The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Tolunan syyskuun lehdessä palaamme siihen mitä tapahtui Elokuussa sekä otamme pienen vilkaisun myös tulevaisuuteen!

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Toluna, 2018-09-04 07:04:42

FI Toluna Magazine - September

Tolunan syyskuun lehdessä palaamme siihen mitä tapahtui Elokuussa sekä otamme pienen vilkaisun myös tulevaisuuteen!

Keywords: toluna,lehti,toluna lehti,magazine,surveys,incentives,earn money

TOLUNA


LEHTI
S Y Y S K U U 2 0 1 8
SYYSKUUSSA KOULUA

T u l e m m e m u i s t e l e m a a n m e n n e i t ä

TOLUNA REISSU

M a t k u s t i m m e y m p ä r i E u r o o p p a a E l o k u u s s a

SISÄLTÖ
0 3 S Y Y S K U U N K O U L U N P E N K I L L E
T ä s s ä k u u s s a l ä h d e t t i i n T o l u n a n k a n s s a
m a t k a l l e m e n n e i s y y t e e n0 4 T O L U N A N M A T K A S S A
P a l j o n a s i o i t a k o e t t i i n , m i k ä o l i m i e l e i s e s i ?

0 6 K U U T A M O U I N T I A
M a a u i m a l a k a u d e n p ä ä t ö s p o l s k i t a a n
p i m e y d e s s ä0 8 M A A I L M A T A N G O
K a u p u n k i f e s t i v a a l i T a m p e r e e l l a 1 4 - 1 6 . 9

1 0 S Y K S Y I S T Ä S A F K A A
J o s e t t i e d ä m i t ä t e k i s i t n i i n v o i t k o k e i l l a
n ä i t ä r e s e p t e j äK o u l u o n u s e i n v a l t i o l l i n e n i n s t i t u u t i o , j o n k a t e h t ä v ä n ä
o n j ä r j e s t ä ä v i r a l l i s t a , t u t k i n t o i h i n j o h t a v a a k o u l u t u s t a .
K o u l u n k ä y n t i p e r u s t u u S u o m e s s a o p p i v e l v o l l i s u u t e e n ,
j o h o n l i i t t y y p e r u s t u s l a i n t a k a a m a o i k e u s i l m a i s e n
p e r u s k o u l u t u k s e e n j a j a t k o k o u l u t u k s e e n v a r a l l i s u u d e n
e s t ä m ä t t ä

Takaisin koulun penkille


Syyskuussa suurimman osan T e i l l e j o i l t a t ä m ä o n m e n n y t o h i k e r r o m m e , e t t ä
o l e m m e l a n s e e r a n n e e t u u d e n p e l i n !
lomat ovat jo takanapäin ja
S e k o o s t u u h a r j o i t t e i s t a j o i d e n o n t a r k o i t u s t r e e n a t a
koulun penkkiä sekä työpaikan
a i v o j a ( 1 0 0 % l a a t u t a k u u k e r t o v a t T o l u n a n
ovenkahvaa kulutetaan jo
t i e d e m i e h e t ) . J o t t a v o i s i m m e p a l k i t a k a i k k e i n
ahkerasti.
n o t k e i m m a t a i v o t , k o l m e n e n s i m m ä i s e n p e l i n

l ä p ä i s y a v a a m a h d o l l i s u u d e n v o i t t a a p i s t e i t ä
Nyt syyskuussa Toluna aloitti  n e l j ä n n e s s ä !

kanssanne matkan
1 . s i j a : 5 0 0 0 p i s t e t t ä
menneisyyteen, niihin kultaisiin
2 . & 3 . s i j a : 2 5 0 0 p i s t e t t ä
nuoruuden aikoihin takaisin
4 . – 1 0 . s i j a : 1 0 0 0 p i s t e t t ä
koulutielle. Yhdessä kuljemme

läpi kouluelämän tärkeät
J a a m m e m a a i l m a n l a a j u i s e n p i s t e t i l a n t e e n k e r r a n
kohdat, ensimmäisen
v i i k o s s a T o l u n a s s a
koulupäivän, vanhojen tanssit

T o i v o m m e e t t ä n a u t i t t e t ä s t ä p e l i s t ä j a p i t ä k ä ä h ä n
sekä valmistumme yhdessä!
s i v u s t o a s i l m ä l l ä s i l l ä h a l u a m m e j a k a a t e i l l e
Mikä oli sinun mielestäsi
k o u l u m u i s t o j a k u n n i o i t t a v a a u u t t a s i s ä l t ö ä !
parasta koulussa?
 

"     

E l o k u u o l i o m i s t e t t u r e t k e l l e p i t k i n E u r o o p p a a . M o n e s s a m a a s s a k ä y t i i n j a
o p i m m e u u t t a j o k a i s e l l a p y s ä h d y k s e l l ä . J o i s s a k i n k o h t e i s s a k e s k i t y t t i i n

n ä h t ä v y y k s i i n , t o i s i s s a t a a s r u o k a a n . S e u r a s i t k o r e i s s u a k a n s s a m m e ?

R e i s s u l l a m m e p a i k a l l i s e t m o d e r a a t t o r i t s e k ä y h t e i s ö n j ä s e n e t t o i m i v a t
o p p a i n a j a p ä ä s i m m e t ä t ä k a u t t a e r i t t ä i n h y v i n s i s ä l l e p a i k a l l i s e e n
k u l t t u u r i i n s e k ä m a h d o l l i s i i n e r i k o i s u u k s i i n j o i t a m a t k a i l i j a n e i k a n n a t t a i s i
k ä y n n i l l ä ä n o h i t t a a .  


K i e r r o s o n e d e l l e e n n ä h t ä v i s s ä o s o i t t e e s s a f i / t o l u n a . c o m j a m i k ä l i e t
p ä ä s s y t r e i s s u l l e m u k a a n t a i h a l u a t p ä ä s t ä o s a l l i s e k s i n ä i n j ä l k i k ä t e e n ,
s u o s i t t e l e m m e e t t ä k ä y t k a t s o m a s s a e r i m a i d e n e s i t t e l y t .

K i i t o s k a i k i l l e o s a l l i s t u j i l l e !

TOLUNA REISSUP I S A N K A L T E V A T O R N I I T A L I A S S A


P I S A N K A L T E V A T O R N I


H O T T O N L U O L A S T O B E L G I A S S A

KUUTAMOUINTIA VIILENEVÄSSÄ


SYYSILLASSA.


MAAUIMALOIDEN KESÄKAUDEN


PÄÄTÖSTÄ JUHLISTETAANPERINTEEKSI MUODOSTUNEELLAKUUTAMOUINNILLA.


UIMASTADIONILLA UIDAAN


KUUTAMOSSA PERJANTAINA15.9.2017.

NORMAALISTA POIKETENMAAUIMALAAN PÄÄSEE


KUUTAMOUINTIPÄIVÄNÄ SISÄÄNKELLO 23.00 ASTI JA UINTIAIKA


PÄÄTTYY KELLO 23.30.KUUTAMOUINNILLE ON


NORMAALIT SISÄÄNPÄÄSYMAKSUT(4€/2,50€/2€).

MAAILMAN-TANGO


M a a i l m a n t a n g o - f e s t i v a a l i o n
T a m p e r e e l l a s y y s k u i s i n
j ä r j e s t e t t ä v ä k a n s a i n v ä l i n e n j a

p o i k k i t a i t e e l l i n e n
k a u p u n k i f e s t i v a a l i . T a n g o n l i s ä k s i
f e s t i v a a l i n m u s i i k k i t a r j o n t a a n
m a h t u u m y ö s m u u t a u r b a a n i a

k a n s a n m u s i i k k i a k u t e n j a z z i a ,
c h a n s o n i a j a f a d o a s e k ä
m a a i l m a n m u s i i k k i a .


F e s t i v a a l i n a i k a n a y l e i s ö p ä ä s e e
n a u t t i m a a n k o n s e r t t i e n l i s ä k s i
m m . t a i d e n ä y t t e l y i s t ä ,
t a n s s i k u r s s e i s t a j a m i l o n g o i s t a ,

e l o k u v i s t a , r u n o i l l o i s t a j a
s e m i n a a r e i s t a .

1 2 . f e s t i v a a l i s y y s k u u s s a 2 0 1 8 ,

p ä ä o h j e l m i s t o 1 4 . - 1 6 . 9 . P A G E   4   • V O Y A G E

F E S T I V A A L E I L L A
M O N E N L A I S T A
O H J E L M A AK ä v i j ä t p ä ä s e t v ä t n a u t t i m a a n
t a n g o n l i s ä k s i l u k u i s i s t a
m u s i i k k i e s i t y k s i s t ä , k u v a t a i t e e s t a
s e k ä e s i m e r k i k s i s e m i n a a r e i s t ä . P
A
T a p a h t u m a s s a p a l j o n n ä h t ä v ä ä G E
j a k o e t t a v a a , m i k ä l i o n t a n s s i s t ä   4
t a i m u s i i k i s t a k i i n n o t u n u t t a i k k a   •
t a i t e e n y s t ä v ä f e s t i v a a l i l l a o n V
v a r m a s t i p a l j o n k i n a n n e t t a v a a O Y A G E

INTIALAINEN VOIKANA NELJÄLLE

S e k o i t a b r o i l e r i n f i l e i d e n j o u k k o o n j o g u r t t i , k u r k u m a , s u o l a j a r a a s t e t t u i n k i v ä ä r i .
4 0 0 g b r o i l e r i n f i l e e t ä p a l o i n a
A n n a m a u s t u a h e t k i e n n e n v a l m i s t u s t a . L a i t a l i h a t m a u s t u m a a n j o e d e l l i s e n ä
1 d l m a u s t a m a t o n t a t ä y s r a s v a i s t a j o g u r t t i a
1 t l k u r k u m a a i l t a n a , j o s m a h d o l l i s t a .
K e i t ä r i i s i v a l m i i k s i .
1 t l s u o l a a
H i e n o n n a s i p u l i j a v a l k o s i p u l i n k y n n e t . K u u m e n n a k i r k a s t e t t u v o i k a s a r i s s a j a l i s ä ä
1 r k l r a a s t e t t u a t u o r e t t a i n k i v ä ä r i ä
s i p u l i t j a m a u s t e e t . K u u l l o t a n o i n 5 - 8 m i n u u t t i a .
K a s t i k e
1 s i p u l i L i s ä ä t o m a a t t i m u r s k a j a k o o k o s k e r m a . K u u m e n n a j a l i s ä ä m a r i n o i d u t
b r o i l e r i n p a l a t j a j o g u r t t i k a s t i k e . A n n a p o r e i l l a n o i n 8 – 1 0 m i n u u t t i a .
4 v a l k o s i p u l i n k y n t t ä
T a r j o i l e r i i s i n k e r a . P a a h d a m a n t e l i l a s t u t j a h i e n o n n a k o r i a n t e r i s e k ä c h i l i .
1 0 0 g k i r k a s t e t t u a v o i t a e l i g h e e t ä
K o r i s t e l e a n n o k s e t n i i l l ä .
1 r k l t u o r e t t a i n k i v ä ä r i ä r a a s t e t t u n a
2 t l g a r a m m a s a l a - m a u s t e s e o s t a
2 t l j a u h e t t u a j u u s t o k u m i n a a
2 t l j a u h e t t u a k o r i a n t e r i a
1 t l s u o l a a
4 0 0 m l : n s ä i l y k e t ö l k k i t o m a a t t i m u r s k a a
4 0 0 m l : n s ä i l y k e t ö l k k i k o o k o s k e r m a a
t u o r e t t a k o r i a n t e r i a , t u o r e t t a c h i l i ä , 3 r k l m a n t e l i l a s t u j a

PISTAASIKUOR-

RUTTEINEN


HALLOUMIJUUS-

TOSALAATTIAINEKSET


5 0 0 g h a l l o u m i j u u s t o a
2 d l v e h n ä j a u h o a
3 k a n a n m u n a a
1 d l m a i t o a
2 0 0 g p i s t a a s i p ä h k i n ö i t ä
SALAATTI


p i s t a a s i p ä h k i n ö i t ä
S a l a a t t i
5 0 0 g u u s i a p e r u n o i t a
2 0 r e t i i s i ä
n i p p u k e v ä t s i p u l i a v a r s i n e e n
n i p p u t u o r e i t a y r t t e j ä e s i m .
b a s i l i k a a , l i p s t i k k a a , m i n t t u a
3 r k l v a l k o v i i n i e t i k k a a
3 r k l o l i i v i ö l j y ä
s u o l a a
VALMISTUS


L e i k k a a h a l l o u m i j u u s t o
s i i v u i k s i . R o u h i
p i s t a a s i p ä h k i n ä t h i e n o k s i
r o u h e e k s i t e h o s e k o i t t i m e s s a .

L a i t a v e h n ä j a u h o t y h t e e n
l a a k e a a n a s t i a a n ,
p i s t a a s i r o u h e y h t e e n a s t i a a n
j a s e k o i t a m a i t o j a
k a n a n m u n a t k e s k e n ä ä n j a
k a a d a s e o s l a a k e a a n a s t i a a n .

P y ö r i t ä h a l l o u m i s i i v u t e n s i n
v e h n ä j a u h o s s a , s i t t e n m u n a -
m a i t o s e o k s e s s a j a p a i n e l e
v i i m e i s e k s i s i i v u t
p i s t a a s i r o u h e e s s a .

G r i l l a a n o p e a s t i m o l e m m i l t a
p u o l i l t a j a t a r j o i l e s a l a a t i n
k a n s s a .

K e i t ä p e r u n a t j a j ä ä h d y t ä n e .
S e k o i t a j o u k k o o n r e t i i s i t ,
s i l p u t t u k e v ä t s i p u l i j a t u o r e i t a
y r t t e j ä . P i r s k o t t e l e p ä ä l l e
v i i n i e t i k k a a j a ö l j y ä .


Click to View FlipBook Version