The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

งานกิจการนักเรียน , กลุ่มบริหารงานบุคคล

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by NBR Personel, 2022-07-06 01:31:08

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง นมรบร '65

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

งานกิจการนักเรียน , กลุ่มบริหารงานบุคคล

ระ ทธเบญจมมง่ิ มง ล

ระ ทธรปู ประจาโรงเรียนน มินทราชนิ ทู ิ เบญจมราชาลยั

ระ ทธเบญจมมิ่งมง ล ปล า ระ ทธเจ้า ู้ทรง อันประเ ริ บริ ทธิ มดจดด้ ย
ระปญญาธิ มาย าม า ระอง เปยี มด้ ย ระปญญาธิ ระบริ ทธิ ระม ากร าธิ
ยังชนที่ดี ้เปน ู้รู้ ู้ต่น ู้เบิกบาน ดจ ระอาทิตยทาบั ้บาน นา ามเปน ิริมง ล าม
ามเจรญิ รงเรองมา ูน มินทราชินูทิ เบญจมราชาลยั

ระ าถาบูชา ระ ทธเบญจมม่ิงมง ล

ตงั้ นะโม 3 จบ
โย ป จโม ปรม มง ล ทธ มิ โ

า า ิ ทธ รตาทิ า ยิ ตโต
โ เธ ิ โย ชนต กมล ูโร
นทาม ปรม มง ล ทธ ิม

โรงเรยี นนวมนิ ทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลยั 1

ศนู ยร์ วมจิตใจชาว “นวมินทร์ เบญจมะ”

ันตรี ระยา เรนทรราชเ นา ึ่ง ิง เ นี

พนั ตรพี ระยา เุ รนทร์ราชเ นา (พึ่ง งิ เ นี) เปน็ บุตรของเจา้ พระยา

มุขมนตร ี (เกด งิ เ นี) กบั นางนาค กลั ปยาณ ตุ ท่านรับราชการท าร

ืบต่อจากเจ้าพระยาบดินทร์เดชา ( ิง ์ ิง เ นี) ผู้มี ักดิ์เป็นปู่และเป็น

นักรบผู้กล้าใน มัยรัชกาลที่ 3 พระยา ุเรนทร์ราชเ นา ได้ท�านุบ�ารุงและ

ืบทอดพระพทุ ธ า นา โดย รา้ ง ดั พระยา ุเรนทร ์ เพื่อถ ายเป็นพระราชกุ ล

แด่พระบาท มเดจ็ พระจุลจอมเกล้าเจา้ อยู่ ั รัชกาลที่ 5 ด้ ยค ามจงรักภักดี

โรงเรียนน มินทราชินูทิ เบญจมราชาลัย ร�าลึกในพระคุณของ

พันตรีพระยา ุเรนทร์ราชเ นา (พ่ึง ิง เ นี) เ มอมา ที่ได้ก่อต้ังโรงเรียน

บนพื้นที่ทเี่ คยเป็น กั ดินาของทา่ น

นวมนิ ทร์เบญจมะนอ้ ม บชู า คณุ เฮย

พระยาสเุ รนทร์ราชเสนา เทิดไว้

จกั สร้างเกียรต ิ “บึงพระยา” ใหก้ กึ -กอ้ งนา

มุ่งมนั่ กตญั ญูไซร์ สืบสร้างความดี

2 คู่มอื นักเรียนและผู้ปกครอง ปกี ารศกึ ษา 2565

ญั ลกั โรงเรียน
ระนามา ิ ธยยอ ก ประดบั มงก ัตตยิ ราชนารี

มงกฎุ ขัตติยราชนารี คือ พระม าพชิ ยั มงกุฎประดับพระนามาภิไธยยอ่ ก. อันเปน็
พระ ัญลัก ณ์ประจ�าองค์ของ มเด็จพระนางเจ้า ิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่

โรงเรียนน มินทราชินูทิ เบญจมราชาลัย ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตใ ้ใช้
พระปรมาภิไธยย่อ ก. ประดับมงกุฎขตั ตยิ ราชนารี เปน็ ญั ลกั ณข์ องโรงเรยี น

มงกุฎขัตตยิ ราชนารี คือศักด์ิศรที รงคุณคา่ มหาศาล
ลูกนวมนิ ทร์ เบญจมะ จักเทิดไวน้ ิรนั ดรก์ าล น้อมดวงมานสักการะพระราชนิ ี

าน มดอก ม้ ตรา ญั ลัก ก

พานพุ่มดอกไม้ตรา ัญลัก ณ์ ก. มายถึง พานดอกไม้ ด รือดอกไม้ประดิ ฐ์

ท่ีตกแต่งเป็นรูปทรงดอกบั ตูม โดยอัญเชิญตรา ัญลัก ณ์ ก. มาประดับไ ้ เพ่ือเป็น

เคร่อื งราช ักการะ รอื ถ ายพระพรชัยมงคลแด่ มเด็จพระนางเจา้ ิริกติ ์ิพระบรมราชินีนาถ

ในรัชกาลท ี่

พานพ่มุ คือเคร่อื งราชสักการะ แด่สมเด็จพระราชนิ ีจักรีสยาม

ด้วยใจภักดิด์ ว้ ยมาลาบุปผาราม เทดิ พระนาม “สิรกิ ิต”์ิ นจิ นิรนั ดร์

โรงเรียนนวมนิ ทราชินูทศิ เบญจมราชาลยั 3

ิธีอญั เชญิ มงก ตั ติยราชนารี

ธิ อี ัญเชิญมงก ตั ตยิ ราชนารี อญั เชิญ นโอกา ดงั ตอ ปน้ี
1. พิธปี ฐมนเิ ท นักเรยี นใ ม่ประจา� ปีการ กึ า
2. พธิ ปี ระดับเข็มมงกฎุ ขตั ตยิ ราชนาร ี นกั เรียนระดบั ช้ันมัธยม ึก าปที ี่ 4

มบตั ิ ้อู ัญเชิญมงก ตั ตยิ ราชนารี
เปน็ นกั เรียน ญงิ ช้นั มธั ยม ึก าปีท ่ี 5
1. มีค ามประพฤตเิ รียบร้อย กิริยามารยาทดีงาม
2. มีผลการเรยี นเฉล่ยี ระดับชั้นมธั ยม ึก าปีท ี่ 4 อย่ใู นระดับเกรดเฉลยี่ 3.5 ขึ้นไป
3. แต่งกายเครือ่ งแบบนกั เรยี น ทรงผม เคร่อื งแตง่ กายถกู ตอ้ งตามระเบียบของโรงเรยี น
4. มบี คุ ลิกภาพดี งา่ งาม ยมิ้ แย้มแจม่ ใ
อง ประกอบอญั เชิญมงก ัตติยราชนารี
1. มงกฎุ ขตั ติยราชนาร ี (นกั เรยี น ญงิ ช้ันมธั ยม กึ าปีที่ 5 ท่ีไดร้ ับการคัดเลอื กเปน็ ผูอ้ ัญเชญิ )
2. พานพุ่มดอกไมต้ รา ัญลัก ณ ์ ก. จา� น น 1 ค ู่ (นักเรยี นชายและนกั เรยี น ญิงเป็นผถู้ ือ)
3. ธงโรงเรยี น (ผนื ใ ญ่) จา� น น 1 ผนื
4. ธงชาติไทย จา� น น 9 คู่
5. ธง มเด็จพระราชิน ี จา� น น 9 คู่
6. ธงโรงเรยี น (ผนื เลก็ ) จา� น น 9 คู่
7. เพลงประกอบอญั เชญิ มงกฎุ ขตั ติยราชนารี คอื เพลง ดุดีม าราชนิ ี

4 คมู่ ือนกั เรยี นและผปู้ กครอง ปีการศกึ ษา 2565

โรงเรยี นนวมนิ ทราชนิ ทู ิศ เบญจมรโรางชเารลียัยนนวม5นิ ทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลยั 5

โรโงรเงรเียรยี นนนนววมทมทนิ ิน�ำาํ ทเเทนนรราียยี ำชชบบินนิ ผผูทูทู้บูบ้ ิศิศรรหิ หิ เเาบบำรญรญจจมมรรำชาชำลาลยั ยั

ู้อาน ยการ เอกจติ รา ชู กลชาติ ้อู าน ยการ รเท ตนั ประเ ริ ู้อาน ยการ รยิ นต ะ มบตั ิ อู้ าน ยการ ด งจิต า ง า

ดารงตา นง 2534-2535 ดารงตา นง 2535-253 ดารงตา นง 253 -254 ดารงตา นง 254 -2542

อู้ าน ยการ ธน ม้ ลด อู้ าน ยการ ั กิจ บั ชม ู้อาน ยการ ล ทองดี อู้ าน ยการ เ ลิมชัย จันทรมติ รี
ดารงตา นง 254 -2551
ดารงตา นง 2543-2544 ดารงตา นง 2544-2546 ดารงตา นง 2546-254

้อู าน ยการ บรรลอชยั ิ านต อู้ าน ยการ บญ ทธิ รงเรอง ู้อาน ยการ รร า ทอง ี ล ้อู าน ยการ ีระ เจนชยั ูอ้ าน ยการ จนั ทร เที่ยง กั ดิ

ดารงตา นง 2551-2556 ดารงตา นง 2556-2561 ดารงตา นง 2561-2562 ดารงตา นง 2562-2564 ดารงตา นง 2564-ปจจบัน

6 คู่มือนกั เรยี นและผปู้ กครอง 6ปกี ารคศู่มึกือษนาัก2เ5รีย65นและผ้ปู กครอง ปกี ารศึกษา 2565

ข้อมลู จาํ เพาะของโรงเรยี น

ชือ่ โรงเรยี นน มินทราชินทู ิ เบญจมราชาลัย

สัญลักษณโ์ รงเรยี น ตรามงก ตั ตยิ ะราชนารี

อกั ษรยอ่ นมร บ ร

ทต่ี งั้ 333 ถนน ทยรามัญ ง าม าตะ นั ตก
เ ต ลอง าม า กรงเท ม าน ร ร ั ปร รยี 1 51
โทรศพั ท์ -21 1-11 -21 1-11 7
โทรสาร -21 1-11
เว็บไซต์ 25 ร
พนื้ ท่ี 4 มนี า ม 2534
วนั สถาปนาโรงเรียน รู้ ิชา จรรยาดี ปลกู มตรี มเี มตตา
ปรชั ญาของโรงเรยี น ร้จู กั ามั ี มนี า้ จ รู้จกั ้กอนรับ รัก ัจจะตอตนเอง
คติพจนป์ ระจําโรงเรยี น รกั กั ดิ รี มี ธรรม นา ิชาการ บ านงาน ระราชดาริ
คําขวญั ประจําโรงเรยี น เ ลง ดดีม าราชินี ละมารช นมร บ ร
เพลงประจาํ โรงเรียน

ตน้ ไม้ประจาํ โรงเรียน ตน้ ทองก า

ดอกไมป้ ระจาํ โรงเรยี น ดอกบั จงกลนี
สปี ระจาํ โรงเรยี น
เลอื ดหม-ู ขาว
คณะสี
เลอื ดหมู มายถึง ามเ ม้ น้ ทางการ ึก า ละกิจกรรม
สีขาว มายถึง ามประ ติดี มี ธรรม ละจรยิ ธรรม

ะ ัตร ตั ตบรร ี ดง
ะ รร ปทมา ีเ ลอง
ะ ทธา โิ นบล มี ง
ะอบลจงกลนี ีชม ู
ะ จบี ริก ีเ ยี

โรงเรยี นนวมินทราชินทู ศิ เบญจมรโรางชเารลยี ัยนนวม7ินทราชนิ ูทศิ เบญจมราชาลัย 7

านา

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนน มินทราชินูทิ เบญจมราชาลัย
ปีการ ึก า 2565 เล่มนี้จัดท�าขึ้นเพื่อใช้เป็น ่ือกลางในการใ ้ค ามรู้ค ามเข้าใจ
แกน่ กั เรยี น ผปู้ กครอง ครู และผเู้ กี่ย ขอ้ งทกุ ฝา่ ย ในเรื่ีองตา่ งๆ อาทเิ ช่น กลุ่มบริ าร
ิชาการ โครง ร้าง ลกั ูตร ถาน กึ า การจดั การเรียนการ อน การ ดั ผลประเมินผล
การจบ ลกั ูตร กลมุ่ บริ ารงานบคุ คล การปฏบิ ตั ติ นประจ�า ัน การแตง่ กาย ทรงผม
กฎระเบยี บ นิ ยั การดแู ลช่ ยเ ลอื นกั เรยี น เครอื ข่ายผปู้ กครอง กลุ่มบริ ารงบประมาณ
ลกั เกณฑก์ ารเกบ็ เงินบา� รงุ ของ ถาน ึก า กลุ่มบริ ารทั่ ไป อาคาร ถานที่ ภมู ทิ ั น์
ิ่งแ ดลอ้ ม าธารณปู โภค เป็นตน้ ทง้ั นเ้ี พื่อพัฒนาผ้เู รยี นใ ม้ ีคุณลัก ณะทพี่ ึงประ งค์
ซึ่ง อดคลอ้ งกบั พระราชบญั ญัติการ ึก าแ ง่ ชาติ พทุ ธ ักราช 2542 แก้ไขเพ่มิ เตมิ
2545 ค ามมุง่ มายและ ลักการ มาตรา 6 การจัดการ กึ าตอ้ งเป็นไปเพอ่ื พฒั นา
คนไทยใ ้เป็นมนุ ย์ที่ มบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ ติปัญญา ค ามรู้ และคุณธรรม
มจี รยิ ธรรมและ ฒั นธรรมในการดา� รงชี ิต ามารถอยรู่ ่ มกับผู้อื่นไดอ้ ย่างมคี าม ขุ
โรงเรยี น งั า่ คูม่ อื เล่มนจ้ี ะเปน็ ประโยชนแ์ ก่นกั เรียน ผู้ปกครอง ครู และผทู้ ี่
เกี่ย ข้องท่ีจะใช้เป็นแน ทางในการปฏิบัติตามบทบาท น้าท่ีได้อย่างถูกต้องเ มาะ ม
และอย่รู ่ มกนั อย่างมคี าม ุข

นายจันทร เที่ยง ักดิ
ู้อาน ยการโรงเรยี นน มนิ ทราชินทู ิ เบญจมราชาลัย

8 คมู่ ือนักเรียนและผปู้ กครอง 8ปกี ารคศมู่กึ อืษนาัก2เ5รยี65นและผู้ปกครอง ปีการศกึ ษา 2565

ารบัญ

คา� น�า.................................................................................................................. 8
ิ ัยทั น ์ พันธกจิ เป้าประ งค์........................................................................11
เปา้ ประ งค ์ ปรชั ญา คา� ข ญั อตั ลัก ณ์..........................................................12
ประ ตั โิ รงเรียน................................................................................................13
คา� ง่ั แตง่ ตัง้ คณะกรรมการ ถาน กึ าข้นั พน้ื ฐาน ..........................................17
โครง ร้างการบริ ารงาน.................................................................................19
ู้บริ ารโรงเรยี น.............................................................................................20
ั นา้ กลุ่ม าระการเรยี นรู้.............................................................................21
ครกู ลมุ่ าระการเรยี นรู้....................................................................................22
คณะกรรมการกลมุ่ บริ าร ิชาการ ..................................................................30
กลมบริ าร ชิ าการ........................................................................................32
แผนภูมกิ ารบริ ารงาน ....................................................................................33
ลกั ตู รโรงเรียนมาตรฐาน ากล.....................................................................34
โครง ร้าง ลัก ตู รมัธยม ึก าตอนตน้ ...........................................................58
โครง ร้าง ลกั ตู รมัธยม ึก าตอนปลาย .......................................................83
คณะกรรมการกล่มุ บริ ารงานบุคคล.............................................................116
กลมบริ ารงานบ ล...................................................................................118
แผนภูมิการบริ ารงาน ..................................................................................119
บทบาท น้าทข่ี องครูทปี่ รึก า.......................................................................120
แน ปฏบิ ัตขิ องผู้ปกครอง ในการติดต่อกบั กลมุ่ บริ ารงานบคุ คล..................121
ระเบยี บ า่ ด้ ยการแต่งกายของนกั เรียน ......................................................123
เครอื่ งแบบนกั เรยี น-ทรงผม ...........................................................................134
ระเบยี บท่ั ไปเกยี่ กบั การเปน็ พลเมอื งดี .......................................................139
ระเบยี บโรงเรียน ่าด้ ยการลงโท นักเรยี น..................................................151
ระเบียบ �านักงานคณะกรรมการการ กึ าขน้ั พ้ืนฐาน..................................165
า่ ด้ ยเครือขา่ ยผู้ปกครอง

โรงเรยี นนวมนิ ทราชินูทิศ เบญจมรโรางชเารลยี ยั นนวม9ินทราชินทู ศิ เบญจมราชาลยั 9

โครง ร้างของคณะกรรมการเครือขา่ ยผปู้ กครอง ..........................................171
คณะกรรมการกลุ่มบริ ารงบประมาณ..........................................................188
กลมบริ ารงบประมา ................................................................................190
แผนภูมกิ ารบริ ารงาน ..................................................................................191
ประกา กระทร ง กึ าธิการ เรอ่ื ง การเกบ็ เงนิ บา� รงุ การ ึก า....................197
ของ ถาน กึ า
ลักเกณฑ์การเก็บเงนิ บา� รงุ ของ ถาน กึ า .................................................198
คณะกรรมการกล่มุ บริ ารทั่ ไป....................................................................205
กลมบริ ารท่ั ป..........................................................................................207
แผนภูมกิ ารบริ ารงาน ..................................................................................208
งาน �านักงานกลมุ่ บริ ารทั่ ไป .....................................................................210
งานอาคาร ถานท่ี..........................................................................................211
งานภูมิทั น์และ ิ่งแ ดล้อม งานโภชนาการ .................................................218
งานธนาคารโรงเรยี น งานประชา ัมพันธ์.......................................................220
งานอนามยั โรงเรยี น .......................................................................................221
งานร้านคา้ ั ดิการโรงเรยี น งานจราจร .....................................................223
งานบริ ารนกั พัฒนา .....................................................................................224
งานเครือขา่ ยคอมพิ เตอร์และเทคโนโลยี าร นเท ....................................225
งานโ ตทั น กึ า.........................................................................................226
งานอนุรกั พ์ ลงั งาน ่ิงแ ดลอ้ ม และการกา� จดั ขยะ ......................................229
า น ก .....................................................................................................230
บท ดมนตป์ ระจ�า นั ...................................................................................231
แผ่เมตตา กจิ กรรม ่งเ รมิ คุณธรรม จรยิ ธรรม..............................................232
มายเลขโทร ัพท์ .........................................................................................233
แผนที่แ ดงท่ตี ัง้ โรงเรยี น................................................................................234
แผนผังโรงเรียน ..............................................................................................235
แผนผังเ น้ ทางจราจรผ้ปู กครอง ่งนักเรียน...................................................236
แผนผงั ้องเรยี นอาคารเฉลมิ พระเกียรติ 7 ช้นั ............................................237
แผนผงั อ้ งเรียนอาคาร 30 ปี น มนิ ทร ์ เบญจมะ.........................................238
ระเบยี บ า่ ด้ ยการใชอ้ าคาร ถานที่ของโรงเรยี น ..........................................239

10 คู่มือนกั เรยี นและผ้ปู กครอง1ป0ีการคศ่มูกึ ือษนาัก2เ5รยี65นและผูป้ กครอง ปกี ารศึกษา 2565

ิ ยั ทั นโรงเรียนน มนิ ทราชินูทิ เบญจมราชาลยั

“บา้ นนีม้ คี าม ุข”

ันธกิจโรงเรยี นน มินทราชินทู ิ เบญจมราชาลัย

1. ่งเ ริมผู้เรียนใ ม้ คี ณุ ภาพระดบั ากล รกั ์ งิ่ แ ดลอ้ ม มคี ณุ ธรรมจริยธรรม
และมีคุณลกั ณะอันพงึ ประ งคต์ าม ลกั ูตร
2. พัฒนา ลกั ตู ร ถาน กึ าเทียบเคียงมาตรฐาน ากล ง่ เ รมิ ทัก ะการเรยี นรู้
โดยใชเ้ ทคโนโลยี าร นเท และน ตั กรรม
3. พฒั นาการบริ ารจัดการด้ ยระบบคณุ ภาพ โดยใช้โรงเรยี นเป็นฐาน
และยดึ ลักธรรมาภิบาล
4. ่งเ ริมครแู ละบุคลากรทางการ กึ า ใ ไ้ ด้คณุ ภาพตามมาตรฐาน ิชาชพี

เปาประ ง โรงเรยี นน มนิ ทราชนิ ูทิ เบญจมราชาลัย

1. ผู้เรยี นมีผล ัมฤทธท์ิ างการเรยี นทุกกลุม่ าระการเรียนรู้ ูงขึ้น
2. ผูเ้ รยี นมีค าม ามารถในการ อื่ าร งั พดู อา่ น เขยี น 2 ภา า
3. ผเู้ รยี น ามารถใช้เทคโนโลย ี รา้ ง รรค์ผลงานอยา่ งมีคณุ ภาพ
4. ผู้เรยี นมคี ุณลัก ณะอนั พึงประ งค์
5. ผู้เรยี นอนรุ กั ์ ง่ิ แ ดลอ้ ม
6. มี ลัก ตู ร ถาน ึก าเทยี บเคยี งมาตรฐาน ากล ตอบ นองค ามถนัด
และค ามตอ้ งการของผู้เรียน
7. มรี ะบบการบริ ารจัดการทเี่ นน้ คุณภาพ โดยยดึ ลกั ธรรมาภบิ าล
8. ครูและบุคลาการทางการ กึ ามีคณุ ภาพตามมาตรฐาน ชิ าชพี
9. มี อ่ื เทคโนโลยีและน ัตกรรมทางการ ึก าเพ่ือ ่งเ รมิ นบั นุน
ในการจัดการเรยี นการ อน

โรงเรยี นนวมินทราชินูทิศ เบญจมรโรางชเารลยี ยั นนวม1นิ 1ทราชินทู ิศ เบญจมราชาลยั 11

เปา้ ประสงค์
ู้เรยี นเปน นดี มี ามรู้ อยู น ัง มอยางมี าม

ปรชั ญา
รู้ ิชา จรรยาดี ปลูก มตรี มเี มตตา

คาํ ขวญั
รัก กั ดิ รี มี ธรรม นา ิชาการ บ านงาน ระราชดาริ

อัตลกั ษณ์
ลูก ระ นั ปี มี นิ ัย เรียนรู้ เชิดชู ถาบัน

12 คมู่ ือนกั เรียนและผ้ปู กครอง1ป2ีการคศู่มึกือษนาัก2เ5ร6ีย5นและผปู้ กครอง ปีการศึกษา 2565

ประวัตโิ รงเรยี นนวมินทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย

ประ ตั คิ ามเปน็ มาของโรงเรยี นมดี ังน้ี
ันที่ 22 มกราคม พ. . 2534 นางเ ง่ียม อ้น ุ รรณ นาง มจติ ต ์ เดชดี
นางกรองแก้ โพธ์ิ ิเชียร และนาย �าเริง ุ รรณนอ้ ย ได้มี นงั ือแจ้งไปยงั โรงเรยี น
เบญจมราชาลัย ่ามีค ามประ งคบ์ รจิ าคทด่ี นิ จ�าน น 10 ไร ่ เพือ่ ร้างโรงเรียน
าขาข้นึ ในบริเ ณพน้ื ท่ีแข ง าม าตะ นั ตก เขตมนี บรุ ี กรงุ เทพม านคร โดยมี
นายประ งค์ อ้น ุ รรณ และ นายเชิดชัย พลานิ ัต ิ เป็นผ้ปู ระ านงานระ า่ ง
ผู้บรจิ าคทีด่ นิ กับกระทร ง ึก าธิการ
ันท่ี 8 กุมภาพันธ์ พ. . 2534 กรม ามัญ ึก าได้อนุมัติใ ้โรงเรียน
เบญจมราชาลัย าขารบั นกั เรยี นชัน้ มธั ยม กึ าปีที่ 1 ปกี าร กึ า 2534 จ�าน น
2 อ้ งเรียน และในปกี าร ึก า 2535 จ�าน น 10 อ้ งเรยี น โดยไดร้ บั ค ามอนุเคราะ ์
จากพระอธิการด ง อคคป โญ (ด ง ิง เ น)ี เจ้าอา า ดั พระยา ุเรนทร์ ได้ใ ้
ใช้โรงเรียน ัดพระยา ุเรนทร์และ าลาการเปรียญ ัดพระยา ุเรนทร์เป็น ถานท่ีเรียน
ช่ั ครา
นั ท่ี 28 กมุ ภาพันธ ์ พ. . 2534 ดร.โก ทิ รพพิ ฒั น ์ อธิบดีกรม ามัญ กึ า
คณะผู้บริ ารโรงเรยี นเบญจมราชาลยั และผปู้ ระ านงาน ไปตร จดพู ื้นที่จัดต้งั โรงเรยี น
และไดข้ อทีด่ ินเพิม่ เติมจากคณะผูบ้ รจิ าคอกี 10 ไร ่ ร มเป็นทีด่ นิ จา� น น 20 ไร่
ันท่ี 4 มีนาคม พ. . 2534 ประกา กระทร ง ึก าธิการ เรื่อง จัดต้ัง
โรงเรียนเบญจมราชาลัย าขา โดยใช้ชื่อ ่า “โรงเรียนเบญจมราชาลัย 3” ันที่ 4
มีนา ม จึงถอ าเปน ันกอต้ังโรงเรียน ต่อมาคณะผู้บริจาคที่ดินเ ็น ่าพ้ืนท่ีมีค าม
คับแคบจึงได้บริจาคที่ดินเพิ่มอีก 5 ไร่ ร มเป็น 25 ไร่ และ นาย ุรินทร์ มีเงิน
ได้บริจาคซ้ือที่ดินเพ่ือ ร้างถนนทางเข้าโรงเรียน

กรม ามัญ กึ า กระทร ง กึ าธกิ าร ไดม้ ี นงั ือค�า ง่ั ท ี่ 1724/2535 ลง ันท ี่
26 มีนาคม พ. . 2535 ใ ้นาง า เอกจติ รา ชู กุลชาติ ต�าแ น่ง ผู้อา� น ยการ
โรงเรียนเบญจมราชาลยั ในขณะน้ันปฏิบัติ นา้ ท่ผี ู้บริ ารโรงเรยี นเบญจมราชาลัย 3

โรงเรยี นนวมินทราชินูทศิ เบญจมรโรางชเารลียัยนนวม1นิ 3ทราชนิ ูทศิ เบญจมราชาลัย 13

และต่อมามีค�า ่ังท่ ี 1822/2535 ลง ันที่ 3 เม ายน พ. . 2535 ใ น้ าย รุ เทพ
ตันประเ ริฐ ต�าแ น่ง ผู้ช่ ยผู้อ�าน ยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ปฏิบัติ น้าท่ี
ผู้บริ ารโรงเรียนเบญจมราชาลัย 3
ันที่ 10 ิง าคม พ. . 2535 ประกา กระทร ง ึก าธิการ เปล่ียนชื่อ
โรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติ มเด็จพระนางเจ้า ิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ
ของกรม ามัญ ึก าจา� น น 9 โรงเรียนใ ใ้ ชข้ ึ้นตน้ ช่ือ า่ “โรงเรียนน มินทราชนิ ทู ิ ”
เพ่ือเปน็ การเฉลิมพระเกยี รติ มเด็จพระนางเจ้า ริ กิ ิตพ์ิ ระบรมราชินนี าถ นงึ่ ในเกา้ คอื
โรงเรยี นเบญจมราชาลยั 3 จงึ ได้เปล่ียนช่ือเป็น “โรงเรียนน มนิ ทราชนิ ูทิ เบญจมราชาลัย”
นั ท่ี 6 ธัน าคม พ. . 2537 การกอ่ ร้างโรงเรยี นเ รจ็ มบรู ณ ์ โรงเรยี น
จึงย้าย ถานทเี่ รยี นชั่ ครา จาก ัดพระยา ุเรนทร์มายงั โรงเรยี น ซง่ึ เปน็ อาคารเรียน
7 ชนั้ ตามแบบอาคารเรยี นของโรงเรยี นมัธยม กึ าในโครงการเฉลมิ พระเกยี รต ิ เพ่อื
ค ามเป็น ิริมงคล พระอธิการด ง อคคป โญ ได้มอบพระพุทธเบญจมม่ิงมงคล
เพื่อประดิ ฐานเป็นพระพุทธรูปประจ�าโรงเรียน และในปี พ. . 2544 พระอธิการ
ด ง อคคป โญ เจ้าอา า ัดพระยา ุเรนทรไ์ ด้มอบ มายใ ้พระครู ัง รัก ์โ ภณ
โ ภโณ ( ิง เ น)ี ผู้ช่ ยเจ้าอา า ัดพระยา ุเรนทร ์ อญั เชิญรูป ล่อเจา้ คุณปู่พนั ตรี
พระยา เุ รนทรร์ าชเ นา (พงึ่ งิ เ น)ี มาประดิ ฐานไ ้ ณ ทางเขา้ ประตูโรงเรยี น
น มนิ ทราชนิ ทู ิ เบญจมราชาลัย เพอื่ เปน็ อนุ รณ์ใ ร้ ะลกึ ถึงพน้ื ทกี่ ่อ รา้ งโรงเรียน
อนั เคยเป็น กั ดนิ าของท่าน

ันที่ 31 กรกฎาคม พ. .2557 โรงเรยี นได้ประกอบพิธีพุทธาภเิ กเททอง ล่อ
พระพทุ ธรูปประจา� โรงเรียน “พระพุทธเบญจมมิ่งมงคล” ขนาด นา้ ตกั 39 นิ้ โดยม ี
มเด็จพระ นั รัต (จนุ ท ์ พร มคุโตม าเถร) เจ้าอา า ดั บ รนเิ ราช ร ิ าร เปน็
ประธานฝ่าย ง ์ พณ ปองพล อดิเรก าร อดตี รองนายกรัฐมนตร ี และรัฐมนตรี
่าการกระทร ง ึก าธิการ เป็นประธานฝ่าย รา า และได้อัญเชิญ ่ิง ักด์ิ ิทธิ์
พระพุทธเบญจมมง่ิ มงคล รปู ล่อพระยา เุ รนทร์ราชเ นา (พึ่ง งิ เ นี) าลพระภูมิ
เจา้ ท ี่ าลตา-ยาย ประดิ ฐาน ณ มณฑปบริเ ณทางเข้า นา้ ประตูโรงเรียนเพอื่ เป็น
ูนย์ร มจิตใจชา น มินทร์เบญจมะ

14 คูม่ อื นักเรียนและผู้ปกครอง1ป4ีการคศู่มกึ ือษนาัก2เ5ร6ีย5นและผ้ปู กครอง ปกี ารศึกษา 2565

ันท่ี 19 พฤ ภาคม พ. .2559 มเด็จพระม ารัชมังคลาจารย์ (ช่ ง
รปุ โญม าเถร) ผปู้ ฏบิ ัติ น้าที่ มเด็จพระ ัง ราช เจา้ อา า ดั ปากน้�าภา ีเจริญ
เดินทางมาเป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณใ ้โรงเรียน “โรงเรียน ่งเ ริมคุณธรรม
จรยิ ธรรมดีเดน่ ” และมอบป้ายโรงเรยี นรัก า ลี 5 พร้อมปลูกต้นไม้ประจา� โรงเรยี น
คือ “ต้นทองก า ”

โรงเรยี น ด้รับราง ลั ด้านการ งเ ริม ธรรมจริยธรรมดีเดน

ระดับประเท ประจาปีการ ึก า 256

...............................................

1. โรงเรียนไดร้ บั ราง ลั ระราชทาน ราง ัลเกยี รติ ญั ญา ธรรม กั ดิ

มูลนิธิธารน้�าใจ โ รงการเชิดชูเกียรติ ถาน ึก าที่ ร้าง นดี ้ ัง ม ด้ ยการ

งเ รมิ ธรรมจริยธรรมดเี ดน พระราชทานโลร่ าง ลั โดย มเด็จพระเทพรัตน-

ราช ดุ า ยามบรมราชกุมารี

2. โรงเรียนได้รับ โลราง ัล ถาน ึก าจัดกิจกรรม

งเ ริม ธรรมจริยธรรมดีเดน จากกระทร ง ึก าธิการ มอบโล่ราง ัลโดย

รฐั มนตรี ่าการกระทร ง กึ าธิการ

3. โรงเรยี นได้รับ โลราง ัลโรงเรียน งเ รมิ ธรรม จรยิ ธรรมดีเดน โดย

มเดจ็ พระม ารัชมังคลาจารย ์ ผ้ปู ฏบิ ตั ิ น้าที่ มเด็จพระ ัง ราช เป็นประธานมอบโล่

เกยี รติราง ลั

4. โรงเรียนได้รบั เกยี รตบิ ตั รราง ัลโรงเรียน งเ รมิ ธรรม ละจริยธรรม

ดีเดน จากธนาคารออม ินและ �านักงานคณะกรรมการการ ึก าข้ันพื้นฐาน

กระทร ง ึก าธิการ

โรงเรียนนวมนิ ทราชนิ ทู ศิ เบญจมรโรางชเารลียยั นนวม1นิ 5ทราชินทู ิศ เบญจมราชาลยั 15

5. โรงเรียนได้รับคดั เลือกจาก �านักงานเขตพืน้ ทีการ กึ ามธั ยม ึก า เขต 2
เขา้ ร่ มโครงการโรงเรียน ุจรติ และได้รับ โลราง ลั รองชนะเลิ อนั ดบั 1 การประก ด
ลงาน ิจัยประเ ท ร้างอง ามรู้ ม ูป ิบัติ จริตจาก 1 งาน ิจัย
า� นกั งานคณะกรรมการการ ึก าขน้ั พ้ืนฐาน
6. โรงเรยี นได้รบั ราง ลั ชนะเลิ นโ รงการประก ดการ ้ ามรู้ ละการ
ดั ยก ยะ ิ ชงิ ถ้ ย ระราชทาน มเดจ ระเท รตั นราช ดา ยามบรมราชกมารี

16 คมู่ อื นักเรียนและผ้ปู กครอง1ป6กี ารคศ่มูึกือษนากั 2เ5ร6ยี 5นและผ้ปู กครอง ปกี ารศกึ ษา 2565

โรงเรยี นนวมนิ ทราชนิ ทู ิศ เบญจมรโรางชเารลียัยนนวม1ิน7ทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลยั 17

18 ค่มู อื นักเรยี นและผู้ปกครอง1ป8กี ารคศู่มึกือษนาัก2เ5รยี65นและผ้ปู กครอง ปีการศกึ ษา 2565

โครง รา้ งการบริ ารโรงเรียนน มินทราชินทู ิ เบญจมราชาลยั

โรงเรยี นนวมนิ ทราชนิ ทู ิศ เบญจมรโรางชเารลียัยนนวม1ิน9ทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลยั 19 ผอู้ ำน ยกำรโรงเรยี น คณะกรรมกำร ถำน ึก ำขนั้ พ้นื ฐำน

ชมมารมมผู้ปปู้ กกครรอองงแลละคะรฯูรู คณะกรรมกำรบริ ำรโรงเรยี น
เครือขำ่ ยผปู้ กครองฯ กรรมกำรบริ ำร ลัก ูตรและ ิชำกำร
มลู นธิ ิพันตรีพระยำ เุ รนทรร์ ำชเ นำ

รองผู้อำน ยกำรกลุม่ บริ ำร ิชำกำร รองผ้อู ำน ยกำรกลุ่มบริ ำรงบประมำณ รองผอู้ ำน ยกำรกลมุ่ บริ ำรงำนบุคคล รองผู้อำน ยกำรกลมุ่ บริ ำรท่ั ไป

o งาน านกั งานบริ าร ิชาการ o งาน านกั งานกลุ่มบริ ารงบประมาณ o งาน านกั งานบริ ารงานบคุ คล o งาน านกั งานบริ ารทั่ ไป
o งาน เิ คราะ ์ จัดทาแผน และจดั รรงบประมาณ o งาน านักผอู้ าน ยการ o งาน างแผนอัตรากาลังและกา นดตาแ น่ง o งานอาคาร ถานที่
o งานพัฒนาระบบประกนั คณุ ภาพการ ึก า o งานธุรการ o งาน รร า บรรจุ แตง่ ตงั้ ลงเ ลาและการออกจาราชการ o งานภมู ทิ ั น์และ ภาพแ ดลอ้ ม
o งานบริ ารกลุ่ม าระการเรียนรู้ o งานบริ ารการเงิน o งานทะเบียนประ ตั แิ ละบาเ น็จค ามชอบ o งานประชา ัมพนั ธ์
o งานพัฒนา ลัก ูตร ถาน ึก า o งานบริ ารบัญชี o งาน นิ ยั และการรัก า ินัย o งานโภชนาการ
o งานทะเบยี นและจดั ทา ามะโนนักเรยี น o งานบริ ารพั ดแุ ละ ินทรพั ย์ o งานพฒั นาบุคลากรและเ ริม รา้ งประ ทิ ธภิ าพการปฏบิ ัติ o งานอนามยั โรงเรียน
o งาน ัดประเมนิ ผลและเทยี บโอนผลการเรยี นรู้ o งานระดมทรัพยากรและการลงทนุ เพื่อนการ กึ า o งาน ั ดิการ
o งาน ิจยั พฒั นาคุณภาพการ กึ า o งานจัดทาขอ้ ตกลงการปฏิบตั ิราชการ ราชการ o งานโ ตทั น กึ า
o งานพฒั นา ื่อและน ตั กรรมเทคโนโลยีทางการ กึ า o งานตร จ อบตดิ ตาม ประเมนิ ผล และรายงานการใช้เงนิ o งาน ่งเ รมิ กจิ การนักเรียน o งานรัก าค าม ะอาด
o งานพฒั นาแ ลง่ การเรยี นรู้ o งานตร จ อบภายใน o งาน ินัยและค ามประพฤตินกั เรยี น o งานบริ ารนักพฒั นา
o งานนิเท การเรียนการ อน o งานจัดระบบค บคุมภายใน น่ ยงาน o งาน ง่ เ ริมคณุ ธรรม จรยิ ธรรมนกั เรียน o งานคอมพิ เตอรแ์ ละเครือข่ายเทคโนโลยี าร นเท
o งานแนะแน การ ึก า o งานยานพา นะและบรกิ าร าธารณะ o งานคณะกรรมการนักเรยี นและ ง่ เ ริมประชาธปิ ไตย o งาน ิทยุ ือ่ ารและงานจราจร
o งานการรับนกั เรียน o งานกองทุนบึงพระยา o งานระดบั ชั้น คณะ ี และครทู ปี่ รึก า o งานตามโครงการพระราชดาริ
o งาน าร นเท โรงเรยี น o งานอืน่ ๆ ที่ไดร้ บั มอบ มาย o งานปอ้ งกันและแก้ไขปัญ ายาเ พติด เอด ์ และอบายมขุ o งานรา้ นคา้ ั ดิการโรงเรยี น
o งาน อ้ ง มุด o งานระบบดแู ลช่ ยเ ลือนกั เรียน o งานอนรุ ัก ์พลงั งานและ ่งิ แ ดลอ้ ม
o งานกิจกรรมพัฒนาผเู้ รยี น o งานประ านและพฒั นาเครือข่าย o งานอ่ืน ๆ ทไ่ี ด้รับมอบ มาย
o งานนกั กึ า ิชาท าร o งาน มั พันธช์ มุ ชน
o งาน อ้ งเรยี นพิเ o งานอ่ืน ๆ ท่ไี ด้รบั มอบ มาย
o งานประกัน นบั นนุ ิชาการแกช่ มุ ชน
o งานอืน่ ๆ ที่ได้รับมอบ มาย

บรหิ าร ร ร วมิ ราชิ ิ บ มราชาล

นายจันทร เที่ยง กั ดิ
อู้ าน ยการโรงเรียนน มนิ ทราชนิ ทู ิ เบญจมราชาลยั

นาง ิลา นิ ี ปลายเนิน นาง า จันทริ า ู าลี

รอง อู้ าน ยการกลมบริ ารงบประมา รอง อู้ าน ยการกลมบริ าร ชิ าการ

นาย ต ธ รอโอ า

รอง ู้อาน ยการกลมบริ ารงานบ ล

20 ค่มู อื นักเรียนและผู้ปกครอง2ป0กี ารคศ่มูกึ อืษนากั 2เ5ร6ยี 5นและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565

หวห ากลมุ่ าร การ ร ร

นาย ทธิ ง ทิ าที นาง รกช เดชะ นางช น ิ ตินตะบระ
กลม าระการเรยี นรู้ ิทยา า ตร ละเท โนโลยี กลม าระการเรยี นรู้ ติ า ตร กลม าระการเรียนรู้

ัง ม กึ า า นา ละ ั นธรรม

นาง ั นา ิริ ชมธิ นายก ล เดชดี นายชา ริต ะ นั
กลม าระการเรียนรกู้ ารงานอาชี กลม าระการเรียนรู้ กึ า ละ ล กึ า กลม าระการเรียนรู้ า าตางประเท

นายจักรี มู บิ ูร นาง า ดาริ ี ชยั นาง า ทั นีย ง รี
กลม าระการเรียนรู้ ลิ ปะ กลม าระการเรยี นรู้ า า ทย ั นา้ งาน นะ น

โรงเรียนนวมนิ ทราชนิ ูทิศ เบญจมรโรางชเารลยี ัยนนวม2นิ 1ทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย 21

กล่มุ าร การ ร รวิ า า ร ล ล

นาย ทธิ ง ทิ าที นาง า มยรี า ก้ นางอา ร ิริ ินทร
ั น้ากลม าระการเรยี นรู้ รอง ั น้ากลม าระการเรียนรู้

นาง า รัตตยิ า นิจรัญ นาง า ปารชิ าต บญ เิ ชยี ร นายมง ล ประเ ริ งั นาง า น รา จู นาย าล อร รี มิ าน

นางเอรา ั ดา ู า นาง า ิริลกั เ ชร ิริ นาง า กนก รร รร กู นาง า รา ร ลดดี ก นาง า ลิ า นิ ี โก ิลป

นางกรร า ดิ ยธารงกล นาย ชง น มิ าย นาง า จริ า ร มอบอก นาง า ธดิ ารตั น ะ ม ันเทียะ นายนรตม อั นา

นาง า ั รดา ชย มร นาง า เนตรทราย เทียม มั ทธิ นายน นิ ธ ั รัตน าท่รี ้อยตรี ญิง กัลยา ี บญทรั ย นาง า ปยธดิ า ง อม นาง มร เอกจนี
รู ู้ทรง า

22 คมู่ ือนกั เรยี นและผปู้ กครอง2ป2ีการคศมู่ึกอืษนากั 2เ5ร6ีย5นและผปู้ กครอง ปกี ารศกึ ษา 2565

กลมุ่ าร การ ร ร ิ า ร

นาง รกช เดชะ นาง า ด งกมล ลิ นู นท นาง ิรินทร เอย่ี มเจรญิ
ั นา้ กลม าระการเรียนรู้ รอง ั น้ากลม าระการเรยี นรู้

นาง า เนา รัตน จติ จรรยา นาง า า ดี รกต้งั นาง า ดล ัช มนต รั ย นาย ม ง อา ันเ น

นางกาญจนา ชิด ิน นาง า นารี ลี ลู นาง า อร ประ าง ง นายมานติ ย รองเมอง นาง า รจนา บ าม

นางนชจรินทร ปยะจนั ทร นาง า ิดา รรธน เก ม มิทธิ ง นาง า รา ร ดับทก นายธรี าย อิ รางกรู อยธยา นาง า นดิ า ปนโนจา

โรงเรยี นนวมินทราชินทู ิศ เบญจมรโรางชเารลยี ยั นนวม2ิน3ทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลยั 23

กลมุ่ าร การ ร ร า า

นาง า ดาริ ี ชยั นางนช เมอง ก้ นาง า ปรยี านช เ นาธน ักดิ
ั นา้ กลม าระการเรียนรู้ รอง ั น้ากลม าระการเรยี นรู้

นาง ิ มยั าร ล นางอ ร รร ลอี อน นาง า ั นันท ปานกลู

นาง า ตรียกนิ จันทร ถา ร นางอ ร เจะ ละ นาง า ารัตน เ ยี ก นทด

นาง า เกล้าล า ปลอ้ งประ า นาง า ัก ร โมก รัตน นาง า า กา บิน า ัน นาง า ลอย รยี มิ ทอง

24 คมู่ ือนักเรยี นและผู้ปกครอง2ป4ีการคศ่มูึกอืษนาัก2เ5ร6ยี 5นและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565

กลมุ่ าร การ ร ร ม ก า า า ล ว รรม

นางช น ิ ตินตะบระ นางจีรา ร อร รี ิมาน
ั นา้ กลม าระการเรยี นรู้ รอง ั น้ากลม าระการเรียนรู้

นางเ ชรินทร ง า้ ล ง นาง า อัญชลี ชยบรรดิ นาง า จนิ ตนา ปานเถ่อน นาย ง นั ธ รมทอง

นาย รง ทธิ กั ดิ น นาง า นิ ากร มิ มี นาง า รป า รญิ ญาธนนั ท นาง า ลีลา ดี กล้ารอด

นาง า มิ ป ี ม ี าท นาง า ง ลดา า นาง า จริ า รร ประ าร ิ นาง า กญั ญา มลิ ้อน

โรงเรียนนวมินทราชนิ ูทิศ เบญจมรโรางชเารลยี ัยนนวม2ิน5ทราชินทู ศิ เบญจมราชาลยั 25

กลมุ่ าร การ ร ร า า า่ ร

นายชา รติ ะ ัน นาง า าธ ินี ลเ น นางปาลรี ั จนั ทรางกูร นาง า น มล เลียบ ั ดิ นาง า น มล เอีย่ ม าอง
ั นา้ กลม าระการเรยี นรู้ รอง ั นา้ กลม าระการเรยี นรู้
นาง า จรัม ร จติ รชน่ นาง า จินต รา นองบั นาง า ลกั า จนั ทรดา นาง า ทั รา ร รี ธรรม นายปยะ ง ชยเ ียร
นาง า จิตรา าลี นั นาง า เบญญา า ิ ะ กล นาง า มรนิ ทร เกตม ี นาง า ชติมา น า นาง า กญั า เตา รร
นายชชั ิ ิ งิ เ นี นายทรง ักดิ ีรบญชยั ั น นาง า นดิ า รจี านง นาง า ริ าอร จนั ทรเปรม นาง า ิชตา ม ร้งิ
นาง า อัจ รา จนั ทร จม จ้ง นาย ู ตงงาม นาง า จดิ า า ัง เก ม นายธีระ ักดิ ต้นกลั ยา นาง า กช ร งชม ู

26 คู่มือนกั เรียนและผู้ปกครอง2ป6กี ารคศู่มกึ ือษนาัก2เ5ร6ีย5นและผปู้ กครอง ปกี ารศึกษา 2565

ร า่ ร

กลุม่ าร การ ร รการ า าช

นาง ั นา ริ ิ ชมธิ นาง า กิ ล เ นทรนารถ
ั น้ากลม าระการเรียนรู้ รอง ั นา้ กลม าระการเรยี นรู้

นางมะลิ ัลย ริ ิ ทธิ นาง นิ า ชม ู รี นาง า อัญชลี ารนา

นาง ิริรัก ม ง นาง า ชอทิ ย น ิลึก นายอ ิ ิทธิ ูระ ง นาง า ประกายดา จนั ทรา

โรงเรยี นนวมนิ ทราชนิ ูทศิ เบญจมรโรางชเารลียยั นนวม2ิน7ทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลยั 27

กลุ่ม าร การ ร ร ิล

นายจักรี ูมิบูร นาง า กร ริ ดียง่ิ
ั นา้ กลม าระการเรียนรู้ รอง ั น้ากลม าระการเรียนรู้

นาย ลากร ง ธ นาย ชั ร ล จันทร รี นาง า ร รร ปติ ทั ร ิญโญ นาย รั ย บญ นธิ

กลมุ่ าร การ ร ร ุ ก า ล ล ก า

นายก เดชดี นายจตรง ันธ นาย ูล ชานาญ ร
น้ากลม าระการเรยี นรู้ รอง ั นา้ กลม าระการเรียนรู้

นาย ิชาญ บรรจง ลิ ป นายประกติ กอ ก้ นาง า จ ามา จันนา นั นายชัย ั น า ลิ ัย

28 คมู่ อื นกั เรยี นและผูป้ กครอง2ป8ีการคศูม่ึกอืษนากั 2เ5ร6ีย5นและผ้ปู กครอง ปกี ารศึกษา 2565

กลมุ่ บ ุ การ

นาง า ทั นีย ง รี นางชชั มน ลีละอา กล นายอนันต นั ก้ นาง า รตั นา ดี างาม นาง า เ มจริ า าเจริญ ริ ิ

นายทั น ล ยะมามัง นาย ต ล มยา นาง า ั ป กิ า เอยี่ มตน้ ง นาง า อมา รร ลัทธิธรรม นาง า น า ร ปจ าการ

ร ิ ก า ราชการ

นาง ั รมจ ดี ิรโิ าร าท่ี ร ต ประ ทิ ธิ อิ่ม ง นาย ิ านนท าชนะ นางจาเนียน ม า ั นะ นาง า ประ รร ทองกาเ นิด นาง า กัญญา มะลิ ง

าห า า ก า

นางด ง ร ราชประ ิทธิ นาง ิร ั ร ลาน นธิ นาง า รรี ัตน เท ทอง นาง า รร า ชู นาย ทิ ธิ อารี ง

นาง า ิริ ร น าราญ นาย ง กร เชยี ง นายกติ ติ กนั ยม้ นาง า จาร รร อนนอก นาง า ร ลยั เนยี มกล่า

โรงเรยี นนวมินทราชินทู ศิ เบญจมรโรางชเารลยี ยั นนวม2นิ 9ทราชินูทศิ เบญจมราชาลยั 29

กรรมการกลุ่มบรหิ ารวิชาการ

นาง า จันทริ า ู าลี

รอง ู้อาน ยการกลมบริ าร ชิ าการ

นางเ ชรนิ ทร ง ้า ล ง นาย ทธิ ง ทิ าที
ชู้ ยรอง ูอ้ าน ยการกลมบริ าร ิชาการ ชู้ ยรอง ้อู าน ยการกลมบริ าร ิชาการ
ั นา้ งาน ั นา ลัก ตู ร ถาน ึก า ั น้างานบริ ารกลม าระการเรยี นรู้

ละงาน ั นา เู้ รยี น

นายชา รติ ะ นั นาย ลู ชานาญ ร นายก เดชดี
ั น้างานโรงเรยี นมาตร าน ากล ั นา้ งานกจิ กรรม ั นา ูเ้ รียน ั นา้ งานนกั ึก า ชิ าท าร

นาง า มยรี า ก้ นาง า น รา จู นาง า ประกายดา จันทรา
ั นา้ งานนิเท การ กึ า ั น้างานประกัน า ั นา้ งาน ดั ลประเมิน ล
ละมาตร านการ กึ า ละเทยี บโอน ลการเรียนรู้

30 คู่มือนักเรยี นและผูป้ กครอง ปกี ารศึกษา 2565

นาง า อญั ชลี ชยบรรดิ นางเอรา ั ดา ู า นาง า ดล ัช มนต รั ย นาง า เบญญา า ิ ะ กล
ั น้างานทะเบยี นนกั เรยี น ั น้างาน ั นา อ่ ละน ตั กรรม ั น้า านกั งาน
ละการจดั ทา ามะโนนกั เรยี น เท โนโลยที างการ ึก า ทะเบียน ัด ล ั น้างานการรับนักเรียน

ละ ั นา้ งาน อ้ งเรยี น เิ

นาง า จิรา ร มอบอก นาง า รา ร ลดีดก นาง า ลกั า จันทรดา นางชชั มน ลลี ะอา กล
ั น้างานชมชน งการเรยี นรู้
ั น้างาน ้องเรียน ิเ ั น้างาน อ้ งเรียน เิ ั น้างาน ้อง มด
ทาง ชิ าชี
ั น้าโ รงการ ้องเรยี น ิทยา า ตร ิต า ตร

นาง า ธิดารตั น ะ ม ันเทียะ นาง า นารี ลี ูล นาง า กนก รร รร กู นาง า รตั นา ดี างาม
ั น้างาน าร นเท ั น้างานตาราง อน ั น้างานเรยี นร ม
ั นา้ งาน จิ ยั ั นา

า การ ึก า

นาย ชง น มิ าย นาง า ร รร ปติ ัทร ญิ โญ นาง า จาร รร อนนอก นางจาร ี อ้น อม
เจ้า นา้ ที่ านักงาน เจ้า น้าที่โรเนีย
ั นา้ งานจัดการเรียนการ อน านักงานรอง ู้อาน ยการ กลมบริ าร ชิ าการ
บบ ะเตม กึ า
กลมบริ าร ิชาการ
ละ งาน ั นา ลงเรยี นรู้

โรงเรียนนวมินทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลัย 31

กลุ่มบริหารวชิ าการ

32 ค่มู ือนกั เรยี นและผปู้ กครอ3ง2ปกี าครูม่ศอืึกนษกั าเร2ีย5น6แ5ละผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565

แผนภมู กิ ารบริหารงานกลมุ่ บรหิ ารวิชาการ
โรงเรียนนวมินทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย

ผู้อ�านวยการโรงเรียน

รองผอู้ า� นวยการกลมุ่ บรหิ ารวชิ าการ คณะกรรมการกล่มุ บริหารวชิ าการ

ผชู้ ่วยรองผ้อู �านวยการกลมุ่ บริหารวชิ าการ

งานส�านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ งานบรหิ ารกลุ่มสาระการเรียนรู้
งานพฒั นาหลักสูตรสถานศึกษา งานวดั ผล ประเมินผล
งานวิจยั พัฒนาคณุ ภาพการศึกษา
และเทียบโอนผลการเรียนรู้
งานพัฒนาแหลง่ เรยี นรู้ งานพัฒนาสือ่ และนวตั กรรม
งานแนะแนวการศึกษา
งานทะเบยี นนกั เรียนและการจดั ท�า เทคโนโลยีทางการศกึ ษา
งานนเิ ทศการเรยี นการสอน
ส�ามะโนนกั เรยี น
งานกจิ กรรมพัฒนาผู้เรียน งานรบั นกั เรยี น
งานนักศกึ ษาวิชาทหาร งานหอ้ งสมุด
งานสารสนเทศโรงเรยี น งานประกนั คุณภาพการศกึ ษา
งานวิจัยและพัฒนาบุคลากร
งานหอ้ งเรยี นพเิ ศษ MEP งานหอ้ งเรยี นพิเศษวทิ ย์-คณิต
งานโรงเรียนมาตรฐานสากล งานเรียนรวม
งานชมุ ชนแหง่ การเรียนรู้ทางวิชาชพี (PLC) งานสนับสนนุ บริการวชิ าการแก่ชมุ ชน
โครงการห้องเรยี นส่งเสรมิ ศกั ยภาพทางการเรยี น
วทิ ยาศาสตร์ คณติ ศาสตร์และภาษาองั กฤษ (EMS.) งานการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศกึ ษา

งานตารางสอน โครงการหอ้ งเรยี น AI

นักเรยี น

โรงเรยี นนวมินทราชินูทศิ เบญโจรมงรเราียชนาลนยัวมินท3ร3าชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย 33

หลักสูตรโรงเรยี นมาตรฐานสากล
โรงเรยี นนวมนิ ทราชนิ ูทศิ เบญจมราชาลัย

โรงเรียนมาตร าน ากล
(World - Class Standard School)

เปนเลิ ทาง ิชาการ

ร มกนั รับ ดิ ชอบ ู้เรียนมี กั ย า เปน ลโลก ่อ าร อง า า
ตอ ัง มโลก World Citizen

ลิตงาน ลา้ นา้
อยาง ร้าง รร ทาง าม ิด

ลัก ตู ร ละการจดั การบริ ารจัดการ
การเรียนการ อนเทียบเ ียง ระบบ า

มาตร าน ากล Quality System
World - Class Standard

34 คมู่ อื นักเรยี นและผูป้ กครอง3ป4กี ารคศมู่ึกือษนาัก2เ5ร6ยี 5นและผู้ปกครอง ปกี ารศกึ ษา 2565

ป ิธาน

โรงเรยี นมาตรฐาน ากล รา้ งคนไทยรุน่ ใ ม ่ ใ ้เป็นคนดขี อง งั คมโลก

ามมงมน่ั

รา้ งผูเ้ รยี นใ ม้ ี กั ยภาพเปน็ พลโลก ด้ ยการพฒั นา ลัก ูตรและการ อน
การบริ ารคุณภาพระดับมาตรฐาน ากล

าม าเรจโรงเรยี นมาตร าน ากล

ลัก ะการเปนมาตร าน ากล ประกอบด้ ย
1. การจัดการเรียนการ อน
2. บริ ารจัดการด้ ยระบบคณุ ภาพ

ลกั ะโรงเรียนมาตร าน ากล มีดงั น้ี
1. ผู้เรียนมี กั ยภาพเป็นพลโลก [เป็นเลิ ทาง ิชาการ, อื่ าร องภา า,
ล้�า น้าทางค ามคดิ , ผลติ งานอย่าง ร้าง รรค์]
2. การจดั การเรยี นการ อนเทยี บเคียงมาตรฐาน ากล
3. บริ ารจดั การด้ ยระบบคุณภาพ
ตั ถประ ง โรงเรยี นมาตร าน ากล
1. พฒั นาผู้เรียนใ ม้ ี ักยภาพเปน็ พลโลก
2. ยกระดับการจดั การเรยี นการ อนเทียบเคียงมาตรฐาน ากล
3. ยกระดับการบริ ารจดั การด้ ยระบบคณุ ภาพ

โรงเรยี นนวมินทราชนิ ทู ศิ เบญโจรมงรเราียชนาลนยัวมินท3ร5าชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย 35

ลกั ูตร ถาน ึก าโรงเรียนมาตร าน ากล
โรงเรยี นน มนิ ทราชินทู ิ เบญจมราชาลัย ทธ กั ราช 2565
ตาม ลกั ูตร กนกลางการ ึก า นั้ ้น าน ทธ กั รราช 2551

บับปรับปรง ทธ ักราช 256

ิ ยั ทั นโรงเรยี นน มนิ ทราชินทู ิ เบญจมราชาลยั

บา้ นน้ีมีค าม ขุ

เปาประ ง โรงเรยี นน มนิ ทราชินทู ิ เบญจมราชาลยั

ผูเ้ รียนเป็นคนดี มคี ามร ู้ อย่ใู น ังคมอย่างมีค าม ขุ

ปรชั ญาโรงเรียนน มนิ ทราชนิ ทู ิ เบญจมราชาลัย

รู้ ชิ า จรรยาดี ปลกู ไมตรี มเี มตตา

า ญั โรงเรียนน มินทราชินทู ิ เบญจมราชาลยั

รัก ์ ักดิ์ รี มีคุณธรรม น�า ชิ าการ บื านงานพระราชดา� ริ

อตั ลกั โรงเรยี นน มนิ ทราชนิ ูทิ เบญจมราชาลยั

ลูกพระราชิน ี มี ินัย ใฝ่เรยี นร ู้ เชดิ ชู ถาบนั

ันธกจิ โรงเรยี นน มนิ ทราชนิ ูทิ เบญจมราชาลยั

1. ่งเ ริมผู้เรียนใ ้มีคุณภาพระดับ ากลตามมาตรฐานการ ึก าข้ันพ้ืนฐาน
มีคณุ ธรรมและจริยธรรม มีคุณลกั ณะอนั พงึ ประ งคต์ าม ลกั ูตร มคี ่านยิ ม ลกั
ของคนไทย 12 ประการ และนอ้ มนา� ลกั ปรัชญาของเ ร ฐกิจพอเพียง กู่ ารปฏบิ ัติ
2. พฒั นาครูและบคุ ลากรทางการ ึก าใ ม้ ีคณุ ภาพตามมาตรฐาน ชิ าชพี
3. พัฒนาการบริ ารจัดการด้ ยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและ
ยดึ ลักธรรมาภิบาล

36 คูม่ อื นกั เรียนและผปู้ กครอง3ป6ีการคศู่มึกอืษนากั 2เ5ร6ีย5นและผ้ปู กครอง ปกี ารศึกษา 2565

4. พัฒนา ลัก ูตรการ ึก าเทียบเคียงมาตรฐาน ากล ่งเ ริมการใช้
เทคโนโลยี าร นเท และน ตั กรรม มีทัก ะการเรยี นรู้ ต รร ที่ 21
5. ่งเ ริมการมี ่ นร่ มของทกุ ภาค ่ นในการจดั การ กึ า

กลยทธโรงเรียนน มินทราชนิ ูทิ เบญจมราชาลยั

1. เ ริม รา้ ง นบั นนุ โอกา ทางการ ึก าอยา่ งเ มอภาค
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ ึก าข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐาน
ระดับ ากล มีค ามรู้คู่คุณธรรม โดยน้อมน�า ลักปรัชญาของเ ร ฐกิจพอเพียง
กู่ ารปฏบิ ัติ
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการ ึก าใ ้มีทัก ะตามมาตรฐาน ิชาชีพ
โดยมุ่งเน้นผล ัมฤทธ์ิ
4. พฒั นาการบริ ารจัดการด้ ยระบบคุณภาพ
5. รา้ งบรรยากา การเรยี นร ู้ ง่ เ ริมการใชเ้ ทคโนโลยี าร นเท พฒั นา
ลกั การ ึก าเทียบเคียงมาตรฐาน ากล และมีทกั ะการเรยี นรู้ ต รร ที่ 21
6. รา้ งเครอื ขา่ ยร่ มพัฒนาจากทกุ ภาค ่ นในการจดั การ กึ า

จด มาย

ลัก ูตร ถาน ึก าโรงเรียนมาตรฐาน ากลโรงเรียนน มินทราชินูทิ
เบญจมราชาลัยพุทธ ักราช 2555 ตาม ลัก ูตรแกนกลางการ ึก าข้ันพ้ืนฐาน
พทุ ธ ักราช 2551 (ฉบบั ปรับปรุง พทธ กั ราช 2560) มุ่งพัฒนาผเู้ รยี นใ เ้ ป็นคนด ี
มีปญั ญา มีค าม ุข มี กั ยภาพในการ กึ าตอ่ และประกอบอาชพี จงึ กา� นดเปน็
จุด มายเพอ่ื ใ เ้ กดิ กับผู้เรยี นเมอ่ื จบการ กึ าขน้ั พืน้ ฐาน ดังน้ี
1. มคี ุณธรรม จรยิ ธรรม และค่านยิ มท่ีพึงประ งค์ เ น็ คุณค่าของตนเอง
มี ินัยและปฏิบัติตนตาม ลักธรรมของพระพุทธ า นา รือ า นาท่ีตนนับถือ
ยึด ลกั ปรัชญาของเ ร ฐกจิ พอเพยี ง

2. มีค ามรู้ ค าม ามารถในการ ื่อ าร การคิด การแก้ปญั าการใชเ้ ทคโนโลย ี
และมีทัก ะชี ิต
3. มี ุขภาพกายและ ุขภาพจติ ท่ดี ี มี ุขนิ ัย และรกั การออกก�าลังกาย

โรงเรยี นนวมนิ ทราชนิ ูทิศ เบญจมรโรางชเารลียยั นนวม3นิ 7ทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย 37

4. มคี ามรักชาต ิ มจี ิต า� นกึ ในค ามเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยดึ มนั่
ใน ิถีชี ิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระม าก ัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
5. มีจิต า� นกึ ในการอนุรกั ์ ัฒนธรรมและภมู ปิ ัญญาไทย การอนรุ กั ์และ
พัฒนา งิ่ แ ดล้อมมีจิต าธารณะท่ีม่งุ ทา� ประโยชน์และ รา้ ง ่ิงทดี่ งี ามใน งั คม และ
อยู่ร่ มกันใน ังคมอยา่ งมีค าม ขุ

นโยบายโรงเรียนน มนิ ทราชนิ ูทิ เบญจมราชาลัย

1. พัฒนาการบริ ารจัดการด้ ยระบบคุณภาพโดยยึด ลักการบริ ารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน และ ลักธรรมาภิบาล

2. ง่ เ ริมผูเ้ รยี นใ ้มคี ณุ ภาพระดับ ากล ตามมาตรฐานการ กึ าขั้นพืน้ ฐาน
มีคุณธรรม และจริยธรรม มคี ุณลกั ณะอันพงึ ประ งคต์ าม ลกั ูตร มีค่านิยม ลกั
ของคนไทย 12 ประการ นอ้ มนา� ลักปรัชญาของเ ร ฐกจิ พอเพยี ง ู่การปฏบิ ตั ิ
3. ่งเ ริมใ ้ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานการ ึก าข้ันพื้นฐานและมาตรฐาน
ากล
4. ง่ เ รมิ ใ ้ครูและบุคลากรทางการ กึ ามีคณุ ภาพมาตรฐาน ิชาชีพ
5. พฒั นาเทคโนโลยี าร นเท และจดั ภาพแ ดล้อมใ ม้ ีบรรยากา ทเี่ อื้อ
ตอ่ การเรียนรู้
6. ่งเ ริมใ ้ทุกภาค ่ นในการจัดการ ึก า และระดมทรัพยากรเพ่ือ
พฒั นาการ ึก า

เปา มายด้าน า โรงเรียนน มินทราชินทู ิ เบญจมราชาลัย

1. นักเรียนจบการ กึ าภาคบงั คับและการ ึก าขนั้ พืน้ ฐานอย่างมีคณุ ภาพ
2. นกั เรียนมี ินยั มีคณุ ธรรม มีคา่ นยิ ม ลกั ของคนไทย 12 ประการ ดา� รง
ชี ติ อยา่ งมคี าม ุขบนพ้นื ฐานค ามเปน็ ไทยตาม ลกั ปรชั ญาของเ ร ฐกิจพอเพยี ง
มคี ามเอือ้ อาทรซ่งึ กนั และกนั ามารถเลือกและตัด นิ ใจใชเ้ ทคโนโลยีในทางทีถ่ ูก
ตอ้ ง

38 คูม่ ือนักเรียนและผ้ปู กครอง3ป8ีการคศูม่ึกอืษนากั 2เ5ร6ยี 5นและผู้ปกครอง ปกี ารศกึ ษา 2565

3. ครูมีค ามรู้ค าม ามารถในการจัดกระบ นการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็น
�าคญั เพือ่ พัฒนาผเู้ รียนใ ม้ ีทกั ะการเรยี นรูใ้ น ต รร ท ี่ 21 ใช้ อื่ และเทคโนโลยี
ทางการ ึก าอย่าง ลาก ลายมีการท�า ิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ อนและ
รู้รกั ามัคคีท�างานร่ มกนั เป็น ม่คู ณะ
4. ถาน กึ า ะอาดร่มรื่นมีระเบียบเรยี บร้อยปลอดภัยปลอดจากอบายมขุ
มแี ลง่ เรียนรู้ ลาก ลาย และมีบรรยากา ที่เอื้อตอ่ การเรียนรู้
5. ทุกภาค ่ นใ ้ค าม นับ นุนการจัดการ ึก าและระดมทรัพยากรเพื่อ
พฒั นาและจัดการ ึก า

มรรถนะ า ญั อง ้เู รียน

ลัก ูตร ถาน ึก าโรงเรียนมาตรฐาน ากลโรงเรียนน มินทราชินูทิ
เบญจมราชาลยั พทุ ธ ักราช 2565 ตาม ลกั ูตรแกนกลางการ ึก าขน้ั พืน้ ฐาน
พทุ ธ กั ราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) มุ่งพัฒนาผเู้ รยี นใ ม้ คี ุณภาพมาตรฐาน
การเรียนรู้ ซงึ่ การพฒั นาผู้เรยี นใ บ้ รรลมุ าตรฐานการเรยี นรู้ท่ีกา� นดนนั้ จะช่ ยใ ้
ผู้เรยี นเกดิ มรรถนะ �าคัญ 5 ประการ ดังน้ี
1. ค าม ามารถในการ ่ือ าร เป็นค าม ามารถในการรับและ ่ง าร
มี ัฒนธรรมในการใช้ภา าถ่ายทอดค ามคิด ค ามรู้ค ามเข้าใจ ค ามรู้ ึก
ทั นะของตนเองเพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลข่า าร และประ บการณ์อันจะเป็น
ประโยชนต์ ่อการพัฒนาตนเองและ ังคม ร มทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและ
ลดปัญ าค ามขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับ รือไม่รับข้อมูลข่า ารด้ ย ลักเ ตุผล
และค ามถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้ ิธีการ ่ือ ารที่มีประ ิทธิภาพโดยค�านึงถึง
ผลกระทบท่มี ีต่อตนเองและ ังคม
2. ค าม ามารถในการคดิ เปน็ ค าม ามารถในการคดิ ิเคราะ ์ การคดิ
ังเคราะ ์ การคิดอยา่ ง ร้าง รรค ์ การคิดอยา่ งมี จิ ารณญาณ และคิดอยา่ งเปน็
ระบบ เพ่ือน�าไป ู่การ ร้างองค์ค ามรู้ รือ าร นเท เพ่ือการตัด ินใจเกี่ย กับ
ตนเองได้อยา่ งเ มาะ ม
3. ค าม ามารถในการแก้ปัญ า เป็นค าม ามารถในการแก้ปัญ าและ
อปุ รรคตา่ งๆ ที่เผชิญไดอ้ ยา่ งถูกตอ้ งเ มาะ มบนพน้ื ฐานของ ลักเ ตุผล คุณธรรม

โรงเรียนนวมินทราชนิ ทู ศิ เบญจมรโรางชเารลียัยนนวม3นิ 9ทราชนิ ทู ิศ เบญจมราชาลัย 39

และข้อมูล าร นเท เข้าใจค าม ัมพันธใ์ น งั คม แ ง าค ามรู้ ประยุกตค์ ามรู้
มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญ าและมีการตัด ินใจที่มีประ ิทธิภาพโดยค�านึงถึง
ผลกระทบที่เกิดขน้ึ ต่อตนเอง งั คมและ ่ิงแ ดลอ้ ม

4. ค าม ามารถในการใช้ทกั ะชี ติ เป็นค าม ามารถในการนา� กระบ นการ
ตา่ งๆ ไปใชใ้ นการด�าเนนิ ชี ติ ประจา� ัน การเรียนรูอ้ ย่างตอ่ เน่อื ง การทา� งานและ
การอยรู่ ่ มกันใน ังคมด้ ยการ ร้างเ รมิ ค าม ัมพนั ธ์อนั ดรี ะ ่างบุคคล การจัดการ
ปญั าและค ามขดั แย้งตา่ งๆ อย่างเ มาะ ม การปรับตั ใ ้ทนั กับการเปลย่ี นแปลง
ของ ังคมและ ภาพแ ดล้อมและการรู้จัก ลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประ งค์ที่
ง่ ผลกระทบตอ่ ตนเองและผอู้ นื่
5. ค าม ามารถในการใช้เทคโนโลยี เปน็ ค าม ามารถในการเลือกและใช้
เทคโนโลยดี า้ นตา่ งๆ และมที ัก ะกระบ นการทางเทคโนโลยี เพ่อื การพัฒนาตนเอง
และ งั คม ในด้านการเรียนร ู้ การ ื่อ าร การทา� งาน การแก้ปญั าอย่าง รา้ ง รรค์
ถูกตอ้ งเ มาะ มและมคี ณุ ธรรม

ลัก ะอนั ึงประ ง

ลัก ูตร ถาน ึก าโรงเรียนมาตรฐาน ากลโรงเรียนน มินทราชินูทิ
เบญจมราชาลยั พุทธ กั ราช 2565 ตาม ลัก ตู รแกนกลางการ ึก าข้นั พื้นฐาน
พทุ ธ ักราช 2551 (ฉบบั ปรบั ปรุง 2560) มุง่ พฒั นาผูเ้ รียนใ ้มคี ุณลกั ณะอนั พึงประ งค์
เพ่อื ใ ้ ามารถอยรู่ ่ มกับผู้อ่นื ใน ังคมได้อยา่ งมีค าม ุข ในฐานะเปน็ พลเมอื งไทย
และพลโลก ดังน้ี
1. รักชาติ า น ์ ก ัตริย์
2. ซ่ือ ตั ย์ จุ รติ
3. มี นิ ัย
4. ใฝ่เรยี นรู้
5. อยอู่ ยา่ งพอเพยี ง
6. ม่งุ มนั่ ในการท�างาน
7. รกั ค ามเปน็ ไทย
8. มจี ิต าธารณะ

40 ค่มู ือนักเรียนและผู้ปกครอง4ป0กี ารคศู่มึกือษนากั 2เ5ร6ีย5นและผู้ปกครอง ปีการศกึ ษา 2565

มาตร านการเรยี นรู้

การพัฒนาผ้เู รยี นใ เ้ กดิ ค าม มดลุ ตอ้ งคา� นงึ ถงึ ลกั พัฒนาการทาง มอง
และพ ปุ ัญญา ลกั ูตร ถาน กึ าโรงเรียนมาตรฐาน ากล โรงเรียนน มินทราชนิ ูทิ
เบญจมราชาลยั พทุ ธ กั ราช 2565 ตาม ลัก ตู รแกนกลางการ กึ าข้นั พืน้ ฐาน
พุทธ ักราช 2551 (ฉบบั ปรบั ปรุง 2560) จึงก�า นดใ ้ผู้เรยี นเรยี นรู้ 8 กลมุ่ าระ
การเรียนรู้ ดงั นี้
1. กลุม่ าระการเรียนรู้ภา าไทย
2. กลุ่ม าระการเรียนร้คู ณิต า ตร ์
3. กลมุ่ าระการเรียนรู้ ทิ ยา า ตรแ์ ละเทคโนโลยี
4. กลมุ่ าระการเรียนรู้ งั คม กึ า า นาและ ัฒนธรรม
5. กลมุ่ าระการเรียนรู้ ขุ กึ าและพล ึก า
6. กลุ่ม าระการเรยี นรู้ ิลปะ
7. กลุ่ม าระการเรยี นรกู้ ารงานอาชพี
8. กลมุ่ าระการเรยี นรภู้ า าต่างประเท

ในแต่ละกลุ่ม าระการเรียนรู้ได้ก�า นดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้า มาย
า� คัญของการพฒั นาคุณภาพผเู้ รียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุ ง่ิ ที่ผ้เู รียนพงึ ร้ ู ปฏบิ ตั ไิ ด้
มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ ึงประ งค์เม่ือจบการ กึ าขั้นพื้นฐาน นอกจาก
น้ันมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไก �าคัญในการขับเคลื่อนเมื่อจบการ ึก าทั้งระบบ
เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะ ะท้อนใ ้ทราบ ่าต้องการอะไร จะ อนอย่างไร
ร มทงั้ เปน็ เครื่องมอื ในการตร จ อบเพอื่ การประกนั คณุ ภาพการ ึก า โดยใชร้ ะบบ
การประเมินคณุ ภาพภายในและการประเมินคณุ ภาพภายนอก ซ่ึงร มถงึ การทด อบ
ระดับเขตพื้นที่การ ึก า และการทด อบระดับชาติ ระบบการตร จ อบ
เพื่อประกันคุณภาพดังกล่า เป็น ิ่ง �าคัญที่จะช่ ย ะท้อนภาพการจัดการ ึก า ่า
ามารถพฒั นาผเู้ รียนใ ้มีคุณภาพตามทม่ี าตรฐานการเรยี นร้กู า� นดเพยี งใด

โรงเรียนนวมนิ ทราชินูทศิ เบญจมรโรางชเารลียยั นนวม4นิ 1ทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลยั 41

ตั ชี้ ดั

ตั ชี้ ัดระบุ ิ่งท่ีนักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ ร มทั้งคุณลัก ณะของผู้เรียน
ในแต่ละระดับชนั้ ซึ่ง ะท้อนถงึ มาตรฐานการเรยี นร ู้ มีค ามเฉพาะเจาะจงและมี
ค ามเป็นรปู ธรรม น�าไปใช้ในการก�า นดเนอ้ื า จัดท�า น่ ยการเรียนรู้ จดั การเรียน
การ อน และเป็นเกณฑ์ �าคญั า� รับการ ัดประเมินผลเพ่อื ตร จ อบคุณภาพผูเ้ รยี น

1. ตั ช้ี ัดชัน้ ป ี เป็นเปา้ มายในการพฒั นาผู้เรียนแต่ละชัน้ ปใี นระดบั การ ึก า
ภาคบงั คบั (ประถม กึ าปีท ี่ 1 - มธั ยม ึก าปีที่ 3)
2. ตั ชี้ ัดช่ งชั้น เปน็ เป้า มายในการพฒั นาผู้เรียนในระดบั ช้ันมัธยม กึ า
ตอนปลาย (มัธยม กึ าปที ี ่ 4-6)
ลัก ูตรได้มีการก�า นดร ั ก�ากับมาตรฐานการเรียนรู้และตั ชี้ ัด เพ่ือ
ค ามเขา้ ใจและใ ้ ื่อ ารตรงกนั ดงั น้ี

1.1 ม.1/2 ม.1/2 ตั ชี้ ัดช้นั มธั ยม กึ าปีท ่ี 1 ข้อท่ี 2
1.1 าระท ่ี 1 มาตรฐานข้อท่ี 1
กลุ่ม าระการเรยี นรู้ ิทยา า ตรแ์ ละเทคโนโลยี


2.2 ม.4-6/3 ม.4-6/3 ตั ชี้ ดั ชั้นมัธยม ึก าตอนปลาย ข้อท ี่ 3
2.2 าระท ่ี 2 มาตรฐานข้อท ่ี 2
กล่มุ าระการเรียนรู้ งั คม กึ า า นาและ ฒั นธรรม


42 คมู่ อื นักเรยี นและผูป้ กครอง4ป2ีการคศู่มกึ อืษนากั 2เ5ร6ยี 5นและผ้ปู กครอง ปีการศึกษา 2565

าระการเรียนรู้

าระการเรยี นร ู้ ประกอบด้ ย องค์ค ามร ู้ ทัก ะ รอื กระบ นการเรยี นรู้

และคุณลัก ณะอันพึงประ งค์ ซึ่งก�า นดใ ้ผู้เรียนทุกคนในระดับการ ึก า
ขัน้ พน้ื ฐานจ�าเปน็ ตอ้ งเรยี นร ู้ โดยแบ่งเปน็ 8 กล่มุ าระการเรยี นร ู้ ดงั นี้

า า ทย ค ามรู้ ทัก ะ ติ า ตร การนา� ค ามรู้ ิทยา า ตร ละเท โนโลยี
และ ัฒนธรรมการใช้ภา า ทัก ะและกระบ นการทาง การน�าค ามรู้และกระบ นการ
เพือ่ การ อื่ าร ค ามช่นื ชม คณิต า ตร์ไปใช้ในการแก้ ทาง ิทยา า ตร์ไปใช้ในการ ึก า
การเ ็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย ปัญ าการด�าเนินชี ิต และ ค้นค า้ าค ามร ู้ และแกป้ ัญ าอยา่ ง
และภมู ิใจในภา าประจา� ชาติ ึก าต่อการมีเ ตุมีผล มี เป็นระบบ การคดิ อยา่ งเปน็ เ ตุเปน็ ผล
เจตคติท่ีดีต่อคณิต า ตร์ คดิ ิเคราะ ์ คดิ รา้ ง รรค์ และ
พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ จติ ิทยา า ตร์
และ รา้ ง รรค์

า าตางประเท ค ามรู้ อง ามรู้ ัง ม ึก า า นา ละ
ทัก ะ เจตคต ิ และ ัฒนธรรม ทกั ะ า ญั ละ ลกั ะ ั นธรรม การอยูร่ ่ มกนั ใน
การใช้ภา าต่างประเท ังคมไทยและ ังคมโลกอย่าง
ในการ อ่ื าร การแ ง า น ลกั ตู ร กนกลาง ันติ ุข การเป็นพลเมืองด ี
ค ามรู้ และการประกอบ การ ึก า ัน้ ้น าน รัทธาใน ลักธรรมของ า นา
อาชพี การเ น็ คุณค่าของทรพั ยากรและ
ิ่งแ ดล้อม ค ามรกั ชาต ิ และ
ภมู ใิ จในค ามเปน็ ไทย

การงานอาชี ค ามรู้ ทกั ะ ิลปะ ค ามรู้และทกั ะในการ ึก า ละ ล ึก า
และเจตคติในการทา� งาน การจดั การ คดิ รเิ ริม่ จนิ ตนาการ รา้ ง รรค์ ค ามรู้ทัก ะและเจตคติใน
การด�ารงชี ิต การประกอบอาชีพ งาน ิลปะ ุนทรียภาพและการ การ ร้างเ ริม ุขภาพลานามัย
และการใช้เทคโนโลยี เ ็นคุณค่าทาง ลิ ปะ ของตนเองและผูอ้ นื่ การปอ้ งกนั
และปฏิบตั ิตอ่ ่งิ ต่างๆ ทมี่ ีผล
ต่อ ุขภาพอย่างถูก ิธีและ
ทกั ะในการดา� เนนิ ชี ติ

โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ เบญจมรโรางชเารลยี ยั นนวม4นิ 3ทราชนิ ูทิศ เบญจมราชาลัย 43

ความสัมพนั ธข์ องการพัฒนาคุณภาพผเู้ รยี นตามหลกั สูตรแกนกลางการศึกษาขนั้ พนื้ ฐาน

ิ ัยทั น

ลัก ูตรแกนกลางการ ึก าข้นั พน้ื ฐาน ม่งุ พฒั นาผเู้ รียนทกุ คน ซ่งึ เป็นก�าลังของชาติใ เ้ ปน็ มนุ ยท์ ่ี
มีค าม มดลุ ทง้ั ดา้ นร่างกาย ค ามร ู้ คณุ ธรรม มีจิต า� นึกในค ามเป็นพลเมอื งไทยและเป็นพลโลก ยึดมน่ั ในการ
ปกครองตามระบอบประชาธปิ ไตยอันมพี ระม าก ตั ริย์ทรงเป็นประมขุ มคี ามร้แู ละทกั ะพ้ืนฐาน ร มทงั้ เจตคต ิ
ที่จ�าเปน็ ตอ่ การ ึก าต่อ การประกอบอาชพี และการ ึก าตลอดชี ิต โดยม่งุ เนน้ ผู้เรยี นเปน็ า� คัญบนพน้ื ฐานค าม
เชื่อ า่ ทุกคน ามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองไดเ้ ตม็ ตาม ักยภาพ

จด มาย

1. มคี ณุ ธรรม จรยิ ธรรม และค่านยิ มท่พี งึ ประ งค์ เ น็ คณุ คา่ ของตนเอง มี ินยั และปฏบิ ัตติ นตาม ลัก
ธรรมของพระพทุ ธ า นา รือ า นาที่ตนนบั ถอื ยึด ลักปรชั ญาของเ ร ฐกจิ พอเพยี ง
2. มีค ามรูอ้ นั เป็น ากลและมคี าม ามารถในการ ื่อ าร การคิด การแก้ปัญ า การใช้เทคโนโลยแี ละ
มที ัก ะชี ติ
3. มี ุขภาพกายและ ุขภาพจติ ทดี่ ี มี ุขนิ ัย และรักการออกก�าลงั กาย
4. มีค ามรกั ชาต ิ มีจิต า� นึกในค ามเปน็ พลเมอื งไทยและพลโลก ยดึ มัน่ ใน ถิ ีชี ิตและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมพี ระม าก ัตริย์ทรงเปน็ ประมขุ

5. มจี ติ า� นึกในการอนรุ ัก ์ ฒั นธรรมและภมู ิปัญญาไทย การอนรุ กั แ์ ละพัฒนา ่งิ แ ดล้อม มจี ิต าธารณะ
ท่ีมุ่งท�าประโยชนแ์ ละ ร้าง ่งิ ทีด่ งี ามใน ังคม และอยู่ร่ มกนั ใน งั คมอย่างมีค าม ขุ

มรรถนะ า ัญ อง เู้ รยี น ลกั ะอนั งึ ประ ง

1. ค าม ามารถในการ อ่ื าร 1. รักชาต ิ า น์ ก ัตริย ์ 2. ซอื่ ตั ย์ จุ รติ
2. ค าม ามารถในการคดิ
3. ค าม ามารถในการแกป้ ญั า 3. มี ินัย 4. ใฝ่เรียนรู้
4. ค าม ามารถในการใช้ทัก ะชี ติ
5. ค าม ามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี 5. อย่อู ยา่ งพอเพยี ง 6. มุ่งม่นั ในการทา� งาน

7. รักค ามเป็นไทย 8. มจี ติ าธารณะ

มาตร านการเรยี นรู้ ละตั ชี้ ัด กลม าระการเรียนรู้ กิจกรรม ั นา ้เู รียน

1. ภา าไทย 2. คณติ า ตร ์ 3. ิทยา า ตรแ์ ละเทคโนโลยี 1. กิจกรรมแนะแน
2. กิจกรรมนักเรียน
4. ังคม กึ า า นาและ ัฒนธรรม 5. ุข ึก าและพล กึ า 3. กจิ กรรมเพอื่ งั คมและ
าธารณประโยชน์
6. ิลปะ 7. การงานอาชีพ 8. ภา าตา่ งประเท

า อง ู้เรียนระดับการ กึ า ้ัน ้น าน

44 คมู่ อื นักเรยี นและผ้ปู กครอง4ป4ีการคศู่มกึ อืษนากั 2เ5ร6ีย5นและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565

กจิ กรรม ั นา เู้ รียน

กิจกรรมพฒั นาผู้เรียน มุ่งใ ้ผเู้ รียนไดพ้ ัฒนาตนเองตาม กั ยภาพ พัฒนาอย่าง
รอบดา้ นเพ่อื ค ามเปน็ มนุ ยท์ ี่ มบูรณ ์ ทง้ั ร่างกาย ติปัญญา อารมณ์ และ ังคม
เ ริม รา้ งใ ้เปน็ ผ้มู ี ลี ธรรม จริยธรรม มรี ะเบียบ นิ ัย ปลูกฝงั และ ร้างจติ �านกึ
ของการท�าประโยชน์เพ่ือ ังคม ามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่ มกับผู้อื่น
อยา่ งมคี าม ุข

กจิ กรรม ั นา ูเ้ รยี น บงเปน 3 ลกั ะ ดังนี้
1 กิจกรรม นะ น
เป็นกิจกรรมที่ ่งเ ริมและพัฒนาผู้เรียนใ ้รู้จักตนเอง รู้รัก ์ ่ิงแ ดล้อม
ามารถคิดตัด ินใจ คดิ แกป้ ญั า ก�า นดเปา้ มาย างแผนชี ติ ท้ังดา้ นการเรยี น
และอาชีพ ามารถปรับตนได้อย่างเ มาะ นอกจากน้ียังช่ ยใ ้ครูรู้จักและเข้าใจ
ผเู้ รียน ทั้งยงั เปน็ กจิ กรรมท่ชี ่ ยเ ลอื และใ ้ค�าปรกึ าแกผ่ ูป้ กครองในการมี ่ นร่ ม
พฒั นาผู้เรยี น
2 กิจกรรมนักเรียน
เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาค ามมีระเบียบ ินัย ค ามเป็นผู้น�าผู้ตามที่ดี
ค ามรับผดิ ชอบ การทา� งานร่ มกนั การรจู้ ักแก้ปัญ า การตัด นิ ใจท่เี มาะ ม
ค ามมีเ ตุผล การช่ ยเ ลือแบ่งปันกันเอื้ออาทร และ มานฉันท์ โดยจัดใ ้
อดคล้องกบั ค าม ามารถ ค ามถนัด และค าม นใจของผ้เู รยี นใ ้ไดป้ ฏิบัตดิ ้ ย
ตนเองในทุกขั้นตอน ไดแ้ ก่ การ กึ า เิ คราะ ์ างแผน ปฏบิ ัติตามแผน ประเมนิ
และปรบั ปรงุ การท�างาน เน้นการทา� งานร่ มกันเปน็ กลุ่ม ตามค ามเ มาะ มและ
อดคล้องกับ ุฒิภา ะของผู้เรียน บริบทของ ถาน ึก าและท้องถิ่น กิจกรรม
นกั เรียนประกอบด้ ย
2.1 กิจกรรมลูกเ ือ เนตรนารี ยุ กาชาด ผู้บ�าเพ็ญประโยชน์ และ
นัก กึ า ิชาท าร
2.2 กิจกรรมชมุ นุม ชมรม
3 กิจกรรมเ ่อ ัง ม ละ าธาร ประโยชน
เปน็ กจิ กรรมท่ี ง่ เ ริมใ ผ้ ้เู รียนบา� เพ็ญตนใ ้เปน็ ประโยชน์ตอ่ งั คม ชมุ ชน
และท้องถ่ินตามค าม นใจในลัก ณะอา า มัคร เพื่อแ ดงถึงค ามรับผิดชอบ
ค ามดีงาม ค ามเ ยี ละตอ่ ังคม มจี ิต าธารณะ เช่นกจิ กรรมอา าพฒั นาต่างๆ
กจิ กรรม รา้ ง รรค์ งั คม

โรงเรยี นนวมินทราชนิ ูทิศ เบญจมรโรางชเารลยี ยั นนวม4ิน5ทราชนิ ทู ศิ เบญจมราชาลัย 45

ระดับการ กึ า
ลกั ูตรมาตรฐาน ากล โรงเรยี นน มินทราชินทู ิ เบญจมราชาลยั พุทธ ักราช

2555 ตาม ลัก ตู รแกนกลางการ ึก าข้ันพน้ื ฐาน พุทธ ักราช 2551 (ฉบบั ปรบั ปรงุ
พุทธ กั ราช 260) ได้จดั ระดับการ กึ าเป็น 2 ระดับ ดังน้ี

1 ระดบั มัธยม ึก าตอนตน้ ชนั้ มธั ยม กึ าปีที่ 1-3
เปน็ ช่ ง ดุ ทา้ ยของการ ึก าภาคบังคับ มุ่งเน้นใ ้ผ้เู รียนได้ า� ร จค ามถนดั
และค าม นใจของตนเอง ่งเ ริมการพฒั นาบุคลกิ ภาพ ่ นตน มที กั ะในการคดิ
อยา่ งมี ิจารณญาณคดิ ร้าง รรค์และคดิ แก้ปญั า มีทัก ะในการดา� เนินชี ติ มที ัก ะ
การใชเ้ ทคโนโลยเี พอื่ เปน็ เคร่อื งมือในการเรียนรู้ มีค ามรับผิดชอบตอ่ ังคม มคี าม
มดุลทั้งด้านค ามรู้ ค ามคิด ค ามดีงาม และมีค ามภูมิใจในค ามเป็นไทย
ตลอดจนใช้เป็นพนื้ ฐานในการประกอบอาชีพ รือการ ึก าตอ่
2 ระดับมัธยม กึ าตอนปลาย ชั้นมธั ยม กึ าปที ่ี 4-6
การ ึก าระดับน้ีเน้นการเพิ่มพูนค ามรู้และทัก ะเฉพาะด้าน นองตอบ
ค าม ามารถค ามถนัดและค าม นใจของผู้เรียนแต่ละคนท้ังด้าน ิชาการและ
ิชาชีพ มีทกั ะในการใช้ ิทยาการ และเทคโนโลย ี ทกั ะ กระบ นการคดิ ข้นั ูง
ามารถน�าค ามรู้ไปประยุกต์ใช้ใ ้เกิดประโยชน์ในการ ึก าต่อและการประกอบ
อาชพี มุ่งพฒั นาตนและประเท ตามบทบาทของตน ามารถเป็นผู้น�า และผใู้ บ้ ริการ
ชุมชนในด้านต่างๆ

การจัดเ ลาเรยี น

ลัก ูตร ถาน ึก าโรงเรียนมาตรฐาน ากล โรงเรียนน มินทราชินูทิ
เบญจมราชาลยั พุทธ กั ราช 2565 ตาม ลกั ตู รแกนกลางการ กึ าขน้ั พ้ืนฐาน
พุทธ ักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ได้ก�า นดกรอบโครง ร้างเ ลาเรียน
ข้ันต�่า า� รับกล่มุ าระการเรยี นรู้ 8 กลุม่ และกจิ กรรมพัฒนาผู้เรยี น ซ่ึง ถาน กึ า
ามารถเพ่ิมเติมได้ตามค ามพร้อมและจุดเน้น โดย ามารถปรับใ ้เ มาะ มตาม
บรบิ ทของ ถาน ึก าและ ภาพของผ้เู รยี น ดังนี้
1. ระดบั ชั้นมธั ยม กึ าตอนต้น (ชั้นมัธยม ึก าปีที่ 1-3) ใ จ้ ดั เ ลาเรยี น
เป็นรายภาค ใช้เกณฑ ์ 40 ช่ั โมง ตอ่ ภาคเรยี น มคี า่ น�้า นัก ชิ า เทา่ กับ 1 น่ ยกติ (นก.)
2. ระดบั มัธยม ึก าตอนปลาย (ชัน้ มัธยม กึ าปที ่ี 4-6) ใ จ้ ัดเ ลาเรียน
เป็นรายภาคคิดน้�า นักของราย ิชาที่เรียนเป็น น่ ยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชั่ โมง
ตอ่ ภาคเรยี น มคี า่ น�้า นัก ิชาเท่ากบั 1 น่ ยกิต

46 คมู่ ือนักเรียนและผูป้ กครอง4ป6ีการคศู่มกึ อืษนาัก2เ5ร6ีย5นและผู้ปกครอง ปกี ารศึกษา 2565

ระเบียบ ถาน กึ า

าด้ ยการ ัด ละประเมิน ลการเรียน โรงเรยี นน มินทราชินูทิ เบญจมราชาลยั
ทธ ักราช 256 ตาม ลัก ูตร กนกลางการ ึก า น้ั ้น าน
ทธ ักราช 2551 ปรับปรง ทธ กั ราช 255

โดยที่กระทร ง กึ าธิการ ไดป้ ระกา ใช้ ลัก ูตรแกนกลางการ กึ าขั้นพน้ื ฐาน
พทุ ธ ักราช 2551 ตามคา� ่ังกระทร ง ึก าธกิ าร ที่ พฐ 293/2551 ลง นั ท่ี 11
กรกฎาคม 2551 เรอื่ งใ ใ้ ช้ ลัก ูตรแกนกลางการ ึก าขั้นพน้ื ฐานพุทธ ักราช 2551
จึงเป็นการ มค รที่จะก�า นดระเบียบโรงเรียนน มินทราชินูทิ เบญจมราชาลัย
่าด้ ยการ ัดและประเมินผลการเรียนตาม ลัก ูตรแกนกลางการ ึก าขั้นพ้ืนฐาน
พทุ ธ กั ราช 2551 เพือ่ ใ ้ อดคลอ้ งกับคา� ่งั ดังกลา่
ฉะน้ันอา ยั อา� นาจตามค ามในมาตรา 39 แ ง่ ระเบยี บพระราชบญั ญัติ
บริ ารราชการกระทร ง กึ าธิการ พ. . 2546 และ กฎกระทร งแบง่ ่ นราชการ
คณะกรรมการบริ าร ลัก ูตร ิชาการของ ถาน ึก าโดยค ามเ ็นชอบของคณะ
กรรมการบริ ารโรงเรยี น จงึ างระเบียบไ ้ ดังตอ่ ไปน้ี
ข้อ 1 ระเบียบนเี้ รียก า่ “ระเบยี บโรงเรียนน มินทราชนิ ทู ิ เบญจมราชาลัย”
่าด้ ยการ ัดและประเมินผลการเรียนโรงเรียนน มินทราชินูทิ เบญจมราชาลัย
พทุ ธ ักราช 2552 ตาม ลัก ูตรแกนกลางการ กึ าขน้ั พื้นฐาน พทุ ธ กั ราช 2551
ในระเบียบน้ีค�า ่า “ ถาน ึก า” มายถึง โรงเรียนน มินทราชินูทิ
เบญจมราชาลัย ค�า ่า “ผู้เรียน” มายถึง ผู้ที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักเรียนโรงเรียน
น มนิ ทราชินทู ิ เบญจมราชาลัย
ขอ้ 2 ระเบียบนใี้ ใ้ ชบ้ ังคับตั้งแต่ ปกี าร ึก า 2562 เปน็ ตน้ ไป
ขอ้ 3 ใ ้ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับ รือค�า ่ังอ่ืนใด ใน ่ นท่ีโรงเรียน
น มินทราชินูทิ เบญจมราชาลยั กา� นดไ ้ รอื ซง่ึ ขดั แย้งกบั ระเบียบน ้ี ใ ใ้ ช้
ระเบียบนีแ้ ทน

โรงเรยี นนวมนิ ทราชินทู ศิ เบญจมรโรางชเารลียยั นนวม4นิ 7ทราชินทู ศิ เบญจมราชาลัย 47

ขอ้ 4 ใ ้ใช้ระเบียบน้ีค บคู่กับ ลัก ูตรของ โรงเรียนน มินทราชินูทิ
เบญจมราชาลัย พุทธ กั ราช 2565 ตาม ลัก ูตรแกนกลางการ กึ าข้ันพน้ื ฐาน
พทุ ธ ักราช 2551 (ฉบบั ปรับปรงุ พทุ ธ ักราช 2560)
ขอ้ 5 ใ ้คณะกรรมการ ถาน ึก าข้ันพ้ืนฐานและคณะกรรมการ ิชาการ
ของโรงเรยี นน มินทราชนิ ทู ิ เบญจมราชาลัย ด�าเนินการบริ าร ลัก ูตรใ ้เป็นไป
ตามระเบียบน้ี

ม ดที่ 1
ลกั การ นการประเมิน ลการเรียน

ข้อ 6 การประเมินผลการเรียนใ เ้ ปน็ ไปตาม ลกั การต่อไปน้ี
6.1 ถาน ึก ามี น้าที่ประเมินผลการเรียน โดยค ามเ ็นชอบ
คณะกรรมการ ถาน ึก าข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนน มินทราชินูทิ เบญจมราชาลัย
ในเร่ืองของเกณฑแ์ ละแน ดา� เนนิ การเกยี่ กบั การประเมนิ ผลการเรียน
6.2 ประเมินผลการเรียนเป็นราย ชิ า โดยคิดเป็น น่ ยกิต การคดิ
จ�าน น น่ ยกิตใ ้ถือปฏิบัติตามที่ก�า นดไ ้ใน ลัก ูตร โรงเรียนน มินทราชินูทิ
เบญจมราชาลัย พุทธ ักราช 2565 ตาม ลัก ูตรแกนกลางการ ึก าขั้นพ้ืนฐาน
พทุ ธ กั ราช 2551 (ฉบับปรับปรงุ พุทธ ักราช 2560)
6.3 การ ัดและประเมินผลการเรียนรู้ ใ ้ อดคล้องและครอบคลุม
มาตรฐาน การเรยี นร/ู้ ตั ชี้ ัด ตามกลมุ่ าระการเรยี นรู้ทก่ี า� นดใน ลัก ูตรและ
จัดใ ้มีการประเมินการอ่านคิด ิเคราะ ์ และเขียนคุณลัก ณะอันพึงประ งค ์
ตลอดจนกจิ กรรมพัฒนาผเู้ รยี น
6.4 การ ัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็น ่ น นึ่งของกระบ นการ
จัดการเรียนการ อน ต้องดา� เนินการด้ ยเทคนิค ธิ กี ารที่ ลาก ลาย เพ่ือใ ้ ามารถ
ัดและประเมินผลผู้เรียนได้อย่างรอบด้านทั้งด้านค ามรู้ ค ามคิด กระบ นการ
พฤตกิ รรมและเจตคติ เ มาะ มกบั ิง่ ทีต่ อ้ งการ ดั ธรรมชาติ ชิ า และระดบั ชัน้
ของผู้เรียน โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานค ามเที่ยงตรง ยุติธรรมและเช่ือถือได้ และใ ้
เป็นไปตาม ลักการและทฤ ฎีการ ดั และประเมินผล

48 คู่มือนกั เรียนและผปู้ กครอง4ป8กี ารคศู่มกึ อืษนาัก2เ5ร6ีย5นและผ้ปู กครอง ปีการศกึ ษา 2565


Click to View FlipBook Version