The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by faibo80, 2019-01-21 07:47:12

dskp-pjk-tingkatan1

dskp-pjk-tingkatan1

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

kurikulum standard sekolah menengah

Pendidikan Jasmani dan
Pendidikan Kesihatan

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 1KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Pendidikan Jasmani dan
Pendidikan Kesihatan

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 1

Terbitan Terhad
Bahagian Pembangunan Kurikulum

Kementerian Pendidikan Malaysia
November 2015

Terbitan 2015
© Kementerian Pendidikan Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga
bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran
bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

ISBN: 978-967-420-136-4

KANDUNGAN

Rukun Negara ................................................................................................................ .......................................... v
Falsafah Pendidikan Kebangsaan ............................................................................................................................ vi
Kata Pengantar ........................................................................................................................................................ vii
Pendahuluan Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan ................................................................................ 1
Matlamat Umum Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan ........................................................................... 2
Objektif Umum Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan .............................................................................. 2
Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah ...................................................................................................... 4
Kemahiran Abad Ke-21 ............................................................................................................................................ 5
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi .............................................................................................. ................................... 6
Elemen Merentas Kurikulum ................................................................................................... ................................. 7
Pendidikan Jasmani
13
Pengenalan Pendidikan Jasmani .................................................................................................... ............. 14
Matlamat Pendidikan Jasmani ................................................................................................. ..................... 14
Objektif Pendidikan Jasmani ................................................................................................. ........................ 15
Fokus Pendidikan Jasmani ....................................................................................................... .................... 15
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Jasmani ....................................................................... 18
Pentaksiran Pendidikan Jasmani............................................................................................... .................... 22
Organisasi Kandungan Pendidikan Jasmani................................................................................................. 27
Bidang Kemahiran : Gimnastik Asas ............................................................................................................ 33
Bidang kemahiran : Pergerakan Berirama ....................................................................................................

KANDUNGAN

Bidang Kemahiran : Kategori Serangan; Bola Sepak ................................................................................... 39
Bidang Kemahiran : Kategori Serangan; Bola Jaring ................................................................................... 45
Bidang Kemahiran : Kategori Jaring; Bola Tampar ...................................................................................... 53
Bidang Kemahiran : Kategori Jaring; Badminton .......................................................................................... 61
Bidang Kemahiran : Olahraga Asas ............................................................................................................. 69
Bidang Kemahiran : Rekreasi dan Kesenggangan ....................................................................................... 77
Bidang Kemahiran : Komponen Kecergasan Berasaskan Kesihatan ........................................................... 83
Glosari ............................................................................................................................. .............................. 93
Pendidikan Kesihatan
Pengenalan Pendidikan Kesihatan ............................................................................................................... 99
Matlamat Pendidikan Kesihatan ............................................................................................... .................... 99
Objektif Pendidikan Kesihatan ...................................................................................................................... 99
Fokus Pendidikan Kesihatan .................................................................................................. ...................... 100
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Kesihatan..................................................................... 100
Pentaksiran Pendidikan Kesihatan................................................................................................................ 102
Organisasi Kandungan Pendidikan Kesihatan ............................................................................................. 104
Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (PEERS) .............................................................................. 109
Pemakanan ................................................................................................................... ................................ 121
Pertolongan Cemas .................................................................................................................... .................. 125
Panel Penggubal Pendidikan Jasmani ..................................................................................................................... 129
Panel Penggubal Pendidikan Kesihatan................................................................................................................... 131

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;

Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara

akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi

kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains

dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk
melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi

KATA PENGANTAR

Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang
dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2017 akan Kerangka KSSM, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan
menggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad Ke-21
yang mula dilaksanakan pada tahun 1989. KSSM digubal bagi dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan
memenuhi keperluan dasar baharu di bawah Pelan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan
Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 agar harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah menengah sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
setanding dengan standard antarabangsa. Kurikulum berasaskan
standard yang menjadi amalan antarabangsa telah dijelmakan Bagi menjayakan pelaksanaan KSSM, pengajaran dan
dalam KSSM menerusi penggubalan Dokumen Standard pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk semua mata pelajaran dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
yang mengandungi Standard Kandungan, Standard Pembelajaran Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya
dan Standard Pentaksiran. murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad
ke-21.
Usaha memasukkan Standard Pentaksiran di dalam dokumen
kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan terlibat dalam penggubalan KSSM. Semoga pelaksanaan KSSM
untuk mengenalpasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan
pelajaran, serta membolehkan guru membuat tindakan susulan Kebangsaan.
bagi mempertingkatkan pencapaian murid.
Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum

vii

viii

PENDAHULUAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1
PENDIDIKAN KESIHATAN
Kurikulum Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan digubal
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan merupakan mata berasaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang
pelajaran yang memberi penekanan kepada pembelajaran bermatlamat untuk melahirkan generasi yang seimbang dari segi
berasaskan kecekapan pergerakan dalam permainan, sukan, dan jasmani, emosi, rohani, intelek, dan sosial. Penggubalan
kecergasan melalui domain psikomotor, kognitif, dan afektif. kurikulum ini juga selaras dengan Dasar Sukan Negara serta
Kesihatan reproduktif dan sosial, kesihatan mental serta amalan mengambil kira polisi yang disyorkan oleh badan antarabangsa
gaya hidup sihat juga diperkukuhkan. seperti United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO), World Health Organization (WHO), dan
Murid dapat meningkatkan kemahiran, pengetahuan, dan nilai International Council for Health, Physical Education, Recreation-
yang akan digunakan bagi mengekalkan kecergasan dan Sports and Dance (ICHPER-SD).
kesihatan diri ke arah kesejahteraan hidup, serta jangka hayat
yang panjang dan berkualiti melalui pengalaman pembelajaran Penggubalan kurikulum ini terdiri daripada dua disiplin ilmu iaitu
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. Kurikulum Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan yang meneruskan
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan memberi kesinambungan kurikulum sekolah rendah. Prinsip Kurikulum
penekanan kepada pengukuhan pembangunan kendiri dari segi Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) masih dikekalkan iaitu
fizikal, mental, emosi, sosial, keselamatan, tanggungjawab pendidikan umum untuk semua, penggunaan disiplin ilmu yang
kendiri, interaksi, dan kerjasama. Murid menggunakan dan ada, kesepaduan antara unsur jasmani, emosi, rohani, dan
meningkatkan kemahiran penyelidikan, berfikir secara kritikal, dan intelek, penekanan nilai-nilai murni, perluasan, dan peningkatan
mengaplikasi pengetahuan saintifik, strategi, kemahiran motor, penggunaan Bahasa Melayu serta pendidikan sepanjang hayat.
kemahiran kecekapan psikososial, dan nilai dalam situasi sebenar
kehidupan harian.

1

Kurikulum Standard Sekolah Menengah Pendidikan Jasmani dan KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1
Pendidikan Kesihatan digubal untuk memastikan semua murid di
Malaysia mencapai tahap yang ditetapkan bagi setiap standard MATLAMAT UMUM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN
kandungan dan standard pembelajaran dalam satu jangka masa. KESIHATAN
Pengetahuan, kemahiran, dan nilai dalam Kurikulum Standard Kurikulum Standard Sekolah Menengah Pendidikan Jasmani dan
Sekolah Menengah Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Pendidikan Kesihatan bertujuan untuk menghasilkan murid yang
Kesihatan dapat diukur dengan jelas melalui piawaian yang berpengetahuan, berkemahiran, dan mempunyai nilai serta sikap
ditetapkan. positif bagi mengekalkan kecergasan fizikal dan kesihatan serta
mengamalkan hidup aktif ke arah kesejahteraan hidup.
National Health and Morbidity Survey (NHMS) yang dijalankan
oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) sejak tahun 1986 OBJEKTIF UMUM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN
hingga kini menunjukkan kadar peningkatan peratus rakyat KESIHATAN
Malaysia yang menghidap penyakit mental dan penyakit tidak
berjangkit seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit Murid yang mengikuti Kurikulum Standard Sekolah Menengah
kardiovaskular adalah amat membimbangkan. Kadar obesiti Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan bertujuan untuk
dalam kalangan rakyat Malaysia juga adalah paling tinggi membolehkan murid mencapai objektif yang berikut:
berbanding rakyat daripada negara-negara lain di Asia Tenggara
(KKM, 2015). Salah satu faktor penyebab obesiti adalah kurang 1. Mengaplikasi kemahiran, pengetahuan, dan nilai yang
mengamalkan gaya hidup yang sihat. Justeru itu, cara hidup aktif diperlukan untuk mengekalkan serta meningkatkan
dan sihat untuk meningkatkan tahap kecergasan dan kesihatan perkembangan fizikal, kecergasan, dan kesihatan diri;
murid perlu diperkukuhkan melalui pengetahuan, kemahiran, dan
amalan Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. 2. Memperkukuhkan kecekapan pergerakan dalam
permainan, sukan, dan kecergasan bagi mengekalkan
kecergasan dan kesihatan diri;

2

KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1

3. Melakukan aktiviti dalam suasana yang menyeronokkan
untuk meningkatkan kecergasan dan kesihatan diri;

4. Memperkukuhkan kemahiran mengurus kesihatan
reproduktif dan sosial, kesihatan mental serta amalan
gaya hidup sihat; dan

5. Meningkatkan dan mengukuhkan kemahiran komunikasi,
menjalin hubungan positif, dan menggunakan pemikiran
kreatif dan kritis menerusi aktiviti fizikal dan kesihatan bagi
membentuk jati diri.

3

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1

Standard Kurikulum Sekolah Menengah (KSSM) dibina menghayati nilai-nilai murni berteraskan keagamaan,
berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi; Kerohanian, Sikap berpengetahuan, berketerampilan, berpemikiran kritis, dan kreatif
dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri; Perkembangan Fizikal serta inovatif sebagaimana yang digambarkan dalam Rajah 1.
dan Estetika; serta Sains dan Teknologi. Enam tunjang tersebut Kurikulum Pendidikan Jasmani digubal berdasarkan kerangka
merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain KSSM iaitu memberi fokus kepada tunjang perkembangan fizikal
dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif, dan inovatif. dan estetika yang memberi penekanan kepada perkembangan
Kesepaduan ini bertujuan membangunkan modal insan yang jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri.

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah
4

KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Satu daripada hasrat KSSM adalah untuk melahirkan murid yang Jadual 1: Profil Murid
mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi fokus kepada
kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya yang PROFIL MURID PENERANGAN
berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad Ke-21
bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri yang Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan mengatasi
dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual 1 supaya kesukaran, mengatasi cabaran dengan
berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan SK dan SP kebijaksanaan, keyakinan, toleransi, dan
dalam kurikulum Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan empati.
menyumbang kepada pemerolehan Kemahiran Abad Ke-21 dalam
kalangan murid. Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan fikiran,
Berkomunikasi idea dan maklumat dengan yakin dan kreatif
Kandungan kurikulum Pendidikan Jasmani dan Pendidikan secara lisan dan bertulis, menggunakan
Kesihatan juga, digubal bagi melahirkan murid yang berdaya pelbagai media, dan teknologi.
tahan, pemikir, mahir berkomunikasi, kerja sepasukan, bersifat
ingin tahu, berprinsip, bermatlamat, penyayang atau prihatin, dan Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif dan
patriotik. inovatif; mampu untuk menangani masalah
yang kompleks dan membuat keputusan
yang beretika. Mereka berfikir tentang
pembelajaran dan diri mereka sebagai murid.
Mereka menjana soalan dan bersifat terbuka
kepada perspektif, nilai dan tradisi individu
dan masyarakat lain. Mereka berkeyakinan
dan kreatif dalam menangani bidang
pembelajaran yang baru.

Kerja Mereka boleh bekerjasama secara berkesan
Sepasukan dan harmoni dengan orang lain. Mereka
mengalas tanggungjawab bersama serta
menghormati dan menghargai sumbangan
yang diberikan oleh setiap ahli pasukan.
Mereka memperoleh kemahiran interpersonal
melalui aktiviti kolaboratif, dan ini menjadikan

5

KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1

PROFIL MURID PENERANGAN PROFIL MURID PENERANGAN
Patriotik
mereka pemimpin, dan ahli pasukan yang memastikan kelestarian alam sekitar.
lebih baik.
Mereka mempamerkan kasih sayang,
Bersifat Ingin Mereka membangunkan rasa ingin tahu sokongan dan rasa hormat terhadap negara.
Tahu semula jadi untuk meneroka strategi dan idea
baru. Mereka mempelajari kemahiran yang
diperlukan untuk menjalankan inkuiri dan
penyelidikan, serta menunjukkan sifat
berdikari dalam pembelajaran. Mereka
menikmati pengalaman pembelajaran
sepanjang hayat secara berterusan.

Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur, kesamarataan,
adil dan menghormati maruah individu,
kumpulan, dan komuniti. Mereka
bertanggungjawab atas tindakan, akibat
tindakan serta keputusan mereka.

Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan dan

membentuk pemahaman yang luas dan

seimbang merentasi pelbagai disiplin

pengetahuan. Mereka meneroka

pengetahuan dengan cekap dan berkesan

dalam konteks isu tempatan dan global.

Mereka memahami isu-isu etika atau

undang-undang berkaitan maklumat yang

diperoleh.

Penyayang atau Mereka menunjukkan empati, belas kasihan
Prihatin dan rasa hormat terhadap keperluan dan
perasaan orang lain. Mereka komited untuk
berkhidmat kepada masyarakat dan

6

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam kurikulum KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasi pengetahuan,
secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan dalam kemahiran, dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi
pengajaran dan pembelajaran bagi merangsang pemikiran menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi, dan
berstruktur dan berfokus dalam kalangan murid. Penerangan KBAT berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran berfikir
adalah berfokus kepada empat tahap pemikiran seperti Jadual 2. kritis, kreatif, menaakul, dan strategi berfikir.

Jadual 2: Tahap Pemikiran Dalam KBAT Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai sesuatu
idea secara logik dan rasional untuk membuat pertimbangan yang
TAHAP PENERANGAN wajar dengan menggunakan alasan dan bukti yang munasabah.
PEMIKIRAN
Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, kemahiran, Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk
dan nilai dalam situasi berlainan untuk menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai
Menganalisis melaksanakan sesuatu perkara. dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir
tidak mengikut kelaziman.
Mencerakinkan maklumat kepada
bahagian kecil untuk memahami dengan Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat
lebih mendalam serta hubung kait antara pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.
bahagian berkenaan.
Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan
Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan berfokus untuk menyelesaikan masalah.
menggunakan pengetahuan, pengalaman,
kemahiran, dan nilai serta memberi
justifikasi.

Mencipta Menghasilkan idea atau produk atau
kaedah yang kreatif dan inovatif.

7

KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1

KBAT boleh diaplikasi dalam bilik darjah melalui aktiviti berbentuk 2. Kelestarian Alam Sekitar
menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah, dan projek.  Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam
Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti peta jiwa murid perlu dipupuk melalui p&p semua mata pelajaran.
pemikiran, dan peta minda serta penyoalan aras tinggi untuk  Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan alam
menggalakkan murid berfikir. sekitar dalam membentuk etika murid untuk menghargai
alam.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM 3. Nilai Murni
 Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata pelajaran
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang supaya murid sedar akan kepentingan dan
diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (p&p) mengamalkannya.
selain yang ditetapkan dalam standard kandungan. Elemen-elemen  Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan dan
ini diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan keterampilan kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam kehidupan
modal insan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran harian.
semasa dan masa hadapan. Elemen-elemen di dalam EMK adalah
seperti berikut: 4. Sains dan Teknologi
 Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi dapat
1. Bahasa meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam kalangan
 Penggunaan bahasa pengantar yang betul perlu murid.
dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.  Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat membantu
 Semasa p&p bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan, serta menyumbang kepada pembelajaran yang lebih cekap
struktur ayat, tatabahasa, istilah, dan laras bahasa perlu dan berkesan.
diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea dan
berkomunikasi secara berkesan.

8

 Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam p&p KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1
merangkumi empat perkara iaitu:
o Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip,  Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui
konsep yang berkaitan dengan sains dan ubah suaian, membaiki dan mempraktikkan idea.
teknologi);
o Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan  Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu
kemahiran manipulatif tertentu); untuk memastikan pembangunan modal insan yang
o Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran, mampu menghadapi cabaran abad ke-21.
keselamatan); dan
o Penggunaan teknologi dalam aktiviti p&p.  Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam
p&p.
5. Patriotisme
 Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata 7. Keusahawanan
pelajaran, aktiviti kokurikulum, dan khidmat masyarakat.  Penerapan elemen keusahawanan bertujuan
 Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang mempunyai membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan
semangat cintakan negara dan berbangga sebagai rakyat sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.
Malaysia.  Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam p&p melalui
aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur,
6. Kreativiti dan Inovasi amanah, dan bertanggungjawab serta membangunkan
 Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi untuk minda kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke
mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mencipta pasaran.
sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau gabungan
idea yang ada. 8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
 Penerapan elemen TMK dalam p&p memastikan murid
dapat mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan
kemahiran asas TMK yang dipelajari.

9

KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 1

 Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid
menjadi kreatif malah menjadikan p&p lebih menarik dan
menyeronokkan serta meningkatkan kualiti
pembelajaran.

10

KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1

PENGENALAN PENDIDIKAN JASMANI dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani.
Kurikulum ini menyediakan murid ke arah pembinaan modal insan
Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Sekolah Menengah yang sihat dan cergas.
digubal berasaskan standard kandungan dan standard
pembelajaran yang perlu murid kuasai dan capai. Standard Penggubalan Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani juga
kandungan ialah pernyataan spesifik tentang perkara yang murid menekankan Kemahiran Abad Ke-21. Kemahiran Abad Ke-21
patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh bermatlamat menghasilkan murid berdaya tahan, pemikir, mahir
persekolahan yang merangkumi kemahiran, pengetahuan, dan berkomunikasi, kerja sepasukan, bersifat ingin tahu, berprinsip,
nilai. Standard pembelajaran merupakan satu penetapan kriteria bermaklumat, penyayang, dan patriotik.
atau indikator pencapaian setiap standard kandungan.
Tumpuan kurikulum Pendidikan Jasmani Sekolah Menengah
Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani juga digubal supaya adalah memberi murid kemahiran asas pergerakan tubuh badan,
kurikulum ini mempunyai kesamaan bagi murid kedua-dua jantina kemahiran asas sukan, permainan, rekreasi dan kesenggangan,
dengan mengekalkan prinsip-prinsip dalam Kurikulum Baru dan kecergasan dengan menerapkan nilai estetika berdasarkan
Sekolah Menengah (KBSM) Pendidikan Jasmani dan disiplin ilmu Pendidikan Jasmani. Antara disiplin tersebut
menggunakan Standard Antarabangsa Pendidikan Jasmani dan melibatkan pembelajaran motor, perkembangan motor,
Sukan Untuk Murid Sekolah oleh International Council for Health, biomekanik, fisiologi senam, psikologi sukan, sosiologi sukan, dan
Physical Education, Recreational-Sports And Dance (ICHPER- suaian fizikal. Guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan
SD) sebagai panduan. Kandungan kurikulum ini juga masih Jasmani perlu mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam
mengekalkan tiga domain pendidikan, iaitu psikomotor, kognitif, disiplin ilmu Pendidikan Jasmani. Pengajaran dan pembelajaran
dan afektif. Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Sekolah Menengah
seharusnya dilaksanakan dalam suasana didik hibur yang
Penggubalan Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Sekolah menyeronokkan dengan menekankan aspek keselamatan.
Menengah adalah bertujuan memenuhi hasrat Falsafah
Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang

13

MATLAMAT PENDIDIKAN JASMANI KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1

Kurikulum Standard Sekolah Menengah Pendidikan Jasmani 6. Mempamerkan dan mengaplikasi pelbagai prinsip,
bertujuan membina murid menjadi individu yang cergas dan sihat strategi, dan konsep pergerakan semasa melakukan
serta berkemahiran, berpengetahuan, dan mengamalkan nilai aktiviti fizikal;
murni melalui aktiviti fizikal ke arah kesejahteraan hidup.
7. Bekerjasama dan berkomunikasi dengan berkesan
OBJEKTIF PENDIDIKAN JASMANI semasa melakukan aktiviti fizikal;

Kurikulum Standard Sekolah Menengah Pendidikan Jasmani 8. Membina hubungan yang positif dan menunjukkan
bertujuan membolehkan murid mencapai objektif berikut: tanggungjawab sosial semasa melakukan aktiviti fizikal;

1. Meneroka konsep dan prinsip dalam Pendidikan Jasmani 9. Mempamerkan pengalaman pembelajaran Pendidikan
menerusi pendekatan inkuiri; Jasmani semasa melakukan aktiviti fizikal; dan

2. Mengaplikasi pengetahuan semasa melakukan aktiviti 10. Mengamalkan dan mengekalkan gaya hidup sihat untuk
fizikal; kesejahteraan.

3. Menggunakan istilah Pendidikan Jasmani untuk
berkomunikasi secara berkesan;

4. Melakukan kemahiran secara berkesan dalam pelbagai
konteks;

5. Mempamerkan dan mengaplikasi pelbagai kemahiran dan
teknik dengan berkesan semasa melakukan aktiviti fizikal;

14

FOKUS PENDIDIKAN JASMANI KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1

Terdapat tiga fokus Kurikulum Standard Sekolah Menengah 25%
Rendah Pendidikan Jasmani iaitu membina kemahiran asas bidang
pergerakan tubuh badan, permainan, sukan, rekreasi dan kecergasan
kesenggangan, dan membina kecergasan fizikal berdasarkan
konsep kecergasan berasaskan kesihatan, memupuk elemen 75%
keselamatan, tanggungjawab kendiri, interaksi sosial semasa bidang
melakukan aktiviti fizikal dan amalan etika dalam sukan. kemahiran

Kurikulum Standard Sekolah Menengah Pendidikan Jasmani Rajah 2: Pemberatan Bidang Kemahiran dan Bidang Kecergasan
Tingkatan Satu terdiri daripada Bidang Kemahiran dan Bidang
Kecergasan seperti Rajah 2. Kandungan kurikulum ini juga
dibahagikan pemberatannya sebanyak 75% Bidang Kemahiran
dan 25% Bidang Kecergasan.

15

KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Guru boleh menggunakan pembelajaran masteri, pembelajaran
PENDIDIKAN JASMANI berasaskan inkuiri, pembelajaran berasaskan projek, pendekatan
Teaching Games for Understanding (TGfU) dan strategi p&p lain.
Strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan
bersesuaian dengan kemahiran yang diajar memainkan peranan Pembelajaran Masteri
penting untuk menjadikan pembelajaran lebih seronok dan sesuai Pembelajaran masteri adalah satu pendekatan p&p di mana murid
dengan keperluan murid yang pelbagai latar belakang dan dapat menguasai objektif pembelajaran, sebelum mereka boleh
kebolehan. beralih kepada objektif yang akan datang. Melalui pendekatan
pembelajaran masteri, murid tahu dengan jelas berkaitan perkara
Pelaksanaan p&p juga menjurus kepada pencapaian standard yang akan dipelajari, dan bagaimana mereka dinilai.
pembelajaran berdasarkan kaedah pembelajaran abad ke-21. Pembelajaran masteri memberi peluang kepada murid menguasai
Guru merangsang murid dalam proses p&p melalui aplikasi konsep dan kemahiran yang ditetapkan dalam objektif
kemahiran berkomunikasi, bekerjasama, menyelesaikan masalah, pembelajaran sekiranya mereka diberi masa dan persekitaran
menganalisis, mengkonsepsi, membuat refleksi, menginovasi, pembelajaran yang betul.
dan mencipta sesuatu yang baharu. Aktiviti p&p juga memberi
penekanan kepada pembelajaran berpusatkan murid, inkuiri, dan Bagi p&p Pendidikan Jasmani, guru yang menggunakan
kerja projek. Murid juga dirangsang dengan kemahiran berfikir pembelajaran masteri perlu memberi fokus kepada objektif yang
secara kreatif dan inovatif melalui proses pengajaran dan akan dikuasai oleh murid dalam satu unit pembelajaran. Penilaian
pembelajaran serta menekankan kemahiran berfikir aras tinggi. akan dijalankan bagi mengukur pencapaian objektif bagi setiap
Guru juga perlu menerapkan elemen kreativiti dan inovasi, unit pembelajaran. Murid yang telah menguasai objektif dari satu
keusahawanan, dan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) unit pembelajaran akan melakukan aktiviti pengayaan. Manakala
dalam p&p. murid yang belum menguasai akan diberi peluang tambahan

16

KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1

untuk melakukan aktiviti sehingga semua murid mencapai objektif Bagi p&p Pendidikan Jasmani, guru menggunakan pembelajaran
unit pembelajaran. Kebanyakan murid yang tidak menguasai pada berasaskan inkuiri untuk menyelesaikan satu tugasan atau projek.
kali pertama, akan dapat mencapai penguasaan pada penilaian Guru akan mengemukakan soalan yang menjurus kepada
kedua. Dalam p&p Pendidikan Jasmani, pembelajaran masteri tugasan. Soalan-soalan adalah berbentuk fakta dan konsep yang
sesuai digunakan dalam semua kemahiran yang terdapat di merangsang kemahiran berfikir aras tinggi.
dalam Kurikulum Standard Sekolah Menengah Pendidikan
Jasmani. Bagi p&p Pendidikan Jasmani penggunaan pembelajaran
berasaskan inkuiri memberi peluang kepada murid untuk
Pembelajaran Berasaskan Inkuiri mempraktikkan kemahiran menyelesaikan masalah dan
Pembelajaran berasaskan inkuiri adalah pembelajaran yang kemahiran membuat keputusan.
berpusatkan murid. Pembelajaran berasaskan inkuiri
membolehkan murid mengaplikasi kemahiran berfikir seperti Pembelajaran Berasaskan Projek
mengingat, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, membuat Pembelajaran berasaskan projek melibatkan murid mengkaji
ramalan, dan menilai sesuatu perkara atau tugas. Pendekatan ini secara mendalam sesuatu isu atau topik, menyiasat, dan
mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif serta menghasilkan sesuatu produk dalam bentuk laporan,
meningkatkan kefahaman tentang sesuatu konsep dan persembahan, dan bahan atau objek. Bagi p&p Pendidikan
kemahiran. Jasmani, murid boleh menghasilkan projek berbentuk rutin
pergerakan gimnastik asas, rutin pergerakan berirama mengikut
Melalui pembelajaran berasaskan inkuiri murid diberi pendedahan muzik, permainan kecil, dan perancangan pelan kecergasan
dan pengetahuan tentang kaedah membuat refleksi, memantau latihan fizikal.
keupayaan menggunakan sesuatu strategi, kemahiran membuat
keputusan, dan tindakan susulan. Penghasilan sesuatu projek boleh dihasilkan secara individu,
berpasangan atau kumpulan. Pembelajaran berasaskan projek
memberi penekanan kepada pembelajaran berasaskan inkuiri.

17

KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1

Melalui pembelajaran berasaskan projek, murid perlu tahu apakah TGfU dalam p&p Pendidikan Jasmani dapat meningkatkan tahap
projek yang akan dihasilkan dan menentukan apakah yang perlu keaktifan murid, penglibatan dalam aktiviti, motivasi, dan
mereka tahu dalam menyiapkan sesuatu projek. Murid keseronokan.
menentukan kriteria projek yang disediakan, merancang masa,
peralatan yang digunakan, membuat keputusan, dan membina TGfU memberi penekanan kepada bermain dan murid diberi
persefahaman dengan pasangan atau ahli kumpulan. Projek yang pendedahan kepada masalah taktikal dan strategi dalam
dihasilkan perlu dinilai dari segi keberkesanan melalui refleksi. permainan yang diubah suai. Pada situasi permainan yang diubah
suai ini, murid dirangsang untuk membuat keputusan dengan
Pembelajaran berasaskan projek adalah pembelajaran soalan yang dikemukakan oleh guru dalam menentukan taktikal
berpusatkan murid. Murid akan melalui proses pembelajaran dan strategi yang akan digunakan. Sejajar dengan penekanan
kendiri yang membantu mereka lebih mudah memahami sesuatu kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) pendekatan TGfU boleh
konsep dan kemahiran yang mendalam berdasarkan topik di digunakan dalam p&p bidang kemahiran permainan yang terdapat
dalam projek tersebut. dalam kurikulum Pendidikan Jasmani. Pendekatan TGfU juga
menggalakkan guru menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam
Pendekatan Teaching Games for Understanding (TGfU) merancang permainan yang diubah suai bagi p&p
Pendekatan Teaching Games for Understanding (TGfU) adalah Pendidikan Jasmani.
satu pendekatan pengajaran permainan yang bertujuan menjana
kefahaman murid yang lebih menyeluruh dalam semua aspek
permainan. TGfU adalah satu pendekatan pengajaran holistik
dalam Pendidikan Jasmani yang berpusatkan murid dan
penyelesaian masalah. Ia memberi tumpuan kepada pendekatan
pengajaran melalui bermain yang menekankan konsep, taktik,
strategi, dan penyelesaian masalah. Sesuatu kemahiran hanya
akan dibangunkan mengikut keperluan semasa. Penggunaan

18

KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1

PENTAKSIRAN PENDIDIKAN JASMANI 1. Prestasi Kemahiran
Prestasi kemahiran boleh diukur berdasarkan penguasaan
Pentaksiran adalah satu proses mengumpulkan maklumat murid kemahiran mengikut petunjuk masa, jarak, ketepatan, dan
dan membuat keputusan tentang produk sesuatu proses bentuk perlakuan. Elemen-elemen setiap kemahiran dikenal
pendidikan. Pentaksiran bertujuan sebagai pengukur untuk pasti dan tahap penguasaan murid disenaraikan di dalam
menilai pencapaian murid memperoleh pengetahuan, menguasai ruangan yang disediakan.
kemahiran, dan mengamalkan nilai semasa pengajaran dan
pembelajaran.

Pentaksiran juga menyokong pembelajaran murid dan memberi 2. Senarai Semak
maklum balas berguna kepada pentadbir, guru, murid, dan ibu Senarai semak melibatkan senarai langkah-langkah
bapa atau penjaga tentang perkembangan, dan tahap pencapaian menandakan Ya atau Tidak berdasarkan perlakuan murid.
murid.
3. Rubrik
Bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani, pentaksiran dibuat Rubrik melibatkan memerihal kemahiran yang perlu dikuasai
semasa proses pengajaran dan pembelajaran yang sedang berdasarkan kriteria penilaian. Rubrik juga memberi maklum
berlaku. Ianya boleh mengukur penguasaan kemahiran- balas kualitatif terhadap prestasi murid yang melibatkan apa
kemahiran Pendidikan Jasmani menerusi domain psikomotor, yang murid telah lakukan dan tindakan yang boleh dilakukan
kognitif, dan afektif. Guru Pendidikan Jasmani boleh untuk memperbaiki kelemahan. Rubrik juga boleh digunakan
menggunakan pelbagai kaedah untuk mengukur pencapaian oleh murid sebagai penilaian kendiri.
murid. Antaranya adalah seperti berikut:
4. Portfolio
Portfolio melibatkan persembahan visual berbentuk sampel
kerja dan data prestasi dalam bentuk koleksi yang dibuat oleh

19

KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1

murid. Portfolio juga menunjukkan usaha, kemajuan, atau Standard Prestasi Pendidikan Jasmani
pencapaian dalam suatu tempoh tertentu. Guru perlu
membimbing murid menghasilkan portfolio. Standard prestasi merupakan skala rujukan guru untuk
menentukan pencapaian murid dalam menguasai standard
5. Penilaian Kendiri kandungan dan standard pembelajaran yang ditetapkan.
Penilaian kendiri membolehkan murid menilai tahap
pencapaian sendiri. Kaedah ini membolehkan murid lebih Standard prestasi dibina berdasarkan rubrik yang menunjukkan
bertanggungjawab terhadap proses pembelajaran. Melalui tahap penguasaan murid terhadap bidang kemahiran dan
kaedah ini murid boleh merancang penetapan matlamat, kecergasan yang dikuasai melalui proses pengajaran dan
menyimpan progres penguasaan kemahiran, dan pelan pembelajaran yang menggunakan ansur maju. Rubrik juga dibina
kecergasan dengan menggunakan buku log, diari, atau carta. berdasarkan taksonomi kognitif, psikomotor, dan afektif bagi
mengukur tahap pencapaian berdasarkan domain psikomotor,
6. Kertas-Pensel kognitif, dan afektif. Standard Prestasi mengandungi enam Tahap
Guru boleh mengemukakan soalan pendek yang Penguasaan yang disusun secara hierarki di mana Tahap
memerlukan murid menjawab secara ringkas berkaitan Penguasaan 1 menunjukkan pencapaian terendah sehingga
pergerakan yang dikenal pasti atau perlakuan sesuatu pencapaian tertinggi iaitu Tahap Penguasaan 6. Setiap
kemahiran atau pengetahuan. Kaedah kertas-pensel juga pernyataan tahap penguasaan ditafsirkan secara generik sebagai
merupakan satu cara tradisional untuk mengukur kefahaman aras tertentu untuk memberi gambaran holistik tentang
murid dengan menggunakan item berbentuk aneka pilihan, pencapaian murid dan pelaporan individu. Tafsiran pernyataan
berstruktur, dan esei. umum tahap penguasaan adalah seperti Jadual 3.

Guru juga boleh menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran lain
yang bersesuaian dengan keperluan sekolah, ciri-ciri murid, dan
tujuan pentaksiran.

20

KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1

PERNYATAAN UMUM TAHAP PENGUASAAN PENDIDIKAN JASMANI
Pernyataan umum tahap penguasaan Pendidikan Jasmani berdasarkan rubrik yang dijadikan sebagai panduan kepada guru untuk menilai
prestasi murid. Pernyataan umum tahap penguasaan Pendidikan Jasmani digambarkan dalam Jadual 3.

Jadual 3: Pernyataan Umum Tahap Penguasaan Pendidikan Jasmani

TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN

Meniru atau Melakukan Perkara Asas
1 Murid boleh meniru kemahiran asas atau aktiviti kecergasan yang ditunjukkan atau melakukan kemahiran yang

asas.

Mengetahui dan Memahami
2 Murid boleh melakukan dan menyatakan pengetahuan berkaitan fakta, konsep, dan prosedur bagi sesuatu

kemahiran atau aktiviti kecergasan.

Mengaplikasi dan Melakukan Kemahiran atau Aktiviti
3 Murid boleh mengingat semula dan mengaplikasi pengetahuan berkaitan fakta, konsep, prosedur, strategi, teknik,

dan maklumat semasa melakukan sesuatu kemahiran atau aktiviti kecergasan.

Mengaplikasi Pengetahuan dan Melakukan dengan Betul
4 Murid boleh mengingat semula dan mengaplikasi pengetahuan berkaitan fakta, konsep, prosedur, strategi, teknik,

dan maklumat semasa melakukan sesuatu kemahiran dengan lakuan yang betul dan berkesan.

Merancang untuk Meningkatkan Prestasi

5 Murid boleh merancang sesuatu aktiviti yang baharu atau mengimprovisasi berdasarkan pengetahuan dan
kemahiran yang dipelajari untuk meningkatkan penguasaan kemahiran dan tahap kecergasan fizikal, melakukan

aktiviti tersebut secara tekal, dan mempamerkan kemahiran interpersonal (kemahiran insaniah).

Membuat Refleksi untuk Meningkatkan Prestasi dan Amalan Gaya Hidup Sihat

6 Murid boleh membuat justifikasi berdasarkan strategi untuk meningkatkan prestasi dalam kemahiran,
kecergasan, dan mempamerkan kemahiran interpersonal serta boleh mempraktikkan kemahiran tersebut ke arah

gaya hidup sihat untuk kesejahteraan.

21

ORGANISASI KANDUNGAN PENDIDIKAN JASMANI KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1

Dokumen Kurikulum Standard Sekolah Menengah Pendidikan 5. Rekreasi dan kesenggangan yang melibatkan kemahiran
Jasmani Tingkatan Satu merupakan dokumen pembelajaran tali aras rendah (low element course), frisbee, dan sepak
untuk satu tahun persekolahan yang disusun mengikut bidang. raga ratus.
Bidang terdiri daripada kandungan kurikulum yang dikelompokkan
daripada pengetahuan, kemahiran, dan nilai yang telah dikenal Bidang Kecergasan pula terdiri daripada:
pasti untuk dikuasai dan dicapai. 1. Komponen kecergasan berasaskan kesihatan iaitu kapasiti
aerobik, kelenturan, daya tahan dan kekuatan otot,
Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tingkatan Satu terdiri komposisi badan; dan
daripada Bidang Kemahiran dan Bidang Kecergasan. 2. Pentaksiran kecergasan yang melibatkan Ujian Standard
Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah
Bidang Kemahiran terdiri daripada: Malaysia (SEGAK).
1. Gimnastik asas;
2. Pergerakan berirama; Kandungan bagi setiap bidang disusun mengikut domain
3. Permainan: psikomotor, kognitif, dan afektif. Domain psikomotor, kognitif, dan
 kategori serangan yang melibatkan bola sepak dan bola afektif diwakili lima aspek iaitu:
jaring,
 kategori jaring yang melibatkan bola tampar dan Aspek 1: Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor)
badminton; Melalui Aspek 1, murid menguasai pelbagai corak pergerakan
4. Olahraga asas yang melibatkan kemahiran asas lari pecut, dan kemahiran motor yang diperlukan untuk melakukan pelbagai
lari berganti-ganti, lompat tinggi, dan lontar peluru; dan aktiviti fizikal yang terdapat di dalam Bidang Kemahiran.

22

KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1

Aspek 2: Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan (Domain 1. Pengurusan dan keselamatan;
Kognitif) 2. Tanggungjawab kendiri;
Melalui Aspek 2, murid dapat mengaplikasi pengetahuan 3. Interaksi sosial;
berkaitan konsep, prinsip, dan strategi pergerakan dalam 4. Kumpulan dinamik; dan
pembelajaran serta mengembangkan kemahiran motor dalam 5. Etika dalam sukan.
melaksanakan aktiviti fizikal di dalam Bidang Kemahiran.
Susunan kandungan kurikulum ini adalah bertujuan memudahkan
Aspek 3: Kecergasan Meningkatkan Kesihatan (Domain pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Setiap Bidang dalam
Psikomotor) dokumen Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani Tingkatan
Melalui Aspek 3, murid berkeupayaan meningkatkan dan Satu yang hendak dicapai dinyatakan dalam lajur utama iaitu
mengekalkan tahap kecergasan untuk kesihatan dan prestasi Standard Kandungan, Standard Pembelajaran, dan Standard
fizikal dalam Bidang Kecergasan. Prestasi seperti Jadual 4.

Aspek 4: Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan Jadual 4: Organisasi DSKP
(Domain Kognitif)
Melalui Aspek 4, murid dapat mengaplikasi pengetahuan STANDARD STANDARD STANDARD
berkaitan konsep, prinsip, dan strategi meningkatkan kecergasan
untuk kesihatan dan prestasi fizikal dalam Bidang Kecergasan. KANDUNGAN PEMBELAJARAN PRESTASI

Aspek 5: Kesukanan (Domain Afektif) Penyataan spesifik Suatu penetapan Suatu set kriteria
Melalui Aspek 5, murid berkeupayaan mengukuhkan amalan
Pendidikan Jasmani menerusi elemen keselamatan, konsep tentang perkara kriteria atau indikator umum yang
sosiologi dan psikologi, prinsip, dan strategi untuk melakukan
aktiviti fizikal dengan berkesan melibatkan: yang murid patut kualiti pembelajaran menunjukkan tahap-

ketahui dan boleh dan pencapaian yang tahap prestasi yang

lakukan dalam suatu boleh diukur bagi perlu murid

tempoh setiap standard pamerkan sebagai

persekolahan kandungan. tanda bahawa

merangkumi aspek sesuatu perkara itu

pengetahuan, telah dikuasai murid

kemahiran dan nilai. (indicator of

success).

23

KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1

Lajur Standard Kandungan mengandungi kandungan yang perlu Pelaksanaan p&p Pendidikan Jasmani juga adalah sejajar dengan
dipelajari dalam satu tempoh masa, manakala lajur Standard Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1979 Perkara 2.1, iaitu jadual waktu
Pembelajaran menunjukkan apa yang murid perlu kuasai dan Pendidikan Jasmani perlu disusun dua waktu secara berselang
capai. Lajur Standard prestasi menunjukkan tahap pencapaian hari dan waktu-waktu Pendidikan Jasmani tidak boleh
murid menguasai bidang-bidang yang dipelajari. dicantumkan. Ini bermakna, satu waktu p&p Pendidikan Jasmani
sekolah menengah adalah selama 1 jam bagi satu sesi berselang
Kandungan dalam Kurikulum Standard Pendidikan Jasmani hari.
Tingkatan Satu adalah setara dengan pencapaian objektif
psikomotor, kognitif, dan afektif dalam pengajaran dan Ringkasannya adalah seperti berikut:
pembelajaran Pendidikan Jasmani. Guru boleh memulakan
pengajaran dan pembelajaran dengan Bidang Kemahiran atau Jadual 5: Kelompok Bidang Kemahiran dan Bidang Kecergasan
Bidang Kecergasan tanpa terikat dengan susunan bidang dalam Aspek 1 Kemahiran Pergerakan
kurikulum ini.
Bidang: Aspek 2 Aplikasi Pengetahuan Dalam
Bagi tujuan pengajaran Bidang Kemahiran, guru menggunakan Kemahiran Aspek 5 Pergerakan
Bidang Kemahiran yang terdiri daripada Aspek 1, Aspek 2, dan Aspek 3
Aspek 5 secara serentak. Manakala pengajaran Bidang Bidang: Aspek 4 Kesukanan
Kecergasan pula, guru menggunakan Bidang Kecergasan yang Kecergasan Aspek 5
terdiri daripada Aspek 3, Aspek 4, dan Aspek 5 secara serentak. Kecergasan Meningkatkan
Guru boleh membuat pilihan sama ada mengajar Bidang Kesihatan
Kemahiran atau Bidang Kecergasan terlebih dahulu tanpa
mengabaikan gabungan aspek yang telah ditetapkan seperti Aplikasi Pengetahuan Dalam
dalam Jadual 5. Meningkatkan Kecergasan

Kesukanan

24

KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1

CADANGAN AGIHAN MASA

Berikut adalah cadangan agihan masa bagi setiap bidang yang terdapat di dalam dokumen Kurikulum Standard Sekolah Menengah
Pendidikan Jasmani Tingkatan Satu. Cadangan agihan masa adalah berdasarkan kadar minimum masa p&p selama 35 minggu setahun.
Jumlah 54 jam adalah berdasarkan 2 jam seminggu x 36 minggu. Pelaksanaan p&p mata pelajaran Pendidikan Jasmani bagi bulan yang
pertama iaitu minggu pertama PJ:PJ, minggu kedua PJ:PK, minggu ketiga PJ:PJ, dan minggu keempat PJ:PK dan seterusnya bulan yang
berikut seperti Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.25/1998: Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan.
Cadangan agihan masa boleh dijadikan panduan kepada guru di dalam melaksanakan p&p Pendidikan Jasmani Tingkatan Satu seperti
Jadual 6.

Jadual 6: Cadangan Agihan Masa Sub Bidang Bilangan Jam
Bidang
Aspek 1 dan Aspek 2 6
KEMAHIRAN Gimnastik Asas 5
Pergerakan Berirama
KECERGASAN Kategori Serangan atau Kawasan 5
5
Bola Sepak
Bola Jaring 5
Kategori Jaring atau Dinding 5
Bola Tampar 6
Badminton 4
Olahraga Asas
Rekreasi dan Kesenggangan 10
Aspek 3 dan Aspek 4
Kapasiti Aerobik 3
Kelenturan 54
Daya Tahan dan Kekuatan Otot
Komposisi Badan
Pentaksiran Kecergasan Ujian SEGAK

Jumlah

25

KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1

26

KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1

BIDANG KEMAHIRAN : GIMNASTIK ASAS

Kemahiran gimnastik asas yang dilakukan oleh murid akan meningkatkan fleksibiliti, ketangkasan, imbangan, kekuatan, dan kawalan
badan. Menerusi kemahiran gimnastik asas Tingkatan Satu, murid menggunakan kemahiran yang spesifik untuk melakukan lantunan dan
layangan di atas trampolin. Proses p&p gimnastik asas dapat meningkatkan kemahiran interpersonal seperti interaksi, keyakinan diri, dan
kerjasama dalam kumpulan.

27

KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1

ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Kemahiran Lantunan dan Layangan Murid boleh:
1.1 Melakukan kemahiran lantunan dan 1.1.1 Membuat bentuk badan tuck, pike, dan straddle semasa layangan di atas trampolin.

layangan di atas trampolin. 1.1.2 Melakukan pelbagai putaran semasa melakukan layangan di atas trampolin.

1.1.3 Mereka cipta rutin pergerakan berdasarkan kemahiran lantunan, putaran, dan bentuk
badan di atas trampolin.

1.1.4 Melakukan persembahan rutin yang telah direka cipta.

28

KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1

ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF)

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Pengetahuan Konsep Pergerakan dan 2.1.1 Menyatakan postur badan yang sesuai untuk mengekalkan kawalan badan semasa
Prinsip Mekanik Dalam Gimnastik Asas layangan.
2.1 Menggunakan pengetahuan konsep
2.1.2 Menerangkan mekanik lakuan untuk menghasilkan lantunan yang tinggi.
pergerakan dan prinsip mekanik 2.1.3 Mengenal pasti ketinggian layangan yang sesuai untuk melakukan putaran dan
semasa melakukan lantunan dan
layangan di atas trampolin. bentuk badan di atas trampolin.
2.1.4 Mengenal pasti gabungan kemahiran lantunan, bentuk badan, dan putaran yang

sesuai digunakan semasa mereka cipta rutin pergerakan di atas trampolin.

29

KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1

ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Pengurusan dan Keselamatan 5.1.1 Bersedia dari segi pakaian, peralatan, dan kawasan yang selamat dan sesuai.
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen 5.1.2 Mengenal pasti peralatan keselamatan yang boleh mengurangkan risiko kecederaan

pengurusan dan keselamatan. berdasarkan aktiviti fizikal tertentu.
5.1.3 Mematuhi langkah-langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti fizikal.

Tanggungjawab Kendiri 5.2.1 Mempamerkan keseronokan semasa melakukan aktiviti.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
5.2.2 Menetapkan matlamat kendiri dalam melakukan aktiviti.
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal. 5.2.3 Melibatkan diri dalam merancang aktiviti fizikal untuk mencapai matlamat.

5.2.4 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti
dalam pelbagai situasi.

Interaksi Sosial 5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa melakukan aktiviti.
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara 5.3.2 Memberikan penghargaan terhadap pendapat dan kelebihan rakan.
5.3.3 Berinteraksi secara positif dalam pelbagai situasi semasa melakukan aktiviti.
semasa melakukan aktiviti fizikal.

30

KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1

ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Dinamika Kumpulan 5.4.1 Memainkan peranan secara aktif semasa melakukan aktiviti dalam kumpulan.
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.2
Bekerjasama mencapai matlamat yang sama semasa melakukan aktiviti fizikal
dalam kumpulan semasa melakukan dalam kumpulan.
aktiviti fizikal.

5.4.3 Bekerjasama menyelesaikan masalah yang berlaku semasa melakukan aktiviti fizikal
dan bersepakat dalam membuat penyelesaian.

Etika dalam Sukan 5.5.1 Mempamerkan etika kesukanan sebagai pemain dan penonton.
5.5 Mengaplikasikan etika dalam sukan
5.5.2 Mempamerkan semangat kesukanan dan permainan bersih (fairplay) dalam
semasa melakukan aktiviti fizikal. permainan.

31

KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1

TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI
1
2 TAFSIRAN
3
4  Boleh meniru kemahiran lantunan menggunakan pelbagai bahagian badan serta membuat bentuk
badan berdasarkan huruf dan putaran semasa layangan di atas trampolin.
5
 Boleh melakukan dan menyatakan postur badan, mekanik lakuan, dan ketinggian layangan yang
6 sesuai semasa melakukan lantunan, putaran, dan bentuk badan di atas trampolin.

 Boleh mengingat semula dan mengaplikasi postur badan, mekanik lakuan, dan ketinggian
layangan semasa melakukan kemahiran lantunan, putaran, dan bentuk badan tuck, pike, dan
straddle di atas trampolin.

 Boleh menyatakan dan mengaplikasi postur badan, mekanik lakuan, dan ketinggian layangan
semasa melakukan kemahiran lantunan, putaran, dan bentuk badan tuck, pike, dan straddle
dengan lakuan yang betul di atas trampolin.

 Boleh merancang rutin pergerakan yang melibatkan kemahiran lantunan, membentuk badan, dan
putaran di atas trampolin.

 Boleh melakukan persembahan rutin pergerakan yang telah direka cipta.
 Boleh mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan semasa melakukan

aktiviti gimnastik asas.

 Boleh membuat refleksi berdasarkan rutin pergerakan yang telah direkacipta berdasarkan
persembahan serta mencadangkan penambahbaikan rutin pergerakan tersebut.

 Boleh menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti gimnastik
asas.

 Boleh melakukan kemahiran dalam gimnastik sebagai aktiviti untuk meningkatkan kecergasan
fizikal.

32

KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1

BIDANG KEMAHIRAN : PERGERAKAN BERIRAMA

Pergerakan berirama merupakan medium penting untuk menggalakkan murid kreatif dan menguasai kemahiran sosial. Pergerakan
berirama bagi murid Tingkatan Satu memberi penekanan kepada kemahiran pergerakan dalam tarian tradisional dan etnik. Menerusi
kemahiran ini, murid boleh mengimprovisasi pergerakan dalam tarian tradisional dan etnik mengikut kreativiti dan membuat persembahan.

33

KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1

ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Pergerakan Berirama Murid boleh:
1.2 Melakukan pelbagai corak pergerakan 1.2.1 Mereka cipta pergerakan kreatif mengikut muzik yang didengar.

mengikut muzik yang didengar. 1.2.2 Melakukan kemahiran dalam tarian joget dan sumazau mengikut muzik yang
didengar.

1.2.3 Mereka cipta pergerakan tarian menggunakan langkah joget dan sumazau serta
mempersembahkan mengikut muzik.

ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF)

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Pengetahuan Konsep Pergerakan Dalam 2.1.1 Memerihalkan tema, pergerakan lokomotor, bukan lokomotor dan langkah lurus
Pergerakan Berirama dalam pergerakan kreatif yang direka cipta.
2.1 Menggunakan pengetahuan konsep
2.1.2 Mengenal pasti pergerakan lokomotor, bukan lokomotor, dan konsep pergerakan
pergerakan bagi pergerakan berirama. yang digunakan dalam tarian joget dan sumazau.

2.1.3 Menjelaskan perkaitan antara konsep pergerakan dengan nilai estetika berdasarkan
rutin pergerakan tarian yang direka cipta.

34

KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1

ASPEK 5 : KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Pengurusan dan Keselamatan 5.1.1 Bersedia dari segi pakaian, peralatan, dan kawasan yang selamat dan sesuai.
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen 5.1.2 Mengenal pasti peralatan keselamatan yang boleh mengurangkan risiko kecederaan

pengurusan dan keselamatan. berdasarkan aktiviti fizikal tertentu.
5.1.3 Mematuhi langkah-langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti fizikal.

Tanggungjawab Kendiri 5.2.1 Mempamerkan keseronokan semasa melakukan aktiviti.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
5.2.2 Menetapkan matlamat kendiri dalam melakukan aktiviti.
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal. 5.2.3 Melibatkan diri dalam merancang aktiviti fizikal untuk mencapai matlamat.

5.2.4 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti
dalam pelbagai situasi.

Interaksi Sosial 5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa melakukan aktiviti.
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara 5.3.2 Memberikan penghargaan terhadap pendapat dan kelebihan rakan.
5.3.3 Berinteraksi secara positif dalam pelbagai situasi semasa melakukan aktiviti.
semasa melakukan aktiviti fizikal.

35

KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1

ASPEK 2 : APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF)

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Dinamika Kumpulan 5.4.1 Memainkan peranan secara aktif semasa melakukan aktiviti dalam kumpulan.
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 5.4.2
Bekerjasama mencapai matlamat yang sama semasa melakukan aktiviti fizikal
dalam kumpulan semasa melakukan dalam kumpulan.
aktiviti fizikal.

5.4.3 Bekerjasama menyelesaikan masalah yang berlaku semasa melakukan aktiviti fizikal
dan bersepakat dalam membuat penyelesaian.

Etika dalam Sukan 5.5.1 Mempamerkan etika kesukanan sebagai pemain dan penonton.
5.5 Mengaplikasi etika dalam sukan
5.5.2 Mempamerkan semangat kesukanan dan permainan bersih (fairplay) dalam
semasa melakukan aktiviti fizikal. permainan.

36

KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1

TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI
1
2 TAFSIRAN

3  Boleh meniru langkah tarian joget dan sumazau yang ditunjukkan mengikut muzik yang didengar.
4  Boleh mengenal pasti tema pergerakan kreatif.
5
 Boleh menyenaraikan pergerakan lokomotor, bukan lokomotor, dan langkah lurus yang digunakan
dalam pergerakan direka cipta.

 Boleh menyatakan dan melakukan pergerakan lokomotor, bukan lokomotor, dan konsep
pergerakan yang digunakan dalam tarian joget dan sumazau.

 Boleh menyatakan dan mengamalkan nilai estetika dalam pergerakan berirama.

 Boleh mengabungkan pergerakan lokomotor, bukan lokomotor dan langkah lurus dalam satu
rangkaian pergerakan berdasarkan tema.

 Boleh mengingat dan mengaplikasi pergerakan lokomotor, bukan lokomotor, dan konsep
pergerakan dalam tarian joget dan sumazau mengikut muzik yang didengar.

 Boleh melakukan rangkaian pergerakan kreatif bertema mengikut muzik yang didengar.
 Boleh menyatakan dan mengaplikasi pergerakan lokomotor, bukan lokomotor, dan konsep

pergerakan semasa melakukan tarian joget dan sumazau dengan langkah dan lakuan yang betul
mengikut muzik yang didengar.

 Boleh membuat penambahbaikan rangkaian pergerakan yang telah direka cipta.
 Boleh merancang dan mempersembahkan pergerakan dalam tarian dengan mengimprovisasi

langkah tarian joget dan sumazau mengikut muzik yang didengar.
 Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti pergerakan berirama.

37

KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1

TAHAP PENGUASAAN STANDARD PRESTASI
6
TAFSIRAN

 Boleh membuat refleksi ke atas tarian yang telah direka cipta dan persembahan yang telah
dilakukan serta mencadangkan penambahbaikan.

 Boleh membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti
pergerakan berirama.

 Boleh melakukan kemahiran pergerakan berirama sebagai aktiviti untuk meningkatkan kecergasan
fizikal.

38

KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1

BIDANG KEMAHIRAN
KATEGORI SERANGAN : BOLA SEPAK

Bola sepak merupakan permainan dalam kategori serangan, (Bunker & Thorpe, 1982). Menerusi kemahiran bola sepak di Tingkatan Satu,
murid diberi pendedahan kemahiran menghantar, menyerkap, menanduk, mengelecek, takel, menjaring, dan menjaga gawang. Kandungan
dalam bidang ini membolehkan murid mengaplikasi prinsip mekanik dan konsep pergerakan semasa bermain permainan kecil yang
memberi fokus kepada penggunaan kemahiran bola sepak.

39

KSSM PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1

ASPEK 1 : KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Kemahiran Asas Bola Sepak Murid boleh:

1.3 Melakukan kemahiran asas bola sepak 1.3.1 Melakukan kemahiran menghantar bola secara leret, lambung, dan menanduk dalam

dengan lakuan yang betul. situasi permainan.

1.3.2 Melakukan kemahiran menyerkap bola leret dan bola tinggi dalam situasi permainan.

1.3.3 Melakukan kemahiran mengelecek bola dalam situasi permainan.

1.3.4 Melakukan kemahiran takel depan dan takel sisi dalam situasi permainan.

1.3.5 Melakukan pelbagai kemahiran menjaring dengan pelbagai cara dalam situasi
permainan.

1.3.6 Melakukan kemahiran menjaga gawang dengan pelbagai cara dalam situasi
permainan.

40


Click to View FlipBook Version