The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mss6869, 2022-04-04 03:29:13

FULL SET KOMPAS 2.0

FULL SET KOMPAS 2.0

STANDARD KOMPETENSI PEMIMPIN
SEKOLAH MALAYSIA 2.0

KOMPAS 2.0STANDARD KOMPETENSI PEMIMPIN
SEKOLAH MALAYSIA 2.0

KOMPAS 2.0

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Institut Aminuddin Baki

Diterbitkan oleh:
Institut Aminuddin Baki
Kementerian Pendidikan Malaysia
Kompleks Pendidikan Nilai
71760 BANDAR ENSTEK
Negeri Sembilan
Tel.: 06-7979200
http: //iab.moe.edu.my
e-mel: [email protected]

Urusan Penerbitan oleh:
Jabatan Penerbitan dan Dokumentasi
Pusat Dokumentasi dan Sumber Pendidikan
Institut Aminuddin Baki
Kementerian Pendidikan Malaysia
Kompleks Pendidikan Nilai
71760 BANDAR ENSTEK
Negeri Sembilan

©Hak Cipta Institut Aminuddin Baki 2020
Cetakan Pertama 2020

Hak cipta terpelihara. Tiada mana-mana bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan
untuk pengeluaran atau ditukarkan ke dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga pun, sama
ada dengan cara elektronik, gambar serta rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada
Pengarah, Institut Aminuddin Baki terlebih dahulu.

ISBN: 978-967-0504-99-5

Pengurus Penerbitan
Mohamad Hanif bin Ramli

Reka Bentuk dan Reka Letak Halaman
Malek bin Baseri
Mohamad Hanif bin Ramli

Dicetak oleh
Gigawise Network Sdn. Bhd.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Institut Aminuddin Baki

KPM VISI

Kementerian Pendidikan Pendidikan Berkualiti,
malaysia Insan Terdidik,

Negara Sejahtera.

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan
yang Berkualiti untuk

Membangunkan Potensi Individu bagi
Memenuhi Aspirasi Negara.

VISI iab

Pusat Pembangunan Kepimpinan institut
Pendidikan yang Terbilang aminuddin baki

MISI

Membangun
Kepemimpinan Pendidikan
bagi Menghasilkan
Organisasi Berkualiti

KANDUNGAN

Senarai Singkatan i Bab 2 9

Glosari i 2.0 Pendahuluan 11

Kata Alu-aluan iii 2.1 Peranan dan 11
Tanggungjawab

Penghargaan vi

Bab 1 1 2.2 Domain dan Kompetensi 12
KOMPAS 2.0

1.0 Pengenalan 3 Rujukan 30

1.1 Latar Belakang 3 Lampiran 1 31

1.2 Matlamat dan tujuan 4 Lampiran 2 47

1.3 Model KOMPAS 2.0 5

1.4 Instrumen KOMPAS 2.0 6

1.5 Rintis 7

SENARAI SINGKATAN

PS: Pemimpin Sekolah

KOMPAS: Kompetensi Pemimpin Sekolah

KOMPAS 2.0: Standard Kompetensi Pemimpin Sekolah Malaysia 2.0

SKKSM: Standard Kompetensi Kepengetuaan Sekolah Malaysia

GLOSARI STANDARD KOMPETENSI PEMIMPIN SEKOLAH MALAYSIA 2.0

Keusahawanan

Berkeupayaan menjadi agen perubahan untuk memimpin sekumpulan individu dengan
mengamalkan pemikiran dan tingkah laku keusahawanan seperti bersikap proaktif; mencipta,
mengambil atau merebut peluang untuk perubahan secara kreatif dan inovatif; berani mengambil
risiko dan; mempunyai lokus kawalan dalaman yang tinggi bagi mencapai matlamat organisasi.

Data

Merangkumi semua data berkaitan dengan domain dan kompetensi KOMPAS 2.0.

Risiko

Risiko adalah konsep yang memperlihatkan kebarangkalian situasi yang dapat membawa padah
atau akibat buruk.

Jaringan dan Jalinan

Jaringan bermaksud membina dan mewujudkan hubungan secara kolaboratif, perkongsian
pintar dan seumpamanya dengan pihak luar yang mempunyai kaitan dengan bidang pendidikan.
Jalinan pula bermaksud membina dan mewujudkan hubungan secara kolaboratif, perkongsian
pintar dan seumpamanya dengan pihak luar yang tidak mempunyai kaitan dengan bidang
pendidikan.

Ekosistem Digital

Persekitaran yang mempamerkan penggunaan sumber-sumber digital dalam berkomunikasi,
amalan profesional, pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan dan kepimpinan pendidikan
secara efektif.

iKata Alu-Aluan STANDARD KOMPETENSI PEMIMPIN SEKOLAH MALAYSIA 2.0

Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam
Sejahtera.

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menggariskan hala
tuju yang jelas melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
2013-2025 (PPPM). Semua inisiatif yang dirancang dalam PPPM
2013-2025 akan dapat melonjakkan kualiti pendidikan negara bagi
memenuhi tuntutan dunia pendidikan terkini dan masa hadapan.

Bagi mencapai hasrat dan misi KPM, Dokumen Standard Kompetensi
Pemimpin Sekolah Malaysia 2.0 (KOMPAS 2.0) dihasilkan untuk
memastikan kelangsungan transformasi pendidikan negara selaras
dengan keperluan pendidikan bertaraf global. Penghayatan dan
pembudayaan KOMPAS 2.0 dapat menjadi pemangkin untuk
merealisasikan aspirasi pendidikan negara serta memartabatkan
kecemerlangan pendidikan negara.

Harapan saya dokumen ini dapat menjadi sumber rujukan utama
pada semua peringkat khususnya sekolah bagi memberi nilai
tambah kualiti kepemimpinan sekolah. Kepimpinan yang berwibawa,
berketerampilan dan berkualiti akan melahirkan modal insan yang
berupaya menjadi global players dalam pelbagai bidang berteraskan
kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Sekian, terima kasih.

“BERSAMA-SAMA MELANGKAH LEBIH JAUH”

DATUK DR. HABIBAH BINTI ABDUL RAHIM
Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
Kementerian Pendidikan Malaysia

iii

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA I INSTITUT AMINUDDIN BAKIKata Alu-Aluan

Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam
Sejahtera.

Syabas dan tahniah diucapkan kepada Institut Aminuddin Baki
kerana telah menghasilkan Standard Kompetensi Pemimpin Sekolah
Malaysia 2.0 (KOMPAS 2.0) untuk dijadikan panduan dan rujukan
terutamanya kepada pemimpin pendidikan bagi meningkatkan
kompetensi mereka.

Sesungguhnya penghasilan KOMPAS 2.0 amat tepat dan kena
pada masanya dalam proses mempertingkatkan kualiti pengurusan
dan kepimpinan pemimpin pendidikan. Penghasilan KOMPAS 2.0 ini
mampu menjadikan kualiti pengurusan dan kepimpinan pendidikan
di Malaysia setanding dengan negara-negara maju. Keperluan
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang digariskan dalam lima
domain standard ini patut dijadikan landasan bagi semua pemimpin
pendidikan dalam meningkatkan kualiti pendidikan.

Saya berharap KOMPAS 2.0 ini dapat dijadikan panduan kepada
pemimpin pendidikan dalam memperbaiki diri ke arah menjadi
pemimpin pendidikan yang berkaliber dan cemerlang.

Sekian, terima kasih.

DR. AHMAD RAFEE BIN CHE KASSIM
Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
Sektor Pembangunan Profesionalisme Keguruan
Kementerian Pendidikan Malaysia

iv

Kata Alu-Aluan STANDARD KOMPETENSI PEMIMPIN SEKOLAH MALAYSIA 2.0

Pengarah Institut Aminuddin Baki

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam
Sejahtera.

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan
limpah dan rahmat-Nya, buku Standard Kompetensi Pemimpin
Sekolah Malaysia 2.0 (KOMPAS 2.0) dapat diterbitkan. Penerbitan
buku ini diusahakan untuk merealisasikan anjakan kelima Pelan
Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 (PPPM, 2013-
2025). Anjakan kelima ini memastikan pemimpin berprestasi tinggi
ditempatkan di setiap sekolah. Sehubungan dengan itu KOMPAS 2.0
dibina bagi memastikan semua pemimpin pendidikan mempunyai
kompetensi yang dapat memacu organisasi ke arah kecemerlangan.

KOMPAS 2.0 menggariskan dengan jelas lima domain dan 18
kompetensi pengurusan dan kepimpinan pendidikan yang perlu
dimiliki oleh pemimpin pendidikan. KOMPAS 2.0 merupakan
gabungan pengetahuan, kemahiran, nilai dan amalan terbaik yang
dihasilkan melalui perbincangan dan konsultasi dengan pelbagai
pihak termasuk pengetua cemerlang, pengetua dan guru besar,
pegawai-pegawai Pejabat Pendidikan Daerah (PPD), Jabatan
Pendidikan Negeri (JPN) dan Bahagian Kementerian Pendidikan
Malaysia (KPM).

Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan rasa
terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbang idea,
pandangan, tenaga dan masa dalam merealisasikan KOMPAS 2.0.

Sekian, terima kasih.

DATO’ DR. HAJI TAJUDDIN BIN MOHD YUNUS
Pengarah
Institut Aminuddin Baki

v

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA I INSTITUT AMINUDDIN BAKI PENGHARGAAN

PENASIHAT

Datuk Dr. Habibah binti Abdul Rahim
Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

Dr. Ahmad Rafee bin Che Kassim
Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
(Sektor Pembangunan Profesionalisme Keguruan)

Dato’ Dr. Haji Tajuddin bin Mohd Yunus
Pengarah
Institut Aminuddin Baki

Dr. Haji Abd Razak bin Manaf
Timbalan Pengarah Kanan
(Kluster Khidmat Profesional)
Institut Aminuddin Baki

Datuk Dr. Haji Mohd Kassim bin Haji Mohd Ibrahim
Timbalan Pengarah Kanan
(Kluster Khidmat Latihan)
Institut Aminuddin Baki

Dr. Rohana binti Abd Rahim
Ketua Pusat, Pusat Pentaksiran dan Pembangunan Bakat

SUMBANGAN KEPAKARAN SEKALUNG BUDI

Mantan KPPM Mantan Pengarah IAB
Dr. Haji Zainal Aalam bin Hassan
Tan Sri Dato’ Haji Alimuddin bin Haji Mohd Dom Dato’ Dr. Mehander Singh a/l Nahar Singh
Tan Sri Dato’ Seri Abd. Ghafar bin Mahmud
Tan Sri Dr. Khair bin Mohd Yusof Mantan Ketua Pusat
Datuk Dr. Amin bin Senin Pusat Pentaksiran dan Pembangunan
Bakat

Pn. Hajah Nor Asiah binti Ibrahim

vi

PASUKAN PETUGAS IAB Pensyarah Kanan
Pusat Pentaksiran dan
Dr. Hajah Nor Foniza binti Maidin Pembangunan Bakat
Jamal bin Ishak Institut Aminuddin Baki
Khairul Azuan bin Abdul Aziz
Chang Fui Chin Pensyarah Kanan
Hajah Siti Fadzlun binti Abd Thani Jabatan Kepimpinan dan
Dr. Hajah Noraini binti Abdullah Pengurusan Bahasa
Dr. Hajah Tarzimah binti Tamby Chik
Noor Azam bin Mahmad Pensyarah-pensyarah Kanan
Institut Aminuddin Baki

PENGHARGAAN Aziela binti Shaarani STANDARD KOMPETENSI PEMIMPIN SEKOLAH MALAYSIA 2.0
Bahagian Pendidikan Guru
Shamsuddin bin Mustapha
Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh Mohamad Zaki bin Hamid
dan Sekolah Kecemerlangan Bahagian Pendidikan Islam

Haris bin Yahaya Low Swee Sing
Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti

Roslan bin Hussin Heng Jee Soon
Bahagian Pendidikan Guru SIP+
Pejabat Pendidikan Tampin
Dr. Murni binti Mohamad Yasin Negeri Sembilan
SIP+
Pejabat Pendidikan Port Dickson Haji Nor Hashim bin Othman
Negeri Sembilan Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Pilah
Negeri Sembilan
Mohammad Azwar Iq’bal bin Tahir
Pejabat Pendidikan Daerah Port Dickson Ab Aziz bin Mamat
Negeri Sembilan Pengetua
SMK Putrajaya Presint 16(1)
Noorazam binti Ahmad Nadzir WP Putrajaya
SISC+
Pejabat Pendidikan Port Dickson
Negeri Sembilan

vii

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA I INSTITUT AMINUDDIN BAKI Ahmad Shafrin bin Abdul Aziz Abd Halim bin Md Yunus
Pengetua Pengetua
Sekolah Berasrama Penuh (SBP) Integrasi Gopeng SMK Rantau
Gopeng Rantau
Perak Negeri Sembilan

Anismah binti M. Noh Arif Afandi bin Ariffin
Pengetua Pengetua
Kolej Tunku Kurshiah SMK Yam Tuan Radin
Bandar Enstek Lukut Port Dickson
Negeri Sembilan Negeri Sembilan

Haji Sabuddin bin Haji Sani Elmy Azizan bin Abdul Aziz
Pengetua Pengetua
Sekolah Menengah Sains Tunku Munawir SMK Senaling
Seremban Kuala Pilah
Negeri Sembilan Negeri Sembilan

Ezaiddin bin Hussain Kamisah binti Ali
Pengetua Pengetua
SMK Dato Abdul Samad SMK Sultan Abdul Aziz Shah
Tanjong Ipoh Kajang
Negeri Sembilan Selangor

Khuzaimah binti Zakaria Maziah binti Yusof
Pengetua Pengetua
SMK Convent (M) Kajang SMK Jalan Empat
Kajang Bandar Baru Bangi
Selangor Selangor

Mokhtar bin Husin Nor Hayati binti Yusoff
Pengetua Pengetua
SMK Seremban Jaya SBP Integrasi Gombak
Seremban Gombak
Negeri Sembilan Selangor

Norida binti Omar Siti A’isyah Sandra binti Abdullah
Pengetua Pengetua
SMK Tunku Ampuan Najihah SMK Gemas
Seremban Gemas
Negeri Sembilan Negeri Sembilan

viii

Sofia Nor binti Molhit Zaitun binti Ibrahim
Pengetua Pengetua
SMK Abdul Jalil SMK Bandar Baru Sungai Long
Hulu Langat Kajang
Selangor Selangor

Zubidah binti Md Yunos Halue bin Mat Tahir
Pengetua Guru Besar
SMK Tinggi Setapak SK Panglima Adnan
Setapak Port Dickson
WP Kuala Lumpur Negeri Sembilan

Santhi a/p Achudan Zuraidah binti Ahmad
Guru Besar Guru Besar
SJKT Bandar Springhill SK Tanjong Agas
Port Dickson Port Dickson
Negeri Sembilan Negeri Sembilan

Foo Li Mui Saniah binti Abdul Samad
Guru Besar Guru Besar
SJK (C) St Leonards SK Jimah Baru
Port Dickson Port Dickson
Negeri Sembilan Negeri Sembilan

Maimunah binti Samek STANDARD KOMPETENSI PEMIMPIN SEKOLAH MALAYSIA 2.0
Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Port Dickson
Port Dickson
Negeri Sembilan

ixBAB 1

1
STANDARD KOMPETENSI PEMIMPIN SEKOLAH MALAYSIA 2.01.0 Pengenalan

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Institut Aminuddin Baki (IAB) telah menerbitkan dua (2) dokumen rujukan
iaitu Kompetensi Pemimpin Sekolah (KOMPAS) dan Standard Kompetensi
Kepengetuaan Sekolah Malaysia (SKKSM) kepada Pemimpin Sekolah (PS) bagi
melaksanakan pengurusan dan kepimpinan sekolah.

1.1.2 SKKSM telah digubal pada tahun 2006 merupakan panduan sembilan (9) bidang
fungsian yang perlu dikuasai oleh PS, iaitu Pengurusan dan Kepimpinan Organisasi,
Pengurusan Kurikulum, Pengurusan Kokurikulum, Pengurusan Hal Ehwal
Murid, Pengurusan Kewangan, Pengurusan Pentadbiran Pejabat, Pengurusan
Persekitaran dan Kemudahan Fizikal, Pengurusan dan Pembangunan Sumber
Manusia serta Pengurusan Perhubungan Luar bagi mengurus dan memimpin
sekolah.

1.1.3 Instrumen KOMPAS yang digubal pada tahun 2008 ialah gabungan enam (6)
domain dan 26 kompetensi generik yang dibangunkan oleh IAB untuk mengenal
pasti keperluan pembangunan profesional PS dan mendapat profil kompetensi
mereka.

1.1.4 KOMPAS dan SKKSM yang menjadi rujukan PS telah digunakan melebihi tempoh
lima (5) tahun perlu disemak semula kerana sistem pendidikan yang dinamik dan
keperluan pada masa kini, serta kepentingan pelibatan pemegang taruh daripada STANDARD KOMPETENSI PEMIMPIN SEKOLAH MALAYSIA 2.0
peringkat Pejabat Pendidikan Daerah (PPD), Jabatan Pendidikan Negeri (JPN)
dan bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hal ini juga sejajar dengan
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 Anjakan kelima:
Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah; Anjakan
6: Mengupayakan JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus
berasaskan keperluan; Anjakan 7: Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti
pembelajaran di Malaysia; Anjakan 8: Mentransformasi kebolehan dan keupayaan
penyampaian kementerian; Anjaran 9: Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti,
dan sektor swasta secara meluas dan; Anjakan 11: Meningkatkan ketelusan untuk
kebertanggungjawaban awam secara langsung serta; Program Transformasi
Sekolah 2025 (TS25). Kepimpinan berprestasi tinggi dan berkesan adalah penting
kerana kejayaan atau kegagalan sesebuah organisasi pendidikan amat bergantung
kepada pemimpin pendidikan.

3

1.1.5 Mesyuarat Khas Semakan Kurikulum bertarikh 12 Ogos 2015 memutuskan bahawa
julat masa bagi semakan kurikulum perlu diubah daripada setiap lima (5) tahun
kepada setiap tiga (3) tahun. Keputusan ini menunjukkan terdapat keperluan untuk
penilaian dan semakan instrumen KOMPAS yang dibina pada tahun 2008 kerana
pihak IAB menggunakan instrumen ini sebagai rujukan pembangunan kurikulum
latihan. Hal ini disokong dengan maklum balas Mesyuarat Penyelesaian Isu IAB Bil.
4/2016 yang membangkitkan isu tentang PS yang tidak dapat membuat penilaian
profesional terhadap kompetensi calon PS di sekolah masing-masing. Oleh itu,
Pengarah IAB menegaskan bahawa adalah wajar bagi memikirkan bagaimana
hendak membangunkan standard kompetensi PS.

1.1.6 KOMPAS yang disemak semula pada tahun 2015/16 menghasilkan KOMPAS
Versi 2.0 yang terdiri daripada lima (5) domain dan 13 kompetensi generik. Antara
domainnya ialah Hala Tuju Pencapaian, Sumber Operasi, Mengurus Perubahan,
Hubungan dan Kualiti Peribadi.

1.1.7 SKKSM telah disemak semula pada tahun 2017/18 menghasilkan senarai semak
fungsi PS yang terdiri daripada empat domain dan 10 bidang tugas. Domain
tersebut terdiri daripada Kepimpinan PS, Pengurusan Instruksional, Pengurusan
Sumber Operasi dan Pengurusan Hubungan Luar.

1.1.8 Hasil daripada beberapa siri kajian berkaitan KOMPAS Versi 2.0 dan semakan
semula SKKSM telah membawa kepada gabungan kompetensi generik dan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA I INSTITUT AMINUDDIN BAKI fungsian yang menghasilkan KOMPAS 2.0.

1.2 Matlamat dan Tujuan

Penggubalan KOMPAS 2.0 adalah untuk:

i. Menjadi panduan/rujukan standard kompetensi kepada pemimpin sekolah dalam
mengurus dan memimpin organisasi pendidikan bagi menggantikan dua (2)
dokumen sedia ada iaitu KOMPAS dan SKKSM.

ii. Menjadi asas keperluan latihan dalam pembangunan kapasiti pemimpin sekolah
melalui analisis keperluan latihan.

iii. Membantu pemimpin sekolah untuk melihat perkembangan tahap kompetensi yang
dicapai berdasarkan profil melalui penarafan kendiri untuk tujuan pembangunan
profesional diri mereka.

4

iv. Menjadi asas utama kepada Kursus Immersion dan Kursus Intervensi Pelonjakan
Kepimpinan Sekolah (InPeKs) yang dilaksanakan oleh IAB dalam proses transisi
PS baharu yang bertujuan untuk memantapkan pengurusan dan kepimpinan pada
awal penempatan mereka.

v. Menyokong dalam merealisasikan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia
Gelombang 2 (SKPMg2).

vi. Menyokong dan selari dengan tahap penilaian prestasi sedia ada iaitu Penilaian
Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP).

vii. Memenuhi Kerangka kebolehupayaan Pemimpin Sekolah Komanwel
(Commonwealth School Leadership Capability Framework) dan Kerangka
Kompetensi Pemimpin Sekolah ASEAN (Competency Framework for Southeast
Asian School Heads).

1.3 Model KOMPAS 2.0

Model KOMPAS 2.0 yang diguna pakai menjelaskan lima (5) domain dan 18 kompetensi
yang menjadi panduan kepada pemimpin sekolah seperti Rajah 1 dan Jadual 1.

Pematuhan akta, KOMPAS 2.0 Instruksional
peraturan dan dasar berfokus kurikulum
pendidikan BERWAWASAN INSTRUKSIONAL Pembudayaan
Menterjemah penyelidikan
visi dan misi KPM rus me Pemantauan
Penetapan strategik menyeluruh
Pembudayaan
ekosistem digital
mengu minpin

Mengurus pelbagai STANDARD KOMPETENSI PEMIMPIN SEKOLAH MALAYSIA 2.0memupuk
data
Mengurus sumber SUMBER OPERASI HUBUNGAN Membina jaringan
dan jalinan
zikal KUALITI PERIBADI KEPIMPINAN
Mengurus sumber 5
pendidikan Integriti
Membangunkan Orientasi kecemerlangan
sumber manusia Orientasi keusahawanan
Mengurus kewangan Kemahiran mengurus kendiri dan sosial
Mengurus risiko

Rajah 1: Model KOMPAS 2.0

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA I INSTITUT AMINUDDIN BAKI DOMAIN Jadual 1: Domain dan Kompetensi KOMPAS 2.0
Berwawasan KOMPETENSI
Instruksional
1. Pematuhan Akta, Peraturan dan Dasar Pendidikan
Sumber Operasi 2. Menterjemah Visi dan Misi KPM
3. Penetapan Strategik
Kualiti Peribadi 4. Instruksional Berfokus Kurikulum
Hubungan 5. Pembudayaan Penyelidikan
6. Pemantauan Menyeluruh
7. Pembudayaan Ekosistem Digital
8. Mengurus Pelbagai Data
9. Mengurus Sumber Fizikal
10. Mengurus Sumber Pendidikan
11. Membangunkan Sumber Manusia
12. Mengurus Kewangan
13. Mengurus Risiko
14. Integriti
15. Orientasi Kecemerlangan
16. Orientasi Keusahawanan
17. Kemahiran Mengurus Kendiri dan Sosial
18. Membina Jaringan dan Jalinan

1.4 Instrumen KOMPAS 2.0

Instrumen KOMPAS 2.0 yang diguna pakai merupakan rubrik yang dapat membantu
pemimpin sekolah mengukur tahap kompetensi (Lampiran 2). Asas instrumen ini adalah
berdasarkan kajian semula KOMPAS pada tahun 2016/17 dan semakan semula SKKSM
pada tahun 2017/18.

6

1.5 Rintis

1.5.1 Beberapa siri rintis dan uji lari juga telah dilaksanakan bagi memastikan instrumen
KOMPAS 2.0 praktikal dan tidak membebankan pemimpin sekolah. Kajian awal
pembinaan instrumen semakan semula KOMPAS mengikut prosedur penyelidikan,
pembinaan KOMPAS 2.0 menggunakan kaedah Modified Delphi lima (5) pusingan
melibatkan beberapa kumpulan ahli dan pelaksana iaitu pegawai daripada bahagian
KPM (Jemaah Nazir, BPPDP, BPSH, BPG, BPI, IAB).; pegawai JPN, pegawai PPD
(KPPD, SIP, SISC+), PGB cemerlang dan PS daripada beberapa buah negeri serta
mantan KPPM. Hasil menunjukkan 100 peratus panel pakar bersetuju dengan
kompetensi dalam KOMPAS 2.0.

1.5.2 KOMPAS 2.0 juga telah dirintis melibatkan seramai 20 Pengetua dan Guru Besar
(Putrajaya, Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka) yang telah dikumpulkan untuk
menjawab soalan keperluan latihan dan penarafan kompetensi kendiri. Salah
seorang daripada guru besar yang hadir adalah AJK Kesatuan Perkhidmatan
Perguruan Kebangsaan Malaysia (KPPK). Hasil kajian mendapati semua
responden mengatakan bahawa KOMPAS 2.0 adalah relevan, mudah difahami dan
rubrik membantu dalam menentukan tahap kompetensi PS. PS juga menyatakan
terdapat perbezaan penarafan kendiri Standard 1 dan 2 SKPMg2 dengan KOMPAS
2.0. Tempoh masa diambil untuk menjawab semua soalan adalah 30 minit sahaja.

STANDARD KOMPETENSI PEMIMPIN SEKOLAH MALAYSIA 2.0

7BAB 2

9
STANDARD KOMPETENSI PEMIMPIN SEKOLAH MALAYSIA 2.02.0 Pendahuluan

Keberkesanan pelaksanaan KOMPAS 2.0 memerlukan sokongan dan kerjasama daripada
pemimpin sekolah, urus setia IAB dan pegawai JPN/PPD. Sehubungan itu, panduan
penggunaan KOMPAS 2.0 disediakan bagi memastikan setiap pihak memainkan peranan
masing-masing secara berkesan.

2.1 Peranan dan tanggungjawab

2.1.1 Tindakan Pemimpin Sekolah

2.1.1.1 Pemimpin Sekolah dikehendaki mengakses bahan KOMPAS 2.0 secara
dalam talian dalam Portal Rasmi IAB.

2.1.1.2 Pemimpin Sekolah diberi tempoh masa selama tiga (3) bulan untuk
menjawab KOMPAS 2.0 mulai 1 Jun hingga 1 September setiap tahun.

2.1.1.3 Pemimpin Sekolah boleh muat turun profil dan laporan kompetensi kendiri.

2.1.2 Tindakan Urus setia IAB

2.1.2.1 Urus setia menghantar surat siaran KOMPAS 2.0 kepada pemimpin
sekolah melalui e-mel dan portal rasmi IAB atau sebaran secara bersemuka
semasa Hari Bersama Pelanggan dan Bengkel Penataran KOMPAS 2.0
mengikut takwim IAB.

2.1.2.2 Menyemak pengisian KOMPAS 2.0 oleh pemimpin sekolah. STANDARD KOMPETENSI PEMIMPIN SEKOLAH MALAYSIA 2.0

2.1.2.3 Menjana dan berkongsi profil dan laporan kompetensi pemimpin sekolah
secara individu ataupun mengikut PPD dan JPN.

2.1.2.4 Memuat turun analisis keperluan latihan pemimpin sekolah dari Portal
Rasmi IAB dan menyediakan laporan.

2.1.2.5 Membentangkan hasil analisis keperluan latihan dalam mesyuarat
pengurusan IAB.

2.1.2.6 Hasil Analisis Keperluan Latihan pemimpin sekolah dikongsi dengan
semua cawangan, pusat dan jabatan di IAB untuk perancangan latihan
dan bajet.

11

2.1.3 Tindakan PPD/JPN

2.1.3.1 Menyebarluaskan maklumat KOMPAS 2.0 kepada pemimpin sekolah
di bawah penyeliaan Pegawai Meja PPD/JPN masing-masing.

2.1.3.2 Mengakses laporan kompetensi pemimpin sekolah JPN/PPD masing-
masing sebagai makluman dan panduan pembangunan profesionalisme.

2.2 Domain dan Kompetensi KOMPAS 2.0

DOMAIN 1: BERWAWASAN

Dimensi yang mempamerkan pemikiran futuristik berdasarkan persekitaran semasa dan
jangkaan masa hadapan dalam usaha mencemerlangkan organisasi untuk kemenjadian murid.

i. Pematuhan Akta, Peraturan dan Dasar Pendidikan

Keupayaan mematuhi dan mengambil tindakan yang sesuai mengikut akta, peraturan,
prosedur dan dasar pendidikan yang ditetapkan.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA I INSTITUT AMINUDDIN BAKI Tahap Deskriptor
Tahap 1
• PS berupaya menyelaraskan tindakan mengikut dasar KPM.
Tahap 2 • PS menjelaskan tindakan selaras dengan dasar KPM melalui taklimat/wacana

ilmu/Latihan Dalam Perkhidmatan (LaDaP)/mesyuarat

• PS menyebar luas kepentingan pematuhan dasar melalui penguatkuasaan
peraturan dan prosedur dalam amalan profesional harian kepada warga
organisasi.

• PS memberi penghargaan kepada warga organisasi yang mematuhi peraturan
dan prosedur.

12

Tahap Deskriptor

Tahap 3 • PS memantau penguatkuasaan peraturan dan prosedur yang ditetapkan dalam
pengurusan dan amalan profesional harian.

• PS membimbing warga organisasi yang kurang jelas dan tidak mematuhi
peraturan dan prosedur amalan profesional harian.

Tahap 4 • PS sentiasa mengamalkan penguatkuasaan peraturan dan prosedur yang
ditetapkan dalam pengurusan, amalan profesional harian dan semua program
yang dilaksanakan.

• PS berupaya melakukan pemantauan berterusan dan memberi maklum balas
penambahbaikan tentang penguatkuasaan peraturan dan prosedur yang
ditetapkan.

Tahap 5 • PS berupaya menguatkuasakan peraturan dan prosedur secara berterusan
sehingga menjadi budaya organisasi.

• PS berupaya menyediakan pelbagai wadah untuk berkongsi amalan
penguatkuasaan peraturan dan prosedur yang ditetapkan.

ii. Menterjemah Visi dan Misi KPM

Keupayaan memahami, mentafsir, menyebar luas dan mengambil tindakan bersama untuk
mencapai visi dan misi KPM dengan mengambil kira jangkaan masa hadapan.

Tahap Deskriptor STANDARD KOMPETENSI PEMIMPIN SEKOLAH MALAYSIA 2.0
Tahap 1
• PS berupaya menyelaraskan tindakan mengikut visi dan misi KPM.
Tahap 2 • PS menjelaskan tindakan selaras dengan visi dan misi KPM melalui taklimat/

wacana ilmu/LaDaP/mesyuarat.

• PS berupaya membimbing penyediaan Pelan Strategik/Pelan Tindakan/Pelan
Operasi untuk mencapai visi dan misi KPM.

• PS berupaya melaksanakan tindakan berdasarkan Pelan Strategik/Pelan
Tindakan/Pelan Operasi bersama-sama dengan warga organisasi.

13

Tahap Deskriptor

Tahap 3 • PS memantau perkembangan status pelaksanaan pelan tindakan secara
berterusan.

• PS menilai keberkesanan pelan tindakan bagi memastikan visi dan misi KPM
tercapai.

Tahap 4 • PS berupaya memimpin pelaksanaan pelan tindakan bersama-sama dengan
warga organisasi.

• PS berupaya membuat penambahbaikan dalam setiap program yang
dilaksanakan melalui Pembangunan Profesional Berterusan.

Tahap 5 • PS sentiasa membuat penambahbaikan secara kreatif dan inovatif dalam
menghadapi perubahan masa kini dan masa hadapan.

iii. Penetapan strategik

Keupayaan memilih strategi yang relevan dan mempunyai justifikasi berasaskan maklumat
dengan mempertimbangkan pelbagai aspek dan alternatif.

Tahap Deskriptor

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA I INSTITUT AMINUDDIN BAKI Tahap 1 • PS berupaya membuat analisis persekitaran, menetapkan objektif dan KPI
organisasi.

Tahap 2 • PS berupaya menyediakan pelan taktikal dan operasi untuk mencapai matlamat
organisasi.

Tahap 3 • PS berupaya mengenal pasti dan mengambil kira risiko, kebolehlaksanaan dan
cabaran.

Tahap 4 • PS memantau dan mengubah suai strategi mengikut strategi yang telah
ditetapkan.

Tahap 5 • PS berupaya membuat semakan semula pelan strategik dan mencabar diri bagi
menghasilkan idea baharu mengikut keperluan masa hadapan.

14

DOMAIN 2: INSTRUKSIONAL

Dimensi pengurusan kurikulum yang merangkumi akademik, kokurikulum dan sahsiah untuk
kemenjadian murid secara holistik.

i. Instruksional Berfokus Kurikulum

Keupayaan memimpin instruksional melalui penilaian, penyeliaan dan bimbingan sejajar
hasrat kurikulum (akademik/kokurikulum/sahsiah) dengan memfokuskan perkembangan
potensi murid.

Tahap Deskriptor

Tahap 1 • PS berupaya mempelbagaikan strategi untuk meningkatkan prestasi kurikulum.

• PS berupaya untuk menyemarakkan fungsi setiap unit kurikulum berfokuskan
perkembangan potensi murid.

• PS berupaya memimpin pelaksanaan kurikulum secara berkesan.

Tahap 2 • PS berupaya memimpin dan menyelaras pelbagai strategi untuk meningkatkan
prestasi kurikulum.

• PS berupaya menyelia dan memberi maklum balas untuk penambahbaikan
pengajaran dan pembelajaran secara menyeluruh.

Tahap 3 • PS menyebar luas kepentingan aktiviti instruksional berasaskan keperluan murid
yang pelbagai.
STANDARD KOMPETENSI PEMIMPIN SEKOLAH MALAYSIA 2.0
• PS membimbing dan mengupayakan warga organisasi, ibu bapa, pihak swasta,
NGO dan komuniti setempat dalam menyokong aktiviti instruksional.

Tahap 4 • PS berupaya melibatkan warga organisasi, ibu bapa, pihak swasta, NGO, Institut
Pengajian Tinggi dan komuniti setempat untuk menyokong pelbagai program
instruksional.

• PS memberi ganjaran kepada warga organisasi, ibu bapa, pihak swasta, NGO,
Institut Pengajian Tinggi dan komuniti setempat yang berjaya melaksanakan
aktiviti instruksional secara berkesan.

Tahap 5 • PS berupaya menyediakan pelbagai wadah untuk berkongsi amalan pembelajaran
kendiri yang berkualiti kepada warga organisasi.

15

ii. Pembudayaan Penyelidikan

Keupayaan untuk mengenal pasti isu, mengumpul, menganalisis dan menginterpretasi
data serta membangunkan strategi/intervensi untuk penambahbaikan.

Tahap Deskriptor

Tahap 1 • PS mengenal pasti isu dengan menggunakan data yang relevan.

• PS mengaplikasikan metodologi kajian untuk melaksanakan penyelidikan bagi
penambahbaikan organisasi.

Tahap 2 • PS memimpin warga organisasi yang ingin membuat penyelidikan.
• PS memantau perkembangan status kajian warga organisasi.

Tahap 3 • PS menyebar luas kepentingan penyelidikan kepada warga organisasi.

• PS mengupayakan warga organisasi melaksanakan penyelidikan.

• PS memberi ganjaran kepada warga organisasi yang berjaya menghasilkan
penyelidikan.

• PS menyediakan pelbagai wadah kepada warga organisasi untuk berkongsi hasil
penyelidikan.

Tahap 4 • PS menjadikan penyelidikan sebagai amalan dalam menangani sesuatu isu
untuk penambahbaikan organisasi.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA I INSTITUT AMINUDDIN BAKI
• PS mengadakan satu repositori penyelidikan di portal organisasi.

Tahap 5 • PS berupaya membentangkan dapatan penyelidikan pada peringkat kebangsaan
dan antarabangsa.

• PS menyebar luas dapatan kajian melalui penulisan pada peringkat kebangsaan
dan antarabangsa.

16

iii. Pemantauan Menyeluruh

Keupayaan mengawal selia, menilai, mentaksir dan memberi maklum balas secara
konstruktif bagi kemenjadian murid secara holistik.

Tahap Deskriptor

Tahap 1 • PS membuat jadual pemantauan tahunan organisasi.

• PS dan pemimpin pertengahan menjalankan pemantauan berdasarkan instrumen
pemantauan.

Tahap 2 • PS berupaya menaakul kekuatan dan kelemahan warga organisasi semasa
Tahap 3 proses pemantauan.

• PS berkongsi dapatan penilaian dengan warga organisasi untuk tujuan
penambahbaikan organisasi.

• PS berupaya melaksanakan bimbingan/coaching kepada warga organisasi.

• PS memberi maklum balas tentang aspek yang perlu ditambah baik berdasarkan
hasil pemantauan.

• PS mengadakan dialog profesional dan pemantauan berterusan bagi
meningkatkan aspek yang perlu ditambah baik.

Tahap 4 • PS berupaya mengenal pasti kaedah baharu operasi pemantauan dari organisasi
luar.

• PS mengaplikasikan tindakan baharu dalam memantapkan operasi pemantauan.

Tahap 5 • PS berupaya menerap pemantauan menyeluruh yang berkualiti sehingga menjadi STANDARD KOMPETENSI PEMIMPIN SEKOLAH MALAYSIA 2.0
amalan organisasi.

• PS berupaya menyediakan pelbagai wadah untuk berkongsi amalan pemantauan
yang berkualiti.

17

iv. Pembudayaan Ekosistem Digital

Keupayaan mencipta, mempromosi dan membudayakan pembelajaran era digital yang
relevan dan dinamik dengan melibatkan semua warga organisasi.

Tahap Deskriptor

Tahap 1 • PS berupaya membangunkan sumber manusia ke arah literasi digital dalam
melaksanakan amalan profesional.

• PS memperuntukkan masa, sumber dan akses untuk memastikan penggunaan
teknologi dalam kalangan warga organisasi.

Tahap 2 • PS berupaya mendorong warga organisasi untuk menggunakan sumber era
digital secara optimum.

• PS berupaya memastikan peralatan, infrastruktur dan sistem teknologi yang
mantap dan terkini untuk menyokong pengurusan, pengoperasian dan aktiviti
instruksional.

Tahap 3 • PS berupaya memastikan pengintegrasian digital dalam aktiviti instruksional.

• PS memberi inspirasi dan sokongan penggunaan sumber digital kepada warga
organisasi dan pemegang taruh.

• PS menggalakkan warga organisasi meningkatkan kompetensi ICT secara
berterusan.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA I INSTITUT AMINUDDIN BAKI Tahap 4 • PS berupaya memimpin warga organisasi mengamalkan inovasi instruksional
Tahap 5 berasaskan digital secara berterusan.

• PS memberi peluang kepada warga organisasi mengikuti kursus/bengkel/seminar
untuk merangsang kreativiti dan inovasi dalam ekosistem digital.

• PS berupaya memberi khidmat nasihat/bimbingan/coaching dalam penggunaan
teknologi terkini.

• PS berupaya mencetus dan berkongsi idea bagi menerapkan budaya ekosistem
digital.

18

DOMAIN 3: SUMBER OPERASI

Dimensi pengurusan pelbagai sumber untuk dimanfaatkan dalam pengoperasian dan
pembangunan organisasi.

i. Mengurus Pelbagai Data

Keupayaan mengumpul, menganalisis dan menginterpretasi data yang relevan dalam
membuat keputusan untuk melaksanakan penambahbaikan

Tahap Deskriptor

Tahap 1 • PS berupaya mengumpul dan menganalisis data bagi mengenal pasti keperluan
dan menetapkan standard pencapaian organisasi.

Tahap 2 • PS berupaya untuk menggabung dan menganalisis data dengan mengambil kira
Tahap 3 pelbagai aspek secara konsisten dalam menyelesaikan masalah.

• PS memberi bimbingan/coaching tentang kaedah pengumpulan dan
penganalisisan data.

• PS mengadakan dialog profesional dan pemantauan berterusan bagi
meningkatkan kemahiran mengumpul dan menganalisis data.

Tahap 4 • PS menyebarluaskan kepentingan menggunakan data dalam menjustifikasikan
tindakan/keputusan/alternatif berdasarkan eviden.
STANDARD KOMPETENSI PEMIMPIN SEKOLAH MALAYSIA 2.0
• PS memberi ganjaran kepada warga organisasi yang berjaya mengguna dan
memanfaatkan data secara berkesan dalam proses membuat keputusan dan
menyelesaikan masalah.

Tahap 5 • PS berupaya menerap amalan penggunaan data yang relevan secara berterusan
dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.

• PS berupaya menyediakan pelbagai wadah untuk berkongsi amalan penggunaan
data.

19

ii. Mengurus Sumber Fizikal

Keupayaan merancang, menyelaras, menyedia, menyelenggara serta memanfaatkan aset
dan kemudahan fizikal.

Tahap Deskriptor

Tahap 1 • PS berupaya merancang dan menyelaras penggunaan aset serta kemudahan
Tahap 2 fizikal dalam pengurusan organisasi.

• PS berupaya menyedia dan memberi bimbingan/coaching cara-cara penggunaan,
keselamatan dan penyelenggaraan aset serta kemudahan fizikal kepada warga
organisasi.

Tahap 3 • PS menyebarluaskan kepentingan penggunaan aset dan kemudahan fizikal
dalam menyokong pentadbiran, kurikulum, HEM, dan kokurikulum.

• PS mengadakan dialog profesional dan pemantauan berterusan bagi
memastikan aset dan kemudahan fizikal dapat dimanfaatkan sepenuhnya.

• PS memberi galakan dan ganjaran kepada warga organisasi yang berjaya
mewujudkan ekosistem yang kondusif bagi menyokong peningkatan prestasi
organisasi.

Tahap 4 • PS berupaya membangunkan kemahiran dan kepakaran warga organisasi untuk
bekerjasama dengan komuniti dan pemegang taruh dalam menyediakan aset
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA I INSTITUT AMINUDDIN BAKI dan kemudahan fizikal.

Tahap 5 • PS berupaya menerap penggunaan aset dan kemudahan fizikal secara berterusan
sehingga menjadi amalan dalam pelbagai aspek secara cekap dan berkesan
dalam kalangan warga kerja, komuniti serta pemegang taruh.

• PS berupaya menyediakan pelbagai wadah kepada warga organisasi untuk
berkongsi amalan terbaik penggunaan aset dan kemudahan fizikal dalam
pelbagai aspek.

20

iii. Mengurus Sumber Pendidikan

Keupayaan merancang, menyelaras, menyedia dan memanfaatkan sumber pendidikan
serta mengintegrasikan ICT dalam semua bidang.

Tahap Deskriptor

Tahap 1 • PS berupaya merancang dan menyelaras penggunaan sumber pendidikan
Tahap 2 dalam pengurusan organisasi.

• PS berupaya menyedia dan memberi bimbingan/coaching cara-cara
penggunaan, keselamatan dan penyelenggaraan sumber pendidikan kepada
warga organisasi.

Tahap 3 • PS menyebarluaskan kepentingan penggunaan sumber pendidikan dalam
menyokong pentadbiran, kurikulum, HEM, dan kokurikulum.

• PS mengadakan dialog profesional dan pemantauan berterusan bagi
memastikan sumber pendidikan dapat dimanfaatkan sepenuhnya.

• PS memberi galakan dan ganjaran kepada warga organisasi yang berjaya
mewujudkan ekosistem yang kondusif bagi menyokong peningkatan prestasi
organisasi.

Tahap 4 • PS berupaya membangunkan kemahiran dan kepakaran warga organisasi untuk
bekerjasama dengan komuniti dan pemegang taruh dalam menyediakan sumber
pendidikan.

Tahap 5 • PS berupaya menerap penggunaan sumber pendidikan secara berterusan
sehingga menjadi amalan dalam pelbagai aspek secara cekap dan berkesan
dalam kalangan warga organisasi, komuniti serta pemegang taruh. STANDARD KOMPETENSI PEMIMPIN SEKOLAH MALAYSIA 2.0

• PS berupaya menyediakan pelbagai wadah kepada warga organisasi untuk
berkongsi amalan terbaik penggunaan sumber pendidikan dalam pelbagai aspek.

21

iv. Membangunkan Sumber Manusia

Keupayaan merancang, menyelia dan menilai Pembangunan Profesionalisme Berterusan
(PPB) dalam membangunkan kapasiti warga organisasi.

Tahap Deskriptor

Tahap 1 • PS berupaya merancang, menyelia dan menilai pembangunan sumber manusia
Tahap 2 dalam pengurusan organisasi.

• PS berupaya memberi bimbingan/coaching dalam membangunkan kapasiti
kendiri.

• PS berupaya memberi galakan dan sokongan dalam pelaksanaan pembangunan
sumber manusia.

Tahap 3 • PS berupaya melibatkan komuniti dan pemegang taruh dalam membangunkan
kapasiti sumber manusia secara berterusan untuk kecemerlangan organisasi.

• PS berupaya membangunkan kemahiran dan kepakaran warga organisasi untuk
bekerjasama dengan komuniti dan pemegang taruh.

Tahap 4 • PS berupaya menerap pembangunan sumber manusia secara berterusan
sehingga menjadi amalan untuk bertindak secara cekap dan berkesan.

Tahap 5 • PS berupaya menyediakan wadah untuk perkongsian amalan terbaik pengurusan
sumber manusia.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA I INSTITUT AMINUDDIN BAKI

22

v. Mengurus Kewangan

Merancang dan mengawal pengurusan kewangan secara cekap dengan mematuhi
prosedur serta peraturan yang berkuat kuasa.

Tahap Deskriptor

Tahap 1 • PS berupaya merancang dan menyelaras penggunaan kewangan dalam
Tahap 2 pengurusan organisasi.

• PS berupaya memberi bimbingan/coaching dalam merancang bajet tahunan
Pusat Tanggungjawab (PTJ), serta pembelanjaan dan pembayaran kewangan
kepada warga organisasi.

Tahap 3 • PS memantau penguatkuasaan prosedur perbelanjaan dan pembayaran
mengikut prosedur operasi standard kewangan.

• PS memastikan pemeriksaan kewangan dilaksanakan dari semasa ke semasa.

Tahap 4 • PS menggalakkan warga organisasi mengurus dan menggunakan sumber
kewangan dengan cekap dan berkesan.

Tahap 5 • PS berupaya menyediakan wadah untuk perkongsian amalan terbaik pengurusan
kewangan berkesan pada peringkat kebangsaan.

STANDARD KOMPETENSI PEMIMPIN SEKOLAH MALAYSIA 2.0

23

vi. Mengurus Risiko

Keupayaan mengenal pasti, membuat jangkaan dan menganalisis risiko serta merancang
tindakan pencegahan.

Tahap Deskriptor

Tahap 1 • PS berupaya menyediakan pelan pembangunan risiko organisasi.
• PS berupaya mengambil tindakan awal untuk mengurangkan risiko bencana.

Tahap 2 • PS memberi taklimat tentang pengurusan risiko kepada warga organisasi.

• PS menyediakan garis panduan pengurusan risiko kepada warga organisasi.

• PS mengadakan dialog profesional dan pemantauan berterusan bagi
mengurangkan risiko dalam pelaksanaan program.

Tahap 3 • PS menyebarluaskan kepentingan membuat penilaian dan mengawal risiko
dalam pengurusan projek/program kepada warga organisasi.

• PS membimbing pengurusan bencana dan kesan akibat bencana seperti “post
trauma”.

• PS memberi ganjaran kepada warga organisasi yang berjaya mengurus bencana
dan mengurus kesan akibat bencana seperti “post trauma” secara berkesan.

Tahap 4 • PS berupaya menerap amalan pengurusan risiko yang berkesan secara
berterusan sehingga menjadi amalan dalam melaksanakan projek/program
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA I INSTITUT AMINUDDIN BAKI organisasi.

• PS berupaya menyediakan pelbagai wadah kepada warga organisasi untuk
berkongsi amalan pengurusan risiko yang berkesan.

Tahap 5 • PS berupaya mengenal pasti amalan terkini pengurusan risiko daripada
organisasi luar.

• PS mengaplikasikan tindakan baharu ke dalam amalan pengurusan risiko sedia
ada bagi mengurangkan risiko dalam pengurusan projek/program.

• PS berkongsi pengalaman dengan pihak luar berkenaan amalan pengurusan
risiko terbaik pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

24

DOMAIN 4: KUALITI PERIBADI KEPIMPINAN

Dimensi trait personaliti cemerlang yang berupaya mempengaruhi warga organisasi ke arah
kecemerlangan.

i. Integriti

Keupayaan menghayati, menerap dan membudayakan nilai integriti dalam melaksanakan
amanah dan kuasa berpandukan peraturan dan undang-undang.

Tahap Deskriptor

Tahap 1 • PS mempamerkan pemikiran positif berkenaan integriti melalui tutur bicara dan
perlakuan.

• PS berupaya menerap dan bertindak secara jujur dan amanah mengikut bidang
kuasa dan tugas.

Tahap 2 • PS melaksanakan program pembangunan profesionalisme berkaitan nilai integriti
bagi meningkatkan amalan integriti warga organisasi.

• PS berupaya memantau amalan integriti warga organisasi secara berterusan.

Tahap 3 • PS berupaya menilai dan memberi teguran secara berhemah bagi melahirkan
warga organisasi yang berintegriti.

• PS berupaya memberi bimbingan/coaching dan maklum balas tentang aspek
integriti yang perlu ditambah baik secara berterusan.

Tahap 4 • PS berupaya memimpin warga organisasi mengamalkan nilai integriti secara STANDARD KOMPETENSI PEMIMPIN SEKOLAH MALAYSIA 2.0
berterusan.

• PS berupaya menerapkan nilai integriti yang tinggi dalam diri setiap warga
organisasi dalam melaksanakan amalan profesionalisme.

Tahap 5 • PS berupaya menjadi contoh kepada warga organisasi dan semua lapisan
masyarakat.

• PS berkongsi pengalaman dalam menerapkan nilai integriti kepada warga
organisasi pada peringkat daerah, negeri dan kebangsaan.

25

ii. Orientasi Kecemerlangan

Keupayaan memimpin pelbagai pihak untuk merealisasikan matlamat ke arah
kecemerlangan organisasi.

Tahap Deskriptor

Tahap 1 • PS berupaya menampilkan pemikiran positif melalui tutur bicara dan perlakuan.
• PS berupaya mempamerkan nilai positif dalam amalan seharian.

Tahap 2 • PS berupaya meningkatkan ilmu kepimpinan melalui pembelajaran sepanjang
hayat.

• PS berupaya membuat refleksi kendiri dalam usaha memperbaiki aspek
kepimpinan.

Tahap 3 • PS berupaya memotivasikan warga organisasi untuk mencapai matlamat
organisasi.

• PS mampu berkongsi idea, mendapatkan sokongan dan komitmen untuk
mencapai matlamat organisasi.

Tahap 4 • PS berupaya membimbing dan membangunkan potensi kepimpinan warga
organisasi.

• PS menggalakkan warga organisasi mengambil peluang untuk meningkatkan
ilmu kepimpinan.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA I INSTITUT AMINUDDIN BAKI Tahap 5 • PS menjadi contoh kepada warga pendidikan di dalam dan di luar organisasi
dalam aspek kepimpinan.

26

iii. Orientasi Keusahawanan

Keupayaan menghayati, menerap dan membudayakan ciri-ciri keusahawanan melalui
inovasi dan kreativiti.

Tahap Deskriptor

Tahap 1 • PS mendapatkan maklum balas tentang ciri-ciri keusahawanan yang dimiliki
warga organisasi berdasarkan data yang relevan.

• PS mengenal pasti warga organisasi yang memiliki ciri-ciri keusahawanan.

Tahap 2 • PS berupaya menggalakkan aktiviti pembangunan profesionalisme berterusan
bagi warga organisasi yang memiliki ciri-ciri keusahawanan agar dapat diterapkan
dalam kalangan warga organisasi.

Tahap 3 • PS menyebarluaskan kepentingan mengaplikasikan pemikiran dan tingkah laku
keusahawanan kepada warga organisasi.

• PS menerap pemikiran keusahawanan dalam tugasan harian dan menggalakkan
aktiviti keusahawanan.

• PS memberi ganjaran kepada warga organisasi yang berjaya mengaplikasikan
pemikiran/tingkah laku/aktiviti keusahawanan dalam merancang pelbagai
program penambahbaikan organisasi.

Tahap 4 • PS berupaya menerap pemikiran dan tingkah laku keusahawanan secara
berterusan sehingga menjadi amalan dalam melaksanakan program
penambahbaikan yang kreatif dan inovatif.

Tahap 5 • PS berupaya mengenal pasti kekuatan tingkah laku keusahawanan organisasi STANDARD KOMPETENSI PEMIMPIN SEKOLAH MALAYSIA 2.0
luar yang boleh diguna pakai.

• PS mengaplikasikan tindakan baharu ke dalam amalan sedia ada bagi
mempertingkatkan lagi pemikiran dan tingkah laku keusahawanan organisasi.

• PS berkongsi pengalaman dengan pihak luar berkenaan amalan keusahawanan
terbaik pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

27

iv. Kemahiran Mengurus Kendiri dan Sosial

Keupayaan mengurus emosi yang stabil dan memahami individu lain serta mempunyai
keyakinan diri yang tinggi untuk melaksanakan tugas dengan berkesan.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA I INSTITUT AMINUDDIN BAKI Tahap Deskriptor
Tahap 1
Tahap 2 • PS berupaya mengenal emosi diri sendiri dan memotivasikan emosi yang negatif.
• PS berupaya berkomunikasi dengan baik bagi mewujudkan hubungan harmonis.
Tahap 3
• PS berupaya mendorong warga organisasi mengurus emosi secara bijak.
Tahap 4 • PS berupaya mendorong warga organisasi berkomunikasi secara berhemah dan

Tahap 5 berkesan.
• PS memberi pujian/ganjaran kepada warga organisasi yang mempamerkan

emosi yang stabil.

• PS berupaya memberi pelbagai alternatif atau cadangan kepada staf yang
mengalami konflik diri dan emosi negatif.

• PS berupaya mengadakan dialog profesional dan pemantauan berterusan untuk
memastikan warga organisasi sentiasa mempunyai emosi yang stabil.

• PS berupaya untuk memimpin warga organisasi untuk mengamalkan tingkah
laku sosial yang berhemah dan harmoni secara berterusan.

• PS berupaya memimpin warga organisasi membina dan menjalin interaksi sosial
dengan pelbagai pihak secara positif dan berkesan.

• PS berupaya menjadi contoh dalam membina dan menjalin interaksi sosial
dengan pelbagai pihak secara positif dan berkesan.

• PS berupaya menjadi contoh dalam mengurus konflik dan isu secara berhemah
dan berkesan.

28

DOMAIN 5: HUBUNGAN

Dimensi membina pemuafakatan strategik.

i. Membina Jaringan dan Jalinan

Keupayaan membina, melestari dan memanfaatkan hubungan dengan pelbagai pihak
untuk pembangunan organisasi.

Tahap Deskriptor

Tahap 1 • PS berupaya mengenal pasti peluang kerjasama dengan pihak luar.
• PS menjalin hubungan dengan pihak luar berkenaan.

Tahap 2 • PS bersama-sama dengan warga organisasi merancang pelbagai program
kerjasama dengan pihak luar dengan mengambil kira adat resam dan silang
budaya.

Tahap 3 • PS menyebarluaskan kepentingan membina jaringan dan kolaborasi dengan
pihak luar dan memanfaatkan sarana ibu bapa untuk kemajuan sekolah.

• PS memberi galakan dan sokongan kepada warga organisasi dalam membina
hubungan dengan pihak luar.

Tahap 4 • PS berusaha untuk memperluaskan hubungan dengan pelbagai pihak luar
(organisasi pendidikan atau bukan pendidikan) pada peringkat negeri dan
kebangsaan. STANDARD KOMPETENSI PEMIMPIN SEKOLAH MALAYSIA 2.0

• PS melibatkan komuniti setempat untuk merancang pelbagai strategi bagi
mempergiatkan jaringan dan jalinan.

Tahap 5 • PS berkongsi pengalaman dengan pihak luar berkenaan amalan terbaik jaringan
dan jalinan pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

• PS membimbing organisasi lain dalam membina jaringan dan jalinan.

29

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA I INSTITUT AMINUDDIN BAKIRUJUKAN
Australian Institute For Teaching and School Leadership. (2015). Australian Professional

Standard for Principals and the Leadership Profiles. Australia.
Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti. (2017). Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2

(SKPMg2). Kuala Lumpur: Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti.
Institut Aminuddin Baki. (2006). Standard Kompetensi Kepengetuaan Sekolah Malaysia

(SKKSM). Genting Highlands: Institut Aminuddin Baki.
Institut Aminuddin Baki. (2008). Kompetensi Pemimpin Sekolah (KOMPAS). Genting Highlands:

Institut Aminuddin Baki.
National Policy Board for Educational Administration. (2015). Professional Standards for

Educational Leaders October 2015 National Policy Board for Educational Administration.
U.S Office of Personel Management. Proficiency Levels For Leadership Competencies.
Commonwealth Secretariat Reference Group Commonwealth Council For

Educational Administration and Management. (2016) The Commonwealth School
Leadership Profesional Learning Programe For School Leaders and Teacher. United
Kingdom.
Tilde University. (2011). Entrepreneuship and Inovation. Australia: Tilde University Press.

30

Lampiran 1 STANDARD KOMPETENSI PEMIMPIN SEKOLAH MALAYSIA 2.0

STANDARD KOMPETENSI
PEMIMPIN SEKOLAH MALAYSIA 2.0

(KOMPAS 2.0)

31

32 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA I INSTITUT AMINUDDIN BAKI

STANDARD KOMPETENSI PEMIMPIN SEKOLAH MALAYSIA 2.0 (KOMPAS 2.0)

PEMBANGUNAN PENGUASAAN KECEKAPAN PEMIMPIN SEKOLAH

DOMAIN KOMPETENSI DESKRIPSI

TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5

BERWAWASAN Pematuhan Keupayaan Memberi dan Menggalakkan amalan Memastikan pematuhan Mengukuhkan amalan Membudayakan
Akta, Peraturan mematuhi dan berkongsi kefahaman pematuhan dasar dasar melalui pematuhan dasar dalam pematuhan dasar
Dimensi yang tentang dasar serta penguatkuasaan dan semua program bagi untuk kecemerlangan
mempamerkan dan Dasar mengambil menyebarluaskan melalui penguatkuasaan program bimbingan menggerakkan warga organisasi melalui
pemikiran futuristik Pendidikan tindakan yang maklumat berkaitan berasaskan peraturan organisasi ke arah hala amalan kreatif dan
sesuai mengikut dasar. peraturan dan prosedur dan prosedur yang tuju KPM. inovatif.
berdasarkan akta, peraturan, ditetapkan.
persekitaran prosedur dan dasar PS berupaya yang ditetapkan.
semasa dan pendidikan yang menyelaraskan tindakan
mengikut dasar KPM. DESKRIPTOR TAHAP KOMPETENSI
jangkaan ditetapkan.
masa hadapan PS menjelaskan
dalam usaha tindakan selaras PS menyebar luas PS memantau PS sentiasa PS berupaya
mencemerlangkan dengan dasar KPM kepentingan pematuhan penguatkuasaan mengamalkan menguatkuasakan
organisasi untuk melalui taklimat/wacana dasar melalui peraturan dan prosedur penguatkuasaan peraturan dan
kemenjadian ilmu/Latihan Dalam penguatkuasaan yang ditetapkan dalam peraturan dan prosedur prosedur secara
Perkhidmatan (LaDaP)/ peraturan dan pengurusan dan amalan yang ditetapkan dalam berterusan sehingga
murid. mesyuarat. prosedur dalam profesional harian. pengurusan, amalan menjadi budaya
amalan profesional profesional harian dan organisasi.
harian kepada warga PS membimbing warga semua program yang
organisasi. organisasi yang kurang dilaksanakan. PS berupaya
jelas dan tidak mematuhi menyediakan
PS memberi peraturan dan prosedur PS berupaya melakukan pelbagai wadah untuk
penghargaan kepada amalan profesional pemantauan berterusan berkongsi amalan
warga organisasi yang harian. dan memberi maklum penguatkuasaan
mematuhi peraturan dan balas penambahbaikan peraturan dan
prosedur. tentang penguatkuasaan prosedur yang
peraturan dan prosedur ditetapkan.
yang ditetapkan.


Click to View FlipBook Version