The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือรับทุน กทปส.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Watthanachai Ruangsiri, 2019-11-07 03:41:43

คู่มือรับทุน กทปส.

คู่มือรับทุน กทปส.

ดา้ นในของปกหน้า
(ไมพ่ มิ พ)์

1

คำ�นำ�

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เป็น
หน่วยงานในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กจิ การโทรทศั น์ และกจิ การโทรคมนาคมแหง่ ชาติ (สำ�นกั งาน กสทช.)
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กำ�กับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กจิ การโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 (พ.ร.บ. องคก์ รฯ พ.ศ. 2553) และที่
แก้ไขเพมิ่ เติม โดยมวี ตั ถปุ ระสงคใ์ นการดำ�เนนิ การใหป้ ระชาชนไดร้ ับ
บริการอย่างทั่วถึง การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
การพัฒนาบุคลากร การคุม้ ครองผูบ้ รโิ ภค ดา้ นกจิ การกระจายเสยี ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม การสนับสนุนการ
ดำ�เนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ และสนับสนุนการใช้คลื่นความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ตลอดจนตามประกาศคณะรกั ษาความสงบแหง่ ชาติ (ประกาศ คสช.)
ฉบับที่ 8/2562 ได้เพิ่มเติมให้กองทุนส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มี
การดำ�เนินการที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์ด้าน
ความมน่ั คง

2 ค่มู อื รับทนุ กทปส.

ต้ังแตป่ ี 2556 เป็นตน้ มา กทปส. ไดเ้ ปดิ โอกาสให้หน่วยงานตา่ งๆ
ท้ังภาครัฐและเอกชนที่มีคุณสมบัติตรงตามท่ีคณะกรรมการบริหาร
กองทุนประกาศกำ�หนด สามารถยื่นข้อเสนอโครงการที่สอดคล้อง
กับวัตถปุ ระสงค์ของกองทนุ โดยมีหลกั เกณฑ์และวธิ กี ารยืน่ ข้อเสนอ
โครงการต้องเป็นไปตาม “ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน
เร่อื ง หลักเกณฑว์ ิธีการและเง่อื นไขการใชจ้ า่ ยเงิน การติดตาม และ
การประเมินผลเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพอื่ ประโยชน์สาธารณะ”
ทั้งนี้ เมื่อผู้มีสิทธิขอรับทุน ได้ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับ
การจัดสรรเงินจากกองทุนตามระยะเวลาที่กำ�หนดแล้ว โครงการที่
ยื่นขอรับการจดั สรรทงั้ หมดจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณากล่ันกรอง
โครงการของ กทปส. ตามขั้นตอนและกลไกท่คี ณะกรรมการบริหาร
กองทุนประกาศกำ�หนด กอ่ นนำ�เสนอ กสทช. ให้ความเห็นชอบถอื เปน็
ขน้ั สดุ ท้ายของกระบวนการพิจารณาตัดสนิ

ทั้งนี้ในห้วงการบริหารสัญญาที่ผ่านมา กทปส. ได้รวบรวม
ข้อซักถามและประเด็นคำ�ถามของผู้รับทุนเกี่ยวกับการดำ�เนินการ
ตามสัญญารับทุน จึงได้จัดทำ�หนังสือคู่มือการให้ทุนฉบับนี้ เพื่อ

3

เป็นแนวปฏิบัติในการดำ�เนินการตามสัญญาให้ผู้รับทุน โดยใน
เนื้อหาแบ่งออกเป็น 7 ส่วนหลัก เริ่มตั้งแต่ส่วนการยื่นขอรับทุน
การทำ�สัญญารับทุน การดำ�เนินงานตามสัญญารับทุน การดำ�เนิน
การด้านการเงินและการบัญชี การปิดโครงการ และการกระทำ�
ผิดสญั ญา ซึ่ง กทปส. หวังวา่ การเรยี บเรียงและจดั ทำ�หนงั สือคู่มือ
การให้ทนุ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูร้ ับทนุ ให้สามารถนำ�ไปใช้เป็น
แนวปฏิบัติในการย่ืนขอทุนและดำ�เนินการตามสัญญารับทุนต่อไป

คณะผูจ้ ัดทำ�

4 ค่มู อื รบั ทนุ กทปส. สารบัญ หนา้ส่วนที่ 1 : การยนื่ ขอรบั ทนุ 9
1.1 วตั ถปุ ระสงคก์ องทุนทส่ี ามารถย่ืนขอรับทุนได้ 10
1.2 ทุน กทปส. มีกี่ประเภท 11
1.3 ขั้นตอนการยื่นขอรบั ทนุ แตล่ ะประเภท 13
ทำ�อย่างไร
1.4 ใครบา้ งมีสิทธิขอรับการสง่ เสริมและสนับสนนุ 24
1.5 เกณฑเ์ บือ้ งตน้ ทค่ี วรรใู้ นการต้งั ของบประมาณ 26
สนับสนุน
1.6 ยื่นขอรับทุนตอ้ งเตรียมเอกสารอะไรบา้ ง 28
1.7 เกณฑ์พิจารณาโครงการเบ้ืองตน้ 30
1.8 การประกาศผล 31

ส่วนท่ี 2 : การทำ�สัญญารบั ทนุ 33
2.1 ขั้นตอนลงนามในสญั ญา 34
- การลงนามในสัญญารับทุน 34
- การติดอากรแสตมป์ 37
2.2 เอกสารประกอบสัญญามีอะไรบา้ ง 39
2.3 ทรัพยส์ ินทางปัญญาและการจดสิทธบิ ัตร 48

สารบญั 5

หน้า

สว่ นที่ 3 : การดำ�เนนิ งานตามสัญญารบั ทนุ 53
3.1 การส่งมอบงาน 54
- ผูร้ ับทุนตอ้ งสง่ มอบงานอะไรบา้ ง 54
- ขั้นตอนการพจิ ารณาตรวจรบั ผลงาน 56
- การแก้ไข เม่อื เกิดปญั หาการสง่ มอบงาน 57
- การส่งมอบงานล่าชา้ กว่าทก่ี ำ�หนด 57
3.2 จัดซื้อครุภณั ฑใ์ นโครงการตอ้ งทำ�อย่างไร 61
3.3 การขอเปลี่ยนแปลงสญั ญาต้องทำ�อยา่ งไร 67
- การขยายระยะเวลาการดำ�เนินโครงการ 67
- การเปล่ยี นแปลงงบประมาณ 68
- การเปล่ยี นแปลงบุคลากร 68
- การเปลีย่ นแปลงรายการครุภัณฑ์ 68
- การพิจารณาเปล่ียนแปลงสญั ญา 69

6 คู่มือรับทนุ กทปส. สารบัญ หนา้ส่วนที่ 4 : การดำ�เนนิ การดา้ นการเงนิ และการบัญชี 73
4.1 การเปดิ บัญชโี ครงการ 74
4.2 ภาษีมูลค่าเพม่ิ และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 74
4.3 การจ่ายเงนิ ทุนในแต่ละงวด 76
4.4 การโอนเงินให้ผูร้ บั ทุน 78
4.5 การเกบ็ รักษาเอกสารทางการเงนิ การบญั ชี 78
และการพสั ดุ

สว่ นท่ี 5 : การปดิ โครงการ 79
5.1 การจดั ทำ�รายงานการเงินปิดโครงการ 81
5.2 การสง่ มอบครุภัณฑใ์ นโครงการ 84
- กรรมสทิ ธิใ์ นครภุ ัณฑ์ 84
- การสง่ มอบครภุ ณั ฑ์ 85
เมอ่ื ดำ�เนินโครงการแล้วเสร็จ
5.3 การเบกิ จา่ ยเงนิ งวดสุดท้ายและการปิดโครงการ 86

สารบญั 7

หนา้

สว่ นที่ 6 : การกระทำ�ผิดสัญญา 89
6.1 การระงับการจ่ายเงนิ ทนุ ชว่ั คราว 90
6.2 การยกเลกิ สัญญา 91

สว่ นท่ี 7 : ภาคผนวก 93

ตวั อย่างสัญญารบั ทนุ 94

- แบบทรพั ยส์ ินทางปัญญาในผลการวิจยั 95

เปน็ ของผ้ใู หท้ นุ แตเ่ พียงผ้เู ดียว

- แบบทรพั ย์สนิ ทางปญั ญาในผลการวิจัย 103

เป็นสิทธริ ว่ มกัน

แบบฟอร์มส่งงาน 111

- ตัวอยา่ งรายงานประจำ�งวด 112

- ตัวอย่างรายงานรายไตรมาส 124

- ตัวอยา่ งรายงานผลการดำ�เนนิ โครงการประจำ�ปี 132

- ตวั อย่างรายงานฉบบั สมบรู ณ์ 145

8 คมู่ อื รบั ทุน กทปส.

9

ส่วนท่ี 1

การยืน่ ขอรับทนุ

1.1 วตั ถปุ ระสงคก์ องทนุ ท่สี ามารถยน่ื ขอรับทุนได้
1.2 ทุน กทปส. มกี ี่ประเภท
1.3 ขนั้ ตอนการย่นื ขอรบั ทุนแตล่ ะประเภททำ�อยา่ งไร
1.4 ใครบ้างมสี ิทธิขอรบั การส่งเสริมและสนับสนนุ
1.5 เกณฑเ์ บือ้ งตน้ ทคี่ วรรใู้ นการตัง้ ของบประมาณสนับสนนุ
1.6 ยืน่ ขอรับทนุ ตอ้ งเตรยี มเอกสารอะไรบ้าง
1.7 เกณฑพ์ จิ ารณาโครงการเบ้อื งตน้
1.8 การประกาศผล

10 คู่มือรบั ทุน กทปส.

ส่วนที่ 1 : การยน่ื ขอรบั ทุน

1.1 วัตถุประสงคก์ องทุนท่สี ามารถย่นื ขอรับทนุ ได้

ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกำ�กับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา 52 ได้กำ�หนดให้จัดตั้งกองทุนขึ้นในสำ�นักงาน กสทช. เรียกว่า
“กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน์สาธารณะ” โดยมีวัตถปุ ระสงค์ดังตอ่ ไปนี้

1) ดำ�เนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้าน
กิจการกระจายเสยี ง กจิ การโทรทศั น์ และกิจการ
โทรคมนาคม อยา่ งทว่ั ถงึ ตลอดจนส่งเสริมชุมชน
และสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนตาม
มาตรา 51

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ทรัพยากรส่ือสาร การวจิ ัยและพัฒนาด้านกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม รวมทั้งความสามารถในการ
รู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยีด้านการใช้คลื่นความถี่
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกสำ�หรบั ผ้พู กิ าร ผู้สูงอายุ หรือผู้ดอ้ ย
โอกาส ตลอดจนอตุ สาหกรรมโทรคมนาคม และ
อุตสาหกรรมต่อเนอ่ื ง

11

3) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้าน
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการดำ�เนินการขององค์กรซึ่ง
ทำ�หน้าที่จัดทำ�มาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กจิ การโทรทัศน์

4) สนบั สนนุ ส่งเสรมิ และคุ้มครองผู้บริโภคดา้ นกจิ การ
กระจายเสยี ง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

1.2 ทนุ กทปส. มกี ่ปี ระเภท

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงิน กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศั น์ และกิจการโทรคมนาคม เพือ่ ประโยชนส์ าธารณะ ไดจ้ ำ�แนกประเภทการใชจ้ า่ ย
เงินของ กทปส. เพือ่ สนบั สนนุ โครงการ กิจกรรม หรือการดำ�เนินการออกเป็น 4 ประเภทดังนี้

ประเภทที่ 1 ทุนเปดิ กวา้ ง (Open Grant)
เป็นทุนสนับสนุนทั่วไปท่ีเปิดโอกาสให้ผู้มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
กองทนุ เร่อื ง หลกั เกณฑ์ วิธีการและเงอื่ นไขการใช้จ่ายเงินกองทนุ พ.ศ. 2560 สามารถ
ยน่ื ขอรบั การส่งเสริมและสนบั สนนุ ทง้ั นีโ้ ครงการทยี่ นื่ ตอ้ งสอดคลอ้ งกับวัตถุประสงค์ของ
กองทนุ ฯ ตามขอ้ 1.1
โดยโครงการประเภทท่ี 1 น้จี ะมีการเปดิ ใหท้ ุนอยา่ งนอ้ ยปีละ 1 ครงั้ และมีระยะ
เวลาการเปิดย่ืนขอรบั 3 เดือน

12 คมู่ ือรับทุน กทปส.

ประเภทท่ี 2 ทุนทคี่ ณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ประกาศกำ�หนด
เป็นโครงการตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ที่ประกาศกำ�หนดเพื่อ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์กองทุน ซึ่งภายใต้โครงการประเภท 2 นี้ แบ่งการสนับสนุนออก
เป็น 3 ประเภทดงั นี้

1) ทุนตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ (Strategic Grant)
คือทุนที่คณะกรรมการบริหารกองทุนออกประกาศขอบเขตของงาน (Term of
Reference :TOR) ในโครงการต่าง ๆ เพ่อื ให้ผูท้ ีม่ ีคุณสมบตั ติ ามทกี่ ำ�หนดไว้ในขอบเขต
ของงานของแต่ละโครงการสามารถยื่นข้อเสนอในการดำ�เนินการให้ตรงกับขอบเขต
ของงานท่ปี ระกาศกำ�หนดไว้

2) ทุนตามแนวนโยบายแห่งรฐั เป็นทนุ ท่ีมุ่งเน้นความสำ�เร็จ
ตามแนวนโยบายแห่งรัฐ ที่เปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการในระดับ
กรมขึน้ ไปหรือเทียบเท่า สามารถขอรบั การสง่ เสรมิ และสนบั สนุนเงิน
จาก กทปส. ได้ โดยการขอรบั การสนับสนุนนั้น จะต้องสอดคล้อง
กับอำ�นาจหน้าที่และเป็นภารกิจของส่วนราชการท่ีย่ืนขอรับการ
สนับสนุนโดยตรง และจะต้องไม่ซ้ำ�ซ้อนกับโครงการตามที่ขอรับ
การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน โดยผู้มีอำ�นาจลงนามในการยื่น
ขอรบั การสนบั สนนุ จะตอ้ งเปน็ รฐั มนตรีเจ้ากระทรวง และหากวงเงนิ
ท่ขี อรบั การสนบั สนนุ เกินกวา่ 1,000 ลา้ นบาท จะตอ้ งนำ�เรือ่ งเสนอ
คณะรฐั มนตรเี พอื่ พจิ ารณา

3) ทนุ ตอ่ เนื่อง เปน็ ทนุ ทใ่ี ห้แก่ผู้ทเ่ี คยไดร้ บั ทุนจาก กทปส. เฉพาะโครงการ
ตามมาตรา 52(2) ด้านการวิจัยและพัฒนา และประสงค์ทีจ่ ะขยายผลหรือพัฒนา
ต่อยอดโครงการดังกล่าว โดยผู้ขอรับทุนสามารถยื่นความประสงค์ที่จะขอรับ
ทุนต่อเน่ืองได้ในระหวา่ งการดำ�เนนิ โครงการท่มี ผี ลสำ�เรจ็ ไม่นอ้ ยกวา่ ร้อยละ 80% หรอื
ภายหลงั จากโครงการเสร็จสิ้นไม่เกนิ 3 ปี โดยจะต้องแสดงเป้าหมายไปสกู่ ารต่อยอด
ที่สงู ขึน้ หรือขยายผลเพิ่มเติมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และต่อสาธารณะของประเทศ

13

ประเภทที่ 3 ทุนท่ี กสทช. ประกาศกำ�หนด
เป็นการให้ทนุ ตามนโยบายของ กสทช. ตามท่กี ฎหมายกำ�หนด เช่น การใหท้ ุนเพ่ือสนับสนนุ
ให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถงึ และบริการเพ่อื สังคม (USO) การสง่ เสรมิ ชุมชน
และสนับสนนุ ผูป้ ระกอบการบริการชุมชน การสง่ เสริมองค์กรท่ีมกี ารจัดทำ�มาตรฐานทาง
จริยธรรมตามกฎหมาย เป็นตน้
ประเภทท่ี 4 ทนุ สำ�หรับกองทนุ พัฒนาสือ่ ปลอดภยั และสรา้ งสรรค์
เป็นการให้ทุนตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำ�กับการประกอบ
กจิ การวทิ ยกุ ระจายเสยี ง วทิ ยโุ ทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และท่แี ก้ไข
เพิ่มเติมตามมาตรา 52(5) การส่งเสริมและสนับสนุนให้กับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสรา้ งสรรค์เป็นประจำ�ทกุ ปี

1.3 ข้นั ตอนการย่ืนขอรับทนุ แตล่ ะประเภททำ�อยา่ งไร
ในการสง่ เสรมิ และสนับสนุนเงินจากกองทุนในแต่ละประเภท จะมีกระบวนการ
ข้นั ตอนการสง่ เสริมและสนับสนนุ ท่ีแตกตา่ งกนั ตามประเภทของการใหท้ ุน ดังนี้

14 คมู่ อื รบั ทุน กทปส.

โครงการประเภท 1 ทนุ เปดิ กว้าง

คณะกรรมการ ผู้สนใจศกึ ษารายละเอยี ด
บรหิ ารกองทนุ ฯ ประกาศ แบบคำ�ขอ
ประกาศเปิดรบั และเอกสารท่ีเกีย่ วข้อง
ข้อเสนอโครงการ

ขน้ั ท่ี 1 เอกสารไม่ครบถ้วน
ขน้ั ท่ี

1

สำ�นักงาน กสทช.
ตรวจสอบเอกสาร

และหลกั ฐาน

ข้ันที่ 2 ควรปรับปรงุ /เพ่มิ เติม
ขนั้ ที่

2

สำ�นักงาน กสทช.
ตรวจสอบคุณสมบตั ิ

ตามท่ีประกาศฯ

ขนั้ ท่ี

3

คณะอนุกรรมการ
กลนั่ กรองฯ พจิ ารณาใหค้ วามเห็น

คณะกรรมการบริหารกองทนุ ฯ
พิจารณา และนำ�เสนอ กสทช.

15

Online ผ้มู สี ทิ ธยิ ่ืนแบบคำ�ขอ
ผู้มีสิทธลิ งทะเบียน ตามที่ไดล้ งทะเบยี นไว้
และกรอกแบบคำ�ขอที่ โดยแนบเอกสารและหลกั ฐาน
http://btfp.nbtc.go.th สง่ ให้กองทุนวจิ ัยและพฒั นาฯ

ไม่ส่งภายใน
เวลาที่กำ�หนด

ผูม้ สี ิทธิรับทราบ โครงการไมผ่ า่ น
การตรวจสอบ การตรวจสอบเอกสาร

ส่งภายใน
เวลาท่ีกำ�หนด

ผขู้ อรบั ทนุ ดำ�เนนิ การ
ปรับปรงุ / เพ่มิ เตมิ ข้อมลู

กสทช. พจิ ารณา
ใหค้ วามเหน็ ชอบ

16 คมู่ ือรบั ทุน กทปส.

โครงการประเภท 2 ทนุ ตามนโยบาย ของคณะกรรมการบรหิ ารกองทนุ ฯ

สำ�นกั งาน กสทช. สำ�นกั งานกองทนุ ฯ
จดั ทำ� TOR รว่ มกนั 3 เดอื น

คณะอนกุ รรมการขบั เคลื่อนนโยบายและแผน

เสนอคณะกรรมการบรหิ ารกองทนุ ฯ
ให้ความเหน็ ชอบ

กสทช. พิจารณาเหน็ ชอบ

TOR

ประกาศ TOR ในเว็บไซต์ของกองทนุ ฯ

17

Online

ผู้มสี ทิ ธลิ งทะเบียน ผมู้ ีสิทธยิ ื่นแบบคำ�ขอ
และกรอกแบบคำ�ขอที่ ตามทีไ่ ดล้ งทะเบยี นไว้
http://btfp.nbtc.go.th โดยแนบเอกสารและหลกั ฐาน
ส่งใหก้ องทนุ วจิ ัยและพฒั นาฯ

ขั้นที่ 1 เอกสารไม่ครบถ้วน
ขน้ั ที่
ไม่สง่ ภายใน
1 เวลาทกี่ ำ�หนด

สำ�นักงาน กสทช. ผู้มสี ิทธริ ับทราบ โครงการไมผ่ ่าน
ตรวจสอบเอกสาร การตรวจสอบ การตรวจสอบเอกสาร

และหลกั ฐาน สง่ ภายใน
เวลาทกี่ ำ�หนด
ขั้นท่ี 2
ขน้ั ท่ี

2

สำ�นกั งาน กสทช.
ตรวจสอบคณุ สมบัติ

ตามทป่ี ระกาศฯ

ขนั้ ท่ี ควรปรับปรุง/เพิม่ เติม
3 ผู้ขอรบั ทุนดำ�เนนิ การ
คณะอนุกรรมการ ปรับปรุง / เพม่ิ เตมิ ข้อมูล

กลัน่ กรองฯ พิจารณาใหค้ วามเห็น

กสทช. พจิ ารณา
ใหค้ วามเห็นชอบ

คณะกรรมการบรหิ ารกองทุนฯ พิจารณา และนำ�เสนอ กสทช.

กทปส. จะเปดิ ให้ขอทุนโดยผา่ นทางออนไลนเ์ ท่านั้น ผสู้ นใจสามารถศกึ ษาวธิ ี
การกรอกแบบคำ�ขอไดจ้ าก “คมู่ อื การกรอกแบบคำ�ขอออนไลน์” ผา่ นทางเวบ็ ไซต์
https://btfp.nbtc.go.th/

18 คมู่ ือรับทนุ กทปส.

เกณฑก์ ารยื่นขอ้ เสนอโครงประเภทที่ 2 / ทุนตามแนวนโยบายแหง่ รัฐ ดงั นี้

1. ผูเ้ สนอตอ้ งเปน็ หนว่ ยงานราชการระดบั กรมข้ึนไปหรอื เทียบเท่า และมีบุคลากรทีม่ ี
ความรปู้ ระสบการณใ์ นการดำ�เนนิ โครงการทีจ่ ะขอรับการสง่ เสริมและสนับสนนุ จากกองทุน

2. โครงการท่ีจะขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนต้องมีความสอดคล้องกับแนว
นโยบายแห่งรัฐ นโยบายหรือแผนแม่บทของกองทุน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตาม
มาตรา 52 แหง่ พ.ร.บ.องคก์ รจัดสรรคล่นื ความถี่ฯ

3. ผู้ลงนามในการยื่นข้อเสนอโครงการต้องเป็นรัฐมนตรีเจ้าสังกัดกระทรวงนั้นๆ
และในกรณีที่วงเงินโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน เกินกว่า 1,000 ล้านบาท
จะต้องนำ�เสนอคณะรฐั มนตรเี พอ่ื ทราบหรอื พจิ ารณา

4. โครงการท่ีจะขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจะต้องมีความสอดคล้องกับอำ�นาจ
หน้าที่และภารกิจของหน่วยงานนั้นๆ และไม่มีความซ้ำ�ซ้อนกับโครงการที่ขอรับการจัดสรร
จากเงนิ งบประมาณแผน่ ดนิ

5. ผู้เสนอโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบการดำ�เนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีขอ
โดยตรง

6. ข้อเสนอโครงการจะต้องแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ที่เก่ียวขอ้ งกบั กิจการกระจายเสียง โทรทศั น์ และโทรคมนาคม

19

โครงการประเภท 2 ทุนตามแนวนโยบายแหง่ รัฐ

หน่วยงานรัฐย่ืนขอ้ เสนอโครงการ

คณะอนกุ รรมการขับเคลอ่ื นนโยบายและแผน
ตรวจสอบว่าตรงตามวัตถุประสงคข์ องกองทนุ หรอื ไม่

คณะอนกุ รรมการ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
กลั่นกรองโครงการและงบประมาณ กสทช. พิจารณาใหค้ วามเหน็ ชอบ

วิเคาะห์งบประมาณ
คณะกรรมการการบรหิ ารกองทนุ ฯ

พจิ ารณา และนำ�เสนอ กสทช.

20 คู่มือรบั ทุน กทปส.

เกณฑก์ ารยนื่ ข้อเสนอโครงการทุนตอ่ เน่ือง ดงั นี้

1. งานวจิ ยั ที่เสนอจะตอ้ งตรงตามวัตถุประสงคต์ ามมาตรา 52 (2) แห่ง พ.ร.บ.
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ได้แก่ ด้านการวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เทคโนโลยีการใช้คลื่นความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสิ่งอำ�นวยความสะดวกสำ�หรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส ตลอดจน
อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และผู้เสนอโครงการต้องแสดง
เป้าหมายไปสู่การต่อยอดงานวิจัยในลำ�ดับขั้นที่สูงขึ้นหรือขยายผลการวิจัย โดยมุ่งสู่
การดำ�เนินการท่ีเป็นประโยชนต์ อ่ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประโยชนส์ าธารณะของ
ประเทศ

2. โครงการที่จะยื่นข้อเสนอโครงการได้จะต้องมีผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการเดิม
อย่างใดอย่างหน่ึง ดงั ตอ่ ไปน้ี
2.1 รายงานผลการวจิ ยั ขั้นพ้ืนฐาน (Basic Research)
2.2 รายงานผลการวิจยั ประยุกต์ (Applied research)
2.3 ทรัพยส์ นิ ทางปัญญา เช่น
2.3.1 สิทธิบัตร
2.3.2 อนุสทิ ธบิ ัตร
2.3.3 ลขิ สทิ ธิ์
2.4 ต้นแบบ (Prototype) อยา่ งใดอยา่ งหนง่ึ ดังนี้
2.4.1 ตน้ แบบผลิตภณั ฑ์
2.4.2 ตน้ แบบกระบวนการ
2.4.3 ต้นแบบบรกิ าร

3. ผู้เสนอโครงการต้องเป็นหน่วยงานที่เคยได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนและ
จะตอ้ งมที ีมนกั วิจัยชุดเดมิ เปน็ หลัก หรอื อยา่ งน้อย 2 ใน 3

21

4. ผู้เสนอโครงการสามารถย่ืนข้อเสนอได้ในระหว่างดำ�เนินโครงการโดยมีผลความ
คบื หนา้ ในการดำ�เนินโครงการไมน่ ้อยกว่าร้อยละ 80 หรอื ภายหลังการดำ�เนินโครงการเดมิ
แลว้ เสร็จภายในระยะเวลาไมเ่ กนิ 3 ปี โดยทงั้ น้ีผ้บู ังคบั บัญชาสงู สดุ ของหน่วยงานทผี่ ู้เสนอ
ขอรบั ทนุ สงั กดั อยู่จะต้องให้ความเห็นชอบในการเสนอข้อเสนอดงั กลา่ ว

5. ผู้เสนอโครงการต้องจัดทำ�รายงานเบ้ืองต้นเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการ
ดำ�เนนิ โครงการดงั กล่าวเพอ่ื ประกอบการพิจารณาดว้ ย

6. ผเู้ สนอโครงการต้องมปี ระวตั ิการร่วมงานทีด่ กี ับสำ�นกั งาน กสทช. ดังน้ี
6.1 ดำ�เนนิ โครงการบรรลผุ ลสำ�เร็จโดยไม่มปี ระวตั กิ ารท้งิ งาน
6.2 ใหค้ วามรว่ มมอื ในการติดตามและประเมนิ ผลโครงการเปน็ ไปดว้ ยความ
เรยี บร้อย
6.3 ส่งมอบงานครบถ้วนตรงตามเงอ่ื นไขทก่ี ำ�หนดไวใ้ นสัญญา

7. ผู้เสนอโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบการดำ�เนินโครงการหรือกิจกรรมที่ขอ
โดยตรง

8. ผู้เสนอโครงการจะต้องไม่เสนอขอทุนซ้ำ�ซ้อนกับแหล่งทุนอื่น โดยไม่นับรวมถึง
ผู้ประกอบการท่ตี อ้ งการร่วมทุน (ท้งั ลักษณะ In-Cash และ In-Kind)

9. การพิจารณาที่นอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ

22 คูม่ ือรบั ทนุ กทปส.

โครงการประเภท 2 ทุนต่อเนือ่ ง

*
ผุร้ ับทุนย่นื เสนอโครงการตอ่ เน่ือง

คณะอนกุ รรมการติดตามและประเมินผลโครงการฯ
พิจารณาโครงการทส่ี มควรใหร้ ับทุนต่อเนือ่ ง
คณะอนกุ รรมการกลัน่ กรองโครงการและงบประมาณฯ
พิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณ

คณะกรรมการบรหิ ารกองทุนฯ
พิจารณาใหค้ วามเห็น

ลงนามในสญั ญาใหท้ นุ กสทช. พิจารณาใหค้ วามเหน็ ชอบ
หมายเหตุ เฉพาะหนว่ ยงานทเี่ คยไดร้ ับทนุ ส่งเสรมิ

และสนนั สนนุ เงนิ จากกองทุน

23

24 ค่มู อื รบั ทุน กทปส.

1.4 ใครบ้างมีสทิ ธิขอรบั การส่งเสรมิ และสนับสนุน

ผู้ได้รับ ผปู้ ระกอบการ หน่วยงาน
ใบอนุญาต อตุ สาหกรรม ของรฐั

USO

52(1)

วิทยุชมุ ชน

52(2) R&D

52(3) พฒั นา
บุคลากร
มาตรฐาน
จริยธรรม

52(4) คุม้ ครอง
ผ้บู รโิ ภค

* (Universal of Service Obligation : USO) หมายถงึ ดำ�เนนิ การใหป้ ระชาชนได้รบั
บรกิ ารดา้ นกิจการกระจายเสียง กจิ การโทรทศั น์ และกจิ การโทรคมนาคม อย่างทัว่ ถงึ
* (Research and Development : R&D) หมายถึง สง่ เสรมิ และสนับสนุนการพฒั นา

25

ผู้มสี ิทธขิ อรับทุนจาก กทปส. ในแตล่ ะวัตถปุ ระสงค์ แสดงตามตาราง ดงั ต่อไปน้ี

สถานศกึ ษา สมาคมมูลนิธิ องค์การเอกชน องค์การเอกชน กลุ่ม วิสาหกจิ
ไมแ่ สวงกำ�ไร รวมกลมุ่ ไม่แสวงกำ�ไร Start Up ขนาดกลาง
และขนาดยอ่ ม

ทรัพยากรสื่อสาร การวิจยั และพฒั นาดา้ นกจิ การกระจายเสียง กจิ การโทรทศั น์ และกิจการ
โทรคมนาคม รวมทั้งความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยีด้านการใช้คลื่นความถี่
เทคโนโลยสี ารสนเทศ เทคโนโลยสี ง่ิ อำ�นวยความสะดวกสำ�หรับผพู้ ิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ดอ้ ย
โอกาส ตลอดจนอตุ สาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมตอ่ เนอ่ื ง

26 ค่มู อื รับทนุ กทปส.

1.5 เกณฑเ์ บอื้ งต้นที่ควรรใู้ นการต้งั ของบประมาณสนบั สนนุ

1) งบประมาณในหมวดค่าตอบแทนบุคลากรจะต้องมีสัดส่วน
ไม่เกนิ ร้อยละ 50 ของงบประมาณโครงการ ทง้ั น้ีอัตราค่าตอบแทน
บุ ค ล า ก ร พิ จ า ร ณ า จ า ก คุ ณ วุ ฒิ แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ก า ร ทำ � ง า น
โดยอา้ งอิงจากระเบียบกระทรวงการคลงั

2) งบประมาณในหมวดคา่ ครภุ ัณฑ์ ใหเ้ ป็นไปตามบัญชี
มาตรฐานครภุ ัณฑข์ องสำ�นกั งาน กสทช. พ.ศ. 2558

3) งบประมาณโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนตามวัตถุประสงค์
ของกองทุนฯ ให้เป็นไปตามระเบียบสำ�นักงาน กสทช. โดยยกเว้นค่าใช้จ่ายในหมวด
ค่าท่ีพักคู่ใหย้ ดึ ตามระเบียบกระทรวงการคลงั

ค่าอาหาร ค่าทีพ่ กั คา่ ตอบแทน
(จดั ครบทุกม้อื ) วิทยากร
อ้างอิง ประเภท สถานท่ี สถานที่ คา่
บุคลากร เดินทาง
พักคน พกั คู่ บคุ ลากร ไม่ใช่
ราชการ เอกชน เดียว ของรัฐ บุคลากร
ของรัฐ

ระเบยี บ 1,500 1,000 2,000 กโิ ลเมตร
สำ�นกั งาน ทุกประเภท 660 1,120 (เฉพาะ 900 ละ 6 บาท
กสทช.
ผู้บรหิ าร)

4) กรณผี ู้ขอรับการส่งเสรมิ และสนบั สนุนเป็นสถาบนั การศึกษา
ในระดบั อดุ มศกึ ษา สามารถขอรบั การสง่ เสรมิ และสนบั สนนุ งบประมาณ
คา่ ธรรมเนยี มมหาวิทยาลัยในสัดส่วนไม่เกิน ร้อยละ 7 ของงบประมาณ
โครงการ

27

5) กรณีโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน
มกี ารขอจดั ฝึกอบรม สมควรให้ผูข้ อรบั การส่งเสริมและสนับสนุน
พิจารณาใช้สถานที่จัดงานภายในองค์กรเป็นหลัก ยกเว้น
มีเหตผุ ลความจำ�เป็นที่ไม่สามารถดำ�เนนิ การได้ ให้ผ้ขู อรับการ
ส่งเสรมิ และสนับสนุนจัดนอกสถานท่ี

6) คา่ ตรวจสอบและจัดทำ�บญั ชีค่าใชจ้ ่ายโครงการ สามารถ
ต้งั งบประมาณคำ�ขอได้
กรณงี บประมาณคำ�ขอไม่เกิน 10,000,000 บาท สนับสนนุ
ได้จำ�นวน 15,000 บาท และ
กรณงี บประมาณคำ�ขอเกนิ 10,000,000 บาท สนบั สนนุ
ไดจ้ ำ�นวน 20,000 บาท
ทั้งน้ีให้ผู้รับทุนจัดจ้างสำ�นักงานบัญชีคุณภาพท่ีผ่าน
การรับรองคณุ ภาพสำ�นักงานบัญชตี ามข้อกำ�หนดการรับรองคุณภาพ
สำ�นักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชีท่ีใบอนุญาตไม่ขาดอายุ
หรือไม่ถูกสั่งพักหรือไม่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต โดยสภาวิชาชีพหรือ
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานอื่นของ
ทางราชการ หรือรัฐวสิ าหกิจ

7) ภาษมี ูลค่าเพ่มิ หรืออากรอื่นใด ผ้ยู ืน่ ขอรบั
ทุนสามารถต้ังงบประมาณโดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
อากรอื่นใดที่จะเกดิ ข้นึ ในโครงการได้ แต่ท้ังน้ีจะต้องมี
เอกสารหลกั ฐานแนบประกอบ

28 คูม่ ือรบั ทนุ กทปส.

1.6 ย่ืนขอรบั ทุนตอ้ งเตรียมเอกสารอะไรบา้ ง

ลำ�ดับ เอกสารหลกั ฐานประกอบแบบคำ�ขอฯ

เอกสารแสดงสถานะของหน่วยงานผู้ขอรบั ทนุ ทีอ่ อกโดยหนว่ ยงานของรฐั ได้แก่

1 พ.ร.บ.จัดตง้ั องคก์ ร, หนงั สือจดทะเบยี นนติ บิ ุคคลหรือบรษิ ทั หนังสือจดทะเบียนมลู นธิ ิ

หรอื สมาคม (ที่ออกโดยหนว่ ยงานรัฐ)

2 กรณีผูม้ อี ำ�นาจกระทำ�การลงนามเอง

- คำ�ส่งั แต่งตง้ั ผูม้ ีอำ�นาจลงนาม

2.1 - คำ�สง่ั แต่งต้งั ให้รกั ษาราชการ

- คำ�สั่งมอบอำ�นาจปฏิบัตกิ ารแทน

3 กรณีมอบอำ�นาจใหผ้ ้อู ื่นเปน็ ผกู้ ระทำ�การแทนองค์กร

3.1 หนงั สอื มอบอำ�นาจให้กระทำ�การแทนฯ

3.2 สำ�เนาบตั รประจำ�ตัวประชาชนของผู้มอบอำ�นาจ

3.3 สำ�เนาทะเบียนบา้ นของผูม้ อบอำ�นาจ

3.4 สำ�เนาบัตรประจำ�ตวั ประชาชนของผูร้ ับมอบอำ�นาจ

3.5 สำ�เนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำ�นาจ

3.6 อากรแสตมป์ 30 บาท หรือหนงั สือแสดงว่าเปน็ หน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งตดิ อากร
แสตมป์

29

ลำ�ดบั เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำ�ขอฯ

4 เอกสารแสดงประวตั ผิ ู้รบั ผดิ ชอบและบคุ ลากรที่จะดำ�เนินโครงการ
พรอ้ มสง่ รายละเอยี ดคณุ วฒุ ิ ประสบการณก์ ารทำ�งาน พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าของประวตั ิ

5 สถานท่ดี ำ�เนนิ โครงการ

6 สำ�เนาหลักฐานทีแ่ สดงถงึ วัตถุประสงค์
ข้อบงั คบั หรือระเบยี บขององค์กร หนงั สือบริคณห์สนธิ

7 สรปุ ผลงาน และประสบการณ์ท่เี กยี่ วข้องกบั องค์กร และ/หรอื กิจการท่เี ก่ยี วขอ้ งกบั ภารกจิ
ด้านกระจายเสียง กิจการโทรทศั น์ และกิจการโทรคมนาคมย้อนหลังไมน่ ้อยกวา่ หนึง่ ปี

8 เอกสารรบั รองสถานภาพทางการเงนิ ขององคก์ ร ทีเ่ ช่ือถือได้
(ส่วนราชการได้รบั การยกเวน้ )

8.1 งบการเงินย้อนหลงั 1 ปี

8.2 Statement ยอ้ นหลงั 6 เดอื น

บัญชีรายช่ือบคุ คลซึ่งเป็นกรรมการหรอื ผบู้ ริหารขององค์กรไมน่ ้อยกว่าสามคน

9 พรอ้ มรายละเอียดเก่ยี วกบั ชื่อ เลขที่บัตรประจำ�ตัวประชาชน ทอ่ี ยู่

พร้อมทัง้ ประวตั ิรายบคุ คล และลงลายมือชอ่ื เจ้าของประวัติ (สว่ นราชการได้รบั การยกเว้น)

10 ข้อมูลรายละเอียดข้อเสนอโครงการตามทกี่ ำ�หนดในภาคผนวก (ถ้าม)ี

11 เอกสารเพมิ่ เตมิ อืน่ ๆ (ถ้ามี)

30 คมู่ ือรับทนุ กทปส.

1.7 เกณฑพ์ จิ ารณาโครงการเบอ้ื งต้น

1. โครงการท่ีย่ืนขอรับทุนต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนข้อใดข้อหนึ่ง
รวมถึงต้องมีความสอดคล้องกับกรอบนโยบายการจัดสรรที่ กสทช. และคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ กำ�หนด และตอ้ งสอดรบั กบั แนวนโยบายของทางภาครฐั ไดแ้ ก่
- นโยบายพ้ืนฐานแห่งรฐั ทีไ่ ด้กำ�หนดไวใ้ นรัฐธรรมนญู หรือนโยบายท่ี
รฐั บาลแถลงตอ่ รฐั สภา
- แผนยทุ ธศาสตรช์ าติ 20 ปี
และสอดคล้องกบั กรอบนโยบาย Thailand 4.0
- แผนพฒั นาเศรษฐกจิ และสังคมแห่งชาติ
- แผนแมบ่ ทการบรหิ ารคล่ืนความถี่ แผนแม่บทกิจการกระจายเสยี ง และ
กจิ การโทรทศั น์ แผนแมบ่ ทกจิ การโทรคมนาคม หรอื แผนการจัดให้มี
บริการโทรคมนาคมพ้นื ฐานโดยทวั่ ถงึ และบริการเพ่อื สังคม
- นโยบายและแผนยทุ ธศาสตร์ กทปส.

2. โครงการที่ขอรับทุน กทปส. ต้องไม่มีความซ้ำ�ซ้อนกับโครงการที่ กสทช.
ดำ�เนนิ การอยู่

3. โครงการท่ขี อรับทุน ต้องมรี ายละเอยี ดครบถ้วนสมบรู ณ์ มเี ป้าหมายและผลลัพธ์ท่ี
เป็นประโยชนโ์ ดยตรงตอ่ กจิ การกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกจิ การโทรคมนาคม

4. ผู้ขอรับทนุ ต้องเปน็ ผูร้ ับผิดชอบดำ�เนนิ โครงการดว้ ยตนเอง

5. ผขู้ อรับทุนตอ้ งไมเ่ คยได้รบั การสนบั สนุนจากแหลง่ งบประมาณอน่ื มาก่อน

31

1.8 การประกาศผล

ภายหลังการพิจารณาคัดเลือกโครงการโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารกองทนุ ฯ และ กสทช. แล้วเสรจ็ กทปส. จะประกาศผลผู้ไดร้ ับการคัดเลอื ก
รวมถงึ ผทู้ ่ีไม่ผ่านการคดั เลือก โดยแยกตามวัตถุประสงคก์ ารยน่ื คำ�ขอ ในเว็บไซต์

http://btfp.nbtc.go.th และอกี ช่องทางหนึ่งคอื ทาง
Facebook ช่อื “กทปส. – กองทุนวิจยั และพฒั นาฯ”

32 คู่มอื รบั ทุน กทปส.

33

สว่ นที่ 2

การทำ�สญั ญารบั ทนุ

2.1 ขนั้ ตอนลงนามในสญั ญา
- การลงนามในสญั ญารบั ทนุ
- การติดอากรแสตมป์
2.2 เอกสารประกอบสญั ญามีอะไรบ้าง
2.3 ทรัพยส์ ินทางปญั ญาและการจดสิทธบิ ตั ร

34 คูม่ ือรบั ทนุ กทปส.
ส่วนที่ 2 : การทำ�สญั ญารบั ทุน

2.1 ข้ันตอนลงนามในสัญญา

การลงนามในสญั ญารับทุน

1. หลังจากที่ กสทช. ได้มีมติเห็นชอบในการสนับสนุนเงินกองทุน
แก่ผู้ยื่นขอรับทุนแล้ว สำ�นักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา จะส่งหนังสือแจ้งผล
การพิจารณาแกผ่ ขู้ อรับทุน ภายใน 7 วัน น้บั ตัง้ แตว่ ันที่ กสทช. มมี ติ

2. หลังจากผู้ขอรับทุนได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาแล้วให้ติดต่อ
สำ�นกั งานกองทุนวจิ ัยและพฒั นา เข้าทำ�สัญญาหรือบันทกึ ความตกลงตามแบบ
ทค่ี ณะกรรมการบรหิ ารกองทุนฯ กำ�หนดภายในระยะเวลา 15 วัน นบั ตงั้ แต่วนั ท่ี
ไดร้ บั หนังสอื แจง้ ผลดงั กลา่ ว

3. ในกรณที ผี่ ขู้ อรับทนุ ไมส่ ามารถดำ�เนินการตามข้อ 2. ได้
ใหผ้ ้ขู อรบั ทุน แสดงเหตผุ ลและความจำ�เปน็ เพอื่ ขอขยายระยะเวลาในการจัดทำ�
สญั ญา

4. หากผู้ขอรับทุนไม่ดำ�เนินการขอขยายระยะเวลาในการจัดทำ�สัญญา
ให้ถอื วา่ ผู้ขอรบั ทนุ สละสทิ ธิในคำ�ขอที่ยน่ื

35

5. สำ�นกั งานกองทนุ วจิ ยั และพฒั นา ดำ�เนนิ การจดั ทำ�สญั ญาโดยเอกสาร
ในการจดั ทำ�สัญญาจะมตี วั จริง 1 ชุด และสำ�เนา 1 ชุด และเอกสารทกุ หนา้
จะต้องลงนามกำ�กับโดยผู้มีอำ�นาจกระทำ�การ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำ�นาจ
มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พรอ้ มตตี ราประจำ�หนว่ ยงาน/องค์กรให้ครบถ้วน
เพื่อให้ผู้ขอรับทุนลงนามก่อนเสนอเลขาธิการ กสทช. ลงนามต่อไป

6. ภายหลงั เลขาธิการ กสทช. ลงนามในสญั ญารับทนุ แลว้ กรณี
มิใช่หน่วยงานภาครัฐให้ผู้รับทุนรับสัญญาเพ่ือติดอากรก่อนนำ�ส่งกลับมายัง
สำ�นักงานกองทุนวจิ ัยและพฒั นา

36 คูม่ ือรบั ทุน กทปส.

แผนภาพแสดงขน้ั ตอนการลงนามในสัญญา

กสทช. มมี ตเิ หน็ ชอบในการสนับสนนุ
เงนิ จากกองทนุ ให้แก่ผู้ขอรับทนุ

สำ�นักงาน กสทช. มีหนงั สอื แจ้งผล
การพิจารณาแกผ่ ูไ้ ด้รบั ทุน ภายใน 7 วัน

ผูร้ ับทนุ ไดร้ ับหนังสือแจง้ ผล
และติดตอ่ สำ�นักงานฯ

เพื่อเขา้ ทำ�สัญญาภายใน 15 วัน

สำ�นกั งานกองทนุ วิจยั และพฒั นา
จัดทำ�สัญญา

แจง้ ผรู้ บั ทุนมาลงนามสญั ญา/จัดสง่ สญั ญา
ในผู้รบั ทนุ ลงนาม (กรณอี ยู่ตา่ งจงั หวดั )

เลขาธิการ กสทช. ลงนามในสัญญารับทุน

กรณีหนว่ ยงานภาครัฐ กรณมี ใิ ช่ภาครฐั

ผรู้ บั ทนุ รบั สัญญาและ ผู้รับทุนรับสัญญาเพื่อติดอากรก่อนนำ�ส่งกลับ
เร่มิ ดำ�เนนิ การตามสญั ญา มายังสำ�นกั งานกองทุนวิจัยและพฒั นา

37

การตดิ อากรแสตมป์
อากรแสตมปใ์ นการจัดทำ�สัญญา (ตราสาร) ประกอบด้วย

1) ตน้ ฉบับหรอื ตน้ สญั ญา
ผู้รบั ทนุ จะตอ้ งเสยี อากรแสตมป์สัญญา ในอตั รา 1 บาท
ของทุก ๆ จำ�นวนเงิน 1,000 บาท

สูตรการคำ�นวณมูลค่าอากรแสตมป์

วงเงนิ ทไ่ี ด้รับการจดั สรร
1,000

2) ค่ฉู บับหรอื คู่ฉีกแหง่ ตราสาร
คอื ตราสารซึง่ มีขอ้ ความอยา่ งเดยี วกันกบั ต้นฉบับ หรอื ตน้ สญั ญาและ
ผูก้ ระทำ�ตราสารไดล้ งลายมือชื่อไว้ อยา่ งเดียวกบั ต้นฉบบั

(ก) ถา้ ต้นฉบับเสยี อากรไม่เกิน 5 บาท มลู ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
(ข) ถา้ ตน้ ฉบบั เสยี อากรเกนิ 5 บาท มูลค่าอากรแสตมป์ 5 บาท

ทั้งนี้ อากรแสตมป์ที่เกิดขึ้นเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับทุนที่ชำ�ระ
คา่ อากรแสตมป์ ณ สำ�นกั งานสรรพกรพน้ื ที่ทีท่ ำ�สัญญาข้ึน ภายใน 15 วนั นบั แต่วันถัด
จากวนั กระทำ�ตราสารนน้ั ซง่ึ หากล่าชา้ ผรู้ ับทุนต้องเสียเงินเพม่ิ ดงั นี้

- กรณีไมเ่ กนิ 90 วนั เสยี เพ่มิ 2 เทา่
- กรณีเกนิ 90 วัน เสียเพิม่ 5 เทา่

38 คมู่ ือรับทุน กทปส.

ตัวอยา่ ง
การชำ�ระคา่ อากรแสตมป์

โครงการ A ได้รับการจัดสรรจากเงินกองทนุ ในวงเงนิ จำ�นวน 1,000,000 บาท

ชำ�ระค่าอากรแสตมปใ์ นการตตี ราสาร

- ตน้ ฉบับสัญญาโครงการ A
การคำ�นวณมลู ค่าอากรแสตมป์
วงเงนิ ท่ไี ด้รับการจัดสรรเงนิ จากกองทุน จำ�นวน 1,000,000 บาท
มลู คา่ อากรแสตมป์ เท่ากบั

1,000,000 มลู คา่ อากรแสตมป์ทตี่ ้องชำ�ระ
1,000 = 1,000 บาท

- คู่ฉบับสัญญาโครงการ A
มลู คา่ อากรแสตมป์ เท่ากบั 5 บาท
รวมคา่ อากรแสตมปท์ ีต่ ้องชาระท้งั หมดจานวน 1,005 บาท

39

2.2 เอกสารประกอบสัญญามีอะไรบ้าง

หัวขอ้ รายละเอียด ตงั อยา่ ง/
แบบฟรอม์
สญั ญารับทนุ สัญญารับทุนแบบทรัพย์สินทางปัญญาในผลการวิจัย
ใหเ้ ป็นของผใู้ ห้ทนุ แตเ่ พยี งผูเ้ ดยี ว เอกสารแนบ 1
สัญญารับทุนแบบทรัพย์สินทางปัญญาในผลการวิจัย ตัวอย่างปรากฎ
ให้เป็นสทิ ธิรว่ มกนั ระหว่างผู้ให้ทนุ และผู้รับทุน ตามภาคผนวก
เอกสารแนบ 2
ตวั อยา่ งปรากฎ
ตามภาคผนวก

เอกสารแนบท้ายสญั ญา

หมายเลข 1

หมายเลข 1.1 สำ�เนาขอ้ เสนอโครงการฉบับเตม็
โดยตอ้ งปรับให้สอดคลอ้ งกบั เงือ่ นไขที่ไดร้ บั อนมุ ตั ิ และ
ตารางงบประมาณที่ผา่ นความเห็นชอบจาก กสทช.

หมายเลข 1.2 ผลงานที่คาดวา่ จะได้รบั จากโครงการ เปน็ จำ�นวนนับ เอกสารแนบ 3

หมายเลข 1.3 หนงั สอื มอบอำ�นาจและเอกสารประกอบ (บตั รประชาชน เอกสารแนบ 4
และทะเบียนบา้ น ผุมู้ อบอำ�นาจและผรู้ บั มอบอำ�นาจ) เอกสารแนบ 5

หมายเลข 1.4 ใบแสดงการจดั ตงั้ สมาคม/มลู นิธ/ิ บรษิ ทั
และข้่อบังคับขององคกร์

หมายเลข 1.5 เอกสารยืนยนั ผรู้ ับทนุ และเอกสารแนบ
(ภาษ)ี (ภ.พ. 20 หรือ หนังสอื ไดร้ ับการยกเว้นภาษี)

หมายเลข 2 รายช่ือผดู้ ำ�เนินโครงการ และคณะนักวิจัย เอกสารแนบ 6

40 คมู่ ือรับทนุ กทปส.

หวั ข้อ รายละเอยี ด ตงั อย่าง/
เอกสารแนบทา้ ยสญั ญา แบบฟรอ์ม

หมายเลข 3 เงอื่ นไขการเบิกเงนิ จากกองทุน (Payment Term) เอกสารแนบ 7

หมายเลข 4 แบบฟอรม์ แผนปฏบิ ัติการและแผนงบประมาณ เอกสารแนบ 8

หมายเลข 5 กรรมสิทธิ์ในครภุ ัณฑ์ เอกสารแนบ 9

หมายเลข 6 สําเนาหน้าสมุดบญั ชเี งินฝาก

หมายเลข 7 ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพอื่ ประโยชน์สาธารณะ ว่าดว้ ย การเกบ็
รักษา การใช้จ่ายการจดั ทําบญั ชี และระบบบญั ชี

หมายเลข 8 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เร่ือง หลกั เกณฑ์
วธิ ีการ และเงอ่ื นไขการใช้ จา่ ยเงิน การตดิ ตาม และ
การประเมินผลเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการ
กระจายเสียง กจิ การโทรทศั น์ และกิจการโทรคมนาคม
เพ่อื ประโยชนส์ าธารณะ

41

42 คู่มอื รบั ทุน กทปส.

43

44 คู่มอื รบั ทุน กทปส.

45

46 คู่มอื รบั ทุน กทปส.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
9.Comparison : Snow White and the seven dwarfs
Next Book
TCES Group - Research Project