The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by atchara, 2019-10-24 04:12:53

ID PLAN

ID PLAN

Keywords: ID PLAN

แผนพฒั นาตนเอง

(Individual Development Plan : ID Plan)

รูป

ชื่อ-สกุล นางสาวอจั ฉรา พลอยรัมย์
ตาแหน่ง ครู

โรงเรยี นพทุ ไธสง
สหวทิ ยาเขตพุทไธสง
สานักงานเขตพน้ื ทกี่ ารศึกษามธั ยมศกึ ษา เขต 32

สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พ้ืนฐาน

กระทรวงศึกษาธกิ าร เอกสารหมายเลข 2

แผนพฒั นาตนเอง

(Individual Development Plan : ID Plan)

ชื่อ-สกลุ นางสาวอจั ฉรา พลอยรัมย์
ตาแหน่ง ครู

โรงเรยี นพุทไธสง

สหวิทยาเขตพุทไธสง
สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึ ษามัธยมศกึ ษา เขต 32

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้นื ฐาน
กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

แผนการพฒั นาตนเอง สาหรบั ครู
( Individual Development Plan : ID Plan )

สว่ นที่ 1 ข้อมูลผ้จู ัดทาแผนพัฒนาตนเอง

ช่อื นางสาวอัจฉรา ชื่อสกลุ พลอยรัมย์

ตาแหนง่ ครู วทิ ยฐานะ ………………-……………… อายกุ ารทางาน …5….. ปี …11.. เดอื น

ระยะเวลาดารงตาแหน่งปจั จุบนั …4….. ปี

วฒุ กิ ารศกึ ษา (โปรดระบุวุฒิใหช้ ัดเจน)

 ต่ากวา่ ปรญิ ญาตรี มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย วชิ าเอก วทิ ย์- ณติ

 ปริญญาตรีหรือเทยี บเท่าศิลปะศาสตรบ์ ัณฑติ วิชาเอก ภาษาองั กฤษ(วิชาโทภาษาญี่ปนุ่ )

 ประกาศนียบตั รบัณฑติ ประกาศนยี บตั รบัณฑติ วิชาชพี ครู วชิ าเอก -

 ปรญิ ญาโทหรอื เทียบเทา่ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ วชิ าเอก วิชาการบรหิ ารการศกึ ษา

 ปริญญาเอกหรือเทยี บเท่า..........................................วิชาเอก......................................

 อืน่ ๆ (โปรดระบ)ุ ......................................................วิชาเอก......................................

เงินเดือน อันดับ คศ.1 ขนั้ - อตั ราเงนิ เดือน 22,890 บาท

สถานท่ีทางาน
โรงเรยี นพุทไธสง อาเภอพทุ ไธสง จงั หวัดบรุ ีรมั ย์ สานักงานเขตพ้ืนทก่ี ารศกึ ษามัธยมศึกษา

เขต 32

ท่ีอยู่ทีส่ ามารถตดิ ต่อได้

209 ม. 8 ต.เสมด็ อ.เมืองบรุ ีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ โทรศัพทม์ ือถือ 084-2986455

งานในหน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบ
1. กลมุ่ สาระการเรียนรู้ทส่ี อน ภาษาตา่ งประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี
2. ครผู ูส้ อนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้นื ฐาน ระดับช้นั ม. 1/4, ม.1/6, ม.2/4 และ ม.2/6 จานวน
12 ชว่ั โมง/สัปดาห์
3. ครผู ้สู อนรายวชิ าภาษาองั กฤษฟงั - พดู ระดบั ช้นั ม.1 จานวน 2 ชวั่ โมง/สปั ดาห์
4. ครผู ้สู อนรายวิชา หน้าที่พลเมือง ระดับชนั้ ม.3/4 จานวน 1 ชัว่ โมง/สปั ดาห์
5. กจิ กรรมพฒั นาผเู้ รยี น ( ผู้บาเพญ็ ประโยชน์) ระดบั ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 2 จานวน 1
ช่ัวโมง/สปั ดาห์
6. กจิ กรรมโฮมรมู ระดบั ช้นั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 3 จานวน 1 ชว่ั โมง/สปั ดาห์
7. กิจกรรมพบครทู ี่ปรึกษา ระดับชนั้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1 ชั่วโมง/สปั ดาห์
8. กจิ กรรมลดเวลาเรยี นเพิ่มเวลารู้ จานวน 1 ชวั่ โมง/สปั ดาห์
9. กิจกรรมชุมนุมสง่ เสริมวิชาการ จานวน 1 ชวั่ โมง/สปั ดาห์
10. กจิ กรรมพฒั นาผ้เู รียน (ผู้บาเพ็ญประโยชน์) ชัน้ ประถมศึกษาปที ี่ 2 จานวน 1 ชวั่ โมง/
สัปดาห์
11. ครทู ป่ี รกึ ษาชน้ั มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมงานสอน จานวน 21 ช่วั โมง / สปั ดาห์
12. กจิ กรรมพัฒนาผ้เู รยี น
12.1 กจิ กรรมพัฒนาผเู้ รียน ( ผบู้ าเพญ็ ประโยชน์) ระดบั ชั้นมัธยมศกึ ษาปที ่ี 2 จานวน 1
ชั่วโมง/สปั ดาห์
12.2 โฮมรูม ช้ันมธั ยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1 ชัว่ โมง/สปั ดาห์
12.3 กจิ กรรมชมุ นมุ 1 จานวน 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์
12.4 กจิ กรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ จานวน 1 ชว่ั โมง/สัปดาห์
12.5 สวดมนต์ ชน้ั มธั ยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 1 ชั่วโมง/สปั ดาห์
12.6 PLC จานวน .........ชว่ั โมง/สปั ดาห์
12.7 ลงพื้นที่ ช้ันมัธยมศกึ ษาปีที่ 3 จานวน 1 ช่ัวโมง/สปั ดาห์
รวมงานสอนจานวน 21 ชัว่ โมง/สัปดาห์

งานทไ่ี ดร้ ับมอบหมายเป็นงานพิเศษ ดังน้ี (เชน่ )
1. เลขานกุ ารฝ่ายอานวยการ
2. งานบคุ คล
3. รบั -สง่ หนงั สือฝา่ ยอานวยการในระบบ
4. เชิญประชมุ ฝา่ ย/บันทึกการประชุมฝ่ายอานวยการ

5. สลากออมสินวันเกดิ
6. สรปุ วันลาประจาเดือน/ติดตามใบลา
7. จดั ทาบญั ชจี าหน่ายน้าดมื่ โรงเรยี น
8. จดั ทาบัญชีทะเบยี นพัสดุ-ครภุ ัณฑ์ของฝ่าย/ตรวจสอบ
9. เหรัญญกิ หมวดภาษาต่างประเทศ
10. เลขานกุ ารงานสง่ เสรมิ ขวญั และกาลงั ใจ
11. เลขานกุ ารงานสถานศึกษาพอเพียง
12. งานตามภาระหนา้ ทท่ี ่ีได้รับมอบหมาย

ผลงานท่ีเกิดจากการปฏบิ ตั หิ น้าที่ในตาแหนง่ ปัจจุบัน (ย้อนหลังไมเ่ กิน 2 ปี)
1. ผลทเ่ี กิดจากการจัดการเรียนรู้
การจดั การเรยี นการสอนเกดิ ประสิทธภิ าพตามมาตรฐานการเรยี นรแู้ ละตวั ชวี้ ดั ท่กี าหนดไว้ทาให้

ผู้เรยี นเกิดพฤตกิ รรมการเรยี นรตู้ ามทค่ี าดหวงั เรียนรู้ อย่างมคี วามสขุ และครูมนี วตั กรรมในการจัดการ
เรยี นรู้ให้กับนักเรียนทาใหน้ ักเรียนเกดิ พฤตกิ รรมการเรยี นรู้ตามทคี่ าดหวงั

2. ผลทีเ่ กดิ จากการพัฒนาวิชาการ
ครสู ามารถพัฒนานวตั กรรมในการจัดการเรียนรูใ้ ห้กบั นักเรยี น และมีข้อมูลในการดาเนินงานการ
จดั การเรยี นร้ใู นช้ันเรยี น เพ่ือเปน็ ข้อมูลในการพัฒนาวิชาชพี ต่อไป
3. ผลท่เี กิดกบั ผเู้ รยี น
ผเู้ รยี นเกดิ พฤตกิ รรมการเรยี นรูต้ ามที่คาดหวัง เรยี นรู้ อย่างมีความสขุ มีทัศนคติท่ดี ตี อ่ วิชา
ภาษาอังกฤษ มผี ลสัมฤทธอิ์ ยู่ในระดบั ดี และครูมนี วตั กรรมในการจดั การเรียนรใู้ ห้กบั นกั เรยี นทาให้
นกั เรียนเกดิ พฤติกรรมการเรียนรตู้ ามท่คี าดหวัง
4. ผลทเ่ี กิดกบั สถานศกึ ษา
สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอกและสามารถผา่ นเกณฑ์การประเมินจาก สมศ.
และเพ่ือพัฒนาโรงเรยี นและยกระดับโรงเรียนให้ดีข้ึน

5. ผลท่ีเกิดกบั ชมุ ชน
ชุมชนเกิดความเรียนรู้และความเข้าใจเก่ียวกับภาษาอังกฤษมากขึ้น ทาให้มีการสนทนากับ
ชาวต่างชาติมากขึ้น สามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษอังกฤษและสามารถความกล้าแสดงออกในการ
สนทนามากขึ้นส่วนที่ 2 ตารางสรุปแผนพัฒนาตนเองและคารับรองแผนพัฒนาตนเองของผู้บ

อันดบั ด้านทต่ี อ้ งการพฒั นา วิธกี าร / รูปแบบการพัฒ
ความสาคญั

1 การจัดการเรียนการสอน การอบรม/สัมมนา

หลักสตู รท่ตี ้องการอบรม …………………………………………

1.สอ่ื และนวตั กรรมสาหรบั …………………………………………

ครผู ู้สอนระดับชน้ั มธั ยมศกึ ษา …………………………………………

2.ภาษาองั กฤษเพื่อการส่ือสาร …………………………………………

สาหรับครผู สู้ อนระดบั ช้ัน …………………………………………

มธั ยมศกึ ษา …………………………………………

3.ภาษาอังกฤษเพ่ือการยกระดบั …………………………………………

ผลสมั ฤทธส์ิ าหรับครูผู้สอน

ระดบั ชน้ั มธั ยมศึกษา

2 วินยั คุณธรรม จริยธรรมและ การอบรม/สัมมนา

จรรยาบรรณวิชาชพี …………………………………………

หลักสูตรที่ต้องการอบรม …………………………………………

1.คณุ ธรรมและจรรยาบรรณ …………………………………………

วชิ าชพี ครู …………………………………………

บังคับบัญชา

ระยะเวลาใน การขอรับ

ฒนา การพัฒนา งบประมาณ ประโยชน์ที่คาดวา่ จะได้รบั

เริม่ ต้น สิน้ สดุ สนบั สนนุ จาก

หน่วยงาน

ตลอดปี ตลอดปี สพฐ./โรงเรยี น 1. รู้และเข้าใจวิธกี ารผลิต การใช้สอ่ื และ

…………...... การศกึ ษา การศึกษา นวัตกรรมสาหรับครูผ้สู อนระดับชั้น

…………...... มธั ยมศึกษา

…………...... 2.สามารถพัฒนาทักษะและยกระดบั

…………...... ภาษาองั กฤษเพื่อการส่ือสารได้

…………...... 3. เพื่อยกระดบั ผลสมั ฤทธว์ิ ชิ า

…………...... ภาษาองั กฤษ

…………......

ตลอดปี ตลอดปี สพฐ./โรงเรียน 1.เพื่อพฒั นาตนดา้ นคุณธรรมและ

…………...... การศึกษา การศกึ ษา จรรยาบรรณวิชาชีพครู

…………...... ……………………………………………………………

…………...... ……………………………………………………………

…………...... ……………………………………………………………

………………………………………… …………………………………………
………………………………………… …………………………………………

สว่ นที่ 2 ตารางสรปุ แผนพัฒนาตนเองและคารบั รองแผนพฒั นาตนเองของผบู้

อันดับ สมรรถนะท่ีจะพัฒนา วิธีการ / รปู แบบการพัฒ
ความสาคญั

3 ด้านการดูแลชว่ ยเหลือนักเรียน การอบรม/สัมมนา

หลักสตู รทต่ี ้องการอบรม …………………………………………

1.การดแู ลช่วยเหลือนกั เรียน …………………………………………

อย่างมปี ระสิทธิภาพ …………………………………………

…………………………………………… …………………………………………

…………………………………………… …………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………...... ……………………………………………………………
…………...... ……………………………………………………………
……………………………………………………………

บังคับบัญชา

ระยะเวลาใน การขอรับ

ฒนา การพัฒนา งบประมาณ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ บั

เรมิ่ ตน้ สนิ้ สดุ สนบั สนุนจาก

หนว่ ยงาน

ตลอดปี ตลอดปี สพฐ./โรงเรียน 1.เพอ่ื การดูแลช่วยเหลอื นักเรียนอย่างมี

…………...... การศึกษา การศึกษา ประสิทธภิ าพ..………………………………………

…………...... ……………………………………………………………

…………...... ……………………………………………………………

…………...... ……………………………………………………………

…………...... ……………………………………………………………

…………...... ……………………………………………………………

…………...... ……………………………………………………………

ลงชื่อ................................................................

ความคดิ เหน็ ของผู้บังคับบญั ชา
ด้านการจัดการเรยี นการสอน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ดา้ นวนิ ัย คณุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ดา้ นการดแู ลชว่ ยเหลือนกั เรยี น
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

( นางสาวอจั ฉรา พลอยรัมย์ )
ตาแหนง่ ครู วทิ ยฐานะ.........-.........

19/มี.ค./2561
ผจู้ ดั ทาแผนพฒั นาตนเอง

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………ลงชอื่ ...........................................................
(นายประชัย พรสง่ากุล)

ตาแหน่ง ผ้อู านวยการโรงเรยี นพุทไธสง


Click to View FlipBook Version
Previous Book
แผนที่1 (pdf.io)
Next Book
คู่มือและแผนการเรียนรู้_ม.1 (1)