The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เล่มที่ 1 องค์การและการจัดองค์การ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by asmalkp.11, 2021-04-07 19:57:20

การบริหารคุณภาพในองค์การ

เล่มที่ 1 องค์การและการจัดองค์การ

Keywords: องค์การและการจัดองค์การ

ณฐั ฐาพร สำ� นักเหยา | วทิ ยาลยั อาชวี ศกึ ษาปตั ตานี
4. การเรียนรู้เป็นทีม (Team learning) ในองค์การแห่ง
การเรียนรู้ไม่ควรให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งเก่งอยู่ผู้เดียวในองค์การ
ควรก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด ทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการ
(Formal) และไม่เปน็ ทางการ (Informal)

5. ความคิดเปน็ ระบบ (System thinking) เป็นวนิ ัยข้อทส่ี ําคญั มาก
มลี กั ษณะ คอื การพจิ ารณาองคก์ ารตอ้ งพจิ ารณาในรปู แบบองคร์ วมของ
องคก์ าร ไม่ควรพจิ ารณาแต่เพยี งปจั เจกบุคคลเทา่ นัน้

รปู ภาพท่ี 1.8 องค์กรแห่งการเรียนรู้ Peter M. Senge

สรุปได้ว่ามิติในการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
เกี่ยวเน่ืองกับมิติทางด้านการพั ฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource
Development) อย่างแท้จริงกล่าวคือสถานะขององค์การแห่งการเรียนรู้จะดํา
รง อยู่ได้ต้องอาศัยบุคลากรเป็นสําคัญ มีหลายระดับ เช่น ผู้บริหาร หัวหน้างาน
ผู้ปฏิบัติการ ซึ่งต้องชัดเจนในวินัย

องคก์ ารและการจัดองคก์ าร 47

ณฐั ฐาพร สำ� นกั เหยา | วิทยาลยั อาชวี ศกึ ษาปัตตานี
กรณีตัวอย่าง (Example Case)
บรษิ ทั Hewlett-Packard อาจจะทําตลบั หมกึ สีสําหรบั เครอ่ื ง Laser printer ทมี่ สี ีเหมือนจริง
และทนนานมากกว่าเดิมได้ แต่ต้องใช้เวลา แรงงาน และวัตถุดิบที่สูงขึ้นมาก ทางด้านประสิทธิผลออก
มาดีแต่นับว่าไมม่ ปี ระสทิ ธภิ าพ เพราะตน้ ทนุ รวมสูงขึ้นมาก เป็นต้น
ดังน้ัน ในการบริหารจัดการให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ต้องอาศัยความ
เขา้ ใจในสาขาวิชาอื่นๆ ทเ่ี กีย่ วข้อง ได้แก่ ดา้ นมนุษย์
เศรษฐศาสตร์ ปรัชญา การเมือง จิตวิทยา และ
สงั คมศาสตร์ เพอ่ื ใหเ้ ขา้ ใจพน้ื ฐานพฤตกิ รรมของมนษุ ย์
ความได้เปรียบในการแขง่ ขันการคา้ เสรี ความขดั แย้ง
การใช้อาํ นาจและความสมั พนั ธข์ องมนษุ ย์

เมื่อกล่าวถึงหน้าท่ีท่ีเก่ียวกับการจัดการในองค์การ ใน
ขบวนการจดั การ 4 ประการ (การวางแผน การจัดองคก์ าร การ
โน้มนํา และการ ควบคุม) ดังที่กล่าวข้างต้น ซ่ึงผู้บริหารแต่ละ
คนให้ความสําคัญและเวลาในการทําหน้าที่การจัดการเหล่าน้ี
แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังข้ึนกับลักษณะการดําเนินงานของ
องคก์ ารทแ่ี ตกตา่ งกนั ดว้ ย ระดบั ของผบู้ รหิ ารทตี่ า่ งกนั และขนาด
ขององค์การทต่ี ่างกนั

อย่างไรก็ตามการตัดสินว่าการกระทําใดมีจริยธรรมเป็นเร่ืองท่ีค่อนข้างยาก โดย
เฉพาะกับผู้บริหาร ผู้ที่มีอํานาจในองค์การ เนื่องจากผู้มีอํานาจมักจะอ้างว่า การกระทํา
ของตนนั้น เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ ไม่ได้ก้าวก่าย
สิทธิของใคร และทําไปอย่างยุติธรรมมีความเท่าเทียมกัน ซึ่งในทาง ปฏิบัติแล้ว ผู้ที่
มีอํานาจมักเป็นผู้ท่ีจะกระทําขัดกับจริยธรรมมากกว่า พนักงานทั่วไปท่ีไม่มีอํานาจ ดัง
นั้นผู้บริหารท่ีมีอํานาจควรพิ จารณา การกระทําของตนเองตามความเป็นจริงให้ดี
เก่ียวกับ 3 ประเด็นข้างต้นว่า เป็น การกระทําอย่างมีจริยธรรมหรือไม่

องค์การและการจัดองคก์ าร 48

ณัฐฐาพร ส�ำนกั เหยา | วิทยาลยั อาชีวศกึ ษาปตั ตานี
กิจกรรมท่ี 4 My Organization Structure
จดุ ประสงคก์ จิ กรรมการเรยี นรู้
เพอ่ื ใหน้ ักศกึ ษา
1. อธบิ ายการจัดองคก์ ารได้
2. บอกข้ันตอนการจดั โครงสร้างองคก์ ารได้
3. บอกลักษณะองค์การสมัยใหม่ได้
คำ� ช้ีแจง
ใหน้ กั ศกึ ษาแบง่ กล่มุ กลุ่มละ 3-5 คน และศกึ ษาข้นั ตอนการท�ำกจิ กรรม
ขั้นตอนการท�ำกิจกรรม
ให้นักศึกษาร่วมกันจัดตั้งธุรกิจที่สอดคล้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา เช่น สาขาเทคโนโลยีแฟช่ันและ
ส่ิงทอ เปดิ ธุรกิจผลติ เสอ้ื ผ้า/บรกิ ารออกแบบตัดเยบ็ เสอ้ื ผ้า, สาขาอาหารและโภชนาการ เปดิ ธุรกจิ รา้ นอาหาร,
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟกิ เปดิ ธุรกิจรา้ นบริการรับผลิตสอ่ื และร้านจำ� หน่ายและรบั ซ่อม
คอมพวิ เตอร์ ฯลฯ
นักศึกษาช่วยกันจัดองค์กรธุรกิจของกลุ่มตนเองตามหลักการและข้ันตอนการจัดองค์การที่เหมาะสม
สอดแทรกความเปน็ องคก์ ารสมัยใหมใ่ ห้น่าสนใจ เขยี นเป็นผงั โครงสร้างองคก์ ารใหถ้ กู ต้องตามหลักการ ใชเ้ วลา
30 นาที
จัดแสดงผังโครงสร้างองค์การของทุกกลุ่มพร้อมน�ำเสนอวิธีการข้ันตอนการจัดกลุ่มงานขอบเขตหน้าท่ี
ความรับผิดชอบและหลักการที่น�ำมาใช้ในการเขยี นโครงสร้างองคก์ าร กลมุ่ ละ 5 นาที

องค์การและการจัดองคก์ าร 49

ณัฐฐาพร ส�ำนกั เหยา | วิทยาลยั อาชีวศกึ ษาปตั ตานี

แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)

กรอกข้อมูลผู้ท�ำแบบทดสอบเพื่อท�ำการ login

องคก์ ารและการจดั องค์การ 50

ณฐั ฐาพร สำ� นักเหยา | วิทยาลยั อาชวี ศกึ ษาปัตตานี
คำ� ชแี้ จง : 1. แบบทดสอบหลงั เรยี นฉบับน้ีมจี ำ� นวน 10 ขอ้ 4 ตวั เลอื ก คะแนนเต็ม 10 คะแนน
2. ใหน้ ักศกึ ษาเลือกคำ� ตอบทีถ่ ูกต้องทีส่ ดุ เพยี งค�ำตอบเดยี ว
3. ท�ำลงใน Google Form โดยผู้สอนสามารถสลับคำ� ตอบหรอื คำ� ถามในระบบได้
1. องคก์ ารหมายถงึ กลุ่มของบุคคลทร่ี วมตัวกันและมีคณุ ลกั ษณะเฉพาะตามขอ้ ใด
 ก. มีเป้าหมายรว่ มกัน
 ข. ตอ้ งการแสวงหาผลประโยชน์ในสังคม
 ค. เปน็ การรวมตวั ของบคุ คล สถานท่ี และเงินทนุ
 ง. มีอำ� นาจหน้าทใ่ี นการดำ� เนินงานเช่นเดยี วกนั ทัง้ องค์การ
2. องค์การท่เี น้นการทำ� งานเป็นทีมหมายถึงองค์การตามข้อใด
 ก. องค์การปจั จุบนั
 ข. องค์การแบบใหม่
 ค. องคก์ ารแบบดง้ั เดิม
 ง. ถูกทุกข้อ
3. องค์ประกอบองคก์ ารขอ้ ใดส�ำคัญที่สดุ
 ก. คน
 ข. โครงสร้าง
 ค. เทคโนโลยี
 ง. ส่ิงแวดล้อม
4. มลู นิธิ จดั เปน็ องคก์ ารประเภทใด เมื่อจ�ำแนกองคก์ ารโดยยดึ โครงสรา้ ง
 ก. Formal Organization
 ข. Primary Organization
 ค. Informal Organization
 ง. Non-Profit Organization
5. ขอ้ ใดไม่ใชค่ วามส�ำคญั ของการจดั การองค์การ
 ก. เปน็ ทีย่ อมรบั ในสงั คม
 ข. ชว่ ยลดการท�ำงานทซ่ี �้ำซ้อนกนั
 ค. ช่วยสนบั สนุนความส�ำเรจ็ ขององค์การ
 ง. เพม่ิ ประสทิ ธิภาพและประสิทธิผลในการด�ำเนนิ งาน

องค์การและการจัดองคก์ าร 51

ณัฐฐาพร ส�ำนักเหยา | วิทยาลยั อาชวี ศึกษาปตั ตานี
6. การก�ำหนดเพ่อื บอกให้รู้ว่าใครเป็นผู้บังคบั บญั ชา ใครตอ้ งรายงานใครเป็นหลักการจัดองคก์ าร
ตามขอ้ ใด
 ก. แบง่ งานกันทำ�
 ข. ช่วงการบังคบั บญั ชา
 ค. สายการบังคับบญั ชา
 ง. การรวมอ�ำนาจและการกระจายอำ� นาจ
7. การจดั องค์การทด่ี ีสามารถลดปญั หาขอ้ ใดได้
 ก. ความขัดแย้งภายใน
 ข. การสื่อสารในองค์การ
 ค. ความเส่ียงจากภายนอก
 ง. การร้องเรยี นจากภายนอก
8. ข้อใดไมใ่ ช่กระบวนการจดั องค์การ
 ก. การมอบอำ� นาจ
 ข. การมอบหมายงาน
 ค. การจัดแผนกงานหรือกลุ่มงาน
 ง. ก�ำหนดโครงสรา้ งความสมั พนั ธแ์ ละสายการบังคับบญั ชา
9. หลักทว่ี า่ “งานที่เหมอื นกันควรจะรวมอยูด่ ว้ ยกัน” เป็นหลักการจดั องค์การธรุ กจิ ขนั้ ตอนใด
 ก. การมอบหมายงาน
 ข. จัดวางความสัมพนั ธ์
 ค. ท�ำคำ� บรรยายลักษณะงาน
 ง. จัดกล่มุ งานและออกแบบงาน
10. การผลักดันให้บุคคลมีจุดประสงคร์ ่วมกันบนพน้ื ฐานของการเปน็ หุ้นสว่ น (Partner)
เปน็ องคป์ ระกอบใดในองค์การสมยั ใหม่
 ก. วิสยั ทัศนร์ ว่ ม (Shared vision)
 ข. รปู แบบความคดิ (Mental models)
 ค. การเรยี นรเู้ ป็นทมี (Team learning)
 ง. ความคดิ เปน็ ระบบ (System thinking)

องค์การและการจัดองค์การ 52

ณฐั ฐาพร ส�ำนักเหยา | วทิ ยาลยั อาชวี ศกึ ษาปัตตานี
กระดาษคำ�ตอบแบบทดสอบหลังเรียน

ชื่อ-นามสกลุ ..........................................................................เลขที่..............
ระดบั ชั้น.............................. สาขาวิชา...........................................................

คำ� ตอบ
ข้อ ก ข ค ง

1

2
3

4
5
6
7
8
9
10

สรุปผลการทดสอบ

คะแนน หลงั เรียน
เตม็ 10
ได้
เกณฑ์การประเมนิ (ผ่านเกณฑร์ ้อยละ 60) สรปุ ผลการประเมิน
รอ้ ยละ 60 ตอ้ งไดค้ ะแนน 6 คะแนนขนึ้ ไป รวมคะแนน.........คะแนน

แปลผลการประเมิน ผา่ น ไมผ่ า่ น
ไดค้ ะแนน 6-10 คะแนน ถือวา่ ผ่าน (......................................)
ไดค้ ะแนน 1-5 คะแนน ถือวา่ ไม่ผา่ น
ผตู้ รวจ

องค์การและการจัดองคก์ าร 53

บรรณานุกรม

ชารินี ใจเอ้ือ. (2559). องค์การและการจัดการ. กราฟฟคิ ไซท์: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
ชยั เสฏฐพ์ รหมศร.ี (2551). คมู่ อื ส่อู งค์การแหง่ ความส�ำเร็จ. กรงุ เทพฯ : ปญั ญาชน.
บญุ ใจ ศรสี ถติ ยน์ รากรู . (2550). ภาวะผนู้ ำ� และกลยทุ ธก์ ารจดั การองคก์ ารพยาบาลในศตวรรษที่ 21. กรงุ เทพฯ:
โรงพิมพแ์ ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิ ยาลยั .
พเิ ชษฐ์ ศรไี ชยวาน. (2554). แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของบคุ ลากรองค์การบรหิ ารส่วนตำ� บลในเขตพนื้ ท่ี
อำ� เภอศรสี มเดจ็ จงั หวดั รอ้ ยเอด็ . สารนพิ นธป์ รญิ ญารฐั ประศาสนศาสตรมหาบณั ฑติ สาขาวชิ าการ
บรหิ ารงานทอ้ งถนิ่ . ชยั ภมู :ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชยั ภูม.ิ
พัชสิรี ชมพูคา. (2552). องคก์ ารและการจัดการ (Organization and Management). กรงุ เทพฯ : ส�ำนกั
พมิ พ์แมคกรอ-ฮิล.
พยอม วงศส์ ารศร.ี (2548). องคก์ ารและการจดั การ. พมิ พค์ รงั้ ท8ี่ . กรงุ เทพฯ: สำ� นกั พมิ พส์ ถาบนั ราชภฏั สวนดสุ ติ .
วีณา พงึ วิวฒั น์นกิ ุล. (2555). สมั มนาการบริหารองคก์ ารในภาครฐั (Seminar on Organization
Administration). กรุงเทพฯ : มหาวทิ ยาลัยรามค�ำแหง.
ศิริวรรณ เสรีรตั น์ และคณะ. (2542). องคก์ ารและการจดั การ. กรุงเทพ: Diamond in Business World.
สุพชิ ฌาย์ หาระมี. (2553). แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าทข่ี องเทศบาลตำ� บลโนนบุรี อ�ำเภอ
สหสั ขันธ์ จงั หวดั กาฬสินธ์. วิทยานิพนธ์รฐั ศาสตรมหาบณั ฑติ สาขารฐั ศาสตร.์ มหาสารคาม:
มหาวทิ ยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
สรุ ชยั เหมอื นนริ ทุ ธ.์ (2551). การศกึ ษาความสมั พนั ธร์ ะหวา่ งทกั ษะการบรหิ ารกบั ผลบรหิ ารกบั ผลการประเมนิ
ตนเองตามมาตรฐานการศกึ ษาปฐมวยั ของผู้บรหิ ารสถานศกึ ษาสงั กัดสำ� นักงานเขตพืน้ ท่ี การ
ศกึ ษาอา่ งทอง. วทิ ยานพิ นธ์ ปรญิ ญาครศุ าสตรมหาบณั ฑติ มหาวทิ ยาลยั ราชภฎั พระนครศรอี ยธุ ยา.
สมคดิ บางโม. (2553). องค์การและการจัดการ (พมิ พ์คร้งั ท่ี 5). กรงุ เทพฯ: วิทยพัฒน์.
................ . (2558). องคก์ ารและการจัดการ. กรุงเทพฯ: ส�ำนักพิมพว์ ิทยพฒั น์ จำ� กัด.
สรอ้ ยตระกลู (ติวยานนท)์ อรรถมานะ. (2550). พฤตกิ รรมองคก์ าร : ทฤษฎีและการประยุกต์. พมิ พ์ครัง้ ที่ 4.
กรุงเทพฯ : มหาวทิ ยาลัยธรรมศาสตร.์
อนวิ ชั แกว้ จ�ำนงค.์ (2554). การจดั การทรัพยากรมนุษย.์ สงขลา: นำ� ศิลปโ์ ฆษณา.
อตุ สาหกรรมยานยนตป์ ัจจบุ นั ในอเมรกิ า. (2017). [Online]. เขา้ ถงึ ไดจ้ าก https://www.swap2005.org
/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%
E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%
B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%
B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B8/
Daft, R. L. (2010). Management. 3 rd edition. Orlando FL: The Dryden Press.
Dubrin, A. J., & Ireland, R. D. (1993). Management & organization. (2 nd ed.). Cincinnati, OH:
South Western.

54

Eriksson-Zetterquist, U., Mullern, T. and Styhre, A. (2011). Organization Theory : A Practice
Based Approach. Italy: Oxford University Press.
Robbins, S., & Coulter M. (2003). Management. (7th ed.). New Jersey: Prentice – Hall.

อา้ งอิงบทความ
พลกิ วิกฤติ เป็น โอกาส สรา้ งองคก์ ร พาธรุ กิจ STRONG. (2562). [Online]. เขา้ ถงึ ได้จาก https://www.
thansettakij.com/content/417803
องค์การทเี่ ป็นทางการ. (2562). https://sites.google.com/site/rtech603xx/the-unit/iunit-1

55

ภาคผนวก

ณฐั ฐาพร ส�ำนักเหยา | วทิ ยาลัยอาชีวศกึ ษาปัตตานี

แบบบันทึกคะแนนกิจกรรม

ค�ำช้ีแจง
1. ใหน้ ักศกึ ษาตรวจคำ� ตอบจากเฉลยชดุ กิจกรรมและเฉลยแบบทดสอบก่อนเรยี น/หลงั เรยี น
2. บันทึกคะแนนของตนเองลงในแบบบันทึกคะแนนแลว้ รวมคะแนนทัง้ หมด
3. หากคะแนนรวมผา่ นเกณฑร์ อ้ ยละ 60 ใหน้ กั ศกึ ษาศกึ ษาชดุ กจิ กรรมการเรยี นรเู้ ลม่ ตอ่ ไป หากไมผ่ า่ น
ให้กลับไปทบทวนชดุ กจิ กรรมการเรยี นร้แู ล้วท�ำแบบทดสอบหลงั เรยี นอีกครง้ั

แบบทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนท่ไี ด้ รอ้ ยละ เกณฑ์การประเมิน
ผา่ นการประเมินท่ีคะแนน
กอ่ นเรยี น 10
รอ้ ยละ 60 ขนึ้ ไป
หลงั เรยี น 10 ผา่ น ไม่ผ่าน

ความกา้ วหนา้ เกณฑก์ ารประเมิน
ผา่ นการประเมินทีค่ ะแนน
กิจกรรม คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละ
กจิ กรรมท่ี 1 10 ร้อยละ 75 ข้ึนไป
กจิ กรรมที่ 2 10 ผา่ น ไม่ผ่าน
กจิ กรรมท่ี 3 10
กิจกรรมท่ี 4 20
คะแนนรวม 80

องคก์ ารและการจัดองคก์ าร 64

ณฐั ฐาพร ส�ำนกั เหยา | วิทยาลยั อาชีวศึกษาปัตตานี

แบบประเมินความพึ งพอใจท่ีมีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

เล่มที่ 1 เรื่อง องค์การและการจัดองค์การ

คำ� ช้แี จง : ให้นักศึกษาท�ำเครือ่ งหมาย ลงในช่องระดับความพงึ พอใจทีต่ รงกับความคดิ เหน็ ของนักศึกษา
พร้อมเขียนข้อเสนอแนะท่เี ปน็ ประโยชนใ์ นการน�ำไปพจิ ารณาปรับปรงุ ต่อไป
5 หมายถงึ พงึ พอใจระดับมากทีส่ ุด
4 หมายถงึ พงึ พอใจระดบั มาก
3 หมายถงึ พึงพอใจระดบั ปานกลาง
2 หมายถงึ พึงพอใจระดบั น้อย
1 หมายถึง พึงพอใจระดบั น้อยที่สดุ

ท่ี รายการประเมนิ ระดับความพงึ พอใจ
1. คำ� แนะนำ� ในการใชช้ ดุ การเรียนรชู้ ัดเจนและเข้าใจง่าย

2. เนื้อหาเหมาะสมกบั นักเรียน
3. ชว่ ยสรา้ งบรรยากาศในการเรยี น
4. เปดิ โอกาสใหน้ ักเรยี นศึกษาด้วยตนเอง
5. แบบทดสอบกอ่ นและหลังเรยี นวัดระดับความรู้ของนักเรียน
6. มีอิสระในการสรา้ งสรรคค์ วามคิดและการเรยี นรู้
7. กิจกรรมในบทเรยี นนา่ สนใจ
8. ช่วยให้ฝกึ ทกั ษะและทบทวนเนอื้ หาได้ดี
9. ปดิ โอกาสให้นกั เรยี นได้เรียนรู้กระบวนการท�ำงานกลมุ่
10. มีความรู้เพ่มิ ข้ึนหลังจากใชช้ ดุ การเรียนรู้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ ..............................................................................................................................
.. ..................................................................................................................................................................

ลงชื่อ......................................................
ผูป้ ระเมนิ

องค์การและการจัดองคก์ าร 65


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BUKU PROGRAM
Next Book
UNDANGAN JAMUAN MAKAN TENGAHARI