The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ms.ahuy, 2021-03-24 03:26:31

คำศัพท์ภาษาจีน ภาษาอังกฤษและภาษาไทย เกี่ยวกับวัสดุ-อุปกรณ์ในงานก่อสร้างหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

A List of Chinese, English and Thai Vocabulary Words for Materials and Equipment Used in Chiangmai University Dormitory Construction.

Keywords: Chiangmai University Dormitory Construction

วสั ด-ุ อปุ กรณ์ท่ใี ชห้ นา้ งานกบไสไม้

carpenter's plane

刨子/电刨

bàozi/diàn páo

เป้า จือ/เต้ียน เป๋ า

กรรไกร

scissors

剪刀

jiǎndāo

เจ่ียน เตา

1

กระดาษทราย

sandpaper

砂纸

shāzhǐ

ซา จือ

กระดาษลูกฟูก

corrugated paper

纸板

zhǐbǎn

จ่ือ ป่ าน

2

กระเบ้ืองเซรามิก

floor tiles

瓷砖

cízhuān

ฉื๋อ จวาน

กระเบ้ืองมุงหลงั คา

roof tiles

瓦片

wǎ piàn

หวา่ เพ้ียน

3

กระสอบขาว

white plain sack

蛇皮袋

shé pí dài

ซ๋ือ ผี๋ ไต้

กะบะฉาบปูน

plaster

托灰板

tuō huī bǎn

ทอว์ ฮุย ป่ าน

4

กาวซีเมนตป์ ูกระเบ้ือง

tile adhesive

瓷砖胶

cízhuān jiāo

ฉื๋อ จวาน จาว

เกรียงขดั มนั ส่ีเหล่ียม

plastering trowel

铁抹子

tiě mǒ zi

เท่ีย หมอ จ่ือ

5

เกรียงโป๊ ว

stainless steel spatula

抹灰刀

mǒ huī dāo

หมอ ฮุย เตา

เกรียงผสมสี

color mixing trowel

刮刀

guādāo

กวา เตา

6

เกรียงไม้

float

木抹刀

mù mǒ dāo

มู้ หมอ เตา

เกรียงสามเหลี่ยมก่อฉาบ
handle spatula

三角形抹灰刀

sānjiǎoxíng mǒ huī dāo

ซาน จ่าว สิง หมอ ฮุย เตา

7

เกลียว

screw thread

螺纹

luówén

หลอ เหวิน

เกลียวลด

threaded Reducer

变径接头

jiētóu

เจีย โทว

8

เกลียวสปริง

spiral spring

螺旋弹簧

luóxuán tánhuáng

หลอ เฉวียน ท๋าน ฮวาง

ขอ้ งอ

elbow PVC

弯头水管

wān tóu shuǐguǎn

วาน โทว ซุ่ย กวา่ น

9

ขอ้ ต่อตรง

socket

水管接头/
直通

shuǐguǎn jiētóu/ zhítōng

ซุ่ย กวา่ น เจีย โทว/จื่อ โทว

ไขควง

screwdriver

螺丝起子/
螺丝刀

luósī qǐzi/ luósīdāo

หล๋อ ซือ ฉ่ี จือ/หล๋อ ซือ เตา

10

คอ้ น

hammer

锤子/榔头

chuízi/lángtou

ฉุ่ย จือ/หลาน โทว

คีม

pliers

钳子

qiánzi

เฉ๋ียน จือ

11

เชือก

rope

绳子

shéngzi

เซิ๋ง จือ

เชือกเอน็

imitation catgut

施工线

shīgōng xiàn

ซือ กง เส้ียน

12

เซ้ียม pvc

PVC corner bead

PVC角线

PVC jiǎo xiàn

พวี ซี ี จ่าว เส้ียน

โซ่

chain

链子

liànzi

เล่ียน จือ

13

ดอกสวา่ น

drill bits

钻头

zuàntóu

จวา้ น โทว

ตะแกรงขอ้ ออ้ ย

wire Mesh

钢丝网片

gāngsī wǎng piàn

กาง ซือ หวา่ ง เป้ี ยน

14

ตะปู

nail

钉子

dīngzi

ติง จือ

ตะปูคอนกรีต

concrete nails

混凝土钉子

hùnníngtǔ dīngzi

ฮนุ้ หนิง ทู่ ติง จอื

15

ตู้ MDB

main distribution board

配电柜

pèi diàn guì

เพย้ เต้ียน กยุ้

เต๋าเซรามิก

terminal block ceramic

高频瓷接线桂

gāo pín cí jiēxiàn guì

เกา ผิง ฉือ เจีย เส้ียน กยุ้

16

ถงั ปูน

cement bucket

水泥桶

shuǐní tǒng

ซุ่ย หนี ท่ง

ถงุ ป๋ ุย

bag

袋子

dàizi

ไต้ จือ

17

ถงุ มือพลาสติก

plastic gloves

橡胶手套

xiàngjiāo shǒutào

เส้ียน จาว โซ่ว เท่า

ถงุ มือสีขาว
glove

白色手套/
线手套

báisè shǒutào/
xiàn shǒutào

ไป๋ เซอ้ โซว เท่า/
เส้ียนโซ่ว เท่า

18

ท่อ PVC

PVC pipes

PVC 水管

PVC guǎn

พีวซี ี ซุ่ยกวา่ น

ทินเนอร์
thinner

稀释剂

xīshì jì

ซี ซ้ือ จ้ี

20

เทปกระดาษกาวยน่

masking tape

美纹纸

měi wén zhǐ

เหมย เหวนิ จ่ือ

เทปกาว

clear packaging tape

胶带

jiāodài

จาว ไต้

21

เทปพนั เกลียว
duct tape

水管胶带

shuǐguǎn jiāodài

ซุ่ย กวา่ น จาว ไต๋

เทปพนั สายไฟ

duct tape

绝缘胶带

juéyuán jiāodài

เจว หยวน จาว ไต้

22

นอ็ ต

bolts

螺栓/螺母/
螺丝

luóshuān/luómǔ/luósī

หลอซวาน/หลอหมู่/หลอซือ

นอ็ ตตวั เมีย

nuts

螺母

luómǔ

หลอ หมู่

23

นงั่ ร้านเหลก็

work platform

脚手架

jiǎoshǒujià

จ่าว โซว จา้

น้ามนั สน

turpentine

松油

sōng yóu

ซ่ง โหยว

23

น้ายาประสานท่อ

solvent-welding cement

溶剂胶

róngjì jiāo

หลง จ้ี จาว

บนั ได

ladder

梯子

tīzi

ที จือ

24

บานพบั

hinge

合页

hé yè

เฮอ เย่

เบรกเกอร์ไฟฟ้า

circuit breaker

断路器

duànlù qì

ตว้ น ลู่ ฉ้ี

25

ใบมีด

knife-edge

刀片/
美工刀片

dāopiàn/
měigōng dāopiàn

เตา เป้ี ยน/
เหมย กง เตาเป้ี ยน

ใบเลื่อย

circular saw blade

圆锯片

yuán jù piàn

หยวน จิ้ว เป้ี ยน

26

ประแจปลายเปิ ด

wrench

开口扳手

kāikǒu bānshǒu

ไค โคว ปาน โซว

ประแจแหวนปากตาย

combination wrench spanner

棘轮扳手

jílún bānshǒu

จ๋ี ลนุ้ ปาน โซว

27

ปลกั๊ เสียบ

plug

插头/
两孔插头

chātóu/
liǎng kǒng chātóu

ชา โทว/เหลียง คง ชา โทว

ปะเกน็

shim

垫片

diàn piàn

เต้ียน เป้ี ยน

28

ปื นยงิ ซิลิโคน

caulking gun

玻璃胶枪

bōlí jiāo qiāng

ปอ หลี จาว ชาง

ปูนกาว

adhesive mortar

瓷砖胶

cízhuān jiāo

ฉือ จวาน จาว

29

ปูนฉาบบาง

skim coat smooth

刮腻粉

guā nì fěn

กวา น้ี เฟิ่ น

ปูนซีเมนตข์ าว

white cement

白水泥

bái shuǐní

ไป๋ ซุ่ย หนี

30

ปูนซีเมนตต์ ราดอกบวั

cement

莲花水泥

liánhuā shuǐní

เหลียน ฮวา ซุ่ย หนี

ปูนนอนชริ้งคเ์ กราท์

non-shrink grout

灌浆料

guànjiāng liào

กวา้ น จาง เหล้ียว

31

แปรงถา่ น

carbon brush

碳刷

tàn shuā

ท่าน ซวา

แปรงทาสี

paint brush

油漆刷

yóuqī shuā

โหยว ฉี ซวา

32

แปรงลวดถว้ ย

wire cup brushes

钢丝刷

gāngsī shuā

กาง ซือ ซวา

ผา้ ฟางเตน็ ท์

blue sheet

彩条布

cǎi tiáo bù

ไช่ แถว ปู้

33

ฝาครอบ

cap

水管盖子

shuǐguǎn gàizi

ซุ่ย กวาน ไก้ จ่ือ

พลว่ั

shovel

铁铲/铁锹

tiě chǎn/tiěqiāo

เท่ีย ชาน/เที่ย เชา

34

พีแทรฟ

P-Trap

ฟองน้า

sponge

海绵

hǎimián

ไฮ่ เหมียน

35

ฟิ วส์

fuse

保险丝

bǎoxiǎnsī

เป๋ า เส่ียน ซือ

ไฟสัญญาณเตือน

alarm light

警报器

jǐngbào qì

จิ่ง เป้า ฉ้ี

36

ไมบ้ รรทดั

ruler

尺子

chǐzi

ฉื่อ จือ

ไมแ้ ปรรูป

sawed timber

木材

mùcái

มู้ ไช๋

37

ยาแนวกนั เช้ือรา

grout

填缝剂

tián fèng jì

เท๋ียน เฟิ้ ง จ้ี

ยโู บลท์

U bolt

U 型 bolt/
U 型螺丝

U xíng bolt/
U xíng luósī

ยู สิง โบท/ยู สิง หลอ ซือ

38

รถเขน็

wheel barrow

手推车/
独轮车

shǒutuīchē/ dúlúnchē

โซ่ว ทุย เซอ/ตู๋ หล๋นุ

รถยก

crane

起重机

qǐzhòngjī

ฉี่ จง จี

39

ระดบั น้ามิเนียม

aluminium water level

水平尺

shuǐpíng chǐ

ซุ่ย ผิง ฉ่ือ

รางเซ็ท

batten type

灯管配套支架

dēng guǎn pèitào zhījià

เติง กวา่ น เผย้ เท่า จือ จา้

40

ลวดผกู เหลก็

annealing wire

扎丝

zhā sī

จา ซือ

ลูกกลิง้ ทาสี

paint roller

滚筒刷

gǔntǒng shuā

ก่นู โท่ง ซวา

41


Click to View FlipBook Version