Home
About
บรรณาธิการบริหาร ผู้ควบคุมดูแลประจำห้องสมุด
พระมหาอภิวรรณ อภิวณฺโณ จำปาวรรณ
ปธ.3 นธ.เอก พม. พระวิปัสสนาจารย์
พระธรรมวิทยากร
ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
รองผอ.โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลศรีดอนชัย
เลขานุการชุมชนคุณธรรมไทลื้อ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าข้ามศรีดอนชัย ฝ่ายเผยแผ่
เลขานุการโครงการชุมชนยลวิถี และโครงการห้องสมุดดิจิทัล