The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เตรียมตัวเที่ยวต่างประเทศ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 11010, 2021-03-30 02:19:52

เตรียมตัวเที่ยวต่างประเทศ

เตรียมตัวเที่ยวต่างประเทศ

Prepare to travel abroad

Prepare before traveling abroad

เตรียมความพรอ้ มเทย่ี วตา่ งประเทศคำนำ

หนงั สอื ฉบบั นเี ้ป็ นสว่ นหนง่ึ ของวชิ า คอมพิวเตอร์ ประถมศกึ ษาท่ี6
โดยมีจดุ ประสงค์ เพื่อการศกึ ษาความรู้ทไี่ ด้จากคมู่ อื เตรียมตวั
เทย่ี วตา่ งประเทศ ซงึ่ รายงานนมี ้ เี นอื ้ หาเกี่ยวกบั ความรู้จาก
ผ้จู ดั ทาได้เลอื ก หวั ข้อนใี ้ นการทารายงาน เนอ่ื งมาจากเ ให้ผ้อู า่ น
ได้ศกึ ษาก่อนบนิ ทกุ ครัง้ เป็ นเร่ืองท่ีนา่ สนใจ รวมถึงเป็ นการ
เทิดพระเกียรตวิ ีรกษตั ริย์ไทย และ ความฉลาดของบรรพบรุ ุษ
ผ้จู ดั ทาจะต้องขอขอบคณุ อ.พทิ กั ษ์ อาจริยวฒั นกลุ ผ้ใู ห้ความรู้
และแนวทางการศกึ ษาเพ่ือน ๆ ทกุ คนทใี่ ห้ ความช่วยเหลอื มาโดย
ตลอด ผ้จู ดั ทาหวงั วา่ รายงานฉบบั นจี ้ ะให้ความรู้ และเป็ น
ประโยชน์แก่ผู้สารบญั หนา้

เร่ือง 1
2
. พาสปอรต์ 3
เช็คสภาพอากาศ 4
ภาษาการส่อื สาร
5
เงนิ
ขอ้ มลู การทอ่ งเที่ยว แผนที่ 6
ขนสง่ มวลชน
7.
อาหารการกิน
8
เส้อื ผา้ 9

ที่พกั 10

ซิมการด์ และอินเทอรเ์ น็ต

เตรียมสภาพรา่ งกายใหพ้ รอ้ ม

1

. พาสปอรต์

เพราะประเทศปลายทางจะเปน็ ผู้กาหนดวา่ ตอ้ งการอายุ
พาสปอร์ตเทา่ ไหร่ ซง่ึ ก็แลว้ แตป่ ระเทศ แตท่ างตรวจคนเขา้ เมืองและ
สายการบนิ ไมม่ ขี อ้ หา้ มตรงนเี้ ลย เพราะสายการบนิ บางสายการบิน
อาจจะให้เซ็นข้อตกลงวา่ จะรับผดิ ชอบคา่ โดยสารเองกรณที ตี่ อ้ ง
สง่ กลบั ประเทศที่มกั จะตอ้ งการอายุพาสปอร์ต 6 เดือนจะเปน็
ประเทศแถวบ้านเราน่ีแหละ ได้แก่ มาเลเซยี พม่า สิงคโปร์
เวียดนาม อนิ โดนีเซยี ส่วนประเทศชน้ั นาเช่น สหรฐั อเมรกิ า เกาหลี
ญปี่ ุน่ ลว้ นแตต่ อ้ งการให้มีอายุพาสปอรต์ ก่อนท่จี ะออกจากประเทศ
เขากพ็ อ ด้านฮ่องกง มาเก๊า ทงั้ สองที่กต็ ้องการแค่อายพุ าสปอรต์ ขา
เข้าอยา่ งนอ้ ย 1 เดือนเทา่ นน้ั สรปุ แล้วว่าไม่จาเปน็ วา่ ต้องมีอายุ
พาสปอรต์ 6 เดือนจงึ จะเดนิ ทางได้

เช็คสภาพอากาศ 2

. เช็คสภาพอากาศ

เวลเวาลทำท่ีเรเี่ ารำไไปปททอ่อ่ งงเเททย่ี ยี่ ววในใตน่ำตงปา่ รงะปเทระศเทซึง่ศเรซำไงึ่ มเค่รุ้นาไเคมยค่ ก้นุบั สเคภยำพกอบั ำสกภำศาพเรำ
มจไหำทออำดกเำาื่นเ้ี่เปนกตรกน็ ักเราๆราตยีจำเศอ้มทรไะปงเำ่ีเไคเศกกเปรรทึก็ไ่ีายื่อมใ่ยีษจงวห่ตวำนาข้อใ้สดนงุ่้เงอภหกีปโเำงตซ่ม็อ่นพใรนหนหียตอปรม้ำ้เอรือเหกกพะเงคำำมเศือ่ทศรรามกึเ่อืขศระำองทษาใกสง่ีเชจารเนมมอ้ำสะักือทกน่ื ไภงแรบดั ๆแาำต้เสลบพถ่ตทะภอำ้ อร่ีเปเยกาียรารแู่่ียพำมกะลวไเอปาขเว้ทควาเ้อศศท่ำรงกขทย่ีม่ืใอาหอี่เวสี รงศใ้เงภำนหนเจำหมมปงุ่ ะพำหราือไอะะปกม่งำสเใทเกแหหมรำศลก้ดราศโือบัะกีไซไป่อมปสเนคนภ่ตเอรทร่ำำะเเื่องมพพีย่เจรทงออ่ืวำิกใำศเกำรชกเหำ้ำรจรศำะอื
ยใโุนรโปซทนมี่ ปีอรำะกเำทศศแตทกี่เตรำ่างทมรำากบในอชยว่ งแู่ ฤลด้วูหวนา่ ำมวหีสรภอื าใบพไอม้ผาลกิแาตศกไตม่ำตง่ ไา่ปงจจำกาบก้ำเนราเรำ
มำมกาเรกำนกต็กั ้อเงรเาช็คกส็ไภมำต่ พ้อองำเกตำรศียกม่อนกอาอรกมเดาินกทนำกังสแกั ต2ถ่ ส้าปั เรดาำไหป์เปเท็นอยี่ ยวำ่ ใงนน้อย เพือ่ จะ
ประเทศโซนอเมรไดิกม้ าีเหวลรำือเตยรโุ ยีรมปกทำร่ีมซีอื้อาขกอางศใชแท้ ตจ่ี กำตเปา่ ง็นมากในชว่ งฤดู

หนาวหรือใบไม้ผลแิ ตกตา่ งไปจากบ้านเรามากเราก็ต้องเช็ค

สภาพอากาศกอ่ นออกเดนิ ทางสกั 2 สปั ดาห์เป็ นอยา่ งน้อย เพ่ือ

ภาษาการสอื่ สาร 3

เมือ่ ถึงเวลำตอ้ งไปต่ำงประเทศ ไม่ว่ำจะเพื่อจดุ ประสงค์ใดกต็ ำม อำจจะไป
ท่องเท่ียวหรอื ไปเรยี นร้วู ฒั นธรรมใหม่ ๆ กำรร้ปู ระโยคภำษำอังกฤษเพื่อเอำตวั
รอดน้ันเป็นสิง่ สำคัญ และประโยคเด็ดทสี่ ำมำรถช่วยใหค้ ณุ เอำตวั รอดเมื่อเวลำ
ต้องสือ่ สำรกับชำวต่ำงชำติเมื่ออยตู่ ำ่ งประเทศ เร่มิ ต้นง่ำย ๆ ก็คอื ถำมกอ่ นวำ่ เขำ

สำมำรถพูดหรอื สื่อสำรเป็นภำษำองั กฤษบ้ำงได้หรอื ไม่ (Do you speak
English?) โดยคุณอำจคำดหวงั ว่ำคำตอบทีไ่ ดร้ บั กลบั มำวำ่ “Yes, of course!”

หรอื “A little bit” หรอื “Not at all!” ถึงแม้วำ่ ภำษำองั กฤษจะเป็น
ภำษำกลำงที่มีคนใชก้ นั แพรห่ ลำยในหลำยประเทศ แตใ่ นบำงประเทศ คน
ท้องถ่นิ บำงคนอำจจะไม่สำมำรถสือ่ สำรภำษำอังกฤษไดเ้ ลยกไ็ ด้ และเมื่อเวลำอยู่
ต่ำงประเทศ คุณอำจจะหลงทำงหรอื ต้องกำรควำมช่วยเหลอื จำกชำวทอ้ งถน่ิ
คณุ สำมำรถขอควำมช่วยเหลอื ได้โดยกำรพดู ประโยคง่ำย ๆ วำ่ (Can you help

me?)

เงนิ 4

ปัจจัยสำคัญทสี่ ุดของกำรเดินทำงคือเงนิ และกำรไปเทีย่ วต่ำงประเทศก็จำเปน็ ต้องแล
เงินไวใ้ ชจ้ ำ่ ย ฉะนน้ั เรำควรดูดว้ ยวำ่ ประเทศปลำยทำงท่ีเรำจะไปนน้ั คอื ท่ไี หน เงินบำ
ไมใ่ ชท่ กุ ประเทศจะยอมรบั และในหลำยประเทศแมว้ ำ่ ยอมรับแลก แต่ก็อำจไดอ้ ตั ร
แลกเปลย่ี นท่ีไม่ดี เชน่ ถำ้ ไปกลุ่มประเทศละตนิ หรอื ยุโรปตะวนั ออก กำรเอำเงนิ บำ
ไปแลกปลำยทำงมีควำมเสย่ี งที่จะหำแลกยำก หรืออัตรำแยม่ ำก ถือเงินสหรัฐ เงนิ ยูโร
สะดวกกว่ำ รับแลกทุกที่ ซงึ่ กรณีไมใ่ ชเ่ ร่อื งของอตั รำแลกเปลีย่ นอย่ำงเดียว ประเดน็ ค
หำแลกได้ หรอื ไม่ไดด้ ว้ ยซำ้ แต่ถำ้ ไปในประเทศทนี่ ักทอ่ งเที่ยวไทยนยิ มไป เชน่ สงิ คโ
จนี ญี่ปุ่น ฮ่องกง เขำรับแลกเงินไทยแนน่ อน ดงั นัน้ ก็ควรเตรยี มตวั เรือ่ งเงินไวใ้ หด้ ีดว้

ละ่

ขอ้ มลู การทอ่ งเทีย่ ว 5
แผนทีข่ นสง่ มวลชน

ในบำงประเทศท่ีมีระบบขนสง่ มวลชนดเี ลิศ จะช่วยกำหนดเวลำในกำรเดนิ ทำง
ระหวำ่ งสถำนทท่ี ่องเที่ยวต่ำง ๆ ได้ค่อนข้ำงดี แต่ด้วยควำมทส่ี ะดวกมำก ๆ ระบบกำร
ซื้อตัว๋ ทีเ่ รำไมค่ ้นุ เคยหรอื เส้นทำงทมี่ มี ำกมำยหลำยสำยกอ็ ำจทำใหส้ บั สนไดเ้ ชน่ กัน จงึ

ควรวำงแผนเสน้ ทำงล่วงหนำ้ อยำ่ งละเอียดเพ่ือจะได้ไม่หลงทำงใหเ้ สียเวลำ เสยี
อำรมณ์ และกำรไปเที่ยวจะสนุกมำกขึน้ เมือ่ เรำรูว้ ำ่ ท่ีนน่ั มีอะไรเจง๋ ๆ ให้ดูบ้ำงในช่วงท่ี
จะไป เชน่ มีงำนเทศกำลประจำปี นิทรรศกำรพิเศษ มีโปรโมชัน่ ถกู สดุ ๆ ช่วงวนั หยุด

มแี หล่งท่องเท่ยี วหรอื รำ้ นอำหำรน่ำสนใจอยใู่ กล้ ๆ ในระยะเดินถงึ หรือเปลำ่ บำง
สถำนที่มีแหลง่ ท่องเทีย่ วอยู่ติด ๆ กนั เปน็ โซน เรยี กวำ่ ไปทเ่ี ดยี วไดท้ ง้ั ควำม

หลำกหลำยและคุณภำพ ลองเจียดเวลำมำหำข้อมูลสกั นิดจะได้ไมต่ อ้ งมำน่ังเสยี ใจใน
ควำมพลำดทหี ลัง

6

อาหารการกิน

หลำยคนทีอ่ ยำกไปเท่ียวตำ่ งประเทศ และพอมโี อกำสได้ไป ก็อยำกจะล้ิม
ลองกบั อำหำรข้ึนช่ือของเมอื งและประเทศนั้นท่ีได้เดนิ ทำงไปแน่นอน
อยำ่ งเช่น ญี่ปนุ่ ท่ีขนึ้ ชอื่ เรื่องปลำดบิ ซำซมิ ิ เหลือเกินนกั ท่องเท่ยี วส่วน
ใหญท่ จี่ ะเดินทำงไปญีป่ ุ่นกจ็ ะเตรยี มขอ้ มลู แลว้ ว่ำตอ้ งไปกนิ ท่ีรำ้ นไหน
ย่ำนไหนอรอ่ ยทส่ี ุด ส่วนเกำหลีทข่ี ึ้นช่อื กค็ งจะเปน็ ซนั นกั จี (ปลำหมึกสด)

ที่ต้องลองสกั คร้ังในชีวติ ถ้ำได้ไปทเี่ กำหลีใต้ และแอบกระซิบวำ่ ยำ่ นฮงแด
เดด็ ทสี่ ดุ เลยล่ะกบั เมนูนี้

เสือ้ ผา้ 7

กำรเลือกเสื้อผ้ำไปใส่ในตำ่ งประเทศ ก็ตอ้ งดสู ภำพอำกำศดว้ ยนะ หำกไปช่วงที่
อำกำศร้อน เสอ้ื ผ้ำท่ีเรำใสเ่ ปน็ ประจำในเมืองไทยก็สำมำรถนำไปประยุกต์ใสไ่ ด้
แตถ่ ำ้ ไปในหน้ำฝนละ่ ก็เตรียมซอ้ื ร่มไดเ้ ลย สว่ นหนำ้ หนำวก็จะจดั เตม็ ไดห้ น่อย
ทง้ั เสื้อโคท้ ผำ้ พนั คอ ถงุ มอื ถงุ เทำ้ เส้อื ไหมพรม สำรพัดแฟชนั่ ทจี่ ะเตรียมไปแต่ง
กนั ที่ตำ่ งประเทศ เรยี กได้ว่ำจัดเตม็ แบบไม่ตอ้ งแครใ์ ครได้เลยล่ะ ข้อแนะนำก็คอื
ดดู ว้ ยนะว่ำเรำเดินทำงไปกี่วัน จะไปทไี่ หนบำ้ ง ก็ขอใหเ้ ตรยี มไปให้เหมำะพอดี

แต่ใช่ว่ำจะจัดเต็มกข็ นไปซะจนเปน็ ภำระนะ

8

ทีพ่ กั

แนน่ อนว่ำกำรท่เี รำจะเดินทำงไปเทยี่ วต่ำงประเทศ ในกรณีทไ่ี ปเท่ยี วโดยที่
ไม่ไดไ้ ปเยีย่ มญำติพนี่ ้อง หรอื วำ่ มีใครทรี่ ้จู กั อยู่ที่น่นั อยูแ่ ล้ว เรำกต็ ้องจองทีพ่ ัก

ไว้ และในกำรจองที่พักในต่ำงประเทศทกุ วันนี้กส็ ะดวกมำก ๆ เพรำะมี
หลำกหลำยเว็บไซต์ หลำกหลำยโรงแรมให้เลือกจองเตม็ ไปหมด ท่ีพักรำคำ

ถูกก็มี

ซิมการด์ และอินเทอรเ์ น็ต 9

เมือ่ ไปต่ำงประเทศ สิ่งท่จี ะขำดไมไ่ ด้อกี อยำ่ งก็
คือซมิ กำร์ดโทรศพั ท์ไว้ติดตอ่ สอื่ สำร และ

อินเทอรเ์ นต็ เอำไวอ้ ัพรปู ชิค ๆ ลงในโซเชยี ล มำ
เท่ียวตำ่ งประเทศทัง้ ที ก็อย่ำลมื เก็บภำพ
บรรยำกำศมำเยอะ ๆ และอย่ำลมื ถ่ำยภำพ

ตัวเองคกู่ บั สถำนที่ต่ำง ๆ ท่เี ดนิ ทำงไปด้วยนะ

เตรียมสภาพร่างกายใหพ้ รอ้ ม 10

เหนอื สง่ิ อื่นใดสำคัญทส่ี ุดกค็ ือร่ำงกำยของเรำวำ่ พรอ้ มแลว้ หรอื ยัง
เพรำะถ้ำหำกเรำปว่ ย หรอื ไมส่ บำย กจ็ ะทำใหก้ ำรเดินไปเท่ยี ว
ตำ่ งประเทศของเรำ ไมส่ นกุ เอำได้ แต่ถำ้ ร่ำงกำยเรำไมไ่ หวจรงิ ๆ
กำรไปเที่ยวต่ำงประเทศกค็ งไม่สำคญั เทำ่ กบั ร่ำงกำยแล้ว ฉะนน้ั
ระหว่ำงท่ีจะเดินทำงไปเที่ยวก็ควรดแู ลรักษำสขุ ภำพใหด้ ดี ้วยนะ

ทกุ คน

บรรณานกุ รม

บรษิ ทั ปีเตอร์ แพลเนท จำกดั
516/56 หมบู่ ้ำนกลำงเมือง 2 รัชดำ-เหม่งจ๋ำย
ถนนประชำอุทิศ วังทองหลำง กรุงเทพ 10310
https://www.sanook.com/trav
el/1410529/

คณะผูจ้ ัดทํา

เปรมมิกา เสารด์ ี

ครผู ูส้ อน

กลุ ริศา ศรีโมรา


Click to View FlipBook Version
Previous Book
FOLIO NILAM BI (1)
Next Book
Keluarga Dalam Gaya Hidup Modern