The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by KruJayPhysics, 2019-07-29 12:41:50

รายงานสรุปกิจกรรมส่งเสริมให้ครูศึกษาและพัฒนางานวิจัย ปีการศึกษา 2559

ReportVijai59

รายงานผลการดาเนินงาน
กจิ กรรมสง่ เสรมิ ใหค้ รูศึกษาและพฒั นางานวิจยั
ตามแผนปฏิบตั กิ ารประจา ปีการศกึ ษา 2559

โดย
นางสาวกลุ ธิดา สุวชั ระกลุ ธร

ผรู้ ับผิดชอบกิจกรรม

โรงเรยี นมาบตาพุดพันพิทยาคาร อาเภอเมือง จงั หวัดระยอง
สานกั งานเขตพ้ืนท่ีการศกึ ษามัธยมศึกษา เขต 18

สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธกิ าร

บันทึกข้อความ

สว่ นราชการ โรงเรียนมาบตาพุดพนั พทิ ยาคาร

ที…่ ………… วันที่ 21 เดือน มนี าคม พ.ศ. 2560

เรอ่ื ง รายงานผลการดาเนินกจิ กรรมสง่ เสริมใหค้ รูศึกษาและพัฒนางานวจิ ยั

………………………………………………………………………………………………………………………………………

เรียน ผู้อานวยการโรงเรยี นมาบตาพุดพนั พทิ ยาคาร

สงิ่ ท่สี ง่ มาด้วย 1. รายงานสรุปผลการดาเนนิ กิจกรรมส่งเสริมใหค้ รศู กึ ษาและพัฒนางานวจิ ัย

จานวน 1 ฉบบั

ข้าพเจา้ นางสาวกลุ ธดิ า สุวชั ระกุลธร ตาแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรยี นมาบตาพุดพนั พทิ ยาคาร
ไดร้ ับมอบหมาย ใหเ้ ปน็ ผรู้ ับผดิ ชอบการจัดกิจกรรมส่งเสรมิ ให้ครูศึกษาและพฒั นางานวจิ ัย ประจาปี
การศกึ ษา 2559 โดยมีงบประมาณที่ได้รับในการจดั สรร 1,000 บาท บดั น้ี การจดั กจิ กรรมไดด้ าเนนิ
กจิ กรรมเสร็จส้ิน สาเร็จลลุ ่วงตามวตั ถปุ ระสงค์ท่ีวางไว้ ซ่งึ มผี ลการดาเนินงาน ดงั นี้

1. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและวิจัย ได้ดาเนินการรวบรวมและจัดทา
เอ ก ส า ร ร า ย งา น ผ ล ก า ร ด า เนิ น กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เส ริ ม ให้ ค รู ศึ ก ษ า แ ล ะ พั ฒ น า ง า น วิ จั ย
จานวน 1 เลม่ เพือ่ เสนอผลการดาเนนิ จดั กิจกรรม โดยมผี ลการจดั กิจกรรมดงั นี้
1.1 ในปีการศึกษา 2559 ครูมีการจัดทาวิจัยในช้ันเรียนจานวน 99 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ
92.52 ของจานวนครูท้ังหมด
1.2 การจัดทาวิจยั ในช้นั เรยี นของครแู บ่งเป็นประเภท ดังน้ี
- วิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จานวน 44 เร่ือง คิดเป็น
รอ้ ยละ 44.44
- วิจัยเพอื่ พัฒนาทกั ษะกระบวนการ จานวน 42 เรอื่ ง คิดเป็นร้อยละ 42.42
- วจิ ยั เพื่อพฒั นาเจตคติต่อการเรยี น จานวน 3 เรอื่ ง คดิ เปน็ ร้อยละ 3.03
- วิจัยเพ่ือแก้ปัญหาพฤติกรรมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จานวน 10
เรอื่ ง คิดเปน็ รอ้ ยละ 10.10
1.3 ครูจานวน 8 คน เข้าการประกวดผลงานวิจัยในช้ันเรียน ในการประกวดรางวัล
หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสาเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อ รับรางวัล
ทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) และการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE)
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี 2559 ในวันอังคารท่ี 20 กันยายน 2559 ณ
โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี โดยแบ่งเป็นรางวัล OBEC AWARDS
จานวน 2 คน โดยได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ และรางวัลระดับเหรียญ
ทอง และรางวลั BEST PRACTICE จานวน 6 คน โดยได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
จานวน 3 คน รางวัลระดับเหรียญเงิน จานวน 2 คน และรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง จานวน 1 คน

1.4 ครูจานวน 1 คน ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ในการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสาเร็จเป็นที่
ประจักษ์เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก ประจาปี 2559 โดยได้รบั รางวลั ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอนั ดบั 2

1.5 ครูจานวน 1 คน ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ในการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสาเร็จเป็นท่ี
ประจักษ์เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ประจาปี 2559
โดยได้รบั รางวลั ระดบั เหรยี ญทอง

2. งบประมาณได้รับการจัดสรรเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมเพียงพอต่อการบริหารจัดการ โดย
ในการจดั กิจกรรมใช้งบประมาณทัง้ ส้ิน 1,000 บาท

3. คา่ เฉล่ียคะแนนการประเมินผลการบริหารโครงการ/กิจกรรม เท่ากับ 4.54 คิดเป็นรอ้ ยละ
90.80 ผลการประเมินการบรหิ ารโครงการ/กิจกรรมในระดบั ดีมาก

ข้าพเจ้า จึงขอรายงานผลการดาเนินโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น และรายเอียด
อน่ื ๆ ตามเอกสารดงั แนบ

จงึ เรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจิ ารณา

ลงชอื่ .................................................. ลงช่อื ..................................................
(นางสาวกลุ ธิดา สวุ ชั ระกุลธร) (นางสาวกลุ ธดิ า สุวชั ระกุลธร)
ผรู้ บั ผิดชอบกิจกรรม ผ้รู บั ผดิ ชอบโครงการ
21 มีนาคม 2560 21 มีนาคม 2560

ลงช่อื ..................................................
(นางสาวกุลธดิ า สุวัชระกลุ ธร)

หัวหนา้ งานสอื่ นวัตกรรมเทคโนโลยีและวจิ ัย
21 มนี าคม 2560

ลงชื่อ................................................
(นายศิริชัย หอมดวงศรี)

รองผ้อู านวยการกลุ่มบริหารวชิ าการ
21 มนี าคม 2560

ความเหน็ ของผูบ้ รหิ ารโรงเรยี น
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

ลงชือ่ ....................................................
(นายพรศกั ดิ์ ทิพยว์ งษท์ อง)

ผู้อานวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพทิ ยาคาร
......../........../........

คานา

รายงานผลการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมให้ครูศึกษาและพัฒนางานวิจัย ประจาปีการศึกษา
2559 การดาเนินงานตามกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการ
จดั การเรยี นรู้ และส่งเสรมิ ให้ครูมีโอกาสนาเสนอผลงานวจิ ัยในชั้นเรยี นและแลกเปลี่ยนเรยี นรู้ โดยการ
ดาเนินงานตามกิจกรรมนี้ได้เสร็จสิ้นการดาเนินงานแล้ว คณะผู้รับผิดชอบการดาเนินงาน จึงจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานต่อผู้เก่ียวข้อง ดังรายละเอียดท่ีปรากฏในข้อมูลการรายงานผลการดาเนิน
กิจกรรมสง่ เสริมให้ครศู ึกษาและพฒั นางานวจิ ยั ประจาปกี ารศกึ ษา 2559

คณะผจู้ ดั ทา

สารบญั

หนา้
คานา
สารบญั
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป

- ขอ้ มูลทว่ั ไปเกีย่ วกบั โครงการ................................................................................... 1
ตอนท่ี 2 การบริหารโครงการ/กิจกรรม

- การประเมนิ ผลการบริหารกจิ กรรม......................................................................... 2
ตอนท่ี 3 ผลปรากฏแกน่ ักเรียน คร-ู อาจารย์ และชุมชน

- นกั เรยี น................................................................................................................... 3
- คร-ู อาจารย.์ ............................................................................................................ 3

- ชุมชน..................................................................................................................... 3
ตอนท่ี 4 ปัญหาอปุ สรรค แนวทางการปรบั ปรงุ พัฒนาโครงการ/กจิ กรรม

- ปัญหาและอปุ สรรค................................................................................................ 3
- แนวทางในการแกไ้ ข......…………………………………………………………………………….. 3
ตอนที่ 5 ขอ้ เสนอแนะในการพฒั นาโครงการ/กิจกรรม/งาน ครง้ั ตอ่ ไป
- ข้อเสนอแนะเพอ่ื การพฒั นากิจกรรม…………………………………………………………….. 4
ถอดกจิ กรรม 3 ห่วง 2 เง่อื นไข............................................................................................. 5
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก โครงการ
ภาคผนวก ข ผลการประกวดรางวัลหนว่ ยงานและผูม้ ีผลงานดเี ด่นประสบ

ความสาเร็จเปน็ ทีป่ ระจักษเ์ พือ่ รบั รางวัลทรงคณุ คา่ (OBEC AWARDS)
และการปฏิบัตงิ านที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) ประจาปี 2559
ภาคผนวก ค ภาพถ่ายกจิ กรรมการประกวด OBEC AWARDS และ BEST
PRACTICE ประจาปี 2559
ภาคผนวก ง รายการวิจยั ในชน้ั เรียนของครู ปีการศึกษา 2559
ภาคผนวก จ ตวั อยา่ งงานวจิ ัยในชนั้ เรียนของครู ปีการศึกษา 2559

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏบิ ตั ิการประจา ปีการศึกษา 2559

ตอนท่ี 1 ขอ้ มูลท่วั ไป

1. กลมุ่ บรหิ าร

กล่มุ บริหารวชิ าการ  กลุม่ บริหารงบประมาณ

 กลุม่ บริหารทวั่ ไป  กลุ่มบริหารงานบุคคล

2. กลุ่มงาน พฒั นาวจิ ัยสอ่ื นวตั กรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ

3. ชือ่ โครงการ พัฒนาสือ่ นวตั กรรมเทคโนโลยแี ละวจิ ยั

4. ชื่อกจิ กรรม กจิ กรรมส่งเสริมใหค้ รศู กึ ษาและพัฒนางานวจิ ยั

5. ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ต่อเน่อื ง ใหม่

6. สอดคล้องกบั มาตรฐานการศกึ ษาด้าน  ผู้เรียน  ครู  ผู้บริหาร  ชมุ ชน

7. สนองแผนงานที่ 2 กลยทุ ธท์ ่ี 2 และ 5

8. สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้สพฐ.ขอ้ ที่ 7

9. ตัวบง่ ชี้ สพฐ. ข้อท่ี (7.3, 7.4, 7.5, 7.7)

10. สนองตวั ชี้วัดโรงเรยี นข้อที่ 9, 14, 15

11.ผรู้ บั ผิดชอบโครงการ นางสาวกุลธดิ า สวุ ัชระกุลธร

12. ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2559 – มีนาคม 2560

13. สถานท่ี โรงเรียนมาบตาพดุ พนั พทิ ยาคารอาเภอเมอื ง จังหวัดระยอง

14. งบประมาณคา่ ใชจ้ า่ ย ทเ่ี สนอของบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน 1,000 บาท

ค่าใช้จ่ายจริงเปน็ จานวนเงนิ 1,000 บาท

 เทา่ กบั ที่กาหนด สูงกวา่ ทกี่ าหนด ต่ากวา่ ที่กาหนด

15. วัตถุประสงคข์ องโครงการ

15.1 เพ่ือสง่ เสริมให้ครูมกี ารศึกษาวิจยั และพฒั นาการจัดการเรยี นรู้

15.2 เพอ่ื สง่ เสริมให้ครมู ีโอกาสนาเสนอผลงานวจิ ัยในชั้นเรยี นและแลกเปลย่ี นเรียนรู้

16. ความสาเรจ็ ของโครงการ/กจิ กรรม

เปา้ หมายทีร่ ะบใุ นโครงการ/กิจกรรม ผลงานทีป่ ฏบิ ตั ไิ ด้จรงิ

1. ดา้ นปรมิ าณ 1. ด้านปรมิ าณ

ครูมกี ารศึกษาวิจยั และพัฒนาการจดั การเรยี นร้ใู น ครูมีการศึกษาวิจยั และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน

วิชาทต่ี นเองรับผดิ ชอบ คดิ เปน็ ร้อยละ 90 วิชาท่ตี นเองรับผิดชอบ คิดเปน็ ร้อยละ 92.52

2. ดา้ นคณุ ภาพ 2. ด้านคุณภาพ

ครมู กี ารพัฒนางานวจิ ยั และพัฒนาการจดั การเรียนรู้ ครมู กี ารพฒั นางานวิจยั และพัฒนาการจัดการ

ในวชิ าท่ตี นเองรบั ผดิ ชอบ ในระดบั ดี เรยี นรูใ้ นวชิ าที่ตนเองรับผิดชอบ ในระดับดี

17. หลักฐานยนื ยันความสาเรจ็
 ผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) และการปฏิบตั ิงานที่เปน็ เลศิ

(BEST PRACTICE) ระดับเขตพ้นื ที่ ระดบั ภาค และระดบั ประเทศ ประจาปี 2559
 ภาพถา่ ยกจิ กรรมการประกวด OBEC AWARDS และ BEST PRACTICE ประจาปี 2559
 รายการงานวจิ ยั ในชัน้ เรียนของครู 8 กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ และ 1 กิจกรรมพฒั นาผู้เรยี น

โรงเรยี นมาบตาพุดพนั พทิ ยาคาร ประจาปกี ารศึกษา 2559
 ตวั อย่างงานวิจยั ในชนั้ เรยี นของครู

ตอนที่ 2 การบรหิ ารโครงการ/กจิ กรรม

รายการประเมิน ระดับคะแนน 1 หมายเหตุ
543 2

1. ด้านสภาพแวดล้อมของกจิ กรรม/โครงการ

1.1 กิจกรรม/โครงการสอดคลอ้ งกับวสิ ยั ทัศนข์ องโรงเรยี น 

1.2 กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับ นโยบายเปา้ หมายของโรงเรียน 

1.3 กิจกรรม/โครงการสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศกึ ษา 

2. ดา้ นความพอเพียงของทรพั ยากรทใ่ี ชใ้ นการดาเนนิ กจิ กรรม

2.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ 

2.2 ความพอเพยี งของวสั ดุ อปุ กรณ์ 

2.3 ความเหมาะสมของสถานที่ ทใ่ี ช้ดาเนินงาน 

2.4 ความเพียงพอของบคุ ลากร 

2.5 ความรว่ มมือของบคุ ลากรในการดาเนินงาน 

3. ดา้ นความเหมาะสมของกระบวนการจดั กิจกรรม/โครงการ

3.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาดาเนนิ งานแตล่ ะกจิ กรรม 

3.2 วิธีการ/กจิ กรรมที่ปฏิบตั ใิ นแต่ละขนั้ ตอนสอดคลอ้ งกบั เป้าหมาย 

4. ดา้ นความสาเร็จตามวัตถปุ ระสงคแ์ ละเป้าหมายในการจดั กิจกรรม

4.1 ปฏบิ ัติกิจกรรมได้ครบถว้ นตามลาดบั ทก่ี าหนด 

4.2 ผลการดาเนินงานบรรลตุ ามวตั ถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ 

4.3 ผลการดาเนนิ งานบรรลุเปา้ หมายของสถานศกึ ษาทต่ี งั้ ไว้ 

รวม (ผลรวมทกุ ชอ่ ง) 35 24

คา่ เฉล่ยี คะแนนการประเมนิ ผลการบริหารโครงการ (คะแนนผลรวม ÷....13...) = 4.54
คะแนนเฉลยี่ 4.00 - 5.00 แสดงว่าการดาเนนิ งานอยูใ่ นระดับ ดมี าก
คะแนนเฉลย่ี 3.00 - 3.99 แสดงวา่ การดาเนนิ งานอยู่ในระดบั ดี
คะแนนเฉล่ีย 2.00 - 2.99 แสดงว่าการดาเนนิ งานอยใู่ นระดับ พอใช้
คะแนนเฉลีย่ 1.50 - 1.99 แสดงวา่ การดาเนนิ งานอยใู่ นระดบั ควรปรบั ปรุง
คะแนนเฉล่ยี 1.00 - 1.49 แสดงว่าการดาเนินงานอยู่ในระดบั ควรปรบั ปรงุ เร่งดว่ น

2

คิดเปน็ ร้อยละ 90.80
สรปุ ผลการประเมนิ กิจกรรมโครงการ ดเี ย่ียม  ดีมาก ดี พอใช้ ปรบั ปรงุ

ตอนที่ 3 ผลปรากฏแก่นกั เรยี น คร-ู อาจารย์ และชุมชน (สรปุ เฉพาะผลที่ปรากฏโดยตรง)

3.1 นักเรยี น
นักเรียนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการมากขึ้น โดยการพัฒนานวัตกรรมจากครูผู้สอนเพ่ือ

แก้ปัญหาในช้ันเรียน หรือนักเรียนบางคนได้รับการซ่อมเสริมในส่วนที่บกพร่องให้ดีข้ึน อีกทั้งมีส่ือการ
เรียนการสอนใหม่เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในบทเรียนอีกดว้ ย นักเรียนมีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้ มีความ
กระตอื รือร้นในการเรียนมากข้ึน เนื่องจากครูมีสื่อ และวธิ กี ารท่ีหลากหลายในการพัฒนาและแก้ปัญหา
ของนักเรยี น

3.2 ครู - อาจารย์
ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพอย่างมีระบบและแบบแผน มีการวิเคราะห์ชั้นเรียนเพ่ือนา

ปัญหาท่ีพบในช้ันเรียนมาหาวิธกี ารแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบผ่านกระบวนการทาวิจัยในชนั้ เรียน มีการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของตนเองเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และตอบสนองต่อความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน มีการออกแบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายและเหมาะสมกบั ผเู้ รียนมากขึ้น

3.3 ชมุ ชน
ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจจากการที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม

ศกั ยภาพ สง่ ผลให้ชุมชนใหก้ ารสนับสนนุ ในการจัดการเรยี นการสอนของครูผสู้ อนอย่างต่อเนอ่ื ง

ตอนที่ 4 ปญั หาอุปสรรค แนวทางการปรับปรงุ พัฒนาโครงการ/กจิ กรรม
4.1 ปัญหาและอปุ สรรค

1. ครสู ง่ งานวิจัยในชนั้ เรยี นไม่ตรงเวลา ทาใหก้ ารสรุปผลการจัดกิจกรรมลา่ ชา้
2. ขาดผู้มีความรู้ความเชย่ี วชาญในการตรวจผลงานวจิ ยั ในชนั้ เรยี น

4.2 แนวทางในการแก้ไข
1. ควรมีการกาหนดเวลาทแ่ี น่ชัดในการสง่ ผลงาน
2. ควรมีการแตง่ ต้งั คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในการตรวจผลงานวจิ ัยในช้นั เรียน ในแต่ละกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ กอ่ นส่งมายงั กลุ่มงานพฒั นาวจิ ยั สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยที างการศกึ ษา

3

ตอนที่ 5 ขอ้ เสนอแนะในการพฒั นาโครงการ/กิจกรรม/งาน ครงั้ ตอ่ ไป
ควรมีการประชาสัมพันธ์และเพิ่มเวทีให้ครูได้มีโอกาสในการนาเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย

ในชนั้ เรียนตามงานประชุมวชิ าการที่หน่วยงานภายนอกจัดขน้ึ เพือ่ เพ่มิ โอกาสให้ครูไดม้ ีการแลกเปล่ยี น
เรียนร้รู ่วมกนั เกี่ยวกบั การทาวิจัยในช้ันเรียน และสรา้ งความภาคภูมิใจให้กับครูท่ไี ดน้ าเสนอผลงานวจิ ยั
ในชั้นเรยี นของตนเอง

ลงชือ่ .................................................. ลงชอ่ื ..................................................
(นางสาวกลุ ธดิ า สวุ ชั ระกุลธร) (นางสาวกลุ ธดิ า สุวชั ระกุลธร)
ผรู้ บั ผดิ ชอบโครงการ
ผูร้ บั ผดิ ชอบกจิ กรรม 21 มนี าคม 2560
21 มนี าคม 2560

ลงชือ่ ..................................................
(นางสาวกลุ ธิดา สวุ ัชระกลุ ธร)

หัวหนา้ งานสอื่ นวตั กรรมเทคโนโลยีและวจิ ัย
21 มีนาคม 2560

ลงช่ือ................................................
(นายศริ ิชยั หอมดวงศรี)

รองผอู้ านวยการกลุ่มบริหารวชิ าการ
21 มนี าคม 2560

ความเห็นของผบู้ รหิ ารโรงเรียน
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

ลงช่อื ....................................................
(นายพรศักดิ์ ทิพยว์ งษ์ทอง)

ผู้อานวยการโรงเรยี นมาบตาพุดพันพิทยาคาร
......../........../........

4

ถอดกจิ กรรม 3 ห่วง 2 เงื่อนไข

กจิ กรรมส่งเสริมให้ครศู ึกษาและพฒั นางานวจิ ัย

3 ห่วง 2 เง่อื นไข การนาหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกตใ์ ช้
1. ความพอประมาณ จัดกิจกรรมตามความจาเปน็ โดยคานงึ ถึงคุณค่าและประโยชน์สงู สดุ ท่ีจะเกดิ
กบั ครแู ละผ้เู รยี น บนพื้นฐานความเหมาะสมของงบประมาณท่มี อี ยู่ ใช้
2. มีเหตมุ ีผล ทรัพยากรที่มีอยอู่ ย่างค้มุ ค่า จดั กจิ กรรมใหพ้ อเหมาะกับเวลา
การเลือกกจิ กรรมโดยคานึงถงึ ความตอ้ งการและความสนใจของครู เลือก
3. การมภี มู คิ มุ้ กนั ท่ดี ี กจิ กรรมท่สี อดคลอ้ งกับสาหรบั ครูในศตวรรษที่ 21 เลือกใช้ทรพั ยากรทีม่ ี
ในตวั ประสทิ ธิภาพ
1. เง่ือนไขความรู้ มกี ารวางแผนงานการดาเนนิ งาน ก่อนการจดั กิจกรรมอยา่ งเป็นข้ันตอน
และมกี ารติดตามการดาเนนิ งานอย่างต่อเนอื่ ง
2. เงื่อนไขคณุ ธรรม 1. มีความรูพ้ ืน้ ฐานเกี่ยวกับการวิจยั ในชัน้ เรยี น
2. มีความร้พู ื้นฐานเกีย่ วกบั การจัดการเรียนร้ทู ่ีเน้นผ้เู รยี นเป็นสาคญั และ
การบรู ณาการ คานึงถึงความแตกตา่ งระหว่างบคุ คล
การประยกุ ตใ์ ช้ใน 1. การให้ความรว่ มมือและมีสว่ นรว่ มในการปฏบิ ัตกิ จิ กรรม
วิถีชีวิตสู่ความสมดลุ 2. ความรับผิดชอบ และชว่ ยเหลือผู้อืน่ ในการปฏิบตั กิ จิ กรรม
และยั่งยนื สร้างความตระหนกั ในการแกป้ ญั หาในช้ันเรยี น โดยใชก้ ารวจิ ยั และพฒั นา
สื่อนวตั กรรมทส่ี ามารถแกป้ ญั หาผู้เรยี นได้จรงิ
มิติ
1. ดา้ นวัตถุ ส่ิงท่ไี ดร้ บั
การใชท้ รัพยากรต่างๆ ในการทากจิ กรรมอยา่ งประหยัดและคมุ้ ค่าเพ่อื ให้
2. ด้านส่ิงแวดลอ้ ม เกิดประโยชน์สงู สุด

การประหยัดและใชท้ รัพยากรอยา่ งคมุ้ คา่ ใหเ้ กดิ ประโยชนส์ ูงสุด

3. ด้านสังคม เกดิ การสรา้ งเครือข่ายการเรยี นร้รู ะหว่างครใู นโรงเรียน และนอกโรงเรียน
4. ดา้ นวฒั นธรรม ส่งเสรมิ ใหเ้ กดิ สงั คมแหง่ การเรียนรู้

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ส่งเสริมให้เกิดสงั คมแห่งการเรยี นรเู้ พอื่ พัฒนา
งานของตนเองตามแนวทาง PLC

5

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
โครงการ

ภาคผนวก ข

ผลการประกวดรางวัลหนว่ ยงานและผมู้ ีผลงานดีเดน่ ประสบความสาเร็จเปน็ ที่ประจักษ์
เพ่อื รบั รางวลั ทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) และการปฏิบตั ิงานทเี่ ป็นเลศิ (BEST PRACTICE)

ประจาปี 2559

~o ^l-t-Q-/1aJIjlU- jUJ 21.
O 9-° o_o
\21 ..!^_ *-
_J Zo
_) Cf )_ Jffi

aJlSf i/1. =ee»

5 o>O CO —TBf ,££c34 *->
geo^
CO OJ _) Si
SO C2
a_/l
LJ W.^ -—J
.crl/iso Ln c-of ZD O 23
_) ID =3
~o-J O
Ln t—> cf aJI
COi—i .cf
3 3)
2) 15
_5
ID 2)

;/a O 1 aJ)

O Ln 21

13 mCd
n
ILfl
X)
;=_ 0-D
Cf sf 2ee) o
5ee
i- sS» Ln

=£)
cf. s

!L « 2J ^
13 3 3it.

*^fcr. aS.L

Q. Os

rC>f. «- °° c±
5 5 =2 ee0-fl
ee o
Z) Ln ID
c2 ?= _>
2_1)
C3 c^? aJI
oJi
S a° .-9 Z, §ft
aTl c
rf
_) I'-l
KJ
CO Q> Ln
2) Ln
MD
13 tf. Cff 23
5aJ if ID 1e^e1
C? »c
C!
0—3 23
Cf 3
23 ee
Si. 5if ee
,
oo
o eaJe)

aJI ^1

ee sf

C2

Cf

ID 2£11,J). O
_)
=J) Si. 01
21.
cbfr. O
Cf- 2? -&
S- S3 aeJeI 23 NJ
_! OO |sj 3
C-^O
03 ee if ID _)

21 aJ QJl
Cf
^.3w1i S Cf.
Cf.
3_) -=) 5^ 21 ee ee
2) 3
c= ^ _J ID

i ID Cf sf Si) E
a_/| r•^-
-^ S CfJL cf. 314
- icl 3 cf ID
ee 21 LnO-floJ) aeJe)
c2
13 ID IDE 13 SJ

ee cf. oJ ID 3" 23

nJl aJl o-fl St. Sl,
a-t
ID
rsa-fl cf. 5 _> oeJet
aJI
a^l S 314 3C
ID ±3
3 *. C^ _J
21 3)
„_) Sf ltaf
_ ID
cf S ^tt. 13
s2 aJ) ee eaJel O* 3
23 CD S=
ee 13 m 23
21
O ee
fctfl ^_ ±D
23
23 3) C2 £Cf
Cf 3
St ee cf 2)
ca ct O, Za
ir- Ki _) _3
13 0 Qjp
3- Ln o-t
_ ^(2) Ln Zo Cf
cf. Ln sf
O so 3E 5s
aJ aJ) ID 23 ^ae
_)
cf Cf
£om 3d-j> O^N 2) O0 cf

cf ^ U" ee S Si.
^> e=e5 ca ID
±L S f=£)j?i» _J
< aJ Zo
s- *ee NJ >3 ^ts& aJ)
fcfl
~n a-fl _) 3t4
ID
23 —

ee *L 2)

-cf

KLn c1f S

so c2
2)

..cf

e2e) r-o CO
o
o
o
o

ÿøčðñúÖćøðøąÖüé×ĂÜđ×êóĚČîìęĊ øćÜüúĆ ìøÜÙčèÙŠć ÿóå. OBEC AWARDS õćÙÖúćÜĒúąõćÙêąüîĆ ĂĂÖ
ÿóö.đ×ê 18 (ßúïøč Ċ øą÷ĂÜ)

øćÜüĆúìøÜÙčèÙćŠ ÿóå. OBEC AWARDS õćÙÖúćÜĒúąõćÙêąüĆîĂĂÖ

è ÿóð.îÙøÿüøøÙŤ đ×ê 1 ēøÜđø÷Ċ îĂîïč ćúîÙøÿüøøÙŤ Ēúąÿóö.42 ēøÜđøĊ÷îîüöĉîìøćßĎìýĉ ößĆ áĉö
5 óùýÝÖĉ ć÷î ó.ý. 2559

úćĞ éĆï øć÷Öćø øćÜüúĆ ñĎđš ×ćš ðøąÖüé ÿĞćîÖĆ Üćî / ēøÜđøĊ÷î

25 ÙøĎñšĎÿĂî÷Ăéđ÷÷ęĊ ö øąéïĆ öíĆ ÷öýċÖþćêĂîêšî ÖúöŠč ÿćøąÖćøđø÷Ċ îøĎšüìĉ ÷ćýćÿêøŤ éšćîîüĆêÖøøöĒúą øĂÜßîąđúýĉ ĂĆîéĆïìĊę ģ îćÜÿćüÖúč íĉéć ÿčüßĆ øąÖčúíø ēøÜđøĊ÷îöćïêćóéč óîĆ óìĉ ÷ćÙćø ÿóö.đ×ê 18 (ßúïøč Ċ øą÷ĂÜ)
ēøÜđøĊ÷îøą÷ĂÜüìĉ ÷ćÙöðćÖîćĞĚ ÿóö.đ×ê 18 (ßúïčøĊ øą÷ĂÜ)
đìÙēîēú÷đĊ óĂęČ Öćøđø÷Ċ îÖćøÿĂî đĀøĊ÷âìĂÜ ēøÜđøĊ÷îēóíĉÿöĆ óîĆ íóŤ ĉì÷ćÙćø ÿóö.đ×ê 18 (ßúïčøĊ øą÷ĂÜ)
ēøÜđøĊ÷îĒÖúÜ "üìĉ ÷ÿëćüø" ÿóö.đ×ê 18 (ßúïčøĊ øą÷ĂÜ)
26 ÙøñĎ ÿšĎ Ăî÷Ăéđ÷÷Ċę ö øąéïĆ öĆí÷öýċÖþćêĂîêšî ÖúöčŠ ÿćøąÖćøđø÷Ċ îøĎšÿĆÜÙöýÖċ þć éšćîîüĆêÖøøöĒúą ßîąđúýĉ đĀøĊ÷âìĂÜ îćÜĂøðõć ÿÜüîÖÝĉ ēøÜđø÷Ċ îïćÜúąöčÜ ÿóö.đ×ê 18 (ßúïøč Ċ øą÷ĂÜ)
đìÙēîēú÷đĊ óęČĂÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî ēøÜđø÷Ċ îóîĆÿóĉì÷ćÙćø ÿóö.đ×ê 18 (ßúïčøĊ øą÷ĂÜ)
ēøÜđøĊ÷îüÜĆ ÝîĆ ìøüŤ ĉì÷ć ÿóö.đ×ê 18 (ßúïøč Ċ øą÷ĂÜ)
27 ÙøñĎ Ďÿš Ăî÷Ăéđ÷÷ęĊ ö øąéĆïöĆí÷öýċÖþćêĂîêîš ÖúŠöč ÿćøąÖćøđøĊ÷îøšýĎ ĉúðą éîêøĊ îćãýĉúðş éšćî øĂÜßîąđúĉýĂĆîéïĆ ìĊę Ģ îć÷øąíĊÖø óćîßĉ ñú ēøÜđøĊ÷îÿîč ìøõĎŠóìĉ ÷ć ÿóö.đ×ê 18 (ßúïčøĊ øą÷ĂÜ)
îüêĆ ÖøøöĒúąđìÙēîēú÷ĊđóČĂę Öćøđø÷Ċ îÖćøÿĂî đĀø÷Ċ âìĂÜ

28 ÙøñĎ ÿšĎ Ăî÷Ăéđ÷ę÷Ċ ö øąéĆïöíĆ ÷öýÖċ þćêĂîðúć÷ ÖúčöŠ ÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎõš ćþćĕì÷ éćš îîüêĆ ÖøøöĒúą ßîąđúĉýđĀø÷Ċ âìĂÜ îć÷ÿõč ĆìøóÜýŤ øüÜñÜĚċ øčŠÜēøÝîŤ
đìÙēîēú÷ĊđóęĂČ ÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî

29 ÙøñĎ ÿĎš Ăî÷Ăéđ÷Ċ÷ę ö øąéĆïöíĆ ÷öýċÖþćêĂîðúć÷ ÖúöčŠ ÿćøąÖćøđøĊ÷îøÙĎš èĉêýćÿêøŤ éšćîîüêĆ Öøøö đĀø÷Ċ âđÜĉî îć÷ÝÖĆ øÖùß đúĂČę îÖåĉî
ĒúąđìÙēîēú÷ĊđóęČĂÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî

30 ÙøñĎ ĎšÿĂî÷Ăéđ÷Ċ÷ę ö øąéĆïöĆí÷öýċÖþćêĂîðúć÷ ÖúčöŠ ÿćøąÖćøđø÷Ċ îøüšĎ ìĉ ÷ćýćÿêøŤ éšćîîüĆêÖøøö đךćøüŠ öðøąÖüé îćÜÿćüüøøèüĉõć đÖêĒč Öüš
ĒúąđìÙēîēú÷đĊ óęČĂÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî

31 ÙøñĎ šĎÿĂî÷Ăéđ÷÷ęĊ ö øąéïĆ öĆí÷öýÖċ þćêĂîðúć÷ ÖúŠöč ÿćøąÖćøđø÷Ċ îøšĎÿč×ýÖċ þćĒúąóúýċÖþć éćš î øĂÜßîąđúýĉ ĂĆîéïĆ ìĊę Ģ îć÷éđĉ øÖ ĀîĎîĂš ÷

îüĆêÖøøöĒúąđìÙēîēú÷đĊ óČęĂÖćøđø÷Ċ îÖćøÿĂî đĀø÷Ċ âìĂÜ

32 ÙøĎñĎšÿĂî÷Ăéđ÷÷Ċę ö øąéïĆ öíĆ ÷öýċÖþćêĂîðúć÷ ÖúöčŠ ÿćøąÖćøđø÷Ċ îøšõĎ ćþćêćŠ Üðøąđìý éćš î ßîąđúýĉ đĀøĊ÷âìĂÜ îć÷ÿöđÖĊ÷øêĉ ýĉúðøąđÿøĉå
îüêĆ ÖøøöĒúąđìÙēîēú÷đĊ óęĂČ Öćøđø÷Ċ îÖćøÿĂî

øć÷ÜćîñđšĎ ðîŨ êüĆ Ēìîđ×ćš ðøąÖüéøąéïĆ ßćêĉ
ÿóö.đ×ê 18 (ßúïčøĊ øą÷ĂÜ)

øćÜüúĆ ìøÜÙčèÙŠć ÿóå. OBEC AWARDS õćÙÖúćÜĒúąõćÙêąüĆîĂĂÖ

è ÿóð.îÙøÿüøøÙŤ đ×ê 1 ēøÜđø÷Ċ îĂîïč ćúîÙøÿüøøÙŤ Ēúąÿóö.42 ēøÜđø÷Ċ îîüöîĉ ìøćßĎìĉýößĆ áöĉ
5 óùýÝÖĉ ć÷î ó.ý. 2559

úćĞ éïĆ ĀöüéĀöŠĎ øć÷Öćø øćÜüĆú ÿćĞ îÖĆ Üćî / ēøÜđøĊ÷î ñšĎđ×ćš ðøąÖüé øĀÿĆ ÖĉÝÖøøö
ÙøĎñÿĎš Ăî÷Ăéđ÷Ċ÷ę ö øąéĆïöĆí÷öýÖċ þćêĂîêšî ÖúöčŠ ÿćøąÖćøđøĊ÷îøõĎš ćþćĕì÷ éćš îîüĆêÖøøö
20 éšćîîüĆêÖøøöĒúą ĒúąđìÙēîēú÷đĊ óĂČę ÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî øĂÜßîąđúýĉ ĂĆîéïĆ ìęĊ Ģ ēøÜđøĊ÷îßĞćîćâÿćöĆÙÙĊ îćÜïâč âćøĆýöŤ ÝĆîìÙćö 003217
đìÙēîēú÷đĊ óČĂę Öćø đĀø÷Ċ âìĂÜ üìĉ ÷ć
đøĊ÷îÖćøÿĂî ÙøñĎ Ďÿš Ăî÷Ăéđ÷ęĊ÷ö øąéĆïöíĆ ÷öýÖċ þćêĂîêšî ÖúŠöč ÿćøąÖćøđøĊ÷îøüšĎ ìĉ ÷ćýćÿêøŤ éćš î
îüĆêÖøøöĒúąđìÙēîēú÷ĊđóęČĂÖćøđø÷Ċ îÖćøÿĂî øĂÜßîąđúĉýĂĆîéïĆ ìęĊ ģ ēøÜđøĊ÷îöćïêćóčéóîĆ îćÜÿćüÖúč íéĉ ć ÿüč ßĆ øą 003219
21 éćš îîüĆêÖøøöĒúą
đìÙēîēú÷ĊđóČĂę Öćø ÙøñĎ ÿĎš Ăî÷Ăéđ÷÷ęĊ ö øąéïĆ öĆí÷öýċÖþćêĂîêîš ÖúöčŠ ÿćøąÖćøđøĊ÷îøÿšĎ ĆÜÙöýÖċ þć éćš î đĀøĊ÷âìĂÜ óĉì÷ćÙćø Öúč íø
đøĊ÷îÖćøÿĂî îüêĆ ÖøøöĒúąđìÙēîēú÷đĊ óČęĂÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî
ßîąđúĉýđĀøĊ÷âìĂÜ ēøÜđø÷Ċ îøą÷ĂÜ îćÜĂøðõć ÿÜüîÖÝĉ 003220
22 éšćîîüĆêÖøøöĒúą ÙøĎñšĎÿĂî÷Ăéđ÷ę÷Ċ ö øąéĆïöĆí÷öýċÖþćêĂîêîš ÖúŠöč ÿćøąÖćøđøĊ÷îøĎýš ĉúðą éîêøĊ îćãýúĉ ðş üĉì÷ćÙöðćÖîĚĞć
đìÙēîēú÷ĊđóĂęČ Öćø éćš îîüêĆ ÖøøöĒúąđìÙēîēú÷đĊ óĂČę Öćøđø÷Ċ îÖćøÿĂî
đøĊ÷îÖćøÿĂî øĂÜßîąđúĉýĂĆîéïĆ ìęĊ Ģ ēøÜđø÷Ċ îēóíĉÿĆöóĆîíŤ îć÷øąíÖĊ ø óćîßĉ ñú 003221
ÙøĎñšÿĎ Ăî÷Ăéđ÷ę÷Ċ ö øąéïĆ öíĆ ÷öýÖċ þćêĂîðúć÷ ÖúčöŠ ÿćøąÖćøđøĊ÷îøšõĎ ćþćĕì÷ éšćî đĀøĊ÷âìĂÜ óĉì÷ćÙćø
23 éšćîîüĆêÖøøöĒúą îüêĆ ÖøøöĒúąđìÙēîēú÷đĊ óČęĂÖćøđø÷Ċ îÖćøÿĂî
đìÙēîēú÷ĊđóĂęČ Öćø ßîąđúýĉ đĀøĊ÷âìĂÜ ēøÜđøĊ÷îĒÖúÜ "üìĉ ÷ îć÷ÿčõĆìøóÜýŤ øüÜñĚċÜ 003229
đøĊ÷îÖćøÿĂî ÙøĎñĎÿš Ăî÷Ăéđ÷Ċ÷ę ö øąéïĆ öíĆ ÷öýċÖþćêĂîðúć÷ ÖúŠčöÿćøąÖćøđø÷Ċ îøĎšÙèĉêýćÿêøŤ éćš î ÿëćüø" øÜŠč ēøÝîŤ
îüêĆ ÖøøöĒúąđìÙēîēú÷đĊ óČęĂÖćøđø÷Ċ îÖćøÿĂî
24 éšćîîüĆêÖøøöĒúą đĀø÷Ċ âđÜîĉ ēøÜđø÷Ċ îïćÜúąöÜč îć÷ÝĆÖøÖùß đúČĂę îÖåĉî 003230
đìÙēîēú÷ĊđóĂęČ Öćø
đø÷Ċ îÖćøÿĂî

25 éšćîîüêĆ ÖøøöĒúą
đìÙēîēú÷đĊ óČęĂÖćø
đøĊ÷îÖćøÿĂî

ภาคผนวก ข

ผลการประกวดรางวัลหนว่ ยงานและผู้มผี ลงานดีเด่นประสบความสาเรจ็ เป็นทีป่ ระจกั ษ์
เพ่ือรับรางวัลทรงคณุ คา่ (OBEC AWARDS) และการปฏบิ ัตงิ านทเ่ี ปน็ เลศิ (BEST
PRACTICE) ประจาปี 2559

ภาคผนวก ค

ภาพถ่ายกิจกรรมการประกวด OBEC AWARDS และ BEST PRACTICE
ประจาปี 2559

ภาพถ่ายกิจกรรมการประกวด OBEC AWARDS และ BEST PRACTICE
ระดบั เขตพน้ื ทก่ี ารศึกษา ประจาปี 2559

กจิ กรรมการประกวด OBEC AWARDS และ BEST PRACTICE ระดับเขตพน้ื ทก่ี ารศึกษา

กิจกรรมการประกวด OBEC AWARDS และ BEST PRACTICE ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา

ภาพถ่ายกิจกรรมการประกวด OBEC AWARDS และ BEST PRACTICE
ระดับเขตพน้ื ทก่ี ารศกึ ษา ประจาปี 2559

กจิ กรรมการประกวด OBEC AWARDS และ BEST PRACTICE ระดับเขตพ้นื ทีก่ ารศึกษา

กิจกรรมการประกวด OBEC AWARDS และ BEST PRACTICE ระดับเขตพืน้ ท่กี ารศึกษา

ภาพถ่ายกิจกรรมการประกวด OBEC AWARDS และ BEST PRACTICE
ระดบั เขตพน้ื ทก่ี ารศึกษา ประจาปี 2559

กจิ กรรมการประกวด OBEC AWARDS และ BEST PRACTICE ระดับเขตพน้ื ทก่ี ารศึกษา

กิจกรรมการประกวด OBEC AWARDS และ BEST PRACTICE ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา

ภาพถา่ ยกจิ กรรมการประกวด OBEC AWARDS ระดบั ภาคกลางและภาคตะวันออก
ประจาปี 2559

การประกวด OBEC AWARDS ระดบั ภาคกลางและภาคตะวันออก

การประกวด OBEC AWARDS ระดับภาคกลางและภาคตะวนั ออก

ภาพถา่ ยกจิ กรรมการประกวด OBEC AWARDS ระดับชาติ
ประจาปี 2559

การประกวด OBEC AWARDS ระดับชาติ

การประกวด OBEC AWARDS ระดบั ชาติ

ภาคผนวก ง
รายการวจิ ยั ในช้นั เรยี นของครู ปกี ารศกึ ษา 2559

สรุปจาํ นวนสื่อนวัตกรรม และวจิ ยั ในชัน้ เรียน ปีการศกึ ษา 2559
โรงเรยี นมาบตาพดุ พันพิทยาคาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครทู ้ังหมด จํานวน (ร้อยละ) วิจยั ในชนั้ เรียน
13 สื่อและนวัตกรรม 12 (92.31)
ภาษาไทย 16 14 (87.50)
สังคมศกึ ษาฯ 12 12 (92.31) 12 (100)
คณติ ศาสตร์ 16 15 (93.75) 15 (93.75)
วทิ ยาศาสตร์ 7 12 (100) 6 (85.71)
สขุ ศึกษาและพลศึกษา 18 14 (87.50) 17 (94.44)
ภาษาตา่ งประเทศ 7 6 (85.71) 6 (85.71)
ศลิ ปะ 15 15 (83.33) 14 (93.33)
การงานอาชพี ฯ 3 6 (85.71) 3 (100)
กิจกรรมพฒั นาผ้เู รยี น 107 14 (93.33) 99
- 3 (100) 92.52
รวม
คิดเปน็ ร้อยละ 97
90.65

ลงช่ือ……………………………………………ผสู้ รุปขอ้ มูล ลงชอื่ ………………………………………………….
(นางสาวกุลธิดา สวุ ัชระกุลธร) (นายศริ ิชยั หอมดวงศรี)

หัวหนา้ งานส่อื นวตั กรรมและเทคโนโลยี รองผู้อํานวยการกลมุ่ บรหิ ารวชิ าการ

ลงช่อื ………………………………………………….
(นายพรศักด์ิ ทพิ ย์วงษ์ทอง)

ผอู้ าํ นวยการโรงเรียนมาบตาพดุ พันพทิ ยาคาร

สรุปจาํ นวนสอื่ นวัตกรรม แยกตามประเภทสือ่ นวตั กรรม ปกี ารศึกษา 2559
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

จํานวน (เร่อื ง)

กลุม่ สาระการเรียนรู้ ชุดฝกึ /ชดุ การ PowerPoint เอกสาร อนื่ ๆ รวม
สอน/ชดุ กจิ กรรม
ภาษาไทย ประกอบการสอน ประกอบการสอน 1 12
สังคมศึกษาฯ 11 0 15
คณติ ศาสตร์ 7 00 1 12
วิทยาศาสตร์ 9 4 14
สุขศกึ ษาและพลศึกษา 7 53 1 6
ภาษาต่างประเทศ 1 1 15
ศิลปะ 5 02 0 6
การงานอาชพี ฯ 1 5 14
กจิ กรรมพัฒนาผูเ้ รยี น 5 30 0 3
1 13 97
รวม 47 22 13.54 -
คดิ เป็นร้อยละ 48.96
18

05

04

11

12 25

12.50 26.04

ลงชื่อ……………………………………………ผู้สรปุ ขอ้ มลู ลงชอื่ ………………………………………………….
(นางสาวกลุ ธิดา สุวชั ระกลุ ธร) (นายศริ ิชยั หอมดวงศรี)

หัวหนา้ งานสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ลงชื่อ………………………………………………….
(นายพรศกั ดิ์ ทิพยว์ งษท์ อง)

ผอู้ าํ นวยการโรงเรยี นมาบตาพุดพนั พทิ ยาคาร

สรปุ จํานวนวจิ ัยในช้ันเรียน แยกตามประเภทการพัฒนาผู้เรียน ปกี ารศึกษา 2559
โรงเรียนมาบตาพดุ พนั พิทยาคาร

กลุม่ สาระการเรยี นรู้ พัฒนาผลสมั ฤทธิ์ จํานวน (เรื่อง) พัฒนาเจตคติ รวม
ทางการเรียน แก้ปญั หา พัฒนาทักษะ
ภาษาไทย พฤตกิ รรม กระบวนการ 0 12
สังคมศึกษาฯ 1 0 14
คณิตศาสตร์ 10 0 11 0 12
วิทยาศาสตร์ 12 40 1 15
สขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา 11 00 0 6
ภาษาตา่ งประเทศ 0 03 0 17
ศลิ ปะ 0 06 0 6
การงานอาชพี ฯ 0 0 17 2 14
กิจกรรมพฒั นาผเู้ รียน 10 15 0 3
0 20 3 99
รวม 44 30 3.03 -
คดิ เปน็ ร้อยละ 44.44 10 42
10.10 42.42

ลงชื่อ……………………………………………ผู้สรุปขอ้ มูล ลงชอื่ ………………………………………………….
(นางสาวกลุ ธิดา สุวชั ระกลุ ธร) (นายศริ ชิ ัย หอมดวงศร)ี

หัวหน้างานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี รองผอู้ ํานวยการกลุม่ บริหารวชิ าการ

ลงชอื่ ………………………………………………….
(นายพรศกั ดิ์ ทิพยว์ งษ์ทอง)

ผูอ้ ํานวยการโรงเรยี นมาบตาพดุ พันพทิ ยาคาร

รายการสือ่ นวตั กรรม และวิจยั ในชัน้ เรียน ปีการศกึ ษา 2559 โรงเรียนมาบตาพดุ พันพทิ ยาคาร

กลุม่ สาระฯ ภาษาไทย

ชอื่ - นามสกลุ ตาํ แหนง่ ส่อื และนวตั กรรม ภาคเรยี นท่ี วจิ ยั ในชั้นเรยี น ภาคเรยี นท่ี
2
1 นางสาวปภาวรนิ ท์ รตั น์วเิ ศษฤทธ์ิ คศ.1 ชุดฝกึ ทักษะการเขยี นเรียงความเชิง 2 การพฒั นาชุดฝกึ ทกั ษะการเขียน
สรา้ งสรรค์ด้วยโวหารการเขยี น ชัน้ เรยี งความเชิงสร้างสรรคด์ ้วยโวหารการ
มธั ยมศึกษาปที ่ี 3 เขียนสาํ หรบั นักเรยี นระดบั ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3

2 นางปวริศา แก้วพลิ า คศ.2 หนังสืออ่านเพิม่ เติม เรื่อง กรองถ้อย 2 การพัฒนาหนงั สอื อา่ นเพ่มิ เตมิ เรอ่ื ง 2
รอ้ ยอกั ษร สาํ หรับนักเรยี นชนั้ กรองถ้อยรอ้ ยอักษร สําหรับนักเรยี นช้นั
มัธยมศึกษาปีที่ 5 มธั ยมศึกษาปีที่ 5

3 นางจนั ทร์เพ็ญ ภูพานเพชร คศ.2 แบบฝกึ ทักษะการแตง่ คําประพันธ์ 1 การวจิ ัยพัฒนาการแต่งคาํ ประพนั ธ์ 1
ประเภทโคลงส่ีสุภาพ ช้นั มธั ยมศึกษาปที ่ี ประเภทโคลงส่ีสุภาพ วิชาภาษาไทย
3 พืน้ ฐาน สาํ หรับนักเรียนชัน้ มธั ยมศกึ ษา
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปกี ารศึกษา
2559

4 นางพิศสุดา พรมปา คศ.1 ชุดแบบฝกึ พฒั นาทักษะเร่ืองการพดู 2 การพัฒนาทกั ษะการพดู โน้มน้าวใจของ 2
โนม้ น้าวใจช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 นกั เรียนชั้นมัธยมศกึ ษาปที ่ี 5 โดยใช้
แบบฝึก

5 นางสาววรารตั น์ ศรีสวุ รรณ์ คศ.1 แบบฝึกทักษะการอา่ นจบั ใจความจาก 2 การพัฒนาการอา่ นจับใจความสําคัญโดย 2
วรรณคดไี ทย รายวิชาภาษาไทยพืน้ ฐาน ใช้แบบฝกึ ทักษะการอ่านจบั ใจความจาก
ชน้ั มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วรรณคดไี ทย สาํ หรบั นักเรยี นชนั้
มัธยมศกึ ษาปีที่ 3

6 นางสาวเบญจวรรณ สว่างภพ คศ.1 แบบฝกึ ทกั ษะการอา่ นจบั ใจความสาํ คัญ 2 พัฒนาการอ่านจับใจความสําคญั โดยใช้ 2

รายวชิ าการอา่ น 2 ชั้นมธั ยมศึกษาปที ี่ 1 แบบฝึกอา่ นจับใจความสาํ คัญ วิชาการ

อา่ น 2 สาํ หรบั นกั เรยี นชัน้ มัธยมศึกษาปที ี่

1

7 นางพริ ิยา พบิ ลู บุญวัฒน์ คศ.1 แบบฝึกทักษะภาษาไทยเพื่อส่งเสริม 2 การศกึ ษาผลการจดั การเรยี นการสอน 2
ความสามารถในการคดิ วเิ คราะห์ เรื่อง รู้ ซ่อมเสรมิ ด้วยการใชเ้ ทคนคิ การนิเทศให้
เรือ่ งราวอย่างเขา้ ใจ ฝึกฝนไว้คดิ คําปรกึ ษาโดยใชก้ ระบวนการชแี้ นะ
วิเคราะห์ ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 6 (Coaching) ควบคกู่ บั การจดั การเรยี น
แบบร่วมมอื รว่ มใจ (Cooperrative
Learning) สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6

8 นางสาวณฐั ปภัสร์ โอชารส คศ.1 แบบฝกึ การอา่ นท่มี ีตวั ร ล ว ควบกล้ํา 2 การพัฒนาการอ่านออกเสียงควบกล้ํา 2
ชั้นมัธยมศกึ ษาปที ี่ 3
โดยใชแ้ บบฝึกการอา่ นทม่ี ีตวั ร,ล,ว ควบ

กล้ํา ของนกั เรยี นช้ันมธั ยมศึกษาปีที่ 3/1

โรงเรยี นมาบตาพดุ พันพิทยาคาร

9 นายเกรยี งไกร วิลามาศ คศ.1

10 นางสาวกฤษณา มณีจร คผช. แบบฝกึ ทักษะ การอา่ นการเขยี น 1 การวิจยั พัฒนาการอา่ น โดยใช้แบบฝกึ 1
ตวั สะกดไม่ตรงมาตรา สําหรับนักเรียน การอา่ นคําไทย สาํ หรบั นักเรยี นชัน้ 2
ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 1 มัธยมศึกษาปที ี่ 1

แบบฝึกทักษะการเขียน สาํ หรับ 2 พฒั นาแบบฝกึ ทกั ษะวชิ าภาษาไทยเรอื่ ง
นักเรียนช้ันมัธยมศกึ ษาปีที่ ๑ การเขยี นสะกดคาํ สาํ หรับนกั เรียนช้นั
มัธยมศึกษาปีที่ 1

รายการสอ่ื นวตั กรรม และวิจยั ในชั้นเรยี น ปีการศึกษา 2559 โรงเรยี นมาบตาพดุ พันพทิ ยาคาร
กลมุ่ สาระฯ ภาษาไทย

ช่ือ - นามสกลุ ตําแหน่ง สอ่ื และนวัตกรรม ภาคเรียนท่ี วจิ ยั ในชั้นเรียน ภาคเรยี นที่
1 1
11 นายธวชั ชยั นลิ สินที คผช. การใชส้ ื่อประกอบการเรยี นการสอน การพฒั นาทักษะการเขยี นสะกดคาํ และ
แก้ปญั หาการเขยี นสะกดคาํ ไมถ่ ูกตอ้ ง 2
รายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน 1 (ท 21101) ภาคเรียนที่ 1 ปกี ารศึกษา 2559
ระดบั ช้นั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 1/12
เรอ่ื ง พยางค์, คํา, การประสมอกั ษร

สอ่ื บทเรียนสาํ เร็จรูป เรอื่ งสํานวนโวหาร 2 ศึกษาและแก้ปญั หาการอ่านสะกดคําไม่
สุภาษติ คําพงั เพย รายวชิ าภาษาไทย ถกู ตอ้ ง” ของนักเรยี นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พื้นฐาน ชั้นมัยมศกึ ษปีที่ 1

12 นางสาวขวัญชนก ทองทัพไทย คผช. ชุดแบบฝึกทกั ษะการเขยี น เรอื่ งการ 2 การพัฒนาความสามารถในการเขียน 2
เขยี นเรยี งความ สาํ หรับนักเรียนชั้น เรยี งความโดยใชแ้ บบฝึกทักษะการเขยี น
มธั ยมศึกษาปีที่ 5 สําหรบั นักเรยี นช้ันมธั ยมศกึ ษาปีท่ี 5

13 นางสาวนันทน์ ลิน ชูเลิศ อ. แบบฝกึ ทักษะการอา่ นจบั ใจความ 1 การพฒั นาความสามารถดา้ นการอ่านจับ 1
คําประพันธป์ ระเภทร้อยกรอง ใจความสําคญั ของนักเรียนช้ัน 2
ช้นั มธั ยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศกึ ษาปีท่ี 2 โดยใช้แบบฝึกทกั ษะ
การอา่ นจับใจความสําคญั
แบบฝกึ ทักษะการคดั ลายมือของ
นกั เรยี นมธั ยมศึกษาปที ่ี 2 2 การพัฒนาการคดั ลายมือโดยใช้แบบฝึก
ชัน้ มัธยมศึกษาปที ่ี 2

ขอ้ มลู ณ วันที่ 20 มนี าคม 2560

รายการส่อื นวัตกรรม และวจิ ัยในช้นั เรยี น ปกี ารศึกษา 2559 โรงเรียนมาบตาพุดพนั พิทยาคาร
กลมุ่ สาระฯ สงั คมศกึ ษา ฯ

ช่อื - นามสกลุ ตําแหนง่ สอ่ื และนวัตกรรม ภาคเรียนที่ วิจัยในช้ันเรยี น ภาคเรยี นที่
1
1 นางชญาภา บญุ เลศิ ปฐวี คศ.2 บทเรยี นสําเรจ็ รปู เร่ืองกฏหมายอาญา 2
รายวชิ าสงั คมศกึ ษา 6 ชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 3

2 นางจรรยวรรธน์ จันทรภ์ ูมิ คศ.2 เอกสารประกอบการสอน เรอื่ ง 1 วธิ กี ารพฒั นาผลสัมฤทธท์ิ างการเรยี น
วฒั นธรรมไทย ชั้นมัธยมศกึ ษาปที ่ี 2 รายวชิ าสงั คมศึกษา ส22101 ชั้น
มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 2

3 นางสาวกนกภรณ์ ชื่นตา คศ.2 สอื่ ประกอบการเรยี นการสอน ศาสนา 2 การสอนสังคมศึกษา เรอื่ ง ศาสนาสากล 2
สากล ชัน้ มัธยมศึกษาปที ่ี 5 ภาคเรียนที่ โดยใช้ Power Point เพ่อื การพฒั นา
2/59 ทักษะการคิดวเิ คราะหศ์ าสนาสากล ชั้น
มธั ยมศึกษาปที ่ี 5/3

4 นางสาวศรัญญา หมสู ีโทน คศ.1 สื่อPower pointประกอบการสอนเร่ือง 2 การประยุกตใ์ ชส้ ือ่ การเรยี นออนไลน์ เพ่ือ 2
การคลัง เพิม่ ผลสมั ฤทธใ์ิ นการเรยี น รายวิชาสังคม
ศกึ ษา ของนักเรียนชัน้ มัธยมศกึ ษาปีท่ี 5

5 นางสาวเสาวลักษณ์ ร่นื มณี คศ.1

6 นางสาวสุนิสา ศรีอัสดร คศ.1 หลักการทรงงานสานสขุ PowerPoint 2 การเปรยี บเทียบความสนใจใฝ่ร้ขู อง 2
และเอกสารการปฏบิ ัตงิ าน นักเรยี นชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ่ี 6/6 1
ทม่ี ตี ่อการเรยี นวิชา สังคมศึกษา6 (ส 2
7 นางสาวจารุวรรณ ช่างเหลก็ คศ.1 บทเรียนสาํ เรจ็ รปู เร่อื ง ภาวะเงินเฟอ้ 33102) ด้วยการสอนแบบบรรยายกับ
เงนิ ฝืด การสอนแบบอภปิ รายกล่มุ ย่อย

8 นายสรเพชร บัวสขุ คศ.1 เอกสารประกอบการสอน เรอ่ื ง แหล่ง 1 การพฒั นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
อารยธรรมในภูมิภาคเอเชยี ตะวันออก นักเรียนชั้นมธั ยมศกึ ษาปีท่ี 3/3
เฉียงใต้ ชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 1 วิชาเศรษฐศาสตร์ โดยการใช้บทเรียน
สําเร็จรูป เรื่อง ภาวะเงนิ เฟ้อ-เงินฝดื
คศ.1 บทเรยี นสาํ เรจ็ รปู และPower Point
เรอ่ื งหลักฐานทางประวตั ศิ าสตร์ 2 พฤตกิ รรมการไม่ส่งงาน / การบ้าน ของ
นกั เรยี นมธั ยมศึกษาปที ี่ 1/8

9 นางสาวมัณฑนา พุ่มพวง 2 การแก้ปัญหานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ 2
เรียนตาํ่ วิชาประวตั ศิ าสตร์ 3 (ส22103)
เรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ของ
นักเรียนชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 2/13 โดยใช้
บทเรยี นสาํ เร็จรูป

10 นางสาวนิภาพร คาํ มงุ คณุ คผช. บทเรียนสําเรจ็ รปู เรอ่ื ง กลไกราคาและ 2 การเปรียบเทยี บผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียน 2
11 นางสาวจินตนา ธงไชย ตลาด ช้นั มธั ยมสึกษาปีที่ 3 เรอ่ื งกลไกราคาและตลาด ของนักเรยี น 2
ม.3 ระหวา่ งกลุม่ นกั เรยี นท่เี รยี นโดยใช้
คผช. บทเรียนสาํ เร็จรปู เรื่อง พทุ ธประวัตแิ ละ บทเรยี นสาํ เรจ็ รูปกับการสอนแบบ
ชาดก บรรยาย(lecture method) โรงเรยี น
มาบตาพุดพนั พิทยาคาร

2 การจดั การเรียนการสอนดว้ ยวิธสี ตอร่ีไลน์
เร่อื ง เครื่องมอื ทางภมู ศิ าสตร์
กลมุ่ สาระการเรยี นรสู้ ังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
สําหรับนกั เรยี นช้ันมธั ยมศึกษาปที ี่ 2

รายการสื่อนวตั กรรม และวจิ ัยในชนั้ เรยี น ปกี ารศึกษา 2559 โรงเรียนมาบตาพุดพันพทิ ยาคาร
กลุม่ สาระฯ สังคมศึกษา ฯ

ชือ่ - นามสกลุ ตําแหน่ง ส่อื และนวัตกรรม ภาคเรยี นท่ี วจิ ัยในชัน้ เรยี น ภาคเรียนท่ี
1
12 นางสาวจนิ ตนา วงศค์ าํ จันทร์ คผช. บทเรียนสาํ เรจ็ รูป ทรัพยากรในทาง 1 การพฒั นาทักษะการอา่ นและเขียนคาํ
เศรษฐศาสตร์ รายวิชาสังคมศกึ ษา 1 มาตราตวั สะกดโดยใช้แบบฝกึ
ชัน้ มธั ยมศึกษาปที ่ี 1 กับเดก็ หญงิ ดารณีกานต์ รุ่งเรอื ง ช้นั ม.
1/13

สอ่ื นวัตกรรมการสอน แบบ Power 2
point ภมู ิภาคของทวีปเอเชีย

13 นางณทั ชกา ศรดี ี จงกล พนักงานฯ เอกสารประกอบการสอน เรื่อง วนั 2 ศึกษาพฤตกิ รรมการไมส่ ง่ งาน/การบา้ น 1
สําคัญทางพระพุทธศาสนา ชนั้ ของนกั เรยี นชน้ั มัธยมศกึ ษามัธยมศกึ ษาปี
มัธยมศกึ ษาปที ี่ 2 ท่ี 2/10

14 นางสาวณชิ ทิชา ชา่ งบุ พนักงานฯ การผลิตสื่อและการใช้ส่อื Power Point 2 ศกึ ษาผลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี นเร่ืองความ 2
วิชาอาเซยี นศึกษา เปน็ มาและประเทศสมาชกิ อาเซยี น กอ่ น
และหลงั เรยี น ช้ันมธั ยมศึกษาปีท่ี 5/4 ท่ี
ได้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบรว่ มมอื

15 นางสาวอารีรัตน์ การินทร์ อ. บทเรียนสําเรจ็ รูป ประวตั ิศาสตร์ 2 ผลสมั ฤทธท์ิ างการเรียนรายวชิ า 2
16 นางสาวแสงดาว สา่ งเงี้ยว ประวัตศิ าสตร์ สําหรับนักเรียนช้ัน 1
อ. Power Point เรอ่ื ง ความหลากหลาย มัธยมศึกษาปที ่ี 1
ทางดา้ นสงั คมวัฒนธรรมในภูมภิ าค
เอเชียตะวนั ออกเฉียงใตด้ ้านภูมิภาค 2 การศกึ ษาคณุ ลักษณะของครูท่ีพึง
ประสงคต์ ามทัศนของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนมาบตาพดุ
พันพทิ ยาคาร ระยอง

ขอ้ มูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560

รายการสือ่ นวตั กรรม และวิจยั ในชั้นเรยี น ปกี ารศกึ ษา 2559 โรงเรียนมาบตาพุดพนั พิทยาคาร

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

ช่ือ - นามสกลุ ตาํ แหน่ง สอ่ื และนวัตกรรม ภาคเรยี นท่ี วจิ ยั ในช้ันเรียน ภาคเรียนท่ี
2
1 นางยุพา อินทร์เพชร์ คศ.2 แบบฝึกทกั ษะ เร่อื งรากที่ n รายวิชา 1 การพัฒนาผลสมั ฤทธท์ิ างการเรียนของนักเรียน
คณิตศาสตร์พน้ื ฐาน ช้นั มธั ยมศึกษาปที ่ี 5 ช้นั มัธยมศึกษาปีที่ 5/6 โดยใชแ้ บบฝกึ ทักษะ
เรอ่ื ง วิธกี ารเรียงสบั เปลี่ยนส่งิ ของท่แี ตกตา่ งกนั
ทั้งหมดในแนวเส้นตรง

2 นางณชิ า สันติมุนนิ ทร์ คศ.3 โปรแกรม GSP เรอื่ งกราฟของคอู่ ันดบั 2 การพฒั นาผลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี นเรอ่ื งกราฟ 2
3 นางธนั ยนนั ท์ จนั เต ชั้นัธยมศึกษาปีที่ 1 ของคอู่ นั ดับ รายวชิ าคณิตศาสตร์พน้ื ฐาน2 ชน้ั 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1
4 นางสําลี นราธาวา คศ.3 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรอ่ื ง ลมิ ิตและ 2
5 นางสาวเตอื นใจ ช่นื ศริ ิ ความต่อเนือ่ งของฟงั ก์ชนั รายวิชาแคลคลู ัส 2 รายงานผลการใชแ้ บบฝึกทกั ษะคณิตศาสตร์ 2
6 นางสาวบรรจง นาทองบอ่ 1 ช้ันมธั ยมศึกษาปที ี่ 6 เร่อื ง ลมิ ติ และความตอ่ เนื่องของฟังกช์ ัน ของ 2
นักเรียนช้ันมธั ยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรยี นท่ี 1 ปี
คศ.2 แบบฝึกทักษะ ถาม-ตอบ เร่อื ง จํานวน การศกึ ษา 2559 โรงเรียนมาบตาพดุ พันพิทยา
เชิงซอ้ น สาํ หรบั นกั เรียนระดับชนั้ คาร อาํ เภอเมือง จงั หวดั ระยอง
มธั ยมศึกษาปที ่ี 5/2 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศกึ ษา 2559 2 ผลการฝกึ ทักษะคณิตศาสตร์เพม่ิ เตมิ 4 แบบ
เพ่ือนฝกึ เพอื่ นเรอ่ื งจํานวนเชิงซ้อนของนักเรยี น
คศ.1 แบบฝกึ ทักษะ เร่ืองคูอ่ นั ดบั และกราฟของ ชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ่ี 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
นักเรียนช้นั มัธยมศกึ ษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 2559 โรงเรยี นมาบตาพุดพนั พิทยาคาร
ปกี ารศกึ ษา 2559 โรงเรยี นมาบตาพุด
พันพทิ ยาคาร 2 รายงานการพฒั นาผลสมั ฤทธิท์ างการเรยี นของ
นกั เรยี นชน้ั มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรือ่ ง คู่อนั ดับและ
คศ.1 แบบฝกึ เสริมทกั ษะคณิตศาสตร์ เรอ่ื งการ กราฟ โดยใช้แบบฝกึ ทกั ษะ ภาคเรียนท่ี 2 ปี
วิเคราะห์ข้อมลู และความนา่ จะเปน็ การศึกษา 2559

2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ทิ างการเรยี นก่อน
เรียนและหลงั เรยี น เร่อื ง กราฟและ
ความสมั พนั ธ์เชิงเสน้ โดย การจัดการเรยี นการ
สอนแบบ “บปุ เฟต่ ์”สําหรบั นักเรียนชั้น
มธั ยมศึกษาปีที่ 3/11

7 นายเฉลมิ วฒุ ิ วรเวช คศ.1 เอกสารประกอบการเรยี นรคู้ ณติ ศาสตร์ 2 การเปรยี บเทยี บผลสัมฤทธิท์ างการเรยี นก่อน 2
เรื่องสถติ ิ ระดับชั้นมัธยมศกึ ษาปที ี่ 3 เรียนและหลังเรยี น จากการใชเ้ อกสาร
8 นางสาวอรวรรณคลา้ มแสง ประกอบการเรยี นรคู้ ณิตศาสตร์ เรอื่ งสถิติ 2
9 นางสาวกันตพร ขาวแพร คผช. แบบฝกึ ทักษะ เร่อื ง เสน้ ขนาน ของ ระดับชั้นมธั ยมศึกษาปที ่ี 3 โรงเรยี นมาบตาพดุ 2
นักเรยี นช้ันมธั ยมศกึ ษาปที ี่ 2 ภาคเรียนที่ 2 พันพทิ ยาคาร
ปกี ารศกึ ษา 2559
2 ผลการใช้เอกสารประกอบการเรยี นคณติ ศาสตร์
คผช. แบบฝึกทักษะ เรื่อง ทฤษฎบี ทวงกลม เรอื่ ง เสน้ ขนานของนกั เรียนชน้ั มธั ยมศึกษาปที ี่ 2
ภาคเรยี นที่ 2 ปีการศึกษา 2559

2 ผลการใชแ้ บบฝึกทักษะ เรอื่ ง ทฤษฎีบทวงกลม
ของนกั เรยี นชั้นมัธยมศกึ ษาปีที่ 3 โรงเรียนมาบ
ตาพดุ พันพิทยาคาร

รายการส่อื นวัตกรรม และวิจัยในชัน้ เรยี น ปกี ารศกึ ษา 2559 โรงเรียนมาบตาพดุ พันพทิ ยาคาร

กลมุ่ สาระฯ คณติ ศาสตร์

ช่อื - นามสกุล ตาํ แหน่ง สอื่ และนวตั กรรม ภาคเรียนท่ี วจิ ยั ในชั้นเรยี น ภาคเรยี นที่

10 นางสาวเสาวนยี ์เช้ือเมืองพาน คผช. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เร่ืองการ 2 ผลการจดั กจิ กรรมการเรียนรโู้ ดยใช้แบบฝกึ 2
ประยกุ ตส์ มการเชิงเสน้ ตวั แปรเดียว ของ ทกั ษะคณติ ศาสตร์ เรอื่ ง การประยุกตส์ มการเชงิ
นักเรียนช้ันมธั ยมศกึ ษาปที ่ี 2 เสน้ ตวั แปรเดยี ว ของนักเรยี นฎชน้ มธั ยมศกึ ษาปีที่
2

11 นางสาวกาญจน พิเนตร คผช. เอกสารประกอบการเรยี นเรือ่ งความรู้ 2 การพัฒนากิจกรรมการจดั การเรยี นรูค้ ณิตศาสตร์ 2
เบื้องต้นเกี่ยวกับจํานวนจริง โดยการใช้แบบฝึกทกั ษะ เร่อื งความรเู้ บ้ืองต้น
เกย่ี วกบั จาํ นวนจรงิ ช้นั มธั ยมศึกษาปที ี่ 2
โรงเรยี นมาบตาพดุ พนั พทิ ยาคาร

12 นางสาวสทุ ธมิ าศศรบี า้ น คผช. แบบฝกึ ทกั ษะ เรื่อง ความน่าจะเปน็ 2 การพัฒนาการเรียนวชิ าคณิตศาสตรเ์ ร่ือง ความ 2
น่าจะเปน็ โดยใช้แบบฝึกทกั ษะ ระดับช้ัน
มธั ยมศึกษาปที ี่ 3 โรงเรยี นมาบตาพดุ พนั พทิ ยา
คาร ปีการศกึ ษา 2559

ขอ้ มูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560

รายการสอ่ื นวตั กรรม และวิจัยในช้ันเรยี น ปกี ารศกึ ษา 2559 โรงเรยี นมาบตาพุดพนั พิทยาคาร
กลุม่ สาระฯ วิทยาศาสตร์

ชอ่ื - นามสกุล ตําแหนง่ สอื่ และนวัตกรรม ภาคเรยี นที่ วจิ ยั ในช้ันเรียน ภาคเรียนที่
2
1 นางสาวบุญรุ่ง บญุ อากาศ คศ.2 ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2 การศกึ ษาผลการจัดการเรยี นรู้ดว้ ยชุด
ที่มตี อ่ ผลสัมฤทธ์ทิ างการเรียนเรือ่ งแรง กจิ กรรมพฒั นาการเรยี นรวู้ ทิ ยาศาสตร์
และการเคลือ่ นท่ี ของนักเรยี นช้ัน ทีม่ ีตอ่ ผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียนเรอื่ ง
มธั ยมศึกษาศึกษาปที ี่ 1 แรงและการเคลื่อนท่ี ของนักเรยี นช้ัน
มัธยมศกึ ษาศกึ ษาปที ่ี 1

2 นายพษิ ณุ พูลกจิ คศ.3 สอื่ การเรียนรเู้ รอื่ ง กฏของโอหม์ ช้ัน 2 การศกึ ษาผลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี นวิชา 2
มัธยมศกึ ษาปที ่ี 3 วทิ ยาศาสตร์ เร่ือง แรงและการ
เคล่ือนที่ ชนั้ มัธยมศกึ ษาปที ่ี 3 โดย
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้

3 นางสวุ ฒั นา สนัน่ ไทย คศ.3 แบบฝกึ ทกั ษะการคาํ นวณเรอื่ งพลังงาน 2 การพฒั นาทกั ษะการคาํ นวณพลงั งาน 2
4 นางจริ าภรณ์ ภู่สิงห์ ไฟฟ้า ชนั้ มธั ยมศึกษาปที ี่ 3 ไฟฟ้า ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 3 2

คศ.3 “ จก๊ิ ซอล พอลิเมอร์” ช้นั มัธยมศึกษาปีที่ 2 การพฒั นาการเรยี นการสอนวชิ า
4 วทิ ยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ ม โดยใช้
กระบวนการ Professional
Learning Community (PLC) ด้วย
เทคนิคการสอนแบบแก้ปัญหา
(Project-Based Learning PJBL)
สาํ หรบั นกั เรียนช้นั มธั ยมศกึ ษาปีที่ 4/2
โรงเรยี นมาบตาพุดพันพิทยาคาร

5 นางสาวกลุ ธิดา สุวัชระกลุ ธร คศ.3 ชดุ กจิ กรรมประกอบการจดั การเรียนการ 1 ผลการจดั การเรยี นการสอนวิชา 1
6 นางสาวกนก คาํ แดง สอนวชิ าวิทยาศาสตรเ์ ป็นภาษาองั กฤษ วทิ ยาศาสตร์เปน็ ภาษาองั กฤษ โดยใช้ 1
โดยใชว้ ิธกี ารสอนแบบ CLIL (Content วิธกี ารสอนแบบ CLIL (Content and
and Language Integrated Learning) Language Integrated Learning)
ช้ันมธั ยมศึกษาปที ี่ 2 ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 2

คศ.2 ชดุ กจิ กรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบ 1 รายงานการพฒั นาชดุ กิจกรรมการ
เสาะหาความรรู้ ่วมกบั การใชค้ ําถาม เรยี นรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหา
ปลายเปดิ เพ่ือสะทอ้ นธรรมชาตขิ อง ความรู้รว่ มกับการใช้คําถามปลายเปิด
วิทยาศาสตร์ เรอื่ งการเคล่อื นทร่ี ายวิชา เพือ่ สะทอ้ นธรรมชาตขิ องวิทยาศาสตร์
ฟิสกิ ส์ รหสั วชิ า ว 30101 รายวชิ าฟิสิกส์พ้ืนฐาน รหัสวิชา ว
30101

7 นางสาวสปุ ราณี ศรวี ิชา คศ.2 ชดุ กจิ กรรมการเรยี นรู้ Small-scale lab 1 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 1
kit เรอ่ื งสารประกอบ มัธยมศึกษาปีท่ี 2
วิทยาศาสตร์ Small-scale lab kit

เรอื่ งสารประกอบ ชั้นมธั ยมศึกษาปที ่ี 2

รายวิชาวทิ ยาศาสตร์

8 นางสาวนพมาส โรตมนันทกฤต คศ.2 Power Point เรือ่ ง ปรมิ าณสารสมั พนั ธ์ 2 เจตคตขิ องนกั เรยี นชนั้ มัธยมศึกษาปที ่ี 1
รายวชิ าเคมี2 ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 4 4 ทีม่ ีตอ่ รายวิชาเคมี 1 ภาคเรียนท่ี 1
ปกี ารศกึ ษา 2559

9 นางเกศราภรณ์ เทพแกว้ คศ.2 Power Point เร่อื ง ไฟฟ้า ชั้น 2 ผลสัมฤทธทิ์ างการเรียนวชิ า 2
มธั ยมศึกษาปีท่ี 3 วทิ ยาศาสตร์ด้วยการเรียนรู้แบบ
กระบวนการกฎลม่ ในช้ันเรียน ของ
นักเรยี นระดบั ชนั้ มัธยมศกึ ษาปีท่ี 1

รายการสอื่ นวตั กรรม และวจิ ัยในชั้นเรยี น ปกี ารศึกษา 2559 โรงเรยี นมาบตาพุดพนั พทิ ยาคาร
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

ชือ่ - นามสกุล ตาํ แหนง่ สอื่ และนวัตกรรม ภาคเรียนท่ี วิจยั ในชน้ั เรยี น ภาคเรียนที่
1
10 นายสราวธุ แทน่ จนิ ดารัตน์ คศ.1 ชดุ กจิ กรรมการเรยี นรวู้ ชิ าเคมี หนว่ ยการ 1 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรยี นรู้ เช้ือเพลงิ ซากดึกดาํ บรรพ์ โดยใช้ เรียนรู้วชิ าเคมี เร่ือง เส้นใย โดยใช้ชดุ
ชดุ ปฏิบัติการเคมีย่อสว่ น รว่ มกบั เทคนิค ปฏบิ ัตกิ ารเคมยี อ่ ส่วน ร่วมกับเทคนิค
POE เรือ่ ง เสน้ ใยสังเคราะห์ สําหรับ POE เพือ่ เสริมทักษะกระบวนการทาง
นักเรยี นชน้ั มธั ยมศึกษาปที ่ี 6 วิทยาศาสตร์ขน้ั บรู ณาการ สาํ หรบั
นกั เรยี นช้นั มธั ยมศึกษาปีท่ี 6

11 นายกิตติศกั ด์ิ ปราบพาล คศ.1 กิจกรรมโมเดล 3 มิติ เรือ่ งระบบนิเวศปา่ 1 การพฒั นาพหปุ ญั ญาด้วยโมเดล 3 มติ ิ 1
ไม้ รายวชิ าชวี วทิ ยาพื้นฐาน รหัสวิชา ว
30141 ของนักเรยี นระดับช้ันมธั ยมศึกษา เร่ืองระบบนิเวศป่าไม้ รายวชิ า
ปที ่ี 4
ชีววิทยาพ้นื ฐาน รหสั วิชา ว30141

ของนักเรียนระดับชน้ั มัธยมศกึ ษาปีท่ี 4

ปกี ารศึกษา 2559

12 นายโกศล ม่ันจติ คศ.1

13 นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ คศ.1 ชุดกจิ กรรมวิทยาศาสตร์ เรอ่ื ง ตัวเร่ง 2 การสร้างและพัฒนาชดุ กจิ กรรม 2
ปฏิกริ ิยา (Catalyst) หนว่ ยการเรยี นรู้
ปฏกิ ริ ิยาเคมี ชน้ั มัธยมศกึ ษาปีท่ี 6โดย วิทยาศาสตร์ เร่ือง ตัวเร่งปฏกิ ริ ยิ า
เทคนคิ ปฏบิ ัติการเคมีแบบยอ่ ส่วน
(Small-Scale Chemistry Laboratory) (Catalyst) หน่วยการเรยี นรู้

ปฏกิ ริ ิยาเคมี ช้ันมัธยมศึกษาปที ่ี 6 โดย

เทคนคิ ปฏิบตั กิ ารเคมแี บบยอ่ ส่วน

(Small-Scale Chemistry

Laboratory)

14 นางสุภาภรณ์ ช่วยอนิ ทร์ คศ.1 ส่ือบรบิ ท รายวิชาชีววิทยาเพ่ิมเตมิ 14 2 การจดั การเรยี นรแู้ บบลงมอื ปฏิบัติ 2
ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 5
เรื่องพนั ธวุ ศิ วกรรม โดยการสรา้ ง DNA

รคี อมบิแนนท์ ในรายวชิ าชีววทิ ยา

เพม่ิ เติม 14 ของนักเรียนช้นั

มธั ยมศึกษาปีที่ 5/1

15 นายวชั ระ ประโพธิ์ศรี คศ.1 Simulation เรอ่ื ง สมดุลกล 2 การพฒั นาตวั แทนความคิดเรื่องงาน 2

ของนักเรียนชนั้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 กอ่ น

และหลังการจดั กจิ กรรมการเรียนรู้โดย

ใชร้ ปู แบบการเรียนรูแ้ บบ POE

โรงเรียนมาบตาพดุ พันพทิ ยาคาร

16 นายปรพิ ันธ์ หมั่นค้า คผช. การจดั การเรียนการสอนโดยใช้รูปภาพ 1
เพอื่ การจัดจาํ แนกกล่มุ ส่งิ มชี ีวติ ในแต่
ละอาณาจกั ร โดยวธิ ีการไดโคโตมสั คยี ์
6/2 ปกี ารศกึ ษา 2559 โรงเรยี นมาบ
ตาพดุ พันพิทยาคาร

ข้อมูล ณ วนั ท่ี 20 มีนาคม 2560

รายการส่อื นวัตกรรม และวจิ ยั ในชนั้ เรียน ปกี ารศึกษา 2559 โรงเรียนมาบตาพุดพนั พิทยาคาร

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

ชื่อ - นามสกลุ ตาํ แหนง่ ส่อื และนวตั กรรม ภาคเรยี นที่ วิจยั ในช้ันเรียน ภาคเรยี นที่
2
1 นางมยรุ ี อาจทวกี ุล คศ.1 Parts of Speech ช้ัน 2 การพฒั นาความสามารถทางด้านการพูด
มัธยมศึกษาปที ่ี 5 ภาษาองั กฤษ ของนักเรยี นช้นั มัธยมศึกษาปีที่
5 โดยใชก้ จิ กรรมทางภาษาเพอื่ การสอ่ื สาร

2 นางกัญชลกิ า บุญญาศิริวฒั น์ คศ.3 แบบฝึกเสรมิ ทกั ษะการอา่ นเพ่อื 2 การพฒั นาแบบฝกึ เสรมิ ทักษะการอ่านเพื่อ 2
ความเข้าใจโดยใชก้ ารอ่านกลวิธี ความเข้าใจโดยใช้การอ่านกลวธิ แี บบร่วมมอื
แบบรว่ มมือ และเทคนคิ แผนผัง และเทคนคิ แผนผังกราฟิก สาํ หรบั นักเรยี นช้ัน
กราฟกิ มธั ยมศึกษาปีท่ี 6

3 นายอานนท์ รงุ่ โรจน์สารทิศ คศ.2 การพฒั นาชุดการจัดการเรยี นการสอนเรื่อง 2
Happy Birthday สาํ หรับนกั เรยี นชน้ั
มัธยมศกึ ษาปีที่ 1/6

4 นางสาวแก้วตา ตสิ นั เทยี ะ คศ.2 การใชส้ อ่ื ประกอบการเรยี นการ 2 การพัฒนาการอ่านออกเสยี งภาษาองั กฤษ ช้ัน 2
สอน รายวชิ าภาษาองั กฤษ มัธยมศึกษาปที ี่ 1/9
พ้นื ฐาน 2 (อ21102) เร่ือง
Irregular Verbs

5 นางสาวสิริสพุ าวรรณ ชมุ เจรญิ คศ.2 Everyday Lifestyle ชั้น 2 การพฒั นาทักษะการเรียนร้ภู าษาอังกฤษ 2
6 นางสาวลดาวัลย์ สัตยาพันธ์ุ มธั ยมศึกษาปที ี่ 3 เพอ่ื ให้นักเรยี นได้รบั ประสบการณืตรง โดย 2
การแสดงบทบามสมมติ ของนกั เรยี นช้ันมะั
คศ.1 แผน่ พบั คําศพั ท์ในสถานการณ์
ต่างๆในชวี ิตประจาํ วันท่ใี ช้ใน 2 การสึ ร้างปีระ่ี โยคในการอนุญาตการตอบรบั
การขออนญุ าต และการปฏิเสธคาํ ขอ จากกลุ่มของคําศพั ท์ที่
เกยี่ วขอ้ งในสถานการณต์ า่ งๆ ใน
ชีวติ ประจาํ วนั ของนักเรียนชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ี่
4/4 ภาคเรยี นท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2559

7 นางนีรนุช เคนวิเศษ คศ.1 The weather 2 การส่งเสรมิ ทักษะการอ่านภาษาองั กฤษ โดย 2
ใช้คําศพั ท์เกี่ยวกับสภาพภูมอิ ากาศ 2
8 นางสาวโสภาพรรณ นามโสภา คศ.1 สอ่ื powerpoint Vocabulary สําหรับนักเรยี นช้ันมธั ยมศกึ ษาปีท่ี 2/1
ในบทเรยี น เรอื่ ง Clamate
change 2 การแก้ปัญหาการอ่านจบั ใจความภาษาอังกฤษ
โดยใชแ้ บบฝกึ การอ่านจบั ใจความ
ภาษาอังกฤษ

9 นางสาวศทุ ธินี ไชยนันทน์ คศ.1 สอ่ื การสอน เรอื่ ง Conditions 2 “การอา่ นออกเสียงจากนิทาน 2 ภาษา เพอื่ 2
ช้นั มธั ยมศกึ ษาปีที่ 3 เป็นแนวทางในการอา่ นออกเสยี งของ
ด.ช. ธรี เมธ ชารดิ า ชน้ั . ม.3/4 ”

10 นางสมุ าลี วังทรายทอง คศ.1 แบบฝกึ ทกั ษะการเขยี นอกั ษรคนั 2 การพฒั นาความสามารถในเขยี นอักษรคนั จิ 2
จปิ ระกอบรูปภาพ ช้นั
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้แบบฝกึ ประกอบรูปภาพสาํ หรับนกั เรียน

คผช. ส่อื การเรียนการสอน เร่อื ง ชน้ั มธั ยมศึกษาปีท่ี 4 โปรแกรมศลิ ป์ –
Requesting and Offering
ภาษาญ่ปี ่นุ โรงเรียนมาบตาพดุ พันพทิ ยาคาร

จังหวดั ระยอง

11 นางสาวมนชั ญา มาตยา 2 การพัฒนาทักษะการออกเสยี งคํากริยาทีเ่ ตมิ 2
ed สําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที ่ี 2/3
โรงเรยี นมาบตาพุดพนั พิทยาคาร

รายการสือ่ นวตั กรรม และวจิ ยั ในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2559 โรงเรยี นมาบตาพุดพันพิทยาคาร
กล่มุ สาระฯ ภาษาต่างประเทศ

ชอื่ - นามสกุล ตําแหน่ง ส่ือและนวัตกรรม ภาคเรียนที่ วจิ ยั ในชัน้ เรียน ภาคเรยี นท่ี
2
12 นางสาวรชั ดาพร บตุ ะเขียว คผช. แบบฝึกทกั ษะการอ่าน 1 การพัฒนาทักษะด้านการเขยี นคําศพั ท์
ภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจ ภาษาอังกฤษระดบั ชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ี่ 1
หนว่ ยท่ี 2 Environment กลมุ่ สาระการเรียนรู้ ภาษาตา่ งประเทศ
เร่อื ง Disasters (ภาษาองั กฤษ)

13 นางสาวณัฐพร จนั เทพา คผช. ชุดแบบฝึกการอา่ นออกเสยี ง 2 การพัฒนาการออกเสียงพนิ ยนิ โดยใช้ชดุ ฝึก 2
ภาษาจนี โดยมภี าษาไทยกํากบั ทักษะการอา่ นออกเสียงพนิ ยินโดยใช้
ภาษาไทยกํากบั ของนกั เรยี นชน้ั มัธยมศกึ ษาปี
ที่ 1 โรงเรียนมาบตาพดุ พนั พทิ ยาคาร
ปีการศึกษา 2559

14 นางสาวธนาภรณ์ พรชัยกุล คผช. ชดุ ฝึกทกั ษะการอา่ นคาํ ศัพท์ 2 การแก้ปญั หานกั เรียนไมส่ ามารถจดจาํ คาํ ศพั ท์ 2
15 นางสาวบุษยา โถทอง และสมุดสะสมคาํ ศพั ท์
ภาษาอังกฤษ ได้ เร่ือง จดจาํ คําศัพทไ์ ด้แม่นยาํ ด้วยสมุด

คผช. สะสมศพั ท์ สาํ หรบั นักเรียนชัน้ มัธยมศกึ ษาปีท่ี

2 2
การพฒั นาทักษะการอา่ นภาษาองั กฤษโดย

การบูรนาการแผนการจัดการเรียนรู้ 2W3P

กบั เทคนิคการสอนแบบ Humanistic

Approaches และ The Audial Lingual

Method สาํ หรบั นกั เรยี นช้ันมธั ยมศกึ ษาปีที่ 2

16 นางสาวศริ ดา บาํ เพญ็ พนักงานฯ present progressive 2 การพฒั นาแบบฝึกทักษะการอ่าน 2
ภาษาอังกฤษของนักเรียนเพือ่ การส่ือสาร 2
17 นางสาวฉววี รรณ ญานรักษ์ อ. ชุดเกมทายคาํ ศพั ท์ภาษาญ่ปี นุ่ สาํ หรับนกั เรียนชั้นมธั ยมศึกษาปีที่ 2/4
ช้นั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 5
2 การพฒั นาความสามารถในการเรียนร้คู ําศพั ท์
อ. โดยการใช้เกมทายคําศพั ทส์ าํ หรับนกั เรยี นชนั้
มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 5/4

18 นางสาวสพุ ตั รา อายุพฒั น์

ข้อมลู ณ วนั ท่ี 20 มีนาคม 2560

รายการส่ือนวัตกรรม และวจิ ยั ในชนั้ เรยี น ปกี ารศึกษา 2559 โรงเรยี นมาบตาพุดพันพิทยาคาร

กลุม่ สาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

ชอื่ - นามสกลุ ตําแหน่ง สอื่ และนวัตกรรม ภาคเรยี นที่ วิจยั ในชั้นเรียน ภาคเรียนท่ี
1 1
1 นายบรรหาร ยง่ิ ประยรู คศ.3 แนวเสน้ ตรงเพอื่ ฝกึ การทรงตวั ระหวา่ ง การแก้ปญั หาการเดินพรอ้ มการต่อยหมดั
การเดินต่อยหมัด โดยการใช้แนวเสน้ ตรงเพอ่ื ใหท้ รงตัวได้ดี
ระหวา่ งการต่อยหมัด ของนักเรยี นระดบั
มธั ยมศึกษาปีที่ 6/6

2 นายสาโรจน์ เอี่ยมวรานันท์ คศ.3

3 นางสาวฐิณชิ ดา ชา่ งบุ คศ.1 สอื่ การสอนแบบ Power point เรอ่ื ง 2 ผลการเรียนรจู้ ากการใชก้ ิจกรรมพฒั นา 2
4 นายวรายทุ ธ สาระคํา มหัตภยั สารเสพตดิ ช้ันมธั ยมศึกษาปีท่ี 1 ผเู้ รยี นดว้ ย mind mapเรือ่ งมหตั ภยั สาร 2
5 นายสุวรรณ บุญศรีภมู ิ เสพติดของนกั เรียนชัน้ ม.1/11 2
6 นายณฐั ดนัย พงษน์ าค พนักงานฯ บทเรยี นสําเร็จรปู เร่ือง อาหารตามวัย
7 นางสาวสมุ ติ รา ฮวบอ่วม รายวชิ าสขุ ศกึ ษา ชน้ั มธั ยมศึกษาปที ี 3 2 รายงานวิจัยในชนั้ เรยี น
เรอื่ ง การศึกษาสมรรถภาพทางกายของ
พนักงานฯ เอกสารประกอบการเรยี นวิชามวยไทย นกั เรียน ระดับช้นั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 3
สมคั รเล่น รายวิชาแมไ้ ม้มวยไทย ชน้ั โรงเรยี นมาบตาพดุ พันพิทยาคาร
มัธยมศึกษาปที ่ี 4
2 การใชก้ ตกิ าและการตรวจสอบเวลาเรียน
อ. สื่อการเรียนการสอน เรอ่ื ง การสร้าง เพอ่ื พัฒนาพฤติกรรมการเขา้ เรียน
เสริมความปลอดภยั ในชุมชน รายวิชา ของนักเรียนช้ันมธั ยมศึกษาปีท่ี 4/5
สขุ ศึกษาและพลศกึ ษา ช้ันมัธยมศึกษาปี โรงเรยี นมาบตาพุดพนั พทิ ยาคาร
ท่ี 6
2 การพฒั นาสมรรถภาพทางกาย ของนกั 2
อ. สอื่ Power Point รายวชิ าสขุ ศึกษา3 ฟุตบอล โดยใช้กิจกรรมออกกาํ ลงั กาย ปี
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 การศึกษา 2559 โรงเรียนมาบตาพุดพนั
พิทยาคาร จังหวดั ระยอง
วิดโิ อโอโ้ ห
1 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรยี น 1

ระดับมัธยมศกึ ษาชัน้ ปีที่ 2 โรงเรยี นมาบตา

พุดพันพิทยาคาร อําเภอเมอื ง จังหวดั ระยอง

2 ผลของโปรแกรมการฝกึ ทกั ษะการเสิร์ฟ 2

เซปักตะกร้อรว่ มกับการฝกึ การทรงตวั

ความออ่ นตัวและความแขง็ แรงของ

กล้ามเน้ือทม่ี ตี ่อทักษะการเสริ ฟ์ เซปกั ตะกรอ้

ของนักเรยี นมัธยมศกึ ษาตอนต้น

ขอ้ มูล ณ วันท่ี 20 มีนาคม 2560

รายการส่ือนวตั กรรม และวิจัยในช้นั เรียน ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนมาบตาพุดพนั พทิ ยาคาร
กลุ่มสาระฯ การงานอาชพี ฯ

ท่ี ช่อื - นามสกุล ตาํ แหนง่ ส่อื และนวตั กรรม ภาคเรยี นท่ี วจิ ัยในชนั้ เรียน ภาคเรียนท่ี
1 นายเทวญั นราธาวา 2
คศ.2 Step by Step Drawing on web 2 การแกป้ ัญหาความไมเ่ ขา้ ใจขน้ั ตอนในการ

เขยี นภาพสามมิติ สําหรบั นกั เรยี นช้นั ม.4

โดยใช้สอ่ื Step by Step Drawing on

Web

2 นางยุวดี วงษส์ วา่ ง คศ.3 สื่อชุดการสอน เร่ืองการถนอมและแปร 1 รายงานการใชช้ ดุ การสอน เรอ่ื ง การ 1
รูปอาหาร รายวิชาการดํารงชีวิต ถนอมอาหารและแปรรปู อาหาร รายวชิ า
ประจําวัน4 ช้นั มธั ยมศกึ ษาปีที่ 4 การดํารงชัวิตประจําวัน 4 ง31101 ชัน้
มธั ยมศึกษาปที ่ี 4

3 นางมลวิ ัลย์ สนิ รตั น์ คศ.3 ชุดกิจกรรมปฏิบัตงิ านอาชพี เรื่อง 2 การแก้ปญั หานักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการ 2
อาชพี ประดษิ ฐช์ ิน้ งานประเภทผ้า เรยี นตา่ํ โดยใช้ชุดกจิ กรรมการปฏิบตั งิ าน
4 นางสาวอรอุมา ช่างปรุง อาชพี เรื่องอาชีพประดษิ ฐช์ ้ินงานประเภท 2
5 นางสาวอมั พร อยู่เมีย่ ง คศ.2 ชดุ การสอนเร่อื งงานไม้ รายวชิ าทกั ษะ ผา้ 2
ชวี ติ 2 ช้ันมธั ยมศึกษาปีท่ี 2
2 การพฒั นาชุดการสอน เร่ืองงานไม้
คศ.1 เอกสารประกอบการเรยี นวชิ าการขาย สําหรบั นกั เรียนช้นั มัธยมศึกษาปที ่ี 2/13
เบอ้ื งต้น รายวิชาการขายเบอ้ื งตน้
2 การพฒั นานกั เรียนด้วยการใชเ้ อกสาร
ประกอบการเรียนวชิ าการขายเบื้องตน้
สาํ หรบั นักเรยี นช้นั มัธยมศึกษาปที ่ี 6 ปี
การศึกษา 2559

6 นางสาวเพชร ไชยชาญรมย์ คศ.1 การพัฒนาบทเรียนโปรแกรม เร่อื ง 2 การซ่อมเสริมนกั เรียนท่ีขาดเรียนและไม่ 1
รตั น์ การดแู ลเสือ้ ผา้ และเครอ่ื งแต่งกาย เพ่อื ผ่านเกณฑก์ ารประเมนิ ในนกั เรียนช้ัน
การซ่อมเสรมิ นักเรียนที่ขาดเรยี นบ่อย มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใชบ้ ทเรียนแบบ
และไม่ผา่ นเกณฑก์ ารประเมนิ เร่อื งการ โปรแกรม เรอื่ ง การดแู ลเส้ือผา้ และเครื่อง
ดูแลเสื้อผ้าและเคร่ืองแตง่ กาย ใน แต่งกาย
นักเรยี นช้ันมธั ยมศึกษาปที ่ี 1
ประจาํ ปีการศกึ ษา 2559

7 นางสาวศิวพร สีหาแสน พนักงานฯ เกมส์ปริศนาอกั ษรไขว้เร่ืององคก์ รธรุ กิจ 1 การทดลองใช้สือ่ การสอนบทเรยี นสําเร็จรูป 1
รายวิชาการงานอาชพี 6 ชัน้ เรอ่ื งองคก์ รธรุ กจิ ในการพัฒนาการเรยี นรู้
มธั ยมศึกษาปที ี่ 6 รายวชิ าการงานอาชพี 6 รหสั วิชา ง
33101 ระดบั ชน้ั มัธยมศึกษาปที 6่ี /6

8 นายพลพจน์ ชูเชิด พนักงานฯ ความหมาย ความสําคัญของสมนุ ไพร 2 การแกป้ ัญหาการขาดความรับผิดชอบการ 2
ช้ันมธั ยมศึกษาปีท่ี 2 นําวตั ถุดิบมาทําเคร่ืองด่มื ของนกั เรยี นชัน้
มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 2/10 โรงเรยี นมาบตาพุด
พนั พทิ ยาคาร โดยใชเ้ ทคนคิ การสอน
แบบกล่มุ

ข้อมูล ณ วนั ท่ี 20 มนี าคม 2560


Click to View FlipBook Version
Previous Book
August Syllabus (1)
Next Book
Sandals Ochi Beach