The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

97001-06-Negashteh-27-13-LOW

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2019-03-13 02:32:55

negashteh-27

97001-06-Negashteh-27-13-LOW

‫افزایش درصد پروتئین گندم امسال‬
‫جزئیات نشست وزیر امور خارجه در اتاق بازرگانی‬
‫عوامل موثر در سفید شدن آرد‬
‫نرخ ارز و خاموشی خطوط تولید‬
‫چالش اختلاط گندم دروم و خبازی‬
‫معرفی والس مولتی میلای ایماش‬

‫نیمــه خــرداد تــا نیمـــه تیــر ‪ July. 2018 1397‬شــاره ‪27‬‬

‫‪Negashteh Magazine‬‬

‫‪negashtehmag‬‬

‫‪negashtehmag‬‬

‫ﺗﻮﻟﯿـﺪ آردﻫـﺎي ﺗﺨﺼﺼــﯽ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﮑﯿـﻪ ﺑﺮ داﻧـﺶ روز‬

‫‪www.pousan.com‬‬

Mentor of
Milling technology

The most important treasure of Alapala is, its intellectual capital.
The secret of our success: right decisions. The secret of taking right decisions: The experience!

‫آرد جوانـه شوشــر‬

‫اصـول علمـی آســﻴابانی‪ ،‬كﻴفﻴــت تولﻴــد اﻳرانـی‬

‫شوشتر‪ ،‬کیلومتر ‪ 7‬جاده دزفول‪ ،‬صندوق پستی ‪ 193‬تلفن ‪)061( 36 21 47 11 - 18‬‬‫ﺧﺪﻣــﺎت ﻧﻮﯾــﻦ‪ ،‬ﺗﺎﻣﯿــﻦ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻮﯾــﻦ‬

‫ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ در ﺣﻮزه ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﺎﻻ و اﻧﺮژی‪:‬‬

‫ﻣﺸــﺎوره ﭘﺬﯾــﺮش ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﻗﺎﺑــﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠــﻪ در ﺷــﺮﮐﺖ ﺑــﻮرس‬ ‫ﺧﺮﯾـﺪ و ﻓـﺮوش ﮐﻠﯿـﻪ ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ در ﺑـﻮرس ﮐﺎﻻی‬
‫ﮐﺎﻻی اﯾــﺮان و ﺑــﻮرس اﻧــﺮژی ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﻋﺮﺿــﻪ در ﺑﻮرس ﻫــﺎ‬ ‫اﯾـﺮان اﻋـﻢ از ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﮐﺸـﺎورزی‪ ،‬ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ‪ ،‬ﻧﻔﺘـﯽ و ﻓﻠـﺰی‬

‫ﻣﺸـﺎوره ﺗﺎﻣﯿـﻦ ﻣﺎﻟـﯽ و ﺑﺮﮔـﺰاری دوره ﻫـﺎ و ﺳـﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒـﻂ‬ ‫اﺧــﺬ ﮐــﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗــﯽ ﺑــﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿــﺎن ﺧﺮﯾــﺪ از ﺷــﺮﮐﺖ ﺑــﻮرس‬
‫ﺑـﺎ اﺑﺰارﻫـﺎی ﻧﻮﯾـﻦ ﻣﺎﻟـﯽ‬ ‫ﮐﺎﻻی اﯾــﺮان و اﻧــﺮژی‬

‫اراﺋــﻪ ﮔﺰارﺷــﺎت ﺗﺤﻠﯿﻠــﯽ ﻣﺸــﺘﻤﻞ ﺑــﺮ ﺗﻌﯿﯿــﻦ وﺿﻌﯿــﺖ ﮐﻨﻮﻧــﯽ‬ ‫اراﺋـﻪ ﻣﺸـﺎوره ﻫﺎی ﻻزم در ﺧﺼـﻮص ﺗﻬﯿـﻪ ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز‬
‫ﻗﯿﻤﺖ ﻫـﺎ و ﭘﯿـﺶ ﺑﯿﻨـﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻫـﺎ در دوره ﻫـﺎی زﻣﺎﻧـﯽ ﻣﺨﺘﻠـﻒ‬ ‫ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﺟـﺎت از ﺑﻮرس ﻫـﺎی ﮐﺎﻻ و اﻧـﺮژی‬

‫‪www.nibb.ir‬‬ ‫ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﺑﻠﻮار آﻓﺮﯾﻘﺎ )ﺟﺮدن(‪ ،‬ﺑﻠﻮار ﮔﻞ آذﯾﻦ‪ ،‬ﺷﻤﺎره ‪ ٢٣‬ﺗﻠﻔﻦ ‪٠٢١‑٨٦٧٩١١٦٠‑١٦٤ :‬واﺣﺪ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ و اﻧﺮژی ﻓﮑﺲ ‪٠٢١‑٢٢٠٣٠٣٤٨ :‬‬

‫دارای ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﻴﻔﻴﺖ‬
‫ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل‬

‫ﮐﺮج‪ ،‬اﺑﺘﺪای ﺑﻠﻮار ﺷﻬﺮﻳﺎر‪ ،‬ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﻴﻤﻴﻦ دﺷﺖ‪ ،‬ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﻴﺪ ‪ ،٢‬ﺷﻤﺎره ‪١١‬‬
‫ﺗﻠﻔﻦ‪ (٠٢٦) ٣٦٦٧١٠٢٤-٢٨ :‬ﻓﮑﺲ‪(٠٢٦) ٣٦٦٧٠٤٤٣ :‬‬
‫‪www.alborzflour.com‬‬
‫‪info@alborzflour.com‬‬

‫‪ 09121239091‬احمـد قورچیـان‬
‫‪ 09126998479‬احمــد عشــقی‬
‫‪[email protected]‬‬‫ﻣﺸﺎوره‪،‬ﻃﺮاﺣﯽوﺳﺎﺧﺖﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎیﮐﻨﺘﺮل‪،‬اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮنﺻﻨﻌﺘﯽ‪،‬ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓﺳﯿﻠﻮﻫﺎوﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎتآردآﺗـﯽ ﮐﻨﺘـﺮل‬

‫ﺳـﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌـﺎت ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز در ﭘﺮوژهﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﻣـﻮاد‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﻣﺸـﺎوره‪ ،‬ﻃﺮاﺣـﯽ و ﺳـﺎﺧﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫـﺎی ﮐﻨﺘـﺮل‪ ،‬اﺗﻮﻣﺎﺳـﯿﻮن‬
‫ﻧﻮارﻧﻘﺎﻟﻪﻫـﺎ‪ ،‬ﭼﯿـﻦ ﮐﺎﻧﻮاﯾﺮﻫﺎ‪ ،‬ﺳـﯿﮑﻠﻮنﻫﺎ‪ ،‬ﻓﯿﻠﺘﺮﻫـﺎ‪ ،‬ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی‬ ‫ﺻﻨﻌﺘﯽ‪ ،‬ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ‪ ،‬ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺗﺎﺳﯿﺴـﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﺎل‬
‫اﻧﺘﻘـﺎل‪ ،‬ﺗﺒﺪﯾﻞﻫـﺎ‪ ،‬اﺳـﻼﯾﺪ ﮔﯿﺖﻫـﺎ‪ ،‬ﻣﻨﺎﺑـﻊ ذﺧﯿـﺮه ﻏـﻼت‪،‬‬
‫ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﭘﻮدرﻫﺎ‪ ،‬از ﺟﻨﺲ ﮐﺮﺑﻦ اﺳـﺘﯿﻞ و ﯾﺎ اﺳـﺘﻨﻠﺲ اﺳـﺘﯿﻞ‬ ‫ﺻﻨﺎﯾـﻊ و ﭘﺮوﺳـﻪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘـﯽ‪.‬‬

‫ﻓـﺮوش و ﺗﺎﻣﯿـﻦ ﻗﻄﻌـﺎت ﺑـﺮق ﺻﻨﻌﺘـﯽ ﺑـﺮای ﺗﻤﺎﻣـﯽ ﺻﻨﺎﯾـﻊ‬ ‫ﻧﺼـﺐ و راه اﻧـﺪازی ﺳـﯿﻠﻮﻫﺎی ﻓﻠـﺰی ﻏـﻼت‪ ،‬ﺻﻨﺎﯾـﻊ ﻓـﺮاوری‬
‫ﺗﻮﻟﯿـﺪی‬ ‫ﻣـﻮاد ﻏﺬاﯾـﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ آرد‪ ،‬اﺳـﭙﺎﮔﺘﯽ‪ ،‬ﻧﻮﺷـﺎﺑﻪ‪ ،‬روﻏـﻦ ﮐﺸـﯽ‪،‬‬

‫ﻣﺮﻏـﺪاری و ﺟﻮﺟـﻪ ﮐﺸـﯽ و ﺻﻨﺎﯾـﻊ ﭼـﺎپ‬

‫ﺗﻠﻔــﻦ‪(02۶) 3۴7١92١۴ :‬‬ ‫کــرج‪ ،‬کــال شــهر‪ ،‬خیابــان شــهید بهشــتی‪ ،‬نرســیده‬
‫ﻓﮑــﺲ‪(02۶) 3۴7١932١ :‬‬ ‫بــه میــدان بهشــتی‪ ،‬ســاختان پاســارگاد‪ ،‬آتــی کنــرل‬‫دراین شماره می خوانید‬

‫با مسئولان دولت‬ ‫ ‬ ‫‪39‬‬ ‫‪70‬‬
‫معاون برنامه ریزی ‪GTC‬‬ ‫‪ 14‬‬ ‫‪2432‬‬ ‫‪20‬‬
‫‪1 5‬‬ ‫‪27‬‬
‫معاون وزیر جهاد‬ ‫ ‬
‫گفتگوی ویژه‬ ‫‪1 6‬‬
‫‪ 18‬‬
‫شریف نظام مافی‬ ‫ ‬
‫بخش علمی‬ ‫‪ 22‬‬
‫گزارش‬ ‫‪ 28‬‬
‫‪ 44‬‬
‫بورس‪ ،‬چالش کارخانجات‬ ‫‪ 46‬‬
‫گزارش تصویری آگروفود‬ ‫‪5 2‬‬
‫چالشهای تکنولوژی برق‬ ‫‪ 25‬‬
‫همایش آموزشی پاک فن‬ ‫ ‬
‫نشست سندیکای خمیرمایه‬ ‫‪6 4‬‬
‫‪6 2‬‬
‫کارتون‬ ‫‪4 1‬‬
‫معرفی تکنولوژی‬ ‫ ‬
‫‪ 39‬‬
‫آسیاب ماشین‬ ‫ ‬
‫آسیاکار‬ ‫‪6 0‬‬
‫ایماش‬ ‫ ‬
‫‪ 66‬‬
‫اتاق های بازرگانی‬ ‫‪ 70‬‬
‫اتاق ایران و سوئیس‬ ‫ ‬
‫‪7 2‬‬
‫اتحادیه ها‬ ‫‪ 74‬‬
‫رئیس اتحادیه قنادان‬ ‫‪ 76‬‬
‫‪ 79‬‬
‫مقاله‬ ‫‪81‬‬
‫تولید هوای فشرده‬
‫پزشکی و سلامت‬
‫وضعیت غلات کشورها‬
‫این شماره؛ اسپانیا‬
‫اخبار شرکت های غله استان ها‬
‫از چهار گوشه جهان‬
‫خلاصه اخبار انگلیسی (‪) NEWS BRIEF‬‬
‫ تقویم رویدادها (همایشها و کنفرانس ها)‬

‫‪57‬‬

‫نشريه نگاشته ‪ /‬نيمه خرداد تا نيمه تیر‪13 1397‬‬

‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬سحر قنبری‬ ‫سرمقاله‬
‫سردبیر‪ :‬حسین حدادی (دبیر انجمن علمی غلات ایران)‬
‫سن گندم‬
‫هیات تحریریه‪ :‬زیر نظر شورای سیاست گذاری‬
‫مدیر هنری‪ :‬علی جهانیان‬ ‫آفـت سـن گنـدم یکـی از آفـات مسـئله سـاز در شرایـط خشکسـالی‬
‫مترجم‪ :‬لیلا قارنی‬ ‫اســت‪ .‬در فصولــی کــه زمین هــای کشــاورزی دچــار خشکســالی‬
‫می شـوند‪ ،‬محصـول گنـدم بـا افزایـش آنزیـم آمیـاز مواجـه می شـود‬
‫خبرنگاران‪ :‬شیرین قنبری‪ ،‬افسانه فغانی‪ ،‬فاطمه بغدادی‬ ‫کــه نتیجــه آن سســت شــدن آرد اســت لــذا خشکســالی رابطــه‬
‫کارتونیست‪ :‬کیارش زندی‬ ‫مسـتقیمی بـا سـن گنـدم دارد‪ .‬متاسـفانه اسـتفاده از چنیـن گندمی‬
‫روابط عمومی‪ :‬سارا راد‬ ‫خـواص رئولوژیکـی آرد را تغییـر می دهـد و موجـب افـت کیفیـت آرد و‬
‫صفحه آرا‪ :‬طاهره لامعی‬
‫عکاس‪ :‬الناز پارسا‬ ‫نـان و محصـولات و فرآورده هـای آردی می شـود‪.‬‬
‫لیتوگرافی‪ :‬پدیده گرافیک‬
‫چاپ‪ :‬هنر اشکان‬ ‫مدیریــت بحــران و پیشــگیری از عوامــل خطــر ازجملــه ســن گنــدم‬
‫در محصـولات اساسـی کشـاورزی بـه عنـوان صنعـت تامیـن کننـده‬
‫گســره توزیع‪ :‬کارخانجات آرد سراسر کشــور‪ ،‬شرکت های تولید کننده‬ ‫قـوت غالـب مـردم‪ ،‬از سـوی مسـئولان حـوزه کشـاورزی و بـه ویـژه‬
‫ماکارونی‪ ،‬شیرینی و شکلات‪ ،‬گلوکز و نشاسته و بیسکوییت‪ ،‬شرکت های‬ ‫مسـئولان سـازمان اصـاح نباتـات‪ ،‬بـرای کشـوری در شرایـط تـداوم‬
‫غلــه و خدمات بازرگانی سراسر کشــور‪ ،‬ســازمان های صنعــت‪ ،‬معدن و‬ ‫خشکســالی‪ ،‬بســیار لازم و حتــی واجــب اســت‪ .‬در شرایطــی کــه‬
‫تجارت و اتاق های بازرگانی استان ها‪ ،‬بانک ها‪ ،‬شرکت های تولید کننده‪،‬‬ ‫اسـتاندارد سـن گنـدم تـا ‪ 2‬درصـد تعییـن شـده اسـت‪ ،‬تحقیقـات‬
‫وارد کننده و صادر کننده غلات (برنج و گندم)‪ ،‬ســازمان های کشــتیرانی‬ ‫نشــان می دهــد کــه بســیاری از گندم هــای داخلــی حتــی تــا ‪4‬‬
‫بنادر کشور‪ ،‬مناطق ویژه اقتصادی‪ ،‬سیلوسازان و سیلو داران‪ ،‬شرکت های‬
‫تولیــد کننده و وارد کننده تکنولوژی صنایع آرد‪ ،‬نان و تجهیزات وابســته‪،‬‬ ‫درصـد نیـز دچـار سـن زدگـی هسـتند‪.‬‬
‫شرکت هــای تولید کننــده نان صنعتی‪ ،‬اصنــاف و اتحادیه های مرتبط با‬
‫حـال کـه مدعـی هسـتیم کـه در عرصـه گنـدم بـه خودکفایـی دسـت‬
‫آرد و نان‬ ‫یافتـه ایـم‪ ،‬ایـن سـوال ایجـاد می شـود کـه آیـا خودکفایـی گنـدم‬
‫تنهـا کمـی اسـت یـا نیـاز بـه الزامـات کیفـی نیـز دارد؟! خودکفایـی‬
‫نقل و اقتباس از مطالب نگاشته با ذکر منبع بلامانع است‪.‬‬ ‫در گندمـی کـه سـن زدگـی بیـش از درصـد اسـتاندارد دارد و افـت‬
‫انتشار مطالب در نگاشته‪ ،‬الزام ًا به معنی تأیید آن نیست‪.‬‬
‫آن بالاسـت‪ ،‬چـه فایـده ای خواهـد داشـت؟!‬
‫نشریه نگاشته کاملا خصوصی است‪.‬‬
‫حسین حدادی‬
‫نشانی نشریه‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان شریعتی‪ ،‬خیابان ملک‪،‬‬
‫ساختمان میلاد‪ ،‬پلاک ‪ ،30‬طبقه ‪ ،3‬واحد ‪10‬‬

‫تلفکس‪)021( 77526756 - 77623150- 51:‬‬
‫تلگرام نگاشته‪0912 849 33 90 :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪www.negashteh.com‬‬
‫‪negashtehmag‬‬

‫‪12Negashteh Magazine / July 2018‬‬

‫مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران‬

‫افزایش نیم درصدی پروتئین گندم‬
‫سال جاری‬

‫یافتـه اسـت‪ ،‬در حالـی کـه کـه نـرخ اولیـه‬ ‫یـزدان سـیف‪ ،‬مدیرعامـل شرکـت‬ ‫گندم امسال به دلیل افزایش‬
‫خریـد تضمینـی گنـدم ‪ ۱۳۰۰‬تومـان بـود‪.‬‬ ‫بازرگانــی دولتــی ایــران در‬ ‫نیم درصدی پروتئین گندم و‬
‫نشسـت خـری صبـح ‪ 16‬تیرمـاه بـا اشـاره‬ ‫همچنین کاهش سن زدگی از‬
‫کشــاورزان حــاضر نیســتند‬ ‫بـه آخریـن وضعیـت خریـد تضمینـی گنـدم‬ ‫کیفیتمطلوبتریبرخوردار‬
‫کـه خـوراک انسـان را جلـوی‬ ‫گفـت‪ :‬بـا تـاش دولـت ‪ 34‬هـزار میلیـارد‬
‫ریــال از مطالبــات گنــدم کاران نیــز‬ ‫است‪.‬‬
‫دام و طیـور بریزنـد!‬
‫پرداخت شده است‪.‬‬
‫معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی درخصـوص‬
‫نگرانــی از فــروش گنــدم کشــاورزان بــه‬ ‫وی افــزود‪ :‬در خصــوص کیفیــت گنــدم‪،‬‬
‫مرغــداران بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت‬ ‫امسـال بـا افزایـش نیـم درصـدی پروتئیـن‬
‫واردات ذرت و جــو در بــازار اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫گنــدم بــه دلیــل افزایــش بارندگی‌هــا و‬
‫بـا توجـه بـه افـت قیمـت گنـدم در مقابـل‬
‫ســایر نهاده‌هــا‪ ،‬کشــاورزان بــه علــت‬ ‫کاهــش ســن زدگــی رو بــه رو هســتیم‪.‬‬
‫روحیــات متفــاوت حــاضر نیســتند کــه‬
‫خــوراک انســان را جلــوی دام و طیــور‬ ‫مدیرعامـل شرکـت بازرگانـی دولتـی ایـران‬
‫دربـاره تحویـل گنـدم از کشـاورزان افـزود‪:‬‬
‫بریزنــد‪.‬‬ ‫کشــاورزانی کــه تــا ‪ 14‬تیــر مــاه گنــدم را‬
‫تحویـل مراکـز خریـد داده‌انـد‪ 50 ،‬درصـد‬
‫ســیف دربــاره حضــور ایــران در بــازار‬ ‫پـول خـود را دریافـت کـرده‌ انـد‪ .‬همچنیـن‬
‫بیــن المللــی آرد گفــت‪ :‬در ســال‌های‬ ‫اطلاعــات کشــاورزانی هــم کــه تــا ‪22‬‬
‫‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬بــه واســطه اینکــه توانســتیم بــه‬ ‫اردیبهشــت مــاه موفــق بــه تحویــل گنــدم‬
‫بــازار بین‌المللــی آرد ورود کنیــم‪ ،‬برخــی‬ ‫خــود شــده انــد‪ ،‬در ســامانه ثبــت شــده‬
‫از کارخانه‌هــا دوبــاره فعــال شــدند بــه‬
‫طـوری کـه در سـه ماهـه ابتدایـی امسـال‬ ‫اســت‪.‬‬
‫توانســتیم بازارهــای خــود را در منطقــه‬
‫پایـدار و ‪ ۶۲‬هـزار تـن آرد را بـه کشـورهای‬ ‫ســیف در خصــوص کاهــش حجــم‬
‫بارندگی‌هــا در ســال آبــی امســال بیــان‬
‫همســایه صــادر کنیــم‪.‬‬ ‫کـرد‪ :‬اگرچـه بارندگی‌هـا در سـال زراعـی‬
‫آبــی ‪ 26‬درصــد کاهــش داشــته امــا بــه‬
‫وی در پایـان بـه ممنوعیـت صـادرات گنـدم‬ ‫دلیـل پایـدار بـودن تولیـد و بهر‌هبـرداری در‬
‫اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬هــدف و اســراتژی‬ ‫بحــث کشــاورزی‪ ،‬ظرفیــت تولیــد چنــدان‬
‫اصلــی مــا صــادرات محصــولات گنــدم‬ ‫کاهـش نیافتـه اسـت لـذا ایـن مـورد نشـان‬
‫اســت کــه در ســال گذشــته موفــق بــه‬ ‫از تــاش تمــام فعــالان بخــش کشــاورزی‬
‫صـادرات ‪ 590‬هـزار تـن از محصـول تولیـد‬ ‫در راســتای امنیــت غذایــی و کاهــش‬
‫شـده گنـدم شـدیم‪ .‬همچنیـن صـادرات آرد‬ ‫وابسـتگی بـه واردات ایـن محصـول اسـت‪.‬‬
‫ناشـی از گنـدم تولیـد داخـل نیـز ممنـوع‬
‫شـده امـا صـادرات آرد ماحصـل از واردات‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬متوســط قیمــت خریــد‬
‫تضمینـی گنـدم در سـال جـاری بـا اعطـای‬
‫موقــت گنــدم مشــکلی نــدارد‪.‬‬ ‫جایــزه کیفــی بــه ‪ ۱۳۲۷‬تومــان افزایــش‬

‫نشريه نگاشته ‪ /‬نيمه خرداد تا نيمه تیر‪15 1397‬‬

‫معاون برنامه ریزی شرکت بازرگانی دولتی ایران‬

‫اجرایی شدن تغییرات موثر در قوانین خرید‬
‫تضمینی گندم سال ‪97‬‬

‫گردآوری كتاب راهنمای خرید تضمینی گندم برای اولین بار در کشور‬

‫بــه گفتــه وی همچنیــن در زمینــه آمــوزش‬ ‫قــدرت حیــدری‪ ،‬معــاون برنامــه‬ ‫برنامهریزیخریدتضمینیگندم‬
‫عوامــل خریــد در تمــام مراكــز خریــد‬ ‫ریــزی شرکــت بازرگانــی دولتــی‬ ‫سال زراعی‪ 96-97‬از نیمه دوم‬
‫و همچنیــن اعــال نظــارت و بازرســی‬ ‫ایــران در گفتگــو بــا خبرنــگار نگاشــته‬ ‫سال‪ 96‬توسط شورای راهبری‬
‫مسـتمر از مراكـز خریـد برنامه هـای جامعـی‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬همچنیـن بـرای اولیـن بـار در‬ ‫زنجیره تامین گندم شركت با‬
‫تدویــن و اجــراء گردیــده اســت‪ .‬عــاوه بــر‬ ‫سـال جـاری مقـرر شـد تـا اولویـت اول بـرای‬ ‫حضور جناب مهندس سیف‬
‫ایــن امــر بــرای اولیــن بــار توســط وزارت‬ ‫فعالیــت مراكــز خریــد گنــدم‪ ،‬مراکــز‬
‫جهادكشــاورزی ســامانه پهنــه بنــدی بــرای‬ ‫اسـتاندارد باشـد و بـر ایـن اسـاس شرایـط و‬ ‫معاون محترم وزیر‪ ،‬ریاست هیات‬
‫احــراز هویــت كشــاورزان تولیــد كننــده و‬ ‫ویژگی هــای مراكــز خریــد گنــدم در قالــب‬ ‫مدیرهو مدیرعاملبرگزارشدكهبا‬
‫تحویـل دهنـده گنـدم تدویـن و اجـرا شـد تـا‬ ‫فراخــوان در ســطح كشــور منتــر شــده و‬ ‫برنامه ریزی همه جانبه در نهایت‬
‫در راسـتای خریـد تضمینـی گنـدم مـازاد بـر‬ ‫خوشـبختانه بـا ایـن اقـدام از فعالیـت برخـی‬
‫مراكــز غیراســتاندارد جلوگیــری شــد و از‬ ‫برای اولین بار كتاب راهنمای‬
‫نیــاز كشــاورزان قانــون اجــرا شــود‪.‬‬ ‫خســارات احتمالــی خریــد در مراكــز‬ ‫خرید تضمینی گندم كه حاوی‬
‫غیراسـتاندارد تـا ایـن مرحلـه ممانعـت شـده‬ ‫تمام قوانین‪ ،‬مقررات‪ ،‬مصوبات‬
‫معــاون برنامــه ریــزی شرکــت بازرگانــی‬ ‫و مستندات بالادستی در زمینه‬
‫دولتـی ایـران در خصـوص چگونگـی تامیـن‬ ‫است‪.‬‬ ‫خرید تضمینی گردآوری شد که‬
‫اعتبـار خریـد تضمینـی گنـدم گفـت‪ :‬حـدود‬ ‫همچنینتشریحكاملفرآیند‬
‫‪ 5‬هــزار میلیــارد تومــان بودجــه مصــوب از‬ ‫کاهش دامنه جدول پاکی‬ ‫خرید گندم و چگونگی تسهیل‬
‫محــل ردیف هــای بودجــه ســال ‪ 1397‬از‬ ‫خرید گندم در سال جاری‬ ‫در تحویل گندم از كشاورزان‪،‬‬
‫طریــق دولــت در نظــر گرفتــه شــده اســت‬ ‫حمل‪ ،‬ذخیره سازی و فروش آن را‬
‫و بــرای مابقــی اعتبــار مــورد نیــاز مقــرر‬ ‫وی عنـوان کـرد‪ :‬نکتـه مهـم دیگـر از فرآینـد‬
‫شــده كــه از محــل منابــع داخلــی شركــت‬ ‫خریــد گنــدم ســال جــاری‪ ،‬تصمیــم مهــم‬ ‫در بر می گیرد‪.‬‬
‫و همچنیــن بــا اخــذ تســهیلات بانكــی از‬ ‫مســئولین ذیربــط بــرای كاهــش دامنــه‬
‫بانك هـای عامـل از جملـه بانـك كشـاورزی‪،‬‬ ‫جـداول پاكـی خریـد گنـدم بـود كـه بعـد از‬
‫ملــت‪ ،‬ملــی و غیــره بــه تدریــج نســبت بــه‬ ‫سـال ها نهایتـا تغییراتـی در جـداول پاكـی‬
‫تامیــن و پرداخــت وجــه كشــاورزان اقــدام‬ ‫خریـد گنـدم معمولـی و دوروم بـه وجـود آمـد‬
‫شـود‪ .‬لازم بـه یـادآوری اسـت كـه براسـاس‬ ‫بطوریكـه دامنـه خریـد جـداول از ‪ 10‬و ‪ 7‬بـه‬
‫برنامــه ریــزی انجــام شــده در مرحلــه اول‬ ‫‪ 8‬و ‪ 5‬كاهــش یافــت‪ .‬ایــن تغییــرات زمینــه‬
‫بعـد از ثبـت خریـد گنـدم تحویـل در سـامانه‬ ‫خریــد كیفــی گنــدم و جلوگیــری از ورود‬
‫بانــك كشــاورزی ابتــدا ‪ 50‬درصــد وجــه‬ ‫گندم هــای دارای افــت بــالا را بــه چرخــه‬
‫گنـدم خریـداری شـده از كشـاورز پرداخـت‬
‫می شــود و تــاش داریــم تــا پــس از یــك‬ ‫خریــد فراهــم آورد‪.‬‬
‫مــاه نیــز ‪ 50‬درصــد مابقــی وجــه كشــاورز‬
‫حیـدری افـزود‪ :‬عـاوه بـر تغییـر جـدول در‬
‫پرداخــت شــود‪.‬‬ ‫زمینــه ارقــام ریالــی جایــزه خریــد كیفــی‬
‫و همچنیــن جریمــه عــدم كیفیــت نیــز‬
‫حیــدری در پایــان یــادآور شــد‪ :‬در زمینــه‬ ‫تغییراتـی بـه عمـل آمـد کـه بدیـن ترتیـب بـه‬
‫عرضــه گنــدم مــازاد بــر نیــاز كشــاورزان در‬ ‫ازاء هـر درصـد بهبـود و افزایـش و برعكـس‬
‫چارچـوب خریـد تضمینـی از طریـق بـورس‬ ‫در خریـد گنـدم بـا پایـه افت هـای مفیـد ‪4‬‬
‫هنـوز تصمیمـی بـرای اجـرا اتخـاذ نگردیـده‬ ‫و غیرمفیــد ‪ 2‬بــه ترتیــب یــك درصــد و نیــم‬
‫درصــد بــه نســبت بــه نــرخ پایــه ‪13000‬‬
‫اســت‪.‬‬ ‫ریـال بـرای هـر كیلوگـرم افزایـش و كاهـش‬

‫در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬

‫‪14Negashteh Magazine / July 2018‬‬

‫از ریاســت جمهــوری ترامــپ می تــوان بــرای تاســیس بانکهایــی دو‬ ‫پیشـگویی های واقعیـت پذیـر منـع می کـرد‪ ،‬گفـت‪ :‬اتـاق بازرگانـی‬
‫سـاله و یـا شـش سـاله برنامـه ریـزی کـرد‪ .‬بـرای بـازه زمانـی دوسـاله‬ ‫ایـران و سـوئیس بـا نظـر آقـای ظریـف در خصـوص تقویـت رابطـه و‬
‫تاسـیس بانکهایـی هماننـد شـعبه جدیـد بانـک خاورمیانـه در مونیـخ‬ ‫همــکاری بــا شرکت‌هــای خارجــی دارای ضریــب ریســک کمــر در‬
‫بــه نظــر موثــر اســت‪ .‬نــوع دوم بانکهــا شــامل بانکهایــی اســت کــه‬ ‫مقطــع تحریــم‪ ،‬در راســتای بهبــود وضعیــت فعلــی اقتصــاد کامــا‬
‫فقـط بـرای تجـارت بـا ایـران تاسـیس شـده و هیـچ گونـه حضـور و یـا‬ ‫موافــق اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬گروهــی از شرک ‌تهــای حــاضر ماننــد‬
‫فعالیـت دلاری بـا امریـکا نخواهنـد داشـت‪ .‬اگـر صحبـت از مانـدن‬ ‫توتـال کـه جـزء شرکت‌هـای بـا خطـر ریسـک بـالا در زمینـه برخـورد‬
‫ترامـپ بـر مسـند ریاسـت جمهـوری بـرای ‪ 4‬سـاله دوم باشـد‪ ،‬مـا وقت‬ ‫بـا تحریم‌هـا هسـتند اقـدام بـه انـراف از ادامـه فعالیـت در ایـران‬
‫کافـی بـرای ایجـاد ایـن بانکهـا را خواهیـم داشـت‪ .‬لـذا ایجـاد روابـط‬ ‫کرده انـد امـا شرکت هایـی کـه فعالیـت آنهـا شـامل صنایعـی همچـون‬
‫مالـی جدیـد یکـی از راهکارهـای موثـر اسـت کـه می توانـد جریـان‬ ‫مــواد غذایــی و دارویــی اســت و عمدتــا از واقعی ‌تهــای تحریــم دور‬
‫انتقـال پولـی و بانکـی را از بـن بسـت کنونـی خـارج کنـد‪ .‬البتـه در‬ ‫هسـتند را بایـد در جهـت ارتبـاط بـا ایـران سـوق دهیـم و مانـع خـود‬
‫ایـن میـان برخـی صاحـب نظـران بـه راهـکار طولانـی مـدت تـر کـه‬
‫هــان مذاکــره و دیپلماســی اســت‪ ،‬تاکیــد می کننــد‪ .‬ایــران پیــش‬ ‫تحریمـی ناشـی از بـی اطلاعـی ایـن شرکتهـا شـویم‪.‬‬
‫از ایــن نیــز‪ ،‬تجربه هــای ســخت تــری در حــوزه مذاکــره بــه ویــژه در‬
‫خصـوص مذاکـره بـا صـدام‪ ،‬رییـس جمهـور وقـت عـراق را داشـته کـه‬ ‫را ‌هحلاصلیتحریم‪،‬سیاسیاست‬

‫نتیجـه آن سرانجـام‪ ،‬پایـان یافـن جنـگ بـوده اسـت‪.‬‬ ‫ایـن فعـال عرصـه اقتصـاد در ادامـه گفـت‪ :‬ایـن یـک واقعیـت اسـت‬
‫کــه بــدون را ‌هحل‌هــای سیاســی‪ ،‬را ‌هحل‌هــای حقوقــی یــا تجــاری‬
‫اقتصاد دولتی‪ ،‬مسئله ای فراتر از تحریم ها‬ ‫بــه نتیجــه مطلوبــی منتهــی نمی‌شــود‪ .‬لــذا فعــالان اقتصــادی بایــد‬
‫اشراف کاملــی بــه قانــون تحریم‌هــا پیــدا کننــد تــا بتواننــد ریســک‬
‫نظـام مافـی در پایـان در پاسـخ بـه سـوال مـا بـرای خـروج شرکت هـا‬ ‫خـود را تخمیـن زده و اطلاعـات لازم را بـه شرکای تجـاری خـود ارائـه‬
‫از ایـن وضعیـت منفعـل و راهـکاری بـرای تـداوم کسـ ‌بوکار در فضـای‬
‫تحریــم گفــت‪ :‬در حــال حــاضر بایــد صــر کــرد و منتظــر حرکــت‬ ‫دهن ـد‪.‬‬
‫بعـدی دولـت امریـکا بـود‪ .‬نکتـه قابـل تاکیـد ایـن اسـت کـه مشـکلات‬
‫اقتصـادی موجـود کشـور‪ ،‬مسـئله‌ای قابـل تأمل تـر و فراتـر از تحریم ها‬ ‫نظام‌مافــی افــزود‪ :‬در شرایــط دشــوار‪ ،‬افــراد ســعی‌می‌کننــد بــرای‬
‫اسـت‪ .‬بسـیاری از معضـات کنونـی اقتصـاد کشـور ناشـی از اقتصـاد‬ ‫حفــظ مصونیت‌شــان‪ ،‬دیــواری گرداگــرد خــود ایجــاد کننــد‪ ،‬امــا‬
‫دولتــی حاکــم اســت‪ .‬در دنیــای امــروز اداره اقتصــادی خصولتــی و‬
‫سوبسـید دار بسـیار مشـکل اسـت‪ .‬اقتصـاد آزاد و بخـش خصوصـی‬ ‫کســانی موفــق‌م ‌یشــوند کــه بــه جــای دیــوار‪ ،‬پــل بســازند‪.‬‬
‫قـوی دو شـاخص مهـم در نیـل بـه شـکوفایی اقتصـادی اسـت ایـن در‬
‫حالـی اسـت کـه سـهم بخـش خصوصـی در اقتصـاد ایـران متاسـفانه‬ ‫او در ادامـه خطـاب بـه فعـالان اقتصـادی توصیـه کـرد کـه بـا اعـال‬
‫تنهـا سـه درصـد اسـت‪ .‬بخـش خصوصـی مـا تـوان و پتانسـیل پذیـرش‬ ‫تحریم‌هـای جدیـد از میـزان فعالیت‌هـای خـود نکاهنـد؛ چـرا کـه در‬
‫مسـئولیتها در اقتصـاد کشـور را دارد و بهـره گیـری از ایـن تـوان بالقـوه‬ ‫ایـن شرایـط جدیـد نیـز می‌تـوان را ‌هحل‌هایـی حقوقـی بـرای ادامـه‬
‫روزنـه ای بـرای نجـات اقتصـاد کشـور اسـت‪ .‬امیدواریـم در مواجهـه بـا‬
‫مشـکلات اقتصـادی راهـکاری بیاندیشـیم تـا شـاهد پویایـی و تحـول‬ ‫فعالیت‌هــا یافــت‪.‬‬
‫در ظرفیت هـای اقتصـادی باشـیم‪ .‬قدم هایـی کـه بـا برداشـن آنهـا‪،‬‬
‫تاسیس بانک های جدید در دوران تحریم‪،‬‬
‫راه را بـرای نسـل های آینـده و فرزنـدان مـا هموارتـر خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫راهکاری موقت اما موثر‬

‫رئیـس اتـاق ایـران و سـوئیس در ادامـه گفـت‪ :‬راهـکار اتـاق بازرگانـی‬
‫ایــران و ســوئیس بــرای خــروج مقطعــی از مشــکلات بانکــی موجــود‬
‫راه انــدازی دو نــوع بانــک اســت‪ .‬بــا توجــه بــه دوران باقــی مانــده‬

‫نشريه نگاشته ‪ /‬نيمه خرداد تا نيمه تیر‪17 1397‬‬

‫گفتگو ی ویژه‬

‫سـی و هفتمیـن نشسـت نماینـدگان اتـاق بازرگانـی ایـران‬ ‫در گفتگو با رئیس اتاق بازرگانی ایران و‬
‫بـا حضـور محمـد جـواد ظریـف‪ ،‬وزیـر امـور خارجـه کشـور‬ ‫سوئیس مطرح شد‬
‫تیرمــاه ســال جــاری در حالــی برگــزار شــد کــه کشــور بــا چالــش‬
‫تحریم هــای جدیــد‪ ،‬افزایــش بــی رویــه نــرخ ارز و مشــکلات‬ ‫خداحافظیبااقتصاد‬
‫تولیدکننــدگان داخلــی رو بــه رو اســت‪ .‬در ایــن نشســت ‪ 9‬نفــر از‬ ‫سوبسیددار‪،‬راهکاری‬
‫فعــالان اقتصــادی بــه نمایندگــی از ســایر اعضــاء در حضــور آقــای‬ ‫برایتداومکس ‌بوکار‬
‫ظریــف در خصــوص واقعیت هــای بــازار بــه ایــراد ســخن پرداختنــد‪.‬‬
‫آقـای شریـف نظـام مافـی‪ ،‬ریاسـت اتـاق ایـرا ن و سـوئیس نیـز یکـی‬ ‫درفضایتحریم‬

‫از سخنرانان بود‪.‬‬ ‫گذری بر نشست اتاق بازرگانی‬
‫با حضور وزیر امور خارجه و‬
‫وزیـر امـور خارجـه کشـورمان بـا حضـور در ایـن نشسـت در واکنـش‬ ‫درخواست هایفعالان‬
‫بــه منفــی‌ نگری‌هــای موجــود در زمینــه وضعیــت اقتصــادی کشــور‬ ‫بخش خصوصی‬
‫خواســتار پایــان دادن بــه ایــن پیش‌بینی‌هــای «خودتحقق‌پذیــر»‬
‫شـد و تأکیـد کـرد‪ :‬آنچـه امـروز توسـط فعـالان اقتصـادی پی ‌شبینـی‬ ‫در کشوری زندگی می کنیم که‬
‫شـود‪ ،‬فقـط یـک فکـر نیسـت؛ بلکـه می‌توانـد بـه راحتـی عملیاتـی‬ ‫بخش اعظمی از اقتصاد آن در‬
‫اختیاردولتاستویاران ‌ههای‬
‫شـود‪.‬‬ ‫مستقیموغیرمستقیمدولتیبه‬
‫بخ ‌شهایمختلفتزریقم ‌یشود‪.‬‬
‫ظریـف در ادامـه گفـت‪ :‬اگـر مـا بـا رفتـار و عملکـرد خـود ناامیـدی از‬ ‫در دنیای امروز اداره اقتصادی‬
‫اقتصـاد ایـران را جلـوه دهیـم‪ ،‬دیگـر نبایـد امیـدی بـه همـکاری بـا‬ ‫خصولتی و سوبسید دار بسیار‬
‫اقتصـاد کشـورهای مختلـف داشـته باشـیم‪ .‬البتـه ایـن بـار اتحادیـه‬ ‫مشکل است‪ .‬اقتصادآزاد و بخش‬
‫اروپــا جانــ ‌بدار ماســت و از تحریم‌هــای اروپــا کــه حتــی در دوران‬ ‫خصوصی قوی دو شاخص مهم در‬
‫گذشـته سـخت‌تر از تحریم‌هـای آمریـکا بـود‪ ،‬دیگـر خـری نیسـت‪.‬‬ ‫نیل به شکوفایی اقتصادی است‪.‬‬
‫این در حالی است که سهم بخش‬
‫شریــف نظــام مافــی‪ ،‬رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران و ســوئیس در‬ ‫خصوصی در اقتصاد ایران متاسفانه‬
‫گفت‌و‌گــوی اختصاصــی بــا نگاشــته بــه بیــان نقــاط عطــف ایــن‬
‫نشسـت و نتایـج آن پرداخـت‪ .‬وی در ابتـدا گفـت‪ :‬بیـان واقعیت‌هـای‬ ‫تنها سه درصد است!‬
‫بـازار بـه دولـت مهمتریـن هـدف برگـزاری ایـن نشسـت بـود‪ .‬بخـش‬ ‫(بخشی از گفتگوی شریف نظام مافی)‬
‫خصوصـی بـه دولـت توضیـح داد کـه در شرایـط کنونـی کـه شرایـط‬
‫بسـیار متفـاوت تـر از سـالهای گذشـته اسـت‪ ،‬دیگـردور زدن تحریم هـا‬
‫راه حـل مناسـبی نیسـت لـذا دولـت بـا همفکـری بخـش خصوصـی‬

‫بایـد راهـکار دیگـری بیاندیشـد‪.‬‬

‫لزومبرقراریرابطهباشرک ‌تهایخارجیکم‬
‫ریسک در زمینه تحریم‬

‫وی در ادامـه بـا یـادآوری سـخنان ظریـف کـه فعـالان اقتصـادی را از‬

‫‪16Negashteh Magazine / July 2018‬‬

‫بــه نظــر می رســد زمــان آن رســیده اســت‬
‫کــه تعییــن درجــه کیفــی آرد ملاکــی‬
‫جــز خاکســر باشــد‪ ،‬چراکــه در آردهــای‬
‫بــا اســتحصال بــالا مثــل آرد ‪ 12‬درصــد‪،‬‬
‫ســبوس نقــش اصلــی را بــازی می کنــد‪.‬‬
‫بـه وضـوح می تـوان دیـد در دو آسـیاب بـا‬
‫شرایــط تولیــد کامــا یکســان‪ ،‬می تــوان‬
‫بـه دو آرد بـا درجـه کیفـی متفـاوت دسـت‬
‫یافـت‪ .‬بنابرایـن بایـد در جسـتجوی راهـی‬
‫بــرای کاهــش انــدازه ذرات ســبوس در آرد‬

‫ب ـود‪.‬‬

‫هنگامــی کــه بــه دنبــال دســتیابی آرد بــا‬ ‫لایـه را سسـت می کنـد‪ ،‬بنابرایـن در اولیـن‬ ‫زیــاد در نهایــت بــه کشــش ســطحی آب‬
‫اسـتحصال ‪ 12‬درصـد از یـک خـط کوتـاه‬ ‫ضربـه ای کـه بـه گنـدم در والـس بـرک وارد‬ ‫غلبـه کـرده و رطوبـت یکنواختـی در سـطح‬
‫باشـیم‪ ،‬تـازه مشـکلات شروع می شـود زیـرا‬ ‫می شــود‪ ،‬مقــدار بیشــری از آندوســپرم‬
‫هـر چـه زودتـر بایـد آرد مـورد درخواسـت را‬ ‫وارد سیســتم ریداکشــن شــده و امــکان‬ ‫دانــه ایجــاد می کننــد‪.‬‬
‫از خـط خـارج کنیـم در حالـی کـه فراینـد‬
‫بســیار کوتــاه اســت‪ .‬در ایــن شرایــط‬ ‫اســتحصال آرد ســفید بیشــر می شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن عملیــات ســنگین بوجــاری‬
‫آســیابداران همیشــه نگــران افزایــش‬ ‫بــر روی دانــه بــه وســیله همزن هــا‪،‬‬
‫میـزان اسـتحصال سـبوس هسـتند چـون‬ ‫نقطــه گــذاری صحیــح تایفون هــا بــه‬ ‫پوســتگیرهای قدرتمنــد و کالــر ســورتر ها‬
‫آسـیاب تـوان اسـتحصال آرد مـورد نظـر بـه‬ ‫اســتحصال حداکــری آرد از لایه هــای‬ ‫میــزان آلودگــی میکروبــی و قارچــی را بــه‬
‫شرط ســبوس نرمــال را نــدارد و اگــر هــم‬ ‫درونــی بلغــور کمــک کــرده و ضمــن‬ ‫شــدت کاهــش داده اســت و در نهایــت‬
‫ایـن امـکان فراهـم شـود‪ ،‬در دانـه بنـدی‬ ‫افزایــش آرد از ریــز شــدن ســبوس‬ ‫دانــه را پــاک بــه آســیاب می رســانند‪.‬‬
‫مشـخص می شـود کـه بـرای حصـول ایـن‬ ‫جلوگیــری می کنــد‪ .‬جلوگیــری از ایجــاد‬
‫مهــم ســبوس های درشــت بــه آرد اضافــه‬ ‫آسـیب نشاسـته مکانیکـی بیـش از حـد از‬ ‫‪ -3‬دیاگرام صحیح‬
‫شـده و ایـن مسـأله بـه شـدت بـه کیفیـت‬ ‫حرکـت بـار بـه انتهـای آسـیاب جلوگیـری‬
‫می کنـد کـه در نهایـت منجـر بـه تولیـد آرد‬ ‫بــه وضــوح مشــخص اســت کــه اگــر در‬
‫آرد لطمــه وارد می کنــد‪.‬‬ ‫بوجــاری و مــروط ســازی گنــدم دقــت‬
‫ســفید می شــود‪.‬‬ ‫عمـل وجـود داشـته باشـد در بخش آسـیاب‬
‫بــا افزایــش دامنــه خــط تولیــد و ایجــاد‬ ‫بــا یــک دیاگــرام هدفمنــد می تــوان بــه‬
‫سـبوس نـرم در یـک سـوم انتهایـی آسـیاب‬ ‫‪ -4‬کنترل ذرات سبوس‬ ‫تمـام هدف هـای پیـش بینـی شـده دسـت‬
‫کـه منجـر بـه تولیـد آرد بـا کیفیـت و فـرار‬
‫از انــدازه ذرات درشــت ســبوس می شــود‪،‬‬ ‫مــاک کیفــی آرد‪ ،‬میــزان خاکســر آن‬ ‫یافــت‪.‬‬
‫می تــوان مســأله را حــل کــرد‪ .‬ایــن‬ ‫معرفـی شـده اسـت‪ .‬مسـاله تعییـن کننـده‬
‫موفقیــت حاصــل نمــی شــود مگــر اینکــه‬ ‫در آســیاب های امــروزی نقــش مخــرب‬ ‫نـوع دیاگـرام عامـل بسـیار مهـم تولیـد آرد‬
‫دیاگرامـی کامـا پیشرفتـه و تبحـر آسـیابان‬ ‫« سـبوس» در تعییـن خاکسـر اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫بـا کیفیـت اسـت‪ .‬در یـک دیاگـرام تولیـد‬
‫سـبوس اسـت کـه بـه مـوازات اسـتحصال‬ ‫موفــق عوامــل بســیاری وجــود دارنــد کــه‬
‫وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫آرد وارد آن می شــود و از درجــه کیفــی آرد‬ ‫اسـتحصال آرد سـفید را فراهـم می کننـد‪.‬‬
‫بــه شــدت می کاهــد و رنــگ آن را تیــره‬
‫قـدرت عمـل در بوجـاری شـکنندگی بیـن‬
‫می کنــد‪.‬‬ ‫لایــه زیســت و نازیســت گنــدم را بیشــر و‬

‫نشريه نگاشته ‪ /‬نيمه خرداد تا نيمه تیر‪19 1397‬‬

‫بخشعلمی‬

‫عوامل مهم در سفید شدن آرد‬

‫محمد حسن زارعین‪ ،‬دیاگرامیست‬

‫‪ -1‬مشروط سازی صحیح‬ ‫اگر تولید آرد را یک فرآیند مکانیکی و بهبود آن را یک فرآیند‬
‫گندم‬ ‫رئولوژیکی در نظر بگیریم عوامل متعددی وجود خواهند داشت که‬
‫منجر به سفید شدن آرد م ‌یشوند‪ .‬می دانیم ازنه کردن آرد و تزریق‬
‫رعایــت قوانیــن مــروط ســازی یکــی از‬ ‫بلچرها به عنوان پرمیکس در سفید کردن آرد نقش دارند اما هدف از‬
‫عوامــل مهــم در ســفید شــدن آرد اســت‪.‬‬ ‫اینمقالهسفیدکردنبهروش هایبالا نیست‪.‬بیشک سفید کردن‬
‫تغییـرات فیزیکـی گنـدم در زمـان مـروط‬ ‫آرد به این روش ها کار سختی نم ‌یتواند باشد‪ .‬برای سفید شدن آرد در‬
‫ســازی موجــب افزایــش ســود در آســیاب‬ ‫فرآیندتولید‪،‬عوامل متعددیوجودداردکهآنرامکانیکتولیدآرد‬
‫خواهـد بـود‪ .‬پـس از مـروط سـازی موفق‬
‫لایه هــای ســبوس (غــاف دانــه) مســتعد‬ ‫نامگذاری می کنم‪ .‬در ادامه به این موارد اشاره می شود‪:‬‬
‫جـدا شـدن از هسـته هسـتند و ایـن میـزان‬
‫تولیــد آرد ســفید بــا درصــد سبوســگیری‬ ‫‪18Negashteh Magazine / July 2018‬‬
‫پاییــن را بــه شــدت افزایــش م ‌یدهــد‪.‬‬
‫مـروط سـازی موفـق بـه معنـای رعایـت‬
‫زمـان خـواب گنـدم در هـر مرحلـه و رعایـت‬

‫قوانیــن جــذب آب اســت‪.‬‬

‫‪ -2‬بوجاری صحیح‬

‫همزن هــای قدرتمنــد چنــد محــوره و‬
‫عملیــات توامــان آنهــا بــا دســتگا ‌ههای‬
‫‌فــوق العــاده مهــم پوســتگیری و کالــر‬
‫ســورترها عمــا شرایــط بســیار مســاعدی‬
‫بــرای تولیــد آرد ســفید ایجــاد می کننــد‪.‬‬
‫ســالیان طولانــی دســتگاه های کلاســیک‬
‫بوجــاری بــا یــک عملیــات مشــابه‬
‫جداســازی را انجــام می دادنــد امــا‬
‫نســل جدیــد پوســتگیرها‪ ،‬همزن هــا و‬
‫تکنولوژی هــای نویــن ارائــه شــده در‬
‫ایــن دســتگاه ها عملیــات لایــه بــرداری را‬

‫تسریــع کــرده اســت‪.‬‬

‫دســتگاه هایی کــه‌ توامــان‌و در عملیــات‬
‫پیوســته آلودگی هــا را بــه شــدت کاهــش‬
‫می دهنــد‪ ،‬پوســتگیرهای جدیــد بــا‬
‫ســایش های چنــد جانبــه و عمــل لایــه‬
‫بــرداری‪ ،‬همزن هــای چنــد محــور بــا‬
‫سسـت کـردن پوسـته غلـه و پوسـتگیرهای‬
‫کلاسـیک قدیمـی بـا تعـدد و نقطـه گذاری‬

‫مدیرعامــل آردداران در پاســخ بــه ســوال مــا در خصــوص قیمــت‬ ‫وی در ابتــدا بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه ممنوعیــت‬
‫ایـن محصـول در بـازار گفـت‪ :‬ایـن آردهـای تخصصـی از لحـاظ‬ ‫واردات گنــدم و نبــود آرد بــا کیفیــت‪ ،‬بســیاری از‬
‫اقتصـادی بسـیار بـه صرفـه تـر از زمانـی اسـت کـه خـود مـرف‬ ‫شرکت هـا بـرای ارتقـای کیفـی آرد بـه بهبـود دهنده هـا روی آورده‬
‫کننـده اقـدام بـه خریـد بهبـود دهنـده و آرد بـه تنهایـی کنـد چـرا‬ ‫انــد‪ ،‬گفــت‪ :‬شرکــت آرددارن بیــش از دو ســال اســت کــه‬
‫کـه حجـم بـالای تولیـد بـه آرد داران ایـن اجـازه را می دهـد کـه‬ ‫سرمایـه گـذاری موفـق در حـوزه تحقیقـات در زمینـه بهبوددهنـده‬
‫هزینه هایــی همچــون میکســینگ و هزینه هــای آزمایشــگاهی و‬ ‫انجـام داده اسـت‪ .‬در واقـع جـای خالـی تولیـد آردهـای تخصصـی‬
‫کـه نیـازی بـه سـایر افزودنی هـا نداشـته باشـد در بـازار ایـران در‬
‫کنـرل کیفـی را در محصـول نهایـی بـه حداقـل برسـاند‪.‬‬ ‫ایــن دو ســال مهمتریــن انگیــزه تــاش آرد داران بــرای ارائــه‬
‫محصـولات جدیـد بـود‪ .‬در نهایـت بـا همـکاری و تحـت لیسـانس‬
‫وی در پایـان خاطـر نشـان کـرد‪ :‬در حـال حـاضر ایـن محصـول‬ ‫یـک شرکـت بلژیکـی و حضـور مسـتقیم مدیـران ایـن شرکـت در‬
‫بــه صــورت دســتی در یــک فضــای جداگانــه در کارخانــه آرداران‬ ‫کارخانــه آرد داران محصــول بــا کیفیــت قابــل قبــول بــه نــام آرد‬
‫تولیــد می شــود امــا برنامــه آینــده مــا ایــن اســت کــه بــا انجــام‬
‫سرمایــه گذاری هــای لازم‪ ،‬بــه صــورت اتوماتیــک میکــس را در‬ ‫میکس قنادی در این مجموعه تولید شد‪.‬‬
‫پروسـه تولیـد انجـام دهیـم کـه در ایـن صـورت قیمـت تمـام شـده‬
‫مــرف کننــده کاهــش محسوســی خواهــد یافــت و منجــر بــه‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه در حـال حـاضر از ایـن محصـول در تولیـد‬
‫شـیرینی و بـه ویـژه آرد کروسـان اسـتفاده می شـود‪ ،‬یـادآور شـد‪:‬‬
‫ایجــاد تحــول و ارزش افــزوده در صنعــت آرد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کیفیـت محصـول نهایـی ایـن آرد نیـز بسـیار قابـل قبـول اسـت‪.‬‬
‫در واقـع بـا مـرف ایـن محصـول‪ ،‬مـرف کننـده هیـچ نوسـانی‬
‫در آرد نخواهـد داشـت و نیـازی بـه تغییـر پروسـه تولیـد ندارنـد‪ .‬در‬
‫حـال حـاضر برندهـای مطـرح کشـور از ایـن آرد اسـتفاده کـرده و‬

‫در زمـره مشـریان شرکـت آرد داران قـرار دارنـد‪.‬‬

‫نشريه نگاشته ‪ /‬نيمه خرداد تا نيمه تیر‪21 1397‬‬

‫ورود موفق محصول جدید قنادی آرد داران‬
‫به بازار کشور‬

‫دانش میکس کردن آرد قنادی و بهبود دهنده‪ ،‬مساله ای است‬
‫که هر واحد صنفی نمی تواند داشته باشد زیرا انجام این امر‬

‫مستلزم وجود بخش کنترل کیفی متخصص و کارآمد است‪ .‬در‬
‫این میان شرکت آردداران اخیرا توانسته به تولید محصول آرد‬
‫فول میکس آماده جهت مصارف قنادی اقدام کند و تا بخش‬

‫زیادی هم موفق بوده است‪ .‬در این شماره نشریه با دکتر‬
‫صادقیان مدیر عامل شرکت آرد داران در خصوص محصول‬
‫جدید این شرکت و میزان استقبال مشتریان ازآنبه گفتگو‬

‫پرداختهایم‪.‬‬

‫‪20Negashteh Magazine / July 2018‬‬

‫رییس هیئت مدیرهشرکتآرد فردوسارومیه‬ ‫براسـاس کیفیـت‪ ،‬مدیریـت صحیـح عرضـه گنـدم در بـورس بـر‬
‫اسـاس عرضـه و تقاضـا را مطـرح کنـد و بـا یـک برنامـه ریـزی‬
‫با همسان سازی کیفیت گندم کل کشور‬ ‫مشـخص بیـن ایـن سـه سـازمان بتـوان عملکـرد بهـری داشـت‬
‫و اقتصاد آزاد موافق حضور بورس کالا‬
‫هستیم‬ ‫و مشــکلات موجــود را حــل کــرد‪.‬‬

‫بهنـام بهنـام‪ ،‬رییـس هیئـت مدیـره شرکـت آرد فـردوس ارومیـه‬ ‫صادقیــان خاطــر نشــان کــرد‪ :‬مشــکل اصلــی در ایــن زمینــه‪،‬‬
‫در گفتگـو باخبرنـگار نگاشـته ابتـدا بـه وضـع موجـود گنـدم در‬ ‫دولـت اسـت کـه تنهـا تامیـن کننـده گنـدم شـده اسـت‪ .‬سـال‬
‫اسـتان های مختلـف اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬کیفیـت گنـدم کشـور‬ ‫گذشـته راهـکاری در حـال پیگیـری بـود کـه شرکت هـا بتواننـد‬
‫مـا در اکـر اسـتان ها (غیـر از سـه یـا چهـار اسـتان) مرغـوب‬ ‫مسـتقیم از کشـاورز خریـد کننـد و دولـت بـا کمـک فنـی و مالی‬
‫نیســت‪ .‬از آنجایــی کــه دولــت گنــدم را بــا نــرخ تضمینــی‬ ‫از کشــاورز حمایــت کنــد امــا ایــن امــر عملــی نشــد‪ .‬در واقــع‬
‫یکســان و بــا قیمــت بالاتــری از نــرخ جهانــی خریــداری‬ ‫سیسـتم تامیـن کننـده گنـدم (دولـت)‪ ،‬نحـوه قیمـت گـذاری‬
‫می کنــد و خریــدار و تأمیــن کننــده گنــدم کل اســتان ها نیــز‬ ‫گنــدم توســط دولــت و عملکــرد شرکــت بازرگانــی دولتــی را‬
‫هسـت‪ ،‬در نتیجـه اسـتان های تولیـد کننــده گنـدم نامرغـوب‬ ‫مشـکل سـاز می دانـم چراکـه بـورس تنهـا اجراکننـده اسـت‪.‬‬
‫جهــت اختــاط محتــاج گنــدم مرغــوب هســتند کــه از دولــت‬
‫دریافــت نمی کننــد و اســتان های دارای گنــدم مرغــوب نیــز‬ ‫وی در ادامـه بـه مزایـای فعالیـت بـورس در زمینـه عرضـه گنـدم‬
‫نمی تواننـد گنـدم نامرغـوب از دولـت دریافـت کننـد‪ .‬در ایـن‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬عملکــرد بــورس از جهــت شــفاف ســازی‬
‫و تعییـن قیمـت انـواع گنـدم در تابلـو بـورس مفیـد اسـت کـه‬
‫امیدواریـم آرد نیـز بـه ایـن روش در بـورس عرضـه شـود‪ .‬در ایـن‬
‫راسـتا در حـال انجـام رایزنی هایـی هسـتیم کـه ایـن امـر عملـی‬
‫شـود چـرا کـه شـفاف سـازی باعـث می شـود حتـی مشـکلاتی‬

‫کـه بـا دارایـی داریـم نیـز از بیـن بـرود‪.‬‬

‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬در حــال حــاضر پروســه خریــد گنــدم از‬
‫بـورس طـی زمانـی مشـخص و بـه سرعـت انجـام می شـود امـا‬
‫پیـش از ایـن تاخیرهایـی جهـت صـدور حوالـه توسـط شرکـت‬
‫بازرگانـی دولتـی ایـران وجـود داشـت کـه در حـال حـاضر ایـن‬
‫مسـائل حـل و کمـر شـده اسـت بـه گونـه ای کـه سـه روز پـس‬

‫از تسـویه‪ ،‬حوالـه صـادر می شـود‪.‬‬

‫نشريه نگاشته ‪ /‬نيمه خرداد تا نيمه تیر‪23 1397‬‬

‫گـزارش‬

‫مهمترینچالش های‬
‫کارخانجات آرد در خرید‬

‫گندم از بورس کالا‬

‫نیاز به ایجاد بازاری متشکل و سازمان یافته برای تقابل آزاد عرضه و تقاضا و‬
‫دستیابی به اثرات مثبت این مهم در اقتصاد تولید و مصرف‪ ،‬دولت و مجلس‬
‫شورای اسلامی را بر آن داشت تا بستر قانونی لازم جهت تاسیس و راه اندازی‬
‫بورس های کالایی را در ایران فراهم سازند‪ .‬در این راستا بورس کالای کشاورزی‬
‫راه اندازی شد تا از این طریق گندم به عنوان یکی از محصولات کشاورزی به‬
‫راحتی خرید و فروش شود‪ .‬اما عملکرد بورس کالا طی چند سال اخیر به گونه ای‬
‫بوده که باعث ایجاد برخی مشکلات برای خریداران و کارخانجات آرد شده است‪.‬‬

‫در این راستا به گفتگو با چند کارخانهآردپرداخته ایم‪.‬‬

‫مشــکلاتی کــه هنــگام خریــد گنــدم از بــورس کالا وجــود دارد؛‬ ‫مدیرعامل شرکت آردداران‬
‫عــدم تعییــن آنالیــز کامــل و مشــخصات کامــل گنــدم در بــورس‬
‫اســت کــه جــز نــام اســتان تولیــد کننــده و قیمــت اطلاعــات‬
‫دیگـری بـه خریـداران داده نمـی شـود‪ .‬ایـن درحالـی اسـت کـه‬
‫هنـگام صـادرات تمـام اطلاعـات و مشـخصات کیفـی گنـدم ذکـر‬
‫می شـود‪ .‬عـاوه بـر ایـن بـرای خریـد گنـدم تنهـا امـکان خریـد‬
‫‪ 400‬تـن از هـر سـیلو وجـود دارد لـذا کارخانجـات نیازمنـد گنـدم‬
‫بـا تنـاژ بـالا‪ ،‬مجبورنـد از چنـد اسـتان گنـدم تهیـه کننـد کـه ایـن‬
‫امـر منجـر بـه افزایـش هزینه هـای حمـل و نیـرو جهـت اعـزام بـه‬

‫هـر اسـتان می شـود‪.‬‬

‫وی در ادامـه افـزود‪ :‬مشـکلات کیفـی گنـدم بایـد بـه عهـده بـورس‬ ‫مشکلات بورس به دلیل عملکرد دولت است‬
‫کــه عرضــه کننــده اســت باشــد امــا از آنجایــی کــه کارخانجــات‬ ‫و بورس تنها نقش اجرایی دارد‬
‫هنـگام خریـد گنـدم از بـورس‪ ،‬محمولـه خریـداری شـده خـود را‬
‫از درب ســیلوهای ذخیــره ســازی گنــدم تهیــه می کننــد لــذا در‬ ‫یکــی از بزرگتریــن شرکت هایــی کــه بــه خریــد گنــدم از بــورس‬
‫صــورت وجــود مشــکل کیفــی کارخانجــات بــه ســیلوها اعــراض‬ ‫می پــردازد‪ ،‬شرکــت آردداران و تــک مــاکارون اســت کــه دارای‬
‫خریـد بـا بالاتریـن تنـاژ بـوده و بیشـرین دغدغـه و درگیـری را بـا‬
‫می کننـد کـه بـی فایـده اسـت‪.‬‬
‫بــورس و مســائل بــورس دارنــد‪.‬‬
‫مدیرعامــل شرکــت آردداران تصریــح کــرد‪ :‬در واقــع انجمــن‬
‫آردســازان بایــد بــا بــورس و شرکــت بازرگانــی دولتــی ایــران‬ ‫دکــر صادقیــان‪ ،‬مدیــر عامــل شرکــت آردداران گفــت‪ :‬یکــی از‬
‫مشـارکتی داشـته باشـد تـا مسـائلی کـه ذکـر شـد شـامل آنالیـز‬
‫گنــدم و تعییــن مشــخصات آن در بــورس‪ ،‬تعییــن قیمــت گنــدم‬

‫‪22Negashteh Magazine / July 2018‬‬

‫کارتون‬

‫نشريه نگاشته ‪ /‬نيمه خرداد تا نيمه تیر‪25 1397‬‬

‫گـزارش‬

‫گفــت‪ :‬پــس از انجــام تشریفــات لازم در بــورس و شرکــت مــادر‬ ‫بیـن اگـر دولـت شرط اختـاط گنـدم را رعایـت کنـد اسـتان های‬
‫تخصصــی بازرگانــی دولتــی ایــران‪ ،‬حوالــه تحویــل گنــدم بــه‬ ‫مـرف کننـده گنـدم سـایر اسـتانها‪ ،‬می تواننـد وضـع بهـری از‬
‫اســتان مربوطــه ارســال می شــود کــه بعضــ ًآ طولانــی تــر از یــک‬
‫اســتان های فاقــد گنــدم مرغــوب داشــته باشــند‪.‬‬
‫هفتــه می شــود‪.‬‬
‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬در حــال حــاضر دولــت بایــد بــرای تغییــر‬
‫وی گفـت‪ :‬بـورس کالا در ایـران یکـی از روش هـای جدیـد عرضـه‬ ‫کشـت نـوع گنـدم نامرغـوب بـه گنـدم مرغـوب بـه صـورت جـدی‬
‫کالا اسـت کـه اگـر بـه درسـتی از آن اسـتفاده شـود‪ ،‬مفیـد اسـت‪.‬‬ ‫تـر تـاش کنـد و تـا رسـیدن بـه شرایـط مطلـوب نیـز ترتیبـی اتخاذ‬
‫در واقـع بایـد هـر دو نـوع گنـدم مرغـوب و نامرغـوب همزمـان و بـه‬ ‫کنـد کـه واردات گنـدم مرغـوب مـورد نیـاز کشـور ممکـن باشـد‪.‬‬

‫مقـدار لازم عرضـه شـود تـا خریـدار حـق انتخـاب داشـته باشـد‪.‬‬ ‫بهنــام تصریــح کــرد‪ :‬در حــال حــاضر وضــع کیفــی محصــولات‬
‫کارخانجــات اســتان های دارای گنــدم نامرغــوب چنــدان خــوب‬
‫بهنــام اظهارکــرد‪ :‬در صورتیکــه نواقــص فعلــی عرضــه گنــدم در‬ ‫نیسـت و بایـد از گنـدم مرغـوب و یـا بهبـود دهنـده گـران قیمـت‬
‫بــورس رفــع شــود و یــا ماننــد کشــورهای مترقــی اقتصــاد آزاد‬ ‫اســتفاده کننــد‪ .‬در چنیــن شرایطــی طبعــ ًا از نظــر مالــی نیــز‬
‫داشـته باشـیم و یـا کیفیـت گنـدم کل کشـور همسـان شـود تـا‬ ‫شرایـط مناسـبی ندارنـد امـا وضـع کیفـی کارخانجات اسـتان های‬
‫عدالـت نسـبی رعایـت گـردد‪ ،‬موافـق حضـور بـورس کالا در عرضـه‬ ‫دارای گنـدم مرغـوب‪ ،‬بسـیار خـوب اسـت و چـون آرد آنهـا عـاوه‬
‫بـر مصـارف صنعتـی‪ ،‬توسـط نانواهـا نیـز بـرای ارتقـای کیفیـت‬
‫گنــدم هســتم‪.‬‬ ‫آردهـای ضعیـف اسـتفاده می شـوند‪ ،‬لـذا بـا قیمـت بالاتـری در‬

‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه میـزان عرضـه گنـدم در بـورس مخصوصـ ًا‬ ‫بــازار آزاد خریــد و فــروش می شــوند‪.‬‬
‫گنـدم مرغـوب کافـی نیسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬نظـارت بـر عرضـه گنـدم و‬
‫محصـولات آن تحـت ضوابطـی کـه دولـت تعییـن کـرده در بعضـی‬ ‫وی در خصــوص چالش هــای تأمیــن گنــدم از بــورس کالا بــرای‬
‫اسـتان ها بـه صـورت سـهل و آسـان انجـام می شـود امـا در بعضـی‬ ‫کارخانجـات آرد گفـت‪ :‬در حـال حـاضر انـواع گندم هـا تقریبـا بـا‬
‫اسـتان ها بـا سـختگیری بسـیار حتـی بعضـ ًا بـرای مدتـی بـا عـدم‬ ‫نـرخ پایـه یکسـانی در بـورس عرضـه می شـوند‪ .‬در شرایـط فعلـی‬
‫اگـر ترتیبـی اتخـاذ شـود کـه گنـدم مرغـوب بـه دسـت کارخانجات‬
‫صـدور مجـوز خریـد همـراه اسـت‪.‬‬ ‫اسـتان های دارنـده گنـدم نامرغـوب و گنـدم نامرغـوب بـه دسـت‬
‫کارخانجــات اســتان های دارای گنــدم مرغــوب برســد‪ ،‬عدالــت‬
‫بطـور کلـی چنانچـه آزادی واردات و صـادرات و رقابـت در خریـد و‬
‫فـروش گنـدم و محصـولات آن وجـود نداشـته باشـد‪ ،‬بـازار سـالمی‬ ‫نسـبی رعایـت خواهـد شـد‪.‬‬
‫نخواهیـم داشـت‪ .‬آزادی در شرایطـی کـه دولـت بـر تنظیـم کمـی و‬
‫کیفـی گنـدم و محصـولات آن در کشـور و مشـکل احتـکار نظـارت‬ ‫رییــس هیئــت مدیــره کارخانــه آرد فــردوس ارومیــه بــا بیــان‬
‫اینکـه در حـال حـاضر مشـخصات گنـدم در بـورس ایـران‪ ،‬طبـق‬
‫عالیـه داشـته باشـد‪ ،‬مناسـب و مفیـد اسـت‪.‬‬ ‫اســتانداردهای بین المللــی مشــخص نیســت و اغلــب گنــدم‬
‫تحویلـی بـا مشـخصات معرفـی شـده اولیـه نیـز همخوانـی نـدارد‪،‬‬

‫‪24Negashteh Magazine / July 2018‬‬

‫کارگــزاری بــورس تامیــن سرمایــه نویــن را بیشــر بشناســید‬

‫بـه دریافـت کـد بـورس کننـد‪ .‬لـذا بعـد از‬ ‫همــکاری می‌کننــد‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫خریــداران از کیفیــت گنــدم خریــداری‬
‫اخـذ کـد بـورس‪ ،‬خریـداران سـفارش خرید‬ ‫مجموعــه در حــال حــاضر در حــوزه‬ ‫شـده از برخـی مراکـز اسـتان‌ها و همچنین‬
‫محصـول خـود را بـه کارگـزار اعـام کـرده‬ ‫معامــات بخــش کشــاورزی افتخــار‬ ‫تحویــل بــه موقــع گنــدم خریــداری شــده‬
‫(تمامـی عرضه‌هـای محصـولات کشـاورزی‬ ‫همـکاری بـا شرکت‌هـای بزرگـی همچـون‬ ‫ناراضــی بوده‌انــد‪ ،‬شــاید بتــوان یکــی از‬
‫در بــورس کالا یــک روز کاری قبــل از‬ ‫تـک مـاکارون‪ ،‬آردداران‪ ،‬مارگاریـن‪ ،‬صنایع‬ ‫مهم‌تریــن چالش‌هــای خریــداران در‬
‫عرضـه‪ ،‬از طریـق سـایت شرکـت بـورس کالا‬ ‫غذایــی کــوروش‪ ،‬شرکــت قنــد پانیــذ فــام‬ ‫بــورس کالا را وجــود کالاهایــی بــا عرضــه‬
‫بــه خریــداران اطلا ‌عرســانی می‌شــود) و‬ ‫(اتـکا) و‪ ...‬را دارد‪ .‬در ایـن راسـتا کارگزاری‬ ‫کننــده انحصــاری و قیمتــی تثبیتــی از‬
‫کارگــزار بــه نمایندگــی از جانــب مشــری‬ ‫تامیــن سرمایــه نویــن مشــاور پذیــرش‬ ‫دولــت دانســت‪ ،‬لــذا در ایــن وضعیــت بــه‬
‫اقــدام بــه خریــد محصــول مــورد نیــاز از‬ ‫مجموعـه بـزرگ شرکـت صنایـع پتروشـیمی‬ ‫دلیـل نبـود عرضه‌کننـده رقیـب بـورس کالا‬
‫خلیـج فـارس و پتروشـیمی جـم (بزرگتریـن‬ ‫نم ‌یتوانــد کیفیــت را تعییــن و تضمیــن‬
‫تــالار معامــات بــورس م ‌یکنــد‪.‬‬ ‫واحــد تولیدکننــده الفینهــا در جهــان)‬ ‫کنـد کـه اکنـون متاسـفانه سـازمان بـورس‬
‫را در کارنامــه خــود بــه ثبــت رســانده کــه‬ ‫کالا و شرکــت بازرگانــی دولتــی ایــران در‬
‫مفتخـر بـه عرضـه محصـولات شرکت‌هـای‬ ‫ایــن خصــوص پیگیــری مناســبی انجــام‬
‫پتروشــیمی جــم‪ ،‬ارونــد‪ ،‬شــیراز‪ ،‬شــازند‪،‬‬
‫بنــدر امــام‪ ،‬ایرالکــو‪ ،‬پتروشــیمی ایــام‬ ‫نــداده اســت‪.‬‬
‫بـوده و در حـال حـاضر نیـز عرضـه کننـده‬
‫محصـولات شرکـت پتروشـیمی بنـدر امـام‪،‬‬ ‫گذری بر کارنامه درخشان‬
‫کارگزاری سرمایه نوین در‬
‫پتروشــیمی تندگویــان اســت‪.‬‬
‫ارائه خدمات بورسی‬
‫گل‌گیــر در پایــان خاطرنشــان کــرد‪:‬‬
‫خریــداران جهــت خریــد محصــولات‬ ‫سرپرســت واحــد بــورس کالا و انــرژی‬
‫کشــاورزی از جملــه گنــدم در بــورس کالا‬ ‫شرکــت کارگــزاری بــورس تامیــن سرمایــه‬
‫بایــد از طریــق کارگزاری هــای بــورس‬ ‫نویــن دربــاره مشــریان فعــال و مشــهور‬
‫(کارگــزاری تامیــن سرمایــه نویــن) اقــدام‬ ‫کــه بــا کارگــزاری تامیــن سرمایــه نویــن‬

‫نشريه نگاشته ‪ /‬نيمه خرداد تا نيمه تیر‪27 1397‬‬

‫گفتگو با سرپرست یکی از‬
‫برترین های کارگزاری بورس کشور‬

‫تسهیلخریدگندمو‬
‫فروش آرد کارخانجات‬

‫از طریق کارگزاری‬
‫بورس کالا‬

‫سرمایـه نویـن بـا بیـان ایـن کـه ایـن نهـاد‬ ‫محمدامیــن گل‌گیــر‪ ،‬سرپرســت‬ ‫کارگزاری تامین سرمایه نوین‬
‫یکـی از پنـج کارگـزاری برتـر کشـور اسـت‪،‬‬ ‫واحـد بـورس کالا و انـرژی شرکت‬ ‫از همان ابتدای تاسیس خود‬
‫تصریـح کـرد‪ :‬ارائـه مشـاوره و تامیـن مالـی‬ ‫کارگـزاری بـورس تامیـن سرمایـه نویـن در‬
‫بیــش از ‪ 500‬هــزار میلیــارد ریــال بــه‬ ‫گف ‌توگـوی اختصاصـی بـا نگاشـته ضمـن‬ ‫باتدارکزیرساخ ‌تهای‬
‫واســطه انتشــار اوراق بدهــی و افزایــش‬ ‫ذکــر مقدمــه فــوق‪ ،‬گفــت‪ :‬گــروه تامیــن‬ ‫مناسب‪،‬تاسیسدوایر‬
‫سرمایــه‪ ،‬دارا بــودن بزرگتریــن شــبکه‬ ‫سرمایــه نویــن به‌عنــوان اولیــن بانــک‬ ‫وبخ ‌شهایعملیاتیو‬
‫بانکــداری اختصاصــی‪ ،‬صندو ‌قهــای‬ ‫سرمایــه گــذاری کشــور‪ ،‬در ســال ‪1385‬‬
‫سرمایــه گــذاری‪ ،‬ســبدگردانی و معاملــه‬ ‫ایجـاد و مجـوز فعالیـت خـود را از سـازمان‬ ‫پشتیبانیموفقبهکسبرتبه‬
‫گــری اوراق بهــادار بــا مدیریــت بیــش از‬ ‫بـورس و اوراق بهـادار دریافـت کرده اسـت‪.‬‬ ‫(الف) از سوی سازمان بورس‬
‫‪ 150‬هـزار میلیـارد ریـال‪ ،‬متولی بیشـرین‬ ‫ایـن شرکـت کـه یکـی از زیرمجموعه‌هـای‬ ‫و اوراق بهادار شده است که‬
‫تعـداد صندوق‌هـای سرمای ‌هگـذاری کشـور‬ ‫بانـک اقتصـاد نویـن اسـت از طریـق تامین‬ ‫یکیازمه ‌مترینکارکردهای‬
‫و ارائــه خدمــات متمایــز ارز ‌شگــذاری و‬ ‫مالـی‪ ،‬سرمایـه گـذاری‪ ،‬شناسـایی و جـذب‬ ‫این کارگزاری در بورس کالا‬
‫تحلیلــی از جملــه فعالی ‌تهــا و تعامــات‬ ‫فرصت‌هــای جدیــد و مدیریــت ریســک‬ ‫خرید گندم و فروش آرد به‬
‫مشــریان ب ‌هصــورت متمایــز و متمرکــز‪،‬‬ ‫صورت اختصاصی است که‬
‫گــروه تامیــن سرمایــه نویــن اســت‪.‬‬ ‫موجبـات رشـد و افزایـش ثـروت مشـریان و‬ ‫از این طریق خریداران و‬
‫ســهامداران را فراهــم و فراینــد توســعه‬ ‫فروشندگانگندمم ‌یتوانند‬
‫نبودعرض ‌هکنندگانرقیب؛‬ ‫محصولات خود را از طریق‬
‫چالشی بزرگ در تضمین‬ ‫مالی کشور را نیز تسهیل کرده است‪.‬‬ ‫کارگزاری تامین سرمایه نوین‬
‫کیفیت کالا از سوی بورس‬
‫تامین مالی بیش از‪500‬‬ ‫در شرکت بورس کالا پذیرش و‬
‫ایــن فعــال حــوزه بــورس کالا در ادامــه‬ ‫هزار میلیارد ریال توسط‬ ‫عرضهکنند‪.‬‬
‫بــه بزرگتریــن چالش‌هــای میــان بــورس‬ ‫گروه تامین سرمایه نوین‬
‫و مشــریان پرداخــت و گفــت‪ :‬بــا توجــه‬
‫بــه ایــن کــه در حــال حــاضر بســیاری از‬ ‫وی در خصـوص فعالیت‌هـای گـروه تامیـن‬

‫‪26Negashteh Magazine / July 2018‬‬

‫نشريه نگاشته ‪ /‬نيمه خرداد تا نيمه تیر‪29 1397‬‬

‫گـزارش‬
‫تصویری‬

‫نمایشگاه آگروفود با حضور‬
‫فعالانتکنولوژیآسیابانیو‬
‫صنعت سیلو سازی برگزار شد‬

‫نمایشــگاه ایــران آگروفــود ‪ 2018‬از ‪ 8‬تــا ‪ ۱۱‬تیــر ‪۱۳۹۷‬‬
‫در محــل نمایشــگاه های بیــن المللــی ایــران برگــزار شــد‪.‬‬
‫ایــن نمایشــگاه‪ ‬به عنــوان بزرگتریــن و معروفتریــن رویــداد‬
‫تجـاری مربـوط بـه صنایـع غذایـی و تجهیـزات کشـاورزی‬
‫در خاورمیانــه اســت‪ .‬بــا توجــه بــه نقــش ارزنــده و مهــم‬
‫نمایشــگاه های بیــن المللــی در تبــادل اطلاعــات فنــی‪-‬‬
‫بازرگانـی و آشـنایی صاحبـان صنایـع‪ ،‬پژوهشـگران و دسـت‬
‫انـدرکاران بـا آخریـن دسـتاوردهای صنعتـی‪ ،‬فـن آوری روز‬
‫جهـان و همچنیـن بـه منظـور معرفـی تـوان تولیـد و صادرات‬
‫ایــران‪ ،‬نمایشــگاه بیــن المللــی صنایــع کشــاورزی‪ ،‬مــواد‬
‫غذایــی‪ ،‬ماشــین آلات و صنایــع تهــران معــروف بــه ایــران‬
‫آگروفـود هـر سـال در تهـران برگـزار می شـود‪ .‬ایـن رویـداد‬
‫تجـاری در چهـار بخـش تخصصـی «ایـران فود»‪« ،‬ترکیبـات‬
‫غذایــی ایــران فــود»‪« ،‬ایــران فودتــک» و «ایــران آگــرو» بــا‬
‫حضـور شرکـت کننـدگان داخلـی و خارجـی برگـزار امسـال‬

‫نیـز بـا حضـور تعـداد زیـادی از شرکت هـا برگـزار شـد‪.‬‬
‫آنچــه بیــش از پیــش در نمایشــگاه امســال بــه چشــم‬
‫می خــورد حضــور پررنــگ شرکت هــای فعــال در حــوزه‬
‫تجهیــزات آســیابانی و شرکت هــای سیلوســاز از سراسر‬
‫دنیــا بــود‪ .‬همچنیــن شرکتهــای تامیــن کننــده تجهیــزات‬
‫آزمایشــگاهی و برخــی تامیــن کننــده بهبــود دهنــده از‬
‫دیگــر شرکت هــای حــاضر در حــوزه غــات و فرآورده هــای‬
‫آن در آگروفـود امسـال بودنـد‪ .‬نکتـه حائـز اهمیـت تقـارن‬
‫ایــن نمایشــگاه بــا مشــکلاتی همچــون افزایــش نــرخ ارز‬
‫و تحریم هــای اقتصــادی بــر علیــه ایــران بــود کــه اغلــب‬
‫شرکت هـای خارجـی را بـرای ادامـه رونـد همـکاری بـا ایـران‬
‫بــاز می داشــت امــا از ســوی دیگــر حضــور غرفــه گــذاران‬
‫خارجـی نشـان داد‪ ،‬علـی رغـم وجـود تحریم هـا و شرایـط‬
‫بحرانـی اقتصـاد کشـور‪ ،‬هنـوز کشـورهای دیگـر چشـم امیـد‬

‫بــه بهبــود شرایــط در بــازار ایــران دارنــد‪.‬‬

‫‪28Negashteh Magazine / July 2018‬‬

‫‪Emre tan: +90 532 215 34 26‬‬
‫ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس اﯾﺮان‪0912 132 42 31 :‬‬

‫در گفت و گو با مدیر اجرایی گروه صنعتی گازسو‬

‫استانداردهای جدیدی در صنعت پخت نان و‬
‫شیرینیتعریفکرده ایم‬

‫عــدم ثبــات کیفیــت آرد‪ ،‬اهمیــت دمــای‬ ‫برگزاریکارگاه هایآموزشیازاثربخشتریننوعآموزش است‪.‬بههمیندلیلاست‬
‫خمیــر‪ ،‬اهمیــت هــم زدن صحیــح‪ ،‬اهمیــت‬ ‫که شرکت ها به برگزاری کارگاه ها در حیطه صنایع مختلف می پردازند‪ .‬کارگاه آموزشی‬
‫اســراحت مناســب خمیــر‪ ،‬اهمیــت دقــت‬
‫رطوبـت و دمـا در عمـل آوری صحیـح‪ ،‬فیزیـک‬ ‫تکنیک هایپایهکهتوسطبرتریناساتیداروپاییکمپلت‪ ‬باهمکاریگروهصنعتی‬
‫حـرارت در نانوایـی و اهمیـت بخـار در پخـت‬ ‫گازسو برگزار می شود‪ ،‬یکی از موفق ترین کارگاه های آموزشی در حیطه پخت محسوب‬
‫ازجملــه مــواردی اســت کــه در دوره هــای‬
‫متـداوم مـورد بررسـی و آمـوزش قـرار می گـرد‪.‬‬ ‫می شود‪ .‬این کارگاه از زمستان سال‪ 96‬آغاز به کار کرد که در بهار‪ 97‬اطلاع رسانی‬
‫جامعازبرگزاریجلسات صورتگرفت‪.‬گفتنیاستکهتقاضایشرکتدراینجلسات‬
‫وی مشـخصه مهـم ایـن کلاس هـای آموزشـی‬
‫را برگــزاری جلســه ســوال و پاســخ پیــش از‬ ‫به حدی است که در برخی موارد مجبور می شوند تا گزینشی برای شرکت در جلسات‬
‫شروع هــر جلســه جدیــد دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫انجامشود‪.‬مشخصهاصلی اینکلاس هادرشرکتکنندگانآناستکههمگی‬
‫کلاس هــای آکادمیــک و عملــی‪ ،‬زمانــی‬ ‫مستربیکر هستند و صرفا تبلیغ شرکت و برند خاصی مطرح نیست‪.‬‬
‫تاثیرگـذار اسـت کـه مسـتلزم ادامـه دار شـدن‬
‫و تکــرار باشــد‪ .‬لــذا نیــاز اســت آموزه هــای‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬ایــن کارگاه هــای‬ ‫پیـام کاشـانی‪ ،‬مدیـر اجرایـی گـروه‬
‫آتــی ادامــه رونــد جلســات گذشــته باشــد‪.‬‬ ‫آموزشــی بــه صــورت هفتگــی بــرای ســه‬ ‫صنعتـی گازسـو در حیطـه تجهیزات‬
‫لازم بـه ذکـر اسـت کـه ایـن کارگاه آموزشـی‬ ‫گــروه علاقمنــدان عمومــی‪ ،‬مشــریان مــا در‬ ‫صنعــت غــذا و نوشــیدنی و مدیــر شرکــت‬
‫در چارچــوب اســتانداردهای بیــن المللــی‬ ‫حـوزه خریـد تکنولـوژی و مـواد اولیـه برگـزار‬ ‫ماناپـارس بـه عنـوان نماینـده کامپلـت آلمـان‬
‫کمپلــت در سراسر جهــان برگــزار می شــود و‬ ‫می شــود‪ .‬برگــزاری مــداوم و مســتمر ایــن‬ ‫در ایـران اسـت‪ .‬وی در گفـت و گـو بـا نشریـه‬
‫نسـل آینـده ای از بیکرهـا را تربیـت می کنـد‬ ‫کارگاه ازجملــه ویژگــی مهــم آن محســوب‬ ‫نگاشــته در خصــوص هــدف برگــزاری ایــن‬
‫کـه نقـش ارزشـمندی در حیطـه فرهنگسـازی‬ ‫می شــود چراکــه دیــده می شــود کــه برخــی‬ ‫دوره هـا‪ ،‬گفـت‪ :‬شرکـت گازسـو بـه دنبـال آن‬
‫از شرکت هــا کلاس هایــی را در قالــب کارگاه‬ ‫اســت کــه بتوانــد اســتانداردهای جدیــدی را‬
‫صنعــت نــان محســوب می شــود‪.‬‬ ‫آموزشـی امـا صرفـا بـا جنبـه تبلیغاتـی برگـزار‬ ‫تعریــف کنــد و قدمــی در جهــت ارتقــای‬
‫می کننـد کـه بـه یـک دوره ‪ 1‬تـا ‪ 3‬روزه ختـم‬ ‫کیفیـت صنعـت پخـت بـردارد‪ .‬خوشـبختانه در‬
‫کاشــانی در پایــان یــادآور شــد‪ :‬شرکــت‬ ‫طــی ایــن دوره هــای آموزشــی بــه کیفیتــی‬
‫کننــدگان ایــن دوره هــای آموزشــی پــس‬ ‫می شــود و پیوســتگی و تــداوم نــدارد‪.‬‬ ‫دســت یافته ایــم کــه یکــی از مطــرح تریــن‬
‫از پایــان هــر دوره گواهــی پایــان دوره را از‬ ‫کیفیت هــای حــوزه ایــن صنعــت محســوب‬
‫شرکــت کمپلــت آلمــان دریافــت می کننــد‬ ‫بــه گفتــه کاشــانی در حــال حــاضر ایــن‬ ‫می شــود‪ .‬حتــی دیــده شــده اســت کــه‬
‫کــه در صورتــی کــه ظرفیــت و مهــارت لازم را‬ ‫کارگاه تنهـا در اسـتان تهـران برگـزار می شـود‬ ‫شرکت هایـی بـا تجربـه در ایـن صنعـت‪ ،‬سـعی‬
‫کسـب کننـد‪ ،‬بـه عنـوان مهـان ایـن شرکـت‪،‬‬ ‫امــا بــا توجــه بــه تقاضاهــای انجــام شــده از‬ ‫داشـته انـد تـا از روی مـواد اولیـه کمپلـت کپی‬
‫در آزمایشـگاه ها آلمـان حضورخواهنـد یافـت‬ ‫سـوی اسـتان هایی ازجملـه اصفهـان بـه مـرور‬
‫و آموزش هــای تخصصــی تــری را دریافــت‬ ‫زمــان حــوزه آن گســرده تــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫برداری کنند‪.‬‬
‫تکنیک هـای توزیـن بـرای غلبـه بـر مشـکلات‬
‫خواهنــد کــرد‪.‬‬

‫‪30Negashteh Magazine / July 2018‬‬

‫عدمثباتشرایطاقتصادیزمینهفعالیتدرعرصهبینالمللرااز‬
‫فعالان اقتصادی سلب کرده است‬

‫می کننـد‪ .‬همچنیـن بـرای گسـرش روابـط همـکاری با کشـورهای‬ ‫متاسـفانه کارآفرینـی در ایـران ارزش واقعـی خـود را از دسـت داده‬
‫خارجـی نیـز شرایـط همـوار نیسـت و بـه دلایـل مختلفـی در هـر‬ ‫اسـت چراکـه فـرد کارآفریـن بـرای کوچـک تریـن درخواسـت خـود‪،‬‬
‫بخـش‪ ،‬جهـت رفـع آن زمـان زیـادی را در بـردارد و ایـن باعـث از‬ ‫ســاعت ها و روزهــا پشــت درب اداره هــا منتظــر می مانــد‪ .‬اگــر‬
‫دسـت دادن مشـری می شـود‪ .‬بنابرایـن سرمایـه گـذاران خارجـی‬ ‫بــه رونــد فعالیــت کشــورهای صنعتــی ماننــد ژاپــن و کشــورهای‬
‫تمایلـی بـه ادامـه همـکاری بـا ایـران و فعـالان تجـاری آن ندارنـد‪.‬‬ ‫پیشرفتــه توجــه کنیــم‪ ،‬متوجــه خواهیــم شــد کــه کارآفرینــان‬
‫امیـد اسـت کـه مسـئولین کشـور بـا دیـد انتقادپذیرانـه و دلسـوزانه‬ ‫در خــط مقــدم فعالیت هــای اقتصــادی قــدم برمــی دارنــد‪ .‬اگــر‬
‫خواهــان پیشرفــت هســتیم‪ ،‬بایــد جایگاهــی ارزشــمند بــرای‬
‫در جهـت رفـع مشـکلات صنعتگـران برآینـد‪.‬‬
‫کارآفرینــان قائــل باشــیم‪.‬‬

‫وی اذعــان داشــت‪ :‬همــه کارآفرینــان بــه عشــق ایــن مــرز و بــوم‬
‫فعالیــت می کننــد و بــا ایجــاد زمینــه اشــتغال بــرای جوانــان‪،‬‬
‫جویــای رشــد فعالیت هــای اقتصــادی هســتند تــا بــه تدریــج‬
‫ســکان را بــه دســت جوانــان داده و تجــارب خــود را در اختیــار‬
‫آن هــا بگذارنــد‪ .‬امیــد اســت ایــن رونــد تــا قطــع وابســتگی بــه‬
‫کشـورهای بیگانـه طـی شـود و مـا در حمایـت کارآفرینـان الگـوی‬

‫کشــورها باشــیم‪.‬‬

‫مدیرعامــل شرکــت صنایــع غذایــی جرعــه بــا تاکیــد بــر اینکــه‬
‫یـک کارآفریـن نبایـد بارمالـی ناشـی از پرداخـت ‪ 30‬درصـد سـود‬
‫بانکــی‪ ،‬مالیــات‪ ،‬افزایــش حقــوق و ســایر را متحمــل شــود؛ امــا‬
‫درآمـدی نزولـی داشـته باشـد‪ ،‬گفـت‪ :‬افـرادی کـه صادقانـه بـرای‬
‫توسـعه ایـن کشـور فعالیـت می کننـد‪ ،‬سـزاوار فشـارهای داخلـی‬
‫نیســتند بلکــه فعالیــت آنهــا قابــل ســتایش اســت‪ .‬متاســفانه در‬
‫وضعیـت کنونـی هیـچ یـک از مدیـران نمـی تواننـد بـرای ‪ 6‬مـاه‬
‫آینــده خــود برنامــه ریــزی کننــد چراکــه شرایــط هرمــاه تغییــر‬

‫نشريه نگاشته ‪ /‬نيمه خرداد تا نيمه تیر‪33 1397‬‬

‫تقدیر از مدیر‬
‫گروه صنایع غذایی جرعه‬
‫درنهمینجشنوارهتجلیل‬

‫و تکریم از کارآفرینان و‬
‫مدیراناشتغالزایکشور‬

‫در ایـن مراسـم محمـد عصـارزادگان مدیـر گـروه صنایـع‬ ‫نهمین جشنواره تجلیل و تکریم از‬
‫غذایــی جرعــه و از چهره هــای خــوش نــام در تولیــد و‬ ‫کارآفرینان و مدیران اشتغالزای کشور‪،‬‬
‫اشــتغال کشــور‪ ،‬مفتخــر بــه دریافــت تندیــس نهمیــن جشــنواره‬ ‫شنبه‪ ۲‬تیرماهسالجاریباحضورمحمد‬
‫تکریـم و تجلیـل از کارآفرینـان و مدیـران اشـتغالزای کشـور شـد‪.‬‬ ‫جواد ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه‪ ،‬سید عباس‬
‫ایــن اولیــن بــاری نیســت کــه ایــن چهــره نــام آشــنای صنعــت‬ ‫عراقچی‪ ،‬معاون سیاسی وزیر امور خارجه‬
‫موفـق بـه کسـب افتخـار شـده اسـت‪ .‬عصـارزادگان طـی ‪ 4‬دهـه‬ ‫و کواکبیان نماینده مجلس شورای اسلامی‬
‫فعالیـت خـود در عرصـه تولیـد‪ ،‬بارهـا در شرایـط سـخت اقتصـادی‬
‫بـه یـاری مسـئولان کشـور شـتافته و هیـچ گاه از مسـیر خدمـت بـه‬ ‫به همراه جمعی از‪ ‬مدیران‪ ‬و فعالان‬
‫مـردم دسـت نکشـیده اسـت‪ .‬وی در چنـد سـال اخیـر با مشـکلات‬ ‫اقتصادی در سالن همایش های صداوسیما‬
‫زیـادی در حـوزه سرمایـه گذاری هـای جدیـد در صنایـع غذایـی‬
‫جرعـه مواجـه بـوده اسـت امـا بـا صـر و تـاش مثـال زدنـی و بـا‬ ‫برگزارشد‪.‬‬
‫تکیـه بـر رهنمودهـای رهـری و راهبردهـای اقتصـاد مقاومتـی‪،‬‬
‫همـواره بـر مشـکلات غلبـه کـرده اسـت‪ .‬کسـب ایـن عنـوان نیـز‬ ‫‪32Negashteh Magazine / July 2018‬‬
‫پـس از تلاش هـای خسـتگی ناپذیـر دوران سـخت کاری‪ ،‬موجـب‬
‫شـد تـا شـخصیت او بـه عنـوان الگویـی در مسـیر اشـتغال و تولیـد‬

‫داخل مطرح شود‪.‬‬

‫محمــد عصــارزادگان در حاشــیه برگــزاری ایــن جشــنواره در‬
‫خصـوص چالش هـای کارآفرینـی در بخـش خصوصـی‪ ،‬گفـت‪ :‬بـه‬
‫عقیـده بنـده کارآفریـن را بایـد در مقـام سربـازی دیـد کـه در خـط‬
‫مقـدم فعالیـت دارد‪ ،‬لـذا بایـد بـرای آن ارزش فراوانـی قائـل شـد و‬
‫امتیازهایـی را در نظـر گرفـت‪ .‬یـک کارآفریـن بـا وجـود فشـارهای‬
‫کاری زیـاد‪ ،‬بهتریـن دوران عمـر خـود را وقـف تولیـد می کنـد تـا‬
‫بتوانـد بـه اشـتغالزایی بپـردازد امـا متاسـفانه مشـاهده می شـود‬
‫کـه بـر سر راه ایـن افـراد سـنگ اندازی هایـی می شـود کـه مانـع‬

‫رشـد کار و ادامـه فعالیتشـان می شـود‪.‬‬

‫‪V I TA M I N‬‬

‫گـروه مشـاوره از سـازمان بهداشـت جهانی‬ ‫ســازی نــان بــا ویتامیــن ‪ D‬وجــود دارد‬ ‫می رســد از کیفیــت و ویژگی هــای ســالم‬
‫در کشـور حـاضر شـدند و مشـاوره هایی را‬ ‫کـه در صـدد هسـتیم تـا بتوانیـم کمبـود‬ ‫بــه دور خواهــد بــود‪ .‬بــه همیــن دلیــل‬
‫در ایـن زمینــه ارائـه دادنــد‪ ،‬یـادآور شــد‪:‬‬ ‫ایــن ویتامیــن را از طریــق غنــی ســازی‬ ‫شــاید نتــوان یــک متولــی واحــد را بــرای‬
‫مـرف غیـر اصولـی و بیـش از حـد نیـاز‬ ‫نــان جــران کنیــم‪ ،‬گفــت‪ :‬غنــی ســازی‬ ‫نــان کشــور تعییــن کنیــم بــرای مثــال‬
‫ویتامیـن ‪ D‬می توانـد خطـر آفریـن باشـد‬ ‫نــان بــا آهــن و اســید فولیــک از ســال‬ ‫وزارت جهـاد کشـاورزی متولـی بـذر گنـدم‬
‫لــذا عملکــردی بســیار حســاس‪ ،‬دقیــق‪،‬‬ ‫‪ 86‬آغــاز شــد و بــا توجــه بــه همــکاری‬ ‫و زمیـن‪ ،‬ارزیابـی کیفـی بـر عهـده وزارت‬
‫فنــی و تکنیکــی را می طلبــد و نیازمنــد‬ ‫بــا وزرات بهداشــت توانســته ایم پورتــکل‬ ‫بهداشــت و ســازمان غــذا و دارو و توزیــع‬
‫مطالعــات همــه جانبــه و گســرده اســت‬ ‫اجرایــی و تحقیقــات لازم را قبــل از غنــی‬ ‫نــان در نانوایی هــا بــر عهــده بهداشــت‬
‫تــا مشــخص شــود کــه غنــی ســازی بــا‬ ‫ســازی انجــام دهیــم کــه ایــن یکــی از‬
‫چــه غلظتــی و بــه چــه شــکل از فرمــول‬ ‫مهـم تریـن سـوابق همـکاری مـا بـا وزارت‬ ‫محیــط اســت‪.‬‬
‫ویتامیــن ‪ D‬بایــد مــورد اســتفاده قــرار‬ ‫بهداشـت اسـت‪ .‬در نظـر داریـم کـه ابتـدا‬
‫گیـرد‪ .‬در نهایـت نیـاز اسـت تـا جنبه هـای‬ ‫تحقیقاتـی بـه صـورت آزمایشـی در یکـی از‬ ‫حســینی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــه نظــر‬
‫علمــی ایــن کار بررســی شــود کــه هــم‬ ‫اسـتان های کشـور انجـام شـود و سـپس‬ ‫می رسـد در سـایر حوزه هـای غـات بهبـود‬
‫اکنــون در حــال جمــع بنــدی نهایــی بــا‬ ‫پایــه و شــکل فنــی غنــی سـازی نـان بــه‬ ‫کیفیتــی رخ داده اســت امــا حــوزه نــان‬
‫وزرات بهداشـت هسـتیم تـا بـا یـک خـرد‬ ‫صــورت کشــوری اجرایــی شــود‪ .‬امیــد‬ ‫ســنتی در مراتــب پاییــن تــر کیفــی قــرار‬
‫جمعـی و تجربیـات جهانـی بهتریـن شـکل‬ ‫اسـت تـا پایـان سـال ‪ 97‬بحـث مطالعاتـی‬ ‫دارد‪ ،‬عنـوان کـرد‪ :‬متاسـفانه جـای خالـی‬
‫مرجعـی بـه عنـوان هماهنـگ کننـده بیـن‬
‫اجــرا را زمینــه ســازی کنیــم‪.‬‬ ‫آن اجــرا شــود‪.‬‬ ‫اجـزای زنجیـره آرد و نـان در ارتقـاء کیفیـت‬

‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬در سراسر جهــان‬ ‫نــان احســاس می شــود‪.‬‬
‫کشــورهایی در نواحــی شــال اروپــا و‬
‫شرق میترانــه‪ ،‬بحــث غنــی ســازی نــان‬ ‫غنی سازی نان مهم ترین‬
‫بــا ویتامیــن ‪ D‬را بــرای اولیــن بــار اجــرا‬ ‫سابقههمکاریانستیتو با‬
‫کــرده انــد کــه در منطقــه خاورمیانــه نیــز‬
‫کشـورهایی ازجملـه مـر‪ ،‬اردن و سـوریه‬ ‫وزارتبهداشت‬
‫دســت بــه غنــی ســازی نــان بــا ایــن‬
‫رییــس انســتیتو تحقیقــات تغذیــه ای و‬
‫ویتامیــن زده انــد‪.‬‬ ‫صنایـع غذایـی کشـور بـا تاکیـد بـر اینکـه‬
‫درحــال حــاضر بحثــی در حــوزه غنــی‬
‫حسـینی یـادآور شـد‪ :‬در ایـن راسـتا سـه‬

‫نشريه نگاشته ‪ /‬نيمه خرداد تا نيمه تیر‪35 1397‬‬

‫رییسانستیتوتحقیقاتتغذیه ایوصنایعغذاییکشور؛‬

‫حضور مشاوران سازمان‬
‫بهداشت جهانی در پروژه‬
‫غنیسازی نان با ویتامین‪D‬‬

‫غنی سازی نان با ویتامین‪ D‬در مراحل جمع‬
‫بندی با وزارت بهداشت قرار دارد‬

‫غذایـی و کانـون آرد و نـان طراحـی شـده‬ ‫سهمانستیتوتغذیهدر‬ ‫آخرینتحقیقاتانجامشدهحاکی‬
‫اسـت کـه در آن ‪ 4‬نـوع نـان سـنتی ایـران‬ ‫کیفیت نان چقدر بوده‬ ‫از آن است که مصرف متوسط هر‬
‫بــه مرحلــه تولیــد رســیده اســت‪ .‬گفتنــی‬ ‫ایرانی در روز‪ 300‬گرم نان است‬
‫اسـت کـه ایـن مرکـز زیـر مجموعـه معاونت‬ ‫است؟‬ ‫که البته در شهرها و استان های‬
‫علمــی و فرهنگــی ریاســت جمهــوری‬ ‫مختلف نیز این ارقام متفاوت‬
‫بــه گفتــه وی‪ ،‬بحــث فنــاوری تولیــد‬ ‫است‪ .‬به همین دلیل در انستیتو‬
‫فعالیــت می کنــد‪.‬‬ ‫نــان ســالم یکــی از بحث هــای مهــم‬ ‫تغذیه و صنایع غذایی کشور‬
‫در انســتیتو تغذیــه و ســامت غذایــی‬ ‫توجه خاصی به حوزه تحقیقات‬
‫وی در پاســخ بــه اینکــه آیــا می تــوان‬ ‫محسـوب می شـود و در ایـن راسـتا مرکـز‬ ‫و کاربردی سازی تحقیقات این‬
‫بـرای کیفیـت نـان کشـور متولـی واحـدی‬ ‫رشـد و نـوآوری غـذا و تغذیـه نیـز تاسـیس‬ ‫حوزه وجود دارد‪ .‬دکتر هدایت‬
‫تعییــن کــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬نــان یــک زنجیــره‬ ‫شــده اســت‪ .‬در حــال حــاضر حــدود ‪30‬‬ ‫حسینی‪،‬رئیسانستیتوتحقیقات‬
‫از مزرعــه تــا ســفره را طــی می کنــد کــه‬ ‫شرکــت دانــش بنیــان در ایــن حــوزه بــه‬ ‫تغذیه ای و صنایع غذایی کشور‪،‬‬
‫از بــذر گنــدم تــا کاشــت و برداشــت و‬ ‫کار هــای فنــاوری می پرازنــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫درگفتگویاختصاصیاطلاعاتی‬
‫درو‪ ،‬حمــل و نقــل‪ ،‬نگهــداری تــا بهبــود‬ ‫تجهیـزات کنـرل کیفـی نـان را بـا توجـه‬ ‫در خصوص چگونگی روند غنی‬
‫تجهیــزات و دســتگاه های تولیــد نــان‪،‬‬ ‫بــه خصوصیاتــی کــه در زمینــه کنــرل‬ ‫سازی نان در ایران و تحقیقات‬
‫ســیلوهای نگهــداری و کارخانه هایــی کــه‬ ‫کیفـی نـان نیـاز اسـت‪ ،‬تقویـت کـرده ایـم‪.‬‬ ‫پیرامون آن در اختیار مخاطبان‬
‫عمـل آسـیاب را انجـام می دهنـد را شـامل‬ ‫یـک آزمایشـگاه تخصصـی هـم بـرای بافـت‬
‫می شــود و تــا زمانــی کــه در ســفره های‬ ‫شناسـی نـان راه انـدازی شـده اسـت کـه‬ ‫نشریه نگاشته قرار داد که در ادامه‬
‫مــردم جــای می گیــرد‪ ،‬ایــن زنجیــره را‬ ‫اعتبــار زیــادی بــرای تامیــن مخــارج آن‬ ‫می خوانید‪.‬‬
‫تشــکیل می دهــد‪ .‬در واقــع ایــن زنجیــره‬ ‫صرف می شـود تـا بتوانیـم یـک مـدل نـان‬
‫یــک زنجیــره بــزرگ و بــا ارزش اســت کــه‬ ‫سـالم و معقـول را مـدل سـازی کنیـم و بـه‬
‫حجـم عملیاتـی بالایـی را شـامل می شـود‬ ‫مرحلـه تولیـد برسـانیم‪ .‬یـک خـط پایلـوت‬
‫و اگـر اختـال در هـر جـای ایـن زنجیـره‬ ‫تولیــد نــان نیــز کار بــا همــکاری صنایــع‬
‫بــروز کنــد‪ ،‬نانــی کــه بــه دســت مــردم‬

‫‪34Negashteh Magazine / July 2018‬‬

‫نیمدبارقبرخینشاشسانابزقه‬ ‫آﺳﯿﺎب ﻣﺎﺷﯿﻦ‬

‫مشاور‪ ،‬طراح و سازنده ماشین آلات آرد سازی‪ ،‬نشاسته‪ ،‬سیان و سیلیس‬
‫تامین کننده تمامی لوازم مصرفی و قطعات یدکی مورد نیاز کارخانجات آرد‬

‫بزرگراه آیت الله سعیدی (جاده ساوه)‪ ،‬شهرک صنعتی چهاردانگه‪ ،‬خیابان‪ ،17‬پلاک ‪8‬‬
‫تلفن‪ 021 - 55255841 :‬فکس‪021 - 55258143 :‬‬

‫برای اولین بار در ایران؛‬

‫ساخت تایفون ویبره‬
‫‪ 60×125‬وپوستگیرسایشی‬
‫توسط شرکت آسیاب ماشین‬

‫یــک شرکــت دیگــر اجــرا کــرده انــد‪ ،‬در‬ ‫حامــد خــاک طبــع‪ ،‬رییــس‬ ‫شرکت آسیاب ماشین با‬
‫خصــوص چالش هــای ایــن حــوزه گفــت‪:‬‬ ‫هیــات مدیــره شرکــت آســیاب‬ ‫ساخت دو دستگاه جدید‬
‫چالش هـای زیـادی وجـود دارد امـا اصلـی‬ ‫ماشــین در گفتگــو باخبرنــگار نگاشــته‬ ‫تایفون ویبره به ابعاد‪60*125‬‬
‫تریـن آنهـا نبـود اتحـاد و همبسـتگی میـان‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬شرکــت آســیاب ماشــین در‬ ‫و پوستگیر سایشی برای اولین‬
‫همــکاران اســت کــه شــامل ایجــاد جــو‬ ‫ســال ‪ 1332‬توســط پــدرم مرحــوم‬ ‫بار در ایران توانسته عملکرد‬
‫نامناسـب در بـازار و ارائـه قیمت هـای غیـر‬ ‫اســاعیل خــاک طبــع بــه نــام کارگاه‬ ‫مفیدی داشته باشد که در‬
‫واقعـی می شـود کـه متاسـفانه در چنیـن‬ ‫صنعتــی آســیاب ماشــین تاســیس شــد و‬ ‫حال حاضر این دستگاه ها‬
‫شرایطــی برندهــای خارجــی بهتریــن‬ ‫در حـال حـاضر نیـز توسـط بنـده و بـرادرم‬ ‫در کارخانجات آرد با بهترین‬
‫سـود را می برنـد در صورتیکـه همـکاران و‬ ‫کارکرد خود استفاده می شوند‪.‬‬
‫تولیدکننـدگان داخلـی تنهـا کار یکدیگـر‬ ‫مدیریت می شود‪.‬‬ ‫همچنین این شرکت اخیرا‬
‫در حال ساخت مدل جدید‬
‫را نفــی می کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه فعالیــت اصلــی‬ ‫تایفون ویبره یک متری است‬
‫ایــن شرکــت طراحــی‪ ،‬مشــاوره و ســاخت‬ ‫که تفاوت آن قطر بیشتر نسبت‬
‫خــاک طبــع در پایــان افــزود‪ :‬بــه عنــوان‬ ‫ماشـین آلات آردسـازی‪ ،‬نشاسـته‪ ،‬سـیمان‬ ‫به مدل قبلی است‪ .‬همچنین‬
‫مثــال هنگامــی کــه بــه دنبــال خریــد‬ ‫و سـیلیس اسـت کـه بـه صـورت تخصصـی‬ ‫شاسی این مدل مستحکم تر و‬
‫‪ 10‬دســتگاه از کشــور ترکیــه باشــید در‬ ‫در صنعـت آرد فعالیـت دارد‪ ،‬گفـت‪ :‬تمـام‬
‫صورتــی کــه شرکــت فروشــنده کمبــود‬ ‫محصــولات ایــن شرکــت بــه جــز مــواردی‬ ‫شکیل تر است‪.‬‬
‫دسـتگاه داشـته باشـد‪ ،‬آن را از همـکاران‬ ‫ماننــد بلبرینــگ‪ ،‬الکتروموتورهــا و مــوارد‬
‫خــود تهیــه می کنــد و مشــری را دســت‬
‫خالــی رهــا نمــی کنــد‪ .‬همچنیــن وزارت‬ ‫الکترونیکــی ســاخت داخــل اســت‪.‬‬
‫صنایـع ایـن کشـور بـه شـدت از ماشـین‬
‫ســازان حمایــت می کنــد تــا ارز بیشــری‬ ‫خـاک طبـع یـادآور شـد‪ :‬تمامـی تولیـدات‬
‫وارد کشـور شـود امـا متاسـفانه تمـام ایـن‬ ‫ایــن شرکــت دارای ‪ 24‬مــاه گارانتــی بــی‬
‫مــوارد در کشــور ایــران برعکــس اســت‪.‬‬ ‫قیـد و شرط اسـت کـه بـه محـض سـفارش‬
‫قطعـه یـا خرابـی آن طـی مدت ‪ 24‬سـاعت‬

‫خدمـت مـورد نظـر انجـام می گیـرد‪.‬‬

‫نبود اتحاد میان همکاران و‬
‫تولیدکنندگانداخلیبازار‬
‫فروش را متشنج کرده است‬

‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه اخیــرا پــروژه ای‬
‫هــم در خــارج از کشــور بــا همــکاری‬

‫‪36Negashteh Magazine / July 2018‬‬

‫اعضای اتاق بازرگانی ایران ‪ -‬سوئیس با‬
‫همراهی دکتر روحانی عازم سوئیس شدند‬

‫اتاق بازرگانی ایران – سوئیس در سال‪ 96‬در بین جدول رتبه بندی اتاق های مشترک‬
‫بازرگانی بر اساس ارزیابی عملکرد‪ ،‬موفق به کسب رتبه سوم شد‪ .‬به نظر می رسد‬
‫این اتاق با برگزاری سمینارهای تخصصی ازجمله کمیسیون انرژی‪ ،‬مالیات بر ارزش‬

‫افزوده و مقدمه ای بر تحریم ها سعی دارد در رتبه برترین اتاق بازرگانی قرار گیرد‪ .‬لذا‬
‫در این راستا قصد کردیم تا در گفتگوی اختصاصی با مهندس معین پور‪ ،‬دبیر اتاق‬
‫بازرگانی ایران – سوئیس از رویکرد این اتاق در سال جاری مطلع شویم‪.‬‬

‫برگـزار شـد کـه عـاوه بـر اتـاق بازرگانـی‬ ‫مسـابقه اسـکی زیـر نظـر ایـن اتـاق برگـزار‬ ‫بـه گفتـه وی‪ ،‬یکـی از علت هـای‬
‫ایــران ‪ -‬ســوئیس‪ ،‬اتــاق بازرگانــی ایــران ‪-‬‬ ‫می شــود کــه درآمــد ناشــی از آن بــه‬ ‫درخشـان عملکـرد اتـاق بازرگانـی‬
‫عـان نیـز در ایـن جلسـه حضـور داشـتند‬ ‫موسســه خیریــه تعلــق می گیــرد‪ .‬امســال‬ ‫در ســال گذشــته‪ ،‬خریــداری دفــر اتــاق‬
‫تــا بازخــورد خــود را نســبت بــه وضعیــت‬ ‫درنظــر داریــم درآمــد ناشــی از آن صرف‬ ‫بازرگانــی و تعــداد بازدیدهایــی اســت کــه‬
‫سـاخت مدرسـه ای در روسـتای بـی بیانـه‬ ‫هیئت هــای ارســالی از ایــران بــا همــکاری‬
‫اقتصــادی اعــام نماینــد‪.‬‬ ‫واقـع در سرپـل ذهـاب شـود‪ .‬لازم بـه ذکـر‬ ‫اتــاق بازرگانــی تهــران و سرپرســتی آقــای‬
‫اســت کــه اجــرای ایــن پــروژه در مراحــل‬ ‫خوانسـاری بـه ژنـو ارسـال شـد کـه فرصـت‬
‫وی در پایــان تاکیــد کــرد‪ :‬برگــزاری‬ ‫را ایجـاد کـرد تـا بیـن همـکاران سوئیسـی و‬
‫ســمیناری تحــت عنــوان مقدمــه ای بــر‬ ‫مقدماتــی آن قــرار دارد‪.‬‬ ‫تجــار ایرانــی همفکــری ایجــاد شــود و‬
‫تحریم‌هــا بــا ســخنرانی نماینــده ای از‬ ‫فرصت هــای همــکاری اقتصــادی بیــن دو‬
‫شرکــت ‪ Dentons‬بــا مشــارکت اتــاق‬ ‫معیــن پــور در ادامــه افــزود‪ :‬از دیگــر‬
‫بازرگانــی تهــران و اتــاق مشــرک ایــران‬ ‫فعالیت هـای ایـن اتـاق را می تـوان بـه راه‬ ‫کشور بررسی شود‪.‬‬
‫‪ -‬ســوئیس مهــم تریــن رویــداد روزهــای‬ ‫انـدازی کمیسـیون نفـت و گاز‪ ،‬کمیسـیون‬
‫اخیـر ایـن اتـاق اسـت کـه در ایـن سـمینار‬ ‫رفـع مشـکلات ارز و کمیسـیون گردشـگری‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر اهمیـت آمـوزش‪ ،‬اذعـان‬
‫تمامـی قوانیـن تحریم‌هـای جدیـد آمریـکا‬ ‫اشـاره کـرد‪ .‬لازم بـه ذکـر اسـت کـه اعضای‬ ‫داشــت‪ :‬در حیطــه آمــوزش نیــز آکادمــی‬
‫علیــه ایــران را بــرای مخاطبــان تشریــح‬ ‫ایـن اتـاق بـه همـراه یـک هیئـت تجـاری‬ ‫ایــران ‪ -‬ســوئیس بــه صــورت گســرده‬
‫شـد‪ .‬در واقـع هـدف آن بـود کـه تحریم‌هـا‬ ‫متشــکل از ‪ 100‬نفــر بــا دکــر روحانــی‬ ‫فعالیــت دارد و کلاس هــای آموزشــی‬
‫بـه صـورت شـفاف بررسـی و تحلیـل شـود‪.‬‬ ‫در حــوزه آمــوزش زبــان‪ ،‬مالــی‪ ،‬نحــوه‬
‫عـازم سـوئیس شـده انـد‪.‬‬ ‫مذاکـرات انجـام می شـود کـه تـا بـه حـال‬
‫اســتقبال خوبــی از آن بــه عمــل آمــد‪ .‬در‬
‫رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران – ســوئیس‪،‬‬ ‫حیطـه فعالیت هـای فرهنگـی نیـز هرسـاله‬
‫خاطـر نشـان کـرد‪ :‬در مـاه اخیـر جلسـه ای‬
‫بـا آقـای ظریـف در اتـاق بازرگانـی تهـران‬

‫نشريه نگاشته ‪ /‬نيمه خرداد تا نيمه تیر‪39 1397‬‬

‫مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی استان خوزستان‬

‫پراکندگی کاشت و کوتاهی زمان برداشت گندم‬
‫از چالش های فصل خرید استان خوزستان است‬

‫می گیــرد همچنــان بارگیــری ادامــه دارد‪.‬‬ ‫ســیاوش حســین پــور‪ ،‬مدیــر‬ ‫پراکندگی کاشت گندم در سطح‬
‫شرکـت غلـه و خدمـات بازرگانـی‬ ‫استان‪،‬بارندگی هایفصلیکه‬
‫حســین پــور در خصــوص کیفیــت گنــدم‬ ‫اســتان خوزســتان ضمــن ذکــر مطلــب‬
‫ایـن اسـتان گفـت‪ :‬باتوجـه بـه تلاش هـای‬ ‫فـوق در گفتگـو بـا خبرنـگار نگاشـته بیـان‬ ‫آسیب دیدگی گندم را در بر دارد‪،‬‬
‫صــورت گرفتــه کیفیــت گنــدم مطلــوب‬ ‫کــرد‪ :‬میــزان خریــد گنــدم در اســتان‬ ‫کوتاه بودن دوره برداشت گندم‬
‫بـوده و دارای جایـگاه بسـیار خوبـی اسـت‬ ‫خوزسـتان تاکنون(‪20‬تیرمـاه) ‪1132900‬‬ ‫در سطح استان با توجه به حجم‬
‫بطوریکــه ســایر اســتان ها جهــت بــالا‬ ‫تـن بـوده اسـت و پیـش بینـی خریـد طبـق‬ ‫خرید بالا بالغ بر بیش از یک‬
‫بـردن کیفیـت گنـدم خـود خواسـتار گنـدم‬ ‫اعــام ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان‬
‫‪ 1255921‬تـن اسـت‪ .‬بـا توجـه بـه اینکـه‬ ‫میلیون ودیرکرددرزمانپرداخت‬
‫خوزســتان جهــت اختــاط هســتند‪.‬‬ ‫حجــم مصرفــی گنــدم در ایــن اســتان در‬ ‫وجه خرید گندم کشاورزان‬
‫ســال تقریبــا ‪ ۵۱۰۰۰۰‬تــن اســت لــذا‬
‫افزایش ظرفیت ذخیره سازی‬ ‫حجــم تولیــد امســال بــه انــدازه نیــاز‬ ‫مهمترین مشکلاتی است که در‬
‫خوزستان با ساخت سیلوی‬ ‫مصرفـی اسـت و مـازاد آن نیـز بـر اسـاس‬ ‫فصل خرید گندم وجود دارد‪.‬‬
‫تشـخیص و مجـوز شرکـت مـادر تخصصـی‬
‫سوسنگرد‬ ‫بـه سـایر اسـتان ها جهـت تلفیـق ارسـال‬ ‫اگرچه برخی از این مشکلات مانند‬
‫پراکندگی کاشت و کوتاه بودن‬
‫مدیــر شرکــت غلــه و خدمــات بازرگانــی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫دوره برداشت طبیعی بوده و از‬
‫خوزســتان بــا اشــاره بــه اینکــه از نظــر‬
‫ظرفیـت ذخیـره سـازی اسـتان خوزسـتان‬ ‫بارگیری کشتی‪ 40‬هزارتنی‬ ‫اختیار خارج است اما مساله واریز‬
‫بــا کمبــودی مواجــه نبــوده و میــزان‬ ‫گندم به عمان‬ ‫وجه کشاورزان قابل جبران بوده و‬
‫ظرفیــت ذخیــره ســازی آن حــدود‬ ‫با بستر سازی دولت در سال های‬
‫مقــدار‪ 1500000‬تــن اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬در زمینـه صـادرات کـه‬
‫راســتای افزایــش ایــن ظرفیــت نیــز در‬ ‫متولـی آن شرکـت بازرگانـی دولتـی ایـران‬ ‫آیندهرو به بهبود خواهدبود‪.‬‬
‫آینـده نزدیـک سـاخت سـیلوی سوسـنگرد‬ ‫اسـت‪ ،‬یـک کشـتی بـا تنـاژ ‪ 40‬هـزار تـن‬
‫بـه مقصـد کشـور عـان در حـال بارگیـری‬
‫بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید‪.‬‬ ‫اســت‪ .‬بــا توجــه بــه اینکــه گندم هــای‬
‫صادراتـی از اسـتان های همجـوار صـورت‬

‫‪38Negashteh Magazine / July 2018‬‬

‫طراحــی بــه عنــوان یــک پتنــت جدیــد‬ ‫کـرد و گفـت‪ :‬سیسـتم تعویـض غلطک های‬ ‫مزایـای برجسـته والـس مولتـی میـا اسـت‬
‫توسـط شرکـت ایـاش ثبت شـده اسـت‪ .‬از‬ ‫ایــن شرکــت بــه صــورت میــزی مجــزا و‬ ‫کـه عـاوه بـر حفـظ بهداشـت و جلوگیـری‬
‫دیگـر مزایـای بـزرگ ایـن دسـتگاه می توان‬ ‫شــامل تمامــی قطعــات مــورد نیــاز بــرای‬ ‫از هــدر رفــت ذره ای از محصــول تولیــدی‬
‫بـه ایـن نکتـه اشـاره کـرد کـه بسـیاری از‬ ‫تعویـض غلطک هـا در زمانـی کمـر از ‪۲۰‬‬ ‫در مـواردی خـاص نیـز ماننـد اسـتفاده از‬
‫قســمت های در تمــاس بــا محصــول بــه‬ ‫دقیقـه اسـت‪ .‬بـه گونـه ای کـه غلطـک بـه‬ ‫سنسـور های اینفـرارد بـه کارکـرد صحیـح‬
‫صـورت یکپارچـه سـاخته شـده انـد‪ .‬قـاب‬ ‫همـراه تمـام متعلقـات روی ایـن میـز آمـاده‬ ‫آنهــا می انجامــد ایــن سیســتم بــا اتصــال‬
‫رامکاهــا آلومنیومــی بــوده و دریچه هــای‬ ‫می شــود و در صــورت نیــاز بــه تعویــض‬ ‫بـه سیسـتم هـوای کارخانـه غبـارات را نیـز‬
‫بازدیــد مجهــز بــه تــوری هســتند و در‬ ‫غلطک هـای روی والـس بـه سـهولت و تنها‬
‫نهایـت برس هـا بـه صـورت پیوسـته سـطح‬ ‫بـا بـاز کـردن چنـد پیـچ از شاسـی جـدا و‬ ‫به چرخه تولید باز می گرداند‪.‬‬
‫سـت جدیـد غلطک هـا جایگزین می شـود‪.‬‬
‫توری هــا را پــاک می کننــد‪.‬‬ ‫لــذا ســهولت در تعویــض غلتک هــا در‬ ‫راهکار کاهش مصرف انرژی‬
‫حداقــل زمــان از مزایــای اصلــی ایــن‬ ‫در تکنولوژی ایماش‬
‫وی در خاتمــه خاطــر نشــان کــرد کــه‬ ‫سیســتم اســت کــه عملکــرد اپراتورهــا را‬
‫تکنولــوژی ایــاش از جملــه محصــولات‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مســئله مــرف‬
‫رقابتـی در ترکیـه اسـت کـه در کشـورهای‬ ‫تســهیل می کنــد‪.‬‬ ‫انــرژی بــه صــورت بهینــه از مــوارد خــاص‬
‫زیــادی موفــق بــه اجــرا و نصــب خطــوط‬ ‫مـورد توجـه در طراحـی ایـن والـس بـوده‬
‫تولیــد آرد شــده و خوشــبختانه در ایــران‬ ‫ثبتپتنتکورپایمنحصربه‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬تنظیــم دور فیدرهــا بــا‬
‫نیـز بخـش زیـادی از مشـریان ایـن برنـد‬ ‫فرد ایماش ترکیه‬ ‫بهـره گیـری از سنسـور هایی دقیـق ماننـد‬
‫از کیفیــت و عملکــرد دســتگاه ها رضایــت‬ ‫لودسـل و یـا اینفـرارد عـاوه بـر بهـره وری‬
‫کافـی داشـته و بـرای طرح هـای توسـعه ای‬ ‫عشــقی در بیــان خصوصیــات تکنولــوژی‬ ‫مناســب در آســیابانی بــه مــرف انــرژی‬
‫خـود قطعـا از تکنولـوژی قدرتمنـد ایـاش‬ ‫کورپــا در شرکــت ایــاش گفــت‪ :‬کورپــا‬ ‫کمــر می انجامــد و همچنیــن مــواردی‬
‫سوپرسـنس از محصـولات منحـر بـه فـرد‬ ‫ماننـد اسـتفاده از تسـمه تایـم واحـد اتلاف‬
‫بهــره خواهنــد بــرد‪.‬‬ ‫شرکـت ایـاش اسـت کـه در طراحـی آن از‬
‫سیسـتم لنـگ موتـور بـه جـای مدل هـای‬ ‫انــرژی را بــه حداقــل می رســاند‪.‬‬
‫قدیمـی موتـور ویـره اسـتفاده شـده اسـت‪.‬‬
‫ســطوح داخلــی تمامــا از اســتیل ســاخته‬ ‫سیستمتعویضغلطک ها‬
‫شــده انــد و بدنــه دســتگاه آلومنیومــی و‬ ‫در والس این شرکت‬
‫شـیرهای کنـرل هـوا بـه صـورت دنـده ای‬
‫هسـتند کـه دقیـق تـر کار می کننـد‪ .‬ایـن‬ ‫وی در خصـوص مزایـای سیسـتم تعویـض‬
‫غلطک هــا در تکنولــوژی ایــاش اشــاره‬

‫نشريه نگاشته ‪ /‬نيمه خرداد تا نيمه تیر‪41 1397‬‬

‫معرفی‬
‫تکنولوژی‬

‫تمایز والس مولتی‬
‫میلای برند ایماش‬

‫در چیست؟‬

‫مدیر فروش ایماش پاسخ می دهد‬

‫وی در پاســخ بــه ســوال مــا در‬ ‫مهندس عشقی‪ ،‬مدیر فروش شرکت ایماش در گفتگو‬
‫خصــوص قابلیت هــای منحــر‬ ‫باخبرنگارنگاشتهبهمعرفیمهمتریندستگاه های‬
‫بـه فـرد والـس مولتـی میـا گفـت‪ :‬شاسـی‬ ‫تولیدی شرکت ایماش پرداخته است‪.‬‬
‫چدنـی و بدنـه اسـتیل ایـن دسـتگاه تمایـز‬
‫شــگرفی در طراحــی و طــول عمــر آن بــه‬ ‫‪40Negashteh Magazine / July 2018‬‬
‫وجــود آورده اســت‪ .‬همچنیــن سیســتم‬
‫مکــش گــرد و غبــار و طراحــی بدنــه بــه‬
‫صـورت ایزولـه‪ ،‬بهداشـت را در کارکـرد بـه‬
‫حداکــر رســانیده اســت‪ .‬سیســتم روغــن‬
‫کاری مرکــزی‪ ،‬تعویــض غلطــک ‪۲۰‬‬
‫دقیقـه ای و بـه کارگیـری از کابینـت مجـزا‬
‫بــرای اینورترهــا باعــث شــده اســت تــا‬
‫اســتفاده و نگهــداری از دســتگاه بســیار‬
‫ســهل شــود‪ .‬همچنیــن اســتفاده از ســه‬
‫غلطــک بــرای توزیــع یکنواخــت بــار در‬
‫فیدرهــا کــه تمامــا بــه صــورت فــول‬
‫اتوماتیــک کار می کننــد از مزایــای‬
‫چشــمگیر ایــن والــس اســت کــه حاصــل‬
‫طراحـی منحـر بـه فـرد شرکـت بـا بهـره‬
‫گیـری از طراحـان بـه نـام بیـن المللـی و‬
‫تجربــه طولانــی شرکــت اســت‪ .‬سیســتم‬
‫مکــش گــرد و غبــار بــه دلایــل زیــادی از‬

‫دهــی و آمــاده ســازی گنــدم‪ ،‬انتخــاب‬ ‫آرد ســفید دوری جســت امــا ایــن امــر‬ ‫پوشــی نمــود‪ .‬تحقیقــات دانشــمندان‬
‫واریته هــای درســت گنــدم بــرای تولیــد‬ ‫نیازمنــد همــکاری و هماهنگــی مناســب‬ ‫اثبــات می کنــد کــه عمــده مــواد اکســید‬
‫انــواع آرد و تنظیــم و بهســازی صحیــح‬ ‫بیــن حلقه هــای مختلــف ایــن زنجیــره‬ ‫کننــده می تواننــد سرطــان زا باشــند هــر‬
‫خطــوط تولیــد و دیاگرام هــای آســیاب‬ ‫اعــم از تولیــد گنــدم‪ ،‬آرد و نــان اســت و‬ ‫چنــد هنــوز نتایــج اســتفاده از ازن در‬
‫می توانـد شرایـط مسـاعد تولیـد را ایجـاد‬ ‫هیـچ یـک از اعضـای ایـن زنجیـره تأمیـن‬ ‫مــورد آرد کامــا مشــخص نیســت‪ .‬بایــد‬
‫کنـد و بهبـود کیفـی و حتـی رنـگ را در آرد‬ ‫غــذای ســالم نمــی تواننــد بــه تنهایــی‬ ‫بخاطــر داشــت کــه از گاز ازن بــه عنــوان‬
‫تولیـدی بـدون کاهـش سـبوس و یـا بـدون‬ ‫کاری از پیــش ببرنــد‪ .‬بنابرایــن تصحیــح‬ ‫یـک اکسـید کننـده قـوی می تـوان در امـر‬
‫اســتفاده از مــواد افزودنــی بــه نتیجــه‬ ‫روشــهای پخــت در نانوایی هــا‪ ،‬بهبــود‬ ‫ضدعفونـی مخـازن و سـیلوهای نگهـداری‬
‫شرایــط دیاگــرام در آســیاب ها و ماشــین‬ ‫مــواد نیــز اســتفاده نمــود امــا ایــن امــر‬
‫برســاند‪.‬‬ ‫آلات بهبـود یافتـه‪ ،‬توجـه بــه امـر ذخیـره‬ ‫زمانــی صــورت می پذیــرد کــه مخــازن‬
‫ســازی و نگهــداری مــواد اولیــه (گنــدم)‬
‫وی در پایــان اذعــان داشــت‪ :‬بازبینــی‬ ‫و در نهایــت توجــه بــه زنجیــره انتخــاب و‬ ‫عمومــا خالــی هســتند‪.‬‬
‫روش هـای پخـت در نانوایی هـا و انتخـاب‬ ‫دریافــت گنــدم‪ ،‬مــواردی اســت کــه نیــاز‬
‫آرد مناسـب بـرای نـان مناسـب و همچنین‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در شرایــط حــال‬
‫صرف هزینـه و انـرژی در عمـل آوری خمیر‬ ‫بــه توجــه خــاص دارد‪.‬‬ ‫حــاضر ایــران کــه عمــده آرد تولیــدی بــه‬
‫حاصــل از مــواردی اســت کــه بــا ارتقــای‬ ‫مـرف نان هـای سـنتی اختصـاص دارد‪،‬‬
‫کیفــی نــان تولیــدی می توانــد مشــریان‬ ‫نقش دیاگرام در‬ ‫اعــال هزینــه بــه جهــت ســفیدکنندگی‬
‫و مــرف کننــدگان را راضــی نمایــد و‬ ‫رنگنهایی آرد‬ ‫آرد امــری صحیــح بــه نظــر نمــی رســد‪،‬‬
‫هزینـه گـزاف تولیـد آرد سـفید بـا درصـد‬ ‫گفـت‪ :‬در سـال های اخیـر ارتقـا کیفیـت‬
‫اســتحصال کمــر و یــا اســتفاده از مــواد‬ ‫ســنادی زاده در خصــوص نقــش دیاگــرام‬ ‫در انتخــاب نــوع گنــدم کشــت شــده‪،‬‬
‫و تجهیــزات را کاهــش داده و همزمــان‬ ‫در سـفید کـردن آرد‪ ،‬عنـوان کـرد‪ :‬خطـوط‬ ‫ذخیــره ســازی و نگهــداری بهــر‪ ،‬بهبــود‬
‫سـامت تغذیـه و کاهـش ضایعـات نـان را‬ ‫تولیــد در کارخانجــات آرد بــه میــزان‬ ‫شرایــط خطــوط تولیــد آرد و ایجــاد‬
‫توانمنـدی خـود می تواننـد تولیـد آرد مـورد‬ ‫شرایــط رقابتــی و بســیاری عوامــل دیگــر‬
‫نیـز بـه دنبـال خواهـد داشـت‪.‬‬ ‫مـرف نانوایـان را در شرایـط مطلـوب بـه‬ ‫باعــث شــده اســت کــه آرد تولیــدی در‬
‫انجـام برسـانند‪ .‬مـواردی ازجملـه داشـن‬ ‫کشـور از ارتقـای کیفیـت برخـوردار شـود‬
‫خطــوط بوجــاری مناســب و پاکســازی‬ ‫لــذا می تــوان بــه راحتــی بــا ســبوس‬
‫صحیـح گنـدم‪ ،‬دقـت نظـر در امـر رطوبـت‬ ‫دار نمــودن آرد از مزایــای فــراوان وجــود‬
‫سـبوس در آرد اسـتفاده نمـود و از مـرات‬

‫نشريه نگاشته ‪ /‬نيمه خرداد تا نيمه تیر‪43 1397‬‬

‫آیا نگاه تجاری به سفید‬
‫کردن آرد منطقی است؟‬

‫مدیرعامل شرکت تولیدی آرد جوانه شوشتر پاسخ می دهد‬

‫ظاهــری زرد رنــگ و کــدر می باشــد لــذا‬ ‫در ایــن شــاره از نشریــه‬ ‫فرآیند سفید بودن آرد در‬
‫جهــت ایجــاد جلــوه ســفید در آن لازم‬ ‫نگاشـته‪ ،‬مهنـدس سـید مرتضـی‬ ‫کشور‪ ،‬مدتی است در محافل‬
‫اسـت سـطح آرد اکسـید گـردد‪ .‬بـه همیـن‬ ‫سـنادی زاده‪ ،‬مدیـر عامـل شرکـت تولیـدی‬
‫منظــور می تــوان از مــواد اکســید کننــده‬ ‫آرد جوانــه شوشــر خوزســتان بــه بررســی‬ ‫وابسته به آرد و گندم مطرح‬
‫بـرای سـفید نمـودن آرد اسـتفاده نمـود کـه‬ ‫علت هــای پروســه ســفید کــردن آرد و‬ ‫شدهاست واین امر متأسفانه‬
‫می تـوان بـه مـوادی ازجملـه پراکسـیدهای‬ ‫به واسطه یک فرهنگ نادرست‬
‫طبیعـی ماننـد پنزوئیـل پراکسـید‪ ،‬کلسـیم‬ ‫عوامل موثر بر آن پرداخت‪.‬‬ ‫در مدت زمانی معادل‪ 10‬سال‬
‫پراکســید‪ ،‬نیــروژن دی اکســید‪ ،‬گــروه‬ ‫در کشور اتفاق افتاده است‪.‬‬
‫کلرین هــا و کلریــن دی اکســید‪ ،‬آزودی‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬عــدم تطابــق فرمولاســیون‬ ‫در طول‪ 10‬تا‪ 12‬سال گذشته‬
‫کربنامیــد و همچنیــن گــروه برومات هــا‬ ‫نان هــای ســنتی ایــران بــا تجهیــزات‬ ‫کهدولتسیاست هاییمبنی‬
‫اشـاره کـرد‪ .‬در ضمـن اسـتفاده از مـوادی‬ ‫جدیــد در نانواخانــه‪ ،‬مشــکلات کیفــی‬ ‫را بر کاهش ضایعات نان اجرا‬
‫همچــو برومات هــا‪ ،‬پراکســیدها و کلریــن‬ ‫گنـدم کشـور و همچنیـن شرایـط عملکـرد‬
‫در کشـورهای اتحادیـه اروپـا ممنـوع بـوده‬ ‫دســتمزدی در تحویــل گنــدم و تولیــد آرد‬ ‫کرد و ورود تجهیزات جدید‬
‫در گذشـته‪ ،‬همگـی عاملـی جهـت کاهـش‬ ‫به نانوایان جهت پخت انواع‬
‫و مــورد اســتفاده قــرار نمــی گیــرد‪.‬‬ ‫تــوان پخــت نــان در نانواخانه هــا بعــد از‬ ‫نان آغاز شد‪ ،‬نظام پخت نان‬
‫آزاد سـازی شـد‪ ،‬لـذا نانوایـان بـا کاهـش‬ ‫فرآیند سنتی خود را از دست‬
‫عمده مواد اکسید کننده‬ ‫ســبوس در آرد پخــت خــود را ســاده تــر‬ ‫دادو به همیندلیل چالش های‬
‫می توانند سرطان زا باشند‬ ‫دیــده و بــه مــرور بــه ایــن ســمت کــه آرد‬ ‫زیادی میان نانوایان و تولید‬
‫ســفید تــر دارای کیفیــت بهــر اســت‪،‬‬ ‫کنندگان آرد در مورد کیفیت‬
‫ســنادی زاده بــا بیــان اینکــه بــه تازگــی‬
‫اســتفاده از اکســیژن و گاز ازن نیــز بــرای‬ ‫پیــش رفتــه انــد‪.‬‬ ‫نانآغاز شد‪.‬‬
‫ســفید کنندگــی آرد مطــرح شــده اســت‬
‫کـه در جایـگاه خـود نیازمنـد بـه تجهیـزات‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬ایــن امــر در مــورد‬
‫و صرف هزینــه اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫مــرف کننــدگان نــان نیــز بــه مــرور بــه‬
‫البتــه نبایــد از اثــرات اکســید کننــده‬ ‫صــورت یــک فرهنــگ مطــرح شــده اســت‬
‫قدرتمنــدی ماننــد ازن بــر مــواد غذایــی‬ ‫کــه نــان ســفیدتر بهــر اســت و کیفیــت‬
‫و همچنیــن ورود آن بــه اتمســفر چشــم‬ ‫دارد امـا متأسـفانه تغییـر فرهنـگ نیازمنـد‬
‫صرف مــدت زمــان طولانــی و هزینــه‬
‫گــزاف اســت‪ .‬آرد تــازه تولیــد شــده دارای‬

‫‪42Negashteh Magazine / July 2018‬‬

‫مراقب باشید کیفیت را قربانی‬ ‫قیمت در بازار ایران به صورت‬ ‫بی ثباتی قیمت‪ ،‬موج بی‬
‫نکنید‬ ‫روزانهتعیینمی شود‬ ‫اعتمادی را در بازار مصرف به‬

‫مهنـدس نظـام آبـادی‪ ،‬مدیرعامـل شرکـت فجـر‬ ‫مهنــدس عباســیان‪ ،‬مدیرعامــل شرکــت آتــی‬ ‫وجود آورده است‬
‫تابلـو مركـزى بـا تاکیـد بـر پیشرفـت صنعـت بـرق‬ ‫کنــرل بــا بیــان اینکــه قیمــت نــرخ ارز در‬
‫در جهــان و لــزوم آگاهــی واحدهــا بــه علــم و‬ ‫شرایــط کنونــی بــازار ایــران هنــوز نتوانســته‬ ‫مهنــدس افشــین آزادنیــا‪ ،‬مدیرعامــل شرکــت‬
‫تکنولـوژی روز‪ ،‬گفـت‪ :‬متاسـفانه بخـش مهمـی از‬ ‫اســت‪ ،‬قیمــت واقعــی خــود را نشــان دهــد و‬ ‫تـوان الکترونیـک گسـرتامین مـواد اولیـه جهـت‬
‫قطعـات مـورد نیـاز صنعـت بـرق در ایـران تولیـد‬ ‫بــه ثبــات برســد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ 4 :‬نــوع نــرخ‬ ‫ســاخت تابلوهــای بــرق رااز جملــه چالش هــای‬
‫نمـی شـود‪ ،‬لـذا بایـد آن را از کشـورهای خارجـی‬ ‫بــرای ارز در بــازار تعییــن شــده اســت‪ .‬بایــد‬ ‫پیــش روی تولیدکننــدگان تکنولــوژی بــرق‬
‫منتظــر عملکــرد و تصمیــم گیــری دولــت بــرای‬ ‫دانسـت کـه خـود بـه دو بخـش تقسـیم می شـود‪:‬‬
‫تامیـن کـرد‪.‬‬ ‫واردکننــدگان قطعــات بــرق بــا نــرخ ‪ 4200‬یــا‬
‫‪ 3800‬تومـان باشـیم‪ .‬مهـم تریـن چالـش پیـش‬ ‫بخــش اول شــامل قطعــات وتجهیــزات وارداتــی‬
‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬بــرای مثــال پیــش نیــاز‬ ‫رو ایــن صنعــت آن اســت کــه تمامــی قطعــات‬ ‫اســت کــه در کشــور خودمــان تولیــد نمی شــود‬
‫طراحــى یــک تابلــوی میکــس بــرای واحــد‬ ‫مصرفــی‪ ،‬شرکت هایــی هســتند کــه ایــران را‬ ‫کــه از جملــه آن کلیدهــای اتوماتیــک هوایــی و‬
‫کیســه گیــری آرد تامیــن ‪ CPU400‬زیمنــس‬ ‫تحریـم می کننـد‪ .‬بـرای مثـال شرکـت زیملـس یـا‬ ‫کمپکــت‪ ،‬کلیدهــای حرارتــی محافــظ موتــور‪،‬‬
‫طلقــى می شــود کــه خریــد آن نیــز مســتلزم‬ ‫تلـه مکانیـک در مرحلـه اقـدام بـه تحریـم ارسـال‬ ‫بیمتــال‪ ،‬رلــه‪ ،‬کنتاکتــور‪ ،‬تجهیــزات ‪ plc‬و غیــره‬
‫تامیــن دلار اســت‪ .‬لــذا نوســان قیمــت دلار‬ ‫اســت کــه تمامــی مــوارد فــوق وارداتــی اســت‬
‫بــرای تولیدکنندگانــی همچــون مــا بزرگتریــن‬ ‫قطعــات بــه ایــران قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫کــه در شرایــط تحریــم بــا مشــکلات تامیــن آن‬
‫چالـش محسـوب می شـود چـرا کـه بـرای ارائـه‬ ‫مواجـه هسـتیم چراکـه هـم قیمـت ارز لحظـه ای‬
‫یــک پــروژه ایــده ال و بــه روز بــه کارخانجــات‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬درحــال حــاضر واردات رســمی‬ ‫تغییـر کـرده و هـم نقـل و انتقـالات ارز بـه راحتـی‬
‫مــادر و کارخانجــات آرد نیازمنــد تامیــن بهتریــن‬ ‫قطعــات بــرق وجــود نــدارد تــا بتوانیــم از نــرخ‬
‫تجهیــزات هســتیم‪ .‬تغییــر نــرخ دلار بیشــرین‬ ‫رسـمی ارز اسـتفاده نماییـم و قطعـات مذکـور در‬ ‫امــکان پذیرنیســت‪.‬‬
‫تاثیــر را در تامیــن قطعــات اتوماســیون دارد‪،‬‬ ‫صـورت واردات بـه ایـران تنهـا از راه قاچـاق وارد‬
‫ایـن مسـاله نـه تنهـا چالش هـای مالـی را بـرای‬ ‫خواهــد شــد کــه هزینــه هنگفتــی بــه مجموعــه‬ ‫بخــش دوم شــامل قطعــات و تجهیــزات ســاخت‬
‫تولیدکننــده بــه وجــود مــی آورد بلکــه منجــر بــه‬ ‫کارخانجــات تولیدکننــده در هــر صنعتــی‬ ‫داخـل اسـت مانند ورق آهن‪ ،‬شـمش های مسـی‪،‬‬
‫چالش هــای تخصصــی در حیطــه تولیــد نیــز‬ ‫وارد می شــود‪ .‬در شرایــط فعلــی چــاره ای جــز‬ ‫رنـگ پـودری الکـرو اسـتاتیک‪ ،‬سـیم و کابـل و‪...‬‬
‫مراجعــه بــه قطعــات شرکت هــای دســته ســوم و‬ ‫کـه تمامـی مـوارد فـوق متاثـر از نوسـانات نـرخ ارز‬
‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شرکت هـای چینـی نداریـم کـه مسـلما کیفیـت‬ ‫بـوده و بـا تغییـرات مـداوم نـرخ ارز قیمـت لـوازم‬
‫و طـول عمـر قطعـات شرکت هـای زیمنـس و تلـه‬
‫وی اذعـان داشـت‪ :‬در چنیـن شرایطـی مهـم آن‬ ‫مکانیـک را نـدارد و یـا اینکـه بـه تولیـدات داخلـی‬ ‫تولیـد داخـل هـم تغییـر می کنـد‪.‬‬
‫اسـت کـه تولیدکننـده کیفیـت را قربانی حواشـی‬ ‫اکتفـا کنیـم کـه متاسـفانه فاقـد قطعـات اصلـی و‬
‫نکنـد‪ .‬آن چیـزی کـه یـک شرکـت را پویـا و مقتـدر‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه متاســفانه شرایطــی ایجــاد‬
‫نگـه مـی دارد‪ ،‬کیفیـت تولیـدات آن اسـت‪ .‬اگـر‬ ‫ضروری ایــن صنعــت هســتیم‪.‬‬ ‫شــده اســت کــه بــه مشــریان خــود قیمتــی‬
‫قــرار باشــد تغییراتــی در رونــد فعالیتــی شرکــت‬ ‫را اعــام کرده ایــم امــا متاســفانه کمــر از ‪24‬‬
‫ایجـاد شـود‪ ،‬تغییـرات بایـد پلـه ای و بـا کیفیـت‬ ‫مدیرعامــل شرکــت آتــی کنــرل‪ ،‬یــادآور شــد‪:‬‬ ‫ســاعت‪ ،‬یعنــی قبــل از اینکــه مشــری تصمیــم‬
‫پیــش بینــی می شــود کــه در آینــده نزدیــک‬ ‫خــود را بگیردبــا افزایــش قیمــت مجــدد مواجــه‬
‫باشـد‪.‬‬ ‫در تامیــن انــواع کلیدهــای اصلــی‪ ،‬کلیدهــای‬ ‫شـده ایم‪ ،‬گفـت‪ :‬حـال چطـور می تـوان مشـری‬
‫قــدرت بــا ‪ 1200‬آمپــر بــه بــالا‪ ،‬کلیدهــای‬ ‫را متقاعــد کــرد کــه ظــرف فاصلــه زمانــی ارایــه‬
‫مدیرعامـل شرکـت فجـر تابلـو مركـزى بـا اشـاره‬ ‫مدیــوم ولتــاژ و انــواع ‪ plc‬بــا مشــکل مواجــه‬ ‫پیشــنهاد قیمــت تــا تصمیــم گیــری‪ ،‬مجــددا‬
‫بـه اینکـه خوشـبختانه سیاسـت شرکـت فجرتابلـو‬ ‫خواهیــم بــود کــه بــه مراتــب بــه وســیله قاچــاق‬ ‫مشــری میبایســت قیمــت بیشــری پرداخــت‬
‫بــر آن اســت کــه ســعی دارد هرچالشــی را بــه‬ ‫بــه ایــران وارد خواهــد شــد‪ .‬در ضمــن هــم‬ ‫نمایــد‪ .‬در ایــن میــان مشــریانی کــه خــود در‬
‫فرصــت تبدیــل کنــد و از آن بــه نحواحســن‬ ‫اکنـون قیمـت در بـازار ایـران بـه صـورت روزانـه‬ ‫بـازار حضـور دارنـد‪ ،‬شرایـط را درک می کننـد امـا‬
‫اسـتفاده کنـد‪ ،‬گفـت‪ :‬فـرض کنیـد یـک شرکـت‬ ‫تعییـن می شـود چراکـه دلار بـا نوسـانات مـداوم‬ ‫افـرادی کـه تـازه بـا مـا وارد معاملـه شـده انـد‪ ،‬بـه‬
‫آرد بخواهـد واحـد کیسـه گیـری یـا خروجـی آرد‬ ‫مواجـه اسـت و تعییـن قیمـت در هـر روز کامـا‬ ‫تبـع در تصمیـم گیـری دچـار مشـکل می شـوند‪.‬‬
‫خـود را بـه صـورت درصـدی باهـم میکـس کنـد‪.‬‬ ‫نســبت بــه روزهــای گذشــته متفــاوت اســت‪.‬‬
‫ایــن امــر نیازمنــد ‪ Drive‬و ‪ automation‬اســت‬ ‫مدیرعامــل شرکــت تــوان الکترونیــک گســر‬
‫کـه بـا توجـه بـه اینکـه قطعـات ایـن تکنولوژی هـا‬ ‫چالـش بـزرگ پیـش روی صنعـت بـرق را اجنـاس‬
‫در ایــران تولیــد نمــی شــود‪ ،‬تامیــن ایــن مــوارد‬ ‫وارداتــی و عــدم ثبــات قیمــت ارز دانســت و‬
‫چالشــی بــر سر راه تولیدکننــدگان اســت‪ .‬ایــن‬ ‫گفــت‪ :‬در مواجهــه بــا تولیــدات داخــل‪ ،‬بنــده‬
‫رونــد فرصتــی را بــرای افــرادی فراهــم می کنــد‬ ‫معتقـد هسـتم کـه دولـت میبایسـت روی قیمـت‬
‫کــه قصــد دارنــد از آب گل آلــود ماهــی بگیرنــد‬ ‫فولاد‪،‬مـس‪ ،‬رنـگ پـودری الکـرو اسـتاتیک‪pvc،‬‬
‫لــذا توصیــه می شــود‪ ،‬کارخانجــات آرد بــه‬ ‫ودیگـر تولیـدات داخلـی نظـارت بیشـری داشـته‬
‫شرکت هایــی مراجعــه کننــد کــه دارای تجربــه و‬ ‫باشــد تــا بخشــی از ایــن بــازار متلاطــم التیــام‬
‫تاییدیــه هســتند و ممیزی هــای لازم را گذرانــده‬ ‫یافتـه وقیمـت تمـام شـده مـا نیزمناسـبتر گـردد‪.‬‬
‫انـد و همچنیـن مجهـز بـه آزمایشـگاه هـاى تسـت‬

‫پــاور فركانــى و كالیــره جریــانى هســتند‪.‬‬

‫نشريه نگاشته ‪ /‬نيمه خرداد تا نيمه تیر‪45 1397‬‬

‫گـزارش‬

‫آیا افزایش نرخ ارز باعث‬
‫خاموشیخطوطتولید‬

‫کارخانه هامی شود؟‬

‫پاسخ تولیدکنندگان تکنولوژی برق در ایران‪ ،‬به افزایش نرخ ارز‬

‫یکی از مهم ترین صنایعی که با افزایش نرخ ارز دچار آسیب شده است‪ ،‬تولید تکنولوژی‬
‫برق است که در شرایط کنونی با مشکلات واردات برخی قطعات اساسی مواجه شده‬

‫است و ادامه فعالیت بخش پنوماتیک برق را اجتناب ناپذیر کرده است‪ .‬ادامه روند فعلی‬
‫منجر به خاموشی خط و توقف تولید در بسیاری از کارخانجات در آینده نزدیک می شود‪.‬‬
‫در این شماره از نشریه نگاشته به سراغ برخی از تولیدکنندگان مطرح تکنولوژی برق در‬
‫ایران رفته ایم تا در شرایط فعلی اقتصاد کشور از چالش های پیش رو این افراد و راهکارهای‬

‫پیشنهادی آن ها به مشتریان خود در جهت تسهیل شرایط مطلع شویم‪.‬‬

‫ازجملــه قطعاتــی هســتند کــه در واردات آن بــا‬ ‫بسـیاری از همـکاران مـا کـه مـواد اولیـه را بـا ایـن‬ ‫میانگینهزینهواحدهایصنفی‬
‫مشــکل مواجــه هســتیم‪ .‬عــاوه بــر آن افزایــش‬ ‫مبلــغ وارد می کردنــد‪ ،‬حــال بــه مشــکل خــورده‬ ‫نسبتبهسالگذشته‪ 1/5‬برابر‬
‫‪ 30‬درصـدی دسـتمزدها دیگـر چالـش واحدهای‬ ‫انــد‪ .‬حتــی اگــر واردکننــده ای مــواد اولیــه را بــا‬
‫صنفــی اســت کــه میانگیــن جمــع هزینــه مــواد‬ ‫قیمــت ارز ‪ 4200‬وارد کنــد‪ ،‬قطعــا مطابــق بــا‬ ‫شده است‬
‫اولیـه و دسـتمزدها نسـبت بـه سـال گذشـته ‪1/5‬‬ ‫ایـن قیمـت در بـازار عرضـه نخواهـد کـرد چراکـه‬
‫ابتــدا بــه دســت دلال می رســد و مبلــغ نهایــی‬ ‫بـه گفتـه مهنـدس شـیرنگی‪ ،‬مدیرعامـل شرکـت‬
‫برابـر شـده اسـت‪.‬‬ ‫مطابـق نـرخ روز محاسـبه خواهـد شـد کـه آن هـم‬ ‫کنـرل صنعـت در پـی افزایـش نـرخ ارز‪ ،‬قیمـت‬
‫مــواد اولیــه از ‪ 3700‬تومــان بــه ‪ 7200‬تومــان‬
‫مدیرعامــل شرکــت کنــرل صنعــت در تشریــح‬ ‫بـا ‪ 50‬تـا ‪ 60‬درصـد افزایـش قیمـت اسـت‪.‬‬ ‫افزایـش یافتـه اسـت کـه بـه عبارتـی ‪ 80‬درصـد‬
‫شرایــط کنونــی بــازار تولیــد تکنولــوژی بــرق‪،‬‬ ‫قیمــت مــواد اولیــه نســبت بــه چندمــاه اخیــر‬
‫اذعـان داشـت‪ :‬برداشـت مـن از شرایـط کنونـی‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬در شرایــط فعلــی چــون‬ ‫افـزوده یافتـه اسـت‪ .‬ایـن رونـد افزایشـی مسـلما‬
‫آن اسـت کـه قیمـت دلار حـدود ‪ 7000‬تـا ‪7200‬‬ ‫قیمــت داخلــی نیــز رشــد چشــمگیری داشــته‬ ‫بــر عملکــرد فعالیتــی شرکت هــا اثــر می گــذارد‪.‬‬
‫تومــان تثبیــت خواهــد شــد و بــازار مجــدد بــا‬ ‫اســت‪ ،‬بــه نظــر می رســد اقــدام خاصــی در‬ ‫متاسـفانه در شرایـط کنونـی ارز بـا مبلـغ ‪4200‬‬
‫کمــی رونــق مواجــه می شــود‪ .‬لــذا اگــر فــردی‬ ‫جهـت جلوگیـری از واردات نمـی شـود چراکـه در‬ ‫تومــان در اختیــار همــگان قــرار نمــی گیریــد و‬
‫تمایــل بــه رقابــت در بــازار باشــد‪ ،‬ناچــار اســت‬ ‫چنیـن شرایطـی تولیـد داخلـی مطابـق بـا ارز آزاد‬
‫بــا حداقــل قیمــت فعالیــت کنــد و در بهتریــن‬ ‫محاســبه می شــود و اگــر غیــر ایــن عمــل کننــد‬
‫شرایــط حداقــل بــا ‪ 40‬درصــد افزایــش قیمــت‬
‫نســبت بــه ســال گذشــته بتوانــد کارگاه خــود‬ ‫باعــث رشــد دلالان می شــود‪.‬‬
‫را سرپــا نگــه دارد و ادامــه فعالیــت کنــد‪.‬‬
‫شـیرنگی در پاسـخ بـه اینکـه بـرای واردات کـدام‬
‫مـواد اولیـه بیـش از همـه بـا مشـکل مواجـه شـده‬
‫انــد‪ ،‬گفــت‪ :‬نعمیــن ‪ ic‬و بردهــای مدارچاپــی‬

‫‪44Negashteh Magazine / July 2018‬‬

‫تغییرات مداوم نوع گندم‪ ،‬بزرگ ترین چالش‬ ‫و شـیرینی پـزی ازجملـه حرفه هایـی اسـت کـه زنجیـره بیـن قانونگذار‪،‬‬
‫کنترلکیفیکارخانجات‬ ‫آسـیابان و نانـوا بایـد در آن حفـظ شـود‪ ،‬گفـت‪ :‬در رابطـه بـا معضـات‬
‫موجـود در کیفیـت نـان‪ ،‬نانوایـان‪ ،‬کیفیـت آرد و آسـیابانان را مسـئول‬
‫‪ Juergen Willmann‬از نماینـده شرکـت ‪ Brabender‬در ادامـه مراسـم‬ ‫ایجـاد نقـص می داننـد و آسـیابانان نیـز علـت را ناآشـنا بـودن نانوایـان‬
‫بـا اشـاره بـه اینکـه در حـال حـاضر شرایـط سـختی بـه دلیـل روابـط‬ ‫نسـبت بـه چگونگـی اسـتفاده بهینـه از آرد می داننـد‪ .‬در ایـن میـان‬
‫آمریـکا و ایـران بـه وجـود آمـده اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬مـن فکـر می‏کنـم کـه‬ ‫هـر دو گـروه تغییـرات اسـتاندارد و قانونگـذاری را نیـز از چالش هـای‬
‫مـا بـه عنـوان یـک شرکـت آلمانـی امـکان کار بـا ایـران را در آینـده‬
‫داشــته باشــیم و می‏توانیــم راهــی بــرای آن پیــدا کنیــم البتــه ایــن‬ ‫موجـود بـر سر راه تولیـد عنـوان می کننـد‪.‬‬

‫موضـوع کامـا بـه سیاسـت مـداران اروپایـی بسـتگی دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬بــه نظــر می رســد‪ ،‬حلقــه گــم شــده در ایــن‬
‫زنجیــره‪ ،‬واحدهــای تحقیقاتــی و دانشــگاهی هســتند کــه در کنــار‬
‫وی در راسـتای ارزیابـی بـازار ایـران در زمینـه تجهیـزات آزمایشـگاهی‪،‬‬ ‫صنعــت بــا توجــه بــه تجــارب آن هــا و در عیــن حــال بــا نگاهــی بــه‬
‫اذعـان داشـت‪ :‬بـرای ایرانیـان کیفیـت از اهمیـت بالایـی برخـوردار‬ ‫قوانیــن بیــن المللــی و اســتانداردها‪ ،‬ســعی در حــل معضــات ایــن‬
‫اسـت و بـه همیـن دلیـل آن‏هـا بـه تجهیزاتـی نیـاز دارنـد کـه اطلاعـات‬ ‫گــروه بــا تکیــه بــر شــواهد علمــی و آزمایشــگاهی داشــته باشــند‪.‬‬
‫دقیـق را دربـاره محصـول خـود‪ ،‬بـه خصـوص آرد در اختیـار آن‏هـا قـرار‬
‫دهـد‪ .‬آرد یکـی از مهم‏تریـن مـواد خـام تولیـد نـان بـه شـار می‏آیـد‬ ‫جزایـری بـا اشـاره بـه اینکـه درحـال حـاضر دانشـکده علـوم و صنایـع‬
‫و مــا در ‪ Brabender‬ایــن توانایــی را داریــم تــا آرد را آنالیــز صحیــح‬ ‫غذایـی در کنـار انسـتیتو تحقیقـات تغذیـه ای سـعی در برقـراری ایـن‬
‫کـرده و بـه تولیـد کننـدگان آرد‪ ،‬ماکارونـی‪ ،‬نانوایـان و هـر محصولـی‬ ‫ارتبـاط بـه خصـوص بیـن صنعـت نانوایـی و شـیرینی پـزی در کنـار‬
‫دسـت انـدرکاران آسـیابانی بـا برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی علمـی‬
‫کـه نیازمنـد اسـتفاده از آرد در آن اسـت‪ ،‬کمـک کنیـم‪.‬‬ ‫و عملـی نمـوده اسـت‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬خوشـبختانه در ایـن زمینـه‬
‫همـکاری بسـیار مناسـبی نیـز از شرکت هـای خـاص دریافـت گردیـده‬
‫وی در پاسـخ بـه اینکـه در شرایـط تحریـم راه حـل شـا برای مشـریان‬
‫ایرانــی چیســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬مــا معتقدهســتیم کــه توانایــی‬ ‫اسـت‪.‬‬
‫کمـک را داریـم زیـرا در ایـن مـوارد‪ ،‬شرکـت م ‏یتوانـد قوانیـن انعطـاف‬
‫پذیــری بــرای مشــریان داشــته باشــد‪ .‬ایرانیــان از مشــریان بســیار‬ ‫وی اذعـان داشـت‪ :‬اسـتفاده از دسـتگاه های شرکـت ‪ Brabender‬بـه‬
‫قابـل اعتـاد مـا هسـتند‪ .‬مـن از سـال ‪ 2001‬بـا مشـریان ایرانـی‬ ‫نمایندگـی شرکـت پـاک فـن قدمـی بـزرگ در آشـنایی مسـئولین فنی‪،‬‬
‫معامـات گوناگونـی داشـته‏ام و بـه آنهـا اعتـاد دارم‪ .‬مـا می‏توانیـم‬ ‫کنـرل کیفـی و تحقیـق توسـعه بـا کارآیـی ایـن دسـتگاه ها در بررسـی‬
‫بـه مشـریان ایرانـی خـود کمـک کنیـم تـا راهـی بـرای انتقـال پـول‬ ‫خصوصیــات آرد و خمیــر بــوده اســت‪ .‬امیــد اســت در آینــده نزدیــک‬
‫پیـدا کننـد‪ .‬تـا جایـی کـه مـن مطلـع هسـتم‪ ،‬هنـوز هـم بانک‏هایـی‬ ‫بـا اسـتفاده از تجربـه ی دسـت انـدرکاران در کنـار شـواهد علمـی و‬
‫در آلمــان و دیگــر کشــورهای اروپایــی هســتند کــه انتقــال پــول از‬ ‫آزمایشـگاهی تنهـا چالـش بـزرگ فعلـی کـه بعضـا غلبـه بـر کیفیـت‬
‫ایــران بــه دیگــر کشــورها را انجــام م ‏یدهنــد‪ .‬امیــدوارم کــه چنیــن‬ ‫نامناسـب آردهـای تولیـدی اسـت‪ ،‬حـل نمایـد بلکـه کمـک عمـده ای‬
‫روابطـی قطـع نشـود و ایـن بانک‏هـا قوانیـن خـود را تغییـر ندهنـد‪.‬‬ ‫بـه قانونگـذاران و کمیته هـای مربوطـه در تدویـن اسـتانداردها بـر پایـه‬
‫علمـی تجربـی بـا توجـه بـه خصوصیـات کیفـی و توانایی هـای تولیـد‬

‫کننـدگان در رفـع معضـات باشـد‪.‬‬

‫نشريه نگاشته ‪ /‬نيمه خرداد تا نيمه تیر‪47 1397‬‬

‫گـزارش‬

‫کارگاه بررسی رفتار رئولوژیکی آرد و خمیر به‬
‫همت شرکت پاک فن برگزار شد‬

‫جای خالی یافته های واحدهای تحقیقاتی و دانشگاهی‪ ،‬حلقه گمشده در‬
‫بهبود کیفیت نان کشور است‬

‫محوریـت بحـث در ایـن دوره از کارگاه آموزشـی بـا تاکیـد‬ ‫کارگاه بررسی رفتار رئولوژیکی آرد و خمیر به وسیله‬
‫بــر اهمیــت کنــرل کیفــی گنــدم‪ ،‬آرد و خمیــر‪ ،‬بررســی‬ ‫تجهیزاتتخصصیآزمایشگاهیباحضور‪Stefan‬‬
‫رفتــار رئولوژیکــی آرد و خمیــر توســط دســتگاه های تخصصــی‬
‫آزمایشــگاهی‪ ،‬بررســی گراف هــا و نتایــج آزمــون دســتگاه های‬ ‫‪ ،Jansen‬مسئول فنی آزمایشگاه کمپانی ‪Brabender‬‬
‫فارینوگــراف‪ ،‬اکستنســوگراف و آمیلوگــراف‪ ،‬معرفــی دســتگاه‬ ‫و دکتر سحر جزایری‪ ،‬هیئت علمی دانشگاه شهید‬
‫گلوتوپیـک و نقـش آن در تعییـن خصوصیـات گنـدم و آرد بـا حضـور‬ ‫بهشتی با همکاری شرکت پاک فن‪ ،‬نماینده انحصاری‬
‫تعـدادی از مسـئولان کنـرل کیفـی شرکت هایـی ازجملـه شرکـت آرد‬ ‫کمپانی برابندر در ایران و انستیتو تحقیقات تغذیه و‬
‫داران‪ ،‬گل آرد اصفهـان‪ ،‬آرد سـینا‪ ،‬آرد منصوبیـان‪ ،‬آرد میهـن‪ ،‬آرد تـک‬
‫کـرج‪ ،‬آرد سـتاره کـردان‪ ،‬شرکـت کالـه‪ ،‬گلنـان پوراتـوس‪ ،‬آرد اطلـس‬ ‫صنایع غذایی کشور برگزار شد‪.‬‬
‫اصفهـان و غیـره برگـزار شـد‪ .‬در پایـان ایـن دوره آموزشـی نیـز کارگاه‬
‫عملــی کارکــرد دســتگاه های فارینوگــراف‪ ،‬اکستنســوگراف‪،‬‬

‫آمیلوگراف و گلوتوپیک با همکاری شرکت کنندگان اجرا شد‪.‬‬

‫در ایـن کارگاه عملـی یـک نمونـه آرد شـاهد و یـک نمونـه آرد حـاوی‬
‫بهبــود دهنــده بــا هــر ‪ 3‬دســتگاه آنالیــز شــد و تفســیر نتایــج و‬
‫ارزیابـی آن توسـط مدیـر فنـی شرکـت برابنـدر انجـام شـد‪ .‬همچنیـن‬
‫پیشـنهادات لازم بـرای مـرف غلظـت مناسـب افزودنـی اضافـه شـده‬

‫بـا توجـه بـه نتایـج گراف هـا ارائـه گردیـد‪.‬‬

‫دکـر سـحر جزایـری‪ ،‬عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه شـهید بهشـتی‬
‫در گفـت و گـو بـا نشریـه نگاشـته بـا اشـاره بـه اینکـه صنعـت نانوایـی‬

‫‪46Negashteh Magazine / July 2018‬‬

‫‪www.raziimprover.com‬‬ ‫ﮐﯿﻔﯿـﺖ آرد را ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ ﻣﻰ ﮐﻨﯿـﻢ‬

‫‪raziimprover‬‬ ‫اراک‪،‬شهرکصنعتیخیرآباد‪،‬خیابان‪،104‬مجتمعتحقیقاتیرازی‬
‫‪[email protected]‬‬ ‫تلفن‪ )086) 33 814:‬همراه‪0910 407 77 17:‬‬

‫نماینــده شرکــت ‪ Brabender‬در ادامــه افــزود‪ :‬در حــال حــاضر‬ ‫تمیز و کالیبره کردن مکرر تجهیزات‬
‫تکنولــوژی ‪ GlutoPeak‬یکــی از جدیدتریــن تجهیــزات مــا بــه شــار‬ ‫آزمایشگاهی‪ ،‬دقت دستگاه را حفظ می کند‬
‫می‏آیــد‪ ،‬ایــن دســتگاه بــرای پــرورش دهنــدگان بــذر‪ ،‬کشــاورزان‪،‬‬
‫آســیابانان و نانوایــان طراحــی شــده اســت تــا بررســی آســان دربــاره‬ ‫‪ Willmann‬در خصــوص دقــت تجهیــزات آزمایشــگاهی شرکــت‬
‫کیفیـت محصولـی کـه دارنـد‪ ،‬ایجـاد شـود‪ .‬در ضمـن اسـتفاده از آن‬ ‫‪ ،Brabender‬افــزود‪ :‬تجهیــزات مــا دقــت مشــخصی دارنــد کــه بــه‬
‫بسـیار سریـع و سـاده اسـت‪ .‬بـا وسـیله ایـن دسـتگاه شـا بـه راحتـی‬ ‫مشـریان توضیـح داده مـی‏ شـود امـا توصیـه مـا بـه همـه مشـریان‬
‫م ‪‎‬ی‏توانیــد خصوصیــات محصــول را بررســی کنیــد و ببینیــد کــه آیــا‬ ‫ایـن اسـت کـه هـر دسـتگاهی بـا توجـه بـه زمانـی کـه توسـط شرکـت‬
‫ارزش اسـتفاده را دارد یـا نـه یـا نیـاز اسـت کـه آن را بـا انـواع دیگـر‬ ‫داده می‏شــود‪ ،‬بایــد تمیــز و کالیــره شــود تــا نتایــج آزمایشــات آن‬
‫ماننــد روز اول دقیــق باشــد‪ .‬تجهیــزات آزمایشــگاهی بــرای ایــن کــه‬
‫ترکیــب کنیــد‪.‬‬ ‫نتایـج دقیقـی ارائـه دهنـد‪ ،‬نیـاز بـه مراقبـت دارنـد‪ .‬خوشـبختانه در‬
‫ایـران چنیـن نکاتـی رعایـت می‏شـود و مشـکلات چندانـی در رابطـه‬
‫وی در پایــان در خصــوص چالش‏هــای پیــش روی بخــش کنــرل‬ ‫بـا دقیـق نبـودن نتایـج آزمایشـات بـه شرکـت مـا از سـوی مشـریان‬
‫کیفــی کارخانجــات آرد در ایــران‪ ،‬یــادآور شــد‪ :‬بزر ‏گتریــن چالــش‬
‫تغییـرات مـداوم در نـوع گندمـی اسـت کـه در بـازار ایـران وجـود دارد‪.‬‬ ‫ایرانــی گــزارش نشــده اســت‪.‬‬
‫هــر گنــدم خصوصیــات متفاوتــی بــا دیگــر انــواع دارد‪ .‬ایــن امــکان‬
‫وجـود دارد کـه کارخانجـات آرد در هـر بـار خریـد‪ ،‬گنـدم متفاوتـی را‬ ‫وی در پاسـخ بـه اینکـه کـدام یـک از تجهیـزات ‪ Brabender‬می‏توانـد‬
‫دریافــت کننــد‪ .‬ایــن کارخانجــات گنــدم خریــداری شــده را آزمایــش‬ ‫در مواجـه بـا کیفیـت پاییـن گنـدم ایـران موثـر واقـع شـود‪ ،‬گفـت‪ :‬بـه‬
‫می‏کننــد و بیشــرین تــاش خــود را می‏کننــد تــا محصــول نهایــی‬ ‫نظـر مـن تجهیزاتـی کـه مـا هـم اکنـون در ایـران داریـم‪ ،‬بـه خصـوص‬
‫آ ‏نهـا خصوصیـات یکسـانی بـا دفعـات قبـل داشـته باشـد‪ ،‬امـا ایـن‬ ‫تجهیزاتــی کــه در دانشــگاه قــرار دارنــد‪ ،‬کامــا جوابگــوی نیــاز‬
‫کار آســانی نیســت‪ .‬اینجاســت کــه مــا می‏توانیــم بــا تجهیــزات خــود‬ ‫مشـریان ایرانـی هسـتند چراکـه تمامـی مشـکلات آرد را در مراحـل‬
‫بـه آن‏هـا کمـک کنیـم تـا بداننـد چـه نـوع گندمـی در اختیـار دارنـد‬ ‫ابتدایــی تشــخیص می‏دهنــد‪ .‬بــه نظــر مــن ایــن مشــکلات بایــد در‬
‫و بـا چـه فرمولاسـیونی بایـد کیفیـت آن را بـرای محصـولات مختلـف‬ ‫مراحـل اولیـه زنجیـره تولیـد گنـدم شناسـایی شـوند‪ .‬کشـاورزانی کـه‬
‫ایـن گنـدم را تولیـد م ‏یکننـد در مراحـل اولیـه قـرار دارنـد‪ .‬در حـال‬
‫پایـدار نگـه دارنـد‪.‬‬ ‫حـاضر و تـا جایـی کـه مـن مطلـع هسـتم‪ ،‬دولـت مسـئول خریـد گنـدم‬
‫و انتقـال آن بـه کارخانجـات آرد اسـت و بـه نظـر مـن مشـکل اصلـی‬
‫شرکـت پـاک فـن کـه نمایندگـی انحصـاری کمپانـی برابنـدر در ایـران‬ ‫اینجاسـت کـه هیـچ گونـه کنـرل کیفیـت اولیـه وجـود نـدارد‪ .‬بایـد‬
‫را بـه مـدت بیـش از ‪ 42‬سـال بـه عهـده دارد‪ ،‬برگـزاری ایـن دوره هـا در‬ ‫قانونـی وجـود داشـته باشـد تـا کارخانجـات آرد بتواننـد بـا کشـاورزان‬
‫ایـران را کامـا ضروری و مفیـد اعـام کـرد و از برگـزاری دوره هـای آتـی‬ ‫قــراردادی داشــته باشــند تــا بــذر و گونــه مناســب بــرای هــر منطقــه‬
‫جهـت حمایـت از مشـریان بـه جهـت اسـتفاده بهینـه از دسـتگاه ها‬ ‫را تهیــه کننــد و پــرورش دهنــد‪ .‬ایــن شــیوه کشــاورزی کــه بــا نــام‬
‫"کشــاورزی قــراردادی" شــناخته می‏شــود‪ ،‬در بســیاری از کشــورهای‬
‫خـر داد‪.‬‬ ‫دنیـا در حـال انجـام اسـت و کیفیـت بالاتـر گنـدم را تضمیـن می‏کنـد‪.‬‬
‫اگـر مشـکلات در ابتـدا شناسـایی و برطـرف شـود‪ ،‬مـا بقیـه کار را بـه‬

‫آســانی انجــام می‏دهیــم‪.‬‬

‫‪48Negashteh Magazine / July 2018‬‬

‫یافته ها‬ ‫و آسـیب شناسـی مسـائل و مشـکلات نـان صنعتـی سـعی بـر‬
‫آن داشـته تـا مشـکلات ریشـه ای ایـن صنعـت را از طریـق خـود‬
‫جلبـک دریایـی‪ ،‬راه حـل طلایـی کاهـش‬ ‫صنعـت حـل و فصـل کنـد چراکـه در حـال حـاضر دولـت درگیـر‬
‫متـان‬ ‫رفـع چالش هایـی بـه مراتـب سـنگین تـر و پیچیـده تـر از نـان‬
‫اسـت کـه همـگان در جریـان آن هسـتیم‪ .‬همچنیـن پیـرو کلام‬
‫در تــاش بــرای کاهــش گاز متــان تولیــدی توســط گاوهــای‬ ‫بنیــان گــذار کبیــر انقــاب کــه فرمــوده انــد‪« :‬کار مــردم را بــه‬
‫شــیرده‪ ،‬دانشــمندان آمریکایــی جلبــک دریایــی را در‬ ‫خـود مـردم واگـذار کنیـد» بـه شـخصه اعتقـاد دارم از آنجایـی‬
‫آزمایشــات خــود مــورد بررســی قــرار دادنــد و نتایــج جالبــی‬ ‫کــه نــان قــوت غالــب غــذای مصرفــی مــردم اســت بایــد بــه‬
‫ب ‏هدسـت آوردنـد‪ .‬نتایـج اولیـه از مطالعـه‏ای کـه در دانشـگاه‬ ‫کمــک خــود مــردم عزیــز نیــز ســاماندهی شــود‪ .‬از همیــن رو‬
‫یـو سـی دیویـس کالیفرنیـا انجـام شـده اسـت حاکـی از ایـن‬ ‫اتحادیـه مکاتباتـی را بـا کمیسـیون اقتصـاد مقاومتـی مجلـس و‬
‫اسـت کـه بـا اسـتفاده از مقادیـر کـم جلبـک دریایـی در تولیـد‬ ‫نماینـدگان مـردم داشـته و موضـوع صنعتـی شـدن نـان‪ ،‬گرانـی‬
‫خــوراک دام و طیــور م ‏یتــوان تولیــد گازهــای گلخانــ ‏های‬ ‫نـان‪ ،‬بـی کیفیتـی آرد و‪ ...‬را از ایـن طریـق بـه اطـاع مسـئولان‬

‫توســط گاوهــای شــیرده را بــه شــدت کاهــش داد‪.‬‬ ‫رسـانده و همچنیـن پیشـنهاداتی را ارائـه کـرده اسـت‪.‬‬
‫در ایـن مطالعـه ‪ 12‬گاو شـیرده مـورد بررسـی قـرار گرفت ‏هانـد‪،‬‬
‫نتایــج هنــوز قطعــی نیســت امــا تاکنــون تولیــد گاز متــان‬ ‫اجرای آخرین دوره نمایشگاه ایبکس توسط‬
‫اتحادیهتولیدکنندگاننان‬
‫توســط ایــن ‪ 12‬گاو بــه شــدت کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬
‫تولیــد گاز متــان توســط گاوهــای شــیرده یکــی از مهم‏تریــن‬ ‫وی افـزود‪ :‬همچنیـن در سـال گذشـته اتحادیـه بـا پیگیری هـای‬
‫منابــع تولیــد گازهــای گلخانــه‏ای بــر روی زمیــن محســوب‬ ‫متعـدد سـکان برگـزاری نمایشـگاه نـان را در دسـت گرفـت تـا‬
‫م ‏یشــود‪ .‬آمــار حاکــی از ایــن اســت کــه بیــش از ‪1.5‬‬ ‫نمایشـگاهی کـه بـا شـعار بـرای نـان ایـران برگـزار می شـود بـه‬
‫میلیـارد گاو بـر روی زمیـن زندگـی می‏کننـد و تولیـد گازهـای‬ ‫معنـای واقعـی کلمـه ایرانـی باشـد و بـه دور از هرگونـه جریـان‬
‫گلخانــه‏ای آن‏هــا ‪ 18‬درصــد بیشــر از گارهــای گلخانــه‏ای‬ ‫فکـری و سیاسـی فقـط بـرای بهبـود کیفیـت و کاهـش ضایعـات‬
‫تولیـد شـده توسـط سیسـتم حمـل و نقـل اسـت! گاز متـان‬ ‫نــان برگــزار شــود و حمایتــی هــم از تولیــد کننــدگان داخلــی‬
‫خطرناک‏تریـن نـوع گازهـای گلخانـ ‏های اسـت کـه ماننـد پتـو‬ ‫باشـد چراکـه در ادوار گذشـته شـاهد ایـن بودیـم کـه نمایشـگاه‬
‫دور زمیـن را می‏گیـرد و بـه گـرم شـدن هرچـه بیشـر آن منجـر‬ ‫نـان در دسـتان ماشـین سـازان خارجـی بـوده و عمـا قـدرت‬
‫هرگونـه عـرض اندامـی را از تولیـد کننـدگان ایرانـی گرفتـه بـود‪.‬‬
‫می‏شــوند‪.‬‬
‫لزومیــان در پایــان در خصــوص مهــم تریــن چالش هــای نــان‬
‫صنعتـی گفـت‪ :‬همانگونـه کـه اشـاره شـد در بحـث نـان صنعتی‬
‫نخسـتین مشـکل معرفـی نادرسـت ایـن نـوع نـان بـه مـردم بـود‪.‬‬
‫نـان صنعتـی یعنـی نانـی کـه بـدون دخالـت دسـت از طریـق‬
‫ماشــین آلات بــه روش صنعتــی پخــت شــود و ایــن می توانــد‬
‫شــامل نان هــای مســطح ماننــد بربــری‪ ،‬ســنگک‪ ،‬لــواش و‬
‫تافتــون هــم باشــد‪ .‬کمااینکــه در حــال حــاضر محصــولات‬
‫شرکـت سـه نـان در برگیرنـده ایـن نان هـا می شـود امـا مشـکل‬
‫اصلـی اینجـا اسـت کـه معرفـی کامـل و جامعـی از ایـن نان هـا‬
‫در کشـور صـورت نگرفتـه و تصـور مـردم از نـان صنعتـی هـان‬
‫نان هـای حجیـم و نیمـه حجیـم بـه اصطـاح باگـت اسـت‪ .‬ایـن‬
‫تعریــف نادرســت اولیــن مشــکل نــان صنعتــی کشــور بــوده و‬
‫هسـت و تـا زمانیکـه ایـن مشـکل از ریشـه حـل نشـود نمـی توان‬
‫راه بـه جایـی بـرد‪ .‬دوم اینکـه نـان صنعتـی بـه دلیـل اینکـه بـا‬
‫ماشـین آلات فـول اتومـات کار می کنـد بایـد از نظـر مهندسـی‬
‫و کارشناسـی بررسـی شـود بـرای مثـال یـک واحـد تولیـدی بـا‬
‫سرمایـه گـذاری هنگفـت و ماشـین آلات فرانسـوی تجهیـز شـد‬
‫امـا حتـی یـک قـرص نـان هـم تولیـد نداشـت چراکـه ماشـین‬

‫آلات فرانسـوی بـا مشـکلات آب آن اسـتان سـازگار نبـود‪.‬‬

‫نشريه نگاشته ‪ /‬نيمه خرداد تا نيمه تیر‪51 1397‬‬


Click to View FlipBook Version