The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

עלון היערכות לקראת סוף שנת המס

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by as.avivitsc, 2019-12-08 06:47:06

עלון היערכות לקראת סוף שנת המס

עלון היערכות לקראת סוף שנת המס

‫לקוחות יקרים‪,‬‬

‫שנת תש"ע כבר נכנסה ‪,‬‬
‫ועוד מעט ‪,2020‬‬

‫מאחלת לכולנו שנה של רוגע ‪,‬‬
‫להינות ממה שיש ולצמוח‪.‬‬

‫התחדשנו בניוזלטר חודשי שיגיע למיילים ולוואטסאפ‪.‬‬

‫וזאת הזדמנות להגיד תודה לכל אחת ואחד מכם על הדרך המשותפת‪.‬‬

‫בברכה‪,‬‬
‫שרית‪.‬‬

‫הפקדות לקרן פנסיה וקרן השתלמות לקראת סוף שנת המס ‪2019‬‬

‫על פי החוק‪ ,‬נקבע קנס שנתי בסך ‪ 500‬שקל‪ ,‬שיוטל החל משנת ‪ 2018‬על עצמאים שלא יפקידו לפנסיה ‪.‬‬
‫הקנס לא יחול על עצמאים מתחת לגיל ‪ ,21‬מעל לגיל ‪ ,60‬עצמאים חדשים (פחות מחצי שנה) או עצמאים‬

‫שהכנסתם החודשית נמוכה משכר המינימום‪.‬‬
‫**כל המידע המובא הינו לידיעה בלבד ודורש התייעצות עם סוכן ביטוח מורשה‪.‬‬

‫מיסוי משיכות בעלים מהחברה בסכום העולה על ‪ 100,000‬ש"ח‬

‫על פי סעיף ‪(3‬ט‪ )1‬לפקודת מס הכנסה מתאריך ה‪ 01.01.2017-‬משיכת בעלים מהחברה בסכום מצטבר‬
‫העולה על ‪ ₪ 100,000‬תחשב כהכנסה של בעל המניות בתום שנת המס שלאחר שנת המשיכה (במידה‬

‫והכסף לא הוחזר)‪.‬‬
‫לדוגמא‪ ,‬משיכת כספים של בעל מניות בשנת ‪ 2018‬בסכום מצטבר העולה על ‪ 100,000‬ש"ח תחשב כהכנסה‬

‫של בעל המניות בתאריך ה‪.31.12.2019-‬‬
‫כספים שהושבו לחברה עד מועד החיוב ונמשכו מחדש בתוך שנתיים מהמועד שבו הושבו‪ ,‬יראו אותם‪ ,‬עד‬
‫גובה הסכום שנמשך מחדש כאילו לא הושבו‪ ,‬למעט אם נמשכו מחדש באופן חד־פעמי‪ ,‬והוחזרו בתוך ‪60‬‬

‫ימים‪.‬‬

‫ספירת מלאי‬

‫כל מי שברשותו מלאי עסקי עליו לערוך ספירת מלאי עד תאריך ה‪.31.12.2019-‬‬
‫️✔ניתן לערוך ספירת מלאי ‪ 10‬ימים לפני או אחרי סוף השנה‪.‬‬
‫️✔יש לכלול בספירת המלאי גם מלאי הקיים כרגע אצל אחרים‪.‬‬
‫️✔אין חובה לסגור את העסק במהלך הספירה‪.‬‬
‫️✔ניתן לערוך אותה גם במהלך יום‪-‬עסקים רגיל‪.‬‬
‫️✔הספירה תכלול גם את שווי הסחורה‪.‬‬

‫רכב בשימוש העסק‬

‫יש לרשום את מד הקילומטר של הרכב בסוף שנת המס בתאריך ה‪. 31.12.2019-‬‬

‫ספירת קופה‬

‫יש לבצע ספירת קופה ביום האחרון של שנת המס בתאריך ה‪ 31.12.2019-‬בסוף היום ‪.‬‬
‫רצוי להפקיד בבנק את כל הכספים שנתקבלו בעסק‪ ,‬כולל מזומן והמחאות עד היום האחרון של שנת המס‪.‬‬

‫רישום צ'קים הנמצאים בקופה כולל מועד פירעון עתידי‪.‬‬
‫עבור תקבולים שלא הופקדו‪ ,‬יש לערוך רשימה מפורטת של הכספים הנמצאים בקופה‪.‬‬

‫הקדמת תשלום הפרשי מס לשנת ‪ 2019‬בתחילת שנת המס ‪2020‬‬

‫ניתן לשלם את הפרשי המס לשנת ‪ 2019‬ללא ריבית והצמדה עד תאריך ה‪.31.01.2020-‬‬
‫למשלמים עד תאריך ה‪ 29.2.2020-‬ינתן פטור של ‪ 50%‬מחיובי הפרשי ריבית והצמדה מתום שנת המס ועד‬

‫מועד התשלום ‪.‬‬
‫למשלמים עד תאריך ה‪ 31.03.2020-‬ינתן פטור של ‪ 25%‬מחיובי הפרשי ריבית והצמדה מתום שנת המס ועד‬

‫מועד התשלום ‪.‬‬

‫הקדמת הוצאות‬

‫ככל הניתן מומלץ להקדים תשלומים והוצאות לשנת ‪ 2019‬על מנת שתוכלו להזדכות עליהן בשנת ‪.2019‬‬
‫שימו לב‪ ,‬כי ישנן הוצאות כגון רכישת ציוד אשר אינן מוגדרות הוצאות שוטפות ונפרסות על פני מספר שנים‪.‬‬

‫תרומות‬

‫תרומה למוסד ציבורי מאושר בשנת ‪ 2019‬בסכום העולה על ‪ ₪ 190‬מקנה זיכוי ממס בשיעור של ‪ 35%‬עד‬
‫גובה התקרה המוכרת בחוק ‪.‬‬

‫יש לבדוק שהמוסד הציבורי אכן מוכר וכן קיבלתם קבלה‪.‬‬
‫למידע על מוסדות ציבור לענין תרומות‬

‫הפסדי הון ממכירת ניירות ערך‬

‫ניתן לקזז הפסדי הון ממכירת ניירות ערך כנגד רווחי הון בעסק‪ ,‬ריבית או דיבידנד שהתקבלו מניירות ערך או‬
‫שבח שנוצר בעת מכירת נכס מקרקעין בישראל ‪.‬‬

‫הכנסות משכר דירה למגורים בארץ‬

‫קיימים שלושה מסלולים לתשלום מס על הכנסות משכר דירה למגורים‪:‬‬
‫‪ .1‬פטור ממס ‪ -‬על הכנסה של עד ‪ 5090‬ש"ח לחודש‪.‬‬

‫‪ .2‬מסלול חיוב במס מופחת בשיעור של ‪ - 10%‬תשלום של ‪ 10%‬מס על ההכנסות ללא ניכוי הוצאות ופחת‪.‬‬
‫יש לשלם עד תאריך ה‪.30.01.2020-‬‬

‫‪ .3‬חיוב במס לפי מדרגות המס ‪ -‬תשלום מס על ההכנסות פחות ההוצאות והפחת כאשר אחוז המס לתשלום‬
‫יחושב על פי אחוז המס השולי של מכלול ההכנסות הכולל של החייב‪.‬‬

‫לגבי הכנסות משכר דירה‪ ,‬מדרגת המס הראשונה היא ‪ ,31%‬למעט מי שמלאו לו בשנת המס ששים שנה‪,‬‬
‫שלגביו מדרגת המס הראשונה היא ‪.10%‬‬

‫בהתאם לפסקי הדין ולהוראות רשות המסים שניתנו לאחרונה‪:‬‬
‫מי שבבעלותו ‪ 10‬דירות ומעלה יסווג כעסק‪.‬‬

‫מי שברשותו למעלה מ ‪ 5‬דירות‪ ,‬הסיווג יבחן על פי רשות המסים על פי מבחנים שונים‪.‬‬

‫למדריך תשלום ולהקלות במס על הכנסה של יחיד מהשכרת דירה למגורים בישראל מאתר רשות המסים‬

‫החלה אכיפת חוק השימוש במזומן‬

‫החוק לצמצום השימוש במזומן נכנס לתוקפו בתחילת השנה‪ .‬על פי הגדרת תקופת המעבר בחוק‪ ,‬בתשעת‬
‫החודשים מיום כניסתו של החוק לא יוטל עיצום כספי או קנס בשל הפרת הוראות החוק‪ ,‬אלא אם כן המפר‬

‫קיבל התראה בכתב על ההפרה‪ ,‬וחזר והפר את אותה הוראה‪.‬‬
‫על כן‪ ,‬מתאריך ה‪ 01.10.2019-‬החלה אכיפת החוק בפועל‪.‬‬
‫שיעור העיצום מהתשלום במזומן‪ ,‬מהתשלום בשיק או מהשיק המוסב יהיה–‬
‫)‪(1‬אם התשלום או השיק הוא עד ‪ 25,000‬שקלים חדשים – שיעור של ‪.15%‬‬
‫)‪(2‬אם התשלום או השיק הוא מעל ‪ 25,000‬שקלים חדשים ועד ‪ 50,000‬שקלים חדשים – שיעור של ‪.20%‬‬
‫)‪(3‬אם התשלום או השיק הוא מעל ‪ 50,000‬שקלים חדשים – שיעור של ‪.30%‬‬

‫תזכורת ‪ -‬חוק צמצום השימוש במזומן‬

‫הגבלות על תשלומים במזומן‬
‫א‪ .‬לא ייתן עוסק ולא יקבל תשלום במזומן בעבור עסקה במסגרת עסקו‪ ,‬אם מחיר העסקה עולה על ‪11,000‬‬

‫‪.₪‬‬
‫ב‪ .‬לא יקבל אדם שאינו עוסק תשלום במזומן בעבור עסקה‪ ,‬אם מחיר העסקה עולה על ‪ 50,000‬ש"ח‪.‬‬

‫ג‪ .‬לא ייתן אדם שאינו עוסק תשלום במזומן לעוסק בעבור עסקה במסגרת עסקו של העוסק‪ ,‬אם מחיר העסקה‬
‫עולה על ‪.₪ 11,000‬‬

‫ד‪ .‬לא ייתן אדם שאינו עוסק לאדם אחר שאינו עוסק תשלום במזומן בעבור עסקה‪ ,‬אם מחיר העסקה עולה על‬
‫‪ 50,000‬ש"ח‪.‬‬

‫ה‪ .‬לא יקבל עוסק תשלום במזומן מתייר בעבור עסקה במסגרת עסקו‪ ,‬ולא ייתן תייר לעוסק תשלום במזומן‬
‫בעבור עסקה במסגרת עסקו של העוסק‪ ,‬אם מחיר העסקה עולה על ‪.₪ 55,000‬‬

‫ו‪ .‬בלי לגרוע מהאמור א' לא יקבל עורך דין או רואה חשבון במסגרת מתן שירות עסקי ללקוח‪ ,‬סכום במזומן‬
‫העולה על ‪ ₪ 11,000‬או ‪ 50,000‬ש"ח‪ ,‬לפי העניין‪ ,‬לכל שירות עסקי כהגדרתו‪.‬‬

‫ז‪ .‬לא ייתן אדם ולא יקבל תשלום במזומן כשכר עבודה‪ ,‬כתרומה או כהלוואה‪ ,‬אם סכום שכר העבודה‪ ,‬התרומה‬
‫או ההלוואה עולה על ‪ .₪ 11,000‬הוראות סעיף קטן זה לא יחולו לגבי הלוואה שנותן גוף פיננסי מפוקח‪.‬‬

‫ח‪ .‬לא ייתן אדם ולא יקבל תשלום במזומן כמתנה‪ ,‬אם סכום המתנה עולה על ‪ 50,000‬ש"ח‪.‬‬

‫הוראות אלו לא יחולו על‪:‬‬
‫)‪(1‬על תשלום במזומן בין קרובי משפחה‪ ,‬למעט לעניין שכר עבודה; לעניין זה‪” ,‬קרוב משפחה“ – בן זוג‪,‬‬
‫הורה‪ ,‬הורה הורה‪ ,‬בן‪ ,‬בת‪ ,‬אח או אחות וילדיהם‪ ,‬נכד או נכדה ובני זוג של כל אחד מאלה‪ ,‬וכן אדם אחר‬

‫הסמוך על שולחנו‪.‬‬

‫)‪(2‬על רשות מרשויות המדינה ששר האוצר‪ ,‬בהסכמת השר הממונה על ביצוע החוק שמכוחו פועלת הרשות‪,‬‬
‫קבע בצו‪.‬‬

‫הגבלות על שימוש בשיקים והיסבם‬
‫א‪ .‬לא ייתן עוסק ולא יקבל‪ ,‬במסגרת עסקו‪ ,‬תשלום בשיק בעבור עסקה או כשכר עבודה‪ ,‬כתרומה‪ ,‬כהלוואה או‬

‫כמתנה‪ ,‬בלי ששם מקבל התשלום בשיק נקוב בשיק כנפרע או כנסב‪ ,‬לפי העניין‪.‬‬

‫ב‪ .‬לא יקבל אדם שאינו עוסק תשלום בשיק העולה על ‪ 5,000‬שקלים חדשים‪ ,‬בעבור עסקה או כשכר עבודה‪,‬‬
‫כתרומה‪ ,‬כהלוואה או כמתנה‪ ,‬בלי ששמו נקוב בשיק כנפרע או כנסב‪ ,‬לפי העניין‪.‬‬

‫ג‪ .‬לא ייתן אדם שאינו עוסק לעוסק‪ ,‬במסגרת עסקו של העוסק‪ ,‬תשלום בשיק‪ ,‬בעבור עסקה או כשכר עבודה‪,‬‬
‫כתרומה‪ ,‬כהלוואה או כמתנה‪ ,‬בלי ששם העוסק נקוב בשיק כנפרע או כנסב‪ ,‬לפי העניין‪.‬‬

‫ד‪ .‬לא ייתן אדם שאינו עוסק לאדם אחר שאינו עוסק תשלום בשיק העולה על ‪ 5,000‬שקלים חדשים‪ ,‬בעבור‬
‫עסקה או כשכר עבודה‪ ,‬כתרומה‪ ,‬כהלוואה או כמתנה‪ ,‬בלי ששם מקבל התשלום בשיק נקוב בשיק כנפרע או‬

‫כנסב‪ ,‬לפי העניין‪.‬‬

‫ה‪ .‬לא יסב אדם שיק ולא יקבל נסב שיק מוסב‪ ,‬בלי ששמו ומספר זהותו של המסב נקובים בשיק‪.‬‬

‫ו‪.‬לעניין סעיף זה – (‪ )1‬לא יראו תאגיד בנקאי‪ ,‬את בנק הדואר או בעל רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי‬
‫המקבל שיק לשם פירעונו כמקבל התשלום‪ ,‬והוראות סעיף קטן (ה) לא יחולו על מי שמסר לו את השיק לשם‬

‫פירעונו; (‪ )2‬אין נפקא מינה אם נותן התשלום בשיק הוא המושך או המסב של השיק‪ ,‬או אדם אחר‪.‬‬

‫האם עדיין ניתן לעשות שימוש בפנקסי צ'קים ישנים?‬
‫אין מניעה להמשיך לעשות שימוש בפנקסי הצ'קים הישנים‪ ,‬ואין מגבלת זמן במסגרתה אלו יהיו תקפים‪.‬‬
‫הצ'קים החדשים יונפקו בפנקסים החדשים שיוזמנו על ידי הלקוחות‪ ,‬כאשר המבנה החדש נועד בעיקרו לסייע‬

‫בעת מילוי הסבות בגב הצ'ק (במידה אלו אינם פנקסים "למוטב בלבד")‪.‬‬

‫כיצד ממלאים פרטי הסבות בגב הצ'ק בפנקסי צ'קים ישנים?‬
‫מילוי ההסבות בפנקסי צ'קים ישנים‪ ,‬שאינם ערוכים "למוטב בלבד"‪ ,‬יעשה בזהה למילויים בפנקסי הצ'קים‬
‫החדשים כך שבעת הסבה של צ'ק נדרש לציין בגב הצ'ק את הפרטים הבאים‪ :‬המסב‪ :‬שם ות"ז‪ ,‬ו הנסב‪ :‬שם‪.‬‬

‫הטבלה אשר מופיעה במבנה הצ'ק האחיד החדש‪ ,‬מיועדת להזכיר ולסייע ללקוחות בעת מילוי הצ'קים‪ ,‬אולם‬
‫אין מגבלת שימוש בלעדית בפנקסים החדשים‪.‬‬

‫המידע המובא בחוברת הינו לידיעה בלבד ואינו מחליף יעוץ אישי‬
‫להתראות בניוזלטר הבא‬


Click to View FlipBook Version