The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานการไปราชการ การเข้ารับรางวัลและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ
ของคุรุสภา ประจำปี 2562

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by KruJayPhysics, 2019-10-06 11:49:45

62-3-06 วิจัยคุรุสภา

รายงานการไปราชการ การเข้ารับรางวัลและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ
ของคุรุสภา ประจำปี 2562

รายงานการไปราชการ

การเข้ารับรางวลั และนำเสนอผลงานวิจยั
ในการประชมุ ทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562

วันท่ี 16 - 18 สิงหาคม พ.ศ.2562
ณ ศนู ย์ประชุมวายภุ ักษ์ โรงแรมเซน็ ทรา บายเซน็ ทาราศนู ยร์ าชการ

ของ
นางสาวกุลธิดา สวุ ชั ระกุลธร
ตำแหน่ง ครู วทิ ยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนมาบตาพุดพันพทิ ยาคาร
สำนักงานเขตพนื้ ทก่ี ารศึกษามธั ยมศกึ ษา เขต 18
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พน้ื ฐาน กระทรวงศึกษาธกิ าร

บนั ทึกขอ้ ความ

ส่วนราชการ โรงเรียนมาบตาพดุ พันพิทยาคาร อำเภอเมืองระยอง จงั หวดั ระยอง
ท่ี ………….. วันท่ี 19 สงิ หาคม พ.ศ. 2562
เรื่อง รายงานการไปราชการ การเข้ารบั รางวลั และนำเสนอผลงานวิจยั ในการประชมุ ทางวชิ าการ

ของคุรุสภา ประจำปี 2562

เรียน ผ้อู ำนวยการโรงเรยี นมาบตาพุดพนั พิทยาคาร

ตามหนังสือ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5104.1/2044 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ให้ข้าพเจ้า
นางสาวกุลธิดา สุวัชระกุลธร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ เข้ารับรางวัลและนำเสนอผลงานวิจยั
ในการประชุมทางวชิ าการของคุรุสภา ประจำปี 2562 เม่อื วนั ที่ 16 - 18 สงิ หาคม พ.ศ.2562 ณ ศูนย์ประชุม
วายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้ารับรางวัลผลงานวิจัยของคุรุ
สภา “ระดับภมู ิภาค” นำเสนอผลงานวิจัยท่ีได้รบั รางวลั ผลงานวจิ ยั ของครุ ุสภา “ระดบั ภมู ภิ าค” แบบโปสเตอร์
และนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562 เพื่อคัดสรร
รางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา “ระดับประเทศ” อนึ่งในการไปราชการครั้งนี้ ถือเป็นการพัฒนาตนเองในอีก
รปู แบบหน่ึง และเปน็ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยใช้เวลาในการพฒั นาตนเอง จำนวน
3 วัน รวมทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง ซึ่งข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้รับจากจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการนำเสนอ
ผลงานและเยี่ยมชมผลงานวิจัยของเพ่ือนครูที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน มาปรับใช้ในการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
แก้ปัญหาผู้เรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนครูในโรงเรียน และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) ที่มคี ณุ ภาพต่อไป

บัดนี้ การปฏิบตั ิหน้าท่ีที่ไดร้ ับมอบหมายได้เสรจ็ ส้ินเรียบรอ้ ยแลว้ ข้าพเจา้ ขอรายงานผลการไปราชการ
การเข้ารับรางวลั และนำเสนอผลงานวจิ ยั ในการประชุมทางวชิ าการของคุรสุ ภา ประจำปี 2562 ดงั ต่อไปน้ี

ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้ารับรางวัลและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทาง
วชิ าการฯ

1) การประชุมทางวชิ าการของคุรสุ ภา ประจำปี 2562 เรือ่ ง “ครแู ห่งอนาคต เพอ่ื ผู้เรียนแห่งอนาคต
Future Teachers for Future Learners” ประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ และมอบรางวัล
ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2562 คือ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศกึ ษาธิการ โดยมผี ลงานวิจยั “ระดบั ภูมภิ าค” ท่ไี ด้รบั รางวลั ในคร้ังนี้ จำนวน 32 ผลงาน
ประกอบด้วย รางวัลผลงานวิจัย “ระดับดีเด่น” จำนวน 2 ผลงาน รางวัลผลงานวิจัย “ระดับดี”
จำนวน 9 ผลงาน และรางวัลผลงานวิจัย “ระดับชมเชย” จำนวน 21 ผลงาน โดยผลงานวิจัยใน
ชั้นเรียนของข้าพเจ้าได้รับรางวัลผลงานวิจัย “ระดับดี” และได้รับคัดเลือกเข้าร่วมคัดสรรรางวัล
ผลงานวิจยั ของคุรุสภา “ระดับประเทศ”

2) ข้าพเจ้าได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนทั้งแบบโปสเตอร์ และการนำเสนอแบบปาก
เปล่า เพื่อคัดสรรรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา “ระดับประเทศ” โดยหัวข้อวิจัยในชั้นเรียนท่ี
ข้าพเจ้านำเสนอในครงั้ นี้ เรอ่ื ง “การพัฒนาการจดั กจิ กรรมการเรียนรู้ท่ีใชป้ ัญหาเป็นฐานเช่ือมโยง
กบั แนวคิดสะเต็มศกึ ษา เรอ่ื ง ของไหล เพ่อื ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศกึ ษาปที ่ี 5” งานวจิ ยั นเ้ี ป็นงานวิจยั ปฏบิ ตั กิ ารในชน้ั เรยี น (Classroom Action Research)
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เมื่อ
เรียนรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ปญั หาเป็นฐานเชื่อมโยงกับแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง ของไหล
กลุ่มที่ศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ที่เรียนรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม4
รหัสวิชา ว30204 จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย 1) บันทึกหลังการสอนของครู 2) ใบกิจกรรม และ 3) แบบประเมินความสามารถใน
การแก้ปัญหาของนักเรียนตามสภาพจริง ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานเชื่อมโยงกับแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง ของไหล จำนวน 6 แผน
ระยะเวลา 30 คาบเรียน โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 วงจร คือ วงจรที่ 1 เมื่อทำการ
สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ แผนที่ 1 - 2 วงจรที่ 2 แผนที่ 3 - 4 และ วงจรท่ี 3 แผนที่ 5 – 6
ผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานเชื่อมโยงกับแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง
ของไหล ช่วยให้นักเรียนส่วนใหญ่สามารถพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาได้ โดย
ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนเป็นรายกลุ่ม จากนักเรียนจำนวน 7 กลุ่ม พบว่า
นักเรียนจำนวน 6 กลุ่ม มีความสามารถในการแก้ปัญหาระดับปานกลาง และนักเรียนจำนวน 1
กลุ่ม มีความสามารถในการแก้ปัญหาในระดับต่ำ แต่ในภาพรวม นักเรียนมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาในแต่ละเรื่องย่อยใน
ระดับสูง จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ ความตึงผิว ความหนืด และพลศาสตร์ของไหล และนักเรียนมี
คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาเฉลี่ยรวมมากที่สุดในด้านนำเสนอและประเมินผลงาน ส่วน
ด้านท่นี ักเรียนมคี ะแนนความสามารถในการแก้ปญั หาเฉล่ียรวมนอ้ ยทีส่ ุด คอื ด้านระบุปัญหา

3) ข้าพเจ้าได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนครูที่เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในชั้น
เรยี น โดยแบ่งเปน็ การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์จำนวน 32 เร่อื ง และการนำเสนอผลงานแบบ
ปากเปลา่ จำนวน 11 เรื่อง จากการแลกเปลี่ยนเรียนรรู้ ว่ มกัน ขา้ พเจา้ ไดแ้ นวทางในการทำวิจัยใน
ชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนอย่างหลากหลายที่สามารถนำมาปรับใช้ในการแก้ปัญหาผู้เรียนใน
การจัดการเรยี นรูต้ อ่ ไป

ข้าพเจ้าจะนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการไปราชการในครง้ั น้ี มาพฒั นางานของ
หน่วยงาน ดังน้ี

1) นำเทคนิคและวิธีการวิจัยในชั้นเรียนที่หลากหลาย มาปรับใช้ในแก้ปัญหาและพัฒนา
นักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ และ
เกิดการเรียนรู้สูงสุด

2) นำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรยี นรู้รว่ มกันกับเพอื่ นครูท่ีเข้าร่วมการ
นำเสนอผลงานวจิ ัยในชั้นเรียนในคร้ังน้ี มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนครูในโรงเรียนผ่านชุมชนแห่งการ
เรยี นรู้ทางวิชาชพี (PLC)

เอกสารท่ีได้รบั จากการไปราชการ มดี ังตอ่ ไปน้ี
1) ผลงานวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562 เรื่อง
“ครแู หง่ อนาคต เพ่อื ผู้เรยี นแหง่ อนาคต Future Teachers for Future Learners” ในรปู แบบ pdf

การเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดย เผยแพร่เอกสารรายงานการ
ไปราชการ การเขา้ รับรางวลั และนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวชิ าการของคุรุสภา ประจำปี 2562 ผ่าน
ระบบเครอื ขา่ ยสังคมออนไลน์

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา

ลงชอื่ ………………………………………………….
(นางสาวกลุ ธดิ า สวุ ัชระกุลธร)
ผู้รายงาน

ความคดิ เหน็ ของรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
.................................................................................................................................................... ............
............................................................................................................................................................................. .
............................................................................................................................. .................................................

(นายศริ ิชัย หอมดวงศรี)
รองผอู้ ำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรยี น
.................................................................................................................................................... ............
...................................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................. .................................................

(นายพรศักด์ิ ทิพยว์ งษ์ทอง)
ผอู้ ำนวยการโรงเรียนมาบตาพดุ พนั พิทยาคารรา่ ง กำหนดกำรประชมุ ทำงวชิ ำกำรของคุรุสภำ ประจำปี 2562
เรอื่ ง “ครูแหง่ อนำคตเพือ่ ผูเ้ รียนแห่งอนำคต : Future Teachers For Future Learners”

ระหว่ำงวันท่ี 16 - 18 สงิ หำคม 2562
ณ ศูนย์ประชุมวำยภุ ักษ์ โรงแรมเซ็นทรำ บำยเซ็นทำรำศนู ยร์ ำชกำรและคอนเวนชนั เซ็นเตอร์ แจ้งวฒั นะ

จัดโดย
สำนกั งำนเลขำธิกำรคุรุสภำ รว่ มกบั

วนั ศกุ รท์ ่ี 16 สิงหำคม 2562

07.00 – 08.00 น. ลงทะเบยี น/รับเอกสาร หนา้ ห้อง BB 401 - BB 402
12.00 น. เป็นต้นไป ผู้รบั รำงวัลผลงำนวิจัย ประจำปี 2562

และ สถำนศึกษำท่ีรบั รำงวัลหนง่ึ โรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม ประจำปี 2562
ลงทะเบยี น/รบั เอกสาร/
จัดนิทรรศการผลงานสถานศกึ ษาเพอ่ื รับการประเมนิ ใหร้ ับรางวัล
หน่งึ โรงเรียน หนง่ึ นวัตกรรม “ระดบั ประเทศ” ประจาปี 2562
18.00 - 19.30 น. รบั ประทำนอำหำรเยน็
ณ ห้องวายุภกั ษ์ 5 – 7 ชั้น 5

การแลกเปล่ยี นเรียนรู้ จำนวน 12 ห้อง
ภาคเช้า
09.00 – 12.00 น. การแลกเปล่ียนเรยี นรู้ เรอื่ ง “วิทยำกำรคำนวณ ด้วย Microsoft MakeCode” รุ่น 1

โดย บรษิ ทั ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกดั
1. นำยชนยุตฏษ์ ชำ้ งเพชร บริษัท วจิ จา จากดั
2. นำยธนำธิป ดำทิพย์ บรษิ ัท วิจจา จากัด
3. นางสาวอรญิ ชยา ตรคี ณุ ประภา บรษิ ัท วจิ จา จากัด

ณ ห้อง BB 401 ชั้น 4
09.00 – 12.00 น. การแลกเปลย่ี นเรยี นรู้ เร่อื ง “ยกระดบั คณุ ภำพหอ้ งเรยี นด้วยกระบวนกำร Lesson Study

ผ่ำน PLC”
โดย 1. รศ.ดร.สริ พิ ันธุ์ สวุ รรณมรรคา

2. รศ.ลดั ดา ภเู่ กยี รติ ผ้อู านวยการโรงเรียนสาธติ พฒั นา
ณ ห้อง BB 402 ชั้น 4

/09.00...

-2-

09.00 – 12.00 น. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง “กระบวนกำร PLC วิทยำศำสตร์ มัธยมศึกษำตอนต้น :

เปิดชัน้ เรียน ปลกุ พลงั คดิ ”
โดย 1. นายสาธิต วรรณพบ ครโู รงเรยี นตะก่วั ป่า “เสนานกุ ลู ”

2. นางฒามรา พรหมหอม ครโู รงเรยี น มอ. วิทยานุสรณ์
3. นางสาววรรณา เฟอ่ื งฟู ครูพ่ีเล้ียงทางวิชาการ และคณะ

ณ ห้อง BB 403 ช้ัน 4

09.00 – 12.00 น. การแลกเปลย่ี นเรียนรู้ เร่ือง “เปดิ ชน้ั เรียนกำรสอนวิชำคณติ ศำสตร์ ช้นั มธั ยมศกึ ษำปที ่ี 4

โดย รศ.ดร.ไมตรี อนิ ทรป์ ระสิทธ์ิ ผู้อานวยการสถาบนั วจิ ยั และพฒั นาวิชาชีพครสู าหรับอาเซยี น

ณ หอ้ ง BB 404 ชัน้ 4

09.00 – 12.00 น. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง “PlayFACTO สื่ออุปกรณ์การเรียนคณิตศาสตร์ เสริมสร้าง

ทกั ษะครบ 360 องศา” (ระดบั ประถมศึกษำตอนปลำย – มัธยมศกึ ษำตอนต้น)

โดย Mr.Richard Chong ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลีใต้ วิทยากรจากบริษัทเอดู พารค์
(บรรยายองั กฤษ - แปลไทย)

ณ ห้อง BB 405 ชน้ั 4

09.00 – 12.00 น. การแลกเปลยี่ นเรียนรู้ เรอ่ื ง “Infographic และ Data Visualization ด้วย Microsoft

PowerPoint” รุ่นท่ี 1

โดย Microsoft

1. นำงสำวเรวดี รำมสูตร ผจู้ ดั กำรโครงกำรเพ่อื กำรศึกษำ

2. นำยวชิ ยั สสี ดุ โรงเรยี นกรงุ เทพคริสเตียนวทิ ยำลัย

ณ ห้อง BB 406 ชนั้ 4

ภาคบา่ ย

13.00 – 16.00 น. การแลกเปลี่ยนเรยี นรู้ เรอ่ื ง “วิทยำกำรคำนวณ ด้วย Microsoft MakeCode” รุ่น 2

โดย Microsoft
1. นำยชนยตุ ฏษ์ ชำ้ งเพชร บริษทั วจิ จา จากดั

2. นำยธนำธปิ ดำทิพย์ บรษิ ัท วิจจา จากัด

3. นางสาวอรญิ ชยา ตรีคณุ ประภา บริษัท วิจจา จากดั
ณ ห้อง BB 401 ช้นั 4

13.00 – 16.00 น. การแลกเปล่ยี นเรยี นรู้ เร่ือง “กำรใชเ้ ทคโนโลยีเพื่อสง่ เสรมิ กำรจดั กำรเรียนรสู้ ำหรับครู

ในยคุ ดจิ ทิ ัล”
โดย 1. ผศ.ดร.อนิรุทธ์ สตมิ น่ั อาจารย์ประจาภาควิชาเทคโนโลยกี ารศึกษา

2. ดร.วรสรวง ดวงจนิ ดา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั ศลิ ปากร
ณ หอ้ ง BB 402 ชน้ั 4 ผู้อานวยการสานกั การจดั การศกึ ษาออนไลน์

มหาวทิ ยาลยั ศรปี ทมุ

/ 13.00...

-3-

13.00 – 16.00 น. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง “กระบวนกำร PLC คณิตศำสตร์ มัธยมศึกษำตอนต้น :

เปิดช้ันเรยี น ปลุกพลงั คิด”

โดย 1. นำยกฤษำ กำระเกด ครูโรงเรยี นตะกั่วปำ่ “เสนำนุกูล”

2. นำงสำวชตุ ิมณฑน์ โสชัยยันต์ ครโู รงเรียนสำโรงทำบวทิ ยำ

3. นำยณภทั ร ยังมีสขุ ครูโรงเรียน มอ. วทิ ยำนสุ รณ์ และคณะ

ณ ห้อง BB 403 ชน้ั 4

13.00 – 16.00 น. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรอื่ ง “วิถีทำงสู่ “ชมุ ชนแหง่ กำรเรียนร้ทู ำงวชิ ำชีพ (Professional

Learning Community : PLC)”

โดย 1. รศ.ดร.มนตรี แยม้ กสกิ ร กรรมการการด าเนิ นงานเครือข่ ายพัฒนาวิชาชีพ
แบบชุมชนแหง่ การเรียนรู้วชิ าชพี ประจาปี 2562

2. นายสิทธิเจตน์ กิตตพิ งศโ์ ภคิน ครู โรงเรยี นมธั ยมวดั นายโรง กรุงเทพมหานคร

ณ หอ้ ง BB 404 ชั้น 4

13.00 – 16.00 น. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง “Korea Creative STEAM ก้ำวของนักคิด

นักสร้ำงสรรค์และนักนวัตกรรมแห่งอนำคต (ระดับประถมศึกษำตอนปลำย –

มธั ยมศกึ ษำตอนตน้ )”

โดย Mr.Richard Chong ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลีใต้ วิทยากรจากบริษัทเอดู พาร์ค

(บรรยายอังกฤษ - แปลไทย)

ณ หอ้ ง BB 405 ชั้น 4

13.00 – 16.00 น. การแลกเปล่ยี นเรยี นรู้ เรอ่ื ง “Infographic และ Data Visualization ด้วย Microsoft

PowerPoint” รุ่นท่ี 2

โดย Microsoft
1. นำงสำวเรวดี รำมสตู ร ผจู้ ดั กำรโครงกำรเพ่อื กำรศึกษำ

2. นำยวชิ ยั สีสุด โรงเรยี นกรุงเทพคริสเตยี นวิทยำลยั

ณ หอ้ ง BB 406 ชัน้ 4

วันเสำร์ท่ี 17 สิงหำคม 2562

07.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสำร ณ ศูนยป์ ระชุมวายุภักษ์ ชน้ั 1
09.15 – 09.25 น. ผูเ้ ข้ำรว่ มประชมุ พร้อมกัน ณ ห้องวำยุภกั ษแ์ กรนด์บอลรูม ชน้ั 4
09.25 – 09.30 น. กลำ่ วรำยงำน

โดย ดร.วัฒนาพร ระงับทกุ ข์ เลขาธกิ ารครุ สุ ภา
09.30 – 10.30 น. กล่ำวเปดิ กำรประชมุ

ปำฐกถำพิเศษ เรอื่ ง “นโยบำยกำรพฒั นำคุณภำพกำรศกึ ษำเพอื่ อนำคต”

มอบรำงวัลผลงำนวจิ ัยของคุรสุ ภำ ประจำปี 2562 “ระดับภมู ิภำค”
โดย นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รฐั มนตรีว่าการกระทรวงศกึ ษาธิการ
ณ หอ้ งวายภุ กั ษแ์ กรนดบ์ อลรมู ชัน้ 4

/ 10.30...

-4-

10.30 – 12.30 น. กำรเสวนำ เรอ่ื ง “กำรศึกษำแหง่ อนำคต”

ผู้รว่ มเสวนำ

1. ศ.ดร.สชุ ัชวรี ์ สวุ รรณสวัสดิ์ อธิการบดสี ถาบันเทคโนโลยพี ระจอมเกล้าเจ้าคณุ ทหาร

ลาดกระบงั

2. ดร.สมั พนั ธ์ ศลิ ปนาฎ รองประธาน และผ้จู ัดการท่ัวไป บรษิ ัท เวสเทริ น์ ดิจิตอล

คอรเ์ ปอเรช่ัน จากัด ฝา่ ยปฏิบัตกิ ารฮารดด์ สิ กไ์ ดรฟ์ ประเทศไทย

3. นายธาดา เศวตศลิ า ทปี่ รกึ ษาประธานกรรมการบรหิ าร บมจ.ทรูคอร์ปเรชั่น

4. ดร.วฒั นาพร ระงบั ทุกข์ เลขาธิการครุ สุ ภา

ผ้ดู ำเนินรำยกำร

ผศ.ดร.อนริ ทุ ธ์ สติม่นั อาจารยป์ ระจาภาควิชาเทคโนโลยีการศกึ ษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยศลิ ปากร

ณ ห้องวายภุ กั ษ์แกรนด์บอลรมู ชั้น 4

12.30 – 13.30 น. พกั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ หอ้ งวายุภักษ์ 5 - 7 ชนั้ 5

13.30 – 15.00 น. กำรเสวนำ เร่อื ง “Theme Based Education For The Global Citizenship”

ผ้รู ่วมเสวนำ

1. ดร.อรรถเวทย์ พฤกษส์ ภาพร รักษาการอธิการบดวี ทิ ยาลัยดสุ ติ ธานี

วิทยาลยั ดสุ ิตธานี

2. ดร.ชวนพศิ เลี้ยงประไพพนั ธ์ ผจู้ ัดการ-ผู้อานวยการ โรงเรียนดาราวทิ ยาลยั

เชียงใหม่

3. ผศ.ดร.เลิศชยั สธุ รรมานนท์ ผชู้ ่วยอธิการบดฝี า่ ยวางแผนและพัฒนา

รกั ษาการผู้อานวยการสานักอธกิ ารบดสี ถาบันการ

จดั การปัญญาภวิ ัฒน์

4. ว่าท่รี อ้ ยตรี ดร.กติ ตนิ ันท์ ครฑุ พงษ์ ท่ีปรกึ ษาโครงการจัดการศึกษาแบบพหภุ าคี

สาขาการจัดการท่องเท่ียว และการโรงแรม

โรงแรมตวนั นา

ผดู้ ำเนินรำยกำรและผรู้ ว่ มเสวนำ

ดร.เกศรา อมรวฒุ ิวร นกั วชิ าการอิสระ

ณ ห้องวายุภักษแ์ กรนด์บอลรมู 3 - 4 ช้ัน 4

/ 13.30...

-5-

13.30 – 16.30 น. กำรอภปิ รำย เร่อื ง “จำกทฤษฎีสกู่ ำรปฏิบัติ PLC ”

ผู้ร่วมอภปิ ราย

1. รศ.ดร.มนตรี แยม้ กสกิ ร กรรมการการดาเนนิ งานเครอื ขา่ ยพฒั นาวชิ าชพี

แบบชุมชนแหง่ การเรียนรวู้ ชิ าชีพ ประจาปี 2562

2. ดร.ทองพรรณ ปญั ญาอุดมกลุ ผู้อานวยการโรงเรียน ชานาญการพิเศษ โรงเรียน

บ้ านยางขาม จ . พ ะ เ ย า เ ค รื อ ข่ า ย PLC

ระดับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2559

และ 2560

3. ดร.วชั ระ ป้านภมู ิ ผู้อานวยการโรงเรียน ชานาญการพิเศษ โรงเรียน

บา้ นมะอึ จ.ร้อยเอ็ด เครือขา่ ย PLC ระดับหนว่ ยงาน

ทางการศกึ ษา ปี 2561

4. นางกนกทิพย์ รม่ เยน็ ครู โรงเรียนราชินีบน กรุงเทพมหานคร เครือข่าย

PLC ระดับผู้ประกอบวิชาชีพท างการศึกษา

ปี 2561

5. นางสาวนารี โอภาโส ครูชานาญการพิเศษ โรงเรยี นวิเชียรมาตุ 2 จ.ตรัง

เครือข่าย PLC ระดับผู้ประกอบวิชาชีพทาง

การศึกษา ปี 2559 และ 2561

ณ ห้องวายภุ กั ษแ์ กรนด์บอลรมู 2 ช้ัน 4

15.00 – 16.30 น. กำรเสวนำ เรอื่ ง “เสน้ ทางสู่รางวลั สมเดจ็ เจ้าฟ้ามหาจกั รี”

ผู้ร่วมเสวนำ

1. นายสุเทพ เทง่ ประกิจ ครูชานาญการพเิ ศษโรงเรียนบ้านคลองน้าใส จ.ยะลา

2. ดาบตารวจคณิต ช่างเงนิ ครูใหญ่โรงเรยี นตารวจตระเวนชายแดน

บ้านแมก่ ลองคี ต.โมโกร อ.อมุ้ ผาง จ.ตาก

3. น.ส.ปุณยาพร ผิวขา ครูชานาญการพเิ ศษ โรงเรียนหนองแวง

วทิ ยาคม ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง

จ.มกุ ดาหาร

ผูด้ ำเนินรำยกำร ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์

ณ หอ้ งวายุภกั ษแ์ กรนด์บอลรมู 3 - 4 ชน้ั 4

การแลกเปลย่ี นเรยี นรู้/การอบรมเชงิ ปฏบิ ตั ิการ

13.30 – 16.30 น. กำรเสวนำ เรอื่ ง “กำรวิจยั เพื่อพฒั นำ Active Learning ในยุคดจิ ทิ ลั ”
ผูร้ ่วมเสวนำ
1. ศาสตราจารย์ ดร. สวุ มิ ล ว่องวาณิช จุฬาลงกรณม์ หาวทิ ยาลยั
2. ผศ.ดร.ทัศนยี า รตั นฤาทัย นพรัตน์แจ่มจารัส มหาวทิ ยาลยั มหดิ ล
3. ผศ.ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจารัส มหาวทิ ยาลัยมหดิ ล
ณ หอ้ ง BB 401 ช้นั 4

/ 13.30...

-6-

13.30 – 16.30 น. นำเสนอผลงำนวจิ ัยที่ไดร้ บั รำงวัลของคุรสุ ภำ “ระดับภมู ภิ ำค” จำนวน 9 เร่ือง

โดย สานักงานเลขาธิการครุ สุ ภา
ณ หอ้ ง BB 402 ช้ัน 4

13.30 – 16.30 น. การแลกเปลีย่ นเรยี นรู้ เรอื่ ง “PLC สงู่ ำนวจิ ัยในช้นั เรียน”

โดย เครือข่าย มหาวทิ ยาลัยขอนแก่น และมหาวทิ ยาลยั ทกั ษิณ
1. ดร.วรรณภา สมตา ศึกษานเิ ทศก์ อบจ.ขอนแก่น
2. ผศ.ดร.โชคชัย ยืนยง อาจารยป์ ระจามหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. นายวนิ ยั รมุ ฉิมพลี ผู้อานวยการโรงเรยี นพศิ าลปุณณวทิ ยา
4. นางทวิ าภรณ์ เลิศวรี พล ครโู รงเรยี นพิศาลปุณณวิทยา
5. นางสาวชนกนาถ ประสมทอง ครูโรงเรียนพศิ าลปณุ ณวทิ ยา

6. นายวุฒพิ งศ์ ดวงอาสงฆ์ ครูโรงเรียนพิศาลปณุ ณวิทยา
ณ ห้อง BB 403 ช้ัน 4

13.30 – 16.30 น. การแลกเปล่ียนเรยี นรู้ เรอื่ ง “กำรจัดเรยี นกำรรู้ Akita Model ต่อยอดสูผ่ เู้ รียนแหง่ อนำคต”

โดย ดร.เฉลิมชยั มนเู สวต วิทยาลยั ครุศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั ธุรกจิ บณั ฑติ ย์
ณ หอ้ ง BB 404 ช้ัน 4

13.30 – 16.30 น. กำรแลกเปล่ียนเรยี นรู้ เรอ่ื ง “ถอดบทเรียนควำมสำเร็จ PLC และ e-PLC” ของคุรุสภำ

โดย 1. ดร.ปิยาภรณ์ พุ่มแก้ว รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ มหาวิทยาลยั ราชภัฏอุบลราชธานี

อบุ ลราชธานี
2. ดร.วราภรณ์. อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา มัธยมศกึ ษา เขต 34 จ.เชยี งใหม่
3. นายวิชัย ราชธานี ผอู้ านวยการ โรงเรียนวดั วังฆอ้ ง จ.นครศรธี รรมราช
ผ้ดู ำเนนิ รำยกำร ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม อาจารยป์ ระจาสาขาวชิ าหลักสูตรและการสอน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั ทักษิณ
ณ หอ้ ง BB 405 ช้ัน 4

13.30 – 16.30 น. กำรแลกเปลยี่ นเรยี นรู้ เร่ือง “KidBright Coding Land”

โดย ดร.สรุ สทิ ธิ์ สทุ ธคิ าภา มหาวิทยาลยั อุบลราชธานีและเครือข่ายโรงเรยี น

จ.สกลนคร

ณ ห้อง BB 406 ช้ัน 4

/ วนั อาทติ ย์...

-7-

วันอำทติ ย์ที่ 18 สงิ หำคม 2562
07.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน/รับเอกสำร ณ ศนู ยป์ ระชุมวายุภกั ษ์ ชั้น 1

08.45 – 09.00 น. ผูเ้ ขำ้ รว่ มประชุมพรอ้ มกนั ณ หอ้ งวำยภุ กั ษแ์ กรนด์บอลรูม ชน้ั 4
09.00 – 10.30 น. กำรอภิปรำย เร่อื ง “กำรเรยี นร้ใู นยุคดจิ ิทลั (Digital Learning)”

ผู้ร่วมอภปิ รำย

1. ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผ้อู านวยการ Thailand Cyber University (TCU)

2. นางสาวซูฟยี า นีซะ โรงเรียนบ้านทงุ่ เคจ็ จ.ปตั ตานี

3. นายยอดหทยั รีศรคี า (ครูโซ่) ครเู นตไอดอล

4. เดก็ ชายพีรพัฒน์ ยงิ่ เจรญิ โรงเรียนอสั สมั ชญั แผนกประถม
5. เดก็ ชายสรุ ยิ าเดช เมธาบดี โรงเรียนอสั สมั ชัญแผนกประถม
ผดู้ ำเนินรำยกำร รศ.ดร.มนตรี แยม้ กสกิ ร

ณ ห้องวายุภกั ษ์แกรนด์บอลรมู 3 – 4 ชั้น 4

10.30 – 12.30 น. การแลกเปลีย่ นเรยี นรู้ เร่อื ง “กจิ กรรมกำรเรียนรู้ภำษำองั กฤษแบบ Active Learning”

โดย อาจารย์ ดร.ขจติ ฝอยทอง อาจารย์ มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์

ณ หอ้ งวายุภักษ์แกรนด์บอลรมู 2 ชนั้ 4
ภำคเชำ้ : การแลกเปล่ยี นเรยี นรู้/การอบรมเชิงปฏบิ ัตกิ าร (ภาคเชา้ ) จานวน 6 หอ้ ง

10.30 – 12.00 น. กำรบรรยำยเร่อื ง “ทกั ษะสมอง EF เพื่อพัฒนำคุณภำพพลเมอื ง”
โดย อาจารยธ์ ิดา พิทกั ษ์สินสุข ผู้เช่ียวชาญด้านการฝกึ อบรมทักษะ EF กรรมการบริหาร

สมาคมอนบุ าลศึกษาแห่ง ประเทศไทย และคณะ

ณ ห้อง BB 401 ช้นั 4

10.30 – 12.00 น. กำรแลกเปลี่ยนเรยี นรู้ เรอ่ื ง “กำรประเมนิ ชิ้นงำนสกู่ ำรพัฒนำผเู้ รยี นรำยบคุ คล”

โดย 1. ผศ.ดร.พัศรเบศวณ์ เวชวริ ิยะสกลุ อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั ทักษิณ

2. นางสาววรรณา เฟือ่ งฟู ครพู ี่เล้ยี งทางวิชาการ

และคณะครกู ลมุ่ โรงเรยี น Thailand School Improvement Program (TSIP)

ณ หอ้ ง BB 402 ช้ัน 4

10.30 – 12.00 น. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ทักษะผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อโลกแห่งอนำคต

(Skill Framework for Children in Basic Education) “

โดย 1. รศ.ดร.พรอ้ มพไิ ล บัวสุวรรณ มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์

2. รศ.ดร.นงลกั ษณ์ มโนวลัยเลา มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์

3. ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์

4. ดร.มฤษฎ์ แก้วจินดา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5. ดร.วรรณวศิ า สบื นุสรณ์ คลา้ ยจาแลง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6. ผศ.ดร.สดุ ารตั น์ สารสว่าง มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์

7. ดร.อษุ ณี ลลิตผสาน มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์

8. ดร.นารท ศรลี ะโพธิ์ มหาวทิ ยาลัยเกษตรศาสตร์
นักวิชาการอิสระ
9. ดร.ระตกิ รณ์ นยิ มะจนั ทร์
ณ ห้อง BB 403 ช้ัน 4

/ 10.30...

-8-

10.30 – 12.00 น. กำรแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เรอื่ ง “Career Counseling : We Space”

โดย นำยจกั ริน บูรณะนติ ย์ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝา่ ยปฏบิ ัติการบรษิ ทั EdVISORY จากัด

และคณะ

ณ ห้อง BB 404 ชัน้ 4

10.30 – 12.00 น. กำรแลกเปลี่ยนเรยี นรู้ เรือ่ ง “เทคนิคสาหรับครเู พอื่ การคิดคานวน”

โดย 1. ดร.วรรณภา สมตา ศึกษานเิ ทศก์ องคก์ ารบรหิ ารส่วนจงั หวดั ขอนแกน่
2. นายเชิดชยั แสนสดุ ท่ปี รกึ ษาดา้ นการศกึ ษา มลู นธิ คิ นี นั แห่งเอเซีย

3. นางสาวชมพนู ทุ โนนทนวงษ์ ครูโรงเรยี นพิศาลปุณณวิทยา
4. นายจีรวชั ร์ หลานวงศ์ ครโู รงเรียนพิศาลปณุ ณวิทยา
ณ หอ้ ง BB 405 ชั้น 4

10.30 – 12.00 น. กำรแลกเปลีย่ นเรยี นรู้ เร่ือง “เทคนิคสาหรบั ครูเพือ่ การสอนเพอื่ การรู้ หนังสือ (Literacy)”

โดย 1. จฬุ าลกั ษณ์ คชาชัย โรงเรยี นวดั หว้ ยจระเข้วทิ ยาคม จ.นครปฐม

2. นางสาวจณชิ ญา ศริ ปิ ุณย์ โรงเรียนวดั โกรกแกว้ วงพระจันทร์ จ.ฉะเชงิ เทรา

3. นายสาธติ วรรณพบ โรงเรียนตะก่ัวปา่ “เสนานุกลู ” จ.พงั งา
ณ หอ้ ง BB 406 ชน้ั 4

12.00 – 13.00 น. พกั รบั ประทำนอำหำรกลำงวนั ณ หอ้ งวายภุ กั ษ์ 5 - 7 ชน้ั 5

13.00 – 14.30 น. กำรเสวนำ เร่อื ง “กำรเรียนรูเ้ พอ่ื สรำ้ งควำมเป็นพลเมอื งโลก”
ผู้ร่วมเสวนำ
1. วิทยากรจติ อาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร รุ่นที่ ๓/๖๒ หลักสูตรหลักประจา

2. กรมอาเซยี น กระทรวงการต่างประเทศ
3. ผศ.อรรถพล อนันตวรสกลุ ผู้อานวยการศูนยว์ จิ ยั และพฒั นาการศกึ ษาเพอ่ื การ

พฒั นาท่ยี ่ังยนื คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิ ยาลัย
ผูด้ ำเนินรำยกำร ดร.เฉลมิ ชัย พันธเ์ ลิศ ผอู้ านวยการสถาบันสังคมศึกษา สานกั วิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน
หอ้ งวายุภกั ษ์แกรนดบ์ อลรมู 3 – 4 ช้นั 4
13.00 – 15.00 น. การแลกเปล่ยี นเรยี นรู้ เรือ่ ง “กจิ กรรมสง่ เสริมควำมคิดเชิงวทิ ยส์ ำหรับเดก็ ประถมศกึ ษำ และ

มธั ยมศกึ ษำ”
โดย ดร. พงศกร สายเพ็ชร์
หอ้ งวายภุ ักษ์แกรนดบ์ อลรูม 2 ชน้ั 4

/ ภาคบ่าย...

-9-

ภาคบ่าย : การแลกเปล่ียนเรียนรู้/การอบรมเชงิ ปฏิบัติการ (Workshop ) จานวน 6 ห้อง

13.00 – 15.30 น. กำรเสวนำ เร่อื ง “พลิกโฉมห้องเรียน PLC สู่กำรวจิ ยั ในช้นั เรียน : บทเรียนควำมสำเร็จ

Chevron Enjoy Science”

โดย โรงเรียนเครือขา่ ย สังกัดองคก์ ารบรหิ ารสว่ นจงั หวดั ขอนแกน่

1. ผศ.ดร.โชคชยั ยนื ยง อาจารยป์ ระจา มหาวิทยาลยั ขอนแก่น

2. ผศ.ดร.พศั รเบศวณ์ เวชวิรยิ ะสกุล อาจารย์ประจามหาวทิ ยาลัยทักษณิ

3. ดร.วรรณภา สมตา ศกึ ษานเิ ทศก์ องคก์ ารบรหิ ารสว่ น จงั หวดั ขอนแกน่

4. นางทิวาภรณ์ เลิศวีรพล ครโู รงเรียนพิศาลปุณณวทิ ยา

5. นายจีรวชั ร์ หลานวงศ์ ครโู รงเรียนพศิ าลปุณณวทิ ยา
6. นายวุฒพิ งศ์ ดวงอาสงฆ์ ครโู รงเรยี นพิศาลปณุ ณวิทยา
ณ หอ้ ง BB 401 ชั้น 4

13.00 – 14.30 น. กำรแลกเปลีย่ นเรยี นรู้ พฒั นำแผนกำรจัดกจิ กรรมส่งเสรมิ สมรรถนะกำรใช้สื่อสงั คมออนไลน์

โดย ดร.พิรุณ ศิริศกั ดิ์ ผ้ชู ว่ ยผู้อานวยการฝา่ ยวิชาการโรงเรยี นราชนิ ีบน และคณะ

ณ ห้อง BB 402 ชน้ั 4

13.00 – 14.30 น. การแลกเปลีย่ นเรยี นรู้ เรอื่ ง “ถอดบทเรียนพืน้ ทีน่ วัตกรรมกำรเรียนรู้”

โดย 1. นายวิเชยี ร ไชยบัง ผู้อานวยการโรงเรยี นลาปลายมาศ
2. นายสมศักด์ิ ประสาร ผอู้ านวยการโรงเรียน ชานาญการพเิ ศษ โรงเรียนบา้ นปะทาย

3. นางจารุวรรณ์ เลศิ ศรี ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านปะทาย
ผู้ดำเนินรำยกำร คุณรัตนา กิตกิ ร มูลนิธสิ ยามกัมมาจล
ณ หอ้ ง BB 403 ชน้ั 4

13.00 – 14.30 น. การแลกเปลย่ี นเรยี นรู้ เรือ่ ง “กำรเรยี นกำรสอนภำษำองั กฤษแบบอตั ตำนัติ (Autonomous

Learning)
โดย 1. รศ.ดร.พร้อมพไิ ล บวั สวุ รรณ มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์

2. ผศ.ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง มหาวทิ ยาลัยเกษตรศาสตร์

3. ดร.มาลนิ ี ประพนิ วงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ดร.ลลี าพนั ธ์ พมุ่ พวง ครชู านาญการ รร.บางปะหัน จ.อยุธยา

ณ ห้อง BB 404 ชนั้ 4

13.00 – 14.30น. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่อง “Mathematics for the 21st Century: how to make

the love of mathematics a reality”

โดย 1. ดร.ทิพวรรณ นันตระกลู สถาบัน ORIGO Education
2. อ.กาญจน์กวนิ ปยิ ะวงศ์หิรญั สถาบนั ORIGO Education

ณ หอ้ ง BB 405 ช้นั 4

12.30 – 15.30 น. การแลกเปลีย่ นเรยี นรู้ เรื่อง “กำรออกแบบกำรสอนแบบ Active Happiness Learning

โดย 1. นายยอดหทยั รศี รคี า (ครูโซ่) ครเู นตไอดอล สถาบัน KRUSO CENTER
2. นางสาวบญุ ญรัตน์ ฉลาด สถาบัน KRUSO CENTER

ณ หอ้ ง BB 406 ชั้น 4

/ 14.45...

- 10 -

14.45 - 15.30 น. กำรประกำศผลรำงวลั หนง่ึ โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม “ระดับประเทศ” ประจำปี 2562
ปิดกำรประชุม
โดย ดร.วัฒนาพร ระงบั ทุกข์ เลขาธิการครุ ุสภา
ณ หอ้ งวายภุ กั ษแ์ กรนด์บอลรมู ๓ - ๔ ช้ัน 4

ตำรำงกำรแลกเปลี่ยนเรยี นรู้ วันศกุ ร์ที่ 16 สงิ หำคม 2562

ภำคเชำ้ หวั ข้อ ผู้ทรงคุณวุฒิ วทิ ยำกร ผดู้ ำเนินรำยกำร
เวลำ หอ้ งประชุม
ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้ เ ร่ื อ ง 1. นายชนยุตฏษ์ ชา้ งเพชร
09.00 – หอ้ ง BB 401
12.00 น. ชน้ั 4 “วิทยาการคานวณ ด้วย Microsoft บรษิ ัท วิจจา จากัด

09.00 – ห้อง BB 402 MakeCode” (ร่นุ 1) 2. นายธนาธปิ ดาทิพย์ บริษัท วจิ จา จากัด
12.00 น. ชน้ั 4
3. นางสาวอรญิ ชยา ตรีคุณประภา
09.00 – หอ้ ง BB 403 บริษทั วจิ จา จากดั
12.00 น. ชน้ั 4
การแลกเปลี่ยนเรยี นรู้ เรือ่ ง “ยกระดบั 1. รศ.ดร.สิริพันธ์ุ สวุ รรณมรรคา
09.00 – ห้อง BB 404
12.00 น. ชน้ั 4 คุณภาพห้องเรียนด้วยกระบวนการ

Lesson Study ผา่ น PLC” 2. รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ ผู้อานวยการโรงเรียน

สาธติ พฒั นา

ก า ร แ ล ก เ ป ล่ี ย น เ รี ย น รู้ เ รื่ อ ง 1. นายสาธิต วรรณพบ ครูโรงเรียนตะกั่วป่า

“กระบวนการ PLC วิทยาศาสตร์ “เสนานกุ ลู ”

มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ต้ น : 2. นางฒามรา พรหมหอม ค รู โ ร ง เ รี ย น
เปดิ ช้ันเรยี น ปลุกพลงั คดิ ”
มอ. วิทยานสุ รณ์

3. นางสาววรรณา เฟ่ืองฟู ครูพี่เลี้ยงทาง
วชิ าการ และคณะ

การแลกเปลี่ยนเรยี นรู้ เรื่อง “เปิดชั้น รศ.ดร.ไมตรี อนิ ทรป์ ระสิทธ์ิ

เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ช้ัน ผ้อู านวยการสถาบนั วจิ ยั และพัฒนาวิชาชพี ครูสาหรับ

มธั ยมศกึ ษาปีที่ 4 อาเซียน

09.00 – หอ้ ง BB 405 การแลกเปลยี่ นเรยี นรู้ เร่ือง Mr.Richard Chong บริษัทเอดู พาร์ค
12.00 น. ชั้น 4
“PlayFACTO สื่ออปุ กรณ์การเรียน ผู้เช่ียวชาญจากประเทศเกาหลีใต้ (บรรยาย
09.00 – ห้อง BB 406
12.00 น. คณติ ศาสตร์ เสริมสร้างทกั ษะครบ องั กฤษ - แปลไทย)

360 องศา” (ระดบั ประถมศกึ ษาตอน

ปลาย – มธั ยมศึกษาตอนต้น)

การแลกเปลี่ยนเรยี นรู้ เรอื่ ง 4. นางสาวเรวดี รามสตู ร ผ้จู ดั การโครงการ
“Infographic และ Data เพอื่ การศกึ ษา

- 11 -

เวลำ ห้องประชุม หัวขอ้ ผู้ทรงคุณวุฒิ วทิ ยำกร ผดู้ ำเนินรำยกำร

ช้ัน 4 Visualization ดว้ ย Microsoft 5. นายวิชัย สสี ุด โรงเรียนกรงุ เทพครสิ เตียน
PowerPoint” (รุ่นที่ 1) วิทยาลยั

ภำคบ่ำย หวั ข้อ ผู้ทรงคณุ วุฒิ วทิ ยำกร ผู้ดำเนินรำยกำร
เวลำ ห้องประชมุ

13.00 – หอ้ ง BB 401 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง 1. นายชนยุตฏษ์ ช้างเพชร บริษทั วิจจา จากดั
16.00 น. ชั้น 4 “วทิ ยาการคานวณ ด้วย Microsoft
2. นายธนาธิป ดาทพิ ย์ บรษิ ัท วจิ จา จากดั
MakeCode” (รุ่น 2)
3. นางสาวอรญิ ชยา ตรคี ณุ ประภา บรษิ ทั วิจจา
จากัด

13.00 – หอ้ ง BB 402 การแลกเปล่ยี นเรียนรู้ เรือ่ ง “การใช้ 1. ผศ.ดร.อนิรทุ ธ์ สตมิ ัน่ อาจารยป์ ระจาภาควิชา
16.00 น. ชั้น 4
เทคโนโลยเี พอื่ สง่ เสริมการจดั การ เ ท คโ น โ ล ยี ก า ร ศึ ก ษา คณะ ศึ ก ษา ศา ส ต ร์

เรียนรสู้ าห1รบั. ครใู นยุคดจิ ิทลั ” มหาวิทยาลยั ศลิ ปากร

2. ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อานวยการสานกั การ

จัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทมุ

13.00 – หอ้ ง BB 403 การแลกเปลย่ี นเรยี นรู้ เรือ่ ง 1. นายกฤษา การะเกด ครูโรงเรยี นตะกวั่ ปา่
16.00 น. ช้ัน 4 “กระบวนการ PLC คณิตศาสตร์ “เสนานกุ ูล”
มธั ยมศกึ ษา2ต.อนตน้ :
เปดิ ชน้ั เรยี น ปลกุ พลงั คิด” 2. นางสาวชุตมิ ณฑน์ โสชยั ยนั ต์ ครูโรงเรยี น
สาโรงทาบวิทยา

3. นายณภทั ร ยังมสี ุข ครโู รงเรยี น มอ. วิทยา
นสุ รณ์ และคณะ

13.00 – ห้อง BB 404 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง 1. รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร กรรมการการ
16.00 น. ชั้น 4
“วถิ ีทางสู่ “ชมุ ชนแหง่ การเรยี นรู้ทาง ดาเนินงานเครอื ขา่ ยพัฒนาวิชาชีพแบบชมุ ชนแหง่ การ

วชิ าชีพ (Pr3o.fessional Learning เรียนรู้วิชาชีพ ประจาปี 2562
Community : PLC)
2. นายสิทธิเจตน์ กิตติพงศ์โภคิน ครู โรงเรียน

มธั ยมวัดนายโรง กรงุ เทพมหานคร

13.00 – ห้อง BB 405 การแลกเปล่ียนเรยี นรู้ เร่อื ง “Korea Mr.Richard Chong บริษัทเอดู พาร์ค
16.00 น. ชั้น 4
Creative STEAM ก้าวของนักคดิ ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศเกาหลีใต้ (บรรยาย
นักสร้างสร4รค. ์ และ อังกฤษ - แปลไทย)
นกั นวตั กรรมแห่งอนาคต (ระดบั

ประถมศกึ ษาตอนปลาย –
มธั ยมศกึ ษาตอนต้น)”

13.00 – หอ้ ง BB 406 การแลกเปลยี่ นเรยี นรู้ เร่ือง 4. นางสาวเรวดี รามสูตร ผจู้ ดั การโครงการเพอ่ื
16.00 น. ชั้น 4 “Infographic และ Data การศกึ ษา

Visualization ด้วย Microsoft 5. นายวิชยั สสี ดุ โรงเรยี นกรงุ เทพครสิ เตยี น
PowerPoint” (รุ่นที่ 2) วทิ ยาลัย

ตำรำงกำรกำรปำฐกถำพิเศษ กำรเสวนำ กำรอภปิ รำย และกำรแลกเปลีย่ นเรยี นรู้

- 12 -

วนั เสำร์ที่ 17 สงิ หำคม 2562

ห้องประชุมใหญ่

เวลำ ห้องประชมุ หวั ข้อ ผู้ทรงคณุ วุฒิ วทิ ยำกร ผู้ดำเนินรำยกำร

09.30 - ห้องวายุภกั ษ์ ปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “นโยบายการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ
10.30 น. แกรนด์บอลรมู พัฒนาคณุ ภาพการศกึ ษาเพือ่ อนาคต” กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

ชน้ั 4

10.30 – หอ้ งวายุภักษ์ การเสวนา เร่ือง “การศึกษาแห่ง ผรู้ ว่ มเสวนา

12.30 น. แกรนดบ์ อลรมู อนาคต” 1. ศ.ดร.สุชชั วีร์ สุวรรณสวสั ด์ิ อธิการบดสี ถาบัน
ชัน้ 4 เทคโนโลยพี ระจอมเกลา้ เจา้ คุณทหาร

ลาดกระบัง

2. ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธาน และ
ผู้จดั การทัว่ ไป บริษทั เวสเทริ น์ ดจิ ิตอล คอร์เปอ
เรช่ัน จากัด ฝ่ายปฏิบัติการฮารด์ดิสก์ไดรฟ์

ประเทศไทย

3. นายธาดา เศวตศิลา ท่ีปรึกษาประธาน
กรรมการบริหาร บมจ.ทรูคอรป์ เรชัน่

4. ดร.วฒั นาพร ระงับทกุ ข์ เลขาธิการคุรสุ ภา

ผู้ดำเนินรำยกำร

ผศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น อาจารย์ประจาภาควิชา
เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศา ส ต ร์
มหาวทิ ยาลยั ศิลปากร

13.30 – ห้องวายุภกั ษ์ การเสวนา เร่ือง “Theme Based ผรู้ ว่ มเสวนำ

15.00 น. แกรนดบ์ อลรมู Education For The Global 5. ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สภาพร รักษาการ

3 - 4 ชัน้ 4 Citizenship” อธิการบดวี ิทยาลัยดุสติ ธานี

6. ดร.ชวนพิศ เลย้ี งประไพพนั ธ์ ผจู้ ัดการ-
ผู้อานวยการ โรงเรียนดาราวิทยาลัย เชยี งใหม่

7. ผศ.ดร.เลศิ ชัย สุธรรมานนท์

ผู้ชว่ ยอธิการบดฝี า่ ยวางแผนและพฒั นา
รักษาการผอู้ านวยการสานกั อธิการบดสี ถาบนั การ
จดั การปญั ญาภวิ ฒั น์

8. วา่ ท่รี อ้ ยตรี ดร.กติ ตินนั ท์ ครุฑพงษ์ ที่ปรึกษา
โครงการจดั การศึกษาแบบพหุภาคี สาขาการ
จดั การท่องเท่ยี ว และการโรงแรม โรงแรมตวนั นา

ผดู้ ำเนินรำยกำรและผูร้ ว่ มเสวนำ
ดร.เกศรา อมรวุฒวิ ร นักวิชาการอิสระ

13.30 – ห้องวายุภักษ์ การอภิปราย เร่ือง “จากทฤษฎีสู่การ 1.รศ.ดร.มนตรี แยม้ กสิกร กรรมการการ

16.30 น. แกรนด์บอลรมู ปฏิบัติ PLC ” ดาเนนิ งานเครอื ข่ายพัฒนาวิชาชพี แบบชมุ ชนแหง่

2 ช้นั 4 การเรยี นร้วู ิชาชีพ ประจาปี 2562

- 13 -

เวลำ หอ้ งประชุม หวั ข้อ ผูท้ รงคุณวุฒิ วิทยำกร ผู้ดำเนินรำยกำร

2.ดร.ทองพรรณ ปัญญาอุดมกลุ ผู้อานวยการ
โรงเรียน ชานาญการพเิ ศษ โรงเรียนบ้านยางขาม จ.

พะเยา เครอื ข่าย PLC ระดับผู้ประกอบวชิ าชพี
ทางการศกึ ษา ปี 2559 และ 2560

3.ดร.วชั ระ ปา้ นภูมิ ผู้อานวยการโรงเรยี น ชานาญ
การพเิ ศษ โรงเรยี นบ้านมะอึ จ.ร้อยเอด็ เครอื ข่าย

PLC ระดับหน่วยงานทางการศึกษา ปี 2561

4.นางกนกทิพย์ ร่มเย็น ครู โรงเรียนราชินบี น
กรุงเทพมหานคร เครอื ข่าย PLC ระดบั ผ้ปู ระกอบ

วชิ าชีพทางการศกึ ษา ปี 2561

5. นางสาวนารี โอภาโส ครูชานาญการพิเศษ
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 จ.ตรัง เครือข่าย PLC
ระดับผ้ปู ระกอบวิชาชีพทางการศกึ ษา ปี 2559

และ 2561

15.00 – หอ้ งวายภุ ักษ์ การเสวนา เร่ือง “เส้นทางสู่รางวัล ผู้ร่วมเสวนำ

16.30 น. แกรนด์บอลรมู สมเดจ็ เจา้ ฟ้ามหาจักรี” 4. นายสุเทพ เทง่ ประกิจ ครูชานาญการพเิ ศษ

3 - 4 ชั้น 4 โรงเรียนบา้ นคลองนา้ ใส จ.ยะลา

5. ดาบตารวจคณติ ชา่ งเงนิ ครใู หญ่โรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดนบา้ นแม่กลองคี ต.โมโกร
อ.อุ้มผาง จ.ตาก

6. น.ส.ปุณยาพร ผิวขา ครชู านาญการพเิ ศษ

โรงเรียนหนองแวงวทิ ยาคม ต.หนองสูงใต้ อ.
หนองสูง จ.มกุ ดาหาร

ผู้ดำเนินรำยกำร ดร.ทนิ สริ ิ ศิริโพธิ์

ห้องประชุมยอ่ ย

เวลำ หอ้ งประชมุ หัวข้อ ผูท้ รงคณุ วุฒิ วิทยำกร ผูด้ ำเนินรำยกำร

13.30 – หอ้ ง BB 401 การเสวนา เร่ือง “การวิจัยเพ่อื พัฒนา ผู้รว่ มเสวนำ

16.30 น. ชนั้ 4 Active Learning ในยคุ ดจิ ทิ ลั ” 1. ศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล ว่องวาณิช จุฬาลงกรณ์
มหาวทิ ยาลยั

2. ผศ.ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจารัส
มหาวทิ ยาลยั มหดิ ล

3. ผ ศ . ด ร . สุ ชั ย น พ รั ต น์ แ จ่ ม จ า รั ส
มหาวทิ ยาลยั มหิดล

13.30 – ห้อง BB 402 นาเสนอผลงานวิจยั ที่ได้รับรางวัลของ โดย สำนักงำนเลขำธิกำรคุรสุ ภำ

16.30 น. ช้นั 4 ครุ สุ ภา “ระดับภูมภิ าค”
จานวน 9 เร่อื ง

- 14 -

เวลำ ห้องประชมุ หัวขอ้ ผทู้ รงคณุ วุฒิ วทิ ยำกร ผดู้ ำเนินรำยกำร
13.30 – หอ้ ง BB 403
16.30 น. กำรแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เรือ่ ง “PLC สู่ เครือขา่ ย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวทิ ยาลัย
ชั้น 4
13.30 – งำนวิจยั ในช้นั เรยี น” ทกั ษิณ
16.30 น. หอ้ ง BB 404
13.30 – ชนั้ 4 1. ผศ.ดร.โชคชยั ยนื ยง อาจารยป์ ระจา
16.30 น.
ห้อง BB 405 มหาวทิ ยาลัยขอนแก่น
13.30 – ชน้ั 4
16.30 น. 2. ดร.วรรณภา สมตา ศึกษานเิ ทศก์ อบจ.
ห้อง BB 406 ขอนแกน่
ชั้น 4
3. นายวินัย รมุ ฉมิ พลี ผูอ้ านวยการโรงเรียนพิศาล
ปณุ ณวิทยา

นางทิวาภรณ์ เลศิ วีรพล ครูโรงเรยี นพิศาลปุณณ
วทิ ยา

4. นางสาวชนกนาถ ประสมทอง ครูโรงเรียนพิศาล

ปณุ ณวิทยา
5. นายวฒุ ิพงศ์ ดวงอาสงฆ์ ครโู รงเรยี นพิศาล
ปณุ ณวิทยา

การแลกเปล่ยี นเรียนรู้ เรื่อง “การจัด ดร.เฉลิมชยั มนเู สวต วิทยาลยั ครศุ าสตร์ มหาวทิ ยาลยั

เรียนการรู้ Akita Model ต่อยอดสู่ ธรุ กจิ บัณฑิตย์
ผเู้ รยี นแห่งอนาคต”

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ถอด 1. ดร.ปิยาภรณ์ พุ่มแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

บทเรียนความสาเร็จ PLC และ e- มหาวิทยาลัยราชภฏั อุบลราชธานี

PLC” ของคุรสุ ภา จ. อุบลราชธานี

2. ดร.วราภรณ์. อนวุ รรัตน์ ศึกษานเิ ทศกช์ านาญ
การพิเศษ สานักงานเขตพื้นทก่ี ารศึกษา

มธั ยมศกึ ษา เขต 34 จ.เชยี งใหม่

3. นายวชิ ัย ราชธานี ผู้อานวยการ โรงเรยี นวัดวงั
ฆ้อง จ.นครศรีธรรมราช

ผดู้ ำเนินรำยกำร
ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม อาจารย์ประจา

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลยั ทักษณิ

ก ำ ร แ ล ก เ ป ล่ี ย น เ รี ย น รู้ เ รื่ อ ง ดร.สรุ สทิ ธ์ิ สทุ ธิคาภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

“KidBright Coding Land” และเครอื ข่ายโรงเรยี นสกลนคร

- 15 -

กำรนำเสนอในห้องประชมุ ยอ่ ย

ห้อง BB 402 ชนั้ 4 กำรนำเสนอผลงำนวจิ ัยท่ไี ด้รับรำงวลั ผลงำนวจิ ัยของคุรสุ ภำ

ผูท้ รงคุณวฒุ ิ 1. ... 2. ... 3. ...

4. ... 5. ...

เวลำ ผลงำนวิจยั ผูน้ ำเสนอ

การบริหารจดั การโรงเรยี นสุขภาวะ: “ทุ่งยาวคาโปรยโมเดล” โดยใช้ นายกมั พล เจรญิ รักษ์

13.00 - 13.25 น. 7 ป. ปจั จยั สคู่ วามสาเรจ็
(ผ้บู รหิ ารสถานศกึ ษา)

การจดั กจิ กรรมการเรียนรูด้ ้วยเทคนคิ อปุ มาอปุ ไมยผสมผสาน นายธนินท์รัฐ

สอ่ื เทคโนโลยสี ารสนเทศทม่ี ผี ลตอ่ การพฒั นาทักษะการเขียน กฤษฎฉ์ิ นั ทัชท์

13.26 - 13.50 น. เชงิ สรา้ งสรรคแ์ ละการรเู้ ทา่ ทันเทคโนโลยสี ารสนเทศ ศริ ิวศิ าลสวุ รรณ

รายวชิ าภาษาไทย ของนกั เรยี นชั้นประถมศึกษาปที ี่ 6

(ภาษาไทย)

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยี นคณติ ศาสตร์อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ ว่าท่รี ้อยตรจี ริ ายุทธ์ิ อ่อนศรี

เรือ่ ง วงจรไฟฟา้ กระแสตรง โดยใช้การจัดการเรยี นรตู้ ามแนวคดิ สะ

13.51 - 14.15 น. เต็มศกึ ษา ของนักเรยี นระดบั ประกาศนยี บตั รวชิ าชพี ช้ันท่ี 3 (ปวช.

3) วิทยาลยั การอาชพี นวมินทราชทู ิศ กรุงเทพมหานคร

(คณติ ศาสตร)์

การพฒั นาแบบฝกึ ทกั ษะคณติ ศาสตร์ เพ่ือยกระดบั ผลสมั ฤทธ์ิ นายยทุ ธนา กองโค

14.16 - 14.40 น. ทางการเรยี น เรือ่ ง เซต สาหรบั นักเรยี นชนั้ มัธยมศึกษาปีที่ 4

(คณิตศาสตร)์

14.41 - 15.05 น. การพฒั นาแบบฝกึ ทกั ษะรว่ มกบั วธิ สี อนแบบรว่ มมอื เทคนิค STAD เพ่อื นายกฤษกร จีรงั

ยกระดับผลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี น เรื่อง ลาดบั และอนุกรม สาหรบั
นกั เรียนชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 5

(คณติ ศาสตร)์

15.05 - 15.30 น. การพฒั นาการจดั กจิ กรรมการเรยี นรทู้ ีใ่ ช้ปญั หาเปน็ ฐานเช่อื มโยงกับ นางสาวกลุ ธิดา สวุ ชั ระกุลธร

แนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง ของไหล เพ่ือส่งเสรมิ ความสามารถ

ในการแกป้ ัญหา ของนักเรียนชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 5
(วทิ ยาศาสตร)์

15.31 - 15.55 น. การพัฒนารูปแบบการจดั การเรียนรแู้ บบพอเพยี ง โดยใช้ PORPIANG นายอนุพงษ์ ชมุ แวงวาปี
โมเดล เพอื่ เสริมสร้างคุณลักษณะอย่อู ยา่ งพอเพยี ง

จิตสาธารณะ และการคดิ วิเคราะห์ ของนกั เรยี น
ชัน้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี 5 รายวิชาสังคมศึกษา

(สงั คมศึกษา ศาสนา และวฒั นะธรรม)

15.56 - 16.20 น. การจัดการเรยี นรู้ผ่านบทเรียนออนไลนด์ ว้ ยโปรแกรม Google Site นางสาวปาณสิ รา สงิ หพงษ์

เพอ่ื พฒั นาผลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี น รายวิชาโครงงานคอมพวิ เตอร์

(ง31231) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่ี 4 โรงเรียนสายปญั ญารังสติ
(การงานอาชีพและเทคโนโลย)ี

ผลการจดั การเรยี นรูด้ ว้ ยชุดกจิ กรรมการเรยี นรบู้ ูรณาการส่โู ครงงาน นางสาววันดี โค้ไพบลู ย์
16.21 - 16.45 น. คอมพิวเตอรร์ ายวชิ าเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่มี ตี อ่ ผลสัมฤทธท์ิ างการ

เรยี น และทกั ษะการใช้ ICT เพอื่ การเรยี นร้ใู นศตวรรษที่ 21 ของ

เวลำ - 16 - ผูน้ ำเสนอ
16.45 - 17.10 น. นางสาวศริ พิ ร ชอบสะอาด
17.10 - 17.35 น. ผลงำนวิจยั นางสาวศิฏามาส ภาพันธ์

ผู้เรยี นช้นั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 6
โรงเรียนอา่ งทองปัทมโรจนว์ ิทยาคม

(การงานอาชพี และเทคโนโลยี)

ผลการจดั การเรยี นรสู้ ุขศึกษาโดยใชป้ ัญหาเปน็ ฐานร่วมกับ
ชุดการสอนแบบศนู ยก์ ารเรยี นท่มี ตี ่อผลสมั ฤทธทิ์ างการเรียนและ
ความสามารถในการแก้ปญั หาของนักเรียน
ชนั้ มัธยมศกึ ษาปีท่ี ๖ โรงเรยี นบ้านสวน (จ่นั อนสุ รณ์)

(สขุ ศึกษาและพลศกึ ษา)

ผลของการใช้รปู แบบการเรยี นรูเ้ ชงิ รุกที่มีตอ่ ลีลา
การเรียนรแู้ ละเจตคตติ อ่ กจิ กรรมแนะแนวของนกั เรียน
ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 2/4 โรงเรยี นศกึ ษานารีวทิ ยา

(กิจกรรมพฒั นาผู้เรยี น)

รำยชือ่ ผลงำนวจิ ัยทไี่ ดร้ บั กำรคดั สรรให้นำเสนอผลงำนวจิ ยั ภำคแผ่นป้ำยนิทรรศกำร ประจำปี 2562

ที่ ผลงำนวจิ ยั ผนู้ ำเสนอ

กลมุ่ สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย

1 การจัดกิจกรรมการเรียนรดู้ ว้ ยเทคนคิ อปุ มาอปุ ไมยผสมผสานสื่อเทคโนโลยี นายธนนิ ทร์ ัฐ กฤษฎ์ิฉนั ทชั ท์
สารสนเทศทมี่ ผี ลตอ่ การพฒั นาทักษะการเขยี นเชงิ สรา้ งสรรค์และการรเู้ ทา่ ทนั ศริ วิ ิศาลสวุ รรณ
เทคโนโลยีสารสนเทศรายวชิ าภาษาไทย ของนกั เรยี นช้นั ประถมศกึ ษาปที ่ี 6

กลุม่ สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์

2 การพัฒนาผลสัมฤทธทิ์ างการเรยี นคณติ ศาสตรอ์ เิ ลก็ ทรอนิกส์ เรอ่ื ง วงจรไฟฟา้ ว่าที่รอ้ ยตรจี ริ ายทุ ธิ์ อ่อนศรี
กระแสตรง โดยใชก้ ารจดั การเรยี นรตู้ ามแนวคิดสะเตม็ ศกึ ษา ของนักเรยี น

ระดบั ประกาศนยี บตั รวิชาชพี ช้นั ท่ี 3 (ปวช.3) วิทยาลยั การอาชีพนวมินทราชทู ิศ
กรุงเทพมหานคร

3 การพัฒนาแบบฝกึ ทักษะคณิตศาสตร์ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธทิ์ างการเรยี น เรอ่ื ง เซต นายยุทธนา กองโค
สาหรับนักเรียนช้นั มธั ยมศึกษาปีท่ี 4

4 การพฒั นาแบบฝึกทักษะร่วมกบั วธิ สี อนแบบร่วมมือเทคนคิ STAD นายกฤษกร จรี งั
เพ่ือยกระดบั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรือ่ ง ลาดบั และอนุกรม

สาหรับนักเรียนชน้ั มธั ยมศึกษาปีท่ี 5

5 ผลการใช้ชุดการสอนมินิคอรส์ ต่อความเข้าใจแนวคิดและความสามารถในการใช้ นายเมธาสทิ ธ์ิ ธัญรตั นศรีสกลุ
เทคโนโลยเี พือ่ การเรียนรู้ เรื่อง ลิมติ ของฟงั ก์ชัน ของนักเรยี นช้นั มัธยมศกึ ษาปีที่ 6

6 การพัฒนากิจกรรมการเรยี นรโู้ ดยใชเ้ ทคนคิ เกมมิฟเิ คชันเพ่ือยกระดบั ผลสัมฤทธ์ิ นายสทิ ธชิ ยั สระตอมฮู มั หมดั
ทางการเรยี นวิชาคณิตศาสตร์ เรือ่ ง ความน่าจะเปน็
ชั้นมธั ยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรยี นสวนกุหลาบวทิ ยาลัย ธนบุรี

7 ผลการจดั กิจกรรมการเรยี นรูค้ ณิตศาสตร์ตามแนวคดิ สะเต็มศึกษา เรื่อง การวดั นางรชั ฎาภรณ์ ปญั ญานวล
สาหรบั นกั เรียนชน้ั มธั ยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนดารงราษฎรส์ งเคราะห์

8 การพฒั นารปู แบบการจดั การเรยี นรคู้ ณติ ศาสตร์แบบ MESUK Model นายวิสทุ ธ์ิ คงกัลป์
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศกึ ษาปีที่ 3

กลุ่มสำระกำรเรยี นรวู้ ทิ ยำศำสตร์

- 17 -

ท่ี ผลงำนวจิ ัย ผู้นำเสนอ

9 การพัฒนาการจดั กิจกรรมการเรยี นรูท้ ใี่ ช้ปญั หาเปน็ ฐานเช่อื มโยงกับแนวคดิ นางสาวกลุ ธดิ า สวุ ชั ระกลุ ธร
สะเต็มศกึ ษา เร่ือง ของไหล เพ่อื สง่ เสริมความสามารถในการแกป้ ญั หา
ของนักเรยี นช้นั มัธยมศึกษาปที ี่ 5

10 การพฒั นาทักษะความคดิ สร้างสรรคข์ องนกั เรยี นชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยการ นางสาวพิไลวรรณ ทองมาก

จดั การเรียนรตู้ ามแนวทางสะเตม็ ศึกษาแบบ 6E – Learning
เรือ่ ง การคานวณปริมาณสารในปฏิกริ ยิ าเคมี

11 การเปรียบเทยี บผลสมั ฤทธิท์ างการเรียน และเจตคตทิ างวทิ ยาศาสตร์ นายธวัชชยั จิตวารินทร์

ของนกั ศกึ ษาระดบั อนปุ ริญญา วทิ ยาลยั ชมุ ชนพังงา วชิ าวทิ ยาศาสตร์เพ่อื ชวี ติ ท่ีจดั การ

เรียนการสอนเชิงรกุ แบบ AMOS และแบบปกติ

12 การพฒั นาชดุ กจิ กรรมการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เร่ือง วัสดุและสมบตั ิของวสั ดุ เพือ่ พัฒนา นางกญั ญารัตน์ สมุ นะ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สาหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาล
ลาปาง (เขลางค์รัตนอ์ นุสรณ)์

กลมุ่ สำระกำรเรยี นรูส้ ังคมศึกษำ ศำสนำ และวฒั นธรรม

13 การพฒั นารปู แบบการจดั การเรียนรูแ้ บบพอเพยี ง โดยใช้ PORPIANG โมเดล เพื่อ นายอนุพงษ์ ชุมแวงวาปี

เสรมิ สรา้ งคุณลกั ษณะอยู่อยา่ งพอเพยี ง จติ สาธารณะ และการคดิ วเิ คราะห์ ของ
นกั เรยี นช้ันมธั ยมศึกษาปที ่ี 5 รายวชิ าสังคมศึกษา

14 การพฒั นาผลสมั ฤทธ์ิทางการเรยี นและความพงึ พอใจในการเรียนโดยใช้ นางอภญิ ญา การิกาญจน์
ชดุ การสอนและการจดั การเรยี นรแู้ บบวัฏจกั รการเรยี นรู้วิชาประวตั ิศาสตร์ 1 ของ

นักเรยี นชนั้ มัธยมศึกษาปที ี่ 1 โรงเรียนเมอื งนครศรีธรรมราช

15 การพฒั นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยี นวิชาประวตั ิศาสตร์สากล นายรชตะ ขาวดี
เรือ่ ง อารยธรรมโลกยคุ โบราณ ชัน้ มธั ยมศึกษาปที ่ี 6
โรงเรียนบา้ นแพงพทิ ยาคม โดยใชช้ ดุ กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน

16 การพฒั นาสอื่ ประสม ชดุ ทอ่ งแดนอเมริกาเหนอื รายวิชา ส23101 นางนชุ นาฏ มณวี งษ์
สังคมศึกษาพื้นฐาน 5 ชนั้ มัธยมศึกษาปที ี่ 3

กลุ่มสำระกำรเรียนรศู้ ลิ ปศึกษำ

17 การพฒั นารูปแบบการสอนทีเ่ น้นบูรณาการภมู ปิ ัญญาท้องถิ่น ผู้ชว่ ยศาสตราจารยพ์ ชั ริน
กบั การจัดการเรยี นร้ทู ัศนศลิ ป์ ระดับชน้ั มธั ยมศกึ ษาตอนตน้ สงวนผลไพโรจน์

18 ผลการพัฒนาทักษะการบรรเลงเครอื่ งดนตรไี ทยประเภทเคร่ืองตขี องนกั เรยี นชนั้ นายรณชยั บญุ ลือ

ประถมศกึ ษาปีที่ 6 โดยใชช้ ดุ ฝึกทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตแี ละ

วดี ิทัศนเ์ พ่ือการฝึก

กล่มุ สำระกำรเรยี นรู้กำรงำนอำชพี และเทคโนโลยี

19 การจัดการเรยี นรผู้ า่ นบทเรียนออนไลนด์ ้วยโปรแกรม Google Site เพอ่ื พฒั นา นางสาวปาณสิ รา สงิ หพงษ์
ผลสัมฤทธทิ์ างการเรยี น รายวิชาโครงงานคอมพวิ เตอร์ (ง31231) ของนักเรยี นชน้ั
มธั ยมศกึ ษาปีที่ 4 โรงเรยี นสายปัญญารงั สิต

20 ผลการจัดการเรยี นร้ดู ว้ ยชุดกิจกรรมการเรยี นรบู้ ูรณาการสู่โครงงานคอมพวิ เตอร์ นางสาววนั ดี โค้ไพบูลย์

รายวชิ าเทคโนโลยสี ารสนเทศ ท่ีมตี ่อผลสมั ฤทธทิ์ างการเรยี น และทักษะการใช้ ICT
เพอ่ื การเรียนรใู้ นศตวรรษที่ 21 ของผเู้ รียน

ช้นั มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรยี นอา่ งทองปัทมโรจน์วิทยาคม

- 18 -

ท่ี ผลงำนวจิ ัย ผ้นู ำเสนอ

21 ผลของการจดั กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบลงมือปฏิบตั ิ Active Learning นายทองใบ ปดั ทา
ทีม่ ีตอ่ ผลสมั ฤทธท์ิ างการเรียนในรายวชิ าการงานพ้ืนฐานอาชพี
(งานประดษิ ฐ์) ของผเู้ รียนช้นั มัธยมศกึ ษาปีที่ 1 โรงเรยี นซาสงู พิทยาคม

22 การพฒั นารปู แบบการจดั การเรยี นรูโ้ ดยห้องเรยี นกลบั ดา้ น (FLIPPED C Model) นายผจญ รงุ่ อรุณเลศิ

รายวชิ า ง33101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพอ่ื เพม่ิ ผลสมั ฤทธิท์ างการเรยี นของ
นกั เรียน ชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ่ี 6 โรงเรียนคงทองวทิ ยา

23 การพฒั นาผลสมั ฤทธ์ิทางการเรยี นรายวชิ าเพ่มิ เตมิ คอมพวิ เตอร์ 3 เรอ่ื งการพฒั นา นายนิคม วฒุ ยิ า และ
โปรแกรมและการออกแบบผงั งานโปรแกรม สาหรบั นกั เรยี นชัน้ มธั ยมศึกษาปที ี่ 3 โดย นายนริ ันด์ สารรัมย์

ใช้การจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้เชงิ รุก

กล่มุ สำระกำรเรยี นรู้สขุ ศกึ ษำและพลศกึ ษำ

24 ผลการจดั การเรยี นรู้สุขศึกษาโดยใช้ปญั หาเปน็ ฐานรว่ มกบั ชดุ การสอน นางสาวศิรพิ ร ชอบสะอาด
แบบศนู ย์การเรยี นที่มตี อ่ ผลสมั ฤทธิท์ างการเรยี นและความสามารถ

ในการแกป้ ญั หาของนักเรยี นช้ันมธั ยมศึกษาปที ่ี 6
โรงเรยี นบา้ นสวน (จน่ั อนุสรณ)์

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กจิ กรรมพฒั นำผู้เรียน

25 ผลของการใช้รูปแบบการเรยี นรูเ้ ชงิ รุกทมี่ ตี ่อลีลาการเรยี นรแู้ ละเจตคตติ อ่ กจิ กรรม นางสาวศิฏามาส ภาพันธ์
แนะแนวของนกั เรยี น ชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 2/4 โรงเรยี นศกึ ษานารวี ทิ ยา

อำชวี ศึกษำ

26 การพฒั นาเครือ่ งส่องไฟรักษาทารกแรกเกิดภาวะตวั เหลืองแบบประหยดั ร่นุ 2 นายสรุ ศกั ดิ์ ยะกัน

27 การสรา้ งชดุ การสอนเพื่อพฒั นาผลสัมฤทธทิ์ างการเรยี นวชิ า 2105 - 2004 นางสาวองั คณา อตั ถาพร

เครือ่ งมอื วดั ไฟฟ้าและอเิ ล็กทรอนิกส์สาขาวิชาช่างอิเลก็ ทรอนกิ ส์
ระดับประกาศนยี บตั รวิชาชพี ชัน้ ปที ี่ 1 วทิ ยาลยั เทคนคิ หนองคาย

ผบู้ ริหำรสถำนศกึ ษำ

28 การบริหารจดั การโรงเรยี นสุขภาวะ: “ท่งุ ยาวคาโปรยโมเดล” โดยใช้ 7 ป. ปัจจยั สู่ นายกมั พล เจรญิ รักษ์
ความสาเร็จ

29 รปู แบบความสมั พันธโ์ ครงสรา้ งเชิงเสน้ ของปจั จยั เชงิ สาเหตุที่สง่ ผลตอ่ นายจาเรญิ จติ รหลงั

ความเป็นครูมอื อาชพี ยคุ การศึกษาไทย 4.0 ในสถานศกึ ษาขั้นพนื้ ฐาน
สังกดั สานกั งานศกึ ษาธิการภาค 7

30 การประเมินโครงการจดั การเรยี นรว่ มหลักสตู รอาชีวศกึ ษาและมธั ยมศึกษา นายประสิทธิ์ คาบบั ภา
ตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลยั สารพดั ช่างมหาสารคาม

31 การบริหารจดั การกิจกรรมลดเวลาเรยี น เพมิ่ เวลารู้ สคู่ วามสุจรติ นายปรีชาชาญ อินทรชิต
โรงเรยี นบา้ นนา้ ริน (ครุ รุ าษฎร์รงั สรรค์) สานักงานเขตพน้ื ทีก่ ารศึกษาประถมศกึ ษา

แพร่ เขต 2

ศึกษำนิเทศก์

32 การพัฒนารปู แบบชมุ ชนการเรียนรขู้ องสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศกึ ษามัธยมศึกษา เขต นายคเชนทร์ กองพิลา
25

ตำรำงกำรกำรปำฐกถำพิเศษ กำรเสวนำ กำรอภิปรำย และกำรแลกเปลยี่ นเรียนรู้
วันอำทิตย์ท่ี 18 สงิ หำคม 2562

- 19 -

ห้องประชมุ ใหญ่

เวลำ หอ้ งประชุม หวั ขอ้ ผทู้ รงคณุ วุฒิ วทิ ยำกร ผ้ดู ำเนินรำยกำร

09.00 – หอ้ งวายภุ กั ษ์ การอภิปราย เรื่อง “การเรียนรู้ในยุค ผู้รว่ มอภปิ ราย

10.30 น. แกรนด์บอลรมู ดจิ ทิ ัล (Digital Learning)” 1. ดร.ฐาปนยี ์ ธรรมเมธา ผู้ อ า น ว ย ก า ร
3 – 4 ช้นั 4 Thailand Cyber University (TCU)

2. นางสาวซูฟียา นีซะ โรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ จ.
ปัตตานี

3. นายยอดหทัย รศี รคี า (ครโู ซ่) ครเู นต
ไอดอล

4. ด.ช.พรี พฒั น์ ยงิ่ เจรญิ โรงเรยี นอัสสมั ชญั
แผนกประถม

5. ด.ช.สรุ ิยาเดช เมธาบดี โรงเรียนอสั สัมชญั

แผนกประถม

ผู้ดาเนนิ รายการ รศ.ดร.มนตรี แย้มกสกิ ร

10.30 – หอ้ งวายภุ ักษ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมการ อ า จ า ร ย์ ด ร . ข จิ ต ฝ อ ย ท อ ง อ า จ า ร ย์
12.30 น. แกรนดบ์ อลรมู เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ Active มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์

2 ชัน้ 4 Learning

13.00 – หอ้ งวายุภกั ษ์ การเสวนา เรอื่ ง “การเรยี นรเู้ พือ่ สร้าง ผรู้ ่วมเสวนา

14.30 น. แกรนดบ์ อลรมู ความเป็นพลเมอื งโลก” 1. วทิ ยากรจติ อาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร ร่นุ

3 – 4 ช้ัน 4 ที่ ๓/๖๒ หลักสตู รหลกั ประจา

2. กรมอาเซยี น กระทรวงการตา่ งประเทศ

3. ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล ผู้อานวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเพื่อกพัฒนาที่
ยง่ั ยืน คณะครศุ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ผดู้ าเนินรายการ ดร.เฉลมิ ชัย พนั ธเ์ ลิศ

ผู้อานวยการสถาบนั สงั คมศึกษา สานกั วชิ าการ
และมาตรฐานการศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการศกึ ษาขั้นพน้ื ฐาน

13.00 – ห้องวายภุ กั ษ์ การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ กจิ กรรม ดร. พงศกร สายเพช็ ร์
15.00 น. แกรนดบ์ อลรมู ส่งเสรมิ ความคดิ เชิงวทิ ยส์ าหรับเดก็

2 ชัน้ 4 ประถมศึกษา และมธั ยมศึกษา

ห้องประชมุ ยอ่ ย

เวลำ หอ้ งประชุม หวั ขอ้ ผูท้ รงคณุ วุฒิ วทิ ยำกร ผู้ดำเนินรำยกำร

10.30 – ห้อง BB 401 การบรรยายเร่ือง “ทกั ษะสมอง EF อาจารย์ธิดา พิทักษ์สินสุข ผู้เช่ียวชาญด้านการ
12.00 น. ช้ัน 4 เพื่อพฒั นาคณุ ภาพพลเมอื ง” ฝึกอบรมทักษะ EF กรรมการบริหารสมาคม
อนบุ าลศกึ ษาแห่ง ประเทศไทย และคณะ

1. ผศ.ดร.พัศรเบศวณ์ เวชวริ ยิ ะสกุล อาจารย์

- 20 -

เวลำ หอ้ งประชมุ หวั ขอ้ ผู้ทรงคณุ วุฒิ วทิ ยำกร ผู้ดำเนินรำยกำร
10.30 – หอ้ ง BB 402
12.00 น. กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่อง “กำร คณะศกึ ษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั ทักษณิ
10.30 – ช้นั 4
12.00 น. หอ้ ง BB 403 ประเมินช้ินงำนสู่กำรพัฒนำผู้เรียน 2. นางสาววรรณา เฟ่อื งฟู ครูพเี่ ลยี้ งทางวชิ าการ
รำยบุคคล”
10.30 – ชั้น 4 และคณะครูกลุ่มโรงเรียน Thailand School
12.00 น.
10.30 – หอ้ ง BB 404 Improvement Program (TSIP)
12.00 น. ชัน้ 4
กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ เร่ือง “ทักษะ 1. รศ.ดร.พร้อมพิไล บวั สุวรรณ
10.30 – ห้อง BB 405
12.00 น. ชั้น 4 ผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ห้อง BB 406 เ พื่ อ โ ล ก แ ห่ ง อ น ำ ค ต (Skill 2. รศ.ดร.นงลกั ษณ์ มโนวลัยเลา
ช้นั 4 Framework for Children in Basic มหาวทิ ยาลัยเกษตรศาสตร์
Education) “
3. ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตญั ญู

มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์

4. ดร.มฤษฎ์ แกว้ จนิ ดา
มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์

5. ดร.วรรณวิศา สบื นสุ รณ์ คล้ายจาแลง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6. ผศ.ดร.สดุ ารตั น์ สารสวา่ ง
มหาวทิ ยาลัยเกษตรศาสตร์

7. ดร.อุษณี ลลติ ผสาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8. ดร.นารท ศรลี ะโพธ์ิ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9. ดร.ระตกิ รณ์ นยิ มะจันทร นกั วิชาการอสิ ระ

กำรแลกเปลยี่ นเรยี นรู้ เร่ือง นำยจกั รนิ บรู ณะนติ ย์ ประธานเจ้าหนา้ ทฝี่ ่าย

“Career Counseling : We ปฏบิ ัตกิ ารบริษัท EdVISORY จากดั
Space” และคณะ

กำรแลกเปลีย่ นเรยี นรู้ เร่ือง “เทคนิค 1. ดร.วรรณภา สมตา ศึกษานิเทศก์ องค์การ
สำหรับครเู พ่ือกำรคิดคำนวน” บริหารส่วนจงั หวดั ขอนแก่น

2. นายเชิดชัย แสนสุด ทป่ี รกึ ษาดา้ นการศึกษา
มูลนิธคิ ีนนั แห่งเอเซีย

3. นางสาวชมพูนุท โนนทนวงษ์ ครูโรงเรยี น
พิศาลปุณณวทิ ยา

4. นายจีรวัชร์ หลานวงศ์ ครูโรงเรียนพิศาล
ปุณณวทิ ยา

การแลกเปลี่ยนเรยี นรู้ เรื่อง “เทคนิค 1. จุฬาลักษณ์ คชาชัย โรงเรียนวัดห้วยจระเข้

สาหรับครูเพ่ือการสอนเพื่อการรู้ วิทยาคม จ.นครปฐม

หนังสอื (Literacy)” 2. นางสาวจณิชญา ศิริปุณย์ โรงเรยี นวัดโกรก

แกว้ วงพระจนั ทร์ จ.ฉะเชงิ เทรา

- 21 -

เวลำ หอ้ งประชุม หวั ข้อ ผู้ทรงคณุ วุฒิ วทิ ยำกร ผ้ดู ำเนินรำยกำร
13.00 – ห้อง BB 401
15.30 3. นายสาธิต วรรณพบ โรงเรียนตะกั่วป่า
ช้ัน 4 “เสนานุกลู ” จ.พังงา
น.
หอ้ งBB 401 การเสวนา เรือ่ ง “พลกิ โฉมห้องเรียน โดย โรงเรียนเครือขา่ ย สงั กัดองค์การบริหารส่วน
13.00 – ชน้ั 4
14.30 น. PLC สู่การวจิ ัยในช้ันเรยี น : บทเรยี น จงั หวัดขอนแก่น
13.00 – ห้อง BB 403 ความสาเรจ็ Chevron Enjoy 1. ผศ.ดร.โชคชยั ยืนยง อาจารยป์ ระจา
14.30 น. ชน้ั 4 Science” มหาวทิ ยาลัยขอนแก่น

13.00 – ห้อง BB 404 การแลกเปล่ยี นเรยี นรู้ เรื่อง การ 2. ผศ.ดร.พศั รเบศวณ์ เวชวิริยะสกลุ อาจารย์
14.30 น. ชน้ั 4 พัฒนาแผนการจดั กจิ กรรมสง่ เสรมิ ประจามหาวทิ ยาลัยทักษณิ
สมรรถนะการใชส้ อื่ สังคมออนไลน์
3. ดร.วรรณภา สมตา ศึกษานเิ ทศก์ องค์การ
บรหิ ารสว่ น จังหวัดขอนแก่น

4. นางทิวาภรณ์ เลิศวีรพล ครูโรงเรียนพิศาล
ปุณณวิทยา

5. นายจรี วชั ร์ หลานวงศ์ ครโู รงเรียนพิศาล
ปุณณวิทยา

6. นายวฒุ พิ งศ์ ดวงอาสงฆ์ ครโู รงเรยี นพิศาล
ปุณณวทิ ยา

ดร.พิรุณ ศิริศักด์ิ ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนราชินีบน และคณะ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ถอด 1. นายวิเชียร ไชยบัง ผู้อานวยการโรงเรียนลา
บทเรยี นพน้ื ทีน่ วตั กรรมการเรียนรู้” ปลายมาศ

4. น า ย ส ม ศั ก ด์ิ ป ร ะ ส า ร ผู้อานวยการ
โรงเรยี น ชานาญการพิเศษ โรงเรยี นบ้านปะทาย

5. นางจารวุ รรณ์ เลิศศรี ครูชานาญการ โรงเรียน
บ้านปะทาย

ผู้ดำเนินรำยกำร คุณรัตนา กิติกร มูลนิธิ
สยามกมั มาจล

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่อง “การ 1. รศ.ดร.พรอ้ มพไิ ล บัวสุวรรณ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบอัตตา มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์

นตั ิ (Autonomous Learning) 2. ผศ.ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง

มหาวทิ ยาลัยเกษตรศาสตร์

3. ดร.มาลนิ ี ประพินวงศ์

มหาวทิ ยาลัยเกษตรศาสตร์

4. ดร.ลลี าพันธ์ พมุ่ พวง ครชู านาญการ รร.บาง

ปะหนั จ.อยธุ ยา

- 22 -

เวลำ ห้องประชมุ หวั ขอ้ ผทู้ รงคณุ วุฒิ วทิ ยำกร ผูด้ ำเนินรำยกำร
13.00 – ห้อง BB 405
14.30 น. ก า ร แ ล ก เ ป ล่ี ย น เ รี ย น รู้ เ ร่ื อ ง 1. ดร.ทิพวรรณ นันตระกลู สถาบนั ORIGO
ชน้ั 4
12.30 – “ Mathematics for the 2 1 st Education
15.30 ห้อง BB 406
ชัน้ 4 Century: how to make the love 2. อ.กาญจน์กวนิ ปยิ ะวงศห์ ริ ญั สถาบัน
น. of mathematics a reality”
ORIGO Educatio

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่อง “การ 1. นายยอดหทยั รีศรคี า (ครโู ซ)่ ครูเนตไอดอล

อ อ ก แ บ บ ก า ร ส อ น แ บ บ Active สถาบัน KRUSO CENTER

Happiness Learning 2. นางสาวบญุ ญรัตน์ ฉลาด สถาบัน KRUSO

CENTER

หมำยเหตุ 1. วนั ที่ 17 สงิ หาคม 2562

- เวลา 07.00 - 09.00 น. รับประทานอาหารว่างและเครอื่ งดืม่ ณ ศนู ย์ประชมุ วายภุ กั ษ์ ชน้ั 1
- เวลา 12.30 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ...................................
- เวลา 15.00 - 15.30 น. รบั ประทานอาหารว่างและเครือ่ งด่มื ณ บรเิ วณหนา้ หอ้ ง BB 401 – 406 ชนั้ 4

2. วนั ท่ี 18 สงิ หาคม 2562
- เวลา 07.00 - 09.00 น. รับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดมื่ ณ ศนู ย์ประชุมวายภุ ักษ์ ชั้น 1
- เวลา 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ..........................................

- เวลา 14.30 - 14.45 น. รับประทานอาหารวา่ งและเครื่องด่ืม ณ บริเวณหนา้ ห้อง BB 401 – 406 ชน้ั 4
3. วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป คณะกรรมการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน

หน่ึงนวัตกรรม เข้าประเมินผลงานนวัตกรรมของสถานศึกษา จานวน 41 แห่ง เพ่ือรับรางวัล

หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม ประจาปี 2562 “ระดับประเทศ”ณ บริเวณหน้าห้องวายุภักษ์
แกรนดบ์ อลรมู และหน้าห้องประชุม BB 401 – 406 ช้นั 4
4. วนั ที่ 17 - 18 สิงหาคม 2562

- เวลา 09.00 - 17.00 น. เชิญชมนิทรรศการผลงานวิจัย จานวน 32 ผลงาน และ นิทรรศการ
ผลงานหนึ่งโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม ของสถานศึกษา จานวน 41 ผลงาน ณ บริเวณหน้า
ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรมู และหน้าห้องประชมุ BB 401- 406 ช้นั 4

- เวลา 09.00 – 15.00 น. พบกบั คลินกิ ให้คาปรึกษา และแนะนาใบอนญุ าตประกอบวิชาชีพ และ
ร้านจาหน่ายหนังสือ นวัตกรรม สื่อเพอ่ื การเรยี นรู้ ณ บรเิ วณหนา้ หอ้ งวายภุ ักษ์แกรนดบ์ อลรมู ชัน้ 4
5. กาหนดการน้ีอาจเปลีย่ นแปลงไดต้ ามความเหมาะสม

*********************************************************************************ภาพกจิ กรรมการเข้ารับรางวัลและนำเสนอผลงานวจิ ัย
ในการประชุมทางวชิ าการของคุรุสภา ประจำปี 2562

นายณัฏฐพล ทปี สุวรรณ รัฐมนตรวี ่าการกระทรวงศกึ ษาธกิ าร
ประธานในพิธีเปิดการประชุมทางวชิ าการของคุรุสภา ประจำปี 2562

นายณฏั ฐพล ทปี สุวรรณ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานในพิธเี ปดิ การประชุมทางวิชาการของคุรสุ ภา ประจำปี 2562

รับมอบเกียรติบัตร รางวลั ผลงานวิจยั ของครุ สุ ภา ระดับภมู ิภาค
ผลงานวจิ ัย “ระดับด”ี จากรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ

รับมอบเกยี รติบตั ร รางวัลผลงานวิจยั ของครุ ุสภา ระดับภูมิภาค
ผลงานวจิ ยั “ระดับด”ี จากรฐั มนตรวี ่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รว่ มแลกเปล่ยี นเรยี นร้ใู นการประชุมทางวชิ าการของครุ สุ ภา ประจำปี 2562

รว่ มนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ และแลกเปลย่ี นเรียนรู้ “ผลงานวจิ ยั เพ่ือพัฒนาวชิ าชพี ”
ในการประชมุ ทางวชิ าการของครุ ุสภา ประจำปี 2562

นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ในการประชุมทางวิชาการของครุ ุสภา ประจำปี 2562
นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ในการประชุมทางวชิ าการของคุรุสภา ประจำปี 2562

นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ในการประชุมทางวิชาการของครุ ุสภา ประจำปี 2562
นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ในการประชุมทางวชิ าการของคุรุสภา ประจำปี 2562

แลกเปลีย่ นเรียนรู้ผลงานวจิ ัยในชัน้ เรยี นกับเพื่อนครูที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
ในการประชมุ ทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562

แลกเปลย่ี นเรยี นรู้ผลงานวิจยั ในชั้นเรียนกับเพ่ือนครูที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
ในการประชมุ ทางวชิ าการของคุรุสภา ประจำปี 2562

นำเสนอผลงานแบบปากเปลา่ ในการประชุมทางวิชาการของครุ ุสภา ประจำปี 2562
นำเสนอผลงานแบบปากเปล่า ในการประชุมทางวชิ าการของคุรุสภา ประจำปี 2562


Click to View FlipBook Version
Previous Book
aca-code-of-ethics
Next Book
62-3-05 อบรมเขียนแผนพอเพียง