือกจากเจ้าของงาน เจ้าของงานจะแจ้งให้
ผู้รับเหมาทราบ และลงทะเบียน Contractor selection form
3.เจ้าของงานจะแจ้งให้ผู้รับเหมาทราบ และให้ตัวแทนผู้รบั เหมา
ทีมีอํานาจในการตัดสินใจ กรอกแบบให้คํามันสญั ญาในการ
ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย Contractor’s safety

ตรวจสอบรายชอื บรษิ ัทผรู้ บั เหมาทีลงทะเบยี น
+66 2 337 3620-8 ต่อ 111

ขอ้ ปฏิบตั ิทัวไป

การแต่งกายในการทํางาน

1.ผู้รับเหมาต้องสวมหมวกนิรภัย และรองเท้านิรภัย เสอื สะท้อน
แสง ตลอดระยะเวลาทีปฏิบตั ิงานในพืนทีของบริษัทฯ

2.อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลประเภทอืนๆ ให้
ผู้รับเหมาจัดหามาตามลักษณะของการทํางาน และส่วนใสต่ ลอดเวลา
ปฏิบัติงาน

3.หา้ มมิให้ผรู้ ับเหมา สวมกางเกงขาสัน, กางเกงขาดๆ, รองเท้า
แตะ หรอื การแต่งกายในลกั ษณะทีไมเ่ รียบร้อยโดยเด็ดขาด มิเชน่ นัน
จะไม่ได้รบั อนุญาตให้เข้ามาทํางาน

ขอ้ ปฏิบตั ิทัวไป

ขอ้ กําหนดเกียวกับการจราจรและการขบั ขี

1.คนขับรถต้องมีสภาพรา่ งกายพร้อมขณะปฏิบัติหน้าที และ
แต่งกายให้เหมาะสม
2.ห้ามเด็กอายุตากว่า 18 ป เข้าในบรเิ วณโรงงาน
3.ความเรว็ รถต้องไมเ่ กิน 10 km/hr
4.คนขับรถต้องมใี บอนุญาตในการขบั ขี
5.ผู้รบั เหมาต้องจอดรถในบริเวณทีกําหนด
6.เดินรถตามเส้นทางทีบริษัทฯกําหนด ปฏิบัติตามกฎจราจร
ปายเตือนและข้อกําหนดของบรษิ ัท
7.ในการเดินสัญจรภายในโรงงานต้องเดินบนทาง Walk Way
8.ห้ามเดินเล่นโทรศพั ท์ และต้องมองซ้ายขวาก่อนขา้ มถนน
ทุกครัง

9.กรณีเกิดอุบัติเหตุให้แจ้งเจ้าหนา้ ที RB ทันที

ง า น ท่ี ก อ ใ ห เ กิ ด ค ว า ม ร อ น
ห รื อ ป ร ะ ก า ย ไ ฟ

1.กอนทาํ งานความรอนจะตองขอ
อนุญาตและไดรบั อนมุ ตั ิกอนทุกคร้ัง

2.สวมใสอปุ กรณปองกนั อนั ตรายสวนบุคคลให
ครบถวน เชน กระบงั หนากนั สะเกด็ ถุงมอื ปลอก

แขนหรอื เสอ้ื แขนยาวกันความรอน

3.จัดใหมีผเู ฝาระวังไฟ Fire watch 4.จัดใหมีอุปกรณปองกนั ตามมาตรฐาน
man. เชน ถงั ดบั เพลงิ ขนาด 15 ปอนด
ผาใบกันไฟมาตรฐาน NFPA

งานบนท่สี งู 2 เมตรขน้ึ ไป

น่ังราน สวมใสอปุ กรณปองกันอันตรายสวนบุคคล บันได
ไดแก หมวกนิรภยั รองเทาหมุ สน,เข็มขัดนริ ภยั
กรณใี ชบนั ได ใหใชบันได
มรี าวกันตกและมแี ผน ทรง A-shape
ทางเดนิ นั่งราน
และไมใช 3 ข้ันสุดทาย
ของบนั ได มผี จู บั บนั ได 1

คน

สวมใสอปุ กรณปองกัน
อนั ตรายสวนบุคคล ไดแก
หมวกนิรภยั และรองเทานิรภยั

มี Baseplate เพ่อื รองรบั กาํ หนดขอบเขตการทาํ งาน เชน ลอมร้วั กัน้ พื้นที่
น้าํ หนกั ของน่งั ราน

กรณงี านทไี่ มสามารถต้งั นง่ั ขอควรระวัง
รานไดและไมมที ย่ี ดึ เกาะให ระวงั ของรวงใสศีรษะ
จดั ทํา Life Line สําหรับ
ยึดเกาะ

ขอปฏบิ ัติ
1.ขณะทมี่ กี ารปฏิบัติงานบนทส่ี ูง จะตองไมมผี ปู ฏิบตั งิ านอยดุ านลาง
2.ตองมผี ดู ูแลหรือควบคุมอยดู านลางตลอดเวลาอยางนอย 1คน
3.หามบุคคลที่ไมเกี่ยวของ เขามาบรเิ วณพ้ืนท่ปี ฏบิ ตั งิ าน

งานในพ้นื ท่อี ับอากาศ

กรณที ํางานในทีอ่ บั อากาศท่ีมลี ักษณะเปนทอ อุโมงคใช Tripot
เพอ่ื ความปลอดภยั มีการใช PPEทีจ่ ําเปนเชน หมวกนิรภยั รองเทา
นริ ภยั เขม็ ขัดนริ ภัย เครื่องชวยหายใจเปนตน

มีการตรวจวัดปริมาณออกซิเจน สารเคมี
ฝุนละออง ไอ ฟมู ใหอยูในระดบั ท่ี
ปลอดภยั
1.ออกซเิ จน <19.5 หรอื >23.5%
2.สารตดิ ไฟ > 10% LEL
3.แกสพิษ

ไดรับการฝกอบรม และมใี บรบั รองการฝกอบรม
1ป.ผระอู กนอญุ บาดตวย
2.ผูควบคุมงาน ผานการตรวจสอบสขุ ภาพ

และมใี บรับรองแพทย ไมมี

3.ผูชวยเหลอื ภาวะโรคหัวใจและโรคทาง
4.ผูปฏิบตั งิ าน เดนิ หายใจ

มีพัดลมเปาและดูดอากาศเพ่ือเคล่ือนยายมลพิษ
และเพ่มิ ออกซิเจน

หามสูบบหุ ร่หี รอื กอประกายไฟภายในพ้นื ที่
อบั อากาศ

งานยกหรือขนยายเครอ่ื งจักร/ตดิ ตง้ั เครื่องจกั ร

สวมใสอปุ กรณปองกันอนั ตรายสวนบุคคล
ไดแก หมวกนริ ภยั รองเทานริ ภยั เส้ือสะทอนแสง

Crane Work ตองมกี ารปองกันการสับสวิตชกอนดําเนนิ
การ (Log out-Tag out)

ไมยกเกนิ พิกดั เกินนํา้ หนกั ทก่ี าํ หนด
มผี ขู ับ ผูใหสญั ญาณ ผูยึดเกาะวสั ดุและผูควบคมุ

กอนปฏิบัตงิ านตองตรวจสอบ ระบบควบคมุ
ระบบไฮดรอลคิ
ตะขอ ลกู รอก ลวดสลิง ระบบลอ็ คเบรค

ขาทราย
แขนปนจ่ัน

ตองมีเอกสารรบั รองความปลอดภัย (ปจ.2)

ขอควรระวงั
1.ไมควรอยูใตชิน้ งานหรอื วัสดุทีมกี ารยกดวย Crane

งานทีเ่ กีย่ วของกบั สารเคมี

1.สวมใสอปุ กรณปองกนั อนั ตรายสวนบคุ คลไดแก
แวนตา ถงุ มอื หนากากกนั สารเคมี

2.จัดเตรยี มทีร่ อง ถาดรอง หรอื อ่ืนๆเพอื่ ปองกัน
การหกของสารเคมี

3.ภาชนะบรรจุสารเคมีตองไมแตก หรอื รั่วซึม

4.ตองไมมีการทํางานที่กอใหเกดิ ประกายไฟ

ขอควรระวงั 5.ตองมีการระบายอากาศอยางเพยี งพอใน
บรเิ วณท่ที ํางานและพื้นทจี่ ดั เก็บ
ระวังสารเคมีกระเดน็ เขาตา หากมีสารเคมีกระเด็น
เขาตาสามารถลางตาไดจากทีล่ างตาฉุกเฉิน

เมือ่ เกดิ เหตุฉกุ เฉิน

เมือ่ เกดิ เหตฉุ กุ เฉิน เชน สารเคมีร่วั ไหล ไฟไหมแกสรั่ว

ไดยนิ เสยี งสญั ญาณแจงเหตุ

ควบคมุ ได ควบคุมไมได

ระงบั เหตเุ บื้องตน เชน ใชถังดบั เพลิง อพยพกนั ท่จี ดุ รวมพล

ปฏิบตั งิ านตามปกติ นับจํานวนผูสญู หายและตรวจ
จดุ รวมพลของRB นับจํานวนพนักงาน

มพี นักงานตดิ อยูภายในและเขาคนหา

ทมี ERT เขาระงบั เหตุ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
UBK SKPPT - INFOGRAFIK MINDA SIHAT MAC 2021
Next Book
การพัฒนาผ้ามัดย้อม บ้านหนองโกวิทย์ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว