The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงานผล เป็นวิทยากร และเข้าร่วมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รร.บ้านนาแพง 20-23 ธ.ค. 64

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

รายงานผล เป็นวิทยากร และเข้าร่วมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รร.บ้านนาแพง 20-23 ธ.ค. 64

รายงานผล เป็นวิทยากร และเข้าร่วมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รร.บ้านนาแพง 20-23 ธ.ค. 64

บนั ทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านหนองข่นุ วิทยาคาร อาเภอหนองพอก จงั หวดั ร้อยเอด็

ที่ พิเศษ /๒๕๖๔ วนั ท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรอ่ื ง รายงานผลเปน็ วิทยากร โครงการลกู เสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรยี นบ้านนาแพง

เรียน ผู้อานวยการโรงเรยี นบา้ นหนองขนุ่ วิทยาคาร

ขา้ พเจ้า นายคมเพชร ศรีไชย ตาแหน่ง ครู โรงเรยี นบา้ นหนองขุน่ วทิ ยาคาร สพป.รอ.เขต ๓
เป็นวิทยากร โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนบ้านนาแพง ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ ธันวาคม
๒๕๖๔ ณ โรงเรยี นบ้านนาแพง อาเภอเสลภูมิ จงั หวดั ร้อยเอ็ด แลว้ นนั้

บดั นี้ ขา้ พเจ้าได้เขา้ รว่ มเป็นวทิ ยากรประจาวชิ า การปกครองระบบประชาธปิ ไตยอนั มีพระ
มหากษัตร์ทรงเป็นประมุข โครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานผล เป็นวิทยากร
โครงการลกู เสอื จติ อาสาพระราชทาน โรงเรียนบ้านนาแพง ดงั เอกสารดงั แนบ

จึงเรียนมาเพ่อื โปรดทราบ

(นายคมเพชร ศรไี ชย)
ตาแหนง่ ครู คศ.๑

ความคิดเห็น/ขอ้ เสนอแนะ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ลงชอ่ื
(นายแก้ว เกตมุ าตย์)

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองขุน่ วทิ ยาคาร

สรุปผลการเปน็ วทิ ยากร ฝึกอบรมลูกเสอื จติ อาสาพระราชทาน
โรงเรียนบ้านนาแพง

ระหว่างวนั ที่ ๒๐ – ๒๓ ธนั วาคม ๒๕๖๔
ณ โรงเรียนบา้ นนาแพง อาเภอเสลภูมิ จงั หวดั ร้อยเอ็ด
รายงานผลเป็นวิทยากร โครงการลกู เสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรยี นบ้านนาแพง ดังน้ี

๑. ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากร โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนบ้านนาแพง
หลักสูตร ๔ วัน ไปกลับ มีจานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๙๖ คน มผี ู้ผ่านหลักสูตร จานวน ๙๖
คน โดยในการฝกึ อบรม มกี จิ กรรมดงั ต่อไปน้ี

วนั ท่ี ๒๐ ธนั วาคม ๒๕๖๔
๑. กิจกรรม ลงทะเบยี น
๒. กจิ กรรม ปฐมนเิ ทศชีแจงวัตถปุ ระสงค์ของการเข้าอบรม
๓. กจิ กรรม พธิ ีการเปิดการฝกึ อบรม
๔. กิจกรรม รายวชิ า บทเพลงแหง่ ความภาคภมู ใิ จในความเปน็ ไทย
๕. กิจกรรม รายวชิ า การปกครองระบอบประชาธปิ ไตยอันมพี ระมหากษัตรยิ ์ทรงเปน็ ประมขุ
๖. กจิ กรรม รายวิชา การจติ สานึกการเปน็ พลเมือง
๗. กิจกรรม รายวชิ า หลักสตู รลกู เสือจติ อาสาพระราชทาน
๘. กิจกรรม รายวิชา บทบาทหน้าท่ผี ู้บงั คับบญั ชาหนว่ ยลกู เสอื จิตอาสาพระราชทาน
๙. กิจกรรม เพลงสรรเสรญิ พระบารมี / สวดมนต์

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
๑. กิจกรรม ลงเวลาการเขา้ ฝึกอบรมวนั ท่ี ๒
๒. กิจกรรม ประชุมรอบเสาธง
๓. กิจกรรม รายวชิ า บทเพลงแห่งความภาคภูมใิ จในความเปน็ ไทย
๔. กิจกรรม รายวชิ า หลักการและวิธกี ารโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดาริ
๕. กิจกรรม รายวชิ า โครงการพระราชดารแิ ละหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพยี ง เกษตรทฤษฏี
ใหม่ “โคก หนอง นา”
๖. กิจกรรม รายวิชา การวางแผนและดาเนินงานกิจรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานใน
สถานศึกษาและชมุ ชน
๗. กจิ กรรม รายวิชา ทักษะพน้ื ฐานของลูกเสอื จติ อาสาพระราชทาน ด้านการพัฒนา การบรกิ าร
และช่วยเหลือภัยพิบตั ิ
๘. กจิ กรรม รายวชิ า ลูกเสอื จติ อาสากับการพฒั นาชุมชน
๙. กิจกรรม กลุม่ สัมพนั ธ์ลูกเสือจติ อาสาพระราชทาน กิจกรรมทาความรู้จัก
๑๐.กิจกรรม เพลงสรรเสรญิ พระบารมี / สวดมนต์

วนั ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
๑. กจิ กรรม ลงเวลาการเขา้ ฝกึ อบรมวนั ท่ี ๓
๒. กจิ กรรม ประชุมรอบเสาธง
๓. กลุ่มสมั พนั ธ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
๔. วิชา การแสดง Gang Show
๕. พกั รับประทานอาหารกลางวนั
๖. วชิ า ลกู เสือจิตอาสาพระราชทานกับการประชาสัมพนั ธ์
๗. คณะวทิ ยากรและลูกเสอื สรุปบทเรียนร่วมกนั และมอบหมายภารกจิ
๘. วชิ า การดาเนนิ งานกิจกรรมลกู เสอื จติ อาสาพระราชทาน

วันที่ ๒๓ ธนั วาคม ๒๕๖๔
๑. กจิ กรรม ลงเวลาการเข้าฝึกอบรมวนั ท่ี ๔
๒. กจิ กรรม ประชมุ รอบเสาธง
๓. กลุ่มสมั พันธ์ลูกเสือจติ อาสาพระราชทาน
๔. วชิ า ลูกเสอื จิตอาสาพระราชทานกับการพฒั นาชมุ ชน (ฝึกปฏบิ ัติในพื้นทชี่ มุ ชน)
๕. พกั รบั ประทานอาหารกลางวัน
๖. วชิ า ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานกับการประชาสมั พนั ธ์
๗. กจิ กรรม บทเพลงแหง่ ความภาคภมู ใิ จในความเป็นไทย (ภาคสรุป)
๘. วิชา การดาเนินงานกจิ กรรมลกู เสือจิตอาสาพระราชทาน
๙. กิจกรรม เพลงสรรเสริญพระบารมี / สวดมนต์

๒. วตั ถุประสงคใ์ นการฝกึ อบรม มีดงั นี้
เพ่ือใหค้ ณะผู้บริหารจัดการการฝกึ อบรมตามโครงการลูกเสือจติ อาสาพระราชทานซึ่ง

ประกอบดว้ ย วิทยากรแกนนาลกู เสือจติ อาสาพระราชทานประจาสานกั งานลูกเสอื แหง่ ชาติและวทิ ยากรแกน
นาลกู เสอื จิตอาสาพระราชทานประจาจงั หวดั และผ้บู งั คับบัญชาลูกเสอื จิตอาสาพระราชทานในสถานศกึ ษา ซง่ึ
เปน็ กลุม่ เป้าหมายตามโครงการลูกเสือจติ อาสาพระราชทาน สามารถดาเนินการฝกึ อบรมลกู เสือจิตอาสา
พระราชทานของแต่ละจงั หวดั ใหเ้ ปน็ ไปตามข้นั ตอนและกระบวนการ ฝกึ อบรม และแลว้ เสร็จตามเป้าหมายท่ี
กาหนด เกิดผลดว้ ยประสิทธิภาพและเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน

๓.รูปแบบกิจกรรมฝึกอบรม โครงการลูกเสือจติ อาสาพระราชทาน
โครงสรา้ งหลักสตู รลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน แบง่ เปน็ ๒ หลกั สูตร ประกอบดว้ ย (๑) หลักสูตรการ
ฝกึ อบรมบุคลากรทางการลกู เสือ มจี านวน ๓ หมวดวิชา ๙ รายวชิ า และ (๒) หลักสตู รการฝึกอบรมลกู เสอื จติ
อาสาพระราชทาน มีจานวน ๙ รายวิชาย่อย
ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มีรปู แบบในการดาเนนิ งาน ดังนี้
๑. สถานศกึ ษาทีม่ ีกลุม่ ลูกเสอื หรือกองลูกเสอื ทป่ี ระสงค์จะเข้ารว่ มโครงการลกู เสอื จิตอาสา
พระราชทานจัดสง่ ผู้บริหารสถานศกึ ษาและผู้กากับลกู เสืออกี ๑ คน เข้ารับการฝกึ อบรมหลักสตู ร
ผบู้ ังคับบัญชาลูกเสือจติ อาสาพระราชทาน กลุ่มลกู เสอื หรือกองลูกเสอื นอกโรงเรยี น หากมสี มาชิกลูกเสือ เนตร
นารีในสงั กัดมากกวา่ ๑๐ คน สามารถเขา้ รว่ มโครงการได้แตต่ อ้ งจัดสง่ ผกู้ ากบั กลมุ่ และผกู้ ากับกองลูกเสอื เข้า
รับการฝึกอบรม
๒. ผบู้ งั คับบญั ชาลูกเสอื ของสถานศกึ ษาทีผ่ า่ นการฝึกอบรมแล้ว ดาเนนิ การรับสมคั รลกู เสอื เนตรนารี
ประเภทสามญั สามญั รุน่ ใหญ่และวสิ ามญั ในกลุ่มลูกเสอื หรือกองลกู เสอื ทต่ี นสงั กัด แลว้ จัดการฝึกอบรม
หลักสตู รลูกเสอื จติ อาสาพระราชทานให้แกส่ มาชิกลกู เสอื เนตรนารที สี่ มัครเปน็ สมาชิกหนว่ ยลูกเสือจิตอาสา
พระราชทานในสถานศึกษา
๓. สถานศึกษาหรือกลมุ่ ลูกเสอื หรือกองลูกเสอื นอกโรงเรียนเสนอสานกั งานลกู เสอื จงั หวัด หรือ
สานักงานลูกเสือแหง่ ชาติ แล้วแตก่ รณี เพอื่ ขอต้ังหน่วยลกู เสอื จติ อาสาพระราชทานผ่านผบู้ ังคบั บัญชา ตาม
ระดับช้ัน
๔. เมอื่ ไดร้ ับอนญุ าตให้ตง้ั หน่วยลกู เสือจติ อาสาพระราชทานแล้ว หน่วยลูกเสอื จิตอาสาพระราชทาน
ดาเนินการจัดกิจกรรมจติ อาสาและสรุปรายงานผลการดาเนินงานเพ่ือขอรับตราสญั ลักษณ์ ลกู เสอื จิตอาสา
พระราชทาน การดาเนินงานโครงการลกู เสือจิตอาสาพระราชทาน นอกเหนอื จากการถวาย ความจงรักภักดี
และสนองพระราชดารโิ ครงการจติ อาสาพระราชทานขององค์ประมขุ คณะลกู เสอื แหง่ ชาติ ไปสู่เดก็ และเยาวชน
แล้ว สานักงานลกู เสอื แหง่ ชาติยังมคี วามมงุ่ หวังในการดาเนนิ งานโครงการน้ใี ห้เป็นกิจกรรมท่ชี ่วยบม่ เพาะ และ
เสริมสร้างจติ สานึกให้กบั เด็กและเยาวชนใหเ้ ป็นพลเมืองที่เขม้ แขง็ และมคี วามรับผดิ ชอบต่อสงั คม น่นั คือ รบั รู้
การเป็นสว่ นหนึง่ ของสังคมทีต่ นอยู่ รู้บทบาทหน้าทคี่ วามรับผดิ ชอบของตนในสงั คม มีส่วนรว่ มในการช่วย
แกป้ ญั หาและพฒั นาสงั คม สามารถพจิ ารณาและรับร้ผู ลกระทบตอ่ สังคมจากการกระทาของตนที่สาคญั คือ

๔. ประโยชน์ท่ีไดร้ ับกาเปน็ วิทยากร ฝึกอบรมลูกเสอื จิตอาสาพระราชทาน
๔.๑ ประโยชน์ตอ่ ตนเอง ไดแ้ ก่ ได้ฝึกประสบการณ์การฝึกอบรม หลกั สตู รผูบ้ ังคับบญั ชาลกู เสือจติ อาสา

พระราชทาน ระดบั สถานศกึ ษาได้นาองค์ความรู้และกิจกรรมหลักสตู รผบู้ งั คับบัญชาลกู เสือจิตอาสาพระราชทาน
ระดบั สถานศกึ ษามาใช้ในการแกป้ ญั หาในชีวติ จริง และการจดั กจิ กรรมลูกเสือภายในโรงเรียน ไดแ้ ลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผ้บู ังคบั บัญชาลกู เสอื ต่างโรงเรียน
๔.๒ ประโยชน์ต่อลูกเสือ จากการเข้าร่วมในกจิ กรรมในครง้ั น้ีประโยชน์คือได้ความรู้ ทกั ษะ หลักการ

เกี่ยวกับการผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ได้พบปะผู้บังคับบัญชาลูกเสือต่าง
โรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรยี นรู้ผ่านฐานกิจกรรมซ่ึงถือวา่ เป็นประสบการณ์ท่ีดีมาก ๆ เมือลูกเสือผ่านการอบรม
หลกั สตู รในครั้งน้ีจะเกดิ ความภาคภูมใิ จ นาเอากจิ กรรมและความรู้ไปปรบั ใชก้ ันกาดาเนนิ ชีวติ และขยายผลไป

ยัง ลูกเสือ ชุมชน และ สงั คมตอ่ ไป
๕. ในการฝึกอบรมคร้ังน้ี มีจานวนลูกเสือเนตรนารี ที่เข้ารับการฝึกอบรม จานวน ๙๖ คน มีผู้ที่

ผ่านหลกั สูตรในครง้ั น้ี จานวน ๙๖ คน

๖.คณะวิทยากร ผอู้ านวยการฝึก
๑) นายวัชรากรณ์ วนั ชา รองผูอ้ านวยการฝึก
๒) นายนพดล หลักกาแพง วทิ ยากร
๓) นายแก้ว เกตมุ าตย์ วทิ ยากร
๔) นางศิริลกั ษณ์ ภาชู วทิ ยากร
๕) นางจิรายสุ มะโนชัย วิทยากร
๖) นางสาวปัญญา บตุ รวนั

๗) นายคมเพชร ศรีไชย วิทยากร

๘) นายประพันธ์ ประเสรฐิ สังข์ วทิ ยากร

๙) นายณฐั พชั ร์ สาวัตถี วิทยากร

๑๐) นายต้อม จันทรง์ าม วิทยากร

๑๑) นางสาวศิรกิ านตด์ า รุง่ โรจน์ วทิ ยากร

๑๒) นายนกิ ร เชญิ บ่อแก วทิ ยากร

๑๓) นายทนิ กร ดวงประทมุ วทิ ยากร

๑๔) นายสมศักดิ์ กลน่ิ ศรสี ุข วิทยากร

๑๕) นายศศลกั ษณ์ หลงสอน วิทยากร

๑๖) นางปรมตั ถ์ บญุ โพธ์ิ วทิ ยากร

๑๗) นายนิวตั ร กมลแสน วิทยากร

๑๘) นางสาวศภุ กั ษร ศรสี ารคาม วิทยากร

๑๙) นายวชิ ัย ธรหาญ วทิ ยากร

๒๐) นางวงค์เดอื น ชมู นต์ ฝ่ายประสานงาน สพป.รอ.๑

๒๑) นางสาวนา้ ผงึ้ คะเชนทน ฝา่ ยประสานงาน สพป.รอ.๓

(นายคมเพชร ศรีไชย)
ตาแหน่ง ครู คศ.๑

ภาคผนวก

๑.หนังสอื รับรอง/หนังสือขอบคณุ
๒.ภาพกจิ กรรม
๓.เอกสารอ่ืน ๆ คาสัง่ ท่ีเกย่ี วข้อง

ภาพกจิ กรรมเป็นวิทยากร โครงการมลูกเสอื จติ อาสาพระราชทาน
โรงเรียนบา้ นนาแพง

ระหว่างวันท่ี ๒๐ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
ณ โรงเรียนบ้านนาแพง อาเภอเสลภมู ิ จงั หวัดร้อยเอ็ด

ภาพกจิ กรรมเป็นวิทยากร โครงการมลูกเสอื จติ อาสาพระราชทาน
โรงเรียนบา้ นนาแพง

ระหว่างวันท่ี ๒๐ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
ณ โรงเรียนบ้านนาแพง อาเภอเสลภมู ิ จงั หวัดร้อยเอ็ด


Click to View FlipBook Version
Previous Book
รายงานผล เป็นวิทยากร และเข้าร่วมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รร.บ้านหนองขุ่นฯ 14-17 ธ.ค. 64
Next Book
20220102 Warta Mingguan Paroki Katedral #86-2