The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Promphat Apiromyanont, 2019-12-09 00:57:31

itw51_manual

itw51_manual

คมู ือการใชงานโปรแกรมทะเบยี นนกั ศึกษาสายสามัญ
ตามหลกั สูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศกั ราช 2551

(ITW51)

กลุม แผนงาน
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัย

กระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ หนา
1
เรอื่ ง 5
บทท่ี 1 การตดิ ตงั้ โปรแกรม 10
บทท่ี 2 การใชง านโปรแกรม 20
บทที่ 3 การตงั้ คาตวั แปรระบบและตารางรหัส 26
บทที่ 4 การบันทึกประวตั ินักศกึ ษา 29
บทที่ 5 การจัดกลมุ นกั ศกึ ษา 34
บทท่ี 6 การลงทะเบียนเรียนและรักษาสภาพ 39
บทที่ 7 การบนั ทึกการทาํ กิจกรรม 41
บทท่ี 8 การประเมนิ คณุ ภาพการศกึ ษานอกระบบระดบั ชาติ 46
บทที่ 9 การจัดสนามสอบ 52
บทที่ 10 การบนั ทึกคะแนนสอบ 57
บทท่ี 11 การตรวจสอบนกั ศกึ ษาที่จบหลกั สตู ร 62
บทท่ี 12 การจัดการเกย่ี วกับขอมูลนกั ศึกษาทจ่ี บหลักสตู ร/หมดสภาพ 65
บทท่ี 13 ระบบสอบถามขอ มูลนักศึกษา 73
บทที่ 14 สถิติ 76
บทท่ี 15 ขอมูลผคู าดวาจะจบ 84
บทที่ 16 ผลการเรียนเฉลีย่ และคาเปอรเซ็นไทล
บทที่ 17 การพิมพรายงาน 135
บทที่ 18 การบาํ รุงรกั ษาระบบ

บทท่ี 1
การตดิ ต้งั โปรแกรม

การติดตั้งโปรแกรม
โปรแกรมทะเบียนนักศกึ ษาสายสามัญ หลักสูตรการศกึ ษานอกระบบระดบั การศกึ ษาข้นั

พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 หรือโปรแกรม ITW51 พฒั นาดว ยโปรแกรม Visual Foxpro 9.0 บน
ระบบปฏิบัตกิ าร Windows XP ดังนนั้ จงึ แนะนาํ ใหล งเครือ่ งที่เปน Windows XP ขน้ึ ไป และไดท ดสอบ
ลงบน Windows 7 สามารถใชงานได อาจจะมีขอความเตอื นเร่ืองความปลอดภัยระหวา งการติดตง้ั

โปรแกรม ITW51 สามารถลงในเครอ่ื งเดียวกันกบั โปรแกรม ITW ของหลักสูตรเกาหรือ
หลักสูตร 51 นาํ รองได แตตอ งลงใน folder ที่คนละช่อื กับโปรแกรมรนุ กอนๆ โดยชอื่ folder ท่กี าํ หนดไว
เรม่ิ ตน ในการติดต้งั โปรแกรมจะช่ือ “ITW51 2.0” สว นโปรแกรม ITW จะกําหนดคา เร่มิ ตนไวช ื่อ ITW
และโปรแกรม ITW51 รนุ นาํ รองกําหนดไวชือ่ ITW51

เน้อื ทขี่ องฮารดดิสกท ่ใี ชใ นการลงโปรแกรมประมาณ 23 MB และตองติดตั้ง driver ของ
เครอ่ื งพิมพอ ยา งนอ ย 1 ชนิดถึงแมวา จะไมม เี ครอ่ื งพมิ พต ออยู ไมเ ชน น้นั จะมีปญ หาเรือ่ งดรู ายงานทาง
หนา จอ

การติดต้ังโปรแกรมทะเบียนนักศกึ ษา มีลําดบั ข้ันตอนการติดตัง้ ดังนี้
1. ใสแผน CD โปรแกรม ITW51 เขา ไปในไดรฟซ ีดี
2. ดบั เบิ้ลคลกิ ลงบนไอคอน My Computer
3. ดบั เบิ้ลคลิกไดรฟท่ีมีแผนซีดีอยู
4. ดบั เบลิ้ คลิกที่ไอคอนทชี่ ่ือ setup (หรือ setup.exe) ถา ขึ้นขอความดงั รูป แสดงวามีโปรแกรมลง

อยูแลว ให uninstall โปรแกรมออกกอนท่ีจะลงโปรแกรมใหม ซงึ่ จะกลาวถึงการ uninstall ใน
หัวขอถัดไป

5. หนาแรกของโปรแกรมติดตง้ั จะข้นึ เปน welcome ตามดวยลิขสทิ ธ์ิโปรแกรม ใหคลิกปุม next ไป
หนาถัดไป

1

6. ตอ ไปเปนหนาทใ่ี หเ ลือกวาจะลงโปรแกรมท่ี folder ใด โดยโปรแกรมตั้งคา เรมิ่ ตน เปน ชือ่
“ITW51 2.0” ซ่งึ สามารถเปลี่ยนไดโดยคลิกท่ีปุม Change… (แนะนาํ ถาตอ งการเปล่ยี นช่ือ
folder ใหแ กช่อื folder ในชอง folder name จะสะดวกกวา ) เม่ือเลอื ก folder เสร็จแลว คลกิ ท่ีปุม
next เพื่อไปหนาถดั ไป

7. คลกิ ท่ีปุม Install เพื่อเร่ิมทําการติดตั้งโปรแกรม
2

8. เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบรอยแลว คลิกท่ีปุม Finish
9. หลงั การติดต้ังเสรจ็ จะได icon ทีช่ ่ือ “ITW51 2.0” ท่ี Desktop ของ Windows และเมนใู หมท่ีช่ือ

ITW51 2.0 สําหรบั ใชเ รียกโปรแกรมหรือถอนการติดตง้ั โปรแกรม
หมายเหตุการตดิ ตั้งโปรแกรม

การ INSTALL โปรแกรมทะเบยี นนักศกึ ษา ก็ไมม ีการทับหรอื ลบแฟมขอมลู นักศกึ ษาเดิมที่มีอยู
ยกเวน ขอมลู เก่ียวกบั ระบบ เชน ชื่อสถานศกึ ษา (Center.*) แบบฟอรม ตางๆ (*.frx, *.frt) ขอมูลผใู ช
(User.*)

เมอ่ื ติดตั้งโปรแกรมเสร็จแลวสามารถใชงานไดเลย ไมจ ําเปนตอง restart เครือ่ งใหม

3

การถอนการตดิ ตง้ั โปรแกรม (Uninstall)
เปนการลบไฟลท เ่ี คยติดตงั้ โปรแกรมออกท้งั หมด ยกเวน ขอมูลนักศึกษาทีล่ งเพม่ิ เติมหลังจาก

ติดต้ังโปรแกรมไปแลว จะไมถูกลบ ทําได 2 วิธีคือ
1. เรยี กโปรแกรม uninstall ของ ITW51 ไปที่ Start -> Programs -> ITW51 2.0 ->
Uninstall ITw51 2.0 โปรแกรมจะขึ้นหนาจอยนื ยันใหค ลิกปมุ Yes

2. เรยี ก Add or Remove Programs ของ control panel เลือกโปรแกรม Itw51 2.0 แลว คลิก
ท่ปี ุม Remove โปรแกรมจะขนึ้ มาถามยืนยนั ใหคลิกปมุ Yes

3. การถอนการติดตงั้ โปรแกรมทะเบยี นนักศกึ ษารนุ ใดรุนหน่งึ ในกรณีที่เคร่ืองนั้นลง
โปรแกรมหลายรุนในเคร่ืองเดียวกัน อาจจะมีผลการทาํ งานของโปรแกรมอกี รุนเพราะมีการใช
โปรแกรมบางตัวรว มกันเชนในสว นทเ่ี ปน ตารางขอมูลหรือการบบี อัดไฟลต อนทํา backup หรือ
restore ถาเจอปญหาดังกลาว ให uninstall ITW51 และลงโปรแกรมใหม

4

บทที่ 2
การเรยี กใชง านโปรแกรม

กอนเรียกใชง านโปรแกรมตองตรวจสอบความละเอียดจอภาพกอนใชง าน เนื่องจากโปรแกรมรุน
นพี้ ฒั นาบนเครื่องทีห่ นา จอต้ังคา ความละเอยี ดไวที่ 1280x800 ดังนน้ั ควรตัง้ คาใหใ กลเ คียงกนั ไมเ ชนน้นั
อาจจะมปี ญหาการแสดงหนา จอไมถ ูกตอง หรอื ขอมลู ท่ีแสดงบนหนา จอไมครบถว นได วิธีการตง้ั คา
ความละเอยี ดหนา จอมีดังนี้

1. คลกิ ขวาตรงพ้ืนทว่ี างของ desktop บน windows แลวคลกิ เลอื กเมนู Properties

2. กดที่แถบ settings คลิกที่แถบเล่ือนตรง Screen Resolution ปรับใหเ ปนคา ที่ใกลเคียง
1280x800 เสรจ็ แลว คลิกท่ีปุม OK

5

การเปด โปรแกรม
สามารถเรียกไดจ ากเมนูของ windows โดยกดที่ปุม Start -> ITW51 2.0
หรือดับเบิลคลกิ ท่ี icon บน desktop กไ็ ด

การเขาโปรแกรม
เม่อื เรียกโปรแกรมแลว จะขึ้นหนา จอมาใหใ สร หัสผใู ชและรหัสผา น เร่ิมแรกจะมรี หัสผูใชอ ยู 2

รหัส คอื USER รหัสผา น USER เปนผูใชระดับธรรมดา ไมสามารถกาํ หนดสิทธิการใชงานหรือเพ่ิมผูใช
ในระบบได รหสั ผใู ชอกี อนั คือ ADMIN รหัสผา น ADMIN เปนรหัสสาํ หรบั ผูดูแลระบบ เมื่อเรม่ิ ใชง าน
โปรแกรมผูดูแลระบบควรเปล่ียนรหัสผาน (ศกึ ษาจากคูมอื ในหัวขอ ความปลอดภัยขอบระบบ) และ
กําหนดรหัสประจําตัว รหสั ผานใหก ับผใู ชคนอื่น

สามารถเลือกจดจาํ รหสั ผูใชเพ่ือขึ้นรหัสผูใ ชเดิมทกุ คร้ังท่ีlogin ได กด enter หรอื คลิกที่ปุมเขา
โปรแกรมเพ่ือเขาใชง านโปรแกรม ถารหัสผานไมถกู ตอง ควรตรวจสอบกอนวาคยี เ ปน ภาษาไทยอยู
หรือไม

6

เมื่อเขาสโู ปรแกรมครั้งแรก
จะปรากฏหนา จอเปล่ียนสถานศกึ ษาปจจบุ นั ใหใ สร หัสสถานศกึ ษา 10 หลักของทา น ถา ไม

สามารถจาํ ไดใ หใ สรหัส 4 หลกั เดิมไดหรือสามารถปมุ เพ่ือคนหารหัสสถานศึกษา
เสร็จแลว กดปุมตกลงหรือกดคีย enter เพอ่ื เขาสหู นา จอหลักของโปรแกรม
การใชง านโปรแกรม

หนา จอหลกั ของโปรแกรมประกอบดว ย เมน(ู menu) และ แถบเครื่องมือ(toolbar)
เมนู

การเขา สูเมนูสามารถใชเมาสหรือกดคีย alt ตามดว ยหมายเลขทนี่ าํ หนา เมนกู ็ได
เมนหู ลักประกอบไปดว ย

1. ขน้ั ตอนการดําเนนิ งาน
2. ตวั แปรระบบ
3. ตารางรหสั
4. บาํ รงุ รกั ษาระบบ

7

หนาจอดานลา งเปน ขอมูลเกี่ยวกบั รุน ของโปรแกรม สถานศึกษาปจจุบัน และรหัสผูใชปจจุบนั
แถบเคร่อื งมือ

เปน แถบท่ีอยูดานลางเมนู ประกอบดว ยชองตัวเลือกและปุมตางๆเพือ่ ชว ยใหใ ชงานไดร วดเรว็
ขนึ้ ซ่งึ การทํางานจะเหมือนกบั หวั ขอทเ่ี ลือกจากเมนู ถา มีการกาํ หนดสิทธิการใชงานของโปรแกรมโดย
ปดเมนูบางเมนูไมใ หผ ใู ชบางคนใชงานได แถบเครอื่ งมือทส่ี มั พันธกบั เมนทู ี่ถูกปดจะมผี ลใหไมสามารถ
กดใชง านไดดวย
Œ•Ž ••‘ ’ “ ”•

แถบเคร่ืองมอื ดานซา ยมือประกอบดว ยปุม ดงั นี้
1. ปุม บันทกึ ประวตั ินักศึกษา
2. ปมุ บันทึกลงทะเบยี นเรียน
3. ปมุ เพ่ิม/ถอนการลงทะเบียน
4. ปุมบนั ทึกคะแนนรายคน
5. ปุมบนั ทกึ คะแนนรายวิชา
6. ปมุ ตรวจสอบผจู บ
7. ปุมสอบถามขอมูล
8. ปุม รายงานตา งๆ
9. ปุมสํารองขอ มูล
10. ปุมสงออกขอมลู
สว นแถบเคร่ืองมือดา นขวามอื ประกอบดว ย
1. ชอ งระดับการศึกษาปจจุบัน สามารถเปล่ียนระดบั ไดโดยกดปุมลูกศรที่อยูข า งชอ งระดับ

การศึกษา
2. ชอ งภาคเรียนปจ จุบัน สามารถเปลี่ยนไดโ ดยคียภาคเรยี นท่ีตองการในชอง หรอื กดปมุ ลูกศร

ข้นึ /ลงเพื่อเปล่ียนภาคเรียน
การนําขอมลู เขา

เริ่มแรกโปรแกรมจะมขี อมูลของสถานศกึ ษาทดสอบรหสั 1299999999 มาให ถาตองการใช
ขอมลู จากโปรแกรม ITW51 รนุ 2.0 วนั ท่ี 1 มี.ค. 53 ให backup ขอมลู แลวนําขอ มูลทไี่ ดม า restore
เขา โปรแกรม สว นขอมูลของโปรแกรมหลักสูตร 51 นาํ รองท่เี ริ่มใชเมื่อภาคเรียน 52/1 จะไมสามารถนํา
ขอมลู เขา มาใชก บั โปรแกรมรนุ นี้ได

8

วธิ ีนําขอมูลเขา ใหไปที่เมนู บํารุงรักษาระบบ → 6. ดึงขอมูลสํารอง(restore)
ใสรหสั สถานศกึ ษา ระดับการศึกษา ระบุทอ่ี ยูของแฟมขอมลู ท่ี backup มา และกดปุมทาํ งาน

9

บทที่ 3
การตั้งตัวแปรระบบและตารางรหสั

เมื่อตดิ ตั้งโปรแกรมทะเบียนนกั ศึกษาแลว กอนใชงานโปรแกรม ทา นจะตองตรวจสอบคาตัว
แปรระบบและตารางรหัสกอนวาถกู ตอ งตรงตามเกณฑของหลกั สูตรหรือไม โปรแกรมนแ้ี ตล ะ
สถานศกึ ษาจะมคี า ตวั แปรระบบและตารางรหัสไมป ะปนกัน ดังนั้นหากทา นส่ังใหโปรแกรมเปลย่ี น
การทาํ งานจากสถานศกึ ษาเดิมไปเปนสถานศกึ ษาอน่ื คาของตวั แปรระบบและตารางรหัสอาจจะ
เปลี่ยนไป

การตั้งคาตวั แปรระบบ
การตงั้ คา ตัวแปรระบบดําเนนิ การดงั น้ี

เลอื กเมนตู วั แปรระบบ จะมีแถบเมนูใหเ ลือกอกี 3 เมนู คือ ระเบยี บและขอ กาํ หนด
การวัดผลและประเมินผล เกณฑการจบ

ระเบยี บและขอกําหนด
1. เลือกเมนู ระเบยี บและขอกําหนด
10

2. กรอกคา อายุวชิ าผา น ใชส าํ หรบั ตรวจสอบภาคเรยี นของผลการเรยี นแตล ะวชิ า
วาหมดอายแุ ลว หรือยัง

3. กรอกคาจํานวนภาคเรยี นท่ตี อ งรกั ษาสภาพติดตอกนั ถาไมม ีการลงทะเบยี น
ไมเ ชนนั้นจะถือวา เปน นักศึกษาหมดสภาพ

4. กรอกรายละเอยี ด วันเปดภาคเรยี น วนั อนมุ ตั กิ ารจบ เพ่ือใชบ นั ทกึ วันที่จบของ
นักศึกษาในการตรวจสอบผจู บหลกั สูตร โดยใสเ ฉพาะวันท่ีและเดอื น

5. คลกิ บันทึก เพื่อเกบ็ ขอมูล หรือถาตองการแกไขขอมลู อนื่ ๆใหค ลกิ แถบเมนู
ถัดไป

การวัดและประเมนิ ผล
1. เลือกเมนู การวัดและประเมินผล
2. กรอกรายละเอยี ดสัดสวนคะแนนเกบ็ และคะแนนปลายภาค
3. กรอกเกณฑก ารตัดสนิ คะแนนปลายภาค
4. คลกิ บนั ทกึ เพอ่ื เกบ็ ขอมลู หรอื ถาตองการแกไขขอมูลอน่ื ๆใหคลิกแถบเมนู
ถดั ไป
11

เกณฑการจบ
1. เลอื กเมนู เกณฑก ารจบ
2. กรอกจาํ นวนหนวยกิตของหมวดวิชาบังคับ หมวดเลอื ก
3. กรอกจาํ นวนภาคการศกึ ษาทต่ี องเรียนจนจบหลกั สูตรยกเวน มีการเทียบโอน
4. กรอกจํานวนชว่ั โมงกิจกรรม กพช.ที่ตองทําอยางนอ ยถงึ จะจบหลกั สูตร
5. คลิกท่ชี อ งการประเมนิ คณุ ธรรม ตอ งไดระดับพอใชขึน้ ไปถึงจะจบหลักสตู ร
6. คลกิ ที่ชองการประเมนิ คุณภาพการศึกษานอกระบบระดบั ชาติ ตอ งเขารบั การ
ประเมินถึงจะจบหลกั สตู รได แมวาคะแนนจะผานหรอื ไมก็ตาม
7. คลกิ บันทกึ เพ่อื เก็บขอ มูล คลิก ออก

12

การเปลี่ยนสถานศกึ ษาปจจุบนั
1. เลอื กเมนู ตัวแปรระบบ ไปทข่ี อ 2. เปลีย่ นสถานศึกษาปจจบุ ัน
2. กรอกรหสั สถานศกึ ษาที่ตอ งการเปลีย่ น สามารถใสรหัส 4 หลักเดิมได โดย
โปรแกรมจะเปล่ียนเปนรหัส 10 หลักใหมใ ห ทัง้ นี้ตอ งกําหนดรหัส 4 หลักเดิม
ในตารางรหัสไวกอ น

3. หรือคลิกทป่ี มุ จะข้นึ ตารางรหัสมาใหเลือกหรือคน หาสถานศึกษาได โดย
ใสช อื่ ในชองชอ่ื สถานศึกษาแลว กดคยี  enter วิธีเลอื กสถานศึกษาใหก ดลกู ศร
เลอ่ื นตําแหนงแถบสีไปท่ีสถานศึกษาที่ตอ งการ หรือใชเมาสด บั เบิล้ คลิกกไ็ ด

13

แผนการลงทะเบยี น
1. เลอื กเมนูตวั แปรระบบ ไปท่ีขอ 4. แผนการลงทะเบยี น
2. กําหนดรหัสแผนการลงทะเบยี นทเ่ี ปน ตวั เลข สามารถใชไดถ ึง 2 หลัก และ
กําหนดรายวชิ าในแผนไดสูงสดุ 20 รายวิชา ถา ใสร หัสแผนทม่ี ีอยูแลว จะเปน
การแกไ ขแผน ถาใสร หสั ใหมจะเปนการเพม่ิ แผนการลงทะเบียน
3. เลอื กรายวชิ าท่ีตองการ โดยดับเบล้ิ คลิกท่รี ายวิชาในชองวิชาทง้ั หมด หรอื กด
ปุมเลอื ก รายวชิ าทีเ่ ลอื กจะไปอยใู นกรอบวชิ าในแผนการเรยี น ขา งลางกรอบ
วิชาในแผนจะแสดงจํานวนหนวยกติ รวมท้ังหมดของวชิ าที่เลอื ก
4. ถา ตอ งการเอาวชิ าในแผนท่เี ลอื กออก ใหกดเลือกรายวชิ าที่ตอ งการเสรจ็ แลว
คลกิ ปุมไมเ ลือก หรือใชเมาสดับเบิ้ลคลกิ ทวี่ ชิ านนั้ ก็ได
5. ถาตอ งการเอาวิชาออกจากแผนใหหมด ใหกดปุมไมเลอื กท้งั หมด
6. ถาตอ งการลบแผนการลงทะเบียนเดิมใหก ดปมุ ลบ
7. คลิกปุมบนั ทกึ เพอื่ จบั เก็บ
8. กาํ หนดแผนเสรจ็ ใหก ดปมุ ออก

14

เลอื กเครื่องพมิ พ
1. เลอื กเมนู เลือกเครือ่ งพิมพ
2. เลอื กเครอื่ งพิมพใหต รงกบั เครื่องพิมพท่ีตอ กบั เคร่ืองคอมพวิ เตอร

การตัง้ คาตารางรหสั
เปนการตงั้ คา รายละเอยี ด เกีย่ วกบั สถานศึกษา กลมุ วชิ า อาชีพ กลุมเปา หมาย
สญั ชาติ ศาสนา วุฒิทางการศึกษา สนามสอบ หอ งสอบ
ศนู ย กศน.

1. เลอื กเมนูศนู ย กศน. จะแสดงหนาจอดงั รปู เร่มิ แรกโปรแกรมจะเลือ่ นแถบ
แสดงขอ มูลปจจุบนั ไปท่สี ถานศกึ ษาปจจบุ ัน

15

2. ถา ตองการแกไขขอมูล ใหกดปุมแกไ ข หรอื ตองการเพ่ิมศูนย ใหกดปมุ เพ่ิม
3. แกไขขอมูลในชอ งบนั ทึกขอมลู
4. คลิก บนั ทึก เมือ่ ตองการบันทึกขอ มูล หรือ ยกเลิก ถาตองการยกเลิกการแกไ ข
5. ปุม ดา นลา งซา ยมือเปน ปมุ เลื่อนแถบแสดงขอมูลปจ จบุ นั

ปุม แรกเปน ปมุ ท่ีเลอื่ นไปยังขอมูลรายการแรก
ปุมทส่ี องเปนการเลอ่ื นไปยังขอ มูลกอ นหนา 1 รายการ
ปมุ ทสี่ ามเปนการเลอ่ื นไปยังขอมลู ถดั ไป 1 รายการ
ปมุ สดุ ทายเปน การเลื่อนไปยังขอ มลู รายการสุดทาย

กลุม
1. เลอื กเมนูตารางรหัส ไปท่ีหวั ขอ กลมุ
2. การเพิม่ กลมุ ใหมทําไดโดยคลกิ ที่ปุมเพ่มิ
3. ใสร หัสกลมุ สามารถใสเปนตัวเลขหรือตัวอกั ษรกไ็ ด ใสไ ดส ูงสดุ 8 ตัวอักษร
4. เลอื กระดับช้นั โปรแกรมจะต้ังเปนระดับเดียวกันกบั ระดับช้ันปจ จุบนั
16

5. ใสช ือ่ กลมุ อาจารยป ระจํากลมุ
6. เลอื กรหสั สนามสอบ สามารกําหนดทีหลังไดจ ากการสรางรหัสสนามสอบ
7. ระบขุ นาดกลมุ
8. กรอกสถานทพี่ บกลุม
9. เลอื กตาํ บล ซึ่งจะมีผลตอการทาํ สถิตแิ ยกรายตําบลและรายงานการลงทะเบียน

แยกตามตาํ บล
10. เลือกวากลุมน้อี ยใู นระบบคปู องการศกึ ษาหรือไม โดยคลิกท่ีกลองหนาขอ ความ

“อยใู นระบบคปู อง” ซ่งึ จะมีผลตอการบันทกึ ประวัตินักศึกษาและการจดั กลมุ /
เปลย่ี นกลมุ เชน บนั ทกึ ประวัตินักศกึ ษาคนทีอ่ ยูใ นกลุมคูปอง โปรแกรมจะข้ึน
ในชองใชค ปู องการศึกษาใหอ ัตโนมัติ หรือการจัดกลุมใหเขากลุมท่ีเปน คปู อง
ประวัตินกั ศกึ ษาจะเปลีย่ นเปน ใชคูปองการศกึ ษาดวย เร่ืองคปู องการศึกษานี้
จะไปปรากฏในรายงานสถิติตรงการแยกระดบั ชัน้
11. ใสข อมูลครบเสรจ็ แลว กดปุมบันทกึ

17

วชิ า
1. เลือกเมนูตารางรหสั ไปที่หัวขอวชิ า

2. การเพมิ่ รายวชิ าใหมท าํ ไดโดยคลิกทปี่ มุ เพ่ิม
3. ใสร หัสวชิ า 7 หลกั สามารถเพิ่มไดแตว ชิ าเลอื ก โดยดูจากหลักท่ี 4 ตอ งมีคา

เปน 0 หรอื 2 เทานัน้ โดยคา 1 คอื วชิ าบังคับซงึ่ จะแกไ ขวชิ าบังคบั ไดอ ยา ง
เดียว ไมสามารถลบวชิ าบังคับได
4. ใสหนวยกติ กําหนดหนวยกิตเปนหลักทศนิยมได จากรูปเปน ตวั อยา ง
กําหนดใหวิชา ทช02001 เปน 1.5 หนวยกิต
5. ใสชอ่ื วิชาที่เปน ภาษาไทย ถาชื่อวิชายาวใหกาํ หนดการตัดคาํ ในชอ ง ตัดคํา
ภาษาไทย โดยกดที่ปมุ ลูกศรเพ่ือเปล่ียนคา การตัดคํา จะมผี ลตอการพิมพชอ่ื
วิชาในใบระเบียนใหเ ปน 2 บรรทดั
6. กรอกรายละเอยี ดเกี่ยวกับภาษาองั กฤษเพื่อใชในการพิมพใ บระเบียน
ภาษาอังกฤษ
7. ใสร หัสวิชาที่ตอ งผา นการลงทะเบียนเรยี นวชิ าน้ี (ถาม)ี
8. ใสขอความเตือน สาํ หรบั เตอื นเมือ่ มกี ารลงทะเบียนวชิ าน้ี (ถา มี)

18

9. สามารถซอนวชิ าในชอ งเลือกวชิ าไดโดยคลกิ ทก่ี ลองซอนวิชา เน่ืองจากใน
หลกั สูตร 51 มรี ายวิชาเลอื กมาก บางสถานศึกษาอาจจะไมไดเปดสอนใน
รายวชิ าที่โปรแกรมต้ังมาใหท้ังหมดก็ใหซอนวิชาท่ียงั ไมเ ปด เพอื่ สะดวกใน
เลือกรายวชิ าในหนา จอท่ีมีชองเลอื กวชิ า

10. เมอื่ ใสข อมูลครบแลว ใหกดปมุ บนั ทกึ
ตารางรหสั อนื่ ๆเชน อาชีพ กลมุ เปาหมาย สัญชาติ ศาสนา วฒุ ิการศกึ ษา จะมขี นั้ ตอนการ
ทํางานคลา ยกนั คอื ใสร หัส และ คาํ อธิบายภาษาไทย/องั กฤษ สวนเรื่องตารางรหสั ทีเ่ ก่ยี วกับการจดั
สนามสอบจะกลา วถึงในบทท่ีเก่ยี วกับเรอ่ื งจดั สนามสอบ

19

บทท่ี 4
การบันทกึ ประวตั ินักศกึ ษา

การเพิ่มประวตั ินกั ศกึ ษา
เปน การบันทึกประวตั นิ ักศกึ ษาและขอ มูลท่จี าํ เปน ในการใชจ าํ แนกประเภทรายงานสถิตติ างๆ
ไปทเ่ี มนู 1. ขั้นตอนดําเนนิ งาน → 1. บันทึกประวตั นิ กั ศกึ ษา → 1. เพิ่มประวัตินกั ศกึ ษา

หนาจอปรากฏดังรปู ขอมูลประวตั จิ ะแบงเปน 4 สว นคอื ขอมลู พ้นื ฐาน ที่อยู รายละเอียดครอบครัว
ขอมลู อ่ืนๆ ควรใสขอ มลู ในสว นทีเ่ ปนขอมูลพ้ืนฐานใหครบกอนบนั ทึก ในสวนทเ่ี หลือสามารถใสเ พิม่ เติม
จากเมนูแกไ ขประวตั ไิ ด

การเพมิ่ ประวตั ินกั ศกึ ษาทําได 2 วิธคี ือ
1. อานประวัติจากผจู บการศึกษาในระดับการศึกษากอ นหนา ทําไดโดยกดปุมอา นประวัติจากผู

จบ โปรแกรมจะขน้ึ หนา จอมาใหเลือกนกั ศกึ ษา เมอ่ื คลกิ เลือกแลวจะดงึ ประวตั มิ าแสดงใน
หนาจอ จากน้นั ทําการตรวจสอบและแกไขขอมลู กอนบนั ทกึ
2. เพิ่มโดยการคียขอมูลเอง ทาํ ไดดังน้ี

20

เรม่ิ ตนใหท านปอนรหัสนกั ศึกษาซง่ึ จะมีจํานวน 9 หลัก โดยเครื่องจะขึ้นคา รหสั นกั ศึกษาคน
สุดทา ย + 1 ใหเ ปนคาเร่ิมตน หากทา นไมตอ งการกส็ ามารถแกไขได หากทา นยอมรับคาทเ่ี ครือ่ งกําหนด
มา ใหท านกด Enter ผา นไปเครื่องจะเติมรหสั นักศกึ ษาหลกั ท่ี 10 ใหโ ดยอัตโนมัติ

หลงั จากน้นั ใหใสก ลมุ ที่นักศกึ ษาผูนัน้ สังกดั อยู (ในชอ งกลมุ ) หากทานไมทราบรายละเอยี ดของ
กลุม ใหท านคลกิ ตรงรูปแวน ขยายหรือกดปมุ F5 เพอื่ ใหโปรแกรมแสดงตวั เลือกของกลุมมาใหท า นได
เลือกหนา จอปรากฏดังรูป

ในชอง วนั / เดือน / ป เกดิ สามารถใสเ ฉพาะป พ.ศ. อยางเดียวก็ได ในกรณีท่ไี มท ราบ
วัน / เดือน เกดิ ที่แนนอน

การบนั ทกึ หมายเลขประจําตวั ประชาชน โปรแกรมจะตรวจสอบหมายเลขซา้ํ กับนกั ศกึ ษาทกุ
ระดับเมอื่ มกี ารกดปุมบันทกึ ขอ มลู และมีการตรวจสอบ check digit ในหลกั สุดทายวาถูกตองหรือไม
สําหรบั คนทไี่ มมเี ลขบตั รประชาชน สามารถใหโ ปรแกรมออกเลขบัตรไดโดยกดปุมท่ีอยูขา งชอ งใสเลข
บัตรประชาชนและเลือกเปน คนไทยหรือตา งดาว ใหใสขอ ความหมายเหตุสาํ หรบั การออกเลขบัตรดว ย

ถา เลอื กชองใชคูปองการศึกษา นกั ศกึ ษาคนน้ีจะอยใู นระดับชนั้ ที่เปนคูปองในรายงานสถิติ
สาํ หรบั ชองปที่จบของวุฒสิ ามญั ถา เปน หลกั สูตร กศน. ใหใ สเปน ป / ภาคเรียน ทจ่ี บ แทนปท ี่
จบ เชน 52 / 2 คือจบภาคเรยี นที่ 2 ปก ารศึกษา 2552 เพ่อื ใชประโยชนในการทาํ รายงานสถิติของ
นักศกึ ษาที่จบหลักสูตร ภาคเรียนที่ผานมา
หลงั จากน้ันทานก็ปอนรายละเอียดตางๆ ของนักศึกษาคนนน้ั ไปจนครบทุกรายละเอียด โดยแต
ละชอง ทานสามารถขอดูตัวเลือกจากเครอ่ื งไดโดยการกด F5 เปน ตัวชว ยได
เมื่อทานคียขอมลู จบแลว เลอื กการบนั ทึกได 3 แบบ

21

1. บนั ทกึ ประวตั ิ ใหค ลิกท่ีปุมบนั ทกึ หรือกด F2
2. บันทึกประวตั แิ ละพมิ พบ ตั ร เปนการบนั ทึกประวตั แิ ละออกบตั รนักศกึ ษา
3. บนั ทกึ และลงทะเบียน เปนการบนั ทึกประวตั ิและเขา สูหนา จอบันทึกการลงทะเบยี นเรียน
เพ่ิมนักศึกษาฝากเรียนนักศึกษา
เปนการบนั ทึกประวัตินักศึกษาที่มาจากสถานศึกษาอื่นมาฝากเรยี นในสถานศกึ ษานี้ วธิ กี าร
ทํางานจะเหมือนกบั การเพมิ่ นกั ศกึ ษาปกติ ตา งกนั ที่ตอ งใสร หัสสถานศึกษาเดิมของนกั ศึกษา
การแกไ ขประวัตินักศึกษา
สามารถแกไ ขประวตั นิ กั ศึกษาได โดยเลือก เมนู 3 แกไ ขประวตั นิ กั ศึกษา คียรหัสนักศึกษา หรอื
ชือ่ นกั ศึกษาถา ไมท ราบคลกิ ทีร่ ูปแวนขยายหรอื กด F5 เชน เดยี วกบั การลบประวตั ินักศกึ ษา เพอื่ เรียก
ประวัตนิ กั ศกึ ษาที่ตองการแกไ ข ใหค รบถว นถูกตองตามขอเทจ็ จรงิ และหลกั ฐานประกอบการสมัครขึ้น
ทะเบียนเปนนักศกึ ษา
การลบประวตั นิ กั ศกึ ษา
สามารถลบไดจ าก เมนู 4.ลบประวัตนิ ักศึกษา โดยเครอื่ งจะใหป อ นรหัสนกั ศกึ ษาท่ตี องการลบ
และหากไมทราบรหัสนกั ศึกษาใหค ลกิ รูปแวน ขยายหรือกด F5 เพอ่ื เลอื กหาชอื่ นักศกึ ษาได ดงั รูป

เมอื่ คลกิ ทปี่ ุมลบขอมูลนักศกึ ษา โปรแกรมจะถามยืนยันการลบอกี คร้งั โดยโปรแกรมจะทาํ การ
ลบขอมูลประวตั ิ และขอมลู อื่นๆทเ่ี กี่ยวขอ งกบั นกั ศกึ ษาทีเ่ ลอื กเชน ผลการเรียน การเทียบโอน การทาํ
กิจกรรม
การแกไ ขขอมลู การจบ/ออก

เปน การแกไ ขขอมูลทเ่ี ก่ียวของกับการจบหรอื ออกดว ยเหตุผลตา งๆ ซ่ึงขอมลู รายละเอียด
เหลาน้นั จะนําไปใชใ นการออกหลกั ฐานการจบเชน ใบระเบยี น ใบประกาศนยี บัตร

22

ขนั้ ตอนการทาํ งาน
1. ไปทเ่ี มนูขอ 5. แกไขขอมลู การจบ/ออก
2. ใสรหัสนกั ศกึ ษาท่ีตอ งการ โปรแกรมจะแสดงผลการเรียนของนกั ศึกษา รวมถึงยอดรวมช่วั โมง

การทํากพช.
3. เลือกสาเหตกุ ารจบ/ออก ขอ 1 คอื จบหลักสูตร ปกติโปรแกรมจะใสใหเองเวลาตรวจสอบผูจบ

ขอ 5 คืออน่ื ๆ โดยโปรแกรมจะข้นึ ชองมาใหใ สขอความอธิบายเพ่มิ เติม ขอ 7 คอื จบตกหลน (ไม
ประมวลผล GPA) คอื คนทจ่ี บหลังจากท่สี ง ขอ มูล GPA ไปแลว เม่ือมีการประมวลผล GPA จะ
ไมนําไปคาํ นวณรวมกบั ผจู บปกติ
4. ใสภ าคเรียน วนั ท่ี จบ/ออก
5. ใสวนั ทีอ่ อกใบระบียน เลขที่ชุด เลขที่นก. (เปนเลขท่ใี ชค ุมใบระเบยี น)
6. ใสเลขที่ใบประกาศนียบัตร ปกตโิ ปรแกรมจะใสใหเองเวลาตรวจสอบผจู บ โดยจะเร่มิ รนั ตง้ั แต
เลขที่ 1 ใหมท กุ คร้ังท่ีเร่มิ วันท่ีอนุมัตกิ ารจบใหม
7. คลิกท่ีปุมบันทึก เพื่อจัดเก็บขอมลู ที่แกไ ข

เปล่ยี นรหัสนกั ศึกษา
เปน การเปลี่ยนรหัสนักศกึ ษาเดิมเปนรหัสนกั ศกึ ษาใหมท ่ีตองการ สาเหตุการเปล่ียนอาจจะมา

จากบนั ทกึ รหสั ผิด หรือมกี ารบนั ทึกรหัสซ้ําซอนกนั จากการกระจายงานชว ยกันบันทึกประวตั ิของ
สถานศกึ ษา ไมควรเปลี่ยนรหัสนกั ศึกษาในกรณีท่ีออกบัตรไปแลว ถามกี ารออกบัตรไปแลวโปรแกรมจะ
ถามการยืนยันอกี คร้ัง

23

ขั้นตอนการทํางาน
1. ไปท่ีเมนูขอ 6. เปล่ียนรหัสนักศกึ ษา
2. ใสช วงรหัสนกั ศึกษาที่ตอ งการ
3. ใสรหสั นักศึกษาใหมข องคนแรก คนถัดไปก็จะรันรหัสตอ เนือ่ งไปเรื่อยๆ ใหใ สแค 9 หลัก

โปรแกรมจะคํานวณหลกั ที่ 10 ซงึ่ เปน check digit ให
4. คลิกทป่ี ุมแกรหัส
การออกบัตรนักศกึ ษาภายหลัง (ออกเปน ชดุ )

เปน การออกบตั รนักศกึ ษาโดยกาํ หนดชวงรหัสนกั ศกึ ษาทต่ี องการภายใตเ งื่อนไขในการพิมพ
บตั ร ไปที่เมนู C พิมพบตั รนักศึกษาเปนชุด ดังรูป

24

การพิมพบ ัตรนกั ศึกษาใบใหม
ในกรณที ี่ออกบัตรใหแกน ักศกึ ษาไปแลว ภายหลงั มีความจาํ เปน ตองการพิมพบ ัตรนกั ศึกษาใบ

ใหม ใหใช เมนู D.พิมพบ ตั รนกั ศกึ ษาใบใหม ไดด ังรปู
25

บทที่ 5
การจัดกลุมนักศึกษา

การจดั กลมุ นักศึกษา
การจดั นกั ศกึ ษาเขากลมุ ตา งๆ สามารถทาํ ไดโ ดยโปรแกรม มีขน้ั ตอนดังนี้

1. การจดั นักศึกษาเขากลุม ตั้งแตข้ันตอนแรก ทดี่ าํ เนนิ การบนั ทึกประวัตนิ ักศกึ ษา
2. การจัดนักศกึ ษาเขากลุมภายหลงั การบันทึกประวตั โิ ดยไมไดระบกุ ลมุ โดยไปทีเ่ มนู ขั้นตอน
การดําเนินงาน → 2. จัดกลุมนักศกึ ษา → 1. จัดกลุม นักศกึ ษา ดงั รูป

มขี นึ้ ตอนการทํางานดงั นี้
• ใสช วงรหัสนักศึกษาท่ียังไมม ีกลุม
• ใสรหสั กลมุ ที่ตองการในชองจดั เขา กลมุ หรือเวน วางไวเ พอื่ มาจัดกลมุ ใหนกั ศกึ ษาที

ละคน
• กดปุม อานขอมูลนักศึกษาเพอ่ื แสดงรายการนกั ศกึ ษาที่อยูในชว งรหัสทเี่ ราเลือกไว
• ถาตอ งการใหนักศึกษาท้ังหมดเขาไปอยูในกลุม ท่เี ราใสร หสั กลมุ ในชอ งจัดเขากลุม

ใหก ดปมุ เลือกเขากลมุ ทง้ั หมด หรือกดยกเลิกเขากลมุ ทัง้ หมดเพื่อปรับใหนักศึกษายัง
ไมเขา กลมุ
• ถาตองการใสกลมุ ทลี ะคนใหใสรหัสกลุมในชองกลุม ของนกั ศึกษาแตล ะคน

26

• ถา ตอ งการใหนกั ศึกษาเขากลุมท่ีเราตัง้ รหัสกลุม ไวใ นชองจดั เขากลมุ ใหกดท่ีชอง
สเี่ หล่ียมหนารหัสนักศึกษาคนนั้นๆ

• เมื่อจัดกลุมเสรจ็ แลว ใหก ดปุม บันทึก กอนออก
3. การจัดนกั ศึกษาเขา กลมุ ในขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน / เทียบโอน ซงึ่ ปรากฏอยูในเมนู 1
การลงทะเบยี นเรยี น / เทยี บโอนดังรูป

27

การเปลยี่ นกลุม นักศึกษา
เปน การเปล่ียนกลุมของนกั ศกึ ษาที่มกี ลมุ อยูแลว เปนกลุมใหม จะเปล่ยี นรหัสกลุมทั้งในประวัติ

และการลงทะเบยี นในภาคเรียนปจจุบนั ของนกั ศกึ ษาท่ีเลอื ก

มขี นึ้ ตอนการทํางานดังนี้
• เลอื กนกั ศกึ ษาท่ีตองการเปลี่ยนกลุมจากชวงรหัสนักศกึ ษาหรือจากรหสั กลุม
• ใสช ว งรหัสนกั ศึกษาทตี่ องการ หรือใสรหัสกลมุ ในกรณีที่เลอื กเปนกลมุ
• ใสรหัสกลมุ ที่ตองการจัดเขา กลมุ หรือเวน วา งไวเพื่อใสก ลมุ ใหน กั ศึกษาทลี ะคน
• กดปุมอา นขอมูลนกั ศกึ ษาเพื่อแสดงรายการนักศกึ ษาที่อยใู นชวงรหสั ท่เี ราเลือกไว
• ถาตอ งการใหนกั ศึกษาท้งั หมดเปล่ยี นเขาไปอยูในกลุม ท่ีเราใสร หสั กลมุ ในชองจดั เขา

กลมุ ใหก ดปุมเลอื กเขากลมุ ทัง้ หมด หรือกดยกเลกิ เขา กลุมท้ังหมดเพื่อปรบั ให
นักศกึ ษายงั ไมเ ขากลุม
• ถาตอ งการใสกลมุ ทลี ะคนใหใ สรหัสกลุมในชองกลมุ ของนกั ศกึ ษาแตละคน สามารถ
กดปุม F5 เพ่ือดูรหัสกลมุ ทัง้ หมดได
• ถาตองการใหน กั ศึกษาเขากลุมที่เราต้งั รหัสกลุม ไวใ นชอ งจัดเขา กลมุ ใหก ดที่ชอ ง
สี่เหลี่ยมหนา รหัสนกั ศึกษาคนนั้นๆ
• เมือ่ เปล่ียนกลมุ เสรจ็ แลวใหกดปุม บันทึก กอนออก

28

บทที่ 6
การลงทะเบียนเรยี นและรกั ษาสภาพ

การลงทะเบยี นเรยี น แบง เปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ
1. การลงทะเบยี นเรยี นรายบคุ คล
2. การลงทะเบียนเรยี นเปน กลมุ

ประเภทของการลงทะเบียนเรียน มีดงั น้ี
1. ลงทะเบียนเรยี นปกติ
2. ลงทะเบยี นเรียนรักษาสภาพ
3. ลงทะเบียนเรยี นเพม่ิ /ถอน/เปลี่ยนแปลง รายวิชา

การลงทะเบยี นประกอบดวยการทํางาน แบงเปน 6 ลักษณะใหญ ๆ คือ
1. ลงทะเบียนเรียน/เทยี บโอน เปนการลงทะเบียนของนกั ศึกษาแตล ะคน ตามปกติ
2. ลงทะเบยี นเรียนตามกลุม ใหค วามสะดวกในกรณีท่ีนกั ศึกษาท้งั หมดหรือสว นใหญ ใน

กลมุ มกี ารลงทะเบียนในลักษณะทีค่ ลา ยหรอื เหมือนกัน
3. ลงทะเบยี นรกั ษาสภาพ
4. เพ่มิ /ถอน/เปล่ียนแปลง รายวิชา ใชเ ม่อื ตองการแกไขหลงั จากท่ีไดม ีการลงทะเบยี นไป

เรยี บรอยแลว พรอ มท้งั ใชในการลงทะเบียนเทียบโอนและโอนผลการเรียน
5. ยกเลกิ การลงทะเบยี นเรียนเปน กลุม ใชคกู ับขอ 2 เมื่อมีการลงทะเบยี นเรียนเปน กลุม

ผดิ พลาด
6. ลงทะเบียนสอบซอ ม
การลงทะเบียนเรียนตามโครงสรางหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน

พทุ ธศกั ราช 2551 ใหลงทะเบียนเรียนเปนรายวชิ าและตามจํานวนหนวยกิตในแตละภาคเรยี นดงั นี้
1. ระดับประถมศกึ ษา ใหลงทะเบียนเรียนไดภาคเรียนละไมเ กนิ 14 หนว ยกติ
2. ระดับมธั ยมศกึ ษาตอนตน ใหล งทะเบยี นเรียนไดภาคเรยี นละไมเ กิน 16 หนวยกิต
3. ระดบั มัธยมศกึ ษาตอนปลาย ใหลงทะเบียนเรยี นไดภ าคเรยี นละไมเ กิน 20 หนวยกติ

ถา มีการลงทะเบยี นเกินกวา หลกั สูตร โปรแกรมจะขึ้นมาเตอื นครงั้ แรกกอ นทจ่ี ะดาํ เนินการลงทะเบียนตอ

29

ลงทะเบียนเรยี น/เทยี บโอน
เปน การลงทะเบียนเรยี นปกติหรือลงทะเบยี นเทียบโอน การลงทะเบียนเรยี นปกตจิ ะไมมกี าร

กาํ หนดวิธเี รยี นเหมือนหลกั สูตรเกา เนื่องจากมวิ ธิ เี รียนเดียวคอื วิธีเรยี นกศน. สวนการลงทะเบียนเทียบ
โอน จะมวี ธิ กี ารเทยี บโอนได 5 ประเภทคือ

1. เทียบโอนผลการเรยี นจากหลกั ฐานการศกึ ษา
2. เทียบโอนจากการศกึ ษานอกระบบประเภทการศกึ ษาตอเนอ่ื ง
3. เทยี บโอนผลการเรยี นจากหลักสูตรตา งประเทศ
4. เทยี บโอนผลการเรียนจากความรแู ละประสบการณจ ากกลมุ เปาหมายเฉพาะ
5. เทยี บโอนผลการเรียนจากการประเมินความรแู ละประสบการณ

ขน้ั ตอนการทํางานมดี งั น้ี
1. ปอนรหัสนักศกึ ษา โปรแกรมจะแสดงขอมลู ของนกั ศึกษาคอื ประวตั ิการลงทะเบยี นเรียนใน

กรอบวิชาที่ลงแลว หนยวกิตรวมของวิชาบังคบั และวชิ าเลอื กท่ีสอบผาน และรหัสกลุมของ
นักศกึ ษา
2. สามารถเปล่ียนกลุมของนักศกึ ษาไดโดยใสในชองกลุม
3. เลือกลงทะเบียนจากแผนการลงทะเบียน โดยใสร หัสแผนหรือเลอื กรหัสแผนจากการกดท่ีปมุ
ลกู ศรในชองแผนการลงทะเบียน สามารถแกไขหรือเพ่ิมเติมแผนการลงทะเบยี นเรียนไดจาก
เมนตู ัวแปรระบบและไปท่ีขอ 4. แผนการลงทะเบยี น

30

4. หรอื ลงทะเบยี นโดยเลือกวชิ าท่จี ะสามารถลงทะเบยี นไดหลายๆวชิ าพรอมกันโดยคลกิ ที่ปุม
เลือกวชิ าทล่ี งได… จะปรากฏหนาจอดงั รูป

จะแสดงวชิ าทยี่ งั ไมไดล งทะเบียนหรือลงแลว สอบไมผานมาใหเลอื ก วิธีการเลือกใหไ ปคลิกที่
ชองสีเ่ หลี่ยมหนา รหสั วชิ าทีตองการ เม่ือเลือกวชิ าทั้งหมดแลว ใหคลกิ ท่ีปุม ตกลง
5. หรอื ลงทะเบียนโดยเลือกเพมิ่ เขา ไปทลี ะวิชา โดยการกดปมุ รายการ จากน้นั เลอื กรหัสวิชา
กลมุ และประเภท รหัสประเภท 0 คอื ไมเทียบโอน 1-5 คือประเภทการเทยี บโอน 9 คือเรียน
เพ่มิ เตมิ สาํ หรบั ท่ีนักศึกษาทจี่ บหลักสูตรแลว ตองการเรียนเพมิ่ เติมจะไมนาํ ไปคดิ เกรดเฉลี่ย
เมือ่ กรอกขอ มลู เสรจ็ แลวใหกดปมุ บนั ทึกรายการ รายวชิ าจะไปปรากฏในตารางการ
ลงทะเบยี น
6. เมื่อลงทะเบยี นเรยี นครบทุกวชิ าท่ีตองการแลวใหคลิกที่ปมุ บนั ทกึ เพ่ือจัดเก็บการ
ลงทะเบียนเรียน
7. โปรแกรมจะลางหนาจอและขึ้นรหสั นักศึกษาคนถัดไปใหอตั โนมัติ ถาไมต องการบันทึกตอ
ใหค ลกิ ท่ีปุม ออก
ลงทะเบียนเรียนตามกลมุ
เปนฟงกช ันทม่ี ีการทํางานคลายกับการลงทะเบียน/เทยี บโอนปกติ แตจะชว ยอํานวยความ
สะดวกในกรณที ่นี กั ศกึ ษาทั้งหมดในกลุมใดกลมุ หนงึ่ มกี ารลงทะเบยี นแบบเดียวกนั
ข้ันตอนการทาํ งาน
1. เลือกเมนู การลงทะเบยี นตามกลุม

กําหนดภาคเรียน’รหัสกลุม’ลงทะเบียนเรียน ดังรปู
31

2. ข้นั ตอนการทํางานจะเหมอื นกบั การลงทะเบยี น/เทยี บโอน ยกเวนตอนกดบันทึก
โปรแกรมจะถามวา ใหล งทะเบยี นเหมือนกันทกุ คนที่เหลือหรือไม ถากดปุม OK โปรแกรมจะลงทะเบียน
ใหเหมอื นกันทกุ คนในกลมุ ที่กาํ หนด ถา กดปุม Cancel โปรแกรมจะข้นึ ขอมลู นักศึกษาคนถัดไปในกลุม
มาใหล งทะเบียน ใหล งทะเบยี นจนกวาจะครบทุกคนในกลุม หรือออกกลางคนั โดยกดปมุ ออก
ลงทะเบียนรักษาสภาพ

เปนการลงทะเบยี นรกั ษาสภาพของนักศึกษา มขี ้ันตอนการทํางานดงั นี้
1. ใสภ าคเรียนที่นกั ศึกษายื่นขอรักษาสภาพ
2. ปอ นรหัสนักศกึ ษาท่ีตองการ
3. ปอนรายละเอียดของการรักษาสภาพโดยท่ีคลกิ ทช่ี อ งในตาราง รายละเอียดมดี ังน้ี

- ภาคเรียนทต่ี องการรักษาสภาพ
- หมายเหตุการณร กั ษาสภาพ

4. ถาตองการจัดเก็บขอมูลรกั ษาสภาพ ใหคลิกทป่ี ุมบนั ทึก
32

5. ถา ตองการลบเมื่อมกี ารบันทึกขอ มูลผิด ใหคลิกท่ีปุม ลบ
6. ถา ตองการลา งหนา จอเพื่อเริ่มบันทกึ ขอ มูลใหม ใหคลิกที่ปมุ เริม่ ใหม
7. เมอื่ เสร็จสิน้ การทาํ งานใหค ลิกท่ีปุม ออก
หมายเหตุ การลงทะเบียนรักษาสภาพจะตองลงทะเบียนใหสอดคลองกับภาคเรียนท่ีลงทะเบียนคือ
ลงทะเบียนในภาคเรียนที่หยุดเรียนหรือในภาคเรียนตอ ๆ ไป เทาน้ัน จะลงทะเบียนกอนภาคเรียน
ปจ จุบนั ไมได

33

บทท่ี 7
การบนั ทึกกจิ กรรมพัฒนาคณุ ภาพชวี ิต (กพช.) และการประเมนิ คุณธรรม

การทาํ กจิ กรรมพฒั นาคณุ ภาพชีวิต (กพช.) ในหลักสตู รการศึกษานอกระบบระดบั การศกึ ษาขั้น
พืน้ ฐาน พทุ ธศักราช 2551 กําหนดใหท าํ กิจกรรมไมน อ ยกวา 100 ช่ัวโมง เปนหนึง่ ในเงอ่ื นไขการจบ
หลกั สูตร ซึง่ โปรแกรมไดก าํ หนดไวใ นตัวแปรระบบ และการประเมนิ คณุ ธรรมเปน หนึ่งในเงือ่ นไขการจบ
หลกั สูตรเชนกัน ซึ่งตองผานในระดบั พอใชขึน้ ไป
การบันทึกการทาํ กิจกรรม

ขั้นตอนการทาํ งานมีดังน้ี ไปที่เมนูขั้นตอนการดําเนินงาน → บันทึก กพช.และการประเมนิ
คุณธรรม → บันทึกการทาํ กจิ กรรม จะปรากฏหนา จอดังรปู

1. ใสภ าคเรียนท่ีตองการลงกจิ กรรม
2. เลือกแบบการบันทกึ รายกลมุ หรือรายคน
3. ใสชวงรหสั กลุม หรือรหัสนกั ศึกษาท่ีตอ งการ
4. ใสช ่ือกิจกรรม หรือเลือกจากกจิ กรรมทีเ่ คยบันทกึ โดยคลิกท่ีปมุ แวนขยายขา งชองกจิ กรรม
5. ใสจํานวนชม. ของกจิ กรรม

34

6. คลิกที่ปุมบนั ทึกเพ่ือบนั ทึกการทาํ กิจกรรม
7. ถาตองการแกไ ขกิจกรรมทเ่ี คยลงไปแลว จะแกไขไดเ ปนรายคน โดยเลือกภาคเรียน เลอื ก

ประเภทเปนรายคน ใสรหสั นกั ศกึ ษา จะแสดงประวัติการลงกิจกรรมในภาคเรยี นนัน้

8. ตอจากนน้ั ใหค ลิกที่รายการกจิ กรรมที่ตองการแกไขในตารางกิจกรรมท่ลี งแลว ขอมลู
กจิ กรรมท่ีเลือกจะปรากฎในชองชอ่ื กิจกรรม จํานวนชม. และภาคเรยี น แกไ ขไดเฉพาะ
จํานวนชม. หรอื ถา ตองการลบกจิ กรรมท่เี ลอื ก ใหค ลกิ ท่ีปมุ ลบ ถา แกไ ขชื่อกจิ กรรมจะเปน
การลงกจิ กรรมเพ่ิม เม่ือแกไขเสรจ็ แลว ใหค ลิกท่ีปมุ บันทึก

การยกเลิกการทํากิจกรรม
จดุ ประสงคข องการยกเลกิ การทํากิจกรรมเปนกลุมคือใชลบขอมลู การลงกิจกรรมเปนกลมุ ที่

ผดิ พลาด ข้ันตอนการทาํ งานมีดังน้ี ไปทเี่ มนูขน้ั ตอนการดาํ เนนิ งาน → บันทึก กพช.และการประเมิน
คุณธรรม → ยกเลิกการทาํ กิจกรรม จะปรากฏหนาจอดังรปู

35

1. ใสภ าคเรียนท่ีตองการยกเลกิ กิจกรรม
2. ใสชวงรหัสกลมุ ที่ตองการ
3. คลกิ ทีป่ ุมลบขอมลู
บนั ทึกการประเมนิ คณุ ธรรม
ขน้ั ตอนการทํางานมีดงั น้ี ไปท่ีเมนูขั้นตอนการดําเนินงาน → บนั ทึก กพช.และการประเมิน
คณุ ธรรม → บันทกึ การประเมนิ คณุ ธรรม จะปรากฏหนาจอดงั รปู

1. ใสร หสั นักศกึ ษาทีต่ องการ
2. เลอื กระดบั การประเมินคณุ ธรรม ถายงั ไมเ คยมกี ารบันทกึ โปรแกรมจะข้ึนเปนระดับปรบั ปรุง
3. คลิกท่ปี ุมบันทกึ เพ่ือจัดเก็บขอมลู เสรจ็ แลว โปรแกรมจะลา งชองรหสั นกั ศึกษาใหเหลือแต

รหัส 4 หลกั ขางหนาเพอื่ ความสะดวกในการบนั ทกึ ขอมูลคนตอ ไป

36

รายงานการทาํ กิจกรรม
เปนรายงานการทาํ กจิ กรรมแยกรายกลุม แสดงรหัส ชื่อนกั ศกึ ษา ในกลมุ และรายละเอียดการ

ทํากิจกรรม ข้ันตอนการทาํ งานมีดงั นี้ ไปท่เี มนูขั้นตอนการดําเนินงาน → บันทึก กพช.และการประเมิน
คุณธรรม → รายงานการทาํ กิจกรรม จะปรากฏหนาจอดังรูป

1. ใสภ าคเรียนที่ตองการออกรายงาน
2. เลอื กชวงรหัสกลมุ ที่ตองการ
3. คลกิ ท่ีปุมตวั อยา งกอ นพิมพ เพอ่ื ดูรายงานทางหนา จอ
4. คลกิ ทป่ี ุมพมิ พ เพ่ือพิมพรายงานออกเคร่ืองพมิ พ

รายงานการประเมนิ คุณธรรม
เปนรายงานการประเมนิ คุณธรรมแยกรายกลุม แสดงรหัส ชื่อนกั ศึกษา ในกลมุ ระดับการ

ประเมินคณุ ธรรม เน่ืองจากบันทกึ การประเมนิ คุณธรรมเปนการสรุปครง้ั เดียว จงึ ไมต องระบุภาคเรียนใน
การพิมพร ายงาน ข้ันตอนการทาํ งานมีดงั นี้ ไปท่ีเมนูข้นั ตอนการดาํ เนินงาน → บนั ทกึ กพช.และการ
ประเมนิ คณุ ธรรม → รายงานการประเมนิ คณุ ธรรม จะปรากฏหนา จอดังรูป

1. เลอื กชวงรหัสกลุมท่ีตองการ

37

2. คลกิ ทป่ี ุมตวั อยางกอ นพิมพ เพ่ือดูรายงานทางหนาจอ
3. คลกิ ทีป่ ุมพิมพ เพ่ือพิมพร ายงานออกเครอ่ื งพมิ พ

38

บทที่ 8
การบนั ทึกการประเมินคณุ ภาพการศกึ ษานอกระบบระดบั ชาติ

การเขารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาตถิ กู กาํ หนดใหเ ปน หน่ึงในเงอื่ นไข
การจบหลกั สูตร โดยไมไ ดม ีการกําหนดเกณฑวา จะตอ งผา นกค่ี ะแนน การเขา รบั การประเมนิ จะตอ งย่ืน
ขอในภาคเรียนสุดทา ยท่ีจะจบหลกั สูตร การทาํ งานของโปรแกรมในสวนน้ีประกอบไปดวย การบนั ทึก
การประเมนิ รายงานผูม ีสทิ ธเิ ขา รบั การประเมิน และรายงานสรปุ ผลการประเมิน สว นการอานคะแนน
จากเครื่องและรายงานผลการอา นคะแนนจากเคร่อื ง ขณะนี้อยใู นระหวา งขน้ั ตอนการกําหนดรปู แบบ
แฟมคะแนน จงึ ยงั ไมสามารถใชง านได

บนั ทึกการประเมินคณุ ภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ
ขนั้ ตอนการทาํ งานมีดังน้ี ไปทเ่ี มนูข้ันตอนการดาํ เนินงาน → บันทกึ การประเมนิ คุณภาพ

การศกึ ษานอกระบบระดบั ชาติ → บนั ทกึ การประเมนิ จะปรากฏหนา จอดังรูป

1. ใสร หสั นักศึกษาทต่ี องการ
2. ใสค ะแนนในสวนท่ี 1 และคะแนนในสวนท่ี 2 ถา ยังไมไ ดรับผลการสอบและจําเปน ตองใหจ บ

หลกั สูตรกอน ใหคลกิ ทช่ี องเขา รบั การประเมนิ ฯ โดยเวน วางชองคะแนนไว และมากรอก
คะแนนใหถกู ตองภายหลงั ได
3. ใสภ าคเรียนท่เี ขารบั การประเมนิ
4. คลิกทปี่ ุมบันทกึ เพื่อบนั ทึกการประเมินฯ
5. ถาตองการลบหรอื ยกเลิกการประเมิน ใหเวนวา งชอ งคะแนนท้งั 2 สวนและเอาเคร่ืองหมาย
ถูกในชอ งเขารบั การประเมนิ ฯออก(ถา ม)ี เสร็จแลวคลิกท่ีปมุ บันทกึ

39

รายงานผมู ีสิทธเิ ขา รบั การประเมินคณุ ภาพการศกึ ษานอกระบบระดับชาติ
เปนรายงานผูม ีสิทธิเขา การประเมินฯ โดยดูจากเงอ่ื นไขวาเปนผทู คี่ าดวาจะจบในภาคเรยี นท่ี

กําหนด และไมเคยเขารบั การประเมนิ ฯมากอน รูปแบบรายงานจะเหมือนกับรายงานผคู าดวาจะจบ
แสดงรายละเอียดการลงทะเบยี นและสรุปจาํ นวนหนวยกิตทีไ่ ดขัน้ ตอนการทํางานมีดงั นี้ ไปที่เมนู
ขนั้ ตอนการดําเนินงาน → บันทกึ การประเมนิ คณุ ภาพการศึกษานอกระบบระดบั ชาติ → รายงานผูมี
สทิ ธเิ ขา รบั การประเมนิ คณุ ภาพการศกึ ษานอกระบบระดับชาติ จะปรากฏหนาจอดังรูป

1. ใสภ าคเรียนที่ตองการออกรายงาน
2. เลือกเง่อื นไขวา ใหอ อกเฉพาะนกั ศกึ ษาทล่ี งทะเบียนในภาคเรียนน้ีหรือไม โดยคลิกที่ชอ ง

ส่เี หล่ียมหนา ขอความ
3. คลิกที่ปุมตัวอยา งกอ นพิมพ ถาตอ งการดรู ายงานทางหนาจอ
4. คลกิ ท่ปี ุมพมิ พ ถาตองการพมิ พร ายงานออกทางเครื่องพิมพ
รายงานสรปุ ผลการประเมินคณุ ภาพการศกึ ษานอกระบบระดับชาติ
เปน รายงานแสดงคะแนนของผเู ขา การประเมนิ ฯในภาคเรียนทีต่ องการ ขั้นตอนการทาํ งานมี
ดงั นี้ ไปท่เี มนูข้นั ตอนการดาํ เนินงาน → บันทกึ การประเมนิ คุณภาพการศกึ ษานอกระบบระดับชาติ →
รายงานสรุปผลการประเมนิ คณุ ภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ จะปรากฏหนา จอดงั รูป ใสภาคเรียน
ทต่ี องการ และคลกิ ที่ปมุ ตวั อยางกอนพมิ พหรือคลกิ ที่ปุม พมิ พ

40

บทท่ี 9
การจัดสนามสอบ

การจดั สนามสอบเปน การจัดหองสอบใหก บั นักศึกษาทล่ี งทะเบยี นเรยี นในภาคเรียนน้ันๆ ตองมี
การเตรียมการตัง้ แตจ ดั ทาํ ตารางรหัสสนามสอบ กาํ หนดสนามสอบใหแตล ะกลมุ จัดทําตารางสอบแตละ
วชิ า สรางหองสอบ สุดทายถงึ จะจดั สนามสอบได โดยทําได 2 วิธคี ือ จดั แบบอัตโนมัติ จดั แบบกาํ หนด
เองเปน รายคน ข้ันตอนการทาํ งานมดี ังน้ี
ตารางรหัสสนามสอบ

ไปท่เี มนูตารางรหัส → A. สนามสอบ จะปรากฏหนาจอดงั รปู ขน้ั ตอนการทาํ งานจะเหมอื นกับ
ตารางรหสั ทั่วๆไปคือ

1. ถา ตองการเพม่ิ สนามสอบ คลิกที่ปุม เพิ่มจากน้ันใสรายละเอยี ดดงั นี้
• รหัสสนามสอบ ใสไ ดส งู สุด 4 หลัก
• ชอ่ื สนามสอบ ที่อยูของสนามสอบ
• จาํ นวนหอ งสอบ และจํานวนทน่ี งั่ แตละหอง เพอ่ื ใชใ นการสรางหองสอบอัตโนมัติ
• เสรจ็ แลว คลิกท่ปี มุ บนั ทกึ

2. ถา ตองการลบสนามสอบ ใหค ลกิ เลือกสนามสอบจากตาราง จากน้นั คลกิ ทป่ี ุม ลบ
3. ถา ตองการแกไ ข ใหคลิกเลือกสนามสอบจากตาราง จากนนั้ คลิกที่ปมุ แกไข แกไ ขเสร็จแลว

คลกิ ท่ปี ุมบนั ทึก

41

กําหนดสนามสอบใหแ ตละกลุม
ไปทีเ่ มนูตารางรหสั → 2. กลุม จะปรากฏหนา จอดงั รูป เลอื กกลมุ ที่ตองการ จากนน้ั คลกิ ทปี่ มุ

แกไข เลือกรหัสสนามสอบในชองสนามสอบ เสรจ็ แลวคลิกท่ีปุมบันทึก
ตารางสอบ

ไปท่ีเมนูตารางรหสั → C. ตารางสอบ จะปรากฏหนา จอดงั รปู สามารถเพมิ่ ตารางสอบได 2 วิธี
คือ 1. เพ่ิมทลี ะวชิ าโดยการคลิกท่ีปมุ เพ่ิม 2. เพม่ิ โดยการคลิกท่ีปุมสรางตารางสอบจากวชิ าลงทะเบียน
โปรแกรมจะสรางตารางสอบในภาคเรียนปจ จุบนั โดยดูจากการลงทะเบยี นเรยี น

42

โปรแกรมจะถามยืนยันการสรา งตารางสอบจากวิชาทม่ี ีการลงทะเบยี นในภาคเรียนปจ จบุ นั ให
กด OK เพอื่ สรางตารางสอบ จะไดตารางสอบและใหท ําการแกไขในสวนท่ีเปน วนั ที่และเวลาสอบ

สรา งหองสอบ
สรา งหองสอบสามารถทําได 2 วธิ คี ือสรางหองสอบจากตารางรหัสเปนการสรา งทีละหอ ง หรอื

สรางแบบอัตโนมัติ ท่วั ไปจะใชสรางแบบอัตโนมัติ ไปท่ีเมนูขั้นตอนการดาํ เนินงาน→ จดั สนามสอบ →
สรา งหอ งสอบอัตโนมัติ ปรากฏหนา จอดงั รปู เลือกรหสั สนามสอบ จากนนั้ คลกิ ท่ีปุม ทาํ งาน

จดั สนามสอบ
ไปท่ีเมนูขั้นตอนการดาํ เนนิ งาน → จดั สนามสอบ → จัดสนามสอบ สามารถทาํ ได 2 วิธคี อื
1. การจดั สนามสอบเอง มขี ้ันตอนดงั นี้
• ใสภาคเรียน
• เลอื กประเภทการลงทะเบยี น ปกติหรือสอบซอม
• เลอื กการเรียงลําดบั ตามกลุมหรือตามรหสั นกั ศกึ ษา
• เลอื กรหสั วิชา หรือเวน วา งคอื ทุกวิชา
43

• เลอื กชว งรหัสสนามสอบ
• คลิกทปี่ ุมอา นขอมลู ลงทะเบยี น โปรแกรมจะแสดงขอมลู การลงทะเบียนของ

นักศึกษาทัง้ หมดตามเง่ือนไขที่กําหนดไวขา งตน รายการทเี่ ปนเทียบโอนจะไม
สามารถจดั สนามสอบได

• ปอ นเลขรหัสสนามสอบในชองสนาม และเลขหองสอบในชอ งหอง
• โปรแกรมจะบันทึกอัตโนมัติ ดังนนั้ จงึ ไมมีปุม ใหก ดบนั ทึก
• ถาตองการยกเลกิ หอ งสอบท่ีจัดไปแลว ใหคลกิ ท่ีปุมยกเลิกหองสอบทีจ่ ดั แลว

โปรแกรมจะลางชอ งสนามกบั ชอ งหองใหเปน ชองวา งทั้งหมด
2. การจัดสนามอัตโนมัติ เปนการจดั สนามสอบ โดยหลักการจัดจะจดั ไปตามกลุมลงทะเบยี น

ในแตละวชิ าและจดั กลมุ ตอไปตอเนื่องตามหองสอบน้ันถามีทนี่ ่ังเหลอื มีขนั้ ตอนดังนี้
• ใสภาคเรยี น
• เลือกประเภทการลงทะเบียน ปกติหรือสอบซอม
• เลือกการเรียงลําดบั ตามกลุมหรือตามรหัสนักศกึ ษา
• เลือกชวงรหัสสนามสอบ
• คลิกที่ปุมจัดแบบอัตโนมัติทุกวิชา โปรแกรมจะขน้ึ ขอความ จัดหองสอบเสร็จแลว
ซง่ึ เปน การบันทกึ อัตโนมตั ิ จบการทาํ งานใหคลิกที่ปุมออก
44

รายงานนักศกึ ษาตามหองสอบ
เปน รายงานนกั ศกึ ษาทั้งหมดในหองสอบแตล ะหอ ง ขนั้ ตอนการทํางานมีดังน้ี ไปทเี่ มนูขัน้ ตอน

การดาํ เนินงาน → จดั สนามสอบ → รายงานนักศกึ ษาตามหอ งสอบ จะปรากฏหนา จอดงั รูป

1. ใสภ าคเรียนที่ตองการออกรายงาน
2. เลือกประเภทการลงทะเบียน ปกติหรือสอบซอม
3. เลอื กการเรียงลาํ ดับ ตามกลุม หรือตามรหัสนักศกึ ษา
4. เลือกวชิ า
5. เลือกสนามสอบ และหองสอบ
6. คลกิ ท่ปี ุมตัวอยางกอ นพิมพ เพ่ือดูรายงานทางหนาจอ
7. คลิกทปี่ ุมพมิ พ เพื่อพิมพรายงานออกเครื่องพมิ พ
รายงานจาํ นวนนกั ศกึ ษาตามหองสอบ
เปนรายงานสรุปจาํ นวนที่มีสทิ ธิสอบในแตละวชิ าแยกตามสนามสอบ ขั้นตอนการทํางานมีดงั นี้
ไปที่เมนูข้นั ตอนการดาํ เนินงาน → จดั สนามสอบ → รายงานจํานวนนกั ศึกษาตามหองสอบ จะปรากฏ
หนา จอดังรูป ใสภาคเรียนที่ตองการ เลอื กประเภทการลงทะเบียน เสร็จแลวคลิกปมุ ตัวอยางกอ นพมิ พ
หรอื คลกิ ปุมพมิ พ

45

บทที่ 10
การบันทึกคะแนนสอบ

การบนั ทกึ คะแนนสอบ แบงการทาํ งานเปน 3 สว น ไดแก การบนั ทกึ คะแนนสอบ การแกไข
คะแนนสอบ และการอา นคะแนนจากเครอื่ ง สดั สวนคะแนนกลางปลายตอ ปลายภาค มกี ําหนดไวในตัว
แปรระบบเปน 60:40 เกณฑก ารผานคะแนนปลายกาํ หนดไวเปน 0 ไวส าํ หรบั ตรวจสอบในการบันทกึ
คะแนนและไวสาํ หรบั ในการคิดเกรด

1. การบันทกึ คะแนนสอบ
การบนั ทกึ คะแนนสอบมี 2 ประเภท ไดแก
การบันทึกคะแนนสอบรายวิชา
การบันทึกคะแนนสอบรายวิชา เปน เมนคู ําสง่ั เพื่อบันทึกคะแนนสอบ ระหวา งภาค และ
ปลายภาค ทีละรายวชิ า ของนกั ศึกษาทุกคนในกลุมที่ลงทะเบียนรายวิชานั้น ในแตละภาค
เรียน และยงั ไมมกี ารบนั ทึกคะแนนลงในโปรแกรมมากอ น (นักศกึ ษาที่บันทกึ คะแนนแลว
จะไมป รากฏรายช่อื ใหบ นั ทึกซ้ําอีก)

ข้ันตอนการทํางาน

1. ใสรหัสวิชาทีต่ องการ

2. ภาคเรียนจะขน้ึ เปนภาคเรยี นปจ จบุ นั ใหโดยอัตโนมตั ิ ไมสามารถแกไ ขได ถาตองการ

เปล่ยี นภาคเรียนตอ งไปใชเ มนูเปล่ียนสถานศกึ ษาปจจบุ นั เพื่อเปนการปอ งกนั การแกไขคะแนน

ยอ นหลงั โดยทก่ี ําหนดสทิ ธิการใชเ มนกู ารบนั ทึกคะแนนใหผูใชค นหนงึ่ และสทิ ธิการใชเ มนเู ปลีย่ น

46

สถานศึกษากบั ผใู ชอกี คน โดยผใู ชค นแรกจะไมมีสิทธใิ นการเปลี่ยนภาคเรียนเพ่ือบนั ทึกคะแนนในภาค
เรียนอน่ื

3. ใสร หสั กลุม ที่ตอ งการวาตองการบนั ทกึ คะแนนสอบต้ังแตกลุมใดถงึ กลมุ ใด (ถาไมใสคือ
ตองการบันทกึ คะแนนนกั เรยี นท้งั หมด)

4. กดปมุ กรอกคะแนน จะข้ึนเมนมู าใหเ ลือกคะแนนที่จะกรอก สาํ หรับรายละเอียดคะแนน
กลางภาคแบง ออกเปน คะแนนยอ ย 9 สว นและรายละเอยี ดคะแนนปลายภาคแบง ออกเปน อัตนยั ปรนัย

5. ใสค ะแนนลงในชองคะแนนยอ ยตา งๆ โดยทโ่ี ปรแกรมจะตรวจสอบคะแนนวาเกนิ กวา ท่ี
กาํ หนดในตารางระบบหรือไม และจะบนั ทึกคะแนนอัตโนมัติ โดยท่ีหนาจอน้จี ะไมม ีปุมบนั ทกึ

6. สําหรบั การบนั ทกึ คะแนนปลายภาค จะมีปมุ สําหรบั การบันทึก มส.(ไมม สี ิทธ์ิสอบ) และ
ขส.(ขาดสอบ) ถากดปมุ นีข้ ณะที่ชอ งเกรดยังไมมีเกรด เกรดจะเปลี่ยนเปน ม หรอื ข ถาชองเกรดเปน ม
หรือ ข อยแู ลว กดปมุ นจ้ี ะเปลี่ยนเกรดเปนชองวาง

47

การบนั ทึกคะแนนสอบรายคน
การบนั ทกึ คะแนนสอบรายคน เปน เมนคู าํ สง่ั เพ่อื บนั ทึกคะแนนสอบระหวางภาค

หรือปลายภาค ของนกั ศึกษารายคน ทลี่ งทะเบียนรายวิชาตา งๆ ในภาคเรียนปจจบุ นั
โดยสามารถบันทึกคะแนนทกุ รายวิชาของนักศกึ ษาทลี ะคน ขั้นตอนการทํางานตา งจากการ
บันทกึ คะแนนรายวชิ าตรง ใสร หัสนกั ศึกษาแทนรหัสวชิ ากับรหัสกลุม

2. การแกไ ขคะแนนเปนรายวิชา และรายคน
เหมือนกบั การบันทึกคะแนนรายวชิ า ตางกันท่ีแกไขไดเฉพาะคนท่ีมีคะแนนแลวเทา น้ันซ่งึ มี

ประโยชนในการกําหนดสทิ ธิการใชง านใหผ ูใชคนทบี่ นั ทกึ คะแนนกบั คนทีแ่ กไขคะแนนเปนคนละคนกนั
3. อานคะแนนจากเคร่ือง

เปนการอานคะแนนปลายภาคสวนทเี่ ปน ปรนยั จากแฟม ขอมลู ท่ีไดจากเครื่องอา น OMR เมอื่
อานเสร็จโปรแกรมสรา งรายงานผลการอานคะแนน รปู แบบแฟมขอมลู OMR สามารถแกไ ขไดโ ดยคลกิ
ท่ปี ุม แกไขแบบฟอรม OMR

48


Click to View FlipBook Version