The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Promphat Apiromyanont, 2019-12-10 21:18:05

คู่มือการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน

คู่มือการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายในคาอธิบายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุ ภายใน (แบบ ปค. ๔)

(๑) ระบชุ อ่ื หน่วยงานที่ประเมนิ องค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับหนว่ ยงาน
(๒) ระบุวันเดอื นปสี ้ินรอบระยะเวลาการดาเนินงานประจาปที ่ปี ระเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(๓) ระบอุ งค์ประกอบของการควบคมุ ภายใน ๕ องคป์ ระกอบ
(๔) ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมความเส่ียงที่ยังมีอยู่/

จดุ ออ่ น
(๕) สรุปผลการประเมนิ โดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายในทัง้ ๕ องคป์ ระกอบ
(๖) ลงลายมอื ช่ือหวั หนา้ หนว่ ยงาน
(๗) ระบุตาแหนง่ หวั หน้าหนว่ ยงาน
(๘) ระบุวนั เดอื นปีทร่ี ายงาน

ตวั อยา่ ง ณ

หน่วยงาน................................. แบบ ปค. ๔
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุ ภายใน
สาหรบั ระยะเวลาดาเนินงาน สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องคป์ ระกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ /ข้อสรุป

๑. สภาพแวดลอ้ มการควบคมุ
ผู้กากับดูแลและฝ่ายบริหารสร้างบรรยากาศให้ สภาพแวดล้อมการควบคุมของหน่วยงาน ใน

ทุกระดับตระหนักถึงความสาคัญและการดาเนินงาน ภาพรวมมีความเหมาะสม มีการกาหนดมาตรฐาน
ตามความคาดหวังของผู้กากับดูแลและฝ่ายบริหาร ทางคุณธรรมและจริยธรรมขึ้นภายในหน่วยงานและ
โดยหน่วยงานยึดมั่นในคุณค่าของความซ่ือสัตย์และ แจ้งให้ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งเปิด
จริยธรรม และมีการกากับดูแล พัฒนา หรือปรับปรุง โอกาสให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของ
การควบคุมภายใน รวมถึงการดาเนินการเกี่ยวกับ ตนอย่างเต็มศักยภาพ และให้ความสาคัญกับความ
การควบคุมภายใน โดยผู้กากับดูแลอย่างเป็นอิสระ ซ่ือสัตย์และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน อย่างไร
จากฝ่ายบริหาร มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับ กต็ ามยังคงต้องปรับปรุงระบบการตดิ ตามประเมนิ ผล
บัญชา อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม การปฏิบัติงานของแต่ละงานให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ รวมท้ังมุ่งมั่นในการสร้าง เพื่อกากับให้การควบคุมภายในมีความเหมาะสม
แรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ เพยี งพอมากข้ึน
ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
รวมทั้งกาหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ต่อผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน

๒. การประเมนิ ความเสยี่ ง
หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง การจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีมกี ารกาหนด

เป็นประจา เพ่ือระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงที่มี วัตถุประสงคข์ องการปฏิบตั ิงานครอบคลุมทุกภารกิจ
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และตวั ชว้ี ัดที่ชดั เจน มีการประเมินความเสย่ี ง โดยใช้
โดยระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของ กระบวนการมสี ว่ นรว่ มระหว่างผูบ้ ริหารและบุคลากร
การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ ทาให้การจัดกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์และ
หน่วยงานไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอ ที่จะสามารถระบุ เป้าหมาย มีการระบุความเส่ียงซ่ึงอาจมีผลกระทบ
และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ต่อการดาเนินงาน รวมท้ังการวิเคราะห์ความเสี่ยงองคป์ ระกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ /ข้อสรปุ

นอกจากนี้ยังระบุความเส่ียงที่มีผลต่อการบรรลุ ท่ีอาจเกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
วัตถุประสงค์อย่างครอบคลุม ท้ังหน่วยงานและ มกี ารบรหิ ารความเสี่ยง โดยวิธีทีเ่ หมาะสม ยอมรับได้
วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกาหนดวิธีการจัดการ โดยเน้นการติดตามผลการปฏิบัติงานตามวิธี
ความเสี่ยง รวมทง้ั พิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดการทุจริต การควบคมุ ทกี่ าหนด
เพื่อประกอบการประเมินความเส่ียงท่ีส่งผล ต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งระบุและประเมิน
การเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อ
ระบบการควบคมุ ภายใน

๓. กจิ กรรมการควบคุม
หน่วยงานมีกิจกรรมการปฏิบัติท่ีกาหนดไว้ใน กิจกรรมการควบคุมของหน่วยงาน มีความ

นโยบายและกระบวนการดาเนินงาน โดยระบุและ เหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของ
พัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเส่ียงให้อยู่ใน บุคลากรแต่ละคนอย่างชัดเจน โดยการจัดทาคาสั่ง
ระดับท่ียอมรับได้ รวมทั้งระบุและพัฒนากิจกรรม มอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร มีคู่มือการ
การควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุน ปฏิบัติงานและปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม
การบรรลุวัตถุประสงค์ จัดให้มีกิจกรรมการควบคุม มกี ารสอบทานการควบคุมเป็นระยะ เพ่ือความมั่นใจ
โดยกาหนดผลสาเร็จท่ีคาดหวัง และ ข้ันตอน วา่ กจิ กรรมการควบคมุ มปี ระสิทธผิ ลและคุม้ ค่า
การปฏิบัตงิ านไว้ในนโยบายเพื่อนาไปสู่การปฏบิ ตั จิ ริง

๔. สารสนเทศและการสอ่ื สาร

หน่วยงานจัดทาหรือจัดหาและใช้สารสนเทศท่ี ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความ

เก่ียวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ เหมาะสม กล่าวคือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้

ตามการควบคุมภายในท่ีกาหนด โดยมีการส่ือสารภายใน งานได้ครอบคลุมระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและ

เก่ียวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความ หน่วยงานท่ีตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค รวมท้ังจัดหา

รับผิดชอบท่ีมีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจาเป็น รูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา และสะดวกต่อ

ในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมท่ี ผู้ใช้ เช่น ระบบงานสารบรรณ ระบบการจัดสรร

กาหนด และมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเก่ียวกับ งบประมาณ รวมท้ังระบบงานทะเบียนนักศึกษา

เร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุม เป็นต้น ตลอดจนได้จัดทาส่ือประชาสัมพันธ์

ภายในท่กี าหนด ในรูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่ ทั้งภายในและภายนอก

หน่วยงานองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมนิ /ข้อสรุป

๕. กิจกรรมการตดิ ตามผล
หน่วยงานระบุ พัฒนา และดาเนินการประเมินผล ระบบติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม

ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผล โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบ
เป็นรายคร้ังตามท่ีกาหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มี การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมิน
การปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากรใน
ประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของ สังกัด ผลการประเมินมีการจัดทารายงานพร้อม
การควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร และ ข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูง เพ่ือส่ังการแก้ไข
ผู้กากับดแู ล เพื่อให้ผรู้ ับผดิ ชอบสามารถสงั่ การแก้ไขได้ และกาหนดไว้ในแผนปฏบิ ตั งิ านประจาปตี อ่ ไป
อย่างเหมาะสม

ผลการประเมินโดยรวม
หน่วยงาน มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผล เพียงพอ

ท่ีจะทาให้การปฏิบัติงานประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมท่ีต้องปรับปรุง
กระบวนการควบคุมภายในเพื่อให้การปฏิบัติงานมปี ระสิทธิภาพและประสทิ ธผิ ลยิ่งขนึ้ จึงได้กาหนดวิธกี ารและ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมไว้

ลายมอื ช่อื ........................................................
(..............................................)

ตาแหนง่ ....ผอู้ านวยการ.....................................
วันท่ี ....... เดอื น .................... พ.ศ. ๒๕๖๑

ระบชุ อื่ หนว่ ยงาน..
รายงานการประเมนิ ผ
สาหรับระยะเวลาการดาเนินงาน สิน้

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจดั ตง้ั ความเสีย่ ง การควบคมุ ภายใน
หนว่ ยงานยอ่ ย ทมี่ อี ยู่

หรือภารกิจตามแผนการดาเนนิ งาน
หรอื ภารกิจอ่ืน ๆ ที่สาคัญของ
หน่วยงานย่อย/วัตถุประสงค์

แบบ ปค.๕19

.........................
ผลการควบคุมภายใน
นสดุ วนั ที่ ๓๐ กนั ยายน พ.ศ. ๒๕XX

การประเมนิ ผลการ ความเสี่ยง การปรับปรุงการ หนว่ ยงานท่ี
ควบคมุ ภายใน ทยี่ ังมอี ยู่ ควบคุมภายใน ผ้รู บั ผดิ ชอบ

ลายมอื ช่ือ ………………………………………...……..
(.....................................................)

ตาแหนง่ ผู้อานวยการ.....................................
วนั ที่ .............. เดือน…………… พ.ศ. ๒๕xxคาอธิบายแบบรายงานการประเมนิ ผลการควบคมุ ภายใน (แบบ ปค. ๕)

(๑) ระบชุ ื่อหนว่ ยงานที่ประเมนิ ผลการควบคมุ ภายในระดับหนว่ ยงาน
(๒) ระบวุ นั เดอื นปีส้นิ รอบระยะเวลาการดาเนินงานประจาปีทปี่ ระเมนิ ผลการควบคุมภายใน
(๓) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานย่อย หรือภารกิจตามแผนการดาเนินงาน หรือภารกิจ

อืน่ ๆ ทสี่ าคญั ของหนว่ ยงานยอ่ ย และวตั ถุประสงคข์ องภารกจิ ดังกล่าวทปี่ ระเมนิ
(๔) ระบคุ วามเส่ยี งสาคญั ของแต่ละภารกิจ
(๕) ระบุการควบคมุ ภายในของแต่ละภารกจิ เพอ่ื ลดหรือควบคมุ ความเส่ยี ง เช่น ขน้ั ตอน วิธีปฏบิ ัติงาน

กฎเกณฑ์
(๖) ระบผุ ลการประเมินการควบคมุ ภายในวา่ มีความเพยี งพอและปฏบิ ัตติ ามอยา่ งต่อเน่อื งหรือไม่
(๗) ระบุความเส่ียงทีย่ งั มีอยซู่ ึ่งมีผลกระทบตอ่ การบรรลุวัตถปุ ระสงค์ของแตล่ ะภารกจิ
(๘) ระบุการปรับปรงุ การควบคมุ ภายในเพือ่ ปอ้ งกันหรือลดความเสยี่ งตาม (๗) ในปีงบประมาณถัดไป
(๙) ระบุช่ือหน่วยงานทร่ี ับผิดชอบการปรบั ปรงุ การควบคุมภายใน
(๑๐) ลงลายมอื ชอื่ หวั หนา้ หนว่ ยงาน
(๑๑) ระบุตาแหนง่ หวั หนา้ หนว่ ยงาน
(๑๒) ระบวุ ันเดอื นปที รี่ ายงาน

ตวั อ

หน่วยงาน...........
รายงานการประเมนิ ผ
สาหรับระยะเวลาการดาเนนิ งาน สนิ้

ภารกิจตามกฎหมายทีจ่ ัดต้ัง

หนว่ ยงานของรัฐ ความเส่ยี ง การควบคมุ ภายใ
หรือภารกจิ ตามแผนการดาเนินงาน ทีม่ ีอยู่

หรอื ภารกจิ อน่ื ๆ ท่ีสาคญั ของ

หน่วยงานของรัฐ/วตั ถุประสงค์

๑. จดั ทายทุ ธศาสตร์แผนพฒั นาและ

มาตรฐานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย

วัตถปุ ระสงค์

เพอ่ื ให้การจดั ทายุทธศาสตร์ ๑. แผนปฏิบัติราชการ ๑. มีการศึกษาวิเครา

เปา้ หมาย และแผนพฒั นาการศกึ ษา ประจาปจี ดั ทาลา่ ชา้ ข้อมลู ข่าวสารทางด้า

นอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั ไมเ่ ปน็ ไปตามระยะ นโยบายและแผน แล

ของหน่วยงาน/สถานศกึ ษา สอดคล้อง เวลาทก่ี าหนด ข้อมลู ดา้ นอน่ื ๆ ที่

กบั นโยบาย มาตรฐานการศกึ ษา ๒. สถานศึกษาขาด เกย่ี วข้อง

แผนการศึกษาชาติ และแผนพฒั นา ความเข้าใจรูปแบบ ๒. จัดรวบรวมข้อมูล

การรายงานข้อมลู ทาให้ ขา่ วสารดา้ นนโยบาย

อยา่ ง ธ

....................... แบบ ปค. ๕
ผลการควบคมุ ภายใน
นสดุ วันท่ี ๓๐ กนั ยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ใน การประเมินผล ความเส่ยี ง การปรับปรงุ การควบคุม หนว่ ยงานที่
การควบคมุ ทีย่ งั มีอยู่ ภายใน รบั ผิดชอบ

ภายใน

าะห์ ผลการประเมิน สถานศกึ ษาขาดความ ๑. มอบหมายผู้รับผดิ ชอบ สานักงาน

าน พบวา่ เข้าใจรปู แบบการรายงาน โดยจัดทาเป็นคาส่งั และ กศน. จังหวัด

ละ การควบคมุ ท่มี อี ยู่ ข้อมูล ทาให้การจัดสง่ กาหนดเวลาแลว้ เสรจ็

ไมเ่ พยี งพอที่จะลด รายงานลา่ ช้าและข้อมูล ๒. จดั ทาระบบฐานข้อมลู

ความเส่ยี งได้ ไมค่ รบถว้ น เนอื่ งจากมี คลังขอ้ มลู กลางทม่ี ีรปู แบบ

ล การเปล่ียนแปลง เครอ่ื งมือของรายงานข้อมูล

ย ผูร้ ับผดิ ชอบ ทเ่ี ข้าใจง่าย เพอ่ื ความ

ภารกจิ ตามกฎหมายทจ่ี ดั ต้ัง

หน่วยงานของรัฐ ความเส่ยี ง การควบคมุ ภายใ
หรอื ภารกจิ ตามแผนการดาเนินงาน ท่ีมีอยู่

หรอื ภารกิจอื่นๆ ที่สาคญั ของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

การศึกษานอกระบบและการศกึ ษา การจัดส่งรายงานล่าชา้ แผน และข้อมลู อน่ื

ตามอัธยาศยั และข้อมูลไม่ครบถ้วน เกยี่ วข้อง

๓. การตดิ ตามและ ๓. กาหนดแนวทางก

ประเมนิ ผลการดาเนนิ ปฏบิ ตั ิงานเสนอ

งานตามแผนงานและ ผ้บู ังคับบัญชาเพ่ือ

งบประมาณประจาปีของ พจิ ารณาแจง้ ต่อบุคล

หน่วยงานไม่เปน็ ไปตาม ผเู้ กี่ยวขอ้ งทราบ

ระยะเวลาทีก่ าหนด ๔. ดาเนนิ งานตาม

แผนงาน/โครงการ

๕. ตดิ ตาม ประเมินผ

รายงานผลการ

ดาเนนิ งาน และสรปุ

การดาเนินงานตอ่

หนว่ ยงานที่เก่ยี วขอ้ใน การประเมนิ ผล ความเสยี่ ง การปรับปรุงการควบคุม หนว่ ยงานท่ี
การควบคมุ ทีย่ ังมอี ยู่ ภายใน รบั ผดิ ชอบ

ภายใน

ๆ ที่ สะดวก รวดเร็วตอ่ การ
รายงานและรวบรวมขอ้ มูล
การ ๓. ผบู้ ังคบั บัญชา
ควบคุมดูแลใหห้ วั หนา้ กลุม่
ลากร งานกากบั ตดิ ตาม และให้
คาปรึกษาแก่ผปู้ ฏิบัติงาน
อย่างต่อเน่ืองและสมา่ เสมอ

ผล
ปผล
อง

ภารกจิ ตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง

หนว่ ยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใ
หรือภารกจิ ตามแผนการดาเนนิ งาน ทมี่ ีอยู่

หรอื ภารกจิ อน่ื ๆ ท่ีสาคญั ของ

หน่วยงานของรัฐ/วตั ถุประสงค์

๒. สง่ เสรมิ สนบั สนุนการวิจัยและ

พฒั นาการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธั ยาศัย

วัตถปุ ระสงค์

๑) เพื่อสง่ เสรมิ สนับสนุนการวจิ ยั ๑. ครูขาดความรแู้ ละ ๑. ประชมุ ผู้เกย่ี วข้อ

และพัฒนาการศึกษานอกระบบและ ทกั ษะด้านกระบวนการ เพื่อกาหนดแผนการ

การศึกษาตามอัธยาศยั จัดการเรยี นรูเ้ ก่ยี วกบั กจิ กรรม

๒) เพอ่ื พัฒนาผเู้ รียนใหม้ ีคุณภาพ งานการศึกษานอกระบบ ๒. ดาเนนิ การจัด

ตามมาตรฐานการศกึ ษา และมี ๒. ผเู้ รียนบางสว่ นมีเวลา กิจกรรมตามแผนท่ี

ผลสมั ฤทธิท์ างการเรยี นตามเป้าหมาย วา่ งไมต่ รงกบั การจดั กาหนด

ท่สี ถานศกึ ษากาหนด กจิ กรรมการเรียน ๓. มีการนิเทศตดิ ตา

๓) เพ่ือให้กลมุ่ เป้าหมายได้พฒั นา การสอน การจัดกิจกรรมการเ

ความรู้ ความสามารถ และทกั ษะใน ๓. การพฒั นาหลักสตู ร การสอนเปน็ รายภาค

การประกอบอาชพี ยงั ไมท่ นั สมยั ไมเ่ ป็นไป เรยี นหรอื รายไตรมา

ตามความต้องการของ ๔. มกี ารสรุปผลและ

ผู้เรียนเทา่ ท่คี วร รายงานผลการจดั

กิจกรรมเม่ือจบหลกัใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรุงการควบคุม หน่วยงานท่ี
การควบคุม ที่ยังมีอยู่ ภายใน รับผิดชอบ

ภายใน

อง ผลการประเมนิ ครขู าดความร้แู ละทกั ษะ ๑. จัดอบรมใหค้ วามรู้แก่ สานกั งาน

รจัด พบว่า ด้านกระบวนการจดั การ ครูผู้สอน และศึกษาดูงาน กศน. จังหวัด

การควบคุมท่ีมีอยู่ เรียนรเู้ ก่ยี วกับงาน สถานทมี่ กี ารจดั การเรียน

ไมเ่ พยี งพอทจี่ ะลด การศึกษานอกระบบ การสอนดีเด่น เพอื่ นามา

ความเสี่ยงได้ เนื่องจากครูบางคนไมม่ ี ปรบั ปรงุ พฒั นาการเรียน

วุฒทิ างการศกึ ษาโดยตรง การสอน

าม ๒. จัดใหม้ ีการสอนเสริมและ

เรียน ติวเขม้ ในรายวิชาท่ผี เู้ รียนไม่

ค สามารถเข้าร่วมกจิ กรรม

าส การเรยี นการสอนได้

ะ ๓. ควบคุมการจดั กิจกรรม

ทกุ โครงการใหเ้ ปน็ ไปตาม

กสตู ร

ภารกจิ ตามกฎหมายท่จี ดั ต้ัง ความเส่ยี ง การควบคุมภายใ
หน่วยงานของรัฐ ท่มี ีอยู่

หรือภารกจิ ตามแผนการดาเนนิ งาน ๕. มีคมู่ อื การดาเนนิ
หรือภารกิจอืน่ ๆ ท่ีสาคญั ของ จดั กิจกรรม เชน่ คมู่
หนว่ ยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ ดาเนินงานหลักสูตร
การศกึ ษานอกระบบ
ระดบั การศกึ ษาขนั้
พ้ืนฐาน พทุ ธศักราช
๒๕๕๑ (ฉบบั ปรับปร
พ.ศ. ๒๕๕๕) คูม่ อื ก
การศึกษาตอ่ เนอื่ ง (ฉ
ปรบั ปรงุ พ.ศ. ๒๕๖
และคู่มอื การดาเนนิ ง
เทยี บระดับการศกึ ษ
(ฉบับปรบั ปรงุ พ.ศ
๒๕๕๙)ใน การประเมนิ ผล ความเสยี่ ง การปรบั ปรงุ การควบคุม หนว่ ยงานท่ี
การควบคมุ ที่ยังมอี ยู่ ภายใน รบั ผิดชอบ

ภายใน

นงาน แผน รวมท้ังพฒั นาหลักสตู ร
มือการ ทอ้ งถนิ่ ใหม้ คี วามทนั สมยั
รุง
การจดั
ฉบับ
๖๑)
งาน
ษา
ศ.

ภารกิจตามกฎหมายทจ่ี ดั ต้ัง

หนว่ ยงานของรัฐ การควบคมุ ภายใ
ทมี่ ีอยู่
หรอื ภารกจิ ตามแผนการดาเนินงาน ความเสี่ยง
๑. ศกึ ษาสภาพปัจจ
หรือภารกจิ อ่นื ๆ ท่ีสาคญั ของ ปัญหา และความ
ตอ้ งการ เพอ่ื ประกอ
หนว่ ยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ การตัดสินใจวางแผน
และกาหนดทางเลอื ก
๓. กากับดูแล นิเทศติดตาม และ ๒. มกี ารกาหนดแผน
นิเทศ ตรวจสอบ
ประเมนิ ผลการศึกษานอกระบบและ ตดิ ตามประเมนิ ผล
การปฏบิ ัติงาน
การศกึ ษาตามอธั ยาศยั ของ ๓. มกี ารสร้างสื่อ
เครือ่ งมอื เพอ่ื ใช้ใน
สถานศกึ ษาและภาคีเครอื ขา่ ย การนิเทศ

วัตถปุ ระสงค์

เพอื่ นเิ ทศตดิ ตาม ประเมินผล ๑. ข้อมูลจากการนิเทศ

การจัดการศกึ ษาของสถานศึกษาให้ ตดิ ตามผล รวมท้งั

สอดคลอ้ งกบั นโยบายจดุ เน้นการ เคร่ืองมือทใี่ ช้ใน

ดาเนนิ งานของสานักงาน กศน. การนิเทศไม่ครอบคลมุ

ทุกด้านสง่ ผลให้

การพัฒนางานด้าน

การจัดการศึกษาไม่มี

ประสิทธิภาพเทา่ ทีค่ วร

๒. การนเิ ทศ ติดตาม

ประเมินผล ไมเ่ ปน็ ไป

ตามแผนทก่ี าหนดใน การประเมนิ ผล ความเสี่ยง การปรบั ปรุงการควบคุม หน่วยงานท่ี
การควบคุม ที่ยงั มอี ยู่ ภายใน รับผิดชอบ

ภายใน

จุบนั ผลการประเมนิ ขอ้ มูลจากการนิเทศ ๑. จัดประชุมชแี้ จงทบทวน สานกั งาน

พบวา่ ติดตามผล รวมทัง้ งานนิเทศและบทบาท กศน. จังหวัด

อบ การควบคมุ ทมี่ ีอยู่ เคร่อื งมอื ทใ่ี ช้ในการนเิ ทศ ภารกจิ ของผทู้ าหน้าที่นิเทศ

น ไมเ่ พยี งพอทจ่ี ะลด ไมค่ รอบคลมุ ทกุ ด้าน และผรู้ บั การนเิ ทศทุกระดับ

ก ความเสี่ยงได้ สง่ ผลใหก้ ารพฒั นางาน ใหเ้ ขา้ ใจชดั เจน และนาสู่

น ด้านการจัดการศึกษาไมม่ ี การปฏิบัตไิ ดอ้ ยา่ งมี

ประสทิ ธภิ าพเท่าทค่ี วร ประสิทธภิ าพ และจัดหา

เครือ่ งมอื นิเทศท่มี ี

ประสิทธิภาพมาใชใ้ น

การประเมินผล

ภารกจิ ตามกฎหมายที่จัดต้ัง การควบคุมภายใ
หนว่ ยงานของรัฐ ทมี่ ีอยู่

หรือภารกจิ ตามแผนการดาเนินงาน ความเสี่ยง ๔. ดาเนินการนิเทศต
หรอื ภารกจิ อนื่ ๆ ที่สาคญั ของ แผนท่กี าหนด
หน่วยงานของรัฐ/วตั ถุประสงค์ ๕. ประเมินผลการ
เนอื่ งจากประเด็น ปฏบิ ตั งิ าน เพอ่ื รวบร
การนเิ ทศมจี านวนมาก ปัญหาในแต่ละขนั้ ตอ
๓. ขาดการตดิ ตามผล เพ่อื หาทางแก้ไข
การปฏิบัตงิ านจาก ๖. รายงานผลการน
ผบู้ รหิ ารหรอื เพอ่ื แจ้งใหผ้ เู้ กีย่ วข้อ
ผรู้ บั ผิดชอบกากบั ดแู ล ทราบ
อย่างสมา่ เสมอใน การประเมินผล ความเส่ียง การปรับปรงุ การควบคุม หน่วยงานท่ี
การควบคุม ท่ยี ังมอี ยู่ ภายใน รับผดิ ชอบ

ภายใน

ตาม ๒. กาหนดแผนการนิเทศ
ติดตามประเมนิ ผล โดยเนน้
รวม ประเด็นปญั หาท่สี ่งผล
อน กระทบต่อผเู้ รยี น
สถานศึกษาให้ชดั เจน
นิเทศ ๓. ผู้บังคบั บญั ชา
อง ควบคุมดูแลใหห้ วั หน้ากลุ่ม
งานกากบั ตดิ ตามและให้
คาปรึกษาแกผ่ ปู้ ฏิบัตงิ าน
อย่างสมา่ เสมอ

ลายมือชอื่ …………………........…………………………..
(...........................................................)

ตาแหนง่ .....ผู้อานวยการ........................................
วนั ที่ .............. เดือน…………… พ.ศ. ๒๕๖๑


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Summer Reading for Kids
Next Book
BUKU PENGURUSAN KVLC 2020