The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by razmansisc, 2021-02-28 08:14:11

BUKU PANDUAN PEMBUDAYAAN KBAT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

KBAT

Keywords: KBAT

PELAKSANAAN PEMBUDAYAAN KBAT DALAM
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Disusun Oleh:

Razman Mohammad
SISC+ PPD Alor Gajah
2018

• APAKAH ITU KBAT?
• KENAPA PERLU KBAT?
• MENGAPA KBAT PENTING?
• APAKAH ASAS UNTUK

MELAKSANAKAN KBAT?
• APAKAH PERKAITAN KBAT

DENGAN SISTEM PENDIDIKAN
SEKARANG?
• ADAKAH WUJUD KBAT DALAM
PDP DI BILIK DARJAH?
• BAGAIMANA MELAKSANAKAN
KBAT DI DALAM BILIK DARJAH?
• APA YANG DIKATAKAN MURID
KBAT, GURU KBAT DAN BILIK
DARJAH KBAT?
• BAGAIMANA MEWUJUDKAN
PERSEKITARAN KBAT?

DALAM SK DAN SP

1. DITULIS SECARA MELALUI PERNYATAAN
EKSPLISIT DALAM KATA KERJA TAHAP
DOKUMEN KURIKULUM PEMIKIRAN DALAM
TAKSONOMI BLOOM
2. MALAYSIA SEMAKAN ANDERSON.
(KURIKULUM
KEBANGSAAN) 5. TAKSONOMI
MENGIKUT AKTA ANDERSON:
PENDIDIKAN 1996 MENGINGAT,
MEMAHAMI,

MENGAPLIKASI,

MENGANALISIS,
MENILAI, MENCIPTA.

ELEMEN KBAT
DALAM

KURIKULUM

3. MATLAMAT KURIKULUM KBAT MERUJUK
KEBANGSAAN KEPADA KEMAHIRAN

MELAHIRKAN MURID: MENGAPLIKASI,
SEIMBANG, BERDAYA TAHAN, MENGANALISIS,
BERSIFAT INGIN TAHU, MENILAI DAN
BERPRINSIP, BERMAKLUMAT,
PATRIOTIK, MEMPUNYAI MENCIPTA.
KEMAHIRAN BERFIKIR,
BERKOMUNIKASI, BEKERJA
SECARA BERPASUKAN

DEFINISI KBAT

“KEUPAYAAN DALAM BAGI
UNTUK MEMBUAT MENYELESAIKAN
MENGAPLIK PENAAKUL MASALAH,
ASIKAN AN DAN MEMBUAT
PENGETAHU REFLEKSI KEPUTUSAN,
AN, BERINOVASI DAN
KEMAHIRAN BERUPAYA
DAN NILAI MENCIPTA
SESUATU

(KPM,2013)

1. MENGAPLIKASIKAN DOMAIN 2. MEMBUAT PENAAKULAN DAN 3. MENYELESAIKAN MASALAH,
PENGETAHUAN, KEMAHIRAN REFLEKSI MEMBUAT KEPUTUSAN,

DAN NILAI (PKN). •PENAAKULAN: KEBOLEHAN BERINOVASI DAN BERUPAYA
INDIVIDU MEMBUAT MENCIPTA SESUATU.
•MENGGUNAKAN (PKN) YANG PERTIMBANGAN SECARA LOGIK
DIKUASAI MELALUI PROSES PdP DAN RASIONAL. •TAHAP INI BOLEH DICAPAI
DENGAN MENCAPAI TAHAP •REFLEKSI: MENGIMBAS HASIL DARIPADA KEUPAYAAN
PENGUASAAN YANG KEMBALI DAN MENTAFSIR MENGAPLIKASI PENGETAHUAN,
DITETAPKAN DALAM SESUATU PERKARA MELALUI KEMAHIRAN DAN NILAI, SERTA
DOKUMEN KURIKULUM BAGI PENGALAMAN, TINDAKAN, MEMBUAT PENAAKULAN DAN
SETIAP MATA PELAJARAN. PERASAAN DAN MAKLUM REFLEKSI.
BALAS, SETERUSNYA
MENGANALISIS DAN •MURID BOLEH MENCAPAI
MENCERAKINKAN DALAM TAHAP INI APABILA
MEMBUAT KESIMPULAN. MENGALAMI PROSES
PEMBELAJARAN.KBAT DALAM TAHAP PEMIKIRAN
MENGAPLIKASI

MURID MENGGUNAKAN
PENGETAHUAN,

KEMAHIRAN, DAN NILAI
DALAM SITUASI YANG

BERLAINAN UNTUK
MELAKUKAN SESUATU.

MURID BERUPAYA
MENYELESAIKAN
MASALAH DENGAN
MENGAPLIKASIKAN
KONSEP YANG MEREKA
FAHAMI MELALUI

AKTIVITI PdP.KBAT DALAM TAHAP PEMIKIRAN
MENGANALISIS

MURID MENCERAKINKAN
MAKLUMAT KEPADA
BAHAGIAN-BAHAGIAN

KECIL UNTUK MEMAHAMI
DENGAN LEBIH

MENDALAM SERTA
MENGHUBUNG KAIT
ANTARA BAHAGIAN

BERKENAAN.

MURID BERUPAYA
MENTAFSIR PERANAN DAN
FUNGSI SETIAP BAHAGIAN
KECIL UNTUK MEMAHAMI
SESUATU KONSEP SECARA

MENYELURUH.

KBAT DALAM TAHAP PEMIKIRAN
MENGANALISIS

KBAT DALAM TAHAP PEMIKIRAN
MENILAI

MURID
MEMBUAT
PERTIMBANGAN

DAN
KEPUTUSAN
MENGGUNAKAN
PENGETAHUAN,
KEMAHIRAN
DAN NILAI SERTA
MEMBERI
JUSTIFIKASI.

KBAT DALAM TAHAP PEMIKIRAN
MENILAI

KBAT DALAM TAHAP PEMIKIRAN
MENCIPTA

MURID
MENGHASILKAN

IDEA ATAU
PRODUK ATAU
KAEDAH YANG
KREATIF DAN

INOVATIF.

KBAT DALAM TAHAP PEMIKIRAN
MENCIPTA

KESIMPULAN

KEFAHAMAN GURU YANG JELAS GURU PERLU BERUPAYA
TENTANG PENGERTIAN KBAT MENTERJEMAHKAN DOKUMEN
SERTA PENGGUNAAN KATA KURIKULUM DENGAN MENGENAL
KERJA DALAM TAHAP PASTI PENGGUNAAN KATA KERJA
PEMIKIRAN YANG TERDAPAT KBAT YANG SESUAI MENGIKUT MATA
PELAJARAN YANG DIAJAR SERTA
DALAM DOKUMEN KURIKULUM DAPAT MENGAPLIKASIKANNYA
MEMBOLEHKAN GURU DALAM BENTUK AKTIVITI PdP YANG

MENYEDIAKAN KANDUNGAN MENCABAR MINDA DAN
PdP YANG BERSESUAIAN DAN MERANGSANG PEMBELAJARAN
MENGOLAH KANDUNGAN MATA
PELAJARAN YANG MENEPATI MURID.

KBAT.

2. KBAT DALAM PEDAGOGI

APAKAH ALAT BERFIKIR?

•PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
•CORT 1
•6 TOPI PEMIKIRAN
•TABIAT PEMIKIRAN (HOMS)
•PENYOALAN• 7 TEKNIK ASAS CORT 1
(COGNITIVE RESEARCH TRUST)

DR. EDWARD DE BONO.

MENGGALAKKAN INDIVIDU BERFIKIR SECARA
MELUAS.

1. PMI : PLUS,MINUS,INTERSTING (KEBAIKAN,
KEBURUKAN, MENARIK)
2. CAF: CONSIDER ALL FACTORS (MENGAMBIL KIRA
SEMUA FAKTOR)
3. C&S: CONSEQUENCE SEQUEL (KESAN MENGIKUT
JANGKA MASA)
4. AGO: AIMS, GOALS &
OBJECTIVES(TUJUAN,MATLAMAT DAN OBJEKTIF)
5. FIP: FIRST IMPORTANT PRIORITIES (KEUTAMAAN
MENGIKUT KEPENTINGAN)
6. APC: ALTERNATIVES, POSSIBILITIES AND CHOICES
(ALTERNATIF, KEMUNGKINAN DAN PILIHAN)
7. OPV: OTHER PEOPLE'S VIEWS (PANDANGAN
ORANG LAIN)TABIAT PEMIKIRAN (HomS)

TABIAT PEMIKIRAN (HomS)


Click to View FlipBook Version