The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by s61131114010, 2021-03-29 14:36:17

แผนการจัดการเรียน เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ม.6 (010)

สารบัญ


แผนการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ................................................................. 3

ค าชี้แจงเกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ .................................................................................................................. 4

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 .................................................................................................................................... 5

แบบทดสอบก่อนเรียน .................................................................................................................................... 8

ใบงานที่ 1.1 ............................................................................................................................................... 14

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 .................................................................................................................................. 20


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 .................................................................................................................................. 24

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 .................................................................................................................................. 29

ใบงานที่ 1.4 ............................................................................................................................................... 32

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 .................................................................................................................................. 35

ใบงานที่ 1.5 ............................................................................................................................................... 39

แบบทดสอบหลังเรียน ................................................................................................................................... 41

ค าชี้แจงเกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ................................................................................................................ 48


แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 .................................................................................................................................. 49

แบบทดสอบก่อนเรียน .................................................................................................................................. 52

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 .................................................................................................................................. 58

ใบงานที่ 2.2 ............................................................................................................................................... 62

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 .................................................................................................................................. 65

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 .................................................................................................................................. 70

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 ................................................................................................................................ 75


ใบกิจกรรม 2.6 ............................................................................................................................................ 79

แบบทดสอบหลังเรียน ................................................................................................................................... 83

แผนการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ เรื่อง เวลา (ชั่วโมง)
บทที่ 1 การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย (14ชั่วโมง)

1 การการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศ 2
2 การเขียนบล็อก 4
3 การใช้ภาพอินโฟกราฟิก 2

4 การนำเสนอข้อมูลและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย 4
5 จริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2

บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ (24ชั่วโมง)
6 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน 2
7 ปัญญาประดิษฐ์ 6
8 เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 4

9 อาชีพด้านเทคโนโลยี 4

10 ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ 8
สอบกลางภาค 1

สอบปลายภาค 1
รวม 40 ชั่วโมง

ค าชี้แจงเกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รายวิชา เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้ 5 ชุด ใช้เวลาทั้งสิ้น 14 ชั่วโมง


ชุดกิจกรรมที่ 1 การการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศ ใช้เวลาเรียน 2 ชั่วโมง


ชุดกิจกรรมที่ 2 การเขียนบล็อก ใช้เวลาเรียน 4 ชั่วโมง


ชุดกิจกรรมที่ 3 การใช้ภาพอินโฟกราฟิก ใช้เวลาเรียน 2 ชั่วโมง


ชุดกิจกรรมที่ 4 การนำเสนอข้อมูลและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย ใช้เวลาเรียน 4 ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมที่ 5 จริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เวลาเรียน 2 ชั่วโมง


2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย


• แผนการจัดการเรียนรู้


• แบบทดสอบก่อนเรียน


• แบบทดสอบหลังเรียน

• สื่อการเรียนรู้


- หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์


- สื่อประกอบการสอน อินโฟกราฟิก


- วิดีโอประกอบการสอน


• เครื่องมือในการวัดประเมินผล

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

กลุ่มสาระการเรีนนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)


หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เรื่อง การการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศ เวลา 2 ชั่วโมง


....................................................................................................................................................................................

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและ

เป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหา ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม
ตัวชี้วัด ม.6/1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอ และแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มีจริยธรรม และ

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม
2. สาระการเรียนรู้


• อธิบายองค์ประกอบการสื่อสาร


• สามารถนําเสนอและแบ่งปันข้อมูล เช่น การเขียนบล็อก ภาพอินโฟกราฟิก


• ตระหนักถึงผลกระทบของการแบ่งปันข้อมูลสู่สาธารณะ

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

• อธิบายความหมายการนำเสนอข้อมูลและการแบ่งปันข้อมูลได้อย่างถูกต้อง


• สามารถนำเสนอข้อมูลและแบ่งปันข้อมูลในในสื่อสังคมออนไลน์ได้


• ยกตัวอย่างนำเสนอข้อมูลและแบ่งปันข้อมูลได้อย่างมีวิจารณญาณ

4. ทักษะและกระบวนการ


4.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์


4.2 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

4.3 ทักษะการสื่อสาร


4.4 ทักษะการทํางาน การเรียนรู้และการพึ่งตนเอง

5. สาระสําคัญ


• การนำเสนอข้อมูล คือ การนำข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดต่างๆ ของข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาจัด
ให้เป็นระเบียบ และสามารถอ่านรายละเอียดหรือเปรียบเทียบข้อเท็จจริงของข้อมูลเหล่านั้นได้อย่า’

ถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
• การแบ่งปันข้อมูล คือ การนำความรู้ ข้อมูล หรือสิ่งต่างๆ ที่ได้จากประสบการณ์จริงหรือการค้นคว้า

มาบอกต่อไปยังผู้อื่น

• สื่อสังคมออนไลน์ คือ รูปแบบของเว็บไซต์ในการสร้างเครือข่ายสังคมสำหรับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
ซึ่งใช้สำหรับเขียนอธิบายความสนใจ โดยเชื่อมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผู้อื่น

6. สื่อและอุปกรณ์


1) ใบกิจกรรม 1.1 การนำเสนอข้อมูลและการแบ่งปัน


2) หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.6

3) หนังสืออิเล็กทรออิกส์ การนำเสนอข้อมูลและการแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศ


4) แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย

7. แนวทางการจัดการเรียนรู้


ขั้นนำ 1. ผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้เทคโนโลยีอย่าง
ปลอดภัย


2. ผู้สอนถามคำถามประจำหัวข้อว่า “การนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลส่งผลดีและผลเสียอย่างไร

กับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน”


ขั้นสอน 1. ผู้สอนถามคำถามกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนว่า “นักเรียนคิดว่าการนำเสนอและการ

แบ่งปันข้อมูลในปัจจุบันส่วนใหญ่แล้ว ผ่านช่องทางใดบ้าง”


2. ผู้สอนอธิบายความหมายของการนำเสนอข้อมูลและการแบ่งปันข้อมูล ในหนังสือเรียนอีบุ๊ค

3. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมสนทนาเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

4. ผู้เรียนศึกษาหัวข้อประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ ในหนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการ

คำนวณ) ม.6


5. ผู้สอนอธิบายเครือข่ายสังคมออนไลน์ และข้อดี ข้อเสีย ของสื่อสังคมออนไลน์ ในหนังสือเรียน
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.6


6. ผู้เรียนและผู้สอนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับการนำเสนอข้อมูลและแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศ


7. ผู้สอนแจกใบงานที่ 1.1 เรื่อง การนำเสนอข้อมูลและการแบ่งปัน ให้กับผู้เรียน และชี้แจง


การทำใบงาน


8. ผู้เรียนลงมือทำใบงานด้วยตนเอง พร้อมกับศึกษาข้อมูลในหนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการ

คำนวณ) ม.6 และหนังสืออิเล็กทรออิกส์ “การนำเสนอข้อมูลและการแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศ”

9. ผู้คอยให้คำแนะนำ สำหรับผู้เรียนที่มีข้อสงสัย


ขั้นสรุป

1. ผู้สอนตรวจสอบการทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง การนำเสนอข้อมูลและการแบ่งปัน

2. ผู้สอนประเมินผลโดยการสังเกตการณ์ตอบคำถาม และตรวจสอบการทำแบบทดสอบก่อน
เรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้ที่ได้รับจากการทำกิจกรรมในวันนี้
8. การวัดและประเมินผล


1. ประเมินจากใบกิจกรรม


2. สังเกตพฤติกรรมการทํางาน

แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย


คำชี้แจง : จงทำเครื่องหมาย X บนหน้าคำตอบที่ถูกต้อง


1.การนำเสนอข้อมูลแบ่งออกเป็นกี่ลักษณะ

ก. 2 ลักษณะ


ข. 3 ลักษณะ


ค. 4 ลักษณะ


ง. 5 ลักษณะ
2. ข้อใดบอกความหมายของข้อมูลอักขระได้ถูกต้อง


ก. ข้อมูลกลุ่มตัวเลขทั้งเป็นจำนวนเต็ม ทศนิยม หรือจำนวนจริง


ข. ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นรูปภาพ


ค. ข้อมูลที่ใช้สื่อสารด้วยภาษาพูด


ง. ข้อมูลตัวอักษรที่ใช้ในภาษาเขียน

3. คำว่าบล็อก (blog) เกิดจากการรวมคำของคำว่าอะไร

ก. เว็บล็อก (Weblog)


ข. เว็บบอร์ด (Web Board)


ค. เว็บไซต์ (Website)


ง. ไม่มีข้อถูก

4.ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกในการเขียนบล็อก


ก. ตั้งชื่อหัวข้อให้มีความหน้าสนใจ


ข. กำหนดเค้าโครงของบทความ

ค. กำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์


ง. เรียนรู้กฎพื้นฐานด้านสร้างของเว็บไซต์


5.ข้อใดให้ความหมายกับคำว่า สตรีมมิง (Streaming) ได้ถูกต้องที่สุด


ก. เป็นโปรแกรมขายเกมบนคอมพิวเตอร์


ข. เป็นการไลฟ์สด


ค. การรับ-ส่งข้อมูลจากผู้ให้บริการไปยังผู้รับผ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์


ง. ไม่มีข้อถูก
6. หลักการออกแบบภาพอินโฟกราฟิก แบ่งได้กี่ด้าน


ก. 3 ด้าน


ข. 4 ด้าน


ค. 5 ด้าน

ง. 6 ด้าน

7. สีมีกี่วรรณะ


ก. 2 วรรณะ


ข. 3 วรรณะ


ค. 4 วรรณะ

ง. 5 วรรณะ

8. ผู้เรียนมีวิธีการป้องกันรักษาข้อมูลส่วนตัวอย่างไร

ก. ไม่บอกข้อมูลกับคนแปลกหน้า


ข. นำเบอร์โทรศัพท์บอกให้กับคนแปลกหน้า


ค. ไม่ให้เลขบัตรประชาชนเพื่อน ในกรณีที่เพื่อนขอไปใข้โดยไม่บอกเหตุผล


ง. ถูกทุกข้อ


9. www. sonp.or.th เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไร


ก. ตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์


ข. ตรวจสอบข้อมูลข่าวว่าจริงหรือไม่

ค. เว็บไซต์บริการค้นหาข้อมูล


ง. ไม่มีข้อถูก

10. ข้อใดไม่ได้อยู่ใน จริยธรรมที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ที่รู้จักกันในลักษณะย่อว่า

PAPA

ก. ความเป็นส่วนตัว


ข. ความเป็นส่วนรวม


ค. ความเป็นเจ้าของ


ง. ความถูกต้อง

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน


หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย


คำชี้แจง : จงทำเครื่องหมาย X บนหน้าคำตอบที่ถูกต้อง


1.การนำเสนอข้อมูลแบ่งออกเป็นกี่ลักษณะ


ก. 2 ลักษณะ


ข. 3 ลักษณะ


ค. 4 ลักษณะ

ง. 5 ลักษณะ

2. ข้อใดบอกความหมายของข้อมูลอักขระได้ถูกต้อง


ก. ข้อมูลกลุ่มตัวเลขทั้งเป็นจำนวนเต็ม ทศนิยม หรือจำนวนจริง


ข. ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นรูปภาพ


ค. ข้อมูลที่ใช้สื่อสารด้วยภาษาพูด


ง. ข้อมูลตัวอักษรที่ใช้ในภาษาเขียน
3. คำว่าบล็อก (blog) เกิดจากการรวมคำของคำว่าอะไร


ก. เว็บล็อก (Weblog)


ข. เว็บบอร์ด (Web Board)


ค. เว็บไซต์ (Website)

ง. ไม่มีข้อถูก

4.ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกในการเขียนบล็อก


ก. ตั้งชื่อหัวข้อให้มีความหน้าสนใจ


ข. กำหนดเค้าโครงของบทความ

ค. กำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์


ง. เรียนรู้กฎพื้นฐานด้านสร้างของเว็บไซต์


5.ข้อใดให้ความหมายกับคำว่า สตรีมมิง (Streaming) ได้ถูกต้องที่สุด


ก. เป็นโปรแกรมขายเกมบนคอมพิวเตอร์


ข. เป็นการไลฟ์สด


ค. การรับ-ส่งข้อมูลจากผู้ให้บริการไปยังผู้รับผ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์


ง. ไม่มีข้อถูก
6. หลักการออกแบบภาพอินโฟกราฟิก แบ่งได้กี่ด้าน


ก. 3 ด้าน


ข. 4 ด้าน


ค. 5 ด้าน

ง. 6 ด้าน

7. สีมีกี่วรรณะ


ก. 2 วรรณะ


ข. 3 วรรณะ


ค. 4 วรรณะ

ง. 5 วรรณะ

8. ผู้เรียนมีวิธีการป้องกันรักษาข้อมูลส่วนตัวอย่างไร

ก. ไม่บอกข้อมูลกับคนแปลกหน้า


ข. นำเบอร์โทรศัพท์บอกให้กับคนแปลกหน้า


ค. ไม่ให้เลขบัตรประชาชนเพื่อน ในกรณีที่เพื่อนขอไปใข้โดยไม่บอกเหตุผล


ง. ถูกทุกข้อ


9. www. sonp.or.th เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไร


ก. ตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์


ข. ตรวจสอบข้อมูลข่าวว่าจริงหรือไม่

ค. เว็บไซต์บริการค้นหาข้อมูล


ง. ไม่มีข้อถูก

10. ข้อใดไม่ได้อยู่ใน จริยธรรมที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ที่รู้จักกันในลักษณะย่อว่า

PAPA

ก. ความเป็นส่วนตัว


ข. ความเป็นส่วนรวม


ค. ความเป็นเจ้าของ


ง. ความถูกต้อง

ใบงานที่ 1.1


เรื่อง การน าเสนอข้อมูลและการแบ่งปัน


คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง


1.การนำเสนอข้อมูล หมายถึงอะไร


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


2.การนำเสนองานแบ่งออกเป็นกี่ลักษณะ อะไรบ้าง และอธิบายมาพอสังเขป


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................

3.การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศในสายงาน มีกี่ลักษณะ อะไรบ้าง จงอธิบาย

....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


4. จงบอกลักษณะของข้อมูลสารสนเทศต่อไปนี้

สื่อสิ่งพิมพ์


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


สื่อเทปเสียงและวิดีทัศน์

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


สื่ออิเล็กทรอนิกส์

....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


5. สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึงอะไร มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................

ใบงานที่ 1.1


เรื่อง การนำเสนอข้อมูลและการแบ่งปัน
คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง


1.การนำเสนอข้อมูล หมายถึงอะไร


การนำเสนอข้อมูล คือ การนำข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดต่างๆ ของข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาจัดให้เป็น


ระเบียบ และสามารถอ่านรายละเอียดหรือเปรียบเทียบข้อเท็จจริงของข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ


ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
2.การนำเสนองานแบ่งออกเป็นกี่ลักษณะ อะไรบ้าง และอธิบายมาพอสังเขป


2 ลักษณะ ได้แก่ 1.การนำเสนอข้อมูลอย่างไม่เป็นแบบแผน : การนำเสนอข้อมูลที่ไม่มีกฎเกณฑ์หรือแบบ


แผนที่แน่นอน เป็นการอธิบายลักษณะของข้อมูลตามเนื้อหาข้อมูล การนำเสนอในรูปแบบนี้ 2. การนำเสนอข้อมูล


อย่างเป็นแบบแผน : การนำเสนอข้อมูลที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน การนำเสนอแบบ


นี้ ได้แก่ การนำเสนอในรูปตาราง กราฟ หรือแผนภูมิ

3.การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศในสายงาน มีกี่ลักษณะ อะไรบ้าง จงอธิบาย
มี 4 ลักษณะ ดังนี้


1.ข้อมูลตัวเลข (Numerical Data ) คือ ข้อมูลกลุ่มตัวเลขทั้งที่เป็นจำนวนเต็ม ทศนิยม หรือจำนวนจริง ข้อ


มูลลักาณะนี้ใช้กันในการศึกษา คำนวณทางวิทยาศาสตร์ การพยากรณ์ เศรษฐกิจ ข้อมูลดัชนี ฯลฯ


2.ข้อมูลตัวอักขระ (Alphabetical Data) คือ ข้อมูลตัวอักษรที่ใช้ในการเขียนภาษาต่างๆ ทุกภาษาเช่น


ตัวอักษร A-Z ก-ฮ สระ วรรณยุกต์ รวมทั้งสัญลักษณ์และเครื่องหมายต่างๆ

3.ข้อมูลกราฟิก ( Graphic Data ) คือ ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นรูปภาพ รูปจำลอง รูปวาด การวิเคราะห์


ข้อมูลตัวเลขและแสดงผลในรูปของตารางกราฟ หรือแผนภูมิต่างๆ


4.ข้อมูลเสียง (Voice Data) คือ ข้อมูลที่ใช้สื่อสารด้วยภาษาพูด เสียงร้อง เสียงคุยสนทนากัน โดยทั่วไป


มักจะใช้ข้อมูลหลายประเภทควบคู่กันไปในการสื่อสารและปฏิบัติงาน เช่น พูดคุย ประชุม ฯลฯ

4. จงบอกลักษณะของข้อมูลสารสนเทศต่อไปนี้

สื่อสิ่งพิมพ์

สื่อที่แพร่หลายและเป็นที่รู้จักคุ้นเคยของคนทั่วไป อาจอยู่ใน รูปแบบของหนังสือพิมพ์ เอกสาร รายงาน

หรืออาจอยู่ในบันทึก ข้อความ จดหมายต่าง ๆสื่อเทปเสียงและวิดีทัศน์


สื่อที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลเสียง และภาพเคลื่อนไหว สามารถใช้บันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวก โดยข้อมูลที่

จัดเก็บจะเรียงลำดับตั้งแต่ต้นจนจบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การจัดพิมพ์สารสนเทศที่อยู่ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้ระบบระบบคอมพิวเตอร์อ่านได้ สื่อ

เหล่านี้สามารถจัดเก็บอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นบันทึก ฮาร์ดดิสก์

5. สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึงอะไร มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

สื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง รูปแบบของแอปพลิเคชันในการสร้างเครือข่ายสังคมสำหรับผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ต ซึ่งใช้เขียนอธิบายความสนใจ โดยเชื่อมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผู้อื่น ซึ่งในด้านการบริการ

เครือข่ายสังคมมักจะประกอบไปด้วย การแชท การส่งข้อความ การส่งอีเมล วีดีโอ เพลง อัปโหลดรูปภาพ หรือ
บล็อก มี 6 ประเภท ได้แก่ 1) เผยแพร่ตัวตน (Identity Network) 2) เผยแพร่ผลงาน (Creative Network)

3) ความสนใจตรงกัน (Interested Network) 4) ร่วมกันทำงาน (Collaboration Network) 5) ประสบการณ์
เสมือนจริง (Virtual Reality) 6) เครือข่ายเพื่อการประกอบอาชีพ (Professional Network)

การประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

คำชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับ
ระดับคะแนน

ระดับคะแนน
พฤติกรรมที่สังเกต
3 2 1

1.แสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ   
2.มีความตั้งใจ   

3.พยายามแสวงหาความรู้   

4.การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้   
5.แลกเปลี่ยนเรียนรู้   

รวม (15)


เกณฑ์การให้คะแนน

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ให้ 3 คะแนน

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ 2 คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 1 คะแนน


เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

14 – 15 ดีมาก
11 – 13 ดี

8 – 10 พอใช้

ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระการเรีนนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)


หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เรื่อง การเขียนบล็อก เวลา 4 ชั่วโมง


....................................................................................................................................................................................

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและ

เป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหา ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม
ตัวชี้วัด ม.6/1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอ และแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มีจริยธรรม และ

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม
2. สาระการเรียนรู้


2.1 องค์ประกอบและพื้นฐานในการสื่อสาร


2.2 การแบ่งปันข้อมูลด้วยการเขียนบล็อก

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 วางแผนและออกแบบเค้าโครงในการเขียนบล็อก

3.2 เขียนบล็อกเพื่อแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่น


3.3 แสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ เคารพผู้อื่น ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลทั้งของตนเองและผู้อื่น

4. ทักษะและกระบวนการ


4.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์


4.2 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

4.3 ทักษะการสื่อสาร


4.4 ทักษะการทํางาน การเรียนรู้และการพึ่งตนเอง

5. สาระสําคัญ


การสื่อสารประกอบด้วย ผู้ส่ง สาร ช่องทางและผู้รับ โดยผู้ส่งสามารถสร้างสาร และส่งผ่านช่องทางที่
เหมาะสมไปยังผู้รับ


บล็อก (blog) เป็นบทความที่อธิบายหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้ส่งสารหรือผู้เขียนสนใจเพื่อนําไป

แบ่งปันให้กับผู้รับสารบนเว็บไซต์ผู้รับสารอาจแสดงความคิดเห็นกลับมายังผู้เขียนได้ เว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารที่เป็นที่นิยม เช่น Medium, Blognone และ Dek-D


6. สื่อและอุปกรณ์

• หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.6


7. แนวทางการจัดการเรียนรู้


ขั้นนำ 1) ผู้สอนสอบถามผู้เรียนว่ารู้จักบล็อกหรือบล็อกเกอร์หรือไม่ก่อนจะเข้าสู่บทเรียน

ขั้นสอน 1) ผู้สอนนํา เข้าสู่บทเรียน


2) ผู้เรียนศึกษา องค์ประกอบและรูปแบบพื้นฐานในการสื่อสารในหนังสือเรียน

3) ผู้สอนสอนการเขียนบล็อก บนเว็บไซต์ Medium, Blognone หรืออาจจะเป็น Dek-D ไป

พร้อมๆกัน


4) ผู้เรียนแต่ละกลุ่มกําหนดหัวข้อของบล็อก วางเค้าโครง ช่วยกันออกแบบบล็อก

5) ผู้สอนให้ผู้เรียนแยกย้ายกันไปตามกลุ่มเพื่อเขียนบล็อกที่ตัวเองได้คิดไว้


6) ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเข้าไปแสดงความความคิดเห็นบล็อกของกลุ่มเพื่อน เพื่อแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น

ขั้นสรุป 1) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปการเขียนบล็อกเพื่อแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่น
8. การวัดและประเมินผล


1. สังเกตพฤติกรรมการทํางาน


2. ประเมินจากชิ้นงาน

การประเมินการทำบล็อกเว็บไซต์


ลำดับ ระดับคุณภาพ

ที่ รายการประเมิน 3 2 1

1 ความถูกต้องของเนื้อหา   
2 ความคิดสร้างสรรค์   

3 วิธีการนำเสนอบทความ   

4 การนำไปใช้ประโยชน์   
5 การตรงต่อเวลา   รวม


เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานสอดคล้องกับรายการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ 3 คะแนน

ผลงานสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ให้ 2 คะแนน

ผลงานสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน ให้ 1 คะแนน


เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ
14 – 15 ดีมาก

11 – 13 ดี

8 – 10 พอใช้
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง

การประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

คำชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับ
ระดับคะแนน

ระดับคะแนน
พฤติกรรมที่สังเกต
3 2 1

1.แสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ   
2.มีความตั้งใจ   

3.พยายามแสวงหาความรู้   

4.การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้   
5.แลกเปลี่ยนเรียนรู้   

รวม (15)


เกณฑ์การให้คะแนน

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ให้ 3 คะแนน

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ 2 คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 1 คะแนน


เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

14 – 15 ดีมาก
11 – 13 ดี

8 – 10 พอใช้

ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3

กลุ่มสาระการเรีนนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)


หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เรื่อง อินโฟกราฟิก เวลา 2 ชั่วโมง


....................................................................................................................................................................................

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและ

เป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหา ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม
ตัวชี้วัด ม.6/1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอ และแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มีจริยธรรม และ

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม
2. สาระการเรียนรู้


1. หลักการออกแบบภาพอินโฟกราฟิก (Infographic Design)
2. เว็บไซต์ในการทำอินโฟกราฟิก

3. กระบวนการที่ดีในการออกแบบอินโฟกราฟิก

3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายหลักการออกแบบอินโฟกราฟิกได้

2. อธิบายกระบวนการในการออกแบบอินโฟกราฟิกที่ดีได้

3. เลือกใช้เว็บไซต์สำหรับทำอินโฟกราฟิกได้อย่างมีวิจารณญาณ
4. ทักษะและกระบวนการ


• ทักษะความคิดสร้างสรรค์

5. สาระสําคัญ


อินโฟกราฟิก (infographics) หรือ อินฟอร์เมชันกราฟิก (Information graphics) เป็นการแสดงผลของ

ข้อมูลหรือความรู้ โดยภาพที่ผู้อ่านได้ศึกษาและเกิดความเข้าใจง่ายขึ้น งานกราฟิกประเภทนี้ นิยมใช้สำหรับข้อมูล
ที่มีความซับซ้อน เช่น ป้าย แผนที่ งานวิจัย โดยอินโฟกราฟิกนี้ยังคงนิยมใช้ในสายงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อมูลที่มีความซับซ้อนให้ง่ายขึ้น

6. สื่อและอุปกรณ์

1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.6


2. อินโฟกราฟิก เรื่อง หลักการออกแบบอินโฟกราฟิก

7. แนวทางการจัดการเรียนรู้


ขั้นนำ 1. ผู้สอนเปิดภาพอินโฟกราฟิก ให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบ
ภาพการใช้สี การวางตัวอักษรหรือข้อความ เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหา


ขั้นสอน 1. ผู้สอนถามผู้เรียน “ตอนนี้ทุกรู้แล้วใช่ไหม จากตัวอย่างที่ผู้สอนให้ดู อินโฟกราฟิกอยู่รอบตัวเรา

ให้ผู้เรียนช่วยกันยกตัวอย่างอินโฟกราฟิกที่ผู้เรียนรู้จัก”

2. ผู้สอนอธิบายในหัวข้ออินโฟกราฟิก (Infographics) เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.6


3. ผู้สอนอธิบายหัวข้อ หลักการออกแบบอินโฟกราฟิก โดยใช้อินโฟกราฟิก เรื่อง หลักการ

ออกแบบอินโฟกราฟิก ซึ่งหลักการออกแบบอินโฟกราฟิก แบ่งออกได้เป็น 4 ด้าน
- การเตรียมข้อมูล

- การวางแผนนำเสนอข้อมูล
- ลงมือออกแบบ

- ปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้น

และการเลือกใช้สี
4. ผู้สอนแนะนำเว็บไซต์ในการทำอินโฟกราฟิกแก่ผู้เรียน เช่น Canva


5. ผู้สอนอธิบายหัวข้อสุดท้ายในชั่วโมงนี้ คือ กระบวนการที่ดีในการออกแบบอินโฟกราฟิก มี
ทั้งหมด 10 ขั้นตอน ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การอ่านข้อมูลทั้งหมด การค้นหาวีการเล่าเรื่อง การระบุปัญหาและ

ความต้องการ การจัดลำดับโครงสร้างข้อมูล การออกแบบโครงสร้างข้อมูล การเลือกรูปแบบอินโฟกราฟิก การ

กำหนดภาพให้ตรงกับหัวข้อ การตรวจสอบข้อมูลและการทดลองใช้ การแบ่งปันความรู้ในอินเทอร์เน็ต

6. ผู้สอนเริ่มต้นทำอินโฟกราฟฟิกไปพร้อมๆกับผู้เรียน โดยใช้ Canva และหัวข้ออินโฟกราฟิกที่

จะให้ทำคือ ประวัติของฉัน


7. ผู้เรียนออกมานำเสนองานของตัวเองและให้เพื่อนๆร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าตัวสื่อยัง
ขาดองค์ประกอบอะไรหรือไม่


ขั้นสรุป 1. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้ที่ได้รับจากการทำกิจกรรมในวันนี้


8. การวัดและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการทํางาน


2. ประเมินจากแบบประเมินชิ้นงาน

การประเมินการทำอินโฟกราฟิก


ลำดับ ระดับคุณภาพ

ที่ รายการประเมิน 3 2 1

1 ความถูกต้องของเนื้อหา   
2 ความคิดสร้างสรรค์   

3 วิธีการนำเสนอบทความ   

4 การนำไปใช้ประโยชน์   
5 องค์ประกอบครบถ้วน   รวม


เกณฑ์การให้คะแนน
ผลงานสอดคล้องกับรายการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ 3 คะแนน

ผลงานสอดคล้องกับรายการประเมินเป็นส่วนใหญ่ ให้ 2 คะแนน

ผลงานสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน ให้ 1 คะแนน


เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ
14 – 15 ดีมาก

11 – 13 ดี

8 – 10 พอใช้
ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง

การประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

คำชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับ
ระดับคะแนน

ระดับคะแนน
พฤติกรรมที่สังเกต
3 2 1

1.แสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ   
2.มีความตั้งใจ   

3.พยายามแสวงหาความรู้   

4.การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้   
5.แลกเปลี่ยนเรียนรู้   

รวม (15)


เกณฑ์การให้คะแนน

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ให้ 3 คะแนน

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ 2 คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 1 คะแนน


เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

14 – 15 ดีมาก
11 – 13 ดี

8 – 10 พอใช้

ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4

กลุ่มสาระการเรีนนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)


หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เรื่อง การนำเสนอข้อมูลและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย เวลา 2 ชั่วโมง


....................................................................................................................................................................................

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและ

เป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหา ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม
ตัวชี้วัด ม.6/1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอ และแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มีจริยธรรม และ

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม2. สาระการเรียนรู้


1. การคำนึงถึงความเหมาะสมในการเผยแพร่ข้อมูล
2. การตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความเหมาะสมในการเผยแพร่ข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลได้

2. ส่งข้อมูลไปตรวจสอบก่อนเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

3. มีวิจารณญาณในการรับข่าวสารและเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต4. ทักษะและกระบวนการ

• ทักษะการคิดวิจารณญาณ5. สาระสําคัญ

การคำนึงถึงความเหมาะสมในการเผยแพร่ข้อมูล คือ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในปัจจุบัน

มีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ประกอบการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
แพร่หลาย ซึ่งอาจต้องมีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในรูปของข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

การตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่ คือ การเผยแพร่งานรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตจึงเป็นความ

รับผิดชอบของผู้บริโภคเองส่วนหนึ่ง โดยต้องใช้วิจารณญาณอย่างสูงในการรับข่าวสาร ถึงแม้ว่าหลายหน่วยงานที่

รับผิดชอบโดยตรงจะออกมาแก้ไข ดำเนินการวางกฎระเบียบต่าง ๆ ขึ้นมา แต่ยังเป็นเรื่องที่ยากที่จะควบคุมการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนอินเทอร์เน็ต


6. สื่อและอุปกรณ์


1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.6

2. วิดีโอประกอบการสอน เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย


3. ใบงานที่ 1.4 เรื่องการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย

7. แนวทางการจัดการเรียนรู้


ขั้นนำ 1. ผู้สอนบอกเนื้อหาที่ต้องเรียนและถามผู้เรียนว่า “ มีวิธีการเก็บข้อมูลส่วนตัวอย่างไรกันบ้าง ”


ขั้นสอน 1. ผู้สอนเปิด วิดีโอประกอบการสอน เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ให้ผู้เรียน
ดูจากนั้นสมมุติเหตุการแล้วถามคำถามกับผู้เรียนถ้าเจอเหตุการแบบนี้จะแก้ปัญหาอย่างไร


2. ผู้สอนถาม “ผู้เรียนรู้ไหมว่าการที่เรากดแชร์ข้อมูลอะไรสักอย่างแล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
บุคคลหรือทรัพย์สินของคนอื่น อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายได้”

3. ผู้สอนอธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากคำถามก่อนหน้านี้ ในหนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการ

คำนวณ) ม.6

4. ผู้สอนอธิบายหัวข้อการคำนึงถึงความเหมาะสมในการเผยแพร่ข้อมูล โดยให้รายละเอียด ความ

เป็นส่วนตัว (Privacy) ยกตัวอย่างความหมายที่ครอบคลุมถึงสิทธิต่างๆ เช่น

- ความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูล (Information Privacy)
- ความเป็นส่วนตัวในชีวิตร่างกาย (Bodily Privacy)

- ความเป็นส่วนตัวในการติดต่อสื่อสาร (Communication Privacy)
- ความเป็นส่วนตัวในเคหสถาน (Territorial Privacy)

5. ผู้สอนอธิบายหัวข้อ กรอบในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรักษา และการเปิดเผย คือ

กรอบในการคุ้มครองข้อมูลขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

6. ผู้สอนอธิบายหัวข้อ การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่

จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นไว้


7. ผู้สอนสอบถามผู้เรียนว่าในปัจจุบันนี้ดูข่างข่าวสารต่างๆ ได้ช่องทางไหนบ้าง และตรวจสอบ
ข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่างไร


8. อธิบายเพิ่มเติมของหัวข้อ การตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่ ในหนังสือเรียน เทคโนโลยี
(วิทยาการคำนวณ) ม.6


9. ผู้ยกตัวอย่างการส่งข้อมูลข่าวสารไปตรวจสอบที่ เว็บไซต์ www.sonp.or.th และให้ผู้เรียน

ทำไปพร้อมกัน พร้อมกับอธิบายกระบวนการทำงานของเว็บ คือ เมื่อส่งข้อมูลเข้าไปแล้ว ทางสมาคมผู้ผลิตสื่อ
ออนไลน์จะช่วยกันตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง


10. ผู้สอนแจกใบงานที่ 1.4 เรื่องการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย และให้ลงมือ

ปฏิบัติ ศึกษาและสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง จากในหนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

ขั้นสรุป 1.ผ้าสอนตรวจเช็คความเรียบร้อยของใบงานที่ 1.4 เรื่องการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่าง

ปลอดภัย
2.ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้ที่ได้รับจากการทำกิจกรรมในวันนี้8. การวัดและประเมินผล


1. ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน


2. ประเมินจากใบกิจกรรม

ใบงานที่ 1.4


เรื่อง เรื่องการน าเสนอและแบ่งปันข้อมูลได้อย่างปลอดภัย
คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง


1. หลักพื้นฐาน 8 ประการ ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยอะไรบ้าง


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


2. OECD คืออะไร


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................

3. “เล่น โซเชียลมีเดีย ให้ปลอดภัย รู้และระมัดระวังตัวต่อภัยบนโลกอินเตอร์เน็ต” จากประโยคข้างต้น ผู้เรียน


จะนำไปปฏิบัติอย่างไร


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................

ใบงานที่ 1.4

เรื่อง เรื่องการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลได้อย่างปลอดภัย


คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง


1. หลักพื้นฐาน 8 ประการ ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยอะไรบ้าง


1.หลักข้อจำกัดในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.หลักคุณภาพของข้อมูล

3.หลักการกำหนดวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ

4.หลักข้อจำกัดในการนำไปใช้
5.หลักการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

6.หลักการเปิดเผยข้อมูล

7.หลักการมีส่วนร่วมของบุคคล
8.หลักความรับผิดชอบ


2. OECD คืออะไร


องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา3. “เล่น โซเชียลมีเดีย ให้ปลอดภัย รู้และระมัดระวังตัวต่อภัยบนโลกอินเตอร์เน็ต” จากประโยคข้างต้น ผู้เรียน


จะนำไปปฏิบัติอย่างไร


คำตอบขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้สอน เช่น


• ตั้งพาสเวิร์ดให้แข็งแรง ประกอบไปด้วยตัวอักษรใหญ่ ตัวเล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์
• ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว เพื่อจำกัดผู้ที่สามารถเห็นโพสต์เรา

การประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

คำชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับ
ระดับคะแนน

ระดับคะแนน
พฤติกรรมที่สังเกต
3 2 1

1.แสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ   
2.มีความตั้งใจ   

3.พยายามแสวงหาความรู้   

4.การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้   
5.แลกเปลี่ยนเรียนรู้   

รวม (15)


เกณฑ์การให้คะแนน

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ให้ 3 คะแนน

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ 2 คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 1 คะแนน


เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

14 – 15 ดีมาก
11 – 13 ดี

8 – 10 พอใช้

ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
กลุ่มสาระการเรีนนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)


หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เรื่อง จริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ เวลา 4 ชั่วโมง


....................................................................................................................................................................................

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและ

เป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหา ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม
ตัวชี้วัด ม.6/1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอ และแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มีจริยธรรม และ

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม


2. สาระการเรียนรู้

1. จริยธรรมและจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และกฎหมายลิขสิทธิ์
4. กฎหมายคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

6. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาผลงาน3. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของจริยธรรมและจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้

2. อธิบายการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยได้
3. สามารถปฏิบัติตามกฎหมายทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้

4. มีวิจารณญาณในการแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์
5. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาผลงานต่อผู้พัฒนาและผู้ใช้งานอย่างปลอดภัยได้

4. ทักษะและกระบวนการ


• ทักษะการคิดวิจารณญาณ

5. สาระสําคัญ


อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Computer crime) คือ การกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวกับการใช้
คอมพิวเตอร์ อันทำให้เหยื่อได้รับความเสียหายและผู้กระทำได้รับผลประโยชน์ตอบแทน

จริยธรรม คือ หลักศีลธรรมจรรยาที่กำหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติหรือควบคุมการใช้ ระบบ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ในทางปฏิบัติการระบุว่าการกระทำสิ่งใดผิดจริยธรรมนั้น อาจ กล่าวได้ไม่ชัดเจน

มากนัก ทั้งนี้ ย่อมขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของสังคมในแต่ละประเทศด้วย
จรรยาบรรณ คือ ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกำหนดขึ้น เพื่อ

รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเรียกกันว่า กฎหมายไอที (Information Law) มีการตรา
กฎหมายขึ้นใช้บังคับเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

หรือ กทสช. (NITC) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางและประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
งานที่มีลิขสิทธิ์ คือ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ต้องเป็นงาน

ในสาขาวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่
เสียงแพร่ภาพ รวมถึงงานอื่น ๆ

กฎหมายคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็นใดจะต้องพึงระวัง
ให้การแสดงความคิกเห็นเป็นไปโดยชอบธรรมตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พ.ศ.2550 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
บล็อก (Blog) เป็นเว็บไซต์ประเภทหนึ่งที่ผู้ใช้งานสามารถสร้างและเผยแพร่เนื้อหาต่าง ๆ ในโลก

อินเทอร์เน็ต โดยเนื้อหาสามารถเป็นได้ทั้งข้อความ รูปภาพ หรือวีดีโอ ซึ่งหลังจากได้เผยแพร่แล้วใช้งานอื่น
สามารถแสดงความคิดเห็นกับเนื้อหาได้ ซึ่งการเขียนบล็อกอย่างปลอดภัยได้นั้น ต้องครอบคลุมตั้งแต่การ

นำเสนอและแบ่งปันข้อมูลสารสานเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการนำเสนอ การนำเสนอและ
แบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย จริยธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. สื่อและอุปกรณ์

1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.6


2. ใบงานที่ 1.5 เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

3. แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย


7. แนวทางการจัดการเรียนรู้

ขั้นนำ 1. ผู้สอนถามคำถามประจำหัวข้อ “การมีจริยธรรมในการใช้งานเทคโนโลยี ส่งผลอย่างไรกับการ

ใช้ชีวิต”

2. ผู้สอนแจกใบงานที่ 5.1 เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย พร้อมบอก

ผู้เรียนว่าในขณะที่ครูสอนแล้วรู้สึกว่ามันคือคำตอบ


ขั้นสอน 1. ผู้สอนถามผู้เรียน “ นักเรียนคิดว่า การตรวจสอบสิ่งของเพื่อหาสิ่งต้องห้ามหรือสิ่งแปลกปลอม
ก่อนขึ้นเครื่องบินที่สนามบิน ถือเป็นการกระทำผิดจริยธรรมไหม ในความคิดของนักเรียน”

2. ผู้สอนอธิบาย หัวข้ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และยกตัวอย่างอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

เกิดขึ้นได้ในหลายแนวทาง ซึ่งอยู่ในหนังสือหนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.6

3. ผู้สอนยกตัวอย่างจรรยาบรรณของนักคอมพิวเตอร์ และอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับจริยธรรมใน

การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในหนังสือหนังสือเรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.6

4. ผู้สอนอธิบายหัวข้อ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และยกตัวอย่างกฎหมายมาอธิบาย 6

ฉบับ
- กฎหมายเกี่ยวกับการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

- กฎหมายเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
- กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

- กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคล
- กฎหมายเกี่ยวกับการกระทบความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

- กฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์


5. ผู้สอนยกตัวอย่าง “การจดลิขสิทธิ์ในชิ้นงานจะช่วยคุ้มครองผู้สร้างชิ้นงานและการจดลิขสิทธิ์
เครื่องกลเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ” เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่หัวข้อ ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์และกฎหมายลิขสิทธิ์ โดยเน้น

โทษของการละเมิดลิขสิทธิ์

6. ผู้สอนอธิบายหัวข้อ กฎหมายคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น


7. ผู้สอนแจกใบงานที่ 1.5 เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ผู้เรียนทำ

และส่งท้ายคาบ

8. ผู้สอน แจกแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย

ขั้นสรุป 1. ผู้เรียนและผู้สอนช่วยกันสรุปว่าได้อะไรจากการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้เทคโนโลยี

อย่างปลอดภัย
8. การวัดและประเมินผล

1. ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน


2. ประเมินจากใบกิจกรรม

ใบงานที่ 1.5


เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย


คำชี้แจง : ให้นักเรียนกำหนดข้อตกลงการใช้บล็อกเว็บไซต์ในการสร้างชิ้นงานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................

ใบงานที่ 1.5

เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย


คำชี้แจง : ให้นักเรียนกำหนดข้อตกลงการใช้บล็อกเว็บไซต์ในการสร้างชิ้นงานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
คำตอบขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้สอน

....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................................

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย


คำชี้แจง : จงทำเครื่องหมาย X บนหน้าคำตอบที่ถูกต้อง


1.การนำเสนอข้อมูลแบ่งออกเป็นกี่ลักษณะ

ก. 2 ลักษณะ


ข. 3 ลักษณะ


ค. 4 ลักษณะ


ง. 5 ลักษณะ
2. ข้อใดบอกความหมายของข้อมูลอักขระได้ถูกต้อง


ก. ข้อมูลกลุ่มตัวเลขทั้งเป็นจำนวนเต็ม ทศนิยม หรือจำนวนจริง


ข. ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นรูปภาพ


ค. ข้อมูลที่ใช้สื่อสารด้วยภาษาพูด


ง. ข้อมูลตัวอักษรที่ใช้ในภาษาเขียน

3. คำว่าบล็อก (blog) เกิดจากการรวมคำของคำว่าอะไร

ก. เว็บล็อก (Weblog)


ข. เว็บบอร์ด (Web Board)


ค. เว็บไซต์ (Website)


ง. ไม่มีข้อถูก

4.ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกในการเขียนบล็อก


ก. ตั้งชื่อหัวข้อให้มีความหน้าสนใจ


ข. กำหนดเค้าโครงของบทความ

ค. กำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์


ง. เรียนรู้กฎพื้นฐานด้านสร้างของเว็บไซต์


5.ข้อใดให้ความหมายกับคำว่า สตรีมมิง (Streaming) ได้ถูกต้องที่สุด


ก. เป็นโปรแกรมขายเกมบนคอมพิวเตอร์


ข. เป็นการไลฟ์สด


ค. การรับ-ส่งข้อมูลจากผู้ให้บริการไปยังผู้รับผ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์


ง. ไม่มีข้อถูก
6. หลักการออกแบบภาพอินโฟกราฟิก แบ่งได้กี่ด้าน


ก. 3 ด้าน


ข. 4 ด้าน


ค. 5 ด้าน

ง. 6 ด้าน

7. สีมีกี่วรรณะ


ก. 2 วรรณะ


ข. 3 วรรณะ


ค. 4 วรรณะ

ง. 5 วรรณะ

8. ผู้เรียนมีวิธีการป้องกันรักษาข้อมูลส่วนตัวอย่างไร

ก. ไม่บอกข้อมูลกับคนแปลกหน้า


ข. นำเบอร์โทรศัพท์บอกให้กับคนแปลกหน้า


ค. ไม่ให้เลขบัตรประชาชนเพื่อน ในกรณีที่เพื่อนขอไปใข้โดยไม่บอกเหตุผล


ง. ถูกทุกข้อ


9. www. sonp.or.th เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไร


ก. ตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์


ข. ตรวจสอบข้อมูลข่าวว่าจริงหรือไม่

ค. เว็บไซต์บริการค้นหาข้อมูล


ง. ไม่มีข้อถูก

10. ข้อใดไม่ได้อยู่ใน จริยธรรมที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ที่รู้จักกันในลักษณะย่อว่า

PAPA

ก. ความเป็นส่วนตัว


ข. ความเป็นส่วนรวม


ค. ความเป็นเจ้าของ


ง. ความถูกต้อง

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน


หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย


คำชี้แจง : จงทำเครื่องหมาย X บนหน้าคำตอบที่ถูกต้อง


1.การนำเสนอข้อมูลแบ่งออกเป็นกี่ลักษณะ


ก. 2 ลักษณะ


ข. 3 ลักษณะ


ค. 4 ลักษณะ

ง. 5 ลักษณะ

2. ข้อใดบอกความหมายของข้อมูลอักขระได้ถูกต้อง


ก. ข้อมูลกลุ่มตัวเลขทั้งเป็นจำนวนเต็ม ทศนิยม หรือจำนวนจริง


ข. ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นรูปภาพ


ค. ข้อมูลที่ใช้สื่อสารด้วยภาษาพูด


ง. ข้อมูลตัวอักษรที่ใช้ในภาษาเขียน
3. คำว่าบล็อก (blog) เกิดจากการรวมคำของคำว่าอะไร


ก. เว็บล็อก (Weblog)


ข. เว็บบอร์ด (Web Board)


ค. เว็บไซต์ (Website)

ง. ไม่มีข้อถูก

4.ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกในการเขียนบล็อก


ก. ตั้งชื่อหัวข้อให้มีความหน้าสนใจ


ข. กำหนดเค้าโครงของบทความ

ค. กำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์


ง. เรียนรู้กฎพื้นฐานด้านสร้างของเว็บไซต์


5.ข้อใดให้ความหมายกับคำว่า สตรีมมิง (Streaming) ได้ถูกต้องที่สุด


ก. เป็นโปรแกรมขายเกมบนคอมพิวเตอร์


ข. เป็นการไลฟ์สด


ค. การรับ-ส่งข้อมูลจากผู้ให้บริการไปยังผู้รับผ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์


ง. ไม่มีข้อถูก
6. หลักการออกแบบภาพอินโฟกราฟิก แบ่งได้กี่ด้าน


ก. 3 ด้าน


ข. 4 ด้าน


ค. 5 ด้าน

ง. 6 ด้าน

7. สีมีกี่วรรณะ


ก. 2 วรรณะ


ข. 3 วรรณะ


ค. 4 วรรณะ

ง. 5 วรรณะ

8. ผู้เรียนมีวิธีการป้องกันรักษาข้อมูลส่วนตัวอย่างไร

ก. ไม่บอกข้อมูลกับคนแปลกหน้า


ข. นำเบอร์โทรศัพท์บอกให้กับคนแปลกหน้า


ค. ไม่ให้เลขบัตรประชาชนเพื่อน ในกรณีที่เพื่อนขอไปใข้โดยไม่บอกเหตุผล


ง. ถูกทุกข้อ


9. www. sonp.or.th เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไร


ก. ตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์


ข. ตรวจสอบข้อมูลข่าวว่าจริงหรือไม่

ค. เว็บไซต์บริการค้นหาข้อมูล


ง. ไม่มีข้อถูก

10. ข้อใดไม่ได้อยู่ใน จริยธรรมที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ที่รู้จักกันในลักษณะย่อว่า

PAPA

ก. ความเป็นส่วนตัว


ข. ความเป็นส่วนรวม


ค. ความเป็นเจ้าของ


ง. ความถูกต้อง

การประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

คำชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่ตรงกับ
ระดับคะแนน

ระดับคะแนน
พฤติกรรมที่สังเกต
3 2 1

1.แสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ   
2.มีความตั้งใจ   

3.พยายามแสวงหาความรู้   

4.การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้   
5.แลกเปลี่ยนเรียนรู้   

รวม (15)


เกณฑ์การให้คะแนน

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ ให้ 3 คะแนน

ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ 2 คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ 1 คะแนน


เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

14 – 15 ดีมาก
11 – 13 ดี

8 – 10 พอใช้

ต่ำกว่า 8 ปรับปรุง

ค าชี้แจงเกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รายวิชา เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

5 ชุด ใช้เวลาทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง


ชุดกิจกรรมที่ 1 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ใช้เวลาเรียน 2 ชั่วโมง


ชุดกิจกรรมที่ 2 ปัญญาประดิษฐ์ใช้เวลาเรียน 6 ชั่วโมง


ชุดกิจกรรมที่ 3 เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ใช้เวลาเรียน 4 ชั่วโมง


ชุดกิจกรรมที่ 4 อาชีพด้านเทคโนโลยี ใช้เวลาเรียน 4 ชั่วโมง

ชุดกิจกรรมที่ 5 ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ ใช้เวลาเรียน 2 ชั่วโมง


2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย


• แผนการจัดการเรียนรู้


• แบบทดสอบก่อนเรียน


• แบบทดสอบหลังเรียน

• สื่อการเรียนรู้


- ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือน


- สื่อประกอบการสอน อินโฟกราฟิก


- วิดีโอประกอบการสอน


• เครื่องมือในการวัดประเมินผล

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
กลุ่มสาระการเรีนนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)


หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ เวลา 2 ชั่วโมง


....................................................................................................................................................................................

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและ

เป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหา ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม
ตัวชี้วัด ม.6/1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอ และแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มีจริยธรรม และ

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม


2. สาระการเรียนรู้

1. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
2. สืบค้นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศได้

4. ทักษะและกระบวนการ


1. ทักษะการทำงานร่วมกัน

2. ทักษะการสื่อสาร


5. สาระสําคัญ

เทคโนโลยี (Techonology) คือ วิทยาการที่นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ

และอุตสาหกรรม

สารสนเทศ (Information) คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล มาผ่านกระบวนการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประโยชน์
ต่อการตัดสินใจ มีหน้าที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข่าวสารจากข้อมูลบนเครือข่าย และไม่กระทบต่อ

ความมั่นคงของประเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์กับระบบสารสนเทศ

โดยต้องประยุกต์ใช้ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูลเพื่อแปลงข้อมูลเป็นสารสนเทศ รวมถึง
การเผยแพร่สารสนเทศเพื่อช่วยให้ได้สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และตรงตามความต้องการ


6. สื่อและอุปกรณ์


1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.6

2. อินโฟกราฟิกประกอบการเรียน เรื่อง ยุคดิจิทัล


3. แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. แนวทางการจัดการเรียนรู้


ขั้นนำ 1. ผู้สอนแจกแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

สารสนเทศ ให้ผู้เรียนทำ เพื่อเป็นการวัดความรู้ก่อนเรียน

2. ผู้สอนแจกอินโฟกราฟิกประกอบการเรียน เรื่อง ยุคดิจิทัล


3. ผู้สอนให้ผู้เรียนยกตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

ขั้นสอน 1. ผู้สอนถามคำถามประจำหัวข้อว่า “การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศจากอดีตจนถึง

ปัจจุบัน ส่งผลอย่างไรบ้างกับการดำรงชีวิตของมนุษย์”


2. ผู้สอนอธิบายความหมายของเทคโนโลยี,สารสนเทศ และความหมายโดยรวมของเทคโนโลยี
สารสนเทศ


3. ยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศจากการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในหนังสือเรียน
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.6 หน่วยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ


4. เปิดตารางที่ 2.1 การเปรียบเทียบกระบวนการเก็บข้อมูลการใช้งานห้องสมุดของโรงเรียน

เพื่อให้นักเรียนได้วิเคราะห์ว่าการใช้เทคโนโลยีของตัวเองว่าจัดเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม่ จากหนังสือ
เรียน เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.6 หน่วยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ


5. ผู้สอนอธิบายเนื้อหา ยุคดิจิทัล ในอินโฟกราฟิกประกอบการเรียน


6. ผู้สอนอธิบายแนวโน้มของเทคโนโลยีสารเทศด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ จากหนังสือเรียน
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.6 หน่วยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
JOBS newsletter - Issue #11
Next Book
CCS CM 1991 nr3