The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หนังสือส่งเสริมการอ่าน
จัดทำโดย
นายศรัณย์ ชุมเนตร 008
นางสาวประภัสรา พลตรี 160

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by csc0963879856, 2021-03-23 04:29:41

ต้นกับแตงฝึกอ่าน

หนังสือส่งเสริมการอ่าน
จัดทำโดย
นายศรัณย์ ชุมเนตร 008
นางสาวประภัสรา พลตรี 160

ตน กับแตงฝกอา น
หนังสือสง เสริมการอานภาษาไทย
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3

คาํ นาํ

หนงั สือแบบฝก หดั อา นเลม นจี้ ัดทําข้ึนเพอื่ เปนส่ือประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย

01ระดับประถมศกึ ษา ใหม คี วามเหมาะสมกับกาลสมยั และความเจริญกา วหนา ทางวทิ ยาการ

โดยมีผูจดั ทําดังตอไปนี้ นายศรณั ย ชมุ เนตร รหสั นสิ ิต 62105010008 นสิ ติ ช้ันปท ี่ 2 สาขา
วิชาการศึกษาตลอดชวี ติ และการจัดการเรียนรูภาษาไทยและนางสาวประภสั รา พลตรี
รหัสนิสิต 62105010160 นิสิตช้ันปท่ี 2 สาขาวชิ าการศกึ ษาพิเศษและการจดั การเรียนรู
ภาษาไทย มหาวทิ ยาลัยศรนี ครนิ ทรวโิ รฒ

ทางคณะผูจดั ทาํ ไดเรยี บเรยี งหนงั สอื เรียนภาษาไทย ชั้นประถมศกึ ษาปท ่ี 3 ขน้ึ เพอ่ื
ใหน กั เรียนใชเ ปน หนงั สือฝก หัดอานภาษาไทยระดับเบอ้ื งตนและใหอ านดว ยความสนุก
เพลดิ เพลนิ จึงจดั ทําภาพประกอบใหเ หมาะสมกบั ขอความ ทางคณะผจู ัดทาํ หวังวาหนงั สอื
เรยี นภาษาไทยเลม นจี้ ะเปนประโยชนตอ การเรยี นการสอนไดเปนอยางดี

คณะผจู ดั ทาํ
นายศรณั ย ชมุ เนตร
นางสาวประภสั รา พลตรี

สารบัญ หนา

เรอื่ ง

บทที่ 1 แม ก กา : การเรียนรู 1
บทที่ 2 แม กก : หองเรยี นแสนสนกุ 3
บทท่ี 3 แม กด : เพ่อื นใหมส ุดพิเศษ 5
บทท่ี 4 แม กน : ดนตรีเหมอื นเวทมนต 7
บทท่ี 5 แม กบ : เดก็ ดีมรี ะเบยี บ 9
บทท่ี 6 แม กง : หนอนหนงั สือ 11
บทที่ 7 แม กม : หอ งเรยี นขนมตม 13
บทท่ี 8 แม เกย : รอคอยใหเ ปน 15
บทที่ 9 แม เกอว : ทอ งเท่ียวกบั ผองเพ่อื น 17

ตน กบั แตงฝก อา น

1

บทท่ี 1 แม ก กา
ตอน การเรียนรู

ตน และ แตง มา หา ครู
ถาม วา ทําไม หนู ตอง เรียน
ครู บอก เพ่อื อนาคต ที่ สด ใส
เตบิ SโUSตUBBJEJไCETCกT+ล+VVEไREปRBB+ไ+ดADOJBดEJCETีCIVTE

SUBJECT + VERB + ADVERB

2

ตน ต้ังใจ ศกึ ษา เลา เรยี น
แต แตง ทงิ้ หนา ท่ี
ตน ดุ แตง ให ตงั้ ใจ กวา น้ี
เพราะ เมอื่ โต ข้ึน
เรา จะ ได ดี

บันทึกคาํ ศพั ท

3

บทที่ 2 แม กก
ตอน หองเรียนแสนสนุก

แรก เริม่ ครู เรียก ทุก คน ใน หอง
บอก มี หลาก หลาย กิจกรรม
จะ สอน ให เขา ใจ
จาก ปกติ เปน บรรยาย
ก็ เพม่ิ การ ทํา มาก ขึ้น

4

ทํา ให ตน และ แตง รสู กึ สนกุ
กบั การ เรยี น แบบ ใหม
ตน และ แตง ชอบ มาก
บาง กจิ กรรม แปลก ตา
ชวน ตก ใจ แต ก็ เรยี น รู
ได ดว ย เสียง หวั เราะ

บันทกึ คาํ ศัพท

5

บทที่ 3 แม กด
ตอน เพอ่ื นใหมสุดพิเศษ

ตน และ แตง ประหลาด ใจ
ที่ มี เพอ่ื น ใหม ยาย เขา มา
เดก็ ใหม น้ัน ชื่อ มด ดู นา คบ หา
ตน และ แตง จติ ใจ ดี มี เมตตา
จึง ทาํ ความ รจู กั
ปรากฎ วา มด เปน เดก็ พเิ ศษ

สวสั ดคี รบั
ผมชื่อ มด

6

ครู พดู เสรมิ วา ให รัก กัน
เปน เพอื่ น กัน
ที่ นี่ ไม แบง ชน ชัน้
ไม แยก ประเภท
ลด งด การ กลัน่ แกลง
ถา ครู เห็น จะ โดน ทาํ โทษ

บันทกึ คําศัพท

7

บทท่ี 4 แม กน
ตอน ดนตรีเหมือนเวทมนต

วัน นี้ ตน และ แตง ตืน่ เตน
และ รอนรน เพราะ ท่ี โรงเรยี น
มี ผใู หญ เขา มา แจก ทนุ
สนับสนนุ เชน เงิน และ
อุปกรณ การ เรยี น
หน่งึ ใน นั้น มี
เครือ่ ง ดนตรี ที่ ตน ชอบ

8

ตน เลน ดนตรี ที่ โรงเรยี น
กบั เพอื่ น ๆ ทกุ วนั
จน ครู เห็น ความสามารถ
พา ไป ดวล แขงขนั
ชนะ ได รางวลั ท่ี หน่ึง สมใจ

บนั ทกึ คําศพั ท

9

บทท่ี 5 แม กบ
ตอน เด็กดีมรี ะเบยี บ

ตน กบั แตง ต่ืน แต เชา
เกบ็ ท่ี นอน พบั ผา หม อาบนาํ้
แตง ตวั ถูก ระเบียบ หยบิ กระเปา
นักเรียน มา นง่ั รอ คุณ พอ ขบั รถ
ไป สง ที่ โรงเรียน เหมอื น กับ
ทกุ ๆ วัน

10

พอ ถึง โรงเรยี น ตน กับ แตง พบ กบั
ครกู บ ยืน รอ ตอนรบั นักเรยี น
ครกู บ พดู ชม ตน กับ แตง วา เปน
เดก็ ดี มี ระเบยี บ ไม เคย มา สาย
ทาํ ตาม กฎ โรงเรียน อยู เสมอ
พอ คณุ พอ ได ยนิ ก็ ดใี จ
และ ขบั รถ กลบั บาน ไป

บนั ทึกคาํ ศพั ท

11

บทท่ี 6 แม กง
ตอน หนอนหนงั สอื

ตน กบั แตง น่ัง ต้งั ใจ อา น หนงั สือ
เรอื่ ง หนงึ่ อยา ง ตง้ั ใจ แม มา เหน็
จึง สงสัย เดนิ มา ถาม วา อา น
หนงั สอื อะไร ตน กบั แตง ตอบ
อยาง ภูมใิ จ วา อาน หนังสือ ทบทวน
บท เรียน ขาง ตัว แตง มี หนงั สือ
วาง เรยี ง อยู อีก หลาย เลม
แม ได ยิน ก็ ช่ืนใจ เดิน กลบั ไป
หยิบ แตงโม มา ให ตน กบั แตง
กิน ระหวา ง อา น หนังสือ

12

พอ ปลาย เทอม ผล สอบ ตน กบั แตง
ออกมา วา ตน กบั แตง สอบ ผา น และ
ได คะแนน ดี แม บอก วา ที่ เปน อยาง น้ี
ก็ เพราะ ตน กับ แตง เปน หนอน หนังสอื
ตงั้ ใจ ทบ ทวน บท เรียน จึง ได คะแนน ดี

ตน กบั แตง ดีใจ และ บอก กบั แม วา
จะ เปน หนอน หนงั สือ อยา ง น้ี ตอ ไป

บนั ทึกคาํ ศัพท

13

บทที่ 7 แม กม
ตอน หองเรียนทําขนมตม

ใน คาบ เรยี น การงานอาชพี

คุณ ครู ออม สอน นักเรียน ทาํ

ขนมตม ตน กับ แตง ตืน่ เตน

คุณ ครู ออม บอก นกั เรยี น วา

ที่ ให นกั เรียน ได ลอง ทาํ ขนมตม

เพราะ อยาก ให นกั เรยี น สนุก

และ ได ความรู พรอ ม ๆ กัน

จะ ได ไม เบอื่ ขนมตม

14

ตน กับ แตง ชวย กนั ทํา ขนมตม
ลูก กลม ๆ จน เสร็จ อยาง มี
ความสุข คุณ ครู ออม ดี ใจ ท่ี
นกั เรยี น สนุก และ ได เรียนรู
พรอม ๆ กัน ทํา ให หอ ง เรยี น
ไม นา เบื่อ

บันทกึ คาํ ศพั ท

15

บทท่ี 8 แม เกย
ตอน รอคอยใหเ ปน

ตน เหน็ แตง กาํ ลงั เหมอ ลอย
เหมือน น่งั คอย อะไร บาง อยาง
ท่ี หลัง หอง เรียน ตน เลย ถาม
แตง วา เปน อะไร หรอื เปลา
แตง เงย หนา มา บอก ตน วา
กาํ ลงั รอ คอย คณุ ครู ออย มา
บอก คะแนน แตง เปน กงั วล
วา จะ ได คะแนน ไมด ี

16

ตน เลย บอก แตง วา ไม ตอ ง เปน
กงั วล ถา ม่นั ใจ วา ทํา ได คะแนน
ตอง ออก มา ดี แน จาก แตง ที่ มี ทา ที
เฉย เมย ก็ เรม่ิ มี รอย ยม้ิ ข้ึน มา จาก
ที่ เคย เหมอ ลอย แตง ก็ เรม่ิ รอ
คุณ ครู ออย มา บอก คะแนน
อยาง จด จอ และ ตนื่ เตน

บันทึกคาํ ศัพท

17

บทท่ี 9 แม เกอว
ตอน ทองเทยี่ วกับผองเพ่ือน

ตน กับ แตง เดิน ทาง ไป เท่ยี ว
เก่ียว กบั ธรรมชาติ กับ ผอง เพอื่ น
เพอ่ื หา ความ รู ไป ทาํ งาน สง
คุณ ครู เหมียว เพราะ คณุ ครู บอก
วา การ เรียน รู ไม ได อยู แค ใน
หอง เรียน เพียง อยาง เดยี ว
ให นัก เรียน ลอง ออก ไป เที่ยว
หา ความ รู จาก ภาย นอก บา ง

18

ตน กับ แตง ต่ืน เตน เม่อื ได เหน็
ปา ไม สี เขยี ว มี นก เหยีย่ ว ตวั สี ขาว
เกาะ อยู บน ยอด ตน ไม มี ผลไม
สี สวย แวว วาว และ สตั ว ตัว เลก็
ตวั นอย อกี มาก มาย

บันทึกคําศัพท

ผูแตง

ผแู ตง คนท่ี 1 นายศรัณย ชุมเนตร
รหัสนิสิต 62105010008
เอกการศึกษาตลอดชีวิต และ
การจัดการเรียนรูภาษาไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผูแตง คนที่ 2 นางสาวประภัสรา พลตรี
รหัสนิสิต 62105010160
เอกการศึกษาพิเศษ และ
การจัดการเรียนรูภาษาไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
รายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2564
Next Book
Kumpulan Cerita Haiwan