The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

SAR 2564 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Pariyat, 2022-05-31 09:37:29

SAR 2564 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

SAR 2564 โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ระดบั การศกึ ษาขน้ั พน้ื ฐาน ปี ๒๕๖๔

Self Assessment Report : SAR

()

โรงเรยี นปริยัตสิ ามญั นครราชสีมา

วัดพระนารายณม์ หาราช วรวิหาร อาเภอเมอื ง จังหวดั นครราชสมี า

สานักเขตการศกึ ษาพระปรยิ ัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๑

สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

บนั ทกึ การใหค้ วามเหน็ ของรายงานประจาปกี ารศึกษา ๒๕๖๔
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขน้ั พื้นฐาน โรงเรยี นปริยตั ิสามัญนครราชสีมา

ตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไ้ ขเพ่ิมเติม พ.ศ.
๒๕๕๙ ให้มีการกาหนดมาตรฐานการศกึ ษาและจดั ระบบการประกนั คุณภาพการศึกษาทกุ ระดบั
และมาตรา ๔๘ ให้หนว่ ยงานตน้ สังกัดและสถานศกึ ษาจดั ให้มรี ะบบการประกันคณุ ภาพภายใน
สถานศกึ ษา และใหถ้ อื ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นสว่ นหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา
ทีต่ อ้ งดาเนินการอยา่ งตอ่ เนอ่ื ง โดยมกี ารจัดทาการรายงานประจาปีเสนอตอ่ หน่วยงานตน้ สงั กัด
หนว่ ยงานท่ีเกยี่ วข้องและเปดิ เผยตอ่ สาธารณชน เพ่ือนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศกึ ษาและเพ่อื รองรบั การประเมินภายนอก

อา้ งถงึ ประกาศใช้กฎกระทรวงว่าดว้ ยระบบ หลกั เกณฑ์ และวธิ ีการประกนั คุณภาพ
การศกึ ษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอ้ ๗ (๑)(๒)(๓) และฉบบั ปรับปรุงแก้ไข้ เมอ่ื วนั ท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
การจดั ทารายงานประจาปเี ป็นรายงานประเมนิ คณุ ภาพภายในให้สรปุ และจดั ทารายงานประจาปี
ท่เี ปน็ รายงานประเมนิ คณุ ภาพภายในของสถานศกึ ษาทส่ี ะท้อนคุณภาพของผู้เรยี นและผลสาเร็จของการ
บรหิ ารจดั การตามรปู แบบทหี่ น่วยงานต้นสงั กดั กาหนด และนาเสนอตอ่ คณะกรรมการสถานศกึ ษาขน้ั
พ้ืนฐานใหค้ วามเห็นชอบ เพื่อเผยแพรร่ ายงานตอ่ สาธารณชน หน่วยงานตน้ สังกัดและหน่วยงาน
ทเ่ี กี่ยวขอ้ งทราบความละเอียดแจ้งแล้วน้ัน

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พ้ืนฐานโรงเรียนปรยิ ตั ิสามญั นครราชสมี า ไดร้ บั การรายงาน
การจดั ทารายงานการประเมนิ ตนเองของโรงเรียนปรยิ ตั ิสามญั นครราชสมี า ประจาปีการศกึ ษา
๒๕๖๔ เรียบรอ้ ยแลว้ มีมตเิ ปน็ เอกฉันท์ให้โรงเรียนเสนอตอ่ หนว่ ยงานต้นสงั กัด หนว่ ยงานท่ี
เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพอื่ นาไปสกู่ ารพฒั นาคุณภาพและมาตรฐานการศกึ ษาและ
เพ่อื รองรบั การประเมนิ ภายนอกตอ่ ไป

(ลงชื่อ)
(พระครสู ุนทรคุณวตั ร)

ประธานคณะกรรมการโรงเรยี นปริยัตสิ ามัญนครราชสมี า
๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

คำนำ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๕๙
หมวด ๖ มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ ประกอบดว้ ย ระบบการประกนั คุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก มาตรา ๔๘ ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทา
รายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาคณุ ภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพอื่ รองรับการประกันคณุ ภาพภายนอก

กฎกระทรวง วา่ ดว้ ยระบบหลกั เกณฑ์ วธิ กี ารประกันคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพ่ือสร้างความม่ันใจแก่ผู้เกี่ยวข้องว่า
ผู้เรียนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถและคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาทีก่ าหนดในหลกั สูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเต็มศกั ยภาพ

กระทรวงศึกษาธิการ ไดป้ ระกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขน้ั พนื้ ฐาน ๔ มาตรฐาน เพอื่ การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เม่อื วนั ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และแก้ไขเพ่ิมเตมิ ให้ประกาศใชม้ าตรฐานการศกึ ษา
ข้ันพื้นฐาน ๓ มาตรฐาน เม่ือวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสาหรับสถานศึกษา
และสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศกึ ษา

โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา เป็นสถานศกึ ษาที่จัดให้มรี ะบบการประกันคุณภาพการศกึ ษา
ภายในสถานศกึ ษา โดยใหค้ ณะครแู บ่งกนั รบั ผิดชอบมาตรฐานการศกึ ษาท้ัง ๓ มาตรฐาน เพอ่ื ประกนั คุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นการร่วมด้วยช่วยกันของผู้บริหาร คณะครู และ
นักเรียนอย่างเต็มกาลังความสามารถ โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาโรงเรียนฯอันเป็นที่รักยิ่งของทุกฝ่าย ให้เป็น
โรงเรยี นท่มี ีประสทิ ธภิ าพและสามารถตอบสนองความตอ้ งการของสงั คมได้อยา่ งเต็มกาลัง

คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างย่ิงว่า รายงานการประเมนิ ตนเองของโรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา
ประจาปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ ฉบับน้ี จะอานวยประโยชน์ใหก้ บั ผู้สนใจไดต้ ามสมควร

(พระครูปริยัตริ ัตนวชิ ัย)
ผูอ้ านวยการโรงเรยี นปริยตั สิ ามัญนครราชสีมา

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

สำรบญั หนา้

เร่ือง ๑.
๕.
บันทกึ ควำมเห็นของกรรมกำรสถำนศึกษำข้นั พืน้ ฐำน ๑๕.
๑๖.
คำนำ ๑๗.
สำรบญั ๑๘.
๑๙
บทสรปุ ผ้บู รหิ ำร ๒๐.
ส่วนที่ ๑ ขอ้ มูลพนื้ ฐำนโรงเรยี นปริยัติสำมญั นครรำชสมี ำ ๒๑.
๒๖.
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในปี ๒๕๖๓ ๓๐.
๓๕.
ส่วนท่ี ๒ ผลการประเมนิ คุณภาพภายนอก รอบแรก จาก สมศ. วันท่ี ๓๐ มิ.ย. – ๑ ก.ค. ๒๕๔๘ ๔๐.
ผลการประเมนิ คุณภาพภายนอก รอบสอง จาก สมศ. วันท่ี ๑ – ๓ มถิ ุนายน ๒๕๕๒ ๔๑.
๔๒.
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม จาก สมศ. วนั ที่ ๓ – ๕ มถิ นุ ายน ๒๕๕๖ ๔๓.
ผลการประเมนิ คณุ ภาพภายนอก รอบส่ี จาก สมศ. วันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ก.
ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำ ข.
ค.
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน ง.
ฉ.
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจดั การ ช.
ซ.
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรยี นการสอนทเ่ี นน้ ผ้เู รียนเป็นสาคัญ ฌ.
ส่วนท่ี ๓ สรุปผล แนวทำงกำรพฒั นำคุณภำพกำรศึกษำ ญ.
ฎ.
สรปุ ผลการประเมินคณุ ภาพภายในของโรงเรียนปรยิ ัติสามัญนครราชสมี า ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ ฏ.
ฑ.
ความตอ้ งการท่ีอยากจะไดร้ ับการชว่ ยเหลือ ฒ.-บ.

ประกาศ : กาหนดคา่ เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๕ ป.
ผ.
ส่วนที่ ๔ ภำคผนวก ( หนา้ ก. ถงึ ผ. )
เกรดเฉลย่ี ผมสาฤทธแ์ิ ต่ละกลุม่ สาระทไี่ ดร้ ะดับ ๓ ขนึ้ ไป ของชั้น ม. ตน้ และ ม. ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ผลทางการทดสอบทางการศกึ ษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-Net)ของชัน้ ม.๓ และ ม.๖ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔

เปรียบเทียบผลทางการทดสอบ (O-Net) ของชั้น ม.๓ และ ม.๖ ปกี ารศึกษา ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔
ผลทางการทดสอบ ( B-Net ) ของชน้ั ม.๓ และ ม.๖ ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔

เปรยี บเทยี บผลทางการทดสอบ ( B-Net ) ของชนั้ ม.๓ และ ม.๖ ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔

ผลสอบพระปริยัตธิ รรมแผนกธรรมและบาลสี นามหลวง ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔
ขอ้ มลู การใช้แหล่งเรียนรภู้ ายในและภายนอกโรงเรียนปรยิ ัติสามญั นครราชสีมา

ร้อยละของนักเรียนท่เี ขา้ ชมุ นมุ ฯ ตามความสมคั รใจ , ปฏิบตั ิกจิ ของสงฆ์เปน็ ประจาในวัดทีอ่ าศัย
รอ้ ยละของนกั เรยี นทป่ี ฏิบตั ิกจิ ของสงฆ์

ร้อยละของนักเรียนทเ่ี ขา้ แถวสวดมนตก์ ่อนเข้าเรยี น

ตารางและแผนภมู ิ สรุปการเจริญเติบโตทางรา่ งกาย ( ชัง่ น้าหนกั – วัดส่วนสงู )

ข้อมลู งบประมาณโรงเรยี นปริยตั ิสามญั นครราชสีมา ประจาปกี ารศึกษา ๒๕๖๔
ภาพประกอบกจิ กรรมโดยภาพรวม ตลอดปกี ารศึกษา ๒๕๖๔

คาส่ังแตง่ ต้ังคณะกรรมการประเมินคณุ ภาพภายในของโรงเรยี นปริยตั สิ ามญั นครราชสมี าปีการศกึ ษา๒๕๖๔
คาส่งั แตง่ ตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานของโรงเรยี นปรยิ ตั ิสามัญนครราชสีมา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

*************************

บทสรุปผูบ้ รหิ ารสถานศกึ ษา

ชอ่ื โรงเรยี น โรงเรียนปริยตั สิ ามัญนครราชสมี า ท่อี ยู่ วัดพระนารายณม์ หาราช วรวหิ าร เลขที่ ๔๑๗
ถนนจอมพล ตาบลในเมือง อาเภอเมอื ง จังหวดั นครราชสีมา รหสั ไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐ โทรศพั ท์
๐ – ๔๔๒๖ - ๘๗๗๕ โทรสาร ๐ – ๔๔๒๖ - ๗๘๐๗ เปดิ ทาการสอนมาต้ังแต่ปกี ารศึกษา ๒๕๒๓ สังกัด
สานกั งานพระพทุ ธศาสนาแห่งชาติ

ชอ่ื ผูบ้ ริหำรโรงเรียน พระครูปริยัตริ ตั นวิชยั เบอรโ์ ทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๙๒๕๔๑
E-mail : [email protected]
จำนวนครู ๒๓ รปู /คน จาแนกเปน็ ผบู้ ริหาร ๔ รปู , ครปู ระจา ๑๕ รปู /คน ครูพิเศษ ๔ รปู /คน
เจ้าหน้าทอี่ น่ื ๆ ๓ คน
จำนวนนักเรียน รวม ๑๓๔ รปู จาแนกเป็น ระดับมธั ยมศึกษาตน้ ๗๓ รูป ระดับมัธยมศกึ ษาปลาย ๖๑ รปู

ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศกึ ษำของสถำนศกึ ษำ ระดับกำรศึกษำขน้ั พ้นื ฐำน

โรงเรียนปรยิ ัตสิ ามญั นครราชสีมา จัดการเรยี นการสอนระดับมัธยมศึกษา มีนกั เรียนระดบั ชนั้ มัธยมศึกษาปที ่ี ๑
ถึงชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีที่ ๖ ไดจ้ กั การศกึ ษาตามแนวนโยบายของกระทรวงศกึ ษาธกิ าร ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขนั้ พน้ื ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรบั ปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐) และหลกั สูตรการศกึ ษาพระปริยตั ิธรรม
แผนกสามญั ศกึ ษา ตามมติคณะอนกุ รรมการหลักสตู รการศึกษาพระปริยตั ิธรรมแผนกสามญั ศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยคณะกรรมการมหาเถรสมาคม และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยี นปรยิ ตั สิ ามัญนครราชสมี า ปกี ารศกึ ษา
๒๕๖๔ โดยใช้หลักการบริหารจดั การแบบมีส่วนร่วม หลักธรรมาภิบาล หลักการใชโ้ รงเรียนเป็นฐาน ตามหลัก
PDCA เพ่ือขับเคลือ่ นการจัดการศกึ ษาของโรงเรยี น โรงเรยี นมุง่ จัดการศกึ ษาโดยมุง่ เน้นพฒั นาให้ผเู้ รียนมี
คณุ ธรรม จรยิ ธรรม มีความเปน็ ไทย เป็นผู้นาทางดา้ นพธิ ีกรรมทางพระพทุ ธศาสนาได้ จัดประสบการณ์ให้
ผเู้ รียนได้เรียนรอู้ ย่างหลากหลาย ทั้งด้านวชิ าการและกิจกรรมเสรมิ หลักสูตรนอกโรงเรยี น ใหผ้ ูเ้ รียนไดเ้ ลือก
เรียนตามความถนัด ความสนใจ อันจะนาไปสกู่ ารเรยี นร้เู พ่อื มุ่งเนน้ การพฒั นาอจั ฉรยิ ภาพสคู่ วามเปน็ เลิศใน
ดา้ นที่ตนเองถนดั ได้เรยี นรู้ผา่ นกจิ กรรมการเรยี นรทู้ หี่ ลากหลาย ทัง้ โครงการวชิ าการ และกจิ กรรมพัฒนา
ทกั ษะชวี ิตดา้ นต่าง ๆ การจัดกจิ กรรมทัศนศึกษาและศกึ ษาเรียนร้นู อกห้องเรยี นอย่างหลากหลาย ม่งุ เนน้ การ
สรา้ งเสริมและรกั ษาสขุ ภาพกาย สุขภาพจิต สร้างสขุ ภาวะทด่ี ใี ห้กับผเู้ รียน เพ่ือให้ผู้เรยี นมีสุขภาพสมบูรณ์
แขง็ แรง และมีทกั ษะชีวติ ทดี่ ี

แมว้ ่าในช่วง ภาคเรียนที่ ๑ ในปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ น้ี จะมกี ารระบาดของ COVID-19 มากขึ้นจนทาง
จังหวดั นครราชสมี า ตอ้ งประกาศงดการรวมตวั กนั ของผู้คน ทางโรงเรยี นจาเป็นตอ้ งเปลยี่ นมาจดั การเรยี นการ
สอนแบบออนไลนก์ ต็ าม ด้วยความร่วมมอื รว่ มใจกนั ของผูบ้ รหิ ารฯ คณะครู นกั เรยี น และผปู้ กครองนกั เรยี น ได้
ชว่ ยกันประคับประคอง จนสามารถผ่านสถานการณ์เหล่าน้นั มาไดด้ ว้ ยดี ถึงในภาคเรียนท่ี ๒ จะหวนกลบั มา
ระบาดอีกทางโรงเรยี นกเ็ อาประสบการณใ์ นภาคเรยี นท่ี ๑ มาปรบั ใช้แก้ปญั หาจนสามารถประเมินผล ประกาศ
ผล สน้ิ สุดภาคเรียน ส้ินสุดปกี ารศึกษาได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดได้โดยสมบรู ณ์

จากผลการดาเนนิ งานโครงการและกจิ กรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจดั การพัฒนาคณุ ภาพการศึกษา
ประสบผลสาเรจ็ ตามท่ไี ด้ตัง้ เป้าหมายไวใ้ นแต่ละมาตรฐาน โดยจัดทารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง

รายงานการประเมนิ ตนเองของโรงเรยี นปริยตั สิ ามัญนครราชสมี า ประจาปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ (๑)

(SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ เสนอตอ่ หน่วยงานตน้ สังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ผลกำรประเมินตนเองในภำพรวม
อย่ใู นระดบั ดีเลิศ มผี ลการดาเนินงานแต่ละมาตรฐาน ดงั ต่อไปนี้

มำตรฐำนที่ ๑ ด้ำนคณุ ภำพผูเ้ รยี น
มีผลประเมินอยู่ในระดับ ดี ท้ังนี้เพราะ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย เป็นไปตามความต้องการ ความสนใจ ความถนดั ของผเู้ รียน พฒั นาผเู้ รยี นตามสภาพจรงิ ของผูเ้ รียน
สอดคล้องกบั จุดเน้นของสถานศกึ ษา และสภาพของชุมชนท้องถิ่น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน และการ
เขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการคิดคานวณและวิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ดี มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน มี
ความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษากาหนด ปรากฏอย่างชัดเจน
มีความสามารถในการสร้างนวตั กรรม ใชน้ วตั กรรม สามารถค้นพบความถนัดและความสามารถของตนเอง เลอื ก
ศกึ ษาต่อได้ตามตามความถนดั ตามความต้องการและความสนใจ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อเพือ่ การมี
งานทา ส่งเสริมใหน้ ักเรียนมีสขุ ภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี สร้างพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม ครูมีการเย่ียมวัด
เพ่ือสารวจปัญหาและวิเคราะห์ผู้เรียน เพื่อเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล และครูมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดจุดเด่นในการติดต่อส่ือสาร ในสถานการณ์ COVID –19 ทาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะการแสวงหาความรโู้ ดยวิธกี ารศึกษาแบบออนไลนไ์ ด้อยา่ งเหมาะสมและมคี ณุ ภาพ

มำตรฐำนท่ี ๒ ดำ้ นกระบวนกำรกำรบรหิ ำรและกำรจดั กำรสถำนศึกษำ
มีผลประเมนิ อยู่ในระดบั ดีเลิศ ท้ังน้ีเพราะสถานศึกษา.ใชก้ ระบวนการและการจัดการสถานศึกษา โดย
ไดน้ ้อมนาหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุ ตใ์ ช้ และบรหิ ารแบบมสี ่วนรว่ ม โดยผู้บรหิ ารสถานศึกษา
คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ไดร้ ่วมกนั วเิ คราะห์ วางแผน กาหนดเปา้ หมาย วิสัยทศั น์ พนั ธกิจ ที่
สอดคลอ้ งกับบรบิ ทสถานศึกษา ความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน นโยบายของรฐั บาล และแผนยุทธศาสตร์
จังหวัดนครราชสีมา สถานศึกษามีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ โดยใช้กระบวนการบริหารคุณภาพตามวงจร(PDCA) ครอบคลมุ งานท้ัง ๔ งาน ได้แก่ ๑) งาน
ด้านวิชาการ , ๒) งานบริหาร , ๓) งานปกครอง , ๔) งานบรกิ าร สถานศึกษามกี ารจัดทาโครงการการพัฒนา
หลักสตู รสถานศึกษาใหส้ อดคลอ้ งกับโครงการกิจกรรมท่ีส่งเสรมิ การพัฒนานวตั กรรมทางการศึกษา เพื่อส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ สถานศึกษาขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาร่วมกับผู้เกี่ยวข้องตามโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การจัดทามาตรฐานสถานศึกษา การกาหนดค่าเปา้ หมายในการพัฒนา การ
ควบคุม ติดตาม ประเมนิ ผล และนาผลไปใช้ในการปรับปรงุ พัฒนาอย่างต่อเน่ือง สถานศึกษาโครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน กาหนดให้มีการเยี่ยมวัดที่ผู้เรียนอยู่อาศัย และจัดหาทุนการศึกษาให้ผู้เรียน จัดหา
อุปกรณ์การเรียน ผ้าไตรจีวรแจกฟรีให้ผู้เรียนทุกรูป สถานศึกษาสร้างขวัญและกาลังใจแก่คณะครูในการ
ปฏิบัติงาน โดยการจัดทาโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ จัดทาคู่มือในการ
นิเทศ ปฏิทินนิเทศ โดยมีการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ใช้ผลการประเมินและการดาเนินงานที่ผ่านมาเป็น
ฐานข้อมูลในการพฒั นา และสอดคลอ้ งกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดาเนินงาน สามารถปรบั ปรุง
แก้ไขงานใหด้ ีข้ึนอย่างตอ่ เน่ือง โดยกาหนดให้บุคลากรมีสว่ นร่วมรับผิดชอบการดาเนินงาน พร้อมนาเสนอผล
การบริหารจัดการสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้รับทราบ ส่งผลให้เกิดจุดเด่น คือ สถานศึกษามีการ

รายงานการประเมนิ ตนเองของโรงเรยี นปรยิ ตั สิ ามญั นครราชสีมา ประจาปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (๒)

บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมีการใช้เทคโนโลยีในการดาเนินงาน จากสถานการณ์ COVID-19
สถานศึกษาดาเนินการส่งเสริมสนับสนุน โดยครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน google classsroom

หรอื line เพอื่ ใหผ้ ู้เรยี นมคี วามรู้ ความเข้าใจยง่ิ ข้ึน

มำตรฐำนท่ี ๓ ด้ำนกระบวนกำรเรยี นกำรสอนทเ่ี นน้ ผู้เรียนเปน็ สำคัญ
มผี ลประเมินอย่ใู นระดบั ดีเลิศ ท้งั นี้เพราะสถานศกึ ษาได้ดาเนนิ การใหม้ ีการจดั การเรียนการสอนทเ่ี นน้
ผเู้ รียนเป็นสาคัญ โดยดาเนินการผ่านโครงการและกิจกรรม ดังต่อไปน้ี โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

วิชาการ โครงการยกระดับผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียนกล่มุ สาระการเรียนรู้ท้ัง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการ
พัฒนาหลกั สูตรสถานศึกษา ส่งเสริมสนบั สนนุ ให้ครูผู้สอนทุกท่านจัดทาส่ือ นวัตกรรมเทคโนโลยี เพอ่ื จัดการ

เรยี นการสอนออนไลน์ ในชว่ งสถานการณ์ COVID-19 และมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิ ผู้เรยี นอยา่ ง
เป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โครงการพัฒนาและวิจัยในช้ันเรียน กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมปฏิบัติธรรม

ประจาปี ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active Learning และจัดทาแผนการจัดการ
เรยี นรู้ ท่ีมุ่งเน้นใหผ้ ู้เรียนมกี ารคิดวิเคราะห์ มีการประเมนิ ผ้เู รยี นตามสภาพจรงิ โดยการใชเ้ ครอื่ งมือและวิธีการ

วัดผลและการประเมินผลท่หี ลากหลายบูรณาการใชเ้ ทคโนโลยี พัฒนารูปแบบ วิธีการ ผา่ นกระบวนการการสรา้ ง
นวัตกรรมของนกั เรียน ในรูปแบบโครงงาน มีการร่วมมอื ตามข้อตกลงวิชาการ(MOU) กับสถาบันอดุ มศกึ ษาช้ัน
นาของจังหวัดนครราชสีมา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความ

รับผดิ ชอบต่อสว่ นรวมและสงั คม มสี ขุ ภาพการและสขุ ภาพจิตทีด่ ี มีทักษะและความสามารถด้านเทคโนโลยี

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ โรงเรียนปริยัติสำมัญนครรำชสีมำ ประจำปี

กำรศึกษำ ๒๕๖๔

มำตรฐำนกำรศกึ ษำ ระดับคณุ ภำพ

มาตรฐานท่ี ๑ คณุ ภาพของผเู้ รียน ดี

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิ ารและจัดการสถานศกึ ษา ดีเลิศ

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ ผเู้ รยี นเปน็ สาคญั ดเี ลศิ

สรุป ดเี ลิศ

แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงข้นึ

เนอ่ื งจากการพฒั นาการศึกษาของโรงเรียนปริยตั สิ ามญั นครราชสีมา ยังไมไ่ ดเ้ ปน็ ไปตามเป้าหมายสูงสดุ
ที่ต้งั ไว้ จาเป็นตอ้ งมโี ครงการเพอื่ พัฒนาใหโ้ รงเรยี นยกระดบั ท้ัง ๓ มาตรฐานการศกึ ษาใหส้ งู ขึน้ เหน็ ควรนา
โครงการดังต่อไปน้ี มาเป็นแนวทางการการพฒั นาในปีการศึกษาตอ่ ไป

๑) โครงการพฒั นาหลักสตู รสถานศึกษา
๒) โครงการสง่ เสรมิ พัฒนากล่มุ บริหารวชิ าการ
๓) โครงการสง่ เสริมพัฒนากลมุ่ บริหารทวั่ ไป
๔) โครงการสง่ เสริมพฒั นากลุ่มบรหิ ารงบประมาณ
๕) โครงการส่งเสริมพฒั นากลุ่มงานบคุ คล
๖) โครงการประกนั คุณภาพการศกึ ษา

รายงานการประเมนิ ตนเองของโรงเรยี นปริยตั ิสามญั นครราชสีมา ประจาปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (๓)

๗) โครงการพัฒนาศกั ยภาพผู้เรียนของกลมุ่ สาระการเรียนรู้ ๘ กล่มุ สาระ
๘) โครงการยกระดบั ผลสมั ฤทธ์ทิ างการศึกษาระดบั ชาติข้ันพื้นฐาน (O-Net) และผลสัมฤทธิท์ างการ
ศึกษาระดบั ชาติ ด้านพระพทุ ธศาสนา (B-Net)

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรยี นปริยตั ิสามัญนครราชสีมา ประจาปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (๔)

สว่ นที่ ๑
ข้อมลู พ้นื ฐำนของสถำนศกึ ษำ

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรยี นปรยิ ตั ิสามญั นครราชสีมา ประจาปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ (๕)

สว่ นที่ ๑ ข้อมูลพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ

๑. ข้อมลู ทว่ั ไป

ช่ือโรงเรยี น โรงเรียนปรยิ ัติสามัญนครราชสีมา ทอี่ ยู่ วัดพระนารายณม์ หาราช วรวิหาร เลขที่

๔๑๗ ถนนจอมพล ตาบลในเมือง อาเภอเมอื ง จังหวดั นครราชสมี า รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

โทรศัพท์ ๐ – ๔๔๒๖ - ๘๗๗๕ โทรสาร ๐ – ๔๔๒๖ - ๗๘๐๗ เวบ็ ไซต์ www.pariyat.info ,

E-mail : [email protected]

เปิดทาการสอนมาตง้ั แตป่ กี ารศกึ ษา ๒๕๒๓ สงั กดั สานักเขตการศกึ ษาพระปรยิ ัตธิ รรม แผนกสามัญ

ศกึ ษาเขต ๑๑ สานักงานพระพทุ ธศาสนาแห่งชาติ เปิดทาการสอนต้ังแต่ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ฃั้น

มธั ยมศกึ ษาปีท่ี ๖ ได้รบั อนญุ าตให้เปิดดาเนินการ เมอ่ื วนั ท่ี ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๓ ตามใบอนุญาตเลขท่ี

๙๑/๒๕๒๓ ปจั จุบนั น้ี มี พระธรรมวรนายก เป็นเจา้ อาวาสวดั พระนารายณ์มหาราช วรวหิ าร ผรู้ ับใบอนุญาต มี

พระธรรมวรนายก เปน็ ผูจ้ ดั การ มี พระครูปริยัตริ ัตนวชิ ยั เป็นผ้อู านวยการ

๒. ขอ้ มูลบุคลำกรทำงกำรศกึ ษำ

๑)จำนวนบคุ ลำกรจำแนกตำมตำแหน่ง เพศ ระดบั กำรศึกษำ และประสบกำรณใ์ นตำแหน่ง

เพศ (รูป/คน) ระดบั การศกึ ษา ประสบการณ์

ประเภทบคุ ลากร บรรพชิต ชาย หญิง รวม ตา่ กวา่ ป.ตรี ป.โท ป.เอก ในตาแหน่ง
ป.ตรี (เฉลยี่ ) (ป)ี

ผู้รบั ใบอนญุ าต/ผจู้ ดั การ ๑ - - ๑ - - - ๑ ๔๐

ผู้อานวยการ ๑ - -๑ - - ๑ - ๒๐

รองผู้อานวยการ ๓ - -๓ - ๓ - - ๒๕

ครูประจา ๗ ๕ ๓ ๑๕ - ๑๔ ๑ - ๑๓

ครพู ิเศษ ๑ ๑ ๒๔ - ๓ - ๑ ๑

ครูบาลี ๑ - -๑ - - ๑ - ๒๒

บุคลากรทางการศึกษา - ๑ ๒๓ ๑ ๒ - - ๕

คนขบั รถ - - -- - - - - -

อนื่ ๆ(ระบ.ุ ......................) - - - - - - - - -

รวม ๑๓ ๗ ๗ ๒๘ ๑ ๒๒ ๓ ๒ -

ระดบั การศกึ ษาบคุ ลากรโรงเรยี นปรยิ ตั ิสามญั นครราชสมี า
ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔

อน่ื ๆ ปรญิ ญาเอก
ปรญิ ญาโท

ปรญิ ญาตรี

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนปริยตั ิสามญั นครราชสมี า ประจาปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ (๖)

๒) จำนวนครูผูส้ อนแยกตำมกลุม่ สำระกำรเรียนรู้และคำ่ เฉลย่ี จำนวนชัว่ โมงในกำรสอนของครู ๑ รูป/คน

กลมุ่ สำระกำรเรยี นรู้ จำนวน รปู /คน ชว่ั โมงสอนเฉลีย่ รปู ,คน/สัปดำห์ หมำยเหตุ
ภาษาไทย ๒ ๑๘
คณิตศาสตร์ ๓ ๑๘
วิทยาศาสตร์ ๔ ๑๕
สงั คมศึกษา ศาสนาและวฒั นธรรม ๔ ๑๕
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ ๑๑
ศลิ ปะ ๑ ๑๑
การงานอาชพี ๑ ๑๖
ภาษาต่างประเทศ ๒ ๑๘
ภาษาบาลี ๓ ๑๘
ธรรมวินัย ๒ ๑๘

๓.ขอ้ มลู นกั เรียน

จำนวนนกั เรยี น ปีกำรศกึ ษำ ๒๕๖๔ หมำยเหตุ
ม. ๖ รวม(รปู )
ระดบั ชน้ั เรยี น ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ ม. ๕ ๒ ๑๐

จานวนหอ้ ง ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ -๒
๒๔ ๑๓๒
พระภิกษุ - - ๑ - ๑ ๑๒ ๑๓๔

สามเณร ๒๐ ๑๙ ๓๔ ๑๙ ๑๘

รวมเฉลย่ี ตอ่ หอ้ ง ๒๐ ๑๙ ๑๗ ๙.๕ ๙

จานวนนกั เรยี น โรงเรยี นปรยิ ตั สิ ามญั นครราชสมี า
ปี การศกึ ษา ๒๕๖๔

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ ม. ๕ ม. ๖
รายงานการประเมนิ ตนเองของโรงเรียนปรยิ ตั สิ ามญั นครราชสีมา ประจาปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ (๗)

๔. ข้อมลู ผลสัมฤทธ์ิทำงวิชำกำรของผเู้ รียน
๑) ผู้เรยี นมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ ตัง้ แต่ ๓.๐ ขึ้นไป

ช้นั จานวนผู้เรียนมผี ลสัมฤทธิท์ างการเรยี น ต้งั แต่ ๓.๐ ขึ้นไป ( จานวน ๑๓๔ รปู )
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์ สังคมศึกษา สขุ ศึกษา ศิลปะ การงานฯ ภาษาอังกฤษ

ม.๑ - ๒ ๒ - ๕๓ ๖ ๒

ม.๒ ๖ ๑๑ ๕ ๙ ๘ ๒ ๑๖ ๒

ม.๓ ๘ ๑ ๑๑ - ๒๐ ๑๐ ๑๘ ๒

ม.๔ ๙ ๒ ๑๑ ๓ ๑๐ ๖ ๑๗ ๔

ม.๕ ๘ ๓ ๔ ๑๑ ๗ ๗ ๑๖ ๓

ม.๖ ๕ ๓ ๑๙ ๑๐ ๑๘ ๗ ๒๒ ๔

รวม ๓๖ ๒๒ ๕๒ ๓๓ ๑๐๓ ๓๕ ๙๕ ๑๗

ร้อยละ ๒๖.๘๗ ๑๖.๔๒ ๓๘.๘๑ ๒๔.๖๓ ๗๖.๘๗ ๒๖.๑๒ ๗๐.๙๐ ๑๒.๖๙

จานวนผเู้ รียนมผี ลสมั ฤทธ์ิทางการเรียนดา้ นพระพทุ ธศาสนา ต้งั แต่ ๓.๐ ขึน้ ไป ( จานวน ๑๓๔ รูป )

ชน้ั ภาษาบาลี ธรรมวนิ ัย พทุ ธประวตั ิ กระทู้ธรรม ศาสนปฏบิ ัติ

ม. ๑ ๓ ๓ ๓ ๓ -

ม. ๒ ๙ ๕ ๒ ๗ ๑๖

ม. ๓ ๒๒ ๑๕ ๒๕ ๑๒ ๓๐

ม. ๔ ๑๐ ๑๒ ไมเ่ รียน ๑๑ ๑๕

ม. ๕ ๑๒ ๑๒ ไมเ่ รยี น ไมเ่ รยี น ๑๕

ม. ๖ ๙ ๑๗ ไม่เรยี น ไม่เรยี น ๓

รวม ๖๕ ๖๔ ๓๐ ๓๓ ๗๙

ร้อยละ ๔๘.๕๑ ๔๗.๗๖ ๔๑.๑๐ ๓๕.๘๗ ๕๘.๙๖

๒) ค่ำเฉล่ยี ของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบั ชำติข้นั พนื้ ฐำน (O-Net) ปกี ำรศกึ ษำ ๒๕๖๔

คะแนนเฉลี่ย : ผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ม. ๓ (จานวน ๓๔ รูป)

รายวิชา ของโรงเรียน ระดับจงั หวดั สงั กัดสานักพทุ ธฯ ระดบั ประเทศ

๑ ภาษาไทย ๓๕.๒๕ ๔๙.๘๐ ๓๖.๓๒ ๕๑.๑๙

๒ คณิตศาสตร์ ๒๐.๔๗ ๒๓.๔๘ ๑๙.๐๗ ๒๔.๔๗

๓ วทิ ยาศาสตร์ ๒๗.๓๗ ๓๑.๐๑ ๒๘.๐๒ ๓๑.๔๕

๔ ภาษาอังกฤษ ๒๒.๒๙ ๒๙.๗๑ ๒๕.๒๖ ๓๑.๑๑

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนปริยตั สิ ามัญนครราชสมี า ประจาปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ (๘)

คะแนนเฉล่ีย : ผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดบั ชาตขิ ัน้ พ้ืนฐาน (O-Net) ม. ๖ (จานวน ๒๕ รปู )

รายวิชา ของโรงเรียน ระดับจังหวดั สังกัดสานักพทุ ธฯ ระดับประเทศ

๑ ภาษาไทย ๓๗.๖๔ ๔๖.๒๑ ๓๖.๐๖ ๔๖.๔๐

๒ คณิตศาสตร์ ๑๒.๒๗ ๒๐.๕๓ ๑๕.๒๘ ๒๑.๒๘

๓ วิทยาศาสตร์ ๒๗.๒๕ ๒๘.๕๗ ๒๔.๖๕ ๒๘.๖๕

๔ สังคมศกึ ษาฯ ๓๕.๓๙ ๓๖.๙๖ ๓๒.๗๗ ๓๖.๘๗

๕ ภาษาองั กฤษ ๑๗.๙๗ ๒๔.๓๒ ๑๙.๖๓ ๒๕.๕๖

๓) ค่ำเฉลีย่ ของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบั ชำติ ด้ำนพระพทุ ธศำสนำ (B-Net) ปกี ำรศึกษำ ๒๕๖๔

คะแนนเฉล่ีย : ผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดับชาตดิ ้านพระพุทธศาสนา (B-Net) ม. ๓ (จานวน ๓๔ รปู )

รายวชิ า ของโรงเรยี น ระดับจงั หวัด สังกัดสานักพทุ ธฯ ระดบั ประเทศ

๑ ภาษาบาลี ๓๔.๒๐ ๓๒.๙๒ ๓๔.๐๓ ๓๓.๕๑

๒ ธรรมะ ๓๖.๖๗ ๓๓.๐๒ ๓๒.๖๓ ๓๒.๔๘

๓ พทุ ธประวตั ิ ๓๙.๔๐ ๓๕.๓๕ ๓๔.๘๒ ๓๔.๙๖

๔ วนิ ัย ๕๑.๙๓ ๔๔.๑๐ ๔๓.๒๕ ๔๒.๗๔

คะแนนเฉล่ีย : ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-Net) ม. ๖ (จานวน ๒๕ รปู )

รายวชิ า ของโรงเรียน ระดบั จงั หวัด สงั กัดสานักพทุ ธฯ ระดับประเทศ

๑ ภาษาบาลี ๓๒.๓๖ ๒๙.๑๙ ๒๙.๓๐ ๒๙.๔๘

๒ ธรรมะ ๓๒.๙๑ ๒๙.๘๓ ๓๐.๙๕ ๒๙.๗๑

๓ พุทธประวัติ ๓๗.๖๔ ๓๒.๕๕ ๓๔.๒๒ ๓๓.๐๑

๔ วนิ ยั ๔๒.๔๕ ๓๗.๘๖ ๓๙.๒๔ ๓๗.๐๐

๔) เปรียบเทยี บพฒั นำกำรทำงกำรทดสอบทำงกำรศกึ ษำระดับชำติข้นั พนื้ ฐำน ( O-Net )

ระดบั มธั ยมศกึ ษำปีที่ ๓

ค่ำเฉลีย่ ค่ำเฉลยี่ จำนวนนักเรียนท่มี คี ะแนนผลกำรสอบ

รำยวิชำ O-Net ต้ังแต่รอ้ ยละ ๕๐ ขึน้ ไป

ภาษาไทย ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ +เพมิ่ / - ลด ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ +เพม่ิ / - ลด
คณติ ศาสตร์ ๔๐.๒๐ ๓๕.๒๕ - ๔.๙๕
วิทยาศาสตร์ ๑๘.๓๒ ๒๐.๔๗ + ๒.๑๕ ๑๕.๗๙ ๘.๘๒ - ๖.๙๗
ภาษาอังกฤษ ๒๕.๓๓ ๒๗.๓๗ + ๒.๐๔
๒๕.๒๖ ๒๒.๒๙ - ๒.๙๗ -- -

-- -

- ๒.๙๔ + ๒.๙๔-

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนปรยิ ตั ิสามญั นครราชสมี า ประจาปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ (๙)

ระดับมธั ยมศกึ ษำปีที่ ๖

คำ่ เฉลย่ี ค่ำเฉลย่ี จำนวนนักเรยี นทมี่ ีคะแนนผลกำรสอบ

รำยวิชำ O-Net ตงั้ แต่ร้อยละ ๕๐ ข้นึ ไป

ภาษาไทย ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ +เพิม่ / - ลด ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ +เพมิ่ / - ลด
คณิตศาสตร์ ๓๓.๒๖ ๓๗.๖๔ + ๔.๓๘
วิทยาศาสตร์ ๑๘.๐๑ ๑๒.๒๗ - ๕.๗๔ ๙.๕๒ ๘.๐๐ - ๑.๕๒
สังคมศกึ ษาฯ ๒๖.๔๙ ๒๗.๒๕ + ๐.๗๖
ภาษาอังกฤษ ๓๑.๕๗ ๓๕.๓๙ + ๓.๘๒ -- -
๒๐.๙๕ ๑๗.๙๗ - ๒.๙๘
-- -

๔.๗๖ - - ๔.๗๖

-- -

๕) เปรยี บเทียบพฒั นำกำรทำงกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ด้ำนพระพทุ ธศำสนำ ( B-Net )

ระดบั มัธยมศกึ ษำปที ี่ ๓

คำ่ เฉลี่ย ค่ำเฉลีย่ จำนวนนักเรยี นทม่ี ีคะแนนผลกำรสอบ

รำยวิชำ B-Net ตัง้ แตร่ ้อยละ ๕๐ ขนึ้ ไป

ภาษาบาลี ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ +เพิม่ / - ลด ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ +เพ่ิม / - ลด
ธรรมะ ๓๐.๔๒ ๓๔.๒๐ + ๓.๗๘
พทุ ธประวัติ ๓๕.๔๗ ๓๖.๖๗ + ๑.๒๐ - ๑๔.๗๑ + ๑๔.๗๑
วนิ ยั ๓๙.๔๗ ๓๙.๔๐ - ๐.๐๗
๓๒.๐๐ ๕๑.๙๓ + ๑๙.๙๓ ๑๐.๕๓ ๑๑.๗๖ + ๑.๒๓

๒๖.๓๒ ๑๗.๖๕ - ๘.๖๗

๕.๒๖ ๕๐.๐๐ + ๔๔.๗๔

ระดับมัธยมศึกษำปที ่ี ๖

คำ่ เฉล่ยี คำ่ เฉล่ยี จำนวนนักเรียนท่มี คี ะแนนผลกำรสอบ

รำยวิชำ B-Net ตั้งแตร่ อ้ ยละ ๕๐ ข้ึนไป

ภาษาบาลี ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ + เพ่ิม / - ลด ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ + เพมิ่ / - ลด
ธรรมะ ๓๙.๔๓ ๓๒.๓๖ - ๗.๐๗
พทุ ธประวตั ิ ๓๗.๑๔ ๓๒.๙๑ - ๔.๒๓ ๒๓.๘๑ - - ๒๓.๘๑
วนิ ัย ๔๘.๑๙ ๓๗.๖๔ - ๑๐.๕๕
๔๒.๖๗ ๔๒.๔๕ - ๐.๒๒ ๙.๕๒ ๔.๐๐ - ๕.๕๒

๕๗.๗๔ ๒๐.๐๐ - ๓๗.๗๔

๒๘.๕๗ ๒๐.๐๐ - ๘.๕๗

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนปริยตั สิ ามญั นครราชสีมา ประจาปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ (๑๐)

๖) ผู้เรยี นมีผลงำนสรำ้ งสรรคเ์ ป็นนวตั กรรม

ชนั้ ผู้เรยี นมผี ลงำนสร้ำงสรรค์เป็นนวตั กรรม

ม. ๑ ( ๒๐ รูป ) จำนวน (รปู ) คิดเปน็ ร้อยละ
ม. ๒ ( ๑๙ รูป )
ม. ๓ ( ๓๔ รูป ) ๑๗ ๙๕.๐๐
ม. ๔ ( ๑๙ รูป )
ม. ๕ ( ๑๘ รูป ) ๑๖ ๘๔.๒๑
ม. ๖ ( ๒๔ รูป )
รวม ( ๑๓๔ รปู ) ๒๙ ๘๕.๒๙

๑๗ ๘๙.๔๗

๑๖ ๘๘.๘๙

๒๑ ๘๗.๕๐

๑๑๖ ๘๖.๕๗

๗) ผูเ้ รยี นมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยสี ำรสนเทศ

ชน้ั ผ้เู รยี นมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยสี ำรสนเทศ

ม. ๑ ( ๒๐ รูป ) จำนวน (รปู ) คดิ เปน็ ร้อยละ
ม. ๒ ( ๑๙ รูป )
ม. ๓ ( ๓๔ รูป ) ๑๘ ๙๐.๐๐
ม. ๔ ( ๑๙ รปู )
ม. ๕ ( ๑๘ รปู ) ๑๗ ๘๙.๔๗
ม. ๖ ( ๒๔ รปู )
รวม ( ๑๓๔ รูป ) ๒๘ ๘๒.๓๕

๑๗ ๘๙.๔๗

๑๖ ๘๘.๘๙

๒๒ ๙๑.๖๗

๑๑๘ ๘๘.๐๖

๕. ข้อมูลกำรใชแ้ หล่งเรียนรภู้ ำยในและภำยนอกโรงเรยี น ปีกำรศกึ ษำ ๒๕๖๔

ขอ้ แหล่งเรียนรู้ ช่ือแหลง่ เรียนรู้ จำนวนคร้ัง
๑) แหลง่ เรยี นร้ภู ำยในโรงเรยี น
นันทนาการ , สืบคน้ ขอ้ มลู ตลอดปกี ารศกึ ษา
๑ ห้องสมดุ โรงเรยี น เรยี นรู้ , สืบค้นข้อมูล ตลอดปกี ารศกึ ษา
๒ ห้องคอมพวิ เตอร์ เรยี นรู้ , สบื คน้ ขอ้ มูล ตลอดปีการศกึ ษา
๓ ห้อง Smart Classroom เรยี นรภู้ าคปฏบิ ตั ิ ตลอดปกี ารศกึ ษา
๔ หอ้ งวทิ ยาศาสตร์ เรยี นรู้ , เสริมเพิม่ ประสบการณ์ ตลอดปกี ารศึกษา
๕ ห้องโสตทศั นปู กรณ์ เรียนรู้ , เสริมแนวทางดาเนินชีวิต ตลอดปกี ารศึกษา
๖ ห้องกจิ กรรมแนะแนว

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนปริยตั ิสามัญนครราชสีมา ประจาปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ (๑๑)

ข้อ แหลง่ เรียนรู้ ช่ือแหล่งเรยี นรู้ จำนวนครง้ั

๒) แหล่งเรียนร้ภู ำยนอกโรงเรยี น

๑ พระอุโบสถกลางน้า วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร วนั สาคญั ทางพระพุทธศาสนา

๒ พระวิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร วนั สาคัญทางพระพุทธศาสนา

หมำยเหตุ เนอ่ื งจากการระบาดของโควิด-๑๙ เกิดข้ึนตลอดปีจนไม่สะดวกที่จะใหน้ กั เรยี นออกไปยงั แหลง่ เรียนรนู้ อก

สถานศึกษา ซงึ่ ก็เปน็ การใหค้ วามรว่ มมอื ตอ่ มาตรการเฝา้ ระวังของทางราชการประกาศไว้ด้วย

๖. วสิ ัยทศั น์ พนั ธกิจ เป้ำหมำย อตั ลกั ษณ์ เอกลกั ษณ์ ของโรงเรยี นปรยิ ตั ิสำมัญนครรำชสีมำ

วิสยั ทศั น์
เราจกั ม่งุ มัน่ จัดการศกึ ษา ให้พระภิกษุสามเณร โรงเรียนปรยิ ัตสิ ามัญนครราชสีมาใหเ้ ป็นบุคคลแห่ง
คุณภาพมีความรดู้ ี มีความประพฤตปิ ฏบิ ัตดิ ี มคี วามสามารถดี พรอ้ มท่ีจะพัฒนาตนเองและสังคม ดารงตนให้
อย่ใู นสังคมอย่างมคี วามสุขได้

พันธกิจ
๑. ปรบั ปรุงสภาพแวดลอ้ มในโรงเรียนให้เออื้ ต่อการเรยี นรู้
๒. มงุ่ พฒั นานักเรยี นใหม้ คี ณุ ธรรมนาความรู้
๓. สง่ เสรมิ และสนบั สนุนใหค้ รูและบุคลากรไดร้ บั การพัฒนาอยา่ งต่อเนื่อง
๔. พัฒนาสื่อ นวตั กรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๕. พฒั นาการบริหารจัดการใหม้ ีประสทิ ธิภาพ

เป้ำหมำย
๑. นกั เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่ร้ใู ฝเ่ รยี น รกั การอ่าน การเขียน การคดิ วิเคราะหแ์ ละ
มีคุณลกั ษณะทพ่ี ึงประสงค์ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
๒. นกั เรยี นมคี ุณธรรมนาความรแู้ ละสามารถดารงตนอย่ใู นสังคมอยา่ งมีความสุขได้
๓. ครูมีการพัฒนาคณุ ภาพการจดั กิจกรรมการเรียนรู้ มีคณุ ธรรม และจริยธรรม
สามารถปฏิบตั ิงานในหน้าทไ่ี ด้เต็มศกั ยภาพ
๔. ชุมชนมสี ่วนรว่ มในการจดั การศกึ ษาของโรงเรยี น

อัตลกั ษณ์
เป็นศาสนทายาทที่ดี มีความร้คู ่ธู รรม สามารถเป็นผ้นู าในพิธกี รรมทางพระพทุ ธศาสนาและดารงตนอยู่ใน
สังคมอยา่ งมีความสขุ

เอกลกั ษณ์
การนงุ่ หม่ เปน็ ปรมิ ณฑลสีเดยี วกัน ( สีเหลือง(ส้ม) ) ย่ามสนี ้าเงิน ม.ต้น , ยา่ มสมี ว่ ง ม.ปลาย
๓ ก. กรุณาถอนรองเท้า กรณุ าลดย่ามจากไหล่ กรุณาติดบัตร

โรงเรียนปรยิ ตั สิ ามญั นครราชสมี า จัดการเรยี นการสอนระดับมธั ยมศกึ ษา มีนักเรยี นระดบั ช้ัน
มธั ยมศกึ ษาตอนต้นและตอนปลาย จานวน ๑๓๔ รปู ผบู้ รหิ าร/ครผู ู้สอน ๒๓ รปู /คน จัดทารายงานการ
ประเมนิ คณุ ภาพของตนเอง (SAR) ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ เสนอต่อหน่วยงานตน้ สงั กัด และหนว่ ยงานอนื่ ๆ ผลการ
ประเมนิ ตนเองในภาพรวม อยู่ในระดบั ดีเลิศ มีผลการดาเนินงาน ดงั ตอ่ ไปน้ี

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรยี นปรยิ ตั ิสามัญนครราชสมี า ประจาปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (๑๒)

โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการศกึ ษาดา้ นคุณภาพผเู้ รยี นจานวน ๒ ด้าน ได้แก่
๑) ดา้ นผลสัมฤทธท์ิ างการเรียนและ ๒) ด้านคุณลกั ษณะอนั พึงประสงคข์ องผ้เู รียน ดา้ นผลสัมฤทธท์ิ างการ
เรียนมงุ่ เนน้ ใหน้ ักเรียนมคี วามสามารถในการอ่าน การเขยี น การสอื่ สาร การคดิ คานวณ รวมทัง้ การมี
ผลสมั ฤทธท์ิ างการเรยี นตามหลักสตู รสถานศกึ ษา มคี วามสามารถในการวเิ คราะห์ คิดอย่างมวี ิจารณญาณ มี
ความสามารถในการสรา้ งนวตั กรรม การใช้เทคโนโลยสี ารสนเทศ การสอื่ สาร และการมคี วามรู้ ทักษะพ้นื ฐาน
เจตคตทิ ่ีดีตอ่ งานอาชพี เสรมิ ทกั ษะในการผลิตของใชใ้ นชวี ติ ประจาวันขนึ้ ใช้เอง เปน็ การลดค่าใช้จา่ ยใน
ชีวติ ประจาวนั ใหน้ อ้ ยลงด้วยการทาครมี อาบน้า , นา้ ยาซักผา้ , น้ายาปรับผ้านมุ่ , น้ายาล้างจาน และเจล
แอลกอฮอล์ลา้ งมือ ข้นึ ใช้เอง เพอ่ื ให้ผเู้ รียนตระหนกั ถงึ การป้องกนั การระบาดของ โรคตดิ เชอ้ื ไวรสั โคโรนา
(COVID-19) ทย่ี งั ขยายการติดต่อมากขึน้ เรื่อย ๆ ในขณะนี้

สาหรับดา้ นคุณลกั ษณะอันพึงประสงคข์ องผูเ้ รียน ม่งุ เน้นใหผ้ เู้ รยี นมคี ุณลักษณะและค่านยิ มทด่ี ตี ามท่ี
โรงเรยี นกาหนด และมสี ุขภาวะทางรา่ งกายและสังคม ความภูมิใจในทอ้ งถน่ิ และความเปน็ ไทยการยอมรับทจ่ี ะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

ประเดน็ ภาพความสาเร็จดา้ นคุณภาพผเู้ รยี น โรงเรยี นมกี ารวเิ คราะหผ์ ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้
กาหนดเปน็ เปา้ หมายทางการเรยี นโดยใชข้ ้อมูลฐาน ๓ ปียอ้ นหลังเปน็ เป้าหมายคุณภาพนักเรียนใหพ้ ัฒนาสงู ขนึ้
จดั กิจกรรมการเรยี นการสอนเนน้ การปฏบิ ตั ิ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคดิ คานวณ สง่ เสริม
ผเู้ รยี นให้พัฒนาเต็มศักยภาพ จดั แหลง่ เรยี นรภู้ ายในให้เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยที ่ีทนั สมัย จดั กิจกรรมให้
ผู้เรยี นมี สุขภาพกาย สขุ ภาพจิตดี มคี วามกล้าแสดงออก สรา้ งแรงจูงใจใหผ้ เู้ รียนขยันมาเรียน โดยขาดเรียนให้
น้อยท่สี ุด และสามารถอยรู่ ่วมกบั ผู้อนื่ อย่างมคี วามสขุ เนน้ ทักษะการทางานร่วมกนั ทาให้นักเรียนมีทักษะในการ
อา่ น การเขียน การส่ือสาร และการคิดคานวณเป็นไปตามเกณฑ์ท่โี รงเรียนกาหนดในแตร่ ะดบั ช้ัน

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ เพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา ในโรงเรียนปริยตั สิ ามญั นครราชสมี า การดาเนินการวเิ คราะหส์ ภาพปัญหา ผลการจดั การศกึ ษา
ทีผ่ ่านมา โดยใช้ขอ้ มลู พ้ืนฐานในการกาหนดเป้าหมายวิสยั ทัศน์และพันธกิจอย่างชดั เจน ในการดาเนนิ การพฒั นา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรยี นรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกล่มุ เปา้ หมาย เชอื่ มโยงกบั ชีวิตจริง จดั ทา
แผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ จัดอบรมเสริม
ความสามารถทางด้านไอทีให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทางด้านวิชาชีพ ตามความ
ต้องการของครูและสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ
สภาพของโรงเรยี นปริยัติสามัญนครราชสีมา โดยประเมินภาพความสาเรจ็ ดังนี้ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสยั ทัศน์
และพันธกิจท่ีโรงเรียนกาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบรบิ ทของโรงเรียน สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
ท้องถ่ิน วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมมรี ะบบการบรหิ ารจดั การคุณภาพอยา่ งเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคณุ ภาพการจัดการศกึ ษา
โดยนาแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเน่ือง มีการบริหาร
อตั รากาลัง ทรพั ยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลอื นักเรียน มีการนิเทศภายใน นาข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนาบคุ ลากร และผู้เกย่ี วข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วมกันรบั ผิดชอบต่อการจัด
การศกึ ษามีการบริหารจัดการเก่ียวกับงานวชิ าการ พฒั นาหลกั สตู ร กิจกรรมเสรมิ หลักสูตรท่ีเนน้ คณุ ภาพผูเ้ รียน
รอบด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากร
ตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
จัดสภาพแวดลอ้ มทางกายภาพ ภายในและภายนอกหอ้ งเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมทีเ่ อ้ือต่อการจดั การ

รายงานการประเมนิ ตนเองของโรงเรยี นปรยิ ตั ิสามัญนครราชสมี า ประจาปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ (๑๓)

เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจดั การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ จัด

ให้มหี ้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ , ห้อง Smart Classroom , ห้องวิทยาศาสตร์ , ห้องโสตทัศนูปกรณ์ , หอ้ งแนะ
แนวเสริม/เพิ่มอาชีพ เพ่ือใช้ในการบรหิ ารจัดการและการจัดการเรยี นรู้อย่างเหมาะสม

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทเ่ี น้นผูเ้ รียนเปน็ สาคัญ โดยการดาเนินงาน/โครงการ/กจิ กรรม

อย่างหลากหลาย มุง่ ส่งเสริมใหค้ รูจดั การเรียนการสอนเน้นการปฏบิ ัติ (Active learning) ให้ผ้เู รยี นผ่าน

กระบวนการคิด ปฏบิ ัตจิ รงิ เพ่อื นาไปสกู่ ารเรียนรทู้ ่ลี กึ ซงึ้ และคงทน ตามมาตรฐานและตัวช้วี ัดของหลกั สูตร

สถานศกึ ษา ให้นักเรยี นมีส่วนรว่ ม ครรู ู้จกั ผู้เรยี นเปน็ รายบคุ คล ดาเนนิ การตรวจสอบและประเมินผู้เรยี นอย่าง

เป็นระบบ และนาผลมาพฒั นาผเู้ รียน รวมทง้ั ร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ และนาผลที่ได้มาปรับปรงุ การจัดการ

เรยี นรู้ ครูมแี ผนการจัดการเรียนรูท้ ส่ี ามารถนาไปใช้จัดกิจกรรมไดจ้ รงิ ครใู ช้ส่อื และแหล่งเรียนรู้ มกี ารบริหาร

จดั การช้นั เรยี นเชิงบวก เพื่อใหน้ กั เรยี นรักการเรยี นรแู้ ละเรียนรู้รว่ มกนั อยา่ งมคี วามสุข มาเรียนอย่างสม่าเสมอ

ครูร่วมแลกเปลีย่ นเรยี นรู้และนาข้อมูลมารว่ มพัฒนาปรับปรุงการจดั การเรยี นรู้และสอนตามแผน ครูผลติ นวตั กรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ อกี ทั้งปรับโครงสร้างรายวชิ า หน่วยการเรียนรู้ สดั สว่ นคะแนนแตล่ ะหนว่ ย กาหนด

คณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์ท่สี อดคลอ้ งกับหน่วยการเรยี นรู้ สนับสนนุ ให้ครจู ดั การเรียนการสอนทีส่ ร้างโอกาสให้

นกั เรยี นทุกรูปมีสว่ นร่วม ไดล้ งมอื ปฏบิ ตั ิจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จดั การเรียนการสอนที่เนน้ ทักษะการคดิ

เชน่ จัดการเรยี นรูด้ ้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหนา้ ทใี่ ห้นกั เรยี นจัดบรรยากาศตามสถานทตี่ ่าง ๆ ท้งั ภายใน

หอ้ งเรยี นและนอกหอ้ งเรียน ครใู ชส้ ื่อการเรียนการสอน นวตั กรรมและเทคโนโลยี ภมู ปิ ญั ญาทอ้ งถิ่น มกี ารประเมนิ

คณุ ภาพและประสิทธิภาพของสอื่ การสอนท่ีใช้ครูทุกรปู /คนทางานวิจยั ในชั้นเรยี น ปกี ารศึกษาละ ๑ เร่อื ง โดย

กาหนดประเด็นภาพความสาเร็จด้านกระบวนการจดั การเรยี นการสอนที่เนน้ ผู้เรียนเปน็ สาคญั ดงั น้ี

ครูจดั การเรียนรใู้ หน้ ักเรียนผา่ นกระบวนการคิดและปฏิบตั จิ รงิ ใหน้ กั เรียนนาความรู้ไปประยกุ ตใ์ ช้ใน

ชีวิตประจาวนั ได้ มีแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดกจิ กรรมสาหรับนกั เรยี นทต่ี อ้ งการความชว่ ยเหลอื เป็นพเิ ศษ ให้

นกั เรยี นไดฝ้ ึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ไดแ้ สดงออก เป็นผสู้ ามารถสรปุ องคค์ วามรู้ นาเสนอผลงาน และสามารถ

นาไปประยกุ ต์ใชใ้ นชีวิตได้ เชน่ สอนให้นักเรยี นลงมอื ทาของใชใ้ นชวี ิตประจาวนั ดว้ ยตนเอง ทาครีมอาบนา้ น้ายา

ซักผ้า น้ายาปรับผ้านุม่ น้ายาลา้ งจาน เจลแอลกอฮอลล์ า้ งมอื เพ่ือปรับตวั ให้เข้ากับสถานการณใ์ นปัจจบุ ัน เป็นตน้

ครใู ชส้ ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรยี นรู้ รวมท้งั นาภูมปิ ญั ญาทอ้ งถิ่นมาใชใ้ นการจัดการเรียนรู้ นักเรยี น

ได้แสวงหาความรดู้ ้วยตนเองจากสื่อทหี่ ลากหลาย ครมู กี ารบรหิ ารจดั การช้นั เรยี นเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพนั ธ์

ระหวา่ งนกั เรยี นกบั ครู ครูกับนกั เรียน นักเรยี นกบั นกั เรียน นักเรียนรกั การเรยี นรู้ รกั ทจ่ี ะมาเรยี นอยา่ ง

สม่าเสมอ และสามารถอยู่ร่วมกนั ไดอ้ ยา่ งมีความสุข ครรู ว่ มกันออกแบบการวดั ผลประเมนิ ผลเพ่อื ตรวจสอบ และ

ประเมนิ ผ้เู รียนอยา่ งมีขัน้ ตอน ใชเ้ ครอื่ งมือ วิธกี ารวัดและประเมนิ ผลท่ีเหมาะสม พร้อมท้ังนาผลไปใชพ้ ัฒนาการเรียนร้ขู อง

ผู้เรยี น ครผู ู้สอนรว่ มกนั แลกเปลี่ยนความรแู้ ละประสบการณ์ (PLC) เปน็ ชมุ ชนแห่งการเรยี นรทู้ างวชิ าชพี และ

นาไปปรบั ปรงุ /พฒั นาการจดั การเรยี นรู้

รายงานการประเมนิ ตนเองของโรงเรียนปรยิ ตั สิ ามญั นครราชสมี า ประจาปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ (๑๔)

๗. ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศกึ ษำในปีทผี่ ่ำนมำ

สรปุ ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของโรงเรียนปรยิ ตั สิ ำมัญนครรำชสมี ำ

ระดบั กำรศึกษำขนั้ พ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓

มำตรฐำน ระดับคณุ ภำพ

มำตรฐำนที่ ๑ คณุ ภำพของผู้เรยี น

๑.๑ ผลสมั ฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรยี น

๑) มีความสามารถใน การอ่าน การเขยี น การสื่อสารและ การคิดคานวณ ดี

๒) มีความสามารถใน การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมวี ิจารณญาณ อภิปราย ดี

แลกเปลีย่ น ความคิดเห็น และแก้ปญั หา

๓) มีความสามารถในการสรา้ งนวตั กรรม ดี

๔) มคี วามสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยสี ารสนเทศและการสือ่ สาร ดี

๕) มีผลสมั ฤทธิท์ างการเรยี นตามหลักสตู รสถานศึกษา ปานกลาง

๖) ความรู้ ทักษะพ้นื ฐาน และเจตคตทิ ี่ดตี อ่ งานอาชพี ดี

๑.๒ คุณลักษณะที่พงึ ประสงคข์ องผูเ้ รยี น

๑) การมคี ุณลักษณะและค่านยิ มท่ีดีตามทสี่ ถานศึกษากาหนด ดี

๒) ความภูมใิ จในทอ้ งถ่นิ และความเป็นไทย ดี

๓) การยอมรับทีจ่ ะอย่รู ่วมกนั บนความแตกตา่ งและหลากหลาย ดี

๔) สขุ ภาวะทางรา่ งกายและลกั ษณะจติ สังคม ดี

มำตรฐำนท่ี ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บรหิ ำรสถำนศกึ ษำ

๒.๑) การมีเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ และพนั ธกิจทส่ี ถานศึกษากาหนดชัดเจน ดีเลิศ

๒.๒) มรี ะบบการบรหิ ารจดั การคุณภาพของสถานศกึ ษา ดีเลศิ

๒.๓) ดาเนินงานพฒั นาวชิ าการทเ่ี น้นคุณภาพของผู้เรยี นรอบด้านตามหลักสูตร ดี
สถานศึกษาและ ทกุ กลมุ่ เปา้ หมาย

๒.๔) พัฒนาครแู ละบคุ ลากรใหม้ ีความเช่ยี วชาญทางวิชาชีพ ดีเลศิ

๒.๕) จัดสภาพแวดลอ้ มทางกายภาพและสังคมที่เอ้อื ตอ่ การจัด การเรยี นรอู้ ย่างมี ดี
คณุ ภาพ

๒.๖) จดั ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนบั สนุนการบริหารจดั การและ การ ดีเลศิ
จัดการเรียนรู้

มำตรฐำนท่ี ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทเี่ นน้ ผู้เรียนเปน็ สำคญั

๓.๑) จดั การเรยี นรผู้ ่านกระบวนการคิดและการปฏิบตั จิ ริง และสามารถนาไป ดเี ลศิ
ประยุกต์ ใช้ในชวี ิตได้

๓.๒) ใช้ส่อื เทคโนโลยีสารสนเทศ และ แหล่งเรยี นรู้ทเี่ ออื้ ต่อการเรียนรู้ ดี

๓.๓) มีการบริหารจดั การชั้นเรยี นเชิงบวก ดี

๓.๔) การตรวจสอบและประเมนิ ผู้เรยี นอยา่ งเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผ้เู รยี น ดีเลศิ

๓.๕) มีการแลกเปลย่ี นเรียนรแู้ ละใหข้ อ้ มูลสะท้อนกลบั เพ่ือพัฒนาและปรับปรงุ ดี
การจัดการเรียนรู้

สรปุ ภำพรวม ดี

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนปรยิ ตั ิสามญั นครราชสมี า ประจาปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ (๑๕)

๗.๑) ผลกำรประเมนิ คณุ ภำพภำยนอก รอบแรก จำก สมศ.(สำนกั งำนรับรองมำตรฐำนและประเมนิ คุณภำพกำรศกึ ษำ (องคก์ ำรมหำชน)
การประเมินรอบแรก ประเมินเม่ือวันท่ี ๓๐ เดอื น มิถุนำยน ถึง วันท่ี ๑ เดอื น กรกฎำคม

พุทธศักราช ๒๕๔๘

มำตรฐำน รอบแรก ผลกำรประเมินคณุ ภำพระดับ
ปรบั ปรุง พอใช้ ดี

ดำ้ นนกั เรยี น 
มาตรฐานที่ 1 ผเู้ รยี นมคี ณุ ธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

มาตรฐานท่ี 4 ผู้เรยี นมีความรูแ้ ละทกั ษะเบ้อื งต้น 

มาตรฐานท่ี 5 ผเู้ รยี นมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
มีความคดิ ริเรม่ิ สร้างสรรค์

มาตรฐานท่ี 6 ผู้เรียนรกั การเรยี นรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ 

มาตรฐานท่ี 9 ผูเ้ รียนมีทักษะในการทางานรกั การทางาน สามารถทางนร่วมกับ ผู้อืน่ ได้ 

มาตรฐานท่ี 10 ผู้เรียนมสี ขุ ภาพกาย สุขภาพจิต และสุขนิสยั ที่ดี 

มาตรฐานท่ี 12 ผูเ้ รยี นมีสนุ ทรียภาพและลกั ษณะนิสัยด้านศลิ ปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 

ด้ำนผบู้ ริหำร

มาตรฐานที่ 13 สถานศกึ ษามกี ารจัดองค์กร / โครงสร้างและการบริหารงานอยา่ งเป็น 

ระบบครบวงจร ใหบ้ รรลเุ ป้าหมายการศกึ ษา

มาตรฐานที่ 14 สถานศกึ ษาส่งเสริมความสัมพนั ธแ์ ละความร่วมมอื กับชุมชนในการพฒั นา 
การศึกษา

มาตรฐานท่ี 18 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ 

มาตรฐานที่ 20 ผู้บริหารมีภาวะผู้นาและมีความสามารถในการบรหิ ารจดั การ 

มาตรฐานที่ 25 สถานศกึ ษามหี ลักสตู รเหมาะสมกบั ผูเ้ รียนและทอ้ งถน่ิ มีส่อื การเรียนการ 
สอนทเ่ี ออื้ ตอ่ การเรยี นรู้

ดำ้ นครู

มาตรฐานที่ 22 ครมู คี วามสามารถในการจัดการเรยี นการสอนอยา่ งมีประสิทธิผล 

และเนน้ ผเู้ รยี นเป็นสาคัญ

มาตรฐานที่ 24 ครูมีคุณวฒุ ิ / ความรู้ ความสามารถตรงกบั งานทีร่ ับผิดชอบและ 
มีครูเพียงพอ

รายงานการประเมนิ ตนเองของโรงเรยี นปรยิ ตั สิ ามัญนครราชสมี า ประจาปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ (๑๖)

๗.๒) ผลกำรประเมนิ คณุ ภำพภำยนอก รอบสอง จำก สมศ.(สำนักงำนรบั รองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศกึ ษำ (องคก์ ำรมหำชน)
กำรประเมินรอบสอง ประเมนิ เมอื่ วันท่ี ๑ – ๓ เดือน มิถุนำยน พทุ ธศกั รำช ๒๕๕๒

มำตรฐำน ระดับคุณภำพ ดีมำก

มาตรฐานที่ 1 ผเู้ รยี นมคี ณุ ธรรม จรยิ ธรรมและค่านิยมทพ่ี ง่ึ ประสงค์ ปรับปรงุ พอใช้ ดี
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรยี นมีสุขนิสยั สขุ ภาพกายและสขุ ภาพจิตทด่ี ี 
มาตรฐานที่ 3 ผูเ้ รยี นมสี นุ ทรียภาพและลักษณะนสิ ัยด้านศิลปะ ดนตรี และ 

กีฬา
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคดิ วิเคราะห์ คิดสงั เคราะห์ มี 

วิจารณญาณ มคี วามคดิ สร้างสรรค์ คิดไตรต่ รอง และมี 
วสิ ยั ทัศน์ 
มาตรฐานที่ 5 ผูเ้ รียนมคี วามรู้และทักษะท่จี าเป็นตามหลักสตู ร
มาตรฐานท่ี 6 ผู้เรียนมที กั ษะในการแสวงหาความร้ดู ้วยตนเอง รกั การ 
เรยี นรู้ และพัฒนาตนเองอยา่ งตอ่ เนอื่ ง
มาตรฐานที่ 7 ผู้เรยี นมที กั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางาน 
ร่วมกับผ้อู น่ื ได้ และมีเจตคติที่ดตี อ่ อาชพี สุจรติ
มาตรฐานท่ี 8 ครมู คี ุณวฒุ ิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานท่ีรบั ผดิ ชอบและ 
มีครเู พียงพอ 
มาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามารถในการจดั การเรียนการสอนอยา่ งมีประสิทธ์ิ 
ภาพและเนน้ ผูเ้ รยี นเป็นสาคญั
มาตรฐานที่ 10 ผูบ้ รหิ ารมภี าวะผนู้ าและมคี วามสามารถในการบรหิ ารจดั การ 
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจดั องคก์ ร / โครงสร้างและการบรหิ ารงาน
อย่างเปน็ ระบบ ครบวงจรให้บรรลเุ ปา้ หมายการศึกษา 
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามกี ารจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสตู รเหมาะสมกับผเู้ รียนและทอ้ งถิน่ มีสอ่ื
การสอนท่ีเอ้ือตอ่ การเรยี นรู้
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสง่ เสรมิ ความสัมพันธแ์ ละความรว่ มมอื กบั ชุมชน
ในการพฒั นาการศกึ ษา

รายงานการประเมนิ ตนเองของโรงเรยี นปริยตั สิ ามญั นครราชสีมา ประจาปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (๑๗)

๗.๓) ผลกำรประเมนิ คุณภำพภำยนอก รอบสำม จำก สมศ.(สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมนิ คุณภำพกำรศกึ ษำ (องคก์ ำรมหำชน)

โรงเรยี นปริยตั สิ ำมญั นครรำชสีมำ เม่อื ...วนั ท่ี ๓ – ๕ มถิ นุ ำยน พุทธศกั รำช ๒๕๕๖

ตำรำงสรปุ ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม จำแนกตำมกลมุ่ ตัวบง่ ชี้

ระดบั กำรศึกษำขัน้ พื้นฐำน : มธั ยมศกึ ษำ

การศกึ ษาขนั้ พนื้ ฐาน น้าหนัก คะแนนที่ ระดับ

( มธั ยมศกึ ษา ) (คะแนน) ได้ คณุ ภาพ

กลมุ่ ตัวบง่ ชพ้ี ้ืนฐาน

ตวั บง่ ชท้ี ่ี 1 ผู้เรยี นมีสุขภาพกายและสขุ ภาพจิตท่ีดี 10.00 9.05 ดีมาก

ตวั บ่งชีท้ ี่ 2 ผ้เู รยี นมีคุณธรรมจรยิ ธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 10.00 9.22 ดมี าก

ตวั บง่ ชี้ที่ 3 ผเู้ รียนมคี วามใฝ่ร้แู ละเรียนรอู้ ย่างตอ่ เน่อื ง 10.00 8.64 ดี

ตวั บ่งชท้ี ่ี 4 ผู้เรยี นคดิ เป็น ทาเป็น 10.00 8.68 ดี

ตัวบง่ ชที้ ี่ 5 ผสู้ ัมฤทธทิ์ างการเรยี นของผู้เรยี น 20.00 7.79 พอใช้

ตวั บง่ ชี้ท่ี 6ประสิทธผิ ลของการจดั การเรียนการสอนทเ่ี น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ 10.00 8.00 ดี

ตัวบ่งชท้ี ่ี 7 ประสิทธภิ าพของการบรหิ ารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.80 ดีมาก

ตัวบง่ ชี้ที่ 8พฒั นาการของการประกนั คณุ ภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสงั กัด 5.00 4.77 ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งช้อี ัตลักษณ์

ตัวบง่ ชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลตุ ามปรชั ญา ปณธิ าน/วิสยั ทัศน์ พันธกจิ และ 5.00 5.00 ดมี าก
วัตถุประสงคข์ องการจดั ตงั้ สถานศึกษา

ตวั บง่ ชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจดุ เด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ 5.00 5.00 ดมี าก
ของสถานศึกษา

กลมุ่ ตัวบ่งช้ีมาตรการสง่ เสรมิ

ตวั บง่ ชี้ท่ี 11 ผลการดาเนินงานโครงการพเิ ศษเพ่อื ส่งเสรมิ บทบาทของ 5.00 5.00 ดีมาก
สถานศกึ ษา

ตวั บ่งช้ที ่ี 12 ผลการสง่ เสริมพัฒนาสถานศึกษา เพ่ือยกระดบั มาตรฐาน

รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเปน็ เลิศ ทส่ี อดคล้องกบั 5.00 4.00 ดี

แนวทางการปฏริ ปู การศึกษา

คะแนนรวม 100.00 80.95 ดี

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาระดบั มธั ยมศึกษา
© ผลคะแนนรวมทุกตวั บง่ ช้ี ต้ังแต่ 80 คะแนนข้ึนไป  ใช่  ไมใ่ ช่

© มีตัวบง่ ชท้ี ี่ได้ระดับดีขนึ้ ไปอย่างนอ้ ย 10 ตวั บ่งชี้ จาก 12 ตวั บง่ ช้ี  ใช่  ไมใ่ ช่

© ไมม่ ตี วั บง่ ชใ้ี ดที่มีระดับคุณภาพต้องปรบั ปรงุ หรอื ต้องปรับปรงุ เรง่ ดว่ น  ใช่  ไม่ใช่

สรุปผลกำรจดั กำรศกึ ษำระดับกำรศึกษำข้ันพ้นื ฐำนของสถำนศกึ ษำในภำพรวม

 สมควรรับรองมาตรฐานการศกึ ษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

รายงานการประเมนิ ตนเองของโรงเรยี นปรยิ ตั ิสามญั นครราชสีมา ประจาปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ (๑๘)

๗.๔) ผลกำรประเมินคณุ ภำพภำยนอก รอบสี่ จำก สมศ.(สำนกั งำนรับรองมำตรฐำนและประเมนิ คณุ ภำพกำรศกึ ษำ (องคก์ ำรมหำชน)
โรงเรยี นปริยัตสิ ำมญั นครรำชสมี ำ เม่อื ...วนั ที่ ๒๓ กรกฎำคม พุทธศกั รำช ๒๕๖๔

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรยี นปริยตั ิสามญั นครราชสีมา ประจาปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ (๑๙)

สว่ นท่ี ๒
ผลกำรประเมนิ คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ

รายงานการประเมนิ ตนเองของโรงเรียนปริยตั ิสามัญนครราชสมี า ประจาปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (๒๐)

สว่ นท่ี ๒ ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศกึ ษำ

ผลกำรประเมนิ ตำมมำตรฐำนกำรศกึ ษำของโรงเรยี นปริยตั ิสำมญั นครรำชสมี ำ ระดบั กำรศกึ ษำขั้นพ้นื ฐำน

มำตรฐำนท่ี ๑ คุณภำพผ้เู รียน

ระดบั คณุ ภำพ ดี ระดบั คุณภำพ รอ่ งรอยผลกำรดำเนนิ งำน
(โครงกำร/กิจกรรมท่ีทำ)
มำตรฐำน/ประเดน็ พิจำรณำ
๑) โครงการพฒั นาหลกั สตู ร
มำตรฐำนที่ ๑ คณุ ภำพของผเู้ รียน
๑.๑ ผลสมั ฤทธทิ์ ำงวชิ ำกำรของผเู้ รียน สถานศึกษา

๑) มคี วามสามารถใน การอ่าน การเขียน การส่ือสารและ ดี ๒) โครงการพัฒนาศกั ยภาพผเู้ รียน
การคดิ คานวณ ของกลุ่มสาระการเรยี นรู้ ๘ กลมุ่ สาระ
๒) มีความสามารถใน การคดิ วเิ คราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
อภปิ ราย แลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแกป้ ัญหา ดี ๓) โครงการยกระดบั ผลสมั ฤทธิ์
๓) มคี วามสามารถในการสร้างนวัตกรรม ทางการศกึ ษาระดับชาติขัน้ พ้นื ฐาน(O-
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสี ารสนเทศและการ
สอื่ สาร Net) และผลสัมฤทธ์ทิ างการศกึ ษา
๕) มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรยี นตามหลักสตู รสถานศกึ ษา
๖) ความรู้ ทกั ษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดตี อ่ งานอาชีพ ดี ระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา(B-
ดี Net)
๑.๒ คณุ ลักษณะที่พึงประสงคข์ องผเู้ รียน
๑) การมคี ณุ ลักษณะและค่านยิ มทด่ี ตี ามทสี่ ถานศึกษากาหนด ๔) กจิ กรรมสัปดาหว์ ิทยาศาสตร์
๒) ความภมู ิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย
๓) การยอมรบั ท่จี ะอยรู่ ว่ มกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ปานกลาง ๕) กิจกรรมไหวค้ รู
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลกั ษณะจติ สังคม ดี
๖) กจิ กรรมวันแม่แห่งชาติ
ระดบั คณุ ภาพ ๗) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
สรุประดับคุณภาพ
๘) กิจกรรมแข่งทกั ษะทางวิชาการ

ดเี ลิศ ๙) งานชุมนุมตา่ ง ๆ ตามสมคั รใจ

ดเี ลิศ

ดีเลศิ

ดีเลิศ

ดี

ดี

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรยี นปริยตั สิ ามญั นครราชสมี า ประจาปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (๒๑)

๑. กระบวนกำรพัฒนำ

๑.๑ ผลสัมฤทธ์ทิ ำงวิชำกำรของผเู้ รยี น

โรงเรียนปรยิ ัติสามัญนครราชสีมา มีกระบวนการพฒั นาผู้เรยี นใหม้ คี ุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
โดยจัดทาหลกั สูตรสถานศึกษาที่สอดคลอ้ งกับหลักสตู รแกนกลางการศกึ ษาขนั้ พน้ื ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
( ปรับปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐) จดั การศกึ ษาทีเ่ น้นผู้เรียนเปน็ สาคัญ สอดคล้องกับบรบิ ทของสภาพเศรษฐกิจ สังคม
ความเจรญิ กา้ วหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สร้างศักยภาพของนักเรียนใหเ้ ป็นศาสนทายาทท่ดี ี เปน็
ผนู้ าในพธิ ีกรรมทางพระพทุ ธศาสนา มีคุณธรรมจรยิ ธรรม มคี วามเป็นเลิศทางวชิ าการ มีจิตสาธารณะ อนรุ ักษ์
ความเปน็ ไทย และรว่ มรับผิดชอบตอ่ สังคม โรงเรยี นมีโครงสรา้ งหลกั สตู รที่สามารถตอบสนองความตอ้ งการ
ความถนัด ความสนใจของผู้เรยี นได้อย่างเตม็ ตามศกั ยภาพ ครูจัดการเรียนรโู้ ดยเนน้ ผเู้ รียนเปน็ สาคัญตาม
ศกั ยภาพของผู้เรยี น และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชวี้ ดั ของหลักสูตร มกี ารออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับผู้เรียน เชน่ การจัดการเรยี นรู้แบบรว่ มมือ การลงมอื ปฏบิ ตั ิจรงิ การใช้ทกั ษะกระบวนการคดิ
วิเคราะห์ การจัดการเรยี นรู้แบบบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสรมิ การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขยี น
สอื่ สาร ทง้ั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเน้นการใชค้ าถามเพอ่ื พัฒนาทักษะการคดิ วิเคราะห์ของผู้เรยี น จดั
โครงการพฒั นาผเู้ รียนและบุคลากรทางดา้ นเทคโนโลยี สามารถใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีหลากหลายในการจดั การเรียน
การสอน พัฒนาแหล่งเรยี นรู้ ห้องสอ่ื เทคโนโลยี พฒั นาระบบเทคโนโลยี สืบค้นข้อมลู ดว้ ยคอมพิวเตอร์ เพือ่ ให้
นักเรยี นได้เรยี นรแู้ ละสามารถสบื ค้นข้อมูลไดอยา่ งสรา้ งสรรค์ ครจู ดั การเรียนรเู้ พอื่ กระตนุ้ ให้นักเรยี นแสวงหา
ความรจู้ ากแหลง่ เรียนรู้ และส่ือต่าง ๆ ท้งั ในและนอกห้องเรยี น เพอื่ พฒั นาผ้เู รียนอยา่ งเตม็ ศกั ยภาพ ผู้เรียน
สามารถเรยี นรไู้ ดด้ ้วยตนเองอยา่ งต่อเน่อื งตลอดชีวิต มนี สิ ัยใฝ่เรยี นรู้ มคี วามสามารถในการคดิ วิเคราะห์
สรา้ งสรรค์ มีคุณธรรม จรยิ ธรรม เปน็ ศาสนทายาทท่ีดีและเป็นพลเมืองของประเทศท่ีมีศักยภาพบนพ้ืนฐานของ
ความเปน็ ไทย

๑.๒ คณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงคข์ องผูเ้ รยี น

โรงเรียนปรยิ ัติสามัญนครราชสมี า ได้กาหนดแนวทางในการพฒั นาผเู้ รยี น โดยกาหนดวสิ ัยทัศน์ พันธกจิ
เป้าประสงค์ จัดทาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏบิ ตั ิการประจาปี ในการพัฒนาคณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ของ
ผเู้ รยี นให้เปน็ ไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึ ษา มกี ารจัดทาโครงการ กจิ กรรม เพื่อส่งเสริมคณุ ธรรม
จรยิ ธรรม ได้แก่ โครงการปฏบิ ตั ิธรรมราลกึ ถึงคุณบรู พาจารย์ ทาความดีเพอื่ สนองคุณพระศาสนา, โครงการ
ระบบช่วยเหลอื ดแู ลนกั เรยี น ฯลฯ กิจกรรมไหว้ครู , วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ เพอ่ื ชวี ิตทีด่ งี ามตามแบบอยา่ งความ
เป็นไทย โดยมีครูและผู้ปกครอง (เจา้ อาวาสท่นี กั เรียนสงั กดั อยู่) มีสว่ นร่วมในการแกป้ ญั หา และรว่ มพัฒนา
คุณภาพของผ้เู รียนให้มีคุณลกั ษณะและค่านิยมท่ีดี ตามทส่ี ถานศกึ ษากาหนด โดยไมข่ ัดต่อข้อวตั รปฏิบตั ิ ,
กฎหมายและศลี ธรรมอนั ดงี ามของสังคม มสี ่วนร่วมในกจิ กรรมของโรงเรียน ชุมชน มีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย มีสุขภาวะทางรา่ งกายทด่ี ี มีวธิ รี กั ษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง และสุขภาพจติ ให้
ดอี ย่เู สมอ รู้วิธีการปอ้ งกันตัวเองจากการลอ่ ลวง ขม่ เหง รงั แก ไม่เพกิ เฉยต่อการกระทาในสงิ่ ที่ไม่ถูกต้อง มีจิต
สาธารณะ ยอมรบั ในความแตกต่างและหลากหลาย สามารถดารงตนอยู่ร่วมกบั ผู้อนื่ ในสงั คมได้อยา่ งมีความสขุ
มกี ระบวนการจัดการเรยี นรู้ โดยหลกั การ PDCA ดงั น้ี

รายงานการประเมนิ ตนเองของโรงเรยี นปริยตั ิสามัญนครราชสมี า ประจาปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ (๒๒)

มำตรฐำนท่ี ๑ คุณภำพของผ้เู รยี น
วเิ ครำะหม์ ำตรฐำนกำรศกึ ษำด้ำนคณุ ภำพของผู้เรยี นและมำตรฐำน/ตัวชว้ี ดั ของหลักสูตรสถำนศกึ ษำ

กำหนดค่ำเป้ำหมำยควำมสำเร็จ, เกณฑก์ ำรประเมิน, และระดับคุณภำพ
กำหนดแนวทำง, วิธีกำรพฒั นำคุณภำพของผู้เรียน

ดำเนนิ งำนโครงกำร , กจิ กรรมกำรเรียนรทู้ เี่ นน้ ผเู้ รียนเปน็ สำคัญ
กำรตรวจสอบ และประเมินโครงกำร กิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีเนน้ ผู้เรียนเปน็ สำคญั

นำผลกำรประเมินไปใช้ในกำรพัฒนำ
รำยงำนผลกำรพัฒนำ

รายงานการประเมนิ ตนเองของโรงเรยี นปรยิ ตั ิสามญั นครราชสีมา ประจาปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ (๒๓)

๒. ผลกำรประเมนิ คณุ ภำพภำยในสถำนศกึ ษำ

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพผเู้ รียน
๑.๑ ผลสมั ฤทธิ์ทำงวชิ ำกำรของผ้เู รยี น
๑) ควำมสำมำรถในกำรอำ่ น กำรเขยี น กำรสอ่ื สำรและกำรคำนวณ
ด้านความสามารถในการอา่ น เขยี น การสอ่ื สารและการคดิ คานวณไดเ้ หมาะสมตามระดบั ชน้ั โรงเรียน

จดั กิจกรรมการเรียนรู้ เพอ่ื พฒั นาผูเ้ รยี นใหม้ คี วามสามารถในการอา่ น การเขียน สามารถสอ่ื สารทั้งภาษาไทย
และภาษาองั กฤษไดเ้ หมาะสมตามระดบั ชนั้ มีทักษะกระบวนการกลุม่ รจู้ ักวางแผนการทางาน สามารถทางาน
รว่ มกับผูอ้ ่ืนได้ โดยจดั ทาโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีในทกุ กลมุ่ สาระการเรียนรู้ ส่งผลให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์เิ ปน็ ไปตามค่าเป้าหมายทสี่ ถานศกึ ษากาหนด

๒) ควำมสำมำรถในกำรคดิ วิเครำะห์ คดิ อยำ่ งมวี จิ ำรณญำณ อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและ
แก้ปัญหำได้

ดา้ นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิ อยา่ งมีวจิ ารณญาณ อภปิ รายแลกเปล่ียนความคดิ เหน็ และ
แกป้ ัญหาได้ จัดกระบวนการเรยี นการสอนทเี่ น้นผเู้ รยี นเป็นสาคัญ แต่ละกลุม่ สาระการเรยี นรูจ้ ดั กิจกรรมการ
เรยี นร้ทู ี่ทสี่ ง่ เสรมิ ให้ผเู้ รยี นไดฝ้ ึกคดิ วิเคราะห์ วิจารณ์ อภิปราย และแกป้ ญั หาอย่างเป็นระบบ กลา้ คดิ กล้า
แสดงออก สามารถแสดงความคิดเห็น หรือวพิ ากษ์ วิจารณ์ได้อยา่ งสร้างสรรค์ โดยจัดทาส่ือการเรียนรู้
หลากหลายรปู แบบ เชน่ ใบความรู้ ใบงาน แบบฝกึ ทักษะ ทีเ่ น้นการคิดวเิ คราะห์ ผูเ้ รยี นมีสว่ นร่วมในการ
จดั การเรยี นรู้ หรือสรา้ งองคค์ วามรดู้ ้วยตนเอง มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ร่วมปฏบิ ตั ิ
ร่วมนาเสนอผลงาน สามารถอภปิ ราย แลกเปลย่ี นความคิดเหน็ แก้ปญั หา และนาไปประยุกตใ์ ช้ในสถานการณ์
ตา่ ง ๆ ไดอ้ ยา่ งเหมาะสม

๓) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม
ด้านความสามารถในการสร้างนวตั กรรม จดั กจิ กรรมการเรยี นรทู้ ส่ี ่งเสรมิ ใหผ้ เู้ รียนมีความสามารถในการ
สรา้ งนวตั กรรมในรายวชิ าต่าง ๆ ตามแผนการเรยี นรู้ เชน่ สรา้ งโครงงานในรายวิชาวิทยาศาสตร์ , บัตรคาศัพท์
ในรายวิชาภาษาองั กฤษ ฯลฯ

๔) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยสี ำรสนเทศและกำรส่ือสำร
ดา้ นมคี วามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอื่ สาร โรงเรยี นไดจ้ ัดเตรียมเคร่อื ง
คอมพิวเตอร์ เพอื่ ใช้ในการเรยี นการสอนอย่างเพียงพอกบั จานวนนักเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถแสวงหา
ความรู้ และสืบคน้ ขอ้ มลู ได้ด้วยตนเอง

๕) มผี ลสัมฤทธทิ์ ำงกำรเรยี นตำมหลกั สูตรสถำนศกึ ษำ
ด้านมผี ลสัมฤทธ์ทิ างการเรียนตามหลกั สูตรสถานศกึ ษา ผู้เรยี นมคี วามรู้ ความเข้าใจและมที ักษะจาเปน็
ตามที่กาหนดไว้ในหลกั สูตรสถานศึกษาอย่างเปน็ รปู ธรรม จากการประเมนิ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยี นเฉลี่ย ๘ กลมุ่
สาระการเรียนรู้ ยังอยใู่ นระดับปานกลาง และวิชาการด้านพระพุทธศาสนา อยูใ่ นระดับดี และผลการ
ทดสอบระดบั ชาติ ( O-Net ) อย่ใู นระดับปรบั ปรุง ส่วน ผลทดสอบระดบั ชาตดิ ้านพระพทุ ธศาสนา (B-Net) อยู่
ในระดบั ดี โดยภาพรวมโรงเรยี นยังต้องพฒั นาในดา้ นนีใ้ ห้มคี ุณภาพยิง่ ข้นึ ในปีต่อไป

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรยี นปรยิ ตั สิ ามญั นครราชสีมา ประจาปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (๒๔)

๖) ควำมรู้ ทักษะพนื้ ฐำน และเจตคตทิ ีด่ ีต่องำนอำชพี
ดา้ นความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทด่ี ีตอ่ งานอาชพี โรงเรียนได้จัดโครงการ กิจกรรม ใหน้ ักเรียนได้
เขา้ ไปมสี ่วนรว่ มอยา่ งหลากหลาย เชน่ กจิ กรรมแนะแนวทางการศึกษาตอ่ ทงั้ สายอาชีพและระดบั อุดมศกึ ษา
โรงเรยี นสร้างเครือข่ายการศึกษาตอ่ ระดับอุดมศึกษาในฝา่ ยบรรพชติ และสถานศกึ ษาอืน่ ๆ ตามความสนใจของ
ผ้เู รยี น โรงเรยี นกจ็ ะใหก้ ารสนับสนุนอยา่ งเต็มท่ี

๑.๒ คณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ของผ้เู รยี น

๑) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ดี ีตำมทส่ี ถำนศกึ ษำกำหนด
ดา้ นการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดตี ามทีส่ ถานศึกษากาหนด โรงเรยี นปลกู ฝังความเป็นศาสนทายาทท่ี
ดแี ก่ผ้เู รยี น และเกยี่ วกบั ด้านการเรียนรู้ ดา้ นการทางาน และด้านศีลธรรมให้เป็นไปตามคุณลกั ษณะและ
ค่านิยม ๑๒ ประการ

๒) ควำมภูมใิ จในทอ้ งถนิ่ และควำมเปน็ ไทย
ด้านความภูมใิ จในท้องถิ่นและความเปน็ ไทย โรงเรียนส่งเสริมใหน้ กั เรียนเขา้ รว่ มงานทเ่ี ก่ียวกับประเพณี
วัฒนธรรมต่าง ๆ ทจ่ี ดั ขึ้นในวดั ในชมุ ชน ในจังหวัด ตลอดไปถงึ ระดับประเทศ เพื่อใหน้ กั เรียนไดศ้ ึกษา
เรียนรู้ เข้าใจ และเกิดความภาคภมู ิใจในความเป็นไทย ซง่ึ ก็ได้รบั ความรว่ มมอื จากนักเรียนเป็นอยา่ งดี

๓) กำรยอมรบั ทจี่ ะอยู่ร่วมกนั บนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย
ด้านการยอมรบั ท่ีจะอยรู่ ว่ มกนั บนความแตกตา่ งและหลากหลาย นกั เรียนสามารถปรับตัวและให้การ
ยอมรับความแตกต่างระหวา่ งบุคคล สามารถอยู่ร่วมกบั คนอ่ืนในสงั คมไดอ้ ย่างมคี วามสขุ

๔) สุขภำวะทำงรำ่ งกำยและลกั ษณะจิตสังคม
ด้านสุขภาวะทางรา่ งกายและลกั ษณะจิตสงั คม นักเรยี นโรงเรียนปริยตั ิสามัญนครราชสมี า รจู้ กั รักษา
สขุ ภาพกาย สขุ ภาพจิต มคี วามฉลาดทางอารมณ์ มีสนุ ทรียภาพทางศลิ ปะ รูจ้ ักการปอ้ งกันตัวเองจากสิ่งเสพ
ติดและอบายมขุ หลกี เลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เส่ยี งต่อปญั หาทางเพศ ความรนุ แรง มผี ลการประเมนิ น้าหนัก
สว่ นสูง และสมรรถภาพทางกายเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลกั ฐำน รอ่ งรอยกำรปฏิบตั ิงำน หรือข้อมูลเชงิ ประจกั ษ์
๑) ผลสัมฤทธทิ์ างการเรยี น
๒) ผลการประเมินคณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์
๓) ผลประเมนิ การอา่ น คิดวเิ คราะห์ เขยี น
๔) ผลการทดสอบระดบั ชาตขิ ั้นพนื้ ฐาน (O-Net) และผลการทดสอบระดับชาติ ดา้ นพระพทุ ธศาสนา(B-Net) ชั้น

มธั ยมศึกษาปที ่ี ๓ และ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี ๖
๕) ช้ินงาน / ผลงานนกั เรยี น
๖) โลร่ างวลั เกยี รตบิ ตั ร
๗) ภาพกจิ กรรม

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรยี นปรยิ ตั ิสามญั นครราชสีมา ประจาปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ (๒๕)

นวตั กรรม (Innovation) หรือแบบอยำ่ งทด่ี ขี องสถำนศกึ ษำ
โรงเรียนปรยิ ตั ิสามัญนครราชสีมา ใชก้ ระบวนการบริหารและจัดการสถานศกึ ษา มาเป็นกรอบใน

พฒั นาคณุ ภาพการศึกษา สง่ ผลให้เกิดผลงานดา้ นคณุ ภาพของผู้เรยี น ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพผเู้ รยี น
ของกล่มุ สาระการเรยี นรู้ ๘ กล่มุ สาระ , โครงการแขง่ ขันทกั ษะทางวิชาการ , โครงงานวิทยาศาสตร์ เปน็ ต้น

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ระดับคณุ ภำพ : ดเี ลศิ

มำตรฐำน/ประเด็นพจิ ำรณำ ระดับ ร่องรอยผลกำรดำเนนิ งำน
คุณภำพ
มำตรฐำนท่ี ๒ กระบวนกำรบรหิ ำรและกำรจัดกำรของ (โครงกำร/กจิ กรรมทีท่ ำ)
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ดเี ลิศ
๒.๑) การมีเปา้ หมาย วิสยั ทศั น์ และพนั ธกจิ ทส่ี ถานศึกษา ๑) โครงการสง่ เสรมิ พฒั นากลุ่มบริหาร
กาหนดชดั เจน ดีเลศิ
๒.๒) มรี ะบบการบรหิ ารจัดการคุณภาพของสถานศกึ ษา ดี วชิ าการ
๒.๓) ดาเนินงานพฒั นาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ ๒) โครงการส่งเสริมพัฒนากลมุ่ บริหารท่วั ไป
ด้านตามหลกั สตู รสถานศึกษาและ ทกุ กลุม่ เปา้ หมาย ดีเลิศ ๓) โครงการส่งเสริมพัฒนากล่มุ บรหิ าร
๒.๔) พฒั นาครูและบุคลากรใหม้ ีความเชี่ยวชาญทางวชิ าชีพ ดี งบประมาณ
๒.๕) จดั สภาพแวดลอ้ มทางกายภาพและสงั คมที่เอ้ือต่อการจัด ๔) โครงการสง่ เสริมพัฒนากล่มุ งานบุคคล
การเรยี นรู้อยา่ งมคี ณุ ภาพ ดเี ลศิ ๕) โครงการประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา
๒.๖) จดั ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร ๖) งานทะเบียน งานวัดและประเมนิ ผล
จดั การและ การจัดการเรยี นรู้ ๗) งานประชาสมั พนั ธ์
๘) งานสมั พนั ธช์ มุ ชน
ระดบั คุณภาพ ๙) งานพัฒนาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม
สรุประดบั คณุ ภาพ
๑๐) งานสง่ เสรมิ ระบบดูแลชว่ ยเหลอื
นักเรยี น

ดีเลศิ
ดีเลิศ

๑) กระบวนกำรพัฒนำ

โรงเรียนปริยัตสิ ามัญนครราชสีมา ดาเนนิ การบรหิ ารและจัดการสถานศกึ ษา โดยใชว้ งจรคุณภาพ
PDCA มาใช้ในการบริหารและจดั การสถานศกึ ษาอย่างครอบคลุมทกุ ด้าน มกี ารวเิ คราะหส์ ภาพปัญหา ผลการ

จดั การศกึ ษาท่ผี ่านมา ศึกษาขอ้ มลู สารสนเทศจากผลการนเิ ทศ ติดตาม ประเมนิ ผล การจดั การศึกษาตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดการประชมุ ระดมความคิดเหน็ จากบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อรว่ มกัน
กาหนดเป้าหมาย วิสัยทศั น์ พันธกจิ กลยทุ ธ์ มสี ว่ นรว่ มในการกาหนดมาตรฐานการศกึ ษา กาหนดค่า

เปา้ หมายมาตรฐานการศึกษา จัดทาแผนพฒั นาการจัดการศกึ ษา แผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปี มุ่งเน้นการพฒั นา
คุณภาพผู้เรียนที่สะทอ้ นคณุ ภาพความสาเร็จอยา่ งชดั เจนและเปน็ รปู ธรรม และมกี ระบวนการจัดการเรยี นรู้ ดงั นี้

รายงานการประเมนิ ตนเองของโรงเรยี นปรยิ ตั ิสามัญนครราชสีมา ประจาปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (๒๖)

มำตรฐำนท่ี ๒ กระบวนกำรบรหิ ำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

วเิ ครำะหค์ วำมต้องกำรของผ้รู ับบริกำรนโยบำยขององคก์ ร / หนว่ ยงำนทีเ่ กย่ี วข้อง

กำหนดมำตรฐำน ค่ำเป้ำหมำย วสิ ยั ทศั น์ พนั ธกิจ เปำ้ หมำย กลยุทธ์

จัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/แผนปฏบิ ัตกิ ำรประจำปี

ดำเนนิ งำน/โครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏบิ ัติกำรประจำปี

ติดตำม ตรวจสอบและ ประเมินผลกำรดำเนนิ งำน

สรุปผล นำผลกำรประเมนิ ไปใช้ในกำรพัฒนำ

รำยงำนผลกำรพฒั นำ

๒) ผลกำรประเมินคณุ ภำพภำยในสถำนศกึ ษำ

๒.๑ กำรมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพนั ธกจิ ท่สี ถำนศึกษำกำหนดชัดเจน
โรงเรียนปรยิ ตั สิ ามัญนครราชสมี า โดยผ้มู สี ว่ นเก่ียวขอ้ งทุกภาคส่วนร่วมกนั กาหนดเปา้ หมาย วิสยั ทัศน์
และพนั ธกิจ ทีส่ ถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคลอ้ งกับบรบิ ทของสถานศกึ ษา เช่อื มโยงไปสู่พนั ธกิจ
เปา้ ประสงค์ กลยุทธอ์ งคก์ ร ทีร่ องรบั นโยบายกระทรวงศกึ ษาธกิ าร และแผนการศึกษาแห่งชาตอิ ยา่ งชดั เจน
ซึ่งปรากฏในแผนพฒั นาคณุ ภาพการจดั การศึกษา แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี มาตรฐานการศกึ ษา ซ่งึ สอดคล้อง
กับผู้เรียนทกุ กลุ่มเป้าหมาย

๒.๒ มรี ะบบกำรบริหำรจดั กำรคณุ ภำพของสถำนศกึ ษำ
โรงเรยี นปรยิ ตั ิสามัญนครราชสมี า ใชก้ ระบวนการบริหารและจดั การสถานศกึ ษา โดยใชว้ งจรคุณภาพ
PDCA ซงึ่ มีแนวทางการดาเนินการท่ีชัดเจนเปน็ รปู ธรรม มรี ูปแบบการบรหิ ารและจัดการเชงิ ระบบ มคี ่านิยมท่ี
ยดึ ถอื ปฏบิ ัตริ ่วมกัน โดยกาหนดเปน็ องค์ประกอบสาคัญในการวดั ประสทิ ธิภาพของการปฏิบัติงานของสถานศกึ ษา
โดยยึดหลักธรรมาภบิ าลและหลกั การมีสว่ นรว่ ม ผบู้ ริหารมีภาวะความเป็นผูน้ า สง่ เสริมและสนับสนนุ การ
ดาเนินงาน / โครงการ / กิจกรรม ใหบ้ รรลเุ ป้าหมายตามวสิ ัยทศั น์ พนั ธกิจ เปา้ ประสงค์ท่กี าหนดไว้ใน
แผนปฏิบตั ิการ จนเป็นที่ยอมรบั ของนกั เรียน ผู้ปกครอง ชุมขน และหนว่ ยงานท่เี กย่ี วข้อง

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรยี นปริยตั ิสามญั นครราชสีมา ประจาปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ (๒๗)

๒.๓ ดำเนนิ งำนพฒั นำวชิ ำกำรทเ่ี นน้ คณุ ภำพของผ้เู รยี นรอบด้ำนตำมหลักสตู รสถำนศึกษำและ ทุก
กลมุ่ เปำ้ หมำย

โรงเรียนปรยิ ัตสิ ามัญนครราชสีมา ได้จัดใหม้ ีหลักสูตรสถานศกึ ษา ตามหลกั สตู รแกนกลางการศกึ ษาขนั้
พื้นฐาน พทุ ธศักราช ๒๕๕๑ (ปรบั ปรุง พทุ ธศกั ราช ๒๕๖๐) จัดการศกึ ษาท่ีเนน้ ผ้เู รียนเปน็ สาคัญ สอดคล้อง
กบั บรบิ ทของสภาพเศรษฐกจิ สังคม ความเจริญกา้ วหน้าทางวทิ ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สรา้ งศักยภาพของ
นักเรยี นให้เป็นผนู้ าทางด้านพธิ กี รรมทางพระพุทธศาสนา มคี วามเปน็ เลิศทางวชิ าการ มคี ุณธรรมจรยิ ธรรม มี
จิตสาธารณะ อนรุ กั ษ์ความเปน็ ไทย และรว่ มรบั ผิดชอบต่อสงั คมโลก โรงเรียนมโี ครงสรา้ งหลักสตู รท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการ ความถนัด ความสนใจของผู้เรยี นได้อยา่ งเตม็ ตามศักยภาพ

นอกจากนี้ โรงเรียนยงั จกั กจิ กรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นพัฒนาผู้เรียนอยา่ งรอบด้านและทุกกลมุ่ เป้าหมาย
มีการบูรณาการการเรียนร้รู ะหวา่ งกลุ่มสาระฯ เช่น กจิ กรรมพัฒนาผูเ้ รยี น กิจกรรมพอเพียงเสริมเพ่ิมอาชีพ
กิจกรรมโครงงาน กจิ กรรมเสริมสร้างภาวะผ้นู า กิจกรรมชมุ นุมนักพดู เป็นตน้ ผเู้ รยี นได้รับการพฒั นาให้มี
ความรู้ ความสามารถ มีทักษะการอา่ น เขยี น ส่ือสาร การคิดวเิ คราะห์ มีทักษะชวี ติ มคี ุณธรรมจริยธรรม ปลกู ฝงั
จติ สานึกความเป็นศาสนทายาททีด่ ี ความเป็นพลเมอื งดีของสังคม สามารถดาเนนิ ชีวติ อยใู่ นสงั คมได้อย่างมี
ความสุขบนพืน้ ฐานหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพยี งเชื่อมโยงกับชวี ติ จริง และเปน็ แบบอย่างได้

๒.๔ พฒั นำครูและบคุ ลำกรใหม้ ีควำมเชี่ยวชำญทำงวชิ ำชีพ
โรงเรียนปรยิ ัตสิ ามญั นครราชสมี า มีการสง่ เสริมสนับสนนุ ใหค้ รู บุคลากรมกี ารพัฒนาศกั ยภาพตนเอง
อย่างสม่าเสมอ เช่น การอบรมครแู ละเข้ารบั การประชมุ อบรม สมั มนา เพ่ือพัฒนาตนเองใหม้ ีความรู้
ความสามารถและสมรรถนะสาคัญตามวิชาชพี ให้ครทู กุ ท่านจัดทาแผนพัฒนาตนเอง จัดให้มีชุมชนการเรยี นรู้
ทางวชิ าชีพ (PLC) ทกุ กลุ่มบรหิ าร/งาน/กลุ่มสาระฯ เพือ่ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ
ความเชย่ี วชาญทางวิชาชพี และทกั ษะตามมาตรฐานตาแหน่ง โรงเรียนส่งเสริมให้ครูใชก้ ารวิจยั สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี เพ่อื พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างตอ่ เนอ่ื ง

๒.๕ จดั สภำพแวดลอ้ มทำงกำยภำพและสังคมท่ีเออื้ ต่อกำรจดั กำรเรยี นรูอ้ ยำ่ งมคี ุณภำพ
โรงเรยี นปรยิ ตั ิสามัญนครราชสมี า มพี ้นื ทีจ่ ากัดในการจดั การศึกษา แต่ก็พยายามอย่างท่ีสดุ ท่ีจะจดั
สภาพแวดลอ้ มทางกายภาพให้รม่ ร่นื สะอาด สวยงาม และมแี หลง่ เรยี นร้ภู ายในใหเ้ ออื้ ต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มคี ุณภาพ มีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการตา่ ง ๆ ห้องสมุดโรงเรียน หอ้ งโสตทศั นูปกรณ์ ห้อง
วทิ ยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง Smart Classroom หอ้ งประชมุ หอ้ งน้า อยู่ในสภาพพรอ้ มใช้งาน
มนั่ คงแขง็ แรง ปลอดภัย มกี ารกาหนดแนวปฏบิ ตั ิในการใชข้ องโรงเรยี น มีการสารวจความพงึ พอใจจากผู้ท่ี
เกย่ี วขอ้ ง และมกี ารสรปุ ประเมนิ การใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเป็นประจาทุกปี

๒.๖ จดั ระบบเทคโนโลยสี ำรสนเทศเพอ่ื สนบั สนนุ กำรบรหิ ำรจดั กำรและ กำรจัดกำรเรียนรู้
โรงเรยี นปรยิ ัตสิ ามัญนครราชสมี า มกี ารจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ิงอานวยความสะดวก เพ่ือ
สนบั สนุนการบริหารจดั การ และการจดั การเรียนรทู้ เี่ หมาะสมกบั สภาพของสถานศกึ ษา มีอัตราส่วนเคร่ือง
คอมพวิ เตอรก์ บั จานวนนกั เรยี นที่เหมาะสม มรี ะบบบรหิ ารข้อมูลสารสนเทศท่ีถกู ตอ้ ง ทันสมยั แสดงความ
เช่ือมโยงกนั ขององคก์ รทัง้ ภายในและภายนอก สามารถสบื ค้นขอ้ มลู ย้อนหลงั ไดอ้ ยา่ งสะดวก รวดเรว็ ทันสมัย
มีการปรับปรงุ ขอ้ มลู สารสนเทศอยา่ งต่อเน่อื งและเป็นปัจจบุ ัน

รายงานการประเมนิ ตนเองของโรงเรียนปรยิ ตั ิสามญั นครราชสมี า ประจาปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (๒๘)

หลักฐำน ร่องรอยกำรปฏบิ ัติงำน หรือขอ้ มลู เชิงประจกั ษ์
๑) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒) แผนพฒั นาคุณภาพการจัดการศึกษา
๓) แผนปฏบิ ตั กิ ารประจาปี
๔) โครงสรา้ งการบรหิ าร
๕) คาสัง่ โรงเรียน
๖) ปฏิทินปฏิบัติงาน
๗) ขอ้ มลู สารสนเทศ เวบ็ ไซด์ สือ่ สังคมออนไลน์
๘) รายงานโครงการ
๙) รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา(SAR)
๑๐) โลร่ างวัล เกียรตบิ ตั ร
๑๑) ภาพกิจกรรม
นวตั กรรม (Innovation) หรอื แบบอย่ำงทดี่ ขี องสถำนศึกษำ
โรงเรยี นปรยิ ัตสิ ามัญนครราชสมี า ใช้กระบวนการบรหิ ารและจดั การสถานศกึ ษา โดยใช้วงจรคุณภาพ
PDCA มรี ะบบและกลไกการบริหารจัดการคณุ ภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือการประกันคณุ ภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง ส่งผลใหก้ ารบริหารจดั การคณุ ภาพการศกึ ษามปี ระสิทธภิ าพ บรรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนด
โรงเรียนประสบความสาเร็จ ได้รบั ความไว้วางใจและเปน็ ท่ียอมรบั ของวัด ชมุ ชน สงั คมเป็นอย่างดี

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรยี นปริยตั ิสามญั นครราชสีมา ประจาปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (๒๙)

มำตรฐำนท่ี ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรยี นกำรสอนท่ีเน้นผ้เู รยี นเป็นสำคญั
ระดับคณุ ภำพ : ดีเลศิ

มำตรฐำน/ประเด็นพจิ ำรณำ ระดับ รอ่ งรอยผลกำรดำเนินงำน
คุณภำพ (โครงกำร/กิจกรรมท่ที ำ)

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีเ่ น้นผ้เู รียน ๑) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

เป็นสำคัญ ๒) โครงการส่งเสรมิ พัฒนากลุม่ บรหิ ารวิชาการ

๓.๑) จดั การเรยี นรผู้ ่านกระบวนการคดิ และการปฏิบัตจิ ริง และ ดเี ลศิ ๓) โครงการพัฒนาศกั ยภาพผ้เู รียนของกลุม่
สามารถนาไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตได้ สาระการเรียนรู้ ๘ กลมุ่ สาระ

๓.๒) ใช้สือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ แหลง่ เรียนร้ทู ีเ่ อ้ือตอ่ ดเี ลศิ ๔) กิจกรรมสัปดาหว์ ิทยาศาสตร์
การเรียนรู้ ๕) กิจกรรมไหวค้ รู

๖) กจิ กรรมวนั แม่แห่งชาติ
๓.๓) มีการบรหิ ารจดั การชัน้ เรยี นเชงิ บวก ดี ๗) กิจกรรมปจั ฉมิ นิเทศ
ดีเลิศ ๘) กิจกรรมแขง่ ทกั ษะทางวิชาการ
๓.๔) การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ ระบบและนา
ผลมาพัฒนาผู้เรยี น ๙) งานชุมนุมต่าง ๆ ตามสมัครใจ

๓.๕) มกี ารแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้ อ้ มลู สะท้อนกลบั เพื่อ ดี ๑๐) งานแนะแนว
พัฒนาและปรบั ปรุง การจดั การเรยี นรู้ ๑๑) งานปฏิบตั ิธรรมประจาปี

๑๒) งานส่งเสริมการใช้นวัตดกรรมและ

เทคโนโลยีเพอื่ การส่อื สาร

ระดับคุณภาพ ดเี ลิศ

สรุประดบั คณุ ภาพ ดีเลิศ

๑) กระบวนกำรพัฒนำ

โรงเรียนปริยตั สิ ามัญนครราชสมี า ส่งเสรมิ ให้ครปู ฏิบัตงิ านตามบทบาทหนา้ ทอี่ ยา่ งมปี ระสิทธิภาพ และ
เกดิ ประสทิ ธผิ ลดาเนนิ งานตามโครงการพัฒนาหลกั สูตรและการจดั การเรียนการสอน โดยมีกระบวนการจัดการ
เรยี นรู้ด้วยหลักการ PDCA ดังนี้

รายงานการประเมนิ ตนเองของโรงเรียนปริยตั ิสามญั นครราชสมี า ประจาปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (๓๐)

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเนน้ ผเู้ รยี นเป็นสำคญั

แต่งตง้ั คณะกรรมกำรดำเนินงำนพฒั นำกำรจดั กำรเรยี นกำรสอนทเ่ี นน้ ผู้เรียนเป็นสำคญั

สำรวจสภำพปญั หำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

จัดทำโครงกำร / กิจกรรมเพื่อพัฒนำกำรจดั กำรเรยี นกำรสอน

ดำเนินงำน / โครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏบิ ตั กิ ำร

พัฒนำกำรจดั กำรเรียนกำรสอน

ผลกำรพฒั นำกำรจดั กำรเรยี น กำรสอนท่เี นน้ ผเู้ รยี นเปน็ สำคัญ

พฒั นำ ขยำยผลกำรนำไปใช้ สรำ้ งเครือข่ำยแลกเปลีย่ นเรียนรู้

รำยงำนผลกำรพฒั นำ

๒) ผลกำรประเมินคณุ ภำพภำยในสถำนศึกษำ

มำตรฐำนท่ี ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทเ่ี นน้ ผ้เู รียนเปน็ สำคญั
โรงเรยี นปรยิ ตั ิสามัญนครราชสีมา ได้ดาเนนิ การประเมนิ คณุ ภาพภายในของสถานศึกษา ด้าน
กระบวนการจดั การเรียนการสอนทเี่ น้นผ้เู รียนเปน็ สาคัญ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึ ษา มีผลการ
ประเมินตนเอง ดังนี้

๓.๑ จัดกำรเรียนรผู้ ำ่ นกระบวนกำรคิดและกำรปฏิบัติจริง และสำมำรถนำไปประยกุ ต์ใชใ้ นชีวติ ได้
โรงเรียนปริยัตสิ ามัญนครราชสมี า สนบั สนุนให้ครูจดั กิจกรรมการเรียนร้เู ปน็ ไปตามกระบวนการ
Active Learning ตามแผนการจัดการเรยี นรู้ โดยสรา้ งโอกาสให้นักเรียนทุกรูปมีสว่ นร่วมตามความถนดั
ความสนใจ ผูเ้ รียนไดเ้ รียนรผู้ ่านกระบวนการคดิ ได้ปฏิบตั ิจรงิ ดว้ ยวิธีการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรทู้ ี่หลากหลาย
ผูเ้ รียนได้เรียนรู้โดยใชก้ ระบวนการวิจัย ส่งผลให้ผ้เู รียนสามารถนาเสนอและสรุปองคค์ วามรู้จากการค้นควา้ ดว้ ย
ตนเองอย่างเปน็ รูปธรรมและต่อเนื่อง การจดั การเรียนรู้แบบ Active Learning และกระบวนการอื่น ๆ
ส่งผลให้ผู้เรียนมคี วามกระตอื รอื ร้นในการเรียน สามารถแสวงหาความรูไ้ ด้ด้วยตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก
อยา่ งสรา้ งสรรค์ มกี ระบวนการคดิ การทางานอย่างเป็นระบบ สามารถวางแผนกาหนดแนวทางการเรยี นของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม และครูผู้สอนได้เปิดโอกาสให้ผูเ้ รยี นมีสว่ นร่วมในการจัดบรรยากาศในช้ันเรยี น รว่ มกัน
ผลิตสอื่ การเรียน และสิ่งอานวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการจดั การเรยี นรใู้ หน้ า่ เรียนมากยิง่ ขนึ้

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรยี นปรยิ ตั ิสามัญนครราชสีมา ประจาปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ (๓๑)

๓.๒ ใชส้ อ่ื เทคโนโลยสี ำรสนเทศ และ แหลง่ เรยี นรู้ทเ่ี ออ้ื ตอ่ กำรเรียนรู้
โรงเรยี นปริยตั ิสามัญนครราชสีมา จัดทาระบบโครงข่ายติดตงั้ อุปกรณท์ ง้ั ระบบสายและระบบไร้สาย
เพอ่ื ให้ครูผู้สอนและผู้เรยี นสามารถใช้เครอื ข่ายในการจัดการเรียนรู้ ใช้สื่ออเิ ลก็ ทรอนกิ สไ์ ด้ทกุ ห้องเรียน ครูทุก
ท่านใช้สอ่ื เทคโนโลยสี ารสนเทศในการพฒั นาการเรยี นรูข้ องผเู้ รยี นอย่างรอบดา้ น และครมู กี ารจดั ทาสือ่ และ
พัฒนาสอ่ื การเรยี นการสอนใหท้ ันสมยั อยู่เสมอ

๓.๓ มกี ำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชงิ บวก
โรงเรียนปริยตั สิ ามัญนครราชสมี า สนับสนนุ ให้ครจู ดั กจิ กรรมการเรียนร้โู ดยเนน้ ผู้เรยี นเปน็ สาคญั เปดิ
โอกาสใหน้ กั เรยี นไดแ้ สดงความคิดเห็นตอ่ การบริหารจัดการชน้ั เรยี นเชิงบวกของครผู ูส้ อนทุกกล่มุ สาระการเรยี นรู้
โดยใหน้ ักเรียนทาแบบประเมินการจัดการเรียนรู้ในชน้ั เรยี นของครแู ตล่ ะท่าน ครูผู้สอนนาผลการประเมินมา
สะท้อนเก่ียวกบั การจดั การเรยี นร้เู ชิงบวกของตนเองวา่ มขี อ้ ดี ข้อเสยี อย่างไร จุดที่ควรปรบั ปรุง พัฒนาในดา้ น
ใดบ้าง การบรหิ ารจดั การชั้นเรียนตรงตามความต้องการของผูเ้ รยี นหรือไม่

๓.๔ กำรตรวจสอบและประเมนิ ผเู้ รียนอย่ำงเปน็ ระบบและนำผลมำพัฒนำผู้เรยี น
โรงเรยี นปริยตั ิสามญั นครราชสีมา สง่ เสริมสนบั สนุนให้ครูจัดการวดั ผลประเมนิ ผลการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
๑) จดั ทาคูม่ อื การวัดผลประเมินผล เพ่ือให้ครูทุกท่านใช้เปน็ แนวทางในการวดั ผลประเมนิ ผลการเรยี นรู้
๒) ครูมกี ารวดั ผลประเมินผลอยา่ งหลากหลายตามสภาพจรงิ และองิ มาตรฐาน ตวั ชี้วดั ของแต่ละกลุม่
สาระการเรียนรู้ เช่น แบบทดสอบ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ การตรวจชนิ้ งาน การนาเสนอผลงาน เปน็
ต้น ซ่งึ ครูแตล่ ะทา่ นจะมวี ธิ ีวดั ผลประเมินผลที่แตกตา่ งกนั ตามลกั ษณะของแตล่ ะรายวชิ า
๓) เปดิ โอกาสใหน้ กั เรียนมสี ่วนร่วมในการออกแบบการวัดและการประเมินผล สร้างขอ้ ตกลงร่วมกนั
ระหวา่ งนกั เรียนกับครูผู้สอน มกี ารวดั และประเมนิ ผลการเรียนเปน็ ระยะ ๆ และให้ขอ้ มลู ย้อนกลบั แกผ่ ูเ้ รียน
เพื่อเปน็ การกระตุน้ ใหผ้ ู้เรียนได้ปรับปรุง พฒั นาตนเอง และยังเป็นการกระตุ้นให้ผูเ้ รียนมคี วามกระตือรอื ร้นใน
การเรยี นมากยง่ิ ข้ึน
๔) ครูมีร่องรอยการบันทึกผลการเรียนร้ทู ี่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
๕) ครูจัดทาวจิ ัยในชน้ั เรยี น เพอ่ื แกป้ ัญหาใหก้ ับผู้เรยี น และพฒั นาผเู้ รียนให้เหมาะสมกับศักยภาพ

๓.๕ มีกำรแลกเปลีย่ นเรยี นรู้และให้ข้อมลู สะทอ้ นกลับเพอ่ื พัฒนำและปรับปรงุ กำรจัดกำรเรียนรู้
โรงเรยี นปริยัติสามญั นครราชสมี า ได้ใหค้ วามสาคญั ในการแลกเปลยี่ นเรยี นรู้และรบั ข้อมลู สะท้อนกลบั
จากผเู้ รยี น , วัดที่นักเรยี นอาศัย (ในนามผู้ปกครอง และคณะสงฆฝ์ ่ายปกครอง) ชุมชน เพอ่ื นามาวิเคราะห์
สงั เคราะห์ เพือ่ พฒั นาและปรบั ปรุงการจดั การเรยี นรู้ ซึ่งก็ได้รับความรว่ มมือจากทุกฝา่ ยอย่างดียง่ิ

หลกั ฐำน รอ่ งรอยกำรปฏิบัตงิ ำน หรือข้อมลู เชิงประจกั ษ์
๑) หลกั สูตรสถานศึกษา
๒) แผนการจดั การเรยี นรู้
๓) สือ่ การสอน นวัตกรรม
๔) ค่มู อื การวัดผลประเมนิ ผล
๕) รายงานการนิเทศการสอน
๖) วจิ ัยในชนั้ เรียน

รายงานการประเมนิ ตนเองของโรงเรยี นปริยตั ิสามญั นครราชสมี า ประจาปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ (๓๒)

๗) ปฏทิ นิ ปฏบิ ัตงิ าน
๘) คาส่งั โรงเรยี น
๙) รายงานการประชมุ
๑๐) รายงานโครงการ
๑๑) ผลการทดสอบระดบั ชาติขน้ั พ้นื ฐาน (O-Net) และผลการทดสอบระดบั ชาติ ด้านพระพุทธศาสนา(B-
Net) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ มัธยมศึกษาปที ี่ ๖
๑๒) ผลงาน / ชนิ้ งานนกั เรียน
๑๓) โลร่ างวลั เกียรติบตั ร
๑๔) ภาพกจิ กรรม
นวตั กรรม (Innovation) หรอื แบบอยำ่ งที่ดขี องสถำนศกึ ษำ
โรงเรียนปรยิ ตั สิ ามญั นครราชสมี า ได้ใช้กระบวนการบริหารและจัดการสถานศกึ ษา โดยใชว้ งจร
คณุ ภาพ PDCA ส่งผลให้เกดิ นวัตกรรมดา้ นการจดั การเรียนการสอนที่เน้นผเู้ รยี นเป็นสาคญั โดยเนน้ ให้ครูหนึง่
ท่านสร้างนวัตกรรมหน่ึงชิน้ เปน็ อยา่ งน้อย

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรยี นปริยตั สิ ามัญนครราชสมี า ประจาปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (๓๓)

ส่วนท่ี ๓
สรปุ ผล แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศกึ ษำ

รายงานการประเมนิ ตนเองของโรงเรียนปรยิ ตั สิ ามัญนครราชสีมา ประจาปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (๓๔)

สว่ นท่ี ๓
สรุปผล แนวทำงกำรพฒั นำ และควำมตอ้ งกำรช่วยเหลอื

สรปุ ผลกำรประเมินในภำพรวม

จากการดาเนินงาน โครงการและกจิ กรรมต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกึ ษา แผนปฏบิ ตั กิ าร
ประจาปี สง่ ผลให้โรงเรยี นปริยตั ิสามัญนครราชสีมาสามารถบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาไดบ้ รรลุเป้าหมาย

ทีต่ ัง้ ไวต้ ามมาตรฐานการศกึ ษาของสถานศึกษา ซึ่งผลการประเมินมาตรฐานการศกึ ษาท้งั ๓ มาตรฐานอยใู่ น
ระดบั คุณภาพ ดีเลิศ

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดบั คณุ ภำพ
มาตรฐานท่ี ๑ คณุ ภาพของผู้เรยี น ดี
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิ ารและจดั การสถานศึกษา ดเี ลิศ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่เี น้นผเู้ รียนเปน็ สาคญั ดเี ลิศ

สรปุ ดเี ลศิ

สรุปผลมำตรฐำนที่ ๑ ด้ำนคุณภำพผู้เรยี น

มีผลการประเมินคณุ ภาพอยู่ในระดบั ดี โดยสถานศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคณุ ภาพผู้เรยี นอย่าง

หลากหลายตามศกั ยภาพ ความถนดั และความต้องการของผ้เู รยี น สอดคลอ้ งกบั วิสัยทัศน์ พันธกจิ จดุ เนน้ ของ
สถานศึกษา และสอดคลอ้ งกบั สภาพของชมุ ชน ทอ้ งถน่ิ ถงึ พฒั นาการของคา่ เฉลย่ี การทดสอบระดบั ชาติขน้ั
พนื้ ฐาน(O-Net) จะไมส่ ูงนัก แตค่ ่าเฉลยี่ การทดสอบระดบั ชาติ ดา้ นพระพุทธศาสนา (B-Net) สูงกว่าคา่ เฉลย่ี

ระดับจังหวดั ระดับสงั กัด ระดบั ภาค และระดับประเทศทุกวิชา ผเู้ รยี นมีความสามารถในการอ่านและเขียน
สามารถสอื่ สารทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการคดิ คานวณ การใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสอ่ื สารไดด้ ี ผูเ้ รยี นมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม คา่ นยิ ม และคณุ ลกั ษณะตามท่สี ถานศกึ ษา
กาหนดปรากฏอย่างชัดเจน

จุดเด่น
๑. ผเู้ รียนมีความสามารถในการอา่ นและเขยี น มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ

ภาษาองั กฤษ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมวี ิจารณญาณ สามารถอภิปราย แลกเปลยี่ นความ
คดิ เหน็ คิดเปน็ ทาเปน็ แกป้ ัญหาได้ และนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ ยา่ งเหมาะสม

๒. ผู้เรียนมคี วามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สารในการแสวงหาความรไู้ ดด้ ว้ ย
ตนเองอยา่ งสรา้ งสรรค์ เหมาะสม ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ

๓. ผู้เรยี นมีความกา้ วหนา้ ในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ถึงคา่ เฉลย่ี การทดสอบระดับชาติขนั้
พ้ืนฐาน(O-Net) จะไมส่ งู นกั แต่ค่าเฉล่ยี การทดสอบระดับชาติ ดา้ นพระพุทธศาสนา (B-Net) สูงกว่าคา่ เฉลย่ี
ระดับจงั หวดั ระดับสังกดั ระดบั ภาค และระดบั ประเทศทุกวิชา

๔. ผู้เรยี นมีสุขภาพรา่ งกายแขง็ แรง มีสมรรถภาพทางกาย น้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ มรี ะเบียบวินยั
จนเป็นเอกลกั ษณข์ องสถานศกึ ษา มคี วามรู้ ทักษะและเจตคติท่ีดี พร้อมทจี่ ะศึกษาต่อในระดับท่ีสงู ขน้ึ

รายงานการประเมนิ ตนเองของโรงเรยี นปรยิ ตั สิ ามญั นครราชสีมา ประจาปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ (๓๕)

๕. ผูเ้ รยี นมคี ุณธรรม จรยิ ธรรม มีภาวะผนู้ าทางพิธกี รรมทางพระพุทธศาสนา มีค่านยิ มทีด่ ีงาม
ภาคภมู ิใจในความเป็นไทย ภาคภูมิใจในทอ้ งถ่ินของตน มีสว่ นรว่ มในการอนรุ ักษ์ทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละ
สิ่งแวดลอ้ ม ยอมรบั เหตุผลและรับฟังความคดิ เห็นของผอู้ ืน่ มมี นษุ ยสมั พนั ธ์ที่ดี สามารถอยู่รว่ มกับผ้อู ืน่ ใน
สงั คมได้อยา่ งมคี วามสขุ

จดุ ที่ควรพฒั นำ
๑) ครจู ัดกจิ กรรมการเรยี นรใู้ ห้หลากหลาย โดยเลือกใชว้ ธิ กี ารสอน สื่อ นวตั กรรม โดยคานึงถึงความ

แตกตา่ งระหว่างบุคคล ส่งเสรมิ ให้นกั เรยี นแสวงหาความรจู้ ากแหลง่ เรยี นร้ทู ห่ี ลากหลายทั้งในและนอกโรงเรยี น
รวมถงึ สอ่ื เทคโนโลยสี ารสนเทศ

๒) สง่ เสรมิ ให้ผ้เู รียนใชท้ ักษะการอา่ น ฟงั ดู ส่ือสาร การคิดอยา่ งสร้างสรรค์ และพัฒนาใหผ้ ้เู รียน
สามารถใชภ้ าษาตา่ งประเทศในการติดต่อสือ่ สารในชีวติ ประจาวันได้

๓) สง่ เสริมใหผ้ เู้ รยี นศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในประเด็นตา่ ง ๆ ตามความถนดั และความสนใจ เพอื่
พฒั นาความสามารถในการคิดขนั้ สูงต่อไป

๔) สง่ เสรมิ พฒั นาทกั ษะการคดิ โดยการแลกเปลย่ี นเรียนรู้หรอื ประกวด แข่งขนั ทกั ษะความสามารถทาง
วชิ าการ ศิลปะอย่างตอ่ เนอื่ ง พฒั นาความคิดรเิ รม่ิ สรา้ งสรรค์และผลติ ผลงานท่แี ปลกใหม่ ทันสมัยมากยงิ่ ขน้ึ

๕) พฒั นาโดยการจัดกจิ กรรมเพิ่มเติมให้ผ้เู รียนไดฝ้ ึกปฏบิ ัติดา้ นความคดิ สร้างสรรค์เพม่ิ มากขึน้ สง่ เสริม
ให้ผ้เู รียนมที ักษะการทางานเป็นทมี เพอื่ ให้ผเู้ รยี นทุกรปู ได้มสี ว่ นร่วมในการวางแผนการทางาน มีส่วนร่วมใน
กระบวนการทางาน สามารถทางานรว่ มกับผูอ้ ่นื ในสงั คมได้

แนวทำงกำรพฒั นำในอนำคต

๑) พัฒนาหลักสตู รสถานศึกษาให้มีความหลากหลาย เพือ่ สง่ เสรมิ พฒั นาผูเ้ รียนไดเ้ ต็มศักยภาพตาม
ความถนัด และความสนใจของผู้เรยี น

๒) จัดกิจกรรมการเรียนรทู้ ่สี ่งเสริมให้ผู้เรียนมที ักษะในการแสวงหาความรดู้ ้วยตนเอง รักการเรยี นรู้ มี
ทกั ษะการอ่าน ฟัง พดู เขียน และพฒั นาอยา่ งตอ่ เนอ่ื ง มกี ารพัฒนาแหลง่ เรยี นรู้ ห้องสมุดมีชีวิต หอ้ งสื่อ
เทคโนโลยี พฒั นาระบบ เทคโนโลยี ห้องสืบค้นขอ้ มลู ด้วยคอมพวิ เตอร์ เพอื่ ให้นกั เรียนไดเ้ รียนรู้และสามารถ
สืบค้นข้อมูลไดอ้ ย่างสร้างสรรค์ ปรับเปลย่ี นกระบวนการจดั การเรยี นรู้ของครู เพอ่ื กระต้นุ ให้นกั เรียนแสวงหา
ความร้จู ากแหล่งเรยี นรู้และส่ือต่าง ๆ ท้งั ในและนอกโรงเรียน

๓) จดั กิจกรรมเพิม่ เติมอยา่ งหลากหลาย สง่ เสริมให้ผูเ้ รียนมที ักษะในการทางานเปน็ ทีม พฒั นาผ้เู รยี น
ให้ทากจิ กรรมท่ีฝกึ ปฏบิ ัติ ได้มีสว่ นร่วมในการวางแผนการทางาน เพือ่ สร้างผลงานและเกิดความภาคภูมใิ จ
สามารถทางานร่วมกบั ผอู้ ่นื ในสังคมไดอ้ ยา่ งมคี วามสขุ เปน็ พ้นื ฐานในการประกอบอาชีพท่สี ุจริตตอ่ ไปในอนาคต

๔) พฒั นาระบบการดแู ลชว่ ยเหลอื นกั เรียนใหม้ ีคุณภาพ มีประสทิ ธภิ าพและครอบคลมุ นักเรียนทกุ รปู
พัฒนาครใู หส้ ามารถเป็นครูทป่ี รึกษากิจกรรมได้อยา่ งมีคณุ ภาพ ส่งเสรมิ การกากบั ติดตามระบบดูแลชว่ ยเหลือ
นกั เรียนอย่างสม่าเสมอ ประเมินและรายงานผลการดาเนนิ งานอยา่ งมคี ุณภาพในระบบ PDCA เพื่อนาผลการ
ประเมนิ มาพัฒนางานในปกี ารศึกษาตอ่ ไป

๕) จดั โครงการยกระดับผลสมั ฤทธท์ิ างการเรียนใหเ้ ขม้ แข็ง ต่อเนอ่ื งและยัง่ ยืน ส่งเสรมิ การจดั การ
เรียนการสอนเพือ่ พฒั นาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดับชาติขัน้ พ้ืนฐานใหส้ ูงขึน้
ทุกกลุม่ สาระ และผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดับชาติ ด้านพระพทุ ธศาสนา(B-Net) ใหส้ ูงยง่ิ ขนึ้ ไปอกี

รายงานการประเมนิ ตนเองของโรงเรียนปรยิ ตั ิสามญั นครราชสีมา ประจาปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (๓๖)

๖) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรยี นรู้ดา้ นภาษาและวัฒนธรรม ระหว่างนักเรยี นกบั นักเรยี น ครกู ับนักเรียน
และครูกบั ครู เพอื่ ใหโ้ รงเรียนเปน็ แหล่งเรยี นรขู้ องชมุ ชน ส่งเสรมิ ใหช้ ุมชนใชโ้ รงเรียนเป็นสถานท่ปี ระกอบ
กิจกรรมตา่ ง ๆ ตามสมควร

สรุปผล มำตรฐำนท่ี ๒ กระบวนกำรบริหำรและจัดกำรสถำนศึกษำ

ผลการประเมินมาตรฐานอยู่ในระดับ ดีเลิศ สถานศกึ ษามีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกจิ
ไว้อย่างชัดเจน ตรงกบั วตั ถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ และสอดคลอ้ งกบั ความต้องการของชมุ ชน
ทอ้ งถิน่ มกี ารวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึ ษาของสถานศึกษา ดาเนนิ การตามระบบการประกนั
คุณภาพภายในอยา่ งเปน็ ขัน้ ตอน โดยความรว่ มมือของผมู้ สี ว่ นเก่ยี วขอ้ งทุกฝ่าย สรา้ งเครือข่ายความรว่ มมอื ใน
การรบั ผดิ ชอบต่อผลการจดั การศึกษาใหม้ ีคณุ ภาพและได้มาตรฐาน มีการกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหาร
และจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน ผมู้ ีส่วนเกี่ยวข้อง มคี วามมั่นใจตอ่ กระบวนการบริหารและการ
จัดการของสถานศกึ ษา

จุดเด่น
๑) ผู้บรหิ ารสถานศึกษาเป็นผู้มีวิสยั ทัศน์ มีภาวะผู้นา มีความมุง่ มนั่ ในการจัดการศึกษา โดยมงุ่

ประโยชน์แก่ผเู้ รียน สถานศึกษา และชมุ ชนเป็นสาคัญ
๒) สถานศึกษาดาเนนิ การวเิ คราะห์สภาพปัญหา ผลการจดั การศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมลู

สารสนเทศจากการนเิ ทศ ตดิ ตาม ประเมินการจดั การศกึ ษาตามนโยบายการปฏริ ูปการศึกษา และจดั ประชุม
ระดมความคิดเห็นจากบคุ ลากรในสถานศกึ ษา เพื่อวางแผนในการพัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษาให้มีประสทิ ธภิ าพ
อยา่ งต่อเน่อื ง ยงั่ ยนื

๓) สถานศกึ ษามกี ารกาหนดวิสัยทัศน์ พนั ธกิจ และเป้าหมายไวช้ ดั เจน ตรงกบั วัตถปุ ระสงค์ของ
แผนการศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถนิ่

๔) มกี ารจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศกึ ษา แผนปฏบิ ตั ิการประจาปี ทสี่ อดคล้องกบั ผลการจัด
การศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการพฒั นาและนโยบายการปฏริ ปู การศกึ ษาท่ีมงุ่ เนน้ การพัฒนาให้
ผเู้ รยี นมคี ุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา

๕) สถานศกึ ษามกี ารบรหิ ารและการจัดการอยา่ งเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกีย่ วขอ้ งทกุ ฝา่ ย
วางแผนและดาเนินการพฒั นาวชิ าการที่เนน้ คณุ ภาพผเู้ รียนรอบด้าน ทุกกล่มุ เป้าหมาย พฒั นาครู บุคลากร ให้
มคี วามเช่ยี วชาญทางวชิ าชพี สามารถจัดการเรียนรูไ้ ดอ้ ยา่ งมคี ณุ ภาพ จดั ระบบข้อมูลสารสนเทศทีม่ ีความ
ถกู ต้องครบถว้ น ทันสมัย สามารถนาไปประยกุ ต์ใช้

๖) มีการกากับ ตดิ ตาม ประเมินผล และนเิ ทศการดาเนินงาน และสรุปผลการดาเนนิ งาน เพอ่ื
พฒั นาคุณภาพการศกึ ษาอย่างตอ่ เนื่อง

จดุ ทค่ี วรพัฒนำ
๑) บุคลากรบางส่วนยังไมเ่ ข้าใจและไมใ่ ห้ความสาคญั ของระบบประกันคณุ ภาพการศกึ ษา สถานศึกษา

จงึ ควรสรา้ งความรูใ้ หก้ ับคณะครู บคุ ลากรใหเ้ ข้าใจว่า ระบบการประกันคณุ ภาพการศึกษา เป็นกลไกสาคัญใน
การพฒั นาคณุ ภาพการศกึ ษาได้อยา่ งมีประสิทธภิ าพ และการพัฒนาระบบประกนั คุณภาพภายในของ
สถานศกึ ษา เป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการบริหารการศกึ ษาท่ตี ้องดาเนนิ การอย่างตอ่ เน่อื ง

รายงานการประเมนิ ตนเองของโรงเรียนปริยตั ิสามญั นครราชสีมา ประจาปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (๓๗)

๒) ผรู้ บั ผิดชอบโครงการบางทา่ นยังไม่เข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานการศกึ ษา เนือ่ งจากเปล่ียนผูร้ บั ผิดชอบ
โครงการ และมกี ารเปล่ียนแปลงมาตรฐานการศึกษาขนั้ พ้นื ฐาน สถานศึกษาจึงได้จัดประชมุ จัดทามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จดั ทาคมู่ ือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึ ษาข้นั พ้นื ฐาน
แจ้งแกค่ ณะครู บุคลากรในการประชมุ และประกาศให้รบั ทราบอย่างทั่วถึงกนั

๓) การมอบหมายหนา้ ทีก่ ารปฏบิ ัตงิ านใหก้ บั บุคลากรในโรงเรยี น ควรมอบหมายภาระงานใหท้ ั่วถึงทกุ
ท่าน โดยมอบหมายตามความถนัด และความต้องการของผปู้ ฏิบัติ ไมซ่ า้ ซ้อนกนั ในแต่ละฝา่ ย เพ่อื ให้การ
พฒั นาคุณภาพการศกึ ษามีประสิทธภิ าพ

แผนกำรพัฒนำในอนำคต
๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึ ษาสู่ความเป็นเลิศ โดยวางระบบและกลไกการ

บรหิ ารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพือ่ การประกนั คุณภาพการศกึ ษาของสถานศึกษา จดั ทา
แผนพัฒนาคุณภาพการจดั การศึกษา แผนปฏบิ ัติการประจาปี ทมี่ จี ุดเน้นชัดเจนเปน็ รปู ธรรม เปน็ กลไก
สาคญั ในการขับเคลื่อนการพฒั นาคุณภาพผู้เรียนใหบ้ รรลตุ ามเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึ ษาที่
กาหนดไว้

๒) สง่ เสริม สนับสนุน พฒั นาครู บคุ ลากรให้มคี วามเชยี่ วชาญทางวชิ าชพี และจดั ให้มีชมุ ชนการ
เรยี นรู้ทางวิชาชพี นามาใช้ในการพัฒนางานและจดั การเรยี นรอู้ ย่างทวั่ ถึง

๓) สง่ เสริมให้คณะกรรมการสถานศกึ ษาขน้ั พ้นื ฐาน สมาคมศิษย์เกา่ ผปู้ กครอง ชมุ ชน ร่วมกันจัด
กจิ กรรมทีส่ รา้ งความสมั พนั ธ์ ความศรทั ธาและความเช่อื มั่นระหว่างโรงเรยี น ผ้ปู กครอง และชมุ ชนอยา่ ง
ตอ่ เนอ่ื ง เพ่อื ร่วมกันพฒั นาคุณภาพการจดั การศึกษาของโรงเรียนอยา่ งยง่ั ยนื

๔) พฒั นาระบบการกากบั ตดิ ตาม รายงานผลการดาเนนิ งานอยา่ งตอ่ เน่อื ง ยั่งยนื และทนั เวลา
พัฒนาคุณภาพกจิ กรรมในโครงการให้มีคณุ ภาพสู่มาตรฐานทางสังคมยิ่งขน้ึ

สรปุ ผล มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่เี นน้ ผู้เรียนเปน็ สำคญั

มผี ลการประเมินมาตรฐานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ครปู ฏบิ ัตงิ านตามบทบาทหนา้ ท่ีอย่างมีประสทิ ธภิ าพและ
เกิดประสิทธผิ ล มคี วามรู้ ความเข้าใจในเป้าหมายคุณภาพผเู้ รียนตามหลกั สตู รสถานศกึ ษา มีการวเิ คราะห์
ผเู้ รียนเป็นรายบุคคล จดั ทาสารสนเทศอย่างเปน็ ระบบ สามารถออกแบบการจัดการเรยี นรู้ท่สี อดคล้องกบั
มาตรฐานการเรียนรู้ ตวั ช้ีวดั สมรรถนะสาคญั และคุณลกั ษณะอันพงึ ประสงค์ โดยเลอื กใช้วธิ กี ารสอน
เทคนคิ การสอน สื่อ นวตั กรรม เทคโนโลยี ภมู ิปญั ญาทอ้ งถิ่นท่ีเปน็ ปัจจบุ นั เพือ่ วางแผนจัดทา จดั หา พัฒนา
สือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทสี่ อดคลอ้ งกบั การจัดการเรียนรู้ และนาสอ่ื นวตั กรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการเรียนรอู้ ย่างมปี ระสทิ ธภิ าพ

จุดเดน่
๑) โรงเรยี นปรยิ ัติสามญั นครราชสีมา มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนไดอ้ ยา่ งเตม็ ตาม

ศักยภาพทกุ กลุ่มเป้าหมาย ผ้เู รยี นมามารถเลอื กเรียนในแผนการเรยี นรู้ทตี่ นเองถนดั และสนใจ สง่ ผลให้ผเู้ รียน
มีความสุขการเรยี นรู้มีประสทิ ธภิ าพ และมผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนสงู ข้นึ

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนปรยิ ตั สิ ามัญนครราชสีมา ประจาปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ (๓๘)

๒) ครจู ัดกิจกรรมการเรยี นรู้ทีเ่ นน้ ผู้เรยี นเป็นสาคัญ ผเู้ รยี นสามารถเรยี นรู้ดว้ ยตนเอง ผู้เรยี นไดฝ้ ึก
ทักษะ การคิดวิเคราะห์ คิดสงั เคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแกป้ ญั หาไดอ้ ยา่ งเหมาะสมตามสถานการณต์ ่าง ๆ
ส่งผลให้ผ้เู รยี นมคี วามรู้ ทักษะ กระบวนการ และมีคณุ ลักษณะทพี่ งึ ประสงคต์ ามที่สถานศกึ ษากาหนด

๓) ครมู คี วามรู้ ความสามารถ มคี วามมงุ่ มนั่ ในการจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้ พฒั นาตนเองใหม้ ีความ
เช่ียวชาญทางวชิ าชีพอยู่เสมอ โดยการเข้าประชุม อบรมสัมมนา ศึกษาดงู าน และนามาใช้ในการพฒั นางานและ
จัดการเรียนรู้

๔) นักเรียนมคี วามพรอ้ มทง้ั ด้านรา่ งกาย จิตใจ อารมณ์ ความคดิ รวมทั้งมีความกระตือรอื รน้ ขยัน
สนใจ ใฝ่เรียนรู้ที่จะศกึ ษาหาความรู้ในส่ิงใหม่ ๆ ทที่ นั สมัยจากแหลง่ เรียนรู้ตา่ ง ๆ ท้งั ภายในและภายนอก
โรงเรียน

๕) นกั เรยี นสว่ นใหญม่ พี ื้นฐานความรทู้ างเทคโนโลยเี ปน็ อย่างดี จึงสามารถศกึ ษาค้นคว้าหาข้อมูลจาก
แหลง่ เรยี นรู้ได้ตามที่ตอ้ งการและรวดเรว็

๖) สนบั สนุน สง่ เสรมิ และใหน้ ักเรยี นมีโอกาสแสดงความสามารถ การนาเสนอผลงานต่าง ๆ การเขา้
รว่ มแข่งขันทกั ษะทางวิชาการในระดบั ต่าง ๆ

๗) มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรยี นตามสภาพจริง ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย

จดุ ทคี่ วรพัฒนำ
๑) จดั กิจกรรมการเรียนรู้ โดยเลือกใชว้ ธิ กี ารสอน เทคนคิ การสอน สอื่ นวัตกรรม แหล่งเรยี นรู้ท่ี

หลากหลาย คานึงถึงความแตกต่างระหวา่ งบุคคล จดั กิจกรรมสง่ เสรมิ ใหผ้ ู้เรียนได้มคี วามสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสงั เคราะห์ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรูท้ ั้งในและนอกโรงเรยี น รวมถงึ สอ่ื เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชพ้ ัฒนาตนเอง

๒) จัดกิจกรรมพัฒนาผ้เู รียนให้สามารถนาเสนอ อภปิ รายและแลกเปล่ียนเรยี นรู้อย่างสมเหตสุ มผล
และมีทกั ษะในการแกป้ ัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

๓) ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ทีส่ รา้ งโอกาสให้ผเู้ รยี น ชมุ ชนและทอ้ งถน่ิ มสี ว่ นรว่ ม โดยการ
เชญิ วทิ ยากร ปราชญ์ชาวบ้าน หรือแนะนาแหล่งเรยี นรภู้ ูมปิ ัญญาตา่ ง ๆ ในท้องถิน่ จังหวัดนครราชสมี า เพื่อให้
ผู้เรยี นได้ศึกษาหาความรู้ และหาประสบการณ์ตรงจากวทิ ยากรหรอื แหลง่ เรยี นรใู้ นท้องถ่นิ ของตนตามสภาพจรงิ

แนวทำงกำรพฒั นำในอนำคต
๑) พฒั นาหลกั สตู รสถานศึกษาให้มีความหลากหลาย เพ่ือส่งเสรมิ พัฒนาผูเ้ รยี นได้เตม็ ศกั ยภาพตาม

ความถนดั และความสนใจของผู้เรียน
๒) สนับสนนุ ให้ครูมีการวเิ คราะหผ์ เู้ รียนเปน็ รายบคุ คล และนาผลไปพฒั นาผเู้ รียนให้เต็มศักยภาพย่งิ ขึ้น
๓) ส่งเสริมให้ครทู าผลงานทางวิชาการ การผลิตส่อื การสอน วจิ ยั ในช้ันเรียน และนาเทคโนโลยีมาใช้

ในการจดั การเรียนรู้ใหม้ ากขึ้น มกี ารแลกเปล่ียนเรียนรเู้ กยี่ วกับเทคนคิ การจดั การเรียนรู้ การผลติ สอ่ื การวัด
และประเมินผล การทาวจิ ยั ในช้ันเรียน ระหว่างครูต่างกลมุ่ สาระการเรยี นรู้ และระหวา่ งบคุ ลากรต่าง
สถานศึกษา

๔) พฒั นาครเู พอื่ สร้างความรู้ ความเขา้ ใจและสามารถนาหลักปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพียง ไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติหน้าที่และการดาเนนิ ชีวติ ไดอ้ ยา่ งเหมาะสม

๕) พฒั นาระบบการนเิ ทศ กากบั ตดิ ตาม ใหค้ าแนะนา เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การวดั
ประเมนิ ผล การวจิ ยั ในช้นั เรียน และการดูแลช่วยเหลือนกั เรียนอย่างต่อเน่อื งและยง่ั ยนื

รายงานการประเมนิ ตนเองของโรงเรียนปรยิ ตั สิ ามัญนครราชสีมา ประจาปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (๓๙)

สรปุ ผลกำรประเมนิ คณุ ภำพภำยในของโรงเรียนปรยิ ตั สิ ำมญั นครรำชสมี ำ

ระดับกำรศึกษำขัน้ พ้ืนฐำน ปกี ำรศกึ ษำ ๒๕๖๔

มำตรฐำน ระดบั คุณภำพ

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผูเ้ รียน ดี

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผเู้ รยี น

๑) มคี วามสามารถใน การอา่ น การเขยี น การสื่อสารและ การคิดคานวณ ดี

๒) มคี วามสามารถใน การคิดวิเคราะห์ คิดอยา่ งมวี จิ ารณญาณ อภิปราย ดี

แลกเปลี่ยน ความคดิ เหน็ และแกป้ ญั หา

๓) มีความสามารถในการสร้างนวตั กรรม ดี

๔) มคี วามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดี

๕) มีผลสมั ฤทธิท์ างการเรยี นตามหลักสตู รสถานศึกษา ปานกลาง

๖) ความรู้ ทักษะพนื้ ฐาน และเจตคตทิ ี่ดตี ่องานอาชีพ ดี

๑.๒ คณุ ลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผเู้ รียน

๑) การมคี ณุ ลักษณะและค่านยิ มทด่ี ีตามที่สถานศึกษากาหนด ดี

๒) ความภมู ใิ จในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดเี ลิศ

๓) การยอมรับที่จะอยรู่ ว่ มกนั บนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ

๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจติ สังคม ดีเลิศ

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบรหิ ำรและกำรจัดกำรของผู้บรหิ ำรสถำนศกึ ษำ ดเี ลศิ

๒.๑) การมเี ปา้ หมาย วิสัยทศั น์ และพันธกจิ ทสี่ ถานศึกษากาหนดชัดเจน ดเี ลศิ

๒.๒) มรี ะบบการบริหารจัดการคณุ ภาพของสถานศกึ ษา ดเี ลศิ

๒.๓) ดาเนนิ งานพฒั นาวชิ าการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรยี นรอบด้านตามหลกั สูตร ดี
สถานศึกษาและ ทกุ กลมุ่ เป้าหมาย

๒.๔) พฒั นาครแู ละบุคลากรให้มีความเชย่ี วชาญทางวิชาชีพ ดเี ลศิ

๒.๕) จัดสภาพแวดลอ้ มทางกายภาพและสงั คมที่เอื้อต่อการจดั การเรียนร้อู ยา่ งมี ดี
คณุ ภาพ

๒.๖) จดั ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่อื สนับสนนุ การบริหารจัดการและ การ ดีเลิศ
จัดการเรียนรู้

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทเี่ นน้ ผ้เู รยี นเป็นสำคัญ ดีเลศิ

๓.๑) จดั การเรียนรผู้ ่านกระบวนการคิดและการปฏบิ ตั จิ รงิ และสามารถนาไป ดีเลิศ
ประยกุ ต์ ใชใ้ นชีวิตได้

๓.๒) ใช้ส่อื เทคโนโลยีสารสนเทศ และ แหล่งเรยี นรทู้ ่ีเออื้ ต่อการเรยี นรู้ ดีเลิศ

๓.๓) มกี ารบริหารจัดการช้นั เรียนเชงิ บวก ดี

๓.๔) การตรวจสอบและประเมนิ ผู้เรียนอยา่ งเป็นระบบและนาผลมาพฒั นาผู้เรยี น ดเี ลศิ

๓.๕) มีการแลกเปล่ียนเรยี นรู้และใหข้ อ้ มูลสะท้อนกลบั เพื่อพฒั นาและปรบั ปรุง ดี
การจัดการเรยี นรู้

สรปุ ภำพรวม ดีเลิศ

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรยี นปรยิ ตั ิสามัญนครราชสีมา ประจาปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ (๔๐)

ควำมตอ้ งกำรที่อยำกจะได้รับกำรชว่ ยเหลือ
๑. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรยี นรู้ที่สอดคลอ้ งกับการพฒั นาผู้เรยี นในปัจจบุ ัน
๒. การสร้างข้อสอบทสี่ อดคลอ้ งกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมนิ O-NET , B-NET

และ PISA
๓. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวชิ าเอกทโ่ี รงเรียนมคี วามต้องการและจาเปน็
๔. การจัดกิจกรรมเชงิ รกุ ส่งเสรมิ ใหเ้ ยาวชนบรรพชาเพ่อื ศกึ ษาตอ่ ซึง่ ในปจั จบุ ันนี้ จานวนเยาวชน

บรรพชานอ้ ยลงไปทกุ ที
๕. การจดั ต้ังหนว่ ยงานวชิ าการ รับผิดชอบด้านการศึกษาพระปรยิ ตั ธิ รรมแผนกสามัญศกึ ษาโดยตรง
๖. การกาหนดโครงสร้างหลักสูตรดา้ นพระพทุ ธศาสนาและประกาศใชอ้ ยา่ งเป็นทางการ
๗. การทาความเขา้ ใจ ขอ้ ตกลงรว่ มกันกบั สานกั งานคณะการการศกึ ษาขนั้ พนื้ ฐาน ในเรื่องโครงสรา้ ง

หลักสตู รพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศกึ ษา ซ่ึงจนถึงปจั จบุ นั นยี้ งั ไมม่ เี อกสารหลักฐานทใ่ี ช้อ้างองิ ในการ
ปฏบิ ัติงานไดเ้ ลย

*************************

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนปริยตั สิ ามญั นครราชสีมา ประจาปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (๔๑)

ประกำศ : โรงเรยี นปรยิ ตั สิ ำมญั นครรำชสีมำ
เรือ่ ง กำหนดค่ำเปำ้ หมำยตำมมำตรฐำนกำรศกึ ษำของสถำนศกึ ษำ ระดบั กำรศึกษำข้ันพนื้ ฐำน

เพ่อื กำรประกนั คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕

มำตรฐำน ค่ำเปำ้ หมำย
มำตรฐำน
มำตรฐำนท่ี ๑ คณุ ภำพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสมั ฤทธทิ์ างวชิ าการของผู้เรยี น ดีเลิศ
ดเี ลศิ
๑) มคี วามสามารถใน การอา่ น การเขียน การส่ือสารและ การคดิ คานวณ ดเี ลศิ
๒) มีความสามารถใน การคดิ วิเคราะห์ คิดอยา่ งมวี ิจารณญาณ อภิปราย ดเี ลิศ
แลกเปลย่ี น ความคดิ เหน็ และแกป้ ญั หา ดเี ลิศ
๓) มคี วามสามารถในการสรา้ งนวัตกรรม ดเี ลิศ
๔) มคี วามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
๕) มผี ลสัมฤทธทิ์ างการเรยี นตามหลักสตู รสถานศกึ ษา ดีเลิศ
๖) ความรู้ ทกั ษะพืน้ ฐาน และเจตคตทิ ่ีดตี อ่ งานอาชีพ ยอดเยี่ยม
๑.๒ คณุ ลกั ษณะทพ่ี งึ ประสงคข์ องผเู้ รยี น ยอดเยี่ยม
๑) การมีคุณลกั ษณะและค่านยิ มที่ดีตามทสี่ ถานศึกษากาหนด ยอดเยี่ยม
๒) ความภมู ใิ จในท้องถ่ินและความเป็นไทย
๓) การยอมรับทจี่ ะอยรู่ ว่ มกันบนความแตกตา่ งและหลากหลาย ยอดเยีย่ ม
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจติ สังคม ยอดเยีย่ ม
มำตรฐำนท่ี ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผูบ้ ริหำรสถำนศกึ ษำ
๒.๑) การมีเปา้ หมาย วสิ ัยทัศน์ และพนั ธกจิ ทสี่ ถานศึกษากาหนดชัดเจน ดีเลศิ
๒.๒) มีระบบการบรหิ ารจดั การคุณภาพของสถานศกึ ษา ยอดเยย่ี ม
๒.๓) ดาเนินงานพัฒนาวชิ าการที่เนน้ คุณภาพของผ้เู รียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและ ทกุ กลมุ่ เป้าหมาย ดีเลิศ
๒.๔) พฒั นาครแู ละบุคลากรใหม้ ีความเชย่ี วชาญทางวิชาชีพ ยอดเยย่ี ม
๒.๕) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงั คมท่ีเออื้ ต่อการจดั การเรยี นรอู้ ย่างมี
คณุ ภาพ ยอดเย่ียม
๒.๖) จดั ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนบั สนุนการบรหิ ารจดั การและ การ
จัดการเรยี นรู้ ยอดเยย่ี ม
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทเ่ี น้นผูเ้ รยี นเป็นสำคญั
๓.๑) จดั การเรยี นรูผ้ ่านกระบวนการคดิ และการปฏบิ ัตจิ รงิ และสามารถนาไป
ประยกุ ต์ ใช้ในชวี ติ ได้
๓.๒) ใชส้ ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ แหล่งเรยี นรูท้ เี่ อื้อตอ่ การเรยี นรู้

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรยี นปริยตั สิ ามัญนครราชสีมา ประจาปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (๔๒)

๓.๓) มีการบริหารจัดการชน้ั เรยี นเชงิ บวก ดเี ลิศ
๓.๔) การตรวจสอบและประเมนิ ผเู้ รียนอยา่ งเปน็ ระบบและนาผลมาพฒั นาผู้เรยี น ยอดเยี่ยม
๓.๕) มกี ารแลกเปลีย่ นเรยี นรู้และใหข้ อ้ มลู สะทอ้ นกลบั เพ่ือพัฒนาและปรบั ปรงุ
การจดั การเรยี นรู้ ดเี ลิศ

(พระครปู รยิ ัตริ ัตนวิชยั )
ผูอ้ านวยการโรงเรยี นปรยิ ตั สิ ามญั นครราชสีมา

๑๕ เมษายน ๒๕๖๕

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรยี นปริยตั สิ ามัญนครราชสีมา ประจาปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (๔๓)

สว่ นท่ี ๔
ภำคผนวก

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรยี นปริยตั สิ ามัญนครราชสมี า ประจาปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ (๔๔)

ส่วนที่ ๔
ภำคผนวก

ส่วนที่ ๔ ภำคผนวก ( หน้ำ ก. ถึง ผ. ) ก.
เกรดเฉล่ียผมสาฤทธ์ิแต่ละกลมุ่ สาระทไี่ ด้ระดับ ๓ ข้ึนไป ของช้นั ม. ตน้ และ ม. ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ข.
ผลทางการทดสอบทางการศกึ ษาระดบั ชาตขิ ้ันพื้นฐาน(O-Net)ของชั้น ม.๓ และ ม.๖ ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ ค.
เปรยี บเทียบผลทางการทดสอบ (O-Net) ของชั้น ม.๓ และ ม.๖ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ ง.
ผลทางการทดสอบ ( B-Net ) ของชัน้ ม.๓ และ ม.๖ ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔ ฉ.
เปรียบเทียบผลทางการทดสอบ ( B-Net ) ของชน้ั ม.๓ และ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ ช.
ผลสอบพระปริยัตธิ รรมแผนกธรรมและบาลีสนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซ.
ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรภู้ ายในและภายนอกโรงเรยี นปริยตั สิ ามัญนครราชสมี า ฌ.
รอ้ ยละของนักเรยี นทเี่ ขา้ ชุมนมุ ฯ ตามความสมคั รใจ , ปฏิบัตกิ ิจของสงฆ์เปน็ ประจาในวดั ท่ีอาศยั ญ.
รอ้ ยละของนักเรียนทปี่ ฏบิ ัติกิจของสงฆ์ ฎ.
ร้อยละของนกั เรียนทเ่ี ข้าแถวสวดมนต์กอ่ นเขา้ เรยี น ฏ.
ตารางและแผนภมู ิ สรุปการเจริญเติบโตทางร่างกาย ( ช่งั นา้ หนัก – วัดส่วนสงู ) ฑ.
ข้อมลู งบประมาณโรงเรยี นปริยัตสิ ามัญนครราชสีมา ประจาปีการศกึ ษา ๒๕๖๔ ฒ.-บ.
ภาพประกอบกิจกรรมโดยภาพรวม ตลอดปกี ารศึกษา ๒๕๖๔
ป.
คาสั่งแต่งตง้ั คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรยี นปริยัติสามญั นครราชสมี าปีการศกึ ษา๒๕๖๔ ผ.
คาส่งั แต่งตง้ั คณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานของโรงเรยี นปรยิ ัตสิ ามญั นครราชสีมา ปีการศกึ ษา ๒๕๖๔

*************************

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนปรยิ ตั ิสามัญนครราชสมี า ประจาปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ (๔๕)

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนปรยิ ตั ิสามญั นครราชสมี า ประจาปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๔ (๔๖)


Click to View FlipBook Version