The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

บทความวิชาการ สสว.3 New Normal กับผลกระทบทางสังคม

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

บทความวิชาการ สสว.3 New Normal กับผลกระทบทางสังคม

บทความวิชาการ สสว.3 New Normal กับผลกระทบทางสังคม

New Normal กบั ผลกระทบทางสังคม

วัน ที่ 31 ธั น ว า ค ม 2562 ท า ง ก า รจีน “อ ยู่บ้ า น หยุดเชือ้ เพื่อ ช า ติ ” และ “Social
ได้ยืนยันว่าเกิดการระบาดของเชือ้ ไวรัสสายพันธ์ุ Distancing” และนายกรัฐมนตรีได้ประกาศใช้
ใหม่ในเมืองอู่ฮ่ัน หลังจากพบผู้ป่ วยด้วยโรคปอด พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
อักเสบอย่างไม่ทราบสาเหตุ ต่อมา ทางการจีน พ.ศ. 2548 มีผลบังคับใช้ใน วันท่ี 26 มี.ค. 2563
และองค์การอนามัยโลกระบุว่า ไวรัสชนิดนีค้ ือ และได้ มีการประกาศคาสั่งเพ่ิมเติมเป็ นระยะ
"เชอื ้ ไวรสั โคโรนา" สายพนั ธ์ทุ ี่ 7 และองค์การอนามัย เช่น สั่งปิ ดพืน้ ที่เส่ียง ขอความร่วมมือให้งดหรือ
โลก ประกาศช่ือที่เป็ นทางการสาหรับใช้ เรียก หลีกเล่ียงการเดินทาง และประกาศเคอร์ ฟิ ว
ไวรสั ชนดิ นวี ้ า่ COVID-19 ทว่ั ประเทศ

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ไ ด้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก
COVID-19 เช่นกัน ในวันที่ 12 มกราคม 2563
กระทรวงสาธารณสุขได้ แถลงว่าพบผู้ติดเชือ้
COVID-1 9 ร า ย แ ร ก ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
เป็นนกั ทอ่ งเทยี่ วชาวจีนทเ่ี ดินทางมาจากเมืองอ่ฮู นั่
แ ล ะ ผู้ป่ ว ย เ ริ่ ม เ พ่ิ ม จ า น ว น ขึ ้น จ น ก ร ะ ท่ั ง
วันที่ 1 มีนา คม 2563 มีผู้เสียชีวิตด้ ว ยเชื อ้
COVID-19 รา ยแรก ภา ครัฐ เร่ิ ม ใช้ ร ณ ร ง ค์

สำนกั งำนสง่ เสริมและสนบั สนนุ วชิ ำกำร 3 (สสว.3)

เมื่อตัวเลขผู้ป่ วย COVID-19 ในประเทศ ช่องโทรทัศน์แทนการไปโรงเรี ยนตามปกติ
ไทยลดลง ศนู ย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด จึงเป็ นท่ีมาของการเปลี่ยนแปลงการดาเนินชีวิต
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ในหลายด้ านท่ีเรียกว่า New Normal แม้ ไม่ใช่
ไ ด้ ป ระ กา ศม า ตรกา รผ่อ นป รนบ า งกิจ กา รและ คาศัพท์ใหม่ และถูกใช้ ครั้งแรกเพ่ืออธิบาย
กิจกรรม ให้ ดาเนินการได้ แต่ต้ องอยู่ภายใต้ ถึงสภาวะเศรษฐกิจโลก และถูกนากลับมาใช้
มาตรการป้ องกันท่ีกาหนดอย่างเคร่งครัด มีเวลา อีกครัง้ ในวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19
เคอร์ ฟิ วช่วง 23.00 – 03.00 น. สถานการณ์ โ ด ย ร า ช บัณ ฑิ ต ย ส ภ า ไ ด้ ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ใ น
ดูจะคล่ีคลาย แต่การป้ องกันตัวเองให้ปลอดภัย การบัญญัติศัพท์คาว่า “New normal” หมายถึง
จาก COVID-19 การปรับตวั ยังคงดาเนินต่อไป วิถี ความปรกติใหม่ ฐานวิถีชีวิตใหม่ คานีม้ ีที่ใช้ใน
หลายบริบท ไม่ใช่เฉพาะในทางธุรกิจหรือวิถีชีวิต
ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น เ ร่ิ ม เท่านนั้ จึงเป็นการยากท่ีจะหาคากลาง ที่จะใช้ได้
เปลี่ยนแปลง ผู้คนเร่ิม ในทุกบริบท จึงเห็นควรเขียนคานีโ้ ดยทับศัพท์
ภาษาองั กฤษวา่ "นิวนอร์มลั "
คุ้น ชิ น กับ ก า ร ส ว ม
หน้ ากากอนามัยหรือ
ห น้ า ก า ก ท า ง เ ลื อ ก ก่ อ น อ อ ก จ า ก บ้ า น
พกเจลแอลกอฮอร์ สาหรับล้ างมือ เว้ นระยะ
ห่างทางสังคม ใช้ บริการส่ังและรับส่งอาหาร

แทนการไปรับประทาน
อาหารที่ร้ าน ทางาน
จากที่บ้าน Work from
Home โดยใช้ช่องทาง
ออนไลน์ติดต่อสื่อสาร
ประชมุ ผา่ น Video conference ส่วนเด็กนกั เรียนก็
ทาการเรียนแบบออนไลน์ผ่านอินเตอร์เนต็ หรือ

สำนกั งำนสง่ เสริมและสนบั สนนุ วิชำกำร 3 (สสว.3)

แต่อีกด้านหนึ่งของสงั คมการใช้ชีวิต ปัญหาที่สะสมมาก่อนหน้านีค้ นที่ไม่มี
แ บ บ New Normal แ ท บ จ ะ เ ป็น ไ ป ไ ม ่ไ ด้ รายได้อยู่เดิม ไม่มีแม้ที่อยู่อาศัย ขาดผู้ดูแล
เมื่อความพร้อมหรือต้นทนุ ชีวิตของแต่ละคน ใช้ชีวิตเพียงลาพงั และอาจไม่สามารถช่วยเหลือ
มีไม่เท่ากนั จากการสารวจของสวนดุสิตโพล ตัวเองได้ คนกล่มุ เปราะบางในสังคม ซ่ึงกระทรวง
ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่ 12-15 พ ฤ ษ ภ า ค ม 2563 การพฒั นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
“รายได้ – หนีส้ ิน – เงินออม” ของคนไทยเม่ือเทียบ (พม . ) มีหน้า ที่ในกา ร พฒั นา คุณ ภา พชีวิต
กับช่วงเวลาก่อนโควิด-19 ระบาด กับ ณ วันนี ้ ของคนไทย เพื่อสร้างสงั คมที่ดีและมีคุณภาพ
รายได้ประจา ลดลง 25.16% รายได้พิเศษ ลดลง มีภารกิจในการดูแลคนทกุ ช่วงวัย
35.38% เงินออม ลดลง 27.91% หนีส้ ิน เพ่ิมขึน้
25.07% เห็นได้ชัดเจนว่ารายได้ที่ลดลงมาพร้อม “ตัง้ แต่แรกเกิดสู่เชิงตะกอน”
กบั หนีส้ ินท่ีเพ่ิมมากขึน้ เมื่อธุรกิจหลายภาคส่วน
ป รับ โครงสร้า งทา งธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็ นการ เป รียบ เสมือ น กา ร ดูแ ล แม่นา้ ตัง้ แต ่ต้น นา้
ท่องเท่ียว บริการ และธุรกิจต่าง ๆ ลดจานวน ไปจนกระท่ังถึงปลายนา้
พ น ัก ง า น พ น ัก ง า น ห ล า ย ค น ถ ูก เ ล ิก จ้า ง
และกิจการทงั้ ขนาดเล็กและใหญ่หลายกิจการต้อง “พากลุ่มเป้ าหมายเข้าให้ถึงสิทธิ”
ปิ ดตัว ลง เป็ นปั ญ หาที่ต้ องได้ รับการแก้ ไข
และในช่วงเวลานี ้ การทางานจากที่บ้านของ คือ สิ่งที่สาคญั ที่สุด เป็นสิ่งที่ พม. ตระหนกั
ผู้ใหญ่หรือการเรียนออนไลน์ของเด็ก ล้วนต้องใช้ และทาเสมอมา
อุปกรณ์ ทรัพยากรที่ไม่มีอยู่เดิม และต้องหาซือ้
เพิ่มเติม รายจ่ายและหนีส้ ินยังคงมีอยู่ทุกวัน
ในสถานการณ์เช่นนี ้ เพียงแค่มีอาชีพ มีรายได้
พอที่จะเลีย้ งปากท้องและครอบครัว ก็ดีไม่น้อย
ไปกวา่ การอยรู่ อดปลอดภยั จาก COVID-19

สำนกั งำนสง่ เสริมและสนบั สนนุ วชิ ำกำร 3 (สสว.3)

ผู้ที่ประสบกบั ปัญหาทุกคนล้วนแต่เป็ น ผู้ประสบปัญหาให้ได้มากที่สุด นอกจากนี ้ สถิติ
กลุ่มเป้ าหมายของ พม. ทัง้ ผู้ที่ประสบกับปัญหา จากศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง พม. พบว่าข้อมูล
ทัง้ ก่อนเกิดการแพร่ระบาด ขณะที่เกิดการแพร่ วันที่ 1-30 เมษายน 2563 พบว่า คนไทยพยายาม
ระ บ า ด รว ม ไ ป จ นถึงหลงั กา ร แพ ร่ร ะ บ า ด ฆ่าตวั ตายทัง้ หมด 84 รายและผู้ก่อเหตุเสียชีวิต
ของ COVID-19 หน้าที่ของ พม. ยงั คงดาเนิน ถึง 62 ราย โดยมีสาเหตุมาจาก ปัญหาส่วนตัว
ต่อไป ในห้วงเวลาที่กลุ่มเป้ าหมายกาลังเผชิญ หนีส้ ิน ตกงาน ปัญหาสุขภาพ เป็นโรคซึมเศร้า
ก ับ ค ว า ม ย า ก ล า บ า ก ใ น ก า ร ด า เ น ิน ช ีว ิต ปัญหาครอบครัว ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000
การทางานของ พม. จึงปรับเป็นการทางานเชิงรุก บาท และได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19
ตามลาดบั กระทรวง พม. จึงเพิ่มสายด่วน พม.
แ ล ะ เ ป็น ร ูป ธ ร ร ม ม า ก ขึ น้ โ ด ย ย ึด ห ล กั 1300 จากเดิม 15 คู่สาย เป็น 60 คู่สาย ตลอด
การให้ประชาชนเป็นศนู ย์กลาง การเข้าถึงเพื่อ 24 ชั่วโมง เพื่อรับฟังและหาหนทางช่วยเหลือ
รับรู้ปัญหาของประชาชน ดาเนินการแก้ไข ให้กบั ผู้ที่กาลงั ประสบปัญหา เพื่อช่วยลดสถิติ
บรรเทาความเดือดร้อนอย่างรวดเร็ว ทนั ท่วงที การฆ่าตวั ตายให้เหลือน้อยท่ีสุด
และรอบคอบ มีการกาหนดมาตรการเพื่อบรรเทา
เ ย ีย ว ย า ค ว า ม เ ด ือ ด ร้อ น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น เมื่อยังไม่พบวิธีท่ีจะเอาชนะ COVID-19
ผ่านทกุ หน่วยงานของ พม. โดยมีโครงการเพื่อ จึงไ ม่สา มารถจะบอกได้ ว่าเรา ต้ องใช้ ชีวิต
ช ่ว ย เ ห ลือ เ ยีย ว ย า ก ลุ่ม เ ป้ า ห ม า ย ที ่ไ ด้ร ับ อยู่ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสร้ ายนี ้
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไปอีกนานแค่ไหน เหตุการณ์ที่ทาให้คนท่ัวโลก
COVID-19 มากกว่า 30 โครงการ เพื่อเข้าถึง ต่ืนตระหนกนีจ้ ะดาเนินต่อไป อย่างไร จะพบ
จุดหมายปลายทางเมอื่ ไหร่ ส่ิงท่ีเราควรทาในเวลา
ที่ยังไม่มีคาตอบเช่นนี ้ คือการป้ องกันตัวเอง
และครอบครัวให้ปลอดภัยจาก COVID-19 และ
ช่วยกันประคับประคองชุมชน สังคม ให้ดาเนิน
ตอ่ ไปในแบบ New Normal ได้อย่างสมบูรณ์

สำนกั งำนส่งเสริมและสนบั สนนุ วิชำกำร 3 (สสว.3)


Click to View FlipBook Version