The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ภาษีบุคคลธรรมดา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sudatip.kh, 2022-07-10 02:20:55

ภาษีบุคคลธรรมดา

ภาษีบุคคลธรรมดา

แผนการจัดการเรยี นรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ ท่ี 1 หน่วยท่ี 1
สอนครั้งที่ 1 - 2
ชือ่ หน่วย ผ้มู ีหน้าทเ่ี สยี ภาษีเงินไดบ้ คุ คลธรรมดาและเงินได้
ชัว่ โมงรวม 5
พึงประเมนิ
จานวนช่ัวโมง 5

สาระสาคัญ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีประเภทหนึ่งที่กรมสรรพากรจัดเก็บจากบุคคลทั่วไปและหน่วยภาษีที่มี
ลักษณะพเิ ศษตามทีก่ ฎหมายกาหนดและมรี ายได้เกดิ ขึ้นตามเกณฑท์ ก่ี าหนด โดยปกตจิ ะจัดเก็บเป็นรายปี ยกเว้นผู้มีเงินได้บาง
ประเภทจะจดั เก็บเปน็ รายครึ่งปี เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีทีต่ ้องชาระ

สมรรถนะประจาหนว่ ย

แสดงความรู้เกีย่ วกบั ผมู้ หี นา้ ทเี่ สียภาษีเงินไดบ้ ุคคลธรรมดาและเงินไดพ้ ึงประเมนิ

จุดประสงค์การเรยี นรู้

ด้านความรู้
1. ทราบประวัตกิ ารจัดเกบ็ ภาษไี ด้
2. ทราบความหมายของภาษเี งินไดบ้ คุ คลธรรมดาได้
3. ทราบผ้มู ีหน้าท่เี สยี ภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาได้

ด้านทกั ษะ

1. อธบิ ายประวัตกิ ารจัดเกบ็ ภาษีได้
2. อธิบายความหมายของภาษเี งินไดบ้ คุ คลธรรมดาได้
3. อธบิ ายผูม้ ีหน้าทีเ่ สยี ภาษีเงินไดบ้ ุคคลธรรมดาได้

สาระการเรยี นรู้

1. ประวตั กิ ารจดั เกบ็ ภาษี
2. ความหมายของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
3. ผมู้ ีหนา้ ท่ีเสยี ภาษีเงินไดบ้ ุคคลธรรมดา

กจิ กรรมการเรยี นการสอน

ขน้ั นาเข้าสูบ่ ทเรยี น
1. ผสู้ อนปฐมนเิ ทศ โดยกลา่ วถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิชานี้ เช่น จานวนชั่วโมง จานวนหน่วยกิต การให้คะแนน
การสอบ การตัดเกรด จดุ ประสงคร์ ายวชิ า สมรรถนะรายวิชา และคาอธบิ ายรายวชิ า
2. ผสู้ อนและผเู้ รยี นสนทนาเก่ยี วกบั ประวัตกิ ารจัดเก็บภาษี ซึ่งตามหลักฐานในประวัติศาสตร์ที่อ้างอิงได้เกี่ยวกับ
ประวัตกิ ารจัดเก็บภาษอี ากรของชาติไทย คือศิลาจารึกสมัยพ่อขุนรามคาแหงมหาราชซึ่งอยู่ในยุคสมัยกรุงสุโขทัย แต่ความ
เป็นมาก่อนยุคสุโขทัยได้เคยมีการวิเคราะห์โดยพิจารณาถึงลักษณะประวัติศาสตร์การปกครองของชาติไทย ซึ่งคาดว่า การ
จัดเกบ็ ภาษีอากรนา่ จะเปน็ ววิ ฒั นาการมาจากผลของการก่อสรา้ งราชอาณาจักรในยุคแรกๆ ของชนชาตไิ ทย

3. ผูส้ อนทบทวนความรู้เดิมทไี่ ด้สนทนามาแลว้ เพื่อให้สัมพนั ธ์กับเน้ือหาสาระการเรียนรใู้ หม่ และประเมนิ ผลโดยการ
ถาม-ตอบ

4. แจง้ จดุ ประสงค์การเรียนรู้
ขนั้ สอน
5. ผู้สอนอภปิ รายหวั ขอ้ ตามสาระการเรียนรู้ เรอ่ื งความหมายของภาษีเงนิ ไดบ้ คุ คลธรรมดา และผู้มีหนา้ ที่เสียภาษี

เงินไดบ้ ุคคลธรรมดา
6. มอบหมายใหผ้ ู้เรยี นศึกษาคน้ คว้าตามหัวขอ้ สาระการเรยี นรทู้ ุกคน
7. ส่มุ ผ้เู รยี นบางคน เสนอผลงานหน้าชั้นเรียน และใหเ้ พ่ือนๆ คนอน่ื แสดงความคิดเหน็
8. ผู้เรียนทาแบบประเมินผลการเรียนรหู้ ลังเรยี นหน่วยท่ี 1 ตอนท่ี 2

ขน้ั สรปุ และการประยุกต์
9. ผูส้ อนและผู้เรยี นสรุปสาระสาคญั โดยการซกั ถาม และแสดงความคิดเห็นร่วมกนั
10. ผู้เรยี นทาใบงานที่ 1.1
การวดั และการประเมินผล

วิธีวดั ผล
1. สงั เกตพฤติกรรมรายบคุ คล
2. สังเกตพฤตกิ รรมการทางานกลมุ่
3. ตรวจแบบประเมนิ ผลการเรยี นรู้และใบงาน

เคร่อื งมอื วัดผล
1. แบบสงั เกตพฤตกิ รรมรายบคุ คล
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
3. แบบประเมินผลการเรยี นรู้และใบงาน
เกณฑ์การประเมินผล
1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ตอ้ งไม่มีช่องปรบั ปรุง
2. ผู้เรียนต้องเกิดพฤตกิ รรมทั้ง 5 อย่าง ครบตามแบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกล่มุ จึงถือว่า ผ่านเกณฑ์
3. แบบประเมินผลการเรยี นรู้หลงั เรียนหน่วยที่ 1 และใบงาน เกณฑผ์ ่าน ทาถูกต้องครึ่งหน่ึง
4. แบบประเมนิ คณุ ธรรม จริยธรรม คา่ นยิ ม คณุ ลักษณะอนั พึงประสงคแ์ ละบรู ณาการหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกจิ

พอเพยี ง คะแนนขน้ึ อยกู่ ับการประเมินตามสภาพจรงิ

สื่อการเรยี นรู้ / แหล่งการเรยี นรู้

สอื่ สงิ่ พมิ พ์

หนงั สอื เรียนวิชาการบัญชีภาษเี งินได้บคุ คลธรรมดา (20201-2005) ของวรรณา วงศว์ วิ ฒั น์

บจก.สานกั พิมพ์เอมพันธ์

สื่อโสตทัศน์
PowerPoint

บันทึกหลังการสอน

1. ผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนการสอน

1.1 วัน เดอื น ปี ................สอนคร้ังท่ี ........... สาขา/ช้นั ปี ......................จานวนผเู้ รยี น..................................คน

มาเรียนปกต.ิ ..........คน ขาดเรยี น.......................คน ลาปว่ ย.......................คน ลากจิ ................คน มาสาย.................คน

1.2 หัวข้อเรอ่ื ง/เนื้อหา สาระ : …………………….…………………………………………………….……..........................................

 สอนครบตามหัวข้อเรอ่ื งในแผนฯ  สอนไม่ครบเน่ืองจาก......................................................................

1.3 กจิ กรรม/วิธีการสอน

 ครแู นะนาและบอกจุดประสงค์  ครอู ธบิ าย/ถาม-ตอบ/สาธิต/.

 ทาแบบทดสอบกอ่ นเรียน  ทาแบบทดสอบหลังเรียน

 ทาแบบฝึกหัด/โจทย์ปญั หา  ทาใบกจิ กรรม/ใบงาน

 อน่ื ระบุ)........................................................................................................................................................

1.4 ส่ือการเรียนรู/้ แหลง่ การเรียนรู้ : …..…………………………………………………………………………………………..………..……

2. ผลการเรยี นรขู้ องผเู้ รียน/ผลการสอนของคร/ู ปัญหาทพ่ี บ

2.1 การวัดผลและประเมินผล/ผลการเรยี นรู้ของผู้เรียน : ……………………………………………………………………….…………

........................................................................................................................ ...........................................................................

2.2 สมรรถนะทผี่ เู้ รียนได้รบั : ......................................................................................................................................

............................................................................................................................. ......................................................................

2.3 สอดแทรกคุณธรรม จรยิ ธรรม และค่านิยม : ..……………………………………………………………………………………………

……………........................................................................................................................ ...............................................................

2.4 ผลการสอนของครู : ..………………………………………………………………….…………………………………………………………..

…….......................................................................................................................................................... ……………………………….

2.5 ปญั หาที่นาไปสู่การวจิ ยั :……………………………..……………………....….………………………………………………………………

……………........................................................................................................................ ..............................................................

3. แนวทางการพฒั นาคณุ ภาพการสอน

3.1 ผลการใช้และปรับปรงุ แผนการสอนครัง้ น้ี :

……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..

……………........................................................................................................................ ...............................................................

3.2 แนวทางพัฒนาคณุ ภาพวิธีสอน/สื่อ/การวัดผล/เอกสารช่วยสอน

............................................................................................................................. ........................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ ท่ี 2 หน่วยที่ 1
ชื่อหนว่ ย ผมู้ หี น้าที่เสียภาษเี งนิ ได้บคุ คลธรรมดาและเงินได้
สอนคร้ังที่ 3 - 4
พึงประเมิน ช่วั โมงรวม 10

จานวนชั่วโมง 5

สาระสาคญั
ภาษเี งินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษปี ระเภทหนึ่งท่ีกรมสรรพากรจัดเก็บจากบุคคลทั่วไปและหน่วย

ภาษที ม่ี ีลักษณะพิเศษตามที่กฎหมายกาหนดและมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยปกติจะจัดเก็บเป็น
รายปี ยกเว้นผูม้ เี งนิ ได้บางประเภทจะจัดเกบ็ เป็นรายคร่ึงปี เพอื่ เป็นการบรรเทาภาระภาษีท่ีต้องชาระ
สมรรถนะประจาหนว่ ย

แสดงความร้เู กย่ี วกับผู้มีหนา้ ที่เสยี ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและเงนิ ได้พงึ ประเมนิ
จุดประสงค์การเรยี นรู้

ด้านความรู้
1. บอกแหล่เงินได้ได้
2. บอกเงินไดพ้ งึ ประเมนิ ได้
3. บอกประเภทของเงนิ ได้พึงประเมนิ ได้

ดา้ นทกั ษะ
1. อธบิ ายแหล่เงินไดไ้ ด้
2. อธบิ ายเงนิ ไดพ้ งึ ประเมนิ ได้
3. อธิบายประเภทของเงินได้พึงประเมนิ ได้

สาระการเรียนรู้
1. แหล่งเงินได้
2. เงนิ ไดพ้ งึ ประเมนิ
3. ประเภทของเงินได้พงึ ประเมนิ

กจิ กรรมการเรยี นการสอน

ขั้นนาเขา้ สู่บทเรียน
1. ผู้สอนทบทวนความรู้เดิมที่ได้ศึกษามาแล้ว เพื่อให้สัมพันธ์กับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ใหม่ และ
ประเมินผลโดยการถาม-ตอบ
2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
ข้นั สอน
3. ผูส้ อนอภิปรายหัวข้อตามสาระการเรยี นรู้ คือ แหลง่ เงินได้ เงินไดพ้ งึ ประเมนิ และประเภทของ
เงนิ ไดพ้ งึ ประเมนิ และยกตวั อย่าง

4. มอบหมายให้ผ้เู รียนศกึ ษาคน้ ควา้ ตามหัวขอ้ สาระการเรียนรู้ทกุ คน
5. สุม่ ผู้เรียนบางคน เสนอผลงานหน้าชัน้ เรียน และให้เพือ่ นๆ คนอืน่ แสดงความคิดเหน็
6. ผู้เรยี นทาแบบประเมนิ ผลการเรยี นรู้หลังเรยี นหนว่ ยท่ี 1 ตอนที่ 2
ขั้นสรุปและการประยุกต์
7. ผู้สอนและผูเ้ รยี นสรปุ สาระสาคญั โดยการซักถาม และแสดงความคิดเหน็ รว่ มกนั
8. ผเู้ รียนทาใบงานที่ 1.2 1.3 และ 1.4
การวดั และการประเมินผล

วิธีวดั ผล
1. สังเกตพฤตกิ รรมรายบุคคล
2. สงั เกตพฤตกิ รรมการทางานกลมุ่
3. ตรวจแบบประเมินผลการเรยี นรู้และใบงาน
เครอ่ื งมือวัดผล
1. แบบสงั เกตพฤติกรรมรายบุคคล
2. แบบสังเกตพฤตกิ รรมการทางานกลุ่ม
3. แบบประเมนิ ผลการเรียนรู้และใบงาน
เกณฑก์ ารประเมนิ ผล
1. แบบสังเกตพฤตกิ รรมรายบคุ คล เกณฑผ์ ่าน ต้องไม่มชี อ่ งปรับปรุง
2. ผู้เรียนตอ้ งเกิดพฤตกิ รรมทัง้ 5 อยา่ ง ครบตามแบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่ จึงถอื วา่
ผ่านเกณฑ์
3. แบบประเมนิ ผลการเรียนรู้หลงั เรียนหน่วยท่ี 1 และใบงาน เกณฑผ์ ่าน ทาถกู ต้องครึ่งหน่ึง
4. แบบประเมินคณุ ธรรม จรยิ ธรรม คา่ นยิ ม คุณลกั ษณะอันพงึ ประสงค์และบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิ

พอเพยี ง คะแนนขนึ้ อยู่กับการประเมินตามสภาพจริง
สื่อการเรยี นรู้ / แหลง่ การเรยี นรู้

ส่ือสิง่ พิมพ์

หนงั สอื เรยี นวชิ าการบัญชีภาษีเงินไดบ้ ุคคลธรรมดา (20201-2005) ของวรรณา วงศ์วิวัฒน์

บจก.สานักพิมพ์เอมพันธ์

สอื่ โสตทศั น์
PowerPoint

บนั ทกึ หลงั การสอน

1. ผลการจดั การเรียนรู้ตามแผนการสอน

1.1 วนั เดือน ปี ................สอนคร้ังท่ี ........... สาขา/ช้ันปี ......................จานวนผเู้ รยี น..................................คน

มาเรยี นปกต.ิ ..........คน ขาดเรียน.......................คน ลาป่วย.......................คน ลากิจ................คน มาสาย.................คน

1.2 หัวข้อเร่อื ง/เนื้อหา สาระ : …………………….…………………………………………………….……..........................................

 สอนครบตามหัวข้อเร่อื งในแผนฯ  สอนไม่ครบเน่อื งจาก......................................................................

1.3 กิจกรรม/วิธกี ารสอน

 ครูแนะนาและบอกจดุ ประสงค์  ครอู ธบิ าย/ถาม-ตอบ/สาธติ /.

 ทาแบบทดสอบกอ่ นเรียน  ทาแบบทดสอบหลงั เรียน

 ทาแบบฝึกหดั /โจทย์ปัญหา  ทาใบกจิ กรรม/ใบงาน

 อน่ื ระบุ)........................................................................................................................................................

1.4 สอ่ื การเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : …..…………………………………………………………………………………………..………..……

2. ผลการเรยี นรขู้ องผู้เรียน/ผลการสอนของครู/ปญั หาทีพ่ บ

2.1 การวัดผลและประเมินผล/ผลการเรียนรู้ของผูเ้ รยี น : ……………………………………………………………………….…………

...................................................................................................................................................................................................

2.2 สมรรถนะทผี่ ูเ้ รียนได้รบั : ......................................................................................................................................

............................................................................................................................. ......................................................................

2.3 สอดแทรกคณุ ธรรม จรยิ ธรรม และค่านยิ ม : ..……………………………………………………………………………………………

……………........................................................................................................................ ...............................................................

2.4 ผลการสอนของครู : ..………………………………………………………………….…………………………………………………………..

…….......................................................................................................................................................... ……………………………….

2.5 ปัญหาที่นาไปสกู่ ารวจิ ยั :……………………………..……………………....….………………………………………………………………

……………........................................................................................................................ ..............................................................

3. แนวทางการพฒั นาคุณภาพการสอน

3.1 ผลการใช้และปรับปรงุ แผนการสอนคร้ังน้ี :

……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………….......................................................................................................................................................................................

3.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพวิธีสอน/ส่ือ/การวัดผล/เอกสารช่วยสอน

.....................................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

แผนการจดั การเรียนร้มู ุ่งเนน้ สมรรถนะ ท่ี 3 หน่วยที่ 1
สอนคร้งั ที่ 5 - 6
ช่อื หน่วย ผู้มหี นา้ ท่ีเสยี ภาษีเงนิ ไดบ้ คุ คลธรรมดาและเงนิ ได้ ชว่ั โมงรวม 15

พึงประเมิน จานวนชวั่ โมง 5

สาระสาคญั
ภาษเี งินไดบ้ คุ คลธรรมดาเปน็ ภาษีประเภทหนงึ่ ทกี่ รมสรรพากรจัดเกบ็ จากบุคคลทั่วไปและหน่วย

ภาษที ม่ี ลี ักษณะพิเศษตามที่กฎหมายกาหนดและมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยปกติจะจัดเก็บเป็น
รายปี ยกเว้นผมู้ ีเงินได้บางประเภทจะจดั เก็บเป็นรายครึ่งปี เพอ่ื เปน็ การบรรเทาภาระภาษีที่ต้องชาระ
สมรรถนะประจาหน่วย

แสดงความรเู้ กย่ี วกับผูม้ หี นา้ ทเ่ี สยี ภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาและเงนิ ได้พงึ ประเมนิ
จดุ ประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้
1. มีความรู้ความเขา้ ใจเงนิ ไดพ้ ึงประเมนิ ทไ่ี ดร้ บั การยกเว้น
ดา้ นทักษะ
1. อธบิ ายเงนิ ไดพ้ งึ ประเมินท่ไี ดร้ ับการยกเวน้ ได้
สาระการเรยี นรู้
1. เงินได้พึงประเมนิ ท่ีได้รับการยกเวน้
กจิ กรรมการเรียนการสอน

ขัน้ นาเข้าสูบ่ ทเรยี น
1. ผู้สอนทบทวนความรู้เดิมที่ได้ศึกษามาแล้ว เพื่อให้สัมพันธ์กับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ใหม่ และ
ประเมนิ ผลโดยการถาม-ตอบ
2. แจง้ จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้
ขั้นสอน
3. ผู้สอนอภิปรายหัวข้อตามสาระการเรียนรู้ เรื่อง เงินได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้น และ
ยกตัวอย่างประกอบ
4. มอบหมายให้ผ้เู รียนศึกษาค้นคว้าตามหวั ขอ้ สาระการเรียนรูท้ กุ คน
5. สุม่ ผู้เรยี นบางคน เสนอผลงานหน้าช้ันเรยี น และให้เพือ่ นๆ คนอ่นื แสดงความคดิ เหน็
6. ผ้เู รยี นทาแบบประเมนิ ผลการเรยี นรู้หลงั เรียนหน่วยท่ี 1 ตอนที่ 1 และ ตอนท่ี 2

ขัน้ สรุปและการประยกุ ต์
7. ผสู้ อนและผเู้ รียนสรปุ สาระสาคญั โดยการซักถาม และแสดงความคิดเหน็ ร่วมกัน
8. ผู้เรยี นทาใบงานท่ี 1.5
การวัดและการประเมนิ ผล

วิธวี ดั ผล
1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
2. สงั เกตพฤตกิ รรมการทางานกลมุ่
3. ตรวจแบบประเมนิ ผลการเรยี นรู้ ใบงาน และแบบทดสอบ
เคร่ืองมอื วดั ผล
1. แบบสังเกตพฤตกิ รรมรายบุคคล
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
3. แบบประเมินผลการเรยี นรู้ ใบงาน และแบบทดสอบหลงั เรียนหนว่ ยที่ 1

เกณฑ์การประเมินผล
1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบคุ คล เกณฑผ์ า่ น ตอ้ งไม่มีชอ่ งปรับปรุง
2. ผู้เรียนต้องเกิดพฤติกรรมทั้ง 5 อย่าง ครบตามแบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม จึงถือว่า

ผา่ นเกณฑ์
3. แบบประเมินผลการเรียนรู้หลังเรียนหน่วยที่ 1 ใบงานและแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1

เกณฑ์ผ่านทาถกู ตอ้ งครึ่งหนึง่
4. แบบประเมินคุณธรรม จรยิ ธรรม ค่านยิ ม คณุ ลกั ษณะอันพึงประสงค์และบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิ พอเพยี ง คะแนนข้นึ อยู่กบั การประเมินตามสภาพจริง
สือ่ การเรียนรู้ / แหล่งการเรยี นรู้

สือ่ สง่ิ พมิ พ์

หนังสอื เรียนวชิ าการบัญชีภาษีเงนิ ได้บุคคลธรรมดา (20201-2005) ของวรรณา วงศว์ ิวฒั น์

บจก.สานกั พิมพ์เอมพนั ธ์

สอื่ โสตทัศน์
PowerPoint

บนั ทกึ หลงั การสอน

1. ผลการจัดการเรยี นรตู้ ามแผนการสอน

1.1 วนั เดอื น ปี ................สอนคร้ังท่ี ........... สาขา/ชัน้ ปี ......................จานวนผเู้ รยี น..................................คน

มาเรยี นปกติ...........คน ขาดเรียน.......................คน ลาป่วย.......................คน ลากจิ ................คน มาสาย.................คน

1.2 หัวขอ้ เรอื่ ง/เนือ้ หา สาระ : …………………….…………………………………………………….……..........................................

 สอนครบตามหัวขอ้ เรื่องในแผนฯ  สอนไมค่ รบเน่อื งจาก......................................................................

1.3 กจิ กรรม/วิธีการสอน

 ครแู นะนาและบอกจดุ ประสงค์  ครอู ธบิ าย/ถาม-ตอบ/สาธติ /.

 ทาแบบทดสอบกอ่ นเรียน  ทาแบบทดสอบหลงั เรียน

 ทาแบบฝกึ หัด/โจทย์ปญั หา  ทาใบกจิ กรรม/ใบงาน

 อื่นระบ)ุ ........................................................................................................................................................

1.4 สือ่ การเรียนรู้/แหลง่ การเรียนรู้ : …..…………………………………………………………………………………………..………..……

2. ผลการเรียนรขู้ องผูเ้ รียน/ผลการสอนของคร/ู ปัญหาทพ่ี บ

2.1 การวัดผลและประเมินผล/ผลการเรียนรู้ของผเู้ รยี น : ……………………………………………………………………….…………

........................................................................................................................ ...........................................................................

2.2 สมรรถนะท่ผี ู้เรียนได้รบั : ......................................................................................................................................

........................................................................................................................................ ...........................................................

2.3 สอดแทรกคณุ ธรรม จริยธรรม และคา่ นิยม : ..……………………………………………………………………………………………

……………........................................................................................................................ ...............................................................

2.4 ผลการสอนของครู : ..………………………………………………………………….…………………………………………………………..

…….......................................................................................................................................................... ……………………………….

2.5 ปัญหาท่นี าไปสูก่ ารวจิ ยั :……………………………..……………………....….………………………………………………………………

……………........................................................................................................................ ..............................................................

3. แนวทางการพฒั นาคณุ ภาพการสอน

3.1 ผลการใช้และปรับปรุงแผนการสอนครัง้ นี้ :

……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..

……………........................................................................................................................ ...............................................................

3.2 แนวทางพัฒนาคณุ ภาพวิธีสอน/สอ่ื /การวดั ผล/เอกสารช่วยสอน

............................................................................................................................. ........................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเนน้ สมรรถนะ ท่ี 4 หน่วยที่ 2
ช่ือหนว่ ย การหักคา่ ใชจ้ ่ายและค่าลดหย่อน
สอนครั้งที่ 7 - 8
ชัว่ โมงรวม 20

จานวนชั่วโมง 5

สาระสาคญั

การคานวณภาษีเงินได้ กฎหมายยอมใหห้ ักค่าใชจ้ ่าย คา่ ลดหย่อน และเงนิ บรจิ าค (ถ้ามี) โดยกรมสรรพากรไดก้ าหนด
หลกั เกณฑ์ไว้ให้ผมู้ เี งินได้พึงปฏบิ ัติ เพื่อให้การคานวณภาษีเงินไดป้ ระจาปีถูกตอ้ ง ตรงกับความเป็นจริง

อย่างไรก็ตาม มเี งินได้พึงประเมินบางประเภททกี่ ฎหมายไม่ยอมใหห้ กั คา่ ใช้จา่ ย และเงินได้พึงประเมินบางประเภท
ได้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้

สาหรบั เงินบริจาคนั้น หากผมู้ ีเงนิ ไดม้ ีความประสงคจ์ ะนาไปหกั ลดหย่อน ควรตรวจสอบจากเวบ็ ไซต์ของกรมสรรพากร
(www.rd.go.th) กอ่ น หากมรี ายช่อื จึงจะสามารถนาไปหักลดหย่อนได้

สมรรถนะประจาหนว่ ย

แสดงความรู้เก่ยี วกับการหักค่าใช้จ่ายและคา่ ลดหย่อน

จุดประสงค์การเรียนรู้

ดา้ นความรู้
1. มีความรคู้ วามเขา้ ใจเร่อื งการหักค่าใช้จา่ ย
ดา้ นทกั ษะ
1. อธิบายการหักค่าใช้จา่ ยได้และหลักเกณฑ์การหักคา่ ใชจ้ า่ ยได้

สาระการเรยี นรู้

1. การหกั คา่ ใชจ้ ่าย

กิจกรรมการเรยี นการสอน

ขน้ั นาเข้าสบู่ ทเรียน
1. ผสู้ อนทบทวนความรู้เดิมท่ีได้ศกึ ษามาแล้ว เพ่ือใหส้ มั พันธ์กับเน้อื หาสาระการเรียนรูใ้ หม่ และประเมินผลโดยการ

ถาม-ตอบ
2. แจ้งจดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้
ข้นั สอน
3. ผ้สู อนอภปิ รายหัวขอ้ ตามสาระการเรียนรู้ เรอ่ื งการหกั คา่ ใชจ้ า่ ย และยกตัวอยา่ งประกอบ
4. มอบหมายใหผ้ ู้เรยี นศกึ ษาคน้ คว้าตามหวั ข้อสาระการเรยี นรทู้ กุ คน
5. สุ่มผูเ้ รยี นบางคน เสนอผลงานหนา้ ชั้นเรียน และใหเ้ พอื่ นๆ คนอน่ื แสดงความคิดเหน็
6. ผู้เรยี นทาแบบประเมินผลการเรียนรู้หลังเรียนหน่วยท่ี 2 ตอนที่ 2 และใบงานท่ี 2.1 และ 2.2

ขนั้ สรปุ และการประยุกต์
7. ผสู้ อนและผเู้ รยี นสรุปสาระสาคญั โดยการซกั ถาม และแสดงความคดิ เห็นร่วมกัน
8. ผเู้ รยี นทาใบงานที่ 2.4 และ 2.5

การวดั และการประเมินผล

วิธีวัดผล
1. สังเกตพฤตกิ รรมรายบุคคล
2. สังเกตพฤตกิ รรมการทางานกลุ่ม
3. ตรวจแบบประเมนิ ผลการเรียนรู้และใบงาน
เครอ่ื งมอื วดั ผล
1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
2. แบบสงั เกตพฤติกรรมการทางานกลมุ่
3. แบบประเมนิ ผลการเรยี นรู้และใบงาน
เกณฑ์การประเมินผล
1. แบบสงั เกตพฤติกรรมรายบุคคล เกณฑผ์ ่าน ตอ้ งไมม่ ีชอ่ งปรับปรุง
2. ผูเ้ รยี นต้องเกิดพฤตกิ รรมทั้ง 5 อย่าง ครบตามแบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลมุ่ จงึ ถอื ว่า ผ่านเกณฑ์
3. แบบประเมินผลการเรียนรู้หลังเรียนหน่วยที่ และใบงาน เกณฑ์ผา่ น ทาถูกต้องครึ่งหน่ึง
4. แบบประเมนิ คณุ ธรรม จรยิ ธรรม คา่ นยิ ม คณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์และบูรณาการหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง คะแนนขึ้นอยกู่ บั การประเมนิ ตามสภาพจรงิ

ส่อื การเรยี นรู้ / แหล่งการเรยี นรู้

สื่อสง่ิ พมิ พ์

หนังสือเรียนวิชาการบัญชีภาษีเงนิ ได้บุคคลธรรมดา (20201-2005) ของวรรณา วงศ์ววิ ฒั น์

บจก.สานกั พิมพเ์ อมพันธ์

ส่ือโสตทัศน์
PowerPoint

บนั ทึกหลังการสอน

1. ผลการจดั การเรียนรตู้ ามแผนการสอน

1.1 วัน เดอื น ปี ................สอนครั้งท่ี ........... สาขา/ช้ันปี ......................จานวนผเู้ รยี น..................................คน

มาเรียนปกต.ิ ..........คน ขาดเรยี น.......................คน ลาปว่ ย.......................คน ลากิจ................คน มาสาย.................คน

1.2 หวั ข้อเรื่อง/เน้ือหา สาระ : …………………….…………………………………………………….……..........................................

 สอนครบตามหวั ข้อเรอื่ งในแผนฯ  สอนไม่ครบเนื่องจาก......................................................................

1.3 กจิ กรรม/วิธีการสอน

 ครูแนะนาและบอกจุดประสงค์  ครอู ธบิ าย/ถาม-ตอบ/สาธิต/.

 ทาแบบทดสอบก่อนเรียน  ทาแบบทดสอบหลังเรียน

 ทาแบบฝกึ หดั /โจทยป์ ญั หา  ทาใบกิจกรรม/ใบงาน

 อน่ื ระบุ)........................................................................................................................................................

1.4 สอื่ การเรียนรู้/แหลง่ การเรียนรู้ : …..…………………………………………………………………………………………..………..……

2. ผลการเรียนรขู้ องผู้เรยี น/ผลการสอนของคร/ู ปญั หาทีพ่ บ

2.1 การวัดผลและประเมนิ ผล/ผลการเรยี นรู้ของผเู้ รียน : ……………………………………………………………………….…………

...................................................................................................................................................................................................

2.2 สมรรถนะทีผ่ เู้ รียนได้รบั : ......................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

2.3 สอดแทรกคณุ ธรรม จริยธรรม และคา่ นิยม : ..……………………………………………………………………………………………

…………….............................................................................................. .................................................. .......................................

2.4 ผลการสอนของครู : ..………………………………………………………………….…………………………………………………………..

…….......................................................................................................................................................... ……………………………….

2.5 ปญั หาทีน่ าไปสู่การวจิ ัย :……………………………..……………………....….………………………………………………………………

……………......................................................................................................................................................................................

3. แนวทางการพฒั นาคุณภาพการสอน

3.1 ผลการใช้และปรบั ปรงุ แผนการสอนครง้ั นี้ :

……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..

……………........................................................................................................................................ ...............................................

3.2 แนวทางพัฒนาคณุ ภาพวิธีสอน/สื่อ/การวดั ผล/เอกสารช่วยสอน

....................................................................................................................................................... ..............................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

แผนการจดั การเรยี นรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ ท่ี 5 หน่วยที่ 2
ชอื่ หน่วย การหักค่าใช้จา่ ยและค่าลดหยอ่ น
สอนครง้ั ท่ี 9 - 10
ชัว่ โมงรวม 25

จานวนชัว่ โมง 5

สาระสาคัญ
การคานวณภาษีเงินได้ กฎหมายยอมให้หักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน และเงินบริจาค (ถ้ามี)

โดยกรมสรรพากรไดก้ าหนดหลกั เกณฑ์ไวใ้ หผ้ ู้มีเงนิ ไดพ้ งึ ปฏบิ ัติ เพื่อให้การคานวณภาษีเงินได้ประจาปีถูกต้อง
ตรงกบั ความเป็นจริง

อย่างไรก็ตาม มเี งินได้พึงประเมนิ บางประเภทที่กฎหมายไม่ยอมให้หักค่าใช้จ่าย และเงินได้พึงประเมิน
บางประเภทไดร้ ับการยกเวน้ ภาษีเงินได้

สาหรับเงนิ บรจิ าคนั้น หากผู้มีเงินได้มีความประสงค์จะนาไปหักลดหย่อน ควรตรวจสอบจากเว็บไซต์
ของกรมสรรพากร (www.rd.go.th) ก่อน หากมรี ายชื่อจึงจะสามารถนาไปหกั ลดหยอ่ นได้
สมรรถนะประจาหน่วย

แสดงความร้เู กยี่ วกับการหกั ค่าใชจ้ า่ ยและค่าลดหย่อน
จุดประสงคก์ ารเรยี นรู้

ด้านความรู้
1. มคี วามรูค้ วามเข้าใจการหกั ลดหยอ่ นและเงนิ บริจาค
ด้านทกั ษะ
1. อธบิ ายการหักลดหยอ่ นและเงนิ บรจิ าคได้
2. คานวณคา่ ลดหย่อนและเงนิ บริจาคได้
สาระการเรยี นรู้
1. การหกั ลดหยอ่ นและเงนิ บรจิ าค
กิจกรรมการเรียนการสอน

ขัน้ นาเขา้ สู่บทเรยี น
1. ผสู้ อนทบทวนความรเู้ ดิมที่ไดศ้ กึ ษามาแล้ว เพือ่ ใหส้ มั พันธ์กับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ใหม่ และประเมินผล
โดยการถาม-ตอบ
2. แจ้งจดุ ประสงค์การเรียนรู้

ขน้ั สอน
3. ผสู้ อนอภิปรายหัวข้อตามสาระการเรยี นรู้ เรื่องการหกั ลดหยอ่ นและเงินบริจาคและยกตวั อยา่ งประกอบ
4. มอบหมายใหผ้ ู้เรยี นศึกษาค้นควา้ ตามหวั ขอ้ สาระการเรียนรูท้ ุกคน
5. สมุ่ ผเู้ รยี นบางคน เสนอผลงานหนา้ ชัน้ เรยี น และใหเ้ พอ่ื นๆ คนอ่นื แสดงความคิดเห็น

6. ผเู้ รียนทาแบบประเมินผลการเรยี นรู้หลงั เรียนหน่วยท่ี 2 ตอนที่ 2
ข้นั สรปุ และการประยุกต์

7. ผสู้ อนและผู้เรียนสรปุ สาระสาคัญ โดยการซักถาม และแสดงความคดิ เห็นรว่ มกนั
8. ผเู้ รยี นทาใบงานท่ี 2.6 และ 2.7

การวัดและการประเมนิ ผล

วิธีวดั ผล
1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
2. สังเกตพฤตกิ รรมการทางานกล่มุ
3. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้และใบงาน
เคร่ืองมือวดั ผล
1. แบบสงั เกตพฤตกิ รรมรายบคุ คล
2. แบบสังเกตพฤตกิ รรมการทางานกลมุ่
3. แบบประเมนิ ผลการเรยี นรู้และใบงาน
เกณฑก์ ารประเมินผล
1. แบบสังเกตพฤตกิ รรมรายบุคคล เกณฑผ์ ่าน ตอ้ งไม่มชี อ่ งปรบั ปรงุ
2. ผู้เรียนต้องเกิดพฤติกรรมทั้ง 5 อย่าง ครบตามแบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม จึงถือว่า

ผ่านเกณฑ์
3. แบบประเมินผลการเรยี นรู้หลงั เรียนหน่วยที่ 2 และใบงาน เกณฑผ์ า่ น ทาถูกต้องครงึ่ หนง่ึ
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านยิ ม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง คะแนนข้นึ อยูก่ ับการประเมินตามสภาพจรงิ
สอ่ื การเรียนรู้ / แหลง่ การเรยี นรู้

ส่อื ส่ิงพมิ พ์

หนังสอื เรยี นวิชาการบญั ชภี าษเี งินได้บคุ คลธรรมดา (20201-2005) ของวรรณา วงศ์วิวฒั น์

บจก.สานกั พมิ พเ์ อมพนั ธ์

ส่อื โสตทศั น์
PowerPoint

บันทึกหลงั การสอน

1. ผลการจดั การเรียนรูต้ ามแผนการสอน

1.1 วนั เดอื น ปี ................สอนคร้ังท่ี ........... สาขา/ชน้ั ปี ......................จานวนผเู้ รยี น..................................คน

มาเรียนปกติ...........คน ขาดเรยี น.......................คน ลาป่วย.......................คน ลากจิ ................คน มาสาย.................คน

1.2 หัวข้อเรื่อง/เน้อื หา สาระ : …………………….…………………………………………………….……..........................................

 สอนครบตามหวั ข้อเร่ืองในแผนฯ  สอนไม่ครบเนื่องจาก......................................................................

1.3 กิจกรรม/วิธกี ารสอน

 ครูแนะนาและบอกจดุ ประสงค์  ครูอธิบาย/ถาม-ตอบ/สาธติ /.

 ทาแบบทดสอบกอ่ นเรียน  ทาแบบทดสอบหลงั เรียน

 ทาแบบฝกึ หัด/โจทยป์ ญั หา  ทาใบกิจกรรม/ใบงาน

 อ่นื ระบุ)........................................................................................................................................................

1.4 สอ่ื การเรียนร้/ู แหลง่ การเรียนรู้ : …..…………………………………………………………………………………………..………..……

2. ผลการเรียนร้ขู องผู้เรยี น/ผลการสอนของคร/ู ปญั หาท่พี บ

2.1 การวัดผลและประเมินผล/ผลการเรยี นรู้ของผู้เรยี น : ……………………………………………………………………….…………

........................................................................................................................ ...........................................................................

2.2 สมรรถนะท่ผี เู้ รียนได้รบั : ......................................................................................................................................

........................................................................................................................................ ...........................................................

2.3 สอดแทรกคณุ ธรรม จริยธรรม และค่านยิ ม : ..……………………………………………………………………………………………

……………........................................................................................................................ ...............................................................

2.4 ผลการสอนของครู : ..………………………………………………………………….…………………………………………………………..

…….......................................................................................................................................................... ……………………………….

2.5 ปัญหาทน่ี าไปสู่การวิจยั :……………………………..……………………....….………………………………………………………………

……………........................................................................................................................ ..............................................................

3. แนวทางการพฒั นาคณุ ภาพการสอน

3.1 ผลการใชแ้ ละปรบั ปรุงแผนการสอนครง้ั นี้ :

……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..

……………........................................................................................................................ ...............................................................

3.2 แนวทางพัฒนาคณุ ภาพวิธสี อน/สอ่ื /การวดั ผล/เอกสารช่วยสอน

............................................................................................................................. ........................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

แผนการจดั การเรยี นรมู้ ุ่งเนน้ สมรรถนะ ท่ี 6 หนว่ ยท่ี 2
ชือ่ หนว่ ย การหักค่าใชจ้ า่ ย และค่าลดหย่อน
สอนครัง้ ท่ี 11-12
ชวั่ โมงรวม 30

จานวนชั่วโมง 5

สาระสาคัญ
การคานวณภาษีเงินได้ กฎหมายยอมให้หักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน และเงินบริจาค (ถ้ามี)

โดยกรมสรรพากรได้กาหนดหลักเกณฑ์ไวใ้ หผ้ ูม้ ีเงนิ ไดพ้ ึงปฏิบัติ เพื่อให้การคานวณภาษีเงินได้ประจาปีถูกต้อง
ตรงกบั ความเปน็ จรงิ

อยา่ งไรกต็ าม มเี งนิ ไดพ้ ึงประเมินบางประเภทที่กฎหมายไม่ยอมให้หักค่าใช้จ่าย และเงินได้พึงประเมิน
บางประเภทได้รบั การยกเวน้ ภาษีเงินได้

สาหรบั เงินบริจาคนั้น หากผู้มีเงินได้มีความประสงค์จะนาไปหักลดหย่อน ควรตรวจสอบจากเว็บไซต์
ของกรมสรรพากร (www.rd.go.th) ก่อน หากมีรายชือ่ จงึ จะสามารถนาไปหกั ลดหยอ่ นได้
สมรรถนะประจาหนว่ ย

แสดงความรู้เกี่ยวกบั การหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหยอ่ น
จุดประสงค์การเรียนรู้

ดา้ นความรู้
1. มคี วามรคู้ วามเข้าใจเกยี่ วกบั การหักลดหย่อนและเงินบริจาค
ด้านทกั ษะ
1. อธิบายการหกั ลดหย่อนและเงนิ บริจาคได้
2. คานวณคา่ ลดหย่อนและเงินบริจาคได้
สาระการเรียนรู้
1. การหกั ลดหยอ่ นและเงินบรจิ าค
กิจกรรมการเรยี นการสอน

ขน้ั นาเขา้ สู่บทเรียน
1. ผู้สอนทบทวนความรู้เดิมที่ได้ศึกษามาแล้ว เพื่อให้สัมพันธ์กับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ใหม่ และ
ประเมนิ ผลโดยการถาม-ตอบ
2. แจ้งจุดประสงคก์ ารเรยี นรู้
ขน้ั สอน
3. ผู้สอนอภิปรายหัวขอ้ ตามสาระการเรียนรู้ เรื่อง การหักลดหย่อนและเงินบริจาค ต่อจากสัปดาห์
ก่อนและยกตวั อย่างประกอบ
4. มอบหมายใหผ้ เู้ รยี นศึกษาค้นควา้ ตามหัวข้อสาระการเรยี นร้ทู กุ คน

5. สุ่มผูเ้ รยี นบางคน เสนอผลงานหน้าชัน้ เรียน และใหเ้ พ่อื นๆ คนอ่นื แสดงความคดิ เหน็
6. ผ้เู รยี นทาแบบประเมินผลการเรยี นรู้หลังเรียนหน่วยท่ี 2 ตอนที่ 2
ขน้ั สรุปและการประยุกต์
7. ผสู้ อนและผู้เรยี นสรุปสาระสาคญั โดยการซกั ถาม และแสดงความคิดเห็นรว่ มกัน
8. ผู้เรียนทาใบงานท่ี 2.8 2.9 และ 2.10
การวดั และการประเมนิ ผล

วิธีวดั ผล
1. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
2. สงั เกตพฤตกิ รรมการทางานกลุ่ม
3. ตรวจแบบประเมนิ ผลการเรยี นรู้และใบงาน
เครอื่ งมอื วัดผล
1. ใบงาน
2. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
4. แบบประเมนิ ผลการเรียนรู้และใบงาน
เกณฑก์ ารประเมินผล
1. แบบสังเกตพฤตกิ รรมรายบคุ คล เกณฑ์ผา่ น ต้องไมม่ ชี อ่ งปรับปรงุ
2. ผู้เรียนต้องเกิดพฤติกรรมทั้ง 5 อย่าง ครบตามแบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม จึงถือว่า

ผา่ นเกณฑ์
3. แบบประเมินผลการเรียนรู้หลงั เรยี นหนว่ ยที่ 2 และใบงาน เกณฑผ์ ่าน ทาถูกต้องครึง่ หนึง่
4. แบบประเมินคณุ ธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และบูรณาการหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจ
พอเพยี ง คะแนนข้นึ อยกู่ ับการประเมินตามสภาพจริง

สอ่ื การเรยี นรู้ / แหลง่ การเรียนรู้

สอ่ื สิง่ พิมพ์

หนงั สอื เรยี นวชิ าการบญั ชภี าษเี งินไดบ้ คุ คลธรรมดา (20201-2005) ของวรรณา วงศ์ววิ ฒั น์

บจก.สานกั พิมพเ์ อมพันธ์

สื่อโสตทัศน์
PowerPoint

บนั ทกึ หลงั การสอน

1. ผลการจดั การเรียนร้ตู ามแผนการสอน

1.1 วัน เดอื น ปี ................สอนคร้ังท่ี ........... สาขา/ชัน้ ปี ......................จานวนผเู้ รยี น..................................คน

มาเรียนปกติ...........คน ขาดเรียน.......................คน ลาปว่ ย.......................คน ลากิจ................คน มาสาย.................คน

1.2 หัวข้อเร่ือง/เน้ือหา สาระ : …………………….…………………………………………………….……..........................................

 สอนครบตามหัวข้อเรอ่ื งในแผนฯ  สอนไมค่ รบเนอ่ื งจาก......................................................................

1.3 กจิ กรรม/วิธีการสอน

 ครแู นะนาและบอกจุดประสงค์  ครอู ธบิ าย/ถาม-ตอบ/สาธิต/.

 ทาแบบทดสอบก่อนเรียน  ทาแบบทดสอบหลงั เรียน

 ทาแบบฝึกหดั /โจทยป์ ัญหา  ทาใบกิจกรรม/ใบงาน

 อน่ื ระบุ)........................................................................................................................................................

1.4 ส่ือการเรียนรู/้ แหล่งการเรียนรู้ : …..…………………………………………………………………………………………..………..……

2. ผลการเรียนรขู้ องผเู้ รียน/ผลการสอนของคร/ู ปัญหาทพี่ บ

2.1 การวัดผลและประเมินผล/ผลการเรียนรู้ของผูเ้ รียน : ……………………………………………………………………….…………

..................................................................................................................................... ..............................................................

2.2 สมรรถนะทผี่ ู้เรียนได้รับ : ......................................................................................................................................

............................................................................................................................. ......................................................................

2.3 สอดแทรกคณุ ธรรม จรยิ ธรรม และคา่ นิยม : ..……………………………………………………………………………………………

……………........................................................................................................................ ...............................................................

2.4 ผลการสอนของครู : ..………………………………………………………………….…………………………………………………………..

…….......................................................................................................................................................... ……………………………….

2.5 ปัญหาทนี่ าไปส่กู ารวิจัย :……………………………..……………………....….………………………………………………………………

……………........................................................................................................................ ..............................................................

3. แนวทางการพฒั นาคุณภาพการสอน

3.1 ผลการใช้และปรับปรงุ แผนการสอนครงั้ นี้ :

……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..

……………........................................................................................................................ ...............................................................

3.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพวิธสี อน/ส่อื /การวัดผล/เอกสารช่วยสอน

............................................................................................................................. ........................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

แผนการจัดการเรียนรมู้ ุ่งเน้นสมรรถนะ ท่ี 7 หน่วยที่ 2
ชื่อหน่วย การหกั ค่าใช้จา่ ยและค่าลดหยอ่ น
สอนคร้ังท่ี 13- 14
ชัว่ โมงรวม 35

จานวนชว่ั โมง 5

สาระสาคญั
การคานวณภาษีเงินได้ กฎหมายยอมให้หักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน และเงินบริจาค (ถ้ามี)

โดยกรมสรรพากรได้กาหนดหลักเกณฑ์ไว้ให้ผู้มเี งินได้พึงปฏบิ ัติ เพื่อให้การคานวณภาษีเงินได้ประจาปีถูกต้อง
ตรงกับความเปน็ จรงิ

อย่างไรก็ตาม มีเงนิ ไดพ้ ึงประเมินบางประเภทที่กฎหมายไม่ยอมให้หักค่าใช้จ่าย และเงินได้พึงประเมิน
บางประเภทไดร้ ับการยกเว้นภาษเี งนิ ได้

สาหรบั เงนิ บริจาคนั้น หากผู้มีเงินได้มีความประสงค์จะนาไปหักลดหย่อน ควรตรวจสอบจากเว็บไซต์
ของกรมสรรพากร (www.rd.go.th) กอ่ น หากมีรายช่ือจงึ จะสามารถนาไปหกั ลดหย่อนได้
สมรรถนะประจาหนว่ ย

แสดงความรู้เกีย่ วกับการหักค่าใช้จ่ายและคา่ ลดหยอ่ น
จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้
1. มคี วามรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบค่าลดหยอ่ นท่ีผ้มู ีเงนิ ได้มสี ทิ ธิขอหักลดหยอ่ นภาษี

ด้านทกั ษะ
1. สามารถตรวจสอบคา่ ลดหย่อนทผ่ี ูม้ เี งนิ ไดม้ ีสิทธขิ อหักลดหย่อนภาษีได้

สาระการเรยี นรู้
1. การตรวจสอบคา่ ลดหย่อนท่ีผมู้ ีเงนิ ไดม้ ีสทิ ธิขอหกั ลดหย่อนภาษี

กจิ กรรมการเรียนการสอน

ข้นั นาเขา้ สบู่ ทเรยี น
1. ผูส้ อนทบทวนความรเู้ ดิมทไ่ี ด้ศกึ ษามาแลว้ เพอ่ื ให้สัมพนั ธ์กับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ใหม่ และประเมินผล
โดยการถาม-ตอบ
2. แจง้ จุดประสงคก์ ารเรียนรู้

ข้นั สอน
3. ผู้สอนอภิปรายหัวข้อตามสาระการเรียนรู้ เรื่อง การตรวจสอบค่าลดหย่อนที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหัก
ลดหยอ่ นภาษีและยกตวั อยา่ งประกอบ
4. มอบหมายให้ผ้เู รียนศึกษาค้นคว้าตามหวั ขอ้ สาระการเรยี นรู้ทกุ คน
5. สุ่มผเู้ รยี นบางคน เสนอผลงานหน้าชนั้ เรยี น และให้เพอื่ นๆ คนอน่ื แสดงความคิดเหน็

6. ผู้เรยี นทาแบบประเมินผลการเรียนรู้หลังเรยี นหนว่ ยท่ี 2 ตอนท่ี 1 และใบงานที่ 2.3
ข้ันสรุปและการประยุกต์

7. ผสู้ อนและผูเ้ รียนสรปุ สาระสาคญั โดยการซักถาม และแสดงความคดิ เหน็ รว่ มกัน
8. ผู้เรยี นทาแบบทดสอบหลังเรียนหนว่ ยที่ 2
การวัดและการประเมนิ ผล

วิธวี ดั ผล
1. สงั เกตพฤตกิ รรมรายบคุ คล
2. สงั เกตพฤติกรรมการทางานกลมุ่
3. ตรวจแบบประเมนิ ผลการเรยี นรู้และใบงาน
เครื่องมือวัดผล
1. แบบสงั เกตพฤตกิ รรมรายบุคคล
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลมุ่
3. แบบประเมินผลการเรยี นรู้ ใบงาน และแบบทดสอบหลงั เรยี นหนว่ ยที่ 2
เกณฑ์การประเมินผล
1. แบบสงั เกตพฤติกรรมรายบุคคล เกณฑผ์ า่ น ตอ้ งไมม่ ีช่องปรบั ปรุง
2. ผ้เู รยี นตอ้ งเกิดพฤตกิ รรมท้ัง 5 อย่าง ครบตามแบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม จึงถือว่าผ่าน

เกณฑ์
3. แบบประเมินผลการเรียนรู้หลังเรียนหน่วยที่ 2 ใบงานและแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 2

เกณฑผ์ า่ น ทาถกู ตอ้ งคร่ึงหนงึ่
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และบูรณาการหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจ
พอเพยี ง คะแนนขึ้นอยูก่ บั การประเมินตามสภาพจริง
สอ่ื การเรียนรู้ / แหลง่ การเรียนรู้

สื่อส่ิงพิมพ์

หนังสอื เรยี นวิชาการบญั ชภี าษเี งนิ ไดบ้ ุคคลธรรมดา (20201-2005) ของวรรณา วงศว์ ิวัฒน์

บจก.สานักพิมพเ์ อมพนั ธ์

ส่ือโสตทศั น์
PowerPoint

บันทึกหลงั การสอน

1. ผลการจดั การเรยี นรูต้ ามแผนการสอน

1.1 วนั เดอื น ปี ................สอนครั้งท่ี ........... สาขา/ชน้ั ปี ......................จานวนผเู้ รยี น..................................คน

มาเรียนปกติ...........คน ขาดเรยี น.......................คน ลาป่วย.......................คน ลากจิ ................คน มาสาย.................คน

1.2 หัวข้อเรื่อง/เนื้อหา สาระ : …………………….…………………………………………………….……..........................................

 สอนครบตามหวั ข้อเรือ่ งในแผนฯ  สอนไมค่ รบเน่อื งจาก......................................................................

1.3 กิจกรรม/วิธกี ารสอน

 ครูแนะนาและบอกจุดประสงค์  ครูอธิบาย/ถาม-ตอบ/สาธติ /.

 ทาแบบทดสอบก่อนเรียน  ทาแบบทดสอบหลงั เรียน

 ทาแบบฝกึ หดั /โจทยป์ ญั หา  ทาใบกจิ กรรม/ใบงาน

 อ่นื ระบุ)........................................................................................................................................................

1.4 สอ่ื การเรียนร้/ู แหล่งการเรียนรู้ : …..…………………………………………………………………………………………..………..……

2. ผลการเรียนร้ขู องผู้เรยี น/ผลการสอนของคร/ู ปญั หาท่พี บ

2.1 การวัดผลและประเมินผล/ผลการเรยี นรู้ของผู้เรยี น : ……………………………………………………………………….…………

..................................................................................................................... ..............................................................................

2.2 สมรรถนะทีผ่ เู้ รียนได้รบั : ......................................................................................................................................

..................................................................................................................................... ..............................................................

2.3 สอดแทรกคณุ ธรรม จริยธรรม และค่านยิ ม : ..……………………………………………………………………………………………

……………........................................................................................................................ ...............................................................

2.4 ผลการสอนของครู : ..………………………………………………………………….…………………………………………………………..

…….......................................................................................................................................................... ……………………………….

2.5 ปัญหาทนี่ าไปสู่การวิจยั :……………………………..……………………....….………………………………………………………………

……………........................................................................................................................ ..............................................................

3. แนวทางการพฒั นาคณุ ภาพการสอน

3.1 ผลการใชแ้ ละปรบั ปรงุ แผนการสอนครง้ั นี้ :

……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..

……………........................................................................................................................ ...............................................................

3.2 แนวทางพัฒนาคณุ ภาพวิธสี อน/สอ่ื /การวดั ผล/เอกสารช่วยสอน

............................................................................................................................. ........................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

แผนการจัดการเรียนรมู้ ุ่งเนน้ สมรรถนะ ท่ี 8 หน่วยท่ี 3
ชือ่ หน่วย การคานวณภาษี การจัดทาและยื่นแบบแสดงรายการภาษี สอนครง้ั ท่ี 15 -16
ชวั่ โมงรวม 40
เงนิ ได้บุคคลธรรมดา
จานวนชั่วโมง 5

สาระสาคญั
ผู้มหี น้าทีเ่ สียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาควรศึกษาวิธีคานวณภาษีเงินได้ด้วยตนเอง ซึ่งไม่ยุ่งยาก รวมทั้ง

การกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ซึ่งต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสม พร้อมยื่นแบบแสดงรายการ
ภายในระยะเวลาทก่ี รมสรรพากรกาหนด นอกจากน้ผี ู้เสยี ภาษีสามารถยน่ื แบบแสดงรายการและชาระภาษีหรือ
ขอคืนภาษีผ่านระบบเครอข่ายอินเทอร์เน็ต หรือใช้แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ที่พิมพ์จากระบบเครือข่าย
อนิ เทอรเ์ น็ตและใชโ้ ปรแกรมคานวณภาษตี ามแบบแสดงรายการได้ทเี่ ว็บไซตข์ องกรมสรรพากร www.rd.go.th
จะทาให้ประหยัดเวลาและสะดวก นอกจากนั้นยังไม่ต้องเสียเวลาในการคานวณให้ยุ่งยาก เพราะเพียงผู้ทา
รายการกรอกข้อมลู ของผู้มีเงินได้ลงในแบบแสดงรายการ โปรแกรมจะคานวณใหอ้ ัตโนมัติ
สมรรถนะประจาหนว่ ย

แสดงความรู้เกยี่ วกบั วิธคี านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงิน
ไดบ้ ุคคลธรรมดา
จุดประสงค์การเรยี นรู้

ด้านความรู้
1. บอกอตั ราภาษเี งนิ ไดบ้ คุ คลธรรมดาได้

2. มีความรคู้ วามเขา้ ใจในการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงนิ ได้บุคลธรรมดา
ด้านทักษะ

1. อธบิ ายอตั ราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

2. อธิบายการย่นื แบบแสดงรายการภาษเี งินไดบ้ คุ ลธรรมดาได้
สาระการเรียนรู้

1. อัตราภาษเี งินไดบ้ คุ คลธรรมดา

2. การยนื่ แบบแสดงรายการภาษเี งินได้บุคคลธรรมดา
กจิ กรรมการเรียนการสอน

ข้นั นาเขา้ สู่บทเรียน
1. ผู้สอนทบทวนความรู้เดิมที่ได้ศึกษามาแล้ว เพื่อให้สัมพันธ์กับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ใหม่ และ
ประเมินผลโดยการถาม-ตอบ
2. แจง้ จดุ ประสงค์การเรียนรู้

ข้นั สอน
3. ผ้สู อนอภิปรายหัวข้อตามสาระการเรยี นรู้ เรื่อง อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและยกตัวอย่างประกอบ
4. มอบหมายให้ผู้เรยี นศกึ ษาค้นคว้าตามหวั ข้อสาระการเรยี นรู้ทกุ คน
5. สุ่มผู้เรยี นบางคน เสนอผลงานหนา้ ชนั้ เรยี น และใหเ้ พือ่ นๆ คนอ่ืนแสดงความคดิ เหน็
ขั้นสรปุ และการประยุกต์
6. ผ้สู อนและผูเ้ รียนสรปุ สาระสาคัญ โดยการซักถาม และแสดงความคดิ เห็นรว่ มกนั
7. ผสู้ อนแนะนาใหผ้ ู้เรียนศึกษาเพม่ิ เติมท่เี ว็บไซตก์ รมสรรพากร
การวดั และการประเมินผล

วิธวี ัดผล
1. สงั เกตพฤติกรรมรายบุคคล
2. สงั เกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม

เคร่ืองมอื วัดผล
1. แบบสังเกตพฤตกิ รรมรายบุคคล
2. แบบสงั เกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
3. แบบประเมนิ ผลการเรยี นรแู้ ละใบงาน

เกณฑก์ ารประเมินผล
1. แบบสงั เกตพฤติกรรมรายบคุ คล เกณฑ์ผา่ น ตอ้ งไมม่ ีช่องปรบั ปรงุ
2. ผู้เรียนต้องเกิดพฤติกรรมทั้ง 5 อย่าง ครบตามแบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม จึงถือว่า
ผา่ นเกณฑ์
3. แบบประเมินผลการเรียนรู้หลังเรยี นหนว่ ยท่ี 3 และใบงาน เกณฑ์ผ่าน ทาถูกตอ้ งคร่งึ หน่ึง
4. แบบประเมนิ คุณธรรม จรยิ ธรรม ค่านยิ ม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และบรู ณาการหลกั ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยี ง คะแนนขึ้นอย่กู ับการประเมนิ ตามสภาพจรงิ
ส่ือการเรียนรู้ / แหลง่ การเรียนรู้

สอ่ื สิ่งพิมพ์
หนงั สือเรียนวิชาการบัญชภี าษีเงินไดบ้ ุคคลธรรมดา (20201-2005) ของวรรณา วงศ์ววิ ัฒน์
บจก.สานกั พมิ พ์เอมพนั ธ์

สื่อโสตทัศน์
PowerPoint

บนั ทึกหลงั การสอน

1. ผลการจดั การเรียนร้ตู ามแผนการสอน

1.1 วัน เดอื น ปี ................สอนคร้ังที่ ........... สาขา/ชนั้ ปี ......................จานวนผเู้ รยี น..................................คน

มาเรียนปกติ...........คน ขาดเรียน.......................คน ลาปว่ ย.......................คน ลากจิ ................คน มาสาย.................คน

1.2 หัวข้อเร่อื ง/เนอ้ื หา สาระ : …………………….…………………………………………………….……..........................................

 สอนครบตามหัวขอ้ เรือ่ งในแผนฯ  สอนไม่ครบเนอ่ื งจาก......................................................................

1.3 กจิ กรรม/วิธกี ารสอน

 ครแู นะนาและบอกจุดประสงค์  ครูอธบิ าย/ถาม-ตอบ/สาธติ /.

 ทาแบบทดสอบก่อนเรียน  ทาแบบทดสอบหลงั เรียน

 ทาแบบฝึกหัด/โจทยป์ ัญหา  ทาใบกิจกรรม/ใบงาน

 อน่ื ระบุ)........................................................................................................................................................

1.4 ส่อื การเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : …..…………………………………………………………………………………………..………..……

2. ผลการเรียนรขู้ องผูเ้ รยี น/ผลการสอนของคร/ู ปัญหาทพ่ี บ

2.1 การวัดผลและประเมินผล/ผลการเรยี นรู้ของผู้เรียน : ……………………………………………………………………….…………

...................................................................................................................................................................................................

2.2 สมรรถนะท่ผี ู้เรียนได้รับ : ......................................................................................................................................

............................................................................................................................. ......................................................................

2.3 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และคา่ นิยม : ..……………………………………………………………………………………………

……………........................................................................................................................ ...............................................................

2.4 ผลการสอนของครู : ..………………………………………………………………….…………………………………………………………..

…….......................................................................................................................................................... ……………………………….

2.5 ปัญหาที่นาไปสกู่ ารวิจัย :……………………………..……………………....….………………………………………………………………

……………........................................................................................................................ ..............................................................

3. แนวทางการพฒั นาคุณภาพการสอน

3.1 ผลการใชแ้ ละปรับปรงุ แผนการสอนครงั้ นี้ :

……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..

……………........................................................................................................................ ...............................................................

3.2 แนวทางพัฒนาคณุ ภาพวิธสี อน/สือ่ /การวัดผล/เอกสารช่วยสอน

............................................................................................................................. ........................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

แผนการจดั การเรียนรมู้ ุ่งเน้นสมรรถนะ ท่ี 9 หน่วยท่ี 3
ช่อื หน่วย การคานวณภาษี การจดั ทาและย่ืนแบบแสดงรายการภาษี สอนครง้ั ท่ี 17 -18
ชัว่ โมงรวม 45
เงินได้บุคคลธรรมดา
จานวนชัว่ โมง 5

สาระสาคญั
ผ้มู หี นา้ ทเี่ สียภาษีเงนิ ได้บคุ คลธรรมดาควรศึกษาวิธีคานวณภาษีเงินได้ด้วยตนเอง ซึ่งไม่ยุ่งยาก รวมทั้ง

การกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ซึ่งต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสม พร้อมยื่นแบบแสดงรายการ
ภายในระยะเวลาท่กี รมสรรพากรกาหนด นอกจากนผี้ ู้เสยี ภาษสี ามารถยน่ื แบบแสดงรายการและชาระภาษีหรือ
ขอคืนภาษีผ่านระบบเครอข่ายอินเทอร์เน็ต หรือใช้แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ที่พิมพ์จากระบบเครือข่าย
อินเทอรเ์ น็ตและใชโ้ ปรแกรมคานวณภาษีตามแบบแสดงรายการได้ทเี่ ว็บไซตข์ องกรมสรรพากร www.rd.go.th
จะทาให้ประหยัดเวลาและสะดวก นอกจากนั้นยังไม่ต้องเสียเวลาในการคานวณให้ยุ่งยาก เพราะเพียงผู้ทา
รายการกรอกข้อมลู ของผู้มีเงินไดล้ งในแบบแสดงรายการ โปรแกรมจะคานวณให้อัตโนมัติ
สมรรถนะประจาหนว่ ย

แสดงความรเู้ กี่ยวกับวธิ คี านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงิน

ได้บุคคลธรรมดา
จดุ ประสงค์การเรยี นรู้

ดา้ นความรู้
1. มคี วามเข้าใจในการคานวณภาษีเงนิ ไดบ้ ุคคลธรรมดา

ดา้ นทักษะ
1. สามารถคานวณภาษีเงินไดบ้ ุคคลธรรมดาได้

สาระการเรียนรู้
1. การคานวณภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา

กจิ กรรมการเรียนการสอน

ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1. ผู้สอนทบทวนความรู้เดิมที่ได้ศึกษามาแล้ว เพื่อให้สัมพันธ์กับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ใหม่ และ
ประเมินผลโดยการถาม-ตอบ
2. แจง้ จุดประสงคก์ ารเรยี นรู้
ขน้ั สอน
3. ผู้สอนอภิปรายหัวข้อตามสาระการเรียนรู้ เรื่อง การคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและ
ยกตัวอยา่ งประกอบ
4. มอบหมายใหผ้ เู้ รยี นศึกษาคน้ ควา้ ตามหวั ข้อสาระการเรียนรู้ทุกคน

5. สมุ่ ผู้เรยี นบางคน เสนอผลงานหน้าช้นั เรยี น และใหเ้ พื่อนๆ คนอ่นื แสดงความคิดเห็น
6. ผเู้ รยี นทาแบบประเมนิ ผลการเรียนรู้หลังเรียนหน่วยท่ี 3 ตอนที่ 2 และใบงานท่ี 3.1 และ 3.2
ข้นั สรุปและการประยุกต์
7. ผูส้ อนและผู้เรยี นสรุปสาระสาคญั โดยการซกั ถาม และแสดงความคดิ เหน็ ร่วมกนั
8. ผเู้ รียนทาใบงานท่ี 3.3 และ 3.4
การวัดและการประเมนิ ผล

วธิ ีวดั ผล
1. สังเกตพฤติกรรมรายบคุ คล
2. สังเกตพฤตกิ รรมการทางานกลุ่ม
3. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้และใบงาน
เครื่องมือวดั ผล
1. แบบสงั เกตพฤติกรรมรายบคุ คล
2. แบบสังเกตพฤตกิ รรมการทางานกล่มุ
3. แบบประเมนิ ผลการเรยี นรู้และใบงาน
เกณฑ์การประเมนิ ผล
1. แบบสงั เกตพฤติกรรมรายบคุ คล เกณฑผ์ ่าน ตอ้ งไม่มีช่องปรบั ปรุง
2. ผู้เรียนต้องเกิดพฤติกรรมทั้ง 5 อย่าง ครบตามแบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม จึงถือว่า
ผา่ นเกณฑ์
3. แบบประเมนิ ผลการเรียนรู้หลังเรยี นหนว่ ยที่ 3 และใบงาน เกณฑ์ผ่าน ทาถูกตอ้ งครึ่งหนงึ่
4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คณุ ลักษณะอนั พงึ ประสงค์และบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยี ง คะแนนข้ึนอย่กู ับการประเมนิ ตามสภาพจริง
สือ่ การเรยี นรู้ / แหล่งการเรยี นรู้

ส่อื สิ่งพิมพ์

หนงั สือเรียนวิชาการบัญชีภาษเี งินได้บุคคลธรรมดา (20201-2005) ของวรรณา วงศ์วิวัฒน์

บจก.สานักพิมพเ์ อมพนั ธ์

ส่ือโสตทศั น์
PowerPoint

บันทึกหลงั การสอน

1. ผลการจดั การเรยี นรู้ตามแผนการสอน

1.1 วัน เดือน ปี ................สอนครั้งท่ี ........... สาขา/ชัน้ ปี ......................จานวนผเู้ รยี น..................................คน

มาเรยี นปกติ...........คน ขาดเรยี น.......................คน ลาปว่ ย.......................คน ลากจิ ................คน มาสาย.................คน

1.2 หัวข้อเรื่อง/เนื้อหา สาระ : …………………….…………………………………………………….……..........................................

 สอนครบตามหวั ขอ้ เรือ่ งในแผนฯ  สอนไม่ครบเน่ืองจาก......................................................................

1.3 กิจกรรม/วิธกี ารสอน

 ครแู นะนาและบอกจดุ ประสงค์  ครอู ธิบาย/ถาม-ตอบ/สาธิต/.

 ทาแบบทดสอบกอ่ นเรียน  ทาแบบทดสอบหลงั เรียน

 ทาแบบฝกึ หดั /โจทยป์ ญั หา  ทาใบกิจกรรม/ใบงาน

 อ่นื ระบุ)........................................................................................................................................................

1.4 สอื่ การเรียนร้/ู แหล่งการเรียนรู้ : …..…………………………………………………………………………………………..………..……

2. ผลการเรียนร้ขู องผูเ้ รยี น/ผลการสอนของครู/ปัญหาท่พี บ

2.1 การวัดผลและประเมินผล/ผลการเรียนรู้ของผ้เู รยี น : ……………………………………………………………………….…………

............................................................................................................................. ......................................................................

2.2 สมรรถนะทผ่ี เู้ รียนได้รบั : ......................................................................................................................................

............................................................................................................................. ......................................................................

2.3 สอดแทรกคณุ ธรรม จรยิ ธรรม และค่านยิ ม : ..……………………………………………………………………………………………

……………........................................................................................................................ ...............................................................

2.4 ผลการสอนของครู : ..………………………………………………………………….…………………………………………………………..

…….......................................................................................................................................................... ……………………………….

2.5 ปัญหาท่ีนาไปส่กู ารวิจัย :……………………………..……………………....….………………………………………………………………

……………........................................................................................................................ ..............................................................

3. แนวทางการพฒั นาคุณภาพการสอน

3.1 ผลการใช้และปรบั ปรงุ แผนการสอนครง้ั นี้ :

……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..

……………........................................................................................................................ ...............................................................

3.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพวิธสี อน/ส่ือ/การวดั ผล/เอกสารช่วยสอน

............................................................................................................................. ........................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

แผนการจดั การเรียนรู้มุ่งเนน้ สมรรถนะ ท่ี 10 หน่วยท่ี -

ช่อื หนว่ ย ทดสอบกลางภาคเรียน สอนครัง้ ท่ี 19 - 20
ชั่วโมงรวม 50

จานวนชวั่ โมง 5

สาระสาคัญ

การทดสอบเป็นการประเมนิ ผลการเรียนรู้และผู้เรยี น และปรบั ปรุงการสอนของครเู พอ่ื ใหเ้ กิดผลสมั ฤทธ์ิทางการเรียน
เพิม่ ขึ้น

จุดประสงค์การเรยี นรู้

1.ผูเ้ รยี นเกิดการเรียนรเู้ นื้อหาสาระ และนาความคดิ รวบยอดไปประยุกต์ใช้ต่อไป

สมรรถนะประจาหนว่ ย

สามารถทาแบบทดสอบผ่านตามเกณฑ์

สาระการเรียนรู้

1. การคานวณภาษเี งินได้บคุ คลธรรมดา
2. การกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงนิ บุคคลธรรมดา

กจิ กรรมการเรยี นการสอน

ดาเนนิ การจดั การสอบตามตารางทวี่ ิทยาลยั กาหนด

บนั ทึกหลงั การสอบ

1. ผลการจดั การเรียนร้ตู ามแผนการสอน

1.1 วัน เดอื น ปี ................สอนคร้ังท่ี ........... สาขา/ชนั้ ปี ......................จานวนผเู้ รยี น..................................คน

มาเรียนปกติ...........คน ขาดเรียน.......................คน ลาปว่ ย.......................คน ลากจิ ................คน มาสาย.................คน

1.2 หัวข้อเรอ่ื ง/เนอ้ื หา สาระ : …………………….…………………………………………………….……..........................................

 สอนครบตามหัวขอ้ เรือ่ งในแผนฯ  สอนไม่ครบเนอ่ื งจาก......................................................................

1.3 กจิ กรรม/วิธกี ารสอน

 ครแู นะนาและบอกจุดประสงค์  ครูอธบิ าย/ถาม-ตอบ/สาธติ /.

 ทาแบบทดสอบก่อนเรียน  ทาแบบทดสอบหลงั เรียน

 ทาแบบฝึกหัด/โจทยป์ ัญหา  ทาใบกิจกรรม/ใบงาน

 อน่ื ระบุ)........................................................................................................................................................

1.4 ส่อื การเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ : …..…………………………………………………………………………………………..………..……

2. ผลการเรียนรขู้ องผูเ้ รยี น/ผลการสอนของครู/ปัญหาทพ่ี บ

2.1 การวัดผลและประเมินผล/ผลการเรยี นรู้ของผู้เรียน : ……………………………………………………………………….…………

...................................................................................................................................................................................................

2.2 สมรรถนะท่ผี ู้เรียนได้รับ : ......................................................................................................................................

............................................................................................................................. ......................................................................

2.3 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และคา่ นยิ ม : ..……………………………………………………………………………………………

……………........................................................................................................................ ...............................................................

2.4 ผลการสอนของครู : ..………………………………………………………………….…………………………………………………………..

…….......................................................................................................................................................... ……………………………….

2.5 ปัญหาที่นาไปสกู่ ารวิจัย :……………………………..……………………....….………………………………………………………………

……………........................................................................................................................ ..............................................................

3. แนวทางการพฒั นาคุณภาพการสอน

3.1 ผลการใชแ้ ละปรับปรงุ แผนการสอนครงั้ นี้ :

……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..

……………................................................................................................................... ....................................................................

3.2 แนวทางพัฒนาคณุ ภาพวิธสี อน/สอื่ /การวัดผล/เอกสารช่วยสอน

............................................................................................................................. ........................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

แผนการจัดการเรียนรมู้ ุ่งเน้นสมรรถนะ ท่ี 11 หน่วยท่ี 3

ช่อื หน่วย การคานวณภาษี การจัดทาและยนื่ แบบแสดงรายการภาษี สอนคร้ังท่ี 21 - 22
เงินไดบ้ ุคคลธรรมดา ชวั่ โมงรวม 55

จานวนช่วั โมง 5

สาระสาคัญ
ผู้มหี น้าท่ีเสยี ภาษเี งินได้บุคคลธรรมดาควรศึกษาวิธีคานวณภาษีเงินได้ด้วยตนเอง ซึ่งไม่ยุ่งยาก รวมทั้ง

การกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ซึ่งต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสม พร้อมยื่นแบบแสดงรายการ
ภายในระยะเวลาทีก่ รมสรรพากรกาหนด นอกจากน้ีผู้เสียภาษีสามารถย่นื แบบแสดงรายการและชาระภาษีหรือ
ขอคืนภาษีผ่านระบบเครอข่ายอินเทอร์เน็ต หรือใช้แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ที่พิมพ์จากระบบเครือข่าย
อนิ เทอรเ์ นต็ และใชโ้ ปรแกรมคานวณภาษตี ามแบบแสดงรายการได้ทีเ่ ว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th
จะทาให้ประหยัดเวลาและสะดวก นอกจากนั้นยังไม่ต้องเสียเวลาในการคานวณให้ยุ่งยาก เพราะเพียงผู้ทา
รายการกรอกข้อมลู ของผ้มู เี งินไดล้ งในแบบแสดงรายการ โปรแกรมจะคานวณใหอ้ ตั โนมัติ
สมรรถนะประจาหนว่ ย

แสดงความรเู้ กีย่ วกับวธิ ีคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงิน

ไดบ้ ุคคลธรรมดา
จดุ ประสงค์การเรยี นรู้

ด้านความรู้
1. บอกผมู้ หี น้าทยี่ ื่นแบบแสดงรายการภาษเี งินได้บคุ คลธรรมดาได้
2. บอกกาหนดเวลาในการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีได้
3. บอกสถานทยี่ ่นื แบบแสดงรายการภาษีได้
4. มีความรู้ความเข้าใจเก่ยี วกับการชาระภาษี
5. มคี วามรูค้ วามเข้าใจเก่ียวกบั การขอผอ่ นชาระภาษี
6. บอกความรับผิดกรณีชาระภาษีเกินกาหนดหรือชาระไม่ถกู ต้องได้

ด้านทักษะ
1. อธบิ ายผมู้ หี นา้ ทยี่ ื่นแบบแสดงรายการภาษีเงนิ ไดบ้ ุคคลธรรมดาได้
2. อธบิ ายกาหนดเวลาในการยน่ื แบบแสดงรายการภาษีได้
3. อธิบายสถานทยี่ น่ื แบบแสดงรายการภาษีได้
4. อธบิ ายการชาระภาษีได้
5. อธิบายการขอผอ่ นชาระภาษีได้
6. อธิบายความรบั ผิดกรณีชาระภาษเี กินกาหนดหรอื ชาระไมถ่ ูกต้องได้

สาระการเรียนรู้
1. ผู้มหี น้าทยี่ น่ื แบบแสดงรายการภาษเี งินได้บุคคลธรรมดา
2. กาหนดเวลาในการย่ืนแบบแสดงรายการภาษี
3. สถานที่ย่ืนแบบแสดงรายการภาษี
4. การชาระภาษี
5. การขอผ่อนชาระภาษี
6. ความรับผิดกรณชี าระภาษีเกินกาหนดหรือชาระไม่ถูกต้อง

กจิ กรรมการเรยี นการสอน

ข้ันนาเขา้ สู่บทเรียน
1. ผู้สอนทบทวนความรู้เดิมที่ได้ศึกษามาแล้ว เพื่อให้สัมพันธ์กับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ใหม่ และ
ประเมนิ ผลโดยการถาม-ตอบ

2. แจง้ จดุ ประสงค์การเรียนรู้
ขัน้ สอน
3.ผู้สอนอภิปรายหัวข้อตามสาระการเรียนรู้ เรื่อง ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา กาหนดเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชาระภาษี
การขอผ่อนชาระภาษี และ. ความรับผิดกรณีชาระภาษีเกินกาหนดหรือชาระไม่ถูกต้อง และยกตัวอย่าง
ประกอบ
4.มอบหมายให้ผเู้ รยี นศึกษาคน้ ควา้ ตามหวั ขอ้ สาระการเรียนร้ทู ุกคน
5.สมุ่ ผูเ้ รยี นบางคน เสนอผลงานหนา้ ช้นั เรยี น และให้เพอ่ื นๆ คนอนื่ แสดงความคิดเหน็
6.ผเู้ รยี นทาแบบประเมินผลการเรียนรู้หลงั เรียนหนว่ ยท่ี 3 ตอนท่ี 2 ท้ายหน่วยเรยี น
ขั้นสรุปและการประยุกต์
7.ผสู้ อนและผเู้ รยี นสรุปสาระสาคญั โดยการซกั ถาม และแสดงความคดิ เห็นร่วมกัน
8.ผเู้ รียนทาใบงานที่ 3.10
การวดั และการประเมนิ ผล

วิธวี ดั ผล
1. สังเกตพฤตกิ รรมรายบคุ คล
2. สังเกตพฤตกิ รรมการทางานกล่มุ
3. ตรวจแบบประเมินผลการเรยี นรู้และใบงาน
เครือ่ งมือวดั ผล
1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบคุ คล
2. แบบสงั เกตพฤตกิ รรมการทางานกล่มุ
3. แบบประเมนิ ผลการเรยี นรู้และใบงาน

เกณฑก์ ารประเมินผล
1. แบบสงั เกตพฤติกรรมรายบคุ คล เกณฑผ์ า่ น ตอ้ งไมม่ ีช่องปรับปรุง
2. ผ้เู รียนตอ้ งเกิดพฤตกิ รรมทง้ั 5 อย่าง ครบตามแบบสงั เกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม จงึ ถือว่า
ผ่านเกณฑ์
3. แบบประเมนิ ผลการเรยี นรู้หลังเรียนหน่วยท่ี 3 และใบงาน เกณฑ์ผ่าน ทาถูกต้องครึ่งหนึ่ง
4. แบบประเมินคุณธรรม จรยิ ธรรม คา่ นิยม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิ พอเพียง คะแนนขึน้ อยู่กับการประเมนิ ตามสภาพจริง
ส่อื การเรยี นรู้ / แหล่งการเรียนรู้

สอื่ ส่งิ พมิ พ์

หนังสอื เรียนวิชาการบญั ชีภาษีเงนิ ไดบ้ คุ คลธรรมดา (20201-2005) ของวรรณา วงศว์ ิวฒั น์

บจก.สานกั พิมพ์เอมพนั ธ์

ส่อื โสตทศั น์
PowerPoint

บันทึกหลงั การสอน

1. ผลการจดั การเรียนรูต้ ามแผนการสอน

1.1 วนั เดอื น ปี ................สอนคร้ังท่ี ........... สาขา/ชน้ั ปี ......................จานวนผเู้ รยี น..................................คน

มาเรียนปกติ...........คน ขาดเรยี น.......................คน ลาป่วย.......................คน ลากจิ ................คน มาสาย.................คน

1.2 หัวข้อเรื่อง/เน้อื หา สาระ : …………………….…………………………………………………….……..........................................

 สอนครบตามหวั ขอ้ เร่ืองในแผนฯ  สอนไม่ครบเนื่องจาก......................................................................

1.3 กิจกรรม/วิธกี ารสอน

 ครูแนะนาและบอกจดุ ประสงค์  ครูอธิบาย/ถาม-ตอบ/สาธิต/.

 ทาแบบทดสอบกอ่ นเรียน  ทาแบบทดสอบหลงั เรียน

 ทาแบบฝกึ หดั /โจทยป์ ญั หา  ทาใบกิจกรรม/ใบงาน

 อ่นื ระบุ)........................................................................................................................................................

1.4 สอ่ื การเรียนร้/ู แหล่งการเรียนรู้ : …..…………………………………………………………………………………………..………..……

2. ผลการเรียนร้ขู องผู้เรยี น/ผลการสอนของคร/ู ปญั หาท่พี บ

2.1 การวัดผลและประเมินผล/ผลการเรยี นรู้ของผู้เรยี น : ……………………………………………………………………….…………

..................................................................................................................... ..............................................................................

2.2 สมรรถนะท่ผี เู้ รียนได้รบั : ......................................................................................................................................

..................................................................................................................................... ..............................................................

2.3 สอดแทรกคณุ ธรรม จรยิ ธรรม และค่านยิ ม : ..……………………………………………………………………………………………

……………........................................................................................................................ ...............................................................

2.4 ผลการสอนของครู : ..………………………………………………………………….…………………………………………………………..

…….......................................................................................................................................................... ……………………………….

2.5 ปัญหาทน่ี าไปสู่การวิจัย :……………………………..……………………....….………………………………………………………………

……………........................................................................................................................ ..............................................................

3. แนวทางการพฒั นาคณุ ภาพการสอน

3.1 ผลการใชแ้ ละปรบั ปรงุ แผนการสอนครง้ั นี้ :

……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..

……………........................................................................................................................ ...............................................................

3.2 แนวทางพัฒนาคณุ ภาพวิธสี อน/สอ่ื /การวัดผล/เอกสารช่วยสอน

............................................................................................................................. ........................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

แผนการจัดการเรยี นรมู้ ุ่งเนน้ สมรรถนะ ที่ 12 หน่วยที่ 3
สอนครั้งท่ี 23 - 24
ชอื่ หนว่ ย การคานวณภาษี การจัดทาและยนื่ แบบแสดงรายการภาษี
เงินไดบ้ คุ คลธรรมดา ช่วั โมงรวม 60

จานวนชวั่ โมง 5

สาระสาคญั
ผู้มหี นา้ ทเี่ สยี ภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาควรศึกษาวิธีคานวณภาษีเงินได้ด้วยตนเอง ซึ่งไม่ยุ่งยาก รวมทั้ง

การกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ซึ่งต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสม พร้อมยื่นแบบแสดงรายการ
ภายในระยะเวลาท่ีกรมสรรพากรกาหนด นอกจากน้ผี เู้ สยี ภาษีสามารถยนื่ แบบแสดงรายการและชาระภาษีหรือ
ขอคืนภาษีผ่านระบบเครอข่ายอินเทอร์เน็ต หรือใช้แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ที่พิมพ์จากระบบเครือข่าย
อินเทอรเ์ น็ตและใช้โปรแกรมคานวณภาษีตามแบบแสดงรายการไดท้ ีเ่ ว็บไซตข์ องกรมสรรพากร www.rd.go.th
จะทาให้ประหยัดเวลาและสะดวก นอกจากนั้นยังไม่ต้องเสียเวลาในการคานวณให้ยุ่งยาก เพราะเพียงผู้ทา
รายการกรอกขอ้ มลู ของผมู้ เี งินได้ลงในแบบแสดงรายการ โปรแกรมจะคานวณใหอ้ ัตโนมัติ
สมรรถนะประจาหนว่ ย

แสดงความรูเ้ กย่ี วกับวธิ ีคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงิน

ได้บคุ คลธรรมดา
จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้

ดา้ นความรู้
1. มีความรู้ความเข้าใจในการกรอกแบบแสดงรายการภาษเี งินไดบ้ ุคคลธรรมดา

ดา้ นทกั ษะ
1. สามารถการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงนิ ได้บุคคลธรรมดาได้อย่างถกู ตอ้ ง

สาระการเรียนรู้
1. การกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงนิ ได้บคุ คลธรรมดา

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนาเขา้ สู่บทเรียน
1. ผู้สอนทบทวนความรู้เดิมที่ได้ศึกษามาแล้ว เพื่อให้สัมพันธ์กับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ใหม่ และ
ประเมินผลโดยการถาม-ตอบ
2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
ขั้นสอน
3. ผู้สอนอภิปรายหัวข้อตามสาระการเรียนรู้เรื่อง การกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา และยกตวั อย่างประกอบ
4. มอบหมายใหผ้ ู้เรียนศึกษาคน้ ควา้ ตามหัวขอ้ สาระการเรยี นรูท้ กุ คน

5. ส่มุ ผู้เรียนบางคน เสนอผลงานหน้าช้นั เรยี น และให้เพ่ือนๆ คนอืน่ แสดงความคิดเห็น
6. ผเู้ รยี นทาใบงานท่ี 3.5
ข้ันสรุปและการประยุกต์
7. ผสู้ อนและผู้เรียนสรปุ สาระสาคญั โดยการซักถาม และแสดงความคดิ เห็นร่วมกนั
8. ผเู้ รยี นทาใบงานที่ 3.7
9. ผสู้ อนมอบหมายให้ผเู้ รียนทาใบงานที่ 3.8 และ 3.9
การวดั และการประเมินผล

วธิ วี ัดผล
1. สังเกตพฤตกิ รรมรายบุคคล
2. สังเกตพฤตกิ รรมการทางานกลมุ่
3. ตรวจแบบประเมินผลการเรยี นรู้และใบงาน
เครอื่ งมือวัดผล
1. แบบสังเกตพฤตกิ รรมรายบุคคล
2. แบบสงั เกตพฤติกรรมการทางานกลุม่
3. แบบประเมินผลการเรยี นรู้และใบงาน
เกณฑ์การประเมนิ ผล
1. แบบสงั เกตพฤติกรรมรายบคุ คล เกณฑผ์ า่ น ตอ้ งไมม่ ีชอ่ งปรับปรุง
2. ผู้เรียนต้องเกิดพฤติกรรมทั้ง 5 อย่าง ครบตามแบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม จึงถือว่า
ผา่ นเกณฑ์
3. แบบประเมนิ ผลการเรียนรู้หลงั เรียนหน่วยที่ และใบงาน เกณฑ์ผา่ น ทาถูกตอ้ งคร่งึ หน่ึง
4. แบบประเมินคณุ ธรรม จริยธรรม คา่ นยิ ม คุณลกั ษณะอันพึงประสงค์และบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิ

พอเพยี ง คะแนนขนึ้ อยกู่ บั การประเมินตามสภาพจริง
ส่ือการเรียนรู้ / แหลง่ การเรยี นรู้

สื่อส่ิงพิมพ์

หนงั สอื เรยี นวชิ าการบญั ชีภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา (20201-2005) ของวรรณา วงศ์ววิ ัฒน์

บจก.สานกั พมิ พเ์ อมพันธ์

สือ่ โสตทศั น์
PowerPoint

บันทกึ หลังการสอน

1. ผลการจดั การเรยี นรู้ตามแผนการสอน

1.1 วัน เดือน ปี ................สอนคร้ังท่ี ........... สาขา/ชั้นปี ......................จานวนผเู้ รยี น..................................คน

มาเรยี นปกติ...........คน ขาดเรยี น.......................คน ลาปว่ ย.......................คน ลากิจ................คน มาสาย.................คน

1.2 หัวข้อเรื่อง/เนื้อหา สาระ : …………………….…………………………………………………….……..........................................

 สอนครบตามหัวข้อเรอ่ื งในแผนฯ  สอนไมค่ รบเนอ่ื งจาก......................................................................

1.3 กิจกรรม/วิธกี ารสอน

 ครแู นะนาและบอกจดุ ประสงค์  ครูอธิบาย/ถาม-ตอบ/สาธติ /.

 ทาแบบทดสอบกอ่ นเรียน  ทาแบบทดสอบหลังเรียน

 ทาแบบฝกึ หัด/โจทยป์ ญั หา  ทาใบกิจกรรม/ใบงาน

 อ่นื ระบุ)........................................................................................................................................................

1.4 สอื่ การเรียนร้/ู แหลง่ การเรียนรู้ : …..…………………………………………………………………………………………..………..……

2. ผลการเรียนร้ขู องผูเ้ รยี น/ผลการสอนของครู/ปัญหาที่พบ

2.1 การวัดผลและประเมนิ ผล/ผลการเรียนรู้ของผเู้ รียน : ……………………………………………………………………….…………

............................................................................................................................. ......................................................................

2.2 สมรรถนะทผ่ี เู้ รียนได้รับ : ......................................................................................................................................

............................................................................................................................. ......................................................................

2.3 สอดแทรกคณุ ธรรม จริยธรรม และค่านยิ ม : ..……………………………………………………………………………………………

……………........................................................................................................................ ...............................................................

2.4 ผลการสอนของครู : ..………………………………………………………………….…………………………………………………………..

…….......................................................................................................................................................... ……………………………….

2.5 ปัญหาท่ีนาไปส่กู ารวจิ ยั :……………………………..……………………....….………………………………………………………………

……………........................................................................................................................ ..............................................................

3. แนวทางการพฒั นาคณุ ภาพการสอน

3.1 ผลการใช้และปรับปรุงแผนการสอนครง้ั นี้ :

……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..

……………........................................................................................................................ ...............................................................

3.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพวิธสี อน/ส่ือ/การวดั ผล/เอกสารช่วยสอน

............................................................................................................................. ........................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

แผนการจัดการเรยี นร้มู ุ่งเนน้ สมรรถนะ ที่ 13 หน่วยท่ี 3
สอนครั้งที่ 25 - 26
ช่ือหน่วย การคานวณภาษี การจัดทาและยน่ื แบบแสดงรายการภาษี
เงนิ ไดบ้ ุคคลธรรมดา ชั่วโมงรวม 65

จานวนช่วั โมง 5

สาระสาคญั
ผู้มีหนา้ ท่เี สียภาษเี งนิ ได้บคุ คลธรรมดาควรศึกษาวิธีคานวณภาษีเงินได้ด้วยตนเอง ซึ่งไม่ยุ่งยาก รวมทั้ง

การกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ซึ่งต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสม พร้อมยื่นแบบแสดงรายการ
ภายในระยะเวลาท่ีกรมสรรพากรกาหนด นอกจากนีผ้ ู้เสยี ภาษีสามารถยืน่ แบบแสดงรายการและชาระภาษีหรือ
ขอคืนภาษีผ่านระบบเครอข่ายอินเทอร์เน็ต หรือใช้แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ที่พิมพ์จากระบบเครือข่าย
อนิ เทอร์เนต็ และใชโ้ ปรแกรมคานวณภาษีตามแบบแสดงรายการไดท้ ีเ่ วบ็ ไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th
จะทาให้ประหยัดเวลาและสะดวก นอกจากนั้นยังไม่ต้องเสียเวลาในการคานวณให้ยุ่งยาก เพราะเพียงผู้ทา
รายการกรอกข้อมูลของผมู้ ีเงินไดล้ งในแบบแสดงรายการ โปรแกรมจะคานวณให้อัตโนมตั ิ
สมรรถนะประจาหน่วย

แสดงความร้เู กย่ี วกบั วธิ ีคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงิน

ได้บุคคลธรรมดา
จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้
1. มีความรูค้ วามเขา้ ใจเก่ยี วกับเอกสารประกอบการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเงนิ ได้บคุ คลธรรมดา
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยน่ื แบบ ภ.ง.ด. 90/91 ผ่านอนิ เทอร์เนต็
3. มคี วามร้คู วามเข้าใจเกยี่ วกบั การขอคืนเงินภาษี

ดา้ นทักษะ
1. อธิบายเอกสารประกอบการย่นื แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

2. สามารถยืน่ แบบ ภ.ง.ด. 90/91 ผ่านอินเทอรเ์ น็ตได้
3. อธิบายการขอคนื เงินภาษีได้
สาระการเรยี นรู้
1. เอกสารประกอบการยน่ื แบบแสดงรายการภาษเี งินไดบ้ คุ คลธรรมดา
2. การย่ืนแบบ ภ.ง.ด. 90/91 ผา่ นอินเทอรเ์ น็ต

3. การขอคืนเงนิ ภาษี

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นนาเข้าสบู่ ทเรยี น
1. ผู้สอนทบทวนความรู้เดิมที่ได้ศึกษามาแล้ว เพื่อให้สัมพันธ์กับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ใหม่ และ
ประเมนิ ผลโดยการถาม-ตอบ
2. แจ้งจุดประสงคก์ ารเรียนรู้
ขั้นสอน
3. ผูส้ อนอภปิ รายหัวข้อตามสาระการเรียนรู้เกีย่ วกับเอกสารประกอบการยน่ื แบบแสดงรายการภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา การยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต และการขอคืน เงินภาษี พร้อม
ยกตัวอยา่ งประกอบ
4. มอบหมายใหผ้ เู้ รียนศกึ ษาคน้ ควา้ ตามหัวข้อสาระการเรียนรทู้ กุ คน
5. สุ่มผู้เรียนบางคน เสนอผลงานหนา้ ชนั้ เรยี น และใหเ้ พอื่ นๆ คนอน่ื แสดงความคดิ เห็น
6. ผู้เรยี นทาแบบประเมนิ ผลการเรียนรู้หลงั เรียนหน่วยท่ี 3 ตอนท่ี 1
ขนั้ สรปุ และการประยกุ ต์
7. ผ้สู อนและผู้เรียนสรุปสาระสาคญั โดยการซกั ถาม และแสดงความคดิ เห็นรว่ มกนั
8. ผู้เรียนทาแบบทดสอบหน่วยที่ 3
การวัดและการประเมินผล

วิธีวดั ผล
1. สงั เกตพฤตกิ รรมรายบคุ คล
2. สงั เกตพฤตกิ รรมการทางานกลุม่
3. ตรวจแบบประเมนิ ผลการเรยี นรหู้ นว่ ยที่ 3 และแบบทดสอบหนว่ ยที่ 3
เครื่องมอื วดั ผล
1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกล่มุ
3. แบบประเมนิ ผลการเรียนรู้ ใบงาน และแบบทดสอบหน่วยที่ 3
เกณฑก์ ารประเมนิ ผล
1. แบบสงั เกตพฤตกิ รรมรายบุคคล เกณฑผ์ ่าน ต้องไมม่ ชี ่องปรับปรงุ
2. ผู้เรียนต้องเกิดพฤติกรรมทั้ง 5 อย่าง ครบตามแบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม จึงถือว่า

ผา่ นเกณฑ์
3. แบบประเมินผลการเรยี นรู้หลงั เรียนหนว่ ยท่ี 3 และแบบทดสอบหน่วยที่ 3 เกณฑ์ผา่ น ทาถูกต้อง

คร่งึ หน่งึ

4. แบบประเมนิ คณุ ธรรม จริยธรรม ค่านยิ ม คุณลกั ษณะอันพึงประสงค์และบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยี ง คะแนนขนึ้ อยกู่ ับการประเมนิ ตามสภาพจริง
ส่ือการเรียนรู้ / แหลง่ การเรยี นรู้

สอ่ื สง่ิ พิมพ์

หนงั สอื เรียนวชิ าการบญั ชีภาษเี งินไดบ้ ุคคลธรรมดา (20201-2005) ของวรรณา วงศว์ ิวัฒน์

บจก.สานกั พมิ พ์เอมพนั ธ์

สอ่ื โสตทัศน์
PowerPoint

บนั ทกึ หลังการสอน

1. ผลการจัดการเรียนรูต้ ามแผนการสอน

1.1 วัน เดอื น ปี ................สอนคร้ังที่ ........... สาขา/ชน้ั ปี ......................จานวนผเู้ รยี น..................................คน

มาเรียนปกต.ิ ..........คน ขาดเรยี น.......................คน ลาป่วย.......................คน ลากจิ ................คน มาสาย.................คน

1.2 หวั ขอ้ เรอ่ื ง/เน้อื หา สาระ : …………………….…………………………………………………….……..........................................

 สอนครบตามหวั ข้อเรื่องในแผนฯ  สอนไมค่ รบเนอ่ื งจาก......................................................................

1.3 กิจกรรม/วิธีการสอน

 ครูแนะนาและบอกจดุ ประสงค์  ครูอธิบาย/ถาม-ตอบ/สาธิต/.

 ทาแบบทดสอบกอ่ นเรียน  ทาแบบทดสอบหลังเรียน

 ทาแบบฝึกหัด/โจทย์ปัญหา  ทาใบกิจกรรม/ใบงาน

 อนื่ ระบุ)........................................................................................................................................................

1.4 สอ่ื การเรียนร/ู้ แหลง่ การเรียนรู้ : …..…………………………………………………………………………………………..………..……

2. ผลการเรียนร้ขู องผู้เรยี น/ผลการสอนของคร/ู ปัญหาที่พบ

2.1 การวัดผลและประเมินผล/ผลการเรยี นรู้ของผ้เู รยี น : ……………………………………………………………………….…………

............................................................................................................................. ......................................................................

2.2 สมรรถนะที่ผ้เู รียนได้รบั : ......................................................................................................................................

............................................................................................................................. ......................................................................

2.3 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และคา่ นยิ ม : ..……………………………………………………………………………………………

……………........................................................................................................................ ...............................................................

2.4 ผลการสอนของครู : ..………………………………………………………………….…………………………………………………………..

…….......................................................................................................................................................... ……………………………….

2.5 ปัญหาท่นี าไปสกู่ ารวจิ ยั :……………………………..……………………....….………………………………………………………………

……………..................................................................................................................... .................................................................

3. แนวทางการพฒั นาคุณภาพการสอน

3.1 ผลการใช้และปรบั ปรงุ แผนการสอนครง้ั น้ี :

……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………….................................................................................................................................................... ...................................

3.2 แนวทางพัฒนาคณุ ภาพวิธีสอน/สอ่ื /การวัดผล/เอกสารช่วยสอน

...................................................... .............................................................................................................. .................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

แผนการจัดการเรยี นรมู้ ุ่งเน้นสมรรถนะ ที่ 14 หนว่ ยที่ 4
ช่ือหน่วย ภาษเี งนิ ไดห้ ัก ณ ทจ่ี ่าย และการบันทึกบัญชี
สอนครั้งที่ 27 - 28
ภาษเี งินไดห้ กั ณ ทจ่ี ่าย ช่ัวโมงรวม 70

จานวนชั่วโมง 5

สาระสาคญั
การหักภาษเี งินได้ ณ ที่จ่าย เป็นวิธีการเสียภาษีเงินได้วิธีหนึ่งของผู้มีเงินได้ โดยกฎหมายกาหนดให้ผู้

จา่ ยเงินไดใ้ นบางกรณีทาหนา้ ท่หี กั ภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลกั เกณฑแ์ ละวิธีการที่กฎหมายกาหนดและนาเงินภาษี
ส่งให้กรมสรรพากร เงินภาษที นี่ าส่งดังกล่าวถือเปน็ เครดติ ภาษขี องผมู้ ีเงินได้ เมื่อย่นื แบบแสดงรายการประจาปี
สามารถนาไปเครดติ ภาษีได้
สมรรถนะประจาหน่วย

1. แสดงความร้เู กย่ี วกับภาษีเงินได้หัก ณ ทจ่ี า่ ย
2. คานวณภาษีเงินไดห้ กั ณ ที่จา่ ยและบนั ทึกบัญชี
จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้
ด้านความรู้
1. บอกความหมายของภาษเี งินได้หกั ณ ทจ่ี า่ ยได้
2. บอกวตั ถปุ ระสงคใ์ นการหกั ภาษีเงินได้ ณ ท่จี ่ายได้
3. บอกกฎหมายทีเ่ กย่ี วข้องกบั การหกั ภาษเี งนิ ได้ ณ ท่ีจา่ ยได้
4. บอกผู้มหี น้าที่หกั ภาษีเงินได้ ณ ทจ่ี า่ ยได้
5. บอกความรับผดิ ของผมู้ ีหนา้ ท่ีหกั ภาษีเงนิ ได้ ณ ทจ่ี ่ายได้
ดา้ นทกั ษะ
1. อธบิ ายความหมายของภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจา่ ยได้
2. อธิบายวัตถุประสงคใ์ นการหกั ภาษีเงินได้ ณ ทจ่ี ่ายได้
3. อธิบายกฎหมายท่เี กี่ยวข้องกับการหกั ภาษีเงินได้ ณ ท่จี ่ายได้
4. อธิบายผมู้ ีหน้าทีห่ ักภาษเี งินได้ ณ ทีจ่ า่ ยได้
5. อธิบายความรับผิดของผูม้ ีหนา้ ท่ีหักภาษีเงนิ ได้ ณ ทจ่ี ่ายได้

สาระการเรียนรู้
1. ความหมายของภาษเี งนิ ได้หกั ณ ทจ่ี า่ ย
2. วัตถปุ ระสงค์ในการหักภาษเี งนิ ได้ ณ ทจ่ี ่าย
3. กฎหมายทเ่ี กี่ยวข้องกบั การหกั ภาษีเงินได้ ณ ท่จี ่าย
4. ผูม้ ีหน้าท่หี ักภาษเี งินได้ ณ ทีจ่ า่ ย
5. ความรบั ผดิ ของผู้มหี นา้ ทห่ี กั ภาษเี งนิ ได้ ณ ทีจ่ า่ ย

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขน้ั นาเขา้ สบู่ ทเรยี น
1. ผู้สอนทบทวนความรู้เดิมที่ได้ศึกษามาแล้ว เพื่อให้สัมพันธ์กับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ใหม่ และ
ประเมนิ ผลโดยการถาม-ตอบ
2. แจง้ จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้
ขัน้ สอน
3. ผู้สอนอภิปรายหัวข้อตามสาระการเรียนรู้ เรื่อง ความหมายของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
วตั ถุประสงคใ์ นการหกั ภาษีเงินได้ ณ ทจี่ า่ ย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ผู้มีหน้าที่หัก
ภาษเี งินได้ ณ ท่จี า่ ย และความรับผิดของผ้มู หี น้าท่ีหกั ภาษเี งนิ ได้ ณ ทจ่ี ่าย พรอ้ มยกตัวอยา่ งประกอบ
4. มอบหมายให้ผู้เรียนศึกษาค้นควา้ ตามหัวขอ้ สาระการเรยี นรูท้ ุกคน
5. สุ่มผเู้ รียนบางคน เสนอผลงานหน้าชั้นเรยี น และให้เพ่อื นๆ คนอ่นื แสดงความคดิ เห็น
6. ผู้เรียนทาแบบประเมินผลการเรียนรู้หลังเรียนหน่วยที่ 4 ตอนที่ 2
ข้ันสรปุ และการประยุกต์
7. ผูส้ อนและผเู้ รียนสรปุ สาระสาคัญ โดยการซกั ถาม และแสดงความคิดเหน็ รว่ มกัน
8. ผู้สอนแนะนาให้ผู้เรียนสบื คน้ ขอ้ มลู เรือ่ งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากเว็บไซต์ของกรมสรรพากร
หรอื เวบ็ ไซตอ์ ื่นที่เชอื่ ถอื ได้ เพื่อให้เข้าใจในเนือ้ าเร่อื งภาษเี งินไดห้ ัก ณ ทจ่ี า่ ยมากข้ึน
การวัดและการประเมินผล
วธิ วี ดั ผล
1. สงั เกตพฤตกิ รรมรายบคุ คล
2. สงั เกตพฤติกรรมการทางานกลมุ่
3. ตรวจแบบประเมินผลการเรียนรู้
เคร่อื งมือวดั ผล
1. แบบสงั เกตพฤตกิ รรมรายบคุ คล
2. แบบสงั เกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
3. แบบประเมินผลการเรยี นรู้

เกณฑก์ ารประเมนิ ผล
1. แบบสงั เกตพฤติกรรมรายบคุ คล เกณฑ์ผ่าน ตอ้ งไมม่ ีชอ่ งปรับปรุง
2. ผู้เรียนต้องเกิดพฤติกรรมทั้ง 5 อย่าง ครบตามแบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม จึงถือว่า
ผ่านเกณฑ์
3. แบบประเมนิ ผลการเรียนรู้หลังเรยี นหน่วยท่ี 4 เกณฑผ์ ่าน ทาถูกตอ้ งครง่ึ หนึ่ง
4. แบบประเมินคุณธรรม จรยิ ธรรม ค่านยิ ม คุณลกั ษณะอันพึงประสงค์และบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพยี ง คะแนนขน้ึ อยูก่ ับการประเมินตามสภาพจริง
ส่อื การเรยี นรู้ / แหล่งการเรยี นรู้

สอื่ ส่งิ พมิ พ์

หนังสอื เรยี นวชิ าการบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (20201-2005) ของวรรณา วงศ์ววิ ฒั น์

บจก.สานักพมิ พ์เอมพันธ์

ส่อื โสตทศั น์
PowerPoint

บันทึกหลงั การสอน

1. ผลการจดั การเรยี นรูต้ ามแผนการสอน

1.1 วนั เดอื น ปี ................สอนครั้งท่ี ........... สาขา/ชน้ั ปี ......................จานวนผเู้ รยี น..................................คน

มาเรียนปกติ...........คน ขาดเรยี น.......................คน ลาป่วย.......................คน ลากจิ ................คน มาสาย.................คน

1.2 หัวข้อเรื่อง/เนื้อหา สาระ : …………………….…………………………………………………….……..........................................

 สอนครบตามหวั ขอ้ เรือ่ งในแผนฯ  สอนไม่ครบเนื่องจาก......................................................................

1.3 กิจกรรม/วิธกี ารสอน

 ครูแนะนาและบอกจดุ ประสงค์  ครูอธิบาย/ถาม-ตอบ/สาธติ /.

 ทาแบบทดสอบกอ่ นเรียน  ทาแบบทดสอบหลงั เรียน

 ทาแบบฝกึ หดั /โจทยป์ ญั หา  ทาใบกิจกรรม/ใบงาน

 อ่นื ระบุ)........................................................................................................................................................

1.4 สอ่ื การเรียนร้/ู แหล่งการเรียนรู้ : …..…………………………………………………………………………………………..………..……

2. ผลการเรียนร้ขู องผู้เรยี น/ผลการสอนของคร/ู ปญั หาท่พี บ

2.1 การวัดผลและประเมินผล/ผลการเรยี นรู้ของผู้เรยี น : ……………………………………………………………………….…………

...................................................................................................................................................................................................

2.2 สมรรถนะทีผ่ เู้ รียนได้รบั : ......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... .............................................................

2.3 สอดแทรกคณุ ธรรม จรยิ ธรรม และค่านยิ ม : ..……………………………………………………………………………………………

……………........................................................................................................................ ...............................................................

2.4 ผลการสอนของครู : ..………………………………………………………………….…………………………………………………………..

…….......................................................................................................................................................... ……………………………….

2.5 ปัญหาทนี่ าไปสู่การวิจัย :……………………………..……………………....….………………………………………………………………

……………........................................................................................................................ ..............................................................

3. แนวทางการพฒั นาคณุ ภาพการสอน

3.1 ผลการใชแ้ ละปรบั ปรงุ แผนการสอนครง้ั นี้ :

……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..

……………........................................................................................................................ ...............................................................

3.2 แนวทางพัฒนาคณุ ภาพวิธสี อน/สอ่ื /การวัดผล/เอกสารช่วยสอน

............................................................................................................................. ........................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

แผนการจดั การเรยี นรมู้ ุ่งเน้นสมรรถนะ ท่ี 15 หนว่ ยท่ี 4
ช่อื หนว่ ย ภาษีเงินไดห้ กั ณ ทีจ่ ่าย และการบนั ทึกบัญชี
สอนครงั้ ท่ี 29 - 30
ภาษเี งินได้หัก ณ ที่จา่ ย ชั่วโมงรวม 75

จานวนช่ัวโมง 5

สาระสาคญั
การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย เป็นวิธีการเสียภาษีเงินได้วิธีหนึ่งของผู้มีเงินได้ โดยกฎหมายกาหนดให้ผู้

จ่ายเงนิ ได้ในบางกรณีทาหน้าทห่ี กั ภาษี ณ ท่จี า่ ย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนดและนาเงินภาษี
ส่งใหก้ รมสรรพากร เงนิ ภาษที นี่ าส่งดงั กล่าวถอื เปน็ เครดติ ภาษขี องผู้มีเงนิ ได้ เม่ือย่นื แบบแสดงรายการประจาปี
สามารถนาไปเครดิตภาษไี ด้
สมรรถนะประจาหนว่ ย

1. แสดงความรเู้ ก่ยี วกบั ภาษเี งินได้หกั ณ ทจี่ า่ ย
2. คานวณภาษีเงินไดห้ กั ณ ท่ีจ่ายและบันทึกบญั ชี
จุดประสงคก์ ารเรยี นรู้
ดา้ นความรู้

1. มีความรู้ความเขา้ ใจเกย่ี วกับการคานวณภาษีเงินได้หกั ณ ท่จี ่าย
ด้านทกั ษะ

1. สามารถคานวณภาษเี งินได้หัก ณ ท่ีจ่าย
สาระการเรียนรู้

1. การคานวณภาษเี งนิ ไดห้ กั ณ ที่จ่าย
กิจกรรมการเรยี นการสอน

ขั้นนาเข้าสบู่ ทเรยี น
1. ผู้สอนทบทวนความรู้เดิมที่ได้ศึกษามาแล้ว เพื่อให้สัมพันธ์กับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ใหม่ และ
ประเมินผลโดยการถาม-ตอบ
2. แจ้งจุดประสงค์การเรยี นรู้
ขั้นสอน
3. ผู้สอนอภิปรายหัวข้อตามสาระการเรียนรู้ เรื่อง การคานวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และ
ยกตวั อย่างประกอบ
4. มอบหมายให้ผ้เู รียนศึกษาคน้ คว้าตามหวั ข้อสาระการเรยี นร้ทู กุ คน
5. สมุ่ ผเู้ รยี นบางคน เสนอผลงานหนา้ ชน้ั เรยี น และใหเ้ พ่อื นๆ คนอืน่ แสดงความคดิ เหน็
6. ผ้เู รยี นทาใบงานที่ 4.1 และ 4.2

ขั้นสรุปและการประยุกต์
7. ผู้สอนและผเู้ รียนสรปุ สาระสาคัญ โดยการซกั ถาม และแสดงความคิดเหน็ รว่ มกนั
8. ผู้เรียนทาใบงานที่ 4.3 และ 4.4
9. ผู้สอนมอบหมายใหผ้ ้เู รียนทาใบงานที่ 4.5 เปน็ การบา้ น
การวดั และการประเมินผล
วิธีวดั ผล
1. ตรวจใบงาน
2. สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
3. สงั เกตพฤตกิ รรมการทางานกลุ่ม
เครอ่ื งมอื วัดผล
1. ใบงาน
2. แบบสงั เกตพฤตกิ รรมรายบุคคล
3. แบบสังเกตพฤตกิ รรมการทางานกลุ่ม
เกณฑ์การประเมนิ ผล
1. แบบสงั เกตพฤติกรรมรายบุคคล เกณฑ์ผ่าน ต้องไม่มีช่องปรับปรุง
2. ผู้เรียนต้องเกิดพฤติกรรมทั้ง 5 อย่าง ครบตามแบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม จึงถือว่า
ผา่ นเกณฑ์
3. ใบงาน เกณฑ์ผา่ น ทาถกู ต้องคร่ึงหนึ่ง
4. แบบประเมินคณุ ธรรม จรยิ ธรรม ค่านิยม คณุ ลักษณะอันพึงประสงค์และบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิ พอเพยี ง คะแนนขึ้นอยกู่ บั การประเมินตามสภาพจรงิ
สอ่ื การเรียนรู้ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อส่ิงพิมพ์

หนังสือเรียนวชิ าการบัญชภี าษเี งินไดบ้ คุ คลธรรมดา (20201-2005) ของวรรณา วงศ์วิวัฒน์

บจก.สานกั พมิ พ์เอมพนั ธ์

ส่ือโสตทศั น์
PowerPoint

บันทึกหลังการสอน

1. ผลการจัดการเรยี นรตู้ ามแผนการสอน

1.1 วัน เดือน ปี ................สอนคร้ังท่ี ........... สาขา/ชัน้ ปี ......................จานวนผเู้ รยี น..................................คน

มาเรยี นปกติ...........คน ขาดเรียน.......................คน ลาปว่ ย.......................คน ลากจิ ................คน มาสาย.................คน

1.2 หวั ขอ้ เร่อื ง/เนื้อหา สาระ : …………………….…………………………………………………….……..........................................

 สอนครบตามหวั ข้อเรอ่ื งในแผนฯ  สอนไม่ครบเน่อื งจาก......................................................................

1.3 กิจกรรม/วิธกี ารสอน

 ครแู นะนาและบอกจุดประสงค์  ครอู ธิบาย/ถาม-ตอบ/สาธติ /.

 ทาแบบทดสอบกอ่ นเรียน  ทาแบบทดสอบหลังเรียน

 ทาแบบฝึกหัด/โจทย์ปัญหา  ทาใบกจิ กรรม/ใบงาน

 อนื่ ระบุ)........................................................................................................................................................

1.4 ส่อื การเรียนร้/ู แหล่งการเรียนรู้ : …..…………………………………………………………………………………………..………..……

2. ผลการเรียนรขู้ องผ้เู รียน/ผลการสอนของครู/ปัญหาท่ีพบ

2.1 การวัดผลและประเมนิ ผล/ผลการเรยี นรู้ของผ้เู รยี น : ……………………………………………………………………….…………

............................................................................................................................. ......................................................................

2.2 สมรรถนะทผ่ี เู้ รียนได้รับ : ......................................................................................................................................

............................................................................................................................. ......................................................................

2.3 สอดแทรกคณุ ธรรม จริยธรรม และค่านิยม : ..……………………………………………………………………………………………

……………........................................................................................................................ ...............................................................

2.4 ผลการสอนของครู : ..………………………………………………………………….…………………………………………………………..

…….......................................................................................................................................................... ……………………………….

2.5 ปญั หาทนี่ าไปสกู่ ารวจิ ยั :……………………………..……………………....….………………………………………………………………

……………........................................................................................................................ ..............................................................

3. แนวทางการพฒั นาคุณภาพการสอน

3.1 ผลการใช้และปรับปรงุ แผนการสอนครง้ั น้ี :

……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..

……………........................................................................................................................ ...............................................................

3.2 แนวทางพัฒนาคณุ ภาพวิธสี อน/ส่อื /การวัดผล/เอกสารช่วยสอน

............................................................................................................................. ........................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

แผนการจดั การเรียนรูม้ ุ่งเน้นสมรรถนะ ที่ 16 หนว่ ยที่ 4
ชื่อหนว่ ย ภาษีเงนิ ได้หัก ณ ท่ีจา่ ย และการบันทกึ บัญชี
สอนครั้งที่ 31 - 32
ภาษีเงินได้หกั ณ ท่จี ่าย ชัว่ โมงรวม 80

จานวนชั่วโมง 5

สาระสาคญั
การหักภาษเี งินได้ ณ ที่จ่าย เป็นวิธีการเสียภาษีเงินได้วิธีหนึ่งของผู้มีเงินได้ โดยกฎหมายกาหนดให้ผู้

จ่ายเงนิ ได้ในบางกรณที าหนา้ ท่ีหักภาษี ณ ทจ่ี า่ ย ตามหลกั เกณฑแ์ ละวิธีการที่กฎหมายกาหนดและนาเงินภาษี
ส่งใหก้ รมสรรพากร เงินภาษีทน่ี าสง่ ดงั กลา่ วถอื เปน็ เครดติ ภาษขี องผ้มู ีเงินได้ เมอ่ื ย่ืนแบบแสดงรายการประจาปี
สามารถนาไปเครดติ ภาษีได้
สมรรถนะประจาหน่วย

1. แสดงความรูเ้ กีย่ วกบั ภาษีเงินได้หัก ณ ทจ่ี า่ ย
2. คานวณภาษีเงินได้หกั ณ ทจ่ี ่ายและบันทึกบญั ชี
จุดประสงคก์ ารเรยี นรู้
ดา้ นความรู้
1. มีความร้คู วามเขา้ ใจการใชโ้ ปรแกรมคานวณภาษเี งินได้หกั ณ ท่จี ่าย
2. บอกแบบแสดงรายการและแบบคาร้อง/คาขอเกีย่ วกบั ภาษีเงนิ ไดห้ กั ณ ทีจ่ า่ ย
3. บอกกาหนดเวลาและสถานทยี่ ืน่ แบบ
ดา้ นทักษะ
1. ใชโ้ ปรแกรมคานวณภาษเี งินไดห้ ัก ณ ที่จ่ายได้
2. อธบิ ายแบบแสดงรายการและแบบคารอ้ ง/คาขอเก่ียวกับภาษีเงินไดห้ กั ณ ท่ีจ่ายได้
3. อธบิ ายกาหนดเวลาและสถานที่ย่ืนแบบได้
สาระการเรียนรู้
1. การใช้โปรแกรมคานวณภาษีเงนิ ได้หัก ณ ท่จี า่ ย
2. แบบแสดงรายการและแบบคาร้อง/คาขอเกย่ี วกบั ภาษเี งินได้หัก ณ ท่จี า่ ย
3. กาหนดเวลาและสถานที่ย่ืนแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอน

ขน้ั นาเขา้ สู่บทเรียน
1. ผู้สอนทบทวนความรู้เดิมที่ได้ศึกษามาแล้ว เพื่อให้สัมพันธ์กับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ใหม่ และ
ประเมินผลโดยการถาม-ตอบ
2. แจ้งจุดประสงค์การเรยี นรู้

ขัน้ สอน
3. ผ้สู อนอภปิ รายหัวข้อตามสาระการเรียนรู้ เร่ือง การใช้โปรแกรมคานวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
แบบแสดงรายการและแบบคารอ้ ง/คาขอเก่ียวกบั ภาษเี งนิ ได้หกั ณ ท่จี ่าย และกาหนดเวลาและสถานที่ยื่นแบบ
พร้อมยกตัวอยา่ งประกอบ
4. มอบหมายใหผ้ เู้ รียนศึกษาค้นคว้าตามหัวขอ้ สาระการเรียนรู้ทกุ คน
5. สุ่มผ้เู รยี นบางคน เสนอผลงานหน้าชนั้ เรยี น และให้เพอ่ื นๆ คนอ่นื แสดงความคิดเห็น
6. ผเู้ รียนทาแบบประเมินผลการเรียนรู้หลงั เรียนหนว่ ยท่ี 4 ตอนท่ี 2
ขนั้ สรปุ และการประยุกต์
7. ผสู้ อนและผู้เรยี นสรุปสาระสาคญั โดยการซักถาม และแสดงความคิดเห็นรว่ มกัน
8. ผู้สอนแนะนาให้ผู้เรียนฝึกใช้โปรแกรมคานวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โดยเข้าไปที่เว็บไซต์
กรมสรรพากร
9. ผูส้ อนมอบหมายใหผ้ เู้ รียนทาใบงานท่ี 4.8 และ 4.9
การวดั และการประเมนิ ผล

วิธวี ัดผล
1. สงั เกตพฤติกรรมรายบคุ คล
2. สงั เกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
3. ตรวจแบบประเมินผลการเรยี นรู้และใบงาน
เครอื่ งมือวดั ผล
1. แบบสังเกตพฤตกิ รรมรายบคุ คล
2. แบบสงั เกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม
3. แบบประเมินผลการเรียนรู้และใบงาน
เกณฑก์ ารประเมนิ ผล
1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล เกณฑผ์ ่าน ต้องไมม่ ีช่องปรบั ปรงุ
2. ผู้เรียนต้องเกิดพฤติกรรมทั้ง 5 อย่าง ครบตามแบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม จึงถือว่า

ผ่านเกณฑ์
3. แบบประเมินผลการเรียนรู้หลังเรียนหน่วยท่ี 4 และใบงาน เกณฑผ์ า่ น ทาถูกตอ้ งครง่ึ หนง่ึ
4. แบบประเมินคณุ ธรรม จรยิ ธรรม คา่ นิยม คุณลกั ษณะอันพึงประสงค์และบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

พอเพียง คะแนนขึ้นอยกู่ บั การประเมนิ ตามสภาพจรงิ


Click to View FlipBook Version