kmcddt1 Download PDF
  • 33
  • 2
การบริหารจัดการพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”พัฒนาการอำเภอแวงใหญ่
การบริหารจัดการพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”
นายปลวัชร วรรณจงคำ
พัฒนาการอำเภอแวงใหญ่
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications