The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by razmansisc, 2021-02-28 08:14:11

BUKU PANDUAN PEMBUDAYAAN KBAT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

KBAT

Keywords: KBAT

PENYOALAN LISAN DAN KEPENTINGAN

• APAKAH MAKNA PENYOALAN LISAN?
• SOALAN ADALAH PERNYATAAN YANG

MENGANDUNGI PENYIASATAN DALAM
BENTUK AYAT TANYA DAN MEMERLUKAN
JAWAPAN.
• AKTIVITI DUA HALA ATAU BEBERAPA HALA
YANG DIGERAKKAN OLEH SEORANG GURU
DALAM SUATU JANGKA MASA P&P.
• APAKAH KEPENTINGAN PENYOALAN?
• 1. MEMBERI FOKUS KEPADA PEMIKIRAN
PELAJAR
• 2. MELUASKAN PEMIKIRAN PELAJAR
• 3. MENINGKATKAN MUTU PEMIKIRAN
PELAJAR
• 4. MENGARAH DAN MEMANDU PEMIKIRAN
PELAJAR
• 5. MENINGKATKAN PELIBATAN PELAJAR
• 6. MEMBINA PENGETAHUAN ASAS PELAJAR

PENYOALAN DAN KEMAHIRAN BERFIKIR

• PENGKAJI BARAT, DILLON (1998) DAN WILEN (1992)
MENJELASKAN BAHAWA

PENYOALAN DAPAT MERANGSANG KEMAHIRAN BERFIKIR
DALAM KALANGAN PELAJAR.
• BAGAIMANA GURU DAPAT MENINGKATKAN KEMAHIRAN BERFIKIR

PELAJAR?
• 1. PADA AWAL P&P, SOALAN TERBUKA DAN TERTUTUP

BERFUNGSI UNTUK MENGUJI PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN
PELAJAR TERHADAP KANDUNGAN PELAJARAN. PADA PERINGKAT
SETERUSNYA, GURU PERLU KEMUKAKAN SOALAN YANG
BERBENTUK ANALISIS DAN PENILAIAN UNTUK MERANGSANG
PEMIKIRAN PELAJAR.
• 2. KEMAHIRAN BERFIKIR PELAJAR DAPAT DITINGKATKAN
DENGAN MENCUNGKIL PEMIKIRAN PELAJAR MELALUI SOALAN-
SOALAN DAN DISOKONG DENGAN MEMBERI PUJIAN DAN
GALAKAN
• 3. MENURUT ROWE (1992) MASA YANG LEBIH PANJANG AKAN
MENINGKATKAN MASA BERFIKIR PELAJAR TERUTAMA BAGI
SOALAN TERBUKA. PELAJAR AKAN LEBIH YAKIN UNTUK MEMBERI
RESPONS YANG BAIK.
• 4.GALL (1992) MENCADANGKAN GURU MENANYAKAN SOALAN
DENGAN LEBIH KERAP, PENYOALAN DILAKUKAN SEBELUM,
SEMASA DAN SELEPAS P&P, SOALAN YANG TERDIRI DARIPADA
KOGNITIF RENDAH DAN TINGGI SERTA MENGGALAKKAN
PELAJAR MEMBINA SOALAN.

8 KOMPONEN KEMAHIRAN PENYOALAN

•1. MENGGUBAL SOALAN
•2. TUMPUAN
•3. MENGUBAH SOALAN
•4. SEBARAN
•5. HENTIAN SEBENTAR
•6. MELAYANI JAWAPAN
PELAJAR
•7. MEMBERI PETUNJUK
JAWAPAN
•8. MENCUNGKIL FIKIRAN
PELAJAR

13 CIRI KEMAHIRAN PENYOALAN YANG
BAIK DALAM P&P (WILEN (1992)

• 1. SOALAN JELAS / TEPAT DAN ELAKKAN SOALAN KABUR

• 2. HENTIAN DAN PEMBERIAN MASA YANG CUKUP UNTUK PELAJAR
MENJAWAB SOALAN YANG DIBERIKAN.

• 3. MENGULANG SOALAN SUP

• AYA PELAJAR DAPAT MEMAHAMI KEHENDAK SOALAN

• 4. SOALAN BERFOKUS KEPADA SATU IDEA YANG KEMUDIANNYA
DIKEMBANGKAN KEPADA BEBERAPA SOALAN

• 5. MENGUBAH SUAI SOALAN DAN MEMBENTUK SOALAN YANG JELAS
DAN KHUSUS

• 6. MENCUNGKIL SOALAN DARIPADA JAWAPAN YANG DIKEMUKAKAN
PELAJAR

• 7. SOALAN-SOALAN YANG DITANYA SECARA SPONTAN DAN
DIULANG SOALAN JIKA PERLU

• 8. MELAYANI JAWAPAN DENGAN BAIK

• 9. MENGALIH TUMPUAN PELAJAR DENGAN MENGEMUKAKAN
SOALAN LAIN.

• 10. MEMBERI PENGUKUHAN KEPADA JAWAPAN PELAJAR

• 11. SOALAN MENGGUNAKAN IDEA PELAJAR YANG DIKEMBANGKAN
DALAM BENTUK SOALAN.

• 12. MEMBANTU DENGAN PETUNJUK JIKA PELAJAR TIDAK FAHAM
SOALAN.

• 13. MEMANGGIL NAMA PELAJAR UNTUK MENJAWAB SOALAN YANG
DIKEMUKAKAN GURU.

BENTUK-BENTUK SOALAN

• SOALAN BERTUMPU/BERPUSAT (KONVERGEN)

• KOGNITIF ARAS RENDAH
• SATU JAWAPAN TEPAT
• SOALAN TERTUTUP
• SOALAN YANG DIGUNAKAN PADA AWAL P&P
• TUJUAN UNTUK MENGETAHUI INGATAN PELAJAR

TENTANG ISI PELAJARAN LEPAS

• UNTUK MELIHAT KEFAHAMAN PELAJAR TENTANG TOPIK
YANG SUDAH DIPELAJARI

• SOALAN YANG MEMERLUKAN PEMIKIRAN RINGKAS
BERDASARKAN FAKTA DAN HANYA BERTUMPU KEPADA
BIDANG TERTENTU

• TIDAK MEMBERI RUANG KEPADA PELAJAR KEMUKAKAN
PENDAPAT DAN MEMBINA KEMAHIRAN BERFIKIR YANG
TINGGI

• SOALAN KOGNITIF PADA ARAS PENGETAHUAN,
PEMAHAMAN DAN APLIKASI

• TERSURAT, ADA DALAM BUKU TEKS, LEBIH KEPADA
AKTIVITI MENGINGAT

BENTUK-BENTUK SOALAN

BENTUK SOALAN BERCAPAH (DIVERGEN)
• SOALAN TERBUKA DAN MEMBOLEHKAN

PELBAGAI JAWAPAN LOGIK DIBERIKAN

• JAWAPAN MEMERLUKAN PEMIKIRAN YANG
TINGGI KERANA AKAN MERANGSANG
PEMIKIRAN PELAJAR UNTUK MEMBERI PENDAPAT,
MERAMAL, MENAAKUL.

• MENGGALAKKAN PERCAMBAHAN IDEA BAHARU
DENGAN SKOP YANG LEBIH LUAS DAN SECARA
TIDAK LANGSUNG AKAN MENGGALKKAN
INTERAKSI LISAN YANG AKTIF DAN EFEKTIF.

• SOALAN MERANGKUMI SOALAN KOGNITIF PADA
ARAS ANALISIS, PENILAIAN DAN MENCIPTA

• TERSIRAT, TIDAK ADA DALAM BUKU TEKS,
MEMERLUKAN PELAJAR BERI PENDAPAT, KOMEN,
MERAMAL, BUAT KEPUTUSAN

CONTOH-CONTOH
SOALAN PEMULA

UNTUK
MERANGSANG
PEMIKIRAN ARAS
TINGGI MURID.

Aras Penerangan Bahasa Soalan pemula
pemikiran pemikiran
dan aras

soalan

MENGAPLI Mengaplikasi Menunjukka Apakah contoh- KBAT
KASI pengetahuan n,
kepada menggunak contoh lain yang
situasi dan an, ada tentang…?
pengalaman mengaplika
baharu si,
membina,
menggamba
rkan

MEMAHAMI Mengungkapk Menyatakan Apakah KBAR
an semula dan semula, maknanya…?
mentafsir menerangka
untuk n, mentafsir, Apakah
menunjukkan menterjemah kegunaannya…?
pemahaman
Bolehkah anda
terangkan…?

MENGINGA Jawapan Mengulangi, Siapakah…? KBAR
T berfakta, menamakan, Apakah…?
mengingat mengingat Di manakah…?
semula dan semula,
mengenal menyatakan, Yang
menyenaraik manakah…?
an

Aras Penerangan Bahasa Soalan pemula
pemikiran dan pemikiran

aras soalan

MENCIPTA Gabungkan Mereka Bagaimanakah KBAT
maklumat bentuk,
untuk mencipta, kita boleh mereka
mencipta menambah bentuk…?
sesuatu yang baik,
baharu membina, Bolehkah kita
menggubah menambah…?

Apa yang akan
berlaku jika…?

MENILAI Membuat Menentukan Mengapakah KBAT
pertimbangan kedudukan,
dan penilaian menyimpul, anda berfikir
untuk menilai tentang…?
membuat
kesimpulan Mengapakah
anda suka ini…?

Apakah yang
terbaik…?

MENGANAL Pecahkan Membanding Bagaimanakah KBAT
ISIS kepada beza,
bahagian- mentafsir, mereka
bahagian yang menentukan, sama/berbeza…?
lebih kecil. mengelas,
Meneliti menyusun, Bagaimanakah ia
secara lebih meneliti, berfungsi…?
mendalam menganalisis Apakah bukti…?
dan
memahami
perhubungann
ya.

Senarai kata kerja
untuk menerapkan KBAT

MENGINGAT MEMAHAMI MENGAPLIKA
SI
Mengecam Mentafsir
Mengulang Menjelaskan Menunjuk
Menyenaraikan Memberi contoh Menyesuaikan
Menerangkan Meringkaskan Menggunakan
Mengenal pasti Membuat kesimpulan Menggambarka
Menamakan awal n
Menyatakan Menunjukkan Membina
Menerangkan pemahaman Melengkapkan
Memberitahu Menterjemah Memeriksa
Memberi Mengelaskan
Menunjuk cara
Melukis
Meramal
Menyediakan
Menghasilkan
Mengguna
pakai
Melaksanakan

MENGANALISIS MENILAI MENCIPTA

Menganalisis / Mempertimbangkan Mencipta
mencerakinkan Memilih Mereka
Memeriksa Membuat keputusan Menaik taraf
Membanding Memberi alasan Menggubah
Mengesan Membahas Meramal
Menyiasat Mengesahkan Merancang
Mengkategorikan Mendebat Membina
Mengenal pasti Mencadangkan Mengimagina
Menerangkan Mentaksir sikan
Memaparkan Membincang Mencadangka
Menilai Membuat kesimpulan n
Menguji Mempertahankan Menjana
Meramal Menilai Membangunk
Melaksanakan uji Menyokong an
kaji Menentukan Menyediakan
Memisahkan keutamaan Menyusun
semula
Menggabungk
an
Memasang
Merumuskan
Menghasilkan
Mereka
bentukCONTOH KONSEP PENYOALAN KBAT

• SITUASI: GURU MENUNJUKKAN SEKEPING GAMBAR
KANAK-KANAK SEDANG MEMEGANG JALUR
GEMILANG.

• GURU MENYOAL PELAJAR.

• 1. APAKAH YANG SEDANG DIPEGANG OLEH
KANAK-KANAK TERSEBUT? (MENGETAHUI)

• 2. BERAPAKAH JALUR YANG TERDAPAT DALAM
BENDERA NEGARA KITA? (MEMAHAMI)

• 3. BERDASARKAN GAMBAR, NYATAKAN NILAI
YANG BOLEH KAMU PEROLEH? (APLIKASI)

• 4. TAHUKAN ANDA PERISTIWA YANG BERKAITAN
DENGAN BENDERA TERSEBUT? (ANALISIS)

• 5. BERIKAN PENDAPAT ANDA TENTANG KEBAIKAN
YANG BOLEH KAMU PEROLEH BERDASARKAN
GAMBAR? (MENILAI)

• 6. CIPTA PUISI BERDASARKAN GAMBAR TERSEBUT?
(MEREKA CIPTA)PENARAFAN KENDIRI KBAT

PEMBUDAYAAN KBAT DALAM PDP
(FOKUS KEPADA MURID)

ASPEK YANG MELIBATKAN MURID DALAM PEMBUDAYAAN
KBAT.
1. MURID SENTIASA BERTANYAKAN SOALAN DI DALAM
KELAS
MURID PERLULAH DIGALAKKAN SECARA AKTIF UNTUK
BERTANYAKAN SOALAN DI DALAM KELAS.

2. MURID SENTIASA BERSIFAT INGIN TAHU DENGAN
MENGAJUKAN SOALAN UNTUK MENGETAHUI LEBIH
MENDALAM KANDUNGAN PEMBELAJARAN YANG
DIPELAJARI
MURID SENTIASA DIGALAKKAN UNTUK BERSIFAT INGIN
TAHU YANG SANGAT TINGGI DENGAN MENGAJUKAN
SOALAN UNTUK TAHU DENGAN LEBIH MENDALAM
KANDUNGAN PEMBELAJARAN YANG DIPELAJARI.

3. MURID BOLEH MEMBERI CADANGAN PENYELESAIAN
(MENAAKUL) BERDASARKAN PENGETAHUAN SEDIA ADA.
• MURID PERLU DIGALAKKAN UNTUK MEMBERI CADANGAN

PENYELESAIAN (MENAAKUL) (MENAAKUL IALAH
KEMAHIRAN BERFIKIR YANG MEMBOLEHKAN
SESEORANG PELAJAR ITU MEMBUAT KEPUTUSAN
BERDASARKAN AKAL DAN LOGIK.) BERDASARKAN
PENGETAHUAN SEDIA ADA.

PEMBUDAYAAN KBAT DALAM PDP
(FOKUS KEPADA MURID)

4. MURID BOLEH BEKERJA DALAM PASUKAN SEMASA
PDP DIJALANKAN
• MURID PERLU DIGALAKKAN SECARA MENYELURUH

AGAR AKTIF BEKERJA DALAM PASUKAN SEMASA PDP
DIJALANKAN

5. MURID SALING BERINTERAKSI DENGAN RAKAN
SEMASA PDP
• MURID PERLU DIGALAKKAN UNTUK SENTIASA AKTIF

BERINTERAKSI DENGAN RAKAN SEMASA PDP
DIJALANKAN.

6. MURID BERTANYA SOALAN KEPADA RAKAN
• MURID PERLU DIGALAKKAN UNTUK SENTIASA AKTIF

BERTANYA SOALAN KEPADA RAKAN SEMASA PDP
DIJALANKAN.

7. MURID BOLEH BERTANYA SOALAN ARAS TINGGI
KEPADA RAKAN
• MURID PERLU DIGALAKKAN UNTUK SENTIASA AKTIF

BERTANYA SOALAN ARAS TINGGI KEPADA RAKAN
SEMASA PDP DIJALANKAN.

PEMBUDAYAAN KBAT DALAM PDP
(FOKUS KEPADA MURID)

8. MURID MENUNJUKKAN PENGETAHUAN
MERENTASI PELBAGAI DISIPLIN SEMASA
PERBINCANGAN
• MURID DAPAT MENUNJUKKAN

PENGETAHUAN YANG MERENTASI
PELBAGAI DISIPLIN ILMU SEMASA
PERBINCANGAN BERSAMA-SAMA RAKAN
DAN GURU.

9. MURID BOLEH MENGAPLIKASI ALAT
BERFIKIR DI DALAM PEMBELAJARAN
• MURID DIGALAKKAN SECARA

MENYELURUH AGAR AKTIF MENGAPLIKASI
ALAT BERFIKIR DI DALAM PEMBELAJARAN.

10. TERDAPAT AKTIVITI KBAT DALAM HASIL
KERJA MURID
• MURID DIGALAKKAN MELAKUKAN AKTIVITI

KBAT DALAM SETIAP HASIL KERJA YANG
DIBERIKAN

PENTAKSIRAN KBAT
Click to View FlipBook Version
Previous Book
โครงการโคมไฟประดับจากไม้สน
Next Book
BULETIN SEKTOR PELABURAN MARA | JANUARI 2021