The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mediamjiib, 2021-07-25 01:25:56

Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII}

Buku Panduan Pelajar Cetakan Keempat

EDISI 2021

Cetakan Keempat© Cetakan Pertama 2018
© Cetakan Kedua 2019
© Cetakan Ketiga 2020
© Cetakan Keempat 2021

Semua hakcipta terpelihara. Tiada mana-mana bahagian daripada penerbitan ini boleh
diterbitkan semula atau disimpan dalam bentuk yang boleh diperolehi semula atau
disiarkan dalam sebarang bentuk dengan apa cara, elektronik, mekanikal, fotokopi,
rakaman atau sebaliknya tanpa mendapat izin daripada pengurusan MJII.

Penyunting:
Hajah Zarinah Binti Idrus
Muhammad Nazmi Bin Muhammad Sofi
Ezad Razif Bin Ahmat Rozali

Penulis:
Haniza Binti. Sahar
Zalina Binti Zulkabli
Ahmad Suhadi Bin Mohd Zahari
Mhd Iswandi Bin Katutu
Zakinah Bt. Pauzi
Ja'aris Bin Samsudin
Norhaslinda Binti Jamil
Najwan Bin. Abdul Rahman
Siti Aida Bt. Mad Yusof
Nurhidayah Binti Baharom
Juliana Binti Baharudin
Syaban Bin Shamsulkamar
Ahmad Hassan bin. Abu Azam

Rekabentuk Grafik:
Nurhidayah Binti Baharom

ISI KANDUNGAN Muka Surat

Sepatah Kata Pengarah BKT 3

Sepatah Kata Pengarah MJII 4

1.0 Latar Belakang 5
1.1 Pengenalan 5
1.2 Visi dan Misi 8
1.3 Pelan Kampus 9
1.4 Senarai Pengurusan Tertinggi dan Pensyarah 10

2.0 Sistem Akademik 18
2.1 Pembelajaran Berdasarkan Hasil (OBE) 18
2.2 Komponen Pengajian 22
2.3 Tempoh Pengajian 25
2.4 Kalendar Akademik 25
2.5 Pendaftaran Pelajar 26
2.6 Keperluan Kredit 29
2.7 Penangguhan Pengajian 32
2.8 Kedudukan Gagal 33
2.9 Kehadiran 33
2.10 Penilaian 34
2.11 Sistem Penilaian 39
2.12 Kedudukan Akademik 41
2.13 Status Kedudukan 42
2.14 Pengiraan GPA dan CGPA 43
2.15 Syarat Penganugerahan 45
2.16 Kecemerlangan Akademik 45
2.17 Pengeluaran Skrol 45
2.18 Gantian Dokumen Pensijilan 46

Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII} 1

3.0 Maklumat Program 48
3.1 Matlamat Program (Programme Aims) 48
3.2 Objektif Pembelajaran Program (PEO) 48
3.3 Hasil Pembelajaran Program (PLO) 49
3.4 Program Diploma Kejuruteraan Elektronik 49

4.0 E-pembelajaran 61
4.1 Definisi e-pembelajaran 61
4.2 Pelaksanaan e-pembelajaran dalam PdP 61
4.3 Pelaksanaan e-pentaksiran 62
4.4 Platform e-pembelajaran 63

5.0 Peraturan dan Tatatertib 66
5.1 Peraturan 66
5.2 Tatakelakuan 66
5.3 Penggunaan dan Penjagaan Harta 70
5.4 Peraturan Pakaian Pelajar 71
5.5 Sistem Merit Pelajar (SMP) 75
5.6 Peraturan Kolej Kediaman 79

6.0 Khidmat Pengurusan dan Kemudahan 83
6.1 Pengurusan Hal Ehwal Pelajar 83
6.2 Kemudahan Perpustakaan 85
6.3 Kemudahan Dalam Kampus 89
6.4 Kemudahan Sekitar Kampus 91

RUJUKAN 89
LAMAN RASMI MJII BERANANG 90
E-POSTER MJII 91
SENARAI NOMBOR KECEMASAN MJII 93

2 Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII}

S E P A T A H K A TA Assalammualaikum w.b.t

PENGARAH BKT Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM), MARA-Japan Industrial
Institute (MJII), dan Institut Kemahiran MARA (IKM) merupakan
Institut Pendidikan Tinggi (IPT) Teknikal yang menawarkan
pelbagai program bagi memenuhi kehendak dan keperluan
industri semasa. Ketiga-tiganya dibangunkan berdasarkan visi
dan misi MARA iaitu melahirkan pelajar yang holistik dan
seimbang serta mempunyai nilai-nilai keusahawanan yang
mampu untuk meningkatkan sosioekonomi diri dan
masyarakat. Ekoran dari itu, diharapkan suatu masa nanti ia
dapat membantu untuk meningkatkan penguasaan ekuiti
Bumiputera ke tahap yang lebih baik.

PENGARAH Dalam memastikan kualiti pendidikan yang ditawarkan sentiasa
BAHAGIAN KEMAHIRAN DAN TEKNIKAL mencapai standard yang ditetapkan, setiap pusat dilengkapi
MARA dengan infrastruktur dan kemudahan bagi memastikan proses
pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Kurikulum setiap
program dibangunkan dengan mengambil kira perkembangan
industri semasa serta mematuhi keperluan akreditasi Malaysia
Qualification Agency (MQA) dan Engineering Technology
Accreditation Council (ETAC) .

Menerusi pendidikan berasaskan hasil (outcome-based education), pelajar dididik dan dibimbing
dengan kaedah pembelajaran berpusatkan pelajar yang memberi penekanan kepada kemajuan dan
keberhasilan pelajar itu sendiri. Pensyarah pula berperanan sebagai fasilitator dan jurutunjuk untuk
memudahkan pembelajaran. Semoga semua pelajar-pelajar baharu MJII dapat mengikuti pengajian
yang ditawarkan dengan jayanya.

Diharapkan Buku Panduan Pelajar ini dapat memberi sedikit panduan kepada semua pelajar
sepanjang berada di MJII Beranang.

Akhir kata, diucapkan selamat datang ke MJII dan didoakan segala yang terbaik untuk semua.

Wassalam.

Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII} 3

S E P A T A H K A TA

PENGARAH
MJII BERANANG

Assalammualaikum w.b.t

Syukur ke hadrat Illahi kerana dengan limpah

kurnianya, Buku Panduan Pelajar ini diterbitkan
sebagai panduan ringkas untuk pelajar MARA-Japan
Industrial Institute dalam mengharungi tempoh
pengajian masing-masing.

Sekalung tahniah dan ucapan terima kasih kerana PENGARAH
memilih MJII Beranang sebagai tempat untuk MARA-JAPAN INDUSTRIAL INSTITUTE,
menggilap potensi diri. Adalah diharapkan semua BERANANG
pelajar yang memasuki MJII Beranang ini dapat
menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran yang
telah direka bagi memenuhi keperluan dan kehendak
industri.

Sebagai perancangan untuk jangka masa panjang, MJII Beranang telah membentuk jalinan
kerjasama dengan pelbagai sektor industri serta jabatan kerajaan. Ini bagi memastikan
matlamat untuk menjadi Institut Pendidikan Teknikal terunggul tercapai. Pelbagai
kemudahan disediakan untuk para pelajar disamping kelengkapan bengkel mengikut
program masing-masing.

Semoga buku ini dapat membantu dalam membuat sebarang perancangan terutamanya
yang bersangkutan dengan hal-hal akademik serta menjadi sumber informasi mengenai MJII
Beranang.

Sekian.

4 Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII}

1.0 LATAR BELAKANG

MARA JAPAN INDUSTRIAL INSTITUTE

1.1 Pengenalan

Majlis Amanah Rakyat (MARA), merupakan sebuah badan berkanun yang ditubuhkan pada 1 Mac
1966 di bawah Akta Parlimen hasil daripada resolusi Kongres Ekonomi Bumiputera pertama. MARA
berperanan untuk memajukan, menggalakkan, memudahkan serta menjalankan pembangunan ekonomi
dan kemasyarakatan dalam persekutuan dan khususnya di kawasan-kawasan luar bandar.

Di bawah organisasi MARA, Bahagian Kemahiran dan Teknikal (BKT) merupakan bahagian yang
menguruskan hal ehwal Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional (TVET) melalui program yang
ditawarkan oleh Institut Kemahiran MARA (IKM), Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM) dan MARA-
Japan Industrial Institute (MJII). BKT menggariskan lima (5) objektif yang perlu dicapai dalam
menawarkan program TVET iaitu untuk;
a. Menjadikan institusi TVET MARA berasaskan industri dan teknousahawan
b. Membentuk modal insan TVET yang holistik dan seimbang dengan nilai-nilai R.I.S.E (Agama, Inovatif,

Kemahiran dan Keusahawanan)
c. Menjadi pemangkin dalam revolusi teknologi industri untuk meningkatkan daya saing
d. Mewujudkan tadbir urus korporat TVET MARA yang mapan dan dinamik
e. Menjadi institusi pendidikan TVET yang diiktiraf di peringkat antarabangsa

Sejajar dengan objektif BKT, MARA-JAPAN INDUSTRIAL INSTITUTE (MJII) atau dahulunya
dikenali sebagai KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA, BERANANG (KKTMB) telah ditubuhkan pada
tahun 2008 merupakan antara institusi pendidikan yang menawarkan program diploma di bawah
pengurusan BKT.

Penubuhan MJII adalah bagi memenuhi keperluan guna tenaga mahir dalam bidang kejuruteraan
terutama untuk industri berasaskan elektronik selaras dengan peningkatan sektor industri Jepun di
Malaysia. Sahsiah diri, budaya dan cara kerja yang bercirikan identiti masyarakat Jepun turut di amalkan
di sini bagi melahirkan graduan yang berdaya saing, terlatih, beretika, berinovasi dan memiliki minda
kelas pertama.

Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII} 5

6 Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII}

Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII} 7

Berikut adalah senarai program-program yang ditawarkan:
BIL PROGRAM
1. Diploma in Electronic Engineering (Robotic & Automation)
2. Diploma in Electronic Engineering (Data Transmission & Network)
3. Diploma in Electronic Engineering (Embedded System)
4. Diploma in Electronic Engineering (Microelectronic)
5. Diploma in Electronic Engineering (Electronics Measurement & Control)

Berikut adalah unit-unit di bawah Jabatan Pengajian Am:

JABATAN UNIT
Jabatan Pengajian Am
Unit Matematik
Unit Bahasa Inggeris
Unit Usahawan
Unit Pengajian Malaysia
Unit Pengajian Islam
Unit Bahasa Jepun

Secara umumnya, MJII mempraktikkan sistem semester yang turut merangkumi kegiatan
kokurikulum dan latihan industri. Para pelajar akan mengikuti pengajian selama lima semester
dan satu semester menjalani latihan industri.

1.2 Visi dan Misi

Berikut merupakan visi dan misi Bahagian Kemahiran Dan Teknikal (BKT) yang
menjadi teras kepada hala tuju MJII Beranang:

Visi Menjadi organisasi amanah yang unggul dan diberkati untuk
Misi mengangkat martabat bangsa.

Membentuk modal insan TVET yang holistik dan berteraskan
nilai-nilai keusahawanan.

8 Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII}

1.3 Pelan Kampus

Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII} 9

BUKU PANDUAN PELAJAR | MARA-Japan Industrial Institute, Beranang

1.4 Senarai Pengurusan Tertinggi dan Pensyarah
1.4.1 Pengurusan Tertinggi

BIL NAME JAWATAN EMAIL

ZARINAH BINTI IDRUS PENGARAH [email protected]

1 Master in Science (Technical & Vocational
Education), UPM

AZNIRA BINTI ABDULLAH TIMBALAN [email protected]
2 Master in Engineering (Electrical, Electronic PENGARAH
(HAL EHWAL
& Telecommunication) AKADEMIK)

HANIZA BINTI SAHAR TIMBALAN [email protected]
3 Master in Business Administration, PENGARAH
(KHIDMAT
UUM PENGURUSAN
& HAL EHWAL
PELAJAR)

1.4.2 Pensyarah

JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (MIKROELEKTRONIK)

BIL NAME JAWATAN EMAIL

MHD ISWANDI BIN KATUTU

1 Master in Electrical KETUA [email protected]
Engineering PROGRAM

(Mechatronic & Automation Control), UTM

AHMAD SHARIFUDDIN BIN MAMAT PEGAWAI

2 Master in Electrical Engineering LATIHAN [email protected]

(Mechatronic & Automation Control), UTM VOKASIONAL

AZEERA BT AZIZ PEGAWAI

3 Master in Electrical Engineering LATIHAN [email protected]
(Mechatronic & Automation Control), UTM VOKASIONAL

EZAD RAZIF BIN AHMAT ROZALI PEGAWAI

4 Master of Science In Telecommunication And LATIHAN [email protected]

Information Engineering, UiTM VOKASIONAL

FADZLY BIN MOHD ZAIN PEGAWAI [email protected]
5 LATIHAN
VOKASIONAL
Master in Electrical Engineering, UTHM

10 Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII}

BUKU PANDUAN PELAJAR | MARA-Japan Industrial Institute, Beranang

MUHAMAD YUSUF BIN ZULKEFLY PEGAWAI [email protected]
6 Master in Electrical Engineering, UTHM LATIHAN [email protected]
VOKASIONAL [email protected]
NORHAFIZAN BT MOHD HANIB (KANAN) [email protected]
7 Master in Science (Microelectronic), UKM PEGAWAI [email protected]
LATIHAN [email protected]
NORHAIDA BT MUSTAFA VOKASIONAL
8 Master in Science (Microelectronic), UKM (KANAN)
PEGAWAI
YURAIMY YAKIMIN BIN ABDUL TALIB LATIHAN
9 Master in Electrical Engineering, UTHM VOKASIONAL
(KANAN)
RUZIANA BINTI ISMAIL PEGAWAI
LATIHAN
10 Bachelor of Electrical and Electronic VOKASIONAL
Engineering, UNITEN (KANAN)

11 SHAFINI BTE ABDUL BAR PEGAWAI
LATIHAN
Master of Engineering (Electrical Power), VOKASIONAL
UTM
PEGAWAI
LATIHAN
VOKASIONAL
(KANAN)

JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (ROBOTIK & AUTOMASI)

BIL NAMA JAWATAN EMAIL

1 JA'ARIS BIN SAMSUDIN KETUA

PROGRAM [email protected]
Bachelor of Electrical Engineering, Toledo Univ,

USA

2 MOHAMED FAHAMI BIN SULAIMAN PEGAWAI

LATIHAN
Bachelor of Engineering (Mechanical System), VOKASIONAL [email protected]
Nagaoka Univ, Japan

3 MOHD KHAIRIL HELMI BIN TARMIZI PEGAWAI [email protected]
Master in Mechanic Engineering, UKM LATIHAN [email protected]
VOKASIONAL [email protected]
MOHD MUHAYMIN BIN MUHAMAD
4 Master in Engineering (Manufacturing), UM PEGAWAI
5 MOHD RADZI BIN TARMIZI LATIHAN
VOKASIONAL
Master in Electrical Engineering, UTHM
PEGAWAI
LATIHAN
VOKASIONAL

Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII} 11

BUKU PANDUAN PELAJAR | MARA-Japan Industrial Institute, Beranang

SITI ZALEHA BT ABDUL AZIZ PEGAWAI
6
LATIHAN
Master in Engineering Technology (Green & VOKASIONAL [email protected]
Efficient building), UniKL

7 AHMAD MUKHLIS BIN MAT DAUD PEGAWAI

Bachelor of Electronics Engineering, MMU LATIHAN [email protected]
VOKASIONAL

(KANAN)

8 ZAINAL BIN AHAMAD PEGAWAI

Bachelor of Engineering (Mechanical System), LATIHAN
Nagasaki Univ, Japan VOKASIONAL [email protected]
(KANAN)

9 NORIZAM BIN MOHAMED YUSOFF PEGAWAI

Master in Electrical Engineering (Mechatronic LATIHAN
& Automation Control), UTM VOKASIONAL [email protected]
(KANAN)

10 MUHAMAD MUKHLIS BIN AHMAD PEGAWAI [email protected]
LATIHAN
Master of Electronics & Systems Engineering, VOKASIONAL
UNITEN (KANAN)

11 MOHD ISMAIL BIN JUSOH PEGAWAI [email protected]
LATIHAN
Master in Electrical Engineering (Mechatronic VOKASIONAL
& Automation Control), UTM (KANAN)

JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (TRANSMISI DATA & RANGKAIAN)

BIL NAME JAWATAN EMAIL
[email protected]
ZAKINAH BINTI PAUZI

1 Master of Engineering Technology (Green and KETUA
Energy Efficient Buildings), UniKL PROGRAM

UBAIDULLAH BIN AZIZ PEGAWAI

LATIHAN
2 Master in Electrical Engineering (Mechatronic VOKASIONAL [email protected]
& Automation Control), UTM [email protected]
(KANAN) [email protected]

AZLIN BINTI RAMLI PEGAWAI

LATIHAN
3 Master in Electrical Engineering (Mechatronic VOKASIONAL
& Automation Control), UTM
(KANAN)

DZULHIZZAM BIN DULAIDI PEGAWAI
4 Master in Electrical Engineering, UTHM LATIHAN
VOKASIONAL
(KANAN)

12 Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII}

BUKU PANDUAN PELAJAR | MARA-Japan Industrial Institute, Beranang

KHAIRUNNISA BINTI ZAINAL ASHAR PEGAWAI

5 Bachelor of Electronic Engineering LATIHAN
(Communication), UiTM VOKASIONAL [email protected]

NOOR NADIAH BT MOHD AZALI PEGAWAI [email protected]
6 Master in Electrical Engineering, UTHM LATIHAN [email protected]
VOKASIONAL
RUSLINDA BINTI RUSLEE (KANAN)
7 Master in Electrical Engineering, UTHM
PEGAWAI
LATIHAN
VOKASIONAL
(KANAN)

SAMSURI BIN AB GHANI PEGAWAI [email protected]
8 Bachelor of Electrical Engineering, UTM LATIHAN
VOKASIONAL
(KANAN)

SITI HAJAR BT RAMAN PEGAWAI

9 Bachelor of Mechatronics Engineering, UTEM LATIHAN [email protected]

VOKASIONAL

SUHANA BT RASHID PEGAWAI [email protected]
LATIHAN
10 Master of Electronics & Systems Engineering, VOKASIONAL
UNITEN (KANAN)

ROSKHAIRUL HANAFI BIN SUBIRAN PEGAWAI

11 LATIHAN [email protected]
Master of Manufacturing System Engineering, UPM VOKASIONAL

(KANAN)

JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (PENGUKURAN ELEKTRONIK & KAWALAN)

BIL NAMA JAWATAN EMAIL

ZALINA BT ZULKABLI

1 Master in Science (Image, Decision & KETUA [email protected]
Automation), UniKL PROGRAM

AHMAD HASSAN BIN ABU AZAM PEGAWAI
LATIHAN
2 Master in Science (Control And Electronics), VOKASIONAL [email protected]
Teesside Univ., UK
PEGAWAI
ACHNAS BIN ALI LATIHAN
VOKASIONAL
3 Master in Electrical Engineering (KANAN) [email protected]
(Mechatronic & Automation Control), UTM

Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII} 13

BUKU PANDUAN PELAJAR | MARA-Japan Industrial Institute, Beranang

ALI EMRAN BIN ADNAN PEGAWAI [email protected]
LATIHAN
4 Master of Science in Telecommunication VOKASIONAL
And Information Engineering, UiTM (KANAN)

AZRUL ERDY BIN ZAKARIA PEGAWAI

5 Master in Engineering Electronic (Electronic LATIHAN [email protected]
System), UTeM VOKASIONAL

(KANAN)

6 KHAIRULANUAR BIN ZAINUDDI PEGAWAI
Bachelor in Electronic Engineering, UTeM
LATIHAN [email protected]
VOKASIONAL

MUHAMED FAUZIE BIN NOH PEGAWAI
7 Master in Electrical Engineering, UTHM
LATIHAN [email protected]
VOKASIONAL

(KANAN)

SYABAN BIN SHAMSULKAMAR PEGAWAI
8 Master in Electrical Engineering, UTHM
LATIHAN [email protected]
VOKASIONAL

(KANAN)

WAN SAIDATULAKMA BINTI MEOR ZAINOL PEGAWAI
LATIHAN
9 Master in Electrical Engineering, UTHM VOKASIONAL [email protected]

(KANAN)

NURULDDIN AMEIR BIN AHMAD PEGAWAI

10 Master of Engineering in Electrical Power, LATIHAN [email protected]
UiTM VOKASIONAL

(KANAN)

JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (SISTEM TERBENAM)

BIL NAME JAWATAN EMAIL
[email protected]
AHMAD SUHADI BIN MOHD ZAHARI [email protected]
[email protected]
1 Master in Electrical Engineering KETUA
(Mechatronic & Automation Control), UTM PROGRAM

FATMA SYAZANA BT ZAINI PEGAWAI
LATIHAN
2 Master of Science in Telecommunication VOKASIONAL
and Information Engineering, UiTM (KANAN)

MOHD ASIQ BIN HAMDI PEGAWAI
LATIHAN
3 Master in Communication and Computer VOKASIONAL
Engineering, UKM (KANAN)

14 Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII}

BUKU PANDUAN PELAJAR | MARA-Japan Industrial Institute, Beranang

MUHAMMAD NAZMI BIN MUHAMMAD PEGAWAI [email protected]
SOFI LATIHAN [email protected]
VOKASIONAL [email protected]
4 (KANAN) [email protected]
Master in Communication and Computer [email protected]
Engineering, UKM [email protected]
[email protected]
MOHD ALIFUDDIN BIN MOHD JALANI PEGAWAI
LATIHAN
5 Master of Engineering Technology (Green VOKASIONAL
and Energy Efficient Buildings), UniKL (KANAN)

NOR AZRINNA BINTI MUHAMAD PEGAWAI
6 Master in Electrical Engineering, UTHM LATIHAN
VOKASIONAL
ROSIAH BT MOHD SENIN (KANAN)
PEGAWAI
7 Bachelor in Industry Electronic LATIHAN
Engineering, UniMAP VOKASIONAL
(KANAN)
NORHAMIMI BT HAMDAN
PEGAWAI
8 Master of Science in Telecommunication LATIHAN
and Information Engineering, UiTM VOKASIONAL
(KANAN)

ZAID BIN YAAKOB PEGAWAI

9 Master in Electrical Engineering LATIHAN

VOKASIONAL

(Mechatronic & Automation Control), UTM (KANAN)

DR. MOHD MASRI BIN ABD RASHID PEGAWAI
LATIHAN
10 PhD Electric Electronic & System VOKASIONAL
Engineering, UKM (KANAN)

JABATAN PENGAJIAN AM JAWATAN EMAIL

BIL NAMA KETUA JABATAN [email protected]
NORHASLINDA BINTI JAMIL
GURU MARA [email protected]
1 Master of Applied Statistics (MATEMATIK)
NURHAFIZA BT MOHD HASSIM
GURU MARA [email protected]
2 Degree in Civil Engineering, UiTM (PENDIDIKAN
ISLAM)
DR. KHAIROL ASROF BIN HASSAN
3 Phd (Akidah & Falsafah), USM

Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII} 15

BUKU PANDUAN PELAJAR | MARA-Japan Industrial Institute, Beranang

JULIANA BT BAHARUDIN GURU MARA [email protected]
(PENGAJIAN
4 Master of Human Resource Development, MALAYSIA)
UPM

NURDALILA BINTI AZLAN GURU MARA [email protected]
(BAHASA
5 Bachelor of Education in Tesol, Victoria INGGERIS)
University of Wellington, New Zealand

MOHD NOR HAZWAN BIN YUSUF GURU MARA
(KEUSAHAWAN- [email protected]
6 Master of Business Administration, UUMKL AN)

NOOR AZWANI BT ZAKARIA GURU MARA [email protected]
(BAHASA
7 Master in Applied Linguistics, UPM INGGERIS)

NOR HIDAYAH BT ADIMUN GURU MARA [email protected]
(PENDIDIKAN
8 Bachelor in Islamic Studies, UKM ISLAM)

ANIS BINTI. MISBAH GURU MARA [email protected]
(BAHASA
9 Bachelor in Human Sciences INGGERIS)
(Honours) - English Language and
Literature GURU MARA [email protected]
NORHAMIRAH BT AB HAMID (PENGAJIAN
MALAYSIA)
10 Bachelor in Politic Science, UKM
NORILA WATI BT AHMAD NAWARI GURU MARA [email protected]
(BAHASA JEPUN)
11 Bachelor in Geochemical Science, Shimane
University Japan

NORULHUDA BT HASSAN
GURU MARA

12 Master of Business Administration, UUMKL (KEUSAHAWAN- [email protected]

AN)

NUR AMALINA BT ZAINAL

13 BSc (Hons) Management Mathematics, GURU MARA [email protected]
UiTM (MATEMATIK)

NUR AZLAH BINTI MAHAYUDIN GURU MARA [email protected]
(BAHASA
14 BA English Language Studies, UKM INGGERIS)
NUR ISKANDAR BT MUHD ZAIN
GURU MARA [email protected]
15 Dip. Lanjutan Pengajian Islam (Dakwah), (PENDIDIKAN
UNISZA ISLAM)

FATHIYAH BT JAMALUDIN GURU MARA [email protected]
16 Bachelor of Science (Mathematic, USM (MATEMATIK)

16 Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII}

BUKU PANDUAN PELAJAR | MARA-Japan Industrial Institute, Beranang

NURHANA BT SUHAIMI GURU MARA [email protected]
17 Master of Linguistic, UKM (BAHASA JEPUN)

SAJIDAH BT ABDUL RAHMAN GURU MARA [email protected]
18 Master Of Applied Statistic, UPM (MATEMATIK) [email protected]

FADZLIANI BT MOHD KUSIN GURU MARA
(BAHASA
19 Master of Science (Safety, Health and JEPUN)
Environment), UTM

Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII} 17

2.0 SISTEM AKADEMIK

MARA JAPAN INDUSTRIAL INSTITUTE

2.1 Pendidikan Berdasarkan Hasil (Outcome-Based Education - OBE)
2.1.1 Sistem akademik MJII Beranang menerapkan kaedah OBE yang merupakan
satu kaedah pembelajaran yang memberi fokus kepada hasil atau apa yang
bakal seseorang pelajar dapat lakukan selepas satu-satu sesi pembelajaran.
2.1.2 Struktur pembangunan kurikulum sistem Pendidikan TVET MARA itu sendiri
direka berdasarkan OBE yang mengetengahkan pencapaian Objektif
Pendidikan Program (Programme Educational Objectives – PEO)), proses
PdP dan penilaian adalah dibentuk berdasarkan kualiti atau kemahiran yang
hendak dicapai bagi satu-satu kursus.
2.1.3 Proses OBE dapat diringkaskan seperti rajah di bawah:

18 Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII}

BUKU PANDUAN PELAJAR | MARA-Japan Industrial Institute, Beranang
2.1.4 Mengapa OBE?
➢ Transformasi Pendidikan
Pembelajaran Berpusatkan Pengajar ( Teacher Centered Learning)

Pembelajaran Berpusatkan Pelajar (Student Centered Learning)

Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII} 19

BUKU PANDUAN PELAJAR | MARA-Japan Industrial Institute, Beranang

➢ Peranan Pembelajaran (Teacher Centered vs Student Centered)

PERKARA BERPUSATKAN GURU BERPUSATKAN PELAJAR
Pengetahuan (TEACHER CENTRED) (STUDENT CENTERED)

Disampaikan melalui arahan Dijana sendiri oleh pelajar

Penglibatan Pelajar Pasif Aktif
Peranan Pengajar Sebagai ketua
Peranan Penilaian Beberapa ujian untuk penggredan Sebagai fasilitator / rakan dalam
Fokus Utama Mempelajari jawapan yang tepat pembelajaran
Pelbagai bentuk ujian untuk
penambahbaikan

Pemahaman yang lebih mendalam

Kaedah Penilaian Penilaian satu dimensi Penilaian pelbagai dimensi
Bersaing dan bersifat individu Usahasama dan saling membantu
Suasana
Pembelajaran

➢ Kesan Terhadap Pelajar

20 Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII}

➢ Elemen Penting OBE Menggunakan kurikulum OBE
yang menggariskan hasil yang
KURIKULUM spesifik dan boleh diukur

ARAHAN Kaedah pengajaran dan
kurikulum yang direkabentuk
PENILAIAN memfokuskan kepada apa yang
sepatutnya boleh dilakukan oleh
➢ Kerangka OBE pelajar selepas diajar

Hasil pengajaran dan kualiti

yang hendak dicapai

dinyatakan dengan jelas

Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII} 21

2.2 Komponen Pengajian

Komponen pengajian perlu diikuti pelajar sebagai satu keperluan untuk memenuhi
syarat penganugerahan. Ia terbahagi seperti mana Jadual 1.

Jadual 1: Komponen Pengajian

1. Modul Wajib Merupakan kursus-kursus Pengajian Am yang ditawarkan
(Compulsory) meliputi:

2. Modul Teras i. Keperluan nasional - Pengajian Malaysia, Pengajian
(Core)
Islam, Pendidikan Moral

ii. Keperluan MARA - Ko-kurikulum
iii. Pembangunan Peribadi - Bahasa Inggeris, Bahasa Jepun

Merupakan kursus-kursus yang ditawarkan bagi memenuhi
keperluan sesuatu program. Terdiri kepada dua (2) teras:

i. Teras Umum (Common core) – kursus berasaskan

Matematik, Sains, Pembangunan Profesional

ii. Teras Disiplin – kursus yang wajib dalam sesuatu

program, projek tahun akhir.

3. Latihan Industri Merupakan komponen latihan yang memberikan pendedahan
kepada pelajar melalui suasana pekerjaan sebenar.

2.2.1 KoKurikulum

Kokurikulum adalah merupakan aktiviti luar kuliah bertujuan membentuk
sikap harmoni, berfikiran positif dan sahsiah diri pelajar.

i. Aktiviti dibahagikan kepada empat pecahan penilaian iaitu Kemahiran,
Kehadiran, Kemahiran Insaniah dan Khidmat Masyarakat. Modul
Kemahiran terdiri daripada kawad, kenegaraan dan elektif.

ii. Pelajar diwajibkan mengambil kursus Kokurikulum pada Semester 1
dan 2.

iii. Pelajar diwajibkan untuk menghantar kesemua komponen yang dinilai
untuk diambilkira sebagai lulus Kokurikulum.

22 Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII}

2.2.2 Latihan Industri

Latihan Industri (LI) adalah pembelajaran luar kuliah dan aktiviti di mana
pelajar didedahkan kepada suasana pekerjaan sebenar di industri sama ada
dalam atau luar negara bersesuaian dengan kursus yang diikuti.

i. Pelajar perlu LULUS semua kursus teras sebelum menjalani Latihan
Industri.

ii. Pelajar akan menjalani Latihan Industri pada semester akhir
pengajian.

iii. Pelajar diwajibkan mengikuti Latihan Industri sekurang-kurangnya
20 minggu pada semester akhir serta lulus aktivitinya. (Rujukan dari:
Manual Latihan Industri 2019)

2.2.3 Kouza
Sistem Kouza merupakan kombinasi antara program mentor-mentee
(akademik) dan system homeroom (sosial) yang diterapkan secara
berterusan sepanjang tempoh pengajian di MJII Beranang

➢ Sistem Kouza yang dilaksanakan di MJII adalah seperti berikut:

a. Pelajar daripada tahun 1 hingga tahun 2 digabungkan bersama
dibawah pengawasan 1 atau 2 orang pensyarah MJII.

b. Kumpulan pelajar akan berjumpa dan berbincang dalam kedua-
dua perkara berkaitan akademik dan sosial.

c. Kumpulan pelajar diharapkan dapat membantu satu sama lain
dalam semua aspek kehidupan mereka semasa di MJII.

d. Kumpulan pelajar akan bekerjasama sebagai satu kumpulan
supaya wujud semangat kerja secara berkumpulan

Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII} 23

sebagaimana sikap masyarakat Jepun yang suka tolong
menolong dapat dipraktikkan oleh pelajar.

➢ Tujuan Sistem Kouza ini adalah untuk membentuk diri pelajar
dengan pengamalan budaya kerja dan etika masyarakat Jepun.

➢ Masyarakat Jepun mengutamakan konsep “Wa” (harmony) atau
keharmonian untuk mengekalkan hubungan baik, saling
mempercayai, dan kebersamaan antara pelajar dan pensyarah yang
berkait rapat dengan sistem kouza.

2.2.4 Yuushuu Nerai (Aim for Excellent)

Yuushuu Nerai adalah satu inisiatif yang dibuat untuk membantu pelajar
dalam meningkatkan prestasi akademik sepanjang tempoh pengajian. Ia
merupakan sebuah jawatankuasa diwujudkan di bawah Hal Ehwal
Akademik MARA-Japan Industrial Institute (MJII). Yuushuu Nerai daripada
perkataan Bahasa Jepun dan dalam tulisan Hiragana ゆうしゅうをねらい
juga dikenali sebagai 'Aim for Excellent' dalam Bahasa Inggeris.

Objektif Yuushuu Nerai adalah:
1. Membimbing pelajar yang lemah dan sederhana dalam bidang

akademik khususnya bagi kursus yang telah dikenalpasti.

2. Meningkatkan dan mengekalkan peratus kelulusan pelajar bagi
kursus yang diikuti ke tahap yang lebih baik.

3 Meningkatkan prestasi pelajar dikalangan sederhana ke tahap yang
lebih cemerlang.

4. Memberi peluang kepada pelajar untuk memilih dan memperkukuhkan
kursus selain yang ditawarkan di dalam program Yuushuu Nerai.

5. Mempertingkatkan motivasi dan minat pelajar ke arah pembelajaran
yang kreatif dan inovatif.

Program Yuushuu Nerai ini melibatkan beberapa kusus yang disenaraikan
serta kursus yang dipilih oleh pelajar mengikut keperluan semasa. Antara
kursus yang disenaraikan adalah seperti berikut:

24 Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII}

.
i. Engineering Mathematics 2
ii. Electrical Circuit
iii. Analog Electronic 1
iv. Electrical Technology

2.3 Tempoh Pengajian

Tempoh pengajian bagi seseorang pelajar dibenarkan mengikuti program sepenuh
masa di MJII Beranang adalah seperti berikut:

TEMPOH LANJUTAN
PENGAJIAN DIBENARKAN

3 Tahun 5 Tahun
(6 Semester) (10 Semester)

Minimum Maksimum

2.4 Kalendar Akademik

Jadual 2 merupakan kalendar akademik yang digunapakai oleh MJII dalam
melaksanakan sesi PdP (Pengajaran dan Pembelajaran) sepanjang tempoh 18
minggu:

Jadual 2: Jadual Semester 18 Minggu

Minggu Aktiviti
1 hingga 10 Pembelajaran / Penilaian (10 minggu)

11 Minggu Aktiviti (1 minggu)
12 hingga 19 Pembelajaran / Penilaian (8 Minggu)

20 Minggu Ulangkaji (1 minggu)
21 hingga 23 Peperiksaan Akhir (3 minggu)
24 hingga 26 Cuti Akhir semester (3 minggu)

*Tertakluk kepada pindaan

Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII} 25

2.5 Pendaftaran Pelajar

Pendaftaran pelajar bagi mengikuti pengajian di MJII merangkumi Pendaftaran Program
dan Pendaftaran Kursus.

2.5.1 Pendaftaran Program

➢ Pendaftaran program adalah WAJIB kepada semua pelajar pada awal
semester mengikut tarikh yang telah ditetapkan oleh MJII.

➢ Setiap pelajar wajib mendaftar program bagi setiap semester sehingga tamat
pengajian dalam tempoh maksimum yang dibenarkan.

➢ Pelajar yang mendaftar lewat kurang dari tiga (3) hari dari tarikh pendaftaran
yang ditetapkan, akan dikenakan denda. (Jadual 3: Senarai Kadar Bayaran)

➢ Pelajar yang mendaftar lewat lebih dari tiga (3) hari dari tarikh pendaftaran
yang ditetapkan, akan dikenakan denda dan dirujuk kepada Jawatankuasa
Tatatertib.

➢ Pelajar kanan yang berstatus tangguh pengajian/digantung pengajian WAJIB
membuat pendaftaran semula pada awal semester berikutnya mengikut tarikh
yang ditetapkan oleh institusi (MJII).

2.5.2 Pendaftaran Kursus

➢ Pelajar WAJIB untuk mendaftar setiap kursus yang diambil pada awal
semester setiap sesi pengajian.

➢ Pendaftaran kursus hendaklah dibuat pada minggu pertama mengikut tempoh
pendaftaran yang telah ditetapkan dengan kelulusan Ketua Jabatan/ Program.

➢ Pelajar boleh dikenakan denda jika mendaftar kursus selepas minggu pertama
sesi pengajian tanpa sebab-sebab yang boleh diterima oleh Jawatankuasa
Akademik. (Jadual 3: Senarai Kadar Bayaran)

➢ Pelajar perlu menyelesaikan bayaran denda yang berkaitan sebelum
dibenarkan medaftar kursus pada sesi berkenaan. (Jadual 3: Senarai Kadar
Bayaran)

➢ Bagi mana-mana kursus yang mempunyai pra-syarat, pelajar perlu lulus
kursus pra-syarat sebelum mendaftar kursus berikutnya KECUALI bagi pelajar
semester terakhir sebelum menjalani Latihan Industri yang masih mempunyai
kursus tertunggak tertakluk kelulusan Jawatankuasa Akademik.

26 Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII}

➢ Pelajar kanan yang berstatus mengulang kursus atau mempunyai kursus
tertunggak WAJIB membuat pendaftaran kursus pada minggu pertama
sesi pengajian.

Jadual 3 : Senarai Kadar Bayaran

STATUS KADAR BAYARAN

Pendaftaran Lewat Kursus RM 50 / kursus

Pendaftaran Lewat Program Hari Pertama - RM 50
- Tambahan
Pertukaran Latihan Industri Hari Seterusnya
(Tanpa kebenaran) RM10/hari bekerja
Mengulang Latihan Industri
(Tindakan tatatertib) RM 200
Mengulang kursus gagal dan WA
RM 300
RM 50 / kursus

Mengulang kursus WX RM 100 / kursus
RM 200 / kursus
Mengulang kursus gagal disebabkan
kes salah laku peperiksaan (CX).

Mengulang Kokurikulum RM 100
Penyemakan Semula Keputusan RM 50 / kursus
Peperiksaan Khas untuk mengulang
kursus gagal dan memperbaiki gred RM 100 / kursus
Skrol Gantian Tersalah Cetak RM 100
Skrol Gantian Seterusnya RM 100
Transkrip RM 50
Penyata Pencapaian RM 30
Transkrip Seterusnya RM 80
Penyata Pencapaian Seterusnya RM 50

Nota: Tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa

2.5.3 Perihal Kursus dan Program pengajian

Kursus dan program yang ditawarkan oleh sesuatu jabatan boleh dihuraikan
kepada beberapa perihal seperti penambahan kursus, penguguran kursus,
tarik diri kursus dan permohonan pertukaran program pengajian. Hal ini
diperincikan seperti berikut:

Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII} 27

a. Penambahan kursus

• Pelajar dibenarkan menambah mana-mana kursus atas sebab-sebab yang munasabah dengan
kelulusan Timbalan Pengarah (HEA) selewat-lewatnya pada minggu ke dua (2) sesi pengajian. Kursus
tersebut perlu didaftarkan menggunakan Borang Pendaftaran Kursus.

• Kebenaran untuk pelajar menambah kursus tertakluk kepada jumlah kredit maksimum persemester
yang dibenarkan.

b. Pengguguran Kursus

• Pelajar boleh menggugurkan mana-mana kursus yang telah didaftarkan atas sebab-sebab yang
munasabah tertakluk kepada kelulusan Timbalan Pengarah (HEA) selewat-lewatnya pada minggu ke
empat (4) sesi pengajian.

• Kursus yang digugurkan tidak akan didaftarkan pada semester berkenaan.

c. Tarik Diri kursus

• Pelajar dibenarkan menarik diri dari mana-mana kursus yang telah didaftarkan dengan alasan yang
munasabah dan mendapat kelulusan Timbalan Pengarah (HEA) selewat-lewatnya pada minggu ke-12
sesi pengajian.

• Kebenaran untuk pelajar menarik diri tertakluk kepada jumpah kredit minimum per semester yang
dibenarkan.

• Gred WD akan dicatatkan pada status pendaftaran kursus dan slip keputusan akademik pelajar. Walau
bagaimana pun, gred tidak akan diambil kira dalam pengajian GPA dan CGPA dan pelajar dikehendaki
membayar denda apabila ingin mendaftar kursus berkenaan pada sesi berikutnya.

d. Pertukaran Program
Pengajian

• Permohonan pertukaran program perlu dikemukakan dalam tempoh dua (2) minggu setelah sesi
pengajian bermula tertakluk kelulusan Pengarah MJII.

• Bagi pertukaran program dalam bidang kluster yang sama, rekod akademik pelajar digunapakai dan
pengajian pelajar dikira berterusan dengan syarat telah mengikuti pengajian tidak melebihi tiga (3)
semester.

• Pertukaran program hanya dibenarkan sekali sahaja sepanjang pengajian.

28 Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII}

2.6 Keperluan Kredit
2.6 1 Kredit

Kredit bermaksud pemberian dan pengakuan Jadual 4: Jumlah kredit
yang bersesuaian dengan proses
pembelajaran yang telah dilalui oleh pelajar. TAHAP KREDIT
Secara umumnya norma yang digunapakai DIPLOMA MINIMUM
oleh MQA, seseorang pelajar yang melalui
proses pembelajaran selama 40 jam dalam 90
satu semester yang bersesuaian dengan hasil
pembelajaran program akan dianugerahkan
satu (1) kredit. Jumlah kredit yang disyaratkan
bagi setiap program adalah seperti Jadual 4.

2.6.2 Penetapan Kredit

➢ Penetapan kredit bagi sesuatu kursus dikira berdasarkan jam belajar
pelajar (Student Learning Time, SLT) dibahagikan dengan Notional
Standard.

Kredit = Jumlah SLT
40

➢ SLT mengambilkira jumlah pertemuan rasmi secara bersemuka (Face to
Face, FTF) dan jumlah jam pembelajaran tidak bersemuka (None face to
Face, NFTF)

SLT = FTF+NFTF

2.6.3 Beban Kredit Bagi Satu Semester

➢ Beban kredit pelajar satu semester adalah seperti Jadual 5.
➢ Pelajar yang membawa beban kredit yang melebihi kredit maksimum

perlu mendapat kelulusan Senat BKT.

Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII} 29

➢ Beban kredit minimum per semester tidak terpakai ke atas pelajar yang
masih mempunyai kursus tertunggak sebelum menjalani Latihan Industri.

Jadual 5: Beban Kredit Per-semester

STATUS KEDUDUKAN GRED JUMLAH KREDIT
KEDUDUKAN
MATA MINIMUM MAKSIMUM
Kedudukan Baik
(KB) CGPA ≥ 2.00 12 20

Kedudukan 1.70 ≤ CGPA < 2.00 8 12
Bersyarat

(KS)

2.6.4 Perpindahan Kredit

➢ Pelajar dibenarkan untuk memohon perpindahan kredit.

➢ Pindah kredit adalah proses memindahkan kredit kursus yang telah
diambil oleh pelajar dalam sesuatu program ke program lain, yang
membawa kepada penganugerahan kelayakan yang ditawarkan oleh
institusi yang sama atau institusi yang berbeza.

➢ Proses ini membolehkan kredit bagi kursus tersebut dikira sebagai
sebahagian daripada keperluan kredit bergraduat program yang diikuti
sekarang. Pada asasnya, kursus yang boleh dipindahkan kredit adalah
kursus yang setara dan boleh membawa kepada penganugerahan
kelayakan.

➢ Pelajar boleh memohon perpindahan kredit sesuatu kursus dengan
syarat;
• Kursus tersebut telah diambil dan lulus di Institusi Pengajian
Tinggi (IPT) lain yang dibenarkan dalam tempoh pengajian di
institusi; dan
• Kursus yang dimohon untuk dipindahkan kredit mestilah daripada
program pengajian yang telah mendapat Perakuan Akreditasi
daripada MQA.
• Pindah kredit hendaklah berasaskan kepada pemetaan
kandungan antara kursus kepada kursus (course to course
mapping) dan tertakluk kepada syarat umum pindah kredit iaitu;

30 Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII}

i. Gred minimum kursus yang boleh dipindah kredit adalah 31
Gred C.

ii. Kesetaraan antara kandungan mestilah tidak kurang
daripada 80%

iii. Pindah kredit daripada kursus yang digabungkan boleh
dipertimbangkan dengan maksimum kursus yang
digabungkan adalah dua (2) kursus sahaja.

iv. Nilai kredit kursus bagi program terdahulu (termasuk
kursus yang digabungkan mestilah sama atau lebih
dengan nilai kredit kursus bagi program yang diikuti.

➢ Permohonan perpindahan kredit perlu mendapat kelulusan
Jawatankuasa Akademik.

➢ Proses pindah kredit membolehkan bagi kursus tersebut dikira
dalam keperluan kredit bergraduat program baharu, tetapi gred
kursus berkenaan tidak diambil kira dalam pengiraan PNG (GPA)
dan PNGK (CGPA).

➢ Perlaksanaan pindah kredit adalah berdasarkan permohonan
pelajar dan kelulusan Jawatankuasa Akademik MJII.
Permohonan ini hanya dibenarkan sekali sahaja dalam tempoh
pengajian dan tidak dibenarkan memohonbagi semester
terdahulu/yang telah dilalui.

➢ Permohonan hendaklah dilakukan pada minggu pertama dalam
semester pengajian.

➢ Keputusan permohoan pindah kredit akan dimaklumkan kepada
pelajar selewat-lewatnya pada minggu ketiga dalam semester
pengajian.

➢ Sehingga keputusan berkaitan pindah kredit dikeluarkan, pelajar
perlu mengikuti kursus-kursus yang berkaitan seperti yang telah
dijadualkan.

➢ Pindah kredit dibenarkan dengan maksimum 30% daripada
jumlah kredit program yang diikuti.

Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII}

➢ Keutamaan pindah kredit akan diberikan kepada kursus dari
semester/tahun yang rendah terlebih dahulu (jika jumlah
keseluruhan pindah kredit yang layak melebihi 30% daripada
jumlah kredit program).

➢ Pindah kredit tidak dibenarkan bagi kursus-kursus berikut;
i. Pengajian Malaysia
ii. Bahasa Inggeris
iii. Pengajian Islam / Pendidikan Moral
iv. Kokurikulum
v. Keusahawanan
vi. Matematik
vii. Projek Tahun Akhir
viii. Laithan Industri

2.7 Penangguhan Pengajian

2.7.1 Pelajar boleh memohon menangguhkan pengajian atas alasan yang
munasabah dengan mendapat kelulusan daripada Pengarah MJII
Beranang dan akan dimaklumkan kepada Pengarah BKT sekiranya
penangguhan kurang dari dua (2) semester.

2.7.2 Permohonan penangguhan melebihi dua (2) semester, tertakluk kepada
pertimbangan dan kelulusan Pengarah BKT.

2.7.3 Tempoh maksimum penangguhan pengajian yang dibenarkan hanya empat
(4) semester sahaja sama ada secara berasingan atau terkumpul.

2.7.4 Tempoh penangguhan semester akan diambil kira dalam bilangan tempoh
maksimum pengajian.

32 Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII}

2.8 Kedudukan Gagal

2.8.1 Pelajar yang telah mendapat status Kedudukan Gagal (KG) tidak dibenarkan
untuk menyambung pengajian atau memohon semula program pengajian
yang sama pada masa akan datang.

2.8.2 Pelajar berstatus KG yang berhasrat untuk mengikuti program pengajian lain
boleh memohon kemasukan ke bidang/program pengajian tersebut selepas
tempoh 6 bulan daripada keputusan KG diperolehi.

2.9 Kehadiran

2.9.1 Pelajar wajib hadir di setiap pertemuan pengajaran dan pembelajaran (PdP)
yang telah ditetapkan bagi sesuatu kursus.

2.9.2 Pensyarah bertanggungjawab mencatat kehadiran setiap pelajar bagi setiap
pertemuan yang diadakan semasa PdP dijalankan.

2.9.3 Pelajar yang tidak mencapai syarat kehadiran sebagai mana ditetapkan dalam
Jadual 6 akan disekat daripada menduduki Peperiksaan Akhir atau Tugasan
Akhir (bagi kursus berasaskan 100% kerja kursus) dan diberi Gred WX.

2.9.4 Pemberian Gred WD dan WX dalam kes kehadiran adalah seperti Jadual 6.

Jadual 6: Gred Kehadiran WD dan WX

PERKARA SYARAT GRED SYARAT TAMBAHAN

Cuti Dengan Kebenaran Kehadiran WD Tiada
< 80% Tiada
Cuti Tanpa Kebenaran
Kehadiran WX
Cuti Dengan Kebenaran < 90%
+
Kehadiran WD Cuti Tanpa Kebenaran
Cuti Tanpa Kebenaran < 70% tidak melebihi 10%

2.9.5 Pelajar yang tidak menghadiri pertemuan PdP yang ditetapkan melebihi 20% 33
atau dalam tempoh empat minggu berturut-turut perlu mendapatkkan
kelulusan Pengarah MJIII.

Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII}

2.10 Penilaian

Semua penilaian setiap kursus dibuat secara berkala dan berterusan dalam tempoh
minggu pembelajaran sesuatu semester menurut kaedah yang ditetapkan oleh Senat
BKT. Penilaian setiap kursus adalah terdiri daripada kerja kursus dan peperiksaan
akhir.

2.10.1 Kerja kursus

➢ Kerja kursus adalah penilaian yang dijalankan sepanjang minggu
pembelajaran seperti ujian bertulis, ujian amali, ujian lisan, kuiz,
tugasan, projek, pembentangan dan lain-lain. Semua kerja kursus
wajib diselesaikan sebelum minggu peperiksaan akhir.

➢ Pelajar adalah diwajibkan menduduki semua kerja kursus yang
ditetapkan.

➢ Pelajar yang tidak menduduki mana-mana penilaian berterusan
(kerja kursus) yang ditetapkan walau pun jumlah keseluruhan
markah melebihi gred LULUS minimum kursus berkenaan akan
diberi gred WA.

➢ Pelajar yang memperolehi gred WA bagi sesuatu kursus, wajib
mendaftar dan menduduki semula mana-mana penilaian yang tidak
lengkap bagi kursus berkenaan.

➢ Keputusan penilaian kerja kursus akan dimaklumkan kepada pelajar
sebelum minggu peperiksaan akhir bermula.

2.10.2 Peperiksaan Akhir

Pelajar wajib menduduki Peperiksaan Akhir bagi semua kursus yang telah
ditetapkan dalam tempoh yang ditetapkan.

34 Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII}

2.10.3 Mengulang Kursus

➢ Pelajar yang gagal dalam sesuatu kursus hendaklah mengulang
kursus tersebut sehingga lulus dengan syarat menepati had
maksimum tempoh pengajian.

➢ Pelajar yang mengulang kursus perlu mengikuti kelas dan
menduduki semua penilaian yang disyaratkan bagi kursus tersebut.

➢ Gred yang diperolehi adalah gred sebenar yang dicapai oleh pelajar
tersebut.

➢ Bagi tujuan pengiraan GPA dan CGPA, mata nilai terakhir kursus
yang diulang akan diambilkira dan mata nilai asal dimansuhkan.

2.10.4 Peperiksaan Khas

Peperiksaan khas ditakrifkan sebagai peperiksaan yang diduduki oleh
pelajar tertentu atas kes-kes seperti berikut :

a. Pelajar yang tidak dapat menduduki peperiksaan akhir semester
kerana disahkan sakit / tidak upaya oleh pegawai perubatan dari
hospital kerajaan/pusat perubatan yang diiktiraf.

Bagi pelajar dalam kategori ini, gred yang diperolehi adalah gred
sebenar yang dicapai oleh pelajar tersebut dengan mengambil kira
penilaian berterusan.

ATAU

b. Pelajar yang tidak memenuhi syarat untuk menjalani Latihan Industri
tertakluk kepada gagal satu (1) kursus sahaja (kecuali gred WX) dan
pelajar telah mengambil kursus tersebut di semester akhir.

.

Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII} 35

Bagi pelajar dalam kategori ini, gred maksimum yang boleh dicapai
adalah gred lulus minimum mengikut kursus tersebut dan disahkan
oleh Senat BKT.

ATAU
c. Peperiksaan khas bagi tujuan lain bagi keadaan luar biasa seperti

bencana alam, wabak penyakit atau kes-kes darurat hanya akan diberi
kepada pelajar tertakluk kepada kelulusan Senat BKT bengan
mengemukakan dokumen pengesahan Pihak Berkuasa Tempatan.
Bagi pelajar dalam kategori ini, gred yang diperolehi adalah gred
sebenar yang dicapai oleh pelajar tersebut dengan mengambil kira
penilaian berterusan.

ATAU
d. Peperiksaan khas untuk tujuan memperbaiki CGPA bagi pelajar yang

mendapat Keputusan Bersyarat (KS) di semester akhir.
Bagi pelajar dalam kategori ini hanya dibenarkan mengambil
maksimum 12 kredit sahaja dari mana-mana kursus yang mendapat
kurang daripada gred C+, C atau C- dengan mendapat kelulusan
BKT. Gred yang diperolehi adalah gred sebenar yang dicapai oleh
pelajar tersebut.

Peperiksaan Khas akan dilaksanakan dalam tempoh dua (2) minggu
selepas Senat BKT bersidang.

36 Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII}

2.10.5 Kebenaran Menduduki Peperiksaan

➢ Pelajar akan menerima Slip Kelayakan Menduduki Peperiksaan dari
UPP sebelum peperiksaan akhir semester bermula.

➢ Pelajar diwajibkan membawa Slip Kelayakan Menduduki
Peperiksaan dan dokumen pengenalan diri pada setiap sesi
peperiksaan dijalankan. Kegagalan membawa dokumen tersebut ke
dalam dewan atau bilik peperiksaan boleh mengakibatkan pelajar
tidak dibenarkan menduduki peperiksaan.

2.10.6 Keputusan Peperiksaan

➢ Keputusan akan dikeluarkan dalam bentuk Penyata Pencapaian
(Achievement Slip) bagi setiap semester yang mencatatkan rekod
pencapaian akademik oleh UPP MJII.

➢ Penyata Pencapaian (Achievement Slip) pelajar akan diedarkan
pada minggu pertama sesi pengajian berikutnya kecuali bagi pelajar
yang mendapat KEDUDUKAN GAGAL (KG).

➢ Pelajar yang mendapat keputusan KEDUDUKAN GAGAL (KG),
akan dimaklumkan sebelum sesi berikutnya bermula setelah
mendapat pengesahan Senat BKT.

➢ Transkrip hanya akan dikeluarkan kepada pelajar yang bergraduat
sahaja.

➢ Tarikh graduasi pelajar pada skrol adalah mengikut tarikh hari
pertama Senat BKT bersidang.

Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII} 37

2.10.7 Penyemakan Semula Keputusan
➢ Pelajar boleh membuat permohonan penyemakan semula
keputusan peperiksaan akhir bagi kertas teori/amali dengan
bayaran seperti yang telah ditetapkan.
➢ Permohonan penyemakan markah hanya boleh dibuat dalam
tempoh dua (2) minggu sesi pembelajaran bermula.
➢ Keputusan penyemakan semula yang disahkan oleh Senat BKT
adalah muktamad.

2.10.8 Salah Laku Peperiksaan
Pelajar tidak boleh melakukan mana-mana salah laku peperiksaan seperti
berikut:
Memberi, memiliki atau menerima sebarang maklumat
dalam bentuk elektronik, bahan bertulis, bercetak, alat
atau objek yang dilarang daripada mana-mana pihak
semasa peperiksaan dijalankan tanpa kebenaran Ketua
Pengawas.

Menggunakan maklumat yang diperolehi seperti diatas
bagi tujuan menjawab soalan peperiksaan.

Menipu atau cuba untuk menipu atau berkelakuan
mengikut cara yang boleh ditafsirkan sebagai menipu
semasa peperiksaan akhir sedang berjalan.

38 Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII}

2.10.9 Hukuman

➢ Kes-kes salah laku peperiksaan perlu dikemukakan dengan bukti-
bukti yang sahih serta diperakukan oleh Ketua Pengawas
Peperiksaan.

➢ Gred CX akan diberikan kepada pelajar yang melakukan salah laku
peperiksaan untuk kes kali pertama dengan pengesahan
Jawatankuasa Akademik dan dikehendaki mengulang kursus
tersebut dengan kadar bayaran yang ditetapkan.

➢ Pelajar yang melakukan kesalahan kali kedua boleh ditamatkan
pengajian dengan kelulusan Senat BKT.

2.10.10 Penyelewengan Akademik

Pelajar yang melakukan penyelewengan akademik seperti berikut boleh
diberikan markah sifar (0) terhadap tugasan tersebut setelah disahkan
oleh Jawatankuasa Akademik:

➢ Plagiat tanpa menyatakan sumber asal

➢ Menciplak tugasan atau hasil kerja kursus pelajar lain

➢ Apa-apa bentuk perlakuan atau cubaan penipuan akademik selain
daripada yang dinyatakan di atas.

2.11 Sistem Penilaian

Sistem penilaian terbahagi kepada dua (2) kategori iaitu berdasarkan gred dan
LULUS atau GAGAL. Lulus atau gagal hanya digunapakai pada penilaian Latihan
Industri sahaja.

Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII} 39

2.11.1 Sistem Gred

➢ Pemberian Gred dan Mata (point) adalah berdasarkan kepada
Jadual 7 di bawah:

Jadual 7: Sistem Pengredan

JULAT GRED NILAI STATUS MARKAH LULUS
MARKAH GRED LULUS (DIPLOMA)
50%
90-100 A+ 4.0 CEMERLANG
85-89 A 4.0
80-84 A- 3.7 KEPUJIAN
75-79 B+ 3.3
70-74 B 3.0 LULUS
65-69 B- 2.7 GAGAL
60-64 C+ 2.3
55-59 C 2.0
50-54 C- 1.7
45-49 D+ 1.3
40-44 D 1.0
0-39 F0

➢ Markah dan gred LULUS sesuatu kursus teknikal dan pengajian
am adalah merujuk pada Jadual 8.

Jadual 8: Markah Lulus Kursus

BIL PEMARKAHAN MARKAH LULUS
DIPLOMA
1
2 Kursus Teknikal Amali 50% (C-)
3
Kursus Teknikal Teori 50% (C-)

Kursus Pengajian Am 50% (C-)

➢ Selain daripada gred pelajar juga boleh diberi status gred seperti
Jadual 9 bagi kes-kes berikut:

40 Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII}

Jadual 9: Status Gred

GRED KES
WD
Menarik diri dengan kebenaran. Gred yang diberikan kepada kursus, jika
WX pelajar menarik diri dengan kebenaran atau pelajar gagal hadir

peperiksaan akhir dengan alasan yang munasabah dan diterima oleh
Jawatankuasa Akademik.

(Tidak dimasukkan ke dalam pengiraan GPA dan CGPA).
Menarik diri tanpa kebenaran. Gred yang diberikan kepada kursus, jika

pelajar menarik diri tanpa kebenaran, tidak dibenarkan menduduki
peperiksaan akhir atau dibatalkan. Catatan pada sistem aplikasi

berkomputer (SPPP) adalah seperti berikut :
“AX” - Status yang dicatatkan didalam sistem terhadap pelajar yang

“BA” - tidak hadir / tidak menduduki peperiksaan akhir tanpa alasan
“BX” - yang munasabah.
Status diberi kepada pelajar yang tidak cukup kehadiran bagi
kursus yang tiada peperiksaan akhir.
Status yang diberikan kepada pelajar sekiranya disekat dari

menduduki Peperiksaan Akhir akibat kekurangan kehadiran.

“CX” - Status yang diberikan kepada pelajar yang didapati melakukan
“DX” - salah laku peperiksaan seperti meniru.

Status yang diberikan kepada pelajar yang gagal ujian kritikal.

(Dimasukkan ke dalam pengiraan GPA dan CGPA).

Tidak menduduki mana-mana kerja kursus yang ditetapkan dengan
syarat jika jumlah keseluruhan markah melebihi gred LULUS minimum
WA kursus berkenaan.

(Tidak dimasukkan ke dalam pengiraan GPA dan CGPA).

2.12 Kedudukan Akademik

Pelajar akan diberi taraf kedudukan akademik di atas keputusan penilaiannya
mengikut kategori seperti Jadual 10.

Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII} 41

Jadual 10: Kedudukan Akademik

KEDUDUKAN AKADEMIK CGPA

Kedudukan Baik CGPA  2.00
(KB)
1.70  CGPA < 2.00
Kedudukan Bersyarat
(KS) CGPA < 1.70
ATAU
Kedudukan Gagal
(KG) GPA < 1.0
(Tidak termasuk semester akhir)

ATAU
Kedudukan Bersyarat (KS) 3 kali berturut-

turut bagi Program diploma

2.13 Status Kedudukan

2.13.1 Pelajar yang mendapat Kedudukan Baik (KB), layak untuk meneruskan
pengajian ke semester berikutnya.

2.13.2 Pelajar yang mendapat keputusan Kedudukan Baik (KB) tetapi gagal
mana-mana kursus layak meneruskan pengajian ke semester berikutnya
dengan syarat wajib mengulangi kursus berkenaan sehingga lulus untuk
melayakkannya dianugerahkan diploma tertakluk kepada tempoh
maksimum pengajian.

2.13.3 Pelajar yang mendapat keputusan Kedudukan Bersyarat (KS), layak
untuk meneruskan pengajian ke semester berikutnya. Walau bagaimana
pun, pelajar hanya dibenarkan mengambil kursus dengan maksimum 12
kredit sahaja.

2.14.4 Pelajar yang mendapat keputusan Kedudukan Bersyarat (KS) tiga (3) kali
berturut-turut Program Diploma ATAU Kedudukan Gagal (KG) akan
ditamatkan pengajian.

2.14.5 Keputusan kedudukan akademik dan status penganugerahan bagi
pelajar semester akhir adalah seperti di Jadual 11.

42 Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII}

Jadual 11: Status Penganugerahan

KEDUDUKAN KETERANGAN STATUS STATUS
AKADEMIK GRADUAT PENGANUGERAHAN
CGPA ≥ 2.00
Kedudukan Baik DAN Tamat Layak
Graduat Pengajian dan Tidak Layak
(KBG) Memenuhi syarat
penganugerahan. Bergraduat
Kedudukan Baik
Tidak Graduat CGPA ≥ 2.00 Tidak Graduat
Gagal mana-mana (Mengulang
(KBTG) kursus gagal)
kursus.
Kedudukan Tidak Graduat Tidak Layak
Bersyarat 1.70 ≤ CGPA < 2.00 (Memperbaiki

(KS) gred)

Kedudukan CGPA < 1.70 Tidak Graduat Tidak Layak
Gagal ATAU
(KG)
Kedudukan Bersyarat
(KS) 3 kali berturut-turut
bagi program diploma

2.14 Pengiraan GPA dan CGPA

➢ GPA ialah Grade Point Average atau Purata Nilai Gred iaitu nilai yang didapati
secara purata terhadap keputusan yang diperoleh bagi satu semester itu.

➢ CGPA bermaksud Cumulative Grade Point Average atau Purata Nilai Gred
Kumulatif yang mana ia mendapatkan nilai purata keputusan bagi semua
semester yang telah dilalui.

➢ Elemen-elemen yang digunakan dalam pengiraan CGPA adalah:
• Bilangan Kredit
• Mata Nilai – Nilai yang dibawa oleh sesuatu gred
• (Gred A=4.00, Gred B=3.00)
• Jumlah Mata Nilai – Hasil darab Mata Nilai dengan Bilangan Kredit

Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII} 43

➢ Contoh Formula pengiraan, Keputusan Semester x:

Kursus Kredit Gred Mata Nilai Jumlah Mata Nilai

1 Kursus 1 3B 3.00 9.00
2 Kursus 2 9.00
3 Kursus 3 3B 3.00 11.10
4 Kursus 4 7.40
5 Kursus 5 3 A- 3.70 5.40
6 Kursus 6 5.40
7 Kursus 7 2 A- 3.70 6.60

2 B- 2.70

2 B- 2.70

2 B+ 3.30

Pengiraan GPA bagi Semester x:

GPA = Hasil tambah semua Jumlah Mata Nilai
Hasil tambah semua kredit

= 9.00+9.00+11.10+7.40+5.40+5.40+6.60
3+3+3+2+2+2+2

= 53.90
17

= 3.17

Pengiraan CGPA bagi Semester x:

Nilai CGPA diperoleh dengan mendapatkan purata bagi keputusan semester-
semester yang telah dilalui.

Hasil tambah semua Jumlah Mata Nilai bagi semua semester
CGPA =

Hasil tambah semua kredit bagi semua semester

44 Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII}

2.15 Syarat Penganugerahan
Syarat-syarat penganugerahan adalah seperti berikut:
CGPA ≥ 2.00 pada semester akhir

LULUS semua kursus wajib termasuk kokurikulum

LULUS Latihan Industri mengikut syarat program

KEPUJIAN Bahasa Melayu peringkat SPM / SPM (V)
atau LULUS kursus Bahasa kebangsaan A

LULUS JLPT N5

2.16 Kecemerlangan Akademik

Anugerah Anugerah Anugerah
Dekan Emas Platinum

A n u gerah A n u gerah A n u gerah
Pengarah Emas Platinum

Anugerah Pengarah Anugerah ini diberikan kepada Anugerah ini diberikan
diberikan pada setiap pelajar yang berjaya kepada pelajar yang berjaya
semester kepada pelajar bergraduat dengan
yang berjaya memperolehi bergraduat dengan
GPA 3.50 atau lebih pada mendapat CGPA 3.50 atau mendapat GPA 3.50 atau
lebih tetapi tidak mendapat lebih pada setiap semester
semester pengajian
berkenaan dengan syarat GPA 3.50 bagi setiap pengajian.
semester pengajian.
mengambil 12 kredit Catatan Anugerah Platinum
minimum. Catatan Anugerah Emas akan akan dipamerkan pada skrol
dipamerkan pada skrol dan
Catatan Anugerah transkrip. dan transkrip.
Pengarah akan
dipamerkan pada

penyata pencapaian.

Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII} 45

2.17 Pengeluaran Skrol

Penyata Pencapaian dan
Transkrip akan dikeluarkan

oleh UPP MJII

Skrol diploma akan
dikeluarkan oleh BKT dan
diserahkan kepada UPP MJII

Skrol diploma yang tidak dituntut oleh pelajar selepas lima (5) tahun, akan diserahkan kepada
SPP BKT.

2.18 Gantian Dokumen Persijilan

2.18.1 Permohonan skrol gantian perlu dibuat oleh pelajar kepada Pengarah BKT
melalui Pengarah MJII Beranang.

2.18.2 Permohonan transkrip dan penyata pencapaian gantian perlu dibuat oleh
pelajar kepada Pengarah MJII Beranang

2.18.3 Permohonan hendaklah disertakan bersama-sama dokumen-dokumen
sokongan seperti;
i. Skrol dan penyata pencapaian yang rosak, ATAU
ii. Laporan polis (kes hilang sahaja – terpakai bagi kes kehilangan Skrol
atau Penyata Pencapaian)
iii. Resit bayaran, kadar bayaran seperti Jadual 12.

46 Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII}

Jadual 12 : Kadar Bayaran Gantian Dokumen Persijilan

DOKUMEN KADAR BAYARAN URUSAN

Salinan Skrol Tersalah Cetak RM 100 SPP BKT
Salinan Skrol Seterusnya RM 100 SPP BKT
Transkrip RM 50 UPP MJII
Penyata Pencapaian RM 30 UPP MJII
Transkrip Seterusnya RM 80 UPP MJII
Penyata Pencapaian Seterusnya RM 50 UPP MJII

Buku Panduan Pelajar Edisi 2021 | MARA-Japan Industrial Institute {MJII} 47


Click to View FlipBook Version