The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by The Master, 2021-05-10 10:51:10

[email protected]

[email protected]

Keywords: [email protected]

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศกึ ษาขั้นพนื้ ฐาน

ตามพระราชบญั ญัตกิ ารศึกษาแหง่ ชาติ พ.ศ. 2542 ใหไ้ ว้ ณ วนั ท่ี 14 สงิ หาคม พ.ศ. ๒๕42 และกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้สถานศึกษา
มภี าระหนา้ ทใ่ี นการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เปน็ ไปตามความมงุ่ หมายและหลักการของการจัดการศึกษา
และกำหนดให้สถานศึกษาจัดทำรายงานการประเมินตนเองเปน็ ประจําทกุ ปี พร้อมจัดสง่ รายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและรองรับการประเมนิ คณุ ภาพภายนอก นัน้

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการบริหาร
จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อันประกอบไปด้วย 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการ
จัดการเรยี นการสอนท่ีเนน้ ผู้เรยี นเปน็ สำคญั มกี ารกำกับ ตดิ ตาม ประเมนิ ผล ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและรับรอง
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึ ษาโดยคณะกรรมการประเมนิ คณุ ภาพภายในของสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ มีมติในที่ประชมุ
เปน็ เอกฉันท์ให้ความเห็นชอบดังนี้

1. ให้การรับรองรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน
เตรยี มอุดมศึกษาพฒั นาการ ยานนาเวศ

2. ให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงาน
ต้นสังกดั หน่วยงานท่ีเกีย่ วข้องและเปิดเผยตอ่ สาธารณชน

3. ให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ นำผลการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2563
ไปพฒั นาคุณภาพและมาตรฐานการศกึ ษาในปกี ารศึกษา 2564 ต่อไป

ความเห็นของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ
 เหน็ ชอบ
 ไม่เหน็ ชอบ

(นายวีระชยั คลา้ ยทอง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขน้ั พืน้ ฐาน
โรงเรียนเตรียมอดุ มศกึ ษาพัฒนาการ ยานนาเวศ

บทสรุปผบู้ รหิ าร

โรงเรยี นเตรยี มอดุ มศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ ต้ังอยเู่ ลขที่ 146 ถนนสาธปุ ระดษิ ฐ์ แขวงทุง่ วัดดอน เขตสาทร
กรงุ เทพมหานคร จัดการศกึ ษาในระดบั การศึกษาขนั้ พ้นื ฐาน เปดิ สอนระดับชัน้ มธั ยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชน้ั มัธยมศกึ ษาปีท่ี 6
มีบุคลากรทั้งหมด จำนวน 103 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 4 คน ครูผู้สอน จำนวน 77 คน เจ้าหน้าที่สำนักงาน

จำนวน 7 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 5 คน และลูกจา้ งช่วั คราว จำนวน 10 คน ไดด้ ำเนินการพฒั นาคณุ ภาพการศึกษา
อย่างตอ่ เนือ่ ง ด้วยการบรหิ ารจดั การศกึ ษาทส่ี อดคล้องกบั มาตรฐานการศกึ ษาขั้นพนื้ ฐานตามระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา มีการกำกบั ติดตาม ประเมนิ ผล ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จดั ให้มีการประชุมประเมินคุณภาพ
ภายใน และรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา และผ่านการพจิ ารณาให้ความเห็นชอบจากที่ประชมุ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พ้ืนฐาน รวมท้ัง

มีการจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน
ดว้ ยการจดั ทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ใหอ้ ยูใ่ นรูปเลม่ รายงาน หนงั สืออเิ ล็กทรอนกิ ส์ (E-Book) ผ่าน

QR Code และเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ ไซต์ของโรงเรียนเตรยี มอุดมศึกษาพฒั นาการ ยานนาเวศ (www.tupy.ac.th)
ด้านผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พฒั นาการ ยานนาเวศ มผี ลการประเมนิ ภาพรวม อยู่ใน ระดับยอดเย่ียม โดยมผี ลการประเมนิ ในแตล่ ะมาตรฐาน ดังน้ี

มาตรฐานการศกึ ษาของโรงเรียนเตรียมอดุ มศกึ ษาพัฒนาการ ยานนาเวศ ค่าเป้าหมาย ผลการประเมนิ
มาตรฐานท่ี 1 คณุ ภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยีย่ ม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิ ารและการจัดการ ยอดเยย่ี ม ยอดเยี่ยม
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ ยอดเย่ียม ยอดเยีย่ ม

ผลการประเมินตนเองในภาพรวม ยอดเยี่ยม

ดา้ นขอ้ มูลหลักฐานเชิงประจกั ษ์ท่สี นับสนุนผลการประเมนิ ตนเองและแสดงถงึ ความภาคภมู ใิ จของสถานศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
ประเภททีมหญิงล้วน ไดร้ ับรางวลั ชมเชยอนั ดบั ๒, การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกยี รติ “เยาวชนไทย ทำดี
ถวายในหลวง” ปที ่ี ๑๕ ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอนั ดับ ๑, การแขง่ ขนั เทควนั โด รายการ “อยธุ ยา แชมเปยี นชพิ ๒๐๒๐”
ได้รับรางวัล ๖ ถ้วยทองและ ๒ ถ้วยเงิน, การแข่งขันเทควันโด รายการ “Tunnara Taekwondo Championship
ครั้งท่ี ๓” ได้รับรางวัล ๕ เหรียญทองและ ๓ เหรียญเงิน รวมทั้งได้รับถ้วยรางวัลคะแนนชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภท
ท่ารำ ถ้วยรางวัลโค้ชยอดเยี่ยมและถ้วยรางวัลทีมยอดเยี่ยม, การแข่งขันเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) รุ่น
มัธยมศึกษา รายการ “แมกซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ เอ็ดดูเคชั่นนอล สปอร์ต ชาเลนจ์
2021” ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” และรายการ “Robinson Crossword Game A-Math Kumkom and Sudoku
Ed-Sudoku Ed-Sport Challenge 2020 Presented by Max Ploys @Srisamarn” ได้รบั รางวลั “รองชนะเลศิ ”

ด้านความโดดเด่นของสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ ได้มุ่งพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม เน้นจัดการศึกษาเพื่อการมงี านทำและการศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้น โดยการ
ดำเนนิ โครงการและกิจกรรมต่างๆ มกี ารจดั บริการแนะแนวเสริมความรู้ด้านอาชีพ สง่ เสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอก รวมทัง้ มกี ารแนะแนวทางในการเลือกแผนการเรียนทหี่ ลากหลายและเหมาะสมให้กับผู้เรียน

ด้านแผนพัฒนาคุณภาพเพือ่ ยกระดับใหส้ ูงขึ้น โรงเรียนเตรียมอดุ มศกึ ษาพัฒนาการ ยานนาเวศ เตรียมนำผล

การประเมินภายในสู่การวางแผนพัฒนาคณุ ภาพการศึกษาผ่านแผนปฏิบัติงานด้านการยกระดับผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียน

การจัดอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจงั การเพมิ่ การมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้

การวัดและการประเมนิ ผล ตลอดจนการพฒั นาระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศเพื่อรองรับการจดั การเรยี นร้ใู นยคุ ใหม่

คำนำ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเตรยี มอุดมศึกษาพัฒนาการ
ยานนาเวศ เล่มนี้ เป็นการสรุปผลของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอันสะท้อนถึงคุณภาพ
ของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน อันประกอบไปด้วย 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหาร
และการจดั การ และกระบวนการจดั การเรยี นการสอนท่ีเนน้ ผู้เรยี นเป็นสำคญั ตลอดจนผลการวเิ คราะห์จุดเดน่ จุดควร
พัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษา
ในรอบปีที่ผ่านมา ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนา
คณุ ภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคณุ ภาพภายนอก

ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และคณะครูอาจารย์
ที่ได้กรุณาส่งเสริม สนับสนุนให้การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
หวังว่ารายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) เล่มน้ี จะเปน็ ประโยชนต์ อ่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

(นายปรเวธฎ์ เกษมโชค)
ผอู้ ำนวยการโรงเรียนเตรยี มอุดมศกึ ษาพฒั นาการ ยานนาเวศ

สารบญั

หน้า
สว่ นท่ี 1 ขอ้ มูลพนื้ ฐานของสถานศกึ ษา.......................................................................................................................1

1. ขอ้ มูลทวั่ ไป..................................................................................................................................................1
2. ข้อมลู บุคลากร..............................................................................................................................................4
3. ข้อมลู นกั เรียน..............................................................................................................................................6
4. ขอ้ มลู การใช้แหล่งเรียนรูภ้ ายในและภายนอกสถานศกึ ษา...........................................................................7
5. ขอ้ มูลผลการประเมินคณุ ภาพการศกึ ษาระดับสถานศึกษา..........................................................................9
6. ข้อมลู ผลการประเมนิ คุณภาพการศกึ ษาระดับชาต.ิ ...................................................................................14
7. ข้อมลู ผลการประเมนิ คุณภาพภายนอกรอบสาม........................................................................................16
8. ขอ้ มูลเกยี รติยศและผลงานดีเดน่ ของสถานศกึ ษา.......................................................................................17
สว่ นท่ี 2 ผลการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา........................................................................................................25
1. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผ้เู รยี น.............................................................................................................25
2. มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิ ารและการจดั การ....................................................................................41
3. มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดั การเรยี นการสอนทีเ่ นน้ ผ้เู รยี นเปน็ สำคญั ..................................................44
4. สรุปผลการประเมินในภาพรวม..................................................................................................................48
ส่วนที่ 3 สรปุ ผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ...................................................................49
1. จุดเดน่ ........................................................................................................................................................49
2. จุดควรพฒั นา.............................................................................................................................................50
3. แนวทางการพฒั นาในอนาคต.....................................................................................................................51
4. ความตอ้ งการการช่วยเหลอื ........................................................................................................................51
ส่วนท่ี 4 ภาคผนวก.....................................................................................................................................................52
1. ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึ ษา เพื่อการประกนั คณุ ภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓...........53
2. ประกาศคา่ เป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศกึ ษาของสถานศกึ ษา ปกี ารศึกษา ๒๕๖๓.................54
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนนิ งานประกันคณุ ภาพภายในของสถานศกึ ษา ปีการศึกษา 2563..........55
4. คำส่ังแตง่ ตั้งคณะกรรมการตดิ ตาม ตรวจสอบ และประเมนิ คณุ ภาพการศึกษา ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓.........65
5. เครอ่ื งมอื การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศกึ ษา....................................................66
6. เกณฑ์สำหรับการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา..................................................................77
7. ภาพประกอบการดำเนนิ งานประกนั คุณภาพภายใน..................................................................................92

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพน้ื ฐานของสถานศึกษา

1. ข้อมูลทั่วไป

ชือ่ สถานศึกษา โรงเรียนเตรยี มอุดมศกึ ษาพัฒนาการ ยานนาเวศ

ตราประจำโรงเรียน พระเกยี้ วน้อย

อักษรยอ่ โรงเรยี น ต.อ.พ.ย.

วันสถาปนาโรงเรียน 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2501

ผู้ก่อตั้งโรงเรยี น กระทรวงศึกษาธิการ

ประเภท สหศึกษา

ขนาดสถานศกึ ษา ขนาดใหญ่

ระดับชั้นทเ่ี ปิดสอน ชนั้ มธั ยมศึกษาปที ่ี 1 ถงึ ชนั้ มธั ยมศึกษาปีท่ี 6

เขตพื้นทบ่ี รกิ าร เขตสาทร ประกอบดว้ ย 3 แขวง
ไดแ้ ก่ แขวงยานนาวา แขวงท่งุ วัดดอน และแขวงทงุ่ มหาเมฆ

เขตพน้ื ทก่ี ารศึกษา สำนกั งานเขตพน้ื ที่การศกึ ษามธั ยมศึกษากรงุ เทพมหานคร เขต 2

สงั กดั สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขน้ั พน้ื ฐาน กระทรวงศึกษาธกิ าร

พระพทุ ธรปู ประจำโรงเรยี น หลวงพ่อสุโขทัยชัยมงคล

คติพจนโ์ รงเรียน ประพฤติดี เรยี นดี มสี จั จะ อุตสาหะ กตญั ญู รูเ้ หตุผล

ตน้ ไม้ประจำโรงเรยี น ตน้ ราชพฤกษ์

สปี ระจำโรงเรียน สชี มพู – นำ้ เงิน

คณะประดู่ - สีแดง

สีประจำคณะ คณะพิกลุ - สเี ขียว
คณะหางนกยงู - สสี ม้

คณะอนิ ทนิล - สีม่วง

เพลงมารช์ เตรียมอดุ มศกึ ษาพฒั นาการ

เพลงประจำโรงเรยี น เพลงขวญั ใจพระเก้ยี วนอ้ ย

เพลงลาแล้วราชพฤกษ์

สถานทีต่ ้ัง เลขที่ 146 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงทงุ่ วดั ดอน
เขตสาทร กรงุ เทพมหานคร 10120

เบอรโ์ ทรศัพท์ 0-2211-0942

โทรสาร 0-2674-9114

เวบ็ ไซต์ www.tupy.ac.th

อีเมล [email protected]

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR 2563) หน้า 1

ปรชั ญา (Philosophy) ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
วิสยั ทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission) โรงเรยี นเตรียมอดุ มศกึ ษาพัฒนาการ ยานนาเวศ
เป้าประสงค์ (Goals)
สุภาษิตโรงเรยี น (Proverb) จัดการศึกษาให้ผเู้ รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพน้ื ฐานความเป็นไทย
เอกลักษณ์ (Identity)
อัตลกั ษณ์ (Image) 1. ส่งเสรมิ ให้ผู้เรยี นไดร้ ับโอกาสทางการศกึ ษาอย่างท่ัวถงึ และเตม็ ศกั ยภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจรยิ ธรรม มคี ุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์
ประวัติการก่อต้ังโรงเรยี น
คา่ นิยมหลกั ของคนไทย 12 ประการ และลกั ษณะในศตวรรษท่ี 21
3. พฒั นาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวชิ าชีพ
4. พฒั นาระบบการบรหิ ารจัดการศกึ ษาที่เน้นการมีส่วนร่วม

ในการสนับสนนุ การจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภบิ าล

ผู้เรยี นมีความรคู้ ่คู ุณธรรม บนพนื้ ฐานความเป็นไทย
และมีศกั ยภาพเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษท่ี 21

ยาทิสํ วปฺปเต พชี ํ ตาทสิ ํ ลภเต ผลํ
“หว่านพืชเช่นไร ย่อมไดผ้ ลเช่นน้นั ”

กตญั ญู เชดิ ชูสถาบนั

คนดี ศรี ต.อ.พ.ย.

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ เดิมชื่อ โรงเรียนยานนาวา
โดย กระทรวงศกึ ษาธกิ ารได้จัดซื้อท่ีดินแปลงหนึ่ง โฉนดที่ดินเลขที่ 3958 มพี ื้นที่จำนวน 8
ไร่ 1 งาน 89 ตารางวา จากนางแจ่ม เพชรรัตน์ และนายขัน ว่องไว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม
พ.ศ. 2501 ด้วยเงิน ก.ศ.ส. จำนวน 982,810 บาท เพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนระดับ
มธั ยมศึกษา ประเภทสหศกึ ษาในวนั ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 และวนั ท่ี 19 พฤษภาคม
พ.ศ. 2501 จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมวิสามัญศึกษา สังกัดกองโรงเรียนรัฐบาล กรมวิสามัญ
ศกึ ษา กระทรวงศึกษาธกิ าร ใชช้ ่อื วา่ "โรงเรยี นยานนาวา" ตำบลทงุ่ วดั ดอน อำเภอยานนาวา
จังหวัดพระนคร ใช้อักษรย่อว่า “ย.น.” เมื่อวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ.2501 นายจรัส ธรรม
พันธ์ ได้รับการแต่งตั้งจาก กรมวิสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
(คนแรก) มีครู จำนวน 7 คน มีนักการภารโรง จำนวน 2 คน เปิดทำการสอน เมื่อวันท่ี 10
กรกฎาคม พ.ศ. 2501 (จึงถือว่า วนั ที่ 10 กรกฎาคม เป็นวนั สถาปนาโรงเรียน) และเปดิ รบั
นกั เรียนชายและหญงิ ทจ่ี บช้นั ประถมศึกษาปีท่ี 4 เขา้ ศกึ ษาต่อในระดับชนั้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
โดยมีอาคารเรียน 1 หลัง จำนวน 12 ห้องเรียน (เปิดเป็นห้องเรียน 10 ห้อง และห้อง
หัตถศึกษา 2 ห้อง) มีบ้านพักครู 1 หลัง จำนวน 2 ห้อง มีบ้านพักภารโรง 1 หลัง มีห้อง
สุขาภบิ าล 1 หลงั และมีนักเรยี นเขา้ ศึกษาตอ่ ในระดบั มัธยมศึกษาตอนตน้ จำนวน 416 คน

ต่อมาเมื่อวันท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2514 ฯพณฯ สุกิจ นิมมานเหมินทร์
รัฐมนตรวี า่ การกระทรวงศกึ ษาธิการ ได้อนมุ ัตใิ หเ้ ปลย่ี นช่ือเปน็ "โรงเรียนยานนาเวศวทิ ยาคม"
เพ่ือหลกี เลี่ยงความสบั สนในชอ่ื โรงเรียน ทีไ่ ปเหมือนกับโรงเรยี นเทศบาลวัดยานนาวา และใน
ปีการศึกษาน้ี โรงเรยี นไดข้ ยายชนั้ เรียน ในระดบั ช้นั มธั ยมศึกษาปีที่ 1 ถงึ 3 เป็นระดับชน้ั ละ
10 ห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนกวิทยาศาสตร์ 4 ห้องเรียน แผนกศิลปะ 4
หอ้ งเรยี น รวมทั้งหมดเป็น 38 ห้องเรียน มคี รู 70 คน มนี กั เรียน 1,647 คน และมีนกั การ
ภารโรง 9 คน

เมอื่ วันที่ 10 มถิ นุ ายน พ.ศ. 2563 นายสุชาติ กลดั สขุ ผอู้ ำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้ลงนามในประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธั ยมศกึ ษา เขต 2 ประกาศใหโ้ รงเรยี นยานนาเวศวทิ ยาคม เปลย่ี นชือ่ เป็น “โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ” ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการสร้างเครอื ขา่ ยทางวิชาการทีเ่ ข้มแข็ง เกิดการพัฒนาศกั ยภาพ
ของครูและผู้เรียน ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหารและการจัด
การศึกษาที่ดี โดยมี นายรื่น หมื่นโกตะ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ในขณะนั้น
และมี นายปรเวธฎ์ เกษมโชค ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรยี น ในปัจจบุ นั

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR 2563) หนา้ 2

แผนท่ตี ั้งสถานศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ
เลขที่ 146 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

แผนผงั บรเิ วณโรงเรียน

หมายเลข ๑ อาคาร ๑ หมายเลข ๒ อาคาร ๒
หมายเลข ๓ อาคาร ๓ หมายเลข ๔ อาคารปฏบิ ัตกิ าร
หมายเลข ๕ ห้องสำนกั งานกลุ่มบรหิ ารงานบคุ คล หมายเลข ๖ ศาลาหลวงพ่อสุโขทยั ชัยมงคล
หมายเลข ๗ ศาลาสบายใจ หมายเลข ๘ ห้องประชาสัมพันธ์
หมายเลข ๙ ห้องพยาบาลและร้านค้าสวัสดิการ หมายเลข ๑๐ เวทีกลาง
หมายเลข ๑๑ เสาธงโรงเรยี น หมายเลข ๑๒ ศาลพระภูมิ
หมายเลข ๑๓ อาคารบา้ นพกั หมายเลข ๑๔ อาคารบ้านพัก
หมายเลข ๑๕ หอ้ งนอนครเู วรกลางคนื หมายเลข ๑๖ ห้องน้ำนักเรยี นชาย
หมายเลข ๑๗ ห้องนำ้ นกั เรียนหญงิ
หน้า 3
รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2563)

2. ข้อมลู บคุ ลากร

2.1 ข้อมูลผูบ้ รหิ ารสถานศึกษา

ลำดับที่ รายช่อื ระยะเวลา ตำแหนง่
อาจารยใ์ หญ่
1 นายจรัส ธรรมพนั ธ์ 30 เม.ย. 2501 - 1 ต.ค. 2507 อาจารยใ์ หญ่
อาจารย์ใหญ่
2 นายมนสั นจิ โภค 26 ต.ค. 2507 - 1 เม.ย. 2509 อาจารย์ใหญ่
อาจารยใ์ หญ่
3 นายสุด สวุ รรณาคนิ ทร์ 17 พ.ค. 2509 - 2 พ.ย. 2509 อาจารยใ์ หญ่
ผอู้ ำนวยการ
4 นายชน้ื เรอื งเวช 7 ธ.ค. 2509 - 30 พ.ย. 2516 ผอู้ ำนวยการ
ผอู้ ำนวยการ
5 นางนังคร คชะสุต 22 พ.ย. 2516 - 30 ก.ย. 2517 ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
6 นายประสิทธิ์ ธนะปญั โญ 15 พ.ย. 2517 - 30 ก.ย. 2520 ผู้อำนวยการ
ผูอ้ ำนวยการ
7 นางสาวสมศรี ดวงพตั รา 29 ธ.ค. 2520 - 6 ม.ค. 2523 ผู้อำนวยการ
ผอู้ ำนวยการ
8 นายนพคณุ ทรงชาติ 9 พ.ค. 2525 - 1 ต.ค. 2529 ผอู้ ำนวยการ
ผู้อำนวยการ
9 นายเชาวน์ สาลีฉัน 1 ต.ค. 2529 - 30 ก.ย. 2535 ผอู้ ำนวยการ
ผู้อำนวยการ
10 นายดำรง อโนภาส 29 ต.ค. 2535 - 4 พ.ย. 2537 ผู้อำนวยการ

11 นายสมพงษ์ ปยุ พลทนั 4 พ.ย. 2537 - 30 ก.ย. 2539

12 นายเพญ็ ศกั ดิ์ เรือนใจมัน่ 3 ธ.ค. 2539 - 30 ก.ย. 2541

13 นายประมวญ บญุ ญพาพงศ์ 24 ธ.ค. 2541 - 6 พ.ย. 2543

14 นายอดุ ม พรมพนั ธ์ใจ 6 พ.ย. 2543 - 25 ต.ค. 2544

15 นายมานพ นพศริ ิกลุ 25 ต.ค. 2544 - 30 ก.ย. 2546

16 นางสาวปัทมรตั น์ เต็มพิทักษ์ 1 ต.ค. 2546 - 29 ต.ค. 2549

17 นายบุญฤทธ์ิ รุ่งเรอื ง 30 ต.ค. 2549 - 14 ส.ค. 2556

18 นายสุรศกั ด์ิ การญุ 1 มี.ค. 2557 – 8 พ.ย. 2559

19 นายรนื่ หม่ืนโกตะ 22 พ.ย. 2559 – 30 ก.ย. 2563

20 นายปรเวธฎ์ เกษมโชค 22 ต.ค. 2563 - ปจั จบุ ัน

คณะผู้บริหารโรงเรยี นเตรียมอดุ มศึกษาพฒั นาการ ยานนาเวศ (ปัจจบุ นั )

นายปรเวธฎ์ เกษมโชค
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรยี มอุดมศกึ ษาพัฒนาการ ยานนาเวศ

นางสาวสทุ ธินี แกว้ วไิ ล นายอภิชาติ ลำภพู นิ ิจพงศ์ นายภาคภมู ิ ทองลาด
รองผู้อำนวยการกล่มุ บริหารวชิ าการ
รองผู้อำนวยการกลมุ่ บริหารงบประมาณ รองผูอ้ ำนวยการกลมุ่ บริหารงานบุคคล

และรองผอู้ ำนวยการกลมุ่ บริหารทั่วไป

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR 2563) หนา้ 4

2.2 ข้อมลู ระดบั วฒุ กิ ารศึกษาสูงสุดของบคุ ลากรและจำนวนบคุ ลากรทั้งหมด

ตารางแสดงจำนวนบคุ ลากรทั้งหมดของสถานศึกษา ปีการศกึ ษา 2563

บุคลากร ผบู้ รหิ าร ครปู ระจำการ ครอู ัตราจา้ ง เจ้าหน้าที่สำนกั งาน ลกู จา้ งประจำ ลกู จ้างชวั่ คราว
ชาย หญิง
เพศ ชาย หญิง ชาย หญงิ ชาย หญิง ชาย หญงิ ชาย หญิง
64
จำนวน 3 1 23 47 2 5 1 6 5 -
(คน) 10

รวม 4 70 7 7 5

รวม 103
ทั้งหมด

ตารางแสดงระดับวฒุ กิ ารศกึ ษาสงู สุดและวทิ ยฐานะของผบู้ ริหารสถานศกึ ษา

ปรญิ ญาโท ปรญิ ญาเอก วทิ ยฐานะ
ผบู้ รหิ าร จำนวน (คน) ชาย หญิง ชาย หญิง คศ.1 คศ.2 คศ.3

ผอู้ ำนวยการ 1 1 - - - - -1

รองผ้อู ำนวยการ 3 21 - - 12-

รวม 4 3 1 - - 1 2 1

ตารางแสดงระดับวฒุ กิ ารศกึ ษาสงู สุดและวทิ ยฐานะของขา้ ราชการครู จำแนกตามกลมุ่ สาระการเรยี นรู้

ครูและบุคลากร จำนวน ปรญิ ญาตรี ปรญิ ญาโท ตำแหนง่ /วิทยฐานะ
จำแนกตามกล่มุ สาระการเรยี นรู้ ครู คศ. คศ. คศ.
(คน) ชาย หญิง ชาย หญงิ ผู้ช่วย 1 2 3

ภาษาไทย 10 1 7 - 2 2 5 3 -

คณิตศาสตร์ 11 4 4 1 2 - 8 2 1

วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 - 9 2 2 1 8 1 3

สังคมศึกษา ศาสนาและวฒั นธรรม 7 1 3 2 1 - 223

สุขศกึ ษาและพลศึกษา 5 - 3 1 1 1 112

ศลิ ปะ 4 2 2 - - - 3 - 1

การงานอาชพี 8 242 - 1 3-4

ภาษาต่างประเทศ 9 3 4 2 - 1 71-

กิจกรรมพัฒนาผเู้ รยี น 3 - 1 - 2 1 - 11

รวม - 13 37 10 10 7 37 11 15

รวมทงั้ หมด 70 50 20 70

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2563) หน้า 5

3. ข้อมลู นักเรยี น

จำนวนนักเรยี น (คน)

ระดบั ช้นั จำนวนหอ้ ง ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรยี นที่ 2

ชั้นมธั ยมศกึ ษาปีท่ี ๑ (ขอ้ มลู ณ วันที่ 1 ตุลาคม (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม
ช้นั มธั ยมศึกษาปที ี่ ๒ 2563) 2564)
ชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ี่ ๓
รวม ชน้ั มธั ยมศึกษาตอนตน้ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ชน้ั มัธยมศกึ ษาปีที่ ๔
ชั้นมัธยมศกึ ษาปีท่ี ๕ 7 140 123 263 140 121 261
ช้นั มัธยมศึกษาปีท่ี ๖
รวม ช้ันมธั ยมศึกษาตอนปลาย 8 161 154 315 158 147 305

รวมทง้ั สน้ิ 8 146 128 274 140 122 262

23 447 405 852 438 390 828

6 94 104 198 90 100 190

6 69 95 164 60 92 152

6 63 97 160 63 95 158

18 226 296 522 213 287 500

41 673 701 1,374 650 678 1,328

แผนภูมแิ สดงจานวนนักเรียน จาแนกตามระดบั ชน้ั และภาคเรยี น

350 315 305

300 263 261 274 262

250 198 190
164 152 160 158
200

150

100

50

0 ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ ม. ๕ ม. ๖
ม. ๑ ภาคเรยี นท่ี 1 ภาคเรยี นที่ 2

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR 2563) หน้า 6

4. ข้อมูลการใชแ้ หล่งเรยี นรู้ภายในและภายนอกสถานศกึ ษา

1. ตารางแสดงข้อมลู การใชแ้ หล่งเรยี นรูภ้ ายในสถานศึกษา ปีการศกึ ษา 2563

ลำดับ ชือ่ แหล่งเรียนรู้ หนว่ ยงานทรี่ บั ผิดชอบ สถิตผิ เู้ ขา้ ใช้ สถติ ิการใช้
ท่ี แหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้

(จำนวนคน) (จำนวนครั้ง)

1 ห้องสมดุ รติสรุ กานต์ กล่มุ บรหิ ารวชิ าการ 4,028 4,028
2 หอ้ งเรียน DLIT
3 หอ้ ง GSP กลุ่มสาระฯภาษาไทย 7,490 235
4 หอ้ ง Knowledge Center
5 ห้องศนู ย์ประชาคมอาเซียนศึกษา กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 32,002 938
6 หอ้ งจรยิ ธรรม
7 ห้องดนตรสี ากล กลมุ่ สาระฯวิทยาศาสตร์ฯ 157 157
8 ห้องดนตรีไทย
9 หอ้ งนาฎศิลป์ กลมุ่ สาระฯสงั คมศกึ ษาฯ 3,494 154
10 หอ้ งทศั นศลิ ป์
11 ห้องสมุดกลมุ่ สาระฯสขุ ศกึ ษาฯ กลมุ่ สาระฯสงั คมศึกษาฯ 4,480 155
12 ห้องฟติ เนส
13 หอ้ งสมดุ กลมุ่ สาระฯการงานอาชพี กลมุ่ สาระฯศิลปะ 93 8
14 ห้องศูนย์การเรยี นร้ภู าษาดว้ ยตนเอง
15 หอ้ งไอทีซติ แี้ บงก์ กลุ่มสาระฯศิลปะ 141 12
16 หอ้ งศูนย์คณิตศาสตร์
กล่มุ สาระฯศิลปะ 74 3
รวม
กลมุ่ สาระฯศิลปะ 85 7

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 228 228

กล่มุ สาระฯสขุ ศึกษาฯ 309 309

กลุ่มสาระฯการงานอาชพี 605 16

กลุ่มสาระฯภาษาตา่ งประเทศ 119 98

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 0 0

กลุ่มสาระฯคณติ ศาสตร์ 0 0

53,305 6,348

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR 2563) หนา้ 7

2. ตารางแสดงข้อมลู การใชแ้ หล่งเรยี นรู้ภายนอกสถานศกึ ษา ปีการศกึ ษา 2563

ลำดับ ช่อื แหลง่ เรียนรู้ กลมุ่ สาระการเรียนรู้ สถติ ผิ เู้ ขา้ ใช้ สถติ ิการใช้
ท่ี แหลง่ เรยี นรู้ แหล่งเรยี นรู้
ทีน่ ำนักเรียนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก (จำนวนคน) (จำนวนครง้ั )

1 ศูนย์การคา้ เพลินนารี่ มอลล์ กลมุ่ สาระฯคณติ ศาสตร์ 6 1
กรุงเทพมหานคร

2 ศูนยก์ ารคา้ ทรอี อนธรี กรงุ เทพมหานคร กลุ่มสาระฯคณติ ศาสตร์ 6 1

3 ศนู ยก์ ารคา้ โรบนิ สันไลฟส์ ไตล์ กลมุ่ สาระฯคณติ ศาสตร์ 8 1
ลาดกระบงั กรงุ เทพมหานคร

4 ศูนยก์ ารคา้ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 กลุม่ สาระฯคณิตศาสตร์ 18 3
กรุงเทพมหานคร

5 ศนู ยก์ ารคา้ โรบนิ สันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน กลมุ่ สาระฯคณิตศาสตร์ 10 2
กรงุ เทพมหานคร

6 สถาบนั วิทยาการพลังงาน (วพน.) ใน กลมุ่ สาระฯวทิ ยาศาสตร์ฯ 306 1
สงั กดั บริษัท ปตท. จำกดั (มหาชน)

7 สถาบนั วิทยาการพลงั งาน (วพน.) ใน กล่มุ สาระฯวิทยาศาสตรฯ์ 152 1
สังกดั บรษิ ัท ปตท. จำกดั (มหาชน)

8 ชมุ ชนวัดไผ่ กรงุ เทพมหานคร กลมุ่ สาระฯสงั คมศึกษาฯ 10 1

9 วัดเวฬุวนาราม กรงุ เทพมหานคร กลมุ่ สาระฯสังคมศึกษาฯ 5 1

10 ศูนยก์ ารค้า เดอะ พาลาเดยี มเวลิ ด์ กลมุ่ สาระฯสังคมศึกษาฯ 8 1
กรงุ เทพมหานคร

11 The Bright พระราม 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่มสาระฯสุขศกึ ษาฯ 1 1

12 ศนู ยก์ ารคา้ The Sky Ayutthaya กลมุ่ สาระฯสขุ ศกึ ษาฯ 8 1
จังหวัดพระนครศรอี ยธุ ยา

13 มหาวิทยาลยั รังสิต กรงุ เทพมหานคร กลมุ่ สาระฯสุขศึกษาฯ 1 1

14 แฟชน่ั ไอสแ์ ลนด์ กรงุ เทพมหานคร กลมุ่ สาระฯสขุ ศึกษาฯ 6 1

รวม 545 17

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR 2563) หนา้ 8

5. ข้อมลู ผลการประเมนิ คณุ ภาพการศกึ ษาระดับสถานศกึ ษา
5.1 ผลสมั ฤทธ์ทิ างการเรียน

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลมุ่ สาระฯ ช้ันมธั ยมศกึ ษาปีท่ี 1 – 6 ทมี่ ีผลการเรียนตงั้ แต่ระดบั 3 ข้นึ ไป ปีการศึกษา 2563 ภาคเรยี นที่ 1

จำนวน จำนวนนกั เรียนทมี่ ีผลการเรยี นรู้ (เกรด) นกั เรียนท่ไี ด้ นักเรียนทไี่ ด้
ทเ่ี ข้า
กลมุ่ สาระ ระดบั 3 ขึน้ ไป ระดับ 2.5 ขึ้นไป
การเรียนรู้
สอบ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 จำนวน ร้อยละ จำนวน รอ้ ยละ
ภาษาไทย (คน) (คน)
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ฯ 1,374 223 212 264 176 156 113 109 50 699 50.87 875 63.68
สังคมศกึ ษาฯ
สขุ ศึกษาฯ 1,374 129 78 176 188 275 212 169 67 383 27.87 571 41.56

ศลิ ปะ 1,374 292 258 214 168 119 72 87 88 764 55.57 932 67.79
การงานอาชีพฯ
ภาษาตา่ งประเทศ 1,374 218 166 255 201 168 90 110 74 638 46.43 839 61.06

1,374 583 239 235 100 72 27 22 8 1,057 76.89 1,156 84.13

1,374 798 244 154 61 18 5 6 7 1,196 87.05 1,257 91.48

1,210 202 233 274 194 114 54 63 5 709 58.60 903 74.63

1,374 181 185 304 248 180 91 84 19 670 48.76 918 66.81

รวมเฉลย่ี 68.81

2. ผลสมั ฤทธท์ิ างการเรยี น 8 กลมุ่ สาระฯ ชั้นมธั ยมศึกษาปที ่ี 1 – 6 ทมี่ ีผลการเรยี นต้งั แตร่ ะดับ 3 ขนึ้ ไป ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2

จำนวน จำนวนนกั เรยี นท่ีมผี ลการเรียนรู้ (เกรด) นกั เรียนท่ีได้ นกั เรยี นท่ไี ด้

กลุ่มสาระ ทีเ่ ขา้ ระดับ 3 ขึน้ ไป ระดับ 2.5 ขึน้ ไป
การเรียนรู้
สอบ 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 จำนวน รอ้ ยละ จำนวน ร้อยละ
ภาษาไทย (คน) (คน)
คณติ ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ฯ 1,328 268 211 243 168 132 101 85 63 722 54.37 890 67.02
สังคมศึกษาฯ
สขุ ศกึ ษาฯ 1,328 155 100 173 197 188 190 181 86 428 32.23 625 47.06

ศิลปะ 1,328 413 220 218 134 83 49 97 60 851 64.08 985 74.17
การงานอาชพี ฯ
ภาษาตา่ งประเทศ 1,328 242 167 262 196 158 81 97 52 671 50.53 867 65.29

1,328 539 265 241 118 61 21 11 6 1,045 78.69 1,163 87.58

1,328 630 221 157 109 73 40 25 15 1,008 75.90 1,117 84.11

1,176 215 227 294 146 101 58 66 19 736 62.59 882 75.00

1,328 294 180 250 261 149 60 59 16 724 54.52 985 74.17

รวมเฉล่ยี 71.75

100.00 แผนภูมิแสดงร้อยละของจานวนนักเรียนที่ได้ระดับ 2.0 ข้ึนไป ตปท
90.00 79.91
80.00 ไทย คณติ วทิ ย์ สงั คม สุข ศลิ ปะ การงาน 85.39
70.00 75.04 61.57 76.42 73.29 89.37 92.79 84.05
60.00 76.96 61.22 80.42 77.18 92.17 89.61 83.59
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

ภาคเรียนท่ี 1

ภาคเรียนที่ 2

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR 2563) หนา้ 9

5.2 ผลการประเมนิ คณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์

1. ผลการประเมินคณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ แยกตามระดบั ชน้ั ม.1 – ม.6 ปกี ารศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1

จำนวน จำนวนรอ้ ยละของนกั เรยี นตามระดับคุณภาพ
นักเรยี น
ระดบั ชั้น ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผา่ น (1) ไม่ผา่ น (0)
ทงั้ หมด จำนวน ร้อย
จำนวน ร้อยละ จำนวน รอ้ ยละ จำนวน รอ้ ยละ (คน) ละ

(คน) (คน) (คน) --
--
มัธยมศกึ ษาปีท่ี 1 263 240 91.26 17 6.46 6 2.28 --
มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 2 315 --
มธั ยมศึกษาปีที่ 3 274 247 78.42 42 13.33 26 8.25 --
มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 4 198 --
มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 5 164 216 78.83 23 8.40 35 12.77 --
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 160
1,374 178 89.90 12 6.06 8 4.04
รวม
เฉลย่ี ตามเกณฑ์ 141 85.97 4 2.44 19 11.59

รอ้ ยละ 141 88.12 7 4.38 12 7.50

1163 84.64 105 7.64 106 7.72

92.29

2. ผลการประเมนิ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ แยกตามระดับช้ัน ม.1 – ม.6 ปีการศกึ ษา 2563 ภาคเรยี นที่ 2

จำนวน จำนวนรอ้ ยละของนกั เรยี นตามระดับคณุ ภาพ
นกั เรียน
ระดบั ช้ัน ทงั้ หมด ดเี ยยี่ ม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผา่ น (0)
จำนวน รอ้ ย
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ (คน) ละ

(คน) (คน) (คน) --
--
มธั ยมศกึ ษาปีที่ 1 261 235 90.04 17 6.51 9 3.45 --
มัธยมศึกษาปที ่ี 2 305 --
มัธยมศกึ ษาปีที่ 3 262 258 84.60 20 6.55 27 8.85 --
มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 4 190 --
มัธยมศึกษาปที ่ี 5 152 224 85.50 17 6.49 21 8.01 --
มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 6 158
1,328 166 87.36 12 6.32 12 6.32
รวม
เฉลย่ี ตามเกณฑ์ 133 87.50 13 8.55 6 3.95

ร้อยละ 142 89.88 5 3.16 11 6.96

1158 87.20 84 6.32 86 6.48

93.52

แผนภูมิแสดงร้อยละของจานวนนกั เรยี นทไ่ี ดร้ ะดับ ดี (2) ขึน้ ไป

97.7296.55 95.96 96.05
93.68 88.41
91.7591.15 91.98 92.5093.04
87.23

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 ม. 5 ม. 6
ภาคเรยี นที่ 1 ภาคเรียนท่ี 2
หนา้ 10
รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR 2563)

5.3 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเ้ รียน

1. ผลการประเมนิ สมรรถนะสำคญั ของผ้เู รยี น แยกตามระดับช้ัน ม.1 – ม.6 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1

จำนวน จำนวนร้อยละของนักเรยี นตามระดับคณุ ภาพ
นักเรยี น
ระดบั ชนั้ ทง้ั หมด ดเี ย่ียม (3) ดี (2) ผา่ น (1) ไม่ผ่าน (0)
จำนวน ร้อย
จำนวน ร้อยละ จำนวน รอ้ ยละ จำนวน รอ้ ยละ (คน) ละ
(คน) (คน) (คน)
--
มัธยมศึกษาปที ่ี 1 263 236 89.74 16 6.08 11 4.18 --
มธั ยมศึกษาปที ี่ 2 315 --
มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 3 274 249 79.05 41 13.02 25 7.93 --
มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 4 198 --
มธั ยมศึกษาปที ี่ 5 164 220 80.29 20 7.30 34 12.41 --
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 160 --
1,374 175 88.38 14 7.07 9 4.55
รวม
เฉล่ยี ตามเกณฑ์ 138 84.15 8 4.88 18 10.97

รอ้ ยละ 135 84.38 15 9.37 10 6.25

1,153 83.91 114 8.30 107 7.79

92.21

2. ผลการประเมนิ สมรรถนะสำคัญของผเู้ รียน แยกตามระดบั ชน้ั ม.1 – ม.6 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรยี นที่ 2

จำนวน จำนวนรอ้ ยละของนกั เรยี นตามระดบั คุณภาพ
นกั เรยี น
ระดับชั้น ท้ังหมด ดีเยย่ี ม (3) ดี (2) ผา่ น (1) ไมผ่ า่ น (0)
จำนวน ร้อย
จำนวน รอ้ ยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ (คน) ละ
(คน) (คน) (คน)
--
มัธยมศึกษาปีที่ 1 261 215 82.37 38 14.56 8 3.07 --
มัธยมศึกษาปีที่ 2 305 --
มธั ยมศกึ ษาปีที่ 3 262 264 86.56 20 6.55 21 6.89 --
มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 4 190 --
มัธยมศึกษาปที ่ี 5 152 241 91.98 11 4.20 10 3.82 --
มัธยมศกึ ษาปที ี่ 6 158 --
1,328 175 92.11 10 5.26 5 2.63
รวม
เฉลีย่ ตามเกณฑ์ 139 91.45 9 5.92 4 2.63

ร้อยละ 148 93.67 6 3.80 4 2.53

1182 89.00 94 7.08 52 3.92

96.08

แผนภูมแิ สดงร้อยละของจานวนนกั เรยี นท่ไี ด้ระดบั ดี (2) ข้นึ ไป

95.8296.93 96.18 97.37 97.37 97.47
87.59 95.45 89.02 93.75

92.0693.11

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 ม. 5 ม. 6
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรยี นท่ี 2
หนา้ 11
รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR 2563)

5.4 ผลการประเมนิ การอา่ น คดิ วิเคราะห์ และเขยี น

1. ผลการประเมินการอา่ น คิด วเิ คราะห์ และเขยี น แยกตามระดับชน้ั ม.1 – ม.6 ปีการศกึ ษา 2563 ภาคเรยี นที่ 1

ระดบั ช้ัน จำนวน จำนวนร้อยละของนักเรียนตามระดับคณุ ภาพ ไมผ่ ่าน (0)
นกั เรยี น ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผ่าน (1) จำนวน รอ้ ย
ทั้งหมด จำนวน รอ้ ยละ จำนวน รอ้ ยละ จำนวน ร้อย (คน) ละ
(คน) (คน) (คน) ละ
มัธยมศึกษาปที ี่ 1 263 240 91.26 18 6.84 5 1.90 --
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 315 237 75.24 58 18.41 20 6.35 --
มัธยมศกึ ษาปที ่ี 3 274 209 76.28 40 14.60 25 9.12 --
มัธยมศึกษาปที ี่ 4 198 169 85.35 25 12.63 4 2.02 --
มัธยมศึกษาปีที่ 5 164 149 90.85 7 4.27 8 4.88 --
มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 6 160 133 83.13 18 11.25 9 5.62 --
1,374 1,137 82.75 166 12.08 71 5.17 --
รวม
เฉล่ียตามเกณฑ์ 94.83

รอ้ ยละ

2. ผลการประเมินการอ่าน คิด วเิ คราะห์ และเขียน แยกตามระดับชน้ั ม.1 – ม.6 ปีการศกึ ษา 2563 ภาคเรยี นที่ 2

ระดบั ชัน้ จำนวน จำนวนรอ้ ยละของนักเรียนตามระดบั คณุ ภาพ ไมผ่ า่ น (0)
นกั เรยี น ดเี ยีย่ ม (3) ดี (2) ผ่าน (1)
ทง้ั หมด จำนวน ร้อย
จำนวน รอ้ ยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อย (คน) ละ
มธั ยมศึกษาปีท่ี 1 261 (คน) (คน) (คน) ละ
มัธยมศึกษาปที ่ี 2 305 --
220 84.29 34 13.03 7 2.68 --
262 85.90 20 6.56 23 7.54

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 262 230 87.79 15 5.72 17 6.49 - -
มัธยมศึกษาปีที่ 4 190 170 89.47 12 6.32 8 4.21 - -
มัธยมศกึ ษาปที ี่ 5 152 134 88.16 13 8.55 5 3.29 - -

มัธยมศึกษาปที ่ี 6 158 146 92.41 5 3.16 7 4.43 - -
- -
รวม 1,328 1,162 87.50 99 7.46 67 5.04

เฉลีย่ ตามเกณฑ์ 94.95
ร้อยละ

แผนภมู แิ สดงรอ้ ยละของจานวนนักเรียนท่ไี ด้ระดบั ดี (2) ขึน้ ไป

98.1097.32 97.98 96.71
95.79 95.12
94.3895.57
93.6592.46 93.51
90.88

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 ม. 5 ม. 6
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรยี นที่ 2
หนา้ 12
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR 2563)

5.5 ผลการประเมนิ กจิ กรรมพัฒนาผเู้ รียน

1. ผลการประเมนิ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แยกตามระดบั ช้นั ม.1 – ม.6 ปีการศกึ ษา 2563 ภาคเรยี นที่ 1

จำนวนนักเรียน จำนวนร้อยละของนักเรียนตามระดบั คุณภาพ
ทง้ั หมด
ระดบั ชัน้ ผา่ น ไม่ผ่าน
263
มัธยมศกึ ษาปีท่ี 1 315 จำนวน (คน) รอ้ ยละ จำนวน (คน) รอ้ ยละ
มัธยมศึกษาปที ่ี 2 274
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 198 256 97.34 7 2.66
มัธยมศึกษาปที ี่ 4 164
มธั ยมศึกษาปีท่ี 5 160 307 9.46 8 2.54
มธั ยมศึกษาปที ี่ 6 1,374
245 89.42 29 10.58
รวม
194 97.98 4 2.02

148 90.24 16 9.76

151 94.38 9 5.62

1,301 94.69 73 5.31

เฉลย่ี ตามเกณฑร์ อ้ ยละ 1,301 94.69 73 5.31

2. ผลการประเมินกจิ กรรมพัฒนาผูเ้ รียน แยกตามระดับชน้ั ม.1 – ม.6 ปกี ารศึกษา 2563 ภาคเรยี นที่ 2

จำนวนนักเรียน จำนวนรอ้ ยละของนักเรียนตามระดบั คุณภาพ
ท้ังหมด
ระดับชน้ั ผ่าน ไมผ่ า่ น
261
มัธยมศกึ ษาปที ี่ 1 305 จำนวน (คน) รอ้ ยละ จำนวน (คน) ร้อยละ
มธั ยมศึกษาปีท่ี 2 262
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 190 254 97.32 7 2.68
มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 4 152 302 99.02 3 0.98
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 158 258 98.47 4 1.53
มัธยมศึกษาปที ่ี 6 1,328 184 96.84 6 3.16
142 93.42 10 6.58
รวม 147 93.04 11 6.96
1,287 96.91 41 3.09

เฉลย่ี ตามเกณฑ์รอ้ ยละ 1,287 96.91 41 3.09

แผนภูมิแสดงรอ้ ยละของจานวนนกั เรยี นท่ไี ด้ระดบั "ผ่าน"

99.02 98.47 97.9896.84
97.34 97.32 97.46

93.42 94.3893.04

89.42 90.24

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 ม. 5 ม. 6
ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรยี นท่ี 2
หนา้ 13
รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2563)

6. ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศกึ ษาระดับชาติ
6.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบั ชาตขิ ้นั พื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศกึ ษาปที ี่ 6 ปกี ารศึกษา 2563

แผนภูมแิ สดงผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดบั ชาตขิ ้นั พื้นฐาน (O-NET)
ระดับชน้ั มธั ยมศึกษาปีที่ 6 ปกี ารศึกษา 2563

60.00
50.00
40.00

30.00
20.00
10.00

0.00 ภาษาไทย คณติ ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาองั กฤษ
40.30 21.40 29.80 34.56 24.97
โรงเรยี น 50.44 31.73 36.46 38.48 37.28
สพม.กท 2 45.22 26.33 33.04 36.32 29.73
สพฐ. 44.36 26.04 32.68 35.93 29.94
ประเทศ

*ปกี ารศึกษา 2563 กระทรวงศกึ ษาธกิ ารส่งั ยกเลกิ การทดสอบโอเน็ตในระดบั ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3*

6.2 ผลเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปกี ารศึกษา 2560 – 2562

แผนภมู แิ สดงผลเปรียบเทยี บการทดสอบทางการศกึ ษาระดบั ชาติขนั้ พ้ืนฐาน (O-NET)
ระดับชั้นมธั ยมศึกษาปที ่ี 3 ปีการศึกษา 2560 – 2562

60

50

40

30

20

10

0 ภาษาไทย คณติ ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
43.63 21.13 29.15 27.49
ปกี ารศกึ ษา 2560 27.04
ปีการศึกษา 2561 48.95 24.80 31.72 30.34
ปีการศึกษา 2562
50.04 22.21 27.99 หน้า 14

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR 2563)

6.3 ผลเปรียบเทียบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปกี ารศกึ ษา 2561 - 2563

แผนภูมิแสดงผลเปรยี บเทยี บการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิ ้นั พื้นฐาน (O-NET)
ระดบั ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ี 6 ปกี ารศึกษา 2561 – 2563

45 ภาษาไทย คณติ ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สงั คมศึกษา ภาษาองั กฤษ
40 42.85 25.41 28.64 33.08 26.35
35
30 36.16 20.95 26.25 33.66 24.36
25
20 40.30 21.40 29.80 34.56 24.97
15
10
5
0

ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ปีการศกึ ษา 2563

6.4 คะแนนการพัฒนาของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศกึ ษา 2562 – 2563

แผนภูมิแสดงคะแนนการพฒั นาของผลการทดสอบทางการศกึ ษาระดบั ชาติ
ขน้ั พ้นื ฐาน (O-NET) ระดับชนั้ มธั ยมศึกษาปีที่ 6 ปกี ารศกึ ษา 2562 – 2563

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
36.16 20.95 26.25 33.66 24.36
ปีการศึกษา 2562

คะแนนพฒั นาระหว่างปี +4.14 +0.45 +3.55 +0.90 +0.61

ปกี ารศกึ ษา 2563 40.30 21.40 29.80 34.56 24.97

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR 2563) หน้า 15

7. ขอ้ มูลผลการประเมินคณุ ภาพภายนอกรอบสาม

มาตรฐานการศกึ ษาระดับพน้ื ฐาน น้ำหนกั คะแนน ระดับ
เพอ่ื การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (2554 - 2558) (คะแนน) ท่ไี ด้ คุณภาพ

กลุ่มตัวบง่ ชพ้ี น้ื ฐาน

ตวั บง่ ชท้ี ่ี 1 ผู้เรียนมสี ุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 10.00 9.43 ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรยี นมคี ณุ ธรรม จรยิ ธรรมและคา่ นิยมท่พี ึงประสงค์ 10.00 9.51 ดมี าก

ตัวบ่งชท้ี ่ี 3 ผู้เรียนมีความใฝร่ ู้ และเรยี นรอู้ ย่างต่อเนือ่ ง 10.00 9.00 ดีมาก

ตวั บง่ ชท้ี ี่ 4 ผูเ้ รยี นคดิ เปน็ ทำเป็น 10.00 9.23 ดมี าก

ตัวบง่ ชท้ี ี่ 5 ผลสัมฤทธท์ิ างการเรียนของผูเ้ รียน 20.00 11.77 พอใช้

ตัวบ่งชีท้ ี่ 6 ประสิทธผิ ลของการจัดการเรยี นการสอนทีเ่ น้นผเู้ รียนเป็นสำคัญ 10.00 10.00 ดีมาก

ตวั บง่ ชท้ี ่ี 7 ประสิทธภิ าพของการบรหิ ารจดั การและการพฒั นาสถานศกึ ษา 5.00 5.00 ดีมาก

ตัวบ่งชีท้ ่ี 8 พัฒนาการของการประกนั คุณภาพภายในโดยสถานศกึ ษาและตน้ สงั กดั 5.00 4.87 ดีมาก

กลมุ่ ตวั บง่ ชี้อตั ลกั ษณ์

ตัวบง่ ชี้ที่ 9 ผลการพฒั นาให้บรรลตุ ามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 5.00 5.00 ดมี าก
และวตั ถปุ ระสงค์ของการจัดตงั้ สถานศึกษา

ตวั บง่ ชท้ี ี่ 10 ผลการพัฒนาตามจดุ เน้นและจุดเด่นทส่ี ง่ ผลสะท้อนเป็นเอกลกั ษณ์ 5.00 5.00 ดมี าก
ของสถานศึกษา

กลมุ่ ตัวบง่ ชี้มาตรการสง่ เสริม

ตัวบ่งช้ที ี่ 9 ผลการพฒั นาใหบ้ รรลตุ ามปรัชญา ปณธิ าน วสิ ัยทัศน์ พนั ธกิจ 5.00 5.00 ดมี าก
และวตั ถปุ ระสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

ตวั บ่งชี้ท่ี 10 ผลการพฒั นาตามจุดเนน้ และจุดเด่นทสี่ ง่ ผลสะทอ้ นเปน็ เอกลักษณ์ 5.00 5.00 ดีมาก
ของสถานศกึ ษา

คะแนนรวม 100.00 88.81 ดี

การรบั รองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

ผลคะแนนรวมทกุ ตัวบ่งช้ี ตั้งแต่คะแนน 80 คะแนนขนึ้ ไป  ใช่ ❑ ไมใ่ ช่

มตี ัวบง่ ชีท้ ไ่ี ด้ระดับดขี นึ้ ไปอย่างนอ้ ย 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งช้ี  ใช่ ❑ ไมใ่ ช่

ไมม่ ีตวั บง่ ชใี้ ดท่ีมีระดบั คุณภาพต้องปรับปรุงหรอื ตอ้ งปรับปรงุ เรง่ ดว่ น  ใช่ ❑ ไม่ใช่

สรุปผลการจดั การศึกษาระดบั การศกึ ษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม

 สมควรรบั รองมาตรฐานการศึกษา ❑ ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR 2563) หน้า 16

8. ขอ้ มลู เกียรติยศและผลงานดีเดน่ ของสถานศึกษา

ลำดบั ที่ เกยี รตปิ ระวตั ิ หน่วยงานที่ยกยอ่ ง

ปีการศึกษา 2551

1 เป็นสถานศึกษาประเภทท่ี 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กรงุ เทพมหานคร

2 ไดร้ ับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลศิ โครงการจดั กิจกรรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
ส่งเสริมการอ่านหนังสือวรรณกรรมเยาวชนแว่นแก้วจาก กุมารี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุ ารี

3 ได้รับพระราชทานโล่รางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักด์ิ มูลนิธิธารน้ำใจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ในโครงการเชิดชูสถาบันศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วย สยามบรมราชกมุ ารี

การส่งเสรมิ คุณธรรม จรยิ ธรรมดเี ด่น

4 เปน็ โรงเรยี นต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ขนั้ พ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 กรงุ เทพมหานคร

5 เป็นโรงเรียนต้นแบบรักการอ่านจากสำนักงานเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กรงุ เทพมหานคร

ปกี ารศกึ ษา 2552

6 เป็นโรงเรียนตน้ แบบการใชห้ ลกั สูตรแกนกลางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่ กรงุ เทพมหานคร เขต 1
การศึกษามธั ยมศกึ ษา กรงุ เทพมหานคร เขต 1

7 เป็นโรงเรียนต้นแบบรักการอ่าน สำนักงานเขตพื้นท่ี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

การศกึ ษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กรงุ เทพมหานคร เขต 1

8 ได้รับรางวัลโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข
จากกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ

ปีการศึกษา 2553

โล่เกียรติคุณประเภทให้การสนับสนุน “โรงเรียน โครงการเครือข่ายแกนนำจิตอาสาป้องกัน

9 ยานนาเวศวิทยาคมเป็นสถาบันที่ให้การสนับสนุน เอดส์เฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ

การทำงานด้านเอดสป์ ระจำปี 2553” พระองคเ์ จา้ โสมสวลี พระวรราชาทนิ ัดดามาตุ

10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พ้ืนฐาน
ให้เปน็ โรงเรียนเป็นโรงเรยี นมาตรฐานสากล

ปีการศกึ ษา 2554

11 ได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนที่สามารถดำรงมาตรฐาน กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข
โรงเรยี นสง่ เสริมสุขภาพระดับทองตอ่ เนือ่ งเปน็ สมัยที่ 2

โล่เกียรติคุณประเภทให้การสนับสนุน “โรงเรียน โครงการเครือข่ายแกนนำจิตอาสาป้องกัน

12 ยานนาเวศวิทยาคม เป็นสถาบันที่ให้การสนับสนุน เอดส์เฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ

การทำงานด้านเอดส์ประจำปี 2554” พระองคเ์ จา้ โสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ

13 ร าง ว ัลห้องสมุดโรงเรียน (ขน าดใหญ ่) ดีเด่น ส ม า ค ม ห ้ อ ง ส ม ุ ด แ ห ่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย

กรุงเทพมหานครประจำปี 2554 ในพระราชูปถัมภ์

14 เป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้อาเซียน (Spirit of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ASEAN ) เขต 2

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR 2563) หนา้ 17

ลำดับที่ เกยี รติประวตั ิ หนว่ ยงานท่ยี กย่อง

ปกี ารศกึ ษา 2556

ไดร้ บั เกียรติบตั รการตดิ ตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาจากต้นสังกัด ตามระบบประกันคุณภาพ

15 ภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงฯ ปี พ.ศ. 2553 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
ประจำปี 2556 โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน คณุ ภาพการศกึ ษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
การศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน “ผลการติดตามตรวจสอบ

มีคุณภาพในระดับดมี าก”

ปกี ารศึกษา 2557

โล่พระราชทานรางวัลชนะเลิศพร้อมประกาศนียบัตร

จากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในการประกวด

16 วรรณกรรมเทิดพระเกยี รติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเทพรตั นราชสุดาฯ สยามบรมราช
(รัชกาลท่ี 9) ในกรอบแนวคิด “ทำความดี...ไม่มีที่ กุมารี

สิ้นสุด” โดยนายภาคภูมิ ชัยชนะ นักเรียนระดับชั้น

มัธยมศกึ ษาปที ี 6 กลมุ่ 2

รางวัล “ระดับชมเชย” การประกวดผลงานการผลิตส่ือ

17 คุณธรรม รอบระดบั ประเทศ หวั ข้อ “ความจงรกั ภักดีต่อ สำนกั งานคณะกรรมการศึกษาขนั้ พ้ืนฐาน
ชาติ” โครงการอบรม พัฒนาการผลิตสื่อคุณธรรม :

สุดยอดผ้นู ำ ผลติ สือ่ ความดี ปีท่ี 7

โล่เกียรติยศที่ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการรินน้ำใจสู่
18 พี่น้องชาวใต้ ระหว่างวันท่ี 5-9 มกราคม พ.ศ. 2558 สำนกั งานคณะกรรมการศกึ ษาขัน้ พ้นื ฐาน

ณ ศนู ยจ์ งั หวดั สตูล

ปีการศกึ ษา 2558

ได้รับโล่เกียรติยศที่ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ

19 “รินน้ำใจสู่พี่น้องชาวใต้” ระหว่างวันที่ 21-25 สำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขั้นพืน้ ฐาน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ ศนู ยจ์ ังหวัดสตลู

ปีการศกึ ษา 2559

ได้รับเกียรติบัตร มีผลการทดสอบทางการศึกษา

20 ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
คะแนนเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับช้ัน เขต 2
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพิ่มขึ้นสูงกว่าร้อยละ 3 ของ

ปีการศึกษา 2557

21 ได้รับประกาศเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม การประกวด กรรมการมหาเถรสมาคม
สวดมนต์ ทำนองสรภัญญะ ระดบั มธั ยมศกึ ษา

22 ได้รับโล่เกียรติคุณ การสนับสนุนการจัดนิทรรศการ โครงการเครือข่ายแกนนำจิตอาสาป้องกัน
จิตอาสาป้องกนั เอดส์ เทิดพระเกยี รติ ประจำปี 2559 เอดส์เฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองคเ์ จ้าโสมสวลี พระวรราชาทนิ ัดดามาตุ

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR 2563) หนา้ 18

ลำดบั ที่ เกียรติประวัติ หน่วยงานทย่ี กย่อง

ผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร (School
23 Quality Award: SCQA) จากสำนักงานการมัธยมศึกษา สำนักงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตอนปลาย

โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ทูลเกล้าถวายเงิน จำนวน

24 100,000 บาท แด่สมเดจ็ พระเทพรัตนราชสดุ าฯ สยาม -
บรมราชกมุ ารี เพือ่ สมทบมูลนธิ ชิ ยั พัฒนา เน่อื งในโอกาส

ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ

ปีการศึกษา 2560

25 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ สำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาข้นั พ้นื ฐาน
ให้เปน็ โรงเรยี นคุณธรรม

เกียรติบัตรเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมเอกลักษณ์การ
26 แต่งกายด้วยผ้าไหม หรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา กระทรวงวฒั นธรรม

ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560

27 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่สนับสนุน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
การจัดงานนิทรร ศก าร จิตอ าสาป้อง กัน เอ ด ส์ พระวรราชาทินัดดามาตุ
เทิดพระเกียรตฯิ วนั ที่ 10 กุมภาพนั ธ์ พ.ศ. 2560

โล่ประกาศเกียรติคุณ ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติธรรม
28 ในพระพทุ ธศาสนา และสอบผ่านธรรมศกึ ษาสนามหลวง สำนักเรยี นวดั ยานนาวา

ชน้ั ตรี โท เอก ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

นายอนาวิน ภักดีเตล็บ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

29 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
รตั นราชสดุ าฯ สยามบรมราชกมุ ารี จากการประกวดวาด กุมารี
ภาพระบายสีโปสเตอร์ หวั ขอ้ ศิลปวฒั นธรรมไทย นำพา

ประเทศไทย 4.0

โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม เป็นเจ้าภาพร่วมในการ
บำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
30 พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 150,000 -
บาท สนับสนุนโดย สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยานนาเวศ
วทิ ยาคม

ปีการศึกษา 2561

31 ได้รับประกาศนียบัตร “ระดับดี” ในการขับเคลื่อนศูนย์ มลู นิธคิ รอบครัวพอเพียง
ครอบครัวพอเพียง ดเี ด่นระดบั กรุงเทพมหานคร

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 รางวัลขับเคลื่อน
32 พันธกิจศูนย์ครอบครัว พอเพียง “ด้านสิ่งแวดล้อม” มูลนิธิครอบครวั พอเพยี ง

ระดบั กรงุ เทพมหานคร

33 โรงเรยี นยานนาเวศวิทยาคม เป็นศูนย์ครอบครวั พอเพียง มลู นิธิครอบครวั พอเพยี ง
ลำดบั ที่ 80

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2563) หน้า 19

ลำดบั ที่ เกยี รตปิ ระวตั ิ หน่วยงานท่ยี กย่อง

ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ในงาน
34 “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก วันเสาร์ที่ 1 หนว่ ยงานศูนย์วจิ ัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย

ธันวาคม พ.ศ. 2561

35 ไดเ้ ขา้ รว่ มกิจกรรมเยาวชนไทย รวมใจทำความดี แข่งขัน ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จ
ตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๒ พระมหารัชมังคลาจารยแ์ ละชมรมพุทธศาสน์
ประจำปี ๒๕๖๑ ณ อาคารพุทธเกษตร มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ

36 พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทนิ ัดดามาตุ สนับสนุน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
การจัดงานนิทรร ศก าร จิตอ าสาป้อง กัน เอ ด ส์ พระวรราชาทนิ ดั ดามาตุ

เทิดพระเกียรตฯิ วันที่ 20 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561

โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม มีผลการทดสอบทาง

37 การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O- NET) มีค่าพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เป็นบวกทุกกลุ่มวิชาในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ เขต 2

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณในการส่งเสริมให้นักเรียน

38 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ที่ส่งเสริมให้นักเรียน สำนักเรียนวัดยานนาวา สถาบันการศึกษา
ไดศ้ ึกษาและปฏบิ ัติธรรมในพระพุทธศาสนา จนสามารถ แห่งคณะสงฆ์ไทย
สอบผ่านธรรมศึกษาสนามหลวง ชั้นตรี โท เอก สังกัด

สำนกั เรียนวัดยานนาวา ประจำปีการศกึ ษา 2561

1. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 ได้รับรางวัล
เหรยี ญทอง

2. การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล
เหรียญทอง

3. การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภท

บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัล มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
เหรยี ญเงนิ (เรยี นรวม)
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี

39 4. การแข่งขันการวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่อง การศึกษา 2561 ระดับชาติ โดยสำนักงาน

ทางรา่ งกาย ม.1-ม.3 ไดร้ ับรางวัลเหรยี ญทอง เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และ

5. การแข่งขันการวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่อง สำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพน้ื ฐาน

ทางการเรยี นรู้ ม.1-ม.3 ได้รับรางวลั เหรยี ญทอง

6. การแข่งขันการวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก
ม.1-ม.3 ได้รบั รางวัลเหรียญเงนิ

7. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง
ม.1-ม.3 ได้รบั รางวลั เหรยี ญเงนิ

ปกี ารศกึ ษา 2562

40 นางสาวทรัพย์ทวี อภิญญาวาท ครูชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ไดร้ ับรางวัลชนะเลศิ การประกวดนวัตกรรมทาง กำแพงแสน
การศกึ ษา ระดบั ชาติ ประจำปี 2563 (IENC 2019)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR 2563) หน้า 20

ลำดับที่ เกียรติประวตั ิ หน่วยงานทีย่ กยอ่ ง

โรงเรียนยานนาเวศวทิ ยาคม ได้รับรางวัลระบบการดูแล

41 ช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับสหวิทยาเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง ให้ไว้ เขต ๒

ณ วนั ที่ ๒๘ มถิ ุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ได้รับรางวัลระบบดูแล

42 ชว่ ยเหลือนักเรยี น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒
พื้นที่การศึกษา ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาด
กลาง ระดับเงิน ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.

๒๕๖๒

โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม เป็นสถานศึกษาต้นแบบ

การพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมนิ ผลการ

43 บริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับภาค ภายใต้ สำนักงานศกึ ษาธกิ ารภาค ๒
โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับ คุณภาพ

การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ไว้

ณ วันท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2562

โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ ๒ ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร โครงการ

44 Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สำนกั งานศึกษาธิการจังหวดั กรุงเทพมหานคร
ในพื้นทีก่ รุงเทพมหานคร ระหว่างวนั ที่ ๑ กรกฎาคม ถงึ

วันท่ี ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน

พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงเรยี นยานนาเวศวทิ ยาคม ไดร้ ับรางวัลชนะเลิศอับดับ
ท่ี ๑ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการพัฒนา
รูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา

45 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการ Teams for สำนักงานศกึ ษาธิการจงั หวัดกรุงเทพมหานคร
Education ระดับจังหวัด ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ณ วันท่ี ๒๐ กันยายน

พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ไดร้ บั รางวัลชนะเลิศ ระดับ

จังหวัด การคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ BEST

46 PRACTICE แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สำนักงานศกึ ษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโครงการTeams for

education ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันท่ี

๒๐ กนั ยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ได้รับรางวัลระบบดูแล

47 ชว่ ยเหลือนักเรียน ประจำปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๒ ระดับเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พื้นที่การศึกษา ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาด เขต ๒
กลาง ระดับเงิน ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.

๒๕๖๒

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2563) หนา้ 21

ลำดบั ที่ เกยี รติประวตั ิ หนว่ ยงานทีย่ กย่อง

โรงเรยี นยานนาเวศวิทยาคม ไดร้ ับโลป่ ระกาศเกียรติคุณ

48 หน่วยงาน “สนับสนุนกิจกรรมต้านเอดส์” (ในฐานะ ชมรมจิตอาสาป้องกันเอดส์ เทิดพระเกียรติ
หน่วยงานทางการศึกษาที่มีภารกิจสําคัญในการ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
ขับเคลื่อนงานด้านสังคมที่ต้องให้ความรู้แก่เยาวชน กรมหมื่นสุทธนารนี าถ
เกี่ยวกับการดูแลและป้องกันตนเองให้ห่างไกลจาก

โรคเอดส์

นายรื่น หมื่นโกตะ ผู้อำนวยการโรงเรียนยานนาเวศ

49 วทิ ยาคม ได้รบั รางวลั รองชนะเลิศในการคัดเลือกผลงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ "เพชรน้ำหนึ่ง สพม. 2" ประจำปี เขต ๒

2562 ใหไ้ ว้ ณ วนั ท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ได้รับงบประมาณ การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
50 6 ช้ัน จากสำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน -

จำนวน 34,770,000 บาท

ปกี ารศกึ ษา 2563

คณะครูโรงเรยี นเตรียมอุดมศกึ ษาพฒั นาการ ยานนาเวศ

51 ได้รับรางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)
2563” ได้แก่ นางสาวทรัพย์ทวี อภิญญาวาท ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , กรณราชวิทยาลัย (มจร.) สำนักงานกองทุน
นางสาวละอองดาว อดทน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, นางสาวชลธร ถามะพันธ์ เครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน และเครือข่าย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา, นายจักร
พันธ์ พานสอาด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครดู ไี มม่ อี บายมขุ

และนางสาวกนกอรอุ่นสถานนท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

คณะครูโรงเรยี นเตรียมอุดมศึกษาพฒั นาการ ยานนาเวศ
ได้รับรางวัล “ครูดีเด่นเนื่องในวันครูแห่งชาติ” ของสห

วิทยาเขตราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2563 ได้แก่
นางสาวรสมา ลำพุทธา กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, นางสาวอรอนงค์ วงศา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, นางสาวสุภัทรา
เหรียญเกษมสกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,

52 นางสาวศิริวิมล สมพร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา สหวิทยาเขตราชนครนิ ทร์
ต่างประเทศ, นางสาวพรประภา นระแสน กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปศึกษา, นางสาวชลธร ถามะพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา,นางสาว
ศิวพร คงสกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ,

นางสาวละอองดาว อดทน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, และนายปรัชญา อาภา

วัฒนาสกลุ กลุม่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2563) หนา้ 22

ลำดบั ที่ เกยี รติประวัติ หน่วยงานทย่ี กย่อง

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยนางสาวอรอนงค์
วงศา ได้รบั รางวลั “ครดู ศี รแี ผ่นดนิ ”, รางวลั “บุคคลรัก

ศรทั ธาและเสยี สละอุทิศตนในวชิ าชีพ เพ่อื ประโยชน์ทาง
การศกึ ษา”, รางวลั “ครดู ีไมม่ อี บายมขุ ”, ครูผู้สนับสนุน

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง, สำนักงานศึกษา
เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา ในรายการ เอแม็ท ธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร, สำนักงาน
เกมต่อเลขคำนวณคณิตศาสตร์ รนุ่ มธั ยมศึกษา รายการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,

53 แมกซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
เอด็ ดเู คชน่ั นอล สปอร์ต ชาเลนจ์ 2021 ณ ศูนย์การค้า สนง.เครือข่ายองค์กรงดเหล้ามหาวิทยาลัย

เซนทรัลพลาซา พระราม 2 และรางวัลรองชนะเลิศ และบริษัท แม็กซ์พลอยส์ อินเตอร์เนชั่นเนล
ในรายการ “Robinson Crossword Game A-Math จำกดั
Kumkom and Sudoku Ed-Sudoku Ed-Sport

Challenge 2 0 2 0 Presented by Max Ploys
@Srisamarn” ณ ศูนย์การค้า โรบินสันไลฟ์สไตล์

ศรสี มาน ชงิ ถว้ ยรางวลั ผวู้ ่าราชการจงั หวดั นนทบุรี

ก ล ุ ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
โดยนางสาวรสมา ลำพุทธา ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัล
54 ในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 เป็น “บุคคลรัก สำนกั งานศกึ ษาธิการจงั หวัดกรงุ เทพมหานคร
ศรทั ธาและเสยี สละอุทิศตน ในวิชาชีพเพอ่ื ประโยชน์ทาง
การศกึ ษา”

ก ล ุ ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้ ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี

55 โดยนางสาวสุพรรณี แผ่นทอง ได้รับรางวัลการพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ทักษะชีวิตและส่งเสริมพัฒนาผู้นำสภานักเรียน เขต 2 ณ โรงเรียนวดั หนองจอก

ประจำปกี ารศึกษา 2563

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ ได้รับ

56 รางวลั ชมเชยอนั ดบั 2 การประกวดสวดมนตห์ มู่ ทำนอง วดั เวฬวุ นาราม (กรมการศาสนา)
สรภัญญะ ประเภททีมหญิงล้วน ณ วัดเวฬุวนาราม

เนอื่ งในวนั วิสาขบชู า ประจำปี 2564

57 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ ได้รับ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการประกวดโครงงาน (สนก.) ร่วมกบั กล่มุ กลั ยาณมิตรเพ่ือเครือข่าย
คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวาย วิถีพุทธ (กคพ.)
ในหลวง” ปีท่ี ๑๕

นายจิตรกร เขียวอ่อน นักเรียนระดับช้ันมธั ยมศึกษาปีที่

ม.4/1 ไดร้ ับรางวลั จากการเขา้ ร่วมการแขง่ ขัน A-Math

58 ชื่อรางวัล “อันดับท่ี 1 เอแม็ท เกมต่อเลขคำนวณ บริษัท แม็กซ์พลอยส์ อินเตอร์เนชั่นเนล
คณิตศาสตร์ รุ่น มัธยมศึกษา รายการ แมกซ์พลอยส์ จำกัด

ครอสเวิรด์ เกม เอแมท็ คำคม และซโู ดกุ เอ็ดดเู คช่ันนอล

สปอรต์ ชาเลนจ์ 2021” ณ ศนู ยก์ ารค้าเซนทรลั พลาซา

พระราม 2

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR 2563) หนา้ 23

ลำดับที่ เกยี รตปิ ระวัติ หน่วยงานทยี่ กยอ่ ง

นายจิตรกร เขียวอ่อน นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่

ม.4/1 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ จากการเข้าร่วมการ

59 แข่งขันในรายการ “Robinson Crossword Game บริษัท แม็กซ์พลอยส์ อินเตอร์เนชั่นเนล
A-Math Kumkom and Sudoku Ed-Sudoku Ed- จำกดั

Sport Challenge 2020Presented by Max Ploys

@Srisamarn” ณ ศูนย์การค้า โรบินสันไลฟ์สไตล์

ศรสี มาน ชงิ ถว้ ยรางวลั ผู้ว่าราชการจงั หวัดนนทบุรี

60 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ ได้รับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
รางวัล ๖ ถ้วยทอง และ ๒ ถ้วยเงิน จากการแข่งขัน พระนครศรีอยุธยา และสมาคมกีฬาแห่ง
เทควันโด รายการ “อยุธยา แชมเปียนชิพ ๒๐๒๐” จังหวดั พระนครศรอี ยธุ ยา (กรุงเก่า)
ณ ศูนย์การค้า The Sky Ayutthaya

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2563) หน้า 24

ส่วนที่ 2 ผลการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา

มาตรฐานท่ี 1 คณุ ภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ ยอดเยย่ี ม

1. กระบวนการพัฒนา
ด้านผลสัมฤทธิท์ างวิชาการของผูเ้ รยี น โรงเรยี นเตรยี มอุดมศกึ ษาพัฒนาการ ยานนาเวศ มีกระบวนการในการ

จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตลอดจนชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันกำหนดนโยบายและดำเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
ตามตัวชว้ี ดั ของหลกั สูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพนื้ ฐาน พุทธศกั ราช 2551 (ฉบับปรบั ปรงุ พ.ศ.2560) และหลักสูตร

มาตรฐานสากล มุ่งสรา้ งใหผ้ เู้ รียนมีสมรรถนะสำคัญตามทักษะในศตวรรษท่ี 21 ม่งุ พฒั นาคณุ ภาพของผเู้ รียนในทุกด้าน
มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะการอ่าน การเขียนสื่อสารและการคิดคำนวณที่เป็นไปตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลกั สตู ร เน้นรูปแบบการจดั การเรยี นรู้แบบ Active Learning ทคี่ ำนึงถึงศักยภาพของผู้เรียน

ในทุกระดับ มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ฝึกให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงและฝกึ ฝนจนเกิดกระบวนการคิด การวเิ คราะห์ การรว่ มมือกนั แกป้ ญั หา มกี ารบรู ณาการกจิ กรรมการเรียนรู้

ท่ีนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนอันส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักคิดวิเคราะห์ มีการประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียน มีการใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ทันสมัยและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งทำให้ไม่สามารถ

จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ตามวิถีปกติ จึงมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนมากที่สุด
โดยคำนึงถึงความสะดวก และการเอื้ออำนวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากทุกท่ี ทุกเวลา ผ่านแอปพลิเคชัน

และโปรแกรมการเรียนรู้ต่างๆ เช่น Google Classroom, Moodle, Line และ Facebook มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศกึ ษาเพอ่ื ใชเ้ ปน็ แหล่งศึกษาคน้ คว้า มีหอ้ งสมดุ ในโรงเรียน ห้องสมุดกลมุ่ สาระการเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง IT CITY BANK

ห้อง Knowledge Center ห้องศูนย์นวัตกรรมและหุ่นยนต์ ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง (Self Access
Language Learning Centre) และห้อง GSP เป็นต้น แหล่งเรียนรู้เหล่าน้ีช่วยให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลในการ

เรียนรู้ได้ตลอดเวลา ส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนการจัดทำสื่อ
นวัตกรรมและการนำเสนอผลงาน มีการจัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสออกไปเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา
รวมทั้งการนำนกั เรียนเข้าร่วมการแขง่ ขันทกั ษะทางวิชาการในระดบั ตา่ งๆ ทั้งระดับเขตพื้นทีก่ ารศกึ ษาและระดับภาค

เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้สัมผัสกบั ประสบการณจ์ ริงและได้พฒั นาตัวเองในระดับที่สูงข้ึน เช่น การเข้าร่วมการแข่งขนั
เกมตอ่ สมการคณติ ศาสตร์ (เอแม็ท) การแขง่ ขนั เทควนั โด และการประกวดสวดมนตห์ ม่ทู ำนองสรภญั ญะ เป็นตน้

นอกจากน้ี สถานศึกษายังจดั ให้มีโครงการและกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสรมิ และพฒั นาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษา นักเรียนได้รับการฝึกทักษะ กระบวนการอ่าน เขียนและคิดคำนวณ การวิเคราะห์ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร

การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ของตน การรู้จักสร้างองค์ความรู้ท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของตน มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเป็นไปตามหลกั สูตรสถานศึกษาและมีเจตคติท่ีดตี ่อการประกอบอาชพี ในอนาคต ผ่านกิจกรรมพัฒนาการ

เรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรยี นในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีกิจกรรมสอนซ่อมเสริม มีห้องเรยี น
ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
กจิ กรรมธนาคารสตู รคูณ การติวโอเน็ต การฝกึ การอ่านคำพืน้ ฐาน มีกิจกรรมรักการอ่าน กจิ กรรมการเรยี นรู้ผ่านระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการศกึ ษานอกเวลาเรียน กิจกรรมจัดปา้ ยนิเทศให้ความรู้ต่างๆ ของทุกกลมุ่ สาระการเรียนรู้
กิจกรรมวันภาษาไทยแหง่ ชาติ กิจกรรมวันสนุ ทรภู่ กจิ กรรมการพัฒนาการเรียนการสอนด้าน ICT กจิ กรรมพัฒนางาน

ห้องสมุด การเขียนเรียงความ การแต่งคำขวัญ การแต่งคำประพันธ์ กิจกรรมการโต้วาที การแข่งขันทำสมุดเล่มเล็ก
กิจกรรมบันทึกรกั การอ่านเพื่อส่งเสริมนิสัยรกั การอ่านและสร้างให้ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่านและฟัง
ตามองค์ประกอบของเรื่องและสามารถเชื่อมโยงตามความสัมพันธ์ของเรื่องได้ กิจกรรมสามมิติสำนวนไทย กิจกรรม

แข่งขันเกมตอ่ สมการคณติ ศาสตร์ (เอแมท็ ) และกจิ กรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท่เี หมาะสมกบั วัย

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2563) หนา้ 25

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนมีกระบวนการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด ที่แสดงถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย และการยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย เช่น จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความประพฤติ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคมและจิตสำนึก โดยไม่ขดั ต่อกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสงั คม ครบถ้วน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา นโยบายของรัฐบาล นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ และตามที่องค์กรในสถานศึกษากำหนด โรงเรียนมีโครงการ
และกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนในทุกระดับชั้น ได้แก่ กิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมไหว้ครู
กิจกรรมอัญเชิญพระเกี้ยว กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
และยวุ กาชาด กิจกรรมวนั อาเซยี น เปน็ ต้น อกี ทงั้ โรงเรียนได้จัดใหม้ ีระบบในการสง่ เสรมิ สุขภาวะของผู้เรยี นในการดูแล
รักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต รู้จักป้องกันและรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงต่างๆ มีกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรม
ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างมีความสขุ
โดยมขี น้ั ตอนในการดำเนนิ การพัฒนา ดงั น้ี

แผนภาพกระบวนการดำเนนิ งาน

1. ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพ 1. ดำเนินโครงการและกิจกรรมการเรียนการสอน
ผ้เู รียน มาตรฐาน และตวั ชี้วดั ในหลกั สูตร ที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสำคญั

2. กำหนดเกณฑ์การประเมิน ระดับคุณภาพ
และต้ังคา่ เป้าหมายความสำเรจ็

3. กำหนดแนวทางและวิธกี ารพัฒนาคณุ ภาพของผ้เู รียน

PLAN DO

ACTION CHECK

1. นำผลการประเมนิ ไปใช้ในการพัฒนา 1. ตรวจสอบและประเมินโครงการและกิจกรรม
2. รายงานผลการพฒั นา การเรยี นการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเปน็ สำคัญ

2. ผลการดำเนินงาน

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด มีความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับชั้น มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และแก้ปญั หาได้ มคี วามสามารถในการสรา้ งนวัตกรรม จดั ทำสอ่ื นวตั กรรมนำเสนอผลงานได้ มคี วามสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร และการทำงาน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด มีความรู้ ความสามารถ
มีทักษะจำเป็นในทุกด้าน และมีเจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและนำไปใช้ในการทำงาน
หรอื ประกอบอาชพี ได้

นอกจากน้ี โรงเรียนยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนดา้ นคณุ ลักษณะและค่านยิ มที่ดี ตามที่สถานศึกษา
กำหนด มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาไทย รู้บทบาทและหน้าที่ของตน สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นบนความแตกต่างและหลากหลายได้
มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม รู้วิธีดูแลรักษาสุขภาพกาย มีความมั่นคงในอารมณ์ สามารถป้องกันตนเอง
จากภาวะเสี่ยงตา่ งๆ โดยมีผลการดำเนนิ งานในด้านตา่ งๆ ดังต่อไปน้ี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR 2563) หน้า 26

1. ผลสมั ฤทธิท์ างวชิ าการของผ้เู รียน

ประเดน็ พิจารณา ผลการประเมิน

1. มีคว ามสามาร ถในก ารอ่าน ระดับคุณภาพ ยอดเยีย่ ม

การเขียน การสื่อสาร และการคิด 1.1 ผลการประเมินความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนักเรียน

คำนวณ ปกี ารศกึ ษา 2563

ร้อยละ ผลการประเมนิ ความสามารถในการการอา่ นภาษาไทย
ของนักเรียนระดับดีขนึ้ ไป ตามระดบั ช้ัน ปกี ารศกึ ษา 2563
90.00 84.73 86.45 86.01 89.43 89.24 88.36
85.00
80.00 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
75.00
70.00
65.00
60.00
55.00
50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00

แผนภูมิแสดงร้อยละของความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนักเรียน
ชน้ั มัธยมศกึ ษาปีที่ 1 – 6 ในระดบั ดีข้ึนไป ปกี ารศึกษา 2563

ประเดน็ พิจารณา ผลการประเมิน

1. มีความสามารถในการอ่าน 1.2 ผลการประเมินความสามารถในการเขียน การสื่อสารภาษาไทย

การเขียน การสื่อสาร และการคิด ของนักเรยี น ปีการศึกษา 2563

คำนวณ ผลการประเมินความสามารถในการเขียน การส่ือสารภาษาไทย

ของนกั เรียนระดบั ดขี น้ึ ไป ตามระดับชั้น ปกี ารศึกษา 2563

ร้อยละ 84.73 86.45 86.01 89.43 89.24 88.36
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
90.00
85.00
80.00
75.00
70.00
65.00
60.00
55.00
50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00

แผนภูมิแสดงร้อยละของความสามารถในการเขียน การสื่อสารภาษาไทย
ของนกั เรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่ี 1 – 6 ในระดับดขี ึ้นไป ปีการศึกษา 2563

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR 2563) หนา้ 27

ประเด็นพจิ ารณา ผลการประเมนิ

1. มีความสามารถในการอ่าน 1.3 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร

การเขียน การสื่อสาร และการคิด ภาษาองั กฤษของนักเรยี น ปกี ารศึกษา 2563

คำนวณ ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขยี น การส่ือสาร

รอ้ ยละ วชิ าภาษาองั กฤษระดบั ดขี ้ึนไป ตามระดบั ช้ัน ปกี ารศกึ ษา 2563
79.39 76.77 82.84 80.41 79.43 84.91
90.00
85.00 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
80.00
75.00
70.00
65.00
60.00
55.00
50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00

แผนภูมิแสดงร้อยละของความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในระดับดีขึ้นไป

ปีการศกึ ษา 2563

ประเด็นพจิ ารณา ผลการประเมนิ

1. มีคว ามสามาร ถในก ารอ่าน 1.๔ ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนส่ือ

การเขียน การสื่อสาร และการคิด ความของนกั เรยี นทุกรายวชิ า ปีการศึกษา 2563

คำนวณ ผลการประเมนิ ความสามารถในการอา่ น คดิ วิเคราะห์

และเขียนสอื่ ความ ทุกรายวิชาของนักเรยี น ในระดบั ดขี ้ึนไป

ตามระดับชน้ั ปกี ารศกึ ษา 2563

รอ้ ยละ 97.33 91.77 89.55 96.65 93.66 93.40

102233415616778859945500505505005500050...................00000000000000000000000000000000000000

แผนภมู แิ สดมง.ร1้อยละขอมง.2ความสามมา.3รถในการมอ.4่าน คิดวิเมค.5ราะห์ แลมะ.6เขียน

สื่อความ ทุกรายวิชาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในระดับดีขนึ้

ไปปกี ารศึกษา 2563

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2563) หน้า 28

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน

1. มีความสามารถในการอ่าน 1.5 ผลการประเมินความสามารถในการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์

การเขียน การสื่อสาร และการคิด ตามเกณฑ์โรงเรียน ของนักเรยี น ปกี ารศึกษา 2563

คำนวณ ผลการประเมนิ ความสามารถในการคดิ คานวณทางคณิตศาสตร์

ตามเกณฑโ์ รงเรียน ของนักเรียนตามระดับช้นั ปกี ารศกึ ษา 2563

ร้อยละ 86.26 83.87 87.87 91.49 90.82 92.14
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
261316387899752454050050505505055005..................000000000000000000000000000000000000

แผนภูมิแสดงรอ้ ยละของความสามารถในการคิดคำนวณทางคณติ ศาสตร์
ตามเกณฑ์โรงเรียน ของนกั เรียนชนั้ มัธยมศกึ ษาปีท่ี 1 – 6 ในระดับดีขึ้นไป

ปกี ารศึกษา 2563

ประเดน็ พจิ ารณา ผลการประเมิน

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ระดับคณุ ภาพ ยอดเย่ยี ม

และ คิดอย่างมีว ิจาร ณญาณ 2.1 ผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมี

อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเหน็ วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

และแก้ปญั หา จากกจิ กรรมรกั การอา่ น ของนกั เรียน ปีการศึกษา 2563

ผลการประเมนิ ความสามารถในการคดิ วิเคราะห์อยา่ งมี

วิจารณญาณ อภปิ รายแลกเปลย่ี นความคิดเหน็ จากกิจกรรม

รอ้ ยละ การอา่ นของงานหอ้ งสมดุ ของนกั เรียนในระดับดขี ้นึ ไป
ตามระดบั ชนั้ ปกี ารศกึ ษา 2563
104586193720000000000..........00000000000000000000
91.07 88.68 88.11 97.93 95.30 95.67 92.03

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม

แผนภูมิแสดงร้อยละความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมี

วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกป้ ญั หา จากกิจกรรม

รักการอ่านของงานห้องสมุด ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

ในระดับดีข้ึนไป ปกี ารศึกษา 2563

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2563) หน้า 29

ประเด็นพจิ ารณา ผลการประเมนิ

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 2.2 ผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมี

และ คิดอย่างมีว ิจาร ณญาณ วิจารณญาณ อภปิ ราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกป้ ญั หาจากผล

อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเรียนวิชา IS การศึกษาค้นคว้า-สร้างองค์ความรู้ของนักเรียน

และแก้ปญั หา ปีการศึกษา 2563

ผลการประเมินความสามารถในการคดิ อยา่ งมีวิจารณญาณ
อภปิ รายแลกเปล่ียนความคดิ เห็นและแก้ปญั หาในรายวิชา IS
การศกึ ษาค้นควา้ สรา้ งองค์ความรู้ของนักเรียน ปกี ารศึกษา 2563

ปานกลาง กาลังพัฒนา ยอดเยยี่ ม
8.50% 23.61%

ดี 25.96% ดเี ลิศ
34.19%

ยอดเย่ยี ม ดเี ลศิ ดี

แผนภูมิแสดงร้อยละของความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาจากผคลวามสามารถ
ผลการเรียนวิชา IS การศึกษาค้นคว้า-สร้างองค์ความรู้ ในระดับดีขึ้นไป

ของนกั เรยี น ปีการศกึ ษา 2563

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมนิ

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 2.3 ผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมี

และ คิดอย่างมีว ิจาร ณญาณ วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาในการ

อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์ของโรงเรียน ของนักเรียน

และแก้ปญั หา ปกี ารศกึ ษา 2563

ผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิ อย่างมี
วจิ ารณญาณ อภปิ ราย แลกเปลยี่ นความคดิ เห็นและแก้ปญั หา

ในการเรยี นรายวิชาวิทยาศาสตรต์ ามเกณฑข์ องโรงเรยี น
ในระดับดีขึน้ ไป ของนกั เรียน ปีการศึกษา 2563

รอ้ ยละ 97.14 89.19 90.30 92.01 91.46 94.03
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
1067341298500000000000...........0000000000000000000000

แผนภูมิแสดงร้อยละของความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปญั หาในการเรียน

รายวิชาวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์ของโรงเรียน ในระดับดขี ึน้ ไป ของนักเรียน
ปีการศกึ ษา 2563

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2563) หน้า 30

ประเดน็ พิจารณา ผลการประเมิน

3. มีความสามารถในการสร้าง ระดับคณุ ภาพ ยอดเยยี่ ม

นวตั กรรม 3.1 ผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ของนักเรียน

ปกี ารศึกษา 2563

รอ้ ยละ ผลการประเมินความสามารถในการสรา้ งนวัตกรรม
ในระดบั ดีขึ้นไป ของนกั เรียน ปีการศึกษา 2563
5369374958847655000055050505..............0000000000000000000000000000
92.78 91.75 89.69 87.63 88.66 93.81 90.72

แผนภูมิแสดงร้อยละความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ของนักเรียน
ช้ันมธั ยมศกึ ษาปที ่ี 1 – 6 ในระดับดีขึ้นไป ปกี ารศกึ ษา 2563

ประเด็นพจิ ารณา ผลการประเมิน

4. มคี วามสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี ระดบั คณุ ภาพ ยอดเยี่ยม

สารสนเทศและการสือ่ สาร 4.1 ผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่อื สาร ของนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ผลการประเมินความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยสี ารสนเทศ
และการสือ่ สารของนกั เรยี น ตามระดับช้ัน

ร้อยละ ปีการศึกษา 2563
86.15 82.47 87.70 95.00 92.62 95.31
100.00
90.00 13.85 17.53 12.30 5.00 7.38 4.69
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ใช้ได้ ไม่พรอ้ ม

แผนภูมิแสดงร้อยละของความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ของนักเรียน ช้ันมธั ยมศึกษาปที ่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 2563

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2563) หน้า 31

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมนิ

4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 4.2 ผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สารสนเทศและการสอ่ื สาร และการสื่อสารในการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และวชิ าคอมพิวเตอรข์ องนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ร้อยละ ผลการประเมินความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารในการเรยี นรู้วชิ าเทคโนโยลสี ารสนเทศ
100.00 และวชิ าคอมพวิ เตอร์ระดบั ดขี ้ึนไปของนักเรียน
90.00 ตามระดับช้นั ปีการศึกษา 2563

97.14 89.03 91.04 94.85 85.76 89.31

80.00

70.00

60.00

50.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

แผนภูมิแสดงร้อยละความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่อื สารในการเรยี นรูว้ ชิ าเทคโนโลยีสารสนเทศและวิชาคอมพิวเตอร์

ของนักเรยี น ชัน้ มธั ยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศกึ ษา 2563

ประเด็นพจิ ารณา ผลการประเมนิ

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

หลักสูตรสถานศึกษา 5.1 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ทีม่ ีผลการเรียนระดับ 2 ขึ้นไป ของนักเรยี น ปีการศกึ ษา 2563

ผลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี นตามหลักสตู รสถานศึกษา

ทมี่ ผี ลการเรียนระดบั 2 ขึน้ ไปของนกั เรียน

ตามระดับชน้ั ปกี ารศึกษา 2563

ร้อยละ 83.9715.0078.3975.0076.3575.0084.6075.0083.2375.0084.3275.00

18436423585761725000555500005505................00000000000000000000000000000000 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ผลการเรียนปี 2563 คา่ เปา้ หมาย

แผนภูมิแสดงร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ที่มีผลการเรียนระดับ 2 ขึ้นไป ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
ปีการศกึ ษา 2563

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR 2563) หน้า 32

ประเด็นพจิ ารณา ผลการประเมิน

6. มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติ ระดบั คุณภาพ ยอดเยย่ี ม

ที่ดีต่องานอาชพี 6.1 ผลการประเมินความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

ของนกั เรยี น ปกี ารศกึ ษา 2563

ผลการประเมนิ ความรู้ ทกั ษะพ้ืนฐาน และเจตคติทด่ี ี

รอ้ ยละ ต่อการประกอบอาชีพของนกั เรียน ระดับดีข้นึ ไป

102373475241561689980500505055550000505...................00000000000000000000000000000000000000 ปกี ารศึกษา 2563

90.24 90.48 92.38 93.81 95.95 97.14 96.19 91.67 97.38 95.24

เจตคติตอ่ การประกอบอาชพี

แผนภูมิแสดงร้อยละความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ระดบั ดีขึ้นไป ของนักเรยี น ปีการศกึ ษา 2563

ประเด็นพจิ ารณา ผลการประเมนิ

6. มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติ 6.2 ผลการประเมินความรู้ทักษะพื้นฐานในการเรียนวิชาการงานอาชีพ

ท่ีดีต่องานอาชีพ ของนักเรียน ในระดับดีขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6

ปกี ารศกึ ษา 2563

รอ้ ยละ ผลการประเมนิ ความรู้ ทกั ษะพืน้ ฐานในการเรียน
วิชาการงานอาชพี ของนักเรยี นในระดับดีข้ึนไป
26375738289491654150505005055500005505....................0000000000000000000000000000000000000000
ตามระดบั ช้ัน ปกี ารศกึ ษา 2563
92.80 76.61 80.22 83.25 80.56 86.16

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

แผนภูมิแสดงร้อยละความรู้ทักษะพื้นฐานในการเรียนวิชาการงานอาชีพ
ของนักเรียน ในระดับดีขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา
2563

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2563) หนา้ 33

2. คณุ ลกั ษณะท่พี ึงประสงค์ของผเู้ รยี น

ประเดน็ พจิ ารณา ผลการประเมนิ

1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ระดับคุณภาพ ยอดเยยี่ ม

ตามท่ีสถานศกึ ษากำหนด  ผลการประเมินท่อี ยู่ในระดบั ดี ขึ้นไป คดิ เปน็ ร้อยละ 92.99

ผลการประเมินคณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ (%)

ระดบั ช้ัน ภาคเรยี นที่ 1 ภาคเรยี นที่ 2

ดเี ยีย่ ม ดี รวม ดเี ยย่ี ม ดี รวม

มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 1 91.39 6.49 97.88 89.99 6.06 96.05

มัธยมศกึ ษาปที ่ี 2 78.45 13.25 91.7 84.62 6.35 90.97

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 78.83 8.41 87.24 85.6 6.28 91.88

มัธยมศกึ ษาปที ี่ 4 89.83 6.18 96.01 87.33 6.24 93.57

มธั ยมศึกษาปีท่ี 5 85.72 2.55 88.27 87.45 8.42 95.87

มัธยมศกึ ษาปีที่ 6 88.32 4.91 93.23 89.9 3.25 93.15

คา่ เฉล่ยี 85.42 6.97 92.39 87.48 6.1 93.58

เฉล่ียรวม 2 ภาคเรียน 92.99

ผลประเมิน 86.32
ระดับดีเยี่ยม

ผลการประเมินคณุ ลักษณะอันพึงประสงค์ (%)

ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2563

100 91.39 78.45 78.83 89.83 85.72 88.32
80
60
40
20 6.49 13.25 8.41 6.18 2.55 4.91

0

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ดเี ย่ียม (3) ดี (2)

ผลการประเมินคุณลักษณะอนั พงึ ประสงค์ (%)

100 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2563
80
89.99 84.62 85.6 87.33 87.45 89.9
6.28 6.24 8.42 3.25
60
40
20 6.06 6.35

0

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ดเี ยี่ยม (3) ดี (2)

ผลเฉลยี่ รวมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (%)

100 ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรยี นที่ 2 ในระดับดแี ละดีเย่ยี ม
80
86.45

60
40
20 6.54

0 ดีเยยี่ ม (3) ดี (2)

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2563) หนา้ 34

ประเด็นพจิ ารณา ผลการประเมิน

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ ระดับคุณภาพ ยอดเย่ยี ม

เปน็ ไทย  ผลการประเมนิ ทอี่ ยู่ในระดบั ดี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 95.41

ความภมู ิใจในท้องถนิ่ และความเปน็ ไทย (1)

100 96.27 97.41 91.69 94.77

80

60

40

20 3.73 2.69 8.31 5.23
0

กจิ กรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กจิ กรรมท่ี 3 กจิ กรรมที่ 4
พึงพอใจเกณฑ์ดขี ึ้นไป (%) พึงพอใจเกณฑพ์ อใช้ (%)

ความภูมิใจในทอ้ งถิ่นและความเป็นไทย (2)

100 95.07 96.11 94.89

80

60

40

20 4.93 3.89 5.11
0

กจิ กรรมท่ี 5 กจิ กรรมท่ี 6 กิจกรรมที่ 7

พงึ พอใจเกณฑด์ ขี นึ้ ไป (%) พงึ พอใจเกณฑ์พอใช้ (%)

ภาพรวมของความภูมิใจในทอ้ งถ่นิ และความเปน็ ไทย

100 95.41 ปกี ารศึกษา 2563

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมทำบุญตักบาตร

กจิ กรรมที่ 2 กจิ กรรมไหวค้ รู

กจิ กรรมที่ 3 กจิ กรรมอญั เชิญพระเกี้ยว

50 กจิ กรรมที่ 4 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน
กิจกรรมท่ี 5 เฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

กจิ กรรมที่ 6 กิจกรรมวนั แม่แหง่ ชาติ

4.59 กจิ กรรมท่ี 7 กิจกรรมวนั พอ่ แหง่ ชาติ

0

พึงพอใจเกณฑ์ดีขึ้นไป (%) พงึ พอใจเกณฑ์พอใช้ (%)

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศึกษา (SAR 2563) หนา้ 35

ประเด็นพจิ ารณา ผลการประเมิน

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน ระดบั คณุ ภาพ ยอดเย่ยี ม

ความแตกต่างและหลากหลาย  ผลการประเมินที่อยู่ในระดบั ดี ข้นึ ไป คิดเปน็ ร้อยละ 98.66

การยอมรับท่ีจะอย่รู ่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย

99 98 99
100

80

60

40

20
121

0
กจิ กรรมที่ 1 กจิ กรรมที่ 2 กจิ กรรมท่ี 3

พึงพอใจเกณฑด์ ขี น้ึ ไป (%) พึงพอใจเกณฑ์พอใช้ (%)

ภาพรวมของการยอมรบั ที่จะอยรู่ ว่ มกัน
บนความแตกตา่ งและหลากหลาย

98.66

100

90

80

70 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสรมิ ประชาธิปไตย
60 กจิ กรรมท่ี 2 กิจกรรมลูกเสอื
50 กจิ กรรมท่ี 3 กิจกรรมวนั อาเซียน

40

30

20 1.34
10

0

พงึ พอใจเกณฑด์ ีขึ้นไป (%) พึงพอใจเกณฑ์พอใช้ (%)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2563) หนา้ 36

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน

4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะ ระดบั คณุ ภาพ ยอดเยีย่ ม

จิตสงั คม  สรุปผลการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 83.48

สุขภาวะทางรา่ งกาย
ภาคเรยี นท่ี 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึ ษา 2563

100 81.75 83.53

12.79 11.59 5.46 4.88
0

อ้วน ปกติ ผอม

ภาคเรยี นที่ 1 (%) ภาคเรียนท่ี 2 (%)

ภาพรวมของสุขภาวะทางร่างกาย
ปีการศึกษา 2563

100 82.64

12.19 5.17

0 ปกติ ผอม
อ้วน ปกี ารศึกษา 2563

 ผลการประเมินทอ่ี ยใู่ นระดับ ปกติ (สขุ ภาวะทางร่างกาย)
คดิ เป็นรอ้ ยละ 82.64

85.81 ลักษณะจิตสงั คม
85.01 83.59 82.87
100

50 6.22 7.97 6.35 8.64 4.9911.42 8.22 8.91
0

มีปญั หา เส่ยี ง ปกติ

 ผลการประเมนิ ท่อี ยใู่ นระดบั ปกติ (ลักษณะจิตใจสังคม)
คดิ เป็นร้อยละ 84.32
ภาพรวมของลักษณะจิตสังคม

100 84.32

8.59 9.24 เสยี่ ง ปกติ
0 มปี ัญหา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR 2563) หนา้ 37

3. การเปรยี บเทยี บผลการประเมนิ ด้านคุณภาพของผเู้ รียน

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมนิ ดา้ นคณุ ภาพของผเู้ รยี น

ปกี ารศึกษา 2562 และปกี ารศกึ ษา 2563

100.00 83.46 89.74 88.04 92.64
80.00 ปี 2562 ปี 2563
60.00
40.00
20.00
0.00

ผลสัมฤทธทิ์ างวิชาการของผูเ้ รียน 83.46 88.04

คณุ ลกั ษณะที่พงึ ประสงค์ของผเู้ รยี น 89.74 92.64

ผลการประเมินด้านคุณภาพของผู้เรยี น ปีการศึกษา 2563 อยใู่ นระดับยอดเยีย่ ม และสูงกว่าปกี ารศกึ ษา 2562

104862000000......000000000000 แผนภมู แิ สดงการเปรยี บเทียบผลการประเมนิ ดา้ นผลสัมฤทธ์ทิ างวิชาการของผเู้ รยี น
ปกี ารศกึ ษา 2562 และปีการศกึ ษา 2563

82.79 86.53 93.90 89.94 81.52 91.46 89.77 89.00 67.44 81.19 85.50 90.11

การอา่ น เขียน การคดิ วิเคราะห์ การสร้าง การใช้ ผลสมั ฤทธ์ิ ความรู้ ทักษะ
นวตั กรรม
ส่อื สาร และคดิ คิดอย่างมี เทคโนโลยี ทางการเรียน พ้นื ฐานเจตคตทิ ี่
คํานวณ วจิ ารณญาณฯ สารสนเทศ ตามหลักสูตรฯ ดตี อ่ งานอาชพี

ปี 2562 82.79 93.90 81.52 89.77 67.44 85.50

ปี 2563 86.53 89.94 91.46 89.00 81.19 90.11

ภาพรวมของผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
และสูงกวา่ ปกี ารศึกษา 2562

แผนภมู แิ สดงการเปรยี บเทียบผลการประเมินดา้ นคณุ ลักษณะท่พี งึ ประสงคข์ องผเู้ รยี น

ปกี ารศกึ ษา 2562 และปีการศกึ ษา 2563
96.12 95.41 98.33 98.66
148260000000......000000000000 86.00 92.99 78.50 83.48

ปี 2562 คุณลักษณะและ ความภูมิใจในท้องถ่นิ การยอมรบั ทีจ่ ะอยู่ สุขภาวะทางรา่ งกาย
ปี 2563 ค่านิยมทดี่ ีตาม และความเป็นไทย ร่วมกันบนความ และลกั ษณะจิตสงั คม
สถานศึกษาฯ
96.12 แตกต่างฯ 78.50
86.00 95.41 83.48
98.33
92.99
98.66

ภาพรวมของผลการประเมินด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
และสงู กวา่ ปีการศึกษา 2562

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2563) หน้า 38

3. จุดเด่น
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ มีการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการ

จัดการศึกษาในดา้ นผลสัมฤทธิท์ างวชิ าการของผู้เรียน โดยมีการพฒั นาอยา่ งครอบคลุมและรอบด้าน มีการบูรณาการ
อย่างหลากหลาย เหมาะสมตามบริบทและสถานการณ์ในการจัดการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้ง

มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ทั้งด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา และศิลปะ ตลอดจน
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

พัฒนาตนเองไดเ้ ตม็ ตามศักยภาพ ใฝเ่ รียนใฝร่ ู้ เป็นพลเมอื งทด่ี ีและมีทกั ษะในศตวรรษท่ี 21
นอกจากนี้ ยังมีการส่งนักเรียนเข้าร่วมรายการแข่งขันภายนอก เช่น การแข่งขันเกมต่อสมการคณิตศาสตร์

(เอแม็ท) รุ่น มัธยมศึกษา และได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” เป็นต้น และที่สำคัญ สถานศึกษามีหลักสูตรที่เน้นการจัด
การศึกษาเพื่อการมงี านทำ โดยการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มกจิ กรรม
พัฒนาผู้เรยี น มีการจัดบริการแนะแนวเสริมความรู้ดา้ นอาชีพ มกี ิจกรรมสง่ เสริมการเรยี นรู้จากแหลง่ เรยี นรู้ภายในและ

ภายนอก มีการแนะแนวทางในการเลือกแผนการเรียนท่ีหลากหลายและเหมาะสมให้กับนักเรยี น แผนการเรียนที่มใี ห้
นกั เรียนได้เลือกเรียน ได้แก่ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ แผนการเรยี นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (STEM)

แผนการเรยี นคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ธรุ กิจ) แผนการเรยี นคอมพวิ เตอร์ดจิ ิทัล แผนการเรียนกีฬาและนันทนาการ
แผนการเรียนนเิ ทศศลิ ป์ แผนการเรยี นภาษาองั กฤษ-ภาษาจีน แผนการเรียนภาษาองั กฤษ-ภาษาฝรงั่ เศส แผนการเรยี น
ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา และแผนการเรียนด้านอุตสาหการ โดยนักเรียนได้รับทักษะความรู้และฝึก

ประสบการณ์จริงจากแหล่งเรียนรู้และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีการนำระบบดูแลช่วยเหลือนกั เรยี นมาใช้ในการสร้าง
เจตคติที่ดีตอ่ งานอาชีพและชว่ ยเหลือส่งเสริมให้ผู้เรยี นมีความรู้ มที ักษะในการทำงาน รจู้ ักการวางแผนอย่างเป็นระบบ

รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชพี สจุ รติ สร้างความมั่นใจดา้ นการ
ศึกษาต่อและการประกอบอาชีพให้กับผู้เรียน มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ วิเคราะห์บุคลิกภาพที่เหมาะสมและทำ
แบบสำรวจความสนใจในการศกึ ษาต่อและการประกอบอาชพี โดยกรมการจดั หางาน

กิจกรรมเหล่าน้ีชว่ ยในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ส่งผลให้การประเมินคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ อยู่ในระดบั ยอดเย่ยี ม ตามประเดน็ พจิ ารณา ดงั ต่อไปน้ี

1. ผ้เู รยี นมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสอื่ สารและการคิดคำนวณ อยู่ในระดบั ยอดเยี่ยม คิดเป็น
ร้อยละ 86.53

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถในการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
อยใู่ นระดบั ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 86.53

3. ผู้เรยี นมีความสามารถในการสรา้ งนวตั กรรม อยใู่ นระดับ ยอดเย่ยี ม คิดเปน็ ร้อยละ 91.46

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม คิดเป็น
ร้อยละ 89.00

5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 81.19
6. ผู้เรียนมคี วามรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 90.11

ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงคข์ องผู้เรยี น สถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องในหลากหลาย
รูปแบบ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในการพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตรงตามคุณลักษณะ

ท่ตี อ้ งการให้เกิดขนึ้ ในตัวผู้เรยี นตามหลักสูตร เชน่ กจิ กรรมทําบญุ ตกั บาตร กจิ กรรมสวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมไหว้ครู
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยหู่ ัว (ในหลวงรชั กาลที่ 10) กจิ กรรมวนั แม่แห่งชาติ กจิ กรรมวนั พอ่ แหง่ ชาติ กิจกรรมอัญเชญิ พระเกยี้ ว กิจกรรม

วันสถาปนาโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยด้วยการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
และยุวกาชาด กิจกรรมวันอาเซียน กิจกรรมประกวดวาดภาพ กิจกรรมตรวจเยี่ยมบ้าน กิจกรรมการตรวจสุขภาพ

นักเรียน กิจกรรมวันเอดส์โลก กิจกรรมด้านจิตอาสาในด้านต่างๆ กิจกรรมการทำเจลแอลกอฮอล์ กิจกรรมตรวจ
คดั กรองโควิด ๑๙ รวมถึงการจัดบริการ Fitness Room และเครื่องออกกำลงั กายกลางแจ้ง เปน็ ตน้

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR 2563) หน้า 39

นอกจากนี้ ยังมีการส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมหญิงล้วน
ณ วัดเวฬุวนาราม ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ ๒, การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี

ถวายในหลวง” ปีท่ี ๑๕ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑, การแข่งขันเทควันโด รายการ “อยุธยา แชมเปียนชิพ
๒๐๒๐” ได้รับรางวัล ๖ ถ้วยทองและ ๒ ถ้วยเงิน และการแข่งขันเทควันโด รายการ “Tunnara Taekwondo

Championship ครั้งที่ ๓” ได้รับรางวัล ๕ เหรียญทองและ ๓ เหรียญเงิน รวมทั้งได้รับถ้วยรางวัลคะแนนชนะเลิศ
อนั ดบั ๑ ประเภททา่ รำ ถว้ ยรางวลั โคช้ ยอดเย่ียมและถ้วยรางวัลทมี ยอดเยย่ี ม

กิจกรรมเหล่านี้เป็นการปลูกฝังคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ส่งผลให้การประเมินคุณภาพของผู้เรียน

ด้านคณุ ลักษณะทพ่ี ึงประสงค์ อยใู่ นระดับ ยอดเย่ียม ตามประเดน็ พิจารณา ดงั ต่อไปนี้
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ

92.99
2. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 95.41
3. ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ

98.66
4. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 83.48

4. จุดควรพัฒนา

1. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านการอ่านออก เขียนได้ การอ่านคล่อง

เขียนคล่อง การคิดแก้ไขปัญหา การสื่อสารได้เข้าใจทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ การคิดคำนวณได้ถูกต้อง

และคล่องแคล่ว โดยเน้นให้มีการประเมินอย่างเข้มข้น มีคุณภาพ ตามระดับคุณภาพที่สถานศึกษากำหนด รวมท้ัง

มกี ารพฒั นาทดี่ ขี นึ้ ต่อไป

2. การจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมทักษะพื้นฐานในการสร้างสรรค์นวัตกรรม อย่างเป็นรูปธรรม ให้ผู้เรียนได้มี

โอกาสทำงานร่วมกนั เป็นทีม แลกเปล่ียนเรียนรู้ แสดงผลงานและเผยแพรผ่ ลงานสู่สาธารณะมากขน้ึ

3. การพัฒนาผู้เรียน ให้มีความชำนาญในการฉลาดใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการเรียนรู้ในรายวิชา

วิทยาการคำนวณ เพือ่ พัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสือ่ สาร การทำงานอยา่ งสรา้ งสรรค์ และมคี ุณธรรม

มุง่ สู่ความเปน็ พลเมืองดจิ ิทลั (Digital Citizenship) และมวี ินยั ในการพฒั นาตนเองอยา่ งสม่ำเสมอ

4. การพัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิด้านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)

ท่สี งู ข้นึ เพิ่มความรู้ควบคู่ไปกบั การเรยี นการสอนในช้นั เรยี นปกตทิ ้ังในและนอกสถานศกึ ษา

5. การส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย น่าสนใจ และสอดคล้องกับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เช่น การใช้

โปรแกรมในการสอนออนไลน์ เปน็ ตน้

6. การสร้างความตระหนักรู้ในองค์กร เกี่ยวกับการกำหนดระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน

ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเหมาะสมกับบริบท

ของสถานศึกษา เพื่อยกระดบั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใหม้ ีคา่ การพฒั นาที่สงู ข้ึน

7. การพัฒนารูปแบบและเครอื่ งมอื ในการประเมนิ ด้านคุณลักษณะทพ่ี งึ ประสงค์และค่านยิ มทด่ี ี ใหม้ ีมาตรฐาน

มีความน่าเชื่อถือ ลดความซ้ำซ้อนในการประเมิน รวมทั้งการบูรณาการภาระงานและกิจกรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน

เพอื่ ลดภาระงานให้กบั ผเู้ รียน

8. การจัดให้มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจัง เพื่อปลูกฝังความดีงามให้กับผู้เรียน สร้างให้ผู้เรียน

มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นของตนเอง รู้จักปฏิบัติตนตามแบบอย่างที่ดี รวมทั้งกล้าคิดและกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง

และดีงาม

9. การจัดให้มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ที่ดี

หลีกเลี่ยงสื่อที่ไม่พึงประสงค์ ตลอดจนการรู้จักเลือกบริโภคข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่ปัจจุบันเข้าถึงได้ง่าย

และรวดเรว็ และอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ทั้งทางร่างกายและจิตใจของผเู้ รียน รวมท้งั อาจสง่ ผลให้มีพฤติกรรม

และคา่ นิยมที่ไม่พงึ ประสงค์

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR 2563) หนา้ 40

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบรหิ ารและการจัดการ
ระดบั คุณภาพ ยอดเยีย่ ม

1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อเป็นหลักประกันให้กับสังคมว่า สถานศึกษา
จัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยอาศัยวัฒนธรรมองค์กรด้านการอยู่
ร่วมกันที่เอ้ือต่อการพัฒนางาน และเริ่มต้นจากกระบวนการวเิ คราะห์สภาพปัญหา และผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา

อย่างเป็นระบบ โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศ จากผลการนิเทศ ติดตามประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็นโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา

เพื่อวางแผนและร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม อันเป็นเป้าหมายที่สำคัญของสถานศึกษา
โดยมีกระบวนการดำเนินงานตามระบบการบริหารงานวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) ได้แก่ การวิเคราะห์

ความต้องการของผู้รับบริการและนโยบายขององค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมายกลยุทธ์ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการ การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธ์

แผนงาน โครงการและกิจกรรม การติดตาม ตรวจสอบ โครงการและกิจกรรมต่างๆ การสรุปผลและการนำ
ผลการประเมนิ ไปใช้ในการพฒั นา ตลอดจนการรายงานผลการพฒั นา ดังแผนภาพต่อไปนี้

แผนภาพกระบวนการดำเนนิ งาน

1. วิเคราะหค์ วามต้องการของผู้รบั บริการและ 1. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ กลยุทธ์
นโยบายขององคก์ รและหนว่ ยงาน แผนงาน โครงการ และกิจกรรม ซึง่ เป็นการ
ทีเ่ กี่ยวข้อง ดำเนนิ การต่อจากขัน้ การวางแผน

2. กำหนดวิสยั ทัศน์ พนั ธกิจ เป้าหมาย กลยทุ ธ์
3. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติ

การ

PLAN DO

ACTION CHECK

1. สรุปผลและนำผลการประเมินไปใช้ใน 1. ติดตาม ตรวจสอบ โครงการและกิจกรรม
การพฒั นา การปรบั ปรุง หรือการแกไ้ ข ทด่ี ำเนินการตามแผนปฏบิ ตั ิการเพื่อนำไปใช้
ในการปรับปรุง การแก้ไข หรือการพฒั นา
2. รายงานผลการพฒั นา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR 2563) หนา้ 41

2. ผลการดำเนินงาน

จากการพฒั นากระบวนการบริหารและการจดั การของผู้บรหิ ารสถานศึกษา เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพของผ้เู รยี น

ส่งผลให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนาอยา่ งต่อเน่อื ง และนำไปสผู่ ลการดำเนนิ งานทีบ่ รรลตุ ามค่าเปา้ หมาย และมาตรฐาน

การศกึ ษาของสถานศึกษา ดังนี้

ประเดน็ พจิ ารณา ผลการประเมิน

1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ระดบั คณุ ภาพ ยอดเยี่ยม

ทีส่ ถานศกึ ษากำหนดชัดเจน

1. โรงเรียนเตรยี มอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์

และพันธกิจที่กำหนดอย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา

และความตอ้ งการของชุมชน เปน็ ไปได้ในการปฏบิ ัตแิ ละมีสว่ นรว่ ม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ ระดบั คุณภาพ ยอดเยยี่ ม
ของสถานศกึ ษา

1. ผู้บริหารมีความเป็นผู้นำ บริหารจัดการด้านการศึกษาบรรลุเป้าหมาย
ตามวิสยั ทัศน์ และจดุ เนน้ ทกี่ ำหนดในแผนปฏิบัติการ มกี ารส่งเสริมและ

สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมและการให้บริการแก่ชุมชน โดยมีระบบ
การบรหิ ารงาน ตามวงจรคุณภาพของเดมมง่ิ (PDCA) เป็นเคร่อื งมือช่วย
ในการบรหิ ารจดั การคุณภาพของสถานศึกษา

2. สถานศึกษามีระบบการจัดการคุณภาพที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
สง่ ผลดีต่อมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึ ษา โดยไดร้ บั ความรว่ มมอื ทีด่ ี

จากทกุ ฝา่ ยทเี่ ก่ียวข้อง มกี ารนำข้อมลู สะทอ้ นกลับ มาใช้ในการปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และมีการประชุมติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ

3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น ระดบั คุณภาพ ยอดเยยี่ ม

คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม

หลักสูตรสถานศึกษาและ ทุก 1. มีการจดั ทำหลักสตู รสถานศกึ ษาและหลักสูตรรายวิชา

กล่มุ เปา้ หมาย 2. มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร

และแผนการจดั การเรยี นรู้

3. มกี ารสง่ เสรมิ เพ่ือพฒั นาคุณภาพด้านวิชาการ โดยการทำ MOU ร่วมกับ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบัน

เทคโนโลยพี ระจอมเกล้าเจา้ คณุ ทหารลาดกระบัง

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มี ระดบั คุณภาพ ยอดเยี่ยม

ความเชี่ยวชาญทางวชิ าชีพ
1. มีการบริหารอัตรากำลังทรัพยากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
จัดบุคลากร วางตำแหน่งครูผู้สอนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญได้ตรง
สาขาวชิ า
2. ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

3. ครูมีการพัฒนานวัตกรรมและจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
โดยสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2563) หนา้ 42

ประเดน็ พจิ ารณา ผลการประเมิน

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ระดบั คณุ ภาพ ยอดเยี่ยม

และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ

เรยี นรู้อย่างมีคณุ ภาพ 1. มีการจดั สภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น การปรบั ปรงุ ซ่อมแซมอาคาร

สถานท่ี การปรับภูมิทัศน์ กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด การพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน การปรับปรุงระบบเครือข่าย

เทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ ได้จริง

2. มีการจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผูเ้ รียน

และมคี วามปลอดภยั

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดบั คุณภาพ ดเี ลิศ

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ

และการจัดการเรียนรู้ 1. สถานศึกษาจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัย และ

เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา เป็นประโยชน์ต่อความต้องการใช้

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่ หลากหลาย

3. จุดเด่น
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ มีการวางแผนการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

อยา่ งเป็นระบบ ทัง้ ดา้ นการพฒั นาคณุ ภาพการจัดการศึกษา และการพฒั นาระบบการบริหารจัดการ มกี ารนำแผนไปสู่
การปฏบิ ตั ิ มกี ารตดิ ตามตรวจสอบและประเมนิ ผล เพือ่ ปรบั ปรุงพฒั นางาน โดยใช้เทคนคิ ในการดำเนินงานที่เหมาะสม
และหลากหลาย เช่น การประชุมระดมสมองและการประชุมแบบออนไลน์ เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรทั้งภายในและภายนอก
เป็นอย่างดี ตลอดจนมีการส่งเสริมและสนับสนุนการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน
ทั้งแบบปกติและแบบออนไลน์ รวมไปถึงระบบการรายงานต่างๆ เช่น การรายงานการมาเรียนของนักเรียน
การประเมินผลของกิจกรรมการเรียนการสอน การเก็บข้อมูลด้านต่างๆ และการชำระเงินค่าอาหารในโรงอาหาร
แบบออนไลน์โดยใช้ QR Code เป็นตน้ ส่งผลให้การดำเนนิ กิจการของสถานศกึ ษาบรรลตุ ามวตั ถุประสงค์

4. จดุ ควรพฒั นา
1. การจัดสรรงบประมาณเพื่อการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและสอดคล้องกับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
ตลอดจนการสอนแบบออนไลน์

2. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานต่างๆ ของสถานศึกษา ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่ยังขาด
ความเด่นชดั และความต่อเน่อื ง

3. การเพิม่ แหล่งเรยี นรู้ภายในสถานศึกษาให้มคี วามน่าสนใจ แปลกใหม่ ทนั สมยั และมีจำนวนทสี่ อดคล้องกับ
จำนวนของผเู้ รยี น

4. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้มีความสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดเน้น
ของสถานศึกษาที่เข้าร่วมกับเครือข่ายของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงให้
หลักสูตรสถานศึกษา มีความเหมาะสมกับบริบทของนักเรียน ชุมชน สภาพของสังคม ทั้งในรายวิชาพื้นฐาน และ
รายวชิ าเพ่ิมเติม ตอบสนองตอ่ ความต้องการของผูเ้ รยี น และการเปล่ยี นแปลงของสังคม

รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2563) หน้า 43

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรยี นการสอนที่เน้นผเู้ รียนเปน็ สำคัญ
ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม

1. กระบวนการพฒั นา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึง

ประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศกึ ษา ดว้ ยการพจิ ารณาดำเนินการในประเด็นต่อไปน้ี

1. จัดให้มีการประชุมปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ให้สอดคล้องกับหลักสูตร

สถานศึกษา และนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ ไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมใหผ้ ู้เรยี นได้ฝึกทักษะและกระบวนการคิด จากการลงมอื ปฏิบตั ิจริง

รวมทั้งจัดประสบการณ์เรียนรู้ท่ีใกล้เคียงกับสภาวะจริง ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรยี นรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้ได้
ในชวี ิตประจำวัน

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลาย ทันสมัย

และนา่ เชือ่ ถอื มาประกอบการจัดกจิ กรรมการเรียนรู้ ท้ังน้เี พ่อื อำนวยความสะดวกในการเรยี นรใู้ ห้แกผ่ ู้เรียน
3. ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน

เชงิ บวก สรา้ งบรรยากาศให้ผเู้ รียนรูส้ ึกอยากเรยี น และรักทจ่ี ะเรียนร้อู ยา่ งมคี วามสขุ
4. ดำเนนิ การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน

มีการนำผลท่ไี ด้จากการประเมิน มาวางแผนพัฒนาผู้เรียน ผา่ นแผนการจัดการเรียนรู้ของครผู ูส้ อน

5. สง่ เสรมิ ใหค้ รไู ด้เกดิ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านโครงการต่างๆ เชน่ งานนเิ ทศการสอน และกิจกรรมชุมชน
แห่งการเรียนรทู้ างวิชาชพี ตลอดจนการจดั ให้มีการดำเนินการนิเทศแบบกัลยาณมติ ร

นอกจากน้ี สถานศกึ ษายังสง่ เสรมิ ใหค้ รูจดั การเรียนการสอนโดยเน้นผเู้ รียนเป็นสำคญั ดว้ ยการจัดใหม้ ีกิจกรรม
เพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรซึ่งมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการบูรณาการภาระงานและชิ้นงาน กิจกรรม

ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมและวิเคราะห์ตนเอง มีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง มีทักษะชีวิต

กลา้ คิดกลา้ แสดงออก มกี ารนำเสนอผลงานโดยผ่านการจดั ทำโครงงาน การทำงานเป็นกลุ่ม การสาธิต มีการบรู ณาการ
ระหว่างกลุ่มสาระ มีการสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งในชุมชน จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและจากการใช้
เทคโนโลยีมีระบบการอ้างอิงที่ถูกวิธี รวมถึงกิจกรรมรักการอ่านเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ โครงการแข่งขันทักษะ

และแสดงผลงานนกั เรียน ตลอดจนกจิ กรรมการนิเทศการศกึ ษา โดยอาศัยกระบวนการในการพัฒนา ดังนี้
แผนภาพกระบวนการดำเนินงาน

1. แตง่ ตงั้ คณะกรรมการพัฒนาการจดั การเรียน 1. ดำเนนิ การตาม โครงการและกิจกรรม
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั 2. ครูพัฒนาตนเองในการจดั การเรียนการสอน

2. สำรวจสภาพปัญหาในการจัดการเรียน
การสอนของครูผูส้ อน

PLAN DO

ACTION CHECK

1. พัฒนา ขยายผลการนำไปใช้และสร้าง 1. ผลการพฒั นาการจัดการเรยี นการสอนที่เน้น
เครือข่ายแลกเปลยี่ นเรียนรกู้ นั ผู้เรยี นเป็นสำคัญ (ผา่ น/ไม่ผา่ น)

2. สรปุ ผลการพัฒนา หน้า 44

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2563)

2. ผลการดำเนนิ งาน
จากกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มุ่งให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านโครงการ

และกิจกรรมอย่างหลากหลาย จงึ นำไปส่ผู ลการดำเนนิ งานที่บรรลุตามวตั ถุประสงค์ ดงั น้ี

ประเดน็ พจิ ารณา ผลการประเมิน

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ระดบั คณุ ภาพ ยอดเยีย่ ม

และปฏิบัติจริง และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชวี ิตได้ 1. นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขจากการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ และคำนงึ ถงึ ความแตกต่างระหว่างบุคคล

2. มีการเรยี นรู้จากการไดค้ ิดและลงมือปฏบิ ตั ิจริง

3. จัดการเรียนรู้จากแหลง่ เรียนรู้ทหี่ ลากหลาย

4. มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียนที่มี

ผลการเรียนตำ่ กวา่ เกณฑ์

5. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด

ของหลักสตู รสถานศกึ ษา เพือ่ เนน้ ใหผ้ ู้เรยี นได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด

และปฏบิ ัตจิ รงิ

6. มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบ

การจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็น และต้องการ

ความช่วยเหลอื พเิ ศษ

7. ผู้เรียนได้รับการฝกึ ทกั ษะการแสดงความคิดเหน็ และการนำเสนอผลงาน

สามารถนำไปประยุกตใ์ ชใ้ นชีวิตได้

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ ระดบั คณุ ภาพ ยอดเยีย่ ม

แหล่งเรียนรูท้ เี่ อื้อตอ่ การเรยี นรู้
โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา

ทั้งในห้องเรียน และภายในสถานศึกษา รวมทั้งมีห้องปฏิบัติการต่างๆ
ของแตล่ ะกลมุ่ สาระการเรยี นรู้ พร้อมอำนวยความสะดวกให้แกค่ รู บคุ ลากร
และผู้เรยี น

นอกจากนี้ครูผู้สอนยังมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรยี นรู้ รวมท้งั ภมู ิปญั ญาทอ้ งถ่ินมาชว่ ยในการจดั การเรียนรู้ โดยสร้างโอกาส

ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย อีกทั้งงาน
พัฒนาส่ือ นวัตกรรม มีการจัดประกวดสื่อในทุกปีการศึกษา เพื่อให้ครู
ได้พัฒนาสือ่ การเรยี นการสอนได้อยา่ งเต็มศักยภาพ

นอกจากนใี้ นชว่ งสถานการณก์ ารแพรร่ ะบาดของโรคติดเช้ือไวรสั โคโรนา
2019 ที่ผ่านมา ครูมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

ด้วยโปรแกรมที่หลากหลาย เช่น Google Classroom, Google Meet,
Line, Facebook เปน็ ต้น

รายงานการประเมนิ ตนเองของสถานศกึ ษา (SAR 2563) หน้า 45


Click to View FlipBook Version