The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

267 เรื่อง ประกาศรายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน_rotated

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tiknatikky, 2021-11-12 02:45:29

รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน 2564

267 เรื่อง ประกาศรายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน_rotated

เรือ่ ง รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนนิ งานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตำบลพระเสดจ็ อำเภอลบั แล จงั หวัดอตุ รดิตถ์

ประกาศเทศบาลตำบลพระเสดจ็
เรอ่ื ง รายงานการกำกบั ติดตามผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564

*******************************************

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผบู้ ริหารท้องถิ่น เปิดเผย
ข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มกี ลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมสี ่วน
ร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ ยการจัดทำแผนพัฒนาขององคก์ รปกครองสว่ น
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิม่ เติมถึง (ฉบบั ที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 30(5) กำหนดให้ผบู้ ริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พรอ้ มท้ังประกาศผล
การตดิ ตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในทีเ่ ปิดเผยภายในสิบห้าวันนบั แต่วนั ที่
ผบู้ ริหารท้องถิน่ เสนอผลการตดิ ตามและประเมินผลดงั กลา่ ว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กวา่ สามสิบวนั โดยอยา่ งน้อยปีละหนง่ึ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทกุ ปี

ดงั นน้ั เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ ด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลพระเสด็จ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการ
จดั ทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมท้ังการตดิ ตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนได้มสี ่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกบั การบริหาร
จดั การเทศบาลตำบลพระเสด็จ ดงั น้ี

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลพระเสด็จ

"เทศบาลตำบลพระเสด็จ เศรษฐกจิ ม่ันคง ดำรงวัฒนธรรม เลิศลำ้ ทรัพยากร"

ข. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลพระเสดจ็
1. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณปู โภค สาธารณูปการ อย่างท่วั ถึง
2. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ และพัฒนาแหลง่ น้ำธรรมชาติ(บึงมาย) ให้เปน็ แหล่งท่องเทีย่ วเชิงนเิ วศ
3. ประชาชนมคี ณุ ภาพชีวิตที่ดี การศกึ ษาที่ดี ครอบครัวอบอนุ่ ชุมชนเข้มแขง็
4. ประชาชนมอี าชีพ มีรายได้พอเพียงและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างงาน

เพิม่ รายได้สรา้ งความม่นั คงทางเศรษฐกิจให้แกป่ ระชาชนเข้มแขง็ และยั่งยืน
5. ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย พฒั นาคณุ ภาพชีวติ เด็กสตรีคนชราผดู้ ้อยโอกาสและผู้ติดเช้ือ HIV

2

6. ประชาชนมีสว่ นร่วมในการอนรุ กั ษท์ รัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมและ กำจัดขยะมูลฝอย
7. บำรุงรักษาศลิ ปะ จารีตประเพณี ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นและวฒั นธรรมอนั ดีงามของท้องถิน่
8. ประชาชนได้รับบริการด้วยความเปน็ ธรรม โปร่งใส มสี ่วนรว่ มในการพฒั นาท้องถิ่นและการบริหาร
จดั การเปน็ ไปตามหลกั ธรรมาภบิ าล

ค. ยทุ ธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลพระเสด็จได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒั นา
ยทุ ธศาสตรไ์ ว้ 6 ยทุ ธศาสตร์ ดงั นี้

ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 1 ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณปู โภค และสาธารณปู การ
ยทุ ธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพฒั นาระบบการศกึ ษา ศาสนา ศิลปวฒั นธรรมท้องถิ่นกีฬาและนันทนาการ

และการทอ่ งเทีย่ ว
ยทุ ธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ยทุ ธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาคณุ ภาพชีวติ และคุณคา่ ทางสังคม
ยุทธศาสตรท์ ี่ 5 ด้านการพฒั นาประสิทธิภาพทางการเมือง การบริหารและการพัฒนาบคุ ลากร
ยทุ ธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพฒั นาระบบการจัดการทรพั ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ง. การวางแผน
เทศบาลตำบลพระเสด็จ ได้จดั ทำแผนยุทธศาสตร์การพฒั นาและแผนพฒั นา 5 ปี (พ.ศ.

2561 - 2565) ตามกระบวนการทีบ่ ัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่ นการมสี ่วนรว่ มของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชมุ กรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่
แท้จรงิ ของประชาชนในพื้นที่ กอ่ นนำมาจัดทำโครงการเพื่อพฒั นาพืน้ ที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่ ต่อไป

เทศบาลตำบลพระเสด็จ ได้ประกาศใช้แผนพฒั นาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้
กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพฒั นา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลพร

2561 2562
ยทุ ธศาสตร์

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน

ยุทธศาสตรท์ ี่ 1

ด้านการพัฒนา

ระบบโครงสรา้ ง

พืน้ ฐาน 27 44,396,914.00 39 92,825,310.00 20

สาธารณปู โภค

และ

สาธารณปู การ

ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 2

ด้านการพัฒนา

ระบบการศกึ ษา

ศาสนา 25 2,490,400.00 32 3,423,000.00 33
ศลิ ปวัฒนธรรม

ท้องถิน่ กีฬาและ

นันทนาการ และ

การทอ่ งเที่ยว

ระเสด็จ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565)

2563 2564 2565
งบประมาณ
น งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน

94,986,700.00 28 63,295,600.00 32 76,961,400.00

9,629,200.00 33 7,304,300.00 34 7,335,300.00

3

ยุทธศาสตร์ 2561 2562

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 3 45,000.00 3 45,000.00 3
ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ

ยทุ ธศาสตร์ที่ 4 30 550,280.00 31 725,280.00 35
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวติ และ
คุณคา่ ทางสังคม

ยทุ ธศาสตร์ที่ 5

ด้านการพัฒนา

ประสิทธิภาพทาง 15 650,810.00 15 650,810.00 15
การเมอื ง การ

บริหารและการ

พฒั นาบคุ ลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการพัฒนา
ระบบการจดั การ 3 210,000.00 3 360,000.00 3
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม

รวม 104 48,343,404.00 123 98,029,400.00 108

2563 2564 2565

วน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ

45,000.00 3 45,000.00 3 45,000.00

5 10,582,074.00 33 10,545,280.00 33 10,536,280.00

5 890,410.00 15 890,410.00 16 920,410.00

360,000.00 4 420,000.00 3 360,000.00
8 116,493,384.00 116 82,500,990.00 121 96,158,390.00

4

จ. การจดั ทำงบประมาณ
ผบู้ ริหารเทศบาลตำบลพระเสดจ็ ได้ประกาศใช้เทศบัญญ

และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 71 โครงการ งบประมาณ 20,674,492.6

ยทุ ธศาสตร์

ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 1 ด้านการพัฒนาระบบโครงสรา้ งพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธ
ยุทธศาสตรท์ ี่ 2 ด้านการพัฒนาระบบการศกึ ษา ศาสนา ศลิ ปวฒั นธรรมท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ยทุ ธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาคณุ ภาพชีวติ และคณุ ค่าทางสังคม
ยทุ ธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมอื ง การบริหารและการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบการจดั การทรัพยากรธรรมชาตแิ ละสง่ิ แว

รวม

ญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจอุ ย่ใู นเทศบัญญัติงบประมาณ
63 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดงั นี้

งบประมาณ

โครงการ ตามเทศบัญญตั ิและ
เงนิ อุดหนุนเฉพาะกิจ

ธารณปู การ 12 8,546,200.00

นกีฬาและนันทนาการ และการทอ่ งเทีย่ ว 16 1,716,733.00

3 9,000.00

24 9,925,600.00

รพัฒนาบุคลากร 14 352,959.63

วดล้อม 2 70,000.00

71 20,675,492.63

5

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญตั ิงบประมาณ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของเท

ยทุ ธศาสตร์ โครงการ จำนวน ห
งบประมาณ ร

1. ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 1 ด้านการ กอ่ สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,114,000.00 สำน

พัฒนาระบบโครงสร้าง รหสั ทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. สำน

พ้ืนฐานสาธารณปู โภค และ 36-024 สายบ้านตลิ่งต่ำ (ป๊มั โยธา

สาธารณูปการ ตาม)ี -บ้านพงกะชี หมู่ที่ 7,8

(ตอ่ จากเดิม) ตำบลท่งุ ยงั้ อำเภอ

ลบั แล จงั หวัดอุตรดิตถ์

2. ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 1 ด้านการ กอ่ สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 2,473,000.00 สำน

พัฒนาระบบโครงสร้าง รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. สำน

พ้ืนฐานสาธารณูปโภค และ 36-079 สายหนองยายทิพย-์ โยธา

สาธารณูปการ คลองช้าง (ตอน 1) หมู่ที่ 9

ตำบลทงุ่ ยง้ั อำเภอลับแล จงั หวัด

อุตรดิตถ์

3. ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 1 ด้านการ กอ่ สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 729,300.00 สำน

พัฒนาระบบโครงสร้าง อต.ถ.36-0039 สายซอย 2 สำน

พ้ืนฐานสาธารณูปโภค และ แสนสขุ หมทู่ ่ี 7 ตำบลทุ่งยง้ั โยธา

สาธารณปู การ อำเภอลบั แล จังหวดั อตุ รดิตถ์

4. ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 ด้านการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 48,000.00 สำน
พัฒนาระบบโครงสร้าง รหสั ทางหลวงท้องถิน่ อต.ถ. สำน
36-0008 ทางเชื่อมทางเขา้ โยธา

ทศบาลตำบลพระเสดจ็ มีดงั นี้

หน่วยงานที วัตถุ ผลผลิต
รบั ผดิ ชอบ ประสงค์

นกั /กองช่าง, เพอ่ื ให้ประชาชนมเี ส้นทางในการคมนาคมที่ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง

นักช่าง, กอง สะดวกรวดเรว็ และปลอดภยั 4.00 เมตร ยาว 1,670 เมตร

า, กองประปา หนา 0.15 เมตร หรอื มีพืน้ ที่ผิว

จราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ ไม่

นอ้ ยกวา่ 6,680.00 ตารางเมตร

นัก/กองชา่ ง, เพอ่ื ให้ประชาชนมเี ส้นทางในการคมนาคมท่ี กอ่ สร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง

นกั ชา่ ง, กอง สะดวกรวดเร็วและปลอดภยั 3.00 เมตร ยาว 1,780 เมตร

า, กองประปา หนา 0.15 เมตร หรอื มีพืน้ ที่ผิว

จราจรคอนกรีตเสริมเหลก็ (รวม

พ้ืนที่หูช้าง) ไม่นอ้ ยกว่า

5,354.48 ตารางเมตร

นกั /กองชา่ ง, เพ่อื ให้ประชาชนมเี ส้นทางในการคมนาคมที่ กอ่ สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

นักช่าง, กอง สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 413

า, กองประปา เมตร หนา 0.15 เมตร หรอื มี

พ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

(รวมพืน้ ที่หูช้าง) ไม่นอ้ ยกว่า

1,659.77 ตารางเมตร

นกั /กองชา่ ง, เพ่อื ให้ประชาชนมเี ส้นทางในการคมนาคมท่ี ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

นกั ช่าง, กอง สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 14.20

า, กองประปา เมตร หนาเฉล่ยี 0.15 เมตร หรอื

6

พ้ืนฐานสาธารณูปโภค และ ซอยบอ่ ตาครูศรี หมู่ที่ 10 ตำบล
สาธารณูปการ ทุ่งยง้ั อำเภอลับแล จังหวัด
อตุ รดิตถ์
5. ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 ด้านการ
พัฒนาระบบโครงสร้าง กอ่ สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 169,100.00 สำน
พ้ืนฐานสาธารณปู โภค และ รหสั ทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. สำน
สาธารณูปการ 36-0047 สายชอยบ้านนายรงั โยธา
เมอื งตุ้ม หมทู่ ่ี 10 ตำบลทุ่งยง้ั
อำเภอลับแล จังหวดั อุตรดิตถ์

6. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 127,000.00 สำน

พัฒนาระบบโครงสร้าง รหสั ทางหลวงท้องถิน่ อต.ถ. สำน

พ้ืนฐานสาธารณูปโภค และ 36-0010 สายบอ่ ตาค้ำ (ตอน โยธา

สาธารณปู การ 2) หมูท่ ี่ 10 ตำบลทุง่ ยงั้ อำเภอ

ลบั แล จังหวดั อตุ รดิตถ์

7. ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 ด้านการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 68,200.00 สำน
พฒั นาระบบโครงสร้าง รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. สำน
พ้ืนฐานสาธารณูปโภค และ 36-0046 สายซอยบ้านนาย โยธา
สาธารณูปการ ทบั อ้นทองทิม หมูท่ ่ี 10 ตำบล
ท่งุ ยงั้ อำเภอลบั แล จงั หวัด
อุตรดิตถ์

8. ยุทธศาสตรท์ ี่ 1 ด้านการ ก่อสร้าง/ปรับปรงุ ซ่อมแซมระบบ 375,800.00 สำน

พัฒนาระบบโครงสร้าง ประปาบาดาลขนาดเลก็ บ้าน สำน

พ้ืนฐานสาธารณูปโภค และ ตลง่ิ ต่ำ (เกาะกลาง) หมู่ท่ี 8 โยธา

สาธารณปู การ ตำบลทงุ่ ยงั้ อำเภอลบั แล จงั หวดั

อุตรดิตถ์

มพี ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก ไม่นอ้ ยกว่า 78.80 ตาราง
เมตร

นกั /กองชา่ ง, เพอ่ื ให้ประชาชนมเี ส้นทางในการคมนาคมท่ี ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

นกั ชา่ ง, กอง สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 124

า, กองประปา เมตร หนาเฉล่ยี 0.15 เมตร หรอื

มพี ้ืนทีผ่ ิวจราจรคอนกรีตเสริม

เหล็ก ไมน่ อ้ ยกว่า 372 ตาราง

เมตร

นกั /กองช่าง, เพ่อื ให้ประชาชนมเี ส้นทางในการคมนาคมท่ี กอ่ สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็

นกั ชา่ ง, กอง สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 70 เมตร

า, กองประปา หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรอื มีพนื้ ที่

ผิวจราจร คสล. ไมน่ ้อยกวา่ 280

ตารางเมตร

นกั /กองช่าง, เพอ่ื ให้ประชาชนมเี ส้นทางในการคมนาคมท่ี กอ่ สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

นักช่าง, กอง สะดวกรวดเรว็ และปลอดภัย กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร

า, กองประปา หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรอื มีพนื้ ที่

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่

นอ้ ยกว่า 150 ตารางเมตร

นัก/กองชา่ ง, เพ่อื ให้ประชาชนมนี ำ้ สำหรับอุปโภค/บริโภค กอ่ สร้าง/ปรับปรุงหอถงั สูง ขนาด

นักชา่ ง, กอง ได้อยา่ งท่วั ถึง 10 ลบ.ม. (แบบถงั ไฟเบอรก์ ลาส

า, กองประปา 4 ลูก) พร้อมอุปกรณ์เสริม

7

9. ยุทธศาสตรท์ ี่ 1 ด้านการ โครงการตดิ ตง้ั กันสาดเช่อื มตัว 55,000.00 ส
การศ
พัฒนาระบบโครงสร้าง อาคารพร้อมระบายน้ำหลงั คา แล

พ้ืนฐานสาธารณปู โภค และ อาคารศูนยพ์ ฒั นาเดก็ เล็กบา้ น

สาธารณูปการ ตลง่ิ ต่ำ

10. ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 ด้านการ โครงการตดิ ตง้ั แผงระแนง 23,600.00 ส
พฒั นาระบบโครงสร้าง สำเรจ็ รูปด้านหลังและดา้ นข้าง การศ
พ้ืนฐานสาธารณปู โภค และ ห้องนำ้ ศนู ย์พฒั นาเด็กเลก็ บา้ น แล
สาธารณปู การ ตลง่ิ ตำ่

11. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการ โครงการก่อสร้างรั้ว พรอ้ มประตู 250,000.00 การศ
พัฒนาระบบโครงสร้าง เปิด-ปิด และป้ายชื่อศูนยพ์ ฒั นา แล
พ้ืนฐานสาธารณปู โภค และ เดก็ เลก็ บา้ นตลง่ิ ตำ่ เทศบาล
สาธารณูปการ ตำบลพระเสด็จ ตำบลท่งุ ยงั้ สำน
อำเภอลับแล จังหวดั อตุ รดิตถ์ สำน
12. ยุทธศาสตรท์ ี่ 1 ด้านการ โยธา
พฒั นาระบบโครงสร้าง โครงการกอ่ สร้างถนนคอนกรีต 1,113,200
พ้ืนฐานสาธารณปู โภค และ เสริมเหล็ก รหสั ทางหลวงท้องถิ่น
สาธารณูปการ อต.ถ.36-0033 สายบอ่ ช้าง
ล้วง-นานายยอด วงษด์ า หมทู่ ี่
5 ตำบลทงุ่ ยงั้ อำเภอลบั แล
จงั หวัดอตุ รดิตถ์

13. ยทุ ธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ โครงการวันเด็กแห่งชาติ 5,000.00 ส
พัฒนาระบบการศึกษา การศ
ศาสนา ศลิ ปวัฒนธรรม แล

สำนัก/กอง เพอ่ื ติดตั้งกันสาดเช่อื มตวั อาคารพร้อม ตดิ ตง้ั กนั สาดเชอ่ื มตัวอาคาร

ศึกษา ศาสนา ระบายน้ำหลังคาอาคารศนู ย์พฒั นาเด็กเลก็ พร้อมระบายนำ้ หลังคาอาคาร

ละวฒั นธรรม บ้านตลิง่ ตำ่ ศพด.บ้านตลิ่งต่ำ และเดินท่อ PVC

-ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ ลาง 4 น้ิว ชนั้

ความหนา 8.5 พร้อมอปุ กรณ์

สำนกั /กอง เพอ่ื พัฒนาอาคารสถานที่และภมู ทิ ศั น์ ตดิ ตงั้ แผงก้ันระแนงสำเร็จรูป

ศึกษา ศาสนา บริเวณอาคาร ศพด. ให้สะอาดนา่ อยู่ ร่มรืน่ ด้านหลงั และดา้ นขา้ งห้องนำ้

ละวัฒนธรรม ปลอดภยั ศพด. สูง 2.40 เมตร ยาว

10.30 เมตร

สำนัก/กอง เพอ่ื ก่อสร้างร้ัวรอบอาคาร ศพด.พร้อมประตู กอ่ สร้างรั้วโดยรอบบริเวณอาคาร

ศึกษา ศาสนา เปิด-ปิด พร้อมป้ายชือ่ ศนู ยพ์ ัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพ์ ัฒนาเดก็ เลก็ บา้ นตล่งิ ตำ่

ละวัฒนธรรม บ้านตลิง่ ตำ่ ประตเู ปิด-ปิด 2 ชอ่ งทาง พร้อม

ป้ายชือ่ ศนู ยพ์ ัฒนาเดก็ เลก็ บา้ น

ตลง่ิ ตำ่ จำนวน 1 ป้าย

นัก/กองช่าง, เพ่อื ให้ประชาชนมเี ส้นทางในการคมนาคมท่ี กว้าง 3.00 เมตร ยาว 800

นักชา่ ง, กอง สะดวกรวดเร็วและปลอดภยั เมตร หนา 0.15 เมตร หรอื

า, กองประปา มพี ้ืนทีผ่ ิวจราจรคอนกรีต

เสริมเหลก็ ไม่นอ้ ยกว่า

2,400 ตารางเมตร พรอ้ ม

วางทอ่ คสล. ขนาด

เส้นผา่ ศูนยก์ ลาง 0.30 ม.

ชนั้ 3 จำนวน 20 ท่อน

สำนัก/กอง เพอ่ื ให้เดก็ ประกอบกจิ กรรมรว่ มกันเพอ่ื เดก็ และเยาวชนตำบลพระเสด็จ
ศึกษา ศาสนา พัฒนาศกั ยภาพและสง่ เสริมด้านคุณธรรม
ละวัฒนธรรม จรยิ ธรรม

8

ท้องถิน่ กฬี าและนนั ทนาการ
และการท่องเทีย่ ว

14. ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 2 ด้านการ โครงการจดั งานวันไหวค้ รู 1,000.00 ส
พฒั นาระบบการศึกษา การศ
ศาสนา ศลิ ปวัฒนธรรม แล
ท้องถิน่ กฬี าและนันทนาการ
และการท่องเที่ยว

15. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ โครงการเรียนรู้จาก 5,000.00 ส
พัฒนาระบบการศึกษา ประสบการณ์นอกสถานที่ การศ
ศาสนา ศลิ ปวฒั นธรรม แล
ท้องถิ่นกีฬาและนนั ทนาการ
และการทอ่ งเที่ยว

16. ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 2 ด้านการ อาหารกลางวนั สำหรับนักเรียน 259,000.00 ส
พฒั นาระบบการศึกษา ศนู ย์พัฒนาเดก็ เล็กตำบลพระ การศ
ศาสนา ศลิ ปวฒั นธรรม เสดจ็ แล
ท้องถิน่ กฬี าและนันทนาการ
และการทอ่ งเที่ยว

17. ยทุ ธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ อาหารเสริม (นม) สำหรบั 480,993.00 ส
พฒั นาระบบการศึกษา นักเรียนศนู ยพ์ ัฒนาเด็กเล็ก การศ
ศาสนา ศลิ ปวัฒนธรรม ตำบลพระเสด็จและนกั เรียน แล
ท้องถิน่ กฬี าและนันทนาการ โรงเรียนในสังกัดสำนกั งาน
และการทอ่ งเที่ยว การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (สพฐ)

18. ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 2 ด้านการ โครงการสนับสนุนคา่ ใชจ้ า่ ยใน 90,100.00 ส
พฒั นาระบบการศึกษา การบริหารสถานศกึ ษา การศ
ศาสนา ศลิ ปวัฒนธรรม แล

สำนกั /กอง เพอ่ื ส่งเสริมและพฒั นาคณุ ภาพชวี ติ เด็กและ เดก็ และเยาวชนตำบลพระเสด็จ
ศึกษา ศาสนา เยาวชนในพ้ืนทีต่ ำบลชากไทยให้มีคณุ ธรรม
ละวฒั นธรรม จรยิ ธรรมสามารถนำไปใชใ้ นชีวติ ประจำวนั

ได้อย่างถกู ต้องมสี งั คมที่เอ้อื อาทรซึง่ กนั และ
กัน

สำนัก/กอง เพ่อื ชีแ้ จงแนวทางเก่ยี วกับการเรียนการสอน เด็กและผู้ปกครองทีเ่ ข้ารับ

ศึกษา ศาสนา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพระเสด็จ การศึกษาทศ่ี ูนย์พฒั นาเดก็ เล็ก

ละวฒั นธรรม ตำบลพระเสดจ็ ทุกคน

สำนัก/กอง เพอ่ื ให้นกั เรียนที่ศึกษาอยูใ่ นพนื้ ทีต่ ำบลพระ จดั หาอาหารกลางวนั สำหรบั

ศึกษา ศาสนา เสดจ็ ได้รับประทานอาหารกลางวันครบตาม นักเรียนของศูนยพ์ ัฒนาเด็กเลก็

ละวฒั นธรรม เกณฑ์ ตำบลพระเสดจ็

สำนัก/กอง เพ่อื ให้นกั เรียนทีศ่ ึกษาอย่ใู นพืน้ ทีต่ ำบลพระ จัดซือ้ อาหารเสริม (นม) สำหรับ

ศึกษา ศาสนา เสดจ็ ได้รับอาหารเสริม(นม)ครบถ้วนตาม นกั เรียนทีศ่ ึกษาอยใู่ นพนื้ ทีต่ ำบล

ละวัฒนธรรม เกณฑ์ พระเสด็จ

สำนัก/กอง เพ่อื จ่ายเปน็ คา่ ใชจ้ า่ ยสนบั สนุนคา่ ใชจ้ ่ายใน เปน็ ค่าจดั การเรียนการสอนราย

ศึกษา ศาสนา สถานศกึ ษาทีอ่ ยู่ในตำบลพระเสด็จ หวั ทีอ่ ยู่ในเขตเทศบาลตำบลพระ

ละวฒั นธรรม เสดจ็

9

ท้องถิน่ กฬี าและนันทนาการ
และการท่องเที่ยว

19. ยุทธศาสตรท์ ี่ 2 ด้านการ ค่าใชจ้ ่ายในการสง่ เสริมและ 5,000.00 ส
พัฒนาระบบการศึกษา สนบั สนนุ การจดั มหกรรมดา้ น 31,640.00 การศ
ศาสนา ศลิ ปวฒั นธรรม การศึกษาในระดบั เขตเทศบาล แล
ท้องถิ่นกฬี าและนนั ทนาการ ตำบลพระเสดจ็
และการท่องเทีย่ ว ส
การศ
20. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ โครงการสนบั สนนุ คา่ ใชจ้ ่ายการ แล
พัฒนาระบบการศึกษา บริหารสถานศกึ ษา (คา่ ใชจ้ า่ ยใน
ศาสนา ศลิ ปวฒั นธรรม การจัดการศกึ ษา สำหรับเด็ก
ท้องถิน่ กฬี าและนนั ทนาการ ปฐมวยั )
และการท่องเที่ยว

21. ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 2 ด้านการ อาหารกลางวันสำหรบั เดก็ 792,000.00 ส
พัฒนาระบบการศึกษา นักเรียนโรงเรียนในสงั กดั สพฐ. การศ
ศาสนา ศลิ ปวัฒนธรรม ในพืน้ ที่เขต ทต.พระเสดจ็ แล
ท้องถิน่ กฬี าและนันทนาการ
และการท่องเทีย่ ว

22. ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 2 ด้านการ โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเลก็ 2,000.00 ส
พฒั นาระบบการศึกษา (พระเสดจ็ เกมส์) การศ
ศาสนา ศลิ ปวฒั นธรรม แล
ท้องถิน่ กฬี าและนันทนาการ
และการทอ่ งเทีย่ ว

สำนัก/กอง เพ่อื เปน็ คา่ ใชจ้ า่ ยในการสง่ เสริมและ นกั เรียนในเขตพ้นื ที่ ทต.พระเสด็จ

ศึกษา ศาสนา สนบั สนนุ การจดั งานมหกรรมดา้ นการศึกษา

ละวัฒนธรรม ในระดบั เขตเทศบาลตำบลพระเสด็จ

สำนัก/กอง เพ่อื จดั สรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) เดก็ ในศนู ยพ์ ัฒนาเด็กเลก็ (อายุ
ศึกษา ศาสนา ในศนู ยพ์ ัฒนาเดก็ เลก็ ดงั น้ี 1.คา่ หนังสอื 3-5 ปี)
ละวัฒนธรรม เรียน อัตราคนละ 200บาท/ปี 2.คา่ อุปกรณ์

การเรียนอตั ราคนละ 200บาท/ปี 3.ค่า
เครอ่ื งแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/
ปี 4.คา่ กิจกรรมพฒั นาผู้เรียน อัตราคนละ
430 บาท/ปี

สำนัก/กอง เพอ่ื ให้เดก็ นกั เรียนโรงเรียนในสังกดั สพฐ.ที่ ส่งเสริมอาหารกลางวนั โรงเรียน
ศึกษา ศาสนา ศกึ ษาอยู่ในพืน้ ที่เขต ทต.พระเสดจ็ ได้ เขตพ้นื ทีก่ ารศึกษาในพนื้ ทีข่ อง
ละวัฒนธรรม รบั ประทานอาหารกลางวนั ครบตามเกณฑ์ ทต.พระเสด็จ

สำนัก/กอง เพอ่ื สง่ เสริมการแข่งขนั กฬี าเด็กเยาวชนและ ประชาชนและเยาวชนตำบลพระ

ศึกษา ศาสนา ประชาชนในเขตทต.พระเสด็จ เสดจ็

ละวฒั นธรรม

10

23. ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 2 ด้านการ โครงการแขง่ ขนั กีฬาเยาวชนและ 30,000.00 ส
พัฒนาระบบการศึกษา ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล 20,000.00 การศ
ศาสนา ศลิ ปวฒั นธรรม พระเสดจ็ 20,000.00 แล
ท้องถิ่นกฬี าและนันทนาการ 20,000.00
และการท่องเที่ยว 5,000.00 ส
การศ
24. ยุทธศาสตรท์ ี่ 2 ด้านการ โครงการสง่ เสริมการแข่งขันกฬี า แล
พัฒนาระบบการศึกษา ลบั แลสัมพนั ธ์
ศาสนา ศลิ ปวัฒนธรรม ส
ท้องถิน่ กฬี าและนันทนาการ การศ
และการทอ่ งเทีย่ ว แล

25. ยุทธศาสตรท์ ี่ 2 ด้านการ คา่ ใชจ้ า่ ยในการส่งเสริมกิจกรรม ส
พฒั นาระบบการศึกษา เทศกาลนมัสการพระแท่นศลิ า การศ
ศาสนา ศลิ ปวฒั นธรรม อาสน์ แล
ท้องถิ่นกฬี าและนันทนาการ
และการท่องเที่ยว ส
การศ
26. ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 2 ด้านการ อดุ หนนุ โครงการจดั กจิ กรรม แล
พฒั นาระบบการศึกษา รว่ มงานพระยาพิชัยดาบหักและ
ศาสนา ศลิ ปวฒั นธรรม งานกาชาดจงั หวดั อตุ รดิตถ์
ท้องถิน่ กฬี าและนนั ทนาการ
และการทอ่ งเที่ยว

27. ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 2 ด้านการ อดุ หนุนโครงการสนบั สนนุ จดั
พฒั นาระบบการศึกษา กิจกรรมในราชพธิ ีและรัฐพิธี
ศาสนา ศลิ ปวฒั นธรรม สำคัญอำเภอลับแล
ท้องถิ่นกฬี าและนนั ทนาการ
และการท่องเทีย่ ว

สำนัก/กอง เพ่อื สง่ เสริมการแขง่ ขันกฬี าเด็กเยาวชนและ ประชาชนและเยาวชนตำบลพระ

ศึกษา ศาสนา ประชาชนในเขตทต.พระเสด็จ เสด็จ

ละวัฒนธรรม

สำนัก/กอง เพ่อื ส่งเสริมการแขง่ ขันกฬี าเดก็ เยาวชนและ ประชาชนและเยาวชนตำบลพระ

ศึกษา ศาสนา ประชาชนในเขตทต.พระเสดจ็ เสด็จ

ละวฒั นธรรม

สำนัก/กอง เพ่อื ส่งเสริมกิจกรรมเทศกาลนมสั การพระ ประชาชนในเขตพ้นื ทีพ่ ระเสดจ็
ศึกษา ศาสนา แทน่ ศิลาอาสน์
ละวัฒนธรรม

สำนัก/กอง เพอ่ื อุดหนุนงานกาชาดและงานพระยาพิชัย กาชาดจงั หวดั อตุ รดิตถ์
ศึกษา ศาสนา ดาบหัก
ละวัฒนธรรม

สำนัก/กอง เพ่อื สง่ เสริมและสนบั สนนุ งานราชพธิ ีและ อำเภอลบั แล
ศึกษา ศาสนา งานรฐั พิธี
ละวฒั นธรรม

11

28. ยทุ ธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ โครงการจดั งานเนอ่ื งในโอกาส 5,000.00 สำน
พฒั นาระบบการศึกษา วันเฉลิมพระชนม พรรษา 2,000.00 สำนกั
ศาสนา ศลิ ปวัฒนธรรม พระบาทสมเดจ็ พระเจ้าอยูห่ วั ร.
ท้องถิน่ กฬี าและนันทนาการ 10 สมเดจ็ พระนางเจา้ ฯ พระ สำ
และการท่องเที่ยว บรมราชนิ ี และพระบรมวงศานุ
วงศ์ สำน
สำนกั
29. ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 3 ด้านการ ค่าใชจ้ า่ ยในการสง่ เสริมการ
สำ
พฒั นาเศรษฐกิจ จัดทำปุ๋ยชวี ภาพเพ่อื การเกษตร

30. ยทุ ธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ คา่ ใชจ้ ่ายในการสนบั สนุนการ 2,000.00 สำน
พัฒนาเศรษฐกิจ ปฏบิ ตั งิ านศนู ยถ์ า่ ยทอด สำนัก
เทคโนโลยเี กษตรตำบล
สำ

31. ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 3 ด้านการ คา่ ใชจ้ ่ายในการสง่ เสริมการมี 5,000.00 สำน
พัฒนาเศรษฐกิจ ส่วนร่วมของประชาชนในการ 20,000.00 สำนกั
ปรับปรุงอนุรกั ษ์ฟนื้ ฟูสิ่งแวดลอ้ ม 20,000.00
32. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ และทรพั ยากรธรรมชาติ สำ
พัฒนาคณุ ภาพชวี ติ และ
คณุ ค่าทางสงั คม อดุ หนนุ โครงการบรรเทาทกุ ข์ สำน
และช่วยเหลอื ประชาชนให้เหลา่ สำนกั
33. ยุทธศาสตรท์ ี่ 4 ด้านการ กาชาดจังหวัด/กิง่ กาชาดอำเภอ
พัฒนาคุณภาพชวี ติ และ ลบั แล สำ
คุณค่าทางสังคม
โครงการสนบั สนุนการ ส
ดำเนนิ งานตามแนวทางโครงการ สาธ

นักปลัด อบจ., เพ่อื ถวายเป็นราชกุศลเนอ่ื งในโอกาสวัน ประชาชนในเขตพ้นื ที่พระเสด็จ
กปลดั เทศบาล, เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็ พระ
ำนกั งานปลัด เจ้าอยูห่ วั ร.10 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ

อบต. บรมราชนิ ี และพระบรมวงศานุวงศ์

นกั ปลัด อบจ., เพ่อื ให้ประชาชนยึดแนวหลักปรัชญา จัดอบรมให้ความรู้ประชาชนทัว่ ไป
กปลดั เทศบาล, เศรษฐกิจพอเพยี งมาใชใ้ นการดำเนิน
ำนักงานปลัด ชวี ติ ประจำวนั ดว้ ยความพอเพยี ง

อบต.

นกั ปลดั อบจ., เพ่อื ให้ประชาชนยึดแนวหลกั ปรัชญา จัดอบรมให้ความรู้ประชาชนทว่ั ไป
กปลดั เทศบาล, เศรษฐกิจพอเพยี งมาใชใ้ นการดำเนิน
ำนกั งานปลดั ชวี ติ ประจำวันดว้ ยความพอเพยี ง

อบต.

นกั ปลดั อบจ., เพ่อื ส่งเสริมการมสี ่วนร่วมของประชาชนใน ประชาชนในเขตพ้นื ทีต่ ำบลพระ
กปลัดเทศบาล, การปรับปรุงอนุรกั ษฟ์ นื้ ฟสู ิ่งแวดลอ้ มและ เสด็จ
ำนกั งานปลดั ทรัพยากรธรรมชาติ

อบต.

นกั ปลัด อบจ., บรรเทาทุกขแ์ ละชว่ ยเหลอื ประชาชน เหลา่ กาชาดจังหวดั อตุ รดิตถ์/กิง่
กปลัดเทศบาล, ผู้ประสบภยั /ผู้ดอ้ ยโอกาส ฯลฯ กาชาดอำเภอลับแล
ำนักงานปลดั

อบต.

สำนกั /กอง เพ่อื สนบั สนนุ การดำเนนิ งานตามแนวทาง อุดหนุนคณะกรรมการ หมบู่ ้าน/
ธารณสุข, กอง โครงการพระราชดำรดิ ้านสาธารณสุข คณะกรรมการชุมชนในการ
ดำเนนิ งานตามแนวทางโครงการ

12

34. ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 4 ด้านการ พระราชดำรดิ ้านสาธารณสุข หมู่ 20,000.00 สง่ เ
พฒั นาคณุ ภาพชวี ติ และ ที่ 4 ชวี ติ ,
คณุ คา่ ทางสังคม
โครงการสนบั สนุนการ ส
ดำเนนิ งานตามแนวทางโครงการ สาธ
พระราชดำรดิ ้านสาธารณสุข หมู่ ส่งเ
ที่ 5 ชวี ติ ,

35. ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 4 ด้านการ โครงการสนับสนุนการ 20,000.00 ส
พฒั นาคุณภาพชวี ติ และ ดำเนนิ งานตามแนวทางโครงการ สาธ
คุณค่าทางสังคม พระราชดำรดิ ้านสาธารณสขุ หมู่ สง่ เ
ที่ 6 ชวี ติ ,

36. ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 4 ด้านการ โครงการสนบั สนุนการ 20,000.00 ส
พฒั นาคุณภาพชวี ติ และ ดำเนนิ งานตามแนวทางโครงการ สาธ
คุณค่าทางสังคม พระราชดำรดิ ้านสาธารณสุข หมู่ ส่งเ
ที่ 7 ชวี ติ ,

37. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ โครงการสนบั สนุนการ 20,000.00 ส
พฒั นาคณุ ภาพชวี ติ และ ดำเนนิ งานตามแนวทางโครงการ สาธ
คุณค่าทางสงั คม พระราชดำรดิ ้านสาธารณสขุ หมู่ สง่ เ
ที่ 8 ชวี ติ ,

38. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ โครงการสนับสนุนการ 20,000.00 ส
พฒั นาคุณภาพชวี ติ และ
คณุ คา่ ทางสงั คม ดำเนนิ งานตามแนวทางโครงการ สาธ

เสริมคณุ ภาพ พระราชดำรดิ ้านสาธารณสุข
กองการแพทย์ จำนวน ๓ โครงการ
สำนกั /กอง เพ่อื สนับสนนุ การดำเนนิ งานตามแนวทาง
ธารณสุข, กอง โครงการพระราชดำรดิ ้านสาธารณสุข อุดหนุนคณะกรรมการ หมูบ่ ้าน/
เสริมคุณภาพ คณะกรรมการชุมชนในการ
กองการแพทย์ ดำเนนิ งานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำรดิ ้านสาธารณสขุ
สำนกั /กอง เพอ่ื สนับสนนุ การดำเนนิ งานตามแนวทาง จำนวน ๓ โครงการ
ธารณสขุ , กอง โครงการพระราชดำรดิ ้านสาธารณสุข
เสริมคุณภาพ อดุ หนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน/
กองการแพทย์ คณะกรรมการชมุ ชนในการ
ดำเนนิ งานตามแนวทางโครงการ
สำนัก/กอง เพ่อื สนบั สนนุ การดำเนนิ งานตามแนวทาง พระราชดำรดิ ้านสาธารณสขุ
ธารณสุข, กอง โครงการพระราชดำรดิ ้านสาธารณสขุ จำนวน ๓ โครงการ
เสริมคณุ ภาพ
กองการแพทย์ อดุ หนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน/
คณะกรรมการชมุ ชนในการ
สำนกั /กอง เพ่อื สนบั สนนุ การดำเนนิ งานตามแนวทาง ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
ธารณสุข, กอง โครงการพระราชดำรดิ ้านสาธารณสุข พระราชดำรดิ ้านสาธารณสขุ
เสริมคุณภาพ จำนวน ๓ โครงการ
กองการแพทย์
อดุ หนุนคณะกรรมการ หมบู่ ้าน/
สำนัก/กอง เพอ่ื สนับสนนุ การดำเนนิ งานตามแนวทาง คณะกรรมการชมุ ชนในการ
ธารณสขุ , กอง โครงการพระราชดำรดิ ้านสาธารณสขุ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำรดิ ้านสาธารณสขุ
จำนวน ๓ โครงการ

อุดหนุนคณะกรรมการ หมบู่ ้าน/
คณะกรรมการชมุ ชนในการ
ดำเนนิ งานตามแนวทางโครงการ

13

39. ยุทธศาสตรท์ ี่ 4 ด้านการ พระราชดำรดิ ้านสาธารณสขุ หมู่ 20,000.00 สง่ เ
พฒั นาคณุ ภาพชวี ติ และ ที่ 9 ชวี ติ ,
คุณค่าทางสังคม
โครงการสนบั สนุนการ ส
ดำเนนิ งานตามแนวทางโครงการ สาธ
พระราชดำรดิ ้านสาธารณสุข หมู่ ส่งเ
ที่ 10 ชวี ติ ,

40. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ โครงการเกีย่ วกบั การป้องกนั และ 10,000.00 ส
พัฒนาคณุ ภาพชวี ติ และ ระงบั โรคติดต่อในชมุ ชน สาธ
คณุ ค่าทางสงั คม สง่ เ
ชวี ติ ,

41. ยุทธศาสตรท์ ี่ 4 ด้านการ โครงการป้องกันและแก้ไขปญั หา 20,000.00 สำน
พัฒนาคณุ ภาพชวี ติ และ
คณุ คา่ ทางสงั คม ยาเสพติด สำนัก

สำ

42. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ โครงการป้องกนั และควบคุมโรค 5,000.00 ส
พัฒนาคณุ ภาพชวี ติ และ ไข้เลอื ดออก สาธ
คณุ ค่าทางสงั คม สง่ เ
ชวี ติ ,

เสริมคุณภาพ พระราชดำรดิ ้านสาธารณสขุ
กองการแพทย์ จำนวน ๓ โครงการ

สำนกั /กอง เพ่อื สนับสนนุ การดำเนนิ งานตามแนวทาง อดุ หนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน/
ธารณสขุ , กอง โครงการพระราชดำรดิ ้านสาธารณสขุ คณะกรรมการชมุ ชนในการ
เสริมคณุ ภาพ ดำเนนิ งานตามแนวทางโครงการ
กองการแพทย์ พระราชดำรดิ ้านสาธารณสขุ
จำนวน ๓ โครงการ

สำนกั /กอง 1.เพ่อื ป้องกันและควบคมุ การแพรร่ ะบาด จัดทำส่อื ส่งิ พมิ พป์ ระชาสัมพนั ธ์

ธารณสขุ , กอง ของโรคติดต่อ,โรคติดตอ่ อันตราย,โรคติดต่อ ให้แก่ประชาชน/การรณรงค/์ การ

เสริมคณุ ภาพ ทีต่ ้องเฝ้าระวงั ,โรคระบาดหรือโรคอบุ ตั ใิ หม่ ป้องกัน/การควบคุมการแพร่

กองการแพทย์ ในชมุ ชน 2.เพอ่ื ให้ประชาชนมคี วามรู้และ ระบาดของโรค/ฝึกอบรมสร้างองค์

ตระหนักถึงอันตรายของโรค 3.เพอ่ื ให้ ความรู้เกี่ยวกบั โรคติดต่อ,

ประชาชนมแี นวทางในการป้องกนั และระงบั โรคติดตอ่ อนั ตราย,โรคติดตอ่ ที่

โรคตา่ งๆ ตอ้ งเฝ้าระวัง,โรคระบาดหรือโรค

อุบตั ใิ หม่ในชมุ ชน ฯลฯ

นักปลัด อบจ., เพ่อื เป็นค่าใชจ้ า่ ยในการดำเนนิ โครงการ จัดทำส่อื สง่ิ พมิ พ์ประชา สัมพันธ์
กปลัดเทศบาล, ป้องกันและแก้ไขปญั หายาเสพตดิ ให้แก่ประชาชน/กิจกรรมอบรม/
ำนกั งานปลัด รณรงคแ์ ละปอ้ งกันปญั หายาเสพ
ตดิ /จดั ซือ้ ชดุ ตรวจหาสารเสพติด
อบต.

สำนกั /กอง เพอ่ื ให้ชมุ ชนปลอดภยั ห่างไกลโรค พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตำบลพระ
ธารณสุข, กอง ไข้เลอื ดออก เสด็จ
เสริมคุณภาพ
กองการแพทย์

14

43. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ โครงการป้องกันและควบคมุ โรค 30,000.00 ส
พฒั นาคณุ ภาพชวี ติ และ พษิ สุนัขบ้า สาธ
คุณค่าทางสงั คม ส่งเ
โครงการปกปอ้ งสถาบันของชาติ ชวี ติ ,
44. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
พฒั นาคุณภาพชวี ติ และ 5,000.00 สำน
คณุ คา่ ทางสังคม สำนัก

สำ

45. ยทุ ธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ โครงการสง่ เสริมและสนับสนนุ 5,000.00 สำน
พฒั นาคณุ ภาพชวี ติ และ โครงการอนั เนอ่ื งมาจาก สำนัก
คุณค่าทางสังคม พระราชดำรพิ ระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและพระราชเสาวนยี ์ สำ
46. ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 4 ด้านการ ของพระราชินีและราชวงศ์
พฒั นาคุณภาพชวี ติ และ 1,000.00 สำน
คณุ ค่าทางสังคม คา่ ใชจ้ ่ายในการสนับสนุนการมี สำนัก
ส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาทอ้ งถน่ิ สำ

47. ยทุ ธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ โครงการสนบั สนนุ สภาเดก็ และ 5,000.00 สำน
พฒั นาคุณภาพชวี ติ และ เยาวชน สำนกั
คุณค่าทางสังคม
สำ

48. ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 4 ด้านการ โครงการป้องกนั แกไ้ ขปัญหา 5,000.00 สำน
พฒั นาคุณภาพชวี ติ และ เอดส์ เพศศึกษา รักในวยั เรียน สำนัก
คณุ ค่าทางสงั คม ตง้ั ครรภ์ไมพ่ ร้อม และสือ่ ลามก
อนาจาร สำ

สำนัก/กอง เพ่อื ให้ชุมชนปลอดภยั ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า จำนวนสนุ ขั และแมวในพนื้ ทีเ่ ขต
ธารณสขุ , กอง และประชาชนในพ้ืนทีม่ ีความตระหนักในการ เทศบาล
เสริมคุณภาพ ป้องกนั และควบคมุ โรคพิษสุนัขบ้า
กองการแพทย์

นักปลัด อบจ., เพ่อื เสริมสร้างความสมานฉนั ท์ให้แก่ ประชาชนในเขตพ้นื ที่ ทต.พระ
กปลัดเทศบาล, สังคมไทยให้เกิดความสงบสขุ เสด็จ
ำนกั งานปลัด

อบต.

นักปลัด อบจ., เพอ่ื ส่งเสริมและสนบั สนนุ โครงการอัน ประชาชนใน เขต ทต.พระเสด็จ
กปลดั เทศบาล, เน่อื งมาจากพระราชดำริพระบาทสมเดจ็ พระ
ำนักงานปลดั เจ้าอยูห่ วั และพระราชเสาวนยี ์ของพระราชินี

อบต. และราชวงศ์

นักปลัด อบจ., เพ่อื เป็นค่าใชจ้ ่ายในการมสี ว่ นร่วม การจดั ประชาชนในเขตพ้นื ที่ ทต.พระ
กปลัดเทศบาล, ประชมุ ประชาคมฯ เสดจ็
ำนกั งานปลดั

อบต.

นกั ปลัด อบจ., เพ่อื ส่งเริมเด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วม เด็กและเยาวชนในเขตพ้นื ที่ ทต.
กปลัดเทศบาล, พระเสด็จ
ำนกั งานปลัด

อบต.

นกั ปลดั อบจ., ป้องกันแก้ไขปัญหาเอสด์ เพศศึกษา รักในวัย เขต ทต.พระเสด็จ
กปลดั เทศบาล, เรียน ตง้ั ครรภไ์ ม่พร้อม และสือ่ ลามก
ำนกั งานปลดั อนาจาร

อบต.

15

49. ยทุ ธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ ค่าใชจ้ า่ ยในการส่งเสริมและ 5,000.00 สำน
พฒั นาคุณภาพชวี ติ และ สนับสนนุ อาชีพของประชาชนใน สำนัก
คณุ ค่าทางสังคม เขตเทศบาลตำบลพระเสด็จ
สำ

50. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ โครงการสนบั สนนุ ด้านการ 5,000.00 สำน
พฒั นาคุณภาพชวี ติ และ พัฒนาสตรีและครอบครวั สำนัก
คณุ ค่าทางสังคม
สำ

51. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ โครงการสง่ เสริมสถาบัน 5,000.00 สำน
พัฒนาคณุ ภาพชวี ติ และ ครอบครัว สำนัก
คุณคา่ ทางสงั คม
สำ

52. ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 4 ด้านการ สมทบเงินงบประมาณกองทุน 85,000.00 สำน
พัฒนาคณุ ภาพชวี ติ และ
คณุ ค่าทางสังคม หลกั ประกนั สขุ ภาพระดับท้องถนิ่ สำนัก

หรือพ้ืนที่ สำ

53. ยุทธศาสตรท์ ี่ 4 ด้านการ เบยี้ ยังชีพผู้ปว่ ยเอดส์ 24,000.00 สำน
พัฒนาคณุ ภาพชวี ติ และ สำนัก
คุณค่าทางสังคม สำ

54. ยุทธศาสตรท์ ี่ 4 ด้านการ เบยี้ ยังชีพคนพกิ าร 2,505,600.00 สำน
พฒั นาคุณภาพชวี ติ และ สำนัก
คณุ คา่ ทางสังคม สำ

นกั ปลัด อบจ., เพ่อื ส่งเสริมและอาชีพให้ประชาชนในเขต ประชาชนในเขตพ้นื ที่ ทต.พระ
กปลดั เทศบาล, เทศบาลตำบลพระเสดจ็ เสดจ็
ำนักงานปลัด

อบต.

นกั ปลัด อบจ., เพอ่ื สง่ เสริมและสนับสนนุ ด้านการพฒั นา ประชาชนในเขตพ้นื ที่ ทต.พระ
กปลัดเทศบาล, สตรีและครอบครัว เสดจ็
ำนกั งานปลดั

อบต.

นักปลัด อบจ., เพอ่ื ส่งเสริมและสนบั สนนุ สถาบันครอบครวั เดก็ เยาวชนประชาชนในเขตพ้นื ที่
กปลัดเทศบาล, เพ่อื เสริมสร้างภูมิคมุ้ กนั และมกี ารบริหาร ทต.พระเสดจ็
ำนักงานปลดั จดั การความเสีย่ งอยา่ งเหมาะสมให้กบั

อบต. ครอบครวั ฯลฯ

นกั ปลัด อบจ., เพอ่ื สมทบเงินงบประมาณกองทนุ สมทบเงินงบประมาณกองทนุ
กปลดั เทศบาล, หลกั ประกันสุขภาพระดับท้องถนิ่ หรือพ้ืนที่ หลักประกนั สุขภาพระดบั ท้องถนิ่
ำนกั งานปลัด หรือพ้ืนที่

อบต.

นกั ปลดั อบจ., เพอ่ื จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพรายเดอื นให้กับผู้ป่วย จ่ายเบีย้ ยังชีพรายเดอื นให้กบั

กปลัดเทศบาล, เอดส์ ผู้ป่วยเอดสท์ ุกคนท่เี ข้าหลกั เกณฑ์

ำนักงานปลดั และข้อกำหนด

อบต.

นักปลัด อบจ., เพอ่ื ให้ผู้พกิ ารมคี ุณภาพทีด่ ขี ึน้ ผู้พิการเขตพ้นื ทีต่ ำบลพระเสด็จ
กปลัดเทศบาล,
ำนักงานปลดั

อบต.

16

55. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ เบยี้ ยังชีพผู้สงู อายุ 7,050,000.00 สำน
พฒั นาคณุ ภาพชวี ติ และ สำนัก
คุณค่าทางสังคม สำ

56. ยทุ ธศาสตร์ที่ 5 ด้านการ โครงการพฒั นาประสิทธิภาพ 130,000.00 สำ
พัฒนาประสิทธิภาพทาง การจัดเก็บรายได้และการจัดทำ
การเมอื ง การบริหารและการ แผนทภ่ี าษีและทะเบียนทรัพยส์ ิน
พฒั นาบุคลากร

57. ยุทธศาสตรท์ ี่ 5 ด้านการ โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล 31,000.00 สำน
พัฒนาประสิทธิภาพทาง ขา่ วสารของเทศบาลตำบลพระ สำนกั
การเมือง การบริหารและการ เสด็จ สำ
พฒั นาบคุ ลากร

58. ยุทธศาสตรท์ ี่ 5 ด้านการ โครงการเลอื กตง้ั สมาชิกสภา 102,567.00 สำน
พฒั นาประสิทธิภาพทาง ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิน่ สำนกั
การเมอื ง การบริหารและการ สำ
พฒั นาบุคลากร

59. ยทุ ธศาสตร์ที่ 5 ด้านการ โครงการพฒั นาศกั ยภาพ 2,000.00 สำน
สำนัก
พัฒนาประสิทธิภาพทาง เครอื ขา่ ยภาคประชาชนในการ
สำ
การเมอื ง การบริหารและการ ป้องกนั และปราบปรามการ

พฒั นาบุคลากร ทุจรติ และประพฤติมิชอบของ

เทศบาลตำบล

นกั ปลัด อบจ., เพอ่ื ให้ผุ้สูงอายมุ คี วามมัน่ คงทางรายได้และ ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่ตำบลพระ
กปลดั เทศบาล, การงานอาชพี ไม่ต้องพ่งึ ลกู หลาน อยูอ่ ยา่ งมี เสด็จ
ำนักงานปลดั คณุ ภาพ

อบต.

ำนกั /กองคลัง เพ่อื จัดทำแผนทีภ่ าษแี ละทะเบียนทรัพยส์ ิน ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล
พระเสดจ็

นักปลัด อบจ., เพอ่ื เป็นศนู ยก์ ลางให้บริการขอ้ มลู เกีย่ วกบั ประชาชนในเขตเทศบาลตำบล
กปลัดเทศบาล, การบริหารงานขา่ วสารตา่ งๆของเทศบาลแก่ พระเสด็จ
ำนักงานปลดั ประชาชน นกั เรียนนักศกึ ษาฯลฯ

อบต.

นักปลัด อบจ., เพอ่ื จัดการเลอื กตงั้ สมาชิกสภาท้องถิน่ และ เลอื กตงั้ ภายในเขตเทศบาลตำบล
กปลดั เทศบาล, ผู้บริหารท้องถิน่ ทีค่ รบวาระการดำรง พระเสดจ็
ำนกั งานปลดั ตำแหน่ง

อบต.

นกั ปลดั อบจ., เพ่อื ให้สอดคล้องกับแผนงานบรู ณาการ ส่งเสริมการมสี ว่ นร่วมของภาค

กปลัดเทศบาล, ป้องกนั ปราบปรามการทจุ รติ และประพฤติมิ ประชาชนและภาคราชการในการ

ำนักงานปลัด ชอบของเทศบาลตำบลพระเสด็จ ตดิ ตามตรวจสอบการทจุ รติ หรือ

อบต. ประพฤติมิชอบในภาครฐั อยา่ ง

ยงั่ ยืนโดยการให้ความรู้ในการ

ปฏบิ ตั งิ านแกส่ มาชกิ เครือขา่ ย

การให้มแี รงจูงใจ และการรว่ ม

เปน็ เครอื ข่าย ฯลฯ

17

60. ยทุ ธศาสตร์ที่ 5 ด้านการ โครงการวนั เทศบาล 1,000.00 สำน
พัฒนาประสิทธิภาพทาง 1,000.00 สำนัก
การเมือง การบริหารและการ 1,000.00
พัฒนาบคุ ลากร 30,000.00 สำ
1,000.00
61. ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 5 ด้านการ โครงการวนั เทศบาลเคลื่อนที่ 1,000.00 สำน
พฒั นาประสิทธิภาพทาง สำนกั
การเมอื ง การบริหารและการ
พฒั นาบุคลากร สำ

62. ยทุ ธศาสตร์ที่ 5 ด้านการ โครงการวนั ท้องถิ่นไทย สำน
พฒั นาประสิทธิภาพทาง สำนกั
การเมอื ง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร สำ

63. ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 5 ด้านการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ สำน
พัฒนาประสิทธิภาพทาง เพอ่ื การบริหารจัดการทีด่ ี สำนัก
การเมอื ง การบริหารและการ
พฒั นาบคุ ลากร สำ

64. ยุทธศาสตรท์ ี่ 5 ด้านการ คา่ ใชจ้ า่ ยในการสง่ เสริมและ สำน
พฒั นาประสิทธิภาพทาง สนบั สนุนการดำเนนิ งานของศูนย์ สำนัก
การเมอื ง การบริหารและการ ยุติธรรมชมุ ชนตำบล
พัฒนาบุคลากร สำ

65. ยทุ ธศาสตร์ที่ 5 ด้านการ โครงการพฒั นาระบบเทคโนโลยี สำน
พัฒนาประสิทธิภาพทาง สารสนเทศ สำนัก
การเมอื ง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร สำ

นกั ปลดั อบจ., เพอ่ื ออกหน่วยให้บริการด้านตา่ งๆ แก่ ประชาชนตำบลพระเสด็จ
กปลดั เทศบาล, ประชาชนในตำบลพระเสดจ็ นอกสถานที่
ำนกั งานปลดั

อบต.

นกั ปลดั อบจ., เพ่อื สง่ เสริมและสนับสนนุ การมีสว่ นร่วมของ การประชมุ ประชาคมหมบู่ ้าน เพ่อื

กปลดั เทศบาล, ประชาชนในการจัดทำแผนชมุ ชน และ จดั ทำแผนพัฒนาทอ้ งถ่นิ และ

ำนักงานปลดั แผนพฒั นาทอ้ งถน่ิ ปรับปรุงแผนชุมชน

อบต.

นักปลดั อบจ., เพ่อื สง่ เสริมการมสี ่วนรว่ มของประชาชน ผู้บริหาร,สมาชิกสภา , พนกั งาน
กปลดั เทศบาล, และลูกจ้าง ทต.พระเสด็จ
ำนักงานปลัด

อบต.

นักปลดั อบจ., เพอ่ื พฒั นาประสิทธิภาพในการบริหาร ผู้บริหาร,สมาชิกสภา , พนักงาน
กปลดั เทศบาล, จัดการทีด่ ี และลูกจ้าง ทต.พระเสด็จ
ำนักงานปลัด

อบต.

นกั ปลัด อบจ., เพอื ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ ประชาชนตำบลพระเสด็จ
กปลดั เทศบาล, ศูนย์ยุตธิ รรมชมุ ชนตำบล
ำนกั งานปลดั

อบต.

นักปลดั อบจ., เพอ่ื พัฒนาระบบในงานสารสนเทศได้สะดวก ประชาชนตำบลพระเสด็จ
กปลดั เทศบาล, รวดเรว็
ำนกั งานปลดั

อบต.

18

66. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการ ค่าสมทบสมาคมสันนิบาต 26,392.63 สำน
พัฒนาประสิทธิภาพทาง เทศบาลแหง่ ประเทศไทย 20,000.00 สำนกั
การเมอื ง การบริหารและการ 3,000.00
พัฒนาบคุ ลากร 3,000.00 สำ
10,000.00
67. ยทุ ธศาสตร์ที่ 5 ด้านการ โครงการฝกึ ซ้อมแผนป้องกนั และ สำน
พัฒนาประสิทธิภาพทาง บรรเทาสาธารณภยั สำนกั
การเมอื ง การบริหารและการ
พฒั นาบคุ ลากร สำ

68. ยทุ ธศาสตร์ที่ 5 ด้านการ โครงการป้องกนั และลดอบุ ัตเิ หตุ สำน
พฒั นาประสิทธิภาพทาง ทางถนนช่วงเทศบาลปใี หม่ สำนกั
การเมอื ง การบริหารและการ
พัฒนาบคุ ลากร สำ

69. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการ โครงการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุ สำน
พฒั นาประสิทธิภาพทาง ทางถนนชว่ งเทศบาลสงกรานต์ สำนกั
การเมอื ง การบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร สำ

70. ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 6 ด้านการ โครงการรณรงค์คดั แยกขยะกอ่ น ส
พฒั นาระบบการจัดการ ทงิ้ สาธ
ทรัพยากรธรรมชาติและ ส่งเ
สิ่งแวดลอ้ ม ชวี ติ ,

71. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม 60,000.00 ส
พัฒนาระบบการจดั การ บ่อขยะเทศบาลตำบลพระเสดจ็ สาธ
ทรัพยากรธรรมชาติและ สง่ เ
สิง่ แวดลอ้ ม ชวี ติ ,

นกั ปลัด อบจ., เพ่อื จ่ายเป็นคา่ บำรงุ สมาคมสนั นบิ าตแหง่ สมทบเงินงบประมาณเปน็ คา่ บำรงุ
กปลัดเทศบาล, ประเทศไทย สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย
ำนกั งานปลัด

อบต.

นักปลัด อบจ., เพอ่ื เตรียมความพร้อมในการป้องกนั และ เจ้าหนา้ ท่แี ละประชาชนในพ้ืนที่
กปลัดเทศบาล, บรรเทาสาธารณภยั ตำบลพระเสด็จ
ำนักงานปลดั

อบต.

นักปลดั อบจ., ตงั้ ด่านเพอ่ื เฝ้าระวงั การเกิดอบุ ตั เิ หตุในพ้นื ที่ ตงั้ ด่านเพ่อื เฝ้าระวงั การเกิด

กปลัดเทศบาล, บริเวณจุดเสี่ยง อบุ ัตเิ หตใุ นพ้ืนที่บริเวณจุดเสี่ยง

ำนกั งานปลดั

อบต.

นกั ปลดั อบจ., เพอ่ื ป้องกันและลดอุบัตเิ หตใุ นช่วงเทศกาล ตงั้ ด่านเพ่อื เฝ้าระวังการเกิด
กปลดั เทศบาล, สงกรานต์ อุบัตเิ หตใุ นพ้นื ทีบ่ ริเวณจดุ เสี่ยง
ำนักงานปลัด

อบต.

สำนกั /กอง - จัดทำสอ่ื และสิง่ พมิ พ์ประชาสมั พันธ์เพอ่ื สถานที่ราชการ สถานศกึ ษา
ธารณสุข, กอง รณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนมคี วามรู้ ประชาชนและกลุ่มองค์กรตา่ งๆ
เสริมคณุ ภาพ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะและมีการแยก ในตำบลพระเสดจ็
กองการแพทย์ ขยะก่อนทิง้ - เพ่อื สง่ เสริมและเพ่มิ แรงจูงใจ

ให้ประชาชนมกี ารคัดแยกขยะจากต้นทาง

สำนกั /กอง เพ่อื ก่อสร้างร้ัวบอ่ ขยะ จำนวน 2 ด้าน ก่อสร้างรั้ว จำนวน 2 ด้าน ขนาดเสา
ธารณสขุ , กอง หน้า 5 นิว้ x 5 นิว้ ยาว 3 เมตร
เสริมคุณภาพ จำนวน 78 ทอ่ น ลวดหนามเบอร์ 14
กองการแพทย์ จำนวน 40 ม้วน รวมค่าวัสดอุ ุปกรณ์
และคา่ แรง

19

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลตำบลพระเสดจ็ มีการใชจ้ ่ายงบประมาณในการดำเนินโ

กอ่ หนีผ้ ูกพนั / ลงนามในสัญญา รวม 34 โครงการ จำนวนเงิน 17,608,235.
17,608,235.81 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดงั นี้

ยทุ ธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบโครงสรา้ งพื้นฐานสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ
ยทุ ธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาระบบการศกึ ษา ศาสนา ศิลปวฒั นธรรมท้องถิ่น
และนันทนาการ และการท่องเทีย่ ว
ยุทธศาสตรท์ ี่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ และคุณค่าทางสังคม
ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 5 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมอื ง การบริหารและการ
บุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละส่งิ แว

รวม

โครงการตามเทศบญั ญตั ิงบประมาณ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยได้มกี าร
.81 บาท มกี ารเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 34 โครงการ จำนวนเงนิ

โครงการ การกอ่ หนี้ผูกพัน/ โครงการ การเบิกจ่าย
ลงนามในสัญญา งบประมาณ
6,648,300.00
10 6,648,300.00 10

นกีฬา 8 1,549,852.18 8 1,549,852.18

รพัฒนา 0 0.00 0 0.00
10 9,216,881.00 10 9,216,881.00
6 193,202.63 6 193,202.63

วดล้อม 0 0.00 0 0.00

34 17,608,235.81 34 17,608,235.81

20

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลพระเสด็จ และเงิน

ยทุ ธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบ

1. ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 1 ด้านการพัฒนาระบบ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณปู โภค และ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.36-
สาธารณูปการ 0010 สายบอ่ ตาค้ำ (ตอน 2) หมู่
ที่ 10 ตำบลทุง่ ยง้ั อำเภอลบั แล
2. ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 1 ด้านการพัฒนาระบบ จงั หวดั อตุ รดิตถ์
โครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค และ
สาธารณปู การ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.36-
3. ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบ 0046 สายซอยบ้านนายทับ อน้
โครงสร้างพ้นื ฐานสาธารณปู โภค และ ทองทิม หมู่ท่ี 10 ตำบลทุง่ ยง้ั
สาธารณูปการ อำเภอลบั แล จงั หวัดอุตรดิตถ์

4. ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 1 ด้านการพัฒนาระบบ โครงการก่อสร้าง/ปรบั ปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณปู โภค และ ซอ่ มแซมระบบประปาบาดาลขนาด
สาธารณปู การ เล็ก บ้านตลิง่ ตำ่ (เกาะกลาง) หมู่ที่
8 ตำบลทุ่งยงั้ อำเภอลับแล
จงั หวดั อุตรดิตถ์

โครงการตดิ ตงั้ กนั สาดเช่อื มตวั
อาคารพร้อมระบายน้ำหลงั คา
อาคารศนู ย์พัฒนาเด็กเล็กบา้ น
ตล่งิ ตำ่

นอุดหนนุ เฉพาะกิจ ทีม่ กี ารกอ่ หน้ีผูกพนั /ลงนามในสญั ญา มดี งั น้ี

บตามขอ้ บญั ญตั ิ/ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ
เทศบัญญตั ิ

127,000.00 121,900.00 121,900.00 5,100.00

68,200.00 65,200.00 65,200.00 3,000.00

321,000.00 321,000.00 321,000.00 0.00

55,000.00 53,200.00 53,200.00 1,800.00

21

5. ยุทธศาสตรท์ ี่ 1 ด้านการพฒั นาระบบ โครงการตดิ ตง้ั แผงระแนงสำเร็จรปู
โครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค และ ด้านหลงั และดา้ นขา้ งห้องนำ้ ศนู ย์
สาธารณูปการ พฒั นาเด็กเลก็ บา้ นตลง่ิ ต่ำ
โครงการกอ่ สร้างร้ัว พรอ้ มประตู
6. ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 1 ด้านการพัฒนาระบบ เปิด-ปิด และป้ายชื่อศูนยพ์ ัฒนา
โครงสร้างพ้นื ฐานสาธารณูปโภค และ เด็กเล็กบา้ นตลง่ิ ต่ำ เทศบาลตำบล
สาธารณปู การ พระเสด็จ ตำบลทงุ่ ยงั้ อำเภอลับแล
จงั หวดั อตุ รดิตถ์
7. ยทุ ธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพฒั นาระบบ 3. โครงการสนับสนุนค่าใชจ้ า่ ยการ
การศึกษา ศาสนา ศลิ ปวัฒนธรรม บริหารสถานศกึ ษา(อาหาร
ท้องถิ่นกฬี าและนันทนาการ และการ กลางวัน)
ทอ่ งเที่ยว
คา่ อาหารเสริม (นม) (ยกเลิก)
8. ยุทธศาสตรท์ ี่ 2 ด้านการพฒั นาระบบ
การศึกษา ศาสนา ศลิ ปวัฒนธรรม 4. โครงการสนบั สนุนคา่ ใชจ้ ่ายการ
ท้องถิน่ กฬี าและนันทนาการ และการ บริหารสถานศกึ ษา (คา่ จดั การ
ท่องเที่ยว เรียนการสอนของ ศพด.)

9. ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 2 ด้านการพัฒนาระบบ 2.ค่าใชจ้ ่ายในการสง่ เสริมและ
การศึกษา ศาสนา ศลิ ปวฒั นธรรม สนับสนุนการจัดงานมหกรรมดา้ น
ท้องถิน่ กฬี าและนันทนาการ และการ การศึกษาในระดบั เขตเทศบาล
ทอ่ งเทีย่ ว ตำบลพระเสดจ็

10. ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 2 ด้านการพัฒนาระบบ
การศึกษา ศาสนา ศลิ ปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นกฬี าและนนั ทนาการ และการ
ท่องเทีย่ ว

23,000.00 21,000.00 21,000.00 2,000.00

250,000.00 236,000.00 236,000.00 14,000.00

259,000.00 212,160.00 212,160.00 46,840.00

480,993.00 458,916.08 458,916.08 22,076.92

90,100.00 80,900.00 80,900.00 9,200.00

5,000.00 3,184.00 3,184.00 1,816.00

22

11. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาระบบ โครงการสนับสนุนค่าใชจ้ ่ายการ
การศึกษา ศาสนา ศลิ ปวฒั นธรรม บริหารสถานศกึ ษา
ท้องถิน่ กฬี าและนนั ทนาการ และการ
ท่องเที่ยว

12. ยทุ ธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพฒั นาระบบ เงินอุดหนุนส่วนราชการ
การศึกษา ศาสนา ศลิ ปวฒั นธรรม
ท้องถิน่ กฬี าและนนั ทนาการ และการ
ท่องเทีย่ ว

13. ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 2 ด้านการพฒั นาระบบ อุดหนุนโครงการจดั กจิ กรรม
การศึกษา ศาสนา ศลิ ปวัฒนธรรม ร่วมงานพระยาพิชยั ดาบหกั และ
ท้องถิน่ กฬี าและนนั ทนาการ และการ งานกาชาดจังหวดั อุตรดิตถ์
ท่องเทีย่ ว

14. ยุทธศาสตรท์ ี่ 2 ด้านการพัฒนาระบบ 11. โครงการจัดงานเน่อื งในโอกาส
การศึกษา ศาสนา ศลิ ปวัฒนธรรม วนั เฉลิมพระชนมพรรษาฯ
ท้องถิน่ กฬี าและนันทนาการ และการ
ทอ่ งเทีย่ ว

15. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพฒั นาคุณภาพ 2. เงินอดุ หนนุ โครงการสนบั สนุน

ชวี ติ และคณุ คา่ ทางสงั คม การดำเนนิ งานตามแนวทาง

โครงการพระราชดำรดิ ้าน

สาธารณสขุ หมทู่ ี่ 5

16. ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 4 ด้านการพัฒนาคุณภาพ 4. เงินอุดหนุนโครงการสนับสนนุ

ชวี ติ และคุณคา่ ทางสงั คม การดำเนนิ งานตามแนวทาง

โครงการพระราชดำรดิ ้าน

สาธารณสุข หมทู่ ี่ 7

31,640.00 22,600.00 22,600.00 9,040.00

792,000.00 748,940.00 748,940.00 43,060.00

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00

5,000.00 3,152.10 3,152.10 1,847.90

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00

20,000.00 20,000.00 20,000. 00 0.00

23

17. ยทุ ธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพฒั นาคุณภาพ 5. เงินอุดหนุนโครงการสนับสนนุ

ชวี ติ และคณุ ค่าทางสงั คม การดำเนนิ งานตามแนวทาง

โครงการพระราชดำรดิ ้าน

สาธารณสขุ หม่ทู ี่ 8

18. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาคณุ ภาพ 7. เงินอุดหนนุ โครงการสนับสนนุ

ชวี ติ และคุณค่าทางสังคม การดำเนนิ งานตามแนวทาง

โครงการพระราชดำรดิ ้าน

สาธารณสขุ หม่ทู ี่ 10

19. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพฒั นาคณุ ภาพ 2. โครงการป้องกันและแก้ไข

ชวี ติ และคณุ คา่ ทางสังคม ปญั หายาเสพติด

20. ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 4 ด้านการพัฒนาคุณภาพ - โครงการป้องกนั และควบคมุ โรค

ชวี ติ และคุณคา่ ทางสังคม พษิ สนุ ัขบ้า

21. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาคณุ ภาพ - ค่าสมทบกองทุนหลกั ประกัน

ชวี ติ และคณุ ค่าทางสงั คม สขุ ภาพ

22. ยุทธศาสตรท์ ี่ 4 ด้านการพฒั นาคุณภาพ เบยี้ ยงั ชีพผู้ป่วยเอดส์
ชวี ติ และคณุ ค่าทางสังคม

23. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาคุณภาพ เบยี้ ยังชีพความพกิ าร 2
ชวี ติ และคณุ ค่าทางสงั คม 7

24. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาคุณภาพ เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ
ชวี ติ และคุณคา่ ทางสังคม

25. ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 5 ด้านการพัฒนา 1. โครงการพฒั นาประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพทางการเมอื ง การบริหาร การจัดเกบ็ รายได้และการจดั ทำ

และการพัฒนาบุคลากร แผนทภ่ี าษีและทะเบียนทรพั ย์สิน

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00

20,000.00 3,525.00 3,525.00 16,475.00

30,000.00 26,656.00 26,656.00 3,344.00

85,000.00 60,500.00 60,500.00 24,500.00

24,000.00 18,000.00 18,000.00 6,000.00

2,505,600.00 2,324,800.00 2,324,800.00 180,800.00

7,050,000.00 6,916,500.00 6,703,400.00 133,500.00

130,000.00 31,987.00 31,987.00 98,013.00

24

26. ยทุ ธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนา 8. โครงการพฒั นาศนู ยข์ ้อมลู
ประสิทธิภาพทางการเมอื ง การบริหาร ข่าวสารของเทศบาลตำบลพระ
และการพฒั นาบุคลากร เสดจ็
9. โครงการเลอื กตงั้ สมาชกิ สภา
27. ยทุ ธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพฒั นา ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิน่
ประสิทธิภาพทางการเมอื ง การบริหาร
และการพฒั นาบคุ ลากร - คา่ สมทบค่าบำรงุ สมาคม
สนั นิบาตเทศบาลแหง่ ประเทศไทย
28. ยุทธศาสตรท์ ี่ 5 ด้านการพฒั นา
ประสิทธิภาพทางการเมอื ง การบริหาร 1.โครงการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุ
และการพฒั นาบคุ ลากร ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

29. ยทุ ธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพฒั นา 2.โครงการป้องกนั และลดอบุ ตั เิ หตุ
ประสิทธิภาพทางการเมอื ง การบริหาร ทางถนนชว่ งเทศกาลสงกรานต์
และการพัฒนาบุคลากร

30. ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 5 ด้านการพฒั นา
ประสิทธิภาพทางการเมอื ง การบริหาร
และการพัฒนาบคุ ลากร

31,000.00 30,350.00 30,350.00 650.00

102,567.00 101,773.00 101,773.00 794.00

26,392.63 26,392.63 26,392.63 0.00

3,000.00 1,350.00 1,350.00 1,650.00

3,000.00 1,350.00 1,350.00 1,650.00

25

รายละเอียดโครงการในงบประมาณเงนิ สนบั สนุนเปน็ เงนิ อดุ หนุนเฉพาะกิจ เทศบ

ยุทธศาสตร์ ชือ่ โครงการตามแผน ง

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ระบบโครงสรา้ งพื้นฐาน รหัสทางหลวงท้องถิน่ อต.ถ.36-

สาธารณปู โภค และสาธารณปู การ 074 สายบ้านตลิ่งตำ่ (ปมั๊ ตาม-ี
บ้านพงกะชี หมู่ที่7,8 ตอ่ จากเดิม)

ตำบลทุ่งยงั้ อำเภอลับแล จงั หวดั

อตุ รดิตถ์

2. ยุทธศาสตรท์ ี่ 1 ด้านการพัฒนา กอ่ สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็

ระบบโครงสรา้ งพ้ืนฐาน รหสั ทางหลวงท้องถิน่ อต.ถ.36-

สาธารณูปโภค และสาธารณปู การ 079 สายหนองยายทิพย์-คลอง
ชา้ ง (ตอน1) หมทู่ ่ี 9 ตำบลทงุ่ ยง้ั

อำเภอลับแล จังหวัดอตุ รดิตถ์

3. ยุทธศาสตรท์ ี่ 1 ด้านการพัฒนา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

ระบบโครงสรา้ งพ้ืนฐาน เสริมเหลก็ รหสั ทางหลวงท้องถิน่

สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ อต.ถ.36-0008 ทางเช่อื มทางเข้า
ซอยบ่อตาครศู รี หมู่ 10ตำบลท่งุ

ยงั้ อำเภอลับแล จังหวดั อตุ รดิตถ์

4. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนา โครงการกอ่ สร้างถนนคอนกรีต

ระบบโครงสรา้ งพื้นฐาน เสริมเหล็ก รหสั ทางหลวงท้องถิน่

สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ อต.ถ.36-0047 สายซอยบ้าน
นายรงั เมอื งตุ้ม หมู่ 10 ตำบลทงุ่

ยงั้ อำเภอลบั แล จังหวดั อตุ รดิตถ์


Click to View FlipBook Version