The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือรับทุน กทปส.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Watthanachai Ruangsiri, 2019-11-07 03:41:43

คู่มือรับทุน กทปส.

คู่มือรับทุน กทปส.

47

48 คูม่ อื รบั ทนุ กทปส.

2.3 ทรพั ยส์ นิ ทางปญั ญาและการจดสทิ ธบิ ัตร

ทรพั ยส์ นิ ทางปัญญา

แนวปฏบิ ตั เิ กีย่ วกบั หลกั เกณฑ์ วธิ ีการ และเงอื่ นไขการบรหิ ารจดั การทรพั ยส์ ิน
ทางปัญญาและการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ได้กำ�หนดสิทธิความเป็นเจ้าของและการ
บริหารจดั การทรพั ย์สนิ ทางปญั ญา ดังน้ี

1. สทิ ธิในความเป็นเจา้ ของทรัพย์สินทางปัญญา แบง่ เป็น 2 กรณี ดงั นี้

1) สำ�นกั งาน กสทช. เป็นเจา้ ของทรพั ยส์ ินทางปญั ญาแตเ่ พยี ง
ผู้เดียว เว้นแตจ่ ะมีการตกลงกนั เป็นอยา่ งอื่นโดยทำ�เปน็ ลายลกั ษณ์
อักษร ภายหลังที่ได้มีการตกลงกันไว้แล้ว หากผู้รับทุนมีความ
ประสงค์จะขอรับสิทธิในความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
บางส่วนหรือทั้งหมด ผ้รู บั ทุนสามารถกระทำ�ไดโ้ ดยต้องปฏิบตั ิตาม
วธิ ีการ เงอื่ นไข และระยะเวลาทสี่ ำ�นักงาน กสทช. กำ�หนด

2) กรณีผู้รับทุนเป็นหน่วยงานของรัฐและมีศักยภาพ*ในการ
บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาโดยมีประสบการณ์และผลงาน
เป็นที่ยอมรับว่าสามารถนำ�ทรัพย์สินทางปัญญาไปพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์ต่อหน่วยงานและสาธารณชน ให้ผู้รับทุนเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียวได้ เว้นแต่จะมีการตกลงกัน
เปน็ อยา่ งอน่ื โดยทำ�เปน็ ลายลกั ษณ์อักษร

49

กรณีผู้รับทุนไม่สามารถดำ�เนินการใดๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการนำ�ผลงาน
วิจัยไปใช้ประโยชน์ ทั้งในเชิงพาณิชย์ หรือเชิงสาธารณะประโยชน์ภายใน
ระยะเวลา 18 เดือน นับแต่ได้สิทธิในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ให้สำ�นกั งาน กสทช. สงวนสทิ ธใิ นการเรยี กคนื สทิ ธิความเปน็ เจ้าของหรือสทิ ธิใน
การบริหารจัดการทรัพยส์ นิ ทางปญั ญา

2. การบริหารจัดการ การจดั สรรผลประโยชน์ แบง่ เป็น 2 กรณี ดังน้ี

1) กรณสี ำ�นักงาน กสทช. และผรู้ ับทุน เป็นเจา้ ของทรัพย์สิน
ทางปัญญาร่วมกนั ให้เป็นไปตามทค่ี สู่ ญั ญาตกลงกัน

2) กรณีผรู้ ับทุนเปน็ เจ้าของทรัพย์สนิ ทางปัญญาแตเ่ พยี งผเู้ ดยี ว
ให้ผ้รู ับทนุ เปน็ ผบู้ ริหารจดั การทรพั ยส์ นิ ทางปญั ญาแต่เพยี งผเู้ ดยี ว

3. คา่ ใชจ้ า่ ยในการบรหิ ารจดั การทรพั ยส์ นิ ทางปญั ญา แบง่ เปน็ 2 กรณี ดงั น้ี

1) กรณีสำ�นักงาน กสทช. หรือผู้รับทุนมีสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาแตผ่ ้เู ดียว ใหผ้ ้เู ปน็ เจา้ ของสทิ ธเิ ป็นผู้รับผดิ ชอบค่าใช้จา่ ย
แต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นโดยทำ�เป็น
ลายลักษณอ์ ักษร

2) กรณีสำ�นักงาน กสทช. และผู้รับทุนมีสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาร่วมกัน ให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตาม
สดั สว่ นที่ไดต้ กลงไว้

50 ค่มู อื รบั ทุน กทปส.

นิยามคำ�วา่ “หน่วยงานท่ีมศี ักยภาพ” ดงั น้ี

1. กำ�หนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางปญั ญาอยา่ งชัดเจน

2. กำ�หนดโครงสร้างองค์กรให้มี
หน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้าน
บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
อย่างชดั เจน

3. กำ�หนดให้มีบุคลากรที่รับผิดชอบ
ทำ�งานด้านการบริหารจัดการ
ทรพั ย์สนิ ทางปญั ญาอยา่ งเต็มเวลา

4. เคยมีผลงานหรือความสำ�เร็จ
ในการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาในอดีต หรือกำ�หนด
แผนหรือแนวทางท่ีชัดเจนเกี่ยวกับ
การผลักดันให้เกิดการนำ�ทรัพย์สิน
ทางปญั ญาไปใช้ประโยชนภ์ ายใน 3 ปี

5. ต้องมีแผนการนำ�ผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์
และเชิงสาธารณประโยชน์

51

การจดสิทธิบัตร
ให้ผู้รบั ทนุ เป็นผรู้ บั ผิดชอบในการดำ�เนนิ การจดสิทธิบัตร

52 คู่มอื รบั ทุน กทปส.

53

ส่วนท่ี 3

การดำ�เนนิ งาน
ตามสัญญารบั ทนุ


3.1 การส่งมอบงาน
- ผรู้ ับทุนตอ้ งสง่ มอบงานอะไรบ้าง
- ข้ันตอนการพจิ ารณาตรวจรบั ผลงาน
- การแกไ้ ข เมื่อเกิดปญั หาการสง่ มอบงาน
- การสง่ มอบงานลา่ ชา้ กว่าทก่ี ำ�หนด
3.2 จัดซ้อื ครภุ ัณฑ์ในโครงการตอ้ งทำ�อยา่ งไร
3.3 การขอเปลย่ี นแปลงสัญญาตอ้ งทำ�อยา่ งไร
- การขยายระยะเวลาการดำ�เนินโครงการ
- การเปลยี่ นแปลงงบประมาณ
- การเปลีย่ นแปลงบุคลากร
- การเปลี่ยนแปลงรายการครุภณั ฑ์
- การพจิ ารณาเปลีย่ นแปลงสัญญา

54 ค่มู ือรบั ทนุ กทปส.

สว่ นที่ 3 : การดำ�เนินงานตามสญั ญารบั ทุน

3.1 การสง่ มอบงาน

ผู้รบั ทุนต้องสง่ มอบงานอะไรบ้าง
ผรู้ ับทนุ จะต้องนำ�ส่งมอบงานตามท่ีระบไุ ว้ในสญั ญา จำ�นวน 2 อย่าง

ประกอบด้วย

1) ผลงานประจำ�งวด
ผู้รับทุนมีหน้าท่ีนำ�ส่งผลงานประจำ�งวดโดยมีเน้ือหาและกำ�หนด
ส่งมอบงานเป็นไปตามเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงิน โดยให้จัดทำ�หนังสือนำ�ส่ง
ผลงานประจำ�งวดและขออนุมัติเบิกจ่าย ดังมีตัวอย่างรายงาน/ผลงาน
ประจำ�งวดปรากฏตามภาคผนวก

ทงั้ น้ี ผลู้ งนามในหนงั สอื ดังกลา่ วต้องเปน็ ผ้มู ีอำ�นาจกระทำ�การหรอื
เปน็ ผรู้ ับมอบอำ�นาจ

2) รายงานความกา้ วหนา้
ผรู้ ับทุนมีหน้าทนี่ ำ�ส่งรายงานความกา้ วหน้าประจำ�ไตรมาส จำ�นวน
6 ชดุ ภายใน 15 วัน นบั ตัง้ แต่วนั สนิ้ งวดของแต่ละไตรมาส โดยต้องมี
หนงั สือนำ�ส่งและรายงานความก้าวหน้าประจำ�ไตรมาส และนำ�สง่ รายงาน
ความก้าวหนา้ ประจำ�ปีจำ�นวน 6 ชุด ภายใน 30 วนั นับตัง้ แตว่ นั ส้นิ สดุ
ของปี โดยต้องมีหนังสือนำ�ส่งและรายงานความก้าวหน้าประจำ�ปีเป็นไป
ตามแบบทส่ี ำ�นกั งาน กสทช. กำ�หนด ดังมีตัวอยา่ งรายงานความก้าวหนา้
ประจำ�ไตรมาส/ประจำ�ปปี รากฏตามภาคผนวก
ท้งั นี้ ผลู้ งนามในหนังสือดังกล่าวตอ้ งเปน็ ผู้มีอำ�นาจกระทำ�การหรือ
เป็นผรู้ บั มอบอำ�นาจ

55

ตารางสรุปการสง่ มอบงาน

รายงาน กําหนดสง่ งาน จำ�นวน
6 ชดุ
ผลงานประจํางวด (ฉบบั ภาษาไทย) และ ภายในระยะเวลาตามเอกสารแนบท้าย 6 ชุด
รายงาน ทางการเงนิ ตามแบบที่กําหนด สัญญา 6 ชดุ
พร้อมเอกสารหลักฐานที่ผู้ให้ทุนกําหนด ภายในระยะเวลา 15 วนั นับแต่วนั สน้ิ งวด
รายงานไตรมาส ของแตล่ ะไตรมาส

รายงานประจําปี ภายในระยะเวลา 30 วัน นบั แต่วันส้ินสดุ
ของปี

56 คู่มอื รับทนุ กทปส.

ขน้ั ตอนการพจิ ารณาตรวจรับผลงาน
สำ�นักงาน กสทช. จะแตง่ ตง้ั คณะกรรมการพิจารณาผลงานโครงการทีไ่ ด้รับทุน
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในด้านที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภายในสำ�นักงาน กสทช. และ
หน่วยงานภายนอก โดยมีองคป์ ระกอบและอำ�นาจหนา้ ที่ ดงั นี้

1) องคป์ ระกอบ

- โครงการที่มีงบประมาณน้อยกว่า 5 ล้านบาท มีองค์ประกอบของ
คณะกรรมการพจิ ารณาผลงานการดำ�เนินโครงการ ไมน่ อ้ ยกว่า 3 คน

- โครงการที่มีงบประมาณตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป มีองค์ประกอบของ
คณะกรรมการพจิ ารณาผลงานการดำ�เนนิ โครงการ ไมน่ ้อยกวา่ 5 คน

2) อำ�นาจหนา้ ที่

- พิจารณาผลการดำ�เนินโครงการตามสัญญารับทุนให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลวุ ัตถปุ ระสงค์ตามเปา้ หมายของโครงการ

- พิจารณาให้ความเห็นในการตรวจรับผลการดำ�เนินงานของโครงการ หรือ
ใหค้ วามเหน็ อื่นทเ่ี กี่ยวข้องกบั สญั ญารบั ทนุ เสนอตอ่ เลขาธกิ าร กสทช. เพื่อประกอบ
การพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินตามสัญญารับทุนหรืออนุมัติอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ดำ�เนนิ โครงการ ท้งั น้ี ในกรณีทเ่ี ห็นวา่ ผลงานทสี่ ่งมอบท้ังหมดหรืองวดใดกต็ ามไมเ่ ป็น
ไปตามรายละเอยี ดและข้อกำ�หนดในสัญญารับทุน ใหร้ ายงานเลขาธกิ าร กสทช. ทราบ
เพอ่ื สง่ั การตามท่เี ห็นสมควร

- โดยให้คณะกรรมการตรวจรบั ผลงานที่ผู้รับทุนส่งมอบภายใน 15 วนั ทำ�การ
นับแต่วันทปี่ ระธานกรรมการได้ทราบการส่งมอบผลงาน

57

ท้งั น้ี กรณีคณะกรรมการพิจารณาผลงานโครงการฯ ไดพ้ ิจารณาผลงานของ
ผู้รับทุนแล้ว เห็นชอบผลงานและผลการเบิกจ่ายเงินประจำ�งวดแล้ว สำ�นักงาน กสทช.
จะดำ�เนินการขออนุมัติเบิกจ่ายจากกองทุนฯ ต่อไป แต่หากคณะกรรมการพิจารณา
ผลงานโครงการฯ ได้พิจารณาผลงานของผู้รับทุนแล้ว ไม่เห็นชอบผลงานและการ
เบิกจ่ายเงินประจำ�งวด สำ�นักงาน กสทช. จะแจ้งให้ผรู้ บั ทนุ แกไ้ ขปรบั ปรงุ ผลงานตอ่ ไป

การแกไ้ ขเม่ือเกดิ ปัญหาการส่งมอบงาน
ในระหว่างดำ�เนินโครงการตามสัญญานี้ หากมีปัญหาเกิดขึ้นที่อาจทำ�ให้เป็น
อุปสรรคในการดำ�เนินการ ผรู้ บั ทุนจะตอ้ งแจง้ เป็นหนงั สอื ให้ผใู้ หท้ ุนไดท้ ราบภายใน 7 วัน
นบั แตว่ นั ท่ปี ญั หาดงั กลา่ วเกดิ ขนึ้ เพือ่ หาแนวทางการแก้ไขปญั หาร่วมกันโดยเรว็ ในกรณี
ทไี่ ม่สามารถจะแกไ้ ขได้ จนทำ�ใหไ้ ม่อาจดำ�เนนิ โครงการตอ่ ไป หรือเกิดอุปสรรคอื่นใดทำ�ให้
ไม่อาจดำ�เนินโครงการต่อไปได้โดยมิใช่ความผิดของผู้รับทุน ผู้รับทุนจะต้องคืนเงินเฉพาะ
ส่วนท่เี หลอื จากการดำ�เนนิ โครงการทไี่ ด้รบั ไปในแตล่ ะงวดนั้นๆ ให้แก่ผใู้ หท้ นุ ภายใน 7 วนั
นับแต่วันที่ผู้ให้ทุนได้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับทุนทราบ แต่หากปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น
เป็นความผิดของผู้รับทุนเอง ผู้รับทุนจะต้องชดใช้คืนเงินทุนทั้งหมดที่ได้รับไปให้แก่ผู้ให้ทุน
ภายใน 7 วนั นับแตว่ นั ทผี่ ู้ใหท้ นุ ได้แจง้ เปน็ หนังสือใหผ้ ู้รบั ทุนทราบ

การสง่ มอบงานลา่ ช้ากวา่ ทีก่ ำ�หนด
การส่งมอบงาน ผู้รับทุนจะต้องส่งมอบภายในระยะเวลาที่กำ�หนดในสัญญา
เท่านั้น หากมเี หตสุ ุดวสิ ัยไมส่ ามารถสง่ มอบงานได้ภายในกำ�หนดระยะเวลา ผู้รับทนุ จะตอ้ ง
ทำ�หนังสือขออนุมตั ิ พรอ้ มบอกถึงเหตผุ ลความจำ�เปน็ ล่วงหนา้ อยา่ งนอ้ ย 15 วัน ก่อนวันส่ง
มอบงานในงวดน้ันๆ

58 ค่มู อื รับทนุ กทปส.

แผนภาพลําดบั ขน้ั ตอนการนําสง่ ผลงานและเบกิ จา่ ยเงนิ ประจํางวด

ผรู้ บั ทุนสง่ มอบผลงานประจํางวด

สํานกั งานกองทนุ วิจัยและพัฒนา

คณะกรรมการพิจารณาผลงาน
โครงการฯ ตรวจรับผลงานและให้
ความเหน็ ภายใน 15 วันทําการ

เหน็ ชอบ ไม่เหน็ ชอบ

เลขาธกิ าร กสทช. อนมุ ตั เิ บิกจ่ายเงินประจํางวด

สํานกั งาน กสทช. ดําเนินการ
เบิกจา่ ยเงนิ ใหผ้ ู้รบั ทุน

59

60 คู่มอื รบั ทุน กทปส.

61

3.2 จัดซื้อครุภณั ฑ์ในโครงการตอ้ งทำ�อยา่ งไร

3.2.1 ในกรณที ่ีผู้รับทุนเป็นหนว่ ยงานของรฐั หรือรฐั วสิ าหกจิ และมรี ะเบยี บหลักเกณฑ์
และวธิ ีปฏบิ ัติเก่ียวกบั การขอรับเงินอุดหนนุ การวจิ ยั หรือวธิ ีปฏบิ ตั ิการจัดซ้อื จัดจ้างครุภณั ฑ์
ตา่ ง ๆ ของหนว่ ยงานตน้ สังกัดของตนอยแู่ ลว้ กอ่ นการลงนามสัญญานี้ ใหผ้ ู้รับทุนปฏบิ ตั ิตาม
ระเบียบหลกั เกณฑ์ และวิธปี ฏบิ ตั ิเก่ียวกับการขอรับเงินอดุ หนุนการวจิ ยั หรอื วิธปี ฏบิ ตั กิ ารจดั
ซื้อจดั จา้ งครภุ ัณฑน์ ั้น

3.2.2 หากผ้รู ับทุนไม่มีระเบยี บ หลักเกณฑ์ และวธิ ปี ฏิบัตเิ ก่ยี วกับการขอรบั เงนิ อดุ หนุน
การวจิ ัยหรอื วธิ ีปฏบิ ัติการจดั ซอ้ื จดั จา้ งครุภณั ฑด์ งั กล่าว หรือเปน็ หน่วยงานเอกชน การขอ
รบั เงนิ อุดหนุนการวิจัย หรือการจดั ซือ้ จัดจ้างครภุ ณั ฑ์ตา่ ง ๆ ให้เป็นไปตามระเบยี บหลักเกณฑ์
และวธิ ีปฏบิ ัติของผใู้ ห้ทุน


3.2.3 ในระหวา่ งการดำ�เนนิ โครงการ หากมกี ารจัดกิจกรรม การฝึกอบรม หรือเม่อื สน้ิ
สดุ โครงการผลงานท่ไี ด้ เช่น แอปพลเิ คชั่น ระบบ เวบ็ ไซต์ อุปกรณ์/ครภุ ณั ฑต์ ่าง ๆ เปน็ ตน้
ผู้รบั ทนุ จะตอ้ งมตี รา/เคร่ืองหมายสัญลกั ษณ์ของผ้ใู หท้ นุ ตามท่ีผู้ให้ทนุ กำ�หนด ปรากฏให้เห็น
เด่นชัด หรือข้อความอ้างอิง ในผลงานว่า “ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ”
หรือข้อความอ่ืนใดที่มีความหมายคลา้ ยคลึงกนั ทง้ั นี้ ในส่วนของครุภณั ฑ์ผรู้ บั ทนุ มหี นา้ ที่
ดูแลบำ�รุงรักษาหรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับทุนเอง
ตลอดระยะเวลาท่ตี อ้ งรับผดิ ชอบแต่ละโครงการเพอ่ื กิจการอนั เปน็ ประโยชน์ของผ้รู บั ทนุ ต่อไป

3.2.4 ผู้รับทุนจะต้องจัดทำ�บัญชีแสดงรายการครุภัณฑ์ยื่นต่อผู้ให้ทุน และยินยอมให้
ผู้ให้ทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ให้ทุนตรวจตราครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จะตกเป็นกรรมสิทธิ์
ของผู้ให้ทุนได้ตลอดเวลา โดยผู้ให้ทุนไม่จำ�เป็นต้องแจง้ ล่วงหน้า

62 คู่มอื รบั ทุน กทปส.

63

64 คู่มอื รบั ทุน กทปส.

65

66 คมู่ อื รบั ทนุ กทปส.

ตวั อย่าง
แบบฟอรม์ รายงานการจดั ซื้อครภุ ัณฑใ์ นโครงการ

67

3.3 การเปลี่ยนแปลงสัญญาตอ้ งทำ�อย่างไร

หากมีความจำ�เป็นผู้รับทุนมีสิทธิขอแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ระยะเวลา
โครงการ จำ�นวนคณะทำ�งาน หรือตัวบุคคลในคณะทำ�งาน ประเภทครภุ ณั ฑ์ หรอื รายละเอียด
อื่นใดตามที่กำ�หนดไว้ในสัญญาได้ โดยผู้รับทุนจะต้องแจ้งเป็นหนังสือพร้อมแสดงเหตุผล
ใหผ้ ู้ใหท้ ุนทราบ และต้องปฏิบตั ิตามคำ�สงั่ หรือคำ�แนะนำ�ของผู้ให้ทุน การแกไ้ ข เพิ่มเติม หรอื
เปลยี่ นแปลงจะตอ้ งไดร้ บั ความเห็นชอบเปน็ หนังสอื จากผูใ้ หท้ ุนก่อน ดังน้ี

การขยายระยะเวลาการดำ�เนนิ โครงการ
การขยายระยะเวลาในการดำ�เนินโครงการ ผ้รู ับทุนจะตอ้ งกระทำ�กอ่ นระยะเวลา
โครงการสิ้นสุดไม่น้อยกว่า 15 วัน และให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ให้ทุน ที่จะพิจารณาตาม
ที่เหน็ สมควร เว้นแตใ่ นกรณีท่ีมเี หตสุ ดุ วิสยั หรือเหตใุ ด ๆ หรือพฤตกิ ารณ์อันหนง่ึ อันใดที่
ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำ�หนดเวลาแห่งสัญญานี้ ผู้รับทุนต้อง
แจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ให้ทุนทราบเพ่ือขอขยายเวลา
ดำ�เนนิ งาน แตต่ ้องไมเ่ กนิ วนั สน้ิ สดุ ระยะเวลาโครงการตามสญั ญา หากผ้รู บั ทนุ ไม่ปฏิบตั ติ าม
จะให้ถือว่า ผู้ดำ�เนินงานได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาการทำ�งานออกไป
โดยไมม่ เี งอ่ื นไขใด ๆ ทง้ั สน้ิ เวน้ แตก่ รณเี หตเุ กดิ จากความผดิ หรอื ความบกพรอ่ งของสำ�นกั งาน
ซงึ่ มีหลักฐานชดั แจ้งหรือผใู้ หท้ ุนทราบดอี ยแู่ ลว้ ตัง้ แตต่ ้น

ทง้ั นี้ การขยายระยะเวลาไมเ่ กินกวา่ 90 วนั เป็นอำ�นาจพิจารณาของเลขาธกิ าร
กสทช. หากเกนิ กวา่ 90 วนั เปน็ อำ�นาจพจิ ารณาของคณะกรรมการบรหิ ารกองทนุ ฯ

68 คู่มอื รับทุน กทปส.

การขอเปลย่ี นแปลงงบประมาณ
หากมคี วามจำ�เปน็ ที่ผู้รบั ทุนจะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอยี ดคา่ ใช้จ่ายโครงการ เช่น
เพ่ิม ลด โอนยา้ ยเปลยี่ นแปลงหมวดงบประมาณโครงการ เปน็ ตน้ ให้ผูร้ บั ทุนจดั ทำ�หนังสอื ขอ
เปลีย่ นแปลงรายการงบประมาณพร้อมเหตผุ ลความจำ�เป็น และให้อยู่ในดลุ ยพินจิ ของผู้ใหท้ ุน

การเปลีย่ นแปลงบุคลากรโครงการ
หากผู้รับทุนมีความจำ�เป็นที่จะขอเปลี่ยนแปลงบุคลากร ให้ผู้รับทุนจัดทำ�
รายละเอียดประวัติบุคลากรที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลความจำ�เป็น และให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของผใู้ หท้ นุ

การเปลีย่ นแปลงรายการครภุ ณั ฑ์
เมื่อผู้รับทุนได้รับอนุมัติงบประมาณสำ�หรับจัดหาครุภัณฑ์โครงการแล้ว
ต้องดำ�เนินการให้เป็นไปตามรายการครุภัณฑ์ที่ปรากฏในงบประมาณโครงการ หาก
ผู้รับทุนมีความจำ�เป็นที่จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงครุภัณฑ์ นอกเหนือจากที่กำ�หนดใน
รายงานงบประมาณให้จัดทำ�หนังสือขออนุมัติต่อเลขาธิการ กสทช. พร้อมเหตุผล
ความจำ�เป็น เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะดำ�เนินการได้ ทั้งนี้ เป็นอำ�นาจพิจารณา
ของเลขาธกิ าร กสทช. หรือคณะกรรมการบริการกองทุนฯ แล้วแต่กฎหมายกำ�หนด

ทั้งนี้ ผู้ลงนามในหนังสือดังกล่าว ต้องเป็นผู้มีอำ�นาจกระทำ�การหรือเป็นผู้รับ
มอบอำ�นาจ

69

การพิจารณาเปลี่ยนแปลงสญั ญา
- กรณีคณะกรรมการพิจารณาผลงานโครงการฯ ได้พิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงสัญญาแล้ว เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา สำ�นักงาน กสทช.
จะดำ�เนินการเสนอขออนมุ ตั ผิ มู้ อี ำ�นาจอนุมัตติ ามขน้ั ตอนตอ่ ไป และจะแจง้ ผลการพจิ ารณา
ให้กับผรู้ บั ทุนทราบต่อไป

- กรณีคณะกรรมการพิจารณาผลงานโครงการฯ ได้พิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงสัญญาแล้ว ไม่เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา สำ�นักงาน กสทช.
จะเสนอผู้มีอำ�นาจตามข้ันตอน

ทงั้ นี้ เปน็ อำ�นาจพจิ ารณาของเลขาธิการ กสทช. ตามกฎหมายกำ�หนด
และจะแจง้ ผลการพจิ ารณาใหผ้ รู้ บั ทุนทราบต่อไป

70 คู่มอื รบั ทุน กทปส.

71

แผนภาพลำ�ดับข้ันตอนการพิจิารณาเปลีย่ นแปลงสัญญัา
ผู้รับทนุ สง่ หนงั สอื ขอเปลีย่ นแปลงสญั ญา

สํานกั งานกองทนุ วจิ ยั และพัฒนา

คณะกรรมการพิจารณาผลงานให้ความเห็นประกอบ

กรณีเป็นอำ�นาจของ เลขาธกิ าร กสทช. กรณีเปน็ อำ�นาจของคณะกรรมการบรหิ ารกองทนุ

สำ�นกั งาน กสทช.

คณะอนุกรรมการตดิ ตามและ ดำ�เนนิ การเจรจา
ประเมนิ ผลโครงการฯ ใหค้ วามเห็น ตอ่ รองผูร้ บั ทุน หรอื
ประกอบการเปลี่ยนแปลงสญั ญา
ดำ�เนินการอ่ืนๆ

ตามมติท่ีประชุม

เหน็ ชอบ ไม่เหน็ ชอบ

เลขาธกิ าร รายงาน คณะกรรมการบรกิ ารกองทนุ ฯ สำ�นักงาน กสทช.
กสทช. เพอ่ื ทราบ ดำ�เนนิ การเจรจา
พจิ ารณา ต่อรองผรู้ บั ทนุ หรือ
ดำ�เนนิ การอื่นๆ
ตามมตทิ ป่ี ระชุม

เห็นชอบ ไมเ่ ห็นชอบ

แจง้ ผล
การพจิ ารณา
เปลี่ยนแปลงสญั ญา

ใหผ้ ูร้ ับทุน

72 คู่มอื รบั ทุน กทปส.

73

สว่ นท่ี 4

การดำ�เนนิ การดา้ น
การเงนิ และการบญั ชี

4.1 การเปิดบญั ชีโครงการ
4.2 ภาษีมูลคา่ เพมิ่ และภาษหี ัก ณ ท่จี ่าย
4.3 การจ่ายเงนิ ทุนในแตล่ ะงวด
4.4 การโอนเงนิ ใหผ้ ู้รับทนุ
4.5 การเก็บรักษาเอกสารทางการเงนิ การบัญชีและการพัสดุ

74 คู่มอื รบั ทนุ กทปส.
สว่ นที่ 4 : การดำ�เนนิ การด้านการเงนิ และการบัญชี

4.1 การเปดิ บญั ชีโครงการ

ใหผ้ ู้รับทุนเปดิ บัญชเี งินฝากธนาคาร เปน็ ชอ่ื โครงการหรือชอ่ื นิติบุคคลทเี่ กยี่ วขอ้ ง
(ในกรณที เ่ี ป็นบญั ชธี นาคารกสิกรไทยจะได้รับเงนิ เรว็ กว่าธนาคารอ่นื )

4.2 ภาษมี ูลค่าเพ่ิมและภาษหี ัก ณ ทีจ่ า่ ย

1) 2)
สำ�นักงาน กสทช. เป็น สำ�นักงาน กสทช. เป็น
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร จ ด ท ะ เ บี ย น ภ า ษี ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ มี ห น้ า ที่ หั ก ภ า ษี
มูลค่าเพิ่ม การดำ�เนินโครงการ เงินได้ ณ ที่จ่าย อัตราร้อยละ 1 หาก
ข อ ง ผู้ รั บ ทุ น ถื อ เ ป็ น ก า ร บ ริ ก า ร ผู้รับทุนไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
ต อ บ แ ท น ต้ อ ง อ อ ก ใ บ กำ � กั บ ภ า ษี (ผู้รับทุนที่เป็นหน่วยงานภาครัฐหรือ
มูลค่าเพิ่ม หากผู้รับทุนไม่ได้รับ องค์กรสาธารณกุศล ไดร้ บั การยกเวน้
การยกเว้น ไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย)

3) 4)
ผู้รับทุนต้องยืนยันตนเอง สำ�นกั งาน กสทช. จะออก
ใ น แ บ บ ฟ อ ร์ ม ห นั ง สื อ เ ก่ี ย ว กั บ ภ า ษี ใบเสรจ็ รบั เงนิ สำ�หรับเงนิ ประกนั สัญญา
เงนิ ไดแ้ ละภาษีมลู ค่าเพ่มิ /ผลงาน (ถ้ามี) ให้ผู้รับทุน และหาก
ผู้รับทุนต้องการขอคืนเงินตามสัญญา
ต้องนำ�ใบเสร็จต้นฉบับมาขอเบิกด้วย

75

ตวั อย่าง

76 คู่มอื รบั ทุน กทปส.

4.3 การจา่ ยเงินทุนในแต่ละงวด

1)
สำ�นกั งาน กสทช. ออกใบรับรอง
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 1 ให้ผู้รับทุน
(ยกเว้นในกรณีท่ีผู้รับทุนได้รับการยกเว้น
มิตอ้ งหักภาษี ณ ท่ีจา่ ย)

2)
กรณีผู้รับทุนมิใช่หน่วยงาน
ภาครัฐ สำ�นักงาน กสทช. จะดำ�เนินการ
หักเงินประกันสัญญาในงวดแรก จำ�นวน
ร้อยละ 5

3)
สำ�นักงาน กสทช. ออกเช็ค/
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้
ในสัญญา โดยผู้รับทุนรับผิดชอบ
ค่าธรรมเนยี มธนาคาร

4)
ผู้รับทุนออกใบเสร็จ/ใบกำ�กับ
ภาษี (ถ้าม)ี และจดั สง่ ใหส้ ำ�นักงาน กสทช.
ภายใน 15 วันตามสัญญา

77

ตวั อย่าง
รายละเอยี ดการออกใบเสร็จ/ใบกำ�กบั ภาษี

รายละเอยี ดการออกใบเสร็จ/ใบกำ�กบั ภาษี
ออกใบเสร็จในนาม

ส�ำ นักงาน กสทช. (สำ�นักงานใหญ่)
ทอี่ ยู่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุ เทพมหานคร 10400
เลขประจำ�ตัวผูเ้ สยี ภาษี 0994000049447
จ่ายเพอ่ื
โครงการ................. งวดที่ ......
จ�ำ นวนเงิน (ตามสัญญา)............ บาท

ติดตอ่ รับเช็ค/เอกสาร สำ�นกั งานกองทุนวิจัยและพัฒนา เลขที่ 888 อาคารไอทาวเวอร์ 1 ช้นั 7 ถนนวิภาวดีรงั สติ
แขวงจตจุ กั ร เขตจตจุ กั ร กรุงเทพมหานคร 10900 (เบอร์โทร. 0 2554 8143 เวลา 9.00 น. - 16.00 น.)

78 คมู่ ือรบั ทุน กทปส.

4.4 การโอนเงนิ ใหผ้ ู้รับทนุ

การส่งมอบงานผู้รับทุนต้องนำ�ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายทุกรายการ เพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณาผลงานการดำ�เนินโครงการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
ผู้ให้ทุนทำ�การตรวจสอบก่อนดำ�เนินการเบิกจ่ายเงินแต่ละงวดให้แก่ผู้รับทุน ซึ่งผู้ให้ทุน
จะจ่ายให้ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับทุนตามที่ระบุในเอกสาร
แนบทา้ ยสัญญา โดยผู้รับทุนจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารที่เกิดจากการโอนเงิน
ที่นอกเหนือจากบัญชีธนาคารกสกิ รไทย (บัญชขี องผใู้ หท้ นุ )
- หลังจากที่ผู้ให้ทุนโอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับทุนเรียบร้อยแล้ว ผู้รับทุนมีหน้าที่
ออกใบเสร็จรับเงินและส่งมอบใบเสร็จรับเงินในแต่ละงวดให้แก่ผู้ให้ทุนภายใน 15 วัน
นบั แตไ่ ด้รับเงนิ ทนุ

4.5 การเกบ็ รักษาเอกสารทางการเงิน การบญั ชี และการพสั ดุ

ผรู้ บั ทุนต้องเก็บรกั ษาหลักฐานทางการเงนิ การบัญชี และการพัสดุ ในการใชจ้ า่ ย
เงนิ ทนุ ทกุ รายการไมน่ ้อยกวา่ 2 ปี นับแต่วนั ส้นิ สดุ โครงการ เพอื่ ให้ผู้ใหท้ นุ และสำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบได้ทุกเมื่อ หรือนำ�ส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ให้ทุนและ
สำ�นกั งานการตรวจเงินแผน่ ดินตามท่ีผ้ใู หท้ นุ และสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดนิ ร้องขอ

79

ส่วนที่ 5

การปดิ โครงการ

5.1 การจัดทำ�รายงานการเงนิ ปิดโครงการ

5.2 การส่งมอบครภุ ัณฑ์ในโครงการ

- กรรมสทิ ธใ์ิ นครุภัณฑ์

- การสง่ มอบครุภณั ฑ์

เมอื่ ดำ�เนินโครงการแลว้ เสรจ็

5.3 การเบกิ จ่ายเงินงวดสดุ ท้ายและการปดิ โครงการ

80 ค่มู อื รบั ทุน กทปส.

ส่วนที่ 5 : การปิดโครงการ

เมื่อผู้รับทุนได้ดำ�เนินการตามสัญญาที่กำ�หนดและส่งมอบผลงานประจำ�
งวดสุดท้าย ให้ผู้รับทุนทำ�หนังสือส่งมอบผลงานดังกล่าวและขออนุมัติปิดโครงการโดยให้
นำ�ส่งรายงานครุภัณฑ์ที่ใช้ดำ�เนินการภายใต้โครงการฯ และรายงานทางการเงิน และ
รายงานการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เมื่อมีเงินเหลือจ่ายให้นำ�ส่งคืน
ให้แก่กองทุนพร้อมดอกเบี้ย หากมีครุภัณฑ์ที่จะต้องส่งคืนกองทุนให้ดำ�เนินการส่งคืนให้
แล้วเสร็จด้วย

81

5.1 การจดั ทำ�รายงานปิดโครงการ

5.1.1 รายงานทางการเงนิ
เมื่อปิดโครงการผู้รับทุนจะต้องดำ�เนินการ ดังนี้

(1) จัดทำ�รายงานการเงิน โดยแสดงแหล่งท่ีมาของรายรับ การใช้ไป
ของรายจ่าย ตามแบบที่ สำ�นักงาน กสทช. กำ�หนด ซึ่งสอดคล้องกับ
งบประมาณตามหมวดที่ได้รับอนุมัติ รายละเอียดแบบฟอร์มรายงาน
ทางการเงิน รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก

(2) เอกสารของผู้สอบบัญชีรับรองรายงานทางการเงิน
ประกอบด้วย

- ใบอนุญาตที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี
- ความเห็นของผู้สอบบัญชี
- รายงานสรุปรายรับรายจ่ายทั้งโครงการ
- การมีอยู่จริงของหลักฐานการใช้จ่าย
- การบันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำ�นักงาน กสทช. เช่น
ใหถ้ ัวเฉล่ยี งบประมาณข้ามหมวดได้ยกเวน้ คา่ ตอบแทนบุคลากรและค่าครุภัณฑ์

5.1.2 รายงานการจดั ซื้อครภุ ัณฑใ์ นโครงการ
ต้องจัดทำ�รายงานครุภัณฑ์ที่จัดซื้อในโครงการ โดยระบุจำ�นวน
งบประมาณท่ีจดั ซ้อื เอกสารหลักฐานการจดั ซ้ือ และข้อบ่งชลี้ ักษณะการใชง้ านของครภุ ัณฑ์
นน้ั ๆ กบั โครงการ

82 ค่มู ือรบั ทนุ กทปส.

ตารางแสดงเอกสารประกอบการขอปิดโครงการ

ลำ�ดับ เอกสารประกอบการขอปดิ โครงการ

1 รายงานทางการเงนิ

1.1 แหล่งที่มาของรายรบั การใช้ไปของรายจ่าย ตามแบบท่ี สำ�นกั งาน กสทช.
กำ�หนด ซึ่งสอดคล้องกบั งบประมาณตามหมวดทไี่ ดร้ บั อนมุ ัติ

เอกสารของผู้สอบบญั ชรี ับรองรายงานทางการเงนิ

1.2 - ความเหน็ ของผูส้ อบบญั ชี
- รายงานสรปุ รายรับรายจา่ ยทง้ั โครงการ
- การมีอย่จู ริงของหลักฐานการใชจ้ ่าย
- การบันทึกบญั ชถี กู ตอ้ งครบถว้ น

รายงานการจัดซอื้ ครุภณั ฑ์ โดยระบจุ ำ�นวนงบประมาณทจ่ี ัดซอ้ื
เอกสารหลักฐานในการจัดซ้อื และขอ้ บง่ ช้ลี ักษณะการใชง้ านของครภุ ณั ฑน์ ้นั ๆ
2 โดยแยกเป็น
- ครุภัณฑท์ เี่ กี่ยวกับการดำ�เนนิ โครงการวิจยั โดยตรง
- ครภุ ัณฑท์ ีม่ ิไดใ้ ช้เพ่ือความสำ�เร็จในการดำ�เนนิ โครงการวจิ ัย

83

ลำ�ดบั เอกสารประกอบการขอปิดโครงการ
3 ส่งิ ทต่ี ้องส่งมอบ
3.1 ผลผลติ ท่เี กดิ ขน้ึ จากโครงการ
3.2 ครภุ ณั ฑท์ ม่ี ิไดใ้ ชเ้ พ่อื ความสำ�เรจ็ ในการดำ�เนินโครงการวจิ ัย

84 ค่มู ือรับทุน กทปส.

5.2 การสง่ มอบครุภัณฑใ์ นโครงการ

กรรมสทิ ธ์ใิ นครุภัณฑ์
เม่ือผู้รับทุนดำ�เนินโครงการเสร็จสิ้นและได้ส่งมอบผลงานงวดสุดท้ายให้กับ
ผ้ใู ห้ทนุ ครบถว้ นสมบูรณต์ ามทร่ี ะบไุ ว้ในเงื่อนไขสัญญาแลว้ ผู้รบั ทุนตอ้ งจัดทำ�บญั ชีแสดง
รายการครุภัณฑ์ย่ืนต่อผู้ให้ทุนพร้อมท้ังจัดทำ�หนังสือและส่งมอบครุภัณฑ์ให้แก่ผู้ให้ทุน
โดยครภุ ณั ฑ์ต่าง ๆ ท่เี กีย่ วกบั การดำ�เนินโครงการวิจัยโดยตรง ใหต้ กเป็นกรรมสทิ ธแ์ิ ก่
ผู้รบั ทุน ซง่ึ เป็นไปตามเอกสารหมายเลข (5) แต่ทงั้ นี้ไมร่ วมถงึ ครภุ ัณฑ์ที่มไิ ด้ใช้เพ่อื ความ
สำ�เรจ็ ในการดำ�เนินโครงการวจิ ยั นั้นโดยเฉพาะ ครุภัณฑ์เช่นวา่ นน้ั ใหต้ กเปน็ กรรมสทิ ธขิ์ อง
ผูใ้ ห้ทนุ เวน้ แต่ผู้ใหท้ ุนจะกำ�หนดเปน็ อยา่ งอ่นื

เอกสารหมายเลข (๕)

กรรมสิทธิใ์ นครุภณั ฑ์ จำ�นวน
๑ ตน้
รายการครุภัณฑต์ ่อไปนเ้ี มอื่ ส้ินสดุ โครงการให้ตกเปน็ กรรมสิทธแ์ิ กผ่ รู้ ับทุน ๑ เคร่อื ง
ล�ำ ดับ รายการครภุ ัณฑ์ ๑ License
๑ Antenna
๒ Receiver & Test instrument
๓ Directional finder software/Map

85

การสง่ มอบครภุ ณั ฑ์ เมอ่ื ดำ�เนินโครงการแล้วเสร็จ

กรณคี รภุ ณั ฑ์เป็นกรรมสทิ ธข์ิ องผ้ใู ห้ทุน

- ผู้รับทุนต้องส่งครุภัณฑ์ที่จัดซื้อมาระหว่างดำ�เนินโครงการให้สำ�นักงาน กสทช.
โดยส่งทส่ี ำ�นักงานกองทุนวิจยั พฒั นา

- ผู้รับทุนจัดทำ�หนังสือส่งมอบครุภัณฑ์โดยมีรายละเอียด และแนบสำ�เนา
หลักฐานการซอื้ เป็นใบเสรจ็ /ใบกำ�กับภาษี ท่ีชดั เจน เชน่ มลู คา่ สนิ คา้ serial no
รนุ่ ยห่ี อ้ สี เปน็ ต้น

กรณีครภุ ัณฑเ์ ป็นกรรมสทิ ธ์ขิ องผูร้ บั ทุน

- ผู้รับทุนต้องทำ�หนังสือขอรับมอบครุภัณฑ์ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ
ครุภัณฑ์และแนบสำ�เนาหลักฐานการซื้อเป็นใบเสร็จ/ใบกำ�กับภาษี ที่ชัดเจน เช่น
มลู ค่าสนิ ค้า serial no รุ่น ยห่ี ้อ สี เปน็ ตน้

86 คู่มอื รับทนุ กทปส.

5.3 การเบกิ จา่ ยเงนิ งวดสดุ ท้ายและการปดิ โครงการ

การเบิกจา่ ยเงนิ งวดสุดทา้ ยของโครงการและการปดิ โครงการ ทำ�ได้เปน็ 2 กรณี
ดงั นี้

1) กรณที ี่ 1 ผรู้ บั ทนุ ส่งมอบงานงวดสดุ ทา้ ย ขอเบิกเงนิ
และปิดโครงการในคราวเดยี วกัน
กรณีที่ผู้รับทุนส่งมอบงานงวดสุดท้าย พร้อมส่งรายงาน
ทางการเงินและรายงานครุภัณฑ์ พร้อมส่งมอบผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ โดยผู้รับทุนจะแสดงค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ทั้งหมด และเบิกจ่ายจริงตามวงเงนิ ที่เกิดขึน้ แตท่ ้งั นต้ี ้องไมเ่ กินกว่าวงเงิน
ท่ีได้รบั ตามสัญญารบั ทุน

2) กรณีท่ี 2 ผรู้ ับทนุ สง่ มอบงานสุดทา้ ยและขอเบกิ เงนิ
โดยไมไ่ ด้ขอปดิ โครงการในคราวเดยี วกัน
กรณีน้ีคือผู้รับทุนจะส่งมอบงานงวดสุดท้ายและขอเบิกจ่าย
เงินงวดสุดท้ายไปก่อน และทำ�รายงานทางการเงินและรายงานครุภัณฑ์
เพื่อขอปิดโครงการในภายหลัง ในกรณีหากผู้รับทุนมีเงินเหลือจ่าย
จะต้องส่งเงินท่ีได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือการดำ�เนินการ
“โครงการ” ในส่วนที่เหลือคืนให้แก่ผู้ให้ทุนภายหลังโครงการสิ้นสุด
โดยต้องส่งเงินคืนให้แก่ผู้ให้ทุนภายในระยะเวลา 60 วันนับแต่วันที่
โครงการสิ้นสุดลง หากผิดนัดผู้รับทุนต้องชำ�ระดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจำ�นวนเงินที่เหลือคืน นับแต่วันผิดนัดจนถึง
วนั ทีช่ ำ�ระคืนใหแ้ ก่ผู้ให้ทนุ

87

ทง้ั นี้ ใหโ้ อนเขา้ บัญชีในชอ่ื “กองทุนวิจัยและพฒั นากิจการกระจายเสียง กจิ การ
โทรทศั น์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ” ธนาคารกสิกรไทย จำ�กดั
(มหาชน) สาขา สำ�นักพหลโยธิน เลขท่ี 799-2-60735-8 เท่าน้นั (หา้ มโอนเข้าบญั ชี
ส่วนตัวพนกั งานหรือเจ้าหนา้ ท)่ี

ทั้งนี้ ผู้รับทุนต้องส่งหนังสือและสำ�เนาใบนำ�ฝากเงินภายใน 7 วัน หลังจาก
นำ�ฝากเงิน เพือ่ แจง้ ใหส้ ำ�นักงาน กสทช.

อน่งึ ในทั้ง 2 กรณี หากมดี อกเบย้ี เกดิ ขึ้นในบญั ชขี องผู้รบั ทุนระหวา่ งการดำ�เนนิ
โครงการจนถึงวันปดิ โครงการ ผูร้ บั ทนุ จะตอ้ งนำ�สง่ คืนผู้ใหท้ นุ

ส�ำ นกั งาน สาขาสำ�นักพหลโยธิน
>>>>>
OFFICE 799-2-60735-8
>เล>ข>ท>ี่บ>ญั ชี
A/C NO. ชอื่ >>>>> NAME

กองทนุ วจิ ยั และพฒั นากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกจิ การโทรคมนาคม เพือ่ ประโยชน์สาธารณะ

88 คู่มอื รบั ทุน กทปส.

89

ส่วนท่ี 6

การกระทำ�
ผิดสัญญา

6.1 การระงับการจา่ ยเงินทุนชัว่ คราว
6.2 การยกเลิกสญั ญา

90 ค่มู อื รบั ทนุ กทปส.
สว่ นท่ี 6 : การกระทำ�ผดิ สญั ญา

6.1 การระงับการจ่ายเงนิ ทนุ ชัว่ คราว
ผู้ให้ทุนมีสิทธิระงับการจ่ายเงินทุนชั่วคราวได้ทันทีโดยมิต้องบอกกล่าว
ล่วงหน้า ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

1) กรณีผู้รับทุนไม่เริ่มดำ�เนินโครงการ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันทำ�สัญญา

2) กรณผี รู้ บั ทนุ ดำ�เนนิ โครงการล่าช้า หรอื เกินกวา่
กำ�หนดระยะเวลาโครงการตามสญั ญาหรือกรณี
มีเหตขุ ดั ขอ้ งใดๆ อนั เป็นเหตุทำ�ใหผ้ ู้ใหท้ นุ เหน็ วา่
การดำ�เนนิ การไม่สามารถบรรลุวัตถปุ ระสงค์
ตามสัญญา หรอื การดำ�เนินโครงการจะไม่เปน็
ประโยชนอ์ ีกต่อไป

3) กรณผี ูร้ ับทนุ ไม่ปฏบิ ัตติ ามสญั ญา
ขอ้ ใดข้อหน่ึง

4) กรณผี ู้รับทุนละทิง้ โครงการ

91

6.2 การยกเลิกสญั ญา

หากผู้ให้ทุนได้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับทุนปฏิบัติ หรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลา
ที่กำ�หนดแล้ว หากผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมด หรือแต่
บางส่วนโดยแจ้งแก่ผู้รบั ทุนเปน็ หนงั สือล่วงหน้าอย่างนอ้ ย 30 วัน

กรณีผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ ผู้ให้ทุนมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาได้ทันที หรือเรียกคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยแจ้งแก่ผู้รับทุนเป็นหนังสือ
ลว่ งหนา้ อยา่ งน้อย 30 วัน

เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้รับทุนจะต้องชำ�ระคืนเงินทุนส่วนที่เหลือจาก
การดำ�เนินการโครงการที่ได้รับไปในแต่ละงวด ณ วันที่สัญญาสิ้นสุด รวมทั้งส่งมอบ
ผลงานทไี่ ด้ดำ�เนินการไปแลว้ ครภุ ัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ หรือสิทธปิ ระโยชน์อนื่ ใดอนั ได้มาจากการ
ให้ทุนตามสัญญาคืนให้แก่ผู้ให้ทุนภายในเวลาที่กำ�หนด ในกรณีที่ไม่สามารถส่งมอบคืนได้
ไมว่ ่าดว้ ยเหตุใดก็ตาม ผรู้ บั ทนุ ต้องชดใชร้ าคาเป็นตวั เงินในจำ�นวนทผ่ี ใู้ หท้ ุนเหน็ ชอบ

ทั้งน้ี การบอกเลิกสัญญาตามข้อ 2) หรือ 3) หากผ้ใู ห้ทุนเหน็ วา่ เหตแุ ห่งการ
บอกเลิกสัญญามิได้เกิดจากความรับผิดของผู้รับทุน ผู้ให้ทุนจะพิจารณาจ่ายเงินทุน
ส่วนที่เหลือให้แก่ผู้รับทุนตามสัดส่วนที่ผู้ให้ทุนเห็นว่าเป็นธรรมและเหมาะสม สำ�หรับ
การบอกเลิกสญั ญาตามข้อ 1) และ 4) ผรู้ ับทนุ ตอ้ งคนื เงินทง้ั หมดทไี่ ด้รับแก่ผ้ใู หท้ ุน

92 คู่มอื รบั ทุน กทปส.

93

สว่ นท่ี 7

ภาคผนวก

ตัวอยา่ งสญั ญารบั ทุน

- แบบทรัพยส์ นิ ทางปัญญาในผลการวิจัย

เป็นของผ้ใู หท้ ุนแต่เพยี งผ้เู ดยี ว

- แบบทรัพยส์ ินทางปัญญาในผลการวิจยั

เป็นสิทธริ ่วมกัน

แบบฟอร์มส่งงาน

- ตวั อย่างรายงานประจำ�งวด

- ตวั อยา่ งรายงานรายไตรมาส

- ตวั อย่างรายงานผลการดำ�เนนิ โครงการประจำ�ปี

- ตัวอย่างรายงานฉบับสมบรู ณ์

94 คมู่ ือรบั ทุน กทปส.

ตัวอย่างสญั ญารบั ทนุ

95

ตัวอยา่ งสญั ญารบั ทนุ (แบบทรพั ยส์ ินทางปัญญาในผลการวจิ ยั เป็นของผ้ใู ห้ทุนแตเ่ พียงผ้เู ดยี ว)

96 คู่มอื รบั ทุน กทปส.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
9.Comparison : Snow White and the seven dwarfs
Next Book
TCES Group - Research Project