The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rizalilafaiq, 2019-12-18 22:38:54

Geografi Tingkatan 1

saiz 33x24 mm
saiz 21 pt
saiz 66 pt
saiz 32 pt

spine 9 saiz 2.5 cm
saiz 40x30 mm saiz 18 pt mm

saiz 33x24 mm
saiz 21 pt
saiz 66 pt
saiz 32 pt

spine 9 saiz 2.5 cm
saiz 40x30 mm saiz 18 pt mm

RUKUN NEGARABahawasanya Negara Kita Malaysia

mendukung cita-cita hendak:


Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam
kalangan seluruh masyarakatnya;


Memelihara satu cara hidup demokrasi;


Mencipta satu masyarakat yang adil di mana

kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama
secara adil dan saksama;


Menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak;


Membina satu masyarakat progresif yang
akan menggunakan sains dan teknologi moden;


MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar
akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami
untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan

prinsip-prinsip yang berikut:


KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN(Sumber: Jabatan Penerangan, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia)

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

GEOGRAFITINGKATAN 1
PENULIS
Hisham Azman bin Ibrahim
Mohamad Khairun Fitri bin Ahmad


EDITOR
Sarimah binti Darus
‘Amirah Anas binti AnuarPEREKA BENTUK
Halizah binti Hamzah
Husnidah binti Hussin
Nurfazilah binti Mohd Isa


ILUSTRATOR
Khairuzikri bin M.Shahid


ERA VISI SDN. BHD. (269326-H)
2016

PENGHARGAAN
NO. SIRI BUKU: 0063

KPM 2016 ISBN 978-967-0483-48-1 Penerbitan buku teks ini melibatkan kerjasama banyak
pihak. Sekalung penghargaan dan terima kasih
©Kementerian Pendidikan Malaysia ditujukan kepada semua pihak yang terlibat:
Hak Cipta Terpelihara. Mana-mana bahan • Jawatankuasa Penambahbaikan Pruf Muka
dalam buku ini, tidak dibenarkan diterbitkan Surat, Bahagian Buku Teks,
semula, disimpan dalam cara yang boleh Kementerian Pendidikan Malaysia
dipergunakan lagi, ataupun dipindahkan • Jawatankuasa Penyemakan Pembetulan
dalam sebarang bentuk atau cara, baik Pruf Muka Surat, Bahagian Buku Teks,
dengan elektronik, mekanik, penggambaran Kementerian Pendidikan Malaysia
semula mahupun dengan cara perakaman
tanpa kebenaran terlebih dahulu daripada • Jawatankuasa Penyemakan Naskhah
Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Sedia Kamera, Bahagian Buku Teks,
Kementerian Pendidikan Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia
Perundingan tertakluk kepada perkiraan • Pegawai-pegawai Bahagian Buku Teks
royalti atau honorarium. dan Bahagian Pembangunan Kurikulum,
Kementerian Pendidikan Malaysia
Diterbitkan untuk Kementerian Pendidikan • Arkib Negara Malaysia
Malaysia oleh:
ERA VISI SDN. BHD. (269326-H) • Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia
A2-1, Block A, Plaza Dwi Tasik, • Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia
Jalan 5/106 Bandar Sri Permaisuri, • Jabatan Perangkaan Malaysia
56000 Cheras, Kuala Lumpur.
Tel: 03-9174 3693 Fax: 03-9172 3693 • Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia
Emel: [email protected] • Jabatan Alam Sekitar Malaysia
Reka Letak dan Atur Huruf: • Stesen Janaelektrik Sungai Perak
Era Visi Sdn. Bhd. • Unit Komunikasi Korporat, Sarawak Hidro Sdn. Bhd.
Muka Taip Teks: macleeks2r • Utusan Melayu (M) Berhad
Saiz Muka Taip Teks: 12 poin
• Sinar Harian Online
Dicetak oleh: • SMK Kg. Sertik, Karak, Pahang
BHS BOOK PRINTING SDN. BHD. (95134-K)
Lot 4, Lorong CJ 1/1B, Kawasan • SMK Sulaiman, Bentong, Pahang
Perindustrian Cheras Jaya, • Jawatankuasa Kawalan Mutu, Era Visi Sdn. Bhd.
43200 Cheras, • Semua pihak yang terlibat secara langsung atau
Selangor Darul Ehsan, tidak langsung dalam menjayakan penerbitan
Malaysia. buku ini

KANDUNGANPenghargaan ii
Kandungan iii
Pendahuluan vi
Kemahiran Geografi


Arah
1-11
BAB Arah 1-11
1 1.1 Arah Mata Angin
1.1
Arah Mata Angin
1.2 Cara Menentukan Arah Mata Angin Menggunakan Matahari
1.2 Cara Menentukan Arah Mata Angin Menggunakan Matahari
1.3 Cara Menentukan Arah Mata Angin Menggunakan Kompas
1.3 Cara Menentukan Arah Mata Angin Menggunakan Kompas
1.4 Bearing Sudutan
Imbas Kembali
Cabaran Prestasi
BAB Kedudukan 12-23
Kedudukan
12-23
2 2.1 Kedudukan Relatif
2.1 Kedudukan Relatif
2.2 Latitud dan Longitud
2.2 Latitud dan Longitud
Imbas Kembali
Imbas Kembali
Cabaran Prestasi
BAB Peta Lakar 24-33
Peta Lakar
24-33
3 3.1 Ciri-ciri Peta Lakar
3.1 Ciri-ciri Peta Lakar
3.2 Simbol-simbol dalam Peta Lakar
3.2 Simbol-simbol dalam Peta Lakar
3.3 Pandang Darat Fizikal dan Pandang Darat Budaya
3.3 Pandang Darat Fizikal dan Pandang Darat Budaya
3.4 Langkah-langkah Melukis Peta Lakar
Imbas Kembali
Cabaran Prestasi

34-41
Lakaran Peta Malaysia
BAB Lakaran Peta Malaysia 34-41
4 4.1 Kedudukan Negeri-negeri di Malaysia
4.1 Kedudukan Negeri-negeri di Malaysia
4.2 Kedudukan Ibu Negeri, Ibu Negara dan Pusat Pentadbiran
4.2 Kedudukan Ibu Negeri, Ibu Negara dan Pusat Pentadbiran
Kerajaan Persekutuan di Malaysia
Kerajaan Persekutuan di Malaysia
Imbas Kembali
Cabaran Prestasi
Geografi Fizikal: Bentuk Muka Bumi dan Saliran

BAB Bumi 42-55
Bumi
42-55
5 5.1 Sistem Fizikal Bumi
5.1 Sistem Fizikal Bumi
5.2 Struktur Bumi
5.2 Struktur Bumi
5.3 Benua, Lautan, Laut Utama dan Selat
5.4 Kesan Pergerakan Kerak Bumi
Imbas Kembali
Cabaran Prestasiiii

Bentuk Muka Bumi
56-73
BAB Bentuk Muka Bumi 56-73
6 6.1 Bentuk Muka Bumi di Malaysia
6.1 Bentuk Muka Bumi di Malaysia
6.2 Lokasi Pelbagai Bentuk Muka Bumi di Malaysia
6.2 Lokasi Pelbagai Bentuk Muka Bumi di Malaysia
6.3 Kepentingan Pelbagai Bentuk Muka Bumi di Malaysia
6.3 Kepentingan Pelbagai Bentuk Muka Bumi di Malaysia
Imbas Kembali
Cabaran Prestasi

74-85
Saliran
BAB Saliran 74-85
7 7.1 Pandang Darat Fizikal Peringkat Aliran Sungai
7.1 Pandang Darat Fizikal Peringkat Aliran Sungai
7.2 Sungai dan Tasik Utama di Malaysia
7.2 Sungai dan Tasik Utama di Malaysia
7.3 Kepentingan Sungai dan Tasik di Malaysia
7.3 Kepentingan Sungai dan Tasik di Malaysia
Imbas Kembali
Cabaran Prestasi
Geografi Manusia: Penduduk dan Petempatan

Penduduk
86-95
BAB Penduduk di Malaysia di Malaysia 86-95
8 8.1 Taburan Penduduk di Malaysia
8.1 Taburan Penduduk di Malaysia
8.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Taburan Penduduk Malaysia
8.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Taburan Penduduk Malaysia
Imbas Kembali
Imbas Kembali
Cabaran Prestasi
Petempatan di Malaysia
96-107
BAB Petempatan di Malaysia 96-107
9 9.1 Jenis-jenis Petempatan di Malaysia
9.1 Jenis-jenis Petempatan di Malaysia
9.2 Pola Petempatan di Malaysia
9.2 Pola Petempatan di Malaysia
9.3 Fungsi Petempatan Bandar dan Luar Bandar
9.3 Fungsi Petempatan Bandar dan Luar Bandar
Imbas Kembali
Cabaran Prestasi
Geografi Kawasan

108-119
Bentuk Muka Bumi dan Saliran di Asia Tenggara
BAB Bentuk Muka Bumi dan Saliran di Asia Tenggara 108-119
10 10.1 Negara-negara di Asia Tenggara
10.1 Negara-negara di Asia Tenggara
10.2 Bentuk Muka Bumi di Asia Tenggara
10.2 Bentuk Muka Bumi di Asia Tenggara
10.3 Sungai dan Tasik Utama di Asia Tenggara
10.3 Sungai dan Tasik Utama di Asia Tenggara
Imbas Kembali
Cabaran Prestasi

Penduduk dan Petempatan di Asia Tenggara
120-131
BAB Penduduk dan Petempatan di Asia Tenggara 120-131
11 11.1 Taburan Penduduk di Asia Tenggara
11.1 Taburan Penduduk di Asia Tenggara
11.2 Fungsi-fungsi Petempatan Bandar Utama di Asia Tenggara
11.2 Fungsi-fungsi Petempatan Bandar Utama di Asia Tenggara
Imbas Kembali
Imbas Kembali
Cabaran Prestasi


iv

Isu dan Pengurusan Alam Sekitar

132-143
Sumber Air
BAB Sumber Air 132-143
12 12.1 Jenis-jenis Sumber Air
12.1 Jenis-jenis Sumber Air
12.2 Punca Krisis Air di Malaysia
12.2 Punca Krisis Air di Malaysia
12.3 Kesan Krisis Air di Malaysia
12.3 Kesan Krisis Air di Malaysia
12.4 Langkah Mengurangkan Kesan Krisis Air
Imbas Kembali
Cabaran Prestasi

Sisa Domestik
144-155
BAB Sisa Domestik 144-155
13 13.1 Jenis-jenis Sisa Domestik
13.1 Jenis-jenis Sisa Domestik
13.2 Sisa-sisa Domestik di Malaysia
13.2 Sisa-sisa Domestik di Malaysia
13.3 Kesan-kesan Pembuangan Sisa Domestik di Malaysia
13.3 Kesan-kesan Pembuangan Sisa Domestik di Malaysia
13.4 Langkah-langkah Mengurangkan Kesan Pembuangan Sisa Domestik
Imbas Kembali
Cabaran Prestasi

Kerja Lapangan

156-164
Panduan Kerja Lapangan
BAB Panduan Kerja Lapangan 156-164
14 14.1 Pemilihan Isu atau Tajuk
14.1 Pemilihan Isu atau Tajuk
14.2 Penentuan Objektif
14.2 Penentuan Objektif
14.3 Penentuan Kaedah Kajian
14.3 Penentuan Kaedah Kajian
14.4 Cara Merekod, Mengumpul dan Menganalisis Data atau Maklumat
14.5 Cara Merumus dan Menulis Laporan

Senarai Rujukan 165
Jawapan 166-168
v

Pendahuluan

Memberikan pendedahan awal
Memberikan pendedahan awal
secara inkuiri tentang tajuk-tajuk yang
Buku teks Kurikulum Standard Sekolah akan dipelajari dalam setiap bab.
Menengah (KSSM) Geografi Tingkatan 1 ini
ditulis berdasarkan Dokumen Standard
Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Geografi
Tingkatan 1.


Setiap bab di dalam buku ini memfokuskan
kepada keperluan pengetahuan asas tentang
bentuk ciri ruang serta persekitaran dalam
melahirkan murid yang bersikap positif terhadap
kelestarian alam sekitar. Gaya persembahan
dan penampilan buku teks ini diyakini mampu
melahirkan generasi yang berpengetahuan,
berkemahiran dan menguasai nilai yang
dipelajari. Disiplin tentang ilmu geografi turut
diterapkan seperti Kemahiran Geografi ,
Geografi Fizikal, Geografi Manusia, Geografi Standard Pembelajaran
Kawasan, Isu dan Pengurusan Alam Sekitar Menyenaraikan standard
dan Kerja Lapangan. pembelajaran yang boleh dicapai
oleh murid dalam setiap bab.
Diharapkan melalui buku ini, murid-murid
mendapat pendedahan awal tentang ilmu
geografi dan menerapkannya dalam kehidupan
seharian. Bagi memantapkan lagi buku ini,
dimasukkan juga elemen istimewa, iaitu ikon-
ikon tertentu sebagai nilai tambah dalam
menarik minat murid-murid untuk mendekati
ilmu secara tidak langsung.


Minat dan kecenderungan murid-murid dapat
dipupuk secara langsung dalam melahirkan
generasi berketerampilan, mencintai serta
membudayakan ilmu Geografi . Kami berharap
agar gaya persembahan yang dipaparkan ini
mampu memenuhi keperluan Pembelajaran
Abad ke-21 dalam menyediakan murid-murid Aktiviti
yang mampu menghadapi cabaran pada
masa depan. Mencungkil kemahiran murid berdasarkan
sesuatu ilmu yang telah dipelajari.
• Hisham Azman bin Ibrahim (Murid perlu melaksanakan aktiviti dalam
• Mohamad Khairun Fitri bin Ahmad buku latihan.)vi

Info
Info
GEOGRAFI
Merangsang keupayaan
Merangsang keupayaan
Merangsang keupayaan
Merangsang keupayaan
Merangsang keupayaan
Merangsang keupayaan
Merangsang keupayaan
Merangsang keupayaan
Merangsang keupayaan
Merangsang keupayaan
Merangsang keupayaan
Merangsang keupayaan
Merangsang keupayaan
Merangsang keupayaan
Merangsang keupayaan
Merangsang keupayaan
Merangsang keupayaan
Merangsang keupayaan
Merangsang keupayaan
Merangsang keupayaan
Merangsang keupayaan
Merangsang keupayaan
Merangsang keupayaan
Merangsang keupayaan
Merangsang keupayaan
Merangsang keupayaan
Merangsang keupayaan Memaparkan maklumat berkaitan
Merangsang keupayaan
Merangsang keupayaan
Merangsang keupayaan
Merangsang keupayaan
Merangsang keupayaan
Merangsang keupayaan
Merangsang keupayaan
Merangsang keupayaan
Merangsang keupayaan
Merangsang keupayaan
Merangsang keupayaan
Merangsang keupayaan
Merangsang keupayaan
Merangsang keupayaan
daya fi kir murid ke arah Kemahiran dunia geografi agar murid mempunyai
Berfi kir Aras Tinggi (KBAT). pengetahuan menyeluruh berkaitan
topik yang dipelajari.
Glosari
Menerangkan
maksud yang lebih
jelas dan tepat
berkaitan sesuatu
perkataan.
QR Code
Memberikan maklumat
tambahan kepada murid
Mencabar keupayaan Mahir melalui pelbagai bahan
Mahir
murid dalam meneroka ilmu yang dimuatkan di dalam
pengetahuan melalui capaian pelayan (server).
teknologi maklumat secara Menguji dan meningkatkan
menyeluruh. pemahaman murid tentang
subtopik tertentu.
abc
IMBAS KEMBALI
Meneroka dan mengingati
kembali setiap bab yang telah
dipelajari oleh murid.
Cabaran Prestasi
Menguji tahap pemahaman murid
dalam memahami setiap bab.
(Murid perlu melaksanakan aktiviti
dalam buku latihan.)

vii

BAB ARAH EKSPLORASI BAB

1 1. Arah mata anginBarat Laut Utara Timur LautBarat Timur
Barat Daya Tenggara
SelatanApakah yang dimaksudkan
dengan arah mata angin?Manusia sentiasa bergerak dari satu
tempat ke satu tempat yang lain kerana
pelbagai tujuan. Manusia perlu mengetahui
arah untuk sampai ke tempat yang dituju. 4. Mengukur
Apakah maksud arah? Bagaimanakah bearing
arah dapat ditentukan?
sudutanStandard Pembelajaran 140 150 30 160 20 170 10 180 0
130 40
120 60 50
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran 110 70
murid dapat: 100 80
90
• Mengenal pasti lapan arah mata 80 100
angin. 70 110
• Menggunakan matahari sebagai 60 120 130
panduan untuk menentukan arah 50 40 140 150
mata angin. 30 20 160 10 170 0 180
• Menggunakan kompas untuk
menentukan arah mata angin.
• Mengukur bearing sudutan pada peta Bagaimanakah bearing
dengan menggunakan jangka sudut. sudutan diukur dengan
menggunakan jangka
sudut?B

2. Mengenal pasti arah

berpandukan matahari

Bagaimanakah matahari
dapat dijadikan panduan untuk
menentukan arah mata angin?

3. Cara menggunakan

kompas


Tahukah anda cara
menggunakan dan
mengorientasikan kompas?1

ARAH MATA ANGIN
1.1

Utara
• Arah ialah hala tuju sesuatu tempat dari
suatu tempat yang lain.
• Terdapat lapan arah mata angin. Empat
daripadanya dikenali sebagai arah mata
angin utama, iaitu:
Barat Timur
 Utara (U)
 Selatan (S)
 Timur (T)
 Barat (B)
Selatan

Rajah 1.1 Empat arah mata angin utama

Barat Laut Utara Timur Laut
• Selain itu, empat arah mata angin
yang lain dikenali sebagai arah mata
angin perantaraan.
• Arah mata angin perantaraan
tersebut ialah: Barat Timur

 Timur Laut (TL)
 Tenggara (Tg)
 Barat Daya (BD)
 Barat Laut (BL) Barat Daya Selatan Tenggara

Rajah 1.2 Empat arah mata angin utama dan
empat arah mata angin perantaraan

Info
Info
GEOGRAFI
Arah dapat ditentukan dengan berpandukan
buruj, iaitu kumpulan bintang di langit pada
waktu malam. Buruj biduk dapat digunakan Burung merpati menggunakan
untuk menentukan arah utara. Ketahui pelbagai cara untuk menentukan
maklumat lanjut melalui laman web arah dengan cepat seperti
yang berikut: penglihatan visual, medan magnet
bumi, deria bau dan deria rasa.
htt p://eravisi.com/geo/tg1/ms002
htt p://eravisi.com/geo/tg1/ms003
B 2

CARA MENENTUKAN ARAH MATA ANGIN
1.2 MENGGUNAKAN MATAHARI

Bumi berputar pada paksinya dari barat ke timur. Keadaan ini menyebabkan matahari
kelihatan terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Oleh itu, kita dapat
menggunakan matahari sebagai panduan untuk menentukan arah mata angin.


Langkah-langkah untuk
menentukan arah mata
angin berpandukan
matahari

Berdiri menghadap ke arah
matahari terbit.
BD
B

S
Arah di hadapan anda ialah BL
timur manakala arah
di belakang anda ialah barat. Tg

U
TL
Depakan kedua-dua belah T
tangan anda. Tangan kiri
anda menunjukkan arah utara
manakala tangan kanan anda
menunjukkan arah selatan.

AktivitiSecara berkumpulan, tentukan arah dengan berpandukan matahari. Lakukan aktiviti ini di kawasan
sekolah.

1. Kenal pasti arah matahari terbit di kawasan sekolah anda.
2. Hadap ke arah matahari terbit. Kenal pasti dan tentukan lapan arah mata angin yang telah
anda pelajari.
3. Lakarkan dapatan anda dalam buku nota.
A3

CARA MENENTUKAN ARAH MATA ANGIN
1.3 MENGGUNAKAN KOMPASPerumah PemukaKompas dicipta untuk Kompas terdiri daripada:
menentukan arah • perumah
dengan tepat. • pemuka
• jarum kompas
Jarum kompas sentiasa
menunjuk ke arah utara Lapan arah mata angin
kerana dipengaruhi oleh ditunjukkan pada
tarikan magnet dari permukaan kompas.
kutub utara bumi.


Jarum kompas


Glosari


Magnet: Bahan yang berupaya
mengenakan daya tarikan
ke atas bahan yang
diperbuat daripada besi
Kutub utara bumi: Bahagian bumi yang
terletak di bahagian
paling utara

Info
Info
GEOGRAFI
• Kompas jarum dicipta Kompas jarum dicipta • Kompas purba Cina ini dicipta • Kompas kiblat ialah kompas yang
pada Zaman Tamadun pada Zaman Dinasti Han yang mempunyai konsep hampir sama
Islam dan digunakan oleh pada awalnya digunakan dengan kompas magnetik. Kompas
pelayar-pelayar Islam untuk tujuan pelayaran. ini digunakan untuk menentukan
di Lautan Hindi. arah kiblat bagi umat Islam.
Sumber: htt p://eravisi.com/geo/
Sumber: htt p://eravisi.com/ tg1/ms005 Sumber: htt p://eravisi.com/geo/tg1/
geo/tg1/ms004 ms006B 4

Panduan Mengorientasikan Kompas Magnetik1. Berdiri menghadap objek 2. Letakkan kompas pada permukaan
yang anda ingin tentukan arah. yang rata. Pastikan anda menjauhi
objek besi seperti tiang besi dan
kerusi besi.
Glosari
3. Orientasikan kompas dengan
memusingkan kompas perlahan-lahan
Orientasi kompas: Kompas dipusing supaya
jarumnya menghadap sehingga jarum kompas menunjukkan
ke arah utara arah utara.

4. Anda dapat menentukan arah objek tersebut dengan berpandukan kompas.


Aktiviti


Kenal pasti arah binaan di kawasan sekolah anda seperti makmal komputer, kantin, pusat sumber
sekolah dan binaan lain dari tapak perhimpunan.A5

BEARING SUDUTAN
1.4

Arah sesuatu tempat dapat ditentukan dengan menggunakan bearing. Bearing ialah
arah sesuatu objek atau tempat dari satu titik rujukan. Unit yang digunakan ialah
darjah (°).


• Bearing sudutan ialah bearing yang Utara
°
o
o
diukur dari arah utara (0 ) mengikut arah (360 / 0 )
pusingan jam.
U
Barat Timur
o
o
(270 ) (90 )
0 10
180 170 20
160 30
150
40
140
50
Selatan
130
o
60
(180 )
120
70
110
Rajah 1.3 Bearing sudutan
80
100
90
80
Utara
100
o
70
0
110
A
60
120
50
o
130
45
40
140
30
20
150
0
10
160
180
170
Barat Timur
Rajah 1.4 Jangka sudut (protraktor)
• Bearing sudutan dapat ditentukan dengan
menggunakan jangka sudut. Selatan
Info
Info Rajah 1.5 Contoh ukuran bearing sudutan
GEOGRAFI
• Rajah 1.5 menunjukkan contoh
Bearing sudutan juga dikenali sebagai bearing ukuran bearing sudutan bagi
°
azimut. Perkataan azimut berasal daripada titik A (45 ).
bahasa Arab ‘al-sumut’ yang bermaksud arah.
Sumber: Merriam-Webster Dictionary
B 6

Langkah-langkah Mengukur
Bearing Sudutan X


Langkah-langkah yang berikut
menunjukkan cara mengukur
bearing sudutan titik Y dari titik X. Y1. Tentukan dua titik, iaitu titik X dan
titik Y.
Lukis garisan lurus yang
menyambungkan kedua-dua titik.


2. Tentukan titik rujukan.

U


3. Letakkan pusat jangka sudut pada
titik rujukan.

U XY

X X

XY

o Titik rujukan yang dikenal pasti adalah
120
pada titik X. Lukis arah mata angin.Glosari
°
Bearing sudutan diukur dari utara 0
°
hingga ke garisan XY, iaitu 120 .
Titik rujukan: Titik yang menjadi petunjuk
kepada titik yang lainA7

o
Cara Mengukur Bearing Sudutan yang lebih daripada 180


Langkah yang berikut adalah untuk mengukur bearing sudutan yang lebih
o
daripada 180 .
U
1. Lukis garisan lurus 150 160 20 170 180 2. Lukis arah mata
10
0
menyambungkan P 140 40 30 angin pada titik
titik P dan Q. 130 50 Q (titik rujukan).
120 60
110 70
100 80
90 Q
80 100
110
70
4. Bearing sudutan 120 3. Ukur sudut dari
60
P dari Q ialah 130 arah selatan ke
o o o 50 140 o
300 (180 + 120 ). 40 150 180 titik P. Ukurannya
o
ialah 120 .
160
30
170
180
20
10
0
S
Info
Info
GEOGRAFI
Mahir
Mahir • Anggota tentera
mengaplikasikan kompas Kompas
sebagai alat untuk prisma
menentukan arah.
B • Terdapat dua jenis kompas
khas yang digunakan, iaitu
kompas prisma dan
C kompas lensa.


A

Berdasarkan rajah di atas, ukur bearing
sudutan bagi titik-titik yang berikut:

B dari A C dari B A dari B

B 8

IMBAS KEMBALI
abcArah


Lapan arah mata angin Cara menentukan arah dengan
menggunakan matahari
Barat Laut Utara Timur Laut
BD
Barat Timur B
S
BL
Tg
U
Barat Daya Tenggara
Selatan TL
T

Cara menentukan arah dengan Bearing sudutan
menggunakan kompas magnetik:
Utara
o
• Tentukan arah objek yang 0
ingin dikenal pasti A
o
• Kompas diletakkan di tempat 45
yang rata
• Elakkan objek besi Barat Timur

• Orientasikan kompas
Selatan

Ketahui maklumat lanjut berkaitan arah melalui • Menggunakan jangka sudut
o
laman web yang berikut. Catatkan maklumat dan diukur dari arah utara (0 )
tambahan yang anda peroleh berkaitan arah
dalam buku nota anda. mengikut arah pusingan jam
htt p://eravisi.com/geo/tg1/ms007


A9

Cabaran Prestasi

A. Lengkapkan rajah di bawah dengan menamakan lapan arah mata angin.


1 .

8. 2.7. 3.6. 4.

5.


B. Tentukan arah lapan mata angin dengan berpandukan matahari.

8.
1.
7.

2.

6.


3.
4.
5.B 10

C. Tuliskan kembali langkah-langkah menentukan arah dengan menggunakan
kompas magnetik mengikut urutan yang betul.


i. Berdiri di kawasan lapang atau ii. Berpandukan arah utara yang
terbuka dan kenal pasti objek telah dikenal pasti, tentukan arah
atau tempat yang ingin objek atau tempat yang dipilih.
ditentukan arah.iii. Orientasikan kompas dengan iv. Letakkan kompas pada
memusingkan kompas sehingga permukaan yang rata.
jarum kompas menunjukkan
arah utara.


D. Dengan merujuk titik a sebagai titik rujukan, cari bearing sudutan bagi
titik-titik b, c, d dan e.


1. 2. U
U ba
a

c3. 4.
U
U
d

a

a

eE. Bagaimanakah kemajuan teknologi dapat mempengaruhi penentuan arah?
A 11
11

BAB KEDUDUKAN

21. Kedudukan relatif di dalam kelas


Jalan Tasik 2 Lorong Tasik 1A Lorong Tasik 1B Lorong Tasik 1C Lorong Tasik 1D


Jalan Tasik 1


Anda perlu mengetahui kedudukan Bolehkah anda menyatakan
sesuatu tempat dengan betul untuk ke kedudukan relatif di dalam kelas?
tempat tersebut. Apakah maksud
kedudukan? Bagaimanakah kita dapat
menentukan kedudukan sesuatu tempat
pada peta atau glob? 3. Latitud dan longitud

Standard Pembelajaran Longitud


Pada akhir pengajaran dan pembelajaran
murid dapat:
• Menyatakan kedudukan relatif
sesuatu tempat berdasarkan peta.
• Mengaplikasikan latitud dan longitud
untuk mengenal pasti kedudukan
sesuatu tempat.

Latitud12
12

EKSPLORASI BAB
2. Kedudukan relatif di lapangan


Dapatkah anda menyatakan kedudukan relatif sesuatu tempat
berdasarkan peta?


12°0'0"N 12°0'0"N
o o o o o
100 T 105 T 110 T 115 T 120 T
o o
10 U 10 U
6°54'0"N Laut Sulu 6°54'0"N


o o
5 U 5 U
Laut China Selatan1°48'0"N 1°48'0"N


0 o 0 o

100°30'0"E 105°36'0"E 110°42'0"E 115°48'0"E
Bagaimanakah cara untuk menentukan kedudukan sesuatu tempat
berdasarkan latitud dan longitud?


13
13

KEDUDUKAN RELATIF Hadapan
2.1
Kiri Kanan
• Kedudukan ialah tempat letaknya
sesuatu objek dalam sesuatu kawasan. Siti
• Kedudukan relatif ditentukan dengan
merujuk titik rujukan.
BelakangMei Ling Chin Chin duduk Akim Siew
di hadapan
Akmal duduk Siti.
di sebelah
kiri Siti. Siti dijadikan
titik rujukan.


Papan tulis Akmal Siva Dina duduk Dina Zaim Papan kenyataan
Siti
di sebelah
kanan Siti.
Asma
Sonia Adam
Siva duduk
di belakang
Siti.


Fong Rita Raju StacyRajah 2.1 Kedudukan murid di dalam kelas Tingkatan 1 Arif

Lihat Rajah 2.1 Siti dijadikan sebagai titik rujukan. Siva duduk di bahagian belakang Siti.
Dina duduk di sebelah kanan Siti. Akmal duduk di sebelah kiri Siti. Chin pula duduk di
hadapan Siti. Sekiranya kita menukar titik rujukan kepada murid lain, maka kedudukan
relatif akan berubah.
AktivitiBahagikan kelas kepada beberapa kumpulan. Tentukan satu titik rujukan. Guru mengarahkan murid
mengenal pasti kedudukan berpandukan titik rujukan yang telah ditentukan. Untuk meneruskan
aktiviti, ulang arahan dengan titik rujukan yang berbeza.

14

Cara Menentukan Kedudukan Relatif di Lapangan


Titik rujukan digunakan untuk menentukan kedudukan relatif di lapangan. Lihat peta
Pekan Indah di bawah.

Hospital

Pejabat pos
Masjid
(titik rujukan)
Sekolah

Bank


Rajah 2.2 Peta Pekan Indah

Berdasarkan peta Pekan Indah, masjid dijadikan sebagai titik rujukan. Anda akan
mendapati bahawa bank terletak di hadapan masjid. Hospital terletak di belakang
masjid. Sekolah terletak di sebelah kiri masjid manakala pejabat pos terletak di sebelah
kanan masjid.AktivitiJadikan rumah anda sebagai titik rujukan. Kenal pasti kedudukan rumah jiran tetangga atau
bangunan di sekeliling seperti kedai, pejabat pos, pasar dan lain-lain. Lakarkan kedudukan relatif
dalam buku latihan anda. Jelaskan kedudukan relatif yang diperoleh kepada guru dan rakan-
rakan anda.

15

Glosari

2.2 LATITUD DAN LONGITUD
Hemisfera: Separa
bahagian bumi
Kutub: Hujung paksi bumi
1 di bahagian utara
Garisan latitud ialah garisan dan di bahagian
yang dilukis secara melintang selatan
atau mendatar pada glob atau
peta atlas.


o
90 U
Hemisfera Utarao
0
Hemisfera Selatan
o
0 2
Latitud

o
Latitud 0 atau Garisan
o
90 S Khatulistiwa membahagikan
3 bumi kepada Hemisfera Utara
dan Hemisfera Selatan.
o
Setiap latitud diberi nilai 0
o o
hingga 90 U dan 0 hingga 4
o
90 S yang diukur dari Terdapat 5 garisan latitud utama.
pusat bumi. Kutub Utara
o
90 U

Info o
Info
GEOGRAFI 66 U - Garisan Artik
o
23 U - Garisan Sartan
Nilai latitud Garisan
°
Khatulistiwa ialah 0 . Panjang 0 - Garisan Khatulistiwa
o
Garisan Khatulistiwa kira-
kira 40 075 km. Negara kita o
merupakan antara negara 23 S - Garisan Jadi
yang terletak berhampiran
o
o
dengan Garisan Khatulistiwa. 90 S 66 S - Garisan Antartik
Kutub Selatan
Sumber: htt p://eravisi.
com/geo/tg1/ms008
Rajah 2.3 Garisan latitud utama16

Info
Info
1 GEOGRAFI
Garisan longitud ialah garisan yang
dilukis secara menegak dari Kutub Untuk mengetahui maklumat berkaitan Garisan
Utara ke Kutub Selatan pada glob Meridian Pangkal yang terletak berhampiran
atau atlas. Bandar Greenwich, London, layari
laman web yang berikut:
htt p://eravisi.com/geo/tg1/ms009
Garisan Tarikh Antarabangsa
o
180 T/B selari dengan
Garisan Meridian Pangkal
Garisan Meridian
Pangkal

Barat

Barat Longitud Timur

Timur
2


o
3 3 Longitud 0 dinamakan Garisan
Meridian Pangkal (GMP) yang
Garisan Tarikh Antarabangsa (GTA) memisahkan timur dan barat
o
terletak pada 180 T/B yang selari bumi. Garisan ini juga dikenali
dengan Garisan Meridian Pangkal sebagai Garisan Meridian
(GMP). GTA memisahkan tarikh dan Greenwich.
waktu di bumi. Tarikh dan waktu
di sebelah timur sehari lebih awal
daripada di sebelah barat.


4 o
o
180 T/B T/B
180 Garisan Tarikh Antarabangsa (180 T/B)
Kutub Utara


Info
Info
GEOGRAFI

Titik tengah bagi Semenanjung
Malaysia terletak di Kampung
Paya Siput, Lanchang,
Temerloh, Pahang.
Garisan Meridian
o
o o
Pangkal (0 ) 0 Sumber: htt p://eravisi.
0
com/geo/tg1/ms010
Rajah 2.4 Garisan longitud utama


17

90 0 90


o o
180 180
Garisan Tarikh Antarabangsa90 90
Garisan Meridian Pangkal0 0

90 90 Peta 2.1 Kedudukan Garisan Khatulistiwa, Garisan Meridian Pangkal dan Garisan Tarikh Antarabangsa


o U - Garisan Artik o U - Garisan Sartan o - Garisan Khatuliswa o S - Garisan Jadi o S - Garisan Antartik
66 23 0 23 66 Sumber: Spatialwork Sdn. Bhd.

o o
180 180
90 0 90

18

Cara Menentukan Kedudukan Berdasarkan Latitud dan Longitud


Kedudukan sesuatu tempat di bumi dinyatakan berdasarkan persilangan latitud dan
longitud. Langkah yang berikut menunjukkan cara untuk menentukan kedudukan A
berdasarkan latitud dan longitud.


1 Kenal pasti garisan latitud A.
Apakah kedudukan titik A?
Kutub Utarao
40 T o
30 U
o
30 U
A


Kutub Selatan 2 Kenal pasti garisan longitud A.


Rajah 2.5 Kedudukan titik A
o
40 T
Mahir
Mahir


Berdasarkan rajah di bawah, lengkapkan
jadual yang berikut:

o
40 B
o
35 T 3
Kenal pasti titik persilangan
o
Z W 60 U latitud dan longitud A.
o
o
25 B 40 U
o
20 T 0 o 40 T
o
Y X 40 S Maka, 30 U
o
o
o
60 S kedudukan
titik A adalah
o o
30 U 40 T.
Titik W X Y Z
Kedudukan
Rajah 2.6 Langkah-langkah untuk menentukan
kedudukan titik A


19

Cara Menentukan Kedudukan Latitud dan Longitud pada Atlas


Kita dapat menentukan lokasi sesuatu tempat pada atlas berdasarkan latitud dan
12°0'0"N
longitud. Mari kita tentukan lokasi beberapa titik pada peta yang berikut: 12°0'0"N
o
o
o
o
o
100 T 105 T 110 T 115 T 120 T
o o
10 U 10 U

6°54'0"N Laut Sulu 6°54'0"N
T
o
o
5 U S 5 U
P Laut China Selatan


Q
1°48'0"N R 1°48'0"N


0 o 0 o
o o o o o
100 T 105 T 110 T 115 T 120 T
100°30'0"E 105°36'0"E 110°42'0"E 115°48'0"E
Peta 2.2 Kedudukan titik P, Q, R, S dan T pada atlas


Untuk menentukan kedudukan titik P berdasarkan latitud dan longitud, anda
perlu melakukan langkah-langkah yang berikut:

o o
1. Bahagikan ruang antara latitud 0 hingga 5 U kepada lima bahagian yang
o
sekata. Anda akan mendapati titik P berada pada latitud 4 U.
o o
2. Bahagikan ruang antara longitud 100 T hingga 105 T kepada lima bahagian
o
yang sekata. Anda akan mendapati titik P berada pada longitud 102 T.
o
3. Oleh itu, kedudukan titik P adalah pada titik persilangan latitud 4 U dan longitud
o o o
102 T (4 U 102 T).
Mahir
Mahir


Berdasarkan peta di atas, lengkapkan jadual yang berikut:

Titik Q Q R R S S T T
Titik
Kedudukan
Kedudukan
20
20

IMBAS KEMBALI
abcKedudukan
Relatif Latitud dan Longitud


Titik rujukan Latitud
Garisan lintang yang dilukis secara selari
pada permukaan glob atau atlas
• Kiri
• Kanan Kutub Utara
o
90 U
o
• Hadapan 66 U - Garisan Artik
• Belakang o
23 U - Garisan Sartan
o
0 - Garisan Khatulistiwa
Kedudukan latitud dan o
longitud: 23 S - Garisan Jadi
o
o
90 S 66 S - Garisan Antartik
Kutub Selatan
1. Pastikan nilai pada
garisan latitud.
2. Kemudian diikuti nilai Longitud
pada garisan longitud. Garisan yang dilukis secara menegak pada
3. Sebut nilai garisan permukaan glob atau atlas
latitud kemudian diikuti Garisan Tarikh
Antarabangsa
garisan longitud. 1. Garisan (GTA)
o o
• Contoh: 40 U 20 B Meridian
Pangkal (0 )
2.
2. Garisan Tarikh Garisan Tarikh
Info
Info
Antarabangsa
GEOGRAFI Antarabangsa Garisan
(180 T/180 B) Meridian
Pangkal
Sistem kedudukan global (GPS) (GMP)
menggunakan satelit untuk berhubung
dengan peranti GPS dan menentukan
lokasi. Penerima dalam peranti
berhubung dengan empat atau lebih
satelit di atmosfera dan menggunakan
jarak dari satelit untuk mencari lokasi Anda telah mengetahui apa itu GPS dan kegunaannya
yang tepat. Video pada laman web dalam kehidupan seharian, Apakah pula Geographic
yang berikut menunjukkan bagaimana Information System (GIS)? Anda dikehendaki mencari
GPS beroperasi. perbezaan antara kedua-dua peranti tersebut. Layari
maklumat di Internet dan hasilkan peta pemikiran yang
Sumber: htt p://eravisi.com/ menunjukkan perbezaan antara GPS dengan GIS.
geo/tg1/ms01121
21

Cabaran Prestasi

Mei
Ling Chin Akim Siew


Papan tulis Akmal Siva Dina Adam Papan kenyataan
Siti
Zaim
Asma
Sonia


Fong Rita Raju StacyA. Berdasarkan rajah di atas, nyatakan kedudukan relatif bagi kedudukan
murid-murid dengan menjadikan Sonia, Siva dan Dina sebagai titik rujukan.


B. Lengkapkan silang kata di bawah.
5
A


1 4 6
K L A

2
J


3
NMelintang: Menegak:
1. Latitud terpanjang 4. Garisan Greenwich terletak berhampiran
o
2. Latitud 23 S ibu negara England ...
3. Latitud yang terletak 5. Latitud utama paling selatan
o
di antara Garisan Khatulistiwa 6. Latitud 66 U
dengan Garisan Artik
22
22
22

C. Nyatakan kedudukan berdasarkan latitud dan longitud bagi titik-titik

yang berikut:

Titik Kedudukan
o
30 T o
65 U J 40 U 55 B
o
o
K
o
o
55 B 25 T 40 U K
o
o
J 30 B
L o L
0
M
o
50 S
O M o N
60 S
N O


D. Nyatakan kedudukan titik-titik U, V, W, X dan Y pada peta yang berikut:
12°0'0"N 12°0'0"N
o o o o o
100 T 105 T 110 T 115 T 120 T
o o
10 U 10 U
6°54'0"N Laut Sulu 6°54'0"N
Y

o
o
5 U U 5 U
Laut China Selatan
X
W
V
1°48'0"N 1°48'0"N


o o
0 0
100°30'0"E 105°36'0"E 110°42'0"E 115°48'0"E

Titik U V W X Y


Kedudukan


23
23

BAB PETA EKSPLORASI BAB

3 LAKAR 1. Peta lakarSek.


Peta lakar menunjukkan pandang darat
yang dilihat dari atas. Apakah ciri-ciri Apakah ciri-ciri peta lakar?
peta lakar? Bagaimanakah cara untuk
mengenali simbol, pandang darat fizikal
dan pandang darat budaya pada peta
lakar? 4. Melukis peta lakar
Standard Pembelajaran


Pada akhir pengajaran dan pembelajaran
murid dapat:
• Menggunakan peta lakar yang tepat Sek.
dengan ciri-ciri peta.
• Menggunakan simbol yang tepat
dalam peta lakar.
• Membezakan pandang darat fizikal
dan pandang darat budaya
berdasarkan simbol dalam peta lakar.
• Menghasilkan peta lakar yang
lengkap berdasarkan pandang Bagaimanakah peta lakar dilukis?
darat setempat.24
24
24

2. Simbol-simbol dalam peta lakar


45 60 Sek.
30 U
15


Maksud simbol dalam peta lakar ialah...3. Ciri-ciri pandang darat fizikal dan ciri-ciri
pandang darat budaya
Hutan Paya bakau
Hutan
Paya bakau
U


Masjid
Jalan raya
Masjid Jalan raya
Nyatakan perbezaan ciri-ciri pandang darat fizikal dan
ciri-ciri pandang darat budaya.

25
25

CIRI-CIRI PETA LAKAR
3.1


Peta lakar ialah gambaran permukaan bumi yang dilukis dari pandangan atas. Peta
lakar mewakili kawasan lingkungan yang berskala besar bagi menggambarkan ciri-
ciri pandang darat fizikal dan ciri-ciri pandang darat budaya di sesuatu kawasan.
Peta lakar dilukis dengan menggunakan simbol atau singkatan perkataan untuk
menggantikan ciri sebenar. Rajah 3.1 menunjukkan ciri-ciri peta lakar.


2. Pemidang

1. Tajuk Peta Lakar Kampung Langsat
45 60
30 U 3. Arah
15
mata
angin4. Simbol

Sek.


5. Petunjuk Petunjuk
Jalan raya Sek. Sekolah Sungai

Petempatan Jambatan Tasik
Masjid Sawah padi Kontur

Kilang Kelapa Paya bakau

Rajah 3.1 Ciri-ciri peta lakar26
26

SIMBOL-SIMBOL DALAM PETA LAKAR
3.2
Simbol merupakan lambang yang mewakili ciri-ciri dalam peta lakar. Terdapat empat
jenis simbol yang biasa digunakan dalam peta lakar, iaitu simbol titik, simbol garisan,
simbol kawasan dan singkatan perkataan. Beberapa contoh bagi simbol dan singkatan
perkataan ditunjukkan di bawah ini.Simbol kawasan Nipah Getah Gereja Kuil Simbol titik
Masjid
HutanKelapa
Rumput Tokong
Paya bakau
65.31
65.31 Tanda aras
• •
Kontur
•25 Tanda tinggi
Sawah padi
Kelapa sawit Stesen trigonometri


P.P. Pejabat Pos Pt. Parit
Sungai Benteng
B.P. Balai Polis A. Alur
Ldg. Ladang P. Pulau
Tali air Sempadan
Disp. Dispensari Tk. Teluk
R.R. Rumah Rehat
Pantai Jalan raya Hosp. Hospital
Sg. Sungai
Jalan kereta api
Tg. Tanjung
K. Kuala
Lorong jalan kaki
Sek. Sekolah Singkatan perkataan
Kg. Kampung
Jambatan
T.A. Tali Air
Simbol garisan


Info
Info
GEOGRAFI

Simbol titik biasanya digunakan untuk mewakili tempat atau tapak tertentu seperti masjid, kilang
dan petempatan. Simbol garisan digunakan untuk mewakili ciri-ciri yang berbentuk garis seperti
jalan raya, sungai dan sempadan. Simbol kawasan pula digunakan untuk mewakili kawasan
tertentu seperti sawah padi, ladang getah dan hutan.
Sumber: htt p://eravisi.com/geo/tg1/ms012
27

PANDANG DARAT FIZIKAL DAN
3.3 PANDANG DARAT BUDAYA

Simbol pada peta lakar mewakili pandang darat fizikal dan pandang darat budaya.
Pandang darat fizikal ialah ciri-ciri semula jadi manakala pandang darat budaya ialah
ciri-ciri buatan manusia.
Pandang Darat

Pandang Darat Fizikal Pandang Darat Budaya

Contoh ciri-ciri semula jadi: Contoh ciri-ciri buatan manusia:
• Bentuk muka bumi • Petempatan
• Saliran • Pengangkutan
• Tumbuh-tumbuhan semula jadi • Kegiatan ekonomi
Nipah Kilang
Hutan Jalan raya
Rumput Petempatan
Paya Sawah
bakau padiSimbol
Pandang
Ciri-ciri semula jadi Pandang
Darat Ciri-ciri buatan manusia
Darat
Kontur Fizikal Budaya Kelapa
Sek.
Sungai Kelapa
sawit
Gunung Paya Sekolah Getah
Tasik
Jambatan


AktivitiSecara berkumpulan, bina sebuah model peta lakar kawasan persekitaran sekolah anda.
Anda digalakkan menggunakan bahan-bahan kitar semula sebagai bahan utama
tugasan tersebut.2
288

LANGKAH-LANGKAH MELUKIS
3.4 PETA LAKAR

Anda dapat menghasilkan peta lakar
sesuatu kawasan dengan menggunakan
simbol pandang darat fizikal dan
pandang darat budaya. Rajah 3.2
menunjukkan langkah-langkah untuk
melukis peta lakar.
Tulis tajuk peta lakar serta
lukis pemidang peta

Rajah 3.3 Pandang darat Kampung SejatiMasukkan arah mata angin
Peta Lakar Kampung Sejati

UPilih simbol dan singkatan
perkataan yang sesuai

Sek.
Lukis ciri-ciri geografi
dengan menggunakan
simbol dan singkatan
perkataan yang sesuai
Petunjuk


Getah Petempatan Tasik

Lukis petunjuk Kelapa Jambatan Sek. Sekolah
Jalan
Sawah padi Masjid
Rajah 3.2 Langkah-langkah melukis raya
peta lakar Rumput SungaiRajah 3.4 Peta lakar Kampung Sejati29

IMBAS KEMBALI
abc

Ciri-ciri peta lakar: Simbol-simbol dalam peta lakar:


• Tajuk • Simbol-simbol titik
• Pemidang • Simbol-simbol garisan
• Simbol • Simbol-simbol kawasan
• Arah mata angin • Singkatan perkataan
• Petunjuk
Peta Lakar


Langkah-langkah melukis peta lakar: Pandang darat:


• Buat tinjauan • Pandang darat fizikal
• Tulis tajuk dan buat pemidang (ciri-ciri semula jadi)
• Pilih simbol yang sesuai • Pandang darat budaya
• Lukis ciri-ciri fizikal dan (ciri-ciri buatan manusia)
ciri-ciri budaya
• Lukis arah mata angin
• Buat petunjuk petaKemudahan Google Maps telah disediakan
Kerjaya yang berkaitan dengan
melakar peta memerlukan kreativiti dan oleh Google untuk memudahkan kita mencari
beberapa kemahiran penting seperti: lokasi. Layari laman web yang berikut untuk
mengakses Google Maps.
• mengenal pasti • merekod
• mengkaji • menganalisis htt p://eravisi.com/geo/tg1/ms013
Pada pandangan anda, mengapakah Akses bandar-bandar yang
kemahiran-kemahiran tersebut penting? berhampiran tempat tinggal anda.30
30

Cabaran Prestasi

A. Nyatakan ciri-ciri peta lakar di bawah.

2.


1.
45 60
30 U
60 15
3.


4.

Sek.
5.
Jalan raya Jambatan Sungai
Petempatan Sawah padi Tasik
Masjid Kelapa Kontur
Kilang Paya bakau Sek. Sekolah

B. Nyatakan maksud simbol-simbol yang berikut:


1. 4.
2. 5.3. 6.
31

C. Berdasarkan peta lakar yang berikut, senaraikan lima simbol pandang darat
fizikal dan lima simbol pandang darat budaya.
U
45
30
15

Sek.


Petunjuk
Jalan raya Getah Tasik
Petempatan Sawah padi Benteng

Masjid Kelapa sawit Hutan
Kilang Paya bakau Kontur
Jambatan Sungai Sek. Sekolah


Simbol-simbol Pandang Darat Fizikal Simbol-simbol Pandang Darat Budaya

1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.

32
32

D. Berdasarkan peta bergambar di bawah:


(i) Nyatakan langkah-langkah yang betul untuk menghasilkan peta lakar.

(ii) Lukis sebuah peta lakar yang lengkap bagi peta bergambar tersebut:Sekolah
Masjid
Rumah
Pejabat pos
Hospital


Balai polis

E. Hasilkan peta lakar kawasan kediaman anda.

(i) Berdasarkan tinjauan di kawasan tempat tinggal anda, lukiskan peta lakar dan
senaraikan ciri-ciri pandang darat fizikal serta ciri-ciri pandang darat budaya.


(ii) Pada pandangan anda, adakah ciri-ciri pandangan darat fizikal dan ciri-ciri
pandangan darat budaya peta lakar yang anda lukis akan kekal selepas 10
tahun? Berikan alasan anda.


33
33

BAB LAKARAN PETA

4 MALAYSIA G u l f o f T h a i l a n d


1. Negeri-negeri di Malaysia°
6 U

°
4 U

°
2 U

Malaysia terdiri daripada beberapa
buah negeri dan wilayah persekutuan. 104 T
°
Di manakah kedudukan ibu negeri bagi
setiap negeri dan ibu negara Malaysia? Apakah nama negeri-negeri
di Malaysia?Standard Pembelajaran 3. Melakar peta Malaysia

Selat Karimata
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran
murid dapat:
• Menentukan kedudukan negeri-negeri
dan wilayah-wilayah persekutuan
di Malaysia berdasarkan peta. Java Sea
• Menentukan kedudukan ibu negeri,
ibu negara Malaysia dan Pusat 0 25 50 100 Miles
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 0 25 50 100 KM
di Malaysia berdasarkan peta.
• Melakar peta Malaysia yang lengkap
dengan berpandukan peta sebenar.
70 140 210 kmB 34
34

EKSPLORASI BAB
G u l f o f T h a i l a n d

Laut Sulu
Laut China Selatan
114 T
°
Apakah nama negeri-negeri
di Malaysia?
G u l f o f T h a i l a n d
2. Ibu negeri, ibu negara dan Pusat Pentadbiran Kerajaan PersekutuanSelat Karimata
Laut Sulu
°
6 U

Java Sea
°
4 U Laut China Selatan
0 25 50 100 Miles

0 25 50 100 KM
2 U
°


°
°
104 T 114 T
Di manakah kedudukan ibu negeri bagi negeri-negeri di Malaysia, ibu negara dan
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan?


35
A 11

0 25 50 100 Miles
0 25 50 100 KM

12°0'0"N 100°30'0"E 105°36'0"E 110°42'0"E 115°48'0"E
4.1 KEDUDUKAN NEGERI-NEGERI DI MALAYSIA

Malaysia ialah sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara. Semenanjung Malaysia
bersempadan dengan negara Thailand di utara dan Singapura di selatan. Sabah
dan Sarawak pula terletak di Pulau Borneo yang bersempadan dengan Kalimantan
(Indonesia) dan Brunei Darussalam.

Thailand
Perlis
6 U
°
Kedah
Pulau
Pinang
Kelantan
Perak Terengganu

°
4 U Laut China Selatan
Pahang
Wilayah Persekutuan Selangor
Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan Negeri
Putrajaya Sembilan

°
2 U Melaka JohorSingapura

°
104 T
Peta 4.1 Negeri dan wilayah persekutuan di Malaysia

Kenali bendera bagi setiap negeri dan wilayah Mahir 105°36'0"E 110°42'0"E 115°48'0"E
100°30'0"E
Mahir
persekutuan di Malaysia. Dapatkan maklumat
berkaitan maksud warna bagi bendera tersebut
melalui laman web yang berikut:
Lakarkan peta kosong Malaysia pada
htt p://eravisi.com/geo/tg1/ms014 kertas A4. Tuliskan nama negeri dan wilayah
persekutuan pada tempat yang betul.B 36
36

12°0'0"N 100°30'0"E 105°36'0"E 110°42'0"E 115°48'0"E
Malaysia mempunyai masyarakat
yang berbilang kaum. Bagaimanakah
keunikan budaya bagi setiap kaum
mampu menyatupadukan masyarakat
secara harmoni?


Laut Sulu

Wilayah Persekutuan Sabah
Labuan


Brunei
Darussalam
SarawakIndonesia
°
114 T
Info
Info
GEOGRAFI

Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) bertanggungjawab
dalam memacu pembangunan negara dan berfungsi sebagai
100°30'0"E 105°36'0"E 110°42'0"E 115°48'0"E Glosari
penasihat kerajaan dalam bidang ukur dan pemetaan,
di samping menjalankan kerja-kerja pengukuran dan pemetaan Bersempadan: Bersebelahan
sebagai asas pembangunan sosioekonomi dan dengan sesuatu
kedaulatan negara.
kawasan atau
Sumber: htt p://eravisi.com/geo/tg1/ms015 daerahA 11
37

KEDUDUKAN IBU NEGERI, IBU NEGARA
4.2 DAN PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN
G u l f o f T h a i l a n d
PERSEKUTUAN DI MALAYSIA


Kesemua negeri di Malaysia mempunyai ibu negeri masing-masing. Ibu negeri
berperanan sebagai pusat pentadbiran bagi sesebuah negeri. Peta 4.2 menunjukkan
kedudukan ibu negeri, ibu negara dan Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan di
Malaysia.Thailand
Kangar
°
6 U Alor Kota Bharu
Setar

Georgetown Kuala Terengganu


Ipoh

°
4 U Laut China Selatan
Kuantan
Kuala Lumpur
Shah Alam

Seremban

°
2 U Bandaraya Petunjuk
Melaka
Johor Bahru Sempadan Antarabangsa
Putrajaya Pusat Pentadbiran Kerajaan
Singapura Persekutuan
Ibu Negara
°
104 T Ibu Negeri
Peta 4.2 Kedudukan ibu negeri, ibu negara Malaysia dan Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
Sumber: Spati alworks Sdn. Bhd.Glosari

Setiap ibu negeri ditentukan
berdasarkan faktor tertentu. Mengapakah Pentadbiran: Pemerintahan
sesebuah kawasan dipilih sebagai ibu negeri?
B 38
380 25 50 100 Miles

0 25 50 100 KM

Info
Info
GEOGRAFI

G u l f o f T h a i l a n d Pada tahun 1963, Kuala Lumpur telah diiktiraf sebagai ibu negara Malaysia.
Kuala Lumpur berfungsi sebagai pusat pentadbiran negara, pusat perniagaan,
kebudayaan dan kewangan. Walau bagaimanapun, pada tahun 2001, Pusat
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan telah dipindahkan ke Wilayah Persekutuan
Putrajaya.
Sumber: Utusan Malaysia, 2 Februari 2001
Laut SuluKota KinabaluLabuanBrunei
Darussalam

Kuching Indonesia

°
114 T

Info
Info
Mahir
GEOGRAFI Mahir
Nama Putrajaya diambil bersempena dengan Lakarkan peta Malaysia pada sehelai kad
nama Perdana Menteri Malaysia yang pertama, manila. Gunakan surat khabar atau majalah
iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. lama dan tampalkan pada peta untuk
menunjukkan negeri yang berbeza. Anda
Sumber: http://eravisi.com/geo/tg1/ms016 digalakkan menggunakan teknik kolaj untuk
menghasilkan peta yang lebih menarik.
39
A 110 25 50 100 Miles

0 25 50 100 KM


Click to View FlipBook Version