The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

พระราชกุมารี ผู้ทรงมีแต่ให้ ตามรอยบาทพระบรมชนกนาถ สืบสาน ต่อยอดพัฒนางาน ในทุกๆมิติ ต้นแบบ พระราชกุมารีศรีแผ่นดินสยามประเทศ คือ ปิ่นนคร

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

เจ้าฟ้าผู้สืบสาน

พระราชกุมารี ผู้ทรงมีแต่ให้ ตามรอยบาทพระบรมชนกนาถ สืบสาน ต่อยอดพัฒนางาน ในทุกๆมิติ ต้นแบบ พระราชกุมารีศรีแผ่นดินสยามประเทศ คือ ปิ่นนคร

สมเด็จพระกนษิ ฐาธิราชเจา้
กรมสมเดจ็ พระเทพรตั นราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุ ารี

เจ้าฟา้ ผสู้ บื สาน
Devoted Follower
(เลม่ ๘)

ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์

สมเดจ็ พระกนษิ ฐาธริ าชเจา้ กรมสมเดจ็ พระเทพรตั นราชสดุ าฯ สยามบรมราชกมุ ารี พระโสทรกนษิ ฐภคนิ ใี นพระบาท
สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่ีได้ทรงร่วมสุขร่วมทุกข์มาแต่ทรงพระเยาว์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ใน
หลายวาระ และชว่ ยแบง่ เบาพระราชภารกจิ นอ้ ยใหญท่ สี่ บื เนอ่ื งมาแตค่ รงั้ รชั สมยั สมเดจ็ พระบรมชนกนาถ ใหด้ ำ� เนนิ ลลุ ว่ ง
ไปดว้ ยความเรยี บรอ้ ย เปน็ ทไ่ี วว้ างพระราชหฤทยั ทรงเปน็ เจา้ นายพระองคแ์ รกทไี่ ดร้ บั พระราชทานพระเกยี รตยิ ศที่ สมเดจ็
พระกนษิ ฐาธริ าชเจา้ โดยยงั ทรงพระอสิ รยิ ยศ กรมสมเดจ็ พระ และสยามบรมราชกมุ ารี ตามทไ่ี ดร้ บั พระราชทานจากสมเดจ็
พระบรมชนกนาถ นับเป็นพระราชอสิ ริยยศสูงย่ิงอย่างทไี่ มเ่ คยปรากฏมากอ่ นในประวตั ิศาสตร์แห่งพระราชวงศจ์ ักรี

หนังสอื ชดุ สมเดจ็ พระกนิษฐาธริ าชเจ้า กรมสมเดจ็ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รวบรวม
พระราชประวัตแิ ละพระราชกรณียกิจดา้ นต่างๆ ของพระองคท์ า่ น ประกอบดว้ ย

๑. เจ้าฟ้าสริ นิ ธร
๒. เจา้ ฟ้านกั อา่ น
๓. เจ้าฟา้ นกั การศกึ ษา
๔. เจา้ ฟ้าวิศิษฏศิลปิน
๕. เจา้ ฟา้ นกั พัฒนา
๖. เจ้าฟ้าปยิ มิตร
๗. เจ้าฟา้ นกั เทคโนโลยี
๘. เจ้าฟ้าผูส้ ืบสาน
ส�ำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์หวังเป็นอย่างย่ิงว่า หนังสือชุดนี้จะเป็นบันทึกประวัติศาสตร์อันเป็นประโยชน์ และเพื่อ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้าผู้เปี่ยมด้วย
พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆ ยังความปล้ืมปีติแก่พสกนิกรชาวไทย ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วย
พระบารมีและพระมหากรณุ าธคิ ุณของพระองค์

ส�ำนกั พิมพ์สถาพรบุ๊คส์

2

Preface

Somdech Phra Kanishthadhiraj Chao Krom Somdech Phra Sayam Boromrajakumari (Her Royal High-
ness Princess Maha Chakri Sirindhorn) is the younger sister of His Majesty King Rama X, Maha Vajiralong-
korn. They have known each other since birth and She has represented Him on many occasions, and helps
Him continue the legacy of King Rama IX, Bhumibol Adulyadej, to ensure the well-being and happiness of
the Thai people. Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn is the first Royal family member to
hold the title of “Somdech Phra Kanishthadhiraj Chao” (the King’s sister’s rank) while also having the titles
“Krom Somdech Phra” (the title equivalent in rank to the King’s Mother, Wife, and Son) and “Sayam Bo-
romrajakumari” (Her Royal Highness, Princess of Thailand). Her Royal Highness is the first sibling of a
sitting King to hold such distinctions in the history of the Chakri Dynasty.

The Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn series features important biographical
information about Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, especially regarding Her Royal
Duties, and many talents. It also includes rare pictures of Her and the Royal Family.

The 8 books of the series are:

1. Princess Sirindhorn 2. Avid Reader 3. Inspired Educator 4. Distinguished Artist

5. Developing Thailand 6. Visiting Scholar 7. Technologist 8. Devoted Follower

Sataporn Books hopes this series will memorialize the life of this beloved Princess of the people of
Thailand and help the world understand Her importance in the history of Thailand. Also, this series represents
the infinite appreciation and gratitude of the people of Thailand to Her Royal Highness Princess Maha
Chakri Sirindhorn.

Sataporn Books Co., Ltd.

3

4

อาศิรวาทสยามบรมราชกุมารี

เอกองค์วรนารี พระบารมศี รสี งา่
สมเด็จพระขนษิ ฐา ธริ าชเจา้ ไผทไทย
สมเด็จพระเทพรัตน์ แก้วประภัสสร์จรสั ชยั
ป่นิ ปราชญ์ศาสตรศ์ ิลปไ์ กร วัฒนธรรมไทยนำ� ชื่นชม
ศลิ ปะทกุ แขนง เจดิ แจรงมรดกสม
ดนตรกี วรี มย์ ทรงอกั ษรการประพันธ์
ทรงงานอีกมากมาย เฉกจนั ทรฉ์ ายสวา่ งวรรณ
พระเมตตาประชานันท์ ยิ่งมหาบารมี
ประทับในหทัยราษฎร์ ดงั ฝนหยาดเยน็ ปฐพี
บรมราชกมุ ารี ขอทรงพระเจรญิ เทอญ

ด้วยเกลา้ ดว้ ยกระหมอ่ ม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารยป์ ระพนธ์ เรอื งณรงค์
ผปู้ ระพนั ธ์

Praise to HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn

Her Royal Highness Sirindhorn, the Princess,
The Sister of the King, to Thailand She brings
Gentle and warm light, a crystal shining bright.
Being an expert in culture, She builds and structures
Arts & crafts, our pride, promoting them worldwide.
She is a great musician. Saving Thai music is Her mission.
Also a poet, a translator, an artist, a creator,
Who works hard for Thailand to become great and grand.
Like the moon, She shines and always gives us guidelines.
Like summer rain that falls and gives life to all,
She is the people’s Princess, Sirindhorn, Her Royal Highness.

Poem by Associate Professor Praphon Ruangnarong
Translated into English by Peeriya Pongsarigun and John Viano

5

เจา้ ฟ้าผู้สบื สาน

Devoted Follower

6

เดินตามรอยเท้าพอ่

“ฉันเดินตามรอยเท้าอันรวดเรว็ ของพ่อโดยไมห่ ยุด
ผ่านเข้าไปในปา่ ใหญ่ น่ากลัว ทึบ แผไ่ ปโดยไม่มที สี่ ิ้นสุด มืด และกวา้ ง
มีตน้ ไม้ใหญใ่ หญเ่ หมือนหอคอยทเ่ี ขม้ แขง็
พอ่ จ๋า...ลูกหิวจะตายอย่แู ลว้ และเหนื่อยดว้ ย
ดซู จิ ๊ะ...เลอื ดไหลออกมาจากเท้าท้งั สองที่บาดเจ็บของลูก
ลกู กลวั งู เสอื และหมาปา่
พอ่ จา๋ ...เราจะถงึ จุดหมายปลายทางไหม?
“ลูกเอย๋ ...ในโลกน้ไี ม่มีท่ีไหนดอกท่มี คี วามรน่ื รมย์และความสบายสำ� หรับเจา้
ทางของเรามิไดป้ ูดว้ ยดอกไม้สวยสวย จงไปเถิด แม้ว่ามนั จะเปน็ สิ่งท่ีบบี คั้นหัวใจเจา้
พ่อเห็นแลว้ วา่ หนามต�ำเนอ้ื ออ่ นอ่อนของเจา้ เลอื ดของเจา้ เปรียบดง่ั ทับทมิ บนใบหญ้าใกลน้ ำ�้
น้�ำตาของเจ้าท่ีไหลตอ้ งพมุ่ ไมส้ ีเขียว เปรยี บดงั่ เพชรบนมรกตทแ่ี สดงความงามเตม็ ที่
เพอื่ มนษุ ยชาติ จงอยา่ ละความกลา้ เพือ่ เผชญิ กบั ความทกุ ข์ใหอ้ ดทนและสขุ ุม
และจงมคี วามสุขท่ไี ดย้ ดึ อดุ มการณท์ ่มี ีคา่ ไปเถดิ ...ถา้ เจา้ ต้องการเดนิ ตามรอยเทา้ พอ่ ”

พระราชนพิ นธใ์ นสมเดจ็ พระกนษิ ฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุ าฯ สยามบรมราชกุมารี

7

8

Following in My Dad’s Footsteps

I’m following My Dad’s rapid footsteps
Into the big, scary, dense, limitless forest, dark and wide.
The mighty trees look like sturdy towers.
Dad, I’m starving to death and exhausted.
Look! My hurt feet are bleeding.
I’m scared of snakes, tigers, and foxes.
Dad, are we going to reach our destination?
Daughter, there is no place in this world that only is pleasant and easy.
Our paths are not carpeted with beautiful flowers. But you need to carry on, although
it breaks your heart into pieces.
I see a thorn punctured your soft skin. Your blood is a ruby dangling on a blade of
grass near the river.
Your tears, shed on green bushes, like diamond on emerald, shine brightest.
For humanity, do not retreat from being brave and suffering. Be patient and thoughtful.
And be happy you hold on to such values. Keep walking, if you want to follow in my
footsteps.

A poem by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
Translated into English by Peeriya Pongsarigun and John Viano

9

10

สมเด็จพระกนษิ ฐาธริ าชเจ้า กรมสมเดจ็ พระเทพรตั นราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุ ารี ทรงได้รับ
ความไว้วางพระราชหฤทยั ให้ปฏิบัตพิ ระราชกรณยี กจิ สบื สานต่อจาก พระบาทสมเด็จพระมหาภมู พิ ล
อดลุ ยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชนิ นี าถ พระบรมราชชนนี
พนั ปหี ลวง ตามทที่ รงพระกรณุ าโปรดเกลา้ ฯ มอบหมาย โดยเฉพาะการทรงงานดา้ นการบรหิ ารองคก์ าร
และมูลนธิ ิเพื่อสาธารณกศุ ล การเสดจ็ พระราชด�ำเนนิ แทนพระองค์ และการปฏิบตั ิพระราชกรณียกิจ
แทนพระองคใ์ นโอกาสต่างๆ ทรงจดั ตงั้ โครงการเพ่อื พฒั นาคณุ ภาพชวี ติ ผู้ยากไร้ในชนบท ทรงตดิ ตาม
การด�ำเนินงานโครงการตามพระราชด�ำริอย่างใกล้ชิด และเสด็จพระราชด�ำเนินทรงเย่ียมราษฎร
ในโครงการดว้ ยพระองค์เองเสมอมา

King Rama IX and HM Queen Sirikit relied on HRH Princess Maha Chakri
Sirindhorn to fulfill Her Royal duty to represent the monarchy. She contributes greatly to
the successful management of charitable organizations and foundations. She represents
the monarchy at international and national events. She initiated projects to help improve
the quality of life of the marginalized groups in rural areas. She closely follows Her
projects and visits people in the project areas.

11

พระราชกรณยี กิจทท่ี รงสบื สาน

Continuing the Legacy

12

ลัญลักษณ์อณุ าโลมแดง มคี วามหมายถงึ สริ ิมงคล ส่งิ ศักด์ิสิทธ์ิท้งั ในศาสนาพราหมณ์และพระพุทธศาสนา รวมทั้งองคพ์ ระมหากษัตริย์เจา้
เปน็ เครือ่ งยดึ เหนยี่ วทางจิตใจ เปน็ ธงชัยของผูเ้ ส่ยี งชีวิตเขา้ ปฏบิ ัติหน้าที่ตามอุดมการณข์ องกาชาดสากลในวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒

สภากาชาดไทย

เม่ือ พ.ศ. ๒๔๓๖ ได้เกิดกรณีพิพาทระหว่างประเทศสยามกับประเทศฝร่ังเศส เรื่องดินแดน
ฝั่งซ้ายแม่น้�ำโขง ซึ่งส่งผลให้ทหารบาดเจ็บล้มตายมาก แต่ไม่มีองค์กรการกุศลท่ีท�ำหน้าท่ีช่วยเหลือ
พยาบาลและบรรเทาทกุ ข์ ดงั น้นั ทา่ นผู้หญงิ เปลี่ยน ภาสกรวงศ์ จงึ ได้ชกั ชวนสตรีอาสาสมคั รขน้ึ และ
ไดก้ ราบบงั คมทลู  สมเดจ็ พระนางเจา้ สวา่ งวฒั นา พระบรมราชเทว ี เพอ่ื ขอพระราชทานพระบรมราชา-
นุญาต ตั้ง ‘สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม’ เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสว่า เป็นความคิดอันดีตามแบบอย่างประเทศท่ีเจริญแล้ว
จงึ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จดั ต้ัง สภาอุณาโลมแดง (ต่อมาได้
เปลยี่ นชอ่ื เปน็ สภากาชาดไทย) ขน้ึ เมอื่ วนั ท่ี ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๖ และทรงพระกรณุ าโปรดเกลา้ ฯ
ให้สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี ทรงเป็น สภาชนนี สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภา
ผ่องศรี พระวรราชเทวี ทรงเป็น สภานายกิ า และทา่ นผูห้ ญิงเปลีย่ น ภาสกรวงษ์ เป็นเลขานุการณิ ี

13

The Thai Red Cross Society

Siam and France fought the Franco-Siamese War of 1893 to determine who would
control the left bank of the Mekong River. There were a lot of casualties but there was no
one to care for them. Than Phu Ying Plien Pasakornravongs gathered female volunteers
to help care for the casualties and proposed the idea to Queen Savang Vadhana (wife of
King Rama V). King Rama V agreed—saying Thailand should have a charitable organiza-
tion to treat war casualties, as developed countries did at that time. The Red Unalom So-
ciety of Siam was founded on April 26th, 2436 B.E. under Royal patronage and would
later become the Red Cross Society. Queen Savang Vadhana was appointed Sapha Chon-
nani (literally Mother of the Council) by King Rama V and Queen Saovabha Phongsri as
Sapha Nayika, meaning President of the Red Unalom Society of Siam. Than Phu Ying
Plien Pasakornravongs served as the first secretary.

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระด�ำริว่า ถ้าได้จัดโรงพยาบาลของ
กาชาด ก็จะเป็นประโยชน์แก่บ้านเมือง พระองค์จึงได้ร่วมกับพระราชภราดาภคินี ทรงบริจาคทรัพย์
รวมกบั ทนุ ของสภาอณุ าโลมแดง สรา้ งโรงพยาบาลขน้ึ ในทดี่ นิ สว่ นพระองค์ แลว้ โปรดเกลา้ ฯ ขนานนาม
ตามพระปรมาภไิ ธยพระบาทสมเดจ็ พระจลุ จอมเกลา้ เจา้ อยหู่ วั  วา่ โรงพยาบาลจฬุ าลงกรณ์ เพอื่ เปน็
อนสุ รณ์ในพระราชบิดา และใหโ้ รงพยาบาลนีเ้ ป็นของสภากาชาดไทย

King Rama VI wanted to build a Thai Red Cross Hospital to benefit the country, so
He and His siblings donated money for the hospital’s construction. The King’s donations
and the Red Unalom Society of Siam funded the construction of a hospital on the King’s
property. It was named King Chulalongkorn Memorial Hospital to honor Him and the
hospital is administered by the Thai Red Cross Society.

14

สถานทที่ �ำการของกองอำ� นวยการสภากาชาดสยาม (พ.ศ. ๒๔๕๗-๒๔๗๕) อาศัยสถานทีข่ องกรมเสนาธกิ ารทหารบก
เชงิ สะพานช้างโรงสี รมิ คลองหลอด ตรงขา้ มกระทรวงมหาดไทย ปจั จุบันคือ อาคารกรมแผนที่ทหาร

15

สมเดจ็ พระกนษิ ฐาธริ าชเจา้ กรมสมเดจ็ พระเทพรตั นราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุ ารี องคอ์ ปุ นายิกาผู้อำ� นวยการสภากาชาดไทย

ในรชั สมยั พระบาทสมเดจ็ พระมหาภมู พิ ลอดลุ ยเดชมหาราช บรมนาถบพติ ร ไดม้ พี ระราชดำ� รวิ า่
สมเดจ็ พระเทพรัตนราชสดุ าฯ สยามบรมราชกุมารี (พระอิสริยยศขณะนัน้ ) ทรงเปน็ ผู้ท่เี หมาะสมและ
ไว้วางพระราชหฤทัย จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้ทรงด�ำรงต�ำแหน่ง อุปนายิกา
ผอู้ ำ� นวยการสภากาชาดไทย ตง้ั แตว่ นั ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ มาจวบจนปัจจบุ ัน

King Rama IX appointed HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Executive Vice
President of the Thai Red Cross Society because He believed HRH Princess Maha Chakri
Sirindhorn would contribute greatly to the administration of the Thai Red Cross Society.
She has been Executive Vice President since December 13th, 2520 B.E.

16

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานนั ทมหิดล พระอัฐมรามาธบิ ดินทร
พระมหากษตั ริย์รัชกาลที่ ๘ แหง่ ราชวงศ์จักรี

มลู นธิ อิ านันทมหิดล

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติ ร มพี ระราช
ประสงคท์ จ่ี ะทรงสนบั สนนุ การพฒั นาประเทศ และทรงตระหนกั วา่ ประเทศไทยยงั ขาดแคลนผเู้ ชยี่ วชาญ
ในวิทยาการต่างๆ ท่ีจะเปน็ กำ� ลงั สำ� คญั ในการรว่ มกันพัฒนาชาตบิ ้านเมือง จึงมีพระราชด�ำริท่ีจะทรง
สนบั สนนุ ใหน้ กั ศกึ ษาและบณั ฑติ ชาวไทยผมู้ คี วามเปน็ เลศิ ทางวชิ าการสาขาตา่ งๆ ไดไ้ ปเพม่ิ พนู ความ
รแู้ ละพฒั นาทกั ษะความเชี่ยวชาญ ณ ตา่ งประเทศ จนถึงระดบั สงู สุด เมื่อสำ� เรจ็ การศกึ ษาแล้วจะได้

17

นำ� ความรูค้ วามเชี่ยวชาญนนั้ กลบั มาพัฒนาประเทศชาติ ดังน้ัน ใน พ.ศ. ๒๔๙๘ จงึ ทรงพระกรณุ าโปรดเกลา้ ฯ ให้
จัดตั้งทุนการศึกษาขึ้นและพระราชทานนามว่า ทุนอานันทมหิดล เพ่ือเป็นพระบรมราชานุสรณ์ในสมเด็จพระบรม
เชษฐาธริ าช พระบาทสมเดจ็ พระปรเมนทรมหาอานนั ทมหดิ ล พระอฐั มรามาธบิ ดนิ ทร และไดพ้ ระราชทานทนุ เรมิ่ แรก
จำ� นวน ๒๐,๐๐๐ บาท ในสาขาแพทยศาสตร์ เพ่อื ทรงเจรญิ รอยตามพระราชปณิธานในสมเด็จพระมหติ ลาธิเบศร
อดลุ ยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซง่ึ ทรงส�ำเร็จการศึกษาด้านแพทยศาสตร์ และได้ทรงวางรากฐานดา้ นการแพทย์
สมัยใหม่ขึ้นในประเทศสยาม ท้ังยังเคยทรงเอาพระทัยใส่พระราชทานทุนส่วนพระองค์ให้แก่นักศึกษาแพทย์ไป
ศึกษาต่อยังตา่ งประเทศ

ตอ่ มา ไดม้ พี ระบรมราชวนิ จิ ฉยั ใหเ้ ปลย่ี นสถานภาพเปน็ มลู นธิ ิ ชอื่ วา่ มลู นธิ อิ านนั ทมหดิ ล เมอื่ วนั ที่ ๓ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๐๒ และได้ขยายขอบเขตการพระราชทานทุนเพ่ิมข้ึนในหลายสาขา ได้แก่ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ธรรมศาสตร์ อกั ษรศาสตร์ ทนั ตแพทยศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์

The Ananda Mahidol Foundation

King Rama IX prioritized education and considered developing human capital an important
factor in developing Thailand. However, Thailand still lacks experts and specialists in some fields. So,
He wanted to support outstanding Thai students and graduates to study and build their expertise in
other countries, so they can use it to advance Thailand. In 2498 B.E., He founded the Ananda Mahidol
Scholarship to honor His brother King Rama VIII Ananda Mahidol. The first 20,000 Baht scholarship
was granted to a medical student because King Rama IX wanted to honor His father Prince Mahidol
Adulyadej, who graduated Cum Laude with a bachelor’s degree in medicine from Harvard Medical
School in 2471 B.E. Prince Mahidol Adulyadej laid the foundations of the development of modern
medicine in Thailand. He also used His own money to send Thai medical students to study abroad.

Later King Rama IX considered expanding the Ananda Mahidol Scholarship to other fields of
study and the Ananda Mahidol foundation was created on April 3rd, 2502 B.E. The foundation grants
scholarships to students to students of medicine, science, engineering, agriculture, dhamma studies,
language & literature, dentistry, and veterinary sciences.

18

มลู นธิ อิ านันทมหิดล ก่อตงั้ ข้ึนเพือ่ สนบั สนุนนกั เรยี นไทยที่มีศกั ยภาพทางวิชาการดีเด่นและมคี ณุ ธรรม
ใหม้ โี อกาสไปศกึ ษาตอ่ ตา่ งประเทศจนถึงขน้ั สงู สดุ และน�ำความรกู้ ลบั มาท�ำคณุ ประโยชนแ์ กบ่ ้านเมอื งตอ่ ไป

ปจั จบุ นั สมเดจ็ พระกนษิ ฐาธริ าชเจา้ กรมสมเดจ็ พระเทพ ใหค้ รบเวลาทที่ างราชการก�ำหนดจงึ จะออกไปศกึ ษาตอ่ ได้
รตั นราชสดุ าฯ สยามบรมราชกมุ ารี ทรงดำ� รงตำ� แหนง่ ประธาน เชน่ ในกรณขี องแผนกแพทยศาสตรแ์ ละแผนกทนั ตแพทย-
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ โดยมีผู้รับพระราชทานทุนฯ ท่ี ศาสตร์ แต่ไมค่ วรอายุเกิน 30 ปี
ส�ำเร็จการศึกษากลับมาแล้ว ๓๘๐ คน และก�ำลังศึกษาอยู่
๕๒ คน ๓. ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตเกียรติ-
นยิ มในประเทศไทย และมคี ณุ สมบตั ติ ามทค่ี ณะกรรมการ
คุณสมบตั ิของผ้รู บั พระราชทานทนุ แผนกวชิ ากำ� หนด
๑. เปน็ ผมู้ คี วามสามารถเปน็ เยยี่ มในดา้ นวชิ าการ และ
มคี ุณธรรมสูง มคี วามประพฤตแิ ละมนษุ ยสัมพันธด์ ี ๔. เป็นผู้ที่คณะกรรมการแผนกวิชาคัดเลือก และ
๒. มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี ยกเว้นในกรณีที่ เสนอชอ่ื ใหค้ ณะกรรมการบริหารพิจารณา
ผู้ที่จบการศกึ ษาในระดบั ปรญิ ญาตรี ตอ้ งรบั ราชการทดแทน
๕. มคี วามรภู้ าษาตา่ งประเทศดพี อ ทมี่ หาวทิ ยาลยั
ชนั้ นำ� ในประเทศทจ่ี ะไปศกึ ษาจะรบั เขา้ ศกึ ษาตอ่

19

Today, HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn applying for the scholarship. This is usually the case
is the President of the Ananda Mahidol foundation. for medical and dental students. The maximum age for
380 scholarship winners have completed their any applicant is 30.
programs and returned to Thailand, while 52 remain
studying abroad. 3. Applicants must have completed a bachelor’s
degree and graduated with honors, while possessing
The Ananda Mahidol Scholarship requirements the qualifications required by the scholarship commit-
are: tee governing the applicant’s intended field of study.

1. Academic excellence, maintaining high moral 4. Applicants must be nominated by the scholar-
standards, and being friendly and flexible. ship committee for their field to advance to the judging
committee.
2. Applicants must be Thai citizens under 25
years of age. However, applicants graduating with a 5. Applicants must be able to communicate in
bachelor’s degree and who have a service commitment the language used at their prospective universities.
to the government must fulfill their commitment before

ตรามลู นิธิอานนั ทมหิดล เปน็ รปู เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๘
อกั ษรพระปรมาภไิ ธย อ.ป.ร. ยอ่ มาจากคำ� วา่ อานนั ทมหดิ ล ปรมราชา
ธริ าช หมายความวา่ พระบาทสมเดจ็ พระปรเมนทรมหาอานนั ทมหดิ ล
ซ่ึงเปน็ พระมหากษัตริย์ที่ยงิ่ ใหญก่ ว่าพระมหากษตั รยิ ท์ ้งั ปวง

The seal of the Ananda Mahidol Foundation is the coin
of King Rama VIII with His initials อ.ป.ร. engraved on it,
which stands for Ananda Mahidol Parama Racha Thi Racha -
meaning King Ananda Mahidol, the King of Kings.

20

มูลนธิ สิ ายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ก่อตั้งข้ึนตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ท่ีทรงห่วงใยในความทุกข์ของราษฎรผู้เสียสละชีพเพ่ือป้องกันประเทศชาติ
ผบู้ าดเจบ็ ทพุ พลภาพ จนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ดังเดิม พระองค์ได้มพี ระราชปรารภถงึ ระเบยี บ
วธิ กี ารชว่ ยเหลอื ผสู้ ละชพี เพอ่ื ชาตวิ า่ นอกเหนอื จากเงนิ ชว่ ยเหลอื จากหนว่ ยราชการ ซงึ่ ในขณะนนั้ ต้อง
ผา่ นข้นั ตอนการพิจารณาเป็นเวลานานแล้ว ยังเปน็ จ�ำนวนเงนิ ไม่มากนกั อกี ทงั้ อาสาสมคั รที่บาดเจ็บ
ทพุ พลภาพหรือเสียชวี ติ จะไม่มสี ิทธไิ์ ดร้ บั ความช่วยเหลอื เชน่ เพ่ือนทหารและต�ำรวจรว่ มสมรภมู ิ

The Saijaithai Foundation under Royal Patronage

King Rama IX founded the Saijaithai Foundation because He cared for the people
devoting their lives to protect Thailand. Some of them are severely injured or disabled and
cannot work. King Rama IX wanted additional measures to help them because the govern-
ment’s financial support was not enough and took a long time to get. Moreover, volunteers
who got injured and became disabled were not able to claim government benefits.

21

วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๘ อันเป็นวันคล้ายวัน On April 2nd, 2518 B.E., HRH Princess Maha
พระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ Chakri Sirindhorn’s 20th Birthday Anniversary, King
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุ ารี พระบาทสมเด็จ Rama IX and HM Queen Sirikit invited soldiers, police
พระบรมชนกาธเิ บศร มหาภมู พิ ลอดลุ ยเดชมหาราช บรมนาถ officers, and volunteers injured in the line of duty and
บพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ hospitalized at Phramongkutklao Hospital, Police
พระบรมราชชนนพี นั ปหี ลวง จงึ ทรงพระกรณุ าโปรดเกลา้ ฯ ให้ General Hospital, Somdech Phra Pinklao Hospital, and
เชญิ ทหาร ตำ� รวจ และราษฎรอาสาสมคั รอน่ื ๆ ทไ่ี ดร้ บั บาดเจบ็ the Veterans General Hospital to gather at the Dusit-
จากการปฏบิ ตั หิ นา้ ทป่ี อ้ งกนั ประเทศชาติ ทงั้ จากโรงพยาบาล dalai Hall of Dusit Palace for a meal, along with sev-
พระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลต�ำรวจ โรงพยาบาลสมเด็จ eral guests of honor. The Royal family donated Their
พระปน่ิ เกลา้ และโรงพยาบาลทหารผา่ นศกึ มารบั พระราชทาน own money to initially fund the foundation.
เล้ียง ณ ศาลาดสุ ดิ าลยั สวนจติ รลดา พระราชวังดุสิต พรอ้ ม
กันน้ัน ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญผู้มีจิตกุศลเป็น King Rama IX and HM Queen Sirikit appointed
จ�ำนวนมากมาร่วมในงาน และได้พระราชทานพระราชทรพั ย์ HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn President of
สว่ นพระองคจ์ ำ� นวนหนง่ึ เปน็ ทนุ เรม่ิ แรกในการกอ่ ตง้ั มลู นธิ ขิ นึ้ the Saijaithai Foundation because They knew HRH
Princess Maha Chakri Sirindhorn is a generous,
พระบาทสมเดจ็ พระบรมชนกาธเิ บศร มหาภมู พิ ลอดลุ ย kind-hearted person who always takes care of others.
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn has been in
สมเดจ็ พระกนษิ ฐาธริ าชเจา้ กรมสมเดจ็ พระเทพรตั นราชสดุ าฯ charge of the Saijaithai Foundation ever since.
สยามบรมราชกมุ ารี ทรงดำ� รงตำ� แหนง่ เปน็ องคป์ ระธานมลู นธิ ิ
เน่ืองจากทรงตระหนกั ดีว่า สมเดจ็ พระกนิษฐาธิราชเจา้ กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็น
ผมู้ พี ระทยั ออ่ นโยน ทรงมพี ระเมตตา เอาพระทยั ใสใ่ นทกุ ขส์ ขุ
ของผอู้ น่ื อยเู่ สมอ และไดท้ รงพระกรณุ าโปรดเกลา้ ฯ รบั มลู นธิ ิ
สายใจไทย ไวใ้ นพระบรมราชปู ถัมภ์ นับแตน่ ัน้ เปน็ ตน้ มา

22

สมเดจ็ พระกนษิ ฐาธริ าชเจ้า กรมสมเดจ็ พระเทพรตั นราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุ ารี
ทรงเป็นผู้มพี ระทยั ออ่ นโยน ทรงมีพระเมตตา เอาพระทยั ใสใ่ นทุกข์สุขของผู้อืน่ อยูเ่ สมอ

สมเด็จพระกนษิ ฐาธริ าชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตั นราชสดุ าฯ สยามบรมราชกมุ ารี มีพระราชด�ำรวิ า่ ทหาร
ต�ำรวจ และอาสาสมัครที่เป็นคนพิการ ถ้าเขาจะเพียงแต่มารอรับเงินอย่างเดียว จะไม่สามารถช่วยให้ชีวิตของเขา
และครอบครวั มคี วามม่ันคงและภาคภมู ิใจได้ เพราะฉะน้นั กจ็ ะต้องมอี ะไรทีเ่ ขาสามารถเลี้ยงชีพได้ และอะไรท่ีเขา
จะสามารถท�ำเพื่อหารายได้เพราะถ้าไปรับจ้างที่ไหนก็ยาก ท�ำอะไรไม่ได้เต็มที่ มูลนิธิจึงได้จัดให้มีหน่วยฝึกอาชีพ
เพอ่ื ผลติ ผลงานฝมี อื ของสมาชกิ สายใจไทยขน้ึ จำ� นวน ๖ แผนก ไดแ้ ก่ งานหนงั   งานแกว้   งานพกู่ นั ระบายสี งานผา้
งานไม้ และงานการเกษตรปลกู พืชไร้ดนิ (สวนสายใจไทย)

สอบถามขอ้ มลู ไดท้ ่ี เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๑๘๓ ๕๑๑๕
อเี มล [email protected]

HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn thought soldiers, police officers, and disabled volunteers
should have some career training. Disability pensions alone cannot support their families nor allow
for sustainable income. They needed to have financial stability and to be proud of their contributions
to their families. The Saijaithai Foundation organizes six career training modules in: leatherwork,
glassware, painting, sewing, carpentry, and soilless agriculture, the so-called Saijaithai Garden.

For more information and inquiries, please contact:
Phone: +6621835115
Email: [email protected]

23

มลู นธิ ิชยั พฒั นา

พระบาทสมเดจ็ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมู พิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติ ร มพี ระราช
ดำ� รใิ หจ้ ดั ตง้ั ขนึ้ เมอื่ วนั ที่ ๑๔ มถิ นุ ายน พ.ศ. ๒๕๓๑ เพอื่ สนบั สนนุ การดำ� เนนิ งานตามโครงการอนั เนอ่ื ง
มาจากพระราชด�ำริ และโครงการพฒั นาอน่ื ๆ เพ่ือช่วยเหลอื ประชาชนในดา้ นเศรษฐกิจและสงั คม ให้
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยเน้นกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ีไม่ซ้�ำซ้อนกับ
โครงการของรฐั ทม่ี อี ยแู่ ลว้ แตจ่ ะพยายามสนบั สนนุ สง่ เสรมิ และประสานงานใหโ้ ครงการตา่ งๆ สามารถ
ดำ� เนินการได้อย่างรวดเรว็ และมีประสทิ ธภิ าพสูงสุดสอดคลอ้ งกับสถานการณ์

24

มูลนธิ ิชัยพัฒนา ชยั ของการพฒั นานม้ี ีจดุ ประสงค์ คือ ความสงบ ความเจริญ ความอยู่ดีกินดี

ในปัจจบุ ัน สมเดจ็ พระกนษิ ฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็ พระเทพรตั นราชสดุ าฯ สยามบรมราชกมุ ารี
ทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักด์ิและองค์ประธานกรรมการมูลนิธิ โดยมีนายสุเมธ ตันติเวชกุล
เป็นเลขาธกิ ารมลู นธิ ิ

The Chaipattana Foundation

King Rama IX founded the Chaipattana Foundation on June 14th, 2531 B.E. to support
the management of Royally initiated projects and other development projects to enable
the Thai people to be self-sustaining and have a better quality of life. The Chaipattana
Foundation is not involved in government projects. Instead the foundation supports and
collaborates with organizations to carry out projects quickly to deliver help to the people.

Now, HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn is the Executive Chairperson and
Honorary President of the Chaipattana Foundation, while Dr. Sumet Tantivejkul is
Secretary-General.

25

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตั นราชสดุ าฯ สยามบรมราชกมุ ารี เสดจ็ พระราชด�ำเนินไปทรงเปดิ
‘โครงการชัยพฒั นาประชาเกษม’ เขตปอ้ มปราบศตั รูพ่าย กรุงเทพมหานคร เมอ่ื วนั ที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

กจิ กรรมหลกั ของมลู นธิ ิ ประกอบด้วย ๕. ดา้ นพลงั งาน อาทิ โรงงานต้นแบบในการหบี ปาลม์
๑. ดา้ นการจดั การทรพั ยากรธรรมชาตอิ ยา่ งยงั่ ยนื อาทิ น้�ำมนั ขนาดเล็กตามแนวพระราชด�ำริ โรงงานผลิตไบโอดเี ซล
โครงการสระเกบ็ นำ้� พระราม ๙ โครงการสวนรกุ ขชาตอิ นั เนอ่ื ง ครบวงจร
มาจากพระราชด�ำริ โครงการป่าชุมชน
๒. ด้านการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาทิ กังหัน ๖. ด้านอื่นๆ อาทิ การฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย ในกรณที ี่เกิด
นำ้� ชยั พฒั นา การปลกู หญา้ แฝก โครงการบำ� บดั นำ�้ เสยี โดยวธิ ี ภยั พบิ ตั ติ า่ งๆ
ธรรมชาติแหลมผักเบยี้
๓. ด้านการพฒั นาการเกษตร อาทิ โครงการแกลง้ ดนิ โครงการพฒั นาดา้ นตา่ งๆ ทม่ี ลู นธิ ชิ ยั พฒั นาดำ� เนนิ การ
โครงการฟื้นฟูท่ีดินเส่ือมโทรมเขาชะงุ้ม เกษตรทฤษฎีใหม่ สามารถเขา้ เยยี่ มชม เพอื่ ศกึ ษาหาความรู้และขอรบั คำ� แนะนำ�
การเกษตรแบบผสมผสาน จากเจ้าหน้าทีไ่ ด้ ตดิ ตอ่ สอบถามไดท้ ่ี
๔. ดา้ นการพัฒนาสังคม อาทิ วดั พระราม ๙ กาญจนา
ภเิ ษกอทุ ยานเฉลมิ พระเกยี รตสิ มเดจ็ พระศรนี ครนิ ทราบรมราช- ส�ำนกั บริหารโครงการ ส�ำนักงานมูลนิธชิ ัยพัฒนา 
ชนนี สหกรณ์โคนม จำ� กดั จงั หวดั เพชรบูรณ์ โทรศพั ท ์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๘๕-๘
โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๗๔

26

The main project areas of the Chaipattana Foundation are:

1. Sustainable natural resource management projects aim to manage natural
resources in a sustainable, environmentally friendly way. Examples of these projects include
the Rama IX Reservoir, the Royally-Initiated Arboretum Project, and the Mangrove Bio-
diversity Research and Study Project.

2. Environmental development projects include the Chaipattana Aerator Project,
the Vetiver Grass Project, and the Laem Phak Bia Royal Project to treat wastewater.

3. Agricultural development projects include the Soil Aggravation Project, the
Khao Cha-ngum Deteriorated Area Development Project, the School of Sustainable Ag-
riculture Project, and the Integrated Agriculture Project.

4. Social development projects aim to develop communities while preserving their
cultural heritage. The projects include the Rama IX Kanchanapisek Temple, the Princess
Srinakarin Park, and the Agricultural Cooperative in Phetchabun.

5. Energy development projects focus on renewable sources of energy. The projects
include the Royally-Initiated Project for the Improvement of Small-sized Palm Oil
Industry and the Bio-Diesel Integrated Production Plant.

6. Natural disaster relief & recovery projects aid victims when natural disasters
strike.

For more information, inquiries or to arrange a visit, please contact:

Office of the Chaipattana Foundation Royal Development Projects Office
Phone: +66 2447 8585-8
Fax: +66 2447 8574

27

โรงเรียนกาสรกสิวิทย ์

สมเดจ็ พระนางเจา้ สริ กิ ติ ์ิ พระบรมราชนิ นี าถ พระบรมราชชนนพี นั ปหี ลวง ทรงหว่ งใยชาวนาไทย
ซงึ่ ประสบปญั หาความยากจน จากการประกอบอาชพี การทำ� นา เนอ่ื งจากราคานำ�้ มนั แพง ปยุ๋ เคมแี พง
ทรงรบั สั่งใหร้ ฐั บาลสนบั สนนุ ให้เกษตรกรหันมาใชแ้ รงงานควาย เพื่อลดคา่ ใชจ้ า่ ยในการท�ำนา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำ� เนนิ ไปทรงประกอบพธิ วี างศลิ าฤกษ ์ เมอ่ื วนั ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และทรงเปดิ โรงเรยี น
เมอ่ื วนั ท่ี ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชทานชื่อวา่ โรงเรยี นกาสรกสวิ ิทย์ โดยให้เป็นศนู ย์การอบรม
กระบือในการท�ำนา ท�ำการเกษตร และกิจกรรมต่างๆ ให้ความรู้แก่เกษตรกรที่สนใจจะใช้ประโยชน์
จากกระบือในการประกอบอาชีพ รวมท้ังจัดท�ำแปลงสาธิตทางการเกษตรรูปแบบต่างๆ ให้ผู้ที่สนใจ
ไดเ้ รยี นรวู้ ฒั นธรรมการเกษตรทอ้ งถนิ่ และภมู ปิ ญั ญาชาวบา้ น รวมทง้ั ใหเ้ กษตรกรไดเ้ รยี นรกู้ ารใชช้ วี ติ
แบบพอเพียง

โรงเรยี นกาสรกสิวิทย์ ตั้งอยทู่ ่ตี ำ� บลสระแกว้  อำ� เภอเมืองสระแกว้  จงั หวัดสระแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๘๒๘๙ ๑๒๙๙ โทรสาร ๐ ๓๗๒๔ ๗๘๓๘

28

The Kasornkasivit School

HM Queen Sirikit was concerned about Thai farmers living in poverty due to rising petrol
and fertilizer prices. She thought the government should encourage farmers to use buffaloes to
reduce cost of farming.

HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn laid the foundation stone for the construction of the
school where buffaloes to learn to plough and perform other agricultural tasks on January 28th,
2551 B.E. She presided over the grand opening of the school and named it the Kasornkasivit
School on March 10th, 2552 B.E. The Kasornkasivit School trains buffaloes and equips farmers
with essential agricultural knowledge. It also runs demonstration farms so farmers can learn how
to improve their farms. Moreover, farmers and visitors can also go to the school to learn how the
locals do sustainable agriculture.

The Kasornkasivit School is in Sakaeo Sub-district of Mueang Sakaeo District in Sakaeo
Province.

For more information and inquiries, please contact:
The Kasornkasivit School
Phone: +66 8289 1299
Fax: +66 3724 7838

29

ภทั รพฒั น์

เมอ่ื วนั ท่ี ๙ กนั ยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ สมเดจ็ พระกนษิ ฐาธริ าชเจา้ กรมสมเดจ็ พระเทพรตั นราชสดุ าฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดตราผลิตภัณฑ์สินค้าของมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมทั้งพระราชทานช่ือ
ภัทรพัฒน์ (PatPat) ซง่ึ อ่านว่า พัด-พัด เพ่อื ให้เป็นตราผลติ ภัณฑ์ส�ำหรบั ผลิตผลท่ีเกดิ จากการพัฒนา
โครงการตา่ งๆ ตามพระราชด�ำริ พระบาทสมเดจ็ พระมหาภมู พิ ลอดลุ ยเดชมหาราช บรมนาถบพติ ร และ
สมเดจ็ พระกนษิ ฐาธริ าชเจา้ กรมสมเดจ็ พระเทพรตั นราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุ ารี ที่มีอยทู่ ั่วประเทศ

30

สมเด็จพระกนษิ ฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตั นราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุ ารี เสด็จพระราชด�ำเนนิ ทอดพระเนตรและเลอื กซือ้ สินคา้
จากผลิตภณั ฑร์ ้านภัทรพฒั นแ์ ละร้านจนั กะผกั สาขาโรงพยาบาลจฬุ าลงกรณ์ เม่ือวนั ท่ี ๒๙ ธนั วาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ในความหมายของ ภัทรพัฒน์ นั้น ภัทร หมายถึง ดี เจริญ ประเสริฐ งาม เป็นมงคล พัฒน์
หมายถึง ท�ำให้เจริญ ส่วนตราสินค้าเป็นรูปเลขเก้าไทย ส่ือถึงรัชกาลท่ี ๙ องค์นายกกิตติมศักดิ์ของ
มูลนิธิชยั พัฒนา หากมองอีกมติ ิหนึง่ จะเหน็ เป็นรูปช้างหมอบอยู่ในวงรรี ปู ไข่ แสดงถึงความจงรกั ภักดี
และเฝ้าหมอบรับพระราชทาน พระบรมราโชบายในการปฏบิ ตั งิ านเพอ่ื สนองพระราชดำ� ริ และสมเด็จ
พระกนษิ ฐาธริ าชเจา้ กรมสมเดจ็ พระเทพรตั นราชสดุ าฯ สยามบรมราชกมุ ารี ไดพ้ ระราชทานชอื่ ชา้ งใน
ตราสัญลักษณว์ า่ พลายภัทรพัฒน์

ภัทรพัฒน์ เป็นสื่อกลางในการเช่ือมโยงผู้ผลิตและผู้บริโภคในการผลิตและบริโภคสินค้า เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของทั้งสองฝ่าย ที่มุ่งสร้างความย่ังยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ท้ังยังสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมบนพื้นฐานแห่งการเอาใจใส่ ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน เพื่อ
นำ� ไปสู่สงั คมท่ีย่ังยนื และมีความสขุ ตอ่ ไปในอนาคต

สอบถามข้อมูลได้ท่ี เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๔๔๒๕
อีเมล์ [email protected]

31

Pat-Pat senting respect for the Royal family and readiness to
take Their advice and direction. HRH Princess Maha
On September 9th, 2552 B.E., HRH Princess Chakri Sirindhorn named the elephant “Phlai PatPat.”
Maha Chakri Sirindhorn presided over the Pat-Pat
brand launch event. She also named the brand “Pat- Pat-Pat connects producers and consumers so
pat,” which sell products from the Chaipattana Foun- their needs can be met. It also hopes for sustainable
dation and other Royal development projects all over development of the economy, society, and environment.
Thailand. The goal of the Chaipattana Foundation is to create a
society where people care for and help each other so
Pat-Pat comes from the amalgamation of Pat and they can live happy, sustainable lives.
Pat, which are homophones in Thai. The first ‘Pat’
means good, prosperous, and auspicious. The second For more information and inquiries, please
‘Pat’ means to develop. The brand logo is the Thai contact:
number 9, which refers to King Rama IX, the first
Honorary President of the Chaipattana Foundation. It Pat-Pat
can also be looked at from another angle and the logo Phone: +66 2282 4425
would look like an elephant sitting in an oval, repre- Email: [email protected]

32

รักษ์ปา่ น่าน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จ
พระราชดำ� เนนิ ไปทรงปฏบิ ตั พิ ระราชกรณยี กจิ ในพนื้ ทจ่ี งั หวดั นา่ นอยา่ งตอ่ เนอื่ งมาเปน็ เวลากวา่ ๒๐ ปี
ได้ทอดพระเนตรเห็นพ้ืนที่ป่าเส่ือมโทรมอย่างรวดเร็ว ทรงห่วงใยและทรงเห็นถึงความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ท่ีจะต้องเร่งฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ให้คืนสู่สมดุลโดยเร็วที่สุด จึงมีพระราชด�ำริให้หน่วยงานต่างๆ
ร่วมมอื กนั ในการจัดประชุมสมั มนาหัวขอ้ ‘รักษป์ า่ นา่ น’ ขน้ึ เม่ือวันจนั ทร์ที่ ๑๐ มนี าคม พ.ศ. ๒๕๕๗

33

โดยมุ่งหวังที่จะให้เป็นเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์
และฟื้นฟูพ้ืนท่ีป่าไม้ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดความตระหนักและเห็นความจ�ำเป็น
นำ� ไปสู่ความรว่ มมอื ของภาคสว่ นตา่ งๆ ท่จี ะชว่ ยกันสรา้ งสำ� นึกให้เด็กและเยาวชน
อนรุ กั ษป์ า่ และประชาชนรว่ มแรงรว่ มใจกนั อนรุ กั ษแ์ ละฟน้ื ฟพู น้ื ทปี่ า่ ไมข้ องจงั หวดั
นา่ น ซ่งึ ถอื ว่าเปน็ รากฐานส่วนหน่ึงของประเทศใหม้ นั่ คงและยงั่ ยืนต่อไป

Rak Pa Nan Forest Conservation Project

HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn has been doing projects in
Nan Province for more than 20 years. She saw deforestation and grew
concerned. She thought of measures to prevent deforestation and
encourage reforestation, so She called for a meeting of the “Rak Pa Nan
Forest Conservation Project” on March 10th, 2557 B.E. Private and public
sector organizations collaborated to share experience & expertise in
reducing deforestation and conserving forests, motivating young people
to take ownership of the forests through reforestation. In the end, the
people of Nan province participated in the forest conservation activities.
The Rak Pa Nan Forest Conservation Project is an example of how to
engage the community for long-term success and sustainable development.

34

35

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุ าฯ สยามบรมราชกุมารี
เสดจ็ พระราชดำ� เนินไปทรงตดิ ตามการดำ� เนินงานโครงการตามพระราชดำ� ริ ณ อำ� เภอบภูเพยี ง จงั หวัดน่าน

แนวทางการด�ำเนินงานเน้นเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง คือให้เด็กเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง (learning by doing) มชี มุ ชนเข้ามามีส่วนรว่ ม และเชือ่ มโยงกบั ทรัพยากรของชุมชนทอี่ ยู่รอบๆ
ตัว สอนใหน้ ักเรยี นมคี วามรู้ ความเข้าใจ เหน็ ความงดงาม ความนา่ สนใจ เกิดความปตี ทิ จี่ ะศึกษาและ
อนรุ กั ษต์ อ่ ไป เปน็ ความรกั ความผกู พนั หวงแหนในทรพั ยากรของตน ในขณะเดยี วกนั สงิ่ ทมี่ ใี นธรรมชาติ
จะเปน็ อุปกรณก์ ารสอนในวชิ าตา่ งๆ ได้หลายอยา่ ง

The project focuses on giving children and youths hands-on experience and enabling
them to learn by doing. Communities play key roles in educating children and youths.
Local people show children the beauty, usage, and importance of the forests so they learn
they need to protect them. Moreover, children and youths also learn about natural
resources, herbs, and edible plants. Teachers can organize integrated activities to help them
learn more about the utility of forests and how to conserve them.

36

ผลติ ภณั ฑภ์ ายในศนู ยภ์ ูฟา้ พฒั นา จังหวดั นา่ น

37

ศูนย์ภฟู า้ พฒั นา : คนอยูร่ ว่ มกับป่า

เปน็ การมงุ่ สง่ เสรมิ และสนบั สนนุ ใหม้ กี ารพฒั นาเพอ่ื ยกระดบั คณุ ภาพชวี ติ ของประชาชนในพนื้ ที่
อ�ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการรักษาวัฒนธรรมท้องถ่ิน โดย
มงุ่ ใหป้ ระชาชนดำ� รงชีวติ อยภู่ ายใตป้ รชั ญาเศรษฐกจิ พอเพียง พรอ้ มกบั การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสงิ่ แวดล้อม และศนู ย์ภูฟ้าพัฒนาจะเป็นแหล่งถา่ ยทอดเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เปน็ ศูนย์ศกึ ษาการพฒั นาสำ� หรบั ประชาชน สามารถนำ� ความร้ไู ปปฏิบัติไดเ้ อง

The Phufa Pattana Center:
Living Together in Harmony

The Phufa Pattana center was established to improve the quality of life of the people
in the Bo Klea District of Nan Province. The people learn to conserve the environment
and local culture. They plant and harvest crops and use them to make agricultural or food
products. That way they learn to live sustainably. The Phufa Pattana Center is a learning
center where people can learn more about natural resource management and conduct
research about forest conservation.

38

ศูนยภ์ ูฟ้าพัฒนา มีวตั ถุประสงคห์ ลกั เพื่อการพฒั นา
คุณภาพชวี ิตราษฎรบนพ้ืนทสี่ ูงและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติทย่ี ั่งยนื สูจ่ ดุ มุ่งหมาย
‘คนอยู่รว่ มกบั ป่า’

39

????????????????

กองทนุ ชยั พฒั นาสภู้ ยั โควดิ ๑๙ (และโรคระบาดตา่ งๆ)

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ซ่ึงทวีความรุนแรงขึ้นในทวีปต่างๆ ทั่วโลก
รวมทงั้ ประเทศไทย สมเดจ็ พระกนษิ ฐาธริ าชเจา้ กรมสมเดจ็ พระเทพรตั นราชสดุ าฯ สยามบรมราชกมุ ารี
องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธาน มูลนิธิชัยพัฒนา จึงมีพระราชด�ำริในการบรรเทาทุกข์และ
พระราชทานความชว่ ยเหลอื แกผ่ ปู้ ว่ ยและทมี แพทยผ์ ทู้ ตี่ อ้ งตอ่ สกู้ บั วกิ ฤตคิ รง้ั น้ี โดยเมอื่ วนั ท่ี ๓๐ มนี าคม

40

โครงการทหารพนั ธ์ุดี จัดกิจกรรมจำ� หนา่ ยผักปลอดภัย ราคาถกู แก่ราษฎร เพ่อื บรรเทาความเดือดรอ้ นในวกิ ฤตการณ์ COVID-19
ตามพระราชดำ� ริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเดจ็ พระเทพรตั นราชสดุ าฯ สยามบรมราชกมุ ารี

พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดพ้ ระราชทานพระราชานญุ าตใหจ้ งั หวดั นครนายก ใชศ้ นู ยฝ์ กึ อบรมสดุ าเดอื นเพญ็ และทพ่ี กั ของมลู นธิ ิ
ชัยพัฒนา จังหวัดนครนายก เป็นสถานท่ีฟื้นฟูผู้ป่วย COVID-19 ท่ีรักษาหายแล้ว ก่อนจะเดินทางกลับบ้านต่อไป
โดยทางศนู ย์ฯ ไดก้ ำ� หนดเขตควบคมุ เพื่อความปลอดภยั ตามค�ำแนะนำ� ของกระทรวงสาธารณสขุ

วันท่ี ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหม้ ลู นธิ ชิ ัยพฒั นา จดั ตั้ง ‘กองทุนชยั พัฒนาสู้ภัยโควดิ ๑๙ (และโรคระบาด
ต่างๆ )’ เพอื่ ชว่ ยเหลือโรงพยาบาลและบคุ ลากรทางการแพทย์ในการจดั ซอื้ วัสดอุ ุปกรณแ์ ละส่ิงของทม่ี ีความจ�ำเป็น
ในการรกั ษาผปู้ ว่ ย Covid-19 และเชิญชวนประชาชนรว่ มบรจิ าคเงินสมทบทุนไดท้ ี่

ช่ือบญั ช ี กองทุนชยั พัฒนาสภู้ ัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )
ธนาคารไทยพาณชิ ย์ สาขาสวนจิตรลดา บญั ชกี ระแสรายวัน เลขที่ ๐๖๗-๓๐๐๔๘๗๗-๓
โทร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๘๕ ถงึ ๘ ต่อ ๑๐๙ / ๑๒๑ / ๒๕๙ ในวันและเวลาท�ำการจันทร์ - ศกุ ร์

41

หมายเหตุ
เงินบริจาคสามารถน�ำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยน�ำหลักฐานการโอนเงิน พร้อมเขียนชื่อ-ท่ีอยู่ และหมายเลข

โทรศัพท์ทช่ี ดั เจนส่งมาท่ี
Line ID : @chaipat19
อีเมล : [email protected]
โทรสาร : ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๗๔
ไปรษณยี ์ : ส�ำนักงานมลู นิธชิ ยั พัฒนา ๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรณุ อมรนิ ทร์ แขวงบางยข่ี ัน
เขตบางพลดั กรงุ เทพฯ ๑๐๗๐๐

The Chaipattana COVID-19 Aid Fund

SARS-CoV-2, which causes COVID-19, reached pandemic status in early 2020. HRH Princess
Maha Chakri Sirindhorn, Executive Chairperson and Honorary President of the Chaipattana
Foundation would like to help relieve the suffering of the people, healthcare professionals, and
communities impacted by COVID-19. On March 30th, She granted Nakhon Nayok Province
permission to use the Suda Duen Phen training center and the Chaipattana buildings in Nakhon Nayok
to care for recovering COVID-19 patients before they may return home. The center follows the
stringent measures ordered by the Department of Disease Control safely care for its patients.

On April 6th, 2563 B.E., HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn had the Chaipattana Foundation
create the Chaipattana COVID-19 Aid Fund (and for Other Infectious Diseases) to provide hospitals
and healthcare professionals with medical equipment and the necessities with which to combat
COVID-19 and care for COVID-19 patients. People can donate via:

Account Name: The Chaipattana COVID-19 Aid Fund (and for Other Infectious Diseases)
Siam Commercial Bank (SCB)
Account Number: 067-300487-3
Phone Number: +66 2447 8585-8 Ext. 109, 121, 259 (weekdays during office hours only)

42

43

Note: You can claim a charitable donations tax deduction by sending your bank transfer slip and your
name, address, and phone number to:

Line ID : @chaipat19
Email : [email protected]
Fax : +66 2447 8574
Mail : Office of the Chaipattana Foundation Royal Development Projects Office Building
(Rama VIII Bridge) 2012, Soi Arun Amarin 36, Arun Amarin Road Bang Yikhan
Sub-district, Bang Phlat District, Bangkok, 10700

ต่อมา ในวันท่ี ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนา ใช้งบประมาณจาก ‘กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัย
โควิด 19 ฯ’ โดยเริ่มจากกิจกรรมในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ก่อน ด้วยการจัดซ้ือห้องคัดกรองและ
หอ้ งตรวจเชอ้ื พระราชทานแกโ่ รงพยาบาลตา่ งๆ โดยจดั รปู แบบใหส้ อดคลอ้ งกบั ความตอ้ งการของแตล่ ะโรงพยาบาล
ในลำ� ดบั แรกประกอบดว้ ยโรงพยาบาล ๔ แหง่ คอื โรงพยาบาลยพุ ราชยะหา จงั หวดั ยะลา โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น โดยห้องคัดกรองและตรวจเชื้อ
ดังกล่าวน้ี เปน็ นวตั กรรมของ SCG HEIM และ Living Solution ของ บรษิ ัท ปนู ซิเมนต์ไทย จ�ำกดั (มหาชน)

On April 8th, 2563 B.E., HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn granted the Chaipattana Foun-
dation permission to use the donated funds in the Chaipattana COVID-19 Aid Fund (and for Other
Infectious Diseases) to buy Modular Screening & Swab Units developed by SCG HEIM and SCG Living
Solution for hospitals in need. The first hospitals which received the assistance were the Yaha Crown
Prince Hospital in Yala Province, the Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital in Chiang Mai Province,
the Thammasat University Hospital in Pathum Thani, and the Si Nakharin Hospital in Khon Kaen.

44

ห้องคดั กรองและหอ้ งตรวจเช้ือพระราชทาน เพ่ือใชร้ กั ษาผ้ปู ่วยโควดิ -๑๙

45

ศนู ยฝ์ ึกอบรมสดุ าเดือนเพญ็ และทีพ่ ักของมูลนิธชิ ยั พัฒนา จังหวัดนครนายก สถานที่ฟืน้ ฟูผู้ปว่ ยโควดิ ๑๙

การอุทิศพระองค์ในการทรงงานอย่างต่อเนื่องของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสดุ าฯ สยามบรมราชกมุ ารี ทที่ รงพระราชดำ� เนนิ ตามรอยเบอื้ งพระยคุ ลบาท บนเสน้ ทางการพฒั นาคณุ ภาพชวี ติ
ของราษฎร เฉกเช่นเดียวกับสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระราชชนนี ท่ีมีพระราชปณิธานในสร้างความ
ร่มเย็นเป็นสุขให้แก่อาณาประชาราษฎร์ท่ัวทุกภูมิภาค แสดงให้ประชาชนชาวไทยได้ประจักษ์ถึงน้�ำพระทัยและ
พระมหากรณุ าธิคุณอนั ยิ่งใหญ่ไพศาลตลอดมา

Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn has devoted Herself to follow in King
Rama IX’s footsteps by improving the quality of life of the Thai people. King Rama IX, HM Queen
Sirikit, and HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn are determined to create a happy, sustainable life
for the people in every region of Thailand. The Thai people are forever grateful for King Rama IX,
HM Queen Sirikit, and HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s contributions to the success and
happiness of Thailand.

46

บรรณานกุ รม

กองประชาสัมพนั ธ์ สำ� นกั งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนั เนอ่ื งมาจากพระราชดำ� ร.ิ พระทรงเปน็ ดวงแก้วส่องไทย. กรงุ เทพฯ :
อมรนิ ทรพ์ ร้นิ ตงิ้ แอนด์พบั ลชิ ชง่ิ , ๒๕๔๘.

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. ๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์.ปทุมธานี : ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแหง่ ชาติ, ๒๕๕๘.

สมศกั ด์ิ วิราพร, บรรณาธิการ. สบื สานพระราชปณิธาน สามทศวรรษจรัสหลา้ การพฒั นาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกนั ดาร. กรงุ เทพฯ : สำ� นกั งาน
เสรมิ สรา้ งเอกลักษณ์ของชาต,ิ ๒๕๕๔.

ส�ำนกั งานโครงการสมเดจ็ พระเทพรตั นราชสดุ าฯ สยามบรมราชกมุ าร.ี แผนพฒั นาเดก็ และเยาวชนในถนิ่ ทรุ กนั ดารตามพระราชด�ำรสิ มเดจ็ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฉบบั ท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙.

สำ� นักงานพฒั นาวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยีแหง่ ชาต.ิ รวมปาฐกถาพระราชนิพนธส์ มเดจ็ พระเทพรตั นราชสดุ าฯ สยามบรมราชกุมารี วทิ ยาศาสตร์
และเทคโนโลย.ี กรุงเทพฯ : แอคทฟี พรน้ิ ท,์ ๒๕๖๐.

กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธริ าชเจ้า กรมสมเดจ็ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี http://sirindhorn.net/hrh_new/index_0.
php

โครงการสว่ นพระองค์สมเด็จพระกนษิ ฐาธริ าชเจา้ กรมสมเดจ็ พระเทพรตั นราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุ ารี http://www.psproject.org
มูลนธิ ิยุวทูตความดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรตั นราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุ ารี http://www.yavf.or.th/th/article/97/1822/

มลู นิธอิ านันทมหดิ ล http://www.anandamahidolfoundation.org
มูลนิธิม่นั พฒั นา http://www.tsdf.nida.ac.th/th/royally-initiated-projects/10803--มลู นิธอิ านนั ทมหิดล-พศ-2498/
มลู นธิ ิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.saijaithai.or.th
บทความเร่ือง บทความเทิดพระเกียรติเน่ืองในวโรกาสท่ี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 50 พระชันษา

สมเดจ็ พระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรี สริ นิ ธร ผตู้ ามรอยเบือ้ งพระยุคลบาท เข้าถึงจาก http://www.rspg.org/thaigov_rspg/sr_hon-
or/king-1/rs1-1.htm
เฟซบกุ๊ เรารกั กรมสมเดจ็ พระเทพรตั น ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn https://www.facebook.com/MahaChakriSirindhorn/

47

ลำ�ดบั ท่ี ๑๓๒๗
สมเดจ็ พระกนิษฐาธริ าชเจ้า กรมสมเดจ็ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุ ารี เลม่ ๘ เจ้าฟ้าผ้สู ืบสาน

เรยี บเรยี ง : ฝา่ ยวิชาการ สถาพรบุ๊คส์ แปล : พรี ยิ า พงษ์สาริกัน, John Viano ภาพปก : เฉลิม อคั คะพู
พิมพค์ รัง้ แรก : มถิ ุนายน ๒๕๖๓
ราคา ๑๕๕ บาท

พิมพโ์ ฆษณาครง้ั น้ีได้รับอนญุ าตจากเจา้ ของลขิ สทิ ธติ์ ามกฎหมายแล้ว
© สงวนลขิ สทิ ธิต์ ามพระราชบัญญัตลิ ขิ สทิ ธิ์ (ฉบับเพ่ิมเตมิ ) พ.ศ. ๒๕๕๘
ไมอ่ นุญาตให้สแกนหนงั สือ หรือคดั ลอกเน้อื หาสว่ นหน่ึงส่วนใดเพ่อื สรา้ งฐานขอ้ มูลอเิ ลก็ ทรอนิกส์

เวน้ แต่ได้รับอนุญาตจากสำ�นกั พิมพ์และเจ้าของลิขสิทธ์แิ ลว้ เทา่ นัน้

ขอ้ มลู ทางบรรณานุกรมส�ำ นักหอสมุดแห่งชาติ
เจ้าฟ้าผสู้ ืบสาน.-- กรงุ เทพฯ : สถาพรบุค๊ ส,์ ๒๕๖๓
๔๘ หน้า.
๑. เทพรตั นราชสดุ าเจา้ ฟ้ามหาจักรีสิรินธร, กรมสมเดจ็ พระ, ๒๔๙๘-. I. ช่อื เรื่อง.
๙๒๙.๗๕๙๓
ISBN 978-616-00-4030-8

เจ้าของ ผพู้ มิ พผ์ โู้ ฆษณา : บรษิ ทั สถาพรบุ๊คส์ จำ�กดั
ประธานเจ้าหนา้ ทบ่ี รหิ าร/บรรณาธิการอำ�นวยการ : วรพันธ์ โลกิตสถาพร กรรมการผูจ้ ัดการ : ดร. สุภคั ชญา โลกิตสถาพร

ผ้ชู ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ/บรรณาธิการบรหิ าร : เจติยา โลกิตสถาพร
ท่ปี รกึ ษาด้านบรรณาธิการ : รศ. ประพนธ์ เรืองณรงค์ ผูจ้ ดั การฝา่ ยขาย : กงิ่ แกว้ ลิกขะไชย
บรรณาธิการสร้างสรรค์ : พัชรี แต่แดงเพชร หัวหนา้ กองบรรณาธกิ ารคดั สรรนวนิยาย : พัชราพร บุญสง่

ผูช้ ว่ ยบรรณาธกิ ารบริหาร : สุริยกานต์ พรมมงคล
บรรณาธิการเล่ม : บญุ เอก พฤกษาวฒั นา พิสจู น์อกั ษร : วรรณวิธู แถลงศขุ

ออกแบบปก : อนรุ ักษ์ บัวก่งิ จดั รปู เลม่ : นิพนั ธุ์ เลิศชยั ศิริสกลุ
พมิ พ์ที่ บริษทั พิมพด์ ี จ�ำ กดั

จัดจำ�หน่ายท่ัวประเทศโดย บรษิ ัทสถาพรบุค๊ ส์ จำ�กัด
๑๘ ซอยลาดปลาเค้า ๖๓ ถนนลาดปลาเคา้ แขวงอนสุ าวรีย์ เขตบางเขน กรงุ เทพฯ ๑๐๒๒๐

โทรศพั ท์ ๐ ๒๙๔๐ ๓๘๕๕-๖ โทรสาร ๐ ๒๙๔๐ ๓๙๗๐
กองบรรณาธกิ าร : [email protected]

กองบรรณาธกิ ารคดั สรรต้นฉบบั : [email protected]
ฝ่ายสำ�นกั งาน : [email protected]
www.satapornbooks.com

หากท่านผู้อา่ นพบหนงั สอื ไมไ่ ดม้ าตรฐาน เชน่ หนา้ กระดาษสลับกนั หน้าขาดหาย การเข้าเล่มไม่สมบูรณ์
สำ�นกั พมิ พ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนหนังสือใหม่ใหท้ า่ น โปรดตดิ ตอ่ และส่งหนงั สือคนื

พรอ้ มระบรุ ายละเอยี ดการชำ�รดุ ไปตามทีอ่ ยู่ดา้ นบน หรือ โทร. ๐ ๒๙๔๐ ๓๔๕๕-๖ ตอ่ ๔๑


Click to View FlipBook Version