The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

267 เรื่อง ประกาศรายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน_rotated

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tiknatikky, 2021-11-12 02:45:29

รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน 2564

267 เรื่อง ประกาศรายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน_rotated

บาลตำบลพระเสด็จ ทีม่ กี ารกอ่ หนีผ้ ูกพนั /ลงนามในสญั ญา มดี ังน้ี

งบเงินอุดหนนุ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ
เฉพาะกิจ

3,114,000 2,367,000 2,367,000 747,000

2,473,000 1,899,000 1,899,000 574,000

48,000 46,400 46,400 1,600

169,100 160,000 160,000 9,100

26

รายงานสรปุ ลการด
เทศบาลตำบลพระเสด

ยทุ ธศาสตร์ แผนการดำเนินการ อนุมตั ิง
ท้ังหมด
จำนวน
จำนวน งบประมาณ โครงการ
โครงการ

1.ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาระบบ 28 63,295,600.00 12 8
โครงสร้างพ้นื ฐานสาธารณปู โภค และ
สาธารณปู การ

2.ยทุ ธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาระบบ 33 7,304,300.00 16 1
การศึกษา ศาสนา ศลิ ปวัฒนธรรมท้องถิน่ กฬี า
และนันทนาการ และการทอ่ งเที่ยว

3.ยุทธศาสตรท์ ี่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 45,000.00 3

4.ยทุ ธศาสตรท์ ี่ 4 ด้านการพฒั นาคณุ ภาพชวี ติ 33 10,545,280.00 24 9
และคุณค่าทางสังคม

5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพฒั นา 15 890,410.00 14 3
ประสิทธิภาพทางการเมอื ง การบริหารและการ
พฒั นาบุคลากร

6.ยุทธศาสตรท์ ี่ 6 ด้านการพฒั นาระบบการ 4 420,000.00 2
จัดการทรพั ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รวม 116 82,500,590.00 71 20

ดำเนินงาน ปี 2564
ดจ็ ลบั แล จ.อุตรดิตถ์

งบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจา่ ย

งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
8,546,200.00 โครงการ 6,648,300.00 โครงการ 6,648,300.00

10 10

1,716,733.00 8 1,549,852.18 8 1,549,852.18

9,000.00 0 0.00 0 0.00

9,925,600.00 10 9,216,881.00 10 9,216,881.00

352,959.63 6 193,202.63 6 193,202.63

70,000.00 0 0.00 0 0.00

0,675,792.63 34 17,608,235.81 34 17,608,235.81

27

28

ช. ผลการดำเนินงาน
เทศบาลตำบลพระเสด็จ ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นที่ โดยได้รบั

ความรว่ มมอื การสง่ เสริมและสนบั สนนุ จากภาคประชาชน ภาครฐั และภาคเอกชนในพืน้ ทีต่ ลอดจนโครงการต่างๆ
ประสบผลสำเร็จดว้ ยดี กอ่ ใหเ้ กิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพืน้ ทีแ่ ละพืน้ ทีใ่ กล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่
สำคัญดังน้ี

การพฒั นาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณปู โภค และสาธารณูปการ

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 36-074 สายบ้านตลิ่งต่ำ
(ปั๊มตามี - บ้านพงกะชี หมู่ที่ 7,8 ตอ่ จากเดิม) ตำบลทุ่งย้ัง อำเภอลับแล จังหวัดอตุ รดิตถ์

 โครงการกอ่ สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหสั ทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 36-079 สายหนองยายทิพย์
- คลองช้าง (ตอน 1) หมู่ที่ 9 ตำบลทงุ่ ย้ัง อำเภอลบั แล จังหวัดอตุ รดิตถ์

29

 โครงการกอ่ สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหสั ทางหลวงท้องถิน่ อต.ถ. 36-0008 ทางเชื่อมทางเข้า
ซอยบ่อตาศรี หมู่ที่ 10 ตำบลทงุ่ ยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอตุ รดิตถ์

 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหัสทางหลวงท้องถิน่ อต.ถ. 36-0047 สายซอยบ้านนาย
รงั เมืองตุ้ม หมู่ที่ 10 ตำบลท่งุ ย้ัง อำเภอลบั แล จังหวัดอตุ รดิตถ์

 โครงการก่อสร้างหลงั คากันสาดเชื่อมตัวอาคาร

30

 โครงการก่อสร้างการติดตั้งแผงระแนง

 โครงการกอ่ สร้าง/ปรบั ปรุงซ่อมแซมระบบประปาบาดาลขนาดเลก็ บ้านตลิง่ ตำ่ (เกาะกลาง) หม่ทู ี่ 8
ตำบลท่งุ ย้ัง อำเภอ ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

31

ดา้ นการพฒั นาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กฬี า
และนนั ทนาการและการท่องเที่ยว

 กิจกรรมจติ อาสาพัฒนาเนือ่ งในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจา้ พระบรมราชินี

32

 จดั ซุ้มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็ พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 10

 จดั เตรียมสถานทีไ่ ว้ให้ผู้บริหารท้องถิน่ สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลพระเสดจ็
และประชาชนทัว่ ไปที่มาติดตอ่ ราชการและประชาชนในเขตพื้นทีเ่ ทศบาลตำบลพระเสดจ็ ได้ร่วมลงนามถวายพระพร
ชัยมงคลสมเด็จพระเจา้ อยู่หวั

33

 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเดจ็ พระนางเจ้าสิรกิ ิติ์พระบรม ราชินนี าถ พระบรมราชชนนี
พนั ปีหลวง

 อาหารกลางวนั สำหรับนักเรียนศนู ย์พัฒนาเดก็ เล็กตำบลพระเสด็จ

34

 สง่ เสริมสนับสนุนและอนุรกั ษ์กิจกรรมประเพณีวฒั นธรรมและภูมปิ ญั ญาท้องถิ่น ฯลฯ

ดา้ นการพฒั นาเศรษฐกิจ

สง่ เสริมการมสี ว่ นร่วมของประชาชนในการปรับปรงุ อนรุ กั ษ์ฟืน้ ฟูสิ่งแวดล้อมและทรพั ยากรธรรมชาติ

35

ดา้ นการพัฒนาคณุ ภาพชวี ิตและคุณคา่ ทางสังคม

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสนุ ัขบ้า

อดุ หนุนโครงการสนบั สนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสขุ
หมทู่ ี่ 5 บ้านห้วยไร่ ตำบลทุง่ ย้ัง อำเภอลบั แล จังหวดั อุตรดิตถ์

โครงการตา้ นมะเร็งเตา้ นม

36

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามยั แมแ่ ละเดก็

โครงการเปล่ียนขยะเป็นส่ิงแวดลอ้ ม

37

 อุดหนุนโครงการสนับสนนุ การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสขุ
หมทู่ ี่ 7 บ้านพงกะชี ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวดั อตุ รดิตถ์ จำนวน 3 โครงการ ดงั นี้

โครงการตา้ นมะเร็งเตา้ นม

โครงการพฒั นาระบบสุขาภิบาลในชุมชน

38

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดิน

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หม่ทู ี่ 8 บ้านตลิ่งต่ำ
ตำบลทุง่ ยั้ง อำเภอลบั แล จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 3 โครงการ ดังน้ี

โครงการเฝ้าระวงั โรคมะเร็งเตา้ นม

39

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามยั แม่และเดก็

โครงการเปล่ียนขยะเป็นส่ิงแวดลอ้ ม

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสขุ
หมู่ที่ 10 บ้านหัวดุม ตำบลทงุ่ ยั้ง อำเภอลบั แล จังหวดั อตุ รดิตถ์ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

โครงการเฝ้าระวงั โรคมะเร็งเตา้ นม

40
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามยั

แมแ่ ละเด็ก

โครงการเปล่ียนขยะเป็นสิ่งแวดลอ้ ม

 จดั สวัสดิการเบีย้ ยงั ชีพใหก้ ับผสู้ ูงอายุ ผพู้ ิการ ผปู้ ่วยเอดส์

41

การพฒั นาประสิทธิภาพทางการเมือง การบรหิ าร
และการพัฒนาบุคลากรท้องถน่ิ

 โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิน่ และผบู้ ริหารท้องถิ่น
รณรงคส์ ่งเสริมประชาธิปไตยสร้าง ความรคู้ วามเข้าใจไปใช้สทิ ธิเลือกตั้ง

- รณรงคก์ ารเลือกตงั้ หม่ทู ี่ 5 บ้านหว้ ยไร่ ตำบลทุ่งยง้ั อำเภอลับแล จังหวดั อุตรดิตถ์

- รณรงค์การเลือกตง้ั หมูท่ ี่ 7 บ้านพงกะชี ตำบลทุ่งยง้ั อำเภอลบั แล จังหวัดอุตรดิตถ์

42

- รณรงคก์ ารเลือกต้งั หมทู่ ี่ 8 บา้ นตลิ่งต่ำ ตำบลทุ่งยัง้ อำเภอลบั แล จังหวดั อุตรดิตถ์

- รณรงค์การเลือกตง้ั หมู่ที่ 9 บา้ นเนินซ่าน ตำบลทุง่ ยง้ั อำเภอลบั แล จงั หวัดอุตรดิตถ์

- รณรงคก์ ารเลือกต้งั หม่ทู ี่ 10 บ้านหวั ดุม ตำบลทุ่งยัง้ อำเภอลับแล จงั หวัดอุตรดิตถ์

43

- วันเสารท์ ี่ 27 มีนาคม 2564 ส่งมอบหีบบตั รและอปุ กรณ์การเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการประจำหน่วย
เลือกต้ัง ณ เทศบาลตำบลพระเสดจ็ ตำบลท่งุ ยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอตุ รดิตถ์

44

- วันอาทิตย์ที่ 28 มนี าคม 2564 รวบรวมผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่ และผบู้ ริหารท้องถิน่ ใน
เขตเทศบาลตำบลพระเสดจ็ ตำบลทุง่ ย้ัง อำเภอลับแล จงั หวัดอุตรดิตถ์

45

 โครงการพฒั นาประสิทธิภาพการจดั เกบ็ รายได้และการจัดทำแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรพั ยส์ ิน

วนั / เดือน / ปี ชื่อหมู่บ้าน หมทู่ ี่ เวลา สถานที่

22 มีนาคม บ้านหว้ ยไร่ 5 17.30 – 20.00 น. โรงเรียนบ้านหว้ ยขมนิ้
2564
23 มีนาคม บ้านพงกะชี 7 17.30 – 20.00 น. ศาลาเฉลมพระเกียรติ 80
2564 บ้านตลิ่งต่ำ พรรษา
24 มีนาคม บ้านตาล, บ้านเนินซา่ น
2564 8 17.30 – 20.00 น. ศาลาการเปรียญวดั วรดิต
25 มีนาคม ถาวาส(ตลิง่ ต่ำ)
2564
26 มีนาคม 4,9 17.30 – 20.00 น. ศาลาประชาคม
2564
29-31 มีนาคม บ้านพระแท่น, บ้านหัว 6,10 17.30 – 20.00 น. โรงเรียนบ้านหวั ดุม
2564 ดุม

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร 5-10 08.30 - 16.30 น. เทศบาลตำบลพระเสดจ็
ดำเนนิ งาน

46

 กิจกรรมขุดลอก ล้างทาํ ความสะอาดรางระบายน้ำในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลตำบลพระเสด็จ

47

 วนั อังคารที่ 29 มิถนุ ายน 2564 ร้อยตรไี กรทอง แก้วบรุ ี นายกเทศมนตรีตำบลพระเสดจ็ พร้อมด้วยคณะ มอบ
สิง่ ของเพื่อช่วยเหลอื ประชาชนเหตเุ กิดเพลิงไม้บ้านของนางสาวเสาวณีย์ แก้วอดุ บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 7 บ้านพงกะ
ชี ตำบลทุ่งย้ัง อำเภอลบั แล จงั หวดั อตุ รดิตถ์

48

ซ. คณะกรรมการ
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถน่ิ

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศพั ท์ เบอรม์ ือถือ email
-
รีไกรทอง แก้วบรุ ี ประธานกรรมการ 055479726 ต่อ 302 0882829446 -
-
นายจักรกฤษณ์ คำฟอง กรรมการ 055479726 ต่อ 302 0869287212 -
-
นายยงยทุ ธ ออ่ งอ้น กรรมการ 055479726 ต่อ 302 0810453368 -
-
นางสาวศิรีธร หอ้ งพว่ ง กรรมการ 055479726 ต่อ 302 0810465696 -
-
ร.ต.ท.ณัฐกิตต์ิ ฟุ้งเฟื่อง กรรมการ 055479726 ต่อ 302 0933052292 -
-
นายประเสริฐ น้อยบึ้ม กรรมการ 055479726 ต่อ 302 0849391562 -
-
นายบญุ เลิศ ขวัญมุข กรรมการ 055479726 ต่อ 302 0878411146 -
-
นายสมควร พิมพส์ วสั ดิ์ กรรมการ 055479726 ต่อ 302 0892683044 -
-
นางสาวชนากานต์ ขันใส กรรมการ 055479726 ต่อ 302 0628365278 -
-
นายวิชติ นาคเหล็ก กรรมการ 055479726 ต่อ 302 0824195649 -

นางยพุ ิน ทิพย์ปัญญาชยั กรรมการ 055479726 ต่อ 302 0927340292 -
-
นางสาวนฤมล เปลง่ รํศมี กรรมการ 055479726 ต่อ 302 -

นางรสิ รา ปั้นคยุ่ กรรมการ 055479726 ต่อ 302 0918439715

นางสุรีรตั น์ ปิน่ ทอง กรรมการ 055479726 ต่อ 302 0931615855

นางเพลิน เมอื งก้อน กรรมการ 055479726 ต่อ 302 0625404354

นายจำลอง จารุชาต กรรมการ 055479726 ต่อ 302 0897982404

นายชำนาญ แก้วกุลศรี กรรมการ 055479726 ต่อ 302 0987488006

นายบญุ ลือ กิ่งจันทร์ กรรมการ 055479726 ต่อ 302 0873106240

นายจิตร บญุ นนั กรรมการ 055479726 ต่อ 302 0982847819

นายอนนั ต์ จันทร์หงษ์ กรรมการและ 055479726 ต่อ 302 0979219878
เลขานุการ

นางสาวอษุ ณี ขวัญมุข ผชู้ ่วยเลขานุการ 055479726 ต่อ 302 0854001769

นางสาวฐณมน คุ้มอกั ษร เจ้าหน้าที่ชว่ ยเหลอื 055479726 ต่อ 302 0910265818
คณะกรรมการ

49

2. คณะกรรมการ ติดตามแผน

ชือ่ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email

นายศักดา แป้นไทย ประธานกรรมการ 055479726 ต่อ 302 0803485234 -

นายวิชติ นาคเหล็ก กรรมการ 055479726 ต่อ 302 0824195649 -

ร.ท.ต.วสันต์ วังกระแส กรรมการ 055479726 ต่อ 302 0985403962 -

นายสกั ชยั ทองศรี กรรมการ 055479726 ต่อ 302 0898304885 -

นางสาวเกศรนิ ทร์ อินเขียว กรรมการ 055479726 ต่อ 302 0811281223 -

นายบุญชุม มีรตั น์ กรรมการ 055479726 ต่อ 302 0814749545 -

นายสมคั ร เจยี มกลิ่น กรรมการ 055479726 ต่อ 302 - -

นายพชรพล สงั ขเ์ งนิ กรรมการ 055479726 ต่อ 302 0812816578 -

นางอษุ ณี ขวญั มุข กรรมการ 055479726 ต่อ 302 0854001769 -

นางรนิ ทร์ ดอี อ่ น กรรมการ 055479726 ต่อ 302 0992917059 -

นางอัมพกิ า คงนนุ่ กรรมการ 055479726 ต่อ 302 0839545537 -

นางสาวฐณมน คุ้มอักษร ผชู้ ่วยเลขานุการ 055479726 ต่อ 302 0910265818 -


Click to View FlipBook Version
Previous Book
kharisma pc
Next Book
Massey Ferguson 1035 DI Maha Shakti in India 2021 | Tractorgyan