The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานกิจการ งป.65 ebook

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Pairit Puangvijit, 2022-12-01 19:03:57

รายงานกิจการ สอ.สพ. 2565

รายงานกิจการ งป.65 ebook

0 สหกรณอ์ อมทรพั ย์กรมสรรพาวุธทหารเรอื จำกดั
รายงานกจิ การประจำปี 2565สหกรณอ์ อมทรพั ยก์ รมสรรพาวธุ ทหารเรอื จำกัด 1
รายงานกจิ การประจำปี 2565

“...รว่ มกนั ก็หมายความว่าสมาชกิ
ในแต่ละสหกรณจ์ ะต้องเพาะความสามคั คีกัน
ความเข้าใจอนั ดีซึง่ กันและกัน และสหกรณต์ ่าง ๆ

ก็จะตอ้ งพยายามทจ่ี ะอุดหนนุ สง่ เสริม
แลกเปลีย่ นความคดิ กัน เพื่อประโยชนข์ องแต่ละคน

มิใช่เพอ่ื ประโยชน์

2 สหกรณอ์ อมทรพั ยก์ รมสรรพาวุธทหารเรอื จำกัด
รายงานกจิ การประจำปี 2565

สหกรณ์ออมทรพั ย์กรมสรรพาวธุ ทหารเรอื จำกัด

พันธกจิ
ส่งเสริมใหส้ มาชกิ ออมทรัพย์
ช่วยเหลือสมาชกิ ในด้านสิทธิประโยชน์ และ
สวสั ดกิ ารตา่ ง ๆ
ใชจ้ า่ ยเงนิ สหกรณ์อยา่ งค้มุ คา่ โปรง่ ใส ตรวจสอบได้
คณะกรรมการ และเจ้าหน้าท่ี ปฏบิ ัตหิ นา้ ที่ด้วย
ความซ่อื สตั ย์สจุ รติ

สหกรณอ์ อมทรัพยก์ รมสรรพาวธุ ทหารเรอื จำกดั 3
รายงานกจิ การประจำปี 2565

สารบญั

สารประธานกรรมการดำเนนิ การ สหกรณอ์ อมทรัพย์กรมสรรพาวธุ ฯ หน้า
4
รายนามคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ 5
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจง้ ให้ทป่ี ระชุมทราบ 11
ระเบยี บวาระท่ี 2 รบั รองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 14
ระเบยี บวาระท่ี 3 เรอ่ื งเสนอเพอื่ ทราบ
84
เรอ่ื งท่ี 1 รายงานกจิ การประจำปี 2565 91
เรอื่ งท่ี 2 รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำปี 2565 97
เรื่องท่ี 3 การกำหนดระเบยี บ และแก้ไขระเบยี บสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวธุ
116
ทหารเรือ จำกดั ประจำปี 2565 146
ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองที่เสนอเพอื่ พจิ ารณา 147
152
เรื่องที่ 1 งบแสดงฐานะการเงนิ งบกำไรขาดทนุ งบกระแสเงนิ สด ประจำปี 2565 153
เรอ่ื งที่ 2 การจดั สรรกำไรสทุ ธปิ ระจำปี 2565 153
เรื่องที่ 3 แผนงาน ประมาณการรายรบั -รายจ่ายประจำปี 2566 154
เรอื่ งท่ี 4 การลงทนุ ของสหกรณ์ 155
เรอ่ื งที่ 5 การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการคำ้ ประกัน ประจำปี 2566 198
เรื่องที่ 6 การคัดเลอื กผตู้ รวจสอบกจิ การ ประจำปี 2566
เรอ่ื งท่ี 7 การคดั เลอื กผสู้ อบบัญชีรับอนญุ าต ประจำปี 2566 199
เรอ่ื งท่ี 8 การแก้ไขเพ่มิ เติมข้อบงั คบั โดยเปล่ียนใช้ข้อบงั คบั ใหมท่ ง้ั ฉบบั
เรือ่ งที่ 9 การเลือกตงั้ กรรมการดำเนนิ การสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมสรรพาวธุ ทหารเรอื จำกดั
ระเบียบวาระท่ี 5 เรอ่ื งอืน่ ๆ

4 สหกรณ์ออมทรพั ย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกดั
รายงานกจิ การประจำปี 2565

สาร

ประธานกรรมการดำเนนิ การ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวธุ ทหารเรอื จำกัด

เรียน เพ่ือนสมาชกิ ทุกๆ ท่าน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด ได้ดำเนินกิจการมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 29 ปี
และในปจั จุบันไดบ้ ริหารจดั การโดยคณะกรรมการดำเนนิ การ ชดุ ที่ 29 ซ่งึ ในสภาพสภาวะเศรษฐกจิ ในปจั จบุ ัน ยังคง
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจในภาพรวม
และอาจส่งผลกระทบต่อสมาชิกบางส่วนที่มีอาชีพเสริมเพื่อหารายได้เพิ่มเติมให้แก่ครอบครวั ดังน้ัน สหกรณ์จึงได้มี
แนวทางเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระให้กับสมาชิก ด้วยการให้สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ เช่น การเพ่ิม
จำนวนเงินทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวสมาชิก การให้ทุน
สวัสดกิ ารปลอบขวัญผู้ปว่ ย สำหรบั ผทู้ ีต่ ดิ เชอื้ ไวรัสโคโรนา่ ๒๐๑๙ (COVID-19) เพอ่ื เปน็ ขวญั และกำลังใจกับสมาชิก
การบริหารงานในปีทีผ่ ่านมานั้นได้มุง่ เน้นส่งเสรมิ ใหส้ มาชิกออมทรัพย์ โดยได้จัดกิจกรรม ออมดีมีรางวัล ตลอดจน
ได้มีการช่วยเหลือสมาชิกในด้านการเงิน โดยการพักชำระหนี้เงินต้นให้แก่สมาชิกที่ยื่นความจำนง จัดทำโครงการ
เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้สมาชิกกูเ้ งินปันผลเฉลี่ยคืน ด้วยอัตราดอกเบี้ยตำ่ เพื่อช่วยบรรเทาความ
เดือดรอ้ นของสมาชกิ และครอบครัว

ท้งั น้ีได้ให้แนวทางในการปฏบิ ัตงิ านของคณะกรรมการ และเจ้าหนา้ ที่ซึ่งตอ้ งใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ให้คุ้มค่า
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติหน้าทีด่ ้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้สหกรณ์มีความมั่นคงเปน็ ที่พึง่ ของสมาชิกใน
ยามลำบากต่อไป

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณสมาชกิ ทุกท่านท่ไี ด้สนับสนุนสหกรณ์ของเราดว้ ยดีมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่าง
ย่งิ ว่าจะได้รบั การสนับสนุน เชน่ น้ี ตลอดไป ขออำนาจคณุ พระศรรี ัตนตรัยและส่งิ ศักดิส์ ิทธิท์ ้งั หลายที่พวกท่านเคารพ
นับถือโปรดดลบันดาลให้สมาชิกทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ คิดสิ่งใดขอให้
สมปรารถนาทกุ ประการ

พลเรือเอก
(วนิ ยั สุขต่าย)

ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวธุ ทหารเรือ จำกดั

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวธุ ทหารเรือ จำกัด 5
รายงานกจิ การประจำปี 2565

รูป

6 สหกรณอ์ อมทรัพย์กรมสรรพาวธุ ทหารเรอื จำกัด
รายงานกจิ การประจำปี 2565

รปู

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวธุ ทหารเรือ จำกัด 7
รายงานกจิ การประจำปี 2565

รูป

8 สหกรณอ์ อมทรัพย์กรมสรรพาวธุ ทหารเรอื จำกัด
รายงานกจิ การประจำปี 2565

รปู

สหกรณ์ออมทรพั ย์กรมสรรพาวุธทหารเรอื จำกัด 9
รายงานกจิ การประจำปี 2565

สำนักงาน สอ.สพ.

สตั หบี บางนา

อจปร. สงขลา

10 สหกรณอ์ อมทรพั ย์กรมสรรพาวธุ ทหารเรือ จำกัด
รายงานกจิ การประจำปี 2565

ระเบยี บวาระท่ี 1

สหกรณ์ออมทรัพยก์ รมสรรพาวธุ ทหารเรือ จำกดั 11
รายงานกจิ การประจำปี 2565

การดำเนินการประชุม เริ่มประชุมเวลา 1000

พลเรอื เอกวนิ ัย สขุ ตา่ ย (ประธานกรรมการดำเนินการ) เปน็ ประธานในทปี่ ระชมุ กล่าวเปิดประชมุ และ ดําเนินการ

ประชุมตามระเบยี บวาระการประชุมดังต่อไปน้ี

ระเบยี บวาระที่ 1 เรื่องท่ปี ระธานแจง้ ให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ
............................................................................................................................. .........................................................
........................................................................................................................................................... ...........................
........................................................................................................ ..............................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. .........................................................
......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................................................... .......................
........................................................................................................... ...........................................................................
............................................................................................................................. ........................................................ .
............................................................................................................................. .........................................................
......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. .........................................................
.................................................................................................................................................................. ....................
............................................................................................................... .......................................................................
............................................................................................................................. .........................................................

เลขานุการ ก่อนทจี่ ะเริม่ การประชุม ขอแนะนำผู้รว่ มประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
1. ผู้ตรวจสอบกจิ การ นางสาวสุกัญญา มงคลวรกจิ ชัย
2. ผแู้ ทนผู้สอบบัญชีสหกรณ์ นายศักดิ์ชาย จนั ทร์เรือง
3. ผูแ้ ทนสหกรณ์จังหวดั ชลบุรี นายกติ ศิ ักดิ์ อยู่วัฒนา ผอ.กลุ่มสง่ เสรมิ สหกรณ์ 3
4. ผแู้ ทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี
4.1 นางพรทิพย์ ใหมจ่ ู เจา้ พนักงานตรวจสอบบัญชีอาวโุ ส
4.2 นางสาวสมุ าลี เปลย่ี นแจ่ม นกั วิชาการตรวจสอบบญั ชี

12 สหกรณอ์ อมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรอื จำกัด
รายงานกจิ การประจำปี 2565

สมาชิก และกรรมการ ดีเดน่ ประจำปี 2565

การประชมุ ใหญส่ ามัญประจำปี 2565 ในปีนี้ จดั ใหม้ ีการประกาศเกยี รติคุณ แก่สมาชิก และกรรมการ เพ่ือ
แสดงให้เหน็ ถึงทัศนคติเกี่ยวกบั หลักการสหกรณ์ตามหลักเศรษฐกจิ พอเพียงอันจะเป็นแบบอยา่ งที่ดีของสมาชิก และ
เพอื่ เปน็ ขวญั กำลงั ใจใหก้ บั กรรมการ ซึ่งปฏบิ ตั ิงานหนกั ในรอบปีท่ผี ่านมา ด้วยความทมุ่ เท เสียสละ

สมาชิกดเี ดน่ ท่ีผา่ นการคดั เลอื กมดี ังต่อไปนี้
กลมุ่ 1 ร.ท.หญงิ นงลักษณ์ อยู่เจริญ
กลุ่ม 2 ร.ท.ธนากรณ์ สุขสถติ ย์
กลมุ่ 3 ร.อ.องอาจ บุตราช
กลมุ่ 4 พ.จ.อ.อนวุ ัฒน์ โททวง
กลุ่ม 5 นายสมชาย สถิตเสถียร
กลมุ่ 6 นางปราณี ประสงค์สุวรรณ
กลุ่ม 7 น.ต.อนุ ยมิ้ ศรใี ส
กลมุ่ 8 พ.จ.อ.วรพงศ์ พลชนะ
กลุ่ม 9 จ.อ.ณัฐวุฒิ มีขวด
กลมุ่ 10 ร.อ.มานะ ยนื ยง
กลมุ่ 11 พ.จ.ท.สมยศ แตงทองคำ

กรรมการดีเดน่ ได้แก่
น.ต.มณเฑยี ร งามบุญชืน่ (กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์)

และในโอกาสนี้ ขอไว้อาลัยแก่เพื่อนสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมามีสมาชิกที่ถึง
แก่กรรม 20 ราย จึงขอเชญิ สมาชิกทกุ ท่านยนื ไว้อาลยั เป็นเวลา 1 นาที

เลขานุการฯ ในขณะนม้ี ีผูแ้ ทนสมาชิกมาลงทะเบยี นเขา้ ร่วมประชุม จำนวน......................คน เกนิ กวา่ ท่ีข้อบงั คับ
กำหนด ถือได้วา่ ครบองค์ประชมุ จึงขอเปดิ การประชมุ ใหญ่สามญั ประจำปี 2565

สหกรณ์ออมทรพั ย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกดั 13
รายงานกจิ การประจำปี 2565

ระเบียบวาระท่ี 2

ระเบียบวาระที่ 2 รบั รองรายงานการประชุมใหญ่สามญั ประจำปี 2564

14 สหกรณอ์ อมทรพั ยก์ รมสรรพาวุธทหารเรอื จำกดั
รายงานกจิ การประจำปี 2565

เลขานุการ ลำดบั ต่อไปเปน็ การร่วมพิจารณาแก้ไข หรือรบั รองรายงานการประชุมใหญส่ ามัญ
ประจำปี งบประมาณ 2564 จงึ ขอให้ท่ปี ระชมุ รว่ มกนั พิจารณา

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564
สหกรณอ์ อมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรอื จำกัด

วนั ศุกร์ที่ 26 พฤศจกิ ายน พ.ศ. 2564

ณ อาคารเอนกประสงค์ 100 ปี สพ.ทร. (สัตหบี ) และ หอ้ งประชุม กรช.สพ.ทร. (บางนา)

เริ่มประชุมเวลา 1000 น.

คณะกรรมการผ้เู ขา้ ประชุม

1. พล.ร.ท.รณภพ กาญจนพนั ธ์ุ ประธานกรรมการดำเนนิ การ

2. พล.ร.ท.เกรียง ชุณหชาติ รองประธานกรรมการดำเนินการ (1)
3. พล.ร.ต.ณัฐชยั วรรณบูรณ รองประธานกรรมการดำเนนิ การ (2)
4. น.อ.โชติรัตน์ อุตมเพทาย กรรมการ / ประธานกรรมศึกษาและประชาสมั พันธ์
5. น.ท.โสภณ ตั้งวทิ ยโ์ มไนย กรรมการ / ประธานกรรมการเงินกู้ฯ
6. น.ท.หญงิ ปณุ ยนชุ ปรางคท์ องคำ กรรมการ / เหรญั ญิก
7. น.ท.บริบรู ณ์ วชิรศรีสุกญั ยา กรรมการ / เลขานุการฯ
8. น.ท.วริ ตั น์ วงษ์ไสว กรรมการ / ฝ่ายเงนิ กู้
9. น.ท.สถาพร บุรารักษ์ กรรมการ / ฝ่ายศึกษาและประชาสมั พันธ์
10. น.ต.มณเฑียร งามบญุ ช่ืน กรรมการ / ฝ่ายศึกษาและประชาสมั พนั ธ์
11. น.ต.ธวชั นาคอ้าย กรรมการ / ฝา่ ยเงนิ กู้
12. น.ต.ปญั ญา ชา่ งทอง กรรมการ / ฝา่ ยศึกษาและประชาสมั พันธ์
13. น.ต.ฉลอง ดิษฐลกั ษณ์ กรรมการ / ฝา่ ยศึกษาและประชาสมั พันธ์
14. ร.อ.ภชุ งค์ นาคราช กรรมการ / ฝ่ายเงนิ กู้
15. ร.อ.สรวิศษิ ฏ์ ศิวนาถวนิช กรรมการ / ฝ่ายเงนิ กู้

ผู้แทนสมาชกิ ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 156 คน

ผู้เขา้ ร่วมประชุม

1. น.อ.พงษศ์ ักด์ิ เลาหบตุ ร ผูจ้ ัดการ

2. นายอดลุ ย์ คนมั่น สหกรณจ์ งั หวัดชลบุรี
3. นายกติ ติศักดิ์ อย่วู ัฒนา ผอ.กลมุ่ สง่ เสรมิ สหกรณ์ 3 สหกรณจ์ งั หวัดชลบุรี
4. น.ส.มลฤดี บวั งาม นกั วชิ าการสหกรณช์ ำนาญการ
5. นางพรทิพย์ ใหมจ่ ู เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชอี าวุโส
6. นายศกั ดช์ิ าย จนั ทรเ์ รือง ผู้สอบบัญชี
7. น.ส.สุกญั ญา มงคลวรกจิ ชัย ผตู้ รวจสอบกิจการ

สหกรณ์ออมทรัพยก์ รมสรรพาวธุ ทหารเรือ จำกัด 15
รายงานกจิ การประจำปี 2565

เร่มิ ประชุมเวลา 1000 น.

เลขานกุ ารฯ ในขณะนี้มีผู้แทนสมาชิกมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จำนวน 156 คน เกินกว่า

ท่ีข้อบังคบั กำหนด ถอื ได้ว่าครบองคป์ ระชุม จงึ ขอเปิดการประชุมใหญ่สามญั ประจำปี 2564

ระเบียบวาระท่ี 1 เรือ่ งท่ปี ระธานแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ

พล.ร.ท.รณภพ กาญจนพันธุ์ (ประธานกรรมการดำเนินการ ฯ) สหกรณอ์ อมทรัพยก์ รมสรรพาวุธทหารเรอื จำกดั

ได้ดำเนินกิจการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดที่ 28 ได้บริหารจัดการโดยมุ่งเน้นให้ความ ช่วย

เหลือเพือ่ ประโยชน์แก่สมาชกิ และครอบครัว โดยนปที ่ผี ่านมาได้มีการบรหิ ารงานกิจการสหกรณเ์ ปน็ รปู ธรรม ดังนี้
1.การปรับลดอัตราดอกเบีย้ เงนิ กูส้ ามัญ จากร้อยละ 6.00 เป็นร้อยละ 5.50 ทำให้สมาชิกที่กูส้ ามัญได้

ประโยชนจ์ ากการทภี่ าระหนสี้ นิ จะหมดลงเรว็ ขน้ึ สำหรบั ผ้ทู ่ีย่ืนกู้ใหมม่ ีภาระการสง่ เงนิ งวดน้อยลง เมื่อมีการปรับลด

ดอกเบี้ยเงินกู้ลงสหกรณ์จึงต้องมีการปรับตัว จึงได้ทำการปรับลดทุนเรือนหุ้นสะสมให้สมาชิกสะสมทุนเรือนหุ้นได้

สูงสุดรายละ 800,000 บาท สำหรับสมาชิกเดิมที่มีหุ้นมากกว่า800,000 บาทนั้น ก็ยังให้คงยอดสะสมตามเดิมไว้

เพื่อเป็นการจำกัดเงินทุนไว้รองรบั ตอ่ การปรับลดอัตราดอกเบีย้ เงนิ กู้ ขณะเดียวกันได้กำหนดเพดานเงินรับฝากดว้ ย

เพ่ือรักษาความสมดลุ ของสหกรณ์ ใหม้ ีกำไรทีเ่ หมาะสมและสามารถตอบแทนสมาชิกได้

2. ได้มีการบรรเทาความเดือดร้องของสมาชิกจาก การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยให้มีการผ่อนผัน

การชำระเงินต้นการในกู้สามัญ โดยมีระยะเวลาในการผอ่ นผันรวมสูงสุด 15 เดือน เพื่อให้สมาชิกมีเงินเหลอื สำหรบั

ใช้จา่ ยในชีวิตประจำวันมากข้ึน

3. เปิดโครงการสินเชื่อเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อบรรเทาความ

เดือดร้อนของสมาชกิ

4. เพิ่มกรอบวงเงินในการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับ

ครอบครวั ของสมาชิก

5. สหกรณ์จะทำการปรับปรุงระบบโปรแกรมงานสหกรณ์เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ

ใชง้ านไดด้ ยี ิ่งขึน้ และสามารถอำนวยความสะดวกแกส่ มาชกิ ได้มากข้ึน
ทั้งนี้ สหกรณ์คำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกทั้งด้านผู้กู้และผู้ฝากเงิน โดยพยายามรักษาสมดุลให้

สมาชิกได้รับผลประโยชน์เท่าเทียมกัน รวมถึงสวัสดิการ และผลประโยชน์ในด้านอื่นๆ ที่สหกรณ์ได้จัดสรรให้กับ

สมาชิกตามท่ีจะแสดงรายละเอยี ดในการประชมุ ต่อไป

เลขานกุ าร ขอแนะนำผู้ร่วมประชุมใหญส่ ามัญประจำปี 2563 ดงั นี้

1. นายอดลุ ย์ คงม่ัน สหกรณ์จงั หวัดชลบุรี
2. นายกติ ตศิ ักด์ิ อยวู่ ัฒนา ผอ.กล่มุ สง่ เสรมิ สหกรณ์ 3 สหกรณ์จังหวัดชลบุรี

3. น.ส.มลฤดี บวั งาม นักวชิ าการสหกรณ์ชำนาญการ

4. นางพรทิพย์ ใหมจ่ ู เจา้ พนกั งานตรวจสอบบญั ชอี าวุโส

5. นายศกั ดิช์ าย จันทรเ์ รือง ผู้สอบบัญชี
6. น.ส.สกุ ญั ญา มงคลวรกิจชยั ผตู้ รวจสอบกจิ การ

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 นี้ จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณ แก่สมาชิกดีเด่น และ
เจา้ หน้าท่ดี เี ดน่ เพอื่ แสดงให้เหน็ ถงึ ทศั นคติเกยี่ วกับหลักการสหกรณ์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอนั จะเปน็ แบบอย่าง

16 สหกรณอ์ อมทรพั ยก์ รมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด
รายงานกจิ การประจำปี 2565

ที่ดีของสมาชิก และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานหนักในรอบปีที่ผ่านมา ด้วยความ ทุ่มเท
เสยี สละ และมุง่ มั่นในการให้บริการท่ดี ีสมาชิก

สมาชิกดีเด่นทผ่ี ่านการคดั เลือกมดี งั ตอ่ ไปน้ี

กล่มุ 1 ร.อ.หญงิ สมใจ จันจดั

กลุ่ม 2 ร.อ.เกษม วนั แก้ว

กล่มุ 3 น.ต.ยทุ ธนา ถนอมเขต
กลุ่ม 4 ร.ท.ไพฑรู ย์ เทยี นบตุ ร

กลุ่ม 5 นายทรงพล ชูสงั ไชยกลุ

กลุม่ 6 นายสพุ จน์ ร่งุ เรอื ง

กลมุ่ 7 ร.ต.วชั ระ เขม็ ทอง

กลุ่ม 8 ร.ต.ภิญโญ โชติสวุ รรณ

กล่มุ 9 พ.จ.อ.ฤชัย ก้อนเงนิ

กลมุ่ 10 ร.ท.เพชร แสงทับทิม

กลุม่ 11 ร.ต.พรเทพ แสงทอง

กรรมการดเี ด่นได้แก่

น.ท.วิรัตน์ วงษ์ไสว (กรรมการเงนิ ก้)ู

เจ้าหน้าทีด่ เี ดน่ ทีผ่ า่ นการคดั เลือก ไดแ้ ก่

นายอนชุ า แตงตาด (เจา้ หน้าท่ีบริการ)

ทีป่ ระชุมใหญ่ รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

เลขานุการ ลำดับต่อไปเปน็ การร่วมพจิ ารณาแก้ไข หรือรบั รองรายงานการประชุมใหญส่ ามญั

ประจำปี 2563 จงึ ขอให้ท่ปี ระชมุ ร่วมกันพิจารณา

ทปี่ ระชุมใหญ่ รบั ทราบ

สหกรณ์ออมทรพั ยก์ รมสรรพาวุธทหารเรือ จำกดั 17
รายงานกจิ การประจำปี 2565

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพือ่ ทราบ

เรอื่ งท่ี 1 รายงานกจิ การประจำปี 2564
เลขานุการฯ เชิญผจู้ ดั การฯ รายงานให้ท่ีประชุมทราบ
ผู้จดั การฯ รายงานผลการดำเนินการ ประจำปี 2564

ผลการดำเนนิ งานเปรยี บเทยี บกับปกี ่อน

หนว่ ย : บาท

รายการ ปี 2564 ปี 2563 เพิ่ม (ลด) รอ้ ยละ

จำนวนสมาชกิ (ราย) 6,065 6,064 1 0.02
สนิ ทรพั ย์รวม 4,143,089,356.31 4,077,868,131.80
ทุนเรือนห้นุ 1,243,849,490.00 1,167,664,890.00 65,221,224.51 1.60
ทุนสำรอง
ทุนสะสมตามขอ้ บังคับฯ 158,855,744.76 143,633,946.65 76,184,600.00 6.52
เงินรับฝากออมทรพั ย์ 35,134,349.89 25,199,869.93
เงนิ รบั ฝากออมทรพั ย์พิเศษ 62,720,095.69 60,393,409.70 15,221,798.11 10.60
เงนิ รับฝากสะสมทรัพย์ 1,710,187,174.55 1,623,987,977.94
เงินรับฝากประจำ 44,482,578.46 37,631,935.57 9,934,479.96 39.42
เงนิ รบั ฝากระหวา่ งสหกรณ์ 627,373,000.00 686,873,000.00
2,326,685.99 38.53
รวมเงนิ รบั ฝาก 247,993.37 244,328.41
ลูกหนเี้ งิน-สมาชกิ คงเหลือ 2,445,010,842.07 2,409,130,651.62 86,199,196.61 5.31
ลกู หนข้ี าดสมาชิก 4,050,379,145.31 3,940,241,799.87
เงนิ ลงทุนตว๋ั สญั ญาใชเ้ งิน 6,850,642.89 18.20
หนีส้ ินเงินกู้ยืมของสหกรณ์ 2,922,770.62 4,235,096.97
ทุนของสหกรณ์ 700,000.00 700,000.00 (59,500,000.00) (8.66)
กำไรสุทธิประจำปี
116,569,200.00 166,800,000.00 3,664.96 1.50
1,565,034,071.00 1,482,189,787.67
35,880,190.45 1.49
127,194,486.35 145,691,081.09
110,137,345.44 2.80

(1,312,326.35) 30.99

0.00 0.00

(50,230,800.00) 30.11

82,844,283.33 5.59

(18,496,594.74) (12.70)

18 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรอื จำกัด
รายงานกจิ การประจำปี 2565

ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 2564
สินทรัพย์ 3,561,457,022.99 3,798,042,273.19 3,933,480,594.41 4,077,868,131.80 4,143,089,356.31
หนส้ี นิ 2,443,905,881.35 2,550,949,025.89 2,561,778,890.88 2,595,678,344.13 2,578,055,285.31
1,117,551,141.64 1,247,093,247.30 1,371,701,703.53 1,482,189,787.67 1,565,034,071.00
ทนุ
2.19 : 1 2.05 : 1 1.87 : 1 1.75 : 1 1.65 : 1
สดั สว่ นหนี้สิน : ทุน

สหกรณ์ออมทรัพยก์ รมสรรพาวุธทหารเรอื จำกัด 19
รายงานกจิ การประจำปี 2565

สมาชกิ ภาพ 6,064 ราย
138 ราย
สมาชกิ 137 ราย
จำนวนสมาชิกเมอ่ื 1 ตลุ าคม 2563
6,065 ราย
รบั สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี
สมาชกิ ลาออกระหว่างปี
คงเหลอื จำนวนสมาชกิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 2564

สมาชกิ 4,595 4,744 4,847 4,905 4,908
สมาชกิ สมทบ 1,104 1,119 1,143 1,159 1,157

เพมิ่ (ลด) 224 164 127 74 1

20 สหกรณ์ออมทรัพยก์ รมสรรพาวุธทหารเรอื จำกดั
รายงานกจิ การประจำปี 2565

ทนุ เรือนหนุ้

ยอดยกมา ณ วนั ท่ี 1 ตลุ าคม 2563 1,167,664,890.00 บาท
สมาชกิ เพิม่ หุ้นระหว่างปี 96,247,340.00 บาท
จา่ ยคนื เงินค่าหนุ้ ระหวา่ งปี 20,062,740.00 บาท

คงเหลือทุนเรอื นหุ้น ณ 30 กนั ยายน 2564 1,243,849,490.00 บาท

ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 2564

ทนุ สะสมฯ 19,848,248.70 33,075,668.40 31,589,664.89 25,199,869.93 35,134,349.89
ทนุ สำรอง 101,058,920.50 115,587,772.74 129,489,204.21 143,633,946.65 158,855,744.76
ทุนเรอื นหุน้ 853,153,310.00 962,106,040.00 1,069,185,410.00 1,167,664,890.00 1,243,849,490.00

สหกรณอ์ อมทรพั ยก์ รมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด 21
รายงานกจิ การประจำปี 2565

เงนิ รบั ฝาก เงินรับฝาก เงินรับฝาก เงนิ รับฝาก เงินรบั ฝาก เงนิ รับฝาก
ออมทรพั ย์ ออมทรัพย์พเิ ศษ สะสมทรพั ยฯ์ ประจำ ระหวา่ งสหกรณ์
ยอดยกมา ณ 1 ต.ค. 63 (บาท)
เงนิ รับฝากระหว่างปี (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถอนเงินฝากระหว่างปี 686,873,000.00
เงินฝาก ณ 30 ก.ย. 64 60,393,409.70 1,623,987,977.94 37,631,935.57 130,407.52 244,328.41
27,688,463.97 316,160,279.22 13,331,917.45 3,664.96
25,361,777.98 229,961,082.61 6,481,274.56 59,630,407.52 -
62,720,095.69 44,482,578.46 627,373,000.00
1,710,187,174.55 247,993.37

เงินฝากสะสมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพยพ์ เิ ศษ

ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 2564

เงินรบั ฝากออมทรัพย์ 43,170,632.19 56,309,081.25 57,727,269.87 60,393,409.70 62,720,095.69
เงนิ รับฝากออมทรพั ย์พเิ ศษ
เงนิ รบั ฝากสะสมทรพั ยฯ์ 1,170,657,546.91 1,281,682,758.02 1,422,115,584.44 1,623,987,977.94 1,710,187,174.55
เงินรบั ฝากทรพั ยเ์ พิ่มพนู
เงินรับฝากทรัพยเ์ พิม่ พนู 2 16,878,332.37 22,867,704.70 31,174,246.10 37,631,935.57 44,482,578.46
เงนิ รบั ฝากทรัพยเ์ พิ่มพนู 3
เงินรบั ฝากประจำ 720,371,000.00 700,397,000.00 555,387,000.00 - -
เงินรบั ฝากระหว่างสหกรณ์
- 45,552,000.00 12,500,000.00 - -

- - 58,600,000.00 - -

- - 124,000,000.00 686,873,000.00 627,373,000.00

12,389,051.83 237,150.62 240,707.88 244,328.41 247,993.37

22 สหกรณอ์ อมทรัพย์กรมสรรพาวธุ ทหารเรอื จำกัด
รายงานกจิ การประจำปี 2565

เงนิ ใหก้ แู้ กส่ มาชิก

เงินกฉู้ ุกเฉนิ เงินก้สู ามญั เงนิ กู้พเิ ศษ ลกู หนขี้ าด เงนิ กูภ้ าระหนี้ เงินใหก้ เู้ พือ่
(บาท) (บาท) (บาท) สมาชกิ ภาพ ผู้ค้ำประกัน อาชีพเสรมิ

ยอดยกมา ณ 1 ต.ค. 63 34,926,366.00 3,739,328,424.27 69,876,048.14 (บาท) (บาท) (บาท)
บวก ใหก้ ู้ระหวา่ งปี 86,309,100.00 1,445,019,753.05 53,690,000.00
หัก ชำระคนื ระหว่างปี 89,966,214.00 1,377,978,286.68 37,762,038.87 4,235,096.97 4,346,320.56 130,040.30
คงเหลอื ณ 30 ก.ย. 64 31,269,252.00 3,806,369,890.64 85,804,009.27 6,281,622.29 - 50,000.00
7,593,948.64 96,072.06
2,922,770.62 761,041.24 83,968.24
3,585,279.32

เงนิ ให้กู้ปรับ เงินให้กู้ปันผลเพ่อื โอนหนผี้ ูค้ ้ำประกนั เงนิ ใหก้ ู้เพอ่ื พฒั นา รวมยอดลูกหน้ีทกุ
โครงสร้างหนี้ คณุ ภาพชวี ติ ประเภท (บาท)
เหตุฉกุ เฉิน(บาท) (บาท)
(บาท) (โควิค-19) (บาท) 3,944,476,896.84
1,697,051,755.05
ยอดยกมา ณ 1 ต.ค. 63 1,002,238.72 - 52,604,831.55 38,027,530.33 1,588,226,736.66
บวก ใหก้ ูร้ ะหว่างปี 3,826,826.57 12,914,200.00 57,060,253.14 31,900,000.00 4,053,301,915.93
หกั ชำระคืนระหว่างปี 61,473,885.93 12,376,667.27
คงเหลอื ณ 30 ก.ย. 64 179,081.97 39,500.00 48,191,199.46 57,550,863.06
4,649,983.32 12,874,700.00

ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 2564
เงินให้สมาชิกกู้ 3,477,439,897.31 3,686,305,227.48 3,876,002,951.94 3,944,476,896.84 4,053,301,915.93
ทุนเรือนหุ้น 853,153,310.00 962,106,040.00 1,069,185,410.00 1,167,664,890.00 1,243,849,490.00
เงินรับฝากรวม 1,963,466,563.30 2,107,045,694.59 2,261,844808.29 2,409,130,651.62 2,445,010,842.07

สหกรณ์ออมทรพั ย์กรมสรรพาวุธทหารเรอื จำกัด 23
รายงานกจิ การประจำปี 2565

รายงานผลการติดตามเรง่ รดั หน้ีสินของสหกรณ์

สมาชกิ ทอี่ อกจากสหกรณ์ฯ และยงั มีหน้สี นิ ค้างชำระ สหกรณ์ฯ ไดด้ ำเนินการติดตามและเร่งรัดหนี้สินอย่าง
ต่อเนื่องมาโดยตลอด ในปี 2564 สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน ประเภทเงินกู้สามัญ อย่างไรก็
ตาม ยังคงมีหนี้สินของสมาชิกค้างชำระคงเหลืออยู่ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการจัดชั้นคุณภาพหนี้และตั้งค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญเตม็ จำนวน ตามระเบียบท่กี รมตรวจบญั ชีสหกรณ์กำหนด

ณ วันท่ี 30 กนั ยายน 2564 สหกรณ์ฯ มลี กู หนไี้ มก่ ่อให้เกิดรายได้และลูกหนข้ี าดสมาชกิ ภาพ ประเภทเงินกู้
สามญั จำนวน 3 ราย เป็นจำนวนเงิน 3,074,884.55 บาท แยกรายละเอยี ดได้ดงั นี้

1. ลกู หน้ีจัดชัน้ คณุ ภาพลกู หน้ปี กติ* - เป็นเงนิ - บาท

2. ลกู หนี้จดั ชน้ั ต่ำกว่ามาตรฐาน** - เปน็ เงิน - บาท

3. ลกู หน้ีจดั ช้ันสงสยั *** 1 ราย เปน็ เงิน 454,498.36 บาท

4. ลกู หนี้จัดชนั้ สงสัยจะสญู **** เปน็ เงนิ บาท

5. ลูกหนช้ี ้ันสูญ 2 ราย เป็นเงิน 2,620,386.19 บาท

รวมหนค้ี า้ งชำระ 3 ราย เปน็ เงิน 3,074,884.55 บาท

หมายเหตุ
*ลูกหนี้จัดชั้นคุณภาพลูกหนี้ปกติ หมายถึง ลูกหนี้ค้างชำระต้นเงินและ/หรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา

ตดิ ต่อกัน ไม่เกิน 3 เดือน (ยงั ไม่ต้องต้งั คา่ เผอื่ หน้สี งสัยจะสูญ)
**ลูกหนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน หมายถึง ลูกหนี้ที่ค้างชำระต้นเงินและ/หรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา

ติดต่อกัน เกินกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ต้องตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 20% ของหนี้ค้างชำระ (หักด้วย 50%
ของมลู ค่าหลักทรพั ยท์ ี่จำนองเปน็ หลกั ประกัน)

***ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย หมายถึง ลูกหนี้ที่ค้างชำระต้นเงินและ/ดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 6
เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 50% ของหนี้ค้างชำระ (หักด้วย 50% ของมูลค่า
หลักทรัพยท์ ่จี ำนองเปน็ ประกัน)

****ลูกหนี้จัดช้ันสงสัยจะสูญ หมายถึง ลูกหนี้ที่ค้างชำระต้นเงินและ/หรือดอกเบีย้ เป็นระยะเวลาติดต่อกนั
เกินกว่า 12 เดือน นับแต่วันที่ครบกำหนดชำระ ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 100% ของหนี้ค้างชำระ (หักด้วย
50% ของมลู คา่ หลกั ทรพั ยท์ ่ีจำนองเปน็ ประกัน)

*****ลกู หน้ีจัดชัน้ สูญ หมายถงึ ลูกหน้เี งินกู้ที่ไมส่ ามารถชำระต้นเงินและ/หรอื ดอกเบย้ี ได้โดยสนิ้ เชิง

24 สหกรณ์ออมทรัพยก์ รมสรรพาวธุ ทหารเรอื จำกดั
รายงานกจิ การประจำปี 2565

การแบ่งปนั ผลประโยชนใ์ ห้กับสมาชิก

นอกจากแบ่งปนั ผลประโยชน์ใหส้ มาชกิ โดยตรงแลว้ ยังคืนกำไรใหก้ บั สมาชิกในรูปของสวัสดิการหรือการ
สงเคราะห์ และในรูปของทุน เปน็ จำนวนเงิน 4,096,240.00 บาท ดังนี้

ท่ี รายการ จำนวน เปน็ เงนิ
1. ทนุ ส่งเสริมการศึกษาขา้ ราชการกรมสรรพาวธุ ทหารเรือ - 50,000.00 บาท
2. ทุนสวัสดกิ ารการสง่ เสริมศึกษาบตุ รสมาชกิ 1,298,500.00 บาท
3. ทนุ สงเคราะห์ศพสมาชกิ ถงึ แก่กรรม (ทีจ่ ่ายในปี งป. 64) 395 ราย 2,084,740.00 บาท
4. ทนุ สงเคราะห์บิดา-มารดาสมาชกิ ถงึ แก่กรรม 23 ราย 334,500.00 บาท
5. ทนุ สงเคราะห์คูส่ มรสและบุตรของสมาชิกถงึ แก่กรรม 134 ราย 32,500.00 บาท
6. คา่ หรดี และเงนิ ทำบญุ 6 ราย 130,000.00 บาท
7. ทุนสวสั ดิการการรบั ขวญั ทายาทใหม่ 130 ราย 81,000.00 บาท
8. ทุนสวสั ดิการการปลอบขวญั ผ้ปู ่วย 54 ราย 70,000.00 บาท
9. ทุนสวสั ดิการเงนิ สงเคราะห์ทุพพลภาพ 70 ราย
10. ทนุ สงเคราะห์เกีย่ วกับภัยพิบัติ -
- 15,000.00 บาท
รวม 3 ราย 4,096,240.00 บาท

การเปดิ เผยผลประโยชน์และหรอื คา่ ตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ตามที่กฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ว่าด้วยการดำเนินงานและ
การกำกับดูแสสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ซึ่งประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
โดยในหมวด 4 เรื่องการกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาลของสหกรณ์ ข้อ 14(1) และ (4) ให้แจ้งผลประโยชน์และ
ค่าตอบแทนที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์ได้รับจากสหกรณ์ในปีบัญชีที่
ผ่านมา และให้แสดงรายละเอียดคา่ ตอบแทนดงั กลา่ วเปน็ รายบุคคลโดยแจ้งให้ที่ประชุมใหญท่ ราบ ดงั นี้

สหกรณอ์ อมทรพั ยก์ รมสรรพาวุธทหารเรือ จำกดั 25
รายงานกจิ การประจำปี 2565

(1) คา่ ตอบแทนทเ่ี ปน็ ตวั เงนิ คา่ ตอบแทนกรรมการ (บาท)

ชื่อ - สกลุ ตาแหนง่ เงนิ เดอื น/ โบนสั คา่ พาหนะ คา่ ลงทะเบียน คา่ เบยี้ ประชุม รวม
คา่ จ้าง อบรม
พลเรือโท รณภพ กาญจนพนั ธ์ุ ประธานกรรมการฯ
พลเรือโท วันชัย ทรงเมตตา รองประธานกรรมการฯ - 194,254.78 - - 22,500.00 216,754.78
พลเรือตรี วราณตั ิ วรรธนผล -
นาวาเอก สุริยะ ศรีษะโคตร รองประธานฯ - 145,691.08 - - 16,800.00 162,491.08
นาวาโทหญงิ ปุณยนชุ ปรางคท์ องคา เลขานกุ ารฯ -
นาวาเอก โชตริ ัตน์ อดุ มเพทาย เหรัญญกิ - 145,691.08 - - 14,400.00 160,091.08
นาวาเอก จรัญ ดศิ อรุณ ประธานกรรมการศกึ ษาฯ -
นาวาโท วิรัตน์ วงษไ์ สว ประธานกรรมการเงนิ กู้ - 121,409.23 - - 11,200.00 132,609.23
นาวาโท สถาพร บุรารักษ์ กรรมการเงนิ กู้ -
นาวาตรี ชาญ ฟนู นั ท์ กรรมการศกึ ษาฯ - 121,409.23 - - 11,200.00 132,609.23
นาวาตรี ธวัช นาคอา้ ย กรรมการศกึ ษาฯ -
นาวาตรี ปญั ญา ช่างทอง กรรมการเงนิ กู้ - 121,409.23 - - 22,400.00 143,809.23
เรือเอก ภชุ งค์ นาคราช กรรมการศกึ ษาฯ -
เรือเอก สรวิศษิ ฎ์ ศวิ นาถวนชิ กรรมการเงนิ กู้ - 121,409.23 - - 15,200.00 136,609.23
เรือตรี เพชร แสงทบั ทมิ กรรมการเงนิ กู้ -
นาวาเอก พงษศ์ กั ดิ์ เลาหบุตร กรรมการศกึ ษาฯ - 97,127.39 - - 22,400.00 119,527.39
108,000.00
ผจู้ ัดการ 97,127.39 - - 16,800.00 113,927.39

97,127.39 - - 11,200.00 108,327.39

97,127.39 - - 22,400.00 119,527.39

97,127.39 - - 16,000.00 113,127.39

97,127.39 - - 20,800.00 117,927.39

97,127.39 - - 20,800.00 117,927.39

97,127.39 - - 16,000.00 113,127.39

170,000.00 - - 26,000.00 304,000.00

(2) คา่ ตอบแทนทเี่ ป็นไม่ตวั เงนิ

คา่ ตอบแทนกรรมการ (บาท)

ช่ือ - สกลุ ตาแหนง่ เคร่ืองแบบ รถรับส่ง รถประจา ฯลฯ รวม
ตาแหนง่ คา่ ประกนั ชีวิต
- -
พลเรือโท รณภพ กาญจนพนั ธุ์ ประธานกรรมการฯ - -- - - -
พลเรือโท วันชัย ทรงเมตตา รองประธานกรรมการฯ - - -
พลเรือตรี วราณตั ิ วรรธนผล - -- - - -
นาวาเอก สรุ ิยะ ศรีษะโคตร รองประธานฯ - - -
นาวาโทหญงิ ปุณยนชุ ปรางคท์ องคา เลขานกุ ารฯ - -- - - -
นาวาเอก โชตริ ัตน์ อุดมเพทาย เหรัญญกิ - - -
นาวาเอก จรัญ ดศิ อรุณ ประธานกรรมการศกึ ษาฯ - -- - - -
นาวาโท วิรัตน์ วงษไ์ สว ประธานกรรมการเงนิ กู้ - - -
นาวาโท สถาพร บุรารักษ์ กรรมการเงนิ กู้ - -- - - -
นาวาตรี ชาญ ฟนู นั ท์ กรรมการศกึ ษาฯ - - -
นาวาตรี ธวัช นาคอ้าย กรรมการศกึ ษาฯ - -- - - -
นาวาตรี ปญั ญา ช่างทอง กรรมการเงนิ กู้ - - -
เรือเอก ภชุ งค์ นาคราช กรรมการศกึ ษาฯ - -- - - -
เรือเอก สรวิศษิ ฎ์ ศวิ นาถวนชิ กรรมการเงนิ กู้ - - -
เรือตรี เพชร แสงทบั ทมิ กรรมการเงนิ กู้ - -- - 16,891.64 32,600.64
นาวาเอก พงษศ์ กั ด์ิ เลาหบตุ ร กรรมการศกึ ษาฯ 3,000.00
-- -
ผจู้ ัดการ
-- -

-- -

-- -

-- -

-- -

-- -

- - 12,709.00

ท่ีประชุมใหญ.่ .......................................................

26 สหกรณอ์ อมทรัพยก์ รมสรรพาวธุ ทหารเรอื จำกดั
รายงานกจิ การประจำปี 2565

เร่ืองท่ี 2 ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำปี 2564
เลขานกุ ารฯ เชิญผู้ตรวจสอบกจิ การรายงาน
ผ้ตู รวจสอบกิจการ รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำปี 2564

สหกรณอ์ อมทรพั ยก์ รมสรรพาวุธทหารเรือ จำกดั 27
รายงานกจิ การประจำปี 2565

28 สหกรณ์ออมทรพั ย์กรมสรรพาวุธทหารเรอื จำกดั
รายงานกจิ การประจำปี 2565

สหกรณอ์ อมทรพั ยก์ รมสรรพาวุธทหารเรือ จำกดั 29
รายงานกจิ การประจำปี 2565

30 สหกรณ์ออมทรพั ย์กรมสรรพาวุธทหารเรอื จำกดั
รายงานกจิ การประจำปี 2565

สหกรณอ์ อมทรัพยก์ รมสรรพาวธุ ทหารเรอื จำกดั 31
รายงานกจิ การประจำปี 2565

ท่ปี ระชุมใหญ่ รับทราบ

32 สหกรณ์ออมทรพั ยก์ รมสรรพาวธุ ทหารเรือ จำกดั
รายงานกจิ การประจำปี 2565

เรอ่ื งท่ี 3 การกำหนดระเบยี บและการแกไ้ ขระเบียบสหกรณอ์ อมทรพั ยก์ รมสรรพาวุธทหารเรอื จำกัด

เลขานุการฯ มอบใหผ้ ู้จัดการชี้แจง

ผจู้ ดั การ ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด พ.ศ. 2543 ข้อ 107 ให้

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่กำหนด ระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์ ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 คณะกรรมการ

ดำเนินการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด จำนวน 3 ฉบับ

(รายละเอียดตามผนวก) ดงั น้ี

1. ระเบียบ ว่าดว้ ย การตรวจสอบและแก้ไขปญั หาหรือข้อร้องเรียนของสมาชกิ พ.ศ. 2564

2. ระเบยี บ ว่าดว้ ย การใหเ้ งนิ กแู้ ก่สมาชกิ สหกรณแ์ ละดอกเบ้ยี เงนิ กู้ พ.ศ. 2564

3. ระเบียบ ว่าดว้ ย การให้กเู้ งินแกพ่ นักงานราชการ พ.ศ.2564

สหกรณ์ออมทรพั ย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด 33
รายงานกจิ การประจำปี 2565

ระเบียบสหกรณ์ออมทรพั ยก์ รมสรรพาวธุ ทหารเรอื จำกดั

วา่ ดว้ ย การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชกิ พ.ศ. ๒๕๖๔

...............................................................................................

อาศัยอำนาจตามความในขอ้ บงั คบั ของสหกรณ์ ข้อ ๗๙ (๘) ข้อ ๑๐๗(๑๑) และมติที่ประชมุ คณะกรรมการ

ดำเนนิ การ ชุดที่ ๒๘ ครงั้ ที่ ๙/๒๕๖๔ วันที่ ๕ สงิ หาคม ๒๕๖๔ ไดก้ ำหนดระเบยี บวา่ ดว้ ยการตรวจสอบและแก้ไข

ปญั หาหรือข้อรอ้ งเรียนของสมาชกิ ดงั ตอ่ ไปน้ี

ขอ้ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด ว่าด้วยการ

ตรวจสอบและแก้ไขปญั หาหรือข้อรอ้ งเรยี นของสมาชิก พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ระเบียบน้ใี ห้ใช้บังคับต้ังแตว่ ันท่ี ๙ สงิ หาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เปน็ ตน้ ไป

ขอ้ ๓ ในระเบยี บนี้

“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณอ์ อมทรัพย์กรมสรรพาวธุ ทหารเรอื จำกดั

“คณะกรรมการ” หมายถงึ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรพั ยก์ รมสรรพาวุธทหารเรือ จำกดั

“กรรมการ” หมายถึง กรรมการดำเนนิ การสหกรณอ์ อมทรพั ย์กรมสรรพาวุธทหาเรือ จำกดั

“ผจู้ ดั การ” หมายถงึ ผ้จู ดั การสหกรณ์ออมทรพั ย์กรมสรรพาวุธทหารเรอื จำกดั

“เจา้ หนา้ ท”ี่ หมายถงึ เจ้าหนา้ ที่สหกรณ์ออมทรพั ยก์ รมสรรพาวธุ ทหารเรือ จำกัด

“สมาชิก” หมายถึง สมาชกิ สหกรณอ์ อมทรพั ยก์ รมสรรพาวุธทหารเรอื จำกดั

“ปัญหาหรือข้อร้องเรียน” หมายถึง การที่สมาชิกแจ้งเรื่องราวต่อสหกรณ์ เพื่อขอให้ช่วยเหลอื

แกไ้ ข บรรเทาความเดอื ดร้อน หรือตรวจสอบขอ้ เท็จจรงิ อนั เนื่องมาจากการได้รับความเดือดร้อน ความไมเ่ ป็นธรรม

หรอื พบเหน็ การกระทำผิดกฎหมาย ขอ้ บงั คบั และระเบียบของสหกรณ์

ขอ้ ๔ คณะกรรมการต้องจัดให้มีช่องทางให้สมาชิกสามารถแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนได้อย่างสะดวก

โดยออกประกาศสหกรณ์แจง้ ใหส้ มาชกิ ทราบโดยทัว่ กัน ผา่ นชอ่ งทางตา่ งๆ ดังน้ี

(๑) Web site http://www.sahakornsanpawut.com

(๒) ส่งทางไปรษณยี ์ตามท่ีอยู่ของสหกรณ์ ทกุ สำนกั งาน

(๓) ยน่ื เรือ่ งด้วยตนเองที่สำนักงานสหกรณ์

ขอ้ ๕ ให้ผดู้ ำรงตำแหน่งตอ่ ไปนี้ เปน็ กรรมการตรวจสอบและแกไ้ ขปัญหาหรือข้อรอ้ งเรียนของสมาชิก

(๑) ผจู้ ดั การ ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบฯ

(๒) กรรมการดำเนินการ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการตรวจสอบฯ

(๓) กรรมการดำเนินการ ตำแหนง่ กรรมการตรวจสอบฯ

ข้อ ๖ สมาชิกแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ตามระเบียบสหกรณ์กำหนด

โดยอยา่ งน้อยตอ้ งมรี ายละเอียด ดังต่อไปน้ี

(๑) ชือ่ -สกุล

(๒) หมายเลขประจำตัวสมาชิก

(๓) ที่อยขู่ องสมาชกิ และเบอรโ์ ทรศัพทท์ ีส่ ามารถติดต่อได้

(๔) วนั ที่แจ้งปัญหาหรอื ขอ้ รอ้ งเรยี น

34 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกดั
รายงานกจิ การประจำปี 2565

(๕) เรื่องอันเป็นเหตุของปัญหาหรือข้อร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์
ตามสมควรเก่ยี วกับเรอื่ งดงั กลา่ ว โดยใชถ้ อ้ ยคำสุภาพ

(๖) ต้องให้ความร่วมมือกับสหกรณ์ในการให้ข้อเท็จจริงหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เมอื่ ได้รับการร้องขอจากสหกรณ์

ข้อ ๗ ให้กรรมการตรวจสอบฯ ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ ๕ ลงทะเบยี นรบั แจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนของ
สมาชิกแต่ละราย ภายใน ๕ (ห้า) วันทำการของสหกรณ์ นับแต่วันที่สหกรณ์ได้รับเรื่องจากสมาชิก แล้วส่งเรื่องให้
คณะกรรมการพิจารณา พร้อมแจ้งตอบเป็นหนังสือให้สมาชิกทราบในเบื้องต้นว่าสหกรณ์ ได้รับแจ้งปัญหาหรือข้อ
รอ้ งเรยี นของสมาชกิ แล้ว

ข้อ ๘ ให้กรรมการตรวจสอบฯ ตามข้อ ๕ ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก และ
นำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับทราบและร่วมพิจารณา โดยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนให้
เสรจ็ สิ้นภายใน ๑๔ (สิบสี)่ วันทำการของสหกรณ์ นับตงั้ แตว่ ันทป่ี ระชมุ คณะกรรมการดำเนนิ การได้รบั ทราบและเห็นชอบให้
ดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียน หากไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนดดังกล่าว ให้แจ้งเหตุขัดข้องเป็น
หนงั สือใหส้ มาชกิ ทราบตามสมควรจนกวา่ จะดำเนินการแลว้ เสร็จ

หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ในเรื่องท่ีสมาชิกแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียน ห้ามมิให้กรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้นั้น
ร่วมอยู่ในกระบวนการตรวจสอบและพจิ ารณาทกุ ข้ันตอน รวมถึงเขา้ ร่วมประชมุ พจิ ารณาในเรื่องดงั กลา่ ว

ข้อ ๙ ให้กรรมการตรวจสอบฯ ตามขอ้ ๕ พจิ ารณา
(๑) กรณเี ป็นเรอ่ื งขอใหช้ ่วยเหลือ แกไ้ ข บรรเทาความเดือดรอ้ นของสมาชิก หากอย่ใู นอำนาจกระทำ

การของสหกรณ์ ให้พิจารณาช่วยเหลือ แก้ไข บรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับข้อบังคับและ
ระเบียบของสหกรณก์ ำหนด และหากไมอ่ ย่ใู นอำนาจกระทำการของสหกรณ์ ให้ชแ้ี จงทำความเขา้ ใจกบั สมาชิก

(๒) กรณีเป็นเรื่องร้องเรียน ให้สอบสวนเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อร้องเรียน โดย
ตรวจสอบการปฏิบัตติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ พร้อมสรุปผลการสอบสวนข้อเท็จจรงิ และแนว
ทางการแกไ้ ขปญั หาเสนอคณะกรรมการพจิ ารณา

หากเปน็ การรอ้ งเรียนกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ี หา้ มมใิ ห้กรรมการหรือเจ้าหนา้ ที่ผู้น้ัน ร่วมอยู่
ในกระบวนการตรวจสอบและพจิ ารณาทุกขั้นตอน รวมถงึ เขา้ ร่วมประชุมพิจารณาในเร่ืองดังกล่าว และสหกรณ์ต้อง
เกบ็ รกั ษาพยานหลกั ฐานทง้ั หมดเป็นความลับ

ข้อ ๑๐ ให้กรรมการตรวจสอบฯ ตามข้อ ๕ สรุปผลการสอบสวน ข้อเท็จจริง และแนวทางการแก้ไขปัญหา
ให้ คณะกรรมการดำเนินการรบั ทราบ และ ให้ดำเนนิ การ ดงั นี้

(๑) กรณีผลการตรวจสอบไม่พบว่ามีการกระทำผิดกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของ
สหกรณ์ ให้ชแ้ี จงทำความเขา้ ใจกับสมาชิก

(๒) กรณีผลการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
ใหส้ งั่ การใหแ้ ก้ไขหรอื ร้องทุกข์ดำเนนิ คดตี ามกฎหมาย ขอ้ บงั คบั และระเบียบของสหกรณ์กำหนด

ขอ้ ๑๑ กรรมการตรวจสอบฯ แจ้งผลการดำเนินการตามข้อ ๙(๑) และข้อ ๑๐(๑) (๒) เป็นหนังสือ ให้
สมาชกิ ทราบ

สหกรณ์ออมทรพั ย์กรมสรรพาวธุ ทหารเรือ จำกดั 35
รายงานกจิ การประจำปี 2565

ขอ้ ๑๒ กรรมการตรวจสอบฯ ต้องให้ความคุ้มครองสมาชิกอย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรม อัน
เนื่องมาจากการแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียน เนื่องจากเป็นสิทธิในการตรวจสอบการบริหารกิจการ
หรือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ว่ามีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบของสหกรณก์ ำหนด

ประกาศ ณ วันที่ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

พลเรือโท
(รณภพ กาญจนพนั ธ์ุ)
ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณอ์ อมทรพั ยก์ รมสรรพาวธุ ทหารเรือ จำกดั

36 สหกรณอ์ อมทรัพยก์ รมสรรพาวธุ ทหารเรอื จำกัด
รายงานกจิ การประจำปี 2565

ระเบยี บสหกรณ์ออมทรพั ย์กรมสรรพาวุธทหารเรอื จำกัด

วา่ ดว้ ย การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์และดอกเบย้ี เงินกู้ พ.ศ. ๒๕๖๔

…………………………………………………….

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด ข้อ ๑๐ และข้อ

๗๙ (๘) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดท่ี ๒๘ ครั้งที่ ๒/ปี งป.๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้

กำหนดระเบยี บ ว่าด้วย การให้เงนิ กู้แกส่ มาชกิ สหกรณ์และดอกเบี้ยเงนิ กู้ พ.ศ.๒๕๖๔

ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด ว่าด้วย การให้

เงนิ กู้แกส่ มาชิกสหกรณแ์ ละดอกเบ้ยี เงนิ กู้ พ.ศ.๒๕๖๔”

ขอ้ ๒. ระเบยี บนม้ี ีผลบังคับใชต้ งั้ แตว่ ันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เปน็ ต้นไป

ข้อ ๓. ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่

สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.๒๕๖๓

บรรดาระเบยี บ ประกาศ คำสง่ั มติ หรอื ขอ้ ตกลงอนื่ ใดซึง่ ขดั หรือแย้งกบั ระเบียบนีใ้ ห้ใช้ระเบียบนแ้ี ทน

ข้อ ๔. ในระเบยี บนี้

“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพยก์ รมสรรพาวธุ ทหารเรอื จำกดั

“คณะกรรมการดำเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ออม

ทรพั ยก์ รมสรรพาวธุ ทหารเรือ จำกดั

“คณะกรรมการเงินก”ู้ หมายความวา่ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณอ์ อมทรัพย์ กรม

สรรพาวธุ ทหารเรือ จำกัด ฝ่ายเงินกู้

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด ตาม

ข้อบงั คับสหกรณ์ออมทรพั ยก์ รมสรรพาวธุ ทหารเรอื จำกดั พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๕

“สมาชิกสมทบ” หมายความว่า สมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ

จำกัด ตามข้อบงั คับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด (แกไ้ ขฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๔ หมวด ๖

หมวด ๑

ขอ้ กำหนดท่ัวไป

ข้อ ๕. ในระเบียบนสี้ หกรณ์ใหเ้ งนิ ก้แู ก่สมาชกิ ๔ ประเภท คอื

(๑) เงนิ ก้เู พือ่ เหตฉุ ุกเฉนิ
(๒) เงนิ กเู้ พื่อการศึกษา
(๓) เงินกู้สามัญ
(๔) เงนิ กเู้ พื่อช่วยเหลอื ผู้ประสบภัยพิบตั ิ

สหกรณอ์ อมทรัพยก์ รมสรรพาวธุ ทหารเรอื จำกัด 37
รายงานกจิ การประจำปี 2565

ขอ้ ๖. สหกรณ์จะใหเ้ งนิ ก้เู ฉพาะแก่สมาชิก และสมาชิกสมทบเท่าน้นั
ข้อ ๗. การใหเ้ งินกู้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณี เพือ่ ความจำเป็นหรือมีประโยชน์ ตามที่
คณะกรรมการดำเนนิ การเหน็ สมควร แตจ่ ะใหเ้ งินกู้เพื่อการสรุ ่ยุ สุร่ายหรือการเกง็ กำไรไม่ได้
ขอ้ ๘. สมาชิกและสมาชกิ สมทบ ผปู้ ระสงคข์ อกเู้ งิน ต้องเสนอคำขอกู้ตอ่ สหกรณ์ตามแบบทีก่ ำหนดไว้
ข้อ ๙. การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น ผู้กู้ต้องทำหนังสือกู้เงิน และสมาชิกผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ต้องทำ
หนงั สอื คำ้ ประกันให้ไวต้ ่อสหกรณ์ตามแบบท่ีกำหนดไว้
ข้อ ๑๐. การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น กรณีสมาชิกต้องการกู้ในวงเงิน เกินกว่าหลักประกันของผู้ค้ำ
ประกัน ผู้กูต้ ้องเปน็ สมาชกิ โครงการประกนั สนิ เชื่อของสหกรณ์

หมวด ๒
เงินกูเ้ พ่อื เหตฉุ กุ เฉนิ
ข้อ ๑๑. การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบอำนาจให้ประธานกรรมการหรือ
รองประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการ หรือผู้จัดการตามทีเ่ ห็นสมควร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคล
ขา้ งตน้ เป็นผู้วนิ จิ ฉยั ให้เงินกเู้ พ่ือเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการดำเนินการก็ได้ และใหผ้ ู้ได้รับมอบดังกล่าวนั้นแถลง
รายการเงินกเู้ พ่ือเหตุฉกุ เฉินท่ใี ห้ไปและส่งคนื เพือ่ ใหค้ ณะกรรมการดำเนนิ การทราบทุกเดือน
ขอ้ ๑๒. เงนิ กูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉิน ที่ใหแ้ ก่สมาชกิ ผกู้ คู้ นหนง่ึ ๆ นั้น ให้มีจำนวนตามหลกั เกณฑ์ข้อใด ข้อหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) เงินก้เู พ่อื เหตฉุ ุกเฉิน แบบ ก. จำนวนไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถว้ น) ระยะเวลา
ผ่อนชำระไม่เกนิ ๔ เดือน นับถัดจากเดือนท่ีได้รับเงนิ ก้นู ้ี
(๒) เงินกเู้ พ่ือเหตุฉุกเฉนิ แบบ ข. จำนวนไม่เกนิ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมน่ื บาทถ้วน) ระยะเวลา
ผ่อนชำระ จำนวน ๘ เดอื น นบั ถัดจากเดอื นที่ไดร้ บั เงนิ ก้นู ี้
(๓) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน แบบ ค. จำนวนไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
ระยะเวลาผอ่ นชำระ จำนวน ๑๒ เดอื น นับถดั จากเดือนทไี่ ดร้ ับเงินกู้น้ี
ผทู้ กี่ เู้ งนิ ฉกุ เฉินตอ่ เนือ่ งจากครั้งก่อนโดยยังมตี วั เลขหนีเ้ ดมิ อยู่ในใบจ่ายเงินเดือน ไม่ต้องนำเงินก้ฉู ุกเฉิน
ที่หกั ในใบจา่ ยเงนิ เดอื นมาคำนวณเป็นรายจา่ ยของการกูค้ ร้ังใหม่
ในกรณีที่สมาชิกผู้นั้นยังมีเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินครั้งก่อนเหลืออยู่ และประสงค์จะกู้คร้ังใหม่เพิ่ม เงินกู้
เพือ่ เหตฉุ กุ เฉนิ คร้งั ใหม่และครั้งก่อนรวมกัน จะมีจำนวนต้นเงนิ เกนิ กวา่ จำนวนทีก่ ลา่ วในวรรคก่อนไม่ได้
ข้อ ๑๓. หลักประกนั สำหรับเงินกเู้ พ่ือเหตฉุ ุกเฉนิ นอกจากหนังสือกู้ซง่ึ ผู้กู้ได้ทำไว้ต่อสหกรณแ์ ลว้ ต้องจัด
ใหม้ ีสมาชิกค้ำประกันสองคน

38 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวธุ ทหารเรือ จำกดั
รายงานกจิ การประจำปี 2565

ข้อ ๑๔. การส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน แบ่งเป็นงวด
รายเดือนตามระยะเวลาที่สมาชิกได้กู้เป็นไปตามข้อ ๑๒ (๑) หรือ ๑๒ (๒) หรือ ๑๒ (๓) จำนวนใดจำนวนหนึ่ง โดยในวัน
จ่ายเงินได้รายเดือนของเดือนที่กู้ (เดือนแรก) ผู้กู้ยังไม่ต้องส่งชำระค่างวดรายเดือน แต่ให้ส่งชำระ ค่างวดราย
เดือนงวดแรกพร้อมดอกเบี้ยเดือนแรกและดอกเบี้ยเดือนที่สอง (เงินต้นงวดแรกบวกดอกเบี้ยเดือนแรกและดอกเบ้ีย
เดือนที่สองไม่ทบต้น) ภายในวันจ่ายเงินได้รายเดือนของเดือนที่สอง ส่วนค่างวดรายเดือนตั้งแต่งวดท่ีสองเป็นต้นไป
ให้ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามต้นเงินกู้คงเหลือภายในวันจ่ายเงินได้ รายเดือนทุกเดือนจนกว่าจะชำระค่างวด
รายเดือนครบตามกำหนด

ในกรณีที่สมาชิกผู้กยู้ ังมเี งนิ กู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเหลืออยู่และประสงค์จะกู้คร้งั ใหม่น้นั สมาชิกจะกระทำได้
ก็ต่อเมอ่ื ไดช้ ำระหน้ีสำหรับเงนิ กู้เพื่อเหตุฉุกเฉนิ เป็นงวดรายเดือนกับสหกรณ์ฯ มาแลว้ ไม่น้อยกว่า ก่ึงหนึ่งของ
ระยะเวลาท่ีกำหนด ตามจำนวนเงนิ กูใ้ นข้อ ๑๒ ยกเวน้ การขอกู้เงินเพื่อเหตฉุ ุกเฉินในข้อ ๑๒ (๑) สมาชิกสามารถขอ
กู้เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉินต่อเนือ่ งได้เม่ือสหกรณ์ไดร้ ับเงนิ ชำระหนี้สินสำหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉินจากสมาชิกผู้กู้แล้วไม่
น้อยกวา่ หนึง่ งวด

หมวด ๓
เงนิ กเู้ พอ่ื การศกึ ษา
ข้อ ๑๕. การให้เงินกู้เพื่อการศึกษา คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ หรือ
รองประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการ หรือผู้จัดการ ตามที่เห็นสมควรเป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้ เพ่ือ
การศกึ ษาแทนคณะกรรมการดำเนินการกไ็ ด้ และใหผ้ ้ไู ด้รบั มอบดังกล่าวนัน้ แถลงรายการเงนิ กู้เพื่อการศกึ ษาที่ให้ไป
และส่งคืน เพอื่ ใหค้ ณะกรรมการดำเนนิ การทราบทกุ เดือน
ขอ้ ๑๖. เงนิ ก้เู พ่ือการศกึ ษาท่ใี หแ้ ก่สมาชกิ ผูก้ คู้ นหนง่ึ ๆ นัน้ ให้มจี ำนวนไม่เกนิ ๔๐,๐๐๐.- บาท (สีห่ ม่ืน
บาทถว้ น) ระยะเวลาผอ่ นชำระไม่เกิน ๖ (หก) เดอื น นบั ถดั จากเดือนท่ีได้รับเงินกู้พิเศษ (เพื่อการศกึ ษา) ทั้งนี้เม่ือหัก
หนี้สินทั้งปวงแล้วจะต้องมีเงินสุทธิในใบจ่ายเงินเดือนเหลืออย่างน้อยร้อยละ ๓๐ ของเงินเดือน รวมรายได้
อน่ื ๆ พรอ้ มหลักฐานคา่ ใช้จ่ายในการศึกษาครั้งลา่ สุดตอ่ สหกรณ์ตามแบบท่ีสหกรณ์กำหนดไว้
ข้อ ๑๗. หลกั ประกันสำหรบั เงนิ กูเ้ พ่ือการศกึ ษานอกจากหนังสอื กู้ซึง่ ผู้กไู้ ด้ทำไว้ต่อสหกรณ์ และหนังสอื
สำคัญของสถานศกึ ษาแลว้ ต้องจดั ใหม้ สี มาชกิ ค้ำประกันอย่างนอ้ ยหนึ่งคน
ข้อ ๑๘. การส่งเงินงวดชำระหนี้ สำหรับเงินกู้เพื่อการศึกษา ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เพื่อการศึกษาแบ่งเป็นงวด
รายเดือนรวมกนั หกงวด โดยในวันจา่ ยเงนิ ได้รายเดือนของเดือนที่กู้ (เดือนแรก) ผกู้ ู้ยังไม่ตอ้ งสง่ ชำระค่างวดรายเดือน
แต่ให้ส่งชำระค่างวดรายเดือนงวดแรกพร้อมดอกเบี้ยเดือนแรกและดอกเบี้ยเดือนที่สอง (เงินต้นงวดแรก บวกดอกเบี้ย
เดอื นแรกและดอกเบยี้ เดือนที่สองไม่ทบต้น) ภายในวันจา่ ยเงนิ รายได้รายเดือนของเดือนท่สี อง ส่วนค่างวดรายเดือน
ตั้งแต่งวดที่สองให้ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามต้นเงินกู้คงเหลือ และให้ส่งชำระภายในวันจ่ายเงินได้รายเดือน
ตง้ั แต่เดือนท่สี าม

สหกรณ์ออมทรัพยก์ รมสรรพาวุธทหารเรือ จำกดั 39
รายงานกจิ การประจำปี 2565

หมวด ๔

เงนิ กสู้ ามัญ

ข้อ ๑๙. การให้เงินกู้ประเภทสามัญ ให้คณะกรรมการดำเนินการ มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญ แก่
สมาชิกและสมาชกิ สมทบ

คณะกรรมการดำเนินการ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ขึ้นตามความในข้อบังคับของ
สหกรณ์ ข้อ ๘๓ และมอบอำนาจหน้าที่ในการพจิ ารณาวินิจฉัยให้เงนิ ก้สู ามัญแก่สมาชกิ และสมาชิกสมทบก็ได้

ข้อ ๒๐. คำขอกู้เงินสามัญของสมาชิกและสมาชิกสมทบนั้นต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการดำเนินการตามข้อ ๑๙

ข้อ ๒๑. จำนวนเงินกู้สามัญที่ให้สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดำเนินการ จะ

พจิ ารณาเหน็ สมควร สมาชิกสามารถกูเ้ งนิ สหกรณ์ได้ ๖๕ เท่าของอัตราเงนิ เดือน รวมเงินอืน่ ใดท่ไี ด้รับ บวก

ทุนเรือนหุ้น ทั้งนี้เมื่อหักหนี้สินทั้งปวงแล้วจะต้องมีเงินสุทธิในใบจ่ายเงินเดือนเหลืออย่างน้อยร้อยละ ๓๐ ของ

เงินเดือน รวมเงินอ่นื ใดทีไ่ ด้รบั ระยะเวลาการส่งงวดเงนิ กภู้ ายใน ๑๘๐ เดอื น (๑๕ ปี) แต่ตอ้ งไม่เกินวนั ทีเ่ กษียณอายุ

ราชการ

ในกรณที ่ีสมาชิกผ้กู ูเ้ ปน็ ขา้ ราชการบำนาญ หรือเลือกรบั บำนาญ ให้สง่ งวดเงนิ กภู้ ายใน ๑๘๐ เดอื น (๑๕ ปี)

แตต่ อ้ งไม่เกนิ วันครบอายุ ๖๕ ปี

ในกรณีทส่ี มาชกิ กู้เงินสามญั ไมเ่ กินมูลค่าหนุ้ ไมต่ อ้ งมีหลกั ประกัน โดยให้กู้ได้ภายในจำนวน ไมเ่ กิน

ร้อยละเกา้ สิบของทนุ เรือนหุ้นสะสมหรือหลกั ประกนั เงินฝากออมทรัพยพ์ เิ ศษ

การกู้เงนิ สามญั ของสมาชิกและสมาชิกสมทบต่อสหกรณใ์ ห้เปน็ ไปตามข้อกำหนด ดังนี้

(๑) เป็นสมาชิกครบสองเดือนมีสิทธกิ ู้เงนิ สามญั

(๒) ผู้กู้จะต้องมเี งินค่าหุ้นไมน่ อ้ ยกวา่ ร้อยละ ๑๒ (สบิ สอง) ของวงเงนิ ท่กี ู้

ข้อ ๒๒. สมาชิกและสมาชิกสมทบท่ที ำสญั ญากเู้ งินสามญั ไปจากสหกรณแ์ ล้ว และมีความประสงค์ จะขอ

กู้เงินสามัญใหม่ เพ่ือกลบหนี้สินเดิมที่มีอยู่หรือเพิ่มวงเงินกู้ให้สูงขึ้นตามสิทธิก็ดี ถ้าคณะกรรมการดำเนินการ

เห็นสมควรที่จะให้กู้เงินสามัญแก่สมาชิกที่ยังส่งคืนเงินกู้สามัญรายก่อนไม่ครบ ก็อาจแต่จำนวนเงินกู้สามัญรวมทุก

รายการของสมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ ในเวลาใดเวลาหนึ่ง จะมีจำนวนต้นเงินเกินกว่าจำนวนที่กล่าว ในข้อ ๒๑ ไม่ได้

การที่สมาชิกและสมาชิกสมทบจะทำหนังสือขอกู้เงินครั้งใหม่ได้นั้น สมาชิกและสมาชิกสมทบจะต้องส่งคืนเงินกู้

สามญั รายกอ่ นไปแลว้ ไม่น้อยกว่า ๑๒ (สบิ สอง) งวด

กรณีที่สมาชิกและสมาชิกสมทบกู้เงินจากสหกรณ์ไม่เกิน ๑๒ งวด หากผู้กู้ส่งเงินงวดชำระหนี้มาแล้ว

เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนงวด ให้มีสิทธิกู้เงนิ สามญั คร้ังใหม่ได้ และเมื่อทำสัญญาตามจำนวนเงินที่ขอกู้ ครั้งใหม่แลว้

ให้สหกรณห์ ักเงินกู้สามญั ครัง้ ก่อนทย่ี ังสง่ ไม่ครบไว้ แลว้ จ่ายแต่เฉพาะในส่วนทีเ่ หลอื ให้แก่สมาชิกและสมาชกิ สมทบผู้

ทีท่ ำสญั ญากคู้ รง้ั ใหม่ต่อไป

การส่งเงินงวดชำระหนี้ของสมาชิกและสมาชิกสมทบในแต่ละเดือน ให้นับเป็นหนึ่งงวดถึงแม้ว่า ใน

เดือนนน้ั จะสง่ มาก่ีครง้ั ก็ตาม

40 สหกรณ์ออมทรพั ย์กรมสรรพาวธุ ทหารเรอื จำกดั
รายงานกจิ การประจำปี 2565

ข้อ ๒๓. ในการให้เงินกู้สามัญนั้น ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กู้ได้ไม่พอแก่การขอกู้อันมี
ลักษณะพึงใหก้ นู้ ้ันทกุ ราย ใหถ้ ือลำดับในการพจิ ารณาให้เงินกู้ ดงั ตอ่ ไปนี้

(๑) เงนิ กซู้ งึ่ ถือคา่ ห้นุ หรือเงนิ ฝากออมทรัพย์พิเศษเป็นหลักประกัน พึงให้ในลำดับก่อนเงินกู้
ซึง่ มหี ลกั ประกันอยา่ งอืน่

(๒) ในระหว่างเงินกู้ซึ่งอยู่ในลำดบั เดยี วกนั ตามท่ีกลา่ วใน ข้อ ๒๓ (๑) เงินกูซ้ ่ึงมจี ำนวนน้อย พึงให้
ก่อนเงินกู้ซึ่งมีจำนวนมาก เพื่อประโยชน์แห่งการนี้จำนวนเงินกู้ที่นำมาเทียบกันนั้น ให้คิดรวมทั้งเงินกู้สามัญและ
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินของผู้กู้ทีค่ งเหลืออยู่ (ถ้ามี) ด้วย ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีทีค่ ณะกรรมการดำเนินการเห็นว่ามีเหตผุ ล
พเิ ศษ จะวนิ ิจฉยั เป็นอย่างอ่ืนก็ได้

ข้อ ๒๔. หลักประกันสำหรับเงินกู้สามัญน้ัน ถ้าเงินกู้สามัญคร้ังนั้น หรือเมื่อรวมกับทีเ่ หลืออยู่ (ถ้า
มี) ครั้งก่อน มีจำนวนเงินไม่เกินร้อยละเก้าสิบของค่าหุ้นหรือเงินฝากออมทรัพย์พิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือท้ัง
สองอย่างรวมกัน ทีผ่ ้กู ูม้ อี ยู่ในสหกรณ์ กใ็ ห้ถอื ว่าคา่ หุน้ หรือเงนิ ฝากออมทรัพย์พเิ ศษน้นั เป็นหลักประกนั โดยไมต่ ้อง
มหี นังสือประกนั อยา่ งอ่ืนอกี

ถา้ เงินกู้สามัญมีจำนวนเงินเกนิ กวา่ ค่าหุ้นหรือเงนิ ฝากออมทรัพย์พิเศษ อย่างใดอย่างหน่ึง
หรือทง้ั สองอยา่ งรวมกัน ต้องมหี ลกั ประกัน และคุณสมบตั ิของผูค้ ้ำประกนั ดังน้ี

(๑) มสี มาชกิ ซ่งึ มิได้เป็นคสู่ มรสของผู้กู้ ซ่ึงคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรอย่างน้อยสามถึง
หา้ คน ค้ำประกนั อย่างไม่จำกดั จำนวนเพ่ือหน้ีสนิ เก่ยี วกับเงินกู้สามัญ และถ้าผ้กู ู้มเี งินกู้สามัญครั้งก่อนรวมเหลืออยู่
ด้วย ก็ตอ้ งใหค้ ำ้ ประกนั เงินกูส้ ามัญ รวมใหม่ทั้งหมด

(๒) เพื่อความมั่นคงและลดความเสี่ยงในการให้เงินกู้สามัญคณะกรรมการดำเนินการ มี
อำนาจวนิ จิ ฉัยเรียกให้มีผู้คำ้ ประกนั มากกวา่ ข้อ ๒๔ (๑) ได้

(๓) สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ำประกัน สำหรับผู้กู้มากกว่าห้าคนในเวลาเดียวกันไม่ได้ และ
สมาชิกคนหนึ่งจะมีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้ค้ำประกัน ในวงเงินค้ำประกันได้ไม่เกิน ๖๕ เท่าของอัตราเงินเดือน
รวมเงินอืน่ ใดท่ไี ด้รบั

(๔) กรณีที่สมาชิกผู้ค้ำประกันได้ค้ำประกันเงินกู้สามัญมากกว่าหนึ่งราย วงเงินค้ำประกันตาม
ข้อกำหนดของผู้คำ้ ประกนั รายน้ัน ใหล้ ดลงตามสว่ นของจำนวนวงเงนิ ท่ีได้คำ้ ประกนั ไปแล้ว

(๕) เมื่อผู้ค้ำประกันคนใดเสียชีวิตหรือลาออกจากสหกรณ์โดยเหตุใดๆ ก็ตาม หรือมีเหตุท่ี
คณะกรรมการดำเนินการเห็นว่า ไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้ำประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการ
ดำเนนิ การเห็นสมควร เขา้ เป็นผู้คำ้ ประกันแทนคนเดมิ ให้เสร็จภายในระยะเวลา ทคี่ ณะกรรมการดำเนินการกำหนด

(๖) การท่ีสมาชกิ ผคู้ ำ้ ประกนั ออกจากสมาชกิ สหกรณ์ไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้น้ันหลุด
พ้นจากการเป็นผู้ค้ำประกันไดจ้ นกวา่ ผู้กูจ้ ะจัดให้สมาชิกอน่ื ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร ใหเ้ ขา้ เป็นผู้
ค้ำประกนั แทน ผคู้ ำ้ เดิม

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกดั 41
รายงานกจิ การประจำปี 2565

(๗) ภายหลังที่ทำหนังสือค้ำประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผู้ค้ำประกันเป็นคู่สมรสของผู้กู้ ผู้กู้
จะต้องจดั ให้สมาชิกอน่ื ซ่งึ คณะกรรมการดำเนนิ การเหน็ สมควร เป็นผคู้ ำ้ ประกันเงนิ กู้ในส่วนท่ีเกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้
โดยเรว็ ด้วย

อนงึ่ การใชเ้ งินฝากออมทรัพย์พเิ ศษเปน็ หลกั ประกนั เงนิ กโู้ ดยมสี ิทธิกไู้ ด้ร้อยละเกา้ สิบของเงินฝากออม
ทรพั ย์พิเศษทม่ี ีอย่ใู นสหกรณ์ การถอนเงินฝากจะถอนได้ในสว่ นทเี่ หลอื จากวงเงินค้ำประกนั รวมดอกเบ้ียเงนิ กทู้ ่ตี ้อง
ชำระจำนวนสองเดือน

ในการให้เงินกู้สามัญ ถ้าผู้กู้มีอายุก่อนเกษียณอายุราชการสองปีหรือน้อยกว่า ให้ใช้เงินค่าหุ้นหรือเงิน
ฝากออมทรพั ยพ์ เิ ศษ อย่างใดอยา่ งหนึ่ง หรือท้งั สองอย่างรวมกนั เปน็ หลักประกันเงนิ กู้

ข้อ ๒๕. การสง่ เงนิ งวดชำระหน้สี ำหรับเงินกสู้ ามัญ ใหค้ ณะกรรมการดำเนนิ การพจิ ารณากำหนดให้ผู้
กู้สง่ คนื เงินกสู้ ามญั เปน็ งวดรายเดือนเทา่ กนั พร้อมด้วยดอกเบี้ยเปน็ จำนวนก่ีงวดกส็ ดุ แตจ่ ะเหน็ เป็นการสมควรฐานะ
ของผู้กู้ จำนวนและความมุ่งหมายแหง่ เงนิ กู้ แต่ไม่เกนิ หน่ึงรอ้ ยแปดสิบงวด ต้งั แต่เดอื นทคี่ ิดดอกเบีย้ เดือนแรก

ในกรณีที่ผู้กู้มีคำขอเป็นหนังสือ คณะกรรมการดำเนินการเห็นว่ามีเหตุอันสมควรผ่อนผันเป็นพิเศษ
คณะกรรมการดำเนินการจะผอ่ นเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้ สำหรับเงนิ กสู้ ามญั ไวต้ ามความในวรรคกอ่ นนน้ั ให้แก่
ผกู้ ูค้ ราวละหนงึ่ หรือหลายเดือนก็ได้ แตก่ ารผ่อนเวลาเชน่ นี้รวมกนั ทัง้ หมดสำหรบั เงินกู้สามัญรายหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกิน
หกเดอื น

สำหรับสมาชิกที่ย้ายจากกรมสรรพาวุธทหารเรือ ไปสังกัดหน่วยอื่น และยังมิได้ลาออกจากการเป็น
สมาชิก หรือโอนสมาชกิ ระหวา่ งสหกรณ์ เมอื่ กรมสรรพาวุธทหารเรือโอนอตั ราเงินเดอื นไปเบิกจ่ายยังหน่วยต้นสังกัด
ใหม่ของสมาชิกแล้ว สมาชิกจะต้องยินยอมให้สหกรณ์ส่งตัดเงินค่าหุ้น หรือหนี้สินอื่น ๆ (ถ้ามี) ไปยังหน่วยต้นสังกดั
ใหม่ท่ีสมาชิกย้ายไปสังกัดได้ในโอกาสแรก

สมาชิกซึ่งกู้เงินสามัญจากสหกรณ์ไปแล้ว ประสงค์จะขอส่งเงินงวดชำระหนี้เพิ่มมากขึ้นจากสัญญาที่
กระทำไว้แต่แรกให้ยื่นแบบขอส่งหนี้สินเกินกว่าที่สหกรณ์กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้จัดการดำเนินการพิจารณาให้
กระทำได้ และรายงานใหค้ ณะกรรมการดำเนนิ การทราบในการประชุมครั้งต่อไป

หมวด ๕
เงินกู้เพอ่ื ชว่ ยเหลือผู้ประสบภัยพบิ ัติ
ข้อ ๒๖. การให้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้พิจารณาตาม
ความจำเป็น ซึ่งขึ้นอยู่กับความรนุ แรงของภัยพิบัตแิ ตล่ ะครั้งที่จะส่งผลเสียหาย และสร้างความเดือดร้อนต่อสมาชิก
ในวงกว้าง เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการมีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือในครั้งใด อาจมอบอำนาจให้
ผูจ้ ัดการ เปน็ ผวู้ นิ ิจฉัยใหเ้ งนิ กู้เพื่อชว่ ยเหลือผู้ประสบภัยพบิ ัติแทนคณะกรรมการดำเนนิ การก็ได้ และให้ผู้ได้รับมอบ
ดังกล่าวนั้นแถลงรายการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่ให้ไปและส่งคืน เพื่อให้คณะกรรมกา รดำเนินการ
ทราบทุกเดือน

42 สหกรณอ์ อมทรพั ยก์ รมสรรพาวุธทหารเรอื จำกดั
รายงานกจิ การประจำปี 2565

ข้อ ๒๗. เงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ให้มีจำนวนไม่เกิน
๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน ๒๔ เดือน นับถัดจากเดือนที่ได้รับเงินกู้ เพื่อ
ช่วยเหลอื ผู้ประสบภยั

ผู้ท่ีกู้เงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ หากยังมีตัวเลขหนี้เงินฉุกเฉินเดิมอยู่ในใบจ่ายเงินเดือน ไม่
ต้องนำเงนิ กฉู้ กุ เฉินทห่ี ักในใบจ่ายเงินเดือนมาคำนวณเปน็ รายจ่ายของการกู้ครั้งใหม่

ในกรณที ีส่ มาชิกผู้น้นั ยังมีเงินก้เู พ่ือเหตุฉุกเฉินเหลืออยู่ และประสงค์จะกู้เงนิ เพอื่ ชว่ ยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินครั้งก่อนและเงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมกัน จะมีจำนวนต้นเงินเกินกว่าห้าหมื่น
บาทไมไ่ ด้

ข้อ ๒๘. หลักประกันสำหรบั เงินกูเ้ พื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ นอกจากหนังสือกู้ซึง่ ผู้กู้ได้ทำไวต้ ่อ
สหกรณแ์ ลว้ ตอ้ งจัดให้มีสมาชกิ ค้ำประกนั หนง่ึ คน

ข้อ ๒๙. เงินกู้เพื่อชว่ ยเหลอื ผู้ประสบภัยพิบตั ิ เป็นเงินที่สหกรณ์ให้สมาชิก ซึ่งได้รับผลกระทบจากภยั
พิบัติจนเกิดความเสียหายต่อบ้าน หรือทรัพย์สินภายในบ้านของสมาชิก หรือตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากมตทิ ี่ประชุมในแต่ละครั้ง โดยไมค่ ิดดอกเบี้ยเงนิ กู้กบั สมาชิก

ขอ้ ๓๐. การสง่ เงินงวดชำระหน้ีสำหรับเงินกู้เพ่อื ชว่ ยเหลือผ้ปู ระสบภัยพบิ ัติ ให้ผกู้ ู้ส่งคนื เงินกู้แบ่งเป็น
งวดรายเดือนรวมกันไม่เกินยี่สิบสี่งวด โดยในวันจ่ายเงินได้รายเดือนของเดือนที่กู้ (เดือนแรก) ผู้กู้ยังไม่ต้องส่งชำระ
ค่างวดรายเดอื น แตใ่ ห้สง่ ชำระค่างวดแรกภายในวนั จ่ายเงินรายได้รายเดือนของเดือนท่สี อง

ข้อ ๓๑. หากเกิดภัยพิบัติติดต่อกันในแต่ละปี และคณะกรรมการพิจารณามีมติเห็นชอบให้ความ
ช่วยเหลือ สมาชิกสามารถกู้เงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติใหม่ได้ แต่เมื่อรวมเงินกู้ก้อนใหม่กับหนี้เงินกู้เพ่ือ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพบิ ัตเิ ดมิ ทคี่ ้างอยู่ ตอ้ งไมเ่ กนิ ห้าหมนื่ บาท

ขอ้ กำหนดและหลักเกณฑ์ต่างๆ ใหเ้ ป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
หมวด ๖

การกเู้ งินของสมาชกิ สมทบ

ข้อ ๓๒. เมอ่ื สมาชกิ สมทบมคี วามประสงค์ทจี่ ะกูเ้ งินสหกรณ์ เพ่ือความจำเป็นและเพ่อื กอ่ ใหเ้ กดิ ประโยชน์แก่
สมาชิกสมทบ ให้ยื่นคำขอกู้เงินตามแบบที่สหกรณ์กำหนดไว้ โดยใช้สมุดเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของตนเองค้ำ
ประกันและใหก้ ้เู งนิ ได้ภายในวงเงินรอ้ ยละ ๙๐ ของเงินฝากออมทรัพยพ์ ิเศษขณะที่ย่นื คำขอกู้เงิน

ในกรณที ีส่ มาชิกสมทบผู้นั้นยงั ผ่อนชำระเงินกู้ให้แก่สหกรณไ์ ม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้จะ ถอนเงิน
ฝากได้เฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินค้ำประกันรวมดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต้องชำระ จำนวน ๓ เดือน ในการนี้ ให้รวมถึง
บุตร ธิดา บุตรบุญธรรม ของสมาชิกที่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมทบและได้ฝากเงินกับสหกรณ์ในบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
สำหรับบุตรสมาชิกด้วย โดยให้ใช้สมุดเงินฝากสะสมทรัพย์สำหรับบุตรสมาชิกเป็นหลักค้ำประกันเงินกู้ได้เช่นกัน ใน
กรณีสมาชิกสมทบนั้นยังไม่บรรลุนิติภาวะ หากต้องการกู้เงินสหกรณ์จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบ
ธรรมกอ่ น

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวธุ ทหารเรือ จำกดั 43
รายงานกจิ การประจำปี 2565

หมวด ๗

เงนิ งวดชำระหน้สี ำหรบั เงินกู้

ขอ้ ๓๓. เงนิ งวดชำระหน้ีสำหรับเงนิ กนู้ นั้ ใหก้ ำหนดไว้ ดังนี้

(๑) เงินก้สู ามญั กำหนดให้สมาชิก (ผู้กู)้ ส่งคืนเงนิ กูพ้ ร้อมดอกเบยี้ เป็นงวดรายเดือนเท่ากนั (เว้น

งวดสุดท้าย) ผู้กู้ท่ไี ดร้ ับเงินกภู้ ายในวนั ท่ี ๕ ของเดอื น สหกรณจ์ ะตัดเงนิ งวดแรกในเดือนท่กี ู้ ส่วนผู้ก้ทู ไ่ี ด้รบั

เงินกู้หลังจากวันที่ ๕ ของเดือน สหกรณ์จะตัดเงินงวดแรกในเดือนถัดไป สำหรับจำนวนงวดตามแต่จะตกลงกันใน

สญั ญาแต่ตอ้ งไมเ่ กิน ๑๘๐ (หนึง่ ร้อยแปดสิบ) งวด (๑๕ ปี) และเงือ่ นไขอ่นื ๆ ตาม ข้อ ๒๑.

(๒) เงนิ กูเ้ พ่ือเหตุฉุกเฉิน กำหนดใหผ้ ้กู ้สู ง่ คืนเงินกู้พร้อมดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือนสูงสุดไม่เกิน

๑๒ งวด (๑๒ เดือน) ตามหลักเกณฑ์การขอกูเ้ งินเพื่อเหตฉุ ุกเฉนิ ขอ้ หนึ่งข้อใดตามข้อ ๑๒ โดยดอกเบี้ย ที่เรียกเกบ็

ในงวดแรกเปน็ ดอกเบ้ยี ในเดือนทกี่ ้รู วมกับดอกเบีย้ ในเดือนท่สี อง

(๓) เงินกู้พิเศษ (เพื่อการศึกษา) กำหนดให้สมาชิก (ผู้กู้) ส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวด

รายเดอื นไม่เกนิ ๖ งวด (๖ เดือน) และเงื่อนไขอื่น ๆ ตามข้อ ๑๙ โดยดอกเบย้ี ท่ีเรียกเก็บในงวดแรกเป็นดอกเบี้ยใน

เดือนที่กู้รวมกับดอกเบ้ียในเดอื นที่สอง

(๔) เงินกู้สามัญ (เฉพาะสมาชิกสมทบ) กำหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดราย

เดือนเทา่ กัน (เวน้ งวดสุดทา้ ย) โดยจะตอ้ งนำสง่ สหกรณภ์ ายในวันท่ี ๕ ของเดือนถัดไป สำหรบั จำนวนงวดตามแต่จะ

ตกลงกันในสัญญา แตต่ อ้ งไมเ่ กิน ๖๐ (หกสบิ ) งวด (๕ ปี) และเง่อื นไขอืน่ ๆ ตามขอ้ ๒๓ กรณีผ้กู ู้ ผิดนดั การส่งงวด

เงินกูเ้ กนิ ๒ (สอง) เดือน สหกรณจ์ ะหกั เงินจากบัญชเี งินฝากทค่ี ้ำประกนั ทนั ที โดย ไม่จำเปน็ ต้องแจ้งเตือน

ผูก้ ู้

(๕) เงินกู้เพ่ือชว่ ยเหลือผู้ประสบภยั พิบัติ (เฉพาะสมาชิกสามญั ) กำหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เป็น

งวดรายเดือนไมเ่ กนิ ๒๔ งวด (๒๔ เดอื น) และเง่อื นไขอ่ืนๆ ตามขอ้ ๒๗, ๒๙ และ ๓๐

(๖) การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ตามข้อ ๓๓(๑), ๓๓(๒), ๓๓(๓) และ ๓๓(๕) ผู้กู้ต้องส่ง

สหกรณ์ โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นๆ ของผู้กู้ ณ ที่จ่าย ทั้งนี้ ให้ถือว่าเงินงวดชำระหนี้แต่ละงวด

กำหนดส่งชำระในวันสิน้ เดือนนั้นๆ

หมวด ๘
ดอกเบยี้ เงนิ กู้
ขอ้ ๓๔. เงินกู้สามัญ เงนิ กู้เพื่อเหตฉุ กุ เฉิน ที่สมาชิกกไู้ ปคิดดอกเบ้ีย (ในอตั ราเดยี วกนั ) ร้อยละ ไม่เกิน
จากที่กฎหมายกำหนด โดยให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็น คราว ๆ ไป
เวน้ เงินกู้พิเศษ (เพอื่ การศึกษา) ให้คดิ อัตราดอกเบ้ยี เท่ากบั อตั ราดอกเบย้ี เงินฝากออมทรพั ย์พเิ ศษบวก ๑ (หน่ึง)
ข้อ ๓๕. การคิดดอกเบี้ยให้คิดเป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินคงเหลือตามอัตราในข้อ ๒๙ ที่
กำหนดไว้ โดยใหถ้ ือจำนวน ๓๖๕ (สามรอ้ ยหกสิบห้า) วนั เปน็ ๑ ปี
ขอ้ ๓๖. เงนิ กู้เพือ่ ผู้ประสบภยั พบิ ัติ เป็นเงินกูท้ ส่ี หกรณ์ไมค่ ดิ ดอกเบ้ียกบั สมาชิก

44 สหกรณ์ออมทรัพยก์ รมสรรพาวุธทหารเรอื จำกดั
รายงานกจิ การประจำปี 2565

หมวด ๙
การควบคุมหลักประกนั และเรียกคนื เงนิ กู้
ข้อ ๓๗. ให้คณะกรรมการดำเนินการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ใน
ระเบียบน้ี และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการ
แกไ้ ขใหค้ นื ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
ข้อ ๓๘. ในกรณีใดๆ ดงั ตอ่ ไปน้ี ใหถ้ ือว่าเงนิ กไู้ ม่วา่ ประเภทใดๆ เป็นอนั ถงึ กำหนดส่งคนื โดยสิ้นเชงิ พร้อมท้ัง
ดอกเบ้ยี ในทนั ที โดยมพิ กั คำนงึ ถึงกำหนดเวลาท่ใี หไ้ ว้ และใหค้ ณะกรรมการดำเนินการจดั การเรียกคืนโดยมชิ กั ชา้
(๑) เม่อื ผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(๒) เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการดำเนนิ การว่า ผกู้ นู้ ำเงนิ กู้ไปใชผ้ ิดความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้
น้นั
(๓) เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่า หลักประกันสำหรับเงินกู้เกิดบกพร่อง และ ผู้กู้
มไิ ด้จัดการแกไ้ ขให้คนื ดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
(๔) เมื่อค้างส่งเงินงวดชำระหน้ี (ไม่วา่ ต้นเงนิ หรอื ดอกเบี้ย) เป็นเวลาสองเดือนติดต่อกนั หรือ
ผดิ นดั การส่งเงินงวดชำระหนี้ดังวา่ นนั้ ถงึ สามคราวสำหรบั เงินกรู้ ายหนึง่ ๆ
ข้อ ๓๙. ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กล่าวแล้วในข้อ ๓๘ ถ้าผู้ค้ำประกันต้องรับ
ผิดชำระหนี้แทนผู้กู้ และไม่สามารถชำระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ำประกันร้องขอคณะกรรมการดำเนินการอาจ
ผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้ำประกันเป็นงวดรายเดือน จนเสร็จครบตามที่ผู้กู้ได้ทำหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้
สดุ แตจ่ ะพจิ ารณาเห็นสมควร
ข้อ ๔๐. ในกรณีทส่ี หกรณ์ได้รบั ชำระเงนิ จากผู้กู้ ภายหลงั ชนะคดีทางแพ่ง และคดีสิน้ สุด ในช้ัน
ศาลเรยี บรอ้ ยแลว้ สหกรณจ์ ะผลกั ใช้เงินให้กับผู้คำ้ ประกันตามจำนวนทไ่ี ดจ้ ่ายไปจริง
ขอ้ ๔๑. ผ้กู ูก้ ็ดี ผคู้ ำ้ ประกันกด็ ี ต้องรบั ผกู พันว่า ถา้ ตนประสงค์จะขอลาออก หรอื ยา้ ยจากราชการ หรอื งาน
ประจำ ตามขอ้ บงั คับของสหกรณ์ข้อ ๔๓ ตอ้ งแจง้ เป็นหนงั สือใหส้ หกรณ์ทราบและจัดการชำระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยู่ต่อ
สหกรณ์ใหค้ รบเสยี กอ่ น แล้วจงึ ขอลาออกหรือย้ายจากราชการ หรืองานประจำน้ันได้
ข้อ ๔๒. ให้ผ้จู ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวธุ ทหารเรือ จำกัด เปน็ ผรู้ ักษาการตามระเบยี บน้ี

ประกาศ ณ วันท่ี ธนั วาคม พ.ศ.๒๕๖๓

พลเรอื โท

(รณภพ กาญจนพนั ธ์ุ)

ประธานกรรมการดำเนนิ การ

สหกรณอ์ อมทรพั ย์กรมสรรพาวธุ ทหารเรือ จำกดั 45
รายงานกจิ การประจำปี 2565

ผนวกทา้ ยระเบยี บ
เงนิ เพิม่ อ่นื ท่ีสามารถนำมารวมกับเงินได้รายเดือน ในการคำนวณเงนิ กู้สามัญ มีดังน้ี

๑. เงินประจำตำแหน่งประเภทบรหิ ารระดับสงู – กลาง
๒. เงนิ ประจำตำแหน่งประเภทวิชาชพี เฉพาะ
๓. เงินประจำตำแหน่งประเภทเช่ยี วชาญเฉพาะ
๔. เงนิ ประจำตำแหน่งประเภทตุลาการพระธรรมนูญและอัยการทหาร
๕. เงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการในสถาบันการศึกษาสงั กัดกระทรวงกลาโหม
๖. เงนิ ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงนิ เดือน
๗. เงินคา่ ตอบแทนพเิ ศษของผูไ้ ด้รบั เงนิ เตม็ ขั้น
๘. เงนิ คา่ ตอบแทนพเิ ศษรายเดือนใหแ้ ก่เจา้ หน้าทีผ่ ูป้ ฏบิ ัตงิ านในพนื้ ทีจ่ ังหวัดชายแดนภาคใต้
๙. เงินเพ่มิ การครองชพี ชั่วคราว
๑๐. เงินค่าตอบแทนผชู้ ว่ ยปฏิบัติงานในสหกรณ์รายเดือน
๑๑. เงนิ เพมิ่ พิเศษรายเดือนประเภทต่างๆ ดงั นี้

๑๑.๑ เงนิ เพม่ิ พเิ ศษสำหรบั นักบินลองเคร่ือง
๑๑.๒ เงินเพิ่มพิเศษสำหรับครูการบิน
๑๑.๓ เงนิ เพ่มิ พิเศษสำหรบั นกั บินประจำกอง
๑๑.๔ เงินเพิ่มพเิ ศษสำหรบั นกั บนิ สำรอง
๑๑.๕ เงนิ เพิ่มพเิ ศษสำหรับศษิ ย์การบินชัน้ มัธยม
๑๑.๖ เงินเพ่มิ พิเศษสำหรบั ศษิ ย์การบินช้นั ประถม
๑๑.๗ เงนิ เพม่ิ พเิ ศษสำหรับผู้ทำการเปน็ ประจำบนอากาศยาน
๑๑.๘ เงินเพม่ิ พิเศษสำหรับนักโดดร่มประจำกอง
๑๑.๙ เงนิ เพิ่มพเิ ศษสำหรบั นักโดดร่มสำรอง
๑๑.๑๐ เงนิ เพิ่มพเิ ศษสำหรับนกั ทำลายใตน้ ้ำจู่โจมประจำกอง
๑๑.๑๑ เงนิ เพ่มิ พเิ ศษสำหรับนักทำลายใตน้ ้ำจูโ่ จมสำรอง
๑๑.๑๒ เงินเพิ่มพิเศษสำหรับนักประดาน้ำประจำกอง
๑๑.๑๓ เงินเพม่ิ พิเศษสำหรับนกั ประดาน้ำสำรอง
๑๑.๑๔ เงนิ เพม่ิ พิเศษสำหรับผปู้ ฏบิ ตั งิ านในหอ้ งปรับบรรยากาศ
๑๑.๑๕ เงนิ เพม่ิ พิเศษสำหรับผปู้ ฏบิ ัตงิ านทำลายวตั ถรุ ะเบดิ เป็นประจำ
๑๑.๑๖ เงินเพิม่ พิเศษสำหรับเจ้าหนา้ ทีป่ ฏิบัตกิ ารรบแบบจูโ่ จม
๑๑.๑๗ เงนิ เพิ่มพเิ ศษสำหรับเจา้ หน้าทีป่ ฏิบัติการพเิ ศษต่อต้านการกอ่ การร้าย
๑๑.๑๘ เงินเพิ่มพิเศษสำหรับเจ้าหนา้ ท่ปี ฏิบตั งิ านดา้ นการอารกั ขาบคุ คลสำคัญ
๑๑.๑๙ เงินเพม่ิ พเิ ศษสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏบิ ัติงานด้านดบั เพลิงกู้ภัย
๑๑.๒๐ เงนิ เพิ่มพิเศษผู้บังคับอากาศยาน
๑๑.๒๑ เงนิ เพิ่มพเิ ศษสำหรับการสรู้ บ
๑๑.๒๒ เงนิ เพิ่มพเิ ศษผบู้ ังคับอากาศยาน

46 สหกรณอ์ อมทรพั ย์กรมสรรพาวธุ ทหารเรือ จำกดั
รายงานกจิ การประจำปี 2565

๑๑.๒๓ เงนิ เพมิ่ พเิ ศษสำหรับการปราบปรามผู้กระทำผดิ
๑๑.๒๔ เงนิ เพม่ิ ประจำตำแหน่งทีม่ เี หตุพิเศษสำหรับทหารหนว่ ยเรอื

คุณสมบตั ขิ องสมาชิกที่สามารถส่งเงนิ กู้ได้ ๑๘๐ งวด เกินอายรุ าชการ
๑. เป็นขา้ ราชการบำนาญ หรือเลือกรับเงนิ บำนาญจากกองทัพเรอื
๒. สามารถสง่ ตัดเงนิ กับ กง.ทร. ได้
๓. การสง่ คา่ งวดไดไ้ มเ่ กินวันครบอายุ ๖๕ ปี หมายถงึ นบั ต่อจากวนั ที่เกษียณอายรุ าชการไปอีก ๕ ปี
งบประมาณ
๔. ผู้ทเ่ี กษียณอายุราชการแลว้ ไม่สามารถเป็นผู้ค้ำประกนั สนิ เชื่อได้
๕. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ ซึ่งกำหนดว่าถ้าผู้กู้มีอายุก่อนเกษียณอายุราชการสองปีหรือน้อยกว่าให้ใช้
เงินค่าหุ้น หรือเงินฝากออมทรัพย์พิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกันเป็นหลักประกันเงินกู้
น้นั ใหห้ มายถงึ ผู้ที่ไมใ่ ชข่ า้ ราชการบำนาญ และไมส่ ามารถตัดเงินกับ กง.ทร. ได้ สำหรับข้าราชการบำนาญ
ไมต่ ้องอยใู่ นหลักเกณฑ์นี้ แตผ่ ูท้ ่จี ะค้ำประกันให้ต้องมีอายุราชการเพียงพอตอ่ การคำ้ ประกันเงินกู้น้ันๆ ไม่
เกนิ เกษียณอายรุ าชการของผู้คำ้ ประกนั

สหกรณอ์ อมทรัพย์กรมสรรพาวธุ ทหารเรือ จำกดั 47
รายงานกจิ การประจำปี 2565

ระเบยี บสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวธุ ทหารเรือ จำกัด

ว่าดว้ ย การใหก้ ู้เงินแก่พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๖๔

……………………………………

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด ข้อ ๗๙ (๘)
และข้อ ๑๐๗ (๑๑) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด ชุดที่ ๒๘
ครั้งท่ี ๓/ปี งป.๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่พนักงานราชการ
พ.ศ.๒๕๖๔ ไวด้ งั น้ี

ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด ว่าด้วย การให้กู้
เงนิ แก่พนกั งานราชการ พ.ศ.๒๕๖๔

ขอ้ ๒. ใหย้ กเลกิ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด วา่ ด้วย การให้กู้ เงิน
แกพ่ นักงานราชการ พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๓. บรรดาระเบยี บ คำสั่ง และคำชแ้ี จงอืน่ ใดในส่วนท่ีกำหนดไวแ้ ลว้ ในระเบียบน้ีหรือซ่ึงขัดหรือ
แย้งกับระเบยี บนี้ใหใ้ ชร้ ะเบยี บน้ีแทน

ขอ้ ๔. ระเบยี บนี้ใหใ้ ช้บงั คับตั้งแตว่ นั ถัดจากวนั ประกาศ เป็นตน้ ไป
ขอ้ ๕. ในระเบียบน้ี

“สหกรณ”์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรพั ย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมสรรพาวธุ ทหารเรือ จำกัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธ
ทหารเรอื จำกดั
“คณะกรรมการเงินกู้” หมายถึง กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมสรรพาวุธทหารเรอื จำกดั ฝ่ายเงนิ กู้
“ผจู้ ัดการ” หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพยก์ รมสรรพาวุธทหารเรอื จำกัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณอ์ อมทรพั ย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกดั
“พนักงานราชการ” หมายถึง พนักงานราชการที่จ้างโดยกรมสรรพาวุธทหารเรือและเป็น
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์ รมสรรพาวธุ ทหารเรือ จำกัด
“การกู้เงิน” หมายถึง เงินให้กู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด
แก่พนักงานราชการ

หมวดที่ ๑
คณุ สมบตั ิของผกู้ ู้
ข้อ ๖. พนักงานราชการที่ขอกู้เงินตามระเบียบนี้ จะต้องเปน็ สมาชกิ สหกรณ์ มาแล้วไม่นอ้ ยกวา่ ๖ เดอื น

48 สหกรณ์ออมทรัพยก์ รมสรรพาวธุ ทหารเรือ จำกัด
รายงานกจิ การประจำปี 2565

หมวดท่ี ๒
สทิ ธิการกูเ้ งิน
ขอ้ ๗. พนกั งานราชการมสี ทิ ธิกู้เงินได้ ดงั น้ี
๗.๑ เงินกู้สามัญ กู้ได้ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท เมื่อรวมทุนเรือนหุ้น ณ วันยื่นคำขอกู้
ระยะเวลาการผ่อนชำระไมเ่ กนิ ๔๘ งวด
๗.๑.๑ เงนิ เดือนคงเหลือเมื่อหักหนี้สินทั้งปวงแล้ว จะต้องมีเงินสุทธิในใบจ่ายเงินเดือน
เหลืออยา่ งนอ้ ยรอ้ ยละ ๓๐ ของเงินเดือน รวมเงนิ อนื่ ใดทีไ่ ดร้ บั
๗.๑.๒ ผอ่ นชำระเปน็ งวดรายเดอื น ทัง้ เงนิ ต้นและดอกเบี้ยในอัตราคงท่ี ไม่เกนิ ๔๘ งวด
๗.๒ เมื่อมีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญเกิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
ระยะเวลาการผ่อนชำระ ไม่เกนิ ๖๐ งวด จะต้องมีคณุ สมบตั เิ พ่มิ เตมิ ดังนี้
๗.๒.๑ ตอ้ งเปน็ สมาชิก มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี
๗.๒.๒ ไมเ่ คยมีประวตั ิผิดนัดชำระหนี้
๗.๓ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมสรรพาวุธทหารเรอื จำกัด วา่ ดว้ ยการให้เงนิ กแู้ ก่สมาชิกและดอกเบย้ี เงินกู้ พ.ศ.๒๕๖๔ หมวด ๒
๗.๔ การขอกู้โดยใช้หุ้นหรือเงินฝากอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกันเป็น
หลักประกนั ใหก้ ไู้ ดไ้ ม่เกิน ๙๐% ของทนุ เรอื นหนุ้ หรอื เงินฝาก หรอื ทั้งสองอยา่ งรวมกนั
๗.๕ พนักงานราชการที่ทำสัญญากู้เงินสามัญไปจากสหกรณ์แล้ว และมีความประสงค์
จะขอกู้เงินสามัญใหม่ เพื่อหักกลบลบหนี้สินเดิมท่ีมีอยู่หรือเพิ่มวงเงนิ กู้ให้สูงขึ้นตามสิทธิกด็ ี ถ้าคณะกรรมการเงินกู้
เห็นสมควรที่จะให้กู้เงินสามัญแก่พนักงานราชการที่ยังส่งเงินกู้สามัญรายก่อนไม่ครบ จำนวนเงินกู้สามัญรวม
ทุกรายการของพนักงานราชการผู้กู้คนหนึ่งๆ ในเวลาใดเวลาหนึ่ง จะมีจำนวนเงินต้นเกินกว่าจำนวนที่กล่าวในข้อ
๗.๑ และ ๗.๒ ไม่ได้ การที่พนกั งานราชการจะทำหนังสือขอกเู้ งนิ ครงั้ ใหม่ได้น้นั พนักงานราชการจะต้องส่งคืนเงินกู้
สามญั รายกอ่ นไปแลว้ ไมน่ อ้ ยกวา่ ๒๔ (ย่สี ิบส่ี) งวด
กรณีที่พนักงานราชการกู้เงินจากสหกรณ์ไม่เกิน ๒๔ งวด หากผู้กู้ได้ส่งเงินงวดชำระหน้ี
มาแลว้ เกนิ ก่งึ หน่งึ ของจำนวนงวด ใหม้ ีสิทธกิ ูเ้ งินสามญั คร้ังใหม่ได้ และเมื่อทำสัญญาตามจำนวนเงินก้ทู ี่ขอกู้ คร้ัง
ใหม่แล้ว ให้สหกรณ์หักเงินกู้สามัญครั้งก่อนที่ยังส่งไม่ครบไว้ แล้วจ่ายแต่เฉพาะในส่วนที่เหลือให้แก่ พนักงาน
ราชการผทู้ ่ที ำสญั ญาก้คู ร้งั ใหม่ต่อไป
การส่งเงินงวดชำระหนี้ของพนักงานราชการในแต่ละเดือน ให้นับเป็นหนึ่งงวดถึงแม้ว่าใน
เดอื นนนั้ จะสง่ มากง่ี วดกต็ าม

หมวดท่ี ๓
การค้ำประกนั เงนิ กู้

ขอ้ ๘. พนกั งานราชการต้องจัดหาการคำ้ ประกนั เงนิ กทู้ กุ ประเภทตามทีก่ ำหนดในระเบยี บดังน้ี
๘.๑ ตอ้ งมีหุ้นไม่นอ้ ยกวา่ รอ้ ยละ ๑๒ ของวงเงนิ กู้
๘.๒ สมาชิกที่คณะกรรมการดำเนินการเหน็ สมควรคำ้ ประกันตามหลักเกณฑ์ ดงั น้ี
๘.๒.๑ เงินกู้สามัญวงเงินไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท ต้องมีสมาชิกค้ำประกัน

อย่างน้อย ๒ คน โดยเป็น ข้าราชการประจำหรือ ลูกจ้างประจำ อย่างน้อย ๑ คน และ พนักงานราชการ ๑
คน ค้ำประกันเต็มจำนวน หรือ พนักงานราชการ ๓ คน ค้ำประกันเต็มจำนวน

๘.๒.๒ เงินกู้สามัญวงเงินเกินกว่า ๑๕๐,๐๐๐.- บาท ไม่เกินวงเงิน ๓๐๐,๐๐๐.-
บาท ต้องมีสมาชิกค้ำประกันอย่างน้อย ๓ คน โดยเป็นข้าราชการประจำหรือลูกจ้างประจำ อย่างน้อย ๑ คน
และ พนักงานราชการ ๒ คน ค้ำประกันเต็มจำนวน หรือ พนักงานราชการ ๖ คน ค้ำประกันเต็มจำนวน


Click to View FlipBook Version