The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

02 DSKP KSSM Tingkatan 1 Matematik

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sriliza81, 2021-04-29 01:54:22

DSKP MATEMATIK TINGKATAN 1

02 DSKP KSSM Tingkatan 1 Matematik

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Matematik

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 1KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Matematik

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 1

Kementerian Pendidikan Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum

2015

Terbitan 2015
© Kementerian Pendidikan Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini
dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain
sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan
Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN

Rukun Negara.................................................................................................................................................. v
Falsafah Pendidikan Kebangsaan..................................................................................................................... vi
Definisi Kurikulum Kebangsaan ....................................................................................................................... vii
Kata Pengantar.................................................................................................................................................. viii
Pendahuluan...................................................................................................................................................... 1
Matlamat ........................................................................................................................................................... 2
Objektif .............................................................................................................................................................. 2
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah........................................................................................... 4
Fokus ................................................................................................................................................................ 5
Kemahiran Abad Ke-21..................................................................................................................................... 14
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.......................................................................................................................... 15
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ............................................................................................................ 16
Elemen Merentas Kurikulum ............................................................................................................................. 19
Pentaksiran ....................................................................................................................................................... 22
Organisasi Kandungan ..................................................................................................................................... 27

Perincian Kandungan
1. Nombor Nisbah ........................................................................................................................................ 29
2. Faktor dan Gandaan ............................................................................................................................... 35
3. Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga dan Punca Kuasa Tiga ...................................................... 39
4. Nisbah, Kadar dan Kadaran ..................................................................................................................... 45
5. Ungkapan Algebra ................................................................................................................................... 49
6. Persamaan Linear .................................................................................................................................... 53
7. Ketaksamaan Linear ................................................................................................................................ 57
8. Garis dan Sudut ....................................................................................................................................... 61
9. Poligon Asas ............................................................................................................................................ 65
10. Perimeter dan Luas .................................................................................................................................. 69
11. Pengenalan Set ....................................................................................................................................... 73
12. Pengendalian Data .................................................................................................................................. 77
13. Teorem Pythagoras ................................................................................................................................. 81

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan

sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi

DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan
(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang
termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi
semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan
kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid
dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta
untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan
untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997
[PU(A)531/97]

viiKATA PENGANTAR DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam
tunjang Kerangka KSSM, mengintegrasikan pengetahuan,
Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang kemahiran dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit
dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2017 akan Kemahiran Abad ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
menggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBAT). Penyepaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan
(KBSM) yang mula dilaksanakan pada tahun 1989. KSSM insan seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
digubal bagi memenuhi keperluan dasar baharu di bawah emosi dan jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013- Pendidikan Kebangsaan.
2025 agar kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah
menengah setanding dengan standard antarabangsa. Bagi menjayakan pelaksanaan KSSM, pengajaran dan
Kurikulum berasaskan standard yang menjadi amalan pembelajaran (PdP) guru perlu memberi penekanan
antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSM menerusi kepada KBAT dengan memberi fokus kepada pendekatan
penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan Pembelajaran Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran
Pentaksiran (DSKP) untuk semua mata pelajaran yang Berasaskan Projek, supaya murid dapat menguasai
mengandungi Standard Kandungan, Standard kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21.
Pembelajaran dan Standard Prestasi.
Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-
Usaha memasukkan standard prestasi dalam dokumen tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua
kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak pihak yang terlibat dalam penggubalan KSSM. Semoga
Kurikulum Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem pelaksanaan KSSM akan mencapai hasrat dan matlamat
Pendidikan Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir Sistem Pendidikan Kebangsaan.
secara berterusan untuk mengenal pasti tahap
penguasaannya dalam sesuatu mata pelajaran, serta Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
membolehkan guru membuat tindakan susulan bagi Pengarah
mempertingkatkan pencapaian murid. Bahagian Pembangunan Kurikulum

viiiPENDAHULUAN KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1

KSSM Matematik merupakan mata pelajaran teras yang Penyusunan semula Kurikulum Matematik Sekolah
harus dilalui oleh semua murid yang mengikuti Sistem Menengah mengambil kira kesinambungan dari peringkat
Pendidikan Kebangsaan. Setiap murid di Malaysia sekolah rendah ke peringkat sekolah menengah dan
berpeluang melalui sekurang-kurangnya enam tahun seterusnya ke peringkat yang lebih tinggi. Penandaarasan
pendidikan asas di sekolah rendah dan lima tahun di Kurikulum Matematik telah dijalankan dengan negara yang
sekolah menengah. Program Matematik di peringkat berpencapaian tinggi dalam pentaksiran peringkat
sekolah menengah terbahagi kepada tiga program iaitu antarabangsa bagi memastikan Kurikulum Matematik di
Matematik di peringkat menengah rendah, Matematik di Malaysia relevan dan setanding dengan negara lain di
peringkat menengah atas dan Matematik Tambahan juga di dunia.
peringkat menengah atas.
Dalam usaha mengembangkan potensi dan profisiensi
Kandungan yang dipelajari dalam Matematik di peringkat intelektual individu dan pembinaan insan, matematik
menengah pada asasnya merupakan kesinambungan merupakan wadah terbaik kerana sifat tabiinya yang
pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dari peringkat menggalakkan pemikiran mantik dan bersistem. Justeru,
sekolah rendah. Matematik di sekolah menengah bertujuan penggubalan Kurikulum Matematik, selain daripada
antara lain mengembangkan pengetahuan dan kemahiran berlandaskan kepada keperluan membangunkan negara,
murid bagi membolehkan mereka menyelesaikan masalah juga mengambil kira faktor yang menyumbang kepada
dalam kehidupan harian, menyambung pelajaran ke pembentukan individu yang berpemikiran logik, kritis,
peringkat yang lebih tinggi dan seterusnya dapat berfungsi analitis, kreatif dan innovatif. Langkah ini selaras dengan
sebagai tenaga kerja yang berkesan. keperluan menyediakan secukupnya pengetahuan dan
kemahiran matematik bagi memastikan negara mampu
bersaing di peringkat global serta berupaya menghadapi
cabaran abad ke-21. Latar belakang dan keupayaan murid
yang pelbagai diberi perhatian khusus dalam menentukan

1

pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dalam mata KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1
pelajaran ini.
dan Operasi; Sukatan dan Geometri; Perkaitan dan
MATLAMAT Algebra; Statistik dan Kebarangkalian serta Matematik
Diskret;
KSSM Matematik bermatlamat membentuk individu yang
berfikrah matematik iaitu individu yang berpemikiran 2. Membentuk kapasiti dalam:
matematik, kreatif dan inovatif serta berketerampilan  merumus situasi ke dalam bentuk matematik;
mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik  menggunakan konsep, fakta, prosedur dan
secara berkesan dan bertanggungjawab dalam penaakulan; dan
menyelesaikan masalah dan membuat keputusan,  mentafsir, mengaplikasi serta menilai hasil
berlandaskan sikap dan nilai agar berupaya menangani matematik;
cabaran dalam kehidupan harian, selaras dengan
perkembangan sains dan teknologi dan cabaran abad 3. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran
ke-21. matematik dalam membuat pertimbangan dan
keputusan yang wajar bagi menyelesaikan masalah
OBJEKTIF dalam pelbagai konteks;

KSSM Matematik bertujuan membolehkan murid mencapai 4. Mempertingkatkan kemahiran matematik berkaitan
objektif berikut: dengan Nombor dan Operasi; Sukatan dan Geometri;
Perkaitan dan Algebra; Statistik dan Kebarangkalian
1. Membentuk kefahaman tentang konsep, hukum, serta Matematik Diskret seperti:
prinsip, dan teorem yang berkaitan dengan Nombor  memungut dan mengendalikan data;
 mewakilkan dan mentafsir data;
 mengenal perkaitan dan mewakilkannya secara
matematik;

2

 menggunakan algoritma dan perkaitan; KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1
 membuat anggaran dan penghampiran; dan
 mengukur dan membina; 9. Memupuk dan mengamalkan nilai murni, bersikap
positif terhadap matematik serta menghargai
5. Mengamalkan secara konsisten kemahiran proses kepentingan dan keindahannya;
matematik iaitu penyelesaian masalah, penaakulan;
berkomunikasi secara matematik, membuat perkaitan 10. Membentuk pemikiran aras tinggi, kritis, kreatif dan
dan perwakilan; inovatif; dan

6. Membudayakan penggunaan pengetahuan dan 11. Mengamal dan mengembangkan kemahiran generik
kemahiran matematik dalam membuat pertimbangan bagi menghadapi cabaran abad ke-21.
dan keputusan yang wajar secara berkesan dan
bertanggungjawab dalam situasi kehidupan harian;

7. Menyedari bahawa idea matematik saling berkait dan
merupakan ilmu yang menyeluruh dan bersepadu,
serta mampu menghubungkaitkan ilmu matematik
dengan bidang ilmu yang lain;

8. Menggunakan teknologi bagi membina konsep,
menguasai kemahiran, menyiasat dan meneroka idea
matematik dan menyelesaikan masalah;

3

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1
MENENGAH
disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif.
KSSM dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal insan
Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan yang menghayati nilai-nilai murni berteraskan keagamaan,
Diri; Perkembangan Fizikal dan Estetika; serta Sains dan berpengetahuan, berketerampilan, berpemikiran kritis dan
Teknologi. Enam tunjang tersebut merupakan domain kreatif serta inovatif sebagaimana yang digambarkan dalam
utama yang menyokong antara satu sama lain dan Rajah 1. Kurikulum Matematik digubal berdasarkan enam
tunjang Kerangka KSSM.

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah
4

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1

FOKUS Fikrah Matematik

KSSM Matematik berfokus kepada usaha membangunkan Fikrah menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2005)
membawa pengertian yang sama dengan daya berfikir dan
insan yang berfikrah matematik. Kerangka Kurikulum pemikiran. Dalam konteks pendidikan matematik, fikrah
matematik merujuk kepada kualiti murid yang dihasratkan
Matematik sepertimana yang digambarkan dalam Rajah 2 untuk dilahirkan melalui sistem pendidikan matematik
kebangsaan. Murid yang berfikrah matematik merupakan
merupakan asas penting kepada pelaksanaan Kurikulum murid yang berkeupayaan melakukan matematik dan
memahami idea matematik, serta mengaplikasikan secara
Matematik di bilik darjah. Empat elemen penting yang bertanggungjawab pengetahuan dan kemahiran matematik
dalam kehidupan harian berlandaskan sikap dan nilai.
menyumbang kepada pembangunan insan yang berfikrah
Fikrah matematik juga berhasrat menghasilkan individu
matematik ialah: yang kreatif dan inovatif serta memenuhi keperluan abad
ke-21 kerana kemampuan negara amat bergantung kepada
 Bidang Pembelajaran; modal insan yang mampu berfikir dan menjana idea.

 Nilai;

 Kemahiran; dan

 Proses Matematik.  Nombor dan Operasi
 Sukatan dan Geometri
 Perkaitan dan Algebra
 Statistik dan

Kebarangkalian

 Matematik Diskret

NILAI

 Penyelesaian  Nilai Matematik Bidang Pembelajaran
Masalah  Nilai Sejagat
Kandungan Matematik merangkumi lima bidang
 Penaakulan  Kemahiran Matematik pembelajaran utama yang saling berkait antara satu sama
 Komunikasi secara  Kemahiran Abad Ke-21 lain iaitu:
 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi  Nombor dan Operasi;
Matematik
 Perwakilan
 Perkaitan

Rajah 2: Kerangka Kurikulum Matematik Sekolah Menengah
5

 Sukatan dan Geometri; KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1
 Perkaitan dan Algebra;
 Statistik dan Kebarangkalian; dan seharusnya berupaya membentuk murid yang mampu
 Matematik Diskret. menggunakan kepelbagaian strategi penyelesaian masalah,
menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi, kreatif dan
Proses Matematik inovatif. Guru perlu mereka bentuk PdP yang menjadikan
penyelesaian masalah sebagai fokus perbincangan. Aktiviti
Proses matematik yang menyokong pembelajaran yang dijalankan perlu menuntut penglibatan murid secara
matematik yang berkesan dan berfikrah adalah: aktif dengan mengemukakan kepelbagaian soalan dan
 Penyelesaian masalah; tugasan yang mengandungi bukan sahaja soalan rutin
 Penaakulan; malah soalan bukan rutin. Penyelesaian masalah yang
 Komunikasi secara matematik; melibatkan soalan bukan rutin pada asasnya menuntut
 Perkaitan; dan tahap pemikiran dan penaakulan pada aras tinggi dan perlu
 Perwakilan. dibudayakan penggunaannya oleh guru bagi menyediakan
Kelima-lima proses matematik tersebut saling berkait dan murid yang mampu bersaing di peringkat global.
perlu dilaksanakan secara bersepadu merentas kurikulum.
Langkah-langkah penyelesaian masalah berikut perlu
Penyelesaian masalah merupakan jantung kepada ditekankan agar murid dapat menyelesaikan masalah
matematik. Justeru, kemahiran menyelesaikan masalah secara sistematik dan berkesan:
perlu dikembangkan secara menyeluruh, bersepadu dan  Memahami dan mentafsirkan masalah;
merentas keseluruhan Kurikulum Matematik. Sesuai dengan  Merancang strategi penyelesaian;
kepentingan penyelesaian masalah, proses matematik ini  Melaksanakan strategi; dan
menjadi tulang belakang dalam PdP matematik dan  Membuat refleksi.

Kepelbagaian penggunaan strategi umum dalam
penyelesaian masalah, termasuk langkah-langkah

6

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1

penyelesaiannya harus diperluaskan penggunaannya. samping mengkonsolidasikan kefahaman mereka terhadap
Antara strategi yang biasa digunakan ialah melukis gambar sesuatu konsep yang dipelajari.
rajah, mengenal pola, membuat jadual/carta atau senarai
secara bersistem; menggunakan algebra, mencuba kes Penaakulan merupakan asas penting untuk memahami
lebih mudah, menaakul secara mantik, cuba jaya, membuat matematik dengan lebih berkesan dan bermakna.
simulasi, bekerja ke belakang serta menggunakan analogi. Perkembangan penaakulan matematik berkait rapat dengan
perkembangan intelek dan komunikasi murid. Penaakulan
Berikut adalah antara proses yang perlu ditekankan melalui berupaya mengembangkan bukan sahaja kapasiti pemikiran
penyelesaian masalah iaitu pembentukan kapasiti murid logik malah turut meningkatkan kapasiti pemikiran kritis
dalam: yang juga merupakan asas kepada pemahaman matematik
 Merumus situasi yang melibatkan konteks yang pelbagai secara mendalam dan bermakna. Justeru, guru perlu
menyediakan ruang dan peluang dengan mereka bentuk
seperti peribadi, kemasyarakatan, saintifik dan bidang aktiviti PdP yang menuntut murid melakukan matematik
pekerjaan ke dalam bentuk matematik; serta terlibat secara aktif dalam membincangkan idea-idea
 Menggunakan dan mengaplikasikan konsep, fakta, matematik.
prosedur dan penaakulan dalam menyelesaikan
masalah; dan Elemen penaakulan dalam PdP mengelakkan murid
 Mentafsir, menilai dan membuat refleksi terhadap daripada menganggap matematik sebagai hanya satu set
penyelesaian atau keputusan yang dibuat dan prosedur atau algoritma yang perlu diikuti bagi
menentukan sama ada ianya munasabah. mendapatkan penyelesaian, tanpa memahami konsep
matematik yang sebenarnya secara mendalam. Penaakulan
Refleksi adalah langkah penyelesaian masalah yang bukan sahaja mengubah paradigma murid dari
penting. Refleksi membolehkan murid melihat, memahami mementingkan pengetahuan prosedural malah memberi
dan menghargai perspektif dari sudut yang berbeza di pengupayaan pemikiran dan intelektual apabila murid

7

dibimbing dan dilatih untuk membuat konjektur, KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1
mengesahkan konjektur, memberikan penerangan logikal,
menganalis, menilai dan memberi justifikasi terhadap semua Guru harus peka dengan peluang yang ada semasa
aktiviti matematik. Latihan sedemikian membentuk murid melaksanakan PdP bagi menggalakkan murid untuk
yang yakin dengan diri sendiri dan berani, selaras dengan menyatakan dan mempersembahkan idea matematik
hasrat untuk membentuk pemikir matematik yang mereka melalui teknik penyoalan yang sesuai. Komunikasi
berkeupayaan tinggi. yang melibatkan pelbagai perspektif dan pelbagai sudut
pendapat dapat membantu murid meningkatkan
Komunikasi secara matematik ialah proses menyatakan pemahaman matematik dengan lebih baik di samping
idea dan kefahaman secara lisan, visual atau bertulis meningkatkan keyakinan diri.
menggunakan nombor, tatatanda, simbol, gambar rajah,
graf, gambar atau perkataan. Komunikasi ialah proses yang Aspek yang penting dalam komunikasi matematik adalah
penting dalam pembelajaran matematik kerana komunikasi keupayaan untuk memberi penerangan dengan berkesan,
secara matematik membantu murid menjelaskan dan serta memahami dan mengaplikasikan notasi matematik
memperkukuh kefahaman matematik mereka. Melalui dengan betul. Murid perlu menggunakan laras bahasa dan
komunikasi, idea matematik dapat diluahkan dan difahami simbol matematik dengan betul bagi memastikan sesuatu
dengan lebih baik. Komunikasi secara matematik, sama ada idea matematik dapat dijelaskan dengan tepat.
secara lisan, penulisan atau menggunakan simbol dan
perwakilan visual (dengan menggunakan carta, graf, Komunikasi berkesan memerlukan persekitaran yang
gambar rajah dan lain-lain), dapat membantu murid sentiasa peka terhadap keperluan murid untuk berasa
memahami dan mengaplikasikan matematik dengan lebih selesa semasa bercakap, bertanya soalan, menjawab
efektif. soalan, menghuraikan pernyataan serta menjustifikasikan
pandangan kepada rakan sekelas dan juga guru. Murid
perlu diberi peluang untuk berkomunikasi secara aktif dalam
pelbagai suasana, contohnya berkomunikasi semasa

8

melakukan aktiviti secara berpasangan, berkumpulan atau KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1
memberi penerangan kepada seluruh kelas.
berkaitan dan menggunakan matematik untuk memodelkan
Perwakilan ialah satu komponen penting dalam matematik situasi, fizikal dan fenomena sosial. Apabila murid berupaya
dan sering digunakan untuk mewakilkan fenomena dunia mewakilkan konsep dalam pelbagai cara, mereka akan
sebenar. Oleh yang demikian, mesti wujud keserupaan membentuk fleksibiliti dalam pemikiran mereka tentang
antara aspek dunia yang diwakili dan aspek dunia yang konsep tersebut dan memahami bahawa terdapat
mewakili. Perwakilan boleh didefinisikan sebagai sebarang kepelbagaian cara untuk mewakilkan sesuatu idea
tatarajah huruf, imej atau objek konkrit yang boleh matematik bagi membolehkan masalah diselesaikan dengan
melambangkan atau mewakilkan sesuatu yang lain. lebih mudah.

Pada peringkat sekolah menengah, mewakilkan idea dan Perkaitan antara bidang-bidang dalam matematik seperti
model matematik secara umumnya menggunakan simbol, penghitungan, geometri, algebra, pengukuran dan statistik
geometri, graf, algebra, gambar rajah, perwakilan konkrit adalah penting bagi membolehkan murid mempelajari
dan perisian dinamik. Murid juga harus berupaya beralih konsep dan kemahiran secara bersepadu dan bermakna.
daripada satu bentuk perwakilan kepada bentuk perwakilan Dengan mengenali bagaimana konsep atau kemahiran
yang lain dan mengenal hubung kait antara perwakilan dalam bidang yang berbeza berhubung kait antara satu
tersebut serta menggunakan perwakilan yang pelbagai, sama lain, matematik akan dilihat dan dipelajari sebagai
relevan dan diperlukan dalam menyelesaikan masalah. satu disiplin ilmu yang menyeluruh, mempunyai kaitan
antara satu dengan yang lain dan memungkinkan konsep
Penggunaan perwakilan yang pelbagai akan membantu abstrak lebih mudah difahami.
murid untuk memahami konsep matematik dan perkaitan;
mengkomunikasikan pemikiran, hujah dan kefahaman Apabila idea matematik dikaitkan pula dengan pengalaman
mereka; mengenal perkaitan antara konsep matematik yang harian di dalam dan di luar bilik darjah, murid akan lebih
menyedari kegunaan, kepentingan, kekuatan dan keindahan

9

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1

matematik. Selain itu murid berpeluang menggunakan Jadual 1: Standard Proses Matematik
matematik secara kontekstual dalam bidang ilmu yang lain
dan dalam kehidupan harian mereka. Model matematik PENYELESAIAN MASALAH
digunakan untuk menerangkan situasi kehidupan sebenar
secara matematik. Murid akan mendapati kaedah ini boleh  Memahami masalah.
digunakan untuk mencari penyelesaian sesuatu masalah  Mengekstrak maklumat yang relevan dalam situasi yang
atau untuk meramal kemungkinan sesuatu situasi
berdasarkan model matematik tersebut. diberi dan menyusun maklumat secara sistematik.
 Merancang pelbagai strategi untuk menyelesaikan
Dalam melaksanakan Kurikulum Matematik, peluang untuk
membuat perkaitan perlu diwujudkan supaya murid dapat masalah.
mengaitkan pengetahuan konseptual dengan pengetahuan  Melaksanakan strategi mengikut rancangan yang
prosedural serta dapat mengaitkan topik-topik dalam
Matematik khususnya dan mengaitkan matematik dengan ditetapkan.
bidang lain secara amnya. Ini akan meningkatkan  Menghasilkan penyelesaian yang menepati kehendak
kefahaman murid dalam matematik dan menjadikan
matematik lebih jelas, bermakna dan menarik. masalah.
 Membuat tafsiran penyelesaian.
Standard Proses Matematik  Membuat semakan dan refleksi bagi penyelesaian dan

Berikut adalah standard Proses yang perlu dicapai oleh strategi yang digunakan.
murid melalui pelaksanaan kurikulum ini.
PENAAKULAN

 Mengenal penaakulan dan pembuktian sebagai asas
matematik.

 Mengenal pola, struktur, dan kesamaan dalam situasi
dunia sebenar dan perwakilan simbolik.

 Memilih dan menggunakan pelbagai jenis penaakulan
dan kaedah pembuktian.

 Membuat, menyiasat dan mengesahkan konjektur
matematik.

 Membina dan menilai hujah matematik dan bukti.
 Membuat keputusan dan menjustifikasi keputusan yang

dibuat.

BERKOMUNIKASI SECARA MATEMATIK

 Mengorganisasi dan menggabungkan pemikiran
matematik melalui komunikasi untuk menjelas dan
mengukuhkan kefahaman matematik.

10

 Mengkomunikasi pemikiran dan idea matematik secara KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1
jelas dan yakin.
Kemahiran
 Menggunakan bahasa matematik untuk menyatakan
idea matematik dengan tepat. Kemahiran yang harus dikembangkan dan dipupuk dalam
kalangan murid melalui mata pelajaran ini meliputi
 Menganalisis dan menilai pemikiran matematik dan Kemahiran Matematik, Kemahiran Abad Ke-21 dan
strategi orang lain. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).

PERWAKILAN Kemahiran Matematik merujuk antara lain kemahiran seperti
mengukur dan membina, membuat anggaran dan
 Menggambarkan idea matematik menggunakan penghampiran, memungut dan mengendali data,
pelbagai jenis perwakilan. mewakilkan dan mentafsir data, mengenal perkaitan dan
mewakilkannya secara matematik, menterjemahkan situasi
 Membuat interpretasi daripada perwakilan yang sebenar kepada model matematik, menggunakan laras
diberikan. bahasa matematik yang betul, mengaplikasikan penaakulan
mantik, menggunakan algoritma dan perkaitan,
 Memilih jenis perwakilan yang sesuai. menggunakan alat matematik, menyelesaikan masalah,
 Menggunakan pelbagai jenis perwakilan matematik membuat keputusan dan sebagainya. Selain itu, kurikulum
ini menuntut pembentukan kemahiran matematik murid
untuk: dalam aspek kreativiti, keperluan murid membentuk keaslian
i) Mempermudahkan idea matematik yang kompleks. dalam pemikiran mereka dan keupayaan melihat perkara di
ii) Membantu dalam menyelesaikan masalah. sekeliling dengan cara yang baharu dan perspektif yang
iii) Membina model dan mentafsir fenomena matematik. berbeza bagi tujuan membangunkan individu yang kreatif
iv) Membuat hubungan antara pelbagai jenis dan inovatif. Penggunaan alat matematik secara berstrategi,
tepat dan berkesan amat ditekankan dalam PdP matematik.
perwakilan.

PERKAITAN

 Mengenal pasti dan menggunakan perkaitan antara idea
matematik.

 Memahami bagaimana idea matematik saling
berhubung dan disusun atur menjadi kesatuan yang
padu.

 Mengaitkan idea matematik dengan kehidupan harian
dan bidang lain.

11

Alat matematik yang dimaksudkan termasuk kertas dan KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1
pensel, pembaris, jangka sudut, jangka lukis, kalkulator,
hamparan elektronik, perisian dinamik dan sebagainya. membuat visualisasi tentang sifat fungsi dan grafnya,
penggunaan kertas dan pensel masih merupakan hasil
Ledakan kemajuan pelbagai teknologi dalam kehidupan pembelajaran yang harus dicapai oleh semua murid. Begitu
masa kini menjadikan penggunaan teknologi elemen juga dalam mendapatkan punca-punca kepada persamaan
penting dalam pengajaran matematik. Guru yang berkesan kuadratik. Teknologi perlu digunakan secara bijaksana bagi
akan memaksimumkan potensi dan keupayaan teknologi membantu murid membentuk konsep, meningkatkan
agar murid dapat membentuk kefahaman serta kefahaman, membuat visualisasi dan sebagainya di
meningkatkan minat dan profisiensi mereka dalam samping memperkayakan pengalaman pembelajaran.
matematik. Memandangkan keupayaan dan keberkesanan
teknologi terhadap kandungan matematik yang diajar, maka Secara spesifiknya kemahiran menggunakan teknologi yang
guru perlu membudayakan penggunaan teknologi perlu dipupuk dalam diri murid melalui mata pelajaran
khususnya kalkulator grafik, perisian komputer seperti Matematik ialah keupayaan murid:
Geometer’s Sketchpad, Geogebra, hamparan elektronik,  Menggunakan teknologi bagi meneroka, menyelidik,
perisian pembelajaran, Internet dan lain-lain.
memodelkan matematik dan seterusnya membentuk
Walau bagaimanapun, teknologi harus digunakan secara konsep matematik yang mendalam;
bijaksana. Kalkulator sebagai contoh tidak harus digunakan  Menggunakan teknologi untuk membantu dalam
sehingga mengabaikan kepentingan mencongak dan asas pengiraan bagi menyelesaikan masalah dengan
mengira. Kecekapan melaksanakan pengiraan adalah berkesan;
penting terutamanya di peringkat rendah dan murid tidak  Menggunakan teknologi terutamanya teknologi
harus bergantung kepada kalkulator sepenuhnya. Sebagai elektronik dan digital untuk mencari, mengurus, menilai
contoh, walaupun kalkulator grafik membantu murid dan mengkomunikasikan maklumat; dan
 Menggunakan teknologi secara bertanggungjawab dan
beretika.

12

Penggunaan teknologi seperti perisian dinamik, kalkulator KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1
grafik, Internet dan sebagainya perlu diintegrasikan dalam
PdP matematik bagi membantu murid membentuk  Nilai matematik – iaitu nilai dalam pengetahuan
kefahaman mendalam tentang sesuatu konsep terutamanya matematik yang merangkumi penekanan kepada sifat-
yang melibatkan konsep yang abstrak. sifat dalam pengetahuan matematik; dan

Nilai Dalam Pendidikan Matematik  Nilai sejagat – iaitu nilai murni sejagat yang diterapkan
merentas semua mata pelajaran.
Nilai adalah kualiti afektif yang ingin dibentuk melalui PdP
matematik menggunakan konteks yang sesuai. Nilai Pembentukan nilai melalui PdP matematik juga seharusnya
kebiasaannya diajar dan dipelajari secara implisit di dalam melibatkan unsur ketuhanan, kepercayaan, minat,
sesi pembelajaran. Nilai murni yang dipupuk akan penghargaan, keyakinan, kecekapan dan ketabahan.
seterusnya menjelmakan sikap yang baik. Penerapan nilai Kepercayaan kepada kekuasaan dan kebesaran tuhan pada
dan sikap dalam PdP matematik bertujuan melahirkan insan asasnya boleh dipupuk melalui kandungan dalam kurikulum
yang berketerampilan dari aspek pengetahuan dan ini. Perkaitan antara kandungan yang dipelajari dengan
kemahiran di samping memiliki akhlak yang mulia. dunia sebenar mampu menampakkan dan mengesahkan
Penghayatan nilai murni juga dapat membentuk generasi lagi kebesaran dan kekuasaan pencipta alam semesta.
muda yang berhemah tinggi dan berkeperibadian luhur dan
mempunyai sikap yang baik. Unsur sejarah dan patriotisme juga perlu diterapkan
mengikut kesesuaian tajuk bagi membolehkan murid
Nilai yang harus dibangunkan dalam diri murid melalui PdP menghayati matematik dan memberangsangkan lagi minat
matematik ialah: serta keyakinan murid terhadap matematik. Unsur sejarah
seperti peristiwa tertentu tentang ahli matematik atau
sejarah ringkas tentang sesuatu konsep atau simbol juga
ditekankan dalam kurikulum ini.

13

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1

KEMAHIRAN ABAD KE-21 PROFIL MURID PENERANGAN
Pemikir
Satu daripada hasrat KSSM adalah untuk melahirkan murid Mereka berfikir secara kritikal, kreatif
yang mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi Kerja dan inovatif; mampu untuk
fokus kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan Sepasukan menangani masalah yang kompleks
kerjaya yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran dan membuat keputusan yang
Abad Ke-21 bermatlamat untuk melahirkan murid yang Bersifat Ingin beretika. Mereka berfikir tentang
mempunyai ciri-ciri yang dinyatakan dalam profil murid Tahu pembelajaran dan diri mereka
seperti dalam Jadual 2 supaya berupaya bersaing di sebagai pelajar. Mereka menjana
peringkat global. Penguasaan Standard Kandungan (SK) soalan dan bersifat terbuka kepada
dan Standard Pembelajaran (SP) dalam Kurikulum perspektif, nilai dan tradisi individu
Matematik menyumbang kepada pemerolehan Kemahiran dan masyarakat lain. Mereka
Abad Ke-21 dalam kalangan murid. berkeyakinan dan kreatif dalam
menangani bidang pembelajaran
Jadual 2: Profil Murid yang baru

PROFIL MURID PENERANGAN Mereka boleh bekerjasama secara
berkesan dan harmoni dengan
Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan orang lain. Mereka mengalas
mengatasi kesukaran, mengatasi tanggungjawab bersama serta
Mahir cabaran dengan kebijaksanaan, menghormati dan menghargai
Berkomunikasi keyakinan, toleransi, dan empati. sumbangan yang diberikan oleh
setiap ahli pasukan. Mereka
Mereka menyuarakan dan memperoleh kemahiran
meluahkan fikiran, idea dan interpersonal melalui aktiviti
maklumat dengan yakin dan kreatif kolaboratif, dan ini menjadikan
secara lisan dan bertulis, mereka pemimpin dan ahli pasukan
menggunakan pelbagai media dan yang lebih baik.
teknologi.
Mereka membangunkan rasa ingin
tahu semula jadi untuk meneroka
strategi dan idea baru. Mereka
mempelajari kemahiran yang
diperlukan untuk menjalankan inkuiri
dan penyelidikan, serta
menunjukkan sifat berdikari dalam

14

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1

PROFIL MURID PENERANGAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Berprinsip
pembelajaran. Mereka menikmati Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam
Bermaklumat pengalaman pembelajaran kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat
sepanjang hayat secara berterusan. menterjemahkan dalam PdP bagi merangsang pemikiran
Penyayang/ berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid.
Prihatin Mereka berintegriti dan jujur, Penerangan KBAT adalah berfokus kepada empat tahap
Patriotik kesamarataan, adil dan pemikiran seperti Jadual 3.
menghormati maruah individu,
kumpulan dan komuniti. Mereka Jadual 3: Tahap Pemikiran dalam KBAT
bertanggungjawab atas tindakan,
akibat tindakan serta keputusan TAHAP PENERANGAN
mereka. PEMIKIRAN

Mereka mendapatkan pengetahuan Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, kemahiran
dan membentuk pemahaman yang dan nilai dalam situasi berlainan untuk
luas dan seimbang merentasi melaksanakan sesuatu perkara
pelbagai disiplin pengetahuan.
Mereka meneroka pengetahuan Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada
dengan cekap dan berkesan dalam bahagian kecil untuk memahami dengan
konteks isu tempatan dan global. lebih mendalam serta hubung kait antara
Mereka memahami isu-isu etika / bahagian berkenaan
undang-undang berkaitan maklumat
yang diperoleh. Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan
menggunakan pengetahuan,
Mereka menunjukkan empati, belas pengalaman, kemahiran dan nilai serta
kasihan dan rasa hormat terhadap memberi justifikasi
keperluan dan perasaan orang lain.
Mereka komited untuk berkhidmat Mencipta Menghasilkan idea, produk atau kaedah
kepada masyarakat dan yang kreatif dan inovatif
memastikan kelestarian alam
sekitar.

Mereka mempamerkan kasih
sayang, sokongan dan rasa hormat
terhadap negara.

15

KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1
pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam membuat
penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, masalah dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan
membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta alat berfikir seperti peta pemikiran dan peta minda serta
sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran berfikir kritis, kreatif penyoalan aras tinggi untuk menggalakkan murid berfikir.
dan menaakul dan strategi berfikir.
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai
sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat PdP matematik yang baik menuntut guru merancang aktiviti
pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan dengan teliti serta menggabungjalinkan kepelbagaian
bukti yang munasabah. strategi yang membolehkan murid bukan sahaja memahami
kandungan secara mendalam, malah dicabar untuk berfikir
Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk pada aras yang lebih tinggi.
menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan
bernilai dengan menggunakan daya imaginasi secara asli PdP matematik menekankan penglibatan murid secara aktif
serta berfikir tidak mengikut kelaziman. yang antara lain boleh dicapai melalui:
 Pembelajaran berasaskan Inkuiri yang melibatkan
Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat
pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional. penyiasatan dan penerokaan matematik;
 Pembelajaran berasaskan masalah; dan
Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur  Penggunaan teknologi bagi membentuk konsep.
dan berfokus untuk menyelesaikan masalah.
Inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan
KBAT boleh diaplikasi dalam bilik darjah melalui aktiviti pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara am
berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian bermaksud mencari maklumat, menyoal dan menyiasat
sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Penemuan
merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran secara

16

penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1
dan ditemui oleh murid sendiri. Melalui aktiviti yang
dijalankan murid akan menyiasat sesuatu fenomena, menilai era globalisasi serta berupaya menghadapi cabaran abad
pola dan seterusnya mencapai kesimpulan sendiri. Guru ke-21.
kemudian membimbing murid untuk membincangkan dan
memahami konsep mematik melalui hasil inkuiri tersebut. Matematik adalah bidang ilmu yang berteraskan konsep,
Kurikulum Standard Matematik memberi penekanan kepada fakta, sifat, peraturan, corak dan proses. Oleh itu, strategi
kefahaman konseptual yang mendalam, kecekapan dalam yang digunakan dalam pengajaran dan pengajaran
manipulasi, kebolehan menaakul dan berkomunikasi secara matematik memerlukan kepelbagaian dan keseimbangan.
matematik. Justeru PdP yang melibatkan inkuiri, Strategi yang bersifat tradisional kadang kala masih
penerokaan dan penyiasatan matematik perlu dijalankan di diperlukan apabila mengajar kandungan yang berasaskan
mana sesuai. Guru perlu mereka bentuk PdP yang memberi prosedural. Sebahagian kandungan pula menuntut guru
ruang dan peluang bagi murid membuat konjektur, menyediakan aktiviti pembelajaran yang membolehkan
menaakul, bertanya soalan, membuat refleksi dan murid menemui konsep secara kendiri. Justeru, teknik
seterusnya membentuk konsep dan pengetahuan secara penyoalan yang berstruktur diperlukan bagi membolehkan
kendiri. murid menemui peraturan, pola ataupun sifat sesuatu
konsep matematik.
Peluang dan pengalaman pembelajaran yang pelbagai,
pengintegrasian penggunaan teknologi, dan penyelesaian Penggunaan bahan bantu mengajar dan pelaksanaan
masalah yang melibatkan keseimbangan kedua-dua soalan tugasan dalam bentuk pembentangan atau kerja projek
rutin dan bukan rutin juga ditekankan dalam PdP matematik. perlu dirangkum dalam pengalaman pembelajaran yang
Soalan bukan rutin yang memerlukan pemikiran aras tinggi disediakan untuk murid bagi menghasilkan murid yang
ditekankan bagi mencapai hasrat menghasilkan modal insan berketerampilan mengaplikasikan pengetahuan dan
yang berfikrah, kreatif dan inovatif, mampu bersaing dalam kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah yang
melibatkan situasi harian di samping dapat membentuk
kemahiran insaniah.

17

Selain itu guru perlu menggunakan kepelbagaian KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1
pendekatan dan strategi PdP seperti pembelajaran
kooperatif, pembelajaran masteri, pembelajaran kontekstual, dengan keperluan mereka. Setiap murid perlu mempunyai
konstruktivisme, pembelajaran berasaskan projek dan peluang sama rata dalam membentuk kefahaman konsep
sebagainya. dan juga kecekapan prosedural. Untuk itu guru harus teliti
dalam menyediakan ekosistem pembelajaran dan diskusi
Pembelajaran matematik yang berfikrah perlu dijelmakan intelektual yang memerlukan murid berkolaborasi dalam
dalam amalan PdP. Justeru, strategi PdP haruslah menyelesaikan tugasan yang bermakna dan mencabar.
berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi Kreativiti dan inovasi merupakan elemen utama dalam
dan menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman perkembangan masyarakat berilmu abad ke-21. Kedua-dua
sendiri. Pendekatan dan strategi pembelajaran seperti elemen ini bakal memberi sumbangan besar terhadap
inkuiri-penemuan, penerokaan dan penyiasatan matematik kemakmuran sosial dan individu sesebuah negara. Negara
serta aktiviti yang berpusatkan murid dengan berbantukan amat memerlukan modal insan yang kreatif dan inovatif agar
alat matematik yang bersesuaian, tuntas dan berkesan mampu bersaing dalam dunia yang semakin kompetitif dan
dapat menjadikan pengalaman pembelajaran matematik dinamik. Pendidikan dilihat sebagai pencerna dan wahana
menyeronokkan, bermakna, berguna dan mencabar yang kepada pembentukan kemahiran kreativiti dan inovasi
seterusnya akan membentuk kefahaman konsep yang dalam kalangan rakyat.
mendalam.
Kreativiti dan inovasi ialah dua perkara yang saling
Guru juga perlu mempelbagaikan kaedah dan strategi PdP berkaitan. Secara umum, kreativiti merujuk tindakan
bagi memenuhi keperluan murid yang mempunyai penghasilan idea, pendekatan atau tindakan baru. Inovasi
kepelbagaian kebolehan, kecenderungan dan minat. pula ialah proses menjana idea kreatif dalam konteks
Keterlibatan aktif murid dalam aktiviti yang bermakna dan tertentu. Keupayaan kreativiti dan inovasi merupakan
mencabar memerlukan sesi PdP yang direka bentuk khusus kemahiran yang boleh dibentuk, diasah dan dipupuk dalam
diri murid melalui PdP di bilik darjah. Matematik ialah sains
pola dan perkaitan yang mengandungi keindahan yang

18

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1

amat berkait rapat dengan fenomena alam. Justeru, konstruktivisme, pembelajaran berasaskan projek,
matematik merupakan wadah dan pemangkin bagi pembelajaran berasaskan masalah dan sebagainya perlu
mengembangkan kemahiran kreatif dan inovatif murid dilaksanakan mengikut keperluan dan kesesuaian.
melalui tugasan dan aktiviti yang sesuai.
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
Guru perlu mereka bentuk PdP yang menggalakkan dan
memupuk kreativiti dan inovasi. Antara strategi yang boleh Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah
digunakan ialah melibatkan murid dalam aktiviti kognitif yang diterapkan dalam proses PdP selain yang ditetapkan
yang kompleks seperti: dalam standard kandungan. Elemen-elemen ini diterapkan
 Pelaksanaan tugasan yang melibatkan soalan bukan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal
insan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran
rutin yang memerlukan kepelbagian strategi semasa dan masa hadapan. Elemen-elemen di dalam EMK
penyelesaian masalah dan tahap pemikiran yang tinggi; adalah seperti berikut:
 Penggunaan teknologi dalam meneroka, membina
kefahaman konsep dan menyelesaikan masalah; 1. Bahasa
 Membudayakan amalan yang membolehkan murid
mempamerkan hasil kreativiti dan inovatif dalam bentuk  Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu
yang pelbagai; dan dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.
 Mereka bentuk PdP yang menyediakan ruang dan
peluang untuk murid melakukan matematik dan  Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek
membentuk kefahaman melalui aktiviti penerokaan dan sebutan, struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras
penyiasatan berasaskan inkuiri. bahasa perlu diberi penekanan bagi membantu
murid menyusun idea dan berkomunikasi secara
Kepelbagaian pendekatan dan strategi PdP yang lain berkesan.
seperti pembelajaran masteri, pembelajaran kontekstual,

19

2. Kelestarian Alam Sekitar KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1

 Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar 4. Sains Dan Teknologi
dalam jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua
mata pelajaran.  Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi
dapat meningkatkan literasi sains serta teknologi
 Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan dalam kalangan murid.
alam sekitar dan kelestarian global penting dalam
membentuk etika murid untuk menghargai alam.  Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat
membantu serta menyumbang kepada pembelajaran
3. Nilai Murni yang lebih cekap dan berkesan.

 Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata  Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP
pelajaran supaya murid sedar akan kepentingan dan merangkumi empat perkara iaitu:
mengamalkannya. (i) Pengetahuan sains dan teknologi (fakta,
prinsip, konsep yang berkaitan dengan sains
 Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, dan teknologi);
kemanusiaan dan kewarganegaraan kebangsaan (ii) Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan
dan global yang menjadi amalan dalam kehidupan kemahiran manipulatif tertentu);
harian. (iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,
keselamatan); dan
(iv) Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP.

20

5. Patriotisme KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1

 Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua 7. Keusahawanan
mata pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat
masyarakat.  Penerapan elemen keusahawanan bertujuan
membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan
 Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan
mempunyai semangat cintakan negara dan murid.
berbangga sebagai rakyat Malaysia.
 Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP
6. Kreativiti Dan Inovasi melalui aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti
rajin, jujur, amanah dan bertanggungjawab serta
 Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi membangunkan minda kreatif dan inovatif untuk
untuk mengumpul, mencerna dan menjana idea atau memacu idea ke pasaran.
mencipta sesuatu yang baharu atau asli melalui
ilham atau gabungan idea yang ada. 8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi

 Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui  Penerapan elemen TMK dalam PdP memastikan
ubah suaian, membaiki dan mempraktikkan idea. murid dapat mengaplikasi dan mengukuhkan
pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang
 Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu dipelajari.
untuk memastikan pembangunan modal insan yang
mampu menghadapi cabaran Abad 21.  Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid
menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik
 Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dan menyeronokkan serta meningkatkan kualiti
dalam PdP. pembelajaran.

21

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1

 TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang semester atau tahun. Dalam melaksanakan PS, guru perlu
hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi merancang, membina item, mentadbir, memeriksa, merekod
meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap dan melapor tahap penguasaan murid dalam mata pelajaran
kandungan mata pelajaran. yang diajar berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan
Pentaksiran (DSKP).
PENTAKSIRAN
Maklumat yang dikumpul melalui PS seharusnya membantu
Pentaksiran Sekolah (PS) adalah sebahagian daripada guru menentukan kekuatan dan kelemahan murid dalam
pendekatan pentaksiran yang merupakan satu proses mencapai sesuatu standard kandungan. Maklumat yang
mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid yang dikumpul ini juga seharusnya membantu guru mengadaptasi
dirancang, dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan. PdP berdasarkan keperluan dan kelemahan murid mereka.
Proses ini berlaku berterusan secara formal dan tidak formal PS yang menyeluruh perlu dirancang dengan baik dan
supaya guru dapat menentukan tahap penguasaan sebenar dijalankan secara berterusan sebagai sebahagian daripada
murid. PS perlu dilaksanakan secara holistik berdasarkan aktiviti di bilik darjah. Usaha guru dalam melaksanakan PS
prinsip inklusif, autentik dan setempat (localised). Maklumat yang holistik di samping membantu memperbaiki kelemahan
yang diperoleh dari PS akan digunakan oleh pentadbir, murid akan membentuk ekosistem pembelajaran yang
guru, ibu bapa dan murid dalam merancang tindakan seimbang.
susulan ke arah peningkatan perkembangan pembelajaran
murid. Dalam usaha memastikan PS membantu meningkatkan
keupayaan dan pencapaian murid, guru harus
PS boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan menggunakan strategi pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri
sumatif. Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring berikut:
dengan proses PdP, manakala pentaksiran secara sumatif  Mengambil kira pengetahuan, kemahiran dan nilai yang
dilaksanakan pada akhir suatu unit pembelajaran, penggal,
dihasratkan dalam kurikulum;

22

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1

 Bentuk yang pelbagai seperti pemerhatian terhadap Jadual 4: Tahap Penguasaan Umum
aktiviti yang dijalankan, ujian, pembentangan, projek,
folio dan sebagainya; TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
 Direka bentuk bagi membolehkan murid mempamerkan
pelbagai keupayaan pembelajaran; Mempamerkan pengetahuan asas

 Adil kepada semua murid; dan 1 dengan contohnya menyatakan sesuatu
 Holistik iaitu mengambil kira pelbagai aras kognitif, idea matematik sama ada secara lisan

afektif dan psikomotor. atau bukan lisan.

Pentaksiran Kandungan Mempamerkan kefahaman dengan

Pentaksiran kandungan pada umumnya dilakukan secara 2 contohnya menerangkan sesuatu
topikal merangkumi juga pentaksiran proses dan kemahiran konsep matematik sama ada secara
matematik. Pentaksiran secara topikal berserta
pengintegrasian proses dan kemahiran matematik ini lisan atau bukan lisan.
bertujuan melihat sejauh mana murid memahami Standard
Kandungan tertentu secara menyeluruh dan holistik. Oleh Mengaplikasikan kefahaman dengan
itu adalah penting bagi guru menggunakan pertimbangan 3 contohnya melakukan pengiraan,
profesional dalam menentukan tahap penguasaan murid.
Standard Prestasi (SPi) bagi setiap topik dibina berdasarkan membina jadual dan melukis graf.
Tahap Penguasaan Umum seperti dalam Jadual 4.
Mengaplikasikan pengetahuan dan

kemahiran yang sesuai dengan

4 contohnya menggunakan algoritma,
rumus, prosedur atau kaedah asas

dalam konteks penyelesaian masalah

rutin yang mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan
kemahiran yang sesuai dalam situasi
baharu dengan contohnya
melaksanakan prosedur yang berlapis,
5 menggunakan perwakilan berdasarkan
sumber maklumat yang berbeza dan
menaakul secara langsung dalam
konteks penyelesaian masalah rutin
yang kompleks.

23

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1

TAHAP TAFSIRAN membantu mereka meningkatkan amalan nilai yang baik
PENGUASAAN berdasarkan Jadual 5.

Mengaplikasikan pengetahuan dan Jadual 5: Pentaksiran Nilai dalam Pendidikan Matematik

kemahiran yang sesuai dengan

contohnya menggunakan maklumat

berdasarkan penyiasatan dan NILAI DALAM PENDIDIKAN TAHAP
MATEMATIK PENGHAYATAN
6 pemodelan terhadap situasi masalah
yang kompleks; menaakul pada tahap

yang tinggi; membentuk pendekatan dan

strategi baharu dalam konteks 1 Berminat untuk belajar
matematik.
penyelesaian masalah bukan rutin

secara kreatif.

SPi menggariskan elemen yang perlu diambil kira dalam 2 Menghargai keindahan dan Rendah:
mentaksir dan melaporkan pencapaian murid bagi setiap kepentingan matematik. 1, 2 atau 3 daripada
topik. SPi diletakkan pada akhir setiap topik bagi semua standard yang
memudahkan guru. 3 Yakin dan tabah dalam disenaraikan
pembelajaran matematik. diperhatikan

4 Sanggup belajar daripada Sederhana:
kesilapan. 4, 5 atau 6 daripada

Pentaksiran Nilai 5 Berusaha ke arah ketepatan. semua standard yang
disenaraikan
Elemen sikap dan nilai yang perlu dipamerkan dan
diamalkan oleh murid ditaksir secara berterusan melalui 6 Mengamalkan pembelajaran diperhatikan
media yang pelbagai seperti pemerhatian, latihan, kendiri. Tinggi:
pembentangan, respon murid secara lisan, kerja
berkumpulan dan sebagainya. Pelaporan pencapaian 7 Berani mencuba sesuatu yang 7, 8 atau 9 daripada
elemen ini boleh dilakukan pada pertengahan tahun dan baharu. semua standard yang
akhir tahun bagi melihat perkembangan murid dan disenaraikan

8 Bekerja secara sistematik. diperhatikan

9 Menggunakan alat matematik
secara tepat dan berkesan.

24

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1

Tahap penghayatan Nilai Dalam Pendidikan Matematik Keseluruhan harus dikembangkan dalam diri murid secara
dikategorikan kepada tiga tahap iaitu Rendah, Sederhana bersepadu melalui tugasan yang pelbagai. Oleh itu, guru
dan Tinggi. perlu menggunakan kebijaksanaan mereka untuk membuat
pertimbangan profesional dalam menentukan tahap
Guru perlu menilai elemen ini secara holistik dan penguasaan keseluruhan murid. Pelaporan tahap
menyeluruh melalui penelitian dan pemerhatian serta penguasaan keseluruhan ini walau bagaimanapun tidak
menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam mengandungi elemen nilai yang mana seharusnya
menentukan tahap penghayatan nilai yang perlu diberikan dilaporkan secara berasingan bagi memudahkan pihak
kepada seseorang murid. berkepentingan menilai tahap penghayatan murid dalam
aspek berkenaan. Jadual 6 dirujuk untuk mentaksir dan
Pelaporan Tahap Penguasaan Keseluruhan melaporkan tahap penguasaan murid secara keseluruhan.

Pelaporan secara keseluruhan adalah diperlukan bagi Jadual 6: Tahap Penguasaan Keseluruhan
menentukan tahap pencapaian murid di akhir tempoh
tertentu persekolahan. Pelaporan ini merangkumi aspek TAHAP KANDUNGAN, KEMAHIRAN DAN
kandungan, kemahiran dan proses matematik yang PENGUASAAN PROSES MATEMATIK
ditekankan dalam kurikulum, termasuklah kemahiran berfikir
aras tinggi. Untuk itu guru perlu menilai murid secara Murid berupaya: menjawab soalan yang
kolektif, keseluruhan dan holistik dengan mengambil kira
semua aktiviti murid secara berterusan melalui media yang mana semua maklumat berkaitan
pelbagai seperti pencapaian dalam peperiksaan, ujian
topikal, pemerhatian, latihan, pembentangan, respon murid 1 diberi dan soalan ditakrifkan dengan
secara lisan, kerja berkumpulan, projek dan sebagainya. jelas. Mengenal pasti maklumat dan
Elemen yang ditekankan dalam Tahap Penguasaan
menjalankan prosedur rutin mengikut

arahan yang jelas.

Murid berupaya: mengenal dan
mentafsirkan situasi secara langsung,
2 menggunakan suatu perwakilan
tunggal, menggunakan algoritma,
rumus, prosedur atau kaedah asas,
membuat penaakulan langsung dan

25

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1

TAHAP KANDUNGAN, KEMAHIRAN DAN TAHAP KANDUNGAN, KEMAHIRAN DAN
PENGUASAAN PROSES MATEMATIK PENGUASAAN PROSES MATEMATIK

membuat pentafsiran bagi strategik menggunakan kemahiran
keputusanyang diperoleh. berfikir dan menaakul secara
mendalam; menggunakan pelbagai
Murid berupaya: melaksanakan perwakilan yang sesuai serta
prosedur yang dinyatakan dengan jelas, mempamerkan kefahaman yang
termasuk prosedur yang berlapis, mendalam; membuat refleksi terhadap
mengaplikasikan strategi penyelesaian keputusan dan tindakan; merumus dan
masalah yang mudah, mentafsir dan berkomunikasi dengan penerangan
3 menggunakan perwakilan berdasarkan dan hujah berdasarkan pentafsiran,
sumber maklumat yang berbeza, perbincangan dan tindakan.
menaakul secara langsung dan
berkomunikasi secara ringkas dalam Murid berupaya: mengkonsepsi,
memberikan pentafsiran, keputusan membuat generalisasi dan
dan penaakulan. menggunakan maklumat berdasarkan
penyiasatan dan pemodelan terhadap
Murid berupaya: menggunakan secara situasi masalah yang kompleks;
menghubung kait sumber maklumat
berkesan model eksplisit bagi situasi dan perwakilan yang berbeza dan
menukarkan bentuk perwakilan antara
kompleks yang konkrit, memilih dan satu dengan yang lain secara fleksibel;
6 memiliki pemikiran matematik dan
mengintegrasikan perwakilan yang kemahiran menaakul pada tahap yang
tinggi; mempamerkan kefahaman yang
berbeza dan mengaitkan dengan mendalam; membentuk pendekatan
dan strategi baharu untuk menangani
4 situasi dunia sebenar, menggunakan situasi baharu; merumus dan
kemahiran dan menaakul secara berkomunikasi dengan penerangan
dan hujah berdasarkan pentafsiran,
fleksibel berdasarkan kefahaman yang perbincangan, refleksi dan tindakan
secara tepat.
mendalam dan berkomunikasi dengan

penerangan dan hujah berdasarkan

pentafsiran, perbincangan dan

tindakan.

Murid berupaya: membangun dan
menggunakan model bagi situasi
5 kompleks; mengenal pasti kekangan
dan membuat andaian yang spesifik;
mengaplikasi strategi penyelesaian
masalah yang sesuai; bekerja secara

26

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1

Berdasarkan Tahap Penguasaan Keseluruhan jelas bahawa Standard Pembelajaran ialah suatu penetapan kriteria atau
guru perlu menggunakan kepelbagaian tahap kesukaran indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh
dan kompleksiti tugasan yang dapat mengakses diukur bagi setiap standard kandungan.
kepelbagaian elemen dan tahap penguasaan murid.
Pentaksiran yang holistik ini diperlukan dalam membentuk Terdapat juga lajur Catatan yang memperincikan antara
murid yang mempunyai kemahiran global. Penguasaan lain:
kandungan perlu disokong dengan keupayaan murid  Limitasi dan skop Standard Kandungan dan Standard
mencapai dan mengaplikasikan proses dan seterusnya
mempamerkan keupayaan dalam menyelesaikan masalah Pembelajaran;
yang kompleks terutamanya yang melibatkan situasi  Cadangan aktiviti PdP; dan
kehidupan sebenar. Adalah penting bagi setiap guru  Maklumat atau nota berkaitan dengan matematik yang
melaksanakan pentaksiran yang komprehensif dan
seterusnya malaporkan Tahap Penguasaan yang adil dan menyokong kefahaman guru.
saksama bagi setiap murid mereka.
Standard Prestasi ialah suatu set kriteria umum yang
ORGANISASI KANDUNGAN menunjukkan tahap-tahap prestasi yang perlu murid
pamerkan sebagai tanda bahawa sesuatu perkara itu telah
KSSM Matematik mengandungi tiga bahagian iaitu Standard dikuasai murid.
Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi.
Dalam menyediakan aktiviti dan persekitaran pembelajaran
Standard Kandungan ialah penyataan spesifik tentang yang sesuai dan relevan dengan kebolehan serta minat
perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam murid, guru perlu menggunakan kreativiti dan kebijaksanaan
suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek profesional mereka. Senarai aktiviti yang dicadangkan
pengetahuan, kemahiran dan nilai. bukanlah sesuatu yang mutlak. Guru disarankan
menggunakan sumber yang pelbagai seperti buku dan
Internet dalam menyediakan aktiviti PdP bersesuaian
dengan keupayaan dan minat murid mereka.

27

28

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1

BIDANG PEMBELAJARAN

NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK

1. NOMBOR NISBAH

29

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1

1. NOMBOR NISBAH

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1.1 Integer 1.1.1 Mengenal nombor positif dan nombor negatif Kaitkan dengan situasi kehidupan
berdasarkan situasi sebenar. sebenar seperti pergerakan ke kiri
dan ke kanan, ke atas dan ke
1.1.2 Mengenal dan memerihalkan integer. bawah.

1.1.3 Mewakilkan integer pada garis nombor dan
membuat perkaitan antara nilai integer dengan
kedudukan integer tersebut berbanding integer lain
pada garis nombor.

1.1.4 Membanding dan menyusun integer mengikut
tertib.

1.2 Operasi asas aritmetik 1.2.1 Menambah dan menolak integer menggunakan Kaedah lain seperti bahan konkrit
yang melibatkan integer garis nombor atau kaedah lain yang sesuai. (cip berwarna), bahan manipulatif
Seterusnya membuat generalisasi tentang maya dan perisian GSP.
penambahan dan penolakan integer.

1.2.2 Mendarab dan membahagi integer menggunakan
pelbagai kaedah. Seterusnya membuat
generalisasi tentang pendaraban dan
pembahagian integer.

1.2.3 Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan
operasi asas aritmetik bagi integer mengikut tertib
operasi.

30

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1

1. NOMBOR NISBAH

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1.2.4 Menghuraikan hukum operasi aritmetik iaitu Jalankan aktiviti penerokaan.
Hukum Identiti, Hukum Kalis Tukar Tertib, Hukum
Kalis Sekutuan dan Hukum Kalis Agihan.

1.2.5 Membuat pengiraan yang efisien dengan Contoh pengiraan efisien yang
menggunakan hukum operasi asas aritmetik. melibatkan Hukum Kalis Agihan:
2030 × 25 = (2000 + 30) × 25
1.2.6 Menyelesaikan masalah yang melibatkan integer.
= 50 000 + 750
= 50 750
Pengiraan yang efisien mungkin
berbeza antara murid.

1.3 Pecahan positif dan 1.3.1 Mewakilkan pecahan positif dan pecahan negatif
pecahan negatif pada garis nombor.

1.3.2 Membanding dan menyusun pecahan positif dan
pecahan negatif mengikut tertib.

1.3.3 Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan
operasi asas aritmetik bagi pecahan positif dan
pecahan negatif mengikut tertib operasi.

1.3.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan pecahan
positif dan pecahan negatif.

1.4 Perpuluhan positif dan 1.4.1 Mewakilkan perpuluhan positif dan perpuluhan
perpuluhan negatif negatif pada garis nombor.

31

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1

1. NOMBOR NISBAH

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

1.4.2 Membanding dan menyusun perpuluhan positif
dan perpuluhan negatif mengikut tertib.

1.4.3 Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan
operasi asas aritmetik bagi perpuluhan positif dan
perpuluhan negatif mengikut tertib operasi.

1.5 Nombor nisbah 1.4.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan Nombor nisbah ialah nombor yang
perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. boleh ditulis dalam bentuk pecahan,

1.5.1 Mengenal dan memerihalkan nombor nisbah. p
iaitu bagi dua integer, p dan q,

q

dengan q  0.

1.5.2 Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan
operasi asas aritmetik bagi nombor nisbah
mengikut tertib operasi.

1.5.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor
nisbah.

32

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1

TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI
1
2 TAFSIRAN
3
Mempamerkan pengetahuan asas tentang integer, pecahan dan perpuluhan.
4
Mempamerkan kefahaman tentang nombor nisbah.
5
Mengaplikasikan kefahaman tentang nombor nisbah untuk melaksanakan operasi asas dan
6 gabungan operasi asas aritmetik.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang nombor nisbah dalam
konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang nombor nisbah dalam
konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang nombor nisbah dalam
konteks penyelesaian masalah bukan rutin.

33

34

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1

BIDANG PEMBELAJARAN

NOMBOR DAN OPERASI

TAJUK

2. FAKTOR DAN GANDAAN

35

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1

2. FAKTOR DAN GANDAAN

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

2.1 Faktor, faktor perdana 2.1.1 Menentu dan menyenaraikan faktor bagi nombor
dan faktor sepunya bulat, dan seterusnya membuat generalisasi
terbesar (FSTB) tentang faktor.

2.1.2 Menentu dan menyenaraikan faktor perdana bagi
suatu nombor bulat dan seterusnya
mengungkapkan nombor tersebut dalam bentuk
pemfaktoran perdana.

2.1.3 Menerang dan menentukan faktor sepunya bagi Pertimbangkan juga kes yang
nombor bulat. melebihi tiga nombor bulat.

2.1.4 Menentukan FSTB bagi dua dan tiga nombor Gunakan pelbagai kaedah
bulat. termasuk pembahagian berulang
dan penggunaan pemfaktoran
perdana.

2.1.5 Menyelesaikan masalah yang melibatkan FSTB.

2.2 Gandaan, gandaan 2.2.1 Menerang dan menentukan gandaan sepunya Pertimbangkan juga kes yang
sepunya dan gandaan bagi nombor bulat. melebihi tiga nombor bulat.
sepunya terkecil (GSTK)
2.2.2 Menentukan GSTK bagi dua dan tiga nombor Gunakan pelbagai kaedah
bulat. termasuk pembahagian berulang
dan penggunaan pemfaktoran
perdana.

2.2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan GSTK.

36

KSSM MATEMATIK TINGKATAN 1

TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI
1
2 TAFSIRAN
3
Mempamerkan pengetahuan asas tentang nombor perdana, faktor dan gandaan.
4
Mempamerkan kefahaman tentang nombor perdana, faktor dan gandaan.
5
Mengaplikasikan kefahaman tentang nombor perdana, faktor dan gandaan untuk melaksanakan
6 tugasan mudah yang melibatkan FSTB dan GSTK.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang nombor perdana, faktor dan
gandaan dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang nombor perdana, faktor dan
gandaan dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang nombor perdana, faktor dan
gandaan dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin.

37

38


Click to View FlipBook Version